Solvency II, waar het allemaal om begon. Pieter Bouwknegt September 2011

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Solvency II, waar het allemaal om begon. Pieter Bouwknegt September 2011"

Transcriptie

1 Solvency II, waar het allemaal om begon Pieter Bouwknegt September 2011

2 Spreker Pieter Bouwknegt is hoofd ALM & Capital Management bij Nationale Nederlanden In die positie heeft hij met verschillende aspecten van Solvency II te maken: - Beleggingsbeleid - Kapitaal-vraagstukken - Risicometing Binnen Nationale Nederlanden zijn velen bezig met de implementatie van Solvency II: een prachtklus in een mooi bedrijf Als part-time docent voor de UvA en als docent voor het Actuarieel Instituut mag hij anderen ook inwijden in de technieken van Solvency II Als genodigde van de VSAE betreedt hij graag het podium om zijn visie te geven

3 Solvency II Terecht is er veel aandacht voor Solvency II: - Nieuwe technieken om waarde en risico te meten - Nieuwe eisen aan risicomanagement en bedrijfsinrichting - Grote maatschappelijke belangen (zekerheid en betaalbaarheid van verzekeringen) Al deze onderwerpen geven ruime mogelijkheden om congressen en cursussen mee te vullen In deze sessie wil ik bezien of de verschillende nieuwigheden ook leiden tot de belangrijkste doelstelling van Solvency II: Bescherming van de polishouder

4 Eisen aan management Solvency II stelt dat het management Fit and Proper moet zijn De precieze reikwijdte lijkt te wijzen op de statutaire directie en sleutelfunctionarissen Momenteel geldt voor de statutaire directie al dat ze door DNB goedgekeurd moeten worden De ervaring leert dat de eis zelve niet het belangrijkste is, maar de interpretatie van DNB: het blijft een inschatting - In hoeverre kan DNB door de man heenkijken - Kijkt DNB naar de letter van de wet of naar de kandidaat Nog belangrijker: de benoemende organen en de door hen genoemde doelstellingen zullen uiteindelijk leidend blijven. Het toezicht daarop is moeilijker

5 Eisen aan management De eind-verantwoordelijkheid van het management wordt benadrukt De maatschappij met de vergunning staat centraal, meer dan de verzekeringsgroep Dit maakt het van belang dat de organisatorische en juridische indeling binnen een verzekeringsgroep goed op elkaar worden afgestemd Ook uitbesteding door een verzekeringsmaatschappij aan derden neemt verantwoordelijkheden niet weg: - Mandaten voor beleggingen - Schade-afhandeling door derden De duidelijkere verantwoordelijkheid van het management leidt tot een betere bescherming, omdat de verzekeringsmaatschappij zelf centraal staat

6 Bedrijfsinrichting In het bedrijf moet een aantal functies speciaal zijn ingericht: - Risicomanagement - Actuariaat - Interne audit - Interne controle In de huidige praktijk zijn risicomanagement en actuariaat vaak nog samen, al kristalliseren de rollen zich uit Gevaar is een silomodel van naast elkaar werkende afdelingen Als het goed is wordt constructieve tegenspraak gestimuleerd, die een tunnelvisie voorkomt De praktijk wijst uit dat de informele governance (zie Eisen aan het management ) belangrijker is dan de formele governance Aandacht voor de bedrijfsinrichting is goed, maar of het veel oplost

7 ORSA De Own Risk and Solvency Assessment vereist dat het management op systematische wijze de eigen risicopositie beschouwt De ORSA vereist een systematisch risicobeleid: - Risicopreferenties - Vereiste en aanwezige solvabiliteit - Anticiperen op zwarte scenario s Dit draagt zeker bij aan een betere bescherming van de polishouder, omdat het management een focus zal krijgen op risico s en niet kan wegkijken Maar ook hier geldt: tegen een verkeerde bedrijfscultuur is geen kruid gewassen. Lees de prachtige teksten van Lehmann over hun risicoprocessen in de jaarverslagen maar terug!

