Informatie Woonvisie Sliedrecht

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Informatie Woonvisie Sliedrecht"

Transcriptie

1 Informatie Woonvisie Sliedrecht In 2008 heeft de gemeente Sliedrecht de Woonvisie uitgebracht: Wonen in Sliedrecht , doorkijk tot Deze factsheet geeft een overzicht van de geactualiseerde informatie per Het gaat daarbij om de informatie die het OCD ten behoeve van de Woonvisie heeft aangeleverd. Het betreft informatie over inwoners, woningvoorraad, bewoning, beoordeling van de kwaliteit van woningen, woonomgeving en voorzieningen, woonwensen en de woningbehoefte. Inhoud: 1. Conclusies 2. Bevolking 3. Woningvoorraad 4. Beoordeling kwaliteit 5. Bewoning 6. Woonwensen 7. Woningbehoefte 8. Beoordeling programma De Woonvisie uit 2007 geeft antwoord op de vraag hoe de gemeente Sliedrecht nu en straks kan voorzien in de juiste aantallen en typen woningen voor de verschillende soorten huishoudens en met name ook in de toenemende vraag naar wonen met zorg. Dit kan door nieuwbouw en aanpassingen door renovatie of herstructurering in de bestaande voorraad. Bij dit alles staat centraal dat Sliedrecht in principe ruimte wil kunnen blijven bieden aan al haar inwoners met soms zeer uiteenlopende woonwensen. De huisvesting van de meer kwetsbare inwonersgroepen, zoals huishoudens die aangewezen zijn op woningen in de sociale sector, starters, ouderen en overige bijzondere doelgroepen verdient hierbij ongewijzigd extra aandacht. Sliedrecht heeft de ambitie van een evenwichtige bevolkingsopbouw met een daarbij passend woningaanbod. Bij de actualisatie van informatie staan daarom de volgende vragen centraal: 1. Welke aantallen en typen woningen zijn nodig voor de verschillende soorten huishoudens (doorkijk tot 2025)? 2. Hoe ontwikkelt het aantal huishoudens van jaar en 75 jaar en ouder zich en wat betekent dat voor de vraag naar woningen? 3. Hoe groot is het aandeel huishoudens dat aangewezen is op de sociale sector en is er ruimte voor herstructurering? 4. Voorziet het woningbouwprogramma in passend woningaanbod voor een evenwichtige bevolkingsopbouw? 1 Conclusies 1. Het huidig woningbouwprogramma zal een uitbreiding betekenen met 1500 woningen in de periode Daarbij is rekening gehouden met risico s dat locaties vertraging oplopen. Het woningbouwprogramma is ruimschoots genoeg voor de woningbehoefte vanuit Sliedrecht. Er wordt namelijk in deze periode een uitbreiding met huishoudens geprognosticeerd. Conform lopende afspraken is er ruimte voor woningbehoefte van huishoudens van buiten Sliedrecht. Volgens deze berekening 450 huishoudens. Dat komt overeen met 30 huishoudens per jaar en is een realistisch aantal. Aan de andere kant is voorzichtigheid bij de programmering wenselijk om overprogrammering te voorkomen. Die voorzichtigheid wordt ingegeven door de economische crisis, waardoor de afzet van nieuwbouw en bestaande koopwoningen stagneert. 2. Het huidige woningbouwprogramma legt de nadruk op woningen in de koopsector (markt), met name grondgebonden woningen (vrijstaand, 2 onder 1 kap en eengezinswoningen). In Sliedrecht zelf zal geen groei zijn van gezinnen met kinderen. Nieuwbouw van grondgebonden koopwoningen zal dan bewoond worden door huishoudens van buiten (met name nabijgelegen gemeenten) of door doorstromers uit Sliedrecht, hoewel ook landelijk het aantal gezinnen met kinderen naar verwachting niet veel toe zal nemen. 3. Op lange termijn gezien (tot 2025) is een geschatte toename van het aantal huishoudens met Vooral is er een toename van huishoudens van jaar en 75 jaar en ouder met 900. Het gaat om een cohort senioren die over het algemeen welvarender zijn dan vorige cohorten. Daarbij wordt verantwoord zelfstandig blijven wonen gestimuleerd. Senioren zijn echter in vergelijking met andere leeftijdsgroepenweinig verhuisgeneigdheid. Het aanbod van projecten voor ouderen dient dan ook zowel qua aantal als qua differentiatie- afgestemd te worden op hun behoefte. 4. De woonwensen van ouderen (65-plussers) zijn divers. Er is bij senioren duidelijk behoefte aan nultredewoningen. Dat kan zijn een flat met lift, maar ook een grondgebonden woning. Ouderen die in een huurwoning wonen, zullen als ze willen verhuizen- de voorkeur geven aan een huurwoning geschikt voor ouderen. En ook onder ouderen die in een koopwoning wonen, zal een belangrijk deel willen verhuizen

2 naar een huurwoning. Daarnaast is er een licht toenemende vraag naar koop appartementen met lift. In de afgelopen jaren is wel ervaring opgedaan met de afzet van enkele complexen van koop-appartementen, maar de vraag naar koop appartementen door ouderen moet niet overschat worden. Gestreefd kan worden naar een mix van nieuwbouw aan koop- en huurappartementen. Dit kan door een differentiatie van verschillende projecten, maar ook door binnen één project appartementen als koop- en huur aan te bieden. Daarmee ontstaat flexibiliteit om op de toekomstige marktontwikkeling in te kunnen spelen. 5. De goedkope voorraad voor de primaire doelgroep van beleid qua inkomen is in Sliedrecht op dit moment ruim genoeg. Naar verwachting neemt het aantal woningen in de sociale sector niet af. Er is wel sprake van onttrekkingen, maar daar staat nieuwbouw in de sociale huur- en koopsector tegenover. Recente ontwikkelingen, zoals de Europese richtlijn omtrent toewijzing van huurwoningen van corporaties aan huishoudens met lage inkomens en de voorkeur van verhuisgeneigden voor koopwoningen versterken de conclusie dat de voorraad in de sociale sector ruim genoeg is voor de primaire doelgroep qua inkomen: er zijn mogelijkheden voor corporaties om delen van de voorraad te vernieuwen en/of te verkopen, zonder dat er grote schaarste ontstaat bij de primaire doelgroep qua inkomen. Corporaties houden een verantwoordelijkheid voor bijzondere doelgroepen en geschiktheid van de woningvoorraad voor senioren. Omdat de groep 65-plussers in de komende 15 jaar wel toeneemt en onder hen een weliswaar een licht afnemende- vraag is naar huurwoningen is een voortdurende monitoring van de omvang van de primaire doelgroep belangrijk. 6. De bevolkingssamenstelling in het bezit van corporaties zal steeds meer bestaan uit alleenstaanden en tweepersoonshuishoudens en ouderen. 7. Het woningbouwprogramma is vooral gericht op: -onttrekkingen in de sociale huursector -nieuwbouw in koop eengezinswoningen en koop-appartementen met lift Het huidige woningbouwprogramma voorziet daarmee wat weinig in woonmogelijkheden voor senioren, die een gediferentieerde vraag hebben naar grondgebonden woningen, koop- en huurappartementen. In Sliedrecht zelf zal geen groei zijn van gezinnen met kinderen. Nieuwbouw van grondgebonden koopwoningen zal dan bewoond worden door huishoudens van buiten of door doorstromers uit Sliedrecht. 2 Bevolking Tussen en is de bevolking van Sliedrecht toegenomen met 270 inwoners tot inwoners. De samenstelling vergrijst, dat wil zeggen dat het aandeel 65-plussers toegenomen is van 16,4% tot 17,3%. Het aantal kinderen van 0-14 jaar nam af van 18,8 tot 18,4% (zie tabel 1). 3 Woningvoorraad Het aantal woningen in Sliedrecht is sinds 2007 met ruim 700 toegenomen tot woningen en bestaat voor bijna 52% uit koopwoningen en voor ruim 48% uit huurwoningen. Bijna 79% van de huurwoningen is in bezit van de corporatie Tablis (zie tabel 2). Het merendeel van de woningen van Tablis (93%) heeft een huurprijs van maximaal 535 euro en behoort tot de sociale huurwoningvoorraad (zie ook tabel 4). Figuur 1 Woningvoorraad naar eigendom koop huur overig huur corporatie 38% 52%

