Algemene informatie kwartaalrapportage verzekeraars

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene informatie kwartaalrapportage verzekeraars 2009-07-01"

Transcriptie

1 Algemene informatie kwartaalrapportage verzekeraars Is de kwartaalrapportage ook bestemd voor VOW3 maatschappijen? Ja, ook VOW3 maatschappijen moeten de kwartaalrapportage indienen. 2 Is het zo dat er bij verschillende velden dropdownbox keuzemenu komen en zijn deze keuze-opties al bekend? Alle paarse cellen zijn dropdown boxen met voorgedefinieerde opties. 3 Wat dient er in de kolom 'ultimo kwartaal' te worden ingevuld? In deze kolom vult u alleen het betreffende kwartaal in. Kunnen wij voor de kwartaalrapportage verzekeraars dezelfde indeling gebruiken van de mature markets als 4 die bij de kwartaalrapportage voor pensioenfondsen? Er zijn verschillende indices beschikbaar en samengesteld door investment banks (o.a. Morgan Stanley, Russell Investments) waarin landen worden aangemerkt als developed markets. De door u genoemde lijst komt voor een groot gedeelte overeen met de gehanteerde lijst van landen die door investment banks worden gehanteerd. Het lijkt me correct om aansluiting te vinden met algemeen aanvaarde indices, beschikbaar gesteld door bijvoorbeeld investment banks. Pagina 1 van 15

2 Vennootschappelijke balans en solvabiliteit Wat wordt er precies verstaan onder marktconsistente waardering? Hoe dienen wij om te gaan met lopende rente en agio ingeval van obligaties? Kunt u misschien definitie aanreiken welke wij kunnen hanteren? Op dit moment rapporteren wij op basis van BW en worden de lopende rente en agio opgevoerd onder overlopende 1 activa & passiva. Waar moeten wij deze rapporteren in een balans op basis van marktwaarde? 2 Moet impairment op jaarbasis of kwartaalbasis worden toegepast? Begrip Marktwaarde: Marktwaarde van een beleggingsobject als het op dit moment zou worden verkocht (dus geen amortisering of waardering tegen historische kostprijs). Agio en lopende rente zijn onderdeel van de marktwaarde en dienen niet onder overlopende activa & passiva worden opgenomen. Onder IFRS geldt dat minimaal 1 keer per jaar moet worden getoetst op impairment én als er aanleiding is dat de assets in waarde zijn gedaald. BW spreekt over beoordeling op balansdatum. We zouden kunnen stellen dat per kwartaal in ieder geval expliciet bekeken moet zijn of er aanleiding is dat beleggingen structureel in waarde zijn gedaald. Zo ja, dan impairment voor dat kwartaal, zo nee dan dient de verzekeraar dat op te schrijven. Daarnaast speelt proportionaliteit hier ook een rol lijkt me. Als het gaat om belangrijke beleggingen dan moet er goed naar gekeken worden. Pagina 2 van 15

