BESLUIT. Dienst uitvoering en toezicht Energie. Inleiding en verloop procedure

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BESLUIT. Dienst uitvoering en toezicht Energie. Inleiding en verloop procedure"

Transcriptie

1 Dienst uitvoering en toezicht Energie BESLUIT Nummer: / 47 Betreft: Besluit tot wijziging van het besluit van 18 juli 2001 kenmerk /37, waarbij de tarieven zijn vastgesteld die Westland Energie Infrastructuur B.V. en Westland Energie Services B.V. vanaf 1 april 2001 tot 1 januari 2002 ten hoogste mogen berekenen voor het transport van gas ten behoeve van beschermde afnemers en de levering van gas aan beschermde afnemers Inleiding en verloop procedure 1. Ingevolge de artikelen 77 en 81 van de Gaswet stelt de Minister van Economische Zaken de tarieven vast die vergunninghouders, respectievelijk netbeheerders, ten hoogste mogen berekenen voor het transport van gas ten behoeve van beschermde afnemers, respectievelijk de levering van gas aan beschermde afnemers. Aan de directeur van de Dienst uitvoering en toezicht Energie (hierna: de directeur DTe) is door de Minister van Economische Zaken mandaat, volmacht en machtiging verleend tot het nemen van besluiten en het verrichten van overige handelingen die verband houden met de artikelen 77 en 81 van de Gaswet. De directeur DTe heeft ten behoeve Westland Energie Infrastructuur B.V. en Westland Energie Services B.V. voornoemde tarieven vastgesteld bij besluit van 29 maart 2001, kenmerk /29 Op 18 juli 2001 heeft er een ambtshalve correctie plaatsgevonden op het bovengenoemde splitsingsbesluit (kenmerk /37) (hierna: splitsingsbesluit). 2. Tegen het splitsingsbesluit hebben Westland Energie Infrastructuur B.V. en Westland Energie Services B.V. op 7 mei 2001, bij brief met GvdS/sw/U , bezwaar gemaakt. 3. In zijn besluit van 19 december 2001, kenmerk /10, heeft de directeur DTe reeds aangekondigd dat hij voornemens is om een ambtshalve correctie op het splitsingsbesluit door te voeren, nu gebleken is dat een aantal elementen niet, of onjuist, in de tarieven is verwerkt. De wijzigingen hebben betrekking op: de bijdrage per aansluiting door Gasunie (hierna: bijdrage Gasunie); de kosten voor onderhoud en vervanging van meters en de kosten voor onderhoud en vervanging van aansluitingen.

2 4. Bedrijven zijn bij verzending van bovenvermeld aangekondigd voornemen in de gelegenheid gesteld om inhoudelijke bezwaren tegen dit voornemen van de directeur DTe in te dienen. Dergelijke bezwaren zijn niet ontvangen. De voorgenomen wijzigingen worden in het vervolg van dit besluit toegelicht. De directeur DTe wijst er met nadruk op dat het splitsingsmodel zoals dat gehanteerd is bij het splitsingsbesluit niet is gewijzigd. 5. Bij brief van 12 februari 2002, kenmerk /1 en 2 heeft de directeur DTe Westland Energie Infrastructuur B.V. en Westland Energie Services B.V. laten weten dat hij het splitsingsbesluit ambtshalve zal wijzigen. Voorts is ten behoeve van de voorgenomen wijzigingen op 22 februari 2002 een dataverzoek, kenmerk /5 en 6, door de directeur DTe Westland Energie Infrastructuur B.V. en Westland Energie Services B.V. verzonden. 6. Op 8 mei 2002 is een ontwerp besluit aan Westland Energie Infrastructuur B.V. en Westland Energie Services B.V. verzonden. In dit ontwerp besluit zijn correcties ten aanzien van de bijdrage Gasunie en de kosten voor onderhoud en vervanging van meters en aansluitingen in de tarieven verwerkt. De bedrijven zijn in de gelegenheid gesteld om op dit ontwerp besluit schriftelijk en mondeling te reageren. 7. Op basis van de ontvangen reacties heeft de directeur DTe besloten een tweede ontwerp besluit op te stellen. Dit tweede ontwerp besluit is op 21 juni 2002 aan Westland Energie Infrastructuur B.V. Westland Energie Services B.V. verzonden. In dit tweede ontwerp besluit is er voor gekozen om de kosten voor onderhoud en vervanging van meters en aansluitingen op een andere wijze te verwerken dan in het eerste ontwerp besluit. 8. DTe heeft ervoor gekozen om het definitieve besluit te baseren op het tweede ontwerp besluit. De wijze waarop de kosten voor onderhoud en vervanging van meters en aansluitingen in het tweede ontwerp besluit is verwerkt, zal hieronder inhoudelijk worden toegelicht. 9. Naast het hierboven beschreven overleg over de wijze waarop de directeur DTe de wijzigingen zou moeten doorvoeren, heeft de directeur DTe overleg gevoerd over de te hanteren data. Dit overleg heeft op 28 juni 2002 in de vorm van een dataworkshop plaatsgevonden. Hiertoe is voorafgaand aan deze workshop op 21 juni 2002 een voorlopig overzicht verstuurd van de gegevens die nodig zijn om de wijzigingen in de splitsingsbesluiten aan te brengen. Daarnaast is op 25 juni 2002 een algemene bevindingenlijst verstuurd. 10. Het doel van de workshop was om overeenstemming te verkrijgen over de te hanteren data ten behoeve van de vaststelling van de splitsingsbesluiten. Aangezien de wijzigingen die voortvloeien uit de door de bedrijven ingeleverde data slechts betrekking hebben op de tarieven van de netbeheerders, waren alleen zij uitgenodigd voor de dataworkshop. Naar aanleiding van de reacties van de aanwezige netbeheerders op de data van andere netbeheerders is een afsprakenlijst opgesteld en op 1 juli 2002 aan de bedrijven verzonden. Met de overige data hebben alle aanwezigen ingestemd.

