NETBEHEERDER EN NETWERKBEDRIJF NA SPLITSING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NETBEHEERDER EN NETWERKBEDRIJF NA SPLITSING"

Transcriptie

1 NETBEHEERDER EN NETWERKBEDRIJF NA SPLITSING 1. Inleiding In het wetgevingsoverleg van 13 februari jl. over het Voorstel tot wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet in verband met nadere regels omtrent een onafhankelijk netbeheer (Kamerstukken , hierna: het wetsvoorstel), heb ik u een notitie toegezegd over welke commerciële activiteiten zijn geoorloofd voor de netwerkbedrijven. 1 In deze notitie ga ik daar op in vanuit een bredere visie op de netbeheerder en het netwerkbedrijf na splitsing. Onder een netbeheerder wordt in deze notitie die vennootschap verstaan die op grond van de Elektriciteitswet 1998 of de Gaswet is aangewezen als netbeheerder. Onder een netwerkbedrijf wordt de groep verstaan waarvan de netbeheerder als groepsmaatschappij deel uit maakt. De notitie spitst zich toe op de beheerders van de distributienetten. Deze notitie schetst beknopt de uitgangspunten die zijn gehanteerd bij de keuzes ten aanzien van de netbeheerder en het netwerkbedrijf na splitsing zoals voorgesteld in het wetsvoorstel en de nota van wijziging. Vervolgens wordt puntsgewijs aangegeven wat de belangrijkste veranderingen in de wet- en regelgeving en het toezicht zijn ten opzichte van de huidige situatie. De notitie sluit af met enkele conclusies. 2. Uitgangspunten Onafhankelijk netbeheer is essentieel om de publieke belangen van voorzieningszekerheid en economische efficiënte adequaat en structureel te borgen. Kern van het wetsvoorstel is een volledige scheiding tussen het beheer van het natuurlijk monopolie van de netten en de commerciële dienstverlening over deze netten. Elke vorm van belangenverstrengeling tussen deze twee onderdelen wordt voorkomen. Hierdoor wordt de markt transparanter, de concurrentie effectiever en het toezicht eenvoudiger. Daarnaast ontstaat bij de netbeheerder meer focus op de borging van de betrouwbaarheid en kwaliteit van de voor de energievoorziening vitale netten. Naast onafhankelijk netbeheer is ook zelfstandig netbeheer van groot belang. Daarbij gaat het erom dat de netbeheerder zijn wettelijke taken zelf uitvoert en ook over de (financiële) middelen beschikt om dit goed te doen. Door het creëren van een zogenaamde vette netbeheerder worden verantwoordelijkheden en bevoegdheden duidelijker, wordt het financiële beheer bij netbeheerder transparanter en wordt de regulering van de efficiëntie en kwaliteit van het netbeheer eenvoudiger en effectiever. 1 Zie het verslag van het wetgevingsoverleg, Kamerstukken II 2005/2006, , nr

2 Het wetsvoorstel regelt deze zelfstandigheid van het netbeheer, waarbij het advies van de NMa/DTe ten aanzien van taken en activiteiten van de netbeheerder als uitgangspunt is genomen. 2 Noodzakelijkheid en proportionaliteit zijn essentiële criteria geweest bij de toetsing van de in het wetsvoorstel en de nota van wijziging gemaakte keuzes ten aanzien van de onafhankelijkheid en zelfstandigheid van het netbeheer. Zoals in de memorie van toelichting uiteen is gezet is de splitsing tussen het netbeheer en de dienstverlening over de netten (productie, handel en levering van elektriciteit en gas) noodzakelijk en proportioneel. Er is uitgaande van de genoemde criteria niet gekozen voor de figuur van zuivere netbeheerder die geen onderdeel meer mag uitmaken van een groep waarin ook andere (commerciële) activiteiten plaatsvinden. Deze constructie is niet nodig uit oogpunt van de te borgen publieke belangen en niet wenselijk vanwege de kosten en financiële risico s. De volgende paragrafen van deze notitie maken duidelijk waarom de zelfstandigheid van het netbeheer na implementatie van het wetsvoorstel (inclusief nota van wijziging) voldoende geborgd is. Met betrekking tot de kosten en financiële risico s merk ik nog op dat een belangrijk deel van de kosten van het wetsvoorstel het gevolg is van synergieverlies dat verband houdt met de creatie van een vette netbeheerder. 3 Nog verdergaande regels ten aanzien van de onafhankelijkheid en/of zelfstandigheid van het wetsvoorstel zouden dit synergieverlies verder vergroten en daarmee ook de kosten, zonder dat daar nog significante baten tegenover staan. Zulke regels brengen overigens ook financiële risico s met zich mee die verband houden met de Cross Border Lease contracten (CBL s) omdat daarmee de mogelijkheden beperkt zouden worden om de herstructurering vorm te geven op een manier waarbij vanuit CBL-optiek niet all or substantially all assets worden overgedragen De netbeheerder na splitsing De in het wetsvoorstel en de nota van wijziging voorgestelde aanscherping van de zelfstandigheid van de netbeheerder bestaat uit vier elementen: 3.a. Economische eigendom net Na inwerkingtreding van het wetsvoorstel krijgt de netbeheerder de beschikking over de economische eigendom van het netwerk. De bepaling dat de netbeheerder dient te 2 DTe, Advies inzake de taken en activiteiten van de netbeheerder na splitsing, december Deloitte, Reorganisatiekosten Splitsing Energiebedrijven, april 2005 en de paragrafen 5.2 en 5.7 van de memorie van toelichting. 4 Zie hiervoor ook de brief van 2 februari 2006 over de Cross Border Lease contracten in relatie tot het wetsvoorstel, Kamerstukken II 2005/2006, , nr

