EUROPEES PARLEMENT. Commissie interne markt en consumentenbescherming. Commissie interne markt en consumentenbescherming

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "EUROPEES PARLEMENT. Commissie interne markt en consumentenbescherming. Commissie interne markt en consumentenbescherming"

Transcriptie

1 EUROPEES PARLEMENT Commissie interne markt en consumentenbescherming WERKDOCUMENT over het voorstel voor een Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2003/54/EG betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor elektriciteit (COM(2007) /0195(COD)) en over het voorstel voor een Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2003/55/EG betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor aardgas (COM(2007) /0196 (COD)) Commissie interne markt en consumentenbescherming Rapporteur: Alexander Lambsdorff (elektriciteit) en Toine Manders (aardgas) DT\ doc PE v01-00

2 Deze twee voorstellen voor gemeenschappelijke regels zijn gericht op verdere ontvlechting, de verbetering van het wetgevingskader, de verhoging van de markttransparantie en de verbetering van de toegang voor klanten. De EU-regels voorzien nog niet in niet-discriminerende netwerktoegang en een doeltreffend toezicht van de regelgever in elke lidstaat. Het Europees Parlement heeft reeds een gerelateerde resolutie aangenomen inzake de vooruitzichten voor de interne gas- en elektriciteitsmarkt, waarin het algemene standpunt van het Parlement over dit onderwerp is uiteengezet (zie voetnoot 1). 1. Inleiding tot het energiepakket 1.1 De hoofddoelstelling van het "energiepakket" is het verhogen van de efficiëntie en de concurrentie die van wezenlijk belang zijn voor het waarborgen van investeringen in energie, het veiligstellen van energie als een motor van concurrentie voor de Europese industrie, en om ervoor te zorgen dat de Europese burgers geen buitensporige prijzen betalen. Bovendien zijn efficiëntie en concurrentie noodzakelijk om klimaatverandering aan te pakken en belangrijk om de energievoorziening in Europa veilig te stellen. 1.2 Versnippering van de markt volgens nationale grenzen, een hoge graad van verticale integratie en marktconcentratie zijn enkele van de uitdagingen voor de interne energiemarkt. Dankzij de liberalisering van de markt hebben EU-burgers meer keuzemogelijkheden en hebben ze de voordelen van concurrentie kunnen ervaren, namelijk verbeterde diensten en continuïteit in de voorziening. Het is echter nog niet mogelijk om van een ware Europese detailhandelsmarkt te spreken. Vanaf 1 juli 2007 staan in de EU alle detailhandelsmarkten voor energie open voor mededinging, maar in de praktijk zijn veel Europese consumenten gebonden aan hun oorspronkelijke leveranciers, aangezien er geen doeltreffend wetgevingskader bestaat. Te veel EU-burgers en ondernemingen hebben geen echte keuzemogelijkheden. 1.3 Om te komen tot een volledig werkzame interne markt wordt in het energiepakket het volgende voorgesteld: een daadwerkelijke scheiding tussen leverings- en productiediensten enerzijds, en de netwerkexploitatie anderzijds (ontvlechting); meer bevoegdheden en onafhankelijkheid voor de nationale energietoezichthouders; maatregelen om het functioneren van de markt te verbeteren; samenwerking om de voorzieningszekerheid te verhogen; PE v /5 DT\ doc