3 Het aandeel dure woningen nam toe tot 18,2% van de voorraad (zie tabel 5 en 6). Verder telt de woningvoorraad veel eengezinswoningen in een rij, namelijk 42%, voornamelijk in de koopsector (tabel 7). Figuur 2 Woningvoorraad naar type vrijstaand 2 onder 1 kap eengezins flat met lift flat zonder lift 20% 18% 6% 14% 42% De woningvoorraad van Sliedrecht telt in vergelijking met de Drechtsteden iets meer huurwoningen en iets meer vooroorlogse woningen en iets meer flats met lift. De gemiddelde WOZ-waarde ligt op euro en is vergelijkbaar aan die in de Drechtsteden. Er wonen meer huishoudens met kinderen en minder alleenstaanden. De gemiddelde woningbezetting in Sliedrecht is 2,36, ten opzichte van 2,30 gemiddeld in de Drechtsteden (zie tabel 8). 4 Bewoning Onder meer leeftijd en huishoudensituatie zijn bepalend voor de keuzes in de woonsituatie. Daarnaast spelen ook inkomen en leefstijl een rol. In tabel 8 en figuur 3 is de combinatie gemaakt van hoe huishoudens wonen. Het betreft 9 combinaties van leeftijd en huishoudengrootte. Gezinnen met kinderen wonen relatief veel in een eengezinskoopwoning. Alleenstaanden wonen grotendeels in een meergezinswoning met of zonder lift. Ouderen, met name de 75-plussers wonen vooral in een flat met lift, maar niet uitsluitend (zie tabel 9). Figuur 3 Bewoning per type huishouden % 17% 2% 17% % 28% 3% 34% gezin % 5% 6% 4% 59% gezin % 7% 6% 4% 62% tweepersoons 23% 11% 8% 3% 50% alleen 23% 30% 3% 25% 0% 20% 40% 60% 80% 100% huur eengezins huur flat met lift huur flat zonder lift sociale koop eengezins markt koop eengezins overig Voor het bepalen van de minimale omvang van de sociale huurwoningvoorraad is het belangrijk om te weten hoeveel huishoudens zijn aangewezen op deze woningen. Daartoe is de primaire doelgroep gedefinieerd in aansluiting op de regels van de Europese Commissie 1. In Sliedrecht zijn er bij benadering huishoudens met een dergelijk inkomen, waarvan in een huurwoning wonen (zie tabel 10). De voorraad van Tablis heeft voornamelijk een huur tot maximaal 535 euro. Het gaat om woningen. In de koopsector en overige huursector staan goedkope woningen met een WOZ-waarde van maximaal euro. De voorraad (van De Europese Commissie verplicht Nederland per 1 januari 2011 een nieuwe regel in te voeren voor de sociale huurmarkt. Door deze zogeheten 90-procentnorm mogen woningcorporaties nog maar 10 procent van de sociale huurwoningen toewijzen aan bewoners met een belastbaar jaarinkomen van meer dan 33 duizend euro (grens geldt voor kalenderjaar 2009). Deze grens wordt jaarlijks geïndexeerd met de CAO-loonstijging. De primaire doelgroep is het aantal huishoudens wat onder deze inkomensgrens wordt geregistreerd. Voor het onderzoeksjaar 2008 is deze Europa inkomensgrens euro belastbaar inkomen. Overigens is eind november 2011 de regel door het Europees parlement ter discussie gesteld.

4 woningen) is ruim toereikend voor het aantal huishoudens (3.860) uit de primaire doelgroep. Een vergelijkbare conclusie als ten tijde van de Woonvisie. 2 Figuur 4: Aandeel huishoudens behorend tot primaire doelgroep (definitie Europese Commissie) tot 44 jaar jaar 65+ primaire doelgroep niet-doelgroep 5 Beoordeling kwaliteit De bestaande woningen en woonomgeving worden als ruim voldoende beoordeeld (zie tabel 11 en 12). In vergelijking met 2005 is de waardering van de woonomgeving nog wat toegenomen. De voorzieningen in de buurt en gemeentelijke voorzieningen worden voldoende beoordeeld, met gemiddeld een rapportcijfer van 6,8 (tabel 13). Het laagste aandeel tevredenen is er voor wat betreft de culturele voorzieningen en welzijnsvoorzieningen. In vergelijking met de Drechtsteden is de tevredenheid in Sliedrecht echter wel hoger voor wat betreft de uitgaansmogelijkheden, sportverenigingen, onderwijs in het algemeen, welzijnsmogelijkheden en parkeermogelijkheden. De tevredenheid is lager voor wat betreft gezondheidsvoorzieningen en fietsvriendelijkheid (zie tabel 14). Over het algemeen is de tevredenheid in de wijk Oost hoger dan gemiddeld. 6 Woonwensen In 2006 is voor het laatst in de Drechtsteden een woonwensenonderzoek uitgevoerd. Wel is in 2009 in Nederland een grootschalig Woonwensenonderzoek gehouden. Het veldwerk van dit Woononderzoek viel voor een deel in de economische crisis. Toch heeft de crisis waarschijnlijk weinig effect gehad op de wens van de woonconsument 3. De verhuisgeneigdheid over geheel Nederland gezien is het hoogst onder starters en jongvolwassenen (alleenstaanden en paren zonder kinderen) en het laagst onder tweepersoonshuishoudens van jaar en ouderen van 65-jaar en ouder. Gemiddeld zou 20% van de huishoudens een (andere) woning wensen. Dat komt ongeveer overeen met 7% per jaar (zie tabel 15). De woonwensen verschillen per leeftijds- en huishoudencategorie. Gemiddeld wenst de helft een koopwoning en de helft een huurwoning. En 57% een eengezins- en 43% een meergezinswoning. Van de gezinnen met kinderen wenst 90% een eengezinswoning. Terwijl jongeren en ouderen relatief vaak een meergezinswoning en een huurwoning wensen (zie tabel 16). De woonwensen naar type woning zijn in 2009 vrijwel vergelijkbaar aan de woonwensen van het onderzoek uit Conclusie komt ook overeen met die uit de Ontwerp Woonvisie van de Provincie Zuid-Holland, p 8 3 Wel stagneert de verkoop en wordt er minder verhuisd. Zo opereert de consument voorzichtiger: In 2006 kocht een eigenaar-bewoner eerst een andere woning en verkocht daarna zijn eigen woning. Dat is nu vaak andersom: eerst verkopen en dan kopen. Consumenten stellen hun wensen vaker uit. In 2006 was een groter deel van de koopgeneigden dat binnen korte termijn wilde verhuizen. Dat aantal is in 2009 lager. Ook is er tijdens de crisis meer onzekerheid en zijn hypotheekeisen aangescherpt, waardoor consumenten minder snel het huis van hun dromen kunnen of durven kopen. Zie Het Wonen overwogen, de resultaten van het WoonOnderzoek Nederland 2009, p 71 en 72

5 Figuur 5 Woonwensen per groep (Nederland) % 5% 5% % 58% gezinnen 25% 8% 2% 65% tweepersoons 14% 20% 14% 52% alleenstaand 20% 30% 17% 33% jongeren 54% 12% 21% 0% 20% 40% 60% 80% 100% huur eengezins huurflat koopflat koop eengezins Huishoudens laten bij een verhuizing ook een woning achter. Deze woning kan bewoond worden door een andere woningzoekende. We zien nu dat veel huishoudens willen doorstromen van een huur- naar een koopwoning. Het tekort op de woningmarkt is daarom het grootst in de koopsector (68% van het tekort) en veel kleiner in de huursector (32% van het tekort). Daarnaast is het koopappartement in opkomst. De vraag is op zich niet zo groot (12% wenst een koopappartement). Maar, omdat het aanbod gering is, is het tekort eraan wel groot. De situatie bij huurmeergezinswoningen is omgekeerd. Hier is namelijk redelijk veel vraag naar (32% wenst een huurmeergezinswoning). Maar het aanbod van doorstromers die uit een meergezinshuurwoning willen verhuizen is ook groot en overstijgt de vraag ernaar. De vraag naar kwaliteit neemt toe. Dit kan mogelijk leiden tot een overschot aan boven- en benedenwoningen en flats zonder lift. Voor de nieuwbouwprogrammering is het inhalen van het tekort het beste uitgangspunt. De behoefte richt zich dan voor 47% op eengezinskoopwoningen, 14% op eengezinshuurwoningen, 21% op koopappartementen en 18% op meergezinshuurwoningen (zie tabel 16). Dit Nederlands gemiddelde is voor Sliedrecht als next-best gegeven te benutten. 7 Woningbehoefte Tussen 2010 en 2025 neemt het aantal inwoners naar verwachting toe met ruim 800 en het aantal huishoudens met (zie tabel 20 en tabel 21 en figuur 6). Figuur 6 Bevolkingsprognose Sliedrecht Bron: Primos 2010 De toename van het aantal huishoudens van jaar en 75 jaar en ouder vraagt om meer gelijkvloerse, goed toegankelijke woningen. Deze woningen moeten in grote lijnen voldoen aan de eisen die gesteld worden voor mensen met beperkingen en welke zonder grote ingrepen aan te passen zijn aan beperkingen die zich voor kunnen gaan doen bij het ouder worden. Het aantal huishoudens van jaar neemt naar verwachting met ruim 400 en het aantal huishoudens van 75-jaar en ouder met 500. In totaal stijgt het aantal oudere huishoudens van naar (zie tabel 18 en 19). Op dit moment woont tweederde van de ouderen in een huurwoning en daarbinnen met name een flat met lift. Maar zeker vier op de tien wonen (nog) in een eengezinswoning (koop- en huur) (zie tabel 17). Naar de toekomst toe zal het aandeel dat in een koop- of huureengezinswoning blijft wonen waarschijnlijk tenminste gelijk blijven, dan wel toenemen, omdat het nieuwe cohort ouderen welvarender is dan vorige cohorten. In