3 beschikken over de economische eigendom is reeds bij de I&I-wet in de wet opgenomen 5. Om te voorkomen dat de energiebedrijven twee keer zouden moeten reorganiseren met het oog op de voorgestelde splitsing, is de bepaling thans nog niet in werking getreden. De bepaling treedt nu gelijktijdig met het wetsvoorstel in werking. Als gevolg daarvan zal de netbeheerder in staat zijn om de noodzakelijke investeringen in het net te bekostigen uit eigen middelen. De netbeheerder wordt daadwerkelijk in staat gesteld om zelfstandig financiële besluiten te nemen. 3.b. Uitvoering wettelijke taken De netbeheerder wordt verplicht de wettelijke taken met een strategisch karakter zelf uit te voeren 6. In de huidige praktijk blijkt dat een aantal netbeheerders niet veel meer is dan een papieren vennootschap, die de uitvoering van nagenoeg alle wettelijke taken uitbesteed. Met de totstandkoming van een vette netbeheerder is deze praktijk definitief verleden tijd en komen allerlei uitbestedingsrelaties te vervallen. Voor zover uitbesteding van bepaalde operationele werkzaamheden nog mogelijk is worden daar extra voorwaarden aan gesteld. De netbeheerder behoudt altijd de verantwoordelijkheid voor een goede uitvoering. Voorts zal de netbeheerder ervoor moeten zorgen dat transparant is welke werkzaamheden voor hem worden uitgevoerd en welke kosten daaraan verbonden zijn. De NMa/DTe ziet daar op toe. 3.c. Concurrentie met derden Het is de netbeheerder, of deelnemingen van de netbeheerder, niet toegestaan om activiteiten te verrichten waarmee hij in concurrentie treedt met derden 7. Op dit verbod bestaat thans een uitzondering voor het beheren en onderhouden van warmte-, koude-, of waternetten. Deze uitzondering vervalt waardoor de netbeheerder uitsluitend wettelijke taken op grond van de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet uitvoert. Dit vergroot de transparantie bij het netbeheer en voorkomt dat er interferentie van kosten plaatsvindt tussen verschillende activiteiten van het netbeheer. Hiermee wordt de effectiviteit en de efficiëntie van het toezicht door de NMa/DTe vergroot. Het is voor andere groepsmaatschappijen van het netwerkbedrijf overigens wel toegestaan om dergelijke activiteiten uit te voeren (zie onderdeel 4.b. van deze notitie). 3.d. Financieel beheer Om er zorg voor te dragen dat de netbeheerder altijd over voldoende financiële middelen beschikt om zijn wettelijke taken goed uit te voeren, creëer ik bij nota van wijziging de mogelijkheid om regels te stellen omtrent een goed financieel beheer bij de netbeheerder. De regels zullen in ieder geval betrekking hebben op de kredietwaardigheid van de netbeheerder. 8 Hierbij heeft de netbeheerder de keuze of hij aan bepaalde concrete eisen 5 Zie artikel 10a, tweede lid Elektriciteitswet 1998 en artikel 3b, tweede lid, Gaswet. 6 Zie het voorgestelde artikel 16Aa Elektriciteitswet 1998 en artikel 7a Gaswet (wetsvoorstel). 7 Zie artikel 17, eerste lid van de Elektriciteitswet 1998 en artikel 10b, eerste lid van de Gaswet. 8 Zie het voorgestelde artikel 18a Elektriciteitswet 1998 en artikel10e Gaswet (nota van wijziging). 3

4 voldoet of dat hij een verklaring aanvraagt bij een kredietbeoordelaar. De NMa/DTe wordt hiermee ook in staat gesteld om de kredietwaardigheid van de netbeheerder nauwlettend te monitoren. Ik acht deze bepaling relevant omdat netbeheerders in toenemende mate worden gefinancierd met vreemd vermogen. Op zichzelf is daar niets mis mee, aangezien hierdoor de totale vermogenslasten voor de netbeheerder kunnen dalen en daar profiteert de afnemer uiteindelijk van. Een te groot aandeel vreemd vermogen kan echter risico s met zich mee brengen voor de financierbaarheid van wettelijke taken en activiteiten. Mede gelet op de in het wetgevingsoverleg geuite zorgen hierover, stel ik genoemde bepalingen voor. 4. Het netwerkbedrijf na splitsing In paragraaf 3 is aangegeven op welke wijze de zelfstandigheid van de netbeheerder na splitsing wordt geborgd. In deze paragraaf ga ik verder in op met name de wijze waarop ongewenste kruisverbanden tussen de netbeheerder en andere groepsmaatschappijen van het netwerkbedrijf voorkomen worden. 4.a. Centralisatie transportnetbeheer De beheerder van het landelijk hoogspanningsnet (TenneT) krijgt de taak alle transportnetten van 110 kv en hoger te beheren. 9 Een aantal geïntegreerde energiebedrijven is momenteel eigenaar en beheerder van een groot deel van de transportnetten van 220, 150 en 110 kv. Met het wetsvoorstel gaat de eigendom van deze netten over naar de (afgesplitste) netbeheerders en het beheer gaat naar TenneT. TenneT kan desgewenst ook de eigendom van deze netten verwerven. De onafhankelijkheid van het beheer van de transportnetten wordt met het voorstel maximaal geborgd. Door de centralisatie van het beheer van de transportnetten wordt de leveringszekerheid van elektriciteit verhoogd en is tevens een efficiëntieslag in het transportnetbeheer mogelijk. Overigens verwacht ik ook een consolidatie van netwerkbedrijven in Nederland. Ook op fusies tussen netwerkbedrijven is het concentratietoezicht van de NMa van toepassing. 4.b. Activiteiten van groepsmaatschappijen Zoals in paragraaf 2 is aangegeven is niet gekozen voor de figuur van een zuivere netbeheerder. De netbeheerder kan onderdeel uitmaken van een groep waarin ook (commerciële) activiteiten plaatsvinden. Productie, handel of levering van elektriciteit of gas kan niet meer plaatsvinden binnen de groep. Dit is ook in lijn met het algemene denken over unbundling. De Europese richtlijnen schrijven een scheiding tussen het net en de dienstverlening over dat net voor, maar stellen geen nadere eisen aan groepsmaatschappijen van de netbeheerder. In het licht van de voorstellen in paragraaf 3 van deze notitie, het algehele verbod op bevoordeling van groepsmaatschappijen 10 en het in onderdeel 4.c. genoemde verbod op van financiële kruisverbanden, vormen commerciële 9 Zie de voorgestelde wijziging van artikel 10 van de Elektriciteitswet 1998 (wetsvoorstel). 10 Zie artikel 18 van de elektriciteitswet 1998 en artikel 10d van de Gaswet. 4

