Gerrichhauzen en Partners Notitie 'Bereikbaar wonen in Breda' Concept d.d. 14 april

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gerrichhauzen en Partners Notitie 'Bereikbaar wonen in Breda' Concept d.d. 14 april"

Transcriptie

1 Gerrichhauzen en Partners Notitie 'Bereikbaar wonen in Breda' Concept d.d. 14 april BEREIKBAAR WONEN IN BREDA Juni 2011 Een synthese van de rapporten over de woningmarkt en doelgroep in Breda 1 - Wonen in Breda: een verkenning van de woningmarkt, definitief concept d.d. maart 2011, RIGO (i.o.v. Gemeente Breda) - De doelgroep in Breda, december 2010, RIGO (i.o.v. Woonloket Breda) - Woonlastenonderzoek Breda, eindrapport d.d. december 2010, RIGO (i.o.v.woonloket Breda) - Woonruimteverdeling in Breda, eindrapport d.d. juni 2010, RIGO (i.o.v. Woonloket Breda) 1 Belangrijk te vermelden dat in de onderzoeken nog geen rekening gehouden is met het na de uitvoering ervan genomen besluit om minder te gaan slopen in Breda. Ook zijn in de onderzoeken MGE, Koopgarant en SlimmerKopen niet meegenomen als onderdeel van de kernvoorraad.

2 Gerrichhauzen en Partners Notitie 'Bereikbaar wonen in Breda' Concept d.d. 14 april Begrippen en uitgangspunten Kernvoorraad Sociale huurwoningvoorraad Primaire doelgroep Secundaire doelgroep Doelgroep Goedkoop scheefwonen De (zelfstandige) huurvoorraad met een huurprijs tot de maximale huurprijsgrens van 652,52 (prijspeil 2011), zowel huurwoningen van de corporaties als particuliere huurwoningen vallen hieronder. Onzelfstandige studenteneenheden worden niet gerekend tot de kernvoorraad. De sociale huurwoningen tot 652,52, die in bezit zijn van een van de corporaties in Breda. De huishoudens met een inkomen tot en met de huurtoeslaggrens. De huishoudens hebben recht op huurtoeslag. De huishoudens met een inkomen tussen de huurtoeslaggrens en het maximale bruto jaarinkomen van ,- in 2011 ( ,- in 2010), zoals opgenomen in de ministeriële regeling over staatssteun aan corporaties. Het totaal aantal huishoudens met een inkomen tot en met ,-. Dit is een optelsom van de primaire en secundaire doelgroep. De situatie waarin een huishouden met een hoger bruto jaarinkomen dan ,- woonachtig is in de kernvoorraad. In tabel 1 zijn de inkomensgrenzen weergegeven tot waar een huishouden recht heeft op huurtoeslag. De rapporten van RIGO gaan uit van de inkomens- en huurprijsgrenzen in 2010, in de tabellen 1 en 2 zijn echter ook de grenzen in 2011 opgenomen. Tabel 1: Inkomensgrenzen huurtoeslag (Bron: MG circulaire ) Eenpersoonshuishouden < 65 jaar , ,- Eenpersoonshuishouden > 64 jaar , ,- Meerpersoonshuishouden < 65 jaar , ,- Meerpersoonshuishouden > 64 jaar , ,- In tabel 2 zijn de huurprijsgrenzen over 2010 en 2011 weergegeven. Indien de huur boven de maximale huurprijsgrens ligt, dan valt een woning buiten de definitie van de kernvoorraad. Tabel 2: Huurgrenzen huurtoeslag (MG circulaire ) Kwaliteitskortingsgrens 357,37 361,66 (1 e ) Aftoppingsgrens één- en tweepersoonshuishoudens 511,50 517,64 (2 e ) Aftoppingsgrens meerpersoonshuishoudens 548,18 554,76 Maximale huurprijsgrens 647,53 652,52

3 Gerrichhauzen en Partners Notitie 'Bereikbaar wonen in Breda' Concept d.d. 14 april Ontwikkeling van de kernvoorraad in Breda Omvang van de kernvoorraad en de doelgroepen: situatie 2010 In tabel 3 is een overzicht van de opbouw van de woningvoorraad van Breda in 2010 weergegeven. Tabel 3: Bewoonde woningvoorraad naar eigendom en prijs (2010) (Opgenomen in rapport Wonen in Breda, p. 4. Oorspronkelijke bron: gemeente Breda en corporaties, bewerking RIGO) koop tot en met % % % en meer % Totaal koop % huur < % % % % 648 en meer % Totaal huur % Totaal % De woningvoorraad in Breda bestaat in 2010 uit woningen, waarvan 40% huurwoningen ( woningen) en 60% koopwoningen ( woningen). Tabel 4: Voorraad huurwoningen en kernvoorraad (2010) (Opgenomen in rapport Wonen in Breda, p. 82. Oorspronkelijke bron: WoON 2009, bewerking RIGO en gemeentelijke prognoses) Totale voorraad huurwoningen Totale kernvoorraad (huur tot 648) Sociale huurwoningvoorraad van de corporaties Sociale particuliere huurwoningvoorraad De voorraad huurwoningen bestaat uit huurwoningen van de corporaties en particuliere huurwoningen. De totale kernvoorraad (woningen met een huur tot 648,-) kent woningen 2. De sociale huurwoningvoorraad van de corporaties in Breda heeft een omvang van woningen. 2 Hoewel uit tabel 3 blijkt dat de totale kernvoorraad woningen groot is, wordt in het rapport Wonen in Breda verder gesproken over een totale kernvoorraad van woningen.

4 Gerrichhauzen en Partners Notitie 'Bereikbaar wonen in Breda' Concept d.d. 14 april Tabel 5: Woonsituatie zelfstandige huishoudens naar inkomensklasse (2010) (Opgenomen in rapport Wonen in Breda, p.12. Oorspronkelijke bron: WoON 2009, bewerking RIGO) < > 648 koopsector totaal Primaire doelgroep (19%) (42%) (6%) (3%) (30%) Secundaire doelgroep (9%) (26%) (5%) (6%) (55%) (3%) (25%) (6%) (3%) (63%) Meer dan (1%) (12%) (21%) (3%) (82%) Totaal (8%) (25%) (4%) (4%) (60%) In 2010 behoren ( ) zelfstandig wonende huishoudens tot de doelgroep (en hebben dus een jaarinkomen tot ,-). Het aandeel van deze doelgroep is 48% van de in totaal zelfstandige huishoudens in Breda. Van alle zelfstandig wonende huishoudens in Breda heeft 26% ( huishoudens) recht op huurtoeslag (en behoort tot de primaire doelgroep; Nederlands gemiddelde is 29%) en 23% ( huishoudens) valt tussen de huurtoeslaggrens en de inkomensgrens van ,- (en behoort tot de secundaire doelgroep). Zoals ook te zien is in tabel 5, doen niet alle huishoudens die tot de doelgroep behoren een beroep op de kernvoorraad. Circa de helft van de doelgroep woont in een koopwoning of particuliere huurwoning. In vergelijking met andere steden in Nederland woont in Breda een relatief groot deel van de huishoudens die tot de doelgroep behoren, in een koopwoning of in één van de circa particuliere huurwoningen. Andersom geldt dat er naast de primaire en secundaire doelgroepen ook huishoudens met een hoger inkomen aanspraak maken op de kernvoorraad (de goedkope scheefwoners). De woningen van de Bredase corporaties worden voor 71% bewoond door huishoudens uit de doelgroep. De overige 29% van de huishoudens in de sociale huurwoningenvoorraad van de corporaties heeft een inkomen boven , oftewel het aandeel goedkope scheefheid volgens de definitie in de Europese regelgeving bedraagt 29%. Huidige situatie op de Bredase woningmarkt en verschil tussen woningvraag en woningaanbod Sinds 2008 heerst er een crisis op de woningmarkt en staan de verkopen van bestaande en nieuwe woningen onder druk. De economische crisis is echter niet de enige veroorzaker van de crisis op de woningmarkt en afnemende woningbouwproductie. De verkopen van woningen nemen al vanaf 2006 af. De consument is het vertrouwen in de woningmarkt grotendeels verloren en het is de vraag wanneer dit vertrouwen terug keert. Voor de doorstromers in de koopwoningmarkt is de angst voor dubbele woonlasten, lange verkooptijd en dalende woningprijzen aanleiding de koop uit te stellen. Daarnaast hebben de jonge huishoudens in Breda weinig overwaarde in hun woning opgebouwd, wat de doorstroming naar duurdere koop doet stagneren. Ook is een aantal stimuleringsregelingen van het Rijk en de provincie voor starters verlopen en zijn de hypotheekvoorwaarden aangescherpt. De woningbehoefte vertaalt zich dan ook niet meer altijd in een concrete woningvraag. Tegelijkertijd zijn in de sociale huursector de eisen ten aanzien van toewijzingen door de Europese regelgeving verscherpt. Ook in Breda zal deze regelgeving, die per 1 januari 2011 in werking is getreden, invloed hebben op de doorstroming in de sociale huursector. Ondanks de ontwikkelingen op de woningmarkt zeggen, blijkens de onderzoeken, circa van de reeds zelfstandig wonende huishoudens in Breda binnen twee jaar te willen verhuizen (doorstromen), en hebben daar reeds stappen toe gezet. Van deze groep is 42% een huishouden tot 35 jaar. Het merendeel (65%) zoekt een koopwoning. Van de

