Leveringsvoorwaarden Elektriciteit & Gas Zeker v3.0

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Leveringsvoorwaarden Elektriciteit & Gas Zeker v3.0"

Transcriptie

1 Leveringsvoorwaarden Elektriciteit & Gas Zeker v3.0 (Terug) leveringsprijzen elektriciteit Wij brengen u de leveringsprijs in rekening voor door Gazprom Energy aan u geleverde volumes en betalen u een terug leveringsprijs voor door u aan Gazprom Energy geleverde volumes. De vaste (terug) leveringsprijs (in euro / kwh) zoals vastgelegd voor een bepaalde aansluiting in de overeenkomst staat vast voor de duur van de contract periode. De (terug) leveringsprijs (in euro / kwh) is exclusief de van toepassing zijnde energiebelasting en BTW. Voor elektriciteit hanteren wij de aanduiding enkel als de (terug) leveringsprijs voor ieder uur van de week identiek is, de aanduiding hoog-laag 07:00-21:00 indien er sprake is van een hoog tarief voor de uren 07:00-21:00 op maandag t/m vrijdag uitgezonderd nationale feestdagen en een laag tarief voor de overige uren, en de aanduiding hoog-laag 07:00-23:00 indien er sprake is van een hoog tarief voor de uren 07:00-23:00 op maandag t/m vrijdag uitgezonderd nationale feestdagen en een laag tarief voor de overige uren. Merk op dat de leveringsprijzen van toepassing zijn op de door Gazprom Energy aan u geleverde elektriciteitsvolumes en de terug leveringsprijzen op de door u aan Gazprom Energy geleverde volumes. Voor zover de overheid het verplicht zullen de hogere leveringsprijzen (ex BTW en Energiebelasting) toegepast worden op de terug leveringsvolumes tot een bepaald maximaal door de overheid geëist terug geleverd volume (op dit moment gelijk gesteld aan 5000 kwh/jaar voor kleinverbruik aansluitingen). Definitie E als elektriciteit index E is een prijs die voor iedere leveringsmaand wordt vastgesteld. E wordt gelijk gesteld aan het rekenkundig gemiddelde van de einde dag noteringen op de handelsbeurs APXENDEX van het maand futures contract behorende bij de betreffende leveringsmaand en voor het leveren van baseload elektriciteit in Nederland op het handelspunt (Tennet). Het rekenkundig gemiddelde wordt vastgesteld over alle handelsdagen in de maand voorafgaand aan de leveringsmaand. Daar de groothandels prijs noteert in euro/mwh wordt deze geconverteerd naar euro / kwh door vermenigvuldiging met 0,001. Daarom is de prijs E voor bijvoorbeeld levering in januari 2012 de uitkomst van een gelijkmatige inkoop van de januari 2012 maand futures gedurende alle handelsdagen in december De actuele groothandelsprijzen voor gas treft u aan op Mocht om wat voor redenen de genoemde APXENDEX notering ophouden te bestaan c.q. illiquide worden, dan houdt Gazprom Energy zich het recht voor een alternatieve representatieve index te gaan hanteren; Gazprom Energy zal u persoonlijk informeren hierover. Leveringsprijzen gas Wij brengen u de leveringsprijs in rekening voor door Gazprom Energy aan u geleverde volumes. De vaste leveringsprijs (in euro / m3) zoals vastgelegd voor een bepaalde aansluiting in de overeenkomst staat vast voor de duur van de contract periode. De leveringsprijs (in euro / m3) is exclusief de van toepassing zijnde energiebelasting en BTW. Definitie G als gas index G is een prijs die voor iedere leveringsmaand wordt vastgesteld. G wordt gelijk gesteld aan het rekenkundig gemiddelde van de einde dag noteringen op de handelsbeurs APXENDEX van Pagina 1 van 5