5 activiteiten van groepsmaatschappijen geen risico meer voor een adequaat netbeheer. Overigens zou een zeer strikte benadering van toegestane activiteiten van groepsmaatschappijen (bij voorbeeld op basis van risicoprofiel) zeer moeilijk handhaafbaar zijn Van belang is ook dat het netwerkbedrijf als normaal bedrijf kan functioneren en zich ook verder kan ontwikkelen. Ik wil het netwerkbedrijf nadrukkelijk de mogelijkheid bieden om waar mogelijk synergievoordelen te realiseren met vergelijkbare activiteiten of te profiteren van kennis en expertise van verschillende bedrijfsonderdelen. Te denken valt bijvoorbeeld aan het uitbouwen van expertise op het gebied van leidingaanleg, de ontwikkeling van innovatieve technieken op het gebied van infrastructuren of het behalen van schaalvoordelen. Het zogenaamde multi-utility concept blijft dan ook mogelijk. Het is aan het netwerkbedrijf om deze kansen te identificeren en te realiseren. Ik verwacht daardoor ook verdere efficiëntieslag. Uit oogpunt van goede bedrijfsvoering ligt het opnemen van volledig branchevreemde activiteiten niet voor de hand. Commissarissen en aandeelhouders hebben zeker ook hier een belangrijke toezichthoudende rol. 4.c. Strijdige handelingen of activiteiten Nu zustermaatschappijen van de netbeheerder commerciële activiteiten mogen verrichten is het wel cruciaal dat dit nooit ten koste gaat van de investeringen in het net. Om dit te voorkomen is een extra waarborg in het wetsvoorstel opgenomen. Deze waarborg wordt in de nota van wijziging geëxpliciteerd. Er mogen geen handelingen of activiteiten plaatsvinden die strijdig zijn met het belang van het netbeheer. Hieronder wordt in ieder geval verstaan het door de netbeheerder stellen van zekerheden ten behoeve van de financiering van groepsmaatschappijen en het zich als netbeheerder aansprakelijk stellen voor schulden van groepsmaatschappijen 11. Doel van deze bepaling is te verhinderen dat risico s van commerciële groepsmaatschappijen worden afgewenteld op het netbeheer. Momenteel ontwikkel ik in samenwerking met de NMa/DTe een toetsingkader ten behoeve van het toezicht op de naleving van deze bepaling. 5. Het toezicht Het is uiteraard van groot belang dat streng wordt toegezien op de naleving van de hierboven omschreven eisen aan het netbeheer. Bij de totstandkoming van de eisen is in overleg met de NMa/DTe zorgvuldig gekeken naar de uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid ervan. In het wetsvoorstel is geregeld dat het reeds bestaande handhavingsinstrumentarium van toepassing is op de niet naleving van de eisen. Naast het toezicht door de NMa/DTe is er overigens ook het toezicht door de Raad van Commissarissen en tenslotte kunnen de publieke aandeelhouders (in beperkte mate vanwege het structuurregime) ook invloed uitoefenen. 11 Zie het voorgestelde artikel 17, tweede, derde en vierde lid van de Elektriciteitswet 1998 en het voorgestelde artikel 10b, tweede, derde en vierde lid van de Gaswet (nota van wijziging). 5

6 Samen met de NMa/DTe ontwikkel ik momenteel op basis van de artikelen 17 en 18 van de Elektriciteitswet 1998 en de artikelen 10b en 10d van de Gaswet een toetsingskader voor activiteiten van groepsmaatschappijen van de netbeheerder en strijdige handelingen of activiteiten van de netbeheerder. Met dit toetsingskader zal duidelijk worden gemaakt hoe deze wettelijke bepalingen in de nieuwe situatie precies uitgelegd moeten worden in meer specifieke gevallen. Ik wijs er verder op dat in het wetsvoorstel is bepaald dat de doelstellingen van de statuten van groepsmaatschappijen van de netbeheerder de goedkeuring behoeven van de Minister van Economische Zaken. Dit biedt een extra mogelijkheid om ongewenste handelingen of activiteiten te voorkomen. Het is niet alleen van belang om goed toe te zien op de uiteindelijke situatie ná implementatie van het wetsvoorstel. Juist ook in de weg daarnaar toe moeten door de bedrijven veel keuzes worden gemaakt die van invloed kunnen zijn op onder andere het financiële beheer bij de netbeheerder. In dat kader heeft de NMa/DTe een handhavingsplan Groepsfinanciering van energiebedrijven opgesteld. Dat heb ik goedgekeurd en op 15 maart jl. naar de Tweede Kamer gestuurd. 12 Daarin wordt onder andere aangegeven dat de NMa/DTe actief zal toezien op de naleving van het beleningsverbod, in het bijzonder bij nog niet gesplitste bedrijven. Dit om te voorkomen dat de netbeheerders voorafgaand aan de splitsing worden kaalgeplukt. Tenslotte wijs ik in dit verband op de bepaling dat de geïntegreerde bedrijven een splitsingsplan moeten opstellen. 13 Daarin moet worden aangegeven hoe bij de splitsing vermogensbestanddelen worden gepositioneerd, wat de kosten zijn en hoe wordt gewaarborgd dat deze niet worden afgewenteld op de afnemers. De NMa/DTe toetst het plan en ziet toe op de naleving. De Minister van Economische Zaken kan naar aanleiding van het plan bindende aanwijzingen geven. Deze systematiek zorgt er ook voor dat de NMa/DTe en de Minister goed grip kunnen houden op een goede implementatie van het wetsvoorstel. 6. Conclusies In deze notitie heb ik de door mij voorgestelde wijzigingen in de wet- en regelgeving ten aanzien van de onafhankelijkheid en zelfstandigheid van het netbeheer en het toezicht daarop op een rij gezet. Naast een onafhankelijk beheer van de netten ten opzichte van productie, handel en levering van elektriciteit en gas is ook een zelfstandig netbeheer essentieel om de publieke belangen van voorzieningszekerheid en economische efficiëntie goed te waarborgen. Met het wetsvoorstel en de in de nota van wijziging voorgestelde aanvullingen is dit goed geregeld. De creatie van een zuivere netbeheerder na splitsing is niet nodig en wenselijk. De netbeheerder mag onderdeel blijven uitmaken 12 Goedkeuringsbesluit handhavingsplan groepsfinancieringen van energiebedrijven, brief van 15 maart 2006 van de Minister van Economische Zaken (kenmerk ET/EM/ ). 13 Zie het voorgestelde artikel IXb in de nota van wijziging. 6

7 van een netwerkbedrijf waarin ook commerciële activiteiten worden uitgevoerd. Dit heeft meerdere bedrijfseconomische voordelen waarvan per saldo de afnemer kan profiteren. Geregeld is dat dit niet ten koste gaat van het netbeheer. Per saldo wordt hiermee een kader neergezet dat op een robuuste wijze de met het netbeheer gemoeide belangen borgt in het licht van de huidige en toekomstige (internationale) marktdynamiek. De Minister van Economische Zaken, 7

Energiebedrijven en de noodzaak van zorgvuldige wetgeving

Energiebedrijven en de noodzaak van zorgvuldige wetgeving Dit artikel uit is gepubliceerd door Boom Juridische uitgevers en is bestemd schap eming Energiebedrijven en de noodzaak van zorgvuldige wetgeving Inleiding De meest recente wijzigingen van de Elektriciteitswet

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 30 212 Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en van de Gaswet in verband met nadere regels omtrent een onafhankelijk netbeheer Nr. 2 VOORSTEL

Nadere informatie

Stand van zaken splitsing energiebedrijven het groepsverbod nader beschouwd

Stand van zaken splitsing energiebedrijven het groepsverbod nader beschouwd schap eming Stand van zaken splitsing energiebedrijven het groepsverbod nader beschouwd Inleiding Op 21 november 2006 is het wetsvoorstel tot wijziging van de Elektriciteitswet 1998 (de E-wet) en van de

Nadere informatie

Nalevingsverslag van het reglement discriminerende handelingen verslagjaar 2015. artikel 11b lid 3 Elektriciteitswet artikel 3c lid 3 Gaswet

Nalevingsverslag van het reglement discriminerende handelingen verslagjaar 2015. artikel 11b lid 3 Elektriciteitswet artikel 3c lid 3 Gaswet Nalevingsverslag van het reglement discriminerende handelingen verslagjaar 2015 artikel 11b lid 3 Elektriciteitswet artikel 3c lid 3 Gaswet Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Organisatie en Processen...

