Aan de commissie: Datum vergadering: Agendapunt :

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aan de commissie: Datum vergadering: Agendapunt :"

Transcriptie

1 Aan de Raad Made, 23 februari 2007 Aan de commissie: Datum vergadering: Agendapunt : Raadsvergadering: 1 februari 2007 Nummer raadsnota: 11 Onderwerp: Aanvullend voorstel inzake herschikking aandelen Intergas Portefeuillehouder: Bijlagen: Ter inzage: Drs. G.L.C.M. de Kok Ambtelijke coördinatie: Controlling Steller: Frans Adriaenssen 1. Raadsbesluit 1. Notulen AVA vergaderingen; 2. Beleggingsadvies BCM; 3. Info Banning Advocaten Nrs. 1 en 2 vertrouwelijk ter inzage op griffiekamer Voorstel: 1. Besluiten tot verkoop van het huidige aandelenpakket Intergas Aanleiding Mede naar aanleiding van de behandeling in de commissie ABM d.d. 11 januari jl. en de gestelde vragen van een uwer raadsleden acht ons college het wenselijk om ons oorspronkelijke voorstel om over te gaan tot verkoop van de aandelen Intergas nader te verduidelijken. In dit aanvullend raadsvoorstel wil ons college uw de laatste informatie verstrekken welke wij telefonisch- van Intergas hebben ontvangen en nader inzicht geven in enkele algemene aspecten. Vervolgens geven wij uw raad inzicht in de drie mogelijke scenario`s. 1. Algemene aspecten 1.1 Stand van zaken fusiebesprekingen De fusiebesprekingen (met NRE) bevinden zich momenteel in de eindfase. De verwachting is dat hierover binnen nu en 14 dagen uitsluitsel mogelijk zal worden verkregen. Indien hierover voor de raadsvergadering van 1 februari nog duidelijkheid te verkrijgen is zullen we uw raad hierover informeren. 1.2 Stand van zaken privatisering Gelet op de na de verkiezingen ontstane nieuwe politieke verhoudingen wordt er van uit gegaan dat privatisering de komende 4 jaar niet mogelijk is. Dit betekent dat we ons moeten richten op alleen de fusie met NRE. Relevant is de rol van Macquarie in dit geheel. Gaan zij afhaken? Of willen ze in de wachtkamer tot

2 het moment dat privatisering wel mogelijk is. Op 26 januari a.s. zal Macquarie haar standpunt bekend maken. Ook hierbij is onze insteek uw raad hierover in de vergadering van 1 februari a.s. te informeren. 1.3 Rendementsverwachtingen Momenteel worden nieuwe berekeningen gemaakt zowel bij Intergas als bij NRE. Deze worden eind januari afgerond. Zodra de berekeningen gereed zijn komen ze ook beschikbaar voor de aandeelhouders en zullen wij uw raad uiteraard ook informeren. Op dit moment zijn er geen ontwikkelingen die aanleiding geven om de eerdere prognose bij te stellen. Dit betekent een dividend van 4 mio op jaarbasis, zijnde 195,--dividend per aandeel. De verwachting is dat een zelfstandig Intergas de eerste 3 jaren ook een rendement van 4 mio kan realiseren. Dit is hetzelfde resultaat als bij de fusie wordt verwacht. Op de langere termijn zal een zelfstandig Intergas als relatief kleine speler op de grote energiemarkt het steeds moeilijker krijgen zich te handhaven. Een ander aspect kan zijn dat een zelfstandig Intergas het behaalde rendement niet geheel uitkeert aan de aandeelhouders doch als buffer binnen het bedrijf houdt. Dit betekent dat de aandeelhouders minder rendement ontvangen op hun investering. Ingeval van fusie mag er vanuit worden gegaan dat het gehele rendement wordt uitgekeerd aan de aandeelhouders. 1.4 Rol Directie Toezicht Energie De Dte is de toezichthouder op de energiesector en is een directie van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (Nma). De Dte heeft de bevoegdheid om de leveringstarieven voor de kleinverbruikers elektriciteit en gas te beoordelen op redelijkheid en eventueel in te grijpen door vaststelling van een maximumtarief. De verwachting is dat de Dte de ontwikkeling van de energietarieven nauwlettend zal volgen. Dit kan een drukkend effect hebben op de rendementen. Een ander voorbeeld waarop de Dte zijn invloed kan doen gelden is het volgende: per treedt de volgende gasreguleringsperiode van 3 jaar ( ) in werking. Nu al is bekend dat de rendementsvoet ( dit is het rendement op de ingezette middelen) van elektra en gas wordt verlaagd van 6,8% nu naar 6%. 1.5 Notulen Ava Intergas Het advies van Intergas is om met de notulen vertrouwelijk om te gaan. We hebben dan ook voor uw raad de volgende notulen vertrouwelijk ter inzage gelegd: de notulen van de 118 E buitengewone Vergadering van Aandeelhouders van Intergas Holding BV d.d. 23 juni 2006; de notulen van de 119 e buitengewone Vergadering van aandeelhouders van Intergas Holding BV d.d. 25 oktober 2006; De notulen van de 120 e buitengewone Vergadering van aandeelhouders van Intergas Holding BV d.d. 20 december 2006 zijn nog niet beschikbaar. 1.6 Afweging financieel/principieel aspect Bij de afweging spelen beide aspecten een rol. De financiële afweging is dat ons college staat voor een verantwoord vermogensbeheer die past bij de gemeentelijke 2