8 Publieke rapportage Ook in Solvency II gelden uitgebreide en gedetailleerde voorschriften voor publieke rapportages Die gelden momenteel ook al, al is de belangstelling voor die documenten beperkt De belangrijkste rol van de publieke rapportages is veeleer dat ze disciplinerend werken: als je publiekelijk moet rapporteren over breuken van de vereiste solvabiliteit dan leidt dat ertoe dat het management vooral zal willen voorkomen dat ze dat moeten rapporteren Bedenk dat de wijze van financiële rapportage (marktconsistent) slechts voor zeer weinigen te volgen zal zijn In principe moet de vergelijkbaarheid wel toenemen, en dat werkt eveneens disciplinerend Dus indirect gaat er een beschermende werking van uit

9 Waardering Activa en Passiva Voor actuarissen is dit de grootste verandering: de waardering van activa en passiva op marktwaarde Grote delen van de actuariële opleidingen moeten op de schop, en oude lesboeken kunnen verstoffen Ik noem maar enige zaken waarover we uren zouden kunnen spreken: - Liquiditeitspremie - Risico marges - Embedded derivaten - Verwacht polishoudergedrag - Best estimate verwachtingen De sommen worden moeilijker en daardoor ontoegankelijker

10 Waardering Activa en Passiva Toch is marktconsistente waardering nu al gedeeltelijk de praktijk: - Toereikendheidstoets bij verzekeraars - Waardering op marktwaarde van pensioenfondsen Bovendien mag je verwachten dat ook nu verzekeraars al rekening houden met de aanwezigheid van embedded derivaten zoals winstdeling en stijgende levensverwachting De huidige roerige financiële markten zorgen voor een grote volatiliteit, die bij verzekeraars expliciet zal worden in de balans De disciplinering die de marktwaardewaardering geeft, zal een stimulans zijn om de beleggingen goed op de verplichtingen af te richten, en om direct te laten zien welke extra verplichtingen ontstaan door demografische ontwikkelingen De bescherming van de polishouder neemt dus duidelijk toe

11 Structuur eigen vermogen Naast het traditionele eigen vermogen (aandelenkapitaal, ingehouden winsten) geeft Solvency II meer ruimte voor tussenvormen - Achtergestelde leningen - Garanties - Hybride eigen vermogen Sinds de financiële crisis is men in de bancaire sector terughoudender geworden. Immers, het is in de praktijk soms onaantrekkelijk om gebruik te maken van de formele rechten. In Basel III worden daarom de teugels aangehaald als het gaat om tussenvormen van eigen vermogen We moeten nog zien in hoeverre deze innovaties bijdragen aan een betere bescherming van de polishouder

12 SCR en MCR De vereiste solvabiliteit kent een oranje licht (Solvency Capital Requirement) en rood licht (Minimum Capital Requirement) Het SCR is gebaseerd op een 1/200 jaar Value at Risk De SCR en MCR zijn gebaseerd op modellen van het verwachte risico van een maatschappij, en ademen dus mee met de risicopositie We weten inmiddels dat 1/200 jaar evenementen zich de laatste tijd nogal vaak voordoen. Het hebben van een norm is echter belangijker dan de claim van die norm (wie weet wat er zich in 200 jaar kan afspelen?)

13 Interne modellen Een verzekeraar mag in plaats van het standaard model de risicopositie berekenen door een intern model Doel is om de specifieke karakteristieken van een eigen portefeuille een plaats te geven Goedkeuring van DNB is vereist Zeker bij schaderisico s is dit een voor de hand liggende zaak: het schadeverloop van een specifieke portefeuille kan aanzienlijk afwijken van de Europese standaard Voor marktrisico s is de wijze waarop er interne sturing plaatsvindt van groot belang, dat is een belangrijke reden om dat goed in het intern model mee te nemen

14 Interne modellen Het opzetten en onderhouden van interne modellen is een kostbare zaak: - Bouwen van het model - Documentatie en verantwoording, ook in relatie tot het standaard model - Uitleg aan algemeen management (dat vereist weer heel andere competenties!) Waarschijnlijk kunnen alleen de grootste verzekeraars zich een algemeen intern model veroorloven Voor gespecialiseerde verzekeraars ligt het voor de hand om een partieel intern model te gebruiken voor hun specifieke branche of portefeuille Consultants kunnen helpen, maar het model moet ook echt intern zijn: intern personeel moet het beheersen en er eigenaar van zijn