5 Gerrichhauzen en Partners Notitie 'Bereikbaar wonen in Breda' Concept d.d. 14 april doorstromende huurders wil 40% naar een koopwoning. De behoefte in de huursector betreft voornamelijk het segment van 357,- tot 548,-. Naast doorstromers kent Breda een grote groep potentiële starters op de woningmarkt. De komende jaren willen onzelfstandig wonende huishoudens een start maken in een koop- of huurwoning. Het merendeel valt binnen de grenzen van de huurtoeslag; 66% zoekt dan ook een huurwoning en 34% een koopwoning. Veruit het grootste deel (60%) zoekt een huurappartement tot 548,-. Van de totale groep zoekt 63% een appartement. De omvang van de vraag van starters vertegenwoordigt het (theoretische) tekort in aantallen woningen in Breda, dit zijn namelijk de huishoudens die nu nog geen woning hebben en dit wel willen. Als gekeken wordt naar de segmenten waar het verschil tussen vraag en aanbod het grootste is, dan valt allereerst het koopsegment van ,- tot ,- op, waar de vraag het aanbod ruim overtreft. Daarnaast is er in het huursegment tussen 357,- en 548,- sprake van een vraagdruk in de huidige situatie. De spanning is voornamelijk bij eengezinswoningen in de koop- en huursector waar te nemen. De grootste ontspanning ontstaat bij huurwoningen tot 357,-, waar het grootste deel van de starters wel weer zijn wooncarrière begint. De toekomstige ontwikkeling van de doelgroep In het rapport Wonen in Breda is op basis van uitkomsten van gemeentelijke prognoses een inschatting gemaakt van de ontwikkeling van inkomensgroepen. Er zijn twee varianten (scenario s) ontwikkeld: een zware crisis variant en een lichte crisis variant 3. In beide varianten neemt de absolute omvang van de primaire en de secundaire doelgroep toe. De toename is uiteraard het grootst bij de zware crisis-variant. In de berekening (zie tabel 6) is geen rekening gehouden met het feit dat woningcorporaties vanaf 1 januari 2011 nog maar 10% van de sociale huurwoningen mogen toewijzen aan huishoudens met een jaarinkomen van meer dan ,-. Als hier wel rekening mee gehouden zou zijn, dan zou het aantal goedkope scheefwoners in 2015 en 2025 lager zijn. Tabel 6: Woonsituatie 2010 en woningbehoefte bij constante woonsituatie alle huishoudens, o.b.v. gemeentelijke prognose (Opgenomen in rapport Wonen in Breda, p.86. Oorspronkelijke bron: WoON 2009, bewerking RIGO en gemeentelijke prognose) In 2010 In 2015 In 2025 Zware crisis Lichte crisis Zware crisis Lichte crisis Primaire doelgroep Secundaire doelgroep Totaal doelgroep (a) Goedkope scheefwoners (b) Totaal (a+b) Op basis van de tabel kan de conclusie getrokken worden dat de huidige kernvoorraad groot genoeg is. De omvang van de huidige kernvoorraad ( woningen) is immers groter dan de voorspelde omvang van de doelgroepen in 2015 en 2025 (tussen de en huishoudens). Desondanks is het niet verstandig de kernvoorraad te laten afnemen naar het niveau van deze voorspelde omvang. Hier moet genuanceerd naar gekeken worden, mede vanwege een aantal onzekere ontwikkelingen: 3 Zware crisis variant: de crisis heeft een flinke impact op de korte en langere termijn. Lichte crisis variant: na een relatief korte dip in de economische ontwikkeling zet de groei weer door.

6 Gerrichhauzen en Partners Notitie 'Bereikbaar wonen in Breda' Concept d.d. 14 april In de huursector wonende huishoudens met een inkomen boven ,- zijn bovengemiddeld verhuisgeneigd de komende jaren. Van de 29% goedkope scheefwoners in de sociale huursector zoekt 19% een andere woning, het merendeel in de koopsector. Deze huishoudens zouden binnen 2 jaar 880 woningen in de sociale huursector vrijmaken. Door de hogere eisen aan hypotheekleningen wordt het deze huishoudens echter lastiger gemaakt. Zij kunnen minder lenen, waardoor een passend aanbod in de koopsector vaak ontbreekt. De omvang van de in de toekomst benodigde kernvoorraad hangt sterk samen met de ontwikkeling van de scheefheid. Als meer scheefwoners in beweging komen, dan zal meer passend worden gewoond en zijn er dus minder woningen in de kernvoorraad nodig. Echter het terugdringen van goedkoop scheefwonen is erg lastig. Met de juiste extra beleidsinzet is in het verleden mogelijk gebleken de scheefheid met 4% terug te dringen (in het geval van Breda dus van 29% naar 25%). 2 De mate waarin de startersvraag wordt gehonoreerd. Net als in de afgelopen jaren zullen er in 2015 en 2025 starters zijn die willen toetreden tot de markt. Het overgrote deel van de starters wenst een woning in de kernvoorraad. 3 Ambities wat betreft het behouden/aantrekken van specifieke groepen (zoals jongeren). Als het de ambitie is jongeren meer dan nu aan de gemeente te binden, al dan niet extra aan te trekken, dan is een passende huisvesting vereist. Inzetten op de doorstroming en het verminderen van het aantal goedkope scheefwoners In de berekening van de toekomstige omvang van de primaire en secundaire doelgroep is geen rekening gehouden met het feit dat woningcorporaties vanaf 1 januari % van de sociale huurwoningen moeten toewijzen (bij nieuwe toewijzingen) aan huishoudens met een jaarinkomen tot ,-. Deze regeling zorgt ervoor dat op het moment van toewijzing er geen sprake is van goedkope scheefheid, en dat op termijn het aandeel goedkope scheefwoners zal afnemen. De Bredase corporaties voldoen aan deze regeling. Een verdere toename van de sociale woningvoorraad kan op termijn, zeker als sloopplannen getemporiseerd of afgesteld worden, leiden tot overschotten en leiden tot problemen vanwege de nieuwe regeling voor de toewijzingscriteria. De corporaties willen, naast het voldoen aan de nieuwe toewijzingscriteria, inzetten op het bevorderen van de doorstroming door: Voor de doelgroep met een inkomen boven ,- woningen ter beschikking te stellen;. Het verkopen van woningen via een MGE-constructie als Koopgarant of Slimmer Kopen. De woningen kunnen hiermee een koopprijs tussen circa ,- en ,- verkrijgen, zodat de woning betaalbaar wordt voor scheefwoners maar ook voor huishoudens die (nog net) tot de doelgroep behoren;. Het (experimenteren met het) bieden van een verhuispremie om mensen te verleiden te verhuizen. Ook de reeds ingevoerde starterslening bevordert doorstroming. Ondanks de inspanningen ondervinden corporaties dat het lastig is de doorstroming te stimuleren in volumes die er toe doen. De situatie wordt door de corporaties en de gemeente gemonitord, onder andere met de gegevens uit Klik voor wonen. Een mogelijke (toekomstige) druk op goedkope scheefwoners om te verhuizen komt voort uit het Regeerakkoord, dat aangeeft dat huurstijgingen van 5% voor huishoudens in de sociale huursector met een bruto inkomen boven ,- mogelijk moet worden gemaakt. Conclusies De doelgroepanalyse laat zien dat de kernvoorraad van woningen in theorie voldoende is om de primaire en secundaire doelgroep nu en in de toekomst te kunnen huisvesten. De voorspelde totale om-