2 het maand futures contract behorende bij de betreffende leveringsmaand en voor het leveren van baseload gas in Nederland op het handelspunt (TTF). Het rekenkundig gemiddelde wordt vastgesteld over alle handelsdagen in de maand voorafgaand aan de leveringsmaand. Daar de groothandels prijs noteert in euro/mwh wordt deze geconverteerd naar euro / m3 door vermenigvuldiging met 0, Daarom is de prijs G voor bijvoorbeeld levering in januari 2012 de uitkomst van een gelijkmatige inkoop van de januari 2012 maand futures gedurende alle handelsdagen in december De actuele groothandelsprijzen voor gas treft u aan op Mocht om wat voor redenen de genoemde APXENDEX notering ophouden te bestaan c.q. illiquide worden, dan houdt Gazprom Energy zich het recht voor een alternatieve representatieve index te gaan hanteren; Gazprom Energy zal u hierover persoonlijk informeren. Vastrecht Het vastrecht zoals vastgelegd voor een bepaalde aansluiting in de overeenkomst (in euro / maand) is van toepassing gedurende de gehele contract duur. Het vastrecht is exclusief de van toepassing zijnde BTW. Facturatie Facturatie voor kleinverbruik aansluitingen vindt plaats volgens het principe van het leveranciersmodel wat betekent dat wij u de kosten van de regionale netbeheerder in rekening brengen en afdragen aan deze; dit vermindert uw factuurstromen. Voor grootverbruik aansluitingen krijgt u de factuur rechtstreeks van de regionale netbeheerder. De facturatie zal maandelijks plaatsvinden op basis van voorschotten en een eindafrekening op basis van vastgestelde meterstanden. Voorafgaand aan de facturatie ontvangt u desgewenst een digitale specificatie van de voorschotbedragen per aansluiting. Betaling Gazprom Energy biedt verschillende betaalmethoden: automatische incasso en betaling door overboeking na ontvangst factuur. Gazprom Energy hanteert een betalingstermijn van 10 werkdagen na dagtekening factuur. Wij zullen de betaalmethode hanteren conform in de overeenkomst is overeengekomen. Switchen Het succes van switchen van de aansluiting hangt af van de kwaliteit van de beschikbare gegevens: hoe completer deze gegevens, des te groter de kans op een soepele switch. Gazprom Energy zal haar uiterste best doen om de aansluiting in te switchen per de in de overeenkomst vastgelegde start datum levering. Indien de switch, buiten de schuld van Gazprom Energy, niet of pas later kan worden gerealiseerd waardoor de levering niet of pas later kan plaatsvinden, dan kan Gazprom Energy u daarvoor een extra vergoeding in rekening brengen. De vergoeding bedraagt het verschil tussen de waarde van de niet geleverde energie op basis van de vastgelegde contract parameters in de overeenkomst en de waarde van de niet geleverde energie op basis van actuele marktprijzen en wordt door Gazprom Energy vastgesteld over de periode dat niet geleverd kon worden. Indien geheel niet geleverd kan worden, kunnen additioneel de voorwaarden onder Verlenging en Beëindiging in werking treden. Gazprom Energy is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor het mislukken van switches als gevolg van problemen bij de netbeheerder(s) of door problemen bij andere leveranciers. Gazprom Energy zal wel een actieve rol spelen bij het zo snel mogelijk tot stand brengen van de switch en de benodigde communicatie met de netbeheerder hierover. Pagina 2 van 5