3 een onafhankelijk mechanisme voor nationale toezichthouders om samen te werken en beslissingen te nemen: een Europees agentschap voor samenwerking tussen energietoezichthouders; een doeltreffende samenwerking tussen transportnetbeheerders. 2. Bijzonderheden over de voorstellen voor gemeenschappelijke regels voor elektriciteit en aardgas De voorstellen voor gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor elektriciteit en aardgas wijzigen Richtlijn 2003/54/EG (elektriciteit) en 2003/55/EG (aardgas). Het doel is te zorgen voor volledig werkzame interne markten voor beide sectoren. De belangrijkste wijzigingen in de richtlijnen zijn: 2.1 maatregelen om in de praktijk de eigendomsontvlechting van netwerken (transportnetten en hun beheerders) en de levering en de productie te waarborgen (art. 1, punt 4 en art. 1, punt 8 in beide voorstellen); 2.2 de bevordering van de regionale samenwerking, vooral op het vlak van de samenwerking tussen de exploitanten van netwerken, om de voorzieningszekerheid beter te kunnen waarborgen door de harmonisering van de nationale regelgeving en de versterking van de regionale solidariteit (art. 1, punt 3 in beide voorstellen) en eveneens door grensoverschrijdende regionale samenwerkingsverbanden tussen transportnetbeheerders toe te laten (art. 1, punten 4 en 5 van beide voorstellen). 2.3 een alternatief voor eigendomsontvlechting door de vestiging van onafhankelijke systeembeheerders, hoewel eigendomsontvlechting nog steeds de voorkeur van de Commissie wegdraagt. De lidstaten wordt de mogelijkheid geboden verticaal geïntegreerde maatschappijen die hun eigen netwerkactiva bezitten te behouden, indien het transportnetwerk zelf wordt beheerd door een door de Commissie erkende onafhankelijke systeembeheerder (art.1, punt 8 in beide voorstellen). 2.4 een nieuw hoofdstuk (VII bis) waarin wordt voorgesteld dat elke lidstaat een onafhankelijke nationale regelgevende instantie aanwijst, met meer bevoegdheden (regels inzake onafhankelijkheid, taken en bevoegdheden) en een duidelijke beleidsdoelstelling, namelijk de bevordering van de interne markt voor elektriciteit en aardgas. De regelgevende instanties moeten met name toezicht houden op de openstelling van de groothandels- en detailhandelsmarkt en de concurrentie, zorgen voor strenge normen op het vlak van de universele en de openbare dienst voor elektriciteit, en de doeltreffendheid van bestaande maatregelen voor consumentenbescherming waarborgen. Bovendien moeten de regelgevende instanties grensoverschrijdend nauw samenwerken en elkaar raadplegen (art. 1, punt 12 (elektriciteit) en 1, punt 14 (aardgas)). 2.5 strengere maatregelen ter bescherming van de consument worden eveneens voorgesteld, in het bijzonder de vrije toegang voor consumenten tot persoonlijke DT\ doc 3/5 PE v01-00

4 verbruikgegevens, het recht om deze ter beschikking te stellen van concurrenten met een vergunning, en het recht om op elk moment van leverancier te veranderen (art. 1, punt 15 (elektriciteit) en art.1, punt 17 (aardgas)). 2.6 bijkomende regels om grote nieuwe gasinfrastructuur (interconnectoren tussen lidstaten) in bepaalde gevallen te ontheffen van onder andere ontvlechtingsbepalingen (art.1, punt 13 (aardgas)). 2.7 regels betreffende transportsysteemeigenaars (geen derdelandeneigendomsrecht) en met betrekking tot de aanwijzing en certificatie van transportsysteembeheerders (art.1, punt 5 in beide voorstellen). 3. Punten ter discussie De debatten van IMCO moeten gericht zijn op de totstandbrenging van competitieve markten voor elektriciteit en aardgas voor eindgebruikers. Dit is voordelig voor de consumenten aangezien er meer keuzemogelijkheden en eerlijke prijzen worden geboden op een echte Europese interne markt. 3.1 De ontvlechting van netwerk en levering. Er worden maatregelen voorgesteld om te komen tot een ware ontvlechting van netwerken (transportnetten of transportnetbeheerders) en levering en productie, met als doel te zorgen voor een verdere liberalisering van de interne markt voor elektriciteit en aardgas, wat de consumenten ten goede moet komen. Ten eerste staat de doeltreffendheid van deze maatregelen, die zijn ontworpen om de bestaande EU-regelgeving te versterken, ter discussie. Ten tweede kan men zich de volgende vraag stellen: hoe kan eigendomsontvlechting op een doeltreffende manier worden verwezenlijkt zonder onnodige regelgeving? 3.2 Onafhankelijke systeembeheerders. Een belangrijke vraag is of de onafhankelijke systeembeheerders in de praktijk zullen functioneren en kunnen zorgen voor concurrentie op de markt. Is het realistisch en toereikend netwerk- en leveringsactiviteiten fysiek te scheiden binnen dezelfde verticaal geïntegreerde groep? Een aantal uitdagingen moet worden aangepakt. 3.3 Regionale systeembeheerders. Beide voorstellen laten regionale samenwerking tussen transportnetbeheerders toe. In welke mate kunnen, in vergelijking met de invloed van ontvlechting op de markt, regionale systeembeheerders in de EU worden aangewend om een verdere liberalisering in de hand te werken? 3.4 Nationale regelgevende instanties. Is de voorgestelde mate van onafhankelijkheid toereikend? Werd bovendien, gelet op de agenda voor "betere regelgeving", de juiste balans gevonden op het vlak van de voorgestelde taken van de nationale regelgevende instanties om de openstelling van de interne markt te verwezenlijken, zonder overbodige regelgeving? PE v /5 DT\ doc

