decem Solven cy II Kapita alsber ekenin g (10 spatie s) voette kst wijzig en via Invoeg en Kopte kst en voette kst

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "decem Solven cy II Kapita alsber ekenin g (10 spatie s) voette kst wijzig en via Invoeg en Kopte kst en voette kst"

Transcriptie

1 141 decem Traini ber ng 2012 Solven cy II Kapita alsber ekenin g Klantn 13 juni 1 aam 2013 (10 spatie s) voette kst wijzig en via Invoeg en Kopte kst en voette kst

2 SOLVENCY II TOEPASSEN IN DE PRAKTIJK Balans van de verzekeraar Onderdelen van de SCR Aan de slag... Bespreken resultaten Vragen toepassen in de praktijk 2

3 BALANS VAN DE VERZEKERAAR Verzekeraarsbalans Eigen vermogen Beleggingen Technische voorzieningen Overig Overig toepassen in de praktijk 3

4 BALANS VAN DE VERZEKERAAR EIGEN VERMOGEN Eigen vermogen Tier 3 15% SCR > Tier 3 Eigen vermogen SCR Tier 2 35% SCR < Tier 2 Tier 1 50% SCR < Tier 1 Hybride < 20% Tier 1 toepassen in de praktijk 4

5 ONDERDELEN VAN DE SCR STANDAARDMODEL SCR Adjustment Belasting / TV BSCR Operationeel risico Levenrisico Schaderisico Marktrisico Tegenpartijrisico Kortleven Langleven Morbiditeit Verval Premie- en reserve Verval Catastrofe Rente Aandelen Spread Vastgoed Type 1 Type 2 Kosten Valuta Catastrofe Concentratie Illiquiditeit toepassen in de praktijk 5

6 ONDERDELEN VAN DE SCR LEVENRISICO Opmerkelijk : 'MATIG ALCOHOLGEBRUIK VERKLEINT STERFTEKANS' Een paar glaasjes alcohol per dag zijn goed voor je gezondheid, zelfs als je al een hartaanval hebt gehad. Althans, dat beweren wetenschappers van een onderzoeksgroep uit de VS. Het blijkt dat als je na een eerste hartaanval een à twee glazen alcohol per dag drinkt de kans op overlijden aan hart- en vaatziektes sterk kleiner wordt. Bron: toepassen in de praktijk 6

7 ONDERDELEN VAN DE SCR LEVENRISICO Levenrisico komt voort uit de risico's die voortvloeien uit het schrijven van levensverzekeringen, in verband met zowel de gedekte gevaren als de processen volgend uit de uitoefening van het bedrijf. Het kortlevenrisico is het risico van vroegtijdig overlijden (technisch gezien: eerder dan volgens de veronderstellingen die ten grondslag liggen aan de Best Estimate). Langlevenrisico is het risico van een daling van de sterftekansen waardoor de verzekeraar meer geld moet uitkeren. Morbiditeit of handicap is het risico van verlies, of ongunstige veranderingen in de waarde van verzekeringsverplichtingen, als gevolg van veranderingen in het niveau, de trend of de volatiliteit van arbeidsongeschiktheid en morbiditeit. Als er meer of minder mensen dan verwacht hun polis opzeggen kan dat extra verlies met zich meebrengen. Dit heet vervalrisico. Het kostenrisico is het risico dat de kosten voor het onderhouden van verzekeringsverplichtingen hoger uitvallen dan verwacht. Catastroferisico is het verlies door het overlijden van een groot aantal polishouders door een catastrofe. toepassen in de praktijk 7

8 ONDERDELEN VAN DE SCR SCHADERISICO Schaderisico is het risico van waardedalingen door andere of hogere schadeclaims dan verwacht of door een verandering van die verwachting in tijd. Premierisico de kans dat er in het lopende jaar meer en/of hogere schademeldingen gedaan worden dan verwacht (lopend jaarrisico). Reserverisico het risico dat additionele voorzieningen nodig zijn voor schades uit voorgaande jaren (voorgaand jaarrisico of uitlooprisico). Het risico op grote rampen zoals natuurrampen wordt het catastroferisico genoemd. Als er meer of minder mensen dan verwacht hun polis opzeggen kan dat extra verlies met zich meebrengen. Dit heet vervalrisico. toepassen in de praktijk 8

