Handhavingsplan groepsfinanciering van energiebedrijven

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Handhavingsplan groepsfinanciering van energiebedrijven"

Transcriptie

1 Handhavingsplan groepsfinanciering van energiebedrijven 1 Aanleiding en doelstelling De Directie Toezicht Energie van de NMa (hierna: DTe) heeft geconstateerd dat het steeds vaker voorkomt dat netbeheerders en de groep waarvan zij deel uitmaken (hierna tezamen: energiebedrijven) in toenemende mate vreemd vermogen aantrekken. Voorzover het gaat om het aantrekken van vreemd vermogen door de netbeheerder zelf of het faciliteren van groepsfinancieringen door de netbeheerder via vormen van garantstellingen, kan dit vragen oproepen ten aanzien van: - de waarborging van publieke belangen zoals de kwaliteit en de doelmatigheid van het beheer van de netwerken; - de naleving van specifieke wettelijke bepalingen ten aanzien van onder andere het beleningsverbod en het verbod op kruissubsidiëring. Vanuit zijn toezichthoudende rol acht de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (hierna: de Raad van Bestuur) het van belang om u ingevolge artikel 5b Elektriciteitswet 1998 te informeren over het feit dat DTe deze ontwikkeling nauwlettend volgt en voornemens is om nader onderzoek te doen naar de naleving van de betreffende wettelijke bepalingen door energiebedrijven. De in dit document genoemde normen kunnen relevant zijn bij verschillende vormen van financiering (waaronder Cross Border Lease, hierna: CBL, securitisation en herkapitalisatie). Dit handhavingsplan brengt in hoofdzaak het volgende tot uitdrukking: NMa zal toezien op de naleving van het beleningsverbod van artikel 93b Elektriciteitswet 1998/85b Gaswet en de samenhangende bepalingen over groepsfinanciering. Daarbij zal, met het oog op de veranderingen in de sector veroorzaakt door de splitsingswetgeving, de prioriteit worden gegeven aan de geïntegreerde energiebedrijven. Het handhavingsplan belicht in de navolgende paragrafen het normenkader en de publieke belangen die met die normen worden gediend. Aldus worden bedrijven in de gelegenheid gesteld zelf hun financieringsovereenkomsten in te richten op een wijze die past binnen het bestaande normenkader. De volgende normen komen aan de orde: - Het beleningsverbod van artikel 93b Elektriciteitswet 1998/85b Gaswet, alsmede de volgende met het beleningsverbod samenhangende bepalingen; - Het verbod op bevoordeling genoemd in artikel 18 van de Elektriciteitswet 1998 en artikel 10d van de Gaswet; - De plicht voor de netbeheerder om zijn taken onafhankelijk uit te voeren (onder meer artikel 16, vierde lid, Elektriciteitswet 1998/artikel 7 Gaswet en de beleidsregels voor de aanwijzing van netbeheerders) 1 ; - De plicht voor de netbeheerder om over voldoende financiële middelen te beschikken voor de vervulling van zijn wettelijke taken (artikel 12, tweede lid, Elektriciteitswet 1998 en de Beleidsregels aanwijzing netbeheerders elektriciteit en gas). 2 1 Beleidsregel aanwijzing netbeheerders, Staatscourant 1999, nr. 161 / pag. 6; respectievelijk Beleidsregel aanwijzing netbeheerders Gaswet, Staatscourant 10 oktober 2000, nr Het vestigen van zekerheidsrechten op aandelen in de netbeheerder valt binnen de reikwijdte van artikel 93 Elektriciteitswet/85 Gaswet. De Minister van Economische Zaken is bevoegd om hierover te oordelen. Het artikel wordt in dit plan niet verder besproken. 1

2 Tevens wordt aangegeven op welke wijze de controle op de naleving plaats zal vinden. Ten slotte wordt stil gestaan bij de instrumenten die DTe kan inzetten bij de handhaving van de wettelijke bepalingen die hier aan de orde zijn. De paragrafen 3 tot en met 6 zijn ook relevant voor netbeheerders die gesplitst zijn. Dit handhavingsplan groepsfinancieringen is overeenkomstig artikel 5b, tweede lid, van de Elektriciteitswet 1998 goedgekeurd door de Minister van Economische Zaken. Het wordt als bijlage gehecht aan het laatstelijk op 5 juli 2005 goedgekeurde algemene handhavingsplan van NMa/DTe. Dit algemene handhavingsplan van 5 juli 2005 blijft voor het overige ongewijzigd. Voor een nadere toelichting op dit handhavingsplan kunt u terecht bij de projectleider herkapitalisatie, mw. dr. V.K. Bröcheler ( ), of bij mr. drs. M.W.S. Veersma ( ). 2 Het toezicht op artikel 93b Elektriciteitswet/85b Gaswet Artikel 93b 1. Een net waarvoor een netbeheerder als bedoeld in artikel 10, derde lid, is aangewezen wordt niet beschikbaar gesteld als zekerheid voor het aantrekken van financiële middelen, behoudens voorzover dit geschiedt ten behoeve van het netbeheer. 2. Er worden ten behoeve van derden geen rechten gevestigd op basis van de toekomstige inkomsten uit een net waarvoor een netbeheerder is aangewezen, behoudens voorzover dit geschiedt ten behoeve van het netbeheer Algemene toelichting Bovenstaand artikel is aan de energiewetten toegevoegd in juli 2004 door middel van de I&I-wet. Zie in dit verband de Nota naar aanleiding van het Verslag, EK , , C, blz. 15, waarin specifiek wordt ingegaan op de verhouding van deze bepaling met de op handen zijnde splitsingswetgeving: Het doel van de bepaling omtrent het beleningsverbod is met het oog op de voorgenomen splitsing van regionale energiebedrijven de status quo die er op dit moment is te handhaven, totdat wetgeving inzake de splitsing van deze bedrijven gereed is, zoals aangekondigd in mijn brief van 31 maart Ik wil voorkomen dat in de periode totdat de splitsing wettelijk is geregeld, de bedrijven het net bezwaren teneinde commerciële activiteiten te financieren. In het wetsvoorstel Splitsing dat recent naar de Tweede Kamer is gezonden, is het voorstel opgenomen om het beleningsverbod ( indachtig de bovenstaande toelichting) op te heffen voor netbeheerders die niet meer in een groep verbonden zijn met energieproducenten, -handelaren of -leveranciers. Concerns waartoe netbeheerders behoren die nog wel in een groep verbonden zijn met dergelijke bedrijven worden aangeduid als geïntegreerde energiebedrijven. 2.2 Te stellen prioriteiten DTe vindt het van belang om in de transitiefase toezicht te houden op het beleningsverbod. Het sluiten van nieuwe groepsfinancieringen met het net en inkomsten van de netbeheerder als onderpand kan de financiële ontvlechting die bij splitsing plaats moet vinden namelijk bemoeilijken. Ook het door de Minister geschetste risico dat dergelijke nieuwe overeenkomsten het financiële belang van de (geïntegreerde) netbeheerder kunnen schaden is aanleiding om tijdens de transitiefase actief toe te zien op het beleningsverbod. Indachtig de overgangs- en inwerkingtredingsbepalingen bij de I&I- 3 Artikel 85b Gaswet luidt nagenoeg identiek. 2