Nadere informatie

Nalevingsverslag van het reglement discriminerende handelingen verslagjaar artikel 11b lid 3 Elektriciteitswet artikel 3c lid 3 Gaswet

Nalevingsverslag van het reglement discriminerende handelingen verslagjaar artikel 11b lid 3 Elektriciteitswet artikel 3c lid 3 Gaswet Nalevingsverslag van het reglement discriminerende handelingen verslagjaar 2016 artikel 11b lid 3 Elektriciteitswet artikel 3c lid 3 Gaswet Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Organisatie en Processen...

Nadere informatie

Regels omtrent de instelling van de Autoriteit Consument en Markt (Instellingswet Autoriteit Consument en Markt)

Regels omtrent de instelling van de Autoriteit Consument en Markt (Instellingswet Autoriteit Consument en Markt) Regels omtrent de instelling van de Autoriteit Consument en Markt (Instellingswet Autoriteit Consument en Markt) NOTA VAN WIJZIGING Het voorstel van wet wordt gewijzigd als volgt: A In artikel 1 vervalt

Nadere informatie

24 november 2008 ET/EM / 8182526

24 november 2008 ET/EM / 8182526 Aan De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage Datum Uw kenmerk Ons kenmerk Bijlage(n) 24 november 2008 ET/EM / 8182526 Onderwerp Nadere informatie naar aanleiding

Nadere informatie

Handhavingsplan groepsfinanciering van energiebedrijven

Handhavingsplan groepsfinanciering van energiebedrijven Handhavingsplan groepsfinanciering van energiebedrijven 1 Aanleiding en doelstelling De Directie Toezicht Energie van de NMa (hierna: DTe) heeft geconstateerd dat het steeds vaker voorkomt dat netbeheerders

Nadere informatie

De Minister van Economische Zaken, Gelet op de artikelen 93, derde lid, van de Elektriciteitswet 1998 en 85, derde lid, van de Gaswet;

De Minister van Economische Zaken, Gelet op de artikelen 93, derde lid, van de Elektriciteitswet 1998 en 85, derde lid, van de Gaswet; CONCEPT Regeling van de Minister van Economische Zaken van, nr. WJZ, houdende nadere regels met betrekking tot het verlenen van instemming met wijzigingen ten aanzien van de eigendom van elektriciteitsnetten

Nadere informatie

Nederlandse Mededingingsautoriteit

Nederlandse Mededingingsautoriteit Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT Nummer 102680 / 82 Betreft zaak: WON Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit gelet op de artikelen 5, 16, eerste en tweede lid,

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal Centraal Informatiepunt. Den Haag, 6 januari 2003

Eerste Kamer der Staten-Generaal Centraal Informatiepunt. Den Haag, 6 januari 2003 Eerste Kamer der Staten-Generaal Centraal Informatiepunt Den Haag, 6 januari 2003 Aan de leden en de plv. leden van de Vaste Commissie voor Economische Zaken OVERZICHT van stemmingen in de Tweede Kamer

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1997 1998 25 621 Regels met betrekking tot de productie, het transport en de levering van elektriciteit (Elektriciteitswet...) Nr. 8 NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 26 463 Regels omtrent het transport en de levering van gas (Gaswet) Nr. 95 DERDE NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 4 april 2000 Het voorstel van wet

Nadere informatie

Startnotitie. Procedure vervreemding aandelen Essent. 1 Context

Startnotitie. Procedure vervreemding aandelen Essent. 1 Context Startnotitie 1 Context Op 1 juli 2008 is het groepsverbod uit de Wet Onafhankelijk Netbeheer (WON) in werking getreden. Als gevolg daarvan dient het beheer en eigendom van energienetwerken en de productie

Nadere informatie

No.W10.05.0095/II 's-gravenhage, 17 juni 2005

No.W10.05.0095/II 's-gravenhage, 17 juni 2005 ................................................................................... No.W10.05.0095/II 's-gravenhage, 17 juni 2005 Bij Kabinetsmissive van 24 maart 2005, no.05.001059, heeft Uwe Majesteit,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 372 Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet ter uitvoering van richtlijn nr. 2003/54/EG, (PbEG L 176), verordening nr. 1228/2003

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016 2017 34 723 Wijziging van de Warmtewet (wijzigingen naar aanleiding van de evaluatie van de Warmtewet) Nr. 5 NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 28 juni 2017

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 30 212 Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en van de Gaswet in verband met nadere regels omtrent een onafhankelijk netbeheer Nr. 3 MEMORIE

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2007 2008 30 934 Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 in verband met de implementatie van richtlijn 2005/89/EG inzake maatregelen om de zekerheid van

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 25 097 Structuurverandering elektriciteitssector Nr. 28 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 28 april 2009 Nummer voorstel: 2009/50

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 28 april 2009 Nummer voorstel: 2009/50 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 28 april 2009 Nummer voorstel: 2009/50 Voor raadsvergadering d.d.: 12-05-2009 Agendapunt: Onderwerp:

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 31 904 Wijziging van de Gaswet en de Elektriciteitswet 1998, tot versterking van de werking van de gasmarkt, verbetering van de voorzieningszekerheid

Nadere informatie

Wijziging van de Elektriciteitswet 1998, de Gaswet en de Warmtewet (wijzigingen samenhangend met het energierapport 2011)

Wijziging van de Elektriciteitswet 1998, de Gaswet en de Warmtewet (wijzigingen samenhangend met het energierapport 2011) Wijziging van de Elektriciteitswet 1998, de Gaswet en de Warmtewet (wijzigingen samenhangend met het energierapport 2011) NOTA VAN WIJZIGING Het voorstel van wet wordt gewijzigd als volgt: A Artikel I,

Nadere informatie

Alliander DGO, Hoom etc.) De wetstekst bleek onvoldoende duidelijk om deze ontwikkeling een halt toe te roepen.