3 11. Naar aanleiding van de afsprakenlijst die tijdens de dataworkshop is opgesteld zijn door DTe twee acties uitgevoerd. Ten eerste is voor alle bedrijven onderzocht op welke wijze de afschrijvingskosten verwerkt waren in de ingeleverde dataverzoeken. Dit heeft bij één netbeheerder geleid tot het aanleveren van nieuwe modules. Ten tweede is voor één netbeheerder onderzocht of de opgevoerde meterkosten voor kleinverbruikers te hoog was. Dit heeft niet geleid tot wijziging van de ingeleverde data. 12. De dataworkshop heeft ertoe geleid dat voor dit besluit de volgende bedragen met betrekking tot de kosten voor onderhoud en vervanging van meters en aansluitingen voor Westland Energie Infrastructuur B.V. zijn verwijderd: kosten voor onderhoud en vervanging van meters: EUR ; kosten voor onderhoud en vervanging van aansluitingen: EUR Een overzicht van de kosten die voor alle netbeheerders zijn verwijderd is opgenomen in bijlage 4. Deze kosten zijn voor alle bedrijven opgebouwd uit de volgende elementen: arbeidskosten, materiaal kosten, kosten voor middelen, en afschrijvingskosten. Wijzigingen Bijdrage Gasunie 13. Een aantal bedrijven heeft naar aanleiding van het splitsingsbesluit aangegeven dat de bijdrage Gasunie ten hoogte van fl. 81,20 (EUR 36,85) op onjuiste wijze verwerkt was in de splitsingsbesluiten *. Zij brachten hiertoe het volgende naar voren. Voor de splitsing viel de bijdrage Gasunie toe aan het geïntegreerde distributiebedrijf. Doordat in het splitsingsbesluit de gehele kosten van de vergunninghouder door middel van het vastgestelde tarief werden gedekt, viel in het besluit de omzet die met de bijdrage Gasunie werd gehaald impliciet aan de netbeheerder toe. Na de splitsing is het contract met N.V. Nederlandse Gasunie (hierna: Gasunie) overgegaan naar de vergunninghouder. Dit betekent derhalve dat de bijdrage Gasunie in het splitsingsbesluit aan de vergunninghouder had moeten worden toegerekend en niet aan de netbeheerder. 14. Naar aanleiding van bovengenoemde reacties stelt de directeur DTe zich derhalve op het standpunt dat de bijdrage Gasunie ter hoogte van EUR 36,85 in het splitsingsbesluit inderdaad gecorrigeerd dient te worden. 15. Concreet houdt dit het volgende in voor de vergunninghouder. De bijdrage Gasunie die door de vergunninghouder wordt ontvangen, dient gezien te worden als een korting op de inkoopkosten bij Gasunie. De directeur DTe stelt zich op het standpunt dat deze korting ten goede dient te komen aan de afnemers. Dit leidt tot de volgende correctie in het splitsingsbesluit. De vergunninghouder * Dit betreft de volgende bedrijven: Obragas Net B.V., Essent Netwerk Friesland B.V., Essent Energie Friesland B.V,. Essent Netwerk Noord N.V.,NV, Essent Energie Noord N.V., Essent Netwerk Brabant B.V., Essent Netwerk Brabant B.V., Essent Energie Brabant B.V, Essent Netwerk Limburg B.V., Essent Energie Limburg B.V, Intergas Netbeheer N.V., N.V. Nutsbedrijf Haarlemmermeer, B.V. Netbeheerder Haarlemmermeer, N.V. Continuon Energielevering, N.V. Nuon Energie levering, N.V. Continuon netbeheer en NuonNet B.V.

4 dient de bijdrage Gasunie ieder kalenderjaar majoratievrij door te geven aan haar gebonden afnemers. In het tarievenblad dat voor Westland Energie Services B.V. bij dit besluit wordt vastgesteld, wordt deze verplichting weergegeven in een nieuw toegevoegde kolom in het tarievenblad. 16. Voorts betekent deze correctie voor de netbeheerder het volgende. De bijdrage Gasunie in het splitsingsmodel wordt op grond van dit besluit toegerekend aan Westland Energie Services B.V., waar deze voorheen werd toegerekend aan Westland Energie Infrastructuur B.V.. Dit betekent dat de netbeheerder gecompenseerd dient te worden voor het verlies aan inkomsten als gevolg van het wegvallen van de bijdrage Gasunie. Het vastrecht van Westland Energie Infrastructuur B.V. zal derhalve verhoogd worden met EUR 36,85 ter compensatie van het wegvallen van de bijdrage Gasunie, welke in het splitsingstarief, zoals vastgesteld bij het splitsingsbesluit, nog aan Westland Energie Infrastructuur B.V. was toegekend. 17. Ten opzichte van het oorspronkelijke splitsingsbesluit is derhalve het volgende gewijzigd. De vergunninghouder dient elk jaar EUR 36,85 uit te keren aan haar beschermde afnemers, terwijl de netbeheerder door middel van een verhoging van het vastrechttarief elk jaar EUR 36,85 extra aan haar afnemers mag berekenen. Door de bijdrage Gasunie op de beschreven wijze te verwerken wordt tevens aan de vergunninghouder en netbeheerder een garantie gegeven ten aanzien van hun tarieven voor de toekomst. Immers, indien de bijdrage Gasunie wegvalt, zal dit resulteren in het wegvallen van de verplichting voor de vergunninghouder om dit bedrag majoratievrij door te geven, terwijl de tarieven zelf voor zowel de netbeheerder als vergunninghouders gegarandeerd blijven. 18. Bovenstaande correctie acht de directeur DTe in lijn met de bevoegdheid van de directeur DTe om op grond van artikel 81 van de Gaswet tarieven vast te stellen. De voorstellen van enkele netbeheerders naar aanleiding van de ontwerp besluiten om de bijdrage Gasunie met de vergunninghouder te verrekenen, zijn naar het oordeel van de directeur DTe juridisch niet houdbaar. De directeur DTe is immers niet bevoegd om te besluiten tot onderlinge verrekening tussen vergunninghouder en netbeheerder. De directeur DTe is op basis van artikel 81 van de Gaswet slechts bevoegd tot het vaststellen van tarieven. Kosten onderhoud en vervanging van meters en aansluitingen 19. In zijn brieven van 25 april 2001 en 28 september 2001 aan EnergieNed heeft de directeur DTe aangegeven dat het plaatsen van gasmeters bij vrije afnemers of afnemers die op korte termijn vrij zijn, tot het vrije domein behoort en dus geen exclusieve taak van de desbetreffende netbeheerder is. Behalve voor het plaatsen, geldt dit ook voor het onderhouden en vervangen van meters. Gelet op het feit dat de Gaswet het onderhouden en vervangen van aansluitingen evenmin reguleert en de Gaswet uitgaat van het principe van onderhandelde toegang, is de directeur DTe van mening dat ook het aanleggen, onderhouden en vervangen van aansluitingen tot het vrije domein behoren. In het splitsingsbesluit is echter geen rekening gehouden met het feit dat de kosten van onderhoud en vervanging van meters en aansluitingen tot het vrije domein behoren.

5 20. De directeur DTe is derhalve van mening dat de splitsingstarieven dienen te worden gecorrigeerd voor de kosten van onderhoud en vervanging van meters en aansluitingen. Dit leidt er toe dat in dit besluit het vastrecht bij Westland Energie Infrastructuur B.V. wordt verminderd voor de door Westland Energie Infrastructuur B.V. opgevoerde kosten van onderhoud en vervanging van meters en aansluitingen. Ten behoeve hiervan zijn in het dataverzoek van 22 februari 2002 deze kosten opgevraagd. 21. In het eerste ontwerp besluit heeft de directeur DTe de door de bedrijven opgegeven kosten per afnemerscategorie uit de splitsingstarieven verwijderd. Uit reacties van sommige bedrijven is gebleken dat de werkelijke kosten van onderhoud en vervanging van meters en aansluitingen per afnemersgroep niet in alle gevallen gedekt werden door de omzetten die de netbeheerders hierop hebben behaald. Hierdoor leidde een correctie op de tarieven per afnemersgroep bij enkele netbeheerders tot negatieve tarieven. 22. De correctie is in het tweede ontwerp besluit van 21 juni 2002 daarom op de volgende wijze doorgevoerd. De totale kosten van meter en aansluiting van Westland Energie Infrastructuur B.V. zijn gedeeld op de totale omzet uit het in het splitsingsmodel opgegeven vastrecht van de netbeheerder. Het hieruit voortvloeiende correctiepercentage is vervolgens in mindering gebracht op de vastrechttarieven per afnemerscategorie. Op deze wijze zullen geen negatieve tarieven ontstaan bij de netbeheerders. 23. De reden waarom de kosten van onderhoud en vervanging van meters en aansluitingen worden verwijderd uit het vastrechttarief is de volgende. De kosten voor onderhoud en vervanging van meters en aansluitingen worden net als het vastrecht bepaald door het aantal afnemers dat een netbeheerder heeft. De kosten zijn dus niet afhankelijk van de hoeveelheden kubieke meters die worden afgezet. Indien de kosten in het gebruiksafhankelijke tarief gecorrigeerd zouden worden, zou in het geval van een afwijking van het volume ten opzichte van het jaar 1999, over of onder correctie kunnen ontstaan. In bijlage 1 is te zien hoe deze correctie is doorgevoerd. 24. Een aantal netbeheerders, waaronder de Essent-bedrijven en de Eneco-bedrijven, hebben in hun reactie op het tweede ontwerpbesluit aangegeven de zienswijze van de directeur DTe en de in het tweede ontwerp besluit toegepaste verwerkingswijze te onderschrijven. Een aantal andere bedrijven zoals N.V. Continuon Netbeheer, ENBU N.V., Intergas Netbeheer N.V., en Obragas Net B.V. hebben echter bezwaar gemaakt tegen de verwerkingswijze. Voornaamste redenen hiervoor zijn het toepassen van de correctie op de vastrechttarieven en het procentueel verdelen van de kosten over de verschillende afnemersgroepen. 25. Naar aanleiding van de hierboven beschreven reacties op het tweede ontwerp besluit heeft de directeur DTe gemeend deze verwerkingswijze definitief vast te moeten stellen. Zoals reeds eerder aangegeven zijn de kosten voor onderhoud en vervanging van meters en aansluitingen niet te beschouwen als kosten die variëren met afname. Correctie in het gebruiksafhankelijke tarief zou derhalve geen recht doen aan het karakter van de kosten. Daarnaast wordt door een procentuele