3 overheidstaak en bovendien niet in strijd is met onze externe regelgeving, lees Wet Fido. Daarnaast is er de principiële afweging waarbij de vraag moet worden gesteld of participatie in de huidige maar vooral toekomstige energiemarkt nog wel een overheidstaak is. Gelet op de onzekere ontwikkeling van de energiemarkt en het steeds meer speculatieve karakter is ons college van mening dat deze vraag ontkennend moet worden beantwoord. 2. Vervolgtraject Het gehele proces rondom de fusie en gedeeltelijke verkoop van Intergas is onderverdeeld in de volgende stappen: Stap 1 Herkapitalisatie van Intergas Energie BV (afgerond) Stap 2 Onderlinge aandelentransacties Intergas aandeelhouders Stap 3 Fusie met het netwerkbedrijf NRE Stap 4 Privatisering van 49% van de aandelen aan Macquarie Omtrent de ontwikkelingen van deze stap verwijzen wij uw raad naar het verwoorde onder punt 1.2. Thans moet binnen uw raad besluitvorming plaatsvinden over stap 2, zijnde de herschikking van de aandelen Intergas. Binnen deze besluitvorming zijn er een drietal scenario`s mogelijk te weten: 1. Aankoop van aandelen Intergas; 2. Handhaving van het huidige aandelenpakket; 3. Verkoop van het gehele aandelenpakket 3. Uitwerking scenario`s 3.1 Aankoop van aandelen Intergas. Uit de laatste inventarisatie (vergadering AVA d.d. 20 dec. 2006) blijkt dat samen met Gasterra (voorheen Gasunie) er nog een tweetal gemeenten zijn die hun aandelen te koop aanbieden. Dit betekent dat in totaal aandelen worden aangeboden. Afgesproken is om de aandelen naar rato van het belang van de gemeenten toe te delen. Dit betekent dat onze gemeente maximaal 267 van de 2585 aandelen zal kunnen verwerven. De prijs per aandeel is vastgesteld op 4.190,--. Met verwerving van 267 aandelen is derhalve een investering gemoeid van 267 x = ,--. Uitgaande van de laatste prognoses mag voorlopig een dividend geraamd worden van 195,-- per aandeel. Het jaarlijks dividend zou door deze aankooptransactie stijgen met ,--. Om het rendement van deze investering juist te berekenen dienen de kapitaallasten van de investering op het dividend in mindering te worden gebracht. De kapitaallast bij deze investering bestaat uitsluitend uit rente omdat in principe niet wordt afgeschreven op aandelen tenzij aantoonbaar is dat de boekwaarde niet langer in overeenstemming is met de marktwaarde. De jaarlijkse kapitaallast bedraagt 3% van ,-- oftewel ,90. Het nettorendement kan derhalve structureel geprognosticeerd worden op ,90 = ,10. 3

