Woningmarktonderzoek Wijk bij Duurstede 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Woningmarktonderzoek Wijk bij Duurstede 2012"

Transcriptie

1 Woningmarktonderzoek Wijk bij Duurstede 2012 Versie: juni 2013 Gemaakt door: Ingeborg van den Wijngaart Gemaakt in samenwerking met: Willemijn Tepper Suggesties voor verbetering kunt u en naar

2 Inhoud INLEIDING WAAROM EEN WONINGMARKTONDERZOEK? Achtergrond Vragen Opzet WAT ZIJN DE UITKOMSTEN VAN HET ONDERZOEK? Soorten woningen Samenstelling huishoudens Wie waar woont Woonomgeving Verhuizen Gelijkvloerse woningen Tekorten en overschotten WAT ZIJN ONZE AANBEVELINGEN? Woningtypen Primaire doelgroep Doorstroming Verkoop Nieuwbouw Aanpak goedkope en dure scheefheid CONTACT...12 samenvatting Woningmarktonderzoek 2012 / versie juni

3 Inleiding Voor u ligt de samenvatting van ons Woningmarktonderzoek Doel van dit onderzoek is het schetsen van een zo goed mogelijk beeld van de woningmarktontwikkeling in de gemeente Wijk bij Duurstede. Zoals het woord woningmarktontwikkeling al zegt, staan veranderingen in woonwensen en - mogelijkheden nooit stil. Ontwikkelingen op elk maatschappelijk terrein veranderen de vraag en het aanbod. Het nieuwe overheidsbeleid beïnvloedt rechtstreeks ons werkterrein, maar ook indirect. Zo wordt bijvoorbeeld de woonvraag ook beïnvloedt door de overheveling van de awbz naar de wmo. Onze stelling Voor ons is de belangrijkste uitkomst van het onderzoek: de roep om levensloopbestendige woningen is groot, vooral voor ouderen. Daarnaast moet het aantal woningen voor de huishoudens met een bescheiden inkomen omhoog. Uw reactie Graag horen we uw mening en ideeën over ons Woningmarktonderzoek Die betrekken wij in de gesprekken met gemeente en projectontwikkelaars over de bouwopgave voor Wijk bij Duurstede. Contact Laat uw mening, vragen en opmerkingen weten op onze site, per mail of in een persoonlijk gesprek. Onze contactgegevens staan in het laatste hoofdstuk van dit document. Samenvatting Woningmarktonderzoek 2012 / versie juni

4 1. Waarom een woningmarktonderzoek? 1.1. Achtergrond Wij hebben behoefte aan actueel inzicht in de woonwensen van huishoudens in de gemeente Wijk bij Duurstede. In dat kader hebben wij in 2012 een woonwensenonderzoek uitgevoerd. Voor u ligt de samenvatting van de onderzoeksresultaten. Het is een actualisatie van ons onderzoek uit Doel Het Woningmarktonderzoek Wijk bij Duurstede 2012 heeft als doel een zo goed mogelijk beeld te schetsen van de woningmarktontwikkeling in de gemeente Wijk bij Duurstede. Het onderzoek geeft inzicht in de woonwensen van de huishoudens in de gemeente en geeft een beeld van potentiële tekorten en overschotten op de woningmarkt. Het onderzoek levert informatie op voor: De onderbouwing van onze investeringsbeslissingen (nieuwbouw en renovatie). Ons strategisch voorraadbeheer. De beantwoording van volkshuisvestelijke vragen binnen onze eigen organisatie en de gemeente. De resultaten in de rapportage zijn gebaseerd op het onderzoek, tenzij expliciet anders vermeld Vragen Onze belangrijkste vraag Hoe verhouden vraag en aanbod op de woningmarkt in Wijk bij Duurstede zich tot elkaar en wat zijn de specifieke knelpunten met betrekking tot woningtypen en doelgroepen? Van de hoofdvraag hebben we onderstaande subvragen afgeleid Hoe is de Wijkse woningvoorraad samengesteld? Hoe ziet de Wijkse samenleving eruit? Hoe zijn de huishoudens (naar leeftijd, samenstelling, inkomen en gezondheid) verdeeld over de woningvoorraad? De primaire doelgroep van corporaties bestaat uit de huishoudens met een inkomen lager dan de door de rijksoverheid vastgestelde inkomensgrenzen voor huurtoeslag. Hoe groot is de omvang van deze groep binnen de totale bevolking van Wijk bij Duurstede? En hoeveel sociale huurwoningen moeten er bereikbaar blijven voor deze doelgroep? Hoe beoordelen de huishoudens de eigen woonomgeving? Naar welke woningtypen is vraag? Welke verhuisbewegingen zijn de afgelopen jaren gerealiseerd? Welke verhuisbewegingen kunnen we in de toekomst (potentieel) verwachten? En welke woningen komen vrij en naar welke woningen is vraag als die verhuiswensen zijn ingevuld? Op welke wijze hangt de woningvraag samen met huishoudenskenmerken? Is er behoefte aan specifieke ouderenhuisvesting? samenvatting Woningmarktonderzoek 2012 / versie juni

5 1.3. Opzet Het woningmarktonderzoek 2012 is beperkter van opzet dan het onderzoek dat wij in 2008 hebben uitgevoerd. Het in 2008 uitgevoerde mondelinge deel is komen te vervallen. We hebben in totaal anonieme enquêtes steekproefsgewijs verspreid in de gemeente Wijk bij Duurstede. Naast de hoofdenquête zat in elke envelop een enquête voor eventuele thuiswonende kinderen van 18 jaar of ouder. Doel van die enquête was om een beeld te krijgen van de woonwensen van starters 1. We ontvingen 839 hoofdenquêtes (28 procent) en 112 starterenquêtes 2 ingevuld terug. Op basis van statische methodes is de betrouwbaarheid van de resultaten over het algemeen hoog. 1 Starters zijn alle huishoudens die op de woningmarkt komen vanuit een onzelfstandige woonsituatie. Hieronder vallen zowel huishoudens die vanuit huis (thuis wonen bij ouders) de woningmarkt betreden als huishoudens die vanuit onzelfstandige woonruimte (kamer, inwonen bij een hospita, etc.) de woningmarkt betreden. In dit onderzoek is alleen de eerste categorie meegenomen. 2 Welk percentage de starterenquête ingevuld heeft, kunnen wij niet achterhalen, omdat de vragenlijsten anoniem bezorgd zijn en wij dus niet weten hoeveel thuiswonende kinderen van 18 jaar of ouder wonen de enquête gekregen hebben. Woningmarktonderzoek

6 2. Wat zijn de uitkomsten van het onderzoek? De woningmarktenquête was verdeeld in thema s. Aan de hand van deze thema s zetten we de uitkomsten van het onderzoek op een rij Soorten woningen Welke soort woningen zijn gebouwd in de gemeente Wijk bij Duurstede en hoe is die verhouding binnen het aanbod sociale huurwoningen? In Wijk bij Duurstede staan in vergelijking tot de provincie veel eengezinsrijwoningen en weinig meergezinswoningen (appartementencomplex of portiekflat). De eengezinsrijwoning met drie of meer slaapkamers is het meest voorkomende woningtype. Datzelfde geldt voor de sociale huurvoorraad. In Wijk bij Duurstede bestaat zowel de hele woningvoorraad als de sociale huurvoorraad voor het grootste deel uit eengezinsrijwoningen. In Wijk staan weinig appartementencomplexen en portiekflats Samenstelling huishoudens In Wijk bij Duurstede is een huishouden van een (echt)paar met of zonder (nog thuiswonende) kinderen met ruim zeventig procent het meest voorkomende type huishouding. Een kwart is alleenstaand en zeven procent een eenoudergezin. Gezinnen, zowel paren met kinderen als eenoudergezinnen, zijn met ruim veertig procent sterk vertegenwoordigd binnen de gemeente. Een vijfde van de huishoudens van 65 jaar of ouder. Die groep gaat de komende jaren sterk groeien (vergrijzing). Naar verwachting stijgt daardoor het aandeel alleenstaanden en echtparen zonder (nog thuiswonende) kinderen nog meer. Primaire doelgroep Van de huishoudens in Wijk behoort bijna een kwart tot de groep die corporaties hun primaire doelgroep noemen. Dat zijn de huishoudens die recht hebben op huurtoeslag. Omdat het onderzoek niet alleen ingevuld is door onze huurders, vallen alle Wijkse huishoudens met een inkomen lager dan de door de rijksoverheid vastgestelde inkomensgrenzen voor huurtoeslag binnen deze primaire doelgroep. Dus ook huishoudens met een eigen woning. In ons onderzoek bestaat de primaire doelgroep voor ruim zeventig procent uit alleenstaanden en echtparen zonder kinderen. Eenoudergezinnen zijn ten opzichte van het gemeentelijk gemiddelde ruim vertegenwoordigd binnen onze primaire doelgroep. Echtparen met kinderen zijn ondervertegenwoordigd. Op dit moment bestaat de primaire doelgroep uit huishoudens. In 2008 waren dat nog huishoudens, wat neerkomt op een stijging van 57 procent tussen 2008 en Van de huishoudens uit de primaire doelgroep woont zestig procent in een corporatiewoning. Kleine huishoudens (alleenstaanden, echtparen zonder kinderen) zijn de belangrijkste doelgroep van de sociale huursector. Eenoudergezinnen (in omvang een kleine groep) zijn voor huisvesting grotendeels aangewezen op de sociale huursector. Oudere huishoudens behoren bovengemiddeld vaak tot de primaire doelgroep. Binnen de hele gemeente is een vijfde van de huishoudens 65 jaar of ouder, terwijl dat binnen de primaire doelgroep ruim een derde is. De combinatie van deze twee kenmerken, duidt op groei van de primaire doelgroep. samenvatting Woningmarktonderzoek 2012 / versie juni