6 correctie van de kosten uit de tarieven die gelden voor de verschillende afnemersgroepen, voor iedereen een vergelijkbaar deel van het tarief geëlimineerd. Besluit 26. Gelet op het splitsingsvoorstel van Westland Energie Infrastructuur B.V. en Westland Energie Services B.V., het splitsingsbesluit van 18 juli 2001 met kenmerk /37 en bovenstaande overwegingen, stelt de directeur DTe de maximale net- en leveringstarieven voor het jaar 2001 voor respectievelijk Westland Energie Infrastructuur B.V. en Westland Energie Services B.V. (opnieuw) vast conform de bij dit besluit behorende bijlagen 2 en De bij het splitsingsbesluit van 29 maart 2001, kenmerk /37, behorende bijlagen 1 en 2 worden ingetrokken. 28. Het op 7 mei 2001 ingediende bezwaarschrift wordt geacht mede te zijn gericht tegen onderhavig besluit. 29. Van dit besluit wordt mededeling gedaan in de Staatscourant. Voorts zal dit besluit worden gepubliceerd op de Internetpagina van DTe. 30. Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na zijn bekendmaking en werkt terug tot 31 december Den Haag Datum: De Minister van Economische Zaken, voor deze: drs. J.J. de Jong De directeur van de Dienst uitvoering en toezicht Energie Wellicht ten overvloede wijs ik u er op dat ingevolge de artikelen 6:18 en 6:19 van de Algemene wet bestuursrecht het bezwaar dat u heeft ingesteld tegen het besluit van 18 juli 2001 wordt geacht mede te zijn gericht tegen dit besluit.

7 Bijlage 4 bij besluit tot wijziging van het besluit van 18 juli 2001, kenmerk /37, waarbij de tarieven zijn vastgesteld die Westland Energie Infrastructuur B.V. en Westland Energie Services B.V. vanaf 1 april 2001 tot 1 januari 2002 ten hoogste mogen berekenen voor het transport van gas ten behoeve van beschermde afnemers en de levering van gas aan beschermde afnemers (kenmerk /47) Overzicht van de totale kosten voor onderhoud en vervanging van meters en aansluitingen Netbeheerder Meters in EUR Aansluitingen in EUR Netbeheerder Centraal Overijssel B.V DELTA Netwerkbedrijf Gas B.V ENECO Netbeheer Amstelland B.V ENECO Edelnet Delfland B.V ENECO Netbeheer Midden-Holland B.V ENECO Netbeheer B.V ENECO Netbeheer Zuid-Kennemerland B.V ENECO Netbeheer Midden-Kennemmerland B.V ENECO Netbeheer NOF B.V ENECO Netbeheer Zeist & Omstreken B.V ENECO Netbeheer Weert N.V Essent Netwerk Brabant B.V Essent Netwerk Friesland NW-ZO N.V Essent Netwerk Limburg B.V Essent Netwerk Noord N.V B.V. Netbeheerder Haarlemmermeer Intergas Netbeheer B.V InfraMosane N.V GNET Eindhoven B.V N.V. Continuon netbeheer Obragas Net B.V ONS Netbeheer B.V Elektriciteitsnetbeheer Utrecht B.V RENDO Netbeheer B.V Westland Energie Infrastructuur B.V De bedragen van alle ENECO-bedrijven zijn momenteel nog niet definitief vastgesteld. Reden hiervoor is dat de afschrijvingskosten voor meters tot op heden niet zijn opgegeven. Dit heeft echter geen gevolgen voor de besluiten van de overige bedrijven.

8

BESLUIT. Inleiding. Status van het besluit. Dienst uitvoering en toezicht Energie

BESLUIT. Inleiding. Status van het besluit. Dienst uitvoering en toezicht Energie Dienst uitvoering en toezicht Energie BESLUIT Nummer: 100595/12 Betreft: Besluit tot (voorlopige) vaststelling van de gereguleerde vastrechtcomponent van de transporttarieven gas voor het jaar 2002 zoals

Nadere informatie

Bijlage 2: Overzicht in te trekken bezwaren en beroepen

Bijlage 2: Overzicht in te trekken bezwaren en beroepen Bijlage 2: Overzicht in te trekken bezwaren en beroepen Splitsingsbesluiten In bezwaar 100224/12 Eneco Edelnet Delfland 100225/19 N.V. Eneco/ Eneco Energiehandelsbedrijf Eneco Netbeheer. 100232/13 Eneco

Nadere informatie

Dienst uitvoering en toezicht Energie

Dienst uitvoering en toezicht Energie Dienst uitvoering en toezicht Energie BESLUIT Nummer: 101750_5-12 Betreft: Besluit tot vaststelling van de maximum nettarieven elektriciteit voor het jaar 2005 zoals bedoeld in artikel 41c, eerste lid

Nadere informatie

BESLUIT. Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 81c, eerste lid van de Gaswet.

BESLUIT. Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 81c, eerste lid van de Gaswet. Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 81c, eerste lid van de Gaswet. Nummer 102365_2/8 Betreft zaak:

Nadere informatie

1 Inleiding. 2 Wettelijk kader BESLUIT. Nederlandse Mededingingsautoriteit

1 Inleiding. 2 Wettelijk kader BESLUIT. Nederlandse Mededingingsautoriteit Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT Nummer: Betreft zaak: 102141_9/3 Besluit tot vaststelling van de kwaliteitsterm ingevolge artikel 41a, eerste lid, van de Elektriciteitswet 1998 voor de periode

Nadere informatie

BESLUIT. 2. Onderhavig besluit betreft de vaststelling van de nettarieven voor het jaar 2005 voor Intergas Netbeheer B.V.