9 149 decem Traini ber ng 2012 Solven cy II Kapita alsber ekenin g

10 ONDERDELEN VAN DE SCR MARKTRISICO Marktrisico komt voort uit het niveau of de volatiliteit van de marktprijzen van financiële instrumenten. Renterisico bestaat voor alle activa en passiva waarvan de waarde gevoelig is voor veranderingen in de rentetermijnstructuur of rentevolatiliteit. Blootstelling aan het aandelenrisico verwijst naar alle activa en passiva waarvan de waarde gevoelig is voor veranderingen in aandelenkoersen. Vastgoedrisico: deze deelmodule vraagt om de berekening van het effect van een daling van de onroerend goed prijzen op de waarde van de verzekeraar. Het Spreadrisico, komt voort uit de gevoeligheid voor veranderingen in het niveau (of de volatiliteit) van renteopslagen (creditspreads) op de risicovrije rentetermijn structuur. Voor een hoger risico wordt een hoger rentepercentage (opslag) gevraagd. Het spreadrisico is van toepassing op onder andere obligaties en kredietderivaten. Het concentratierisico is het risico dat verband houdt met een ophoping van blootstellingen aan dezelfde tegenpartij. De rentetermijnstructuur kan een anticyclische opslag (counter cyclical premium) bevatten. De opslag is alleen van toepassing ten tijden van spanning en turbulentie in de financiële markten. De rentetermijnstructuur wordt onder andere gebruikt bij het bepalen van de marktwaarde van de technische voorziening. toepassen in de praktijk 10

11 ONDERDELEN VAN DE SCR TEGENPARTIJRISICO Het tegenpartijrisico is het risico van mogelijke verliezen door het onverwacht in gebreke blijven of een onverwachte verslechtering van de kredietwaardigheid van tegenpartijen en debiteuren. De deelmodule maakt onderscheid tussen twee soorten exposures, aangeduid als type 1 en type 2, waarvan de behandeling uiteenloopt. Type 1 betreft onder andere herverzekeringsovereenkomsten, korte termijn deposito s en geld op bankrekeningen. Onder type 2 vallen onder andere vorderingen op tussenpersonen, maar vooral ook hypothecaire leningen. toepassen in de praktijk 11

12 ONDERDELEN VAN DE SCR OPERATIONEEL RISICO Operationeel risico is het risico van verlies als gevolg van inadequate of falende interne processen, van personeel en systemen of door externe gebeurtenissen. Operationeel risico moet juridische risico's bevatten. Risico's die voortvloeien uit strategische beslissingen en reputatierisico's vallen niet onder het operationeel risico. toepassen in de praktijk 12

13 ONDERDELEN VAN DE SCR INDICATOREN SCR-categorie SCR Levenrisico SCR Schaderisico SCR Marktrisico SCR Tegenpartijrisico SCR Operationeel risico Indicator Samenstelling van de portefeuille, levensverwachting en rentecurve. De ontwikkeling in de hoogte van de netto premie en de netto technische voorziening is de belangrijkste indicator. De risicogevoeligheid van beleggingsintrumenten. Als een verzekeraar meer risicovolle beleggingsinstrumenten aanschaft moet de verzekeraar meer risicokapitaal aanhouden. De kredietwaardigheid van tegenpartijen; bij de meeste verzekeraars is de kredietwaardigheid van de herverzekeraar de belangrijkste indicator. De ontwikkeling in de hoogte van de bruto premie en de bruto technische voorziening is de belangrijkste indicator. toepassen in de praktijk 13

14 AAN DE SLAG ORTELIUS VERZEKERINGEN Ortelius Verzekeringen is een middelgrote aansprakelijkheidsverzekeraar uit het midden van het land. De risk appetite van Ortelius Verzekeringen is defensief te noemen, dit vertaald zich onder andere in een: Hoog % herverzekering Behoudende belegginsstrategie Een interne norm solvabiliteit van 175% Aan de hand van drie scenario s gaan we beoordelen welk effect een verandering in strategie heeft op de SCR-ratio: Beleggen in aandelen Hoger eigen behoud bij herverzekeraars Schade van toepassen in de praktijk 14

