Beleidsregel Redelijke Opzegvergoedingen Vergunninghouders

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beleidsregel Redelijke Opzegvergoedingen Vergunninghouders"

Transcriptie

1 Beleidsregel Redelijke Opzegvergoedingen Vergunninghouders Den Haag, maart 2005 Dienst uitvoering en toezicht Energie Pagina 1 van 11

2 PROJECTNAAM: REDELIJKE OPZEGVERGOEDINGEN (ROVER) PROJECTNUMMER: DIENST UITVOERING EN TOEZICHT ENERGIE DEN HAAG, MAART 2005 TEAM: DR. D.E. HESSELING MR. M. HOLTSLAG MR. J. PIENA DRS. B.W. POSTEMA DRS. M. SARI Dienst uitvoering en toezicht Energie Pagina 2 van 11

3 Beleidsregel Redelijke Opzegvergoedingen Vergunninghouders Betreft: Beleidsregel met betrekking tot de uitleg van artikel 95 m lid 10 en 11 van de Elektriciteitswet 1998, alsmede artikel 52b lid 10 en 11 van de Gaswet, in het kader van het toezicht op deze artikelen door de Dienst uitvoering en toezicht Energie (hierna: DTe). Definities Artikel 1 In deze beleidsregel wordt verstaan onder: 1. vergunninghouder: de houder van een vergunning als bedoeld in artikel 95d van de Elektriciteitswet 1998 of in artikel 45 van de Gaswet; 2. kleinverbruiker: een afnemer als bedoeld in artikel 95, eerste lid van de Elektriciteitswet of in artikel 43, eerste lid van de Gaswet; 3. opzegvergoeding: een vergoeding die een vergunninghouder kan opnemen in een overeenkomst voor bepaalde duur en die een kleinverbruiker bij tussentijdse beëindiging van het contract aan de vergunninghouder is verschuldigd; 4. multi-site contract: een contract tussen een vergunninghouder en een groep afnemers, waaronder minstens één zakelijke afnemer, voor de levering van elektriciteit of gas ten behoeve van meerdere locaties. Artikel 2 Voor de uitleg van deze regeling wordt een kleinverbruiker onderscheiden in: 1. consument: een kleinverbruiker behorende tot een verbruikerscategorie waarvoor een van de volgende verbruiksprofielen van toepassing is: verbruikersprofiel groep E1, bestaande uit kleinverbruikers van elektriciteit met een doorlaatwaarde kleiner of gelijk aan 3X25 ampère. De groep is opgesplitst in de categorieën E1a: enkeltarief, E1b: dubbeltarief nachtstroom en E1c: dubbeltarief avondstroom; verbruikersprofiel groep G1a, bestaande uit kleinverbruikers van gas met een aansluiting met een standaard jaarverbruik van minder dan m 3 en een gasmeter G6 of kleiner; of een afnemer die maximaal kwh elektriciteit of maximaal m 3 gas per jaar verbruikt. 2. kleinzakelijke afnemer: alle kleinverbruikers die niet onder de definitie van consument vallen. Algemeen Artikel 3 1. Deze beleidsregel is van toepassing op alle opzegvergoedingen voor kleinverbruikers, met uitzondering van kleinverbruikers in een multi-site contract. 2. Er mag geen opzegvergoeding worden berekend wanneer een contract wordt beëindigd in de periode van twee weken voor tot twee weken na de datum waarop het contract verstrijkt. Dienst uitvoering en toezicht Energie Pagina 3 van 11

4 3. De genoemde bedragen in deze beleidsregel zijn inclusief BTW. Toepassing op consumenten Artikel 4 1. De maximale hoogte van een opzegvergoeding voor consumenten is afhankelijk van de contractduur en de resterende looptijd op het moment van opzeggen, volgens onderstaand schema: contractduur resterende looptijd maximale opzegvergoeding 1 jaar < 1 jaar 50 Euro > 1 jaar < 1,5 jaar 50 Euro 1,5-2 jaar 75 Euro 2-2,5 jaar 100 Euro > 2,5 jaar 125 Euro 2. Een opzegvergoeding voor een contract dat stilzwijgend is verlengd mag maximaal EUR 25 bedragen. 3. Een vergoeding voor een uitgedeeld welkomstcadeau moet duidelijk in de overeenkomst met de afnemer vermeld worden, mag nooit meer dan EUR 50 bedragen en mag enkel in rekening worden gebracht als de afnemer in het eerste jaar van de overeenkomst deze tussentijds beëindigt. Toepassing op kleinzakelijke afnemers Artikel 4 Een opzegvergoeding voor kleinzakelijke afnemers wordt als redelijk gezien als het voldoet aan één van drie onderstaande criteria: 1. De opzegvergoeding bedraagt maximaal 15% van de resterende (verwachte) waarde van de overeenkomst; 2. De opzegvergoeding bedraagt het verschil tussen de marktprijs op het moment van opzeggen en de contractprijs over het resterende volume, plus een administratieve vergoeding van maximaal 50 Euro; 3. De opzegvergoeding bedraagt maximaal 100 Euro per niet uitgediend jaar van het contract. Invoering Artikel 5 1. Eventuele opzegvergoedingen dienen uiterlijk 1 juli 2005 conform deze richtlijnen opgenomen te zijn in de algemene voorwaarden van de vergunninghouders. 2. Eventuele opzegvergoedingen dienen vanaf 1 juli 2005 in nieuwe contracten (los van de algemene voorwaarden) te zijn opgenomen. 3. Vanaf de vaststelling van deze beleidsregel mogen geen opzegvergoedingen meer in rekening worden gebracht die in strijd zijn met de beleidsregel. Dienst uitvoering en toezicht Energie Pagina 4 van 11

5 Slotbepalingen Artikel 6 1. Dit is een beleidsregel als bedoeld in artikel 1:3, vierde lid, van de Algemene wet bestuursrecht. 2. Deze beleidsregel wordt aangehaald als: Beleidsregel Redelijke Opzegvergoedingen Vergunninghouders 3. De bekendmaking van deze beleidsregel geschiedt door plaatsing in de Staatscourant. 4. Deze beleidsregel treedt in werking op de tweede werkdag na de datum van publicatie in de Staatscourant. 5. DTe is voornemens een half jaar na in werking treding deze beleidsregel te evalueren. Den Haag, Datum: 14 maart 2005 De directeur van de Dienst uitvoering en toezicht Energie, namens deze: Drs. I.R. Verdonkschot Clustermanager Regulering Dienst uitvoering en toezicht Energie Pagina 5 van 11