7 Gerrichhauzen en Partners Notitie 'Bereikbaar wonen in Breda' Concept d.d. 14 april vang van de doelgroepen in 2015 en 2025 bedraagt tussen de en huishoudens. Echter, de woningen van de Bredase corporaties worden voor 29% bewoond door huishoudens met een inkomen boven ,-. Het aandeel goedkope scheefheid bedraagt dus 29%. Er is sprake van een aantal onzekere ontwikkelingen. Het is namelijk de vraag in hoeverre goedkoop scheefwoners de overstap naar de koopsector zullen maken. Als de groep goedkoop scheefwoners blijft zitten, komt de secundaire doelgroep in de knel. Tegelijkertijd is er na verloop van tijd mogelijk weer sprake van vermindering van de goedkope scheefheid, juist vanwege de 90%-richtlijn, een door het nieuwe kabinet mogelijk gemaakte extra huurverhoging en maatregelen die succesvol verleiden tot doorstromen vanuit de kernvoorraad. Relevant is daarnaast het beleid van de woningcorporaties om ook voor de middeninkomens, die in de kernvoorraad niet meer terecht kunnen, aanbod beschikbaar te hebben en houden. Binnen de huursector bestaat er in het huursegment tussen 357,- en 548,- een vraagdruk in de huidige situatie: de vraag naar dergelijke woningen is groter dan het aanbod (met name als het gaat om eengezinswoningen). De grootste ontspanning ontstaat bij huurwoningen tot 357,-, waar het grootste deel van de starters wel weer zijn wooncarrière begint. In de koopsector bestaat spanning in het koopsegment van ,- tot ,- (met name bij eengezinswoningen). Bij de bouw van nieuwe woningen verdient het daarom aanbeveling om op de kortere termijn- in de huursector merendeels te bouwen in de huurprijsklasse tussen 357,- en 548,- en in de koopsector qua programma ruimte te bieden voor de genoemde koopprijsklasse. 2. Gedifferentieerde aanpak van de woningvoorraad De gemeente Breda heeft in haar woningbouwbeleid niet alleen gekeken naar de gewenste woningdifferentiatie, maar ook naar het woonmilieu dat gecreëerd moet worden. Het nieuwe toewijzingsbeleid als gevolg van de EU-regeling kan in wijken met veel sociale huurwoningen leiden tot een toename van de inkomenssegregatie. De corporaties en de gemeente zijn dan ook geen voorstander van een generiek percentage sociale huur bij nieuwbouw van woningen, mede vanwege de inperking van de doelgroep van corporaties. De opgave van de corporaties is in toenemende mate kwalitatief (de juiste woningen) in plaats van kwantitatief (meer woningen). Gewenste woonmilieus zijn het uitgangspunt. Dit betekent dat er in toenemende mate op wijkniveau naar de behoefte en kernvoorraad wordt gekeken. Differentiatie van bewonersgroepen blijft de ambitie, wat per wijk of kern een ander (gedifferentieerd) programma en gebiedsdoelen kan opleveren. Dit neemt uiteraard niet weg dat de totale omvang van de kernvoorraad verantwoord moet blijven, ook rekening houdend met het aandeel goedkope scheefwoners in de kernvoorraad. Conclusie De corporaties en de gemeente zijn geen voorstander van een generiek percentage sociale huur bij nieuwbouw van woningen. Differentiatie van bewonersgroepen blijft de ambitie, wat per wijk of kern een ander (gedifferentieerd) programma kan opleveren. 3. Individuele ondersteuning van huishoudens met hoge woonlasten Uit het woonlastenonderzoek blijkt dat 40% van de huishoudens van de primaire doelgroep hogere woonlasten heeft dan de norm. Het gaat hier om huishoudens in de kernvoorraad in Breda. Een aanzienlijk deel van deze huishoudens zit meer dan 15% boven de normen van het NIBUD. Het gaat hier om een landelijk probleem. Het woonlastenonderzoek in s-hertogenbosch liet zien dat 42% (4.940) van de huishoudens in de kernvoorraad te hoge woonlasten heeft. In Tilburg bedraagt dit percentage zelfs 45%, wat inhoudt dat huishoudens in de primaire doelgroep te hoge woonlasten hebben.

8 Gerrichhauzen en Partners Notitie 'Bereikbaar wonen in Breda' Concept d.d. 14 april De onderzoeken laten zien dat het hier om een gecompliceerde problematiek gaat, waarbij het gedrag van mensen een belangrijke invloedsfactor is. Energielasten nemen een aanzienlijk deel van de woonlasten in, maar gebleken is dat een energiezuinige woning niet altijd zorgt voor lagere energiekosten. De woonlastenproblematiek beperkt zich niet uitsluitend tot de sociale huursector. Ook in de particuliere voorraad speelt deze problematiek. De hoge woonlasten van huishoudens in de sociale huursector en van een onbekend aantal in de particuliere woningvoorraad in Breda wordt erkend als probleem. De woningcorporaties en de gemeente hebben al diverse maatregelen getroffen ten aanzien van deze problematiek (schuldsanering, begeleiding), maar doen ook forse investeringen in de energiezuinigheid van het woningbestand. De huurachterstanden lopen echter op. Een toename van energielasten en gemeentebelastingen hebben hier een aandeel in, maar ook het gedrag en keuzes van de bewoners speelt een rol. Voorgesteld wordt een aanpak op individueel niveau om de specifieke problematiek van de verschillende huishoudens verder te identificeren en op het juiste niveau effectieve maatregelen te treffen. Een analyse van gemeentelijk beleid (minima, kwijtschelding etc) is onderdeel van de voorbereiding van deze aanpak (voor wie werkt dat nu; komt dat terecht bij de huishoudens waarvan nu geanalyseerd is dat de woonlasten te hoog zijn?). Conclusie Huishoudens in de sociale huursector en een onbekend aantal huishoudens in de particuliere woningvoorraad in Breda hebben te hoge woonlasten, wat wordt erkend als probleem. Voorgesteld wordt een aanpak op individueel niveau om de specifieke problematiek van de verschillende huishoudens verder te identificeren en op het juiste niveau effectieve maatregelen te treffen. Een analyse van gemeentelijk beleid (minima, kwijtschelding etc) is onderdeel van de voorbereiding van deze aanpak

Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp vermelden

Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp vermelden Postadres Postbus 16200, 3500 CE Utrecht Telefoon 030-286 11 12 www.utrecht.nl /twitter @PaulusJansenSP Aan de leden van de commissie Stad en Ruimte Behandeld door B.J. Brijder Doorkiesnummer 030-28 64408

Nadere informatie

Betaalbaarheid van wonen, een gemeentelijke opgave? Inzicht en handvatten voor gemeenten

Betaalbaarheid van wonen, een gemeentelijke opgave? Inzicht en handvatten voor gemeenten Betaalbaarheid van wonen, een gemeentelijke opgave? Inzicht en handvatten voor gemeenten Petra Bassie petra.bassie@vng.nl Betaalbaarheid van het wonen - Rapport VNG - Belangrijkste inzichten & bestuurlijke

Nadere informatie

Woonruimteverdeling in Breda

Woonruimteverdeling in Breda RIGO Research en Advies BV De bewoonde omgeving www.rigo.nl EINDRAPPORT Woonruimteverdeling in Breda De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij RIGO Research en Advies. Het gebruik van cijfers en/of

Nadere informatie

Bijlagen bij Analyse benodigde voorraad sociale huurwoningen

Bijlagen bij Analyse benodigde voorraad sociale huurwoningen Bijlagen bij Analyse benodigde voorraad sociale huurwoningen Bijlage 1 Socrates model Het Socrates-model is een kwalitatief woningmarktsimulatiemodel. Dit model bouwt voort op het bekende demografisch

Nadere informatie

Omvang doelgroep en omvang kernvoorraad in 2008

Omvang doelgroep en omvang kernvoorraad in 2008 Omvang doelgroep en omvang kernvoorraad in 2008 Van: college van BenW Aan: commissie RF 1. Inleiding In de op 8 juli 2004 gesloten prestatieafspraken tussen de gemeente Helmond en de Helmondse corporaties

Nadere informatie

Betaalbaarheid van wonen, een gemeentelijke opgave? Inzicht en handvatten voor gemeenten

Betaalbaarheid van wonen, een gemeentelijke opgave? Inzicht en handvatten voor gemeenten Betaalbaarheid van wonen, een gemeentelijke opgave? Inzicht en handvatten voor gemeenten Freya Mostert freija.mostert@vng.nl Betaalbaarheid van het wonen - Rapport VNG - Belangrijkste inzichten & bestuurlijke

Nadere informatie

Doelgroepen TREND A variant

Doelgroepen TREND A variant Doelgroepen TREND A variant Kleidum Socrates 2013 Doelgroepen 3 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 5 1.1 Doelgroepen en Socrates... 5 1.2 Werkgebieden... 6 2 Doelgroepen en bereikbare voorraad... 7 2.1 Ontwikkeling

