Kapitaalinjectie netbeheerder intergas

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kapitaalinjectie netbeheerder intergas"

Transcriptie

1 Raad Onderwerp: V Kapitaalinjectie netbeheerder intergas Samenvatting: Inleiding: De gemeente heeft aandelen Intergas BV. Door gewijzigde wetgeving worden stengere eisen gesteld aan de solvabilteitspositie voor energiebedrijven. De solvabiliteitspositie van Intergas BV is hierdoor onder het wettelijk vereiste minimum gekomen. Ter verbetering van deze solvabiliteitspositie is de laatste jaren al geen dividend meer uitgekeerd, maar is de winst toegevoegd aan het eigen vermogen. Ten einde te voldoen aan de wettelijk geldende solvabiliteitsnorm vraagt Intergas BV een extra (agio) storting op de aandelen van de aandeelhouders. Onze gemeente bezit in vergelijking met het totale aandelenpakket van Intergas een gering aantal aandelen. De gevraagde agiostorting van onze gemeente betreft in totaal De BNG heeft aangeboden de kapitaalstorting met een zeer concurerende lening te willen financieren. Afweging: Als de deelnemende gemeenten akkoord gaan met de agio storting voldoet Intergas BV weer aan de wettelijke solvabiliteitsnorm. Hierdoor is zij weer in staat en is ook voornemens dit te doen, om dividend uit te keren. De dividend opbrengsten zijn voldoende om de rentelasten van de aan te trekken lening voor de financiering van de kapitaalstorten te dekken. Derhalve ontstaat hier geen financieel nadeel. Verder is Intergas BV een gezond bedrijf. Hierdoor ontstaat als gevolg van de kapitaalstorting ook geen bijzonder risico. Integendeel, de kans is aanwezig dat Intergas BV wordt overgenomen. De kans wordt met een goede solvabiliteitsnorm groter. Dit biedt kansen t.a.v. de opbrengsten die wij kunnen krijgen door de verkoop van de aandelen. Advies: de raad voor te stellen in te stemmen met een kapitaalinjectie van ,-- in Intergas BV, in de vorm van een agiostorting van per aandeel en daarvoor een krediet beschikbaar te stellen. 1/1

2 Raad Onderwerp: V Kapitaalinjectie netbeheerder intergas Collegevoorstel Inleiding: Als gevolg van de in 2008 ingevoerde Wet onafhankelijk netwerkbeheer (Won) en de gewijzigde (landelijke) politieke inzichten over de bestuurlijke inrichting van de energiesector, voldoet Intergas niet in alle opzichten aan de vigerende regelgeving in het kader van financieel beheer netbeheerders. Zowel de wetgever (Economische zaken) als de toezichthouder (Energiekamer) heeft Intergas aangesproken op de thans bestaande nonconformiteit en heeft aangegeven dat deze non-conformiteit, op straffe van sancties, binnen afzienbare tijd dient te worden weggenomen. Een berekende kapitaalinjectie van 40 miljoen wordt door Intergas aangegeven als de oplossing om de non-conformiteit op te lossen. Feitelijke informatie: Intergas energie heeft in overleg met haar aandeelhouders eind 2006 de financiering van haar balans geherstructureerd. Zoals voorheen in de energiesector gebruikelijk was, financierden nutsbedrijven hun activiteiten volledig met eigen vermogen. Het eind vorige eeuw door de rijksoverheid geïnitieerde vernieuwingsproces voor de energiesector (liberalisering, splitsing, marktregulering etc.) leidde ertoe dat van energiebedrijven werd geëist dat deze marktconform zouden gaan opereren en presteren. Het besluit om, gelijk aan commerciële bedrijven, de activiteiten voor een deel met vreemd geld te financieren paste hier naadloos in. In november 2006 werd een lening ten bedrage van 179 miljoen aangetrokken ter herfinanciering van de onderneming waardoor een superdividend kon worden uitgekeerd aan de aandeelhouders. Ook onze gemeente heeft hierbij een deel van dit superdividend ontvangen. De herfinancieringsoperatie van Intergas paste binnen de toen geldende wet- en regelgeving De huidige problemen zijn door onderstaande oorzaken ontstaan. De wet en regelgeving waarbinnen de gebruikte solvabiliteitsnormen worden geregeld zijn inmiddels aangescherpt. De solvabiliteitsnorm voor netwerkbedrijven is aangescherpt. Voorts heeft ook de kredietcrisis een effect gehad op de solvabiliteitspositie van Intergas. Een swap, die als renteverzekering op de uitstaande leningen is afgesloten, is conform de regels voor de jaarverslaggeving (IFRS) afgewaardeerd tegen marktwaarde. Ook de financiële zekerheden die waren afgegeven met betrekking tot de Cross Border Lease waren onder druk komen te staan. Deze financiële zekerheden zijn nu afgegeven door de Bank Nederlandse Gemeenten, waarbij de BNG echter de voorwaarde heeft neergelegd, dat er een minimale solvabiliteitsnorm moet worden bereikt van 30%. Deze eis had tot gevolg dat met ingang van het boekjaar 2008 door Intergas al geen dividend meer is/wordt uitgekeerd. Dit om de totale winst toe te kunnen voegen aan het eigen vermogen zodat de solvabiliteitsnorm wordt verbeterd. Naar zowel Economische Zaken als naar de Energiekamer is benadrukt dat bij Intergas te allen tijde een verantwoord beleid is gevoerd. Steeds is er voldoende aandacht geweest voor de dan vigerende wet- en regelgeving en werden Economische zaken en de Energiekamer geconsulteerd en van ontwikkelingen op de hoogte gehouden. Pas na invoering van nieuw ingevoerde wet- en regelgeving is non-conformiteit ontstaan. Onmiddellijk nadat deze feiten bekend zijn geworden is het beleid van Intergas hierop aangepast zodat de ontstane nonconformiteit binnen de kortst mogelijke termijn kan worden gerepareerd. 1/5