3 wet, zal het toezicht gericht zijn op financieringsovereenkomsten die ná inwerkingtreding van de genoemde verboden op 14 juli 2004 tot stand zijn gekomen. Gelet op het bovenstaande, geldt het volgende: NMa zal toezien op de naleving van het beleningsverbod van artikel 93b Elektriciteitswet 1998/85b Gaswet en de samenhangende bepalingen over groepsfinanciering. Daarbij zal, met het oog op de veranderingen in de sector veroorzaakt door de splitsingswetgeving, de prioriteit worden gegeven aan de geïntegreerde energiebedrijven. 2.3 Toelichting op wettelijke normen en begrippen In het kader van de handhaving wordt gewezen op het feit dat de artikelen 93b Elektriciteitswet/85b Gaswet wetstechnisch zijn vormgegeven via een aantal algemene begrippen. Met deze algemene begrippen worden een veelheid aan juridische constructies met allemaal hetzelfde materieel gevolg voor de netbeheerder en de marktwerking afgedekt. Zekerheden op het netwerk (eerste lid): dit element uit de wet omvat alle juridische constructies die financiers een aanspraak kunnen geven op het door de netbeheerder beheerde net in de zin van artikel 1, lid 1, sub i, van de Elektriciteitswet en de corresponderende definitiebepaling uit de Gaswet. Aldus omvat het element in ieder geval panden hypotheekrechten op het net. Rechten op toekomstige inkomsten uit een net (tweede lid): het gaat om rechten op inkomsten waarover de netbeheerder vanuit de verrichting van zijn wettelijke taken in de toekomst komt te beschikken. De definitie omvat alle rechten verschaft ten laste van de netbeheerder waardoor anderen dan de netbeheerder (in casu financiers) aanspraak kunnen maken op deze voor het netbeheer bestemde middelen. Daaronder wordt bijvoorbeeld ook verstaan het vestigen van een zekerheidsrecht op de bankrekeningen van de netbeheerder ten behoeve van de financiering van een groepsmaatschappij. 4 Ten behoeve van het netbeheer (eerste en tweede lid): met dit element uit de wetsbepaling wordt tot uitdrukking gebracht dat het verschaffen van de bovenbedoelde zekerheden slechts is toegestaan indien dit gebeurt ten behoeve van het netbeheer. Het is evident dat aan de norm wordt voldaan indien de financiële middelen voor het aantrekken waarvan die zekerheden zijn gesteld volledig toekomen aan het netbeheer. Het is ook evident dat in strijd wordt gehandeld met de norm als de middelen voor het aantrekken waarvan de bedoelde zekerheden zijn gesteld mede of uitsluitend toekomen aan groepsmaatschappijen die taken verrichten die niet tot de wettelijke taken van de netbeheerder behoren. 3 Het verbod op bevoordeling bij groepsfinanciering Artikel Indien een met de netbeheerder in een groep verbonden groepsmaatschappij in de zin van artikel 24b van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek activiteiten verricht die de netbeheerder op grond van artikel 17 of 17a niet zelf mag verrichten, mag de netbeheerder of een rechtspersoon waarin de netbeheerder een deelneming heeft als bedoeld in artikel 17 of 17a een 4 Meer nauwkeurig gaat het in dit voorbeeld om het vestigen van rechten op die toekomstige bedragen op de bankrekening waarvan de herkomst te herleiden zal zijn tot de wettelijke taken; gelden op de bankrekening van de netbeheerder met een andere herkomst, bijvoorbeeld de wettelijke toegestane nevenfuncties, zijn niet aan te merken als inkomsten uit het netbeheer. 3

4 dergelijke groepsmaatschappij niet bevoordelen boven anderen waarmee een dergelijke groepsmaatschappij in concurrentie treedt, of anderszins voordelen toekennen die verder gaan dan in normaal handelsverkeer gebruikelijk is. 5 Groepsfinancieringen moeten tevens zo worden vorm gegeven, dat niet wordt gehandeld in strijd met de artikelen 18 Elektriciteitswet en 10d Gaswet. Dit geldt ook voor groepsfinancieringen waarbij het net of de inkomsten uit het net niet worden bezwaard. Het bevoordelingsverbod ziet op nevenactiviteiten van groepsmaatschappijen die de netbeheerder zelf niet mag verrichten. Daarom ziet artikel 18 niet op toegestane activiteiten van de netbeheerder in de zin van artikel 16 (wettelijke taken), 17 of 17a (toegestane nevenactiviteiten) van de Elektriciteitswet. De norm is: de netbeheerder mag zijn groepsmaatschappijen die taken verrichten die de netbeheerder zelf niet mag verrichten, niet bevoordelen. Verder mag een netbeheerder alleen voordelen verschaffen die gebruikelijk zijn binnen een normaal handelsverkeer. Deze regel betekent voor een netbeheerder die in een groep functioneert onder meer dat diensten aan groepsmaatschappijen geschieden tegen tenminste de werkelijke door de netbeheerder gemaakte kosten, zodat geen middelen worden onttrokken uit het netbeheer voor oneigenlijke doeleinden. Het aspect van kostentoerekening is verder uitgewerkt in de Regulatory Accounting Rules van NMa/DTe 6. Voorbeelden: Overeenkomsten waarin de netbeheerder zich jegens derden hoofdelijk aansprakelijk stelt voor de nakoming van verplichtingen die zijn aangegaan door of ten behoeve van groepsmaatschappijen die taken verrichten die de netbeheerder niet zelf mag verrichten, zijn een vorm van bevoordeling als bedoeld in artikel 18 Elektriciteitswet/10d Gaswet. Hetzelfde geldt voor andere persoonlijke zekerheidsrechten dan hoofdelijke aansprakelijkheid (zoals borgtocht, garanties etc) die tot gevolg kunnen hebben dat met publieke middelen private activiteiten worden gefinancierd. Voorts dienen financieringsvoorwaarden en arrangementen tussen groepsmaatschappijen betreffende bijvoorbeeld de onderlinge draagplicht, verhaal alsmede verdeling en gerechtigheid tot de me t een groepsfinanciering behaalde voordelen in overeenstemming te zijn met artikel 18 Elektriciteitswet/10d Gaswet. Dat wil zeggen dat de voorwaarden en arrangementen gebruikelijk moeten zijn in een normaal handelsverkeer 7 en in overeenstemming met de principes van kostenallocatie (uitgewerkt in de Regulatory Accounting Rules). Voor het verschaffen van onderlinge kredieten gelden dezelfde eisen. DTe moet derhalve voorkomen dat met op geld waardeerbare voordelen waarover de netbeheerder in het kader van de uitoefening van zijn wettelijke taken komt te beschikken activiteiten worden gefinancierd die de netbeheerder niet zelf mag verrichten. De genoemde voorbeelden vormen daar een illustratie van. Handelen in strijd met het verbod schaadt het level playing field op de vrije markten en het financieel belang van de netbeheerder. 4 Financiële zelfstandigheid van de netbeheerder Groepsfinancieringen moeten tevens zo worden vormgegeven, dat niet wordt gehandeld in strijd met de bepalingen die een zelfstandige taakuitvoering voorschrijven. Dit geldt tevens voor groepsfinancieringen waarbij het net of de inkomsten uit het net niet worden bezwaard. 5 Van deze bepaling is hier alleen het eerste lid geciteerd. Artikel 10b Gaswet luidt nagenoeg identiek. 6 Zie: 7 Prestaties die de netbeheerder verricht voor groepsmaatschappijen moeten gebeuren tegen voorwaarden die vergelijkbaar zijn met de voorwaarden waaronder de netbeheerder deze prestaties zou verrichten voor niet-verwante bedrijven. 4