4 Zolang de rente op nieuwe investeringen en het dividend niet worden gewijzigd zou tengevolge van de aankoop aandelen Intergas onze begrotingspositie structureel verbeteren met het nettorendement. Uitgedrukt in procenten betekent dit een rendementspercentage van 1,65%. Ons college is echter geen voorstander van deze optie en wel op basis van de volgende argumenten: 1. ons college er niet van overtuigd is dat de marktwaarde van het aandeel c.q. het dividend per aandeel in de toekomst op het huidige niveau kan worden gehandhaafd. Het verwachtingspatroon is dat door ingrijpen van de Dte de rendementen zullen worden beperkt en de toekomstige rendementsverwachtingen niet zullen worden waargemaakt (Deze trend is ook al zichtbaar bij andere nutsvoorzieningen); 2. door de voorgenomen privatisering is er geen sprake meer van een 100% overheidstaak. De zeggenschap in het nutsbedrijf neemt verder af. Dit zal zich nog extra doen gevoelen bij eventuele volgende consolidatieslagen; 3. daarnaast is er sprake van enige vorm van speculeren met aandelen. Het te behalen rendement van 1,65% ligt ook aanmerkelijk onder de rentepercentages die op de kapitaalmarkt kunnen worden verkregen. Speculeren behoort niet tot de core-business van onze gemeente; 4. de huidige energiewereld is uiterst onzeker: er is geen duidelijke informatie (verwachtingspatroon; marktdeskundigheid) voor handen over hoe deze markt zich zal ontwikkelen in de toekomst. 3.2 Handhaving status quo. Ook hier is ons college geen voorstander van en wel op basis van de volgende argumenten: 1. Hoewel enigszins speculatief achten wij de verkoopmogelijkheden van onze aandelen in de toekomst beperkter dan nu terwijl, zoals hiervoor vermeld, wij er geenszins van overtuigd zijn dat het dividend per aandeel in de toekomst op het huidige niveau kan worden gehandhaafd. 2. Iedere verlaging van dividend heeft direct een verslechtering van onze begrotingspositie tot gevolg. 3.3 Verkoop van het gehele aandelenpakket. De boekwaarde van het huidige pakket aandelen bedraagt ,32. Deze boekwaarde moet in mindering gebracht worden op de verkoopopbrengst van 1380 aandelen à 4.190,-- is ,--. De jaarlijkse kapitaallast die uitsluitend uit rentekosten bestaat, bedraagt 3% van de boekwaarde oftewel 3% van ,32 = 3.757,36. Daarnaast vervalt natuurlijk het jaarlijks dividend dat voor 2007 geraamd is op ,--. Structureel betekent dit een verslechtering van onze begrotingspositie met ,-- minus 3.757,36 = ,64. De te verkrijgen opbrengst van ,-- minus ,32 = ,68 dient derhalve zo te worden belegd dat structureel jaarlijks minimaal een rendement wordt behaald van ,64. Procentueel betekent dit een minimaal rendement van 4,832%. 4

5 Uit ingewonnen informatie welke voor uw raad vertrouwelijk ter inzage ligt- blijkt dat op basis van historische resultaten bij belegging in obligaties op lange termijn (beleggingstermijn jaar) een rendements-verwachting van 6,5% reëel is. Bij deze beleggingsvorm, die uiteraard ook enigszins speculatief is, is de terugbetaling van de ingelegde hoofdsom na het verstrijken van de looptijd gegarandeerd. Dit is ook één van de eisen die de Wet Financiering Decentrale Overheid (Fido) aan het beleggen van gelden door overheden stelt. 4. Slotconclusie Omdat deelname in een voormalig nutsbedrijf anno 2007 niet gerekend mag worden tot de taken van de lokale overheid is ons college van mening dat, nu de kans geboden wordt, optimaal gebruik moet worden gemaakt van de huidige mogelijkheden om een niet eenvoudig verhandelbaar aandeel te gelde te maken; een mogelijk teruglopend rendement (dividend) te voorkomen en het rendement op lange termijn middels belegging zeker te stellen. Wij zijn ons ervan bewust dat bovenstaande stellingen een speculatief karakter dragen. In onze afwegingen zijn wij tot de slotsom gekomen dat verkoop van aandelen gekoppeld aan belegging van de verkoopopbrengst een solidere basis vormt voor het veilig stellen van onze begrotingspositie dan de onzekerheid binnen een snel veranderende energiewereld. In de overtuiging dat met dit aanvullend voorstel voor uw raad afdoende duidelijkheid wordt geschapen over de voor- en nadelen van de diverse scenario s en onze motivering tot de keuze van verkoop van onze aandelen stellen wij u voor in te stemmen met dit voorstel. Burgemeester en wethouders van Drimmelen, mr. C.M.G.H. Wortel Secretaris drs. G.L.C.M. de Kok Burgemeester 5