3 Raad Onderwerp: V Kapitaalinjectie netbeheerder intergas Vastgesteld kan worden dat Intergas weliswaar prudent met de zaken is omgegaan, maar dat de onderneming na invoering van nieuwe wet- en regelgeving niet langer op alle punten aan de wet voldoet. Er zal financieel gerepareerd moeten worden, dit kan door middel van een kapitaalstorting, door verkoop of door fusie. Teneinde in eventuele overname en/of fusiegesprekken voldoende onderhandelingskracht te kunnen ontwikkelen, zal een alternatieve optie beschikbaar moeten zijn. Een kapitaalstorting door de zittende aandeelhouders stelt de onderneming in staat om (voorlopig) zelfstandig door te gaan, in geval onderhandelingen met derden geen concrete en voor de stakeholders van intergas bevredigende resultaten opleveren. Intergas heeft in samenwerking met de externe accountant berekend dat een kapitaalinjectie van 40 miljoen benodigd is om de non-conformiteit te rectificeren. De meest pragmatische oplossing is een agiostorting waarin alle huidige aandeelhouders in verhouding tot hun aandelenbelang participeren. Dit is in feite een exta storting op de aandelen. Voor de gemeente Heusden met 305 aandelen op een totaal van aandelen betekent dit een extra storting van Een kapitaalinjectie van 40 miljoen, zoals hiervoor beschreven is, geeft ook voor Intergas weer de mogelijkheid om dividend uit te gaan keren, immers de blokkade (30% solvabiliteitsnorm) van zowel de BNG, in het kader van de financiële zekerheidstelling, als de wettelijke blokkade van 40% van de solvabiliteitsnorm zoals opgenomen door minister van der Hoeven worden gerealiseerd. Intergas geeft aan dat wanneer de 40 miljoen is gestort, dit bedrag wordt gebruikt om een deel van het vreemde vermogen af te lossen. Aangegeven wordt dat er dan een jaarlijkse renteverplichting van 1,75 miljoen wegvalt. Dit bedrag kan, na aftrek van 25,5% vennootschapsbelasting, als dividend worden uitgekeerd. Ook het reguliere dividend als gevolg van de resultaatbepaling van Intergas komt weer tot uitkering. Afweging: De bijstorting van kapitaal bij Intergas is noodzakelijk om aan de 40% solvabiliteitsnorm te voldoen van Economische Zaken en de Energiekamer. Indien er geen kapitaalinjectie plaatsvindt kunnen sancties worden opgelegd, waarbij de meest ingrijpende sanctie kan zijn het intrekken van de vergunning van Intergas. Uit financieel oogpunt is het voor alle aandeelhouders aantrekkelijk om nu bij te storten omdat dan meteen (in 2010) de blokkade tot het uitkeren van dividend wordt opgeheven en er dan naast de rentevoordelen die ontstaan door de aflossing van de aangetrokken geldleningen ook het reguliere dividend kan worden uitgekeerd. Wanneer niet alle aandeelhouders instemmen met de voorgestelde kapitaalinjectie ontstaat een andere situatie waarbij door Intergas moet worden onderzocht hoe wel kan worden voldaan aan de reparatie van de solvabiliteitsnorm. Inzet van middelen: dekking De kosten van deze kapitaalinjectie van voor onze gemeente zijn de rentelasten die worden toegerekend. Indien voor deze kapitaalinjectie een specifieke financiering wordt aangetrokken voor een beperkte tijd (er is immers een intentie tot verkoop/fusie van het bedrijf Intergas), zijn de rentelasten gebaseerd op de huidige lage rentestand omstreeks 2%. Intergas heeft begin februari de vraag bij de Bank Nederlandse Gemeenten neergelegd of 2/5