6 het algemeen wordt gestimuleerd dat mensen zo lang mogelijk verantwoord in hun woning kunnen blijven wonen, zo nodig met aanpassingen aan de woning. Bij alle nieuwbouwprojecten wordt overigens aanbevolen rekening te houden met levensloopbestendigheid. 8 Beoordeling programma Het woningbouwprogramma van de gemeente Sliedrecht houdt rekening met: 1. De onttrekking en benodigde vervanging van 462 woningen in deze periode, waarvan mogelijk 275 in de periode ; 2. Nieuwbouw van woningen ten behoeve van woningbehoefte uit Sliedrecht; 3. Nieuwbouw in Baanhoek-west welke deels ook benut kan worden voor bovengemeentelijke (regionale) woningbehoefte; 4. Risico s bij ontwikkeling van woningbouwlocaties ten gevolge van planologische procedures en/of marktomstandigheden. Risico s zullen vooral bestaan uit vertraging en incidenteel uit het vervallen van een locatie. Het woningbouwprogramma wordt jaarlijks geactualiseerd. Van de gemeente hebben we de meest recente opgave ontvangen (juli 2011) waarbij we de differentiatie van het Jaarplan Drechtsteden 2011 hebben benut en deze hebben getoetst bij de gemeente. Het woningbouwprogramma voor de periode 2010 t/m 2014 bestaat uit locaties waar 1075 nieuwbouwwoningen gebouwd en opgeleverd zouden kunnen worden. De gemeente geeft van locaties voor 455 woningen aan dat deze risicovol zijn. Voor de periode 2015 t/m 2019 bestaat het woningbouwprogramma uit 882 woningen. In totaal wordt een nieuwbouwprogramma voorzien van 1957 woningen. Risicovolle locaties zouden vertraging kunnen oplopen, en schuiven door naar de volgende vijfjaarsperiode. We houden daarom voor de gehele periode een nieuwbouw aan van 1957 woningen. Rekening houdend met de sloop van 462 woningen, betekent dit een uitbreiding met bijna 1500 woningen. Vrijwel alle woningen die gesloopt worden, behoren tot de sociale huursector. Het gaat onder meer om Burg. Winkler plein en de oude uitbreiding-west. In het woningbouwprogramma worden ongeveer evenveel sociale huur- en koop woningen voorzien, zodat de voorraad in de totale sociale sector niet afneemt (en ook niet toeneemt). Er is vooral nieuwbouw (en dus uitbreiding) voorzien in de marktsector. Het gaat om 810 grondgebonden koopwoningen (vrijstaand, 2 onder 1 kap, eengezinswoningen) en 656 koopappartementen met lift. We zullen hierna bezien of dit qua aantal en differentiatie genoeg, te veel of te weinig is. Figuur 7 Woningbouwprogramma huur eengezins 270 huur meergezins met lift 1225 huur meergezins zonder lift koop sociaal koop overig 818 koop markt eengezins koop markt met lift voorraad programma Tussen 2010 en 2020 wordt een toename voorzien van 1050 huishoudens, met name van ouderen van 65 jaar en ouder. De woningvoorraad wordt uitgebreid met 1500 woningen. Als alleen rekening zou hoeven te worden gehouden met uitbreiding van het aantal huishoudens dan zou uitbreiding met 1050 woningen voldoende zijn. Er is derhalve ruimte voor opvang van woningbehoefte van 450 huishoudens van buiten Sliedrecht. Het woningbouwprogramma biedt ruimte aan 70 huishoudens vanuit Sliedrecht en 30 huishoudens per jaar van buiten de gemeente.

7 Het woningbouwprogramma in de marktsector (grondgebonden) zal in verhouding meer bewoond moeten worden door tweepersoonshuishoudens en gezinnen met kinderen van 45-64, terwijl in Sliedrecht een afname van het aantal tweepersoonshuishoudens van jaar voorzien wordt. Omdat er tot nu toe in Sliedrecht weinig koopappartementen met lift zijn, is het de vraag hoe deze bewoond zullen worden. Het zal afhangen van het voorzieningenpakket en de ligging of de appartementen aantrekkelijk zijn voor ouderen, of alleenstaanden/ tweepersoonshuishoudens van jaar. Omdat uitbreiding wordt verwacht van jonge alleenstaanden en oudere huishoudens en er geen uitbreiding wordt voorzien in de sociale huursector zal dit waarschijnlijk betekenen dat ouderen minder verhuizen (doorstromen) en dat jongeren minder mogelijkheden hebben tot starten op de woningmarkt. auteur drs. J.M.A. Schalk december 2011 Postbus AP Dordrecht (078)

Informatie Woonvisie Sliedrecht

Informatie Woonvisie Sliedrecht Informatie Woonvisie Sliedrecht In 2008 heeft de gemeente Sliedrecht de Woonvisie uitgebracht: Wonen in Sliedrecht 2007-2015, doorkijk tot 2025. De veranderende omstandigheden op de woningmarkt zijn aanleiding

Nadere informatie

Analyse van de markt voor (bestaande) huurwoningen in de Gemeente Steenwijkerland

Analyse van de markt voor (bestaande) huurwoningen in de Gemeente Steenwijkerland Analyse van de markt voor (bestaande) huurwoningen in de Gemeente Steenwijkerland drs. J.E. den Ouden 1-11-2013 Bevolking De gemeente Steenwijkerland telt momenteel circa 43.400 inwoners. Het inwonertal

Nadere informatie

Verhuisonderzoek Drechtsteden

Verhuisonderzoek Drechtsteden Verhuisonderzoek Kenmerken van de verhuizingen en de verhuisredenen? Inhoud: 1. Conclusies 2. Verhuissaldo 3. Huishoudengroepen 4. Inkomensgroepen 5. Kenmerk en prijs woning 6. Woningvoorraad 7. Vertrekredenen

Nadere informatie

Woonmonitor Drechtsteden 2010

Woonmonitor Drechtsteden 2010 2 Woonmonitor Drechtsteden 2010 Onderzoekcentrum Drechtsteden drs. J.M.A. Schalk juni 2010 Colofon Opdrachtgever Tekst Drukwerk Informatie GR Drechtsteden Onderzoekcentrum Drechtsteden Impuls Publiciteit,

Nadere informatie

Nr: Schipluiden: 18 november Aan de Raad

Nr: Schipluiden: 18 november Aan de Raad Nr: 2004-11-08 Schipluiden: 18 november 2004 Onderwerp: Notitie woningbouwprogrammering Midden-Delfland Aan de Raad Inleiding Voor u ligt de notitie woningbouwprogrammering waarin de uitgangspunten voor

Nadere informatie

Wonen. Basisinspanning. Ambities. Kansen. Voorkomen

Wonen. Basisinspanning. Ambities. Kansen. Voorkomen Basisinspanning Een evenwichtige bevolkingsopbouw, die in 2025 gegroeid is naar minimaal 25.000 inwoners. Voor iedere (toekomstige) inwoner moet een woning beschikbaar zijn die past in zijn/haar leefsituatie.

