Tweede Kamer der Staten-Generaal

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Tweede Kamer der Staten-Generaal"

Transcriptie

1 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar Regels omtrent het transport en de levering van gas (Gaswet) Nr. 95 DERDE NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 4 april 2000 Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: I Onder vernummering van artikel 32a tot 32g, wordt artikel 32 vervangen door: Artikel Het is verboden zonder vergunning gas te leveren aan afnemers die naar een op het verbruik in voorgaande jaren gegronde verwachting minder dan m 3 gas per jaar verbruiken. 2. Het verbod geldt niet ten aanzien van het leveren van gas: a. door een buiten Nederland gevestigde leverancier van gas aan ten hoogste 500 afnemers, als bedoeld in het eerste lid, die wonen in gebieden aan de Nederlandse landsgrens of b. indien het gas anders dan bedrijfsmatig wordt geleverd overeenkomstig bij ministeriële regeling te stellen regels. 3. Bij ministeriële regeling worden regels gesteld omtrent de wijze van vaststelling van het jaarlijks gasverbruik van de in het eerste lid bedoelde afnemers. Artikel 32a Een houder van een vergunning heeft de plicht op een betrouwbare wijze en tegen redelijke tarieven en voorwaarden zorg te dragen voor de levering van gas aan iedere in artikel 32, eerste lid, bedoelde afnemer die daarom verzoekt. Artikel 32b 1. Onze Minister verleent op aanvraag een vergunning indien de aanvrager genoegzaam aantoont dat hij: a. beschikt over de benodigde organisatorische, financiële en technische kwaliteiten voor een goede uitvoering van zijn taak; KST44889 ISSN Sdu Uitgevers s-gravenhage 2000 Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 95 1

2 b. redelijkerwijs in staat kan worden geacht de verplichtingen als opgenomen in dit hoofdstuk na te komen. 2. Bij algemene maatregel van bestuur worden nadere regels gesteld met betrekking tot de inhoud van en de procedure voor aanvraag van een vergunning en de criteria, bedoeld in het eerste lid. Artikel 32c 1. Onze Minister kan voorschriften en beperkingen verbinden aan een vergunning. 2. Onze Minister kan de aan een vergunning verbonden voorschriften of beperkingen wijzigen. 3. Een vergunning kan slechts worden overgedragen aan een andere houder van een vergunning met toestemming van Onze Minister. 4. Artikel 32b is van overeenkomstige toepassing ten aanzien van het verlenen van toestemming als bedoeld in het derde lid. Artikel 32d 1. Onze Minister kan een vergunning intrekken, indien: a. de houder van de vergunning dit verzoekt; b. de houder van de vergunning in onvoldoende mate voldoet aan de verplichting, bedoeld in artikel 32a; c. de houder van de vergunning de in de vergunning opgenomen voorschriften of opgelegde beperkingen niet nakomt; d. de houder van de vergunning bij de aanvraag onjuiste of onvolledige gegevens heeft verstrekt en de verstrekking van juiste en volledige gegevens tot een andere beschikking op de aanvraag zou hebben geleid; e. de houder van de vergunning naar het oordeel van Onze Minister om andere redenen niet langer in staat moet worden geacht de vergunde activiteit of in de vergunning opgenomen voorschriften na te komen. 2. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen nadere regels worden gesteld met betrekking tot de tijdelijke voorzieningen en de procedure bij intrekking van een vergunning. Artikel 32e 1. Artikel 26, eerste lid, is van overeenkomstige toepassing op een houder van een vergunning ten aanzien van door hem verkregen gegevens van afnemers als bedoeld in artikel 32, eerste lid. 2. Een houder van een vergunning gebruikt aan hem verstrekte gegevens over afnemers als bedoeld in artikel 32, eerste lid, uitsluitend voor het uitvoeren van de in deze wet aan hem opgedragen taken, met dien verstande dat deze gegevens mede kunnen worden gebruikt voor het innen ten behoeve van hemzelf of een gastransportbedrijf, van de vergoeding voor de aansluiting op een gastransportnet of voor het transport van gas. Artikel 32f Onze Minister is bevoegd tot toepassing van bestuursdwang ter handhaving van het bij of krachtens de artikelen 32 tot en met 32c gestelde verplichtingen. II Artikel 34 wordt als volgt gewijzigd: Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 95 2