Nadere informatie

30,3 29,2 15 9,7. Koopwoningen Corporatiewoningen Particuliere huurwoningen Heeze-Leende Metropoolregio Eindhoven Nederland

30,3 29,2 15 9,7. Koopwoningen Corporatiewoningen Particuliere huurwoningen Heeze-Leende Metropoolregio Eindhoven Nederland 1. VOORRAAD Dit onderdeel gaat in op de samenstelling van de woningvoorraad. Wat betreft het aanbod of de voorraad zijn er drie soorten eigendom: koop, particuliere huur en corporatiewoningen. Die laatste

Nadere informatie

30,3 29,2 17,1 10,9. Koopwoning Corporatiewoning Particuliere huurwoning Son en Breugel Metropoolregio Eindhoven Nederland

30,3 29,2 17,1 10,9. Koopwoning Corporatiewoning Particuliere huurwoning Son en Breugel Metropoolregio Eindhoven Nederland In dit gemeentelijke rapport worden gegevens gepresenteerd op gemeentelijk en wijk niveau. Daarbij wordt ingegaan op de samenstelling van de woningvoorraad en de samenstelling van de bevolking. Vervolgens

Nadere informatie

Woonlastenonderzoek regio Zuid-Holland Zuid

Woonlastenonderzoek regio Zuid-Holland Zuid RAPPORT 03-06-2014 RIGO Research en Advies Woon- werk- en leefomgeving www.rigo.nl Woonlastenonderzoek regio Zuid-Holland Zuid De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij RIGO. Het gebruik van cijfers

Nadere informatie

30,3 29,2. Koopwoningen Corporatiewoningen Particuliere huurwoningen Heeze-Leende Metropoolregio Eindhoven Nederland

30,3 29,2. Koopwoningen Corporatiewoningen Particuliere huurwoningen Heeze-Leende Metropoolregio Eindhoven Nederland In dit gemeentelijke rapport worden gegevens gepresenteerd op gemeentelijk en wijk niveau. Daarbij wordt ingegaan op de samenstelling van de woningvoorraad en de samenstelling van de bevolking. Vervolgens

Nadere informatie

B&W-Aanbiedingsformulier

B&W-Aanbiedingsformulier B&W.nr. 10.0986, d.d. 28 september 2010 B&W-Aanbiedingsformulier Onderwerp Aanbieding onderzoek Scheefwonen BESLUITEN Behoudens advies van de commissie 1. kennis te nemen van het onderzoeksrapport Scheefwonen

Nadere informatie

1. VOORRAAD. Samenstelling woningvoorraad in %

1. VOORRAAD. Samenstelling woningvoorraad in % In dit gemeentelijke rapport worden gegevens gepresenteerd op gemeentelijk- en wijk niveau. Daarbij wordt ingegaan op de samenstelling van de woningvoorraad en de samenstelling van de bevolking. Vervolgens

Nadere informatie

30,3 27,5. Koopwoning Corporatiewoning Particuliere huurwoning. Vught Noordoost Brabant Nederland

30,3 27,5. Koopwoning Corporatiewoning Particuliere huurwoning. Vught Noordoost Brabant Nederland In dit gemeentelijke rapport worden gegevens gepresenteerd op gemeentelijk- en wijk niveau. Daarbij wordt ingegaan op de samenstelling van de woningvoorraad en de samenstelling van de bevolking. Vervolgens

Nadere informatie

** Meer rapporten en actuele overheidsinformatie over gemeente Eindhoven, vindt u op WSJG.nl: Cijfers Gemeente Eindhoven

** Meer rapporten en actuele overheidsinformatie over gemeente Eindhoven, vindt u op WSJG.nl: Cijfers Gemeente Eindhoven In dit gemeentelijke rapport worden gegevens gepresenteerd op gemeentelijk- en wijk niveau. Daarbij wordt ingegaan op de samenstelling van de woningvoorraad en de samenstelling van de bevolking. Vervolgens

Nadere informatie

31,4 30,3. Koopwoning Corporatiewoning Particuliere huurwoning. Nijmegen Arnhem/Nijmegen Nederland

31,4 30,3. Koopwoning Corporatiewoning Particuliere huurwoning. Nijmegen Arnhem/Nijmegen Nederland In dit gemeentelijke rapport worden gegevens gepresenteerd op gemeentelijk- en wijk niveau. Daarbij wordt ingegaan op de samenstelling van de woningvoorraad en de samenstelling van de bevolking. Vervolgens

Nadere informatie

16,5. Koopwoning Corporatiewoning Particuliere huurwoning Nuenen, Gerwen en Nederwetten Metropoolregio Eindhoven Nederland

16,5. Koopwoning Corporatiewoning Particuliere huurwoning Nuenen, Gerwen en Nederwetten Metropoolregio Eindhoven Nederland In dit gemeentelijke rapport worden gegevens gepresenteerd op gemeentelijk- en wijk niveau. Daarbij wordt ingegaan op de samenstelling van de woningvoorraad en de samenstelling van de bevolking. Vervolgens

Nadere informatie

De Stimuleringsregeling goedkope koopwoningen stand van zaken per 1 november 2009. 1. Inleiding. 2. Doel van de goedkope koop-regeling

De Stimuleringsregeling goedkope koopwoningen stand van zaken per 1 november 2009. 1. Inleiding. 2. Doel van de goedkope koop-regeling Provincie Noord-Brabant De Stimuleringsregeling goedkope koopwoningen stand van zaken per 1 november 2009 1. Inleiding Voor de voortgang en continuïteit in de woningbouwproductie is het van belang dat

Nadere informatie

Woningmarktonderzoek IJsselstein. 24 november 2015 Johan van Iersel en Marlies van der Vlugt

Woningmarktonderzoek IJsselstein. 24 november 2015 Johan van Iersel en Marlies van der Vlugt Woningmarktonderzoek IJsselstein 24 november 2015 Johan van Iersel en Marlies van der Vlugt de r u y t e r k a d e 1 1 2 C 1 0 1 1 a b a m s t e r d a m w w w. r i g o. n l Opbouw 1. Algemeen beeld woningmarkt

Nadere informatie

2010-2012 SAMENVATTING

2010-2012 SAMENVATTING 2010-2012 SAMENVATTING Samenvatting De Regionale woningmarktmonitor 2010-2012 beschrijft de ontwikkelingen op de woningmarkt in het gebied binnen de driehoek Waalwijk, Oss en Boxtel. De kredietcrisis

Nadere informatie

RIGO Research en Advies BV De bewoonde omgeving www.rigo.nl. De doelgroep in Breda

RIGO Research en Advies BV De bewoonde omgeving www.rigo.nl. De doelgroep in Breda RIGO Research en Advies BV De bewoonde omgeving www.rigo.nl De doelgroep in Breda De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij RIGO Research en Advies. Het gebruik van cijfers en/of teksten als toelichting

Nadere informatie

Achtergrondinformatie Woonsymposium WONEN IN STAD.NL SESSIE BETAALBAAR- HEID

Achtergrondinformatie Woonsymposium WONEN IN STAD.NL SESSIE BETAALBAAR- HEID Achtergrondinformatie Woonsymposium WONEN IN STAD.NL SESSIE BETAALBAAR- HEID donderdag 19 maart 2015 BETAAL- BAARHEID Groningen is de jongste stad van Nederland. Van de totaal circa 200.000 inwoners zijn

Nadere informatie

Koopwoning Corporatiewoning Particuliere huurwoning Deurne Metropoolregio Eindhoven Nederland

Koopwoning Corporatiewoning Particuliere huurwoning Deurne Metropoolregio Eindhoven Nederland In dit gemeentelijke rapport worden gegevens gepresenteerd op gemeentelijk- en wijk niveau. Daarbij wordt ingegaan op de samenstelling van de woningvoorraad en de samenstelling van de bevolking. Vervolgens

Nadere informatie

Betty Boerman en Inge Huiskers, Regio Gooi en Vechtstreek. Sjoerd Zeelenberg en Elien Smeulders, RIGO Research en Advies

Betty Boerman en Inge Huiskers, Regio Gooi en Vechtstreek. Sjoerd Zeelenberg en Elien Smeulders, RIGO Research en Advies M e m o Aan: Van: Onderwerp: Project: Betty Boerman en Inge Huiskers, Regio Gooi en Vechtstreek Sjoerd Zeelenberg en Elien Smeulders, RIGO Research en Advies Nadere profilering doelgroepen P27770 Datum:

Nadere informatie

Bijlage Visie Oost : Cijfers & trends bevolking en woningvoorraad Hilversum

Bijlage Visie Oost : Cijfers & trends bevolking en woningvoorraad Hilversum Bijlage Visie Oost : Cijfers & trends bevolking en woningvoorraad Hilversum 1. Ontwikkeling bevolking naar leeftijd De Primos huishoudensprognose (2011) voor de periode 2010-2040 schetst het volgend beeld:

Nadere informatie

Raming van de omvang van de kernvoorraad in 2015

Raming van de omvang van de kernvoorraad in 2015 Notitie Raming van de omvang van de kernvoorraad in 2015 Methodiek, aannamen en berekening DSO/PSO/WVB 11 juni 2013 Samenvatting Achtergrond Gemeente en corporaties zijn in de prestatieafspraken 2010-215

Nadere informatie

Beantwoording art 33 vragen bereikbare en betaalbare voorraad sociale huurwoningen

Beantwoording art 33 vragen bereikbare en betaalbare voorraad sociale huurwoningen Beleid Uw contact F (020) 540 45 59 gemeente@amstelveen.nl Fractie Groen Links T.a.v. T. van Wijnen en M. Kortekaas Postbus 4, 1180 BA Amstelveen Vermeld bij reactie ons kenmerk en datum van deze brief

Nadere informatie

Publicaties Stadsdeelbestuur 2010

Publicaties Stadsdeelbestuur 2010 Publicaties Stadsdeelbestuur 2010 Stadsdeelraad Vergaderstukken/raadsvoorstellen 28 september 2010-r Voorstel van Raadsleden Van Lissum en De Meij (VVD) over Effecten van Europese maatregel voor huishoudens

Nadere informatie

Analyse van de markt voor (bestaande) huurwoningen in de Gemeente Steenwijkerland

Analyse van de markt voor (bestaande) huurwoningen in de Gemeente Steenwijkerland Analyse van de markt voor (bestaande) huurwoningen in de Gemeente Steenwijkerland drs. J.E. den Ouden 1-11-2013 Bevolking De gemeente Steenwijkerland telt momenteel circa 43.400 inwoners. Het inwonertal

Nadere informatie

. Ongelijke gevallen Ongelijk behandeld

. Ongelijke gevallen Ongelijk behandeld . Ongelijke gevallen Ongelijk behandeld Differentiatie naar huishoudsamenstelling, bij de toewijzing van sociale huurwoningen Afstudeerpresentatie Bob Witjes Probleemstelling KOOP Afstudeerpresentatie

Nadere informatie

Doelgroepen en woonlasten

Doelgroepen en woonlasten RIGO Research en Advies BV Woon- werk- en leefomgeving www.rigo.nl RAPPORT Doelgroepen en woonlasten Betaalbaarheid in de huursector van Breda De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij RIGO. Het

Nadere informatie

PFM PFM Wonen 2016

PFM PFM Wonen 2016 PFM 2016 PFM Wonen 2016 Actualisering PFM Wonen Oss Verkenning, raadspodium Oss, maart 2017 PFM 2016 Wat is PFM? Ontwikkelingen 2010-2016 Woonwensonderzoek 2015 Eerste contouren Pfm 2016 PFM 2016 Wat is

Nadere informatie

Kengetallen woningtoewijzing in de gemeente Utrecht

Kengetallen woningtoewijzing in de gemeente Utrecht Kengetallen woningtoewijzing in de gemeente Utrecht Stand van zaken zomer 2014 Inleiding Op dit moment volstrekt zich een grote verandering binnen de sociale huursector. Dit is het gevolg van het huidige

Nadere informatie

Onderbouwing huur-inkomenstabellen per 01-07-2015

Onderbouwing huur-inkomenstabellen per 01-07-2015 Onderbouwing huur-inkomenstabellen per 01-07-2015 Datum: 10 juni 2015 Uitgangspunten voor de huur-inkomens tabellen a. De 95% toewijzingseis voor huishoudens met recht op huurtoeslag moet gehaald kunnen

Nadere informatie

Monitor betaalbare voorraad. Stadsregio Amsterdam. Analyses op basis van gegevens over Stadsregio Amsterdam

Monitor betaalbare voorraad. Stadsregio Amsterdam. Analyses op basis van gegevens over Stadsregio Amsterdam Monitor betaalbare voorraad Stadsregio Amsterdam Analyses op basis van gegevens over 215 Stadsregio Amsterdam Inhoudsopgave Interactief s c h e r m d o c u m e n t Samenvatting PAGINA 4 Hoofdstuk 1: Inleiding

Nadere informatie

Woonwensen 2011 O&S december 2011

Woonwensen 2011 O&S december 2011 Woonwensen 2011 O&S december 2011 Inhoud 1. Inleiding 5 2. Huishoudens en hun woonsituatie 7 2.1. Doelgroep van beleid 7 2.2. Betaalbaarheid en scheefheid 9 2.3. Bouwwijze en aantal kamers 12 2.4. Middeninkomens

Nadere informatie

Woonlastenonderzoek Breda

Woonlastenonderzoek Breda RIGO Research en Advies BV De bewoonde omgeving www.rigo.nl EINDRAPPORT Woonlastenonderzoek Breda De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij RIGO Research en Advies. Het gebruik van cijfers en/of

Nadere informatie

Wethouder van Stadsontwikkeling, Volkshuisvesting en Integratie. Onderwerp consequenties Europese regels toewijzing sociale huurwoningen

Wethouder van Stadsontwikkeling, Volkshuisvesting en Integratie. Onderwerp consequenties Europese regels toewijzing sociale huurwoningen Wethouder van Stadsontwikkeling, Volkshuisvesting en Integratie M. Norder Gemeente Den Haag Retouradres: Postbus 12 600, 2500 DJ Den Haag De voorzitter van Commissie Ruimte Uw brief van Uw kenmerk Ons

Nadere informatie

Nr: Schipluiden: 18 november Aan de Raad

Nr: Schipluiden: 18 november Aan de Raad Nr: 2004-11-08 Schipluiden: 18 november 2004 Onderwerp: Notitie woningbouwprogrammering Midden-Delfland Aan de Raad Inleiding Voor u ligt de notitie woningbouwprogrammering waarin de uitgangspunten voor

Nadere informatie

Bouwfonds Proper ty Development Rik Noom MSc. 23-03-2011

Bouwfonds Proper ty Development Rik Noom MSc. 23-03-2011 Bouwfonds Proper ty Development 23-03-2011 EEN ONDERZOEK NAAR DE VERHUISGENEIGDHEID VAN SCHEEFWONERS EN DURE HUURDERS VAN CORPORATIEWONINGEN In de vastgoedsector zijn woningbouwcorporaties tegenwoordig

Nadere informatie

Gevolgen 90% norm van de Europese beschikking voor de woningmarkt van Barneveld

Gevolgen 90% norm van de Europese beschikking voor de woningmarkt van Barneveld Gevolgen 90% norm van de Europese beschikking voor de woningmarkt van Barneveld 10 november2011 1. Achtergrond Met ingang van 1 januari 2011 moeten woningcorporaties vanwege Europese regels voortaan 90%

Nadere informatie

2 In het kort: onderzoek en analyse

2 In het kort: onderzoek en analyse 2 In het kort: onderzoek en analyse In dit hoofdstuk worden de belangrijkste uitkomsten van het onderzoeksrapport De woningmarkt in West-Brabant en Tholen, 2012 weergegeven. In de eerste paragraaf volgt

Nadere informatie

Informatie Woonvisie Sliedrecht

Informatie Woonvisie Sliedrecht Informatie Woonvisie Sliedrecht In 2008 heeft de gemeente Sliedrecht de Woonvisie uitgebracht: Wonen in Sliedrecht 2007-2015, doorkijk tot 2025. Deze factsheet geeft een overzicht van de geactualiseerde

Nadere informatie

Boxmeer Herzieningswetproof. Annemarieke Sandee FRAEY Partners in Publieke Waarde 3 maart 2016

Boxmeer Herzieningswetproof. Annemarieke Sandee FRAEY Partners in Publieke Waarde 3 maart 2016 Boxmeer Herzieningswetproof Annemarieke Sandee FRAEY Partners in Publieke Waarde 3 maart 2016 Programma Deel 1: Informatie: Woningwet en ontwikkelingen in de volkshuisvesting Deel 2: Discussie: Verkennen

Nadere informatie

Rapportage WoON Analyse van Utrechtse woningmarkt o.b.v. Woononderzoek Nederland Utrecht.nl/onderzoek