5 De energiewetten bevatten bepalingen die de netbeheerder verplichten om onafhankelijk te zijn bij het maken van beslissingen omtrent de uitvoering van zijn publieke taken. Gewezen wordt op artikel 12 en artikel 16, vierde lid, Elektriciteitswet en de corresponderende bepalingen in de Gaswet. 8 De netbeheerder dient binnen de groep met name een zelfstandige positie te bekleden waar het gaat om het beslissen over investeringen en het aantrekken van de daarvoor noodzakelijke middelen. Artikel 16, vierde lid, van de Elektriciteitswet bepaalt daarbij dat aandeelhouders noch (andere) groepsmaatschappijen zich mogen bemoeien met de uitvoering van de taken die bij wet zijn opgedragen aan de netbeheerder, en derhalve ook niet met de financiering daarvan. Het in de voetnoot omschreven artikel 2, vijfde lid, van de Beleidsregels aanwijzing netbeheerders werkt dat verder uit. Voor groepsfinancieringen, waarbij veelal niet de netbeheerder maar diens holding (hoofd)partij is bij de financieringsovereenkomst met de kredietverschaffer, is derhalve het volgende relevant: Indien tussen deze groepsmaatschappij en de aangewezen netbeheerder is overeengekomen dat de financieringsmogelijkheden door een ander dan de aangewezen netbeheerder worden geboden, dient de overeenkomst te bepalen dat de aangewezen netbeheerder de financieringsmogelijkheden onafhankelijk van het oordeel van de neteigenaar mag gebruiken. Dit kan in de visie van DTe onder meer effectief worden vormgegeven door de netbeheerder een zelfstandig recht te geven om het overeengekomen krediet zonder verdere tussenkomst van de holding bij de externe kredietverschaffer te incasseren. Dit betekent ook dat vooraf duidelijk vastgelegd moet zijn welke door de holding aangetrokken externe financieringsmiddelen voor het netbeheer bestemd zijn. Ook andere oplossingen zijn denkbaar om aan de beleidsregel te voldoen. 5 Beschikken over voldoende financiële middelen Het eerdergenoemde artikel 2, vijfde lid, van de Beleidsregels aanwijzing netbeheerders brengt tot uitdrukking dat de netbeheerder over voldoende eigen financiële middelen of over andere financieringsmogelijkheden moet beschikken voor het doen van voor het netbeheer noodzakelijke uitgaven, waaronder investeringen in aanleg, herstel, vernieuwing en uitbreiding van het net als bedoeld in artikel 16, eerste lid, van de Elektriciteitswet (voor gas gelden gelijkluidende bepalingen). De Minister betrekt deze eis bij zijn beoordeling of kan worden ingestemd met de aanwijzing als netbeheerder in de zin van artikel 12, tweede lid, van de Elektriciteitswet/artikel 4, tweede lid, Gaswet. Om de permanente naleving van deze eis te borgen verlangen de energiewetten voorts dat de netbeheerder na diens aanwijzing jaarlijks een opgaaf doet aan de toezichthouder over de middelen waarover hij beschikt voor zijn diverse taken. Zie artikel 19b, eerste lid, sub d van de Elektriciteitswet en de corresponderende bepaling in de Gaswet. DTe betrekt deze informatie onder meer bij de beoordeling van kwaliteits- en investeringsplannen. 8 Deze kernbepalingen zijn nader uitgewerkt in de Beleidsregels aanwijzing netbeheerders, artikel 2, vijfde lid: De aangewezen netbeheerder moet over voldoende eigen financiële middelen of over andere financieringsmogelijkheden beschikken voor het doen van voor het netbeheer noodzakelijke uitgaven, waaronder investeringen in aanleg, herstel, vernieuwing en uitbreiding van het net als bedoeld in artikel 16, eerste lid, van de wet. Indien tussen de neteigenaar en de aangewezen netbeheerder is overeengekomen dat de financieringsmogelijkheden door een ander dan de aangewezen netbeheerder worden geboden, dient de overeenkomst te bepalen dat de aangewezen netbeheerder de financieringsmogelijkheden onafhankelijk van het oordeel van de neteigenaar mag gebruiken. 5

6 Voor de financiering van netbeheerders is het volgende van belang. Om een beter zich te krijgen op de financiële positie van de netbeheerder, zal DTe aan de netbeheerders vragen informatie te verstrekken over hun score op een aantal financiële criteria (zie onderstaand). Bij de beoordeling van de scores op de criteria, zal DTe een aantal grenswaarden hanteren. De criteria en grenswaarden luiden als volgt: 1. Earnings before interest and taxation/rentedekking ten minste 1,7; en 2. Funds from operation (FFO)/rente dekking ten minste 2,5; en 3. FFO/totale schuld ten minste 11%; en 4. Totale schuld/totale kapitalisatie ten hoogste 70%. De criteria vormen een monitoring-instrument. Indien netbeheerders niet aan deze criteria voldoen, is er volgens DTe een reëel risico dat de netbeheerder op termijn niet meer over voldoende financiële middelen beschikt. DTe zal verscherpt financieel toezicht uitoefenen op netbeheerders die niet aan deze criteria voldoen. DTe zal regelmatig en in ieder geval bij de jaarlijkse opgave van de beschikbare financiële middelen aan de netbeheerders vragen informatie te verstrekken over de score op deze criteria. Tevens zal DTe aan de netbeheerders vragen om informatie te verstrekken over mogelijke veranderingen die ertoe kunnen leiden dat de netbeheerder mogelijk niet meer kan voldoen aan de genoemde criteria. Netbeheerders die een rating bij een erkende rating agency aanhouden, en die als netbedrijf tenminste de investment grade status hebben, hoeven DTe niet te informeren over hun score op de genoemde criteria. Een rating verschaft de toezichthouder informatie waarmee de financiële gezondheid blijvend en doorlopend kan worden gemonitoord. 6 Controle op de naleving DTe schenkt prioriteit aan het toezicht op de naleving van het beleningsverbod en de samenhangende bepalingen over groepsfinancieringen door geïntegreerde energiebedrijven gedurende de transitiefase. Dit betekent dat DTe actief zal toezien op de naleving. Dit actieve toezicht zal duren tot het moment waarop deze energiebedrijven gesplitst zijn. In de loop van de komende maanden zal DTe de geïntegreerde energiebedrijven op nog nader aan te geven wijze benaderen met de vraag of sinds de inwerkingtreding van de I&I-wet medio 2004 nieuwe groepsfinancieringen zijn aangegaan die vallen binnen de reikwijdte van het beleningsverbod of een van de andere in dit document genoemde financiële bepalingen. Wanneer dat het geval is, zal DTe toetsen of aan de wettelijke vereisten wordt voldaan. Ten aanzien van de bepalingen die in dit handhavingsplan beschreven worden staan de energiewetten een sanctionerend optreden door de Raad van Bestuur van de NMa toe. Veelal gaat het om boetes van de hoogste categorie, omdat normen in het geding zijn waarvan de niet-naleving potentieel grote gevolgen kan hebben voor de marktwerking en/of de kwaliteit van het netbeheer. Naast of in plaats van boetes kunnen ook reparatoire sancties worden opgelegd: een bindende aanwijzing of een last onder dwangsom. De Minister kan aan af te geven instemmingsbesluiten voorschriften verbinden (dit geldt in het bijzonder voor paragraaf 4). Ook kan de Minister, naar aanleiding van het kwaliteits- en investeringplan genoemd in artikel 21 van de Elektriciteitswet en na advies van DTe, de netbeheerder opdragen om specifieke voorzieningen te treffen (artikel 22 Elektriciteitswet, voor gas gelden vergelijkbare bepalingen). Er zal steeds worden gekozen voor het meest effectieve handhavingsinstrument. 6

De Minister van Economische Zaken, Gelet op de artikelen 93, derde lid, van de Elektriciteitswet 1998 en 85, derde lid, van de Gaswet;