3 Beëindiging Deze overeenkomst voor bepaalde duur kan door u voortijdig beëindigd worden met een opzegtermijn van 30 dagen. Aan voortijdige beëindiging om deze of andere redenen (zoals artikel 3.5 uit de Algemene Voorwaarden GM&T Retail voor de levering van gas en elektriciteit aan kleinverbruikers of uit de Algemene Voorwaarden Gazprom Energy voor de levering van elektriciteit en gas aan grootverbruikers) van de overeenkomst zijn kosten verbonden. De opzegvergoeding bedraagt a) het verschil tussen de waarde van de van de niet meer te leveren energie op basis van de vastgelegde contract parameters in de overeenkomt en de waarde van de niet meer te leveren energie op basis van de marktprijzen op het moment van beëindigen van de overeenkomst en wordt door Gazprom Energy vastgesteld voor de periode tussen de uitswitch datum en de leveringseinddatum zoals deze in de overeenkomst overeen was gekomen verhoogd met b) een administratieve vergoeding van maximaal 50 euro. Verlenging Tenzij anders overeengekomen wordt deze overeenkomst, in het geval van een kleinverbruik aansluiting, na afloop van de looptijd automatisch omgezet in een overeenkomst voor onbepaalde duur tegen de dan geldende tarieven. Voor de grootverbruik aansluitingen wordt de overeenkomst niet omgezet in een overeenkomst voor onbepaalde duur; wij benaderen u voor de verlengingsmogelijkheden. Administratiekosten en kosten bij wanbetaling Alle klanten van Gazprom Energy betalen administratiekosten, deze maken onderdeel uit van de vastrechtkosten per aansluiting. Het kan gebeuren dat u een keer te laat betaalt. Wij sturen hiervoor een eerste herinnering en brengen u daarvoor geen kosten in rekening. Ook zullen wij u telefonisch herinneren aan uw betaalachterstand. Wanneer wij u een tweede schriftelijke herinnering toesturen brengen wij daarvoor 15 euro in rekening. Verandering Meter De leveringsprijs is bepaald aan de hand van de karakteristieken van de meter voor uw aansluiting op het moment van afsluiten van het contract zoals in het bijzonder de daaraan gekoppelde capaciteit en voor elektriciteit de van toepassing zijnde schakeltijden (enkel tarief, dubbel tarief-avond, dubbel tarief-nacht). Indien na het afsluiten van het contract en voor de einddatum van levering van het contract de meetinrichting wordt aangepast waardoor de aansluitcapaciteit met meer dan 30% verandert ten opzichte van de aansluitcapaciteit bij afsluiting van het contract, dan houdt Gazprom Energy zich het recht voor de leveringsprijs aan te passen. Ook bij een aanpassing van de schakeltijden van uw meter voor elektriciteit, geldt dat Gazprom Energy zich het recht voorbehoudt om a) de leveringsprijs op een zo neutraal mogelijke manier- aan te passen zodat deze de nieuwe schakeltijden reflecteert of b) de volumes volgens de nieuwe schakeltijden op een zo neutraal mogelijke manier- toe te wijzen aan de oude schakeltijden ten behoeve van de facturatie. Afwijkingen van geschat verbruik Voor grootverbruik aansluitingen is de volgende bepaling van toepassing. Mocht het zo zijn dat het bemeten volume over een kalender jaar (vastgesteld over dat gedeelte van het kalender jaar dat geleverd wordt door Gazprom Energy onder deze overeenkomst) meer afwijkt dan i) 20% voor bemeten grootverbruik of ii) 30% voor geprofileerd grootverbruik (G2C voor gas, E3 voor elektriciteit) van het gecontracteerde jaarvolume (indien de leveringsperiode welke gecontracteerd is bij Gazprom Energy niet het gehele kalender jaar omvat wordt het gecontracteerd jaarvolume vermenigvuldigd met een door ons vastgestelde factor welke zo goed mogelijk de verbruiksverhouding reflecteert Pagina 3 van 5