6 Toelichting: Reacties op het consultatiedocument en overwegingen DTe 1 Inleiding In artikel 95m lid 10 van de Elektriciteitswet 1998 (hierna: Elektriciteitswet) en artikel 52b lid 10 van de Gaswet is bepaald dat een kleinverbruiker elke overeenkomst tot levering van elektriciteit of gas kan beëindigen met inachtneming van een termijn van 30 dagen. In samenhang met deze bepaling is in artikel 95m lid 11 van de Elektriciteitswet en artikel 52b lid 11 van de Gaswet geregeld dat indien sprake is van een overeenkomst voor bepaalde duur, de leverancier in de overeenkomst [kan] opnemen dat bij tussentijdse beëindiging van de overeenkomst de afnemer een redelijke vergoeding is verschuldigd. Bij een overeenkomst voor onbepaalde duur kan een dergelijke vergoeding niet in de overeenkomst worden opgenomen. Deze bepalingen gelden voor afnemers met een aansluiting met een maximale doorlaatwaarde van ten hoogste 3*80 A voor elektriciteit en voor afnemers met een jaarverbruik lager dan m 3 voor gas. Uit de toelichting die de Minister van Economische Zaken heeft gegeven bij het wetsvoorstel tot inbreng van deze artikelen 1 blijkt dat deze artikelen zijn voorgesteld om te voorkomen dat afnemers worden belemmerd in hun keuze voor hun leverancier en dat daardoor de liberalisering de facto niet voldoende tot stand komt. Er wordt vermeld dat ook een overeenkomst voor bepaalde duur tussentijds kan worden beëindigd. In dat geval is volgens de toelichting redelijk dat de kleinverbruiker hiervoor een vergoeding aan de leverancier betaalt. Deze vergoeding zal de kosten moeten weerspiegelen die de leverancier heeft in verband met het opzeggen van de overeenkomst voor bepaalde duur. DTe kan in het kader van het toezicht op dit artikel een nadere invulling geven aan wat moet worden verstaan onder een redelijke vergoeding. Op 20 december 2004 heeft de Dienst uitvoering en toezicht Energie (DTe) het consultatiedocument Redelijke Opzegvergoedingen Vergunninghouders (ROVer) verstuurd aan de vergunninghouders elektriciteit, de vergunninghouders gas, MKB Nederland en de Consumentenbond. De aangeschreven partijen werden hierbij uitgenodigd om in te gaan op vier in het consultatiedocument gestelde vragen. Naar aanleiding van de ontvangen reacties heeft DTe zijn standpunten opnieuw overwogen, zoals hieronder aangegeven. 1 Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet ter uitvoering van richtlijn nr. 2003/54/EG, (PbEG L 176), verordening nr. 1228/2003 (PbEG L 176) en richtlijn nr. 2003/55/EG (PbEG L 176), alsmede in verband met de aanscherping van het toezicht op het netbeheer (Wijziging Elektriciteitswet 1998 en Gaswet in verband met implementatie en aanscherping toezicht netbeheer), Derde Nota van Wijziging, Kamerstukken II 2003/04, , nr. 51. Dienst uitvoering en toezicht Energie Pagina 6 van 11

7 2 Reacties op het consultatiedocument en standpunt DTe 2.1 Algemeen DTe heeft van 17 partijen een reactie ontvangen. Hiervan hebben er 4 verzocht om als vertrouwelijk te worden beschouwd. Deze respondenten zijn aangegeven als vertrouwelijke respondent. Een aantal respondenten 2 is van mening dat DTe met het opstellen van een richtlijn voor opzegvergoedingen de marktwerking verstoort waar deze zonder ingrijpen al effectief zou zijn. DTe constateert dat hier een wettelijke taak voor DTe ligt 3. De noodzaak tot actief optreden werd versterkt door klachten die DTe over gehanteerde opzegvergoedingen ontving. 2.2 Uitgangspunten ROVer Voorstel DTe: De belangrijkste criteria voor DTe om een opzegvergoeding als redelijk te beschouwen zijn dat deze eenvoudig en inzichtelijk voor afnemers moet zijn en de marktwerking niet onnodig mag belemmeren. In de uitwerking hiervan wordt een onderscheid gemaakt tussen richtlijnen voor consumenten en voor kleinzakelijke afnemers. De opzegvergoedingen moeten gemiddeld genomen de kosten in verband met het voortijdig opzeggen van een overeenkomst dekken. Verder mag er geen opzegvergoeding in rekening worden gebracht indien de switch binnen een periode van één week voor tot één week na de exacte datum waarop de overeenkomst afloopt plaatsvindt. Vraag 1: Wat vindt u van deze uitgangspunten van DTe? Indien u de voorkeur geeft aan een alternatief, kunt u aangeven aan welk alternatief u de voorkeur geeft en waarom? Reacties: De meeste respondenten 4 kunnen zich vinden in de uitgangspunten van DTe. Hierbij gaan respondenten 5 ervan uit dat de vergoeding per product (elektriciteit en/of gas) berekend mag worden. Een aantal respondenten 6 laat ook blijken dat de coulantieperiode van één week voor tot één week na de datum waarop het contract verstrijkt voorlopig nog te krap kan zijn om bedoelde te bereiken. Eén respondent 7 vraagt om een definitie van consument en gaat er voorlopig vanuit dat onder consument wordt verstaan: 2 Nuon Energie, Nuon Business, MKB Nederland, Essent Energie Verkoop Nederland, ONS, VOEG en 3 vertrouwelijke respondenten. 3 artikel 95m lid 10 en 11 van de Elektriciteitswet 1998 en artikel 52b lid 10 en 11 van de Gaswet. 4 Nuon Energie, Nuon Business, Electrabel, Essent Retail Energie, Westland, Greenchoice en 4 vertrouwelijke respondenten. 5 Essent Retail Energie en 3 vertrouwelijke respondenten. 6 Greenchoice en 2 vertrouwelijke respondenten. 7 Westland. Dienst uitvoering en toezicht Energie Pagina 7 van 11

8 een afnemer behorende tot de verbruikerscategorie waarvoor het verbruiksprofiel E1a, E1b, E1c (elektriciteit) of G1a (gas) van toepassing is. In het overleg met de klankbordgroep Retail van 14 februari 2004 is er bij de definitie van een consument tevens de behoefte geuit aan een alternatief, namelijk een definitie met volumegrenzen. Verder is één respondent 8 van mening dat er bij stilzwijgende verlenging van een contract geen sprake mag zijn van een opzegvergoeding. Standpunt DTe: De criteria blijven gehandhaafd, en zijn bedoeld voor de opzegvergoeding per product. Verder zal de definitie van consument en kleinzakelijke afnemer aangepast worden. Voor de definitie van een consument heeft de vergunninghouder de keuze uit de volgende twee alternatieven: een afnemer behorende tot de verbruikerscategorie waarvoor het verbruiksprofiel E1a, E1b, E1c (elektriciteit) of G1a (gas) van toepassing is 9 ; of een afnemer die maximaal kwh elektriciteit per jaar verbruikt of maximaal m 3 gas. De andere kleinverbruikers zijn kleinzakelijke afnemers. De periode waarin de opzegvergoeding niet mag worden berekend wordt verlengd naar twee weken voor tot twee weken na de datum waarop het contract verstrijkt. 2.3 Hoogte vergoeding consumenten Voorstel DTe: Een vergoeding voor het vroegtijdig opzeggen van een leveringsovereenkomst mag een consument nooit meer dan 50 Euro kosten, ongeacht het moment van opzeggen. Een vergoeding voor een uitgedeeld cadeau mag nooit meer dan 50 Euro bedragen en mag alleen gevraagd worden in het eerste jaar van het contract. Deze regeling moet duidelijk in de overeenkomst met de afnemer vermeld worden. Vraag 2: Wat vindt u van deze richtlijn voor de opzegvergoeding voor consumenten? Indien een de voorkeur geeft aan een alternatief, kunt u aangeven aan welk alternatief u de voorkeur geeft en waarom? Reacties: Veel respondenten 10 kunnen zich (grotendeels) vinden in het standpunt van DTe. Enkele respondenten 11 gaan er van uit dat gecommuniceerde kortingen ook onder de definitie van een cadeau vallen. Sommige respondenten 12 stellen voor om voor meerjarige contracten hogere vergoedingen te rekenen. Een aantal respondenten 13 vindt een regeling voor cadeaus overbodig. Verder zijn er respondenten 14 die vinden dat de 8 Greenchoice. 9 De groep E1 omvat de afnemers van elektriciteit met een doorlaatwaarde kleiner of gelijk aan 3x25 Ampère, en is opgesplitst in de categorieën E1a: enkeltarief, E1b: dubbeltarief nachtstroom en E1c: dubbeltarief avondstroom. De categorie G1a omvat de afnemers van gas met een aansluiting met een standaard jaarverbruik van minder dan m 3 en een gasmeter G6 of kleiner. 10 Electrabel, Westland, MKB Nederland en 3 vertrouwelijke respondenten vertrouwelijke respondenten vertrouwelijke respondenten. 13 Nuon Energie, Nuon Business. 14 Nuon Energie, Nuon Business, RWE, Westland. Dienst uitvoering en toezicht Energie Pagina 8 van 11