6 De raad van de gemeente Drimmelen, in vergadering bijeen op Gehoord de beraadslagingen over agendapunt 11 herschikking aandelen Intergas Overwegende dat: - het netwerkbedrijf Intergas primair een publieke taak heeft (bepaald door de landelijke overheid) - dat de gemeente Drimmelen reeds lange tijd haar verantwoordelijkheid ten aanzien van die publieke taak heeft genomen en dient te blijven nemen - de financiële aspecten ten aanzien van aan- of verkoop nog niet volledig zijn uitgekristaliseerd - het voorliggend geen optie biedt tot het kiezen voor status quo wordt het volgende amendement voorgesteld: Het besluit bij raadsvoorstel en besluit over herschikking aandelen Intergas als volgt te wijzigen: B e s l u i t : Over te gaan tot het handhaven van aandelen Intergas van de gemeente Drimmelen Made, 1 februari 2007 De fracties Lijst Harry Bakker, Combinatie Algemeen Belang en PvdA

Aan de Raad. Made, 01-02-2012. Agendapuntnummer: 6. Raadsvergadering 22 maart 2012. Registratienummer: Casenr: Onderwerp: Biesbosch Marina Drimmelen

Aan de Raad. Made, 01-02-2012. Agendapuntnummer: 6. Raadsvergadering 22 maart 2012. Registratienummer: Casenr: Onderwerp: Biesbosch Marina Drimmelen Aan de Raad Made, 01-02-2012 Agendapuntnummer: 6 Raadsvergadering 22 maart 2012 Registratienummer: Casenr: Onderwerp: Biesbosch Marina Drimmelen Portefeuillehouder: Bijlagen: Ter inzage: J.A. van Meggelen

Nadere informatie

Raadsvergadering van 28 april 2011 Agendanummer: 10.1

Raadsvergadering van 28 april 2011 Agendanummer: 10.1 RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 278484 Raadsvergadering van 28 april 2011 Agendanummer: 10.1 Onderwerp: Verkoop aandelen Intergas Verantwoordelijk portefeuillehouder: L.M. Koevoets SAMENVATTING De afgelopen

Nadere informatie

Raadsvoorstel. gemeente DenHelder. Registratienummer: BI09.00854. Van afdeling: Behandelend ambtenaar: Telefoonnummer: E-mail adres:

Raadsvoorstel. gemeente DenHelder. Registratienummer: BI09.00854. Van afdeling: Behandelend ambtenaar: Telefoonnummer: E-mail adres: gemeente DenHelder Registratienummer: BI09.00854 Portefeuillehouder: B. Fritzsche Raadsvoorstel Van afdeling: Behandelend ambtenaar: Telefoonnummer: E-mail adres: Onderwerp: CS H Posthuma 67 81 55 hposthuma@denhelder.n

Nadere informatie

Memo. Informatienotitie stand van zaken aandeelhouderschap Eneco, Inleiding

Memo. Informatienotitie stand van zaken aandeelhouderschap Eneco, Inleiding Centrale Staf Bestuurlijke processturing Doorkiesnummers: Telefoon 015 2602545 Aan College van B & W Van S. Bolten Afschrift aan Memo Datum 04-11-2008 Opsteller M.R.Ram Bijlage Onderwerp Stand van zaken

Nadere informatie

Onderwerp : Verzoek geldlening Algemene Woningbouwvereniging Monnickendam

Onderwerp : Verzoek geldlening Algemene Woningbouwvereniging Monnickendam RAADSINFORMATIEDOCUMENT GEMEENTE WATERLAND Nummer : 109-27 Onderwerp : Verzoek geldlening Algemene Woningbouwvereniging Monnickendam Portefeuillehouder : Tj. Hoekstra & P. Kools Contactpersoon : F. Schreutelkamp

Nadere informatie

Overdracht aandelen Essent en deelname in Enexis. dhr. E. Goldsteen... maak een keuze.. Financiën 1. Bestuur

Overdracht aandelen Essent en deelname in Enexis. dhr. E. Goldsteen... maak een keuze.. Financiën 1. Bestuur RAADSVOORSTEL status: commissiestuk Agendapunt: 9 Onderwerp: Overdracht aandelen Essent en deelname in Enexis Commissie: 6-4-2009, nr. 9 Raadsvoorstel: 17-3-2009, nr. 53 Portefeuillehouder : Beleidsterrein:

Nadere informatie

Heerhugowaardse Onafhankelijke Partij. Voorstel nr.: Verkoop van het aandelenpakket Nuon dat is ondergebracht bij de NV Houdstermaatschappij GKNH.