BESLUIT. 2. Onderhavig besluit betreft de vaststelling van de nettarieven voor het jaar 2005 voor Intergas Netbeheer B.V. Dienst uitvoering en toezicht Energie BESLUIT Nummer: 101750_9-5 Betreft: Besluit tot vaststelling van de maximum nettarieven elektriciteit voor het jaar 2005 zoals bedoeld in artikel 41c, eerste lid van

Nadere informatie

BESLUIT. Juridisch kader

BESLUIT. Juridisch kader Dienst uitvoering en toezicht Energie BESLUIT Nummer: Betreft: 101759_19-6 Besluit tot het verlenen van een vergunning voor de levering van gas aan kleinverbruikers op grond van artikel 45, eerste lid,

Nadere informatie

BESLUIT. I. Juridisch kader. Dienst uitvoering en toezicht Energie

BESLUIT. I. Juridisch kader. Dienst uitvoering en toezicht Energie Dienst uitvoering en toezicht Energie BESLUIT Nummer: 101759_10-6 Betreft: Besluit tot het verlenen van een vergunning voor de levering van gas aan kleinverbruikers op grond van artikel 45, eerste lid,

Nadere informatie

BESLUIT. Juridisch kader

BESLUIT. Juridisch kader Dienst uitvoering en toezicht Energie BESLUIT Nummer: Betreft: 101759_8-7 Besluit tot het verlenen van een vergunning voor de levering van gas aan kleinverbruikers op grond van artikel 45, eerste lid,

Nadere informatie

BESLUIT. Juridisch kader

BESLUIT. Juridisch kader Dienst uitvoering en toezicht Energie BESLUIT Nummer: Betreft: 101758_11-6 Besluit tot het verlenen van een vergunning voor de levering van elektriciteit aan kleinverbruikers op grond van artikel 95d,

Nadere informatie

BIJLAGE D BIJ ONTWERP METHODEBESLUIT

BIJLAGE D BIJ ONTWERP METHODEBESLUIT BIJLAGE D BIJ ONTWERP METHODEBESLUIT Nummer: 101732-6 Betreft: Bijlage D bij het ontwerpbesluit tot vaststelling van de methode van de korting ter bevordering van de doelmatige bedrijfsvoering ingevolge

Nadere informatie

BESLUIT. Juridisch kader

BESLUIT. Juridisch kader Dienst uitvoering en toezicht Energie BESLUIT Nummer: Betreft: 101759_9-9 Besluit tot het verlenen van een vergunning voor de levering van gas aan kleinverbruikers op grond van artikel 45, eerste lid,

Nadere informatie

BESLUIT _6-5 Besluit tot het verlenen van een vergunning voor de levering van elektriciteit aan

BESLUIT _6-5 Besluit tot het verlenen van een vergunning voor de levering van elektriciteit aan Dienst uitvoering en toezicht Energie BESLUIT Nummer: Betreft: 101758_6-5 Besluit tot het verlenen van een vergunning voor de levering van elektriciteit aan kleinverbruikers op grond van artikel 95d, eerste

Nadere informatie

BESLUIT. I. Juridisch kader. Dienst uitvoering en toezicht Energie

BESLUIT. I. Juridisch kader. Dienst uitvoering en toezicht Energie Dienst uitvoering en toezicht Energie BESLUIT Nummer: Betreft: 101758_13-4 Besluit tot het verlenen van een vergunning voor de levering van elektriciteit aan kleinverbruikers op grond van artikel 95d,

Nadere informatie

BESLUIT. I. Juridisch kader. Besluit tot het verlenen van een vergunning voor de levering van elektriciteit aan. Essent Retail Energie b.v.

BESLUIT. I. Juridisch kader. Besluit tot het verlenen van een vergunning voor de levering van elektriciteit aan. Essent Retail Energie b.v. Dienst uitvoering en toezicht Energie BESLUIT Nummer: Betreft; 101758_10-11 Besluit tot het verlenen van een vergunning voor de levering van elektriciteit aan kleinverbruikers op grond van artikel 95d,

Nadere informatie

BESLUIT. I. Juridisch kader

BESLUIT. I. Juridisch kader Dienst uitvoering en toezicht Energie BESLUIT Nummer: Betreft; 101698-12 Besluit tot het verlenen van een vergunning voor de levering van elektriciteit aan kleinverbruikers op grond van artikel 95d, eerste

Nadere informatie

BESLUIT. Juridisch kader

BESLUIT. Juridisch kader Dienst uitvoering en toezicht Energie BESLUIT Nummer: Betreft: 101759_5-8 Besluit tot het verlenen van een vergunning voor de levering van gas aan kleinverbruikers op grond van artikel 45, eerste lid,

Nadere informatie

BESLUIT. I. Juridisch kader. Besluit tot het verlenen van een vergunning voor de levering van elektriciteit aan. DELTA Comfort B.V.

BESLUIT. I. Juridisch kader. Besluit tot het verlenen van een vergunning voor de levering van elektriciteit aan. DELTA Comfort B.V. Dienst uitvoering en toezicht Energie BESLUIT Nummer: Betreft; 101689-5 Besluit tot het verlenen van een vergunning voor de levering van elektriciteit aan kleinverbruikers op grond van artikel 95d, eerste

Nadere informatie

BESLUIT. Juridisch kader

BESLUIT. Juridisch kader Dienst uitvoering en toezicht Energie BESLUIT Nummer: Betreft: 101759_6-5 Besluit tot het verlenen van een vergunning voor de levering van gas aan kleinverbruikers op grond van artikel 45, eerste lid,

Nadere informatie

BESLUIT. Nederlandse Mededingingsautoriteit

BESLUIT. Nederlandse Mededingingsautoriteit Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT Nummer 102612_11 / 12 Betreft zaak: Besluit tot wijziging van het besluit tot vaststelling van de korting ter bevordering van de doelmatige bedrijfsvoering, de

Nadere informatie

BESLUIT. Juridisch kader

BESLUIT. Juridisch kader Dienst uitvoering en toezicht Energie BESLUIT Nummer: Betreft: 101759_12-5 Besluit tot het verlenen van een vergunning voor de levering van gas aan kleinverbruikers op grond van artikel 45, eerste lid,

Nadere informatie

BESLUIT. Dienst uitvoering en toezicht Energie. van NuonNet i.o.

BESLUIT. Dienst uitvoering en toezicht Energie. van NuonNet i.o. Dienst uitvoering en toezicht Energie BESLUIT Nummer: 100576/16 Betreft: Besluit tot het vaststellen van de aansluittarieven en de transporttarieven voor het jaar 2002 van NuonNet i.o. Besluit van de directeur

Nadere informatie

Dienst uitvoering en toezicht Energie BESLUIT

Dienst uitvoering en toezicht Energie BESLUIT Dienst uitvoering en toezicht Energie BESLUIT Nummer: 101608/ 44, 101627/ 13, 101628/ 12 Besluit van de directeur van de Dienst uitvoering en toezicht Energie op de bezwaren van de Vereniging Nederlandse

Nadere informatie

BESLUIT. Dienst uitvoering en toezicht Energie. van Netbeheerder Centraal Overijssel B.V.

BESLUIT. Dienst uitvoering en toezicht Energie. van Netbeheerder Centraal Overijssel B.V. Dienst uitvoering en toezicht Energie BESLUIT Nummer: 00-085 Betreft: Besluit tot het vaststellen van de aansluittarieven en de transporttarieven voor het jaar 2001 van Netbeheerder Centraal Overijssel

Nadere informatie

ONTWERP-METHODEBESLUIT

ONTWERP-METHODEBESLUIT Dienst uitvoering en toezicht Energie ONTWERP-METHODEBESLUIT Nummer: 100947- Betreft: Besluit tot vaststelling van de methode tot vaststelling van de kwaliteitsterm ingevolge artikel 41, eerste lid, van

Nadere informatie

1 Juridisch kader BESLUIT. Directie Toezicht Energie

1 Juridisch kader BESLUIT. Directie Toezicht Energie Directie Toezicht Energie BESLUIT Nummer: 102467_2-3 Betreft: Besluit tot het verlenen van een vergunning voor de levering van gas aan kleinverbruikers op grond van artikel 45, eerste lid, van de Gaswet

Nadere informatie

BESLUIT. Nederlandse Mededingingsautoriteit

BESLUIT. Nederlandse Mededingingsautoriteit Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT Nummer 102612_16 / 8 Betreft zaak: Besluit tot wijziging van het besluit tot vaststelling van de korting ter bevordering van de doelmatige bedrijfsvoering, de