Alliander DGO, Hoom etc.) De wetstekst bleek onvoldoende duidelijk om deze ontwikkeling een halt toe te roepen. WAAROM WET VET? In 2006 is de Wet onafhankelijk netbeheer, (ook wel de splitsingswet genoemd) aangenomen die geleid heeft tot een wijziging van de Elektriciteitswet en de Gaswet. Deze wetswijziging verplichtte

Nadere informatie

Verslag van de activiteiten met betrekking tot de vertrouwelijkheidverklaring 2014/2015

Verslag van de activiteiten met betrekking tot de vertrouwelijkheidverklaring 2014/2015 Verslag van de activiteiten met betrekking tot de vertrouwelijkheidverklaring 2014/2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding. 2. Organisatie 3. Compliance toets 4. Maatregelen en stappen.. 1. Inleiding De onderneming

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 212 Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en van de Gaswet in verband met nadere regels omtrent een onafhankelijk netbeheer Nr. 17 HERDRUK

Nadere informatie

ONDERZOEKSRAPPORT inzake publiek en onafhankelijk netbeheer

ONDERZOEKSRAPPORT inzake publiek en onafhankelijk netbeheer Nederlandse Mededingingsautoriteit ONDERZOEKSRAPPORT inzake publiek en onafhankelijk netbeheer Rapportnummer 102680/23 Datum: 4 juni 2007 Inhoudsopgave 1 Conclusies...3 2 Inleiding...5 2.1 Aanleiding en

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 24 095 Frequentiebeleid Nr. 153 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal s-gravenhage,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 28 165 Deelnemingenbeleid rijksoverheid Nr. 187 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 6 mei 2015 De commissie voor de Rijksuitgaven en de

Nadere informatie

Ministeriële regeling

Ministeriële regeling Ministeriële regeling Regeling van de Minister van Economische Zaken van.., nr. WJZ, houdende regels omtrent de inrichting van een splitsingsplan (Regeling splitsingsplannen) De Minister van Economische

Nadere informatie

Corr.nr. 2008-29565, EZ Nummer 17/2008 Zaaknr. 105823

Corr.nr. 2008-29565, EZ Nummer 17/2008 Zaaknr. 105823 Corr.nr. 2008-29565, EZ Nummer 17/2008 Zaaknr. 105823 Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen i.v.m. de toekomststrategie en het aandeelhouderschap Essent. SAMENVATTING:

Nadere informatie

Dat hiertoe onder andere het operationeel windvermogen op zee wordt opgeschaald naar 4.450 MW in 2023;

Dat hiertoe onder andere het operationeel windvermogen op zee wordt opgeschaald naar 4.450 MW in 2023; De Minister van Economische Zaken; In overeenstemming met het gevoelen van de ministerraad, Overwegende, Dat op grond van richtlijn 2009/28/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 april 2009 ter

Nadere informatie

11 oktober 2004 E/EM/4063988

11 oktober 2004 E/EM/4063988 Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage Datum Uw kenmerk Ons kenmerk Bijlage(n) 11 oktober 2004 E/EM/4063988 Onderwerp Aanpak splitsing energiebedrijven

Nadere informatie

Autoriteit Consument & Markt (ACM) haar visie te laten geven op de. netbeheerder Enexis BV onderdeel van netwerkbedrijf Enexis NV.

Autoriteit Consument & Markt (ACM) haar visie te laten geven op de. netbeheerder Enexis BV onderdeel van netwerkbedrijf Enexis NV. Spreektekst Remko Bos, directeur Energie van de Autoriteit Consument & Markt voor het ronde tafelgesprek in de Tweede Kamer over de rol van de netbeheerders op 19 maart 2015 Geachte dames en heren, Inleiding

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2012 335 Besluit van 12 juli 2012, houdende regels ten uitvoering van de implementatie van richtlijnen en verordeningen op het gebied van elektriciteit

Nadere informatie

In artikel 8 vervallen, onder vervanging van de komma aan het slot van onderdeel b in een punt, de onderdelen c en d.

In artikel 8 vervallen, onder vervanging van de komma aan het slot van onderdeel b in een punt, de onderdelen c en d. Regeling van de Minister van Economische Zaken van 8 februari 2013, nr. WJZ/ 12357329, tot wijziging van enkele regelingen in verband met uitvoering van het marktmodel De Minister van Economische Zaken;

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal Centraal Informatiepunt

Eerste Kamer der Staten-Generaal Centraal Informatiepunt Eerste Kamer der Staten-Generaal Centraal Informatiepunt Den Haag, 27 november 2000 Aan de leden en de plv. leden van de Vaste Commissie voor Economische Zaken HERZIENE VERSIE I.V.M. TOEVOEGEN STEMVERHOUDING

Nadere informatie

De Minister van Economische Zaken; In overeenstemming met het gevoelen van de ministerraad, Overwegende,

De Minister van Economische Zaken; In overeenstemming met het gevoelen van de ministerraad, Overwegende, Besluit van de Minister van Economische Zaken van 4 december 2014, nr. DGETM-ED/14172990, tot toepassing van de Rijkscoördinatieregeling ten behoeve van project transmissiesysteem op zee Borssele De Minister

Nadere informatie

1. Inleiding 2513AA22XA

1. Inleiding 2513AA22XA > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Parnassusplein 5 T 070 333

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA s-gravenhage. Datum 24 februari 2010

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA s-gravenhage. Datum 24 februari 2010 > Retouradres Postbus 20101 2500 EC Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage Directoraat-generaal voor Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 30 2594 AV Den

Nadere informatie

Uitgebreide samenvatting

Uitgebreide samenvatting Uitgebreide samenvatting Bereik van het onderzoek De Nederlandse minister van Economische Zaken heeft een voorstel gedaan om het huidig toegepaste systeem van juridische splitsing van energiedistributiebedrijven

Nadere informatie

BESLUIT. 2. Onderhavig besluit betreft de vaststelling van de nettarieven voor het jaar 2005 voor Intergas Netbeheer B.V.

BESLUIT. 2. Onderhavig besluit betreft de vaststelling van de nettarieven voor het jaar 2005 voor Intergas Netbeheer B.V. Dienst uitvoering en toezicht Energie BESLUIT Nummer: 101750_9-5 Betreft: Besluit tot vaststelling van de maximum nettarieven elektriciteit voor het jaar 2005 zoals bedoeld in artikel 41c, eerste lid van

Nadere informatie

VERBINDINGENSTATUUT WOONSTICHTING SSW

VERBINDINGENSTATUUT WOONSTICHTING SSW VERBINDINGENSTATUUT WOONSTICHTING SSW Vastgesteld: 23 november 2016 VERBINDINGENSTATUUT WOONSTICHTING SSW 1. Inleiding Dit verbindingenstatuut is gebaseerd op de op dit moment geldende herziene Woningwet

Nadere informatie

Geachte voorzitter, RIS Aan de voorzitter van de Commissie Bestuur. Kim Erpelinck. Bestuursdienst. 4 april 2017

Geachte voorzitter, RIS Aan de voorzitter van de Commissie Bestuur. Kim Erpelinck. Bestuursdienst. 4 april 2017 Typ teksttyp teksttyp tekst T. de Bruijn Wethouder van Financiën, Verkeer, Vervoer en Milieu 001 Retouradres: Postbus 12600, 2500 DJ Den Haag Aan de voorzitter van de Commissie Bestuur Datum 4 april 2017