3 Gecomprimeerde vennootschappelijke winst- en verliesrekening Pagina 3 van 15

4 Duration technische voorzieningen (Alleen in 4e kwartaal) Pagina 4 van 15

5 Specificatie levensverzekeraars Pagina 5 van 15

6 Specificatie Schadebedrijf (alleen vierde kwartaal) Pagina 6 van 15

7 Specificatie financiële beleggingen 1 Onder welke subcategorie dienen de preferente aandelen te worden gerapporteerd? Preferente aandelen horen thuis in de categorie 'Aandelen en deelnemingsbewijzen' onder overig. 2 Wat is de definitie van 'Structured Equity Notes'? 3 Waar dienen Private loans te worden opgenomen? Structured Equity Notes zijn vastrentende waarden beleggingen waarbij de interest coupons en de onderliggende waarden zijn verbonden met bewegingen van de aandelenprijzen. Private loans kunnen worden toegekend aan 'Obligaties met vaste rente en andere vastrentende waardepapieren' onder overig. Ze vallen dan onder andere vastrentende waardepapieren. 4 Waaruit moet de gevraagde "specificatie waar het onderpand in is belegd" bestaan? De toelichting moet worden gespecificeerd naar hoofdcategorieën van de beleggingen. Wat is de aard van de liquide middelen? Betreft het alle liquide middelen of alleen die gekoppeld zijn aan de 5 beleggingsactiviteiten? Wat betreft liquide middelen (kasmiddelen en bank- en girosaldi), worden alle liquide middelen bedoeld die zijn gekoppeld aan de beleggingsactiviteiten (exclusief liquidelen middelen binnen categorie overige activa). Wat wordt verstaan over indirecte beleggingen in vastgoed? Gaat het hier bijvoorbeeld om beleggingsfondsen Onder indirecte beleggingen in vastgoed wordt verstaan alle belangen in vastgoed die via beleggingsinstellingen 6 die beleggen in vastgoed? e.e worden aangehouden (zie ook pagina 8 van de toelichting). 7 Onder welke categorie vallen achtergestelde leningen aan bank/verzekeraars (samengestelde bedrijven)? Een bank en een verzekeraars hebben beide een aparte vergunning en een eigen boekhouding. Je moet de lening dus altijd toe kunnen wijzen aan de bank of de verzekeraar De 'gewone bedrijfsleningen' kunnen worden toegekend aan 'Obligaties met vaste rente en andere vastrentende Waar dienen onze 'gewone' bedrijfsleningen (Private loans - in WFT onder Andere vorderingen uit leningen) te waardepapieren' onder overig. Ze vallen dan onder andere vastrentende waardepapieren. Dit geldt ook voor het 8 worden opgenomen? Rendement op beleggingen. 9 Wat is de definitie van 'Infrastructure'? Waaruit moet de gevraagde "specificatie waar het onderpand in is belegd" bestaan? Naar de vetgedrukte hoofdcategorieën van beleggingen zoals op het tabblad Specificatie fin. beleggingen wordt gehanteerd? Of 10 gaat het om ISIN's? Is het mogelijk om die als bijlage te sturen? Bij Infrastructure gaat het om beleggingen in infrastructure funds. Deze werven gelden voor de aanleg van elektriciteitscentrales, telecommunciatienetwerken, aanleg van spoorwegen, luchthavens enz. Veelal gaat het om landenfondsen zoals bijvoorbeeld India Infrastructure fund, Australian infrastructure fund of Global infrastructure fund. De toelichting moet worden gespecificeerd naar hoofdcategorieën van de beleggingen. In toezichtrapportages wordt niet gewerkt met ISIN codes. Bij de post Terreinen en gebouwen wordt opgemerkt dat hier zowel de directe vastgoedposities als ook vastgoedbeleggingen via deelnemingen/participatiemij'en niet zijnde beleggingsinstellingen onder vallen. Geldt 11 deze definitie voor Terreinen en gebouwen ook voor de jaarstaten? Nee, in de jaarstaten vallen alleen de directe vastgoedposities onder de post Terreinen en gebouwen. 12 Wat is de definitie van mature markets? Beursgenoteerde beleggingen in aandelen van ondernemingen die vallen onder OESO/OECD/EEA landen. 13 Wat is de definitie van hedgefunds? Van oudsher beleggingsfondsen die op basis van een vastgelegde strategie proberen beleggingssrisico`s te beperken. Het zijn vaak besloten fondsen, die een forse minimale inleg verlangen, met geleend geld opereren en gebruikmaken van afgeleide producten. Tegenwoordig gebruikt als verzamelnaam voor zeer speculatief ingestelde beleggingsfondsen. 14 Wat is de definitie van structured credits? Hieronder vallen gestructureerde producten als CDO s, CLO s, CBO s en ABS. 15 Wat is de definitie van private equity? Beleggen in private equity betreft het beleggen in aandelen van niet-beursgenoteerde ondernemingen. 16 Wat zijn steepeners? 17 Wat is de definitie van beleggingen in beleggingspools? 18 Staatsobligaties, wel/niet index-linked? 19 Waar dienen de onderhandse leningen te worden gerapporteerd? 20 Waar dienen beleggingsfonden en mixed funds gerapporteerd te worden? Obligaties, waarbij de variabele coupon wordt bepaald aan de hand van het verschil tussen de lange en korte rente. Binnen de verzekeringsbranche is een beleggingspool een bijzondere vorm van een participatie in een beleggingsentiteit. Een belang in een beleggingspool bestaat vaak als een aantal verzekeringsmaatschappijen samenwerkt bij de verzekering van omvangrijke pensioenregelingen. Om verschillende redenen berust het beheer van deze pensioenregeling en de belegging van de beschikbare middelen in deze gevallen bij één van de samenwerkende verzekeringsmaatschappijen. Voor zover mogelijk dient het look-through principe worden gehanteerd. Beleggingsfondsen dienen (waar mogelijk) zoveel mogelijk worden gesplitst. Onderhandse leningen kunnen binnen categorie "Obligaties met vaste rente en andere vastrentende waardepapieren" worden opgenomen onder "overig". Gemengde beleggingsfondsen kunnen onder onder "Beleggingsfondsen & mixed funds" worden opgenomen, indien look-through regel niet kan worden toegepast. Pagina 7 van 15