7 2.3. Wie waar woont Voor de huursector zijn alleenstaanden en echtparen zonder kinderen de belangrijkste, want grootste, doelgroepen. In bijna de helft van alle Wijkse huurwoningen woont een alleenstaande en in ruim een kwart wonen echtparen zonder kinderen. Dit zijn vooral echtparen van 55 jaar of ouder. Koopwens We hebben ook gekeken naar de verhouding huur/koop per leeftijdscategorie. Daaruit blijkt dat het aandeel koop stijgt tot 65 jaar. Vanaf 65 jaar daalt het aandeel koop weer. Dit betekent dat een deel van de huiseigenaren aan het einde van de wooncarrière de eigen koopwoning inruilt voor een huurwoning. In de meeste gevallen gaat het om een verhuizing van een eengezinskoopwoning naar een huurappartement. Wat opvalt is dat binnen de primaire doelgroep vooral veel oudere huishoudens een eigen woning hebben. De meest voorkomende wooncarrière: starten in een huurwoning, een woning kopen als de huishoudenssituatie stabiel is en de inkomsten hoog genoeg zijn, en weer gaan huren vanaf 65 jaar. Alleenstaanden en eenoudergezinnen met kinderen wonen relatief vaak in een huurwoning. Gezinnen en echtparen zonder kinderen wonen over het algemeen in een koopwoning Woonomgeving De crisis en de bijbehorende bezuinigingen maakt de inwoners van Wijk bij Duurstede niet minder positief over de eigen woonomgeving. De gemiddelde waardering voor de eigen buurt is een 7,8 en ligt iets hoger dan in 2008 (7,7). Voor elke buurt ligt de waardering ruim boven de 7,0. De laagste waardering is een 7,4. Van leefbaarheidproblemen op buurtniveau is volgens het onderzoek geen sprake en dat bevestigen onze medewerkers van de afdeling klantencontacten. Onze huurders zijn in vergelijking tot het Wijkse gemiddelde wel minder blij met de rust, netheid en veiligheid in hun buurt. Daarnaast valt op dat kopers en huishoudens met een hoger inkomen positiever oordelen over de buurt dan huurders en huishoudens met een lager inkomen. Ook oudere huishoudens oordelen positiever dan jongere huishoudens. De inwoners van Wijk bij Duurstede oordelen met een gemiddelde van 7,8 positief over hun woonomgeving. Sociale huurders zijn gemiddeld iets minder blij met hun buurt. Kopers, hogere inkomens en ouderen oordelen het meest positief Verhuizen Verhuizen is actueel onderwerp. Wat zijn de verhuisbewegingen en redenen binnen Wijk? Van de huishoudens die de afgelopen vijf jaar een nieuwe woning in Wijk betrokken, komt twee derde uit de gemeente zelf, een derde uit met name Nieuwegein, Utrecht en Utrechtse Heuvelrug. De Wijkse woningmarkt moet het dus vooral hebben van verhuizingen binnen de gemeentegrenzen. Van de huishoudens van buiten Wijk bij Duurstede is 55 procent in de koopsector en 45 procent in de huursector terecht gekomen. De meeste nieuwkomers gaan naar de Binnenstad. De buurten De Engk, De Horden en Frankenhof en de kernen Langbroek en Cothen trekken vooral nieuwe bewoners aan uit de eigen gemeente (ruim 70 procent). Voor Langbroek is dat opvallend, want in het onderzoek uit 2008 lag dat percentage op 26 procent. Woningmarktonderzoek

8 Wensen Dalende verkoopprijzen, toenemende werkloosheid en een strengere kredietverlening dragen er waarschijnlijk aan bij dat veel mensen in Wijk bij Duurstede eventuele verhuiswensen opzij zetten. Momenteel willen minder Wijkenaren verhuizen dan in Die daling komt volledig voor rekening van de koopsector; in de huursector is het aantal verhuizingen gelijk gebleven. De huursector kent een gemiddeld mutatiepercentage van 6,4 procent en de koopsector van 2,8 procent per jaar. Tien procent van de zelfstandig wonende huishoudens wil in de komende vijf jaar beslist verhuizen. Daarnaast wil een derde van de huishoudens mógelijk verhuizen. Voor deze groep speelt het aanbod een belangrijke rol. Leeftijd Alleenstaanden en echtparen zonder kinderen zijn het meest verhuisgeneigd en gezinnen het minst. Vooral huishoudens uit flats zonder lift en bovenwoningen willen graag naar een andere woning. Leeftijd speelt daarbij nauwelijks een rol. De veronderstelling dat oudere huishoudens minder verhuisgeneigd zijn dan jongere bevestigt dit onderzoek niet. Binnen Wijk Veel Wijkenaren willen binnen de eigen gemeente verhuizen. Dit geldt zowel voor de starters (63 procent) als voor de doorstromers (70 procent). Overigens wilden in 2008 nog meer huishoudens in Wijk bij Duurstede blijven (respectievelijk 67 en 77 procent). Doorstromers gaan het liefst naar de wijken Binnenstad, De Geer en Frankenhof/Veilingpark, starters naar De Horden, De Heul en De Noorderwaard. Als elke verhuiswens in vervulling gaat, ontstaat in Wijk bij Duurstede en Cothen een vertrekoverschot en in Langbroek een klein vestigingsoverschot. Huishoudens tot 65 jaar willen vooral verhuizen vanwege de kenmerken van de woning, voor huishoudens van 65 jaar en ouder is de gezondheid de belangrijkste reden. De meeste Wijkenaren willen binnen de eigen gemeente verhuizen. Vooral de kernen Langbroek en Cothen trekken nieuwe bewoners aan uit de eigen gemeente. Als elke verhuiswens vervuld wordt, krijgen Wijk bij Duurstede en Cothen een vertrekoverschot en Langbroek een klein vestigingsoverschot Gelijkvloerse woningen De meeste mensen die de enquête hebben ingevuld, voelen zich gezond. Slechts tien procent voelt zich niet gezond en heeft moeite met traplopen. In Wijk bij Duurstede is zestien procent van de woningen gelijkvloers; woonkamer, keuken, minimaal een slaapkamer en badkamer zijn vanaf de straat bereikbaar zonder dat de bewoner moet traplopen. Hoewel bij een gelijkvloerse woning vaak gedacht wordt aan een appartement of flat, is ruim de helft van de gelijkvloerse woningen een eengezinswoning. De overige zijn wel flat of appartement. De gelijkvloerse woningen zijn niet gelijkmatig over de gemeente verspreid. De meeste woningen staan in De Horden, Cothen, Langbroek, De Engk en de Heul. Relatief veel van deze woningen zijn corporatiewoningen. Doelgroep De helft van de gelijkvloerse woningen in de gemeente Wijk is niet bestemd voor een specifieke doelgroep, een derde is gelabeld voor ouderen. Echter in twee derde van de gelijkvloerse woningen is de bewoner 55 jaar of ouder. Deze mensen hebben een goede tot zeer goede gezondheid. Van de Wijkenaren die willen verhuizen is ruim de helft op zoek naar een gelijkvloerse woning. Vooral appartementen met lift en appartementen met lift in een woongroep zijn gewenst. In zestig procent van de gelijkvloerse woning is de bewoner 55 jaar of ouder. Ruim de helft van de Wijkenaren die wil verhuizen, zoekt een gelijkvloerse woning, maar juist aan deze woningen is een tekort. samenvatting Woningmarktonderzoek 2012 / versie juni