Rapportage WoON Analyse van Utrechtse woningmarkt o.b.v. Woononderzoek Nederland Utrecht.nl/onderzoek Rapportage WoON 2015 Analyse van Utrechtse woningmarkt o.b.v. Woononderzoek Nederland 2015 Utrecht.nl/onderzoek Colofon uitgave Afdeling Onderzoek Gemeente Utrecht Postbus 16200 3500 CE Utrecht 030-286

Nadere informatie

Lokale Monitor Wonen Gemeente Lelystad ( )

Lokale Monitor Wonen Gemeente Lelystad ( ) Lokale Monitor Wonen Gemeente Lelystad (15-2-2017) INLEIDING De betaalbaarheid van woningen en de verdeling van de woningvoorraad staan hoog op de lokale agenda voor bestuurders van gemeenten, woningcorporaties

Nadere informatie

Streefhuren bij Woonstichting Etten-Leur. 1. Inleiding. 2. Hoe komen huurprijzen tot stand. 3. Wat zijn streefhuren. 4. Streefhuren Etten-Leur bij WEL

Streefhuren bij Woonstichting Etten-Leur. 1. Inleiding. 2. Hoe komen huurprijzen tot stand. 3. Wat zijn streefhuren. 4. Streefhuren Etten-Leur bij WEL Streefhuren bij Woonstichting Etten-Leur 1. Inleiding 2. Hoe komen huurprijzen tot stand 3. Wat zijn streefhuren 4. Streefhuren Etten-Leur bij WEL 5. Wensportefeuille 1 1. Inleiding De sociale huurwoningen

Nadere informatie

Naar een woonvisie voor Waterland

Naar een woonvisie voor Waterland Naar een woonvisie voor Waterland Informatieavond Raad 29 oktober 2015 de ruyterkade 112 1011ab amsterdam www.rigo.nl OPZET 1. Welkom en opening door de wethouder 2. Naar een woonvisie voor Waterland 3.

Nadere informatie

RUIMTE VOOR WONEN Het SCHEEFWONEN in Den Haag in beeld

RUIMTE VOOR WONEN Het SCHEEFWONEN in Den Haag in beeld Onderzoeksrapport Directie Beleid, Stafafdeling Onderzoek RUIMTE VOOR WONEN Het SCHEEFWONEN in Den Haag in beeld COLOFON Uitgave Gemeente Den Haag DSO / Beleid / Onderzoek maart 2011 Druk Gemeente Den

Nadere informatie

De woning(beleggings)markt in beeld

De woning(beleggings)markt in beeld Februari 2013 Onderzoek De woning(beleggings)markt in beeld Woningproductie zakt terug naar historisch dieptepunt van 35.000 woningen per jaar Woningnood keert terug, statistisch tekort loopt op van 2%

Nadere informatie

Woningmarktonderzoek Wijk bij Duurstede 2012

Woningmarktonderzoek Wijk bij Duurstede 2012 Woningmarktonderzoek Wijk bij Duurstede 2012 Versie: juni 2013 Gemaakt door: Ingeborg van den Wijngaart Gemaakt in samenwerking met: Willemijn Tepper Suggesties voor verbetering kunt u e-mailen naar i.vandenwijngaart@volksbelangwbd.nl

Nadere informatie

Doelgroepen en woningbehoefte

Doelgroepen en woningbehoefte RIGO Research en Advies Woon- werk- en leefomgeving www.rigo.nl RAPPORT 13 NOVEMBER 215 Doelgroepen en woningbehoefte Onderzoeksmatige onderlegger voor de wensportefeuille van Lefier De verantwoordelijkheid

Nadere informatie

de gemeenten in de regio Alkmaar Woonwaard, Kennemer Wonen, Van Alckmaer, Wooncompagnie en Ymere

de gemeenten in de regio Alkmaar Woonwaard, Kennemer Wonen, Van Alckmaer, Wooncompagnie en Ymere Alkmaar, juni 2014 Aan: Van: de gemeenten in de regio Alkmaar Woonwaard, Kennemer Wonen, Van Alckmaer, Wooncompagnie en Ymere Met deze notitie bieden wij u het rapport Betaalbaar Wonen in de regio Alkmaar

Nadere informatie

5 Kwantitatief en kwalitatief regionaal woningbouwprogramma

5 Kwantitatief en kwalitatief regionaal woningbouwprogramma 5 Kwantitatief en kwalitatief regionaal woningbouwprogramma Het regionale woningbouwprogramma moet actueel blijven. Dynamiek is ook nodig omdat nu niet te voorspellen is wat er over een aantal jaar nodig

Nadere informatie

Ouderen op de woningmarkt: feiten en cijfers

Ouderen op de woningmarkt: feiten en cijfers Ouderen op de woningmarkt: feiten en cijfers Prof. mr. Friso de Zeeuw, praktijkhoogleraar Gebiedsontwikkeling TU Delft en directeur Nieuwe Markten Bouwfonds Ontwikkeling, met medewerking van Rink Drost,

Nadere informatie

Bijlage bij brief Modernisering Huurbeleid

Bijlage bij brief Modernisering Huurbeleid Bijlage bij brief Modernisering Huurbeleid Inleiding Om inzicht te krijgen in de effecten van het beleid op segregatie, is het noodzakelijk de lokale situatie en de samenstelling van de voorraad in ogenschouw

Nadere informatie

Verslag Prioriteringssessie Woonvisie 30 juni 2014 Fifth, Eindhoven

Verslag Prioriteringssessie Woonvisie 30 juni 2014 Fifth, Eindhoven Verslag Prioriteringssessie Woonvisie 30 juni 2014 Fifth, Eindhoven Inleiding De Prioriteringssessie Woonvisie is een belangrijk vervolg op de co-makersgesprekken die zijn gevoerd en de 5 thematafels die

Nadere informatie

Intentieverklaring gemeenten en corporaties in de stadsregio Amsterdam over de betaalbare voorraad in de regio. Maart 2014

Intentieverklaring gemeenten en corporaties in de stadsregio Amsterdam over de betaalbare voorraad in de regio. Maart 2014 Intentieverklaring gemeenten en corporaties in de stadsregio Amsterdam over de betaalbare voorraad in de regio Maart 2014 2 Preambule Gemeenten in de Stadsregio Amsterdam en de woningcorporaties, verenigd

Nadere informatie

Monitor betaalbare voorraad Stadsregio Amsterdam. Stadsregio Amsterdam

Monitor betaalbare voorraad Stadsregio Amsterdam. Stadsregio Amsterdam Monitor betaalbare voorraad 2015 Stadsregio Amsterdam Stadsregio Amsterdam 2 Inhoudsopgave Samenvatting PAGINA 4 1 Waar gaat deze monitor over 2 Aanbod bepalend voor slaagkans woningzoekende 3 Aanbod sociale

Nadere informatie

Regionaal Platform Woonconsumenten Noord Kennemerland

Regionaal Platform Woonconsumenten Noord Kennemerland Betaalbare huur. In de Algemene Leden Vergadering eind mei 2015 discussieerden de leden van het Regionaal Platform Noord-Kennemerland () over betaalbare huren. Voor deze discussie is het document: Betaalbare

Nadere informatie

Oriënterende bijeenkomst wonen

Oriënterende bijeenkomst wonen Oriënterende bijeenkomst wonen Analyse huidige situatie, verwachtingen en strategie 4 december 2014 Proces op hoofdlijnen (voorlopig) 1 e Themabijeenkomst wonen College16 september 2014 (1 e verkenning)

Nadere informatie

1. De tabellen met betrekking tot de passendheidsregels voor de woonruimteverdeling 2013 vast te stellen.

1. De tabellen met betrekking tot de passendheidsregels voor de woonruimteverdeling 2013 vast te stellen. COLLEGEVOORSTEL Onderwerp Tabellen woonruimteverdeling 2013 Te besluiten om 1. De tabellen met betrekking tot de passendheidsregels voor de woonruimteverdeling 2013 vast te stellen. Inleiding Deze nota

Nadere informatie

Woon Onderzoek Nederland: enkele toepassingen in Den Haag

Woon Onderzoek Nederland: enkele toepassingen in Den Haag Woon Onderzoek Nederland: enkele toepassingen in Den Haag Wim van Bogerijen/DSO/PSO Vragen, vragen, vragen. Woningbehoefte?. Afzetrisico s en kansen?. Doelgroepen?. Aanbod voor starters?. Scheefheid?.