8 Rendement beleggingen 1 Waar dienen private loans worden opgenomen? Wordt het veld 'Marktwaarde beleggingen inclusief afgeleide financiële instrumenten' berekend op basis van 2 het tabblad Spec.fin.beleg.? Hoe dient het totaalrendement dient te worden berekend op waardering tegen marktwaarde volgens de 3 methodiek time weighted rate of return? Private loans kunnen worden toegekend aan 'Obligaties met vaste rente en andere vastrentende waardepapieren' onder overig. Ze vallen dan onder andere vastrentende waardepapieren. De marktwaarde beleggingen inclusief afgeleide financiële beleggingen wordt gebaseerd op basis van de Spec. fin. Bel. De time weighted rate of return is een synoniem voor het geometrisch of meetkundig rendement. Bij de berekening van de time weighted rate of return wordt geen rekening gehouden met tussentijdse aan of verkopen gedurende het kwartaal (gewicht van het rendement is constant in de tijd). Voorbeeld: Stel, de asset manager belegt bij aanvang van het kwartaal voor 1 miljoen euro in aandelen en vanaf maand twee wordt additioneel 1 miljoen belegd in aandelen. De ontwikkeling van de aandelenportefeuille gedurende het kwartaal is bijvoorbeeld: - waarde aandelen t=0 (primo maand 1) = 1,000 miljoen - waarde aandelen t=1 (primo maand 2) = 2,050 miljoen - waarde aandelen t=3 (primo maand 3) = 2,255 miljoen - waarde aandelen t=4 (primo maand 4) = 2,255 miljoen De time weighted rate of return wordt over het kwartaal als volgt berekend: Time weighted rate of return = (1+rendement0,1)*(1+rendement1,2)*(1+rendement2,3)-1 = (1,050/1,000)*(2,255/2,050)*(2,255/2,255)-1 = (1+5,0%)*(1+10,0%)*(1+0,0%)-1 = 15,5% Pagina 8 van 15

9 Specificatie financiële beleggingen vastrentende waarden Pagina 9 van 15

10 Deposito's en depots bij kredietinstellingen en verzekeraars Pagina 10 van 15

11 Specificatie financiële derivaten Moeten in dit overzicht ook derivaten met een negatieve marktwaarde (die wij onder de passiva rapporteren) opgenomen worden? Hierbij valt te denken aan geschreven derivaten, maar ook derivaten, bestemd voor 1 afdekking die een negatieve waarde hebben als gevolg van markt-, rente- en/of valutatontwikkelingen. Vallen callable bonds onder derivaten of kunnen we de callable bonds onder de structured credits plaatsen 2 (zie tab specificatie financiële beleggingen)? In de Specificatie financiële derivaten worden alle netto posities opgenomen (marktwaarde actief post -/- marktwaarde passief post), ongeacht de netto waarde (zowel negatieve als positieve netto posities opnemen). Deze specificatie geeft inzicht in de gesaldeerde derivatenposities. Callable bonds kunnen onder structured credits worden geplaatst. Pagina 11 van 15

12 Top 10 derivatenposities, exclusief rente- en valutaderivaten Pagina 12 van 15

13 Concentratierisico activa Op pagina 5 van de handleiding wordt gesproken over 3% van het totaal van de 'beleggingen'. Op pagina 11 1 van de handleiding en in de Excelsheet over 3% van het 'balanstotaal'. Wat is juist? Het concentratierisico wordt bepaald over 3% van het balanstotaal. Pagina 13 van 15

14 Beleggingen in groepsmaatschappijen en/of deelnemingen Pagina 14 van 15

15 Activa en vorderingen uit herverzekering Pagina 15 van 15

Alle pensioenfondsen met technische voorzieningen voor risico van het pensioenfonds

Alle pensioenfondsen met technische voorzieningen voor risico van het pensioenfonds Beleggingen K201 BELEGGINGEN VOOR RISICO FONDS In te vullen door: Alle pensioenfondsen met technische voorzieningen voor risico van het pensioenfonds Wanneer in te vullen: Elk kwartaal Laatste wijziging

Nadere informatie

3. Testsheet Kan op de DNB website een testsheet worden gepubliceerd waarop pensioenfondsen de juistheid van hun rapportage kunnen laten testen?