Nadere informatie

BESLUIT. Nederlandse Mededingingsautoriteit

BESLUIT. Nederlandse Mededingingsautoriteit Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT Nummer 102612_16 / 8 Betreft zaak: Besluit tot wijziging van het besluit tot vaststelling van de korting ter bevordering van de doelmatige bedrijfsvoering, de

Nadere informatie

Raadsvoorstel 59. Gemeenteraad. Vergadering 12 mei 2009

Raadsvoorstel 59. Gemeenteraad. Vergadering 12 mei 2009 Vergadering 12 mei 2009 Gemeenteraad Onderwerp : Uitvoering toekomstrategie Essent: voorgenomen verkoop aandelen Essent PLB aan RWE AG. B&W vergadering : 31 maart 2009 Dienst / afdeling : MO.CF & MO.BJZ

Nadere informatie

BIJLAGE E BIJ METHODEBESLUIT

BIJLAGE E BIJ METHODEBESLUIT Dienst uitvoering en toezicht Energie BIJLAGE E BIJ METHODEBESLUIT Nummer: 1001155-44 Betreft: Bijlage E bij het besluit tot vaststelling van de methode van de korting ter bevordering van de doelmatige

Nadere informatie

Aan de leden van Provinciale Staten. Nr.: 2004-13.951/23/A.7, EZ Groningen, 3 juni 2004

Aan de leden van Provinciale Staten. Nr.: 2004-13.951/23/A.7, EZ Groningen, 3 juni 2004 Aan de leden van Provinciale Staten Nr.: 2004-13.951/23/A.7, EZ Groningen, 3 juni 2004 Behandeld door : J.H. Rietman Telefoonnummer : (050) 316 4367 Antwoord op : Bijlage : Onderwerp : splitsing energiebedrijven

Nadere informatie

Leeswijzer Tarievencode Elektriciteit

Leeswijzer Tarievencode Elektriciteit Leeswijzer Tarievencode Elektriciteit Doel leeswijzer TarievenCode... 2 Aansluittarieven (hoofdstuk 2 TarievenCode)... 2 2. Twee soorten aansluittarieven... 2 2.. Eenmalig aansluittarief afhankelijk van

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016 2017 34 627 Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en van de Gaswet (voortgang energietransitie) Nr. 13 NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 1 maart 2017 Het

Nadere informatie

ER Investeren in energie, keuzes voor de toekomst

ER Investeren in energie, keuzes voor de toekomst ER Investeren in energie, keuzes voor de toekomst Energierapport 2002 ER Investeren in energie, keuzes voor de toekomst ER 2002 Investeren in energie, keuzes voor de toekomst Energierapport 2002 Ministerie

Nadere informatie

Betreft : RAADSVOORSTEL - verkoop aandelen Essent

Betreft : RAADSVOORSTEL - verkoop aandelen Essent Betreft : RAADSVOORSTEL - verkoop aandelen Essent Datum voorstel : 24 maart 2009 Raadsvergadering d.d. : 21 april 2009 Volgnummer : 2009R0015, agendanummer 7 Taakveld : Directie Portefeuillehouder : wethouder

Nadere informatie

Behoort bij punt 11 van de agenda voor de raadsvergadering van 30 juni 2008. Onderwerp: Raadsvoorstel Toekomststrategie en aandeelhouderschap Essent

Behoort bij punt 11 van de agenda voor de raadsvergadering van 30 juni 2008. Onderwerp: Raadsvoorstel Toekomststrategie en aandeelhouderschap Essent Behoort bij punt 11 van de agenda voor de raadsvergadering van 30 juni 2008 Onderwerp: Raadsvoorstel Toekomststrategie en aandeelhouderschap Essent Afdeling: Algemene Zaken / Concerncontrol Portefeuillehouder:

Nadere informatie

CONCEPT. Hebben goedgevonden en verstaan: Artikel 1

CONCEPT. Hebben goedgevonden en verstaan: Artikel 1 CONCEPT Besluit van, houdende regels omtrent het verlenen van instemming met wijzigingen ten aanzien van rechten op aandelen in een netbeheerder als bedoeld in de Elektriciteitswet 1998 en in de Gaswet

Nadere informatie

Memo. Informatienotitie stand van zaken aandeelhouderschap Eneco, Inleiding

Memo. Informatienotitie stand van zaken aandeelhouderschap Eneco, Inleiding Centrale Staf Bestuurlijke processturing Doorkiesnummers: Telefoon 015 2602545 Aan College van B & W Van S. Bolten Afschrift aan Memo Datum 04-11-2008 Opsteller M.R.Ram Bijlage Onderwerp Stand van zaken

Nadere informatie

Visie op de Warmtewet

Visie op de Warmtewet Visie op de Warmtewet De impact op Warmtebedrijven Creating Business Excellence. Together. Copyright Zest Utilities BV Aanleiding en doel Aanleiding In 2004 is de kleinverbruikersmarkt voor elektriciteit

Nadere informatie

SPLITSINGSWET NADER BEKEKEN Den Haag, 5 oktober 2006

SPLITSINGSWET NADER BEKEKEN Den Haag, 5 oktober 2006 SPLITSINGSWET NADER BEKEKEN Den Haag, 5 oktober 2006 1. Doelstellingen, hoofdlijnen en verantwoording wetsvoorstel 1 2. Commentaar op hoofdlijnen 3 3. Nut, noodzaak, kosten en proportionaliteit 4 4. Strijdigheid

Nadere informatie

Bestuurlijke reactie op het rapport van de Algemene Rekenkamer Investeringen TenneT in Nederlands hoogspanningsnet

Bestuurlijke reactie op het rapport van de Algemene Rekenkamer Investeringen TenneT in Nederlands hoogspanningsnet Bestuurlijke reactie op het rapport van de Algemene Rekenkamer Investeringen TenneT in Nederlands hoogspanningsnet Op 21 november stuurde u ons het concept toe van uw Rapport Investeringen TenneT in Nederlands

Nadere informatie

BESLUIT. I. Inleiding II. Feiten. Dienst uitvoering en toezicht Energie

BESLUIT. I. Inleiding II. Feiten. Dienst uitvoering en toezicht Energie Dienst uitvoering en toezicht Energie BESLUIT Nummer: 101855-11 Betreft: Besluit op de aanvragen van Elsta B.V. & Co en Delta Netwerk bedrijf B.V. om een bindende aanwijzing te geven als bedoeld in artikel

Nadere informatie

Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en van de Gaswet (voortgang energietransitie)

Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en van de Gaswet (voortgang energietransitie) Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en van de Gaswet (voortgang energietransitie) NOTA VAN WIJZIGING Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: A In artikel I, onderdeel A, tweede subonderdeel,

Nadere informatie

Inleiding ADVIES. Nederlandse Mededingingsautoriteit

Inleiding ADVIES. Nederlandse Mededingingsautoriteit Nederlandse Mededingingsautoriteit ADVIES Advies van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit, als bedoeld in artikel 20e, derde lid, van de Elektriciteitswet 1998. Zaaknummer: 104152/15