De Minister van Economische Zaken, Gelet op de artikelen 93, derde lid, van de Elektriciteitswet 1998 en 85, derde lid, van de Gaswet; CONCEPT Regeling van de Minister van Economische Zaken van, nr. WJZ, houdende nadere regels met betrekking tot het verlenen van instemming met wijzigingen ten aanzien van de eigendom van elektriciteitsnetten

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1997 1998 25 621 Regels met betrekking tot de productie, het transport en de levering van elektriciteit (Elektriciteitswet...) Nr. 8 NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2008 2009 31 354 Wijziging van de Mededingingswet ter invoering van regels inzake ondernemingen die deel uitmaken van een publiekrechtelijke rechtspersoon

Nadere informatie

NETBEHEERDER EN NETWERKBEDRIJF NA SPLITSING

NETBEHEERDER EN NETWERKBEDRIJF NA SPLITSING NETBEHEERDER EN NETWERKBEDRIJF NA SPLITSING 1. Inleiding In het wetgevingsoverleg van 13 februari jl. over het Voorstel tot wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet in verband met nadere regels

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 30 212 Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en van de Gaswet in verband met nadere regels omtrent een onafhankelijk netbeheer Nr. 2 VOORSTEL

Nadere informatie

ONDERZOEKSRAPPORT inzake publiek en onafhankelijk netbeheer

ONDERZOEKSRAPPORT inzake publiek en onafhankelijk netbeheer Nederlandse Mededingingsautoriteit ONDERZOEKSRAPPORT inzake publiek en onafhankelijk netbeheer Rapportnummer 102680/23 Datum: 4 juni 2007 Inhoudsopgave 1 Conclusies...3 2 Inleiding...5 2.1 Aanleiding en

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 26 463 Regels omtrent het transport en de levering van gas (Gaswet) Nr. 95 DERDE NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 4 april 2000 Het voorstel van wet

Nadere informatie

de minister van Economische Zaken, de heer mr L.J. Brinkhorst Postbus 20101 2500 EC Den Haag Ministeriële regeling afsluitingen

de minister van Economische Zaken, de heer mr L.J. Brinkhorst Postbus 20101 2500 EC Den Haag Ministeriële regeling afsluitingen POSTADRES Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag BEZOEKADRES Juliana van Stolberglaan 4-10 TEL 070-88 88 500 FAX 070-88 88 501 E-MAIL info@cbpweb.nl INTERNET www.cbpweb.nl AAN de minister van Economische Zaken,

Nadere informatie

Regels omtrent de instelling van de Autoriteit Consument en Markt (Instellingswet Autoriteit Consument en Markt)

Regels omtrent de instelling van de Autoriteit Consument en Markt (Instellingswet Autoriteit Consument en Markt) Regels omtrent de instelling van de Autoriteit Consument en Markt (Instellingswet Autoriteit Consument en Markt) NOTA VAN WIJZIGING Het voorstel van wet wordt gewijzigd als volgt: A In artikel 1 vervalt

Nadere informatie

Bestuursreglement Zadkine

Bestuursreglement Zadkine Bestuursreglement Zadkine Dit reglement dient tot nadere uitwerking van artikel 6 lid 5 van de statuten van de Stichting voor Educatie en Beroepsonderwijs Zadkine Algemeen Artikel 1 In dit reglement wordt

Nadere informatie

Richtsnoeren NMa informatieverstrekking energieleveranciers aan consumenten

Richtsnoeren NMa informatieverstrekking energieleveranciers aan consumenten NMa Richtsnoeren NMa informatieverstrekking energieleveranciers aan consumenten De Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit; gelet op de artikelen 5, eerste, tweede en zesde lid, 77h,

Nadere informatie

OVEREENKOMST INZAKE BEHEER EN BEWARING

OVEREENKOMST INZAKE BEHEER EN BEWARING OVEREENKOMST INZAKE BEHEER EN BEWARING ONDERGETEKENDEN: 1. Robeco Institutional Asset Management B.V., gevestigd te Rotterdam en aldaar kantoorhoudende aan de Coolsingel 120; en 2. Stichting Bewaarder

Nadere informatie

BESLUIT. 2. Onderhavig besluit betreft de vaststelling van de nettarieven voor het jaar 2005 voor Intergas Netbeheer B.V.

BESLUIT. 2. Onderhavig besluit betreft de vaststelling van de nettarieven voor het jaar 2005 voor Intergas Netbeheer B.V. Dienst uitvoering en toezicht Energie BESLUIT Nummer: 101750_9-5 Betreft: Besluit tot vaststelling van de maximum nettarieven elektriciteit voor het jaar 2005 zoals bedoeld in artikel 41c, eerste lid van

Nadere informatie

Energiebedrijven en de noodzaak van zorgvuldige wetgeving

Energiebedrijven en de noodzaak van zorgvuldige wetgeving Dit artikel uit is gepubliceerd door Boom Juridische uitgevers en is bestemd schap eming Energiebedrijven en de noodzaak van zorgvuldige wetgeving Inleiding De meest recente wijzigingen van de Elektriciteitswet

Nadere informatie

1 Juridisch kader BESLUIT

1 Juridisch kader BESLUIT Directie Toezicht Energie BESLUIT Nummer: Betreft: 102461/3.BT827 Besluit tot het verlenen van een vergunning voor de levering van elektriciteit aan kleinverbruikers op grond van artikel 95d, eerste lid,

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1998 427 Wet van 2 juli 1998, houdende regels met betrekking tot de productie, het transport en de levering van elektriciteit (Elektriciteitswet 1998)

Nadere informatie

BESLUIT. I. Juridisch kader

BESLUIT. I. Juridisch kader Dienst uitvoering en toezicht Energie BESLUIT Nummer: Betreft; 101698-12 Besluit tot het verlenen van een vergunning voor de levering van elektriciteit aan kleinverbruikers op grond van artikel 95d, eerste

Nadere informatie

BESLUIT. Nederlandse Mededingingsautoriteit

BESLUIT. Nederlandse Mededingingsautoriteit Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT Nummer 102450 / 28.BT253 Betreft zaak: Richtsnoeren NMa informatieverstrekking energieleveranciers aan consumenten De Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit;

Nadere informatie

Handhavingsbeleid Wet lokaal spoor. 1. Inleiding

Handhavingsbeleid Wet lokaal spoor. 1. Inleiding Handhavingsbeleid Wet lokaal spoor 1. Inleiding De Wet lokaal spoor (Wls) treedt in werking op 1 december 20015. Deze wet beoogt de wetgeving inzake de lokale spoorwegen te moderniseren en zorgt ervoor

Nadere informatie

Samenwerkingsregeling Elektriciteit1

Samenwerkingsregeling Elektriciteit1 Samenwerkingsregeling Elektriciteit1 Regeling van samenwerking als bedoeld in artikel 31, lid 1, sub e van de Elektriciteitswet 1998 Disclaimer: Deze bundel bevat de doorlopende tekst van de samenwerkingsregeling

Nadere informatie

BESLUIT. Juridisch kader

BESLUIT. Juridisch kader Dienst uitvoering en toezicht Energie BESLUIT Nummer: Betreft: 101759_19-6 Besluit tot het verlenen van een vergunning voor de levering van gas aan kleinverbruikers op grond van artikel 45, eerste lid,

Nadere informatie

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje- Nassau, enz. enz. enz.