9 2.7. Tekorten en overschotten Sluit het huidige woningaanbod aan bij de wens van de Wijkenaren? Niet volledig, blijkt uit het onderzoek. Als alle woonwensen in vervulling gaan, ontstaat een tekort aan huurwoningen en een overschot aan koopwoningen. Het tekort ontstaat vooral omdat starters een eerste woning willen huren en doorstromers hun koopwoning willen inruilen voor een huurwoning. Vooral etagewoningen met lift, benedenwoningen en woningen die speciaal geschikt zijn voor ouderen zijn gewenst. In de sociale huursector is juist het aanbod goedkope en betaalbare meergezinswoningen (huurprijs tot 562) laag. Het overschot in de koopsector bestaat uit rijwoningen. En ook in de koopsector geldt dat het aanbod goedkope en betaalbare meergezinswoningen laag is. Slechts een tiende van de koopwoningen een WOZ-waarde lager dan heeft. Omdat het kabinetsbeleid er vanuit gaat dat corporaties inkomsten hebben uit verkoop van woningen, proberen wij dat te realiseren. Helaas bestaat juist het grootste deel van ons verkoopaanbod uit de rijwoningen die momenteel niet goed verkopen. In Wijk bij Duurstede ontstaat een tekort van woningen als iedereen zijn woonwensen kan waarmaken. Twee derde van de starters wil in Wijk bij Duurstede blijven. De vraag van deze groep is divers. Aan koopwoningen is een overschot, vooral eengezinsrijwoningen. Nieuwe Wijkenaren willen vooral een eengezinskoopwoning. Meer dan de helft van de doorstromers wil een huurwoning. Mensen die op zoek zijn naar een koopwoning, willen vaak meer dan ze op grond van hun inkomen kunnen betalen. Of zij beschikken over eigen vermogen of overwaarde uit hun huidige woning, is in de enquête niet gevraagd. Woningmarktonderzoek

10 3. Wat zijn onze aanbevelingen? In het vorige hoofdstuk hebben we per thema de onderzoeksresultaten op een rijtje gezet. De belangrijkste uitkomsten daarvan vertalen we in dit hoofdstuk naar aanbevelingen Woningtypen In Wijk bij Duurstede is zowel in de huur- als de koopsector een overschot aan eengezinsrijwoningen. Van alle woningen in de gemeente bestaat ruim de helft uit dit type woning. Zowel in de huursector als in de koopsector is een tekort aan woningen die speciaal geschikt zijn voor ouderen, huurappartementen met lift en benedenwoningen. Wij adviseren daarom bij nieuwbouw en vervanging in te zetten op de realisatie van levensloopbestendige woningen; toegankelijke, gelijkvloerse woningen die geschikt zijn voor verschillende leeftijdscategorieën en huishoudenstypen. Vanwege het grote overschot aan eengezinsrijwoningen, terwijl er geen tekort is aan andere typen eengezinswoningen, raden wij aan om levensloopbestendige eengezinswoningen te realiseren Primaire doelgroep De omvang van primaire doelgroep is sinds 2008 toegenomen. De verwachting is dat die trend de komende jaren doorzet (vergrijzing, dalende pensioenen, toenemende werkloosheid). Wij adviseren om bij de vaststelling van huurprijsbeleid te streven naar het bereikbaar houden van zoveel mogelijk woningen voor de primaire doelgroep. Als we rekening houden met de goedkope scheefheid (huurders met een lage huur en een hoog inkomen) en met de huisvesting in de koopsector, dan moeten de corporaties en de particuliere verhuurders samen een kleine sociale huurwoningen bereikbaar houden voor de primaire doelgroep Doorstroming Zowel op de koopmarkt als op de huurmarkt is de doorstroming laag. In vergelijking met 2008 is de doorstroming op de huurmarkt gelijk gebleven en op de koopmarkt verder gestagneerd. Voor woningzoekenden is vooral het huuraanbod beperkt. De stagnatie op de koopmarkt komt niet door een beperkt aanbod, maar door een beperkte vraag. Wij adviseren de doorstroming te stimuleren door de realisatie van levensloopbestendige woningen of specifiek voor ouderen geschikte woningen. In de gemeente Wijk bij Duurstede staan in vergelijking tot de vraag te weinig van dergelijke woningen. Bovendien levert dat in theorie de langste verhuisketen op (ouderen verhuizen uit hun eengezinswoning naar een levensloopbestendige woning, huishoudens uit starterwoningen verhuizen naar een eengezinswoning en starters verhuizen naar een starterswoning). Uit het onderzoek blijkt dat twee derde van de thuiswonende starters in Wijk bij Duurstede willen starten op de Wijkse woningmarkt Verkoop Wijk bij Duurstede kampt met een potentieel tekort aan huurwoningen en een overschot aan koopwoningen. Uit het onderzoek blijkt daarnaast dat onze huurders ook minder interesse hebben om hun huurwoning te kopen dan in Een vijfde van de huurders is geïnteresseerd in de koop van de eigen woning (40 procent in 2008). Dit staat los van het overschot aan rijwoningen in de koopsector. Dat overschot is gebaseerd op de wensen van alle bewoners van de gemeente Wijk bij Duurstede die overwegen te verhuizen en niet op huurders die de eigen woning willen kopen. Verkoop van huurwoningen ligt dus op dit moment, los van de financiële noodzaak, niet erg voor de hand. samenvatting Woningmarktonderzoek 2012 / versie juni

11 3.5. Nieuwbouw Nieuwbouw in de kernen Wijk bij Duurstede en Cothen heeft de voorkeur. Uit het onderzoek blijkt dat ruim 80 procent van de nieuwbouwwoningen gewenst is in de kern Wijk bij Duurstede. Binnen die kern is behoefte aan meer nieuwbouw in De Geer. Verder is er voldoende draagvlak voor (sloop met vervangende) nieuwbouw in de buurten Binnenstad, De Heul en De Horden. Het gewenste aantal woningen per type woning: Woningtype Nodig (totaal = 100) 2 onder 1 kap 1 Huur flat met lift 24 benedenwoning 19 ouderen 45 flat met lift 3 Koop benedenwoning 2 ouderen 6 Totaal 100 Ouderenwoningen in de huursector zijn vooral appartementen met lift al dan niet in een woongemeenschap. Omdat er weinig vraag is naar bovenwoningen zonder lift raden wij af benedenwoningen te realiseren met bovenwoningen zonder lift. Wij adviseren benedenwoningen te realiseren in combinatie met toegankelijke bovenwoningen (appartementen met lift). Verhuizen binnen de eigen buurt Ondanks de potentiële overschotten in de koopsector en tekorten in de huursector adviseren wij om in eventuele uitbreidingsgebieden te kiezen voor een gevarieerd aanbod van woningen dat geschikt is voor huishoudens die verschillen in samenstelling, leeftijd en inkomen. Zo n gevarieerd aanbod zorgt ervoor dat bewoners tijdens hun wooncarrière kunnen verhuizen binnen hun eigen buurt. Daarom is het van belang, met het oog op het ouder worden van de bevolking in een nieuwbouwbuurt, dat er nu al voor ouderen geschikte huisvesting (aanpasbaar) wordt gebouwd. Omdat dit type woningen in de uitbreidingsgebieden meestal niet aantrekkelijk is voor de huidige ouderen, dienen die aanpasbare woningen eerst als huisvesting voor bijvoorbeeld jonge huishoudens. dat zorgt voor een gedifferentieerde bevolkingsopbouw. Deze jonge huishoudens kunnen langzaamaan binnen de buurt doorschuiven naar grotere en duurdere woningen Aanpak goedkope en dure scheefheid Uit de rapportage blijkt dat er binnen de sociale huursector zowel sprake is van goedkope als dure scheefheid. Van de huurders uit onze primaire doelgroep is bijna 1 op de 3 huurders te veel geld kwijt aan huur en van de overige huishoudens betaalt ongeveer drie kwart te weinig in relatie tot het inkomen. Wij hebben weinig middelen om dure scheefheid te voorkomen. Dure scheefheid ontstaat niet alleen doordat een huurder een te dure woning betrekt, maar ook door inkomensveranderingen binnen het huishouden, zoals baanverlies en scheidingen. Wij adviseren om huurders die een te dure woning willen huren zo goed mogelijk te informeren, te wijzen op mogelijke consequenties, en waar nodig te ontmoedigen. Voor de goedkope scheefheid geldt dat wij sinds 1 januari 2011 geen woningen met een lage huurprijs (onder 561,98) meer aanbieden aan de middeninkomens. Vanaf 1 juli 2013 hebben we daarnaast de mogelijkheid om bij zittende huurders de huurprijs versneld in overeenstemming te brengen met de kwaliteit van de woning (inkomensafhankelijke huurverhoging). Woningmarktonderzoek