9 uitgangspunten voor een redelijke opzegvergoeding niet uitsluiten dat een vergoeding voor consumenten berekend wordt op basis van het nog niet uitgediende deel van het contract. Deze respondenten zouden liever op deze manier de opzegvergoeding voor een klant bepalen. Standpunt DTe: Het bedrag van maximaal 50 Euro voor de opzegvergoeding blijft staan voor standaardcontracten. Hiermee is niet vastgelegd dat vergunninghouders een vast bedrag moeten hanteren. De vorm van de vergoeding is aan de vergunninghouder; de uiteindelijke hoogte is maximaal 50 Euro. Dit is een vergoeding voor de administratieve kosten en het gelopen financiële risico. Omdat een leverancier vaak van te voren energie inkoopt voor vaste contracten, loopt hij bij langdurige contracten een groter financieel risico. Daarom past DTe voor contracten met een looptijd van langer dan een jaar zijn standpunt aan: hiervoor mag een bedrag van 25 Euro per volledig halfjaar resterende contractduur als opzegvergoeding in rekening worden gebracht als het contract meer dan één jaar voor eigenlijke einddatum van het contract wordt beëindigd. Indien er een opzegvergoeding wordt berekend voor een contract dat stilzwijgend is verlengd, mag maximaal 25 Euro aan de consument in rekening worden gebracht. Aan het voorstel voor de vergoeding voor een cadeau wordt niets veranderd. Verder worden kortingen op tarieven niet gezien als welkomstcadeau dat vergoed mag worden bij vroegtijdige opzegging van het contract. Geldbedragen die bij afsluiting van een contract eenmalig aan een afnemer worden geschonken worden wel gezien als cadeau dat vergoed mag worden bij vroegtijdige opzegging van een contract. 2.4 Hoogte vergoeding kleinzakelijke afnemers Voorstel DTe: Voor kleinzakelijke overeenkomsten mag de opzegvergoeding maximaal 15% van de resterende (verwachte) waarde van de overeenkomst bedragen. Vraag 3: Wat vindt u van deze richtlijn voor de opzegvergoeding voor klein-zakelijke afnemers? Indien een de voorkeur geeft aan een alternatief, kunt u aangeven aan welk alternatief u de voorkeur geeft en waarom? Reacties: Sommige respondenten 15 kunnen zich vinden in het voorstel van DTe. Een aantal respondenten 16 zou liever ook een vast bedrag rekenen als opzegvergoeding voor (kleinere) kleinzakelijke afnemers, bijvoorbeeld op basis van het standaard jaarverbruik. Andere respondenten 17 zien liever weer de link met de marktprijs. Respondenten 18 met kleinzakelijke afnemers in multi-site contracten vragen voor een aparte regeling voor kleinverbruikers in multi-site contracten. 15 Westland en een vertrouwelijke respondent. 16 Essent Retail Energie, MKB Nederland en 2 vertrouwelijke respondenten. 17 Nuon Energie, Nuon Business, Essent Energie Verkoop Nederland, Greenchoice en een vertrouwelijke respondent. 18 Essent Energie Verkoop Nederland, Nuon Business, Electrabel en 3 vertrouwelijke respondenten. Dienst uitvoering en toezicht Energie Pagina 9 van 11

10 Standpunt DTe: Het originele voorstel van DTe wordt door veel vergunninghouders als te beperkend gezien. Omdat het bij kleinzakelijke afnemers vaker gaat om maatwerkcontracten, is een maatwerk opzegvergoeding ook meer op zijn plaats. Daarom zal DTe een kleinzakelijke opzegvergoeding zien als een redelijke opzegvergoeding als het voldoet aan één van onderstaande criteria: De opzegvergoeding bedraagt maximaal 15% van de resterende (verwachte) waarde van de overeenkomst; De opzegvergoeding bedraagt het verschil tussen de marktprijs op het moment van opzeggen en de contractprijs over het resterende volume plus een administratieve vergoeding van maximaal 50 Euro; De opzegvergoeding bedraagt maximaal 100 Euro per niet uitgediend jaar van het contract. Ten slotte zijn er de kleinverbruikers in een multi-site contract. De situatie voor deze afnemers is niet vergelijkbaar met die van normale kleinverbruikers; deze afnemers hebben geen individueel contract. De bovengenoemde richtlijn voor opzegvergoedingen is daarom niet van toepassing op kleinverbruikers in multi-site contracten. 2.5 Vaststelling en toetsing Voorstel DTe: Een vergunninghouder die een opzegvergoeding wil hanteren moet dit opnemen in de overeenkomst. De algemene voorwaarden zullen daarvoor moeten worden aangepast. Deze aanpassing van de algemene voorwaarden dient uiterlijk 1 juni 2005 plaatsgevonden te hebben. Opzegvergoedingen die na de vaststelling van de richtlijnen en voor 1 juni 2005 in rekening worden gebracht dienen conform de richtlijnen van DTe te zijn. Vraag 4: Wat vindt u van deze wijze van toetsing van de opzegvergoedingen door de DTe? Indien u de voorkeur geeft aan een alternatief, kunt u aangeven aan welk alternatief u de voorkeur geeft en waarom? Reacties: Sommige respondenten 19 ondersteunen het voorstel van DTe. Een aantal respondenten 20 stelt voor de richtlijnen op te nemen in de tarievenregeling of bijzondere leveringsvoorwaarden, omdat het opnemen van de bedragen in de voorwaarden leidt tot onnodige stijging van kosten terwijl het geen extra controle mogelijkheid biedt voor DTe. Eén respondent 21 wijst er op dat in het kader van het SER-overleg binnenkort de algemene voorwaarden in ieder geval dienen te worden aangepast en verzoekt de aanpassing t.b.v de ROVer hiermee samen te laten vallen. Ook vraagt een aantal respondenten 22 DTe er in zijn planning rekening mee te houden dat systeemaanpassingen enkele maanden kunnen duren. Enkele respondenten 23 vragen om toetsing achteraf. 19 RWE, Westland, MKB Nederland, Greenchoice. 20 ONS en 3 vertrouwelijke respondenten. 21 Essent Retail Energie vertrouwelijke respondenten. 23 Nuon Energie, Nuon Business. Dienst uitvoering en toezicht Energie Pagina 10 van 11

11 Standpunt DTe: Vanwege bovengenoemde redenen zal de planning uit het consultatiedocument aangepast worden. Eventuele opzegvergoedingen dienen uiterlijk 1 juli 2005 conform de richtlijnen opgenomen te zijn in de algemene voorwaarden. Indien dat mogelijk is kan deze aanpassing worden gecombineerd met de aanpassing in het kader van het SER-overleg, maar in het belang van de consument stelt DTe een concrete deadline, waarbij de vergunninghouders voldoende tijd hebben om de richtlijnen te implementeren. Ook dient de opzegvergoeding vanaf 1 juli 2005 in nieuwe contracten (los van de algemene voorwaarden) te zijn opgenomen. Vanaf de vaststelling van de richtlijnen mogen geen opzegvergoedingen meer in rekening worden gebracht die in strijd zijn met de richtlijnen. DTe zal op basis van signalen uit de markt controleren of de daadwerkelijk berekende opzegvergoedingen voldoen aan de richtlijnen. Indien een opzegvergoeding niet voldoet aan de richtlijnen kan DTe overgaan tot handhaving. Dienst uitvoering en toezicht Energie Pagina 11 van 11

Consultatiedocument Redelijke Terugleververgoedingen Vergunninghouders Elektriciteit

Consultatiedocument Redelijke Terugleververgoedingen Vergunninghouders Elektriciteit Consultatiedocument Redelijke Terugleververgoedingen Vergunninghouders Elektriciteit Den Haag, augustus 2005 Directie Toezicht Energie PAGINA 1 VAN 9 PROJECTNAAM: REDELIJKE TERUGLEVERVERGOEDING (RTV) PROJECTNUMMER:

Nadere informatie

BESLUIT. Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 95c, derde lid, E-wet.