3. Testsheet Kan op de DNB website een testsheet worden gepubliceerd waarop pensioenfondsen de juistheid van hun rapportage kunnen laten testen? Algemeen 1. Aantal vragen dat DNB stelt Is het logisch dat DNB zoveel vragen moet stellen over de derivatenstaat? (Naar aanleiding van het feit dat alle aanwezigen in de zaal aangaven vragen te hebben

Nadere informatie

FTK Kwartaalstaten Beleggingen. Programma Michiel Boswinkel, 11 december 2014

FTK Kwartaalstaten Beleggingen. Programma Michiel Boswinkel, 11 december 2014 FTK Kwartaalstaten Beleggingen Programma Michiel Boswinkel, Programma Sessie 1: Derivaten 13:00 13:05 uur: Welkomstwoord 13:05 14:00 uur: Analyses DNB bij derivatenrapportages Sessie 2: Aanpassingen en

Nadere informatie

RJ-Uiting 2014-8: Ontwerprichtlijn 615 Beleggingsentiteiten (v/h Beleggingsinstellingen )

RJ-Uiting 2014-8: Ontwerprichtlijn 615 Beleggingsentiteiten (v/h Beleggingsinstellingen ) RJ-Uiting 2014-8: Ontwerprichtlijn 615 Beleggingsentiteiten (v/h Beleggingsinstellingen ) Inleiding Deze RJ-Uiting 2014-8: Ontwerp-richtlijn 615 Beleggingsentiteiten is grotendeels een gevolg van de implementatie

Nadere informatie

Woordenlijst (verantwoord) beleggen

Woordenlijst (verantwoord) beleggen Woordenlijst (verantwoord) beleggen In deze woordenlijst leggen we een aantal termen en begrippen uit die te maken hebben met (verantwoord) beleggen. Actief beleggen Op grond van een bepaalde marktvisie

Nadere informatie

ThinkCapital ETF s N.V. Jaarverslag 2013

ThinkCapital ETF s N.V. Jaarverslag 2013 Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave 1. Algemene informatie 3 2. Profiel 4 3. Performanceoverzicht 9 4. Verslag van de Directie 15 5. Jaarrekening 2013 18 5.1 Balans per 31 december (voor verwerking resultaatbestemming)

Nadere informatie

Nieuwe richtlijn financiële instrumenten. Hoofdlijnen RJ 290

Nieuwe richtlijn financiële instrumenten. Hoofdlijnen RJ 290 Nieuwe richtlijn financiële instrumenten Hoofdlijnen RJ 290 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Managementsamenvatting 5 Inleiding 7 1. Classificatie en waardering 8 Classificatievraagstukken 8 Waarderingsvraagstukken

Nadere informatie

Beleggingsplan. Stichting Pensioenfonds Groothandel Vegro. Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V. ING AM Insurance Companies B.V.

Beleggingsplan. Stichting Pensioenfonds Groothandel Vegro. Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V. ING AM Insurance Companies B.V. Beleggingsplan Stichting Pensioenfonds Groothandel Vegro Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V. ING AM Insurance Companies B.V. Versie januari 2008 INLEIDING...3 HET BELEGGINGSPLAN...

Nadere informatie

TOELICHTING BIJ HET INVULLEN VAN DE SOLVENCY II BASIC VERZEKERINGSTATEN. (in concept) Handleiding voor de Dry run boekjaar 2014

TOELICHTING BIJ HET INVULLEN VAN DE SOLVENCY II BASIC VERZEKERINGSTATEN. (in concept) Handleiding voor de Dry run boekjaar 2014 TOELICHTING BIJ HET INVULLEN VAN DE SOLVENCY II BASIC VERZEKERINGSTATEN (in concept) Handleiding voor de Dry run boekjaar 2014 De Nederlandsche Bank N.V. Amsterdam, maart 2015 1 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Brand New Day Paraplufonds