15 AAN DE SLAG DE SCR IN HET BASISSCENARIO Interest rate risk Equity risk Property risk Spread risk Currency risk 0 Concentration risk Illiquidity premium risk Diversification effects Market risk Counterparty default risk NL Prem & Reserve NL Lapse 0 NL CAT 0 Diversification effects 0 Non Life underwriting risk Intangible asset risk 0 Sum of risk components Diversification effects BSCR Operational risk Tax adjustment SCR Solvency capital requirement (SCR) Solvency capital requirement (SCR) Minimum capital requirement (MCR) Solvency ratio SCR Elegible Own Funds SCR Solvency capital requirement (SCR) Solvency ratio 224% Solvency ratio MCR Elegible Own Funds MCR Minimum capital requirement (MCR) Solvency ratio 896% toepassen in de praktijk 15

16 AAN DE SLAG SCENARIO 1 Beleggen in aandelen Ortelius Verzekeringen gooit haar behoudende beleggingsstrategie overboord en besluit al haar vermogen belegd in obligaties en deposito s te beleggen in aandelen. Voor aandelen moet meer risicokapitaal worden aangehouden. Welke gevolgen heeft dit voor de SCR-ratio? A. Open het document: Kapitaalsberekening Ortelius Verzekeringen. B. Sla het document op als: Kapitaalsberekening Ortelius Verzekeringen Aandelen. C. Ga naar werkblad I.Balans. D. Tel de waarde die in cel C19 staat (Staatsobligaties) op bij cel C17 (Genoteerde aandelen) ( = ) en verwijder de waarde in cel C19 staat (Staatsobligaties). E. Zet de waarde die in cel C20 staat (Bedrijfsobligaties) in cel C18 (Niet-genoteerde aandelen) ( ) en verwijder de waarde in cel C20 staat (Bedrijfsobligaties). F. Ga naar werkblad H. Spreadrisk en verwijder de waardes in cel D42 tot en met 45. G. Ga naar werkblad H. Concentratierisico en verwijder de waardes in cel B36 tot en met F37. H. Ga naar werkblad H. Renterisico Activa en verwijder de waardes in cel C36 tot en met C51. I. Ga naar werkblad O. SCR en O. Overzicht en vergelijk de SCR met de SCR van Ortelius Verzekeringen op sheet 16 van de presentatie. J. Schrijf je conclusies op, deze bespreken we gezamenlijk. toepassen in de praktijk 16

17 AAN DE SLAG SCENARIO 2 Hoger eigen behoud bij herverzekeraars Als gevolg van veranderende omstandigheden op de herverzekeringsmarkt is Ortelius Verzekeringen genoodzaakt te werken met een hoger eigen behoud bij de herverzekeraars. Hierdoor neemt de netto technische voorziening en de netto premie toe. Ortelius Verzekeringen gaat meer risico lopen. Welke gevolgen heeft dit voor de SCR-ratio? A. Open het document: Kapitaalsberekening Ortelius Verzekeringen. B. Sla het document op als: Kapitaalsberekening Ortelius Verzekeringen Eigen behoud. C. Ga naar werkblad I. Premies. D. Verander de geschreven herverzekeringspremie in cel E28 van naar E. Verander de verdiende herverzekeringspremie in cel F28 van naar F. Ga naar werkblad I. Voorzieningen. G. Verander in cel I44 de beste estimate herverzekeraars van naar H. Ga naar werkblad H. Tegenpartijrisico. I. Verander het verhaalbaar bedrag in cel E32 tot en met E.34 van naar J. Ga naar werkblad O. SCR en O. Overzicht en vergelijk de SCR met de SCR van Ortelius Verzekeringen op sheet 16 van de presentatie. K. Schrijf je conclusies op, deze bespreken we gezamenlijk. toepassen in de praktijk 17