12 4. Contact Heeft u vragen, opmerkingen of ideeën over dit onderzoek? Neem dan gerust contact op, want wij horen ze graag! Perswoordvoerder directeur Gerrit Nellestein Site Mail Telefoonnummer samenvatting Woningmarktonderzoek 2012 / versie juni

Verhuis- en woonwensen van starters

Verhuis- en woonwensen van starters Verhuis- en woonwensen van starters Gemeente Amersfoort Sector Concernmiddelen Onderzoek en Statistiek Marc van Acht Uitgave en rapportage in opdracht van afdeling Economie en Wonen Onderzoek en Statistiek,

Nadere informatie

Fact sheet Wonen in Almere. Kerncijfers

Fact sheet Wonen in Almere. Kerncijfers Fact sheet Wonen in Kerncijfers SRA- Noord SRA-Zuid Amsterdam* huishoudens (abs. bron: CBS/OIS) 8.79 43.2 4.9.8 Woningvoorraad (abs. bron: CBS/OIS) 78.33 42.93 4.347 47.9 Aantal respondenten enquête..73.77

Nadere informatie

WOONWENSENONDERZOEK PARKSTAD LIMBURG 2008-2009

WOONWENSENONDERZOEK PARKSTAD LIMBURG 2008-2009 WOONWENSENONDERZOEK PARKSTAD LIMBURG 2008-2009 RAPPORTAGE WOONWENSENONDERZOEK PARKSTAD LIMBURG 2008 2009 Uitgevoerd in opdracht van Parkstad Limburg Door: Datum: Ikwileenanderewoning.nl, 13 09 2009 Woonplein

Nadere informatie

RESULTATEN WOONONDERZOEK PURMEREND UPDATE MAART 2015

RESULTATEN WOONONDERZOEK PURMEREND UPDATE MAART 2015 Inhoud 1. Woningvoorraad 2 2. Huishoudens 4 3. Huishoudens in woningen 5 4. Verhuizingen 8 5. Verhuiswensen doorstromers 10 6. Verhuiswensen starters 14 7. Woonruimteverdeling 15 Inleiding Er is heel veel

Nadere informatie

Onderzoek kleine kernen

Onderzoek kleine kernen Gemeente Kampen Onderzoek kleine kernen 1 maart 2012 Projectnr. 166.106/G Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus 1174 6801 BD Arnhem Telefoon (026) 3512532 Telefax (026) 4458702 E-mail Internet

Nadere informatie

Woningmarktonderzoek kleine kernen Gemeente Oirschot

Woningmarktonderzoek kleine kernen Gemeente Oirschot Woningmarktonderzoek kleine kernen Gemeente Oirschot Bureau Bestuursinformatie & Onderzoek Gemeente Eindhoven Afdeling Onderzoek en Statistiek Gemeente Helmond Juli 2006 Inhoud: Oirschot... 1 Inwoners

Nadere informatie

25 juni 2015 Dorpsraad Waarland Bouwend Waarland Waarland Bouwt Zelf

25 juni 2015 Dorpsraad Waarland Bouwend Waarland Waarland Bouwt Zelf Onderzoek woningbehoefte Waarland 2015 25 juni 2015 Dorpsraad Waarland Bouwend Waarland Waarland Bouwt Zelf 1 Inleiding 1.1 Inleiding De gemeente Schagen wil haar toekomstig woningbouwprogramma inrichten

Nadere informatie

Woonwensenonderzoek t.b.v. Ziekenhuislocatie BK-Laan Schiedam

Woonwensenonderzoek t.b.v. Ziekenhuislocatie BK-Laan Schiedam Woonwensenonderzoek t.b.v. Ziekenhuislocatie BK-Laan Schiedam enquête wordt ingevuld door de hoofdbewoner of de partner van de hoofdbewoner. Algemeen 1. Woont u in een huur- of een koopwoning? huur, corporatie/woningstichting...

Nadere informatie

Informatie Woonvisie Sliedrecht

Informatie Woonvisie Sliedrecht Informatie Woonvisie Sliedrecht In 2008 heeft de gemeente Sliedrecht de Woonvisie uitgebracht: Wonen in Sliedrecht 2007-2015, doorkijk tot 2025. Deze factsheet geeft een overzicht van de geactualiseerde

Nadere informatie

Voorwoord. Bleskensgraaf Februari 2016. Jan de Wit Klankbordgroep

Voorwoord. Bleskensgraaf Februari 2016. Jan de Wit Klankbordgroep Voorwoord De inwoners van Bleskensgraaf hebben in de dorpsagenda wonen benoemd als één van de belangrijkste speerpunten. Om erachter te komen hoe de inwoners het wonen in hun dorp nu ervaren en hoe ze

Nadere informatie

Bijlage Visie Oost : Cijfers & trends bevolking en woningvoorraad Hilversum

Bijlage Visie Oost : Cijfers & trends bevolking en woningvoorraad Hilversum Bijlage Visie Oost : Cijfers & trends bevolking en woningvoorraad Hilversum 1. Ontwikkeling bevolking naar leeftijd De Primos huishoudensprognose (2011) voor de periode 2010-2040 schetst het volgend beeld:

Nadere informatie

Sociale huur in de Hoeksche Waard, nu en in de toekomst

Sociale huur in de Hoeksche Waard, nu en in de toekomst Sociale huur in de Hoeksche Waard, nu en in de toekomst Joop Hilberding, Beleidsadviseur 11 februari 2013 Het aandeel in de woningvoorraad per kern In de 5 grote kernen staat 70% van ons bezit Gemiddeld

Nadere informatie

Rapportage WoON Analyse van Utrechtse woningmarkt o.b.v. Woononderzoek Nederland Utrecht.nl/onderzoek

Rapportage WoON Analyse van Utrechtse woningmarkt o.b.v. Woononderzoek Nederland Utrecht.nl/onderzoek Rapportage WoON 2015 Analyse van Utrechtse woningmarkt o.b.v. Woononderzoek Nederland 2015 Utrecht.nl/onderzoek Colofon uitgave Afdeling Onderzoek Gemeente Utrecht Postbus 16200 3500 CE Utrecht 030-286

Nadere informatie

Van Bouwen. naar. Wonen

Van Bouwen. naar. Wonen Van Bouwen naar Wonen De bijdrage van Volksbelang aan dit symposium: - resultaten woningmarktverkenning - resultaat toewijzing starterswoningen - samenstelling woningzoekendenbestand Volksbelang Daarnaast

Nadere informatie

Woonwensenonderzoek 2015

Woonwensenonderzoek 2015 Woonwensenonderzoek 2015 2 maart 2016 Waar gaan we het over hebben? Beknopte schets woningmarkt Boxtel Ontwikkeling bevolking en huishoudens 2000-2015 Wie wonen er in Boxtel? Hoe wonen de inwoners van

Nadere informatie

2010-2012 SAMENVATTING

2010-2012 SAMENVATTING 2010-2012 SAMENVATTING Samenvatting De Regionale woningmarktmonitor 2010-2012 beschrijft de ontwikkelingen op de woningmarkt in het gebied binnen de driehoek Waalwijk, Oss en Boxtel. De kredietcrisis

Nadere informatie

Samen naar de gewenste woningvoorraad in Odiliapeel

Samen naar de gewenste woningvoorraad in Odiliapeel Samen naar de gewenste woningvoorraad in Odiliapeel Eindverslag April 2015 1. Inleiding In april 2014 hebben gemeente Uden, gemeente Veghel en wooncorporatie Area een woonwensenonderzoek uitgevoerd. Om

Nadere informatie

De rol van corporaties op de woningmarkt

De rol van corporaties op de woningmarkt De rol van corporaties op de woningmarkt WoON-congres 2016 7 april 2016 Onderwerpen Presentatie door Jeroen Lijzenga (Companen) - Woningvoorraad - Bewoners - Verhuiswensen en woonwensen - Woonuitgaven

Nadere informatie

Woningbehoefte onderzoek

Woningbehoefte onderzoek Woningbehoefte onderzoek Prognose woningbehoefte Amersfoort tot 2015 Gemeente Amersfoort Sector Dienstverlening, Informatie en Advies (DIA) Afdeling Onderzoek en Statistiek Marc van Acht Uitgave en rapportage:

Nadere informatie

Oplegger voor het raadsdebat

Oplegger voor het raadsdebat Oplegger voor het raadsdebat Datum raadsdebat : 17 november 2016 Agendapuntnummer : 3 Portefeuillehouder : Wethouder Jan ten Kate Aan de gemeenteraad Onderwerp: Actualisatie Woonplan Inleiding en aanleiding:

Nadere informatie

Analyse van de markt voor (bestaande) huurwoningen in de Gemeente Steenwijkerland

Analyse van de markt voor (bestaande) huurwoningen in de Gemeente Steenwijkerland Analyse van de markt voor (bestaande) huurwoningen in de Gemeente Steenwijkerland drs. J.E. den Ouden 1-11-2013 Bevolking De gemeente Steenwijkerland telt momenteel circa 43.400 inwoners. Het inwonertal

Nadere informatie

Woningmarktonderzoek IJsselstein. 24 november 2015 Johan van Iersel en Marlies van der Vlugt

Woningmarktonderzoek IJsselstein. 24 november 2015 Johan van Iersel en Marlies van der Vlugt Woningmarktonderzoek IJsselstein 24 november 2015 Johan van Iersel en Marlies van der Vlugt de r u y t e r k a d e 1 1 2 C 1 0 1 1 a b a m s t e r d a m w w w. r i g o. n l Opbouw 1. Algemeen beeld woningmarkt

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Kerncijfers over wonen. 2. Betaalbaarheid. 3. Bewegingen op de woningmarkt. 4. Kwaliteit van de woning. 5.