Nadere informatie

Woningmarktonderzoek IJsselstein. 24 november 2015 Johan van Iersel en Marlies van der Vlugt

Woningmarktonderzoek IJsselstein. 24 november 2015 Johan van Iersel en Marlies van der Vlugt Woningmarktonderzoek IJsselstein 24 november 2015 Johan van Iersel en Marlies van der Vlugt de r u y t e r k a d e 1 1 2 C 1 0 1 1 a b a m s t e r d a m w w w. r i g o. n l Opbouw 1. Algemeen beeld woningmarkt

Nadere informatie

Woonmonitor Dordrecht 2005

Woonmonitor Dordrecht 2005 Woonmonitor Dordrecht 2005 Deze Woonmonitor vergelijkt de ontwikkelingen op gebied van bevolking, woningvoorraad en woningmarkt in 2004 met die in 2003. In 2004 kwam de Woonvisie: Spetterend wonen in de

Nadere informatie

PFM PFM Wonen 2016

PFM PFM Wonen 2016 PFM 2016 PFM Wonen 2016 Actualisering PFM Wonen Oss Verkenning, raadspodium Oss, maart 2017 PFM 2016 Wat is PFM? Ontwikkelingen 2010-2016 Woonwensonderzoek 2015 Eerste contouren Pfm 2016 PFM 2016 Wat is

Nadere informatie

Voorwoord. Bleskensgraaf Februari 2016. Jan de Wit Klankbordgroep

Voorwoord. Bleskensgraaf Februari 2016. Jan de Wit Klankbordgroep Voorwoord De inwoners van Bleskensgraaf hebben in de dorpsagenda wonen benoemd als één van de belangrijkste speerpunten. Om erachter te komen hoe de inwoners het wonen in hun dorp nu ervaren en hoe ze

Nadere informatie

Woonkwaliteit Hoeksche Waard

Woonkwaliteit Hoeksche Waard Woonkwaliteit Hoeksche Waard Kansen en bedreigingen Voldoet de huidige woningvoorraad van de Hoeksche Waard aan de huidige woonwensen? Is deze geschikt voor de toenemende groep senioren? Wat zijn kansen

Nadere informatie

Monitor Leerdamse woningmarkt 2006

Monitor Leerdamse woningmarkt 2006 Monitor Leerdamse woningmarkt 2006 1. Inleiding Bij de vaststelling van de beleidsnota Volkshuisvesting 2005 2010 door de gemeenteraad op 14 april 2005 zijn een aantal conclusies getrokken die kenmerkend

Nadere informatie

Onderzoek kleine kernen

Onderzoek kleine kernen Gemeente Kampen Onderzoek kleine kernen 1 maart 2012 Projectnr. 166.106/G Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus 1174 6801 BD Arnhem Telefoon (026) 3512532 Telefax (026) 4458702 E-mail Internet

Nadere informatie

Bijlagen bij Analyse benodigde voorraad sociale huurwoningen

Bijlagen bij Analyse benodigde voorraad sociale huurwoningen Bijlagen bij Analyse benodigde voorraad sociale huurwoningen Bijlage 1 Socrates model Het Socrates-model is een kwalitatief woningmarktsimulatiemodel. Dit model bouwt voort op het bekende demografisch

Nadere informatie

Naar een woonvisie voor Waterland

Naar een woonvisie voor Waterland Naar een woonvisie voor Waterland Informatieavond Raad 29 oktober 2015 de ruyterkade 112 1011ab amsterdam www.rigo.nl OPZET 1. Welkom en opening door de wethouder 2. Naar een woonvisie voor Waterland 3.

Nadere informatie

Bijlage 1: Woningbouwprogramma Dommelkwartier en relatie Lage Heide. 2010-2020 Segment Nieuwbouw Sloop Verkoop Totaal

Bijlage 1: Woningbouwprogramma Dommelkwartier en relatie Lage Heide. 2010-2020 Segment Nieuwbouw Sloop Verkoop Totaal Bijlage 1: Woningbouwprogramma Dommelkwartier en relatie Lage Heide Volgens de laatste Provinciale Prognose (2011) bedraagt de woningbouw behoefte in Valkenswaard een netto toevoeging van 1.230 woningen

Nadere informatie

RESULTATEN WOONONDERZOEK PURMEREND UPDATE MAART 2015

RESULTATEN WOONONDERZOEK PURMEREND UPDATE MAART 2015 Inhoud 1. Woningvoorraad 2 2. Huishoudens 4 3. Huishoudens in woningen 5 4. Verhuizingen 8 5. Verhuiswensen doorstromers 10 6. Verhuiswensen starters 14 7. Woonruimteverdeling 15 Inleiding Er is heel veel

Nadere informatie

Woningmarktonderzoek Wijk bij Duurstede 2012

Woningmarktonderzoek Wijk bij Duurstede 2012 Woningmarktonderzoek Wijk bij Duurstede 2012 Versie: juni 2013 Gemaakt door: Ingeborg van den Wijngaart Gemaakt in samenwerking met: Willemijn Tepper Suggesties voor verbetering kunt u e-mailen naar i.vandenwijngaart@volksbelangwbd.nl

Nadere informatie

Woningbehoefte onderzoek

Woningbehoefte onderzoek Woningbehoefte onderzoek Prognose woningbehoefte Amersfoort tot 2015 Gemeente Amersfoort Sector Dienstverlening, Informatie en Advies (DIA) Afdeling Onderzoek en Statistiek Marc van Acht Uitgave en rapportage:

Nadere informatie

FACTSHEET OUDEREN EN WONEN PURMEREND APRIL 2015

FACTSHEET OUDEREN EN WONEN PURMEREND APRIL 2015 FACTSHEET OUDEREN EN WONEN PURMEREND APRIL 2015 Kaartje concentraties 75+ 1 team Beleidsonderzoek en Informatiemanagement Inleiding Op 23 maart 2015 startte het Woondebat met een open bijeenkomst. Doel

Nadere informatie

Woonwensenonderzoek 2015

Woonwensenonderzoek 2015 Woonwensenonderzoek 2015 2 maart 2016 Waar gaan we het over hebben? Beknopte schets woningmarkt Boxtel Ontwikkeling bevolking en huishoudens 2000-2015 Wie wonen er in Boxtel? Hoe wonen de inwoners van

Nadere informatie

Verhuisonderzoek Drechtsteden 2007/2008

Verhuisonderzoek Drechtsteden 2007/2008 Verhuisonderzoek Drechtsteden 2007/2008 Tabellenboek Onderzoekcentrum Drechtsteden dr. B.J.M. van der Aa drs. J.M.A. Schalk november 2009 Colofon Opdrachtgever Tekst Drukwerk Informatie Bureau Drechtsteden

Nadere informatie

Fact sheet Wonen in Almere. Kerncijfers

Fact sheet Wonen in Almere. Kerncijfers Fact sheet Wonen in Kerncijfers SRA- Noord SRA-Zuid Amsterdam* huishoudens (abs. bron: CBS/OIS) 8.79 43.2 4.9.8 Woningvoorraad (abs. bron: CBS/OIS) 78.33 42.93 4.347 47.9 Aantal respondenten enquête..73.77

Nadere informatie

Oegstgeest aan de Rijn: realisatie van een woningbouwbehoefte

Oegstgeest aan de Rijn: realisatie van een woningbouwbehoefte Oegstgeest aan de Rijn: realisatie van een woningbouwbehoefte Stap 1 van de Ladder voor Duurzame Verstedelijking schrijft voor dat een stedelijke ontwikkeling past binnen de regionale behoefte. Provincie

Nadere informatie

De woningmarkt in Goirle 2010-2015. Woonbehoefte gemeente Goirle

De woningmarkt in Goirle 2010-2015. Woonbehoefte gemeente Goirle De woningmarkt in Goirle 2010-2015 Woonbehoefte gemeente Goirle De woningmarkt in Goirle 2010-2015 Woonbehoefte gemeente Goirle Oktober 2010 COLOFON Samenstelling Wim Vos Annelieke van den Heuvel Vormgeving

Nadere informatie

Senioren en mensen met beperkingen op de woningmarkt

Senioren en mensen met beperkingen op de woningmarkt Senioren en mensen met beperkingen op de woningmarkt Themapublicatie mede op basis van het WoON 2015 WoON-congres 7 april 2016 Johan van Iersel RIGO Research en Advies Aanleiding en context Een nieuw WoON-bestand