18 AAN DE SLAG SCENARIO 3 Schade van Ortelius Verzekeringen wordt geconfronteerd met een schade van De herverzekeraars weigeren vooralsnog, in afwachting van de rechtszaak, om de schade uit te keren. Als gevolg heeft de Ortelius Verzekeringen een schade van in haar voorziening. Daarbij daalt ook de rating van de herverzekeraars van AA naar BB. Welke gevolgen heeft dit voor de SCR-ratio? A. Open het document: Kapitaalsberekening Ortelius Verzekeringen. B. Sla het document op als: Kapitaalsberekening Ortelius Verzekeringen 210. C. Ga naar werkblad I. Voorzieningen. D. Verander de bruto best estimate in cel F44 van naar E. Verander in cel I44 de beste estimate herverzekeraars van naar F. Ga naar werkblad I.Tegenpartijen (itgp). G. Verander het verhaalbaar bedrag in cel E32 tot en met E.34 van naar H. Verander rating van de herverzekeraars in cel F32 tot en met F.34 van AA naar BB. I. Ga naar werkblad O. SCR en O. Overzicht en vergelijk de SCR met de SCR van Ortelius Verzekeringen op sheet 16 van de presentatie. J. Schrijf je conclusies op, deze bespreken we gezamenlijk. toepassen in de praktijk 18

19 AAN DE SLAG UITKOMSTEN SCENARIO 1 Interest rate risk Equity risk Property risk Spread risk Currency risk 0 - Concentration risk Illiquidity premium risk Diversification effects Market risk Counterparty default risk NL Prem & Reserve NL Lapse 0 - NL CAT 0 - Diversification effects 0 - Non Life underwriting risk Intangible asset risk 0 - Sum of risk components Diversification effects BSCR Operational risk Tax adjustment SCR Solvency capital requirement (SCR) Solvency capital requirement (SCR) Minimum capital requirement (MCR) Solvency ratio SCR Elegible Own Funds SCR Solvency capital requirement (SCR) Solvency ratio 71% -153% Solvency ratio MCR Elegible Own Funds MCR Minimum capital requirement (MCR) Solvency ratio 285% -611% toepassen in de praktijk 19

20 AAN DE SLAG UITKOMSTEN SCENARIO 2 Interest rate risk Equity risk Property risk Spread risk Currency risk 0 - Concentration risk Illiquidity premium risk Diversification effects Market risk Counterparty default risk NL Prem & Reserve NL Lapse 0 - NL CAT 0 - Diversification effects 0 - Non Life underwriting risk Intangible asset risk 0 - Sum of risk components Diversification effects BSCR Operational risk Tax adjustment SCR Solvency capital requirement (SCR) Solvency capital requirement (SCR) Minimum capital requirement (MCR) Solvency ratio SCR Elegible Own Funds SCR Solvency capital requirement (SCR) Solvency ratio 87% -137% Solvency ratio MCR Elegible Own Funds MCR Minimum capital requirement (MCR) Solvency ratio 300% -597% toepassen in de praktijk 20

21 AAN DE SLAG UITKOMSTEN SCENARIO 3 Interest rate risk Equity risk Property risk Spread risk Currency risk 0 - Concentration risk Illiquidity premium risk Diversification effects Market risk Counterparty default risk NL Prem & Reserve NL Lapse 0 - NL CAT 0 - Diversification effects 0 - Non Life underwriting risk Intangible asset risk 0 - Sum of risk components Diversification effects BSCR Operational risk Tax adjustment SCR Solvency capital requirement (SCR) Solvency capital requirement (SCR) Minimum capital requirement (MCR) Solvency ratio SCR Elegible Own Funds SCR Solvency capital requirement (SCR) Solvency ratio 65% -159% Solvency ratio MCR Elegible Own Funds MCR Minimum capital requirement (MCR) Solvency ratio 262% -635% toepassen in de praktijk 21

22 13 juni 2013 TOEZICHT ONDER SOLVENCY II 22

23 14 decem ber 2012

Door Hans Waszink Drs. Hans Waszink AAG is eigenaar van Waszink Actuarieel Advies B.V.

Door Hans Waszink Drs. Hans Waszink AAG is eigenaar van Waszink Actuarieel Advies B.V. Standaard en Interne Modellen onder Solvency II Hoe een intern model kan bijdragen tot beter risicobeheer Door Hans Waszink Drs. Hans Waszink AAG is eigenaar van Waszink Actuarieel Advies B.V. Inleiding

Nadere informatie

Bijlage Beleggen. 1. Algemene risico s van beleggen. 1.3.. Wat is valutarisico? 1.1. Wat is koersrisico? 1.4.. Wat is marktrisico?