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje- Nassau, enz. enz. enz. Wijziging van het Burgerlijk Wetboek en de Faillissementswet in verband met het verbeteren van de kwaliteit van bestuur en toezicht bij verenigingen en stichtingen alsmede de uniformering van enkele bepalingen

Nadere informatie

1 Juridisch kader BESLUIT. Directie Toezicht Energie

1 Juridisch kader BESLUIT. Directie Toezicht Energie Directie Toezicht Energie BESLUIT Nummer: 102491_1/12 Betreft: Besluit tot het verlenen van een vergunning voor de levering van elektriciteit aan kleinverbruikers op grond van artikel 95d, eerste lid,

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling samenwerking belastingen Amstelland- Meerlanden

Gemeenschappelijke regeling samenwerking belastingen Amstelland- Meerlanden Gemeenschappelijke regeling samenwerking belastingen Amstelland- Meerlanden De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn, ieder voor

Nadere informatie

BESLUIT. I. Juridisch kader. Besluit tot het verlenen van een vergunning voor de levering van elektriciteit aan. DELTA Comfort B.V.

BESLUIT. I. Juridisch kader. Besluit tot het verlenen van een vergunning voor de levering van elektriciteit aan. DELTA Comfort B.V. Dienst uitvoering en toezicht Energie BESLUIT Nummer: Betreft; 101689-5 Besluit tot het verlenen van een vergunning voor de levering van elektriciteit aan kleinverbruikers op grond van artikel 95d, eerste

Nadere informatie

1 Juridisch kader BESLUIT. Directie Toezicht Energie

1 Juridisch kader BESLUIT. Directie Toezicht Energie Directie Toezicht Energie BESLUIT Nummer: 102467_1-11 Betreft: Besluit tot het verlenen van een vergunning voor de levering van elektriciteit aan kleinverbruikers op grond van artikel 95d, eerste lid,

Nadere informatie

Samenvatting herziene Woningwet

Samenvatting herziene Woningwet Samenvatting herziene Woningwet 1. Algemeen De Tweede Kamer stemde op 5 juli unaniem in met de herziening van de Woningwet. In het najaar van 2012 wordt het wetsvoorstel door de Eerste Kamer besproken.

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2001 2002 Nr. 397 27 844 Regels inzake de veiligheid en kwaliteit van lichaamsmateriaal dat kan worden gebruikt bij een geneeskundige behandeling (Wet veiligheid

Nadere informatie

1 Juridisch kader BESLUIT. Directie Toezicht Energie

1 Juridisch kader BESLUIT. Directie Toezicht Energie Directie Toezicht Energie BESLUIT Nummer: 102467_2-3 Betreft: Besluit tot het verlenen van een vergunning voor de levering van gas aan kleinverbruikers op grond van artikel 45, eerste lid, van de Gaswet

Nadere informatie

Algemene verordening ondergrondse infrastructuur gemeente Noordwijk 2016

Algemene verordening ondergrondse infrastructuur gemeente Noordwijk 2016 Algemene verordening ondergrondse infrastructuur gemeente Noordwijk 2016 De raad van gemeente Noordwijk; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 16 juni 2016; gelet op het bepaalde in artikel

Nadere informatie

1 Juridisch kader BESLUIT ENERGIEKAMER

1 Juridisch kader BESLUIT ENERGIEKAMER ENERGIEKAMER BESLUIT Nummer: 102557_1/6 Betreft: Besluit tot het verlenen van een vergunning voor de levering van elektriciteit aan kleinverbruikers op grond van artikel 95d, eerste lid, van de Elektriciteitswet

Nadere informatie

Inleiding ADVIES. Nederlandse Mededingingsautoriteit

Inleiding ADVIES. Nederlandse Mededingingsautoriteit Nederlandse Mededingingsautoriteit ADVIES Advies van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit, als bedoeld in artikel 20e, derde lid, van de Elektriciteitswet 1998. Zaaknummer: 104152/15

Nadere informatie

Het Besluit uitvoering EU-verordeningen financiële markten wordt als volgt gewijzigd:

Het Besluit uitvoering EU-verordeningen financiële markten wordt als volgt gewijzigd: Besluit van tot wijziging van het Besluit uitvoering EU-verordeningen financiële markten, het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft en het Besluit bestuurlijke boetes financiële sector in

Nadere informatie

CONCEPT. Hebben goedgevonden en verstaan: Artikel 1

CONCEPT. Hebben goedgevonden en verstaan: Artikel 1 CONCEPT Besluit van, houdende regels omtrent het verlenen van instemming met wijzigingen ten aanzien van rechten op aandelen in een netbeheerder als bedoeld in de Elektriciteitswet 1998 en in de Gaswet

Nadere informatie

Deze regeling is van toepassing op Wlz-uitvoerders als bedoeld in artikel 1, sub e, van de Wmg.

Deze regeling is van toepassing op Wlz-uitvoerders als bedoeld in artikel 1, sub e, van de Wmg. REGELING Controle en Administratie Wlz-uitvoerders Gelet op artikel 31, sub a, artikel 31, sub c, en artikel 36, derde lid, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), heeft de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

BESLUIT. I. Juridisch kader. Dienst uitvoering en toezicht Energie

BESLUIT. I. Juridisch kader. Dienst uitvoering en toezicht Energie Dienst uitvoering en toezicht Energie BESLUIT Nummer: Betreft: 101758_13-4 Besluit tot het verlenen van een vergunning voor de levering van elektriciteit aan kleinverbruikers op grond van artikel 95d,

Nadere informatie

Koninkrijksdeel Curaçao. Wetstechnische informatie. Zoek regelingen op overheid.nl

Koninkrijksdeel Curaçao. Wetstechnische informatie. Zoek regelingen op overheid.nl Zoek regelingen op overheid.nl Koninkrijksdeel Curaçao Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl! LANDSVERORDENING van de 27 ste juli 1998 houdende regels, ter uitvoering

Nadere informatie

Namens onze cliënt Media Park Enterprise B.V. (hierna MPE), berichten wij u als volgt:

Namens onze cliënt Media Park Enterprise B.V. (hierna MPE), berichten wij u als volgt: Autoriteit Consument en Markt Directie Energie Postbus 16326 2500 BH Den Haag Almere, 25 februari 2014 Betreft : Zienswijze Media Park Enterprise B.V. m.b.t. Ontwerpbesluit Ontheffingaanvraag elektriciteitsnet

Nadere informatie

Bestuursreglement. Bestuursreglement Stichting Verpleeghuis het Parkhuis Vastgestelde versie 15 april 2014 Pagina 1 van 6

Bestuursreglement. Bestuursreglement Stichting Verpleeghuis het Parkhuis Vastgestelde versie 15 april 2014 Pagina 1 van 6 Bestuursreglement Vastgestelde versie 15 april 2014 Pagina 1 van 6 Definities In dit reglement wordt verstaan onder: - Bestuur: de raad van bestuur van Stichting Verpleeghuis Het Parkhuis - Raad van Toezicht:

Nadere informatie

- 1 - De Nederlandsche Bank NV (DNB) legt een bestuurlijke boete als bedoeld in artikel 1:80 en 1:81 van de Wft, op aan:

- 1 - De Nederlandsche Bank NV (DNB) legt een bestuurlijke boete als bedoeld in artikel 1:80 en 1:81 van de Wft, op aan: - 1 - Beschikking tot het opleggen van een bestuurlijke boete aan Matrix Asset Management B.V. als bedoeld in artikel 1:80 van de Wet op het financieel toezicht Gelet op artikel 1:80, 1:81, 1:98 en 3:72,

Nadere informatie

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Wijziging van de Wet op het financieel toezicht, de Wet handhaving consumentenbescherming, de Wet op de economische delicten en het Wetboek van strafvordering in verband met de implementatie van Verordening