15 Interne modellen Het is heel interessant om te zien in hoeverre DNB accepteert dat standaard risico s (rente) via een intern model een andere kapitaalseis zullen genereren Eveneens wordt het interessant om te zien of de beleggings-analisten, raters en DNB toch niet vooral interesse houden in het standaard model, vanwege de vergelijkbaarheid Interne modellen zijn voor sommige producten met veel optionaliteiten (SPVA) vereist, al was het maar omdat in het standaard model het risico van implied volatility niet is meegenomen Vanwege de bovengenoemde redenen is het spannend welke vlucht de interne modellen gaan nemen. Als de modellen goed zijn dragen ze bij aan een betere bescherming van de polishouder

16 Solvency II, te vroeg geboren? De beste test voor Solvency II is de financiële crisis 2008, 2009, 2011 Jammer genoeg is het ontwerp juist gelegd in de rustige jaren voor 2005 Op sommige onderdelen van Solvency II staat het denken niet stil: - Is een marktwaarde wel altijd een zinnige weergave van de achterliggende economische waarde? - Leidt de meting op marktwaarde niet tot een toename van pro-cyclische beslissingen? - Heeft de financiële crisis niet geleerd dat de modelleerbaarheid van risico s beperkt is, en dat we de staarten van de verdeling niet kennen? - Leidt de technische complexiteit niet tot onbeheersbaarheid? Wie begrijpt het nog? - Durf je als toezichthouder nog interne modellen goed te keuren? Wat als het dan toch misgaat?

17 Solvency II: een revolutie? De techniek van Solvency II leidt tot een revolutie. De gevolgen voor de waardering en verslaglegging zijn ingrijpend Niet alleen actuarissen, maar ook vele anderen moeten de technieken (ten dele) zich eigen maken: - Boekhoudafdeling - Beleggers - Management Beleidsmatig is het echter de vraag of er grote veranderingen zullen optreden: - Veel verzekeraars waren hoe dan ook bezig met een actiever balansmanagement en pasten de beleggingen aan op de verplichtingen - De hoogte van het eigen vermogen werd (via vuistregels) al langer gerelateerd aan de risico s op de balans

18 Een verbetering voor de polishouder? Ik denk dat Solvency II inderdaad een betere bescherming voor de polishouder op de langere termijn geeft: - Het management wordt kritisch beoordeeld op risicohouding - Er wordt systematisch aangevraagd voor risicobeheer - De marktconsistente waardering maakt het moeilijk om risico s weg te poetsen in slechte tijden - Het nemen van extra risico wordt belast door een extra kapitaalbeslag, waarmee discipline wordt bevorderd De belangrijkste bescherming voor de polishouder blijft uiteindelijk de kwaliteit van het management. Dat is en blijft zo

De Nederlandsche Bank N.V. Implementatie Solvency II. nr. 01B/NL

De Nederlandsche Bank N.V. Implementatie Solvency II. nr. 01B/NL De Nederlandsche Bank N.V. Implementatie Solvency II nr. 01B/NL 31 maart 2010 De Nederlandsche Bank bedankt de verschillende marktpartijen voor hun reacties op het consultatiedocument Implementatie Solvency

Nadere informatie

Operationeel Risico Management

Operationeel Risico Management Operationeel Risico Management Benchmark Rapport 2009 Auteurs: Danielle Wareman Karel Janssen Merel Verschure Research: Khanh Ly Vincent de W inter Schiphol Oost, 2009 Nederland 2009 DCE Consultants Niets

Nadere informatie

Corporate governance en de rol van de accountant in de nieuwe werkelijkheid

Corporate governance en de rol van de accountant in de nieuwe werkelijkheid Corporate governance en de rol van de accountant in de nieuwe werkelijkheid Alle spelers op het corporategovernanceveld worden beïnvloed door de nieuwe werkelijkheid, de nieuwe economische orde, de enorme