Bijlage Beleggen. 1. Algemene risico s van beleggen. 1.3.. Wat is valutarisico? 1.1. Wat is koersrisico? 1.4.. Wat is marktrisico? Bijlage Beleggen In deze bijlage bij de Voorwaarden Beleggen ABN AMRO leest u over: de algemene risico s van beleggen (hoofdstuk 1); en de kenmerken en risico s van soorten beleggingsproducten (hoofdstuk

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Brand New Day Levensverzekeringen N.V.

Jaarverslag 2014 Brand New Day Levensverzekeringen N.V. Jaarverslag 2014 Brand New Day Levensverzekeringen N.V. Inhoud Directieverslag 2 Verslag Raad van Commissarissen 6 Jaarrekeningen 2014 8 Balans 9 Winst- en verliesrekening 11 Kasstroomoverzicht 12 Toelichting

Nadere informatie

Notitie Second Opinion Intern Vermogensbeheer PROVINCIE GRONINGEN

Notitie Second Opinion Intern Vermogensbeheer PROVINCIE GRONINGEN Notitie Second Opinion Intern Vermogensbeheer PROVINCIE GRONINGEN Oktober november 2009 Versie 1.2 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE...2 INDEX VAN GRAFIEKEN EN TABELLEN...3 1. INLEIDING...4 1.1. Algemeen en

Nadere informatie

Jaarverslag 2008 Stichting Pensioenfonds Cargill B.V.

Jaarverslag 2008 Stichting Pensioenfonds Cargill B.V. Jaarverslag 2008 Stichting Pensioenfonds Cargill B.V. Datum rapport 27 mei 2009 Nummer/versie Definitief Auteur Bestuur Telefoon 050 582 18 50 Profielschets De Stichting Pensioenfonds Cargill BV (het pensioenfonds)

Nadere informatie

Delta Lloyd: solide ontwikkeling van nieuwe productie, solvabiliteit en IFRS resultaat

Delta Lloyd: solide ontwikkeling van nieuwe productie, solvabiliteit en IFRS resultaat Persbericht Amsterdam, 7 augustus 2014 Delta Lloyd: solide ontwikkeling van nieuwe productie, solvabiliteit en IFRS resultaat Solide commercieel resultaat, winstgevende periodieke levenpremies verder gestegen

Nadere informatie

Transparant over beleggen bij Aegon PPI. September 2013

Transparant over beleggen bij Aegon PPI. September 2013 Transparant over beleggen bij Aegon PPI September 2013 1 Inhoud Beleggen bij Aegon PPI... 4 Inleiding... 4 Opzet vermogensbeheer... 5 Pensioendoelstelling is uitgangspunt... 5 Life Cycle Beleggen... 5

Nadere informatie

Goldman Sachs Traders

Goldman Sachs Traders Goldman Sachs Traders Met ingang van: Juli 2015 Advertentiebericht 4 Goldman Sachs Traders Inhoudsopgave Traders nader bekeken 8 Belangrijke informatie 17 Verklarende woordenlijst 27 Een belegging in

Nadere informatie

Avéro Achmea Mixfonds II, aanvullend prospectus. Informatie voor de particulier

Avéro Achmea Mixfonds II, aanvullend prospectus. Informatie voor de particulier Avéro Achmea Mixfonds II, aanvullend prospectus Informatie voor de particulier Inhoud Het Aanvullend Prospectus 3 Beschrijving van het product 4 Beleggingsbeleid 4 Risico s 6 De vermogensbeheerder 8 De

Nadere informatie

Wat moet ik weten als ik een hypotheek kies?

Wat moet ik weten als ik een hypotheek kies? Wat moet ik weten als ik een hypotheek kies? Ga niet over één nacht ijs... 1 Hoeveel kan ik lenen?... 2 Vaste of variabele rente?... 3 Rente kort of lang vastzetten?... 4 Hoogte van de rente... 4 Hoe zit

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Stichting Voorzieningsfonds Getronics

Jaarverslag 2011. Stichting Voorzieningsfonds Getronics Jaarverslag 2011 Stichting Voorzieningsfonds Getronics Datum rapport 22 juni 2012 Nummer/versie Definitief Auteur Bestuur Telefoon 050-5821990 Inhoudsopgave Kerncijfers 4 Bestuursverslag 6 1. Woord van