Inhoudsopgave. 1. Kerncijfers over wonen. 2. Betaalbaarheid. 3. Bewegingen op de woningmarkt. 4. Kwaliteit van de woning. 5. Provincie Gelderland, 2015 Inhoudsopgave 1. Kerncijfers over wonen 1.1 Huisvestingssituatie 1.2 Samenstelling huishoudens 1.3 Kenmerken woningvoorraad 1.4 Woonsituatie huishoudens 2. Betaalbaarheid 2.1

Nadere informatie

Betaalbaarheid van wonen, een gemeentelijke opgave? Inzicht en handvatten voor gemeenten

Betaalbaarheid van wonen, een gemeentelijke opgave? Inzicht en handvatten voor gemeenten Betaalbaarheid van wonen, een gemeentelijke opgave? Inzicht en handvatten voor gemeenten Petra Bassie petra.bassie@vng.nl Betaalbaarheid van het wonen - Rapport VNG - Belangrijkste inzichten & bestuurlijke

Nadere informatie

Doelgroepen TREND A variant

Doelgroepen TREND A variant Doelgroepen TREND A variant Kleidum Socrates 2013 Doelgroepen 3 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 5 1.1 Doelgroepen en Socrates... 5 1.2 Werkgebieden... 6 2 Doelgroepen en bereikbare voorraad... 7 2.1 Ontwikkeling

Nadere informatie

Informatie Woonvisie Sliedrecht

Informatie Woonvisie Sliedrecht Informatie Woonvisie Sliedrecht In 2008 heeft de gemeente Sliedrecht de Woonvisie uitgebracht: Wonen in Sliedrecht 2007-2015, doorkijk tot 2025. De veranderende omstandigheden op de woningmarkt zijn aanleiding

Nadere informatie

Brief van de minister voor Wonen en Rijksdienst

Brief van de minister voor Wonen en Rijksdienst 27926 Huurbeleid Nr. 216 Herdruk 1 Brief van de minister voor Wonen en Rijksdienst Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 21 maart 2014 Hierbij doe ik u het volgende toekomen:

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Kerncijfers over wonen. 2. Betaalbaarheid. 3. Bewegingen op de woningmarkt. 4. Kwaliteit van de woning. 5.

Inhoudsopgave. 1. Kerncijfers over wonen. 2. Betaalbaarheid. 3. Bewegingen op de woningmarkt. 4. Kwaliteit van de woning. 5. Gelderse regio Stadsregio Arnhem/Nijmegen, 2015 Inhoudsopgave 1. Kerncijfers over wonen 1.1 Huisvestingssituatie 1.2 Samenstelling huishoudens 1.3 Kenmerken woningvoorraad 1.4 Woonsituatie huishoudens

Nadere informatie

Woningbehoefte vanuit De Noord, Veenhuizen en het buitengebied 2015

Woningbehoefte vanuit De Noord, Veenhuizen en het buitengebied 2015 Woningbehoefte vanuit De Noord, Veenhuizen en het buitengebied 2015 Inleiding In het kader van KODN 2.0 is een enquête gehouden om te onderzoeken wat de behoefte is aan (extra) woonruimte in De Noord.

Nadere informatie

Gerrichhauzen en Partners Notitie 'Bereikbaar wonen in Breda' Concept d.d. 14 april

Gerrichhauzen en Partners Notitie 'Bereikbaar wonen in Breda' Concept d.d. 14 april Gerrichhauzen en Partners Notitie 'Bereikbaar wonen in Breda' Concept d.d. 14 april 2011 1 BEREIKBAAR WONEN IN BREDA Juni 2011 Een synthese van de rapporten over de woningmarkt en doelgroep in Breda 1

Nadere informatie

Verhuis- en woonwensen van vitale ouderen en scheefwoners Stadspeiling 2011

Verhuis- en woonwensen van vitale ouderen en scheefwoners Stadspeiling 2011 Verhuis- en woonwensen van vitale ouderen en scheefwoners Stadspeiling 2011 Gemeente Amersfoort Sector Concernmiddelen Onderzoek en Statistiek Marc van Acht Dymphna Meijneken Uitgave en rapportage in opdracht

Nadere informatie

Kengetallen woningtoewijzing in de gemeente Utrecht

Kengetallen woningtoewijzing in de gemeente Utrecht Kengetallen woningtoewijzing in de gemeente Utrecht Stand van zaken zomer 2014 Inleiding Op dit moment volstrekt zich een grote verandering binnen de sociale huursector. Dit is het gevolg van het huidige

Nadere informatie

Enquête. Woningbehoefte Ritthem 2014. Resultaten

Enquête. Woningbehoefte Ritthem 2014. Resultaten Enquête Woningbehoefte Ritthem Resultaten Juni Inhoudsopgave Inleiding.... Samenvatting.... Overzicht resultaten.... Algemeen.... Verhuiswens binnen jaar.... Doelgroepen naar leeftijd..... Jongeren (

Nadere informatie

Wonen. Basisinspanning. Ambities. Kansen. Voorkomen

Wonen. Basisinspanning. Ambities. Kansen. Voorkomen Basisinspanning Een evenwichtige bevolkingsopbouw, die in 2025 gegroeid is naar minimaal 25.000 inwoners. Voor iedere (toekomstige) inwoner moet een woning beschikbaar zijn die past in zijn/haar leefsituatie.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 27 926 Huurbeleid Nr. 216 HERDRUK 1 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR WONEN EN RIJKSDIENST Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den

Nadere informatie

Ouderen op de woningmarkt: feiten en cijfers

Ouderen op de woningmarkt: feiten en cijfers Ouderen op de woningmarkt: feiten en cijfers Prof. mr. Friso de Zeeuw, praktijkhoogleraar Gebiedsontwikkeling TU Delft en directeur Nieuwe Markten Bouwfonds Ontwikkeling, met medewerking van Rink Drost,

Nadere informatie

Woonbehoefte in Eersel

Woonbehoefte in Eersel Woonbehoefte in Eersel Gemeentelijke rapportage woonbehoeftenonderzoek Zuidoost-Brabant 2014 In het najaar 2014 is in Zuidoost-Brabant een regionaal woonbehoeftenonderzoek uitgevoerd. De resultaten van

Nadere informatie

Betaalbaarheid van wonen, een gemeentelijke opgave? Inzicht en handvatten voor gemeenten

Betaalbaarheid van wonen, een gemeentelijke opgave? Inzicht en handvatten voor gemeenten Betaalbaarheid van wonen, een gemeentelijke opgave? Inzicht en handvatten voor gemeenten Freya Mostert freija.mostert@vng.nl Betaalbaarheid van het wonen - Rapport VNG - Belangrijkste inzichten & bestuurlijke

Nadere informatie

In verband met de vakantieperiode en in overleg met de vragensteller is de termijn van beantwoording verlengt tot 31 augustus 2015.