4 tussen het verbruik over de dagen in het jaar die u bij Gazprom Energy hebt gecontracteerd versus het verbruik over alle dagen van het kalender jaar; indien wij voor een periode van 12 aaneengesloten kalender maanden de beschikking hebben over uw historische meet data (alleen van toepassing voor een bemeten aansluiting), zullen wij de factor uit deze gegevens afleiden; in andere gevallen zullen wij de volume verhouding baseren op het van toepassing zijnde standaard profiel voor een niet bemeten aansluiting of het E3A/G2C profiel voor een bemeten aansluiting) dan houdt Gazprom Energy zich het recht voor de meer- of minder jaarafname marktconform te verrekenen. Op basis van de meer- of minder jaarafname worden meer- of minder maandafnames vastgesteld door de meer- of minder jaarafname te verdelen over de maanden (en voor elektriciteit naar hoog en laag volumes indien van toepassing) naar rato van het door Gazprom Energy onder het contract geleverd volume in ieder van de maanden. De verrekening van de meer maandafname vindt plaats tegen het verschil tussen [E+meer/minder leveringstoeslag] vermeerdert met 10% en de reguliere leveringsprijs indien het elektriciteit betreft en tegen het verschil tussen [G+meer/minder leveringstoeslag] vermeerdert met 10% en de reguliere leveringsprijs. De verrekening van de minderafname vindt plaats tegen het verschil tussen de reguliere leveringsprijs en [E+meer/minder leveringstoeslag] vermindert met 10% indien het elektriciteit betreft en tegen het verschil tussen de reguliere leveringsprijs en [G+meer/minder leveringstoeslag] vermindert met 10% indien het gas betreft. De meer/minder leveringstoeslag wordt gelijk gesteld aan de reguliere leveringstoeslag. Eventuele fixaties worden meegenomen bij het vaststellen van de reguliere leveringsprijs. Verandering profielindeling en klein- en grootverbruik indeling De gecontracteerde aansluitingen betreffen of kleinverbruik aansluitingen of grootverbruik aansluitingen voor gas met de profielindeling G2c of GXX oftewel grootverbruik aansluitingen voor elektriciteit met de profielindeling E3a, E3b, E3c, of E3d. Indien de regelgeving wijzigt of uw aansluiting aangepast wordt waardoor uw aansluiting een andere profiel classificatie krijgt, van kleinverbruik naar grootverbruik of vice versa verandert, dan houdt Gazprom Energy zich het recht voor de leveringsovereenkomst te beëindigen en/of de overeenkomst aan te passen zodanig dat de condities de wijziging reflecteren. De vergoedingen zoals genoemd in Leveringsvoorwaarden - Beëindiging zijn van toepassing bij een eventuele beëindiging. Kosten landelijk transport en aansluiting van de landelijke netbeheerder U betaalt voor het transport van elektriciteit en/of gas van de locatie waar elektriciteit en/of gas verhandeld wordt door de marktpartijen (Tennet HV voor elektriciteit en GTS TTF voor gas) naar uw aansluiting, zodat in alle weersomstandigheden er voldoende capaciteit op het landelijk net aanwezig is om de levering te borgen. De landelijke transportkosten worden door de overheid gereguleerd. Voor gas rekent Gazprom Energy deze kosten één op één aan u door op basis van de van toepassing zijnde tarieven en systematiek zoals gehanteerd door de landelijke netbeheerder. Voor elektriciteit worden de kosten door de landelijke netbeheerder doorbelast aan de regionale netbeheerder welke deze opneemt in de regionale tarieven. Kosten regionaal transport en aansluiting van de regionale netbeheerder U betaalt voor de kosten voor het beheer van het regionale netwerk en uw aansluiting zoals die door de op u van toepassing zijnde regionale netbeheerder gehanteerd worden (zijnde transport en aansluit tarieven). De netwerkkosten worden door de overheid gereguleerd. De tarieven met betrekking tot de regionale netbeheerder worden één op één door Gazprom Pagina 4 van 5

5 Energy aan u doorberekend indien u een kleinverbruik aansluiting heeft conform artikel 6 van de Algemene Leveringsvoorwaarden Kleinverbruik Elektriciteit & Gas; voor een grootverbruik aansluiting brengt de netbeheerder deze kosten rechtstreeks bij u in rekening. Meterkosten U betaalt voor de kosten van meetdiensten, de meterhuur en het gebruik en onderhoud van de elektriciteits- en/of gasmeter. Het bedrag is afhankelijk van het soort meter. De tarieven van de betreffende netbeheerder worden één op één door Gazprom Energy aan u doorberekend indien u een kleinverbruik aansluiting heeft; voor een grootverbruik aansluiting brengt de netbeheerder of gekozen meetverantwoordelijke deze kosten rechtstreeks bij u in rekening. Pagina 5 van 5