Nadere informatie

Factsheet wonen Harderwijk

Factsheet wonen Harderwijk Factsheet wonen Harderwijk Mei 2015 Domein Ruimte INHOUDSOPGAVE 1. Woningbehoefte 2 2. Woningvoorraad 4 3. Aandachtsgroepen 5 4. Woonlasten 7 5. Wonen en zorg 9 6. Leefbaarheid 11 7. Gerealiseerde verhuizingen

Nadere informatie

Publicaties Stadsdeelbestuur 2010

Publicaties Stadsdeelbestuur 2010 Publicaties Stadsdeelbestuur 2010 Stadsdeelraad Vergaderstukken/raadsvoorstellen 28 september 2010-r Voorstel van Raadsleden Van Lissum en De Meij (VVD) over Effecten van Europese maatregel voor huishoudens

Nadere informatie

2010-2012 SAMENVATTING

2010-2012 SAMENVATTING 2010-2012 SAMENVATTING Samenvatting De Regionale woningmarktmonitor 2010-2012 beschrijft de ontwikkelingen op de woningmarkt in het gebied binnen de driehoek Waalwijk, Oss en Boxtel. De kredietcrisis

Nadere informatie

Notitie Jongerenhuisvesting in de gemeente Stein

Notitie Jongerenhuisvesting in de gemeente Stein Notitie Jongerenhuisvesting in de gemeente Stein Inleiding Zowel de SJAR als de raad maakt zich zorgen over de huisvestingsmogelijkheden van jongeren. Dit heeft ertoe geleid dat het College van burgemeester

Nadere informatie

$ % $ # &'' ( ) &!'&! * +) &!'&!,, & # & -. / 0 1 1 * 2. -.! "!#

$ % $ # &'' ( ) &!'&! * +) &!'&!,, & # & -. / 0 1 1 * 2. -.! !# $%$ #&''( )&!'&!*+)&!'&!,,& #& -./ 011 *2.-. "!#! ! (31-.1 41 51 /.( 1131 ( 31 $3 6 36 1 31 0* 34*17 3 1,*/8,/$9. 6 1 3 3 * : 1 1 3 /,/$& ;3*/33 131(1 1 ( 7 6 3 / 1 1 3 (31$/ (/)1-.-7 16 3 6 6 3 11

Nadere informatie

De grijze golf. Demografische ontwikkeling Drechtsteden tot Figuur 1 Bevolking Drechtsteden , totaal

De grijze golf. Demografische ontwikkeling Drechtsteden tot Figuur 1 Bevolking Drechtsteden , totaal De grijze golf Demografische ontwikkeling Drechtsteden tot 23 In deze factsheet rapporteren we over de uitkomsten van de bevolkings- en huishoudensprognose en de gevolgen ervan voor de Drechtsteden. De

Nadere informatie

Doelgroepen TREND A variant

Doelgroepen TREND A variant Doelgroepen TREND A variant Kleidum Socrates 2013 Doelgroepen 3 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 5 1.1 Doelgroepen en Socrates... 5 1.2 Werkgebieden... 6 2 Doelgroepen en bereikbare voorraad... 7 2.1 Ontwikkeling

Nadere informatie

Verhuis- en woonwensen van starters

Verhuis- en woonwensen van starters Verhuis- en woonwensen van starters Gemeente Amersfoort Sector Concernmiddelen Onderzoek en Statistiek Marc van Acht Uitgave en rapportage in opdracht van afdeling Economie en Wonen Onderzoek en Statistiek,

Nadere informatie

Bijlagen bij: Woonagenda Aalsmeer 2016 2020

Bijlagen bij: Woonagenda Aalsmeer 2016 2020 Bijlagen bij: Woonagenda Aalsmeer 2016 2020 Bijlage 1: Vraag en Aanbod woningmarkt Aalsmeer Bijlage 2: Kaart Woningbouwprojecten Bijlage 3: Woonfonds Aalsmeer Bijlage 1: Vraag & aanbod woningmarkt Aalsmeer

Nadere informatie

Gouda ligt centraal in de Randstad en is gelet op het inwonertal de 46e gemeente van Nederland. De Atlas voor

Gouda ligt centraal in de Randstad en is gelet op het inwonertal de 46e gemeente van Nederland. De Atlas voor 3. Fysieke kwaliteit 3.1 Wonen en stedelijkheid Samenvatting: Woonaantrekkelijkheidsindex ligt centraal in de Randstad en is gelet op het inwonertal de 46e gemeente van Nederland. De Atlas voor Gemeenten

Nadere informatie

Wonen in Dordrecht. De crisis voorbij?; trends en verwachtingen. 30 november 2010

Wonen in Dordrecht. De crisis voorbij?; trends en verwachtingen. 30 november 2010 Wonen in Dordrecht De crisis voorbij?; trends en verwachtingen 30 november 2010 Inhoudsopgave 1. Wat willen we? Beleid en welke afspraken zijn er voor Dordrecht? 2. Hoe staan we er voor? Stand van zaken

Nadere informatie

CIJFEROPBRENGST WOONDEBAT NOVEMBER team Beleidsonderzoek en Informatiemanagement

CIJFEROPBRENGST WOONDEBAT NOVEMBER team Beleidsonderzoek en Informatiemanagement CIJFEROPBRENGST WOONDEBAT NOVEMBER 2015 team Beleidsonderzoek en Informatiemanagement Cijferopbrengst woondebat 1 Inhoudsopgave 1. Samenvatting 2 2. Inleiding 5 3. Ontwikkeling bevolking en woningvoorraad

Nadere informatie

Project Cape Kennedy 5 april 2016

Project Cape Kennedy 5 april 2016 5 april 2016 1. Aanleiding Vanuit de integraliteit van het wijkvernieuwingsplan en de beleidskaders die in samenwerking met de gemeente zijn vastgesteld, is het wenselijk om het college van B&W inzicht

Nadere informatie

Seniorenwoningen in Alphen aan den Rijn

Seniorenwoningen in Alphen aan den Rijn Seniorenwoningen in Alphen aan den Rijn Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling Juni 2010 Seniorenwoningen in Alphen aan den Rijn In Alphen aan den Rijn zijn meerdere onderzoeken gedaan naar senioren en hun

Nadere informatie

B&W-Aanbiedingsformulier

B&W-Aanbiedingsformulier B&W.nr. 10.0986, d.d. 28 september 2010 B&W-Aanbiedingsformulier Onderwerp Aanbieding onderzoek Scheefwonen BESLUITEN Behoudens advies van de commissie 1. kennis te nemen van het onderzoeksrapport Scheefwonen

Nadere informatie

Tabellen in categorie 'Bevolking': In dit document staan de cijfers van

Tabellen in categorie 'Bevolking': In dit document staan de cijfers van Tabellen in categorie 'Bevolking': In dit document staan de cijfers van 1-1-2011 Ontwikkeling bevolking rij 20 Ontwikkeling bevolking - natuurlijke ontwikkeling en migratirij 40 Kenmerken migratie rij

Nadere informatie

Nota Wonen Alblasserdam. 2012 2020, met een doorkijk tot 2025

Nota Wonen Alblasserdam. 2012 2020, met een doorkijk tot 2025 Nota Wonen Alblasserdam 2012 2020, met een doorkijk tot 2025 Status: collegevergadering 3 april 2012 Portefeuillehouder: Sjoerd J. Veerman Ambtelijk opdrachtgever: Han de Krijger Primaathouder: Evelyn

Nadere informatie

Samen naar de gewenste woningvoorraad in Odiliapeel

Samen naar de gewenste woningvoorraad in Odiliapeel Samen naar de gewenste woningvoorraad in Odiliapeel Eindverslag April 2015 1. Inleiding In april 2014 hebben gemeente Uden, gemeente Veghel en wooncorporatie Area een woonwensenonderzoek uitgevoerd. Om

Nadere informatie

Inleiding. Vervolgens worden uitgangspunten geformuleerd die van belang zijn voor de regionale woonvisie.

Inleiding. Vervolgens worden uitgangspunten geformuleerd die van belang zijn voor de regionale woonvisie. notitie Wonen in Molenwaard april 2012 Inleiding De woningmarkt is de laatste jaren sterk aan veranderingen onderhevig. De economische situatie heeft grote gevolgen gehad voor de woningmarkt, evenals nieuwe

Nadere informatie

Waarom dit onderzoek?