Nadere informatie

BESLUIT. Besluit van de Minister van Economische Zaken als bedoeld in artikel 95d van de

BESLUIT. Besluit van de Minister van Economische Zaken als bedoeld in artikel 95d van de Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT Nummer 10548_1/7.BT898 Betreft zaak: Besluit tot het verlenen van een vergunning voor de levering van elektriciteit aan kleinverbruikers op grond van artikel

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2014 2015 33 662 Wijziging van de Wet bescherming persoonsgegevens en enige andere wetten in verband met de invoering van een meldplicht bij de doorbreking

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 31 904 Wijziging van de Gaswet en de Elektriciteitswet 1998, tot versterking van de werking van de gasmarkt, verbetering van de voorzieningszekerheid

Nadere informatie

Leden van de FORUMVAST Belangenvereniging Aanbieders Vastgoedbeleggingsproducten

Leden van de FORUMVAST Belangenvereniging Aanbieders Vastgoedbeleggingsproducten Minimumeisen Gedragscode FORUMVAST 2013 Doel Leden van de FORUMVAST Belangenvereniging Aanbieders Vastgoedbeleggingsproducten (hierna:forumvast) zijn aanbieders van vastgoedbeleggingsproducten die zich

Nadere informatie

Stand van zaken splitsing energiebedrijven het groepsverbod nader beschouwd

Stand van zaken splitsing energiebedrijven het groepsverbod nader beschouwd schap eming Stand van zaken splitsing energiebedrijven het groepsverbod nader beschouwd Inleiding Op 21 november 2006 is het wetsvoorstel tot wijziging van de Elektriciteitswet 1998 (de E-wet) en van de

Nadere informatie

Nederlandse Mededingingsautoriteit

Nederlandse Mededingingsautoriteit Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT Nummer 102680 / 82 Betreft zaak: WON Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit gelet op de artikelen 5, 16, eerste en tweede lid,

Nadere informatie

Governance reglement. N.V. Waterbedrijf Drenthe

Governance reglement. N.V. Waterbedrijf Drenthe Governance reglement N.V. Waterbedrijf Drenthe Inhoud Vastgesteld door de algemene vergadering van aandeelhouders van N.V. Waterbedrijf Drenthe Inleiding Hoofdstuk 1 Beoordeling AnderWater activiteiten

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2007 2008 30 661 Wijziging van de Telecommunicatiewet verband houdende met de instelling van een antenneregister, de uitbreiding van het verbod op het verzenden

Nadere informatie

BESLUIT. Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 79, eerste lid, van de Mededingingswet.

BESLUIT. Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 79, eerste lid, van de Mededingingswet. Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT Nummer 3698-22 Betreft zaak: natuurlijke persoon Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 79, eerste

Nadere informatie

Convenant inzake samenwerking op het gebied van toezicht op accountantsorganisaties. tussen

Convenant inzake samenwerking op het gebied van toezicht op accountantsorganisaties. tussen Convenant inzake samenwerking op het gebied van toezicht op accountantsorganisaties tussen de Stichting Autoriteit Financiële Markten en het Nederlands Instituut van Registeraccountants alsmede tussen

Nadere informatie

Kamervragen over afsluiting van stroom en gas in de winter

Kamervragen over afsluiting van stroom en gas in de winter DD-NR Regelingen en voorzieningen CODE...6 vervallen: het bericht 'Kamervragen over aanhoudende afsluitingen vn stroom en gas', datumnr 070-7 Kamervragen over afsluiting van stroom en gas in de winter

Nadere informatie

Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten

Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten Eind 2013 is er een tweetal incidenten geweest in midden Limburg, waarbij door graafwerkzaamheden een ondergrondse leiding is geraakt. Hierdoor verontreinigde

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2007 2008 30 934 Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 in verband met de implementatie van richtlijn 2005/89/EG inzake maatregelen om de zekerheid van

Nadere informatie

Nalevingsverslag van het reglement discriminerende handelingen verslagjaar artikel 11b lid 3 Elektriciteitswet artikel 3c lid 3 Gaswet

Nalevingsverslag van het reglement discriminerende handelingen verslagjaar artikel 11b lid 3 Elektriciteitswet artikel 3c lid 3 Gaswet Nalevingsverslag van het reglement discriminerende handelingen verslagjaar 2016 artikel 11b lid 3 Elektriciteitswet artikel 3c lid 3 Gaswet Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Organisatie en Processen...

Nadere informatie

Wet op de loonvorming Wet van 12 februari 1970, houdende regelen met betrekking tot de loonvorming

Wet op de loonvorming Wet van 12 februari 1970, houdende regelen met betrekking tot de loonvorming Wet op de loonvorming Wet van 12 februari 1970, houdende regelen met betrekking tot de loonvorming (Wet op de loonvorming [Versie geldig vanaf: 17-02-1999]) Geschiedenis: Staatsblad 1997, 63;Staatsblad

Nadere informatie

Autoriteit Consument & Markt

Autoriteit Consument & Markt BESLUIT Ons kenmerk: ACM/DC/2015/200448 Betreft 14.1262.53: Besluit tot het verlenen van een vergunning voor de levering van gas aan kleinverbruikers op grond van artikel 45, eerste lid, van de Gaswet

Nadere informatie

I. Aanvraag en procedure

I. Aanvraag en procedure Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT Nummer 102570_2/3 Betreft zaak: Besluit tot het verlenen van een vergunning voor de levering van gas aan kleinverbruikers op grond van artikel 45, eerste lid,

Nadere informatie

Pagina 1/10 ONTWERPBESLUIT. Ontwerpbesluit. Ons kenmerk: ACM/DE/2015/ Zaaknummer:

Pagina 1/10 ONTWERPBESLUIT. Ontwerpbesluit. Ons kenmerk: ACM/DE/2015/ Zaaknummer: Ons kenmerk: ACM/DE/2015/205669 Zaaknummer: 14.0980.52 ONTWERPBESLUIT Besluit van de Autoriteit Consument en Markt op grond van artikel 36 van de Elektriciteitswet 1998. Pagina 1/10 Muzenstraat 41 2511

Nadere informatie

BESLUIT. I. Aanvraag en procedure

BESLUIT. I. Aanvraag en procedure ENERGIEKAMER NMA BESLUIT Nummer: Betreft: 102560_2 Besluit tot het verlenen van een vergunning voor de levering van gas aan kleinverbruikers op grond van artikel 45, eerste lid van de Gaswet aan Gazprom

Nadere informatie

Besluit van de Autoriteit Consument en Markt (hierna: ACM) als bedoeld in artikel 81e, tweede lid van de Gaswet.