BESLUIT. Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 95c, derde lid, E-wet. Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 95c, derde lid, E-wet. Nummer 102252-1 Betreft zaak: Beleidsregel

Nadere informatie

Incasso- en afsluitbeleid

Incasso- en afsluitbeleid 1 Algemeen Het incasso- en afsluitbeleid van MAIN Energie voor kleinverbruikers is gebaseerd op de Regeling afsluitbeleid voor kleinverbruikers van elektriciteit en gas van 27 juni 2011. Het beleid is

Nadere informatie

BESLUIT. I. Juridisch kader

BESLUIT. I. Juridisch kader Dienst uitvoering en toezicht Energie BESLUIT Nummer: Betreft; 101698-12 Besluit tot het verlenen van een vergunning voor de levering van elektriciteit aan kleinverbruikers op grond van artikel 95d, eerste

Nadere informatie

Leveringstarief. Energiebelasting

Leveringstarief. Energiebelasting TARIEVENBLAD De leveringskosten voor stroom en gas bestaan uit de leveringsprijs per kwh/m3, energiebelasting, btw, het vastrecht stroom en/of gas en bij gas de regiotoeslag. In de bevestigingsbrief vindt

Nadere informatie

BESLUIT. 2. Onderhavig besluit betreft de vaststelling van de nettarieven voor het jaar 2005 voor Intergas Netbeheer B.V.

BESLUIT. 2. Onderhavig besluit betreft de vaststelling van de nettarieven voor het jaar 2005 voor Intergas Netbeheer B.V. Dienst uitvoering en toezicht Energie BESLUIT Nummer: 101750_9-5 Betreft: Besluit tot vaststelling van de maximum nettarieven elektriciteit voor het jaar 2005 zoals bedoeld in artikel 41c, eerste lid van

Nadere informatie

BESLUIT. Juridisch kader

BESLUIT. Juridisch kader Dienst uitvoering en toezicht Energie BESLUIT Nummer: Betreft: 101758_11-6 Besluit tot het verlenen van een vergunning voor de levering van elektriciteit aan kleinverbruikers op grond van artikel 95d,

Nadere informatie

BESLUIT. Juridisch kader

BESLUIT. Juridisch kader Dienst uitvoering en toezicht Energie BESLUIT Nummer: Betreft: 101759_19-6 Besluit tot het verlenen van een vergunning voor de levering van gas aan kleinverbruikers op grond van artikel 45, eerste lid,

Nadere informatie

Dienst uitvoering en toezicht Energie

Dienst uitvoering en toezicht Energie Dienst uitvoering en toezicht Energie BESLUIT Nummer: 101750_5-12 Betreft: Besluit tot vaststelling van de maximum nettarieven elektriciteit voor het jaar 2005 zoals bedoeld in artikel 41c, eerste lid

Nadere informatie

BESLUIT. Juridisch kader

BESLUIT. Juridisch kader Dienst uitvoering en toezicht Energie BESLUIT Nummer: Betreft: 101759_9-9 Besluit tot het verlenen van een vergunning voor de levering van gas aan kleinverbruikers op grond van artikel 45, eerste lid,

Nadere informatie

BESLUIT. I. Juridisch kader. Dienst uitvoering en toezicht Energie

BESLUIT. I. Juridisch kader. Dienst uitvoering en toezicht Energie Dienst uitvoering en toezicht Energie BESLUIT Nummer: Betreft: 101758_13-4 Besluit tot het verlenen van een vergunning voor de levering van elektriciteit aan kleinverbruikers op grond van artikel 95d,

Nadere informatie

BESLUIT. Juridisch kader

BESLUIT. Juridisch kader Dienst uitvoering en toezicht Energie BESLUIT Nummer: Betreft: 101759_6-5 Besluit tot het verlenen van een vergunning voor de levering van gas aan kleinverbruikers op grond van artikel 45, eerste lid,

Nadere informatie

TARIEVENBLAD jaar vast

TARIEVENBLAD jaar vast TARIEVENBLAD 2017 1 jaar vast energiebelasting (met de ), btw, het vastrecht elektriciteit en/of gas elektriciteit- en/of gasproduct dat Unie aan u levert of gaat leveren. Ook Unie. Daarnaast betaalt u

Nadere informatie

BESLUIT. I. Juridisch kader. Dienst uitvoering en toezicht Energie

BESLUIT. I. Juridisch kader. Dienst uitvoering en toezicht Energie Dienst uitvoering en toezicht Energie BESLUIT Nummer: 101759_10-6 Betreft: Besluit tot het verlenen van een vergunning voor de levering van gas aan kleinverbruikers op grond van artikel 45, eerste lid,

Nadere informatie

BESLUIT. Dienst uitvoering en toezicht Energie. Inleiding en verloop procedure

BESLUIT. Dienst uitvoering en toezicht Energie. Inleiding en verloop procedure Dienst uitvoering en toezicht Energie BESLUIT Nummer: 100792/ 47 Betreft: Besluit tot wijziging van het besluit van 18 juli 2001 kenmerk 100247/37, waarbij de tarieven zijn vastgesteld die Westland Energie

Nadere informatie

BESLUIT. I. Juridisch kader. Besluit tot het verlenen van een vergunning voor de levering van elektriciteit aan. DELTA Comfort B.V.

BESLUIT. I. Juridisch kader. Besluit tot het verlenen van een vergunning voor de levering van elektriciteit aan. DELTA Comfort B.V. Dienst uitvoering en toezicht Energie BESLUIT Nummer: Betreft; 101689-5 Besluit tot het verlenen van een vergunning voor de levering van elektriciteit aan kleinverbruikers op grond van artikel 95d, eerste

Nadere informatie

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Datum Uw kenmerk Ons kenmerk Bijlage(n) 8 september 2003 ME/EM/3051226 1 Onderwerp Besluit tot verlenging termijn beschermde afnemer Gaswet en Elektriciteitswet 1998 E-en G-wet.mbo Besluit van, tot verlenging

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 26 463 Regels omtrent het transport en de levering van gas (Gaswet) Nr. 95 DERDE NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 4 april 2000 Het voorstel van wet

Nadere informatie

Betreft Beantwoording vragen van het lid Spies (CDA) over energieprijzen en - contractsvoorwaarden voor consumenten

Betreft Beantwoording vragen van het lid Spies (CDA) over energieprijzen en - contractsvoorwaarden voor consumenten > Retouradres Postbus 20101 2500 EC Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA 's-gravenhage Directoraat-generaal voor Bezuidenhoutseweg 30 Postbus 20101 2500 EC

Nadere informatie

BESLUIT. Besluit van de Minister van Economische Zaken als bedoeld in artikel 95d van de

BESLUIT. Besluit van de Minister van Economische Zaken als bedoeld in artikel 95d van de Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT Nummer 10548_1/7.BT898 Betreft zaak: Besluit tot het verlenen van een vergunning voor de levering van elektriciteit aan kleinverbruikers op grond van artikel

Nadere informatie

DTe richtlijn factureren voor consumenten 2004

DTe richtlijn factureren voor consumenten 2004 DTe richtlijn factureren voor consumenten 2004 Den Haag, juli 2004 Dienst uitvoering en toezicht Energie PAGINA 1 VAN 8 PROJECTNAAM: DUIDELIJKE NOTA S (DUIN) PROJECTNUMMER: 300039 DIENST UITVOERING EN

Nadere informatie

BESLUIT. Juridisch kader

BESLUIT. Juridisch kader Dienst uitvoering en toezicht Energie BESLUIT Nummer: Betreft: 101759_12-5 Besluit tot het verlenen van een vergunning voor de levering van gas aan kleinverbruikers op grond van artikel 45, eerste lid,

Nadere informatie

Richtsnoeren NMa informatieverstrekking energieleveranciers aan consumenten

Richtsnoeren NMa informatieverstrekking energieleveranciers aan consumenten NMa Richtsnoeren NMa informatieverstrekking energieleveranciers aan consumenten De Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit; gelet op de artikelen 5, eerste, tweede en zesde lid, 77h,

Nadere informatie

BESLUIT. Nederlandse Mededingingsautoriteit

BESLUIT. Nederlandse Mededingingsautoriteit Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT Nummer 102450 / 28.BT253 Betreft zaak: Richtsnoeren NMa informatieverstrekking energieleveranciers aan consumenten De Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit;