Nadere informatie

Dienst uitvoering en toezicht Energie

Dienst uitvoering en toezicht Energie Dienst uitvoering en toezicht Energie Aan Ministerie van Economische Zaken T.a.v. de heer mr L.J. Brinkhorst Postbus 20101 2500 EC DEN HAAG Datum Uw kenmerk Ons kenmerk Bijlage(n) E/EM/4069320 P_300042/3.O154

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst. Overwegingen. Herstructurering

Informatiebijeenkomst. Overwegingen. Herstructurering 19 januari 2016 Informatiebijeenkomst Overwegingen Herstructurering Opdelen van de onderneming in onderdelen is onvermijdelijk Centrales & Trade Levering Retail Multimedia Zelfstandig levensvatbaar Verlieslatend

Nadere informatie

Nederlandse Mededingingsautoriteit

Nederlandse Mededingingsautoriteit Nederlandse Mededingingsautoriteit RAPPORT Rapport van feitelijke bevindingen van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit inzake de overname van Indaver en het publiek en onafhankelijk

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 31 574 PKB Randstad 380 kv verbinding Haarlemmermeer Oost Nr. 36 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer

Nadere informatie

Datum 21 februari 2014 Betreft Het voornemen om strategische samenwerkingsverbanden van Gasunie en TenneT toe te staan

Datum 21 februari 2014 Betreft Het voornemen om strategische samenwerkingsverbanden van Gasunie en TenneT toe te staan > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 32 814 Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en van de Gaswet (implementatie van richtlijnen en verordeningen op het gebied van elektriciteit

Nadere informatie

BESLUIT. I. Juridisch kader

BESLUIT. I. Juridisch kader Dienst uitvoering en toezicht Energie BESLUIT Nummer: Betreft; 101698-12 Besluit tot het verlenen van een vergunning voor de levering van elektriciteit aan kleinverbruikers op grond van artikel 95d, eerste

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 372 Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet ter uitvoering van richtlijn nr. 2003/54/EG, (PbEG L 176), verordening nr. 1228/2003

Nadere informatie

Convenant Eenvormige Toetsing Gezondheidsonderzoek vanuit het Parelsnoer Instituut

Convenant Eenvormige Toetsing Gezondheidsonderzoek vanuit het Parelsnoer Instituut Convenant Eenvormige Toetsing Gezondheidsonderzoek De ondergetekenden: 1. Academisch Medisch Centrum Amsterdam... gevestigd aan... te..., vertegenwoordigd door... (hierna te noemen...) en 2...., gevestigd

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2003 207 Besluit van 8 mei 2003, houdende regels voor de vergunning voor levering van elektriciteit aan kleinverbruikers (Besluit vergunning levering

Nadere informatie

Dienst uitvoering en toezicht Energie

Dienst uitvoering en toezicht Energie Dienst uitvoering en toezicht Energie BESLUIT Nummer: 101750_5-12 Betreft: Besluit tot vaststelling van de maximum nettarieven elektriciteit voor het jaar 2005 zoals bedoeld in artikel 41c, eerste lid

Nadere informatie

BESLUIT. I. Juridisch kader. Dienst uitvoering en toezicht Energie

BESLUIT. I. Juridisch kader. Dienst uitvoering en toezicht Energie Dienst uitvoering en toezicht Energie BESLUIT Nummer: Betreft: 101758_13-4 Besluit tot het verlenen van een vergunning voor de levering van elektriciteit aan kleinverbruikers op grond van artikel 95d,

Nadere informatie

Interpretatie Eletriciteitswet 1998 art. 1 lid 2

Interpretatie Eletriciteitswet 1998 art. 1 lid 2 Interpretatie Eletriciteitswet 1998 art. 1 lid 2 In het laatste kwartaal van 2011 hebben gemeenten, provincies en waterschappen een brief ontvangen van hun netbeheerder betreffende artikel 1, tweede lid,

Nadere informatie

Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en van de Gaswet (wijzigingen voortvloeiend uit het energierapport 2011)

Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en van de Gaswet (wijzigingen voortvloeiend uit het energierapport 2011) Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en van de Gaswet (wijzigingen voortvloeiend uit het energierapport 2011) MEMORIE VAN TOELICHTING (26-01-2012) I. ALGEMEEN 1. Doel en aanleiding Het onderhavige wetsvoorstel

Nadere informatie

EUROPEES PARLEMENT. Commissie economische en monetaire zaken. van de Commissie economische en monetaire zaken

EUROPEES PARLEMENT. Commissie economische en monetaire zaken. van de Commissie economische en monetaire zaken EUROPEES PARLEMENT 2004 2009 Commissie economische en monetaire zaken 2007/0196(COD) 7.2.2008 ONTWERPADVIES van de Commissie economische en monetaire zaken aan de Commissie industrie, onderzoek en energie

Nadere informatie

Strategisch scheiden of splitsen DAEB / niet-daeb. Bram Klouwen en Bert van t Land Companen

Strategisch scheiden of splitsen DAEB / niet-daeb. Bram Klouwen en Bert van t Land Companen Strategisch scheiden of splitsen DAEB / niet-daeb Bram Klouwen en Bert van t Land Companen Agenda Inleiding Achtergrond scheiden / splitsen Juridische verankering Plan maken Strategische afweging portfolio

Nadere informatie

Artikel 1 In dit besluit wordt verstaan onder wet: Wet op het financieel toezicht.

Artikel 1 In dit besluit wordt verstaan onder wet: Wet op het financieel toezicht. Besluit van [datum] houdende bepalingen ter uitvoering van artikel 5:81, eerste lid, van de Wet op het financieel toezicht (Vrijstellingsbesluit overnamebiedingen Wft) Op voordracht van Onze Minister van

Nadere informatie

Directie Toezicht Energie (DTe)

Directie Toezicht Energie (DTe) Directie Toezicht Energie (DTe) Aan EnergieNed, sectie Netbeheerders T.a.v. de heer ir. drs. J.J. Damsté Postbus 9042 6800 GD ARNHEM per post per fax Datum Uw kenmerk Ons kenmerk Bijlage(n) 2006-2854 102346/5.B829

Nadere informatie

BESLUIT. Juridisch kader

BESLUIT. Juridisch kader Dienst uitvoering en toezicht Energie BESLUIT Nummer: Betreft: 101758_11-6 Besluit tot het verlenen van een vergunning voor de levering van elektriciteit aan kleinverbruikers op grond van artikel 95d,

Nadere informatie

Nvia. I. Aanvraag en procedure. Nederlandse Mededingingsautoriteit B ES LU IT

Nvia. I. Aanvraag en procedure. Nederlandse Mededingingsautoriteit B ES LU IT Nederlandse Mededingingsautoriteit Nvia B ES LU IT Nummer 102531_3/12 Betreft zaak: Besluit tot wijziging van de voorschriften die verbonden zijn aan de vergunning I. Aanvraag en procedure 1. Bij besluit