3 1. In het eerste en tweede lid wordt telkens «de artikelen 32, 33a tot en met 33e, 46, 47 en 50 tot en met 53» vervangen door: de artikelen 32 tot en met 32f, 33a tot en met 33e, 46, 47 en 50 tot en met Aan het slot wordt een nieuw lid toegevoegd, luidende: 3. Een besluit als bedoeld in het eerste of tweede lid wordt in de Staatscourant bekendgemaakt. III In de artikelen 38, eerste lid, en 39, eerste lid, wordt «artikel 12» telkens vervangen door: artikel 12 of artikel 32b. IV In artikel 43 worden na onderdeel F vier onderdelen toegevoegd, luidende: G Artikel 5 wordt als volgt gewijzigd: 1. Aan het slot van het derde lid wordt toegevoegd:, met uitzondering van paragraaf 1a van hoofdstuk In het vierde lid wordt na «deze wet» ingevoegd:, met uitzondering van paragraaf 1a van hoofdstuk 8,. H In artikel 85, eerste lid, wordt na «een vergunning als bedoeld in artikel 54» ingevoegd: of artikel 95c. I In hoofdstuk 8 wordt na paragraaf 1 een paragraaf ingevoegd, luidende: Paragraaf 1a. Vergunningen voor de levering van elektriciteit aan kleinverbruikers Artikel 95a 1. Het is verboden zonder vergunning elektriciteit te leveren aan afnemers die beschikken over een aansluiting op een net met een totale maximale doorlaatwaarde van ten hoogste 3*80 A. 2. Het verbod geldt niet ten aanzien van het leveren van elektriciteit: a. indien de elektriciteit is opgewekt met een installatie die voor rekening en risico van de afnemer, alleen of, voor een evenredig deel, tezamen met andere afnemers, in werking wordt gehouden en de afnemer de geleverde elektriciteit verbruikt; b. door een buiten Nederland gevestigde leverancier van elektriciteit aan ten hoogste 500 afnemers, bedoeld in het eerste lid, die wonen in gebieden aan de Nederlandse landsgrens; c. ter bevoorrading als bedoeld in artikel 20, eerste lid, onder i), van de richtlijn, indien de afnemer aan dezelfde rechtspersoon toebehoort als de producent die de elektriciteit heeft opgewekt dan wel een dochtermaatschappij daarvan is in de zin van artikel 24a van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en de afnemer de geleverde elektriciteit verbruikt, of d. indien de elektriciteit anders dan bedrijfsmatig wordt geleverd overeenkomstig bij ministeriële regeling te stellen regels. Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 95 3