4 Raad Onderwerp: V Kapitaalinjectie netbeheerder intergas deze bank bereid is om deze kapitaalinjectie te financieren. Het antwoord van de BNG is als bijlage toegevoegd aan dit voorstel. Deze rentelasten kunnen worden afgedekt uit het dividend van Intergas, dat na de kapitaalinjectie weer mag worden uitgekeerd. Intergas heeft aangegeven de kapitaalinjectie van 40 miljoen in te zetten om een deel van de in 2006 aangetrokken geldlening vervroegd af te lossen. Niet alleen verbetert hierdoor de solvabiliteitnorm, immers vreemd vermogen wordt eigen vermogen, maar ook ontstaat hierdoor een besparing op de rentelasten. Berekend is dat een bedrag van 1,75 miljoen wordt bespaard. Intergas geeft aan dat deze besparing zal worden gebruikt om de rentelasten van de gemeenten af te dekken die gemaakt/toegerekend worden voor de financiering van de kapitaalinjectie. De bespaarde rentelasten zullen door Intergas, in de vorm van een dividenduitkering, worden uitbetaald aan de aandeelhouders. Wanneer rekening wordt gehouden met de af te dragen Vennootschapsbelasting (25,5%) kan er een bedag van afgerond 1,3 miljoen worden uitgekeerd. Voor onze gemeente betekent dit een dividenduitkering van afgerond Wanneer ter financiering van deze kapitaalinjectie een geldlening kan worden afgesloten met een rentepercentage van 3,25% dan kan deze actie budgettair neutraal worden gerealiseerd. Binnen de huidige geldmarkt moet dit geen probleem zijn. Voorgesteld wordt om aan deze investering (in de staat van activa) een uitzonderingsrente te koppelen ter hoogte van een aangetrokken geldlening die gebruikt wordt ter financiering van deze kapitaalinjectie. Bijkomend voordeel van de kapitaalinjectie is dat door het bereiken van de solvabiliteitsnorm ook de blokkade voor de uitkering van het reguliere dividend wordt opgeheven. personele consequenties Geen subsidie mogelijkheden Geen Risico's: Bijstorting van dit agio in het eigen vermogen levert naar verwachting geen risico op. Indien het bedrijf Intergas kan worden verkocht zal deze kapitaalinjectie naar verwachting uit de verkoopopbrengst kunnen worden afgedekt. Procedure: vervolgstappen Na instemming door uw college zal het raadsvoorstel aan de raad ter besluitvorming worden voorgelegd. De geplande bijstortingsdatum is 1 september inkoop Geen communicatie Over de besluitvorming van de gemeenteraad met betrekking tot de voorziene kapitaalinjectie moet worden gecommuniceerd met Intergas. 3/5

5 Raad Onderwerp: V Kapitaalinjectie netbeheerder intergas Advies: Wij stellen u voor bijgaand besluit vast te stellen. 4/5

6 Raad Onderwerp: V Kapitaalinjectie netbeheerder intergas BESLUIT Het college van Heusden heeft in de vergadering van 6 april 2010; besloten: de raad voor te stellen in te stemmen met een kapitaalinjectie van ,-- in Intergas BV, in de vorm van een agiostorting van per aandeel en daarvoor een krediet beschikbaar te stellen. namens het college van Heusden, de secretaris, mr. J.T.A.J. van der Ven 5/5