Bijlage A. Contractvoorwaarden 1 of 3 jaar vast tarief Vandebron

Bijlage A. Contractvoorwaarden 1 of 3 jaar vast tarief Vandebron Bijlage A Contractvoorwaarden 1 of 3 jaar vast tarief Vandebron 26 februari 2015 Artikel 1 Energielevering 1.1 Definities Afgenomen Elektriciteit Het aantal eenheden elektriciteit in kwh dat van het netwerk

Nadere informatie

Bijlage A. Contractvoorwaarden 1 of 3 jaar vast tarief Vandebron

Bijlage A. Contractvoorwaarden 1 of 3 jaar vast tarief Vandebron Bijlage A Contractvoorwaarden 1 of 3 jaar vast tarief Vandebron 1 januari 2015 Artikel 1 Energielevering 1.1 Definities Afgenomen Elektriciteit Het aantal eenheden elektriciteit in kwh dat van het netwerk

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. voor de levering van elektriciteit en/of gas aan kleinverbruikaansluitingen. Versie: 2013/08/1.

Algemene voorwaarden. voor de levering van elektriciteit en/of gas aan kleinverbruikaansluitingen. Versie: 2013/08/1. Versie: 2013/08/1 Datum: 01-08-2013 Algemene voorwaarden voor de levering van elektriciteit en/of gas aan kleinverbruikaansluitingen Scholt Energy Control B.V. Bezoekadres: Parallelweg Oost 35 5555 XA

Nadere informatie

Productvoorwaarden Nuon Stroom Actieprijs en Nuon Gas Actieprijs (Nuon Energie Actieprijs)

Productvoorwaarden Nuon Stroom Actieprijs en Nuon Gas Actieprijs (Nuon Energie Actieprijs) Stroom Nuon garandeert dat uw leveringstarieven en het vastrecht voor stroom gedurende het eerste jaar van het contract tenminste 20% lager zijn dan de Nuon-stroomtarieven bij een contract voor onbepaalde

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Algemene Voorwaarden Zakelijk E.ON Benelux per 1 januari 2014 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Aanbiedingen van Leverancier en op de totstandkoming, het bestaan en/of de uitvoering

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Algemene Voorwaarden Zakelijk E.ON Benelux januari 2012 Deze Algemene Voorwaarden Zakelijk (hierna: Algemene Voorwaarden ) zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Leverancier en op elke overeenkomst

Nadere informatie

tarievenblad 2015-01

tarievenblad 2015-01 tarievenblad 2015-01 met modelcontractvoorwaarden, algemene leveringsvoorwaarden en kwaliteitscriteria Tarievenblad modelcontract Onderstaande tarieven gelden voor klanten die zich aanmelden voor een nieuwe

Nadere informatie

Veelgestelde vragen ACN Energy in samenwerking met energie:direct

Veelgestelde vragen ACN Energy in samenwerking met energie:direct Veelgestelde vragen ACN Energy in samenwerking met energie:direct Algemeen 1. Zijn er voorwaarden aan verbonden als ik klant wil worden van energie:direct? Ja, u dient: - uw eigen aansluiting te hebben

Nadere informatie

Productvoorwaarden EnergieFlex. Augustus 2015

Productvoorwaarden EnergieFlex. Augustus 2015 Productvoorwaarden EnergieFlex Augustus 2015 Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Energielevering Machtiging Gegevensbescherming

Nadere informatie

Bevestigingsbrief. Geachte [klant], Welkom als klant bij BAS Nederland B.V.