Nadere informatie

MEMO Gasloze wijk Meerstad Groningen

MEMO Gasloze wijk Meerstad Groningen MEMO Gasloze wijk Meerstad Groningen Onderwerp Onderbouwing gasloze wijk Meerstad Aan Martin Klooster, Gemeente Groningen Van Jappe Goud, W/E adviseurs Datum 9 april 2010 1 Inleiding In Groningen wordt

Nadere informatie

Statenvoorstel../08 A

Statenvoorstel../08 A Statenvoorstel../08 A Voorgestelde behandeling: PS-vergadering : 27 juni 2008 Statencommissie : Commissie Bestuur en Middelen, 6 juni 2008 Onderwerp Toekomststrategie en aandeelhouderschap Essent Aan Provinciale

Nadere informatie

Autoriteit Consument & Markt

Autoriteit Consument & Markt Alliander N.V. T.a.v. de heer ir. P.C. Molengraaf Postbus 50 6920 AB DUIVEN Den Haag, 9 februari 2016 Ons kenmerk: ACM/DE/2016/2005880V Contactpersoon: mr. Lindijer I Vincent.Lindijer@acm.nl I (070) 722

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2013 2014 29 023 Voorzienings- en leveringszekerheid energie K VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 25 april 2014 De leden van de vaste commissie

Nadere informatie

INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld november De voorzitter van de commissie, Duisenberg

INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld november De voorzitter van de commissie, Duisenberg Tweede Kamer der Staten-Generaal 1/2 Vergaderjaar 2016-2017 34 576 Holland Casino Nr. INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld november 2016 De vaste commissie voor Financiën heeft op 3

Nadere informatie

Eerst echter het volgende.

Eerst echter het volgende. Nader voorlopig verslag van de leden van de PvdA inzake wetsvoorstel 30212 Wijziging van de elektriciteitswet 1998 en de Gaswet in verband met nadere regels omtrent een onafhankelijk gasbeheer. De leden

Nadere informatie

De rol van TenneT in de transitie naar duurzame energie. Peter Nieuwenhuijse Arnhem, 29 juni 2011

De rol van TenneT in de transitie naar duurzame energie. Peter Nieuwenhuijse Arnhem, 29 juni 2011 De rol van TenneT in de transitie naar duurzame energie Peter Nieuwenhuijse Arnhem, 29 juni 2011 TenneT TSO Elektriciteitstransporteur in Nederland en een deel van Duitsland In Nederland: Alle netten op

Nadere informatie

1 Juridisch kader BESLUIT. Directie Toezicht Energie

1 Juridisch kader BESLUIT. Directie Toezicht Energie Directie Toezicht Energie BESLUIT Nummer: 102491_1/12 Betreft: Besluit tot het verlenen van een vergunning voor de levering van elektriciteit aan kleinverbruikers op grond van artikel 95d, eerste lid,

Nadere informatie

BESLUIT. Juridisch kader

BESLUIT. Juridisch kader Dienst uitvoering en toezicht Energie BESLUIT Nummer: Betreft: 101759_19-6 Besluit tot het verlenen van een vergunning voor de levering van gas aan kleinverbruikers op grond van artikel 45, eerste lid,

Nadere informatie

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, van,

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, van, Besluit van., houdende wijziging van het Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten in verband met de verlaging van de leeftijdsgrens voor de toepasselijkheid van het aangepaste Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten

Nadere informatie

BESLUIT. I. Juridisch kader. Besluit tot het verlenen van een vergunning voor de levering van elektriciteit aan. DELTA Comfort B.V.

BESLUIT. I. Juridisch kader. Besluit tot het verlenen van een vergunning voor de levering van elektriciteit aan. DELTA Comfort B.V. Dienst uitvoering en toezicht Energie BESLUIT Nummer: Betreft; 101689-5 Besluit tot het verlenen van een vergunning voor de levering van elektriciteit aan kleinverbruikers op grond van artikel 95d, eerste

Nadere informatie

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Datum Uw kenmerk Ons kenmerk Bijlage(n) 8 september 2003 ME/EM/3051226 1 Onderwerp Besluit tot verlenging termijn beschermde afnemer Gaswet en Elektriciteitswet 1998 E-en G-wet.mbo Besluit van, tot verlenging

Nadere informatie

Bespreking banken 21 juli 2016 Drinkwatertarief WMD: hoe komt het tot stand? Wettelijk kader

Bespreking banken 21 juli 2016 Drinkwatertarief WMD: hoe komt het tot stand? Wettelijk kader Bespreking banken 21 juli 2016 Drinkwatertarief WMD: hoe komt het tot stand? Wettelijk kader Inleiding Het wettelijk kader voor het toezicht op de tarieven die drinkwaterbedrijven in rekening brengen voor

Nadere informatie

tot wijziging van het Besluit omgevingsrecht (aanwijzing bovengrondse elektriciteitsleiding als vergunningvrij bouwwerk)

tot wijziging van het Besluit omgevingsrecht (aanwijzing bovengrondse elektriciteitsleiding als vergunningvrij bouwwerk) Besluit van tot wijziging van het Besluit omgevingsrecht (aanwijzing bovengrondse elektriciteitsleiding als vergunningvrij bouwwerk) Op de voordracht van Onze Minister van Infrastructuur en Milieu van,

Nadere informatie

Uitbestedingsbeleid 2015

Uitbestedingsbeleid 2015 Uitbestedingsbeleid 2015 versie 16 juni 2015 1 1. Inleiding Stichting Bedrijfstakpensioenfonds TrueBlue (verder: TrueBlue) heeft uit strategische overwegingen delen van haar bedrijfsprocessen en activiteiten

Nadere informatie

Raad van Commissarissen DELTA N.V.

Raad van Commissarissen DELTA N.V. ! Z;\ 1Y NR l..- I Cl-AV3. aan de aandeelhouders van N.V. onze referentie 026.B-div-090203- visie COR Splitsingsplan. behandeld door COR N.V. telefoon 0118-882115 kopie Raad van Commissarissen N.V. onderwerp

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2011 2012 32 814 Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en van de Gaswet (implementatie van richtlijnen en verordeningen op het gebied van elektriciteit

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 42535 24 juli 2017 Besluit van de Minister van Economische Zaken tot toepassing van de Rijkscoördinatieregeling ten behoeve

Nadere informatie

1 Juridisch kader BESLUIT

1 Juridisch kader BESLUIT Directie Toezicht Energie BESLUIT Nummer: Betreft: 102461/3.BT827 Besluit tot het verlenen van een vergunning voor de levering van elektriciteit aan kleinverbruikers op grond van artikel 95d, eerste lid,

Nadere informatie