7 Raad Onderwerp: V Kapitaalinjectie netbeheerder intergas Raadsvoorstel Inleiding: Als gevolg van de in 2008 ingevoerde Wet onafhankelijk netwerkbeheer (Won) en de gewijzigde (landelijke) politieke inzichten over de bestuurlijke inrichting van de energiesector, voldoet Intergas niet in alle opzichten aan de vigerende regelgeving in het kader van financieel beheer netbeheerders. Zowel de wetgever (Economische zaken) als de toezichthouder (Energiekamer) heeft Intergas aangesproken op de thans bestaande nonconformiteit en heeft aangegeven dat deze non-conformiteit, op straffe van sancties, binnen afzienbare tijd dient te worden weggenomen. Feitelijke informatie: Eind 2006 heeft Intergas haar balans geherstructureerd, binnen de daartoe geldende regelgeving en solvabiliteitsnormen. De herstructurering heeft ingehouden dat aan de aandeelhouders forse bedragen zijn uitbetaald ten laste van het eigen vermogen. Financiering van deze uitbetaling heeft plaatsgevonden door het aantrekken van een geldlening (vreemd vermogen). Inmiddels is er nieuwe wetgeving gekomen en zijn solvabiliteitsratio s aangescherpt. Hierdoor is de in 2006 toegestane berekening van de solvabiliteitsratio achterhaald. Dit geeft nu aanleiding voor het Ministerie van Economische Zaken en de Energiekamer om Intergas aan te spreken met betrekking tot de hoogte van de solvabiliteitsnorm. Deze norm moet worden verbeterd. Intergas heeft, in samenwerking met de externe accountant, berekend dat een kapitaalinjectie van 40 miljoen toereikend is om de non-conformiteit te op te lossen. Afweging: De bijstorting van kapitaal bij Intergas is noodzakelijk om aan de 40% solvabiliteitsnorm van het ministerie van Economische Zaken en de Energiekamer te voldoen. Indien er geen kapitaalinjectie plaatsvindt, kunnen sancties worden opgelegd, waarbij de meest ingrijpende sanctie kan zijn het intrekken van de vergunning van Intergas. Uit financieel oogpunt is het voor alle aandeelhouders aantrekkelijk om nu bij te storten. Immers, meteen (in 2010) als de blokkade tot het uitkeren van dividend (die ingaande 2008 in het kader van verhoging van de solvabiliteit is toegepast) wordt opgeheven, kan, naast de rentevoordelen die ontstaan door de aflossing van de aangetrokken geldleningen, ook het reguliere dividend worden uitgekeerd. Wanneer niet alle aandeelhouders instemmen met de voorgestelde kapitaalinjectie ontstaat een andere situatie waarbij door Intergas moet worden onderzocht hoe wel kan worden voldaan aan de reparatie van de solvabiliteitsnorm. Inzet van middelen: dekking De (rente)lasten van deze investering worden afgedekt door de (weer) te ontvangen dividenduitkering vanuit Intergas BV. Immers door deze kapitaalinjectie wordt het weer toegestaan voor Intergas om dividend uit te keren. 1/3

8 Raad Onderwerp: V Kapitaalinjectie netbeheerder intergas Risico's: Met betrekking bij te storten kapitaal is de verwachting dat er geen risico wordt gelopen. Indien het bedrijf Intergas op korte termijn wordt verkocht zal de verkoopopbrengst naar verwachting minimaal voldoende zijn om de kapitaalinjectie af te dekken. Procedure: vervolgstappen Indien alle aandeelhouders instemmen met de agiostorting is de geplande stortingsdatum 1 september Advies: Wij stellen u voor bijgaand besluit vast te stellen. Het college van Heusden, de secretaris, mr. J.T.A.J. van der Ven de burgemeester, drs. H.P.T.M. Willems Naar aanleiding van de informatievergadering: BIJLAGEN: TER INZAGE: 2/3

9 Raad Onderwerp: V Kapitaalinjectie netbeheerder intergas BESLUIT De gemeenteraad van Heusden in zijn openbare vergadering van 11 mei 2010; gezien het voorstel van het college van 6 april 2010, doc.nr. V ; overwegende dat er de noodzaak is om de solvabiliteitsratio van Intergas te verbeteren; b e s l u i t : In te stemmen met een kapitaalinjectie van ,-- in Intergas BV, in de vorm van een agiostorting van per aandeel en hiervoor een krediet beschikbaar te stellen. de griffier, de voorzitter, mw. drs. E.J.M. de Graaf drs. H.P.T.M. Willems 3/3