Bevestigingsbrief. Geachte [klant], Welkom als klant bij BAS Nederland B.V. Bevestigingsbrief Geachte [klant], Welkom als klant bij BAS Nederland B.V. Onze gegevens Naam: BAS Nederland B.V. Postadres: Rivium Oostlaan 43 Postcode: 2909 LL Plaats: Capelle aan den IJssel Telefoonnummer:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden 2006 voor levering van elektriciteit aan kleinverbruikers. Toelichting op de Algemene Voorwaarden 2006. Kwaliteitscriteria Anode

Algemene Voorwaarden 2006 voor levering van elektriciteit aan kleinverbruikers. Toelichting op de Algemene Voorwaarden 2006. Kwaliteitscriteria Anode Algemene Voorwaarden 2006 voor levering van elektriciteit aan kleinverbruikers Toelichting op de Algemene Voorwaarden 2006 Kwaliteitscriteria Anode 12 november 2006 1/1 12 november 2006 Algemene Voorwaarden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Levering Elektriciteit aan Zakelijke Grootverbruikers

Algemene Voorwaarden Levering Elektriciteit aan Zakelijke Grootverbruikers Algemene Voorwaarden Levering Elektriciteit aan Zakelijke Grootverbruikers Artikel 1. Definities Aansluiting : Eén of meer verbindingen tussen een elektriciteitsnet en een onroerende zaak als bedoeld in

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Jules Energy B.V. inzake levering van elektriciteit, bij zakelijke Grootverbruikers

ALGEMENE VOORWAARDEN. Jules Energy B.V. inzake levering van elektriciteit, bij zakelijke Grootverbruikers ALGEMENE VOORWAARDEN Jules Energy B.V. inzake levering van elektriciteit, alsmede inkoop en/of verkoop van elektriciteit, bij zakelijke Grootverbruikers Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden 2014 Elektriciteit Eneco Zakelijk B.V.

Algemene Leveringsvoorwaarden 2014 Elektriciteit Eneco Zakelijk B.V. Algemene Leveringsvoorwaarden 2014 Elektriciteit Eneco Zakelijk B.V. In werking tredende per 1 april 2014 2 Eneco LEESWIJZER I Deze Algemene Leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op zakelijke Groot-

Nadere informatie

Productvoorwaarden EnergieFlex

Productvoorwaarden EnergieFlex Productvoorwaarden EnergieFlex 2015 Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Energielevering Machtiging Gegevensbescherming

Nadere informatie

Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan consumenten.

Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan consumenten. Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan consumenten. Stroom en gas van Met de eenvoud van energie Bijzondere Voorwaarden voor levering van energie aan consumenten. Artikel 1 Algemeen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN 2010 VOOR DE LEVERING VAN ELEKTRICITEIT EN GAS AAN KLEINVERBRUIKERS

ALGEMENE VOORWAARDEN 2010 VOOR DE LEVERING VAN ELEKTRICITEIT EN GAS AAN KLEINVERBRUIKERS Greenchoice Groene stroom èn groen gas voordeliger dan gewone energie ALGEMENE VOORWAARDEN 2010 VOOR DE LEVERING VAN ELEKTRICITEIT EN GAS AAN KLEINVERBRUIKERS Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van

Nadere informatie

Aanvullende voorwaarden 2006

Aanvullende voorwaarden 2006 ENERGIE Aanvullende voorwaarden 2006 Voor levering van elektriciteit, gas en warmte door DELTA Comfort B.V. aan de zakelijke kleinverbruiker www.delta.nl 1 Algemeen 1.1. Deze Aanvullende Voorwaarden zijn

Nadere informatie

Productvoorwaarden EnergieFlex

Productvoorwaarden EnergieFlex Productvoorwaarden EnergieFlex 2015 Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Energielevering Machtiging Gegevensbescherming

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor de Levering van Gas aan Grootverbruikers

Algemene Voorwaarden voor de Levering van Gas aan Grootverbruikers Algemene Voorwaarden voor de Levering van Gas aan Grootverbruikers 1 Definities 2 2 Toepasselijkheid 5 3 Overeenkomst 6 4 Gasinstallatie en Aansluiting 7 5 Continuïteit van de Levering 7 6 Eigendom en

Nadere informatie

Modelcontract. Algemene leveringsvoorwaarden. Versie: 2015/07/1. Datum: 01-07-2015