4 Artikel 95b Een houder van een vergunning heeft de plicht op een betrouwbare wijze en tegen redelijke tarieven en voorwaarden zorg te dragen voor de levering van elektriciteit aan iedere in artikel 95a, eerste lid, bedoelde afnemer die daarom verzoekt. Artikel 95c 1. Onze Minister verleent op aanvraag een vergunning indien de aanvrager genoegzaam aantoont dat hij: a. beschikt over de benodigde organisatorische, financiële en technische kwaliteiten voor een goede uitvoering van zijn taak; b. redelijkerwijs in staat kan worden geacht de verplichtingen als opgenomen in dit hoofdstuk na te komen. 2. Bij algemene maatregel van bestuur worden nadere regels gesteld met betrekking tot de inhoud van en de procedure voor aanvraag van een vergunning en de criteria, bedoeld in het eerste lid. Artikel 95d 1. Onze Minister kan voorschriften en beperkingen verbinden aan een vergunning. 2. Onze Minister kan de aan een vergunning verbonden voorschriften of beperkingen wijzigen. 3. Een vergunning kan slechts worden overgedragen aan een andere houder van een vergunning met toestemming van Onze Minister. 3. Artikel 95c is van overeenkomstige toepassing ten aanzien van het verlenen van toestemming als bedoeld in het derde lid. Artikel 95e 1. Onze Minister kan een vergunning intrekken, indien: a. de houder van de vergunning dit verzoekt; b. de houder van de vergunning in onvoldoende mate voldoet aan de verplichting, bedoeld in artikel 95b; c. de houder van de vergunning de in de vergunning opgenomen voorschriften of opgelegde beperkingen niet nakomt; d. de houder van de vergunning bij de aanvraag onjuiste of onvolledige gegevens heeft verstrekt en de verstrekking van juiste en volledige gegevens tot een andere beschikking op de aanvraag zou hebben geleid; e. de houder van de vergunning naar het oordeel van Onze Minister om andere redenen niet langer in staat moet worden geacht de vergunde activiteit of in de vergunning opgenomen voorschriften na te komen. 2. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen nadere regels worden gesteld met betrekking tot de tijdelijke voorzieningen en de procedure bij intrekking van een vergunning. Artikel 95f 1. Artikel 79 is van overeenkomstige toepassing op een houder van een vergunning. 2. De houder van een vergunning gebruikt aan hem verstrekte gegevens over afnemers als bedoeld in artikel 95a uitsluitend voor het uitvoeren van in deze wet aan hem opgedragen taken, met dien verstande dat deze gegevens mede kunnen worden gebruikt voor het ten behoeve van de netbeheerder innen van de vergoeding voor de aansluiting op een net of voor het transport van elektriciteit. 3. Artikel 19 is van overeenkomstige toepassing ten aanzien van het Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 95 4

5 door de netbeheerder innen van de vergoeding voor de levering van elektriciteit aan afnemers als bedoeld in artikel 95a, eerste lid. Artikel 95g 1. Met het toezicht op de naleving van het bij of krachtens deze paragraaf bepaalde zijn belast de bij besluit van Onze Minister aangewezen ambtenaren. 2. Een besluit als bedoeld in het eerste lid wordt bekend gemaakt in de Staatscourant. Artikel 95h Onze Minister is bevoegd tot toepassing van bestuursdwang ter handhaving van het bij of krachtens deze paragraaf gestelde verplichtingen. Artikel 95i De artikelen 45, tweede lid, en 46 zijn van overeenkomstige toepassing ten aanzien van een leverancier die houder van een vergunning is. J Aan artikel 104 worden twee leden toegevoegd, luidende: 4. Hoofdstuk 4 vervalt met ingang van 1 januari 2004 of op het tijdstip waarop ingevolge een besluit als bedoeld in artikel 1, derde lid, de termijn eindigt waarbinnen een afnemer als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder 2o, wordt beschouwd als beschermde afnemer. 5. Paragraaf 8.1a treedt in werking met ingang van de datum waarop hoofdstuk 4 vervalt. V Artikel 44 komt te luiden : Artikel 1 van de Wet op de economische delicten wordt als volgt gewijzigd: 1. In onderdeel 1 wordt in de opsomming van de artikelen van de Elektriciteitswet 1998 «59 en 64» vervangen door: 59, 64, 95a, eerste lid, 95b en 95f 2. In onderdeel 1 wordt in de alfabetische rangschikking ingevoegd: de Gaswet, de artikelen 3, eerste lid, 4, eerste en derde lid, 9, tweede lid, 11, eerste lid, 15, eerste lid, 18, 19, 20, eerste lid, 22, 23, 24, tweede lid, 25, 26, 27, 32, eerste lid, 32a, 32e, 46, eerste lid, 47, vierde lid, en 52, tweede lid. 3. In onderdeel 4 vervalt: de Wet aardgasprijzen, artikel 5, eerste en derde lid;. VI Aan artikel 55 worden twee leden toegevoegd, luidende: 3. Hoofdstuk 3 en artikel 27 vervallen met ingang van 1 januari 2004 of op het tijdstip waarop ingevolge een besluit als bedoeld in artikel 1, tweede lid, de termijn eindigt waarbinnen een afnemer als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel n, onder 2, wordt beschouwd als beschermde afnemer. Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 95 5