Waarom dit onderzoek? Waarom dit onderzoek? Een betere buurt in 2026! Woningstichting De Volmacht wil uw buurt vernieuwen en verbeteren en klaar maken voor de toekomst. Daarvoor is een allereerst goede analyse van uw buurt

Nadere informatie

Woningmarktanalyse Gooise Meren

Woningmarktanalyse Gooise Meren Woningmarktanalyse Gooise Meren Op basis van WOZ en BAG gegevens Versie Kerngegevens Woningmarktanalyse Gooise Meren De in dit rapport gepresenteerde analyses zijn gemaakt met behulp van gemeentelijke

Nadere informatie

Op 19 mei 2014 stelde u ons college schriftelijke vragen over de verkoop van huurwoningen door Vestia.

Op 19 mei 2014 stelde u ons college schriftelijke vragen over de verkoop van huurwoningen door Vestia. De heer P. Beeldman Westeinde 12 2841 BV MOORDRECHT ** verzenddatum 27 mei 2014 onderwerp uw kenmerk bijlage afdeling VROM behandeld door J.D. Lindeman telefoon 0180-639976 Geachte heer Beeldman, Op 19

Nadere informatie

Woningmarktonderzoek kleine kernen Gemeente Oirschot

Woningmarktonderzoek kleine kernen Gemeente Oirschot Woningmarktonderzoek kleine kernen Gemeente Oirschot Bureau Bestuursinformatie & Onderzoek Gemeente Eindhoven Afdeling Onderzoek en Statistiek Gemeente Helmond Juli 2006 Inhoud: Oirschot... 1 Inwoners

Nadere informatie

Verhuisonderzoek Drechtsteden 2004

Verhuisonderzoek Drechtsteden 2004 Verhuisonderzoek Drechtsteden 2004 Sociaal Geografisch Bureau gemeente Dordrecht ir. J.W. Jongenelen-Gietema drs. J.M.A. Schalk augustus 2005 Colofon Opdrachtgever Tekst Drukwerk Informatie Bureau Drechtsteden

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Kerncijfers over wonen. 2. Betaalbaarheid. 3. Bewegingen op de woningmarkt. 4. Kwaliteit van de woning. 5.

Inhoudsopgave. 1. Kerncijfers over wonen. 2. Betaalbaarheid. 3. Bewegingen op de woningmarkt. 4. Kwaliteit van de woning. 5. Provincie Gelderland, 2015 Inhoudsopgave 1. Kerncijfers over wonen 1.1 Huisvestingssituatie 1.2 Samenstelling huishoudens 1.3 Kenmerken woningvoorraad 1.4 Woonsituatie huishoudens 2. Betaalbaarheid 2.1

Nadere informatie

Rapportage WoON Analyse van Utrechtse woningmarkt o.b.v. Woononderzoek Nederland Utrecht.nl/onderzoek

Rapportage WoON Analyse van Utrechtse woningmarkt o.b.v. Woononderzoek Nederland Utrecht.nl/onderzoek Rapportage WoON 2015 Analyse van Utrechtse woningmarkt o.b.v. Woononderzoek Nederland 2015 Utrecht.nl/onderzoek Colofon uitgave Afdeling Onderzoek Gemeente Utrecht Postbus 16200 3500 CE Utrecht 030-286

Nadere informatie

Ontwerp-voorbereidingsbesluit van Provinciale Staten. Provinciale Staten van Zuid-Holland,

Ontwerp-voorbereidingsbesluit van Provinciale Staten. Provinciale Staten van Zuid-Holland, Ontwerp-voorbereidingsbesluit van Provinciale Staten Provinciale Staten van Zuid-Holland, Overwegende dat het provinciaal woonbeleid, zoals neergelegd in de Visie Ruimte en Mobiliteit, tot doel heeft te

Nadere informatie

25 juni 2015 Dorpsraad Waarland Bouwend Waarland Waarland Bouwt Zelf

25 juni 2015 Dorpsraad Waarland Bouwend Waarland Waarland Bouwt Zelf Onderzoek woningbehoefte Waarland 2015 25 juni 2015 Dorpsraad Waarland Bouwend Waarland Waarland Bouwt Zelf 1 Inleiding 1.1 Inleiding De gemeente Schagen wil haar toekomstig woningbouwprogramma inrichten

Nadere informatie

Bijlage bij brief Modernisering Huurbeleid

Bijlage bij brief Modernisering Huurbeleid Bijlage bij brief Modernisering Huurbeleid Inleiding Om inzicht te krijgen in de effecten van het beleid op segregatie, is het noodzakelijk de lokale situatie en de samenstelling van de voorraad in ogenschouw

Nadere informatie

Westerkoog. bevolking woonkwaliteit woningmarkt nieuwbouw wonen en zorg KANSENVERKENNER WONEN

Westerkoog. bevolking woonkwaliteit woningmarkt nieuwbouw wonen en zorg KANSENVERKENNER WONEN 11 KANSENVERKENNER WONEN bevolking woonkwaliteit woningmarkt nieuwbouw wonen en zorg Inhoudsopgave Introductie Bevolking Tabel: bevolkingsprognose, 2011-2040 Kaart: concentraties 65 plus, 2009 Kaart: concentraties

Nadere informatie

WOONWENSENONDERZOEK PARKSTAD LIMBURG 2008-2009

WOONWENSENONDERZOEK PARKSTAD LIMBURG 2008-2009 WOONWENSENONDERZOEK PARKSTAD LIMBURG 2008-2009 RAPPORTAGE WOONWENSENONDERZOEK PARKSTAD LIMBURG 2008 2009 Uitgevoerd in opdracht van Parkstad Limburg Door: Datum: Ikwileenanderewoning.nl, 13 09 2009 Woonplein

Nadere informatie

Gerrichhauzen en Partners Notitie 'Bereikbaar wonen in Breda' Concept d.d. 14 april

Gerrichhauzen en Partners Notitie 'Bereikbaar wonen in Breda' Concept d.d. 14 april Gerrichhauzen en Partners Notitie 'Bereikbaar wonen in Breda' Concept d.d. 14 april 2011 1 BEREIKBAAR WONEN IN BREDA Juni 2011 Een synthese van de rapporten over de woningmarkt en doelgroep in Breda 1

Nadere informatie

Provincie Noord-Holland

Provincie Noord-Holland Provincie Noord-Holland POSTBUS 3007 2001 DA HAARLEM Provinciale Staten van Noord-Holland Door tussenkomst van de Statengriffier, mr. J.J.M. Vrijburg Florapark 6, kamer L-l 04 2012 HK Haarlem 2 2OKT. 2013

Nadere informatie

Gemeente Nuth Bevolkingsopbouw en toekomstige ontwikkeling Bevolkingssamenstelling 2016 (gemeente en kernen) 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% < 20 jaar 20-35 jaar 35-55 jaar 55-75 jaar > 75 jaar Gemeente

Nadere informatie

Schaarste op de woningmarkt Zuid- Kennemerland-IJmond

Schaarste op de woningmarkt Zuid- Kennemerland-IJmond Schaarste op de woningmarkt Zuid- Kennemerland-IJmond 1. Aanleiding Per 1 januari 2015 treedt de Huisvestingswet 2014 in werking. Gemeenten hebben tot 1 juli 2015 de tijd om een nieuwe, op deze wet gebaseerde

Nadere informatie

Gemeentes vergeleken

Gemeentes vergeleken Gemeentes vergeleken De cijfers uit het Woningmarktonderzoek Zuidoost-Brabant 2014 nader bezien. 1. Inleiding Naast het algemene regionale woningmarktonderzoek zijn er gemeentelijke rapportages beschikbaar.

Nadere informatie

Van Bouwen. naar. Wonen

Van Bouwen. naar. Wonen Van Bouwen naar Wonen De bijdrage van Volksbelang aan dit symposium: - resultaten woningmarktverkenning - resultaat toewijzing starterswoningen - samenstelling woningzoekendenbestand Volksbelang Daarnaast

Nadere informatie

HET MIDDENSEGMENT VAN AMSTERDAM PLATFORM AMSTERDAM MIDDENHUUR ONDERZOEK JUNI 2017

HET MIDDENSEGMENT VAN AMSTERDAM PLATFORM AMSTERDAM MIDDENHUUR ONDERZOEK JUNI 2017 HET MIDDENSEGMENT VAN AMSTERDAM PLATFORM AMSTERDAM MIDDENHUUR ONDERZOEK JUNI 2017 1 HET MIDDENSEGMENT VAN AMSTERDAM PLATFORM AMSTERDAM MIDDENHUUR ONDERZOEK JUNI 2017 Contact Platform Amsterdam Middenhuur

Nadere informatie

Fact sheet Wonen in Zaanstad (2015) Kerncijfers

Fact sheet Wonen in Zaanstad (2015) Kerncijfers Fact sheet Wonen in (5) Kerncijfers SRA- Noord SRA-Zuid Amsterdam* huishoudens (abs. bron: CBS/OIS)) 67.56.62 6.59 9.8 Woningvoorraad (abs. bron: CBS/OIS) 66.59 2.9 6.7 7.9 Aantal respondenten enquête.58

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Kerncijfers over wonen. 2. Betaalbaarheid. 3. Bewegingen op de woningmarkt. 4. Kwaliteit van de woning. 5.