5 3.5 Consumentenbescherming. Het voorstel bevat verdere maatregelen met betrekking tot consumentenbescherming, zoals het recht om van leverancier te veranderen en om verbruikgegevens in te kijken, maar zijn deze maatregelen toereikend? De nationale regelgevende instanties moeten er bovendien voor zorgen dat de bestaande maatregelen ter bescherming van de consument doeltreffend zijn, maar hoe moet dit in de praktijk worden uitgevoerd? Ook de bescherming van kwetsbare consumenten en algemene netwerktoegang zijn gerelateerde kwesties die moeten worden besproken. 3.6 Wederkerigheidsclausule. Alle bedrijven moeten zich aan dezelfde regels houden, ongeacht hun herkomst. Daarom zijn er enkele bepalingen opgenomen in de voorstellen die ervoor zorgen dat bedrijven van buiten de EU niet automatisch een belangrijk aandeel van de EU-transportnetwerken in handen krijgen. Hierdoor wordt buitensporige afhankelijkheid van deze bedrijven vermeden. Deze bepalingen moeten echter in overeenstemming zijn met de regels van de WTO. 3.7 Gereguleerde tarieven. In de resolutie van het EP inzake de vooruitzichten voor de interne gas- en elektriciteitsmarkt 1 wordt aangedrongen op de stapsgewijze afschaffing van algemene gereguleerde tarieven (met enkele uitzonderingen, namelijk voor kwetsbare consumenten) en de opheffing van subsidies voor niet-hernieuwbare energiebronnen. Deze aanbevelingen verdienen verdere aandacht, aangezien ze niet werden opgenomen in het pakket van de Commissie /2089(INI), 10 juli 2007, Alejo Vidal-Quadras (PPE-DE), rapporteur. DT\ doc 5/5 PE v01-00

Investeringen in strategische aardgasinfrastructuur: Het verschil tussen gereguleerde en merchant investeringen en de security of supply

Investeringen in strategische aardgasinfrastructuur: Het verschil tussen gereguleerde en merchant investeringen en de security of supply Faculteit Rechtsgeleerdheid Universiteit Gent Academiejaar 2010-11 Investeringen in strategische aardgasinfrastructuur: Het verschil tussen gereguleerde en merchant investeringen en de security of supply

Nadere informatie

RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 20 september 2011 (22.09) (OR. en) 13998/11 Interinstitutioneel dossier: 2010/0363 (COD)

RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 20 september 2011 (22.09) (OR. en) 13998/11 Interinstitutioneel dossier: 2010/0363 (COD) RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 20 september 2011 (22.09) (OR. en) 13998/11 Interinstitutioneel dossier: 2010/0363 (COD) CODEC 1420 E ER 284 ECOFI 569 PE 359 OTA van: aan: Betreft: het secretariaat-generaal

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 18 april 2008 (24.04) (OR. en) 8611/08 ENER 116

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 18 april 2008 (24.04) (OR. en) 8611/08 ENER 116 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 18 april 2008 (24.04) (OR. en) 8611/08 ENER 116 INGEKOMEN DOCUMENT van: de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal van de Europese Commissie

Nadere informatie

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD, HET EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ EN HET COMITÉ VAN DE REGIO'S

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD, HET EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ EN HET COMITÉ VAN DE REGIO'S EUROPESE COMMISSIE Brussel, 15.11.2012 COM(2012) 663 final MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD, HET EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ EN HET COMITÉ VAN DE REGIO'S De interne

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 32 814 Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en van de Gaswet (implementatie van richtlijnen en vorderingen op het gebied van elektriciteit en

Nadere informatie

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD, HET EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ EN HET COMITÉ VAN DE REGIO'S

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD, HET EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ EN HET COMITÉ VAN DE REGIO'S EUROPESE COMMISSIE Brussel, 15.7.2015 COM(2015) 339 final MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD, HET EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ EN HET COMITÉ VAN DE REGIO'S Een "new

Nadere informatie

Voorstel voor een BESLUIT VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

Voorstel voor een BESLUIT VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 7.9.2011 COM(2011) 540 definitief 2011/0238 (COD) Voorstel voor een BESLUIT VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot instelling van een mechanisme voor informatie-uitwisseling