Nadere informatie

1 Juridisch kader BESLUIT. Directie Toezicht Energie

1 Juridisch kader BESLUIT. Directie Toezicht Energie Directie Toezicht Energie BESLUIT Nummer: 102467_2-3 Betreft: Besluit tot het verlenen van een vergunning voor de levering van gas aan kleinverbruikers op grond van artikel 45, eerste lid, van de Gaswet

Nadere informatie

1 Juridisch kader BESLUIT. Directie Toezicht Energie

1 Juridisch kader BESLUIT. Directie Toezicht Energie Directie Toezicht Energie BESLUIT Nummer: 102467_1-11 Betreft: Besluit tot het verlenen van een vergunning voor de levering van elektriciteit aan kleinverbruikers op grond van artikel 95d, eerste lid,

Nadere informatie

TARIEVENBLAD 2015 1 jaar vast

TARIEVENBLAD 2015 1 jaar vast TARIEVENBLAD 2015 1 jaar vast de ), btw, het vastrecht elektriciteit en/of gas en bij gas de regiotoeslag. In de Leveringstarieven elektriciteit en gas 1 jaar vast VAST belasting Enkeltarief kwh 0,0498

Nadere informatie

I. Aanvraag en procedure

I. Aanvraag en procedure Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT Nummer 102570_2/3 Betreft zaak: Besluit tot het verlenen van een vergunning voor de levering van gas aan kleinverbruikers op grond van artikel 45, eerste lid,

Nadere informatie

BESLUIT. I. Juridisch kader. Dienst uitvoering en toezicht Energie

BESLUIT. I. Juridisch kader. Dienst uitvoering en toezicht Energie Dienst uitvoering en toezicht Energie BESLUIT Nummer: 101647/ Betreft: Besluit tot het verlenen van een vergunning voor de levering van elektriciteit aan kleinverbruikers op grond van artikel 95d, eerste

Nadere informatie

Leveringstarieven elektriciteit en gas voor kleinverbruikers: Vast tarief 1 jaar en Vast tarief 3 jaar juni / juli 2016

Leveringstarieven elektriciteit en gas voor kleinverbruikers: Vast tarief 1 jaar en Vast tarief 3 jaar juni / juli 2016 Leveringstarieven elektriciteit en gas voor kleinverbruikers: Vast tarief 1 jaar en Vast tarief 3 jaar juni / juli 2016 Postbus 9199, 1800 GD Alkmaar Jadestraat 1, 1812 RD Alkmaar Telefoon 088 6464 100

Nadere informatie

BESLUIT. I. Aanvraag en procedure

BESLUIT. I. Aanvraag en procedure ENERGIEKAMER NMA BESLUIT Nummer: Betreft: 102560_2 Besluit tot het verlenen van een vergunning voor de levering van gas aan kleinverbruikers op grond van artikel 45, eerste lid van de Gaswet aan Gazprom

Nadere informatie

TARIEVENBLAD 2016 1 jaar vast

TARIEVENBLAD 2016 1 jaar vast TARIEVENBLAD 2016 1 jaar vast de ), btw, het vastrecht elektriciteit en/of gas en bij gas de regiotoeslag. In de Leveringstarieven elektriciteit en gas 1 jaar vast belasting Enkeltarief kwh 0,0474 0,1007

Nadere informatie

Leveringsvoorwaarden Elektriciteit & Gas Zeker v3.0

Leveringsvoorwaarden Elektriciteit & Gas Zeker v3.0 Leveringsvoorwaarden Elektriciteit & Gas Zeker v3.0 (Terug) leveringsprijzen elektriciteit Wij brengen u de leveringsprijs in rekening voor door Gazprom Energy aan u geleverde volumes en betalen u een

Nadere informatie

1 Juridisch kader BESLUIT. Directie Toezicht Energie

1 Juridisch kader BESLUIT. Directie Toezicht Energie Directie Toezicht Energie BESLUIT Nummer: 102491_1/12 Betreft: Besluit tot het verlenen van een vergunning voor de levering van elektriciteit aan kleinverbruikers op grond van artikel 95d, eerste lid,

Nadere informatie

1 Juridisch kader BESLUIT ENERGIEKAMER

1 Juridisch kader BESLUIT ENERGIEKAMER ENERGIEKAMER BESLUIT Nummer: 102556_1/8. Betreft: Besluit tot het verlenen van een vergunning voor de levering van elektriciteit aan kleinverbruikers op grond van artikel 95d, eerste lid Elektriciteitswet

Nadere informatie

1 Juridisch kader BESLUIT ENERGIEKAMER

1 Juridisch kader BESLUIT ENERGIEKAMER ENERGIEKAMER BESLUIT Nummer: 102557_1/6 Betreft: Besluit tot het verlenen van een vergunning voor de levering van elektriciteit aan kleinverbruikers op grond van artikel 95d, eerste lid, van de Elektriciteitswet

Nadere informatie

1 Inleiding. 2 Wettelijk kader BESLUIT. Nederlandse Mededingingsautoriteit

1 Inleiding. 2 Wettelijk kader BESLUIT. Nederlandse Mededingingsautoriteit Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT Nummer: Betreft zaak: 102141_9/3 Besluit tot vaststelling van de kwaliteitsterm ingevolge artikel 41a, eerste lid, van de Elektriciteitswet 1998 voor de periode

Nadere informatie

Leveringstarieven elektriciteit en gas voor kleinverbruikers: Vast tarief 1 jaar en Vast tarief 3 jaar 1 juli 2017

Leveringstarieven elektriciteit en gas voor kleinverbruikers: Vast tarief 1 jaar en Vast tarief 3 jaar 1 juli 2017 Leveringstarieven elektriciteit en gas voor kleinverbruikers: Vast tarief 1 jaar en Vast tarief 3 jaar 1 juli 2017 U betaalt aan HVC Energie B.V. met handelsnaam HVC KringloopEnergie hierna te noemen HVC

Nadere informatie

BIJLAGE D BIJ ONTWERP METHODEBESLUIT

BIJLAGE D BIJ ONTWERP METHODEBESLUIT BIJLAGE D BIJ ONTWERP METHODEBESLUIT Nummer: 101732-6 Betreft: Bijlage D bij het ontwerpbesluit tot vaststelling van de methode van de korting ter bevordering van de doelmatige bedrijfsvoering ingevolge

Nadere informatie

Bijlage A. Contractvoorwaarden 1 of 3 jaar vast tarief Vandebron

Bijlage A. Contractvoorwaarden 1 of 3 jaar vast tarief Vandebron Bijlage A Contractvoorwaarden 1 of 3 jaar vast tarief Vandebron 1 januari 2016 Artikel 1 Energielevering 1.1 Definities Afgenomen Elektriciteit Het aantal eenheden elektriciteit in kwh dat van het netwerk

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 372 Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet ter uitvoering van richtlijn nr. 2003/54/EG, (PbEG L 176), verordening nr. 1228/2003

Nadere informatie

Leveringsvoorwaarden consument

Leveringsvoorwaarden consument Leveringsvoorwaarden consument www.vandebron.nl vragen@vandebron.nl Rabobank: NL97 RABO 0140 9179 69 KVK 59394218 Artikel 1 Energielevering 1.1 Definities Afgenomen Elektriciteit Het aantal eenheden elektriciteit

Nadere informatie

Productvoorwaarden Leveringscontract Consumenten

Productvoorwaarden Leveringscontract Consumenten Productvoorwaarden Leveringscontract Consumenten 1. Toepassing Deze Productvoorwaarden zijn een aanvulling op de Leveringsovereenkomst voor Elektriciteit en/of Gas aan consumenten en de daarop geldende

Nadere informatie

Tarievenonderzoek energie

Tarievenonderzoek energie 2013 Tarievenonderzoek energie Vereniging de Vastelastenbond Onderzoek naar het verschil in tarieven voor onbepaalde tijd (slaperstarieven) in de energiemarkt Vereniging de Vastelastenbond 21-5-2013 Inhoudsopgave