Nadere informatie

BESLUIT. Nederlandse Mededingingsautoriteit

BESLUIT. Nederlandse Mededingingsautoriteit Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT Nummer: 102612_9 / 1 Betreft zaak: Besluit tot vaststelling van de korting ter bevordering van de doelmatige bedrijfsvoering, de kwaliteitsterm en van het rekenvolume

Nadere informatie

Leeswijzer Tarievencode Elektriciteit

Leeswijzer Tarievencode Elektriciteit Leeswijzer Tarievencode Elektriciteit Doel leeswijzer TarievenCode... 2 Aansluittarieven (hoofdstuk 2 TarievenCode)... 2 2. Twee soorten aansluittarieven... 2 2.. Eenmalig aansluittarief afhankelijk van

Nadere informatie

I. Aanvraag en procedure

I. Aanvraag en procedure Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT Nummer 102570_2/3 Betreft zaak: Besluit tot het verlenen van een vergunning voor de levering van gas aan kleinverbruikers op grond van artikel 45, eerste lid,

Nadere informatie

1 Juridisch kader BESLUIT. Directie Toezicht Energie

1 Juridisch kader BESLUIT. Directie Toezicht Energie Directie Toezicht Energie BESLUIT Nummer: 102467_1-11 Betreft: Besluit tot het verlenen van een vergunning voor de levering van elektriciteit aan kleinverbruikers op grond van artikel 95d, eerste lid,

Nadere informatie

BIJLAGEN BEHORENDE BIJ DE TUSSENRAPPORTAGE LIEGEN DE GASMETERS?

BIJLAGEN BEHORENDE BIJ DE TUSSENRAPPORTAGE LIEGEN DE GASMETERS? BIJLAGEN BEHORENDE BIJ DE TUSSENRAPPORTAGE LIEGEN DE GASMETERS? Bijlage 1 Informatieverzoek aan vergunninghouders Geachte heer/mevrouw, De Tweede Kamer heeft op 3 april jl. met de Minister van Economische

Nadere informatie

BESLUIT. I Mandaat. II Voorstel. Dienst uitvoering en toezicht Energie

BESLUIT. I Mandaat. II Voorstel. Dienst uitvoering en toezicht Energie Dienst uitvoering en toezicht Energie BESLUIT Nummer: 100243-10 Betreft: Besluit tot het vaststellen van de tarieven die Obragas Net B.V. en Obragas Energy Distribution B.V. van 1 april 2001 tot 1 januari

Nadere informatie

1 Juridisch kader BESLUIT ENERGIEKAMER

1 Juridisch kader BESLUIT ENERGIEKAMER ENERGIEKAMER BESLUIT Nummer: 102556_1/8. Betreft: Besluit tot het verlenen van een vergunning voor de levering van elektriciteit aan kleinverbruikers op grond van artikel 95d, eerste lid Elektriciteitswet

Nadere informatie

BESLUIT. I. Aanvraag en procedure

BESLUIT. I. Aanvraag en procedure ENERGIEKAMER NMA BESLUIT Nummer: Betreft: 102560_2 Besluit tot het verlenen van een vergunning voor de levering van gas aan kleinverbruikers op grond van artikel 45, eerste lid van de Gaswet aan Gazprom

Nadere informatie

BESLUIT. I Mandaat. II Voorstel. Dienst uitvoering en toezicht Energie

BESLUIT. I Mandaat. II Voorstel. Dienst uitvoering en toezicht Energie Dienst uitvoering en toezicht Energie BESLUIT Nummer: 100237-9 Betreft: Besluit tot het vaststellen van de tarieven die Eneco Netbeheer Zeist en Omstreken. B.V. en Gasdistributie Zeist & Omstreken / ENECO

Nadere informatie

Pagina 1/7. Ons kenmerk: ACM/DE/2013/ Zaaknummer:

Pagina 1/7. Ons kenmerk: ACM/DE/2013/ Zaaknummer: Ons kenmerk: ACM/DE/2013/204374 Zaaknummer: 13.0794.52 Besluit van de Autoriteit Consument en Markt tot vaststelling van de korting ter bevordering van de doelmatige bedrijfsvoering, de kwaliteitsterm

Nadere informatie

VOORDELIGE ENERGIETARIEVEN

VOORDELIGE ENERGIETARIEVEN VOORDELIGE ENERGIETARIEVEN Zoals u wellicht weet, bent u vrij in het kiezen van uw energieleverancier. Vereniging Gebra heeft een kortingsregeling voor elektriciteit en gas met MAIN Energie te Amsterdam.

Nadere informatie

De bezwaren van RENDO worden in deze beslissing op bezwaar ongegrond verklaard. Dit betekent dat het bestreden besluit in stand blijft.

De bezwaren van RENDO worden in deze beslissing op bezwaar ongegrond verklaard. Dit betekent dat het bestreden besluit in stand blijft. Ons kenmerk: ACM/DJZ/2017/204470_OV Zaaknummer: 13.1086.52.1.01 Datum : 26 juli 2017 Beslissing van de Autoriteit Consument en Markt (hierna: de ACM) op het bezwaarschrift van N.V. RENDO (hierna: RENDO)

Nadere informatie

1 Inleiding. 2 Wettelijke context BESLUIT. Nederlandse Mededingingsautoriteit

1 Inleiding. 2 Wettelijke context BESLUIT. Nederlandse Mededingingsautoriteit Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 82, eerste lid, jo. artikel 82, vierde lid, van de Gaswet. Nummer

Nadere informatie

BESLUIT. Besluit van de Minister van Economische Zaken als bedoeld in artikel 95d van de

BESLUIT. Besluit van de Minister van Economische Zaken als bedoeld in artikel 95d van de Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT Nummer 10548_1/7.BT898 Betreft zaak: Besluit tot het verlenen van een vergunning voor de levering van elektriciteit aan kleinverbruikers op grond van artikel

Nadere informatie

1 Juridisch kader BESLUIT

1 Juridisch kader BESLUIT Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 43, eerste lid, van de Gaswet l Nummer 102552_2 / 7 Betreft zaak:

Nadere informatie

BESLUIT. I. Juridisch kader. Dienst uitvoering en toezicht Energie

BESLUIT. I. Juridisch kader. Dienst uitvoering en toezicht Energie Dienst uitvoering en toezicht Energie BESLUIT Nummer: 101647/ Betreft: Besluit tot het verlenen van een vergunning voor de levering van elektriciteit aan kleinverbruikers op grond van artikel 95d, eerste

Nadere informatie

Besluit van de Autoriteit Consument en Markt (hierna: ACM) als bedoeld in artikel 81e, tweede lid van de Gaswet.