Jaarverslag 2013 Brand New Day Paraplufonds Jaarverslag 2013 Brand New Day Paraplufonds Inhoud Verslag van de beheerder 2 Jaarrekening 8 Samengestelde balans, winst & verliesrekening en kasstroomoverzicht 9 Toelichting op de samengestelde balans

Nadere informatie

Toelichting bij Aanmeldingsformulier voor securitisatie-spv s (Special Purpose Vehicles)

Toelichting bij Aanmeldingsformulier voor securitisatie-spv s (Special Purpose Vehicles) Toelichting bij Aanmeldingsformulier voor securitisatie-spv s (Special Purpose Vehicles) Versie 3.0 1 december 2014 De Nederlandsche Bank NV, 2014 Inhoud INLEIDING... 2 BEGRIPPEN EN DEFINITIES... 2 AANMELDING

Nadere informatie

Betalingsbalans en Sectorrekeningen. Versie 1.0. Pensioenfondsen. Toelichting op de maand-, kwartaal- en jaarrapportages voor de kwartaalvariant.

Betalingsbalans en Sectorrekeningen. Versie 1.0. Pensioenfondsen. Toelichting op de maand-, kwartaal- en jaarrapportages voor de kwartaalvariant. Betalingsbalans en Sectorrekeningen Pensioenfondsen Toelichting op de maand-, kwartaal- en jaarrapportages voor de kwartaalvariant. Versie 1.0 De Nederlandsche Bank NV, 2010 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING...

Nadere informatie

Prospectus Delta Lloyd Fixed Income Umbrella

Prospectus Delta Lloyd Fixed Income Umbrella 1 januari 2015 Prospectus Delta Lloyd Fixed Income Umbrella Inleiding In dit prospectus vindt u informatie waarmee u zich als belegger een oordeel kunt vormen over de participaties in de subfondsen van

Nadere informatie

Transparant over beleggen bij Aegon PPI. September 2013

Transparant over beleggen bij Aegon PPI. September 2013 Transparant over beleggen bij Aegon PPI September 2013 1 Inhoud Beleggen bij Aegon PPI... 4 Inleiding... 4 Opzet vermogensbeheer... 5 Pensioendoelstelling is uitgangspunt... 5 Life Cycle Beleggen... 5

Nadere informatie

Divisie Statistiek en informatie (S&I) 2011 Afdeling Verzekeraars- en Pensioenfondsenstatistieken (VPS)

Divisie Statistiek en informatie (S&I) 2011 Afdeling Verzekeraars- en Pensioenfondsenstatistieken (VPS) Betalingsbalans en Sectorrekeningen Profiel ZVK: Zorgverzekeringsinstellingen Toelichting op de kwartaal- en jaarrapportages. Versie 1.1 De Nederlandsche Bank NV, 2011 Toelichting betalingsbalans profiel

Nadere informatie

98 De Pensioenwereld in 2015

98 De Pensioenwereld in 2015 10 98 De Pensioenwereld in 2015 Verslaggeving & communicatie 99 Weloverwogen keuzes nodig voor juiste waardering beleggingen Auteurs: Jacco van Kleef en Lars Mion Pensioenfondsen moeten volgens de verslaggevingsregels

Nadere informatie

Koersrisico Het koersrisico is het risico dat uw beleggingen minder waard worden.

Koersrisico Het koersrisico is het risico dat uw beleggingen minder waard worden. KENMERKEN EN RISICO S VAN BELEGGINGEN INHOUDSOPGAVE 1. Kenmerken en risico s in het algemeen 2. Belangrijke risico s 3. Kenmerken en risico s per belegging 4. Overig 1. Kenmerken en risico s in het algemeen

Nadere informatie

Beleggen bij Schretlen & Co

Beleggen bij Schretlen & Co Beleggen bij Schretlen & Co 30.0.120 Beleggen bij Schretlen_PMS_V2.indd 1 09-01-14 13:52 Beleggen bij Schretlen & Co Voordat u bij Schretlen & Co gaat beleggen, willen wij u informeren over hoe wij tegen

Nadere informatie

Leidraad informatie over risicoprofielen. Aanbevelingen voor een betere aansluiting tussen beleggingen en risicoprofielen

Leidraad informatie over risicoprofielen. Aanbevelingen voor een betere aansluiting tussen beleggingen en risicoprofielen Leidraad informatie over risicoprofielen Aanbevelingen voor een betere aansluiting tussen beleggingen en risicoprofielen Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële

Nadere informatie

AEGON Paraplufonds I. Prospectus

AEGON Paraplufonds I. Prospectus AEGON Paraplufonds I Prospectus Inleiding Het AEGON Paraplufonds I (het AEGON Paraplufonds ), dat op 19 april 2000 tot stand is gekomen, is een initiatief van AEGON Bank. Het beoogt beleggers, Participanten

Nadere informatie

Aanvullend Prospectus. Achmea Opkomende Markten Aandelen fonds

Aanvullend Prospectus. Achmea Opkomende Markten Aandelen fonds Aanvullend Prospectus Achmea Opkomende Markten Aandelen fonds Het Aanvullend Prospectus Dit Aanvullend Prospectus maakt onderdeel uit van het Prospectus van Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen N.V.

Nadere informatie

Ostrica Global Active Investment Fund. Halfjaarverslag 2014

Ostrica Global Active Investment Fund. Halfjaarverslag 2014 Ostrica Global Active Investment Fund Halfjaarverslag 2014 Inhoud ALGEMENE INFORMATIE... 3 SAMENGESTELDE HALFJAARCIJFERS 2014... 7 SAMENGESTELDE BALANS PER 30 JUNI 2014... 8 SAMENGESTELDE WINST-EN-VERLIESREKENING

Nadere informatie

Ohpen Jaarverslag 30 september 2013

Ohpen Jaarverslag 30 september 2013 Ohpen Jaarverslag 30 september 2013 Inhoudsopgave Algemene informatie... 2 Profiel... 3 Samengestelde kerncijfers en jaaroverzicht Subfondsen... 8 Verslag van de Beheerder... 10 Samengestelde jaarcijfers

Nadere informatie

Herstelplan Stichting Pensioenfonds TNO

Herstelplan Stichting Pensioenfonds TNO Herstelplan Stichting Pensioenfonds TNO Maart 2009 1 Naam Pensioenfonds: Stichting Pensioenfonds TNO Nummer fonds: 692 Dekkingsgraad per 31-12-2008: De dekkingsgraad van Stichting Pensioenfonds TNO is

Nadere informatie

Notitie Second Opinion Intern Vermogensbeheer PROVINCIE GRONINGEN

Notitie Second Opinion Intern Vermogensbeheer PROVINCIE GRONINGEN Notitie Second Opinion Intern Vermogensbeheer PROVINCIE GRONINGEN Oktober november 2009 Versie 1.2 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE...2 INDEX VAN GRAFIEKEN EN TABELLEN...3 1. INLEIDING...4 1.1. Algemeen en

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT 2013

HALFJAARBERICHT 2013 HALFJAARBERICHT 2013 Inhoud Blad Pyramidefonds 2 Verslag van de beheerder 3 Halfjaarbericht 10 Balans per 30 juni 2013 10 Winst- en verliesrekening over het eerste halfjaar 2013 11 Kasstroomoverzicht over

Nadere informatie

Beleggingen en beleggingsrisico's

Beleggingen en beleggingsrisico's Beleggingen en beleggingsrisico's Oktober 2012 1/51 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 4 1.1. Documentwijzer... 4 1.2. Definitie van de belangrijkste beleggingsrisico's... 4 2. Bankdeposito's...

Nadere informatie

Nadere informatie beleggingsdiensten. Kenmerken en risico s van financiële instrumenten

Nadere informatie beleggingsdiensten. Kenmerken en risico s van financiële instrumenten Nadere informatie beleggingsdiensten Kenmerken en risico s van financiële instrumenten Inleiding In de Nadere Informatie Beleggingsdiensten geeft DEGIRO de gedetailleerde invulling van de contractuele

Nadere informatie

ActivInvestor Property Income Europe N.V. een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal

ActivInvestor Property Income Europe N.V. een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal PROSPECTUS ActivInvestor Property Income Europe N.V. een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal Actief beleggen in Europese vastgoedondernemingen Het copyright op dit Prospectus berust bij ActivInvestor

Nadere informatie

Informatiebrochure financiële instrumenten

Informatiebrochure financiële instrumenten Informatiebrochure financiële instrumenten Bijlage bij het beheerscontract INHOUD Inleiding 4 1. De beleggingsvormen 5 1.1. Instellingen voor Collectieve Belegging (ICB s) 5 1.1.1. Omschrijving 5 1.1.2.

Nadere informatie