Heerhugowaardse Onafhankelijke Partij. Voorstel nr.: Verkoop van het aandelenpakket Nuon dat is ondergebracht bij de NV Houdstermaatschappij GKNH. Heerhugowaardse Onafhankelijke Partij H. o. p. Motie \ \ x Agendapunt: 13 \ o«v ^ o^coswu* ^ «w ^OON, «o ON, c^^? c^v«^t Voorstel nr.: Verkoop van het aandelenpakket Nuon dat is ondergebracht bij de NV

Nadere informatie

1. Inleiding. Corr.nr. 2009-15752, EZ Nummer / 200 Zaaknr. 166726

1. Inleiding. Corr.nr. 2009-15752, EZ Nummer / 200 Zaaknr. 166726 Corr.nr. 2009-15752, EZ Nummer / 200 Zaaknr. 166726 Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen in verband met de implementatie van de toekomststrategie van Essent N.V. SAMENVATTING:

Nadere informatie

mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter;

mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter; Raad van Lelystad ( 3 T 2009 N 455 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op donderdag 11 juni 2009 te 19.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. Aanwezig zijn:

Nadere informatie

CONCLUSIES EN SAMENVATTING

CONCLUSIES EN SAMENVATTING Nederlandse Mededingingsautoriteit CONCLUSIES EN SAMENVATTING Onderzoeksrapport inzake de winsten van energiebedrijven Nummer 102362 / 93 Betreft zaaknr. 102362 / Onderzoek Winst Energiebedrijven Datum:

Nadere informatie

Drempelbedrag. Kamerstukken II 2012/13, 33 540, nr. 16. [1]

Drempelbedrag. Kamerstukken II 2012/13, 33 540, nr. 16. [1] WIJZING VAN DE WET FINANCIERING DECENTRALE OVERHEDEN IN VERBAND MET HET RENTEDRAGEND AANHOUDEN VAN LIQUIDE MIDDELEN IN S RIJKS SCHATKIST (VERPLICHT SCHATKISTBANKIEREN) De regering heeft met belangstelling

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 32 814 Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en van de Gaswet (implementatie van richtlijnen en vorderingen op het gebied van elektriciteit en

Nadere informatie

Statenvoorstel../08 A

Statenvoorstel../08 A Statenvoorstel../08 A Voorgestelde behandeling: PS-vergadering : 27 juni 2008 Statencommissie : Commissie Bestuur en Middelen, 6 juni 2008 Onderwerp Toekomststrategie en aandeelhouderschap Essent Aan Provinciale

Nadere informatie

Kapitaalinjectie netbeheerder intergas

Kapitaalinjectie netbeheerder intergas Raad Onderwerp: V20100333 Kapitaalinjectie netbeheerder intergas Samenvatting: Inleiding: De gemeente heeft aandelen Intergas BV. Door gewijzigde wetgeving worden stengere eisen gesteld aan de solvabilteitspositie

Nadere informatie

DE FRACTIE VAN DE PVDA.

DE FRACTIE VAN DE PVDA. Concept Memorie van antwoord van burgemeester en wethouders op de schriftelijke politieke vragen van de raadsfracties naar aanleiding van de ontwerpbegroting 2009. DE FRACTIE VAN DE PVDA. 1. Hoe hoog schat

Nadere informatie

1. Rapport Feitenonderzoek behandeling van bouwinitiatieven (rapport Promes)

1. Rapport Feitenonderzoek behandeling van bouwinitiatieven (rapport Promes) Aan de Raad Made, 25 maart 2008 Raadsvergadering: 29 mei 2008 Nummer raadsnota: 6 Onderwerp: Feitenonderzoek naar de behandeling van Bouwinitiatieven bij de afdeling Grondgebied (rapport Promes) Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Heerhugowaard Stad van kansen

Heerhugowaard Stad van kansen Heerhugowaard Stad van kansen rekenkamercommissie Van Blue Print naar Re Print Een review van de rekenkamercommissie Heerhugowaard over het project Blue Print Datum: 12 december 2012 Inleiding Naar aanleiding

Nadere informatie

Directie Toezicht Energie (DTe)

Directie Toezicht Energie (DTe) Directie Toezicht Energie (DTe) Aan Gas Transport Services B.V. T.a.v. de heer drs. P.E.G. Trienekens Postbus 181 9700 AD GRONINGEN per post per fax Datum Uw kenmerk Ons kenmerk Bijlage(n) 102259/39.B828