Besluit van de Autoriteit Consument en Markt (hierna: ACM) als bedoeld in artikel 81e, tweede lid van de Gaswet. Ons kenmerk: ACM/DE/2015/207112 Zaaknummer: 15.0656.52 Besluit van de Autoriteit Consument en Markt (hierna: ACM) als bedoeld in artikel 81e, tweede lid van de Gaswet. 1 Inleiding 1. Met dit besluit geeft

Nadere informatie

BESLUIT. Directie Toezicht Energie INLEIDING EN PROCEDURE WETTELIJK KADER

BESLUIT. Directie Toezicht Energie INLEIDING EN PROCEDURE WETTELIJK KADER Directie Toezicht Energie BESLUIT Nummer: 102004-4 Betreft: Besluit tot verlening van ontheffing aan avitwente B.V. te Hengelo van de plicht een netbeheerder aan te wijzen ex artikel 15, tweede lid, van

Nadere informatie

Ons kenmerk: ACM/DE/2013/ Zaaknummer: Pagina 1/7

Ons kenmerk: ACM/DE/2013/ Zaaknummer: Pagina 1/7 Ons kenmerk: ACM/DE/2013/204383 Zaaknummer: 13.0801.52 Besluit van de Autoriteit Consument en Markt tot vaststelling van de korting ter bevordering van de doelmatige bedrijfsvoering, de kwaliteitsterm

Nadere informatie

BESLUIT. Nederlandse Mededingingsautoriteit

BESLUIT. Nederlandse Mededingingsautoriteit Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT Nummer 103637_7/1 Betreft zaak: Besluit tot wijziging van het besluit tot vaststelling van de korting ter bevordering van de doelmatige bedrijfsvoering, de kwaliteitsterm

Nadere informatie

Inleiding. Wettelijke context BESLUIT. Nederlandse Mededingingsautoriteit

Inleiding. Wettelijke context BESLUIT. Nederlandse Mededingingsautoriteit Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 41c, eerste lid van de Elektriciteitswet 1998. Nummer: 102370_11/8

Nadere informatie

De Minister van Economische Zaken, Gelet op de artikelen 93, derde lid, van de Elektriciteitswet 1998 en 85, derde lid, van de Gaswet;

De Minister van Economische Zaken, Gelet op de artikelen 93, derde lid, van de Elektriciteitswet 1998 en 85, derde lid, van de Gaswet; CONCEPT Regeling van de Minister van Economische Zaken van, nr. WJZ, houdende nadere regels met betrekking tot het verlenen van instemming met wijzigingen ten aanzien van de eigendom van elektriciteitsnetten

Nadere informatie

BESLUIT. Nederlandse Mededingingsautoriteit

BESLUIT. Nederlandse Mededingingsautoriteit Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT Nummer 103637_6/1 Betreft zaak: Besluit tot wijziging van het besluit tot vaststelling van de korting ter bevordering van de doelmatige bedrijfsvoering, de kwaliteitsterm

Nadere informatie

1 Juridisch kader BESLUIT. Directie Toezicht Energie

1 Juridisch kader BESLUIT. Directie Toezicht Energie Directie Toezicht Energie BESLUIT Nummer: 102491_1/12 Betreft: Besluit tot het verlenen van een vergunning voor de levering van elektriciteit aan kleinverbruikers op grond van artikel 95d, eerste lid,

Nadere informatie

1 Juridisch kader BESLUIT ENERGIEKAMER

1 Juridisch kader BESLUIT ENERGIEKAMER ENERGIEKAMER BESLUIT Nummer: 102557_1/6 Betreft: Besluit tot het verlenen van een vergunning voor de levering van elektriciteit aan kleinverbruikers op grond van artikel 95d, eerste lid, van de Elektriciteitswet

Nadere informatie

Autoriteit Consument & Markt

Autoriteit Consument & Markt Consument & Markt BESLUIT Ons kenmerk: ACM/DC/2014/ 206881 Betreft zaak 14.0939.53: Besluit tot het verlenen van een vergunning voor de levering van gas aan kleinverbruikers op grond van artikel 45, eerste

Nadere informatie

Ons kenmerk: ACM/DE/2013/ Zaaknummer: Pagina 1/7

Ons kenmerk: ACM/DE/2013/ Zaaknummer: Pagina 1/7 Ons kenmerk: ACM/DE/2013/204379 Zaaknummer: 13.0799.52 Besluit van de Autoriteit Consument en Markt tot vaststelling van de korting ter bevordering van de doelmatige bedrijfsvoering, de kwaliteitsterm

Nadere informatie

Nvia. I. Aanvraag en procedure. Nederlandse Mededingingsautoriteit B ES LU IT

Nvia. I. Aanvraag en procedure. Nederlandse Mededingingsautoriteit B ES LU IT Nederlandse Mededingingsautoriteit Nvia B ES LU IT Nummer 102531_3/12 Betreft zaak: Besluit tot wijziging van de voorschriften die verbonden zijn aan de vergunning I. Aanvraag en procedure 1. Bij besluit

Nadere informatie

Ons kenmerk: ACM/DE/2013/ Zaaknummer: Pagina 1/7

Ons kenmerk: ACM/DE/2013/ Zaaknummer: Pagina 1/7 Ons kenmerk: ACM/DE/2013/204368 Zaaknummer: 13.0795.52 Besluit van de Autoriteit Consument en Markt tot vaststelling van de korting ter bevordering van de doelmatige bedrijfsvoering, de kwaliteitsterm

Nadere informatie

van artikel 45, eerste lid, van de Gaswet aan SEPA Green Energy B.V.

van artikel 45, eerste lid, van de Gaswet aan SEPA Green Energy B.V. Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT Nummer 102565_2/72 Betreft zaak: Besluit tot het verlenen van een vergunning voor de levering van gas aan kleinverbruikers op grond van artikel 45, eerste lid,

Nadere informatie

Ons kenmerk: ACM/DE/2013/ Zaaknummer: Pagina 1/7

Ons kenmerk: ACM/DE/2013/ Zaaknummer: Pagina 1/7 Ons kenmerk: ACM/DE/2013/204374 Zaaknummer: 13.0793.52 Besluit van de Autoriteit Consument en Markt tot vaststelling van de korting ter bevordering van de doelmatige bedrijfsvoering, de kwaliteitsterm

Nadere informatie

BESLUIT. op grond van artikel 95d, eerste lid, van de Elektriciteitswet 1998 aan Atoomstroom B.V.

BESLUIT. op grond van artikel 95d, eerste lid, van de Elektriciteitswet 1998 aan Atoomstroom B.V. Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT Nummer 102552_1/48 Betreft zaak: Besluit tot het verlenen van een vergunning voor de levering van elektriciteit aan kleinverbruikers op grond van artikel 95d,

Nadere informatie

BESLUIT. Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 51 van de Elektriciteitswet 1998.

BESLUIT. Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 51 van de Elektriciteitswet 1998. Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT Nummer 102497/24 Betreft zaak: Besluit tot geschilbeslechting inzake CLD (van Wijnen) vs. Continuon Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit

Nadere informatie

BESLUIT. Nederlandse Mededingingsautoriteit. Openbaar. I. Inleiding

BESLUIT. Nederlandse Mededingingsautoriteit. Openbaar. I. Inleiding Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT Nummer: 103078_4/20 Betreft zaak: Beslissing op bezwaar tegen het besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit van 29 augustus 2008,

Nadere informatie

Beleidsregel Redelijke Opzegvergoedingen Vergunninghouders

Beleidsregel Redelijke Opzegvergoedingen Vergunninghouders Beleidsregel Redelijke Opzegvergoedingen Vergunninghouders Den Haag, maart 2005 Dienst uitvoering en toezicht Energie Pagina 1 van 11 PROJECTNAAM: REDELIJKE OPZEGVERGOEDINGEN (ROVER) PROJECTNUMMER: 101948-30

Nadere informatie

Bijlage 1 bij de overeenkomst regulering transporttarieven gas, d.d. 3 november 2003

Bijlage 1 bij de overeenkomst regulering transporttarieven gas, d.d. 3 november 2003 Bijlage 1 bij de overeenkomst regulering transporttarieven gas, d.d. 3 november 2003 pagina 1 van 27 Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 4 2. ALGEMENE BEPALINGEN... 4 Artikel 1 definiëring reguleringsperiodes...4

Nadere informatie

Pagina BESLUIT. Ons kenmerk: ACM/DE/2014/ Zaaknummer:

Pagina BESLUIT. Ons kenmerk: ACM/DE/2014/ Zaaknummer: Pagina 1/9 Muzenstraat 41 2511 WB Den Haag Postbus 16326 2500 BH Den Haag T 070 722 20 00 F 070 722 23 55 info @acm.nl www.acm.nl www.consuwijzer.nl Ons kenmerk: ACM/DE/2014/206470 Zaaknummer: 14.0685.52

Nadere informatie

Dienst uitvoering en toezicht Energie

Dienst uitvoering en toezicht Energie Dienst uitvoering en toezicht Energie Aan TenneT B.V. t.a.v. ir. J.M. Kroon mba Postbus 718 6800 AS ARNHEM Datum Uw kenmerk Ons kenmerk Bijlage(n) 101143/14.B235 1. Randnummer 7 van besluit 101143/9 2.