Nadere informatie

ONTWERPVERSLAG. NL In verscheidenheid verenigd NL 20XX/XXXX(INI) 5.3.2012

ONTWERPVERSLAG. NL In verscheidenheid verenigd NL 20XX/XXXX(INI) 5.3.2012 EUROPEES PARLEMENT 2009-2014 Commissie interne markt en consumentenbescherming 20XX/XXXX(INI) 5.3.2012 ONTWERPVERSLAG met aanbevelingen aan de Commissie betreffende toegang tot een elementaire betaalrekening

Nadere informatie

De liberalisering van de Europese elektriciteitsmarkt: case België

De liberalisering van de Europese elektriciteitsmarkt: case België UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2007 2008 De liberalisering van de Europese elektriciteitsmarkt: case België Masterproef voorgedragen tot het bekomen van de graad van

Nadere informatie

Next Generation Networks: Elektronische communicatieregelgeving uitgedaagd

Next Generation Networks: Elektronische communicatieregelgeving uitgedaagd Telecommunicatie Next Generation Networks: Elektronische communicatieregelgeving uitgedaagd Mr. G.P. van Duijvenvoorde en mr. M.A. Prinsen Geerligs* Inleiding Een volgende generatie netwerken, zoals de

Nadere informatie

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD, HET EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ EN HET COMITÉ VAN DE REGIO'S

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD, HET EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ EN HET COMITÉ VAN DE REGIO'S NL NL NL EUROPESE COMMISSIE Brussel, 10.11.2010 COM(2010) 639 definitief MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD, HET EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ EN HET COMITÉ VAN DE

Nadere informatie

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD. betreffende het gunnen van overheidsopdrachten. (Voor de EER relevante tekst)

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD. betreffende het gunnen van overheidsopdrachten. (Voor de EER relevante tekst) EUROPESE COMMISSIE Brussel, 20.12.2011 COM(2011) 896 definitief 2011/0438 (COD) Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD betreffende het gunnen van overheidsopdrachten (Voor de

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 30 212 Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en van de Gaswet in verband met nadere regels omtrent een onafhankelijk netbeheer Nr. 3 MEMORIE

Nadere informatie

AMENDEMENTEN 124-251. NL In verscheidenheid verenigd NL 2010/0275(COD) 29.10.2011. Ontwerpverslag Giles Chichester (PE470.

AMENDEMENTEN 124-251. NL In verscheidenheid verenigd NL 2010/0275(COD) 29.10.2011. Ontwerpverslag Giles Chichester (PE470. EUROPEES PARLEMENT 2009-2014 Commissie industrie, onderzoek en energie 29.10.2011 2010/0275(COD) AMENDEMENTEN 124-251 Ontwerpverslag Giles Chichester (PE470.059v01-00) over het voorstel voor een verordening

Nadere informatie

No.W10.05.0095/II 's-gravenhage, 17 juni 2005

No.W10.05.0095/II 's-gravenhage, 17 juni 2005 ................................................................................... No.W10.05.0095/II 's-gravenhage, 17 juni 2005 Bij Kabinetsmissive van 24 maart 2005, no.05.001059, heeft Uwe Majesteit,

Nadere informatie

Toezicht op de wholesale markten voor energie en de bescherming van consumentenbelangen. Prof. dr. Saskia Lavrijssen 1

Toezicht op de wholesale markten voor energie en de bescherming van consumentenbelangen. Prof. dr. Saskia Lavrijssen 1 Toezicht op de wholesale markten voor energie en de bescherming van consumentenbelangen Prof. dr. Saskia Lavrijssen 1 Bijdrage naar aanleiding van het congres Financieel Toezicht d.d. 9 februari 2011 Inhoudsopgave

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 13 maart 2006 (13.03) (OR. en) 7070/06 ENER 79 ENV 157 DEVGEN 63 RELEX 131 TRANS 59 ELARG 19 RECH 59 POLGEN 28

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 13 maart 2006 (13.03) (OR. en) 7070/06 ENER 79 ENV 157 DEVGEN 63 RELEX 131 TRANS 59 ELARG 19 RECH 59 POLGEN 28 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 13 maart 2006 (13.03) (OR. en) 7070/06 ENER 79 ENV 157 DEVGEN 63 RELEX 131 TRANS 59 ELARG 19 RECH 59 POLGEN 28 INGEKOMEN DOCUMENT van: de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur,

Nadere informatie

Hierbij gaat voor de delegaties Commissiedocument COM(2008) 781 definitief.