6 4. De artikelen 32 tot en met 32f treden in werking met ingang van het tijdstip waarop hoofdstuk 3 vervalt. Toelichting Deze nota van wijziging voorziet in opneming in zowel dit wetsvoorstel als de Elektriciteitswet 1998 van een vergunningstelsel voor de levering van gas respectievelijk elektriciteit aan kleinverbruikers. Tijdens de plenaire behandeling van het wetsvoorstel bleek dat er in de Tweede Kamer der Staten-Generaal brede steun bestaat voor de invoering van een vergunningregime ten behoeve van een betrouwbare energievoorziening voor deze meest kwetsbare groep van verbruikers. Daartoe was een amendement ingediend dat voorzag in het opnemen van een vergunningstelsel voor zowel gas als elektriciteit in de Wet energiedistributie (kamerstukken II 1999/2000, , nr. 74). Inhoudelijk komt deze nota van wijziging overeen met dit amendement. Redactioneel gezien zijn er enige wijzigingen ten opzichte van het amendement omdat in de nota van wijziging voorzien is in het opnemen van de vergunningenstelsels in de Gaswet en de Elektriciteitswet De vergunningenstelsels zullen van kracht worden op het tijdstip waarop de liberalisering van kleinverbruikers van gas en elektriciteit een feit is geworden. Ingevolge het in onderdeel I voorgestelde artikel 32 van dit wetsvoorstel en het in onderdeel IV, onder I, voorgestelde artikel 95a van de Elektriciteitswet 1998 is het verboden zonder vergunning gas respectievelijk elektriciteit te leveren aan kleinverbruikers. Vergunninghouders zijn verplicht te zorgen voor de levering van gas of elektriciteit tegen redelijke voorwaarden en tarieven. Hiermee wordt bewerkstelligd dat kleinverbruikers ook in een vrije markt nog een zeker mate van bescherming genieten. De vergunningen zullen niet zoals in hoofdstuk 3 van dit wetsvoorstel en in hoofdstuk 4 van de Elektriciteitswet is voorzien, voor een exclusief leveringsgebied gelden en evenmin zullen er maximumtarieven worden gesteld. Concurrentie tussen vergunninghouders op serviceverlening en op prijzen zal dus niet door het vergunningregime verhinderd worden. In het voorgestelde artikel 32b van dit wetsvoorstel en het voorgestelde artikel 95c van de Elektriciteitswet 1998 zijn in het algemeen de criteria opgenomen waaraan een houder van een vergunning moet voldoen. Bij algemene maatregel van bestuur zullen deze criteria verder ingevuld worden. Wat betreft de uitwerking van het criterium dat de aanvrager van de vergunning moet aantonen dat hij kan voldoen aan zijn taak om op betrouwbare wijze en tegen redelijke tarieven te voldoen aan zijn leveringsplicht kan worden gedacht aan de eis ramingen op te stellen van de vraag naar gas of elektriciteit door kleinverbruikers en van de wijze waarop de aanvrager daaraan denkt te voldoen. De gronden voor intrekking van een vergunning komen grotendeels overeen met die welke gelden voor intrekking van de tijdelijke leveringsvergunning zoals bedoeld in hoofdstuk 3 van dit wetsvoorstel en hoofdstuk 4 van de Elektriciteitswet. In het voorgestelde artikel 95i van de Elektriciteitswet 1998 is voorzien in het van overeenkomstige toepassing verklaren van de artikelen 45, tweede lid, en 46 van die wet. Dit betekent dat de elementen uit de reciprociteitsregeling die betrekking hebben op de vergunninghouder als bedoeld in artikel 54 ook betrekking hebben op de houder van een vergunning als bedoeld in artikel 95c. Tenslotte is voorzien in een aanpassing van artikel 55 van dit wetsvoorstel en van artikel 104 van de Elektriciteitswet in die zin dat hoofdstuk 3 van dit wetsvoorstel en hoofdstuk 4 van de Elektriciteitswet vervallen en de regels voor het vergunningsysteem zoals in deze nota van wijziging opgenomen, pas daarna zullen gaan gelden. Er zal dus geen Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 95 6