Besluit van de Autoriteit Consument en Markt (hierna: ACM) als bedoeld in artikel 81e, tweede lid van de Gaswet. Ons kenmerk: ACM/DE/2015/207112 Zaaknummer: 15.0656.52 Besluit van de Autoriteit Consument en Markt (hierna: ACM) als bedoeld in artikel 81e, tweede lid van de Gaswet. 1 Inleiding 1. Met dit besluit geeft

Nadere informatie

Dienst uitvoering en toezicht Energie

Dienst uitvoering en toezicht Energie Dienst uitvoering en toezicht Energie BESLUIT Nummer: 101750_5-12 Betreft: Besluit tot vaststelling van de maximum nettarieven elektriciteit voor het jaar 2005 zoals bedoeld in artikel 41c, eerste lid

Nadere informatie

No.W06.15.0231/III 's-gravenhage, 21 augustus 2015

No.W06.15.0231/III 's-gravenhage, 21 augustus 2015 ... No.W06.15.0231/III 's-gravenhage, 21 augustus 2015 Bij Kabinetsmissive van 9 juli 2015, no.2015001243, heeft Uwe Majesteit, op voordracht van de Minister van Financiën, mede namens de Minister van

Nadere informatie

Artikel 2 Samenwerking en informatie-uitwisseling met betrekking tot de Wok, Wft en Wwft

Artikel 2 Samenwerking en informatie-uitwisseling met betrekking tot de Wok, Wft en Wwft Convenant tussen de Kansspelautoriteit en de Stichting Autoriteit Financiële Markten inzake de samenwerking en uitwisseling van informatie met betrekking tot het toezicht uit hoofde van de Wok, Wft en

Nadere informatie

Mandaat en delegatie. mr. M.C. de Voogd

Mandaat en delegatie. mr. M.C. de Voogd Mandaat en delegatie mr. M.C. de Voogd Artikel 1:1 Awb 1. Onder bestuursorgaan wordt verstaan: a. een orgaan van een rechtspersoon die krachtens publiekrecht is ingesteld, of b. een ander persoon of college,

Nadere informatie

BESLUIT. Juridisch kader

BESLUIT. Juridisch kader Dienst uitvoering en toezicht Energie BESLUIT Nummer: Betreft: 101758_11-6 Besluit tot het verlenen van een vergunning voor de levering van elektriciteit aan kleinverbruikers op grond van artikel 95d,

Nadere informatie

Wijziging van de Elektriciteitswet 1998, de Gaswet en de Warmtewet (wijzigingen samenhangend met het energierapport 2011)

Wijziging van de Elektriciteitswet 1998, de Gaswet en de Warmtewet (wijzigingen samenhangend met het energierapport 2011) Wijziging van de Elektriciteitswet 1998, de Gaswet en de Warmtewet (wijzigingen samenhangend met het energierapport 2011) NOTA VAN WIJZIGING Het voorstel van wet wordt gewijzigd als volgt: A Artikel I,

Nadere informatie

A 2014 N 55 (G.T.) PUBLICATIEBLAD. De Gouverneur van Curaçao, de Algemene overgangsregeling wetgeving en bestuur Land Curaçao;

A 2014 N 55 (G.T.) PUBLICATIEBLAD. De Gouverneur van Curaçao, de Algemene overgangsregeling wetgeving en bestuur Land Curaçao; A 2014 N 55 (G.T.) PUBLICATIEBLAD LANDSBESLUIT van de 3 de juni 2014, no. 14/1188, houdende vaststelling van de geconsolideerde tekst van de Sanctielandsverordening. De Gouverneur van Curaçao, Op de voordracht

Nadere informatie

Nvia. I. Aanvraag en procedure. Nederlandse Mededingingsautoriteit B ES LU IT

Nvia. I. Aanvraag en procedure. Nederlandse Mededingingsautoriteit B ES LU IT Nederlandse Mededingingsautoriteit Nvia B ES LU IT Nummer 102531_3/12 Betreft zaak: Besluit tot wijziging van de voorschriften die verbonden zijn aan de vergunning I. Aanvraag en procedure 1. Bij besluit

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2012 335 Besluit van 12 juli 2012, houdende regels ten uitvoering van de implementatie van richtlijnen en verordeningen op het gebied van elektriciteit

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 32 814 Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en van de Gaswet (implementatie van richtlijnen en verordeningen op het gebied van elektriciteit

Nadere informatie

Protocol. de Inspectie voor de Gezondheidszorg. de Nederlandse Zorgautoriteit

Protocol. de Inspectie voor de Gezondheidszorg. de Nederlandse Zorgautoriteit Protocol tussen de Inspectie voor de Gezondheidszorg en de inzake samenwerking en coördinatie op het gebied van beleid, regelgeving, toezicht & informatieverstrekking en andere taken van gemeenschappelijk

Nadere informatie

van artikel 45, eerste lid, van de Gaswet aan SEPA Green Energy B.V.

van artikel 45, eerste lid, van de Gaswet aan SEPA Green Energy B.V. Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT Nummer 102565_2/72 Betreft zaak: Besluit tot het verlenen van een vergunning voor de levering van gas aan kleinverbruikers op grond van artikel 45, eerste lid,

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE BEHANDELING VAN GESCHILLEN DOOR DE GESCHILLENCOMMISSIE ZAKELIJKE KLANTEN ENERGIEBEDRIJVEN (GESCHILLENCOMMISSIE ZAKELIJKE KLANTEN)

REGLEMENT VOOR DE BEHANDELING VAN GESCHILLEN DOOR DE GESCHILLENCOMMISSIE ZAKELIJKE KLANTEN ENERGIEBEDRIJVEN (GESCHILLENCOMMISSIE ZAKELIJKE KLANTEN) REGLEMENT VOOR DE BEHANDELING VAN GESCHILLEN DOOR DE GESCHILLENCOMMISSIE ZAKELIJKE KLANTEN ENERGIEBEDRIJVEN (GESCHILLENCOMMISSIE ZAKELIJKE KLANTEN) Begripsomschrijvingen Artikel 1 In dit reglement wordt

Nadere informatie

REGLEMENT BELEGGINGEN VAN BESTUURDERS EN COMMISSARISSEN VAN Ctac N.V.

REGLEMENT BELEGGINGEN VAN BESTUURDERS EN COMMISSARISSEN VAN Ctac N.V. REGLEMENT BELEGGINGEN VAN BESTUURDERS EN COMMISSARISSEN VAN Ctac N.V. De Raad van Commissarissen heeft in overleg met de Raad van Bestuur het volgende Reglement vastgesteld I INLEIDING 1.1 Dit reglement

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2006 95 Wet van 9 februari 2006, houdende regels inzake de openbaarmaking van beloningen bij rechtspersonen of organisaties die deel uit maken van

Nadere informatie

Bevindingen De bevindingen van het CBP luiden als volgt:

Bevindingen De bevindingen van het CBP luiden als volgt: POSTADRES Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag BEZOEKADRES Prins Clauslaan 20 TEL 070-381 13 00 FAX 070-381 13 01 E-MAIL info@cbpweb.nl INTERNET www.cbpweb.nl AAN Zorgverzekeraar DATUM 27 februari 2003 CONTACTPERSOON

Nadere informatie

In deze verordening en de daarop berustende voorschriften wordt verstaan onder:

In deze verordening en de daarop berustende voorschriften wordt verstaan onder: Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Noord; AGP 15 Gezien het voorstel van het Dagelijks Bestuur van 19 oktober 2011; Gelet op artikel 30, eerste lid en 32 van de Archiefwet, alsmede artikel

Nadere informatie

Convenant inzake de samenwerking bij het tegengaan van ontoelaatbaar gedrag van (i) externe

Convenant inzake de samenwerking bij het tegengaan van ontoelaatbaar gedrag van (i) externe Autoriteit woningcorporaties Inspectie Leefomgeving en Transport Convenant inzake de samenwerking bij het tegengaan van ontoelaatbaar gedrag van (i) externe accountants, accountantsorganisaties en (mede)beleidsbepalers

Nadere informatie

Samenwerkingsprotocol

Samenwerkingsprotocol Samenwerkingsprotocol Consumentenautoriteit Stichting Reclame Code 1 Samenwerkingsprotocol tussen de Consumentenautoriteit en de Stichting Reclame Code Partijen: 1. De Staatssecretaris van Economische

Nadere informatie

1 Juridisch kader BESLUIT ENERGIEKAMER

1 Juridisch kader BESLUIT ENERGIEKAMER ENERGIEKAMER BESLUIT Nummer: 102556_1/8. Betreft: Besluit tot het verlenen van een vergunning voor de levering van elektriciteit aan kleinverbruikers op grond van artikel 95d, eerste lid Elektriciteitswet