In verband met de vakantieperiode en in overleg met de vragensteller is de termijn van beantwoording verlengt tot 31 augustus 2015. SCHRIFTELIJKE VRAAG Indiener: Gerwin ter Maat / VVD Berkelland Datum indiening vraag: 06-07-2015 Datum verzending antwoord: 01-09-2015 In verband met de vakantieperiode en in overleg met de vragensteller

Nadere informatie

Woonwensen en Woningbehoefte. Kenneth Gopal Kathrin Becker

Woonwensen en Woningbehoefte. Kenneth Gopal Kathrin Becker 16086-ABF Woonwensen en Woningbehoefte Kenneth Gopal Kathrin Becker 16086-ABF Opbouw presentatie I. Waar komen we vandaan? Relevante ontwikkelingen in het recente verleden II. Waar gaan we naar toe? Blik

Nadere informatie

Rapportage TIP MooiLaarbeek 20. Wonen 9 juni Inhoudsopgave. Wonen 2 Respondenten 9

Rapportage TIP MooiLaarbeek 20. Wonen 9 juni Inhoudsopgave. Wonen 2 Respondenten 9 Rapportage TIP MooiLaarbeek 20 Wonen 9 juni 2016 Inhoudsopgave Wonen 2 Respondenten 9 Wonen 3 1 1 1. Wat vindt u van het huidige woningaanbod in uw dorp? 31% 9% (n=351) uitstekend voldoende onvoldoende

Nadere informatie

Weten is meer dan meten

Weten is meer dan meten Weten is meer dan meten Inleiding bij presentatie website Kenniscluster Wonen Zuidoost-Brabant versie 1.0 Dave Havermans Marieke Leussink Jos Smeets Inhoud 1. Inleiding 2. Opzet website 3. Uitdagingen

Nadere informatie

Bijlagen bij: Woonagenda Aalsmeer 2016 2020

Bijlagen bij: Woonagenda Aalsmeer 2016 2020 Bijlagen bij: Woonagenda Aalsmeer 2016 2020 Bijlage 1: Vraag en Aanbod woningmarkt Aalsmeer Bijlage 2: Kaart Woningbouwprojecten Bijlage 3: Woonfonds Aalsmeer Bijlage 1: Vraag & aanbod woningmarkt Aalsmeer

Nadere informatie

Woonwensen 2011 O&S december 2011

Woonwensen 2011 O&S december 2011 Woonwensen 2011 O&S december 2011 Inhoud 1. Inleiding 5 2. Huishoudens en hun woonsituatie 7 2.1. Doelgroep van beleid 7 2.2. Betaalbaarheid en scheefheid 9 2.3. Bouwwijze en aantal kamers 12 2.4. Middeninkomens

Nadere informatie

Waardering van leefbaarheid en woonomgeving

Waardering van leefbaarheid en woonomgeving Waardering van leefbaarheid en woonomgeving Burgerpeiling Woon- en Leefbaarheidsmonitor Eemsdelta 2015 In de Eemsdelta zijn verschillende ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op de leefbaarheid.

Nadere informatie

De woningmarkt in Goirle 2010-2015. Woonbehoefte gemeente Goirle

De woningmarkt in Goirle 2010-2015. Woonbehoefte gemeente Goirle De woningmarkt in Goirle 2010-2015 Woonbehoefte gemeente Goirle De woningmarkt in Goirle 2010-2015 Woonbehoefte gemeente Goirle Oktober 2010 COLOFON Samenstelling Wim Vos Annelieke van den Heuvel Vormgeving

Nadere informatie

Contactpersoon SRE: Nicole Rongen I.s.m. klankbordgroep bestaande uit vertegenwoordigers van de gemeenten Bergeijk, Deurne, Eindhoven, Gemert-Bakel,

Contactpersoon SRE: Nicole Rongen I.s.m. klankbordgroep bestaande uit vertegenwoordigers van de gemeenten Bergeijk, Deurne, Eindhoven, Gemert-Bakel, Contactpersoon SRE: Nicole Rongen I.s.m. klankbordgroep bestaande uit vertegenwoordigers van de gemeenten Bergeijk, Deurne, Eindhoven, Gemert-Bakel, Helmond, corporaties, NVM makelaar, Bouwfonds, SRE Inhoud

Nadere informatie

Bijlagen bij Analyse benodigde voorraad sociale huurwoningen

Bijlagen bij Analyse benodigde voorraad sociale huurwoningen Bijlagen bij Analyse benodigde voorraad sociale huurwoningen Bijlage 1 Socrates model Het Socrates-model is een kwalitatief woningmarktsimulatiemodel. Dit model bouwt voort op het bekende demografisch

Nadere informatie

CIJFEROPBRENGST WOONDEBAT NOVEMBER team Beleidsonderzoek en Informatiemanagement

CIJFEROPBRENGST WOONDEBAT NOVEMBER team Beleidsonderzoek en Informatiemanagement CIJFEROPBRENGST WOONDEBAT NOVEMBER 2015 team Beleidsonderzoek en Informatiemanagement Cijferopbrengst woondebat 1 Inhoudsopgave 1. Samenvatting 2 2. Inleiding 5 3. Ontwikkeling bevolking en woningvoorraad

Nadere informatie

Woonwensen van 55-plussers in Pijnacker-Nootdorp; een samenvatting

Woonwensen van 55-plussers in Pijnacker-Nootdorp; een samenvatting Woonwensen van 55-plussers in Pijnacker-Nootdorp; een samenvatting 1 2 Inhoud 1. Aanleiding 5 2. Wonen en leven in Pijnacker-Nootdorp 6 3. Waar en hoe wonen de 55-plussers? Tevredenheid met woning en woonomgeving

Nadere informatie

Werken aan kwaliteit. Voorraadplan 2004-2012

Werken aan kwaliteit. Voorraadplan 2004-2012 Werken aan kwaliteit Voorraadplan 2004-2012 Werken aan kwaliteit Voorraadplan 2004-2012 Woningbeheer Harlingen Postbus 103 8860 AC Harlingen Bolswardervaart 1 Openingstijden maandag tot en met vrijdag

Nadere informatie

Seniorenwoningen in Alphen aan den Rijn

Seniorenwoningen in Alphen aan den Rijn Seniorenwoningen in Alphen aan den Rijn Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling Juni 2010 Seniorenwoningen in Alphen aan den Rijn In Alphen aan den Rijn zijn meerdere onderzoeken gedaan naar senioren en hun

Nadere informatie

FACTSHEET OUDEREN EN WONEN PURMEREND APRIL 2015

FACTSHEET OUDEREN EN WONEN PURMEREND APRIL 2015 FACTSHEET OUDEREN EN WONEN PURMEREND APRIL 2015 Kaartje concentraties 75+ 1 team Beleidsonderzoek en Informatiemanagement Inleiding Op 23 maart 2015 startte het Woondebat met een open bijeenkomst. Doel

Nadere informatie

Notitie Jongerenhuisvesting in de gemeente Stein

Notitie Jongerenhuisvesting in de gemeente Stein Notitie Jongerenhuisvesting in de gemeente Stein Inleiding Zowel de SJAR als de raad maakt zich zorgen over de huisvestingsmogelijkheden van jongeren. Dit heeft ertoe geleid dat het College van burgemeester

Nadere informatie

Verhuisplannen en woonvoorkeuren

Verhuisplannen en woonvoorkeuren Verhuisplannen en woonvoorkeuren Burgerpeiling Woon- en Leefbaarheidsmonitor Eemsdelta 2015 Bevolkingsdaling ontstaat niet alleen door demografische ontwikkelingen, zoals ontgroening en vergrijzing of

Nadere informatie

Aanbod woningen 2008/2009 215,25

Aanbod woningen 2008/2009 215,25 Haalbaarheid Aanvullend op het stedenbouwkundig plan gaat dit document in op de haalbaarheid van het plan en dan met name de keuze van de twee doelgroepen en het daarbij te realiseren aanbod. Door het

Nadere informatie

Boxmeer Herzieningswetproof. Annemarieke Sandee FRAEY Partners in Publieke Waarde 3 maart 2016

Boxmeer Herzieningswetproof. Annemarieke Sandee FRAEY Partners in Publieke Waarde 3 maart 2016 Boxmeer Herzieningswetproof Annemarieke Sandee FRAEY Partners in Publieke Waarde 3 maart 2016 Programma Deel 1: Informatie: Woningwet en ontwikkelingen in de volkshuisvesting Deel 2: Discussie: Verkennen

Nadere informatie

Marktonderzoek bouwgrond woningbouw 2014-2018 in Dalfsen

Marktonderzoek bouwgrond woningbouw 2014-2018 in Dalfsen Marktonderzoek bouwgrond woningbouw 2014-2018 in Dalfsen De behoefte aan bouwgrond voor woningen in Dalfsen 2014-2018 BMC Maart 2014 ing. W. Vos A. van den Heuvel Projectnummer: 098048 Correspondentienummer:

Nadere informatie

Woonwensen 2015 Gemeente Boxtel

Woonwensen 2015 Gemeente Boxtel Woonwensen 2015 Gemeente Boxtel O&S November 2015 2 Inhoud 1. Inleiding 5 2. Huishoudens en hun woonsituatie 7 2.1 Doelgroep van beleid 7 2.2 Betaalbaarheid en scheefheid 10 2.3 Bouwwijze en aantal kamers