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Raadsvergadering van 28 april 2011 Agendanummer: 10.1

Raadsvergadering van 28 april 2011 Agendanummer: 10.1 RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 278484 Raadsvergadering van 28 april 2011 Agendanummer: 10.1 Onderwerp: Verkoop aandelen Intergas Verantwoordelijk portefeuillehouder: L.M. Koevoets SAMENVATTING De afgelopen

Nadere informatie

Statenvoorstel nr. PS/2014/146

Statenvoorstel nr. PS/2014/146 Statenvoorstel nr. PS/2014/146 Datum GS-kenmerk Inlichtingen bij 11.02.2014 2014/0011981 A.J. van der Knaap T 038 499 89 99 M A.vd.Knaap@overijssel.nl Aan Provinciale Staten Onderwerp Voorgenomen verkoop

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Nota Garanties en leningen Oplegvel Collegebesluit Portefeuille C. Mooij Auteur Mevr. M Mol Telefoon 0235113053 E-mail: MMol@haarlem.nl CS/Concerncontrol Reg.nr. 2013/34361 Te kopiëren: B & W-vergadering

Nadere informatie

mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter;

mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter; Raad van Lelystad ( 3 T 2009 N 455 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op donderdag 11 juni 2009 te 19.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. Aanwezig zijn:

Nadere informatie

Prospectus Triodos Cultuurfonds NV

Prospectus Triodos Cultuurfonds NV Prospectus Triodos Cultuurfonds NV Gedateerd 21 november 2011 Statutair gevestigd te Zeist Let op! In het begrotingsakkoord 2013, dat op 25 mei aan de Tweede Kamer is gestuurd, is aangegeven dat het belastingvoordeel

Nadere informatie

Flex BV. Flex-BV. Versie 3 oktober 2012 NBA 1

Flex BV. Flex-BV. Versie 3 oktober 2012 NBA 1 Flex-BV Versie 3 oktober 2012 NBA 1 Uw reactie is welkom De invoering van de flex-bv heeft grote gevolgen voor de praktijk van de accountant en zijn klanten. Waar nodig zullen wij dit document met enige

Nadere informatie

Hellendoorn. Aan de raad. Punt 6. : Vaststellen nieuw G6ITI66nt6 Treasurystatuut

Hellendoorn. Aan de raad. Punt 6. : Vaststellen nieuw G6ITI66nt6 Treasurystatuut Punt 6. : Vaststellen nieuw G6ITI66nt6 Treasurystatuut Hellendoorn Aan de raad Samenvatting: Het treasurybeleid van gemeenten - het aantrekken en uitzetten van gelden op korte en langere termijn - was

Nadere informatie

Bijlagen bij de jaarstukken 2013 (PS 24/14)

Bijlagen bij de jaarstukken 2013 (PS 24/14) Bijlagen bij de jaarstukken 2013 (PS 24/14) Bijlagen Jaarstukken 2013 Provincie Noord-Brabant Bijlagen Jaarstukken 2013 Provincie Noord-Brabant Inhoud Blz. Specificaties vaste activa en lange passiva 1

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 28 165 Deelnemingenbeleid rijksoverheid Nr. 182 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 26 maart 2015 De vaste commissie voor Financiën heeft

Nadere informatie

Aanbiedingsbrief. Aan de raad.

Aanbiedingsbrief. Aan de raad. Sector: Bestuursdienst Kerkrade, 14 december 2011 Aanbiedingsbrief Aan de raad. nr. 11it00886 Hierbij bieden wij u ter overweging en beslissing een ontwerpbesluit, nr. 11Rb061 inzake Nota Reserves en Voorzieningen

Nadere informatie

Energiebedrijf Rundedal

Energiebedrijf Rundedal RIS.5757 Energiebedrijf Rundedal Een gemeentelijke deelneming Onderzoek en Rapportage: J. Hulsegge en F. Nicolai Uitgave: Rekenkamercommissie gemeente Emmen Datum: Oktober 2012 Auteursrecht voorbehouden

Nadere informatie

Renterisico s beheerst of financiële risico s vergroot?