Nadere informatie

Besluit van de Autoriteit Consument en Markt (hierna: ACM) als bedoeld in artikel 40a van de Elektriciteitswet 1998.

Besluit van de Autoriteit Consument en Markt (hierna: ACM) als bedoeld in artikel 40a van de Elektriciteitswet 1998. Ons kenmerk: ACM/DE/2015/207110 Zaaknummer: 15.0655.52 Besluit van de Autoriteit Consument en Markt (hierna: ACM) als bedoeld in artikel 40a van de Elektriciteitswet 1998. 1 Inleiding 1. Met dit besluit

Nadere informatie

B ES LU IT. op grond van artikel 45, eerste lid, van de Gaswet aan ENECO Energie Retail B.V.

B ES LU IT. op grond van artikel 45, eerste lid, van de Gaswet aan ENECO Energie Retail B.V. Dienst uitvoering en toezicht Energie dtt: B ES LU IT Nummer: 101698-10 Betreft: Besluit tot het verlenen van een vergunning voor de levering van gas aan kleinverbruikers op grond van artikel 45, eerste

Nadere informatie

Autoriteit Consument & Markt

Autoriteit Consument & Markt Ons kenmerk: ACM/DC/2016/200282 Zaaknummer: 15.0833.53 Datum: 11 januari 2016 tot het verlenen van een vergunning voor de levering van gas aan kleinverbruikers op grond van artikel 45, eerste lid, van

Nadere informatie

Pagina 1/9. Besluit. 1 Inleiding. 2 Wettelijk kader

Pagina 1/9. Besluit. 1 Inleiding. 2 Wettelijk kader Ons kenmerk: ACM/DE/2013/205565 Zaaknummer: 13.0483.52 van de Autoriteit Consument en Markt op grond van artikel 12f, eerste lid van de Gaswet inhoudende de tariefstructuren als bedoeld in artikel 12a

Nadere informatie

Autoriteit Consument & Markt

Autoriteit Consument & Markt BESLUIT Ons kenmerk: ACM/DC/2015/200448 Betreft 14.1262.53: Besluit tot het verlenen van een vergunning voor de levering van gas aan kleinverbruikers op grond van artikel 45, eerste lid, van de Gaswet

Nadere informatie

BESLUIT. I. Aanvraag en procedure

BESLUIT. I. Aanvraag en procedure BESLUIT Nummer: 102548_2/4 Betreft zaak: Besluit tot het verlenen van een vergunning voor de levering van gas aan kleinverbruikers op grond van artikel 45, eerste lid, van de Gaswet aan Qwint B.V. I. Aanvraag

Nadere informatie

Pagina 1/10 ONTWERPBESLUIT. Ontwerpbesluit. Ons kenmerk: ACM/DE/2015/ Zaaknummer:

Pagina 1/10 ONTWERPBESLUIT. Ontwerpbesluit. Ons kenmerk: ACM/DE/2015/ Zaaknummer: Ons kenmerk: ACM/DE/2015/205669 Zaaknummer: 14.0980.52 ONTWERPBESLUIT Besluit van de Autoriteit Consument en Markt op grond van artikel 36 van de Elektriciteitswet 1998. Pagina 1/10 Muzenstraat 41 2511

Nadere informatie

1 Juridisch kader BESLUIT

1 Juridisch kader BESLUIT Directie Toezicht Energie BESLUIT Nummer: Betreft: 102461/3.BT827 Besluit tot het verlenen van een vergunning voor de levering van elektriciteit aan kleinverbruikers op grond van artikel 95d, eerste lid,

Nadere informatie

BESLUIT OPENBAAR. 3. Op 8 juni 2015 heeft ACM de ontvangst van de aanvraag schriftelijk bevestigd aan Vrij Op Naam B.V..

BESLUIT OPENBAAR. 3. Op 8 juni 2015 heeft ACM de ontvangst van de aanvraag schriftelijk bevestigd aan Vrij Op Naam B.V.. BESLUIT OPENBAAR Ons kenmerk: ACM/DC/2015/206510 Betreft zaak 15.0597.53: Besluit tot het verlenen van een vergunning voor de levering van gas aan kleinverbruikers op grond van artikel 45, eerste lid,

Nadere informatie

Besluit. Ons kenmerk: ACM/DE/2016/ Zaaknummer: Pagina

Besluit. Ons kenmerk: ACM/DE/2016/ Zaaknummer: Pagina Pagina 1/10 Muzenstraat 41 2511 WB Den Haag Postbus 16326 2500 BH Den Haag T 070 722 20 00 F 070 722 23 55 info @acm.nl www.acm.nl www.consuwijzer.nl Ons kenmerk: ACM/DE/2016/205166 Zaaknummer: 16.0427.52

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Na artikel worden twee artikelen ingevoegd, luidende:

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Na artikel worden twee artikelen ingevoegd, luidende: STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 9421 17 februari 2017 Besluit van de Autoriteit Consument en Markt van 16 februari 2017, kenmerk ACM/DE/2017/200909, tot

Nadere informatie

Autoriteit Consument & Markt

Autoriteit Consument & Markt - Autoriteit BESLUIT Ons kenmerk: ACM/DC/2015/ 203302 Betreft zaak 15.0404.53: Besluit tot het verlenen van een vergunning voor de levering van gas aan kleinverbruikers op grond van artikel 45, eerste

Nadere informatie

BESLUIT. Nederlandse Mededingingsautoriteit

BESLUIT. Nederlandse Mededingingsautoriteit Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT Nummer 103637_2/1 Betreft zaak: Besluit tot wijziging van het besluit tot vaststelling van de korting ter bevordering van de doelmatige bedrijfsvoering, de kwaliteitsterm

Nadere informatie

BESLUIT. I. Inleiding II. Feiten. Dienst uitvoering en toezicht Energie

BESLUIT. I. Inleiding II. Feiten. Dienst uitvoering en toezicht Energie Dienst uitvoering en toezicht Energie BESLUIT Nummer: 101855-11 Betreft: Besluit op de aanvragen van Elsta B.V. & Co en Delta Netwerk bedrijf B.V. om een bindende aanwijzing te geven als bedoeld in artikel

Nadere informatie

I. Aanvraag en procedure

I. Aanvraag en procedure Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT Nummer 102564_1 / 46 Betreft zaak: Besluit tot het verlenen van een vergunning voor de levering van elektriciteit aan kleinverbruikers op grond van artikel 95d,

Nadere informatie

Autoriteit Consument & 11

Autoriteit Consument & 11 - Autoriteit Consument & 11 BESLUIT Nummer: ACM/DC/2014/202087 Betreft zaaknr 13.0555.53: Besluit tot het verlenen van een vergunning voor de levering van gas aan kleinverbruikers op grond van artikel

Nadere informatie

Dienst uitvoering en toezicht Energie t.a.v. de heer ir. G.J.L. Zijl Postbus BH DEN HAAG. Hoogeveen, 12 februari 2003