Nadere informatie

Gemeente Nuth Bevolkingsopbouw en toekomstige ontwikkeling Bevolkingssamenstelling 2016 (gemeente en kernen) 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% < 20 jaar 20-35 jaar 35-55 jaar 55-75 jaar > 75 jaar Gemeente

Nadere informatie

$ % $ # &'' ( ) &!'&! * +) &!'&!,, & # & -. / 0 1 1 * 2. -.! "!#

$ % $ # &'' ( ) &!'&! * +) &!'&!,, & # & -. / 0 1 1 * 2. -.! !# $%$ #&''( )&!'&!*+)&!'&!,,& #& -./ 011 *2.-. "!#! ! (31-.1 41 51 /.( 1131 ( 31 $3 6 36 1 31 0* 34*17 3 1,*/8,/$9. 6 1 3 3 * : 1 1 3 /,/$& ;3*/33 131(1 1 ( 7 6 3 / 1 1 3 (31$/ (/)1-.-7 16 3 6 6 3 11

Nadere informatie

Woningmarktonderzoek gemeente Brielle. Resultaten in vogelvlucht 08 november 2013

Woningmarktonderzoek gemeente Brielle. Resultaten in vogelvlucht 08 november 2013 Woningmarktonderzoek gemeente Brielle Resultaten in vogelvlucht 08 november 2013 1 Inhoud Deel I: Prognoses - Bevolking - Huishoudens Deel II: Woonwensen en feitelijk woningmarktgedrag - Uitkomsten woonwensenonderzoek

Nadere informatie

Woonwensenenquête Drijber

Woonwensenenquête Drijber Woonwensenenquête Drijber Woningbehoefte en verhuiswensen van inwoners Enquêteresultaten Gemeente Midden-Drenthe Afdeling Bouwen en Wonen Na 2010 Inleiding In het na van 2010 is er een woonwensenenquête

Nadere informatie

Meer huur voor minder huis. Gereguleerde huren in de commerciële sector

Meer huur voor minder huis. Gereguleerde huren in de commerciële sector Meer huur voor minder huis Gereguleerde huren in de commerciële sector Gereguleerde huren in de commerciële sector Meer huur voor minder huis AANLEIDING Corporaties en commerciële verhuurders bieden beiden

Nadere informatie

Woonwensen middeninkomensgroepen in werkgebied QuaWonen

Woonwensen middeninkomensgroepen in werkgebied QuaWonen Woonwensen middeninkomensgroepen in werkgebied QuaWonen Rapport 16 november 2011 Woonwensen middeninkomensgroepen in werkgebied QuaWonen Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van: QuaWonen Auteurs: Dr.

Nadere informatie

Bijlage 1: Woningbouwprogramma Dommelkwartier en relatie Lage Heide. 2010-2020 Segment Nieuwbouw Sloop Verkoop Totaal

Bijlage 1: Woningbouwprogramma Dommelkwartier en relatie Lage Heide. 2010-2020 Segment Nieuwbouw Sloop Verkoop Totaal Bijlage 1: Woningbouwprogramma Dommelkwartier en relatie Lage Heide Volgens de laatste Provinciale Prognose (2011) bedraagt de woningbouw behoefte in Valkenswaard een netto toevoeging van 1.230 woningen

Nadere informatie

Waarom dit onderzoek?

Waarom dit onderzoek? Waarom dit onderzoek? Een betere buurt in 2026! Woningstichting De Volmacht wil uw buurt vernieuwen en verbeteren en klaar maken voor de toekomst. Daarvoor is een allereerst goede analyse van uw buurt

Nadere informatie

Achtergrondinformatie Woonsymposium WONEN IN STAD.NL SESSIE BETAALBAAR- HEID

Achtergrondinformatie Woonsymposium WONEN IN STAD.NL SESSIE BETAALBAAR- HEID Achtergrondinformatie Woonsymposium WONEN IN STAD.NL SESSIE BETAALBAAR- HEID donderdag 19 maart 2015 BETAAL- BAARHEID Groningen is de jongste stad van Nederland. Van de totaal circa 200.000 inwoners zijn

Nadere informatie

Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp vermelden

Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp vermelden Postadres Postbus 16200, 3500 CE Utrecht Telefoon 030-286 11 12 www.utrecht.nl /twitter @PaulusJansenSP Aan de leden van de commissie Stad en Ruimte Behandeld door B.J. Brijder Datum 4 oktober 2016 Doorkiesnummer

Nadere informatie

De resultaten van het panelonderzoek samengevat:

De resultaten van het panelonderzoek samengevat: In juli 2016 werd het Parteon Panel gevraagd naar haar verhuisgeneigdheid en de wenselijkheid van andere woonvormen. Parteon is blij dat er opnieuw een hoge respons is gehaald: 71% van de panelleden heeft

Nadere informatie

> Woningmarktontwikkelingen > Stadsregio Rotterdam

> Woningmarktontwikkelingen > Stadsregio Rotterdam 01 > Woningmarktontwikkelingen > Stadsregio Rotterdam 02 WONINGMARKTONTWIKKKELINGEN STADSREGIO ROTTERDAM Woningmarktontwikkelingen Stadsregio Rotterdam Uitgevoerd in opdracht van Maaskoepel Auteur Roelf-Jan

Nadere informatie

ONTWIKKELING. Visie op sociaal wonen in Smallingerland

ONTWIKKELING. Visie op sociaal wonen in Smallingerland ONTWIKKELING Visie op sociaal wonen in Smallingerland Vastgesteld door college Maart 2015 Visie op sociaal wonen in Smallingerland Vastgesteld door college B&W gemeente Smallingerland Maart 2015 Visie

Nadere informatie

Woningmarktrapport 4e kwartaal 2015. Gemeente Amsterdam

Woningmarktrapport 4e kwartaal 2015. Gemeente Amsterdam Woningmarktrapport 4e kwartaal 215 Gemeente Amsterdam Aantal verkochte woningen naar type (NVM) 3 Aantal verkocht 25 2 15 1 5 Tussenwoning Hoekwoning Twee onder één kap Vrijstaand Appartement 1e kwartaal

Nadere informatie

Woningmarktanalyse Halderberge. Bernardus Wonen Gemeente Halderberge Juni 2015

Woningmarktanalyse Halderberge. Bernardus Wonen Gemeente Halderberge Juni 2015 Woningmarktanalyse Halderberge Bernardus Wonen Gemeente Halderberge Juni 2015 Aanleiding De afgelopen jaren hebben zich tal van ontwikkelingen voorgedaan (en nog steeds) die van invloed zijn op de woningmarkt.

Nadere informatie

Woonlastenonderzoek regio Zuid-Holland Zuid

Woonlastenonderzoek regio Zuid-Holland Zuid RAPPORT 03-06-2014 RIGO Research en Advies Woon- werk- en leefomgeving www.rigo.nl Woonlastenonderzoek regio Zuid-Holland Zuid De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij RIGO. Het gebruik van cijfers

Nadere informatie

Oegstgeest aan de Rijn: realisatie van een woningbouwbehoefte

Oegstgeest aan de Rijn: realisatie van een woningbouwbehoefte Oegstgeest aan de Rijn: realisatie van een woningbouwbehoefte Stap 1 van de Ladder voor Duurzame Verstedelijking schrijft voor dat een stedelijke ontwikkeling past binnen de regionale behoefte. Provincie

Nadere informatie

Woningbehoefteonderzoek 2010-2015 gemeente Moerdijk

Woningbehoefteonderzoek 2010-2015 gemeente Moerdijk Woningbehoefteonderzoek 2010-2015 gemeente Moerdijk De woningmarkt in Moerdijk 2010-2015 BMC Oktober 2011 de heer W. Vos en mevrouw A. van den Heuvel Projectnummer: 278057 Correspondentienummer: AD-.-..