Renterisico s beheerst of financiële risico s vergroot? Renterisico s beheerst of financiële risico s vergroot 2012 CENTRAAL FONDS VOLKSHUISVESTING Renterisico s beheerst of financiële risico s vergroot? Derivaten bij woningcorporaties 2012 CENTRAAL FONDS VOLKSHUISVESTING

Nadere informatie

RAAD MET RESERVES. Onderzoek naar Reserves en Voorzieningen REKENKAMERCOMMISSIE HEERENVEEN

RAAD MET RESERVES. Onderzoek naar Reserves en Voorzieningen REKENKAMERCOMMISSIE HEERENVEEN RAAD MET RESERVES Onderzoek naar Reserves en Voorzieningen REKENKAMERCOMMISSIE HEERENVEEN Colofon De rekenkamercommissie van Heerenveen bestaat uit twee raadsleden en drie externe leden en wordt ondersteund

Nadere informatie

Rapportage Oostzaan. Versie 2.0, definitief 12 januari 2009. Ir. Philip van Leeuwen Drs. Jeroen Scholten Mr. Josje van Hees

Rapportage Oostzaan. Versie 2.0, definitief 12 januari 2009. Ir. Philip van Leeuwen Drs. Jeroen Scholten Mr. Josje van Hees Rapportage Oostzaan Versie 2.0, definitief 12 januari 2009 Auteurs: Ir. Philip van Leeuwen Drs. Jeroen Scholten Mr. Josje van Hees 2009 Nederlands Adviesbureau voor Risicomanagement bv. Dit rapport is

Nadere informatie

Vermogen tot onderwijs

Vermogen tot onderwijs Januari 2012 Vermogen tot onderwijs Onderzoekscommissie mr. L.J. Klaassen Vermogen tot onderwijs Commissie mr. L.J. Klaassen Mr. Leendert Klaassen (voorzitter) Drs. Pieter Dekkers (Berenschot/projectsecretaris)

Nadere informatie

Joint ventures: praktische aspecten in vogelvlucht

Joint ventures: praktische aspecten in vogelvlucht ARTIKELEN PRAKTIJK Joint ventures: praktische aspecten in vogelvlucht 1 Inleiding Ondernemingen die wat betreft een onderdeel van hun business een gemeenschappelijk doel voor ogen hebben en overwegen om

Nadere informatie

handboek burgerparticipatie windmolens

handboek burgerparticipatie windmolens handboek burgerparticipatie windmolens Colofon Handleiding Burgerparticipatie Windmolens Ontwikkeld door: Pride Finance en Platform Duurzaam Fryslân Met medewerking van: Agentschap.nl Opmaak: FisK, concept

Nadere informatie

Derde kwartaalbericht 2013

Derde kwartaalbericht 2013 , Derde kwartaalbericht 2013 Gecorrigeerde nettowinst FY13 Q3: 10,6 miljoen (FY12 Q3: 12,1 miljoen) Gecorrigeerde nettowinst FY13 YTD: 32,6 miljoen (FY12 YTD: 40,0 miljoen) Alex Vermogensbeheer AuM FY13

Nadere informatie

Dit document maakt gebruik van bladwijzers.

Dit document maakt gebruik van bladwijzers. Dit document maakt gebruik van bladwijzers. NBA-handreiking 1133 Balanstest en uitkeringstoets door het bestuur van een BV: ondersteunende rol van de accountant (samenstelpraktijk) 12 februari 2015 NBA-handreiking

Nadere informatie

Robeco Obligaties DividendFunds N.V.

Robeco Obligaties DividendFunds N.V. Prospectus Robeco Obligaties DividendFunds N.V. serie A : Robeco Divirente serie B : Robeco Euro Obligaties Dividend serie C : Robeco High Yield Obligaties Gevestigd te Rotterdam Inschrijvingen kunnen

Nadere informatie

Strompelend hervormingsproces in de energiesector. Analyse van de recente ontwikkelingen

Strompelend hervormingsproces in de energiesector. Analyse van de recente ontwikkelingen Tijdschrift voor Openbare Financiën 55 Strompelend hervormingsproces in de energiesector. Analyse van de recente ontwikkelingen M.D.L. Veraart* Samenvatting Het blijven roerige tijden in de Nederlandse

Nadere informatie

Aanwezig van de Raad van Commissarissen Accell Group N.V.: De heren A.J. Pasman (voorzitter), J. van den Belt, P.B. Ernsting en A. Kuiper.