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL *D13.004416* D13.004416. krediet investering en frictiekosten

RAADSVOORSTEL *D13.004416* D13.004416. krediet investering en frictiekosten RAADSVOORSTEL *D13.004416* D13.004416 DATUM 28 oktober 2013 AGENDAPUNT 18 ONDERWERP Instemmen met uitgangspunten toekomstbestendige bibliotheek en beschikbaar stellen krediet investering en frictiekosten

Nadere informatie

2014-609. Voorgenomen verkoop aandelen Attero NV

2014-609. Voorgenomen verkoop aandelen Attero NV 2014-609 Voorgenomen verkoop aandelen Attero NV Voorgestelde behandeling: - Statencommissie Financiën, Cultuur, Bestuur en Economie op 2 april 2014 - Provinciale Staten op 16 april 2014 - fatale beslisdatum:

Nadere informatie

W. Bohnen/G. Witvoet PF Mu

W. Bohnen/G. Witvoet PF Mu SAMENVATTING RAADSVOORSTEL CASENUMMER BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER 10G201694 391052 / 391052 ONDERWERP W. Bohnen/G. Witvoet PF Mu Financiering en kredietaanvraag plankosten 1 e fase Hart van

Nadere informatie

Onderzoek verstrekking geldleningen aan derden door de gemeente Ede. Rekenkamercommissie Ede

Onderzoek verstrekking geldleningen aan derden door de gemeente Ede. Rekenkamercommissie Ede Onderzoek verstrekking geldleningen aan derden door de gemeente Ede Rekenkamercommissie Ede 2 Rekenkamercommissie Ede 3 Onderzoek verstrekking geldleningen aan derden door de gemeente Ede Onderzoek verstrekking

Nadere informatie

Toelichting handelssystematiek en overige wijzigingen Vastgoed Fundament Fonds N.V.

Toelichting handelssystematiek en overige wijzigingen Vastgoed Fundament Fonds N.V. Prospectus Vastgoed Fundament Fonds N.V. Aandeel A, Aandeel B en Aandeel C 18 december 2009 Toelichting handelssystematiek en overige wijzigingen Vastgoed Fundament Fonds N.V. In dit document wordt een

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 372 Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet ter uitvoering van richtlijn nr. 2003/54/EG, (PbEG L 176), verordening nr. 1228/2003

Nadere informatie

Discussienotitie verkoop aandelen Essent. 1. Inleiding

Discussienotitie verkoop aandelen Essent. 1. Inleiding Discussienotitie verkoop aandelen Essent 1. Inleiding Tegen de achtergrond van de op handen zijnde splitsing van Essent NV in een apart netwerkbedrijf (ENEXIS) en een apart productie- en leveringsbedrijf

Nadere informatie

Raadsvoorstel inzake beeindiging van de verkoopovereenkomst aandelen

Raadsvoorstel inzake beeindiging van de verkoopovereenkomst aandelen gemeente Eindhoven Concernstaf Raadsnummer os.os6.oox Inboeltnummer os Toooyss Beslisdatum BiixW sa april soos Dossiernummer ex.asa Raadsvoorstel inzake beeindiging van de verkoopovereenkomst aandelen

Nadere informatie

De leden van de raad van de gemeente Papendrecht. Geacht raadslid,

De leden van de raad van de gemeente Papendrecht. Geacht raadslid, De leden van de raad van de gemeente Papendrecht. datum 15 januari 2007 behandeld door Griffier ons kenmerk -- doorkiesnummer 078-6418322 faxnummer 078-6418316 onderwerp Uitnodiging voor de openbare raadsvergadering

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA S-GRAVENHAGE. Datum 16 februari 2015 Betreft Voorwaardelijke verkoop REAAL

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA S-GRAVENHAGE. Datum 16 februari 2015 Betreft Voorwaardelijke verkoop REAAL > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA S-GRAVENHAGE Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Raadsvergadering, 26 mei 2015. Voorstel aan de Raad. Onderwerp: Overname aandelen BIGA Groep BV

Raadsvergadering, 26 mei 2015. Voorstel aan de Raad. Onderwerp: Overname aandelen BIGA Groep BV Raadsvergadering, 26 mei 2015 Voorstel aan de Raad Onderwerp: Overname aandelen BIGA Groep BV Nr.: 20150526 8 RV Agendapunt: 8 Datum: 3 maart 2015 Onderdeel raadsprogramma: 3 Portefeuillehouder: Jan Burger

Nadere informatie