7 situatie ontstaan waarin voor dezelfde dienstverlening twee vergunningstelsels tegelijk zullen gelden. De Minister van Economische Zaken, A. Jorritsma-Lebbink Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 95 7

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1998 1999 26 463 Regels omtrent het transport en de levering van gas (Gaswet) Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal Wij bieden

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2003 207 Besluit van 8 mei 2003, houdende regels voor de vergunning voor levering van elektriciteit aan kleinverbruikers (Besluit vergunning levering

Nadere informatie

Warmtewet, versie na besluitvorming Eerste Kamer

Warmtewet, versie na besluitvorming Eerste Kamer Warmtewet, versie na besluitvorming Eerste Kamer NB: Deze versie is met zorg samengesteld door Albert Koedam Consultancy op basis van de Novelle Warmtewet en latere nota s van wijzigingen, alsmede wijzigingen

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1. BEGRIPSBEPALINGEN

HOOFDSTUK 1. BEGRIPSBEPALINGEN HOOFDSTUK 1. BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1 In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: a. Onze Minister: Onze Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie; b. raad van bestuur

Nadere informatie

Integrale tekst Warmtewet en Wijzigingswet

Integrale tekst Warmtewet en Wijzigingswet 1 Integrale tekst Warmtewet en Wijzigingswet Atriensis b.v. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze rapportage mag worden verveelvuldigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar

Nadere informatie

BESLUIT. I. Juridisch kader. Dienst uitvoering en toezicht Energie

BESLUIT. I. Juridisch kader. Dienst uitvoering en toezicht Energie Dienst uitvoering en toezicht Energie BESLUIT Nummer: Betreft: 101758_13-4 Besluit tot het verlenen van een vergunning voor de levering van elektriciteit aan kleinverbruikers op grond van artikel 95d,

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal 1

Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2003-2004 29372 Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet ter uitvoering van richtlijn nr. 2003/54/EG, (PbEG L 176), verordening nr. 1228/2003

Nadere informatie

De Warmtewet oktober 2013

De Warmtewet oktober 2013 De Warmtewet oktober 2013 INHOUD I. De Warmtewet samengevat 3 1. Inleiding 4 2. Warmtewet algemeen 4 3. Verplichtingen leverancier 6 4. Tarieven 8 5. Noodvoorziening en compensatie 9 6. Vergunningen 9

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 29 048 Voorstel van wet van de leden Ten Hoopen en Hessels tot het stellen van regels omtrent de levering van warmte aan verbruikers (Warmtewet)

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2013 573 Wet van 18 december 2013 tot wijziging van de Elektriciteitswet 1998, de Gaswet en de Warmtewet (wijzigingen samenhangend met het energierapport

Nadere informatie

BESLUIT. I. Juridisch kader. Dienst uitvoering en toezicht Energie

BESLUIT. I. Juridisch kader. Dienst uitvoering en toezicht Energie Dienst uitvoering en toezicht Energie BESLUIT Nummer: 101647/ Betreft: Besluit tot het verlenen van een vergunning voor de levering van elektriciteit aan kleinverbruikers op grond van artikel 95d, eerste

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 501 Wijziging van de Postwet 2009 ter invoering van ex ante toezicht op een postvervoerbedrijf met aanmerkelijke marktmacht Nr. 2 VOORSTEL VAN

Nadere informatie

De Warmtewet februari 2015

De Warmtewet februari 2015 De Warmtewet februari 2015 INHOUD I. De Warmtewet samengevat 1. Inleiding 4 2. Warmtewet algemeen 4 3. Verplichtingen leverancier 6 4. Tarieven 8 5. Noodvoorziening en Compensatie 9 6. Vergunningen 9 7.