Nadere informatie

het College bescherming persoonsgegevens, gevestigd in Den Haag, te dezen vertegenwoordigd door de voorzitter, hierna te noemen: het CBP

het College bescherming persoonsgegevens, gevestigd in Den Haag, te dezen vertegenwoordigd door de voorzitter, hierna te noemen: het CBP Samenwerkingsovereenkomst tussen het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het College bescherming persoonsgegevens met het oog op de uitvoering van de zelfevaluatie BRP door gemeenten

Nadere informatie

Betreft Beantwoording kamervragen Samsom en Spekman inzake afsluiten gas en stroom in de winter

Betreft Beantwoording kamervragen Samsom en Spekman inzake afsluiten gas en stroom in de winter > Retouradres Postbus 20101 2500 EC Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage Bezuidenhoutseweg 20 Postbus 20101 2500 EC Den Haag T 070-3798911 (algemeen)

Nadere informatie

De regeling zal periodiek worden geëvalueerd om deze op effectiviteit te toetsen en voor mogelijke verbetering zorg te dragen.

De regeling zal periodiek worden geëvalueerd om deze op effectiviteit te toetsen en voor mogelijke verbetering zorg te dragen. Preambule Deze regeling is vastgesteld door het bestuur van Deloitte Holding B.V. (hierna: het Bestuur ) en geldt voor Deloitte Holding B.V. en al haar (directe of indirecte) volledige dochtermaatschappijen

Nadere informatie

Indien de AFM zich kan verenigen met de genoemde datum gelieve deze brief te tekenen en terug te zenden.

Indien de AFM zich kan verenigen met de genoemde datum gelieve deze brief te tekenen en terug te zenden. Autoriteit Financiële Markten Willemstad, 23 januari 2013 Uw kenmerk : Ons kenmerk : Onderwerp : side letter bij MOU CBCS - AFM Geachte heer Gerritse, Tussen de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en de

Nadere informatie

de Koning > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Directie Financiele Markten

de Koning > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Directie Financiele Markten > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag de Koning Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.nl Uw brief (kenmerk) Datum 24 september 2015 Betreft Nader rapport

Nadere informatie

REGLEMENT BELANGENVERSTRENGELING FSFE.

REGLEMENT BELANGENVERSTRENGELING FSFE. REGLEMENT BELANGENVERSTRENGELING FSFE. Dit reglement is opgesteld teneinde een transparant bestuur en de integriteit te stimuleren en mogelijke belangenverstrengelingen te voorkomen binnen het FSFE. Het

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2003 2004 28 339 Wijziging van de Waterleidingwet (eigendom waterleidingbedrijven) A GEWIJZIGD VOORSTEL VAN WET 9 december 2003 Wij Beatrix, bij de gratie

Nadere informatie

Artikel 1 In dit besluit wordt verstaan onder wet: Wet op het financieel toezicht.

Artikel 1 In dit besluit wordt verstaan onder wet: Wet op het financieel toezicht. Besluit van [datum] houdende bepalingen ter uitvoering van artikel 5:81, eerste lid, van de Wet op het financieel toezicht (Vrijstellingsbesluit overnamebiedingen Wft) Op voordracht van Onze Minister van

Nadere informatie

Gemeente Achtkarspelen Gemeente Kollumerland c.a.

Gemeente Achtkarspelen Gemeente Kollumerland c.a. Gemeente Achtkarspelen Gemeente Kollumerland c.a. Verordening fraudebeleid WWB en WIJ Afdeling Werk, Inkomen en Zorg September 2009 1 Gemeente Achtkarspelen en gemeente Kollumerland c.a. de Raad van de

Nadere informatie

gelet op art 147 en 149 van de Gemeentewet en artikel 4, 20 en 23 van de Drank- en Horecawet.

gelet op art 147 en 149 van de Gemeentewet en artikel 4, 20 en 23 van de Drank- en Horecawet. No: Onderwerp: Vaststellen Drank- en Horecaverordening gemeente Hattem De raad der gemeente Hattem; gelezen het vorstel van et college d.d. 9 maart 2004, no.. gelet op art 147 en 149 van de Gemeentewet

Nadere informatie

Nederlandse Mededingingsautoriteit

Nederlandse Mededingingsautoriteit Nederlandse Mededingingsautoriteit Aan RET T.a.v. de heer drs. R.J.A. Clayden Postbus 112 3000 AC ROTTERDAM Datum Uw kenmerk Ons kenmerk Bijlage(n) FIN/ RC/ lw/ 03/ 788 200013/ 1.B396 Onderwerp Oordeel

Nadere informatie

Besluit. A. Verloop van de procedure. B. Relevante bepalingen. C. Status van de activiteit

Besluit. A. Verloop van de procedure. B. Relevante bepalingen. C. Status van de activiteit Besluit Kenmerk: 637217/638482 Betreft: toestemming voor nevenactiviteit Het in licentie geven van fragmenten aan mediabedrijven buiten de publieke mediadienst overeenkomstig de fragmentenregeling zoals

Nadere informatie

BESLUIT OPENBAAR. 3. Op 8 juni 2015 heeft ACM de ontvangst van de aanvraag schriftelijk bevestigd aan Vrij Op Naam B.V..

BESLUIT OPENBAAR. 3. Op 8 juni 2015 heeft ACM de ontvangst van de aanvraag schriftelijk bevestigd aan Vrij Op Naam B.V.. BESLUIT OPENBAAR Ons kenmerk: ACM/DC/2015/206510 Betreft zaak 15.0597.53: Besluit tot het verlenen van een vergunning voor de levering van gas aan kleinverbruikers op grond van artikel 45, eerste lid,

Nadere informatie

Besluit tot vaststelling van het meettarief voor kleinverbruikers van gas per 1 januari 2017

Besluit tot vaststelling van het meettarief voor kleinverbruikers van gas per 1 januari 2017 Pagina 1/8 Muzenstraat 41 2511 WB Den Haag Postbus 16326 2500 BH Den Haag T 070 722 20 00 F 070 722 23 55 info @acm.nl www.acm.nl www.consuwijzer.nl Ons kenmerk: ACM/DE/2016/207096 Zaaknummer: 16.1163.52

Nadere informatie

gelet op artikel 24, zesde lid, van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme;

gelet op artikel 24, zesde lid, van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme; Besluit van de deken in het arrondissement Oost-Brabant van 11 mei 2016 tot vaststelling van de beleidsregel handhaving Wwft 2016 in het arrondissement Oost- Brabant De deken van de orde in het arrondissement

Nadere informatie

LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN, van de 22ste maart 1994 ter uitvoering van artikel 358 van het burgerlijk wetboek. Datum ondertekening

LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN, van de 22ste maart 1994 ter uitvoering van artikel 358 van het burgerlijk wetboek. Datum ondertekening Zoek regelingen op overheid.nl Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl! LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN, van de 22ste maart 1994 ter uitvoering van artikel

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2002 225 Wet van 18 april 2002 tot wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek alsmede enige andere wetten in verband met de openbaarmaking van

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD VAN UTRECHT 2006 Nr. 24

GEMEENTEBLAD VAN UTRECHT 2006 Nr. 24 GEMEENTEBLAD VAN UTRECHT 2006 Nr. 24 Verordening op de financiële bijdrage aan fracties 2006 (raadsbesluit van 1 juni 2006) De raad van de gemeente Utrecht, gelet op het voorstel van het Presidium d.d.

Nadere informatie