Inhoudsopgave. 1. Kerncijfers over wonen. 2. Betaalbaarheid. 3. Bewegingen op de woningmarkt. 4. Kwaliteit van de woning. 5. Gelderse regio Noord-Veluwe, 2015 Inhoudsopgave 1. Kerncijfers over wonen 1.1 Huisvestingssituatie 1.2 Samenstelling huishoudens 1.3 Kenmerken woningvoorraad 1.4 Woonsituatie huishoudens 2. Betaalbaarheid

Nadere informatie

Ouderen op de woningmarkt: feiten en cijfers

Ouderen op de woningmarkt: feiten en cijfers Ouderen op de woningmarkt: feiten en cijfers Prof. mr. Friso de Zeeuw, praktijkhoogleraar Gebiedsontwikkeling TU Delft en directeur Nieuwe Markten Bouwfonds Ontwikkeling, met medewerking van Rink Drost,

Nadere informatie

Verhuisonderzoek RESULTATEN VERHUISSTROMEN EN ENQUETE

Verhuisonderzoek RESULTATEN VERHUISSTROMEN EN ENQUETE Verhuisonderzoek RESULTATEN VERHUISSTROMEN EN ENQUETE Inhoud 1. Conclusies 2. Kenmerken verhuizingen 3. Doelgroepbeschrijving 4. Inkomen 5. Het zoeken naar een woning 6. Is de regio aantrekkelijker geworden?

Nadere informatie

Intentieverklaring gemeenten en corporaties in de stadsregio Amsterdam over de betaalbare voorraad in de regio. Maart 2014

Intentieverklaring gemeenten en corporaties in de stadsregio Amsterdam over de betaalbare voorraad in de regio. Maart 2014 Intentieverklaring gemeenten en corporaties in de stadsregio Amsterdam over de betaalbare voorraad in de regio Maart 2014 2 Preambule Gemeenten in de Stadsregio Amsterdam en de woningcorporaties, verenigd

Nadere informatie

Woningbehoefte vanuit De Noord, Veenhuizen en het buitengebied 2015

Woningbehoefte vanuit De Noord, Veenhuizen en het buitengebied 2015 Woningbehoefte vanuit De Noord, Veenhuizen en het buitengebied 2015 Inleiding In het kader van KODN 2.0 is een enquête gehouden om te onderzoeken wat de behoefte is aan (extra) woonruimte in De Noord.

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Kerncijfers over wonen. 2. Betaalbaarheid. 3. Bewegingen op de woningmarkt. 4. Kwaliteit van de woning. 5.

Inhoudsopgave. 1. Kerncijfers over wonen. 2. Betaalbaarheid. 3. Bewegingen op de woningmarkt. 4. Kwaliteit van de woning. 5. Gelderse regio Stadsregio Arnhem/Nijmegen, 2015 Inhoudsopgave 1. Kerncijfers over wonen 1.1 Huisvestingssituatie 1.2 Samenstelling huishoudens 1.3 Kenmerken woningvoorraad 1.4 Woonsituatie huishoudens

Nadere informatie

Kwaliteitsverbetering van de (huur)voorraad in tijden van Krimp Opwierde APPINGEDAM. Delfzijl, 21 november 2013

Kwaliteitsverbetering van de (huur)voorraad in tijden van Krimp Opwierde APPINGEDAM. Delfzijl, 21 november 2013 Kwaliteitsverbetering van de (huur)voorraad in tijden van Krimp Opwierde APPINGEDAM Delfzijl, 21 november 2013 Frank van der Staay Atrivé/Woongroep Marenland Appingedam Onderwerpen Woonplan 2002 koersen

Nadere informatie

De woningmarkt in Lopik 2010-2015 Woningbehoefte gemeente Lopik Rapport Gemeente Lopik

De woningmarkt in Lopik 2010-2015 Woningbehoefte gemeente Lopik Rapport Gemeente Lopik De woningmarkt in Lopik 2010-2015 Woningbehoefte gemeente Lopik Rapport Gemeente Lopik BMC Oktober 2010 De heer W. Vos en mevrouw M. Woertel Projectnummer: 252025 Correspondentienummer: INHOUD HOOFDSTUK

Nadere informatie

Kwalitatieve Woningbehoefte Nieuwegein

Kwalitatieve Woningbehoefte Nieuwegein Datum 12 november 2013 Referentie Status DEFINITIEF inbo Gaasterlandstraat 5 967 1000 AZ Amsterdam Kwalitatieve Woningbehoefte T +31 (0)20 421 24 22 amsterdam@inbo.com www.inbo.com inbo b.v. Woudenberg

Nadere informatie

Verhuis- en woonwensen van vitale ouderen en scheefwoners Stadspeiling 2011

Verhuis- en woonwensen van vitale ouderen en scheefwoners Stadspeiling 2011 Verhuis- en woonwensen van vitale ouderen en scheefwoners Stadspeiling 2011 Gemeente Amersfoort Sector Concernmiddelen Onderzoek en Statistiek Marc van Acht Dymphna Meijneken Uitgave en rapportage in opdracht

Nadere informatie

Kengetallen woningtoewijzing in de gemeente Utrecht

Kengetallen woningtoewijzing in de gemeente Utrecht Kengetallen woningtoewijzing in de gemeente Utrecht Stand van zaken zomer 2014 Inleiding Op dit moment volstrekt zich een grote verandering binnen de sociale huursector. Dit is het gevolg van het huidige

Nadere informatie

1. Inleiding. Behoefte aan eengezins- en meergezinswoningen in Leiden pagina 1 van 30

1. Inleiding. Behoefte aan eengezins- en meergezinswoningen in Leiden pagina 1 van 30 Behoefte aan eengezins- en meergezinswoningen in Leiden (onderzoek 4 uit het Projectplan uitvoering woononderzoeken ) Definitieve versie, 2 februari 2011 Wim Vos, in opdracht van de afdeling SEB van de

Nadere informatie

Gedeputeerde Staten. 2012 HK Haarlem. Betreft: beantwoording motie positie starters op de woningmarkt (M2-3/5-3-2-12) Geachte leden,

Gedeputeerde Staten. 2012 HK Haarlem. Betreft: beantwoording motie positie starters op de woningmarkt (M2-3/5-3-2-12) Geachte leden, Provinciale Staten van Noord-Holland door tussenkomst van de Statengriffier, mr. J.J.M. Vrijburg Florapark 6, kamer L-104 2012 HK Haarlem Gedeputeerde Staten Uw contactpersoon J.J. Kluit BEL Doorkiesnummer

Nadere informatie

Marktonderzoek bouwgrond woningbouw 2014-2018 in Dalfsen

Marktonderzoek bouwgrond woningbouw 2014-2018 in Dalfsen Marktonderzoek bouwgrond woningbouw 2014-2018 in Dalfsen De behoefte aan bouwgrond voor woningen in Dalfsen 2014-2018 BMC Maart 2014 ing. W. Vos A. van den Heuvel Projectnummer: 098048 Correspondentienummer:

Nadere informatie

Samenvatting 3. Inleiding 5. 1 Opgeleverde nieuwbouwwoningen 7

Samenvatting 3. Inleiding 5. 1 Opgeleverde nieuwbouwwoningen 7 INHOUD Samenvatting Inleiding 5 1 Opgeleverde nieuwbouwwoningen 7 De bewoners van de nieuwbouwwoningen 9.1 Nieuwbouw naar bewonerstype 9. Herkomst vestigers 10. Nieuwbouw naar eigendomsverhouding 11.4

Nadere informatie

Raadsvergadering 6 december Portefeuillehouder C.Koppenol

Raadsvergadering 6 december Portefeuillehouder C.Koppenol RAADSVOORSTEL Datum en nummer 30 oktober 2012, nummer Raadsvergadering 6 december 2012 Agendapunt Programmaveld Ruimte Portefeuillehouder C.Koppenol Wettelijke basis - Onderwerp Woonvisie Papendrecht 2012-2020