Nadere informatie

RONDE TAFEL. fiduciair management. Door Hans Amesz 46 FINANCIAL INVESTIGATOR

RONDE TAFEL. fiduciair management. Door Hans Amesz 46 FINANCIAL INVESTIGATOR RONDE TAFEL 2ronde tafel fiduciair management consultants Door Hans Amesz 46 FINANCIAL Foto s: Fotopersburo Dijkstra Waarom zouden consultants er (soms) verstandig aan doen bepaalde pensioenfondsen te

Nadere informatie

Handreiking Risicomanagement voor beleggingsinstellingen en beleggingsondernemingen

Handreiking Risicomanagement voor beleggingsinstellingen en beleggingsondernemingen Handreiking Risicomanagement voor beleggingsinstellingen en beleggingsondernemingen DUFAS, maart 2011 1 Copyright DUFAS 2011 In geval van distributie of reproductie van informatie afkomstig uit deze publicatie

Nadere informatie

NIV~Ä) Signalen voor verzekeraars. Een collectieve management letter

NIV~Ä) Signalen voor verzekeraars. Een collectieve management letter NIV~Ä) Signalen voor verzekeraars Een collectieve management letter Koninklijk Nederlands I nstituut van Registeraccountants, juni 2010 2 !"#$ %&'!' () *+) $, $) $,$) -)../0#% $$$))) ))) $ )-$ $ )--./0#%1-)-$

Nadere informatie

HRM. opinie. column. de kwestie HRM. thema. Lans Bovenberg: het is niet gezond om met pensioen te gaan. X-Factor

HRM. opinie. column. de kwestie HRM. thema. Lans Bovenberg: het is niet gezond om met pensioen te gaan. X-Factor JAARGANG 17 NUMMER 4 MAGAZINE VAN HET ACTUARIEEL GENOOTSCHAP opinie Lans Bovenberg: het is niet gezond om met pensioen te gaan column XFactor de kwestie Waar werk jij als actuaris het liefst en waarom?

Nadere informatie

Onderzoek naar de distributie van uitvaartverzekeringen. Klantbelang staat onvoldoende centraal bij de distributie van uitvaartverzekeringen

Onderzoek naar de distributie van uitvaartverzekeringen. Klantbelang staat onvoldoende centraal bij de distributie van uitvaartverzekeringen Onderzoek naar de distributie van uitvaartverzekeringen Klantbelang staat onvoldoende centraal bij de distributie van uitvaartverzekeringen Amsterdam, december 2011 1 Autoriteit Financiële Markten De Autoriteit

Nadere informatie

Prudent-Person regel Beleggingsbeleid

Prudent-Person regel Beleggingsbeleid Prudent-Person regel Beleggingsbeleid Hoofdindeling: Leidraden Opgesteld door: AG Werkgroep Prudent-Person Vastgesteld door: Bestuur AG Datum (laatste wijziging): 9 januari 2012 Verantwoording Wie heeft

Nadere informatie

Verkenning naar kritisch vermogen auditcommissies bij verslaggeving en accountantscontrole

Verkenning naar kritisch vermogen auditcommissies bij verslaggeving en accountantscontrole Filename Rapport Auditcommissies Verkenning naar kritisch vermogen auditcommissies bij verslaggeving en accountantscontrole Maart 2015 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante

Nadere informatie

wet- en regelgeving Impact op de zakelijke verzekeringsmarkt Wet- en regelgeving is noodzakelijk voor de toekomst! Interview

wet- en regelgeving Impact op de zakelijke verzekeringsmarkt Wet- en regelgeving is noodzakelijk voor de toekomst! Interview jaargang 21 2015 nr. 1 een uitgave van de Vereniging Nederlandse Assurantie Beurs wet- en regelgeving Impact op de zakelijke verzekeringsmarkt De stelling: Wet- en regelgeving is noodzakelijk voor de toekomst!