Nadere informatie

Directoraat-Generaal Wonen en Bouwen

Directoraat-Generaal Wonen en Bouwen Directoraat-Generaal Wonen en Bouwen De laagste inkomens in de huursector 18 maart 2014 DATUM 18 maart 2014 TITEL De laagste inkomens in de huursector ONDERTITEL OPDRACHTGEVER Directoraat-Generaal Wonen

Nadere informatie

Woonbehoefte onderzoek Milheeze

Woonbehoefte onderzoek Milheeze Resultaten woonbehoefte onderzoek Hoe hebben we de enquête bekend gemaakt Door 2 x een huis aan huis flyer te verspreiden Door publicatie in het Eindhovens Dagblad in de Korhoen in de regionale weekbladen

Nadere informatie

Kwaliteitsverbetering van de (huur)voorraad in tijden van Krimp Opwierde APPINGEDAM. Delfzijl, 21 november 2013

Kwaliteitsverbetering van de (huur)voorraad in tijden van Krimp Opwierde APPINGEDAM. Delfzijl, 21 november 2013 Kwaliteitsverbetering van de (huur)voorraad in tijden van Krimp Opwierde APPINGEDAM Delfzijl, 21 november 2013 Frank van der Staay Atrivé/Woongroep Marenland Appingedam Onderwerpen Woonplan 2002 koersen

Nadere informatie

DENK MEE MET MITROS. Uitkomsten onderzoek Toekomstplannen Mitros 2010-2030

DENK MEE MET MITROS. Uitkomsten onderzoek Toekomstplannen Mitros 2010-2030 DENK MEE MET MITROS Uitkomsten onderzoek Toekomstplannen Mitros 2010-2030 Mitros heeft een plan opgesteld met doelstellingen voor de periode 2010-2030. In dit plan staat wat Mitros de komende twintig jaar

Nadere informatie

2013D20434 LIJST VAN VRAGEN

2013D20434 LIJST VAN VRAGEN 2013D20434 LIJST VAN VRAGEN Nr. Vraag 1 In hoeverre komt het percentage van het aandeel sociale huurvoorraad met een huur tussen aftoppingsgrens en liberalisatiegrens overeen met het percentage van de

Nadere informatie

Publicaties Stadsdeelbestuur 2010

Publicaties Stadsdeelbestuur 2010 Publicaties Stadsdeelbestuur 2010 Stadsdeelraad Vergaderstukken/raadsvoorstellen 28 september 2010-r Voorstel van Raadsleden Van Lissum en De Meij (VVD) over Effecten van Europese maatregel voor huishoudens

Nadere informatie

Project Cape Kennedy 5 april 2016

Project Cape Kennedy 5 april 2016 5 april 2016 1. Aanleiding Vanuit de integraliteit van het wijkvernieuwingsplan en de beleidskaders die in samenwerking met de gemeente zijn vastgesteld, is het wenselijk om het college van B&W inzicht

Nadere informatie

Inschrijfformulier Verkoopbouwkavel en/of koopwoning

Inschrijfformulier Verkoopbouwkavel en/of koopwoning Inschrijfformulier Verkoopbouwkavel en/of koopwoning gemeente Hilvarenbeek Persoonsgegevens Naam + voorletters (de heer of mevrouw): Adres: Postcode en woonplaats: Telefoonnummer(s): Geboortedatum: E-mailadres:

Nadere informatie

Woningmarktrapport 3e kwartaal 2015. Gemeente Rotterdam

Woningmarktrapport 3e kwartaal 2015. Gemeente Rotterdam Woningmarktrapport 3e kwartaal 215 Gemeente Rotterdam Aantal verkochte woningen naar type (NVM) 9 Aantal verkocht 8 7 6 5 4 3 2 1 Tussenwoning Hoekwoning Twee onder één kap Vrijstaand Appartement 4e kwartaal

Nadere informatie

Woonmonitor Drechtsteden 2010

Woonmonitor Drechtsteden 2010 2 Woonmonitor Drechtsteden 2010 Onderzoekcentrum Drechtsteden drs. J.M.A. Schalk juni 2010 Colofon Opdrachtgever Tekst Drukwerk Informatie GR Drechtsteden Onderzoekcentrum Drechtsteden Impuls Publiciteit,

Nadere informatie

Woonvisie in t kort 10

Woonvisie in t kort 10 10 Woonvisie in t kort Utrecht is een aantrekkelijke stad om te wonen en te werken. Daarom is de druk op de woningmarkt groot. Deze druk zal de komende jaren blijven waardoor veel doelgroepen niet de woning

Nadere informatie

Provincie Noord-Holland

Provincie Noord-Holland Provincie Noord-Holland POSTBUS 3007 2001 DA HAARLEM Provinciale Staten van Noord-Holland Door tussenkomst van de Statengriffier, mr. J.J.M. Vrijburg Florapark 6, kamer L-l 04 2012 HK Haarlem 2 2OKT. 2013

Nadere informatie

Woningmarktrapport - 4e kwartaal 2013. Gemeente Dordrecht

Woningmarktrapport - 4e kwartaal 2013. Gemeente Dordrecht Woningmarktrapport - 4e kwartaal 213 Gemeente Dordrecht Aantal verkochte woningen naar type (NVM) 1 aantal verkocht 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Tussenwoning Hoekwoning Twee onder één kap Vrijstaand Appartement

Nadere informatie

Wonen in Amsterdam 2013 Stadsdeelprofielen

Wonen in Amsterdam 2013 Stadsdeelprofielen Stadsdeelprofielen Gemeente Amsterdam Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties Colofon Uitgave Dienst Wonen, Zorg en Samenleven Amsterdam Datum Juni 2014 Auteurs Kees Dignum en Hester Booi Grafische

Nadere informatie

Gedeputeerde Staten. 2012 HK Haarlem. Betreft: beantwoording motie positie starters op de woningmarkt (M2-3/5-3-2-12) Geachte leden,

Gedeputeerde Staten. 2012 HK Haarlem. Betreft: beantwoording motie positie starters op de woningmarkt (M2-3/5-3-2-12) Geachte leden, Provinciale Staten van Noord-Holland door tussenkomst van de Statengriffier, mr. J.J.M. Vrijburg Florapark 6, kamer L-104 2012 HK Haarlem Gedeputeerde Staten Uw contactpersoon J.J. Kluit BEL Doorkiesnummer

Nadere informatie

Betaalbare woningen Hoe krijgen we de markt weer in beweging? hello partner

Betaalbare woningen Hoe krijgen we de markt weer in beweging? hello partner Betaalbare woningen Hoe krijgen we de markt weer in beweging? hello partner Property Development Property Finance Asset Management Hypotheken Fondsenbeheer 1 2 Betaalbare woningen Hoe krijgen we de markt

Nadere informatie

Woonvisie. Gemeente Nuth Raadsbijeenkomst 12 april 2016

Woonvisie. Gemeente Nuth Raadsbijeenkomst 12 april 2016 Woonvisie Gemeente Nuth Raadsbijeenkomst 12 april 2016 Aanleiding Verschuiving van de volkshuisvestelijke opgave Sociale huur: Woningwet 2015 redelijke bijdrage Langer zelfstandig wonen Lokaal beleid 2

Nadere informatie

Woonmonitor Dordrecht 2005

Woonmonitor Dordrecht 2005 Woonmonitor Dordrecht 2005 Deze Woonmonitor vergelijkt de ontwikkelingen op gebied van bevolking, woningvoorraad en woningmarkt in 2004 met die in 2003. In 2004 kwam de Woonvisie: Spetterend wonen in de

Nadere informatie

Woningmarktonderzoek gemeente Brielle. Resultaten in vogelvlucht 08 november 2013

Woningmarktonderzoek gemeente Brielle. Resultaten in vogelvlucht 08 november 2013 Woningmarktonderzoek gemeente Brielle Resultaten in vogelvlucht 08 november 2013 1 Inhoud Deel I: Prognoses - Bevolking - Huishoudens Deel II: Woonwensen en feitelijk woningmarktgedrag - Uitkomsten woonwensenonderzoek

Nadere informatie

Behoeftepeiling voor alle mensen die graag in de Walsberg willen wonen.

Behoeftepeiling voor alle mensen die graag in de Walsberg willen wonen. Behoeftepeiling voor alle mensen die graag in de Walsberg willen wonen. (Toekomstige) inwoners van De Walsberg, Dorpsraad Walsberg zet zich in voor het behoud en daar waar mogelijk voor de verbetering

Nadere informatie

Onderzoek woningzoekenden Texel. Samenvatting. Inleiding

Onderzoek woningzoekenden Texel. Samenvatting. Inleiding Onderzoek woningzoekenden Texel Samenvatting Bij Woontij staan circa 1400 huishoudens ingeschreven die op zoek zijn naar een woning op Texel. 503 woningzoekenden hebben in oktober 2016 deelgenomen aan

Nadere informatie

Bewonerspanel Woonvormen

Bewonerspanel Woonvormen Interne Bedrijven, Gemeente Utrecht onderzoek@utrecht.nl / 030 286 1350 www.utrecht.nl/onderzoek Bewonerspanel Woonvormen Extra ruimte is belangrijkste wens voor toekomstige woning Bijna de helft van de

Nadere informatie

Woningmarktonderzoek Zuidoost-Brabant 2014. achtergrondrapportage

Woningmarktonderzoek Zuidoost-Brabant 2014. achtergrondrapportage Woningmarktonderzoek Zuidoost-Brabant 2014 achtergrondrapportage Colofon Titel: Woningmarktonderzoek Zuidoost-Brabant 2014 Achtergrondrapportage Opdrachtgever: Metropoolregio Eindhoven Simon Wessels Opdrachtnemer:

Nadere informatie