Nadere informatie

> Volkshuisvestelijke > gevolgen > Ontwikkeling corporatiebezit Haaglanden 2013-2020

> Volkshuisvestelijke > gevolgen > Ontwikkeling corporatiebezit Haaglanden 2013-2020 > Volkshuisvestelijke > gevolgen > Ontwikkeling corporatiebezit Haaglanden 2013-2020 VOLKSHUISVESTELIJKE GEVOLGEN Volkshuisvestelijke gevolgen Auteur Roelf-Jan van Til Jacolien Vogelzang 21 maart 2013

Nadere informatie

Indexeringswijze Op 14 november jl. is het volgende over de nieuwe wijze van vaststellen van de prijsgrenzen besloten:

Indexeringswijze Op 14 november jl. is het volgende over de nieuwe wijze van vaststellen van de prijsgrenzen besloten: DB-vergadering van: 6 februari 2013 Aan: Het dagelijks bestuur Van portefeuillehouder: Dhr. B. Emmens Onderwerp: Vaststellen koopprijsgrenzen woningbouw en actualisering inkomensgrenzen sociale huur en

Nadere informatie

Woonlasten- en behoefteonderzoek

Woonlasten- en behoefteonderzoek RAPPORT 17-03-2015 RIGO Research en Advies Woon- werk- en leefomgeving www.rigo.nl Woonlasten- en behoefteonderzoek In de regio West-Brabant en Zeeland De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij

Nadere informatie

HET MIDDENSEGMENT VAN AMSTERDAM PLATFORM AMSTERDAM MIDDENHUUR ONDERZOEK JUNI 2017

HET MIDDENSEGMENT VAN AMSTERDAM PLATFORM AMSTERDAM MIDDENHUUR ONDERZOEK JUNI 2017 HET MIDDENSEGMENT VAN AMSTERDAM PLATFORM AMSTERDAM MIDDENHUUR ONDERZOEK JUNI 2017 1 HET MIDDENSEGMENT VAN AMSTERDAM PLATFORM AMSTERDAM MIDDENHUUR ONDERZOEK JUNI 2017 Contact Platform Amsterdam Middenhuur

Nadere informatie

Monitor betaalbare voorraad Stadsregio Amsterdam. Stadsregio Amsterdam

Monitor betaalbare voorraad Stadsregio Amsterdam. Stadsregio Amsterdam Monitor betaalbare voorraad 215 Stadsregio Amsterdam Stadsregio Amsterdam Inhoudsopgave Samenvatting PAGINA 4 Interactief s c h e r m d o c u m e n t 1 Waar gaat deze monitor over 2 Aanbod bepalend voor

Nadere informatie

Op 19 mei 2014 stelde u ons college schriftelijke vragen over de verkoop van huurwoningen door Vestia.

Op 19 mei 2014 stelde u ons college schriftelijke vragen over de verkoop van huurwoningen door Vestia. De heer P. Beeldman Westeinde 12 2841 BV MOORDRECHT ** verzenddatum 27 mei 2014 onderwerp uw kenmerk bijlage afdeling VROM behandeld door J.D. Lindeman telefoon 0180-639976 Geachte heer Beeldman, Op 19

Nadere informatie

ONTWIKKELING. Visie op sociaal wonen in Smallingerland

ONTWIKKELING. Visie op sociaal wonen in Smallingerland ONTWIKKELING Visie op sociaal wonen in Smallingerland Vastgesteld door college Maart 2015 Visie op sociaal wonen in Smallingerland Vastgesteld door college B&W gemeente Smallingerland Maart 2015 Visie

Nadere informatie

Ontwikkelingen sector en Visie Thuisvester Presentatie Platform Wonen Regio West Brabant

Ontwikkelingen sector en Visie Thuisvester Presentatie Platform Wonen Regio West Brabant Platform Wonen Ontwikkelingen sector en Visie Thuisvester Presentatie Platform Wonen Regio West Brabant Donderdag 24 november 2016 Thuisvester Visie Tien keuzes strategische visie Woningwet: Belangrijkste

Nadere informatie

Bijlage veelgestelde vragen Passend Toewijzen

Bijlage veelgestelde vragen Passend Toewijzen Bijlage veelgestelde vragen Passend Toewijzen A) WONINGWET: ALGEMEEN 1. Wat is de nieuwe Woningwet? De nieuwe Woningwet geeft nieuwe regels voor de sociale huursector. Met de herziening wil de overheid

Nadere informatie

Reactie op rapportage Staat van de Woningmarkt, jaarrapportage 2014 Benodigde inzichten voor sturing op lokaal en regionaal niveau

Reactie op rapportage Staat van de Woningmarkt, jaarrapportage 2014 Benodigde inzichten voor sturing op lokaal en regionaal niveau Reactie op rapportage Staat van de Woningmarkt, jaarrapportage 2014 15 oktober 2014 Geachte leden van de algemene Kamercommissie Wonen en Rijksdienst, In antwoord op de motie van de Kamerleden Knops en

Nadere informatie

Platform Wonen Assen 3 oktober 2013

Platform Wonen Assen 3 oktober 2013 Platform Wonen Assen 3 oktober 2013 Aanvalsplan wonen Albert Smit wethouder financiën, vastgoed, grondzaken en wonen 1 Aanvalsplan wonen: aanleiding Sinds 2008: Economische recessie Stagnerende woningmarkt

Nadere informatie

CONCEPT GEBIEDSANALYSE PRINCEHAGE/HEUVEL, 2008

CONCEPT GEBIEDSANALYSE PRINCEHAGE/HEUVEL, 2008 CONCEPT GEBIEDSANALYSE PRINCEHAGE/HEUVEL, 2008 Princenhage / Heuvel Huizen Gevarieerd aanbod van huur en koop, eengezins en meergezins, goedkoop en middelduur. 44% van de woningvoorraad behoort tot bereikbare

Nadere informatie

Visie op wonen. Open Huis 16 mei Gesprek raad en stakeholders

Visie op wonen. Open Huis 16 mei Gesprek raad en stakeholders Visie op wonen Open Huis 16 mei 2017 Gesprek raad en stakeholders Opzet - Proces - Korte schets woningmarkt - Vijf stellingen Proces 1 Kennis delen Gemeenteraad 8 september 2016 2 Beelden ophalen Bewoners

Nadere informatie

Wonen. Basisinspanning. Ambities. Kansen. Voorkomen

Wonen. Basisinspanning. Ambities. Kansen. Voorkomen Basisinspanning Een evenwichtige bevolkingsopbouw, die in 2025 gegroeid is naar minimaal 25.000 inwoners. Voor iedere (toekomstige) inwoner moet een woning beschikbaar zijn die past in zijn/haar leefsituatie.

Nadere informatie

Woonwensen en Woningbehoefte. Kenneth Gopal Kathrin Becker

Woonwensen en Woningbehoefte. Kenneth Gopal Kathrin Becker 16086-ABF Woonwensen en Woningbehoefte Kenneth Gopal Kathrin Becker 16086-ABF Opbouw presentatie I. Waar komen we vandaan? Relevante ontwikkelingen in het recente verleden II. Waar gaan we naar toe? Blik

Nadere informatie

RIGO Research en Advies BV De bewoonde omgeving www.rigo.nl Wonen in Breda

RIGO Research en Advies BV De bewoonde omgeving www.rigo.nl Wonen in Breda \ RIGO Research en Advies BV De bewoonde omgeving www.rigo.nl Wonen in Breda een verkenning van de woningmarkt De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij RIGO Research en Advies. Het gebruik van

Nadere informatie

2013D20434 LIJST VAN VRAGEN

2013D20434 LIJST VAN VRAGEN 2013D20434 LIJST VAN VRAGEN Nr. Vraag 1 In hoeverre komt het percentage van het aandeel sociale huurvoorraad met een huur tussen aftoppingsgrens en liberalisatiegrens overeen met het percentage van de

Nadere informatie

HUURBELEID 2015 Maart 2015

HUURBELEID 2015 Maart 2015 HUURBELEID 2015 Maart 2015 Inhoud 1. Inleiding 2. Politieke gebeurtenissen 3. Betaalbaarheid 4. Uitgangspunten voor het 5. Huurbeleid Brederode Wonen 2015 2 1. Inleiding Voor u ligt het. Op 12 maart 2013

Nadere informatie

Woonwensen 2015 Gemeente Boxtel

Woonwensen 2015 Gemeente Boxtel Woonwensen 2015 Gemeente Boxtel O&S November 2015 2 Inhoud 1. Inleiding 5 2. Huishoudens en hun woonsituatie 7 2.1 Doelgroep van beleid 7 2.2 Betaalbaarheid en scheefheid 10 2.3 Bouwwijze en aantal kamers

Nadere informatie

Woonquotes in relatie met grenzen uit de wet huurtoeslag

Woonquotes in relatie met grenzen uit de wet huurtoeslag Woonquotes in relatie met grenzen uit de wet huurtoeslag 15.09.09 In de Woonvisie is opgenomen dat we voortaan uitgaan van de woonlasten en niet van de kale huurprijzen als het om betaalbaarheid gaat.