Aanwezig van de Raad van Commissarissen Accell Group N.V.: De heren A.J. Pasman (voorzitter), J. van den Belt, P.B. Ernsting en A. Kuiper. NOTULEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ACCELL GROUP N.V. GEHOUDEN OP DONDERDAG 24 APRIL 2014 OM 14.30 UUR TEN KANTORE VAN DE VENNOOTSCHAP TE HEERENVEEN. Aanwezige aandeelhouders: Zie

Nadere informatie

gfedcb gfedc OR Besluitenlijst d.d. d.d. gfedcb gem.secr.

gfedcb gfedc OR Besluitenlijst d.d. d.d. gfedcb gem.secr. Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Eenheid/Cluster/Team BV_PC Financiering Circulus 1- Notagegevens Notanummer 362030 Datum 23-6-2010 Programma: 05. Milieu Portefeuillehouder Weth. Ahne Weth.

Nadere informatie

Nieuwsflits 2013. Levert de BTW regeling op zonnepanelen u voordeel op?

Nieuwsflits 2013. Levert de BTW regeling op zonnepanelen u voordeel op? Nieuwsflits 2013 Levert de BTW regeling op zonnepanelen u voordeel op? Belasting Adviesgroep Asten Postbus 122, 5720 AC Asten Julianastraat 2, Asten T. 0493 69 52 98 F. 0493 69 64 25 I. www.baa.nl E. info@baa.nl

Nadere informatie

Deel 2. Beleidsbegroting 2002. Middelenbeleid 2002-2005 op hoofdlijnen

Deel 2. Beleidsbegroting 2002. Middelenbeleid 2002-2005 op hoofdlijnen Deel 2. Beleidsbegroting 2002 Middelenbeleid 2002-2005 op hoofdlijnen INHOUDSOPGAVE DEEL 2 1. Financieel beleid 2002-2005 op hoofdlijnen 1.1. Financieel perspectief 2002-2005... 27 1.1.1. Middelen en bestedingen

Nadere informatie

Datum 7 april 2015 Betreft Schriftelijk overleg inzake ABN AMRO over o.a. de brief van 19 maart jl.

Datum 7 april 2015 Betreft Schriftelijk overleg inzake ABN AMRO over o.a. de brief van 19 maart jl. > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 'S-GRAVENHAGE Korte Voorhout 7 2511 CW Den H aag P ostbus 20201 2500 EE D en

Nadere informatie

Openbaar. Herziening financieringsconstructies energiebesparing. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad

Openbaar. Herziening financieringsconstructies energiebesparing. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad Openbaar Onderwerp Herziening financieringsconstructies energiebesparing Programma Duurzaamheid BW-nummer Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvatting In het coalitieakkoord is de wens opgenomen om financieringsconstructies

Nadere informatie

Lavide Holding N.V. (voorheen Qurius N.V) Jaarverslag 2013. Jaarverslag Lavide Holding N.V., versie 31-3-2014. Lavide Holding N.V.

Lavide Holding N.V. (voorheen Qurius N.V) Jaarverslag 2013. Jaarverslag Lavide Holding N.V., versie 31-3-2014. Lavide Holding N.V. Lavide Holding N.V. (voorheen Qurius N.V) Jaarverslag 2013 Lavide Holding N.V. Postbus 319 1400 AH Bussum contact@lavideholding.com www.lavideholding.com 1 Inhoudsopgave jaarverslag Lavide Holding 2013

Nadere informatie

BELANGRIJKE INFORMATIE

BELANGRIJKE INFORMATIE Prospectus BELANGRIJKE INFORMATIE Dit Prospectus is vastgesteld te Amsterdam in januari 2013 en is tot stand gekomen onder de verantwoordelijkheid van het Waardegroeifonds Management B.V. (de Beheerder),

Nadere informatie

Beleidsnotitie Meer openbaar groen, minder regels

Beleidsnotitie Meer openbaar groen, minder regels Beleidsnotitie Meer openbaar groen, minder regels vastgesteld 12 juli 2011 college 26 september 2011 raad gemeente Leeuwarden Inclusief wijzigingen als gevolg van: de door het college vastgestelde evaluatie

Nadere informatie