Modelcontract. Algemene leveringsvoorwaarden. Versie: 2015/07/1. Datum: 01-07-2015 Versie: 2015/07/1 Datum: 01-07-2015 Modelcontract Algemene leveringsvoorwaarden Bij deze Algemene Voorwaarden hoort een toelichting. Deze toelichting is te vinden op de internetsite van de leverancier

Nadere informatie

Algemene voorwaarden geldend vanaf 2013 voor de levering van energie aan kleinverbruikers

Algemene voorwaarden geldend vanaf 2013 voor de levering van energie aan kleinverbruikers 2013 Robin Energie B.V. Standaardruiter 7 3905 PT Veenendaal Postbus 116 3900 AC Veenendaal ROBIN ENERGIE ALGEMENE VOORWAARDEN 2013 Algemene voorwaarden geldend vanaf 2013 voor de levering van energie

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden 2009. Voor de levering van elektriciteit en/of gas aan kleinverbruikers

Algemene Voorwaarden 2009. Voor de levering van elektriciteit en/of gas aan kleinverbruikers Algemene Voorwaarden 2009 Voor de levering van elektriciteit en/of gas aan kleinverbruikers Geachte klant, U ziet, ik spreek u aan als klant van Anode Energie. Want met ons team willen wij graag dat u

Nadere informatie

DELTA Energy B.V. Algemene voorwaarden voor de levering van gas aan zakelijke klanten. www.delta.nl

DELTA Energy B.V. Algemene voorwaarden voor de levering van gas aan zakelijke klanten. www.delta.nl DELTA Energy B.V. Algemene voorwaarden voor de levering van gas aan zakelijke klanten www.delta.nl Inhoudsopgave Artikel 1 Begripsomschrijving en toepasselijkheid 2 Artikel 2 Overeenkomst tot levering

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Levering Elektriciteit aan grootzakelijke Afnemers in België

Algemene voorwaarden Levering Elektriciteit aan grootzakelijke Afnemers in België Algemene voorwaarden Levering Elektriciteit aan grootzakelijke Afnemers in België Artikel 1. Definities Voor zover niet anders vermeld, gelden in deze algemene voorwaarden de volgende definities: Aansluiting

Nadere informatie

Onderwerp: Zienswijze consultatie modelcontract

Onderwerp: Zienswijze consultatie modelcontract Aan: Energiekamer NMA ter attentie van Tessa Schalm Postbus 16326 2500 BH Den Haag Onderwerp: Zienswijze consultatie modelcontract Geachte heer/mevrouw, Allereerst willen wij graag benadrukken dat wij

Nadere informatie

Zakelijk Kleinverbruik Elektriciteit + Gas. VanHelder - ALGEMENE VOORWAARDEN 2014

Zakelijk Kleinverbruik Elektriciteit + Gas. VanHelder - ALGEMENE VOORWAARDEN 2014 Zakelijk Kleinverbruik Elektriciteit + Gas VanHelder - ALGEMENE VOORWAARDEN 2014 Algemene voorwaarden geldend vanaf September 2014 voor de levering van elektriciteit en/of gas aan Zakelijk Kleinverbruik

Nadere informatie

Energie voor ondernemers

Energie voor ondernemers Energie voor ondernemers Leveringsprijzen zakelijk kleinverbruik Per 1 januari 2009 www.delta.nl Energie? DELTA! Energie is van levensbelang voor uw onderneming. Het verlichten van uw bedrijfsruimtes,

Nadere informatie

Aanbod op Maat. Beter geïnformeerd en een bewustere keuze. Toelichting op

Aanbod op Maat. Beter geïnformeerd en een bewustere keuze. Toelichting op Vereniging Energie-Nederland Toelichting op Aanbod op Maat Beter geïnformeerd en een bewustere keuze In de beleidsbrief over de wetgevingsagenda STROOM aan de Tweede Kamer meldt de minister van Economische

Nadere informatie

De Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit;

De Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit; De Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit; Gelet op de artikelen 5, eerste, tweede en zesde lid, 77h, eerste lid, 77i, eerste lid, aanhef en onder b, en 95m, eerste tot en met derde

Nadere informatie