Nadere informatie

NEDERLANDSE AANDELENFONDS. Jaarverslag 2013

NEDERLANDSE AANDELENFONDS. Jaarverslag 2013 NEDERLANDSE AANDELENFONDS Jaarverslag 2013 Nederlandse Aandelenfonds 1 Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave Nederlandse Aandelenfonds Nederlandse Aandelenfonds... 3 Algemene informatie... 4 Kerncijfers... 7

Nadere informatie

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013 Coöperatie Univé Dichtbij U.A. Financieel verslag 2013 FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013 Coöperatie Univé Dichtbij U.A. Statutaire vestigingsplaats: Heerenveen Adres: Abe Lenstra boulevard 2 E-mail: dichtbij@unive.nl

Nadere informatie

Prospectus CFK - Hoofdpool 8 februari 2011

Prospectus CFK - Hoofdpool 8 februari 2011 1. Belangrijke informatie Stichting Contractspelersfonds KNVB ( CFK ) is opgericht met als doelstelling profvoetballers in staat te stellen om na afloop van hun voetbalcarrière een nieuwe maatschappelijke

Nadere informatie

VBA RISICO- STANDAARDEN BELEGGINGEN 2015

VBA RISICO- STANDAARDEN BELEGGINGEN 2015 VBA RISICO- STANDAARDEN BELEGGINGEN 2015 Het rapport VBA Risicostandaarden Beleggingen 2015 bevat de aanbevelingen van VBA beleggings professionals (VBA) met betrekking tot de te hanteren risico parameters

Nadere informatie

ThinkCapital ETF s N.V. Jaarverslag 2013

ThinkCapital ETF s N.V. Jaarverslag 2013 Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave 1. Algemene informatie 3 2. Profiel 4 3. Performanceoverzicht 9 4. Verslag van de Directie 15 5. Jaarrekening 2013 18 5.1 Balans per 31 december (voor verwerking resultaatbestemming)

Nadere informatie

Kapitaaltoereikendheid & Risicorapport 2011

Kapitaaltoereikendheid & Risicorapport 2011 Kapitaaltoereikendheid & Risicorapport 2011 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Profiel BinckBank 3 1.2 Toepassingskader 3 1.3 Kapitaalmanagement BinckBank 4 1.4 Kapitaaltoereikendheid BinckBank 2011 4 1.5

Nadere informatie

Aandelenfonds Een aandelenfonds is een beleggingsfonds dat hoofdzakelijk belegt in aandelen.

Aandelenfonds Een aandelenfonds is een beleggingsfonds dat hoofdzakelijk belegt in aandelen. Aan de leden van de Beleggingscommissie van de Stichting Pensioenfonds Openbare Bibliotheken Begrippenlijst, versie december Aandelen Een aandeel is een bewijs van deelneming in het eigen vermogen van

Nadere informatie

GESPREIDE BELEGGINGSFONDS. Jaarverslag 2013

GESPREIDE BELEGGINGSFONDS. Jaarverslag 2013 GESPREIDE BELEGGINGSFONDS Jaarverslag 2013 Gespreide Beleggingsfonds 1 Jaarverslag 2013 Gespreide Beleggingsfonds Inhoudsopgave Gespreide Beleggingsfonds Gespreide Beleggingsfonds... 6 Algemene informatie...

Nadere informatie

Rolinco N.V. Prospectus. (een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal) gevestigd te Rotterdam

Rolinco N.V. Prospectus. (een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal) gevestigd te Rotterdam Prospectus Rolinco N.V. (een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal) gevestigd te Rotterdam Aandelen A: Rolinco Aandelen B: Rolinco - EUR G Aandelen C: Rolinco - EUR Z 8 november 2013 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Appendices. Beleggen en financiële markten

Appendices. Beleggen en financiële markten Appendices bij Beleggen en financiële markten 4 e druk 2013 Hans Buunk 2014 Sdu Uitgevers, Den Haag Academic Service is een imprint van BIM Media bv. Deze publicatie behoort bij Titel: Beleggen en financiële

Nadere informatie

Stichting Contractspelersfonds KNVB. Jaarverslag 2013/2014

Stichting Contractspelersfonds KNVB. Jaarverslag 2013/2014 Stichting Contractspelersfonds KNVB Jaarverslag 2013/2014 Algemene gegevens Het Fonds Stichting Contractspelersfonds KNVB Harderwijkweg 5 2803 PW Gouda Telefoon: +31(0)182 571171 info@cfk.nl www.cfk.nl

Nadere informatie

Tot slot leest u in hoofdstuk 6 over Generali als onderdeel van de Generali Group.