Nadere informatie

Gemeentes vergeleken

Gemeentes vergeleken Gemeentes vergeleken De cijfers uit het Woningmarktonderzoek Zuidoost-Brabant 2014 nader bezien. 1. Inleiding Naast het algemene regionale woningmarktonderzoek zijn er gemeentelijke rapportages beschikbaar.

Nadere informatie

Klik voor Wonen Jaarrapportage BREDA 2013 en 2014 maart 2015

Klik voor Wonen Jaarrapportage BREDA 2013 en 2014 maart 2015 Klik voor Wonen Jaarrapportage BREDA 2013 en 2014 maart 2015 AlleeWonen, Jos Hendrickx Laurentius, Ties Teeuwen WonenBreburg, Bruno Gruijters Klik voor Wonen, Rian Rommens Inhoud 1. Inleiding 3 2. Beschikbaarheid

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Kerncijfers over wonen. 2. Betaalbaarheid. 3. Bewegingen op de woningmarkt. 4. Kwaliteit van de woning. 5.

Inhoudsopgave. 1. Kerncijfers over wonen. 2. Betaalbaarheid. 3. Bewegingen op de woningmarkt. 4. Kwaliteit van de woning. 5. Provincie Gelderland, 2015 Inhoudsopgave 1. Kerncijfers over wonen 1.1 Huisvestingssituatie 1.2 Samenstelling huishoudens 1.3 Kenmerken woningvoorraad 1.4 Woonsituatie huishoudens 2. Betaalbaarheid 2.1

Nadere informatie

Fact sheet Wonen in Almere. Kerncijfers

Fact sheet Wonen in Almere. Kerncijfers Fact sheet Wonen in Kerncijfers SRA- Noord SRA-Zuid Amsterdam* huishoudens (abs. bron: CBS/OIS) 8.79 43.2 4.9.8 Woningvoorraad (abs. bron: CBS/OIS) 78.33 42.93 4.347 47.9 Aantal respondenten enquête..73.77

Nadere informatie

Energie en armoede, deel 1 probleemverkenning. 25 juni 2013 Bert Weevers, kennismiddag energie en armoede

Energie en armoede, deel 1 probleemverkenning. 25 juni 2013 Bert Weevers, kennismiddag energie en armoede Energie en armoede, deel 1 probleemverkenning. 25 juni 2013 Bert Weevers, kennismiddag energie en armoede Recente onderzoeken en artikelen woon- en energielasten Onderzoek naar noodzaak en mogelijkheden

Nadere informatie

Monitor Leerdamse woningmarkt 2006

Monitor Leerdamse woningmarkt 2006 Monitor Leerdamse woningmarkt 2006 1. Inleiding Bij de vaststelling van de beleidsnota Volkshuisvesting 2005 2010 door de gemeenteraad op 14 april 2005 zijn een aantal conclusies getrokken die kenmerkend

Nadere informatie

Betaalbaar Wonen Woonlasten en kwaliteit in de sociale huursector

Betaalbaar Wonen Woonlasten en kwaliteit in de sociale huursector Betaalbaar Wonen Woonlasten en kwaliteit in de sociale huursector Wilma Bakker en Steven Kromhout (RIGO) De opdracht voor dit onderzoek is verstrekt door Kennisplatform Corpovenista. Kennisplatform Corpovenista

Nadere informatie

Oplegger voor het raadsdebat

Oplegger voor het raadsdebat Oplegger voor het raadsdebat Datum raadsdebat : 17 november 2016 Agendapuntnummer : 3 Portefeuillehouder : Wethouder Jan ten Kate Aan de gemeenteraad Onderwerp: Actualisatie Woonplan Inleiding en aanleiding:

Nadere informatie

WOONVISIE Uitvoeringsprogramma

WOONVISIE Uitvoeringsprogramma Bijlage 3 bij raadsvoorstel tot vaststelling van de 'Woonvisie 2013-2020'. WOONVISIE 2013-2020 - Uitvoeringsprogramma 2013-2014 We zijn ons ervan bewust dat de Nieuwe Woonvisie 2013-2020 het beleid weergeeft

Nadere informatie

Gedeputeerde Staten. 2012 HK Haarlem. Betreft: beantwoording motie positie starters op de woningmarkt (M2-3/5-3-2-12) Geachte leden,

Gedeputeerde Staten. 2012 HK Haarlem. Betreft: beantwoording motie positie starters op de woningmarkt (M2-3/5-3-2-12) Geachte leden, Provinciale Staten van Noord-Holland door tussenkomst van de Statengriffier, mr. J.J.M. Vrijburg Florapark 6, kamer L-104 2012 HK Haarlem Gedeputeerde Staten Uw contactpersoon J.J. Kluit BEL Doorkiesnummer

Nadere informatie

Huur beleid Ru t te II. Een overzicht van de impact. van het huidige huurbeleid op huurders, woningzoekenden en de huursector.

Huur beleid Ru t te II. Een overzicht van de impact. van het huidige huurbeleid op huurders, woningzoekenden en de huursector. Huur beleid Ru t te II Een overzicht van de impact van het huidige huurbeleid op huurders, woningzoekenden en de huursector. Januari 2015 Inleiding De huren zijn de afgelopen twee jaar fors gestegen.

Nadere informatie

Factsheet wonen Harderwijk

Factsheet wonen Harderwijk Factsheet wonen Harderwijk Mei 2015 Domein Ruimte INHOUDSOPGAVE 1. Woningbehoefte 2 2. Woningvoorraad 4 3. Aandachtsgroepen 5 4. Woonlasten 7 5. Wonen en zorg 9 6. Leefbaarheid 11 7. Gerealiseerde verhuizingen

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Kerncijfers over wonen. 2. Betaalbaarheid. 3. Bewegingen op de woningmarkt. 4. Kwaliteit van de woning. 5.

Inhoudsopgave. 1. Kerncijfers over wonen. 2. Betaalbaarheid. 3. Bewegingen op de woningmarkt. 4. Kwaliteit van de woning. 5. Gelderse regio Noord-Veluwe, 2015 Inhoudsopgave 1. Kerncijfers over wonen 1.1 Huisvestingssituatie 1.2 Samenstelling huishoudens 1.3 Kenmerken woningvoorraad 1.4 Woonsituatie huishoudens 2. Betaalbaarheid

Nadere informatie

PASSEND WONEN. Doorstromen naar een meer passende woning Blijvend passend toewijzen. Alkmaar. Publicatiedatum Versie 1

PASSEND WONEN. Doorstromen naar een meer passende woning Blijvend passend toewijzen. Alkmaar. Publicatiedatum Versie 1 PASSEND WONEN Doorstromen naar een meer passende woning Blijvend passend toewijzen Alkmaar Publicatiedatum 03-05-2017 Versie 1 1 Colofon Titel Passend Wonen Versie, datum concept huurderskoepel, februari

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Kerncijfers over wonen. 2. Betaalbaarheid. 3. Bewegingen op de woningmarkt. 4. Kwaliteit van de woning. 5.

Inhoudsopgave. 1. Kerncijfers over wonen. 2. Betaalbaarheid. 3. Bewegingen op de woningmarkt. 4. Kwaliteit van de woning. 5. Gelderse regio Stadsregio Arnhem/Nijmegen, 2015 Inhoudsopgave 1. Kerncijfers over wonen 1.1 Huisvestingssituatie 1.2 Samenstelling huishoudens 1.3 Kenmerken woningvoorraad 1.4 Woonsituatie huishoudens

Nadere informatie

Bijlagen bij: Woonagenda Aalsmeer 2016 2020

Bijlagen bij: Woonagenda Aalsmeer 2016 2020 Bijlagen bij: Woonagenda Aalsmeer 2016 2020 Bijlage 1: Vraag en Aanbod woningmarkt Aalsmeer Bijlage 2: Kaart Woningbouwprojecten Bijlage 3: Woonfonds Aalsmeer Bijlage 1: Vraag & aanbod woningmarkt Aalsmeer

Nadere informatie

Betaalbaarheid Haaglanden

Betaalbaarheid Haaglanden Betaalbaarheid Haaglanden De betaalbaarheid van sociale huurwoningen krijgt de laatste tijd steeds meer aandacht. De huurprijzen van sociale huurwoningen stijgen, terwijl het (besteedbare) inkomen van

Nadere informatie