Nadere informatie

GAS TARIEVEN 2012. Aansluiting en Transport voor kleinverbruikers

GAS TARIEVEN 2012. Aansluiting en Transport voor kleinverbruikers GAS TARIEVEN 2012 Aansluiting en Transport voor kleinverbruikers GAS TARIEVEN 2012 Aansluiting en Transport voor kleinverbruikers Sinds de invoering van de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet bestaat er

Nadere informatie

Pagina 1/5. Besluit. 1 Procedure

Pagina 1/5. Besluit. 1 Procedure Ons kenmerk: ACM/DE/2013/206077 Zaaknummer: 13.0906.53 Besluit van de Autoriteit Consument en Markt bedoeld in artikel 12f, eerste lid van de Gaswet inhoudende de vaststelling van de tariefstructuren bedoeld

Nadere informatie

Gasenlichtvergelijken.nl

Gasenlichtvergelijken.nl Gasenlichtvergelijken.nl De energiemarkt is een complexe markt met vele aanbieders met verschillende producten en prijzen. Ziet u door de bomen het bos niet meer? Hieronder staan de meest gestelde vragen

Nadere informatie

1 Juridisch kader BESLUIT

1 Juridisch kader BESLUIT Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 43, eerste lid, van de Gaswet l Nummer 102552_2 / 7 Betreft zaak:

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2003 207 Besluit van 8 mei 2003, houdende regels voor de vergunning voor levering van elektriciteit aan kleinverbruikers (Besluit vergunning levering

Nadere informatie

Aanvullende Voorwaarden 2009

Aanvullende Voorwaarden 2009 Aanvullende Voorwaarden 2009 Voor levering van elektriciteit en gas door DELTA Comfort B.V. aan de zakelijke kleinverbruikers Versie 2009 www.delta.nl Aanvullende Voorwaarden voor de levering van elektriciteit

Nadere informatie

van artikel 45, eerste lid, van de Gaswet aan SEPA Green Energy B.V.

van artikel 45, eerste lid, van de Gaswet aan SEPA Green Energy B.V. Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT Nummer 102565_2/72 Betreft zaak: Besluit tot het verlenen van een vergunning voor de levering van gas aan kleinverbruikers op grond van artikel 45, eerste lid,

Nadere informatie

GAS TARIEVEN 2014. Aansluiting en Transport voor kleinverbruikers

GAS TARIEVEN 2014. Aansluiting en Transport voor kleinverbruikers GAS TARIEVEN 2014 Aansluiting en Transport voor kleinverbruikers GAS TARIEVEN 2014 Aansluiting en Transport voor kleinverbruikers SINDS DE INVOERING VAN DE ELEKTRICITEITSWET 1998 EN DE GASWET BESTAAT ER

Nadere informatie

Met de Energietopdeal.nl - 3 jaar Prijsvast profiteert u drie jaar lang van de zekerheid van een vaste prijs.

Met de Energietopdeal.nl - 3 jaar Prijsvast profiteert u drie jaar lang van de zekerheid van een vaste prijs. N.V. Nuon Sales Nederland Postbus 40021 (PAC RA624G), 6803 HA Arnhem de heer T.D.M. Witlox Camstrastrjitte 15 9036 MB MENAAM 9036MB15 Postadres Postbus 40021 6803 HA Arnhem Telefoon 0900 08 08 www.nuon.nl

Nadere informatie

Autoriteit Consument & Markt

Autoriteit Consument & Markt BESLUIT Ons kenmerk: ACM/DC/2015/200448 Betreft 14.1262.53: Besluit tot het verlenen van een vergunning voor de levering van gas aan kleinverbruikers op grond van artikel 45, eerste lid, van de Gaswet

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Directoraat-generaal Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den Haag Postadres

Nadere informatie

In artikel 8 vervallen, onder vervanging van de komma aan het slot van onderdeel b in een punt, de onderdelen c en d.

In artikel 8 vervallen, onder vervanging van de komma aan het slot van onderdeel b in een punt, de onderdelen c en d. Regeling van de Minister van Economische Zaken van 8 februari 2013, nr. WJZ/ 12357329, tot wijziging van enkele regelingen in verband met uitvoering van het marktmodel De Minister van Economische Zaken;

Nadere informatie

BESLUIT OPENBAAR. 3. Op 8 juni 2015 heeft ACM de ontvangst van de aanvraag schriftelijk bevestigd aan Vrij Op Naam B.V..

BESLUIT OPENBAAR. 3. Op 8 juni 2015 heeft ACM de ontvangst van de aanvraag schriftelijk bevestigd aan Vrij Op Naam B.V.. BESLUIT OPENBAAR Ons kenmerk: ACM/DC/2015/206510 Betreft zaak 15.0597.53: Besluit tot het verlenen van een vergunning voor de levering van gas aan kleinverbruikers op grond van artikel 45, eerste lid,

Nadere informatie

BESLUIT OPENBAAR. aanvraag voor een vergunning ingediend, als bedoeld in artikel 95d, eerste lid, van de Elektriciteitswet 1998 (hierna: aanvraag).

BESLUIT OPENBAAR. aanvraag voor een vergunning ingediend, als bedoeld in artikel 95d, eerste lid, van de Elektriciteitswet 1998 (hierna: aanvraag). BESLUIT OPENBAAR Ons kenmerk: ACM/DC/2015/206511 Betreft zaak 15.0597.53: Besluit tot het verlenen van een vergunning voor de levering van elektriciteit aan kleinverbruikers op grond van artikel 95d, eerste

Nadere informatie

Autoriteit Consument e. Markt

Autoriteit Consument e. Markt Consument e. Markt Ons kenmerk: ACM/DC/2016/200281 Zaaknummer: 15.0833.53 Datum: 11 januari 2016 tot het verlenen van een vergunning voor de levering van elektriciteit aan kleinverbruikers op grond van

Nadere informatie

1 Juridisch kader BESLUIT

1 Juridisch kader BESLUIT Directie Toezicht Energie BESLUIT Nummer: Betreft: 102461/3.BT827 Besluit tot het verlenen van een vergunning voor de levering van elektriciteit aan kleinverbruikers op grond van artikel 95d, eerste lid,

Nadere informatie

Aanvullende voorwaarden 2006

Aanvullende voorwaarden 2006 ENERGIE Aanvullende voorwaarden 2006 Voor levering van elektriciteit, gas en warmte door DELTA Comfort B.V. aan de zakelijke kleinverbruiker www.delta.nl 1 Algemeen 1.1. Deze Aanvullende Voorwaarden zijn

Nadere informatie

GAS TARIEVEN 2015. Aansluiting en Transport voor kleinverbruikers

GAS TARIEVEN 2015. Aansluiting en Transport voor kleinverbruikers GAS TARIEVEN 2015 Aansluiting en Transport voor kleinverbruikers GAS TARIEVEN 2015 Aansluiting en Transport voor kleinverbruikers SINDS DE INVOERING VAN DE ELEKTRICITEITSWET 1998 EN DE GASWET BESTAAT ER

Nadere informatie

Bemiddeling van overeenkomsten tot levering van groene stroom en bosgecompenseerd gas

Bemiddeling van overeenkomsten tot levering van groene stroom en bosgecompenseerd gas Partnerovereenkomst Bemiddeling van overeenkomsten tot levering van groene stroom en bosgecompenseerd gas PARTIJEN: En 1. Coöperatie Energiefabriek013 handelend onder de naam Coöperatie Energiefabriek013,

Nadere informatie

BESLUIT. Besluit van 2 juni 2003, Stb. 2003, nr. 234, zoals laatstelijk gewijzigd bij besluit van 5 april 2005, Stb. 2005, nr. 200.