Nadere informatie

LEIDRAAD WARMTEWET VOOR PARTICULIERE BELEGGERS IN VASTGOED

LEIDRAAD WARMTEWET VOOR PARTICULIERE BELEGGERS IN VASTGOED LEIDRAAD WARMTEWET VOOR PARTICULIERE BELEGGERS IN VASTGOED SenpaiWorld Postbus 116 4100 AC Auteur: Cees F. Jonker Culemborg 22 december 2014 Inhoudsopgave 1 VOORWOORD... 3 2 INLEIDING... 4 3 ACHTERGROND

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 27 250 Regels met betrekking tot het beëindigen van de overeenkomst van samenwerking van de elektriciteitsproductiesector en tot het aandeelhouderschap

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 419 Uitvoering van richtlijn nr. 2004/25/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 21 april 2004 betreffende het openbaar

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 27 553 Wijziging van de Wet op de rechtsbijstand naar aanleiding van de evaluatie van de Wet op de rechtsbijstand alsmede aanpassing van de Wet

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 29 658 Wet toezicht accountantsorganisaties Nr. 30 TWEEDE NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 26 januari 2005 Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

Nadere informatie

AMBTELIJK ONTWERP. Voorstel van wet. Wij Willem Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje Nassau, enz., enz., enz.

AMBTELIJK ONTWERP. Voorstel van wet. Wij Willem Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje Nassau, enz., enz., enz. AMBTELIJK ONTWERP Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten in verband met aanpassingen van de tarief- en prestatieregulering en het markttoezicht op het terrein van de

Nadere informatie

UPDATE: Postcoderoos uitvoeringsregeling, wetsteksten Datum: 13 januari 2014 Door: AM Schwencke

UPDATE: Postcoderoos uitvoeringsregeling, wetsteksten Datum: 13 januari 2014 Door: AM Schwencke UPDATE: Postcoderoos uitvoeringsregeling, wetsteksten Datum: 13 januari 2014 Door: AM Schwencke Zie voor laatste stand van zaken: http://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/33752_belastingplan_2014 Bekend

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2003 537 Besluit van 19 december 2003 tot wijziging van het Uitvoeringsbesluit belastingen op milieugrondslag en het Uitvoeringsbesluit accijns Wij

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2006 104 Besluit van 14 februari 2006, houdende regels inzake voorzieningen in verband met de leveringszekerheid (Besluit leveringszekerheid Elektriciteitswet

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013)

Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) Bij deze

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 1999 2000 Nr. 17 26 075 Wijziging van de Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993, de Wet toezicht natura-uitvaartverzekeringsbedrijf en in verband daarmee

Nadere informatie

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Datum Uw kenmerk Ons kenmerk Bijlage(n) 8 september 2003 ME/EM/3051226 1 Onderwerp Besluit tot verlenging termijn beschermde afnemer Gaswet en Elektriciteitswet 1998 E-en G-wet.mbo Besluit van, tot verlenging

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 32 839 Wijziging van de Warmtewet in verband met enkele aanpassingen Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING I. ALGEMEEN 1. Doel en aanleiding Op 30 juni

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2006 2007 30 918 Wijziging van de Zorgverzekeringswet en andere wetten met het oog op het verzwaren van het premie-incassoregime en andere maatregelen om

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013)

Algemene Voorwaarden. voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2003 2004 29 207 Wijziging van de Wet belastingen op milieugrondslag en de Wet op de Accijns (implementatie richtlijn Energiebelastingen) A GEWIJZIGD VOORSTEL

Nadere informatie