Nadere informatie

Oplegger voor het raadsdebat

Oplegger voor het raadsdebat Oplegger voor het raadsdebat Datum raadsdebat : 17 november 2016 Agendapuntnummer : 3 Portefeuillehouder : Wethouder Jan ten Kate Aan de gemeenteraad Onderwerp: Actualisatie Woonplan Inleiding en aanleiding:

Nadere informatie

Mijn mening over harmelen.nl

Mijn mening over harmelen.nl Mijn mening over harmelen.nl Woonvisie Beleid in opdracht van Gemeenteraad Democratisch besluit Breed draagvlak Handvat voor alle partijen Geeft een inventarisatie over het huidige woning voorraad Uitvoeringskader

Nadere informatie

Achtergrondinformatie Woonsymposium WONEN IN STAD.NL SESSIE BETAALBAAR- HEID

Achtergrondinformatie Woonsymposium WONEN IN STAD.NL SESSIE BETAALBAAR- HEID Achtergrondinformatie Woonsymposium WONEN IN STAD.NL SESSIE BETAALBAAR- HEID donderdag 19 maart 2015 BETAAL- BAARHEID Groningen is de jongste stad van Nederland. Van de totaal circa 200.000 inwoners zijn

Nadere informatie

Bijlage Visie Oost : Cijfers & trends bevolking en woningvoorraad Hilversum

Bijlage Visie Oost : Cijfers & trends bevolking en woningvoorraad Hilversum Bijlage Visie Oost : Cijfers & trends bevolking en woningvoorraad Hilversum 1. Ontwikkeling bevolking naar leeftijd De Primos huishoudensprognose (2011) voor de periode 2010-2040 schetst het volgend beeld:

Nadere informatie

Omvang doelgroep en omvang kernvoorraad in 2008

Omvang doelgroep en omvang kernvoorraad in 2008 Omvang doelgroep en omvang kernvoorraad in 2008 Van: college van BenW Aan: commissie RF 1. Inleiding In de op 8 juli 2004 gesloten prestatieafspraken tussen de gemeente Helmond en de Helmondse corporaties

Nadere informatie

5 Kwantitatief en kwalitatief regionaal woningbouwprogramma

5 Kwantitatief en kwalitatief regionaal woningbouwprogramma 5 Kwantitatief en kwalitatief regionaal woningbouwprogramma Het regionale woningbouwprogramma moet actueel blijven. Dynamiek is ook nodig omdat nu niet te voorspellen is wat er over een aantal jaar nodig

Nadere informatie

Woningmarktrapport - 4e kwartaal 2013. Gemeente Dordrecht

Woningmarktrapport - 4e kwartaal 2013. Gemeente Dordrecht Woningmarktrapport - 4e kwartaal 213 Gemeente Dordrecht Aantal verkochte woningen naar type (NVM) 1 aantal verkocht 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Tussenwoning Hoekwoning Twee onder één kap Vrijstaand Appartement

Nadere informatie

Betaalbaarheid van wonen, een gemeentelijke opgave? Inzicht en handvatten voor gemeenten

Betaalbaarheid van wonen, een gemeentelijke opgave? Inzicht en handvatten voor gemeenten Betaalbaarheid van wonen, een gemeentelijke opgave? Inzicht en handvatten voor gemeenten Petra Bassie petra.bassie@vng.nl Betaalbaarheid van het wonen - Rapport VNG - Belangrijkste inzichten & bestuurlijke

Nadere informatie

Gemeentelijk Woningbedrijf Renswoude Postbus 8 3927 ZL Renswoude

Gemeentelijk Woningbedrijf Renswoude Postbus 8 3927 ZL Renswoude QUICK SCAN WONINGMARKTONDERZOEK GEMEENTE RENSWOUDE Gemeentelijk Woningbedrijf Renswoude Postbus 8 3927 ZL Renswoude Hertogin Johannasingel 34 5345 AJ OSS T 06-45940071 E info@fmconsultants.nl W www.fmconsultants.nl

Nadere informatie

Werken aan kwaliteit. Voorraadplan 2004-2012

Werken aan kwaliteit. Voorraadplan 2004-2012 Werken aan kwaliteit Voorraadplan 2004-2012 Werken aan kwaliteit Voorraadplan 2004-2012 Woningbeheer Harlingen Postbus 103 8860 AC Harlingen Bolswardervaart 1 Openingstijden maandag tot en met vrijdag

Nadere informatie

WONEN IN NUNSPEET WOONVISIE SAMENVATTING

WONEN IN NUNSPEET WOONVISIE SAMENVATTING WONEN IN NUNSPEET WOONVISIE 2003-2015 SAMENVATTING SAMENVATTING WOONVISIE NUNSPEET 2003-2015 1 WONEN IN NUNSPEET = WONEN IN EEN VITALE GEMEENTE Nunspeet is een vitale gemeente en wil dat blijven. De Integrale

Nadere informatie

Rapportage TIP MooiLaarbeek 20. Wonen 9 juni Inhoudsopgave. Wonen 2 Respondenten 9

Rapportage TIP MooiLaarbeek 20. Wonen 9 juni Inhoudsopgave. Wonen 2 Respondenten 9 Rapportage TIP MooiLaarbeek 20 Wonen 9 juni 2016 Inhoudsopgave Wonen 2 Respondenten 9 Wonen 3 1 1 1. Wat vindt u van het huidige woningaanbod in uw dorp? 31% 9% (n=351) uitstekend voldoende onvoldoende

Nadere informatie

Woningbehoefteonderzoek Nieuw-Dijk

Woningbehoefteonderzoek Nieuw-Dijk Woningbehoefteonderzoek Nieuw-Dijk Resultaten 9 september 2014 Opbouw Respons enquête Verhuisgeneigdheid Woonwensen alle verhuisgeneigden Interesse voor locatie Bosstraat-Smallestraat Alternatief als men

Nadere informatie

Woningmarktrapport 4e kwartaal 2015. Gemeente Amsterdam

Woningmarktrapport 4e kwartaal 2015. Gemeente Amsterdam Woningmarktrapport 4e kwartaal 215 Gemeente Amsterdam Aantal verkochte woningen naar type (NVM) 3 Aantal verkocht 25 2 15 1 5 Tussenwoning Hoekwoning Twee onder één kap Vrijstaand Appartement 1e kwartaal

Nadere informatie

Ladder voor duurzame verstedelijking Bestemmingsplan Huis ter Heide West, gemeente Zeist

Ladder voor duurzame verstedelijking Bestemmingsplan Huis ter Heide West, gemeente Zeist Ladder voor duurzame verstedelijking Bestemmingsplan Huis ter Heide West, gemeente Zeist De Ladder voor duurzame verstedelijking is in de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) geïntroduceerd en

Nadere informatie

Sociale huur in de Hoeksche Waard, nu en in de toekomst

Sociale huur in de Hoeksche Waard, nu en in de toekomst Sociale huur in de Hoeksche Waard, nu en in de toekomst Joop Hilberding, Beleidsadviseur 11 februari 2013 Het aandeel in de woningvoorraad per kern In de 5 grote kernen staat 70% van ons bezit Gemiddeld

Nadere informatie

De rol van corporaties op de woningmarkt

De rol van corporaties op de woningmarkt De rol van corporaties op de woningmarkt WoON-congres 2016 7 april 2016 Onderwerpen Presentatie door Jeroen Lijzenga (Companen) - Woningvoorraad - Bewoners - Verhuiswensen en woonwensen - Woonuitgaven

Nadere informatie

Wijziging inschrijfbeleid en toewijzingsbeleid naar aanleiding van Europese regelgeving

Wijziging inschrijfbeleid en toewijzingsbeleid naar aanleiding van Europese regelgeving Wijziging inschrijfbeleid en toewijzingsbeleid naar aanleiding van Europese regelgeving Met ingang van 1 januari 2011 gelden er Europese regels voor de verdeling van woonruimte van woningcorporaties. Woningcorporaties

Nadere informatie

WOONVISIE Uitvoeringsprogramma

WOONVISIE Uitvoeringsprogramma Bijlage 3 bij raadsvoorstel tot vaststelling van de 'Woonvisie 2013-2020'. WOONVISIE 2013-2020 - Uitvoeringsprogramma 2013-2014 We zijn ons ervan bewust dat de Nieuwe Woonvisie 2013-2020 het beleid weergeeft

Nadere informatie