BESLUIT. Besluit van 2 juni 2003, Stb. 2003, nr. 234, zoals laatstelijk gewijzigd bij besluit van 5 april 2005, Stb. 2005, nr. 200. Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT Nummer 102551_2 / 10.BT1290 Betreft zaak: Besluit tot het verlenen van een vergunning voor de levering van gas aan kleinverbruikers op grond van artikel 45, eerste

Nadere informatie

MAIN Energie Modelcontractvoorwaarden

MAIN Energie Modelcontractvoorwaarden MAIN Energie Modelcontractvoorwaarden 1. Energielevering Op deze overeenkomst zijn de bijgevoegde Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit aan consumenten en kleinverbruikers en de Algemene

Nadere informatie

Leeswijzer Tarievencode Elektriciteit

Leeswijzer Tarievencode Elektriciteit Leeswijzer Tarievencode Elektriciteit Doel leeswijzer TarievenCode... 2 Aansluittarieven (hoofdstuk 2 TarievenCode)... 2 2. Twee soorten aansluittarieven... 2 2.. Eenmalig aansluittarief afhankelijk van

Nadere informatie

GAS TARIEVEN 2013. Aansluiting en Transport voor kleinverbruikers

GAS TARIEVEN 2013. Aansluiting en Transport voor kleinverbruikers GAS TARIEVEN 2013 Aansluiting en Transport voor kleinverbruikers GAS TARIEVEN 2013 Aansluiting en Transport voor kleinverbruikers Sinds de invoering van de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet bestaat er

Nadere informatie

Besluit van de Autoriteit Consument en Markt (hierna: ACM) als bedoeld in artikel 81e, tweede lid van de Gaswet.

Besluit van de Autoriteit Consument en Markt (hierna: ACM) als bedoeld in artikel 81e, tweede lid van de Gaswet. Ons kenmerk: ACM/DE/2015/207112 Zaaknummer: 15.0656.52 Besluit van de Autoriteit Consument en Markt (hierna: ACM) als bedoeld in artikel 81e, tweede lid van de Gaswet. 1 Inleiding 1. Met dit besluit geeft

Nadere informatie

Hartelijk welkom bij MAIN Energie, we zijn blij u als nieuwe klant te kunnen begroeten.

Hartelijk welkom bij MAIN Energie, we zijn blij u als nieuwe klant te kunnen begroeten. Onderwerp: Bevestiging van uw aanmelding bij MAIN Energie Geachte [aanhef] [achternaam], Hartelijk welkom bij MAIN Energie, we zijn blij u als nieuwe klant te kunnen begroeten. Indien u vragen heeft over

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal Centraal Informatiepunt

Eerste Kamer der Staten-Generaal Centraal Informatiepunt Eerste Kamer der Staten-Generaal Centraal Informatiepunt Den Haag, 27 november 2000 Aan de leden en de plv. leden van de Vaste Commissie voor Economische Zaken HERZIENE VERSIE I.V.M. TOEVOEGEN STEMVERHOUDING

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 372 Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet ter uitvoering van richtlijn nr. 2003/54/EG, (PbEG L 176), verordening nr. 1228/2003

Nadere informatie

Hartelijk welkom bij MAIN Energie, we zijn blij u als nieuwe klant te kunnen begroeten.

Hartelijk welkom bij MAIN Energie, we zijn blij u als nieuwe klant te kunnen begroeten. Onderwerp: Bevestiging van uw aanmelding bij MAIN Energie Geachte [aanhef] [achternaam], Hartelijk welkom bij MAIN Energie, we zijn blij u als nieuwe klant te kunnen begroeten. Indien u vragen heeft over

Nadere informatie

B ES LU IT. op grond van artikel 45, eerste lid, van de Gaswet aan ENECO Energie Retail B.V.

B ES LU IT. op grond van artikel 45, eerste lid, van de Gaswet aan ENECO Energie Retail B.V. Dienst uitvoering en toezicht Energie dtt: B ES LU IT Nummer: 101698-10 Betreft: Besluit tot het verlenen van een vergunning voor de levering van gas aan kleinverbruikers op grond van artikel 45, eerste

Nadere informatie

TOELICHTING OP DE ALGEMENE VOORWAARDEN 2006 VOOR AANSLUITING EN TRANSPORT ELEKTRICITEIT EN GAS VOOR KLEINVERBRUIKERS

TOELICHTING OP DE ALGEMENE VOORWAARDEN 2006 VOOR AANSLUITING EN TRANSPORT ELEKTRICITEIT EN GAS VOOR KLEINVERBRUIKERS TOELICHTING OP DE ALGEMENE VOORWAARDEN 2006 VOOR AANSLUITING EN TRANSPORT ELEKTRICITEIT EN GAS VOOR KLEINVERBRUIKERS Deze Algemene Voorwaarden zijn tot stand gekomen in overeenstemming met de Consumentenbond

Nadere informatie

Pagina 1/10 ONTWERPBESLUIT. Ontwerpbesluit. Ons kenmerk: ACM/DE/2015/ Zaaknummer:

Pagina 1/10 ONTWERPBESLUIT. Ontwerpbesluit. Ons kenmerk: ACM/DE/2015/ Zaaknummer: Ons kenmerk: ACM/DE/2015/205669 Zaaknummer: 14.0980.52 ONTWERPBESLUIT Besluit van de Autoriteit Consument en Markt op grond van artikel 36 van de Elektriciteitswet 1998. Pagina 1/10 Muzenstraat 41 2511

Nadere informatie

Nuon Groen uit Nederland Vast

Nuon Groen uit Nederland Vast Nuon Groen uit Nederland Vast Productvoorwaarden 1. Nuon Groen uit Nederland Vast De stroom van Nuon Groen uit Nederland Vast wordt opgewekt met windmolens en waterkrachtcentrales in Nederland. De verhouding

Nadere informatie

ELEKTRICITEIT TARIEVEN 2014. Aansluiting en Transport voor kleinverbruikers

ELEKTRICITEIT TARIEVEN 2014. Aansluiting en Transport voor kleinverbruikers ELEKTRICITEIT TARIEVEN 2014 Aansluiting en Transport voor kleinverbruikers ELEKTRICITEIT TARIEVEN 2014 Aansluiting en Transport voor kleinverbruikers SINDS DE INVOERING VAN DE ELEKTRICITEITSWET 1998 EN

Nadere informatie

GAS TARIEVEN Aansluiting en Transport voor kleinverbruikers

GAS TARIEVEN Aansluiting en Transport voor kleinverbruikers GAS TARIEVEN 2012 Aansluiting en Transport voor kleinverbruikers GAS TARIEVEN 2012 Aansluiting en Transport voor kleinverbruikers SinDs De invoering van De ELeKtriCiteitsWet 1998 en De GasWet Bestaat er

Nadere informatie

Nvia. I. Aanvraag en procedure. Nederlandse Mededingingsautoriteit B ES LU IT

Nvia. I. Aanvraag en procedure. Nederlandse Mededingingsautoriteit B ES LU IT Nederlandse Mededingingsautoriteit Nvia B ES LU IT Nummer 102531_3/12 Betreft zaak: Besluit tot wijziging van de voorschriften die verbonden zijn aan de vergunning I. Aanvraag en procedure 1. Bij besluit

Nadere informatie

Tarieven Groene Stroom Variabel

Tarieven Groene Stroom Variabel Tarieven Groene Stroom Variabel Hieronder vindt u onze variabele leveringstarieven van Groene Stroom. De tarieven gelden vanaf januari 2014 tot en met 30 juni 2014. Deze tarieven zijn van toepassing wanneer

Nadere informatie

Gelet op artikel 4:81, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 15 van de Warmtewet;

Gelet op artikel 4:81, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 15 van de Warmtewet; Conceptbesluit van de Autoriteit Consument en Markt van 22 maart 2016 met kenmerk ACM/DE/2016/201612 en zaaknummer 15.0641.52, houdende vaststelling van een beleidsregel met betrekking tot het uitkeren

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 22164 29 april 2016 Regeling van de Minister van Economische Zaken van 28 april 2016, nr. WJZ/16055235, tot wijziging

Nadere informatie

Besluit van de Autoriteit Consument en Markt (hierna: ACM) als bedoeld in artikel 40a van de Elektriciteitswet 1998.