Tot slot leest u in hoofdstuk 6 over Generali als onderdeel van de Generali Group. Inleiding Uw geld is in goede handen Als u uw geld aan ons toevertrouwt, dan kunt u erop vertrouwen dat wij daar verstandig en verantwoord mee omgaan. Wij moeten natuurlijk altijd voldoende geld (vermogen)

Nadere informatie

MONTAE WHITEPAPER PENSIOENFONDSEN VERMOGENSBEHEER KAN HET SIMPELER EN GOEDKOPER?

MONTAE WHITEPAPER PENSIOENFONDSEN VERMOGENSBEHEER KAN HET SIMPELER EN GOEDKOPER? MONTAE WHITEPAPER PENSIOENFONDSEN VERMOGENSBEHEER KAN HET SIMPELER EN GOEDKOPER? Maart 2012 Inhoudsopgave 1. Montae whitepaper Pensioenfondsen... 3 2. Inleiding... 3 3. Heeft de financiële wereld beleggen

Nadere informatie

AEGON LevenHypotheek. Beleggingsprofiel

AEGON LevenHypotheek. Beleggingsprofiel AEGON LevenHypotheek Beleggingsprofiel Waarom uw beleggingsprofiel vaststellen? U wilt een AEGON LevenHypotheek afsluiten. Door het beantwoorden van de onderstaande vragen wordt uw persoonlijk risicoprofiel

Nadere informatie

Prospectus Delta Lloyd Fixed Income Umbrella

Prospectus Delta Lloyd Fixed Income Umbrella 1 januari 2015 Prospectus Delta Lloyd Fixed Income Umbrella Inleiding In dit prospectus vindt u informatie waarmee u zich als belegger een oordeel kunt vormen over de participaties in de subfondsen van

Nadere informatie

BELANGRIJKE INFORMATIE

BELANGRIJKE INFORMATIE Prospectus BELANGRIJKE INFORMATIE Dit Prospectus is vastgesteld te Amsterdam in januari 2013 en is tot stand gekomen onder de verantwoordelijkheid van het Waardegroeifonds Management B.V. (de Beheerder),

Nadere informatie

Aanvullend Prospectus. Centraal Beheer Achmea Aandelenfonds Nederland

Aanvullend Prospectus. Centraal Beheer Achmea Aandelenfonds Nederland ros pec tus Aanvullend Prospectus Centraal Beheer Achmea Aandelenfonds Nederland Aanvullend Prospectus Dit Aanvullend Prospectus maakt onderdeel uit van het Prospectus van Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen

Nadere informatie

BIJLAGE bij de VERMOGENSBEHEER- en de ADVIESOVEREENKOMST tussen CLIENT en VAN LIESHOUT & PARTNERS N.V. INHOUD EN RISICO S VAN FINANCIËLE INSTRUMENTEN

BIJLAGE bij de VERMOGENSBEHEER- en de ADVIESOVEREENKOMST tussen CLIENT en VAN LIESHOUT & PARTNERS N.V. INHOUD EN RISICO S VAN FINANCIËLE INSTRUMENTEN BIJLAGE bij de VERMOGENSBEHEER- en de ADVIESOVEREENKOMST tussen CLIENT en VAN LIESHOUT & PARTNERS N.V. INHOUD EN RISICO S VAN FINANCIËLE INSTRUMENTEN Inleiding De samenstelling van uw effectenportefeuille

Nadere informatie

Algemeen 2. 2.1 Nationalisatie 8 2.2 Pro forma cijfers 11. 3.1 Algemeen 19 3.2 Onze merken 19 3.3 Groepsactiviteiten 21

Algemeen 2. 2.1 Nationalisatie 8 2.2 Pro forma cijfers 11. 3.1 Algemeen 19 3.2 Onze merken 19 3.3 Groepsactiviteiten 21 JAARVERSLAG Inhoudsopgave Algemeen 2 1 Voorwoord 3 2 Nationalisatie van SNS REAAL 8 2.1 Nationalisatie 8 2.2 Pro forma cijfers 11 3 Profiel en merken 19 3.1 Algemeen 19 3.2 Onze merken 19 3.3 Groepsactiviteiten

Nadere informatie