Hierbij gaat voor de delegaties Commissiedocument COM(2008) 781 definitief. RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 19 november 2008 (21.11) (OR. fr) 15944/08 E ER 400 E V 851 RELEX 930 ATO 110 POLGE 122 I GEKOME DOCUME T van: de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1998 1999 26 463 Regels omtrent het transport en de levering van gas (Gaswet) Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING I ALGEMEEN 1. Inleiding Met de Derde Energienota

Nadere informatie

d) Pre-lex http://eur-lex.europa.eu/legal-content/nl/txt/?qid=1427120786313&uri=celex:52015dc0080

d) Pre-lex http://eur-lex.europa.eu/legal-content/nl/txt/?qid=1427120786313&uri=celex:52015dc0080 Fiche 1: Mededeling Energie Unie 1. Algemene gegevens a) Titel voorstel Pakket Energie-Unie: Een kaderstrategie voor een schokbestendige energie-unie met een toekomstgericht beleid inzake klimaatverandering

Nadere informatie

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 6.11.2013 COM(2013) 762 final MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD Tenuitvoerlegging van de richtlijn energie-efficiëntie richtsnoeren van de Commissie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 21 501-33 Raad voor Vervoer, Telecommunicatie en Energie Nr. 516 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer

Nadere informatie

L 114/64 NL Publicatieblad van de Europese Unie 27.4.2006

L 114/64 NL Publicatieblad van de Europese Unie 27.4.2006 L 114/64 NL Publicatieblad van de Europese Unie 27.4.2006 RICHTLIJN 2006/32/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 5 april 2006 betreffende energie-efficiëntie bij het eindgebruik en energiediensten

Nadere informatie

GROENBOEK. Een kader voor het klimaat- en energiebeleid voor 2030

GROENBOEK. Een kader voor het klimaat- en energiebeleid voor 2030 EUROPESE COMMISSIE Brussel, 27.3.2013 COM(2013) 169 final GROENBOEK Een kader voor het klimaat- en energiebeleid voor 2030 NL NL GROENBOEK Een kader voor het klimaat- en energiebeleid voor 2030 1. INLEIDING

Nadere informatie

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE NL NL NL EUROPESE COMMISSIE Brussel, 24.3.2010 COM(2010) 100 definitief MEDEDELING VAN DE COMMISSIE betreffende de toepassing van artikel 101, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese

Nadere informatie

C 165/6 Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen 11.7.2002

C 165/6 Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen 11.7.2002 C 165/6 Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen 11.7.2002 Richtsnoeren van de Commissie voor de marktanalyse en de beoordeling van aanmerkelijke marktmacht in het bestek van het gemeenschappelijk

Nadere informatie

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 9.4.2014 COM(2014) 213 final 2014/0121 (COD) Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot wijziging van Richtlijn 2007/36/EG wat het bevorderen van

Nadere informatie

Europese Commissie. Verslag over het mededingingsbeleid

Europese Commissie. Verslag over het mededingingsbeleid Europese Commissie Verslag over het mededingingsbeleid 2007 VERSLAG OVER HET MEDEDINGINGSBELEID 2007 Europese Commissie Europe Direct helpt u antwoord te vinden op uw vragen over de Europese Unie Gratis

Nadere informatie

De Europese energiemarkt: liberalisering, voorzieningszekerheid

De Europese energiemarkt: liberalisering, voorzieningszekerheid De Europese energiemarkt: liberalisering, voorzieningszekerheid en verduurzaming Een overzicht van recente internationale en nationale ontwikkelingen mr. M.E. Brinkman en mr. I.M. Kleinekorte * Op 31 maart

Nadere informatie

Publicatieblad L 94. van de Europese Unie. Wetgeving. Wetgevingshandelingen. 57e jaargang 28 maart 2014. Uitgave in de Nederlandse taal.

Publicatieblad L 94. van de Europese Unie. Wetgeving. Wetgevingshandelingen. 57e jaargang 28 maart 2014. Uitgave in de Nederlandse taal. Publicatieblad van de Europese Unie ISSN 1977-0758 L 94 Uitgave in de Nederlandse taal Wetgeving 57e jaargang 28 maart 2014 Inhoud I Wetgevingshandelingen RICHTLIJNEN Richtlijn 2014/23/EU van het Europees

Nadere informatie