Besluit van de Autoriteit Consument en Markt (hierna: ACM) als bedoeld in artikel 40a van de Elektriciteitswet 1998. Ons kenmerk: ACM/DE/2015/207110 Zaaknummer: 15.0655.52 Besluit van de Autoriteit Consument en Markt (hierna: ACM) als bedoeld in artikel 40a van de Elektriciteitswet 1998. 1 Inleiding 1. Met dit besluit

Nadere informatie

Datum 19 december 2013 Betreft Beantwoording vragen Vastrecht bij productie- en leveranciersbedrijven van energie

Datum 19 december 2013 Betreft Beantwoording vragen Vastrecht bij productie- en leveranciersbedrijven van energie > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage Directoraat-generaal Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den Haag

Nadere informatie

Directie Toezicht Energie (DTe)

Directie Toezicht Energie (DTe) Directie Toezicht Energie (DTe) Aan EnergieNed, sectie Netbeheerders T.a.v. de heer ir. drs. J.J. Damsté Postbus 9042 6800 GD ARNHEM per post per fax Datum Uw kenmerk Ons kenmerk Bijlage(n) 2006-2854 102346/5.B829

Nadere informatie

Regeling van de Minister van Economische Zaken tot wijziging van enkele regelingen in verband met uitvoering van het marktmodel

Regeling van de Minister van Economische Zaken tot wijziging van enkele regelingen in verband met uitvoering van het marktmodel ssv Regeling van de Minister van Economische Zaken tot wijziging van enkele regelingen in verband met uitvoering van het marktmodel Datum 8 november 2012 Status Concept 'Concept I Regeling van de Minister

Nadere informatie

Bijlage A. Het Vandebron Zonnecollectief Contractvoorwaarden 1 en 3 jaar vast November 2016

Bijlage A. Het Vandebron Zonnecollectief Contractvoorwaarden 1 en 3 jaar vast November 2016 Bijlage A Het Vandebron Zonnecollectief Contractvoorwaarden 1 en 3 jaar vast November 2016 Artikel 1 Energielevering 1.1 Definities Afgenomen Elektriciteit Het aantal eenheden elektriciteit in kwh dat

Nadere informatie

GAS TARIEVEN 2009. Aansluiting en Transport voor kleinverbruikers. Stedin. De nieuwe naam van Eneco NetBeheer

GAS TARIEVEN 2009. Aansluiting en Transport voor kleinverbruikers. Stedin. De nieuwe naam van Eneco NetBeheer GAS TARIEVEN 2009 Aansluiting en Transport voor kleinverbruikers Stedin. De nieuwe naam van Eneco NetBeheer GAS TARIEVEN 2009 Aansluiting en Transport voor kleinverbruikers gasnet en de aansluitingen.

Nadere informatie

ELEKTRICITEIT TARIEVEN 2015. Aansluiting en Transport voor kleinverbruikers

ELEKTRICITEIT TARIEVEN 2015. Aansluiting en Transport voor kleinverbruikers ELEKTRICITEIT TARIEVEN 2015 Aansluiting en Transport voor kleinverbruikers ELEKTRICITEIT TARIEVEN 2015 Aansluiting en Transport voor kleinverbruikers SINDS DE INVOERING VAN DE ELEKTRICITEITSWET 1998 EN

Nadere informatie

1 Inleiding. 2 Wettelijke context BESLUIT. Nederlandse Mededingingsautoriteit

1 Inleiding. 2 Wettelijke context BESLUIT. Nederlandse Mededingingsautoriteit Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 82, eerste lid, jo. artikel 82, vierde lid, van de Gaswet. Nummer

Nadere informatie

GAS TARIEVEN 2010. Aansluiting en Transport voor kleinverbruikers. Stedin. De nieuwe naam van Eneco NetBeheer

GAS TARIEVEN 2010. Aansluiting en Transport voor kleinverbruikers. Stedin. De nieuwe naam van Eneco NetBeheer GAS TARIEVEN 2010 Aansluiting en Transport voor kleinverbruikers Stedin. De nieuwe naam van Eneco NetBeheer GAS TARIEVEN 2010 Aansluiting en Transport voor kleinverbruikers gasnet en de aansluitingen.

Nadere informatie

Contractvoorwaarden Variabel tarief. Augustus 2016

Contractvoorwaarden Variabel tarief. Augustus 2016 Contractvoorwaarden Variabel tarief Augustus 2016 Artikel 1 Energielevering 1.1 Definities Afgenomen Elektriciteit Het aantal eenheden elektriciteit in kwh dat van het netwerk is onttrokken. Geleverde

Nadere informatie

Gelet op artikel 95na, tweede lid, van de Elektriciteitswet 1998 en artikel 52ca,tweede lid, van de Gaswet;

Gelet op artikel 95na, tweede lid, van de Elektriciteitswet 1998 en artikel 52ca,tweede lid, van de Gaswet; CONCEPT Besluit Modelcontract Besluit van de Autoriteit Consument en Markt van (datum), houdende vaststelling van het modelcontract als bedoeld in artikel 95na, eerste lid, van de Elektriciteitswet 1998

Nadere informatie

I. Aanvraag en procedure

I. Aanvraag en procedure utoriteit Donsument t Mar t Ons kenmerk: ACM/DC/2013/203954 Zaaknummer: 13.0207.53 tot het verlenen van een vergunning voor de levering van gas aan kleinverbruikers op grond van artikel 45, eerste lid,

Nadere informatie

Gedragscode geïnformeerde verlenging en contractstermijnen zakelijke schade- en inkomensverzekeringen

Gedragscode geïnformeerde verlenging en contractstermijnen zakelijke schade- en inkomensverzekeringen 15 december 2010 Gedragscode geïnformeerde verlenging en contractstermijnen zakelijke schade- en inkomensverzekeringen De Algemene Ledenvergadering van het Verbond van Verzekeraars heeft op 15 december

Nadere informatie

Gedragscode geïnformeerde verlenging en contractstermijnen zakelijke schade- en inkomensverzekeringen

Gedragscode geïnformeerde verlenging en contractstermijnen zakelijke schade- en inkomensverzekeringen Gedragscode geïnformeerde verlenging en contractstermijnen zakelijke schade- en De Algemene Ledenvergadering van het Verbond van Verzekeraars heeft op 15 december 2010 de volgende bedrijfsregeling voor

Nadere informatie

Pagina BESLUIT. Ons kenmerk: ACM/DE/2015/ Zaaknummer:

Pagina BESLUIT. Ons kenmerk: ACM/DE/2015/ Zaaknummer: Ons kenmerk: ACM/DE/2015/405554 Zaaknummer: 15.0731.52 BESLUIT Besluit van de Autoriteit Consument en Markt op grond van artikel 36 van de Elektriciteitswet 1998, betreffende de verkorting van de sluitingstijd

Nadere informatie

Tarieven 2012. Aansluiting en Transport voor kleinverbruikers

Tarieven 2012. Aansluiting en Transport voor kleinverbruikers ELEKTRICITEIT Tarieven 2012 Aansluiting en Transport voor kleinverbruikers elektriciteit TARIEVEN 2012 Aansluiting en Transport voor kleinverbruikers Sinds de invoering van de Elektriciteitswet 1998 en

Nadere informatie

Besluit van de Autoriteit Consument en Markt als bedoeld in artikel 12h van de Instellingswet Autoriteit Consument en Markt

Besluit van de Autoriteit Consument en Markt als bedoeld in artikel 12h van de Instellingswet Autoriteit Consument en Markt van de Autoriteit Consument en Markt als bedoeld in artikel 12h van de Instellingswet Autoriteit Consument en Markt Ons kenmerk: ACM/DC/2015/206965 Zaaknummer: 15.0017.29 Datum: 1. Aanleiding 1. Op 7 januari

Nadere informatie

Bijlage A. Contractvoorwaarden 1 of 3 jaar vast tarief Vandebron

Bijlage A. Contractvoorwaarden 1 of 3 jaar vast tarief Vandebron Bijlage A Contractvoorwaarden 1 of 3 jaar vast tarief Vandebron 1 januari 2015 Artikel 1 Energielevering 1.1 Definities Afgenomen Elektriciteit Het aantal eenheden elektriciteit in kwh dat van het netwerk

Nadere informatie