Dienst uitvoering en toezicht Energie t.a.v. de heer ir. G.J.L. Zijl Postbus BH DEN HAAG. Hoogeveen, 12 februari 2003 Dienst uitvoering en toezicht Energie t.a.v. de heer ir. G.J.L. Zijl Postbus 16326 2500 BH DEN HAAG Hoogeveen, 12 februari 2003 Onze ref. : DN/SV/ES/ Uw kenmerk : Projectnummer 101496 Inzake Consultatienotitie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 25 097 Structuurverandering elektriciteitssector Nr. 28 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

DTe richtlijn factureren voor consumenten 2004

DTe richtlijn factureren voor consumenten 2004 DTe richtlijn factureren voor consumenten 2004 Den Haag, juli 2004 Dienst uitvoering en toezicht Energie PAGINA 1 VAN 8 PROJECTNAAM: DUIDELIJKE NOTA S (DUIN) PROJECTNUMMER: 300039 DIENST UITVOERING EN

Nadere informatie

vws0001157 Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

vws0001157 Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal vws0001157 Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Hierbij bied ik u, overeenkomstig artikel 2, eerste lid, van de Wet geneesmiddelenprijzen, een ontwerp-regeling tot wijziging van de

Nadere informatie

I. Aanvraag en procedure

I. Aanvraag en procedure utoriteit Donsument t Mar t Ons kenmerk: ACM/DC/2013/203954 Zaaknummer: 13.0207.53 tot het verlenen van een vergunning voor de levering van gas aan kleinverbruikers op grond van artikel 45, eerste lid,

Nadere informatie

Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet.

Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. BESLUIT Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. Zaaknummer 2130/Eneco - GZO I. MELDING 1. Op 9 oktober

Nadere informatie

op grond van artikel 95d, eerste lid, van de Elektriciteitswet 1998 aan SEPA Green Energy B.V.

op grond van artikel 95d, eerste lid, van de Elektriciteitswet 1998 aan SEPA Green Energy B.V. Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT Nummer 102565_1/66 Betreft zaak: Besluit tot het verlenen van een vergunning voor de levering van elektriciteit aan kleinverbruikers op grond van artikel 95d,

Nadere informatie

Geachte heer Hausoul, Omgevingsvergunning

Geachte heer Hausoul, Omgevingsvergunning de heer P.J.L. Hausoul Rott 53 6294 NL VIJLEN Datum Geachte heer Hausoul, Onderwerp HZ_WABO-2018-0002 Ons kenmerk 18.0004588 18.0004588 Sector Ruimte J.J. Bulles T 043-3068556 Uw brief van Omgevingsvergunning

Nadere informatie

BIJLAGE D BIJ METHODEBESLUIT

BIJLAGE D BIJ METHODEBESLUIT Dienst uitvoering en toezicht Energie BIJLAGE D BIJ METHODEBESLUIT Nummer: 101732-31 Betreft: Bijlage D bij het besluit tot vaststelling van de methode van de korting ter bevordering van de doelmatige

Nadere informatie

BESLUIT. 2 0 c (/) 1. Op 26 september 2013 heeft Flexenergie B.V., handelend onder de naam EnergieFlex d g a) o r ) cn cn

BESLUIT. 2 0 c (/) 1. Op 26 september 2013 heeft Flexenergie B.V., handelend onder de naam EnergieFlex d g a) o r ) cn cn Consuent BESLUIT Ons kenmerk: ACM/DC/2014/200731 Betreft zaaknummer 13.0866.53 Besluit tot het verlenen van een vergunning voor de levering van gas aan kleinverbruikers op grond van artikel 45, eerste

Nadere informatie

BESLUIT. Openbaar. Nederlandse Mededingingsautoriteit I. VERLOOP VAN DE PROCEDURE

BESLUIT. Openbaar. Nederlandse Mededingingsautoriteit I. VERLOOP VAN DE PROCEDURE Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT Nummer 100468/ 10 Betreft zaak: Beslissing op het bezwaar van het Productschap Tuinbouw tegen de besluiten van de directeur DTe van 29 maart 2001 (kenmerken 100222

Nadere informatie

BESLUIT. doelmatige bedrijfsvoering, de kwaliteitsterm en van het rekenvolume voor de vijfde reguleringsperiode voor Westland Infra Netbeheer B.V.

BESLUIT. doelmatige bedrijfsvoering, de kwaliteitsterm en van het rekenvolume voor de vijfde reguleringsperiode voor Westland Infra Netbeheer B.V. Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT Nummer 104163_9 / 3 Betreft zaak: Besluit tot wijziging van het besluit tot vaststelling van de korting ter bevordering van de doelmatige bedrijfsvoering, de

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 36393 20 december 2013 Besluit van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu van 18 december 2013, nr. IENM/ILT-2013/74125,

Nadere informatie

Besluit van de Autoriteit Consument en Markt (hierna: ACM) als bedoeld in artikel 81e, tweede lid van de Gaswet.

Besluit van de Autoriteit Consument en Markt (hierna: ACM) als bedoeld in artikel 81e, tweede lid van de Gaswet. Pagina 1/9 Muzenstraat 41 2511 WB Den Haag Postbus 16326 2500 BH Den Haag T 070 722 20 00 F 070 722 23 55 info @acm.nl www.acm.nl www.consuwijzer.nl Ons kenmerk: ACM/DE/2013/204448 Zaaknummer: 13.0835.52

Nadere informatie

Besluit tot vaststelling van het meettarief voor kleinverbruikers van gas per 1 januari 2017

Besluit tot vaststelling van het meettarief voor kleinverbruikers van gas per 1 januari 2017 Pagina 1/8 Muzenstraat 41 2511 WB Den Haag Postbus 16326 2500 BH Den Haag T 070 722 20 00 F 070 722 23 55 info @acm.nl www.acm.nl www.consuwijzer.nl Ons kenmerk: ACM/DE/2016/207096 Zaaknummer: 16.1163.52

Nadere informatie

Formule Beschrijving parameter Waarde 29 Afschrijvingen 2003 van investeringen na Totale afschrijvingen

Formule Beschrijving parameter Waarde 29 Afschrijvingen 2003 van investeringen na Totale afschrijvingen Nummer: 101155-54 Betreft: Bijlage D bij het besluit tot vaststelling van de korting ter bevordering van de doelmatige bedrijfsvoering ingevolge artikel 41, eerste lid, van de Elektriciteitswet 1998 voor

Nadere informatie

Pagina 1/9. Besluit. 1 Inleiding. 2 Wettelijk kader

Pagina 1/9. Besluit. 1 Inleiding. 2 Wettelijk kader Ons kenmerk: ACM/DE/2013/206524 Zaaknummer: 13.0550.52 Besluit van de Autoriteit Consument en Markt op grond van artikel 12f, eerste lid, van de Gaswet inhoudende de vaststelling van de voorwaarden als

Nadere informatie

BESLUIT. 5. Op 2 september 1998 heeft de NMa bij brief een aantal vragen aan partijen voorgelegd, welke bij brief van 15 oktober 1998 zijn beantwoord.

BESLUIT. 5. Op 2 september 1998 heeft de NMa bij brief een aantal vragen aan partijen voorgelegd, welke bij brief van 15 oktober 1998 zijn beantwoord. BESLUIT Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit tot afwijzing van een aanvraag om ontheffing als bedoeld in artikel 17 van de Mededingingswet. Zaaknummer 741/Overeenkomst

Nadere informatie

Besluit tot vaststelling van het meettarief voor kleinverbruikers van gas per 1 januari 2018

Besluit tot vaststelling van het meettarief voor kleinverbruikers van gas per 1 januari 2018 Ons kenmerk: ACM/DE/2017/206307 Zaaknummer: 17.0840.52 Besluit tot vaststelling van het meettarief voor kleinverbruikers van gas per 1 januari 2018 Besluit van de Autoriteit Consument en Markt als bedoeld

Nadere informatie