Nadere informatie

Gesponsorde publicatie door: Securities Lending Een marktperspectief op het veranderende securities lending landschap

Gesponsorde publicatie door: Securities Lending Een marktperspectief op het veranderende securities lending landschap Gesponsorde publicatie door: Securities Lending Een marktperspectief op het veranderende securities lending landschap Amstelveen 21 Mei 2014 Inhoud 3 10 14 1 Management samenvatting 3 Inleiding op securities

Nadere informatie

Klantbelang Centraal; een blijvende uitdaging ook voor Compliance

Klantbelang Centraal; een blijvende uitdaging ook voor Compliance Klantbelang Centraal; een blijvende uitdaging ook voor Compliance Bijdrage van Ruud de Hollander, hoofd Toezichtgroepen Financiële Ondernemingen, tijdens het jaarseminar Verbond van Verzekeraars Compliance

Nadere informatie

NYENRODE executive pensions program

NYENRODE executive pensions program NYENRODE executive pensions program inhoudsopgave 3 Voorwoord 4 Executive Pensions Program 6 Overzicht 9 Het programma 10 Specifiek 12 Investering en locatie 13 Toelichting per module 19 Lijst met deelnemende

Nadere informatie

integraal risicomanagement integraal

integraal risicomanagement integraal PENSIOENFEDERATIE integraal risicomanagement Handreiking integraal risicomanagement voor pensioenfondsen 2012 PENSIOENFEDERATIE juni 2012 Pensioenfederatie De Pensioenfederatie is sinds eind 2010 de overkoepelende

Nadere informatie

Monitoring Commissie Governance Principes Verzekeraars

Monitoring Commissie Governance Principes Verzekeraars Monitoring Commissie Governance Principes Verzekeraars Rapportage Governance Principes Verzekeraars December 2011 Inhoudsopgave Voorwoord... 2 1. Inleiding... 4 2. Indeling rapportage... 4 3. De Governance

Nadere informatie

Financieel jaarverslag

Financieel jaarverslag Financieel jaarverslag 2013 DAS Holding N.V. Ondernemersdesk: Eén persoonlijk aanspreekpunt voor ondernemers Hanan Drieënhuizen, manager Ondernemersdesk: Ondernemers willen snel en eenvoudig hun weg vinden

Nadere informatie

SPECIAL. Kempeninsight. Countervailing Power VOORWOORD

SPECIAL. Kempeninsight. Countervailing Power VOORWOORD Kempeninsight APRIL 2010 SPECIAL SPECIAL VOORWOORD Namens Kempen Capital Management heb ik het genoegen u de Special (jaargang 4) van Kempeninsight aan te bieden. Meerdere keren per jaar kunt u langs deze

Nadere informatie

Gedragscode Verzekeraars. Zestien verhalen over de toepassing in de praktijk

Gedragscode Verzekeraars. Zestien verhalen over de toepassing in de praktijk Gedragscode Verzekeraars Zestien verhalen over de toepassing in de praktijk Voorwoord De gedragscode leeft We moeten duidelijk zijn over wat we kunnen bieden. Een verzekering is een middel en geen doel

Nadere informatie

Door Hans Waszink Drs. Hans Waszink AAG is eigenaar van Waszink Actuarieel Advies B.V.

Door Hans Waszink Drs. Hans Waszink AAG is eigenaar van Waszink Actuarieel Advies B.V. Standaard en Interne Modellen onder Solvency II Hoe een intern model kan bijdragen tot beter risicobeheer Door Hans Waszink Drs. Hans Waszink AAG is eigenaar van Waszink Actuarieel Advies B.V. Inleiding

Nadere informatie

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf. Verklaring inzake Beleggingsbeginselen.

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf. Verklaring inzake Beleggingsbeginselen. Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf Verklaring inzake Beleggingsbeginselen Juli 2015 1. Inleiding Doelstelling Dit document, hierna de verklaring, geeft

Nadere informatie

Tot slot leest u in hoofdstuk 6 over Generali als onderdeel van de Generali Group.

Tot slot leest u in hoofdstuk 6 over Generali als onderdeel van de Generali Group. Inleiding Uw geld is in goede handen Als u uw geld aan ons toevertrouwt, dan kunt u erop vertrouwen dat wij daar verstandig en verantwoord mee omgaan. Wij moeten natuurlijk altijd voldoende geld (vermogen)

Nadere informatie

Tot slot leest u in hoofdstuk 8 over Generali als onderdeel van de Generali Group.

Tot slot leest u in hoofdstuk 8 over Generali als onderdeel van de Generali Group. Inleiding Uw geld is in goede handen Als u uw geld aan ons toevertrouwt, dan kunt u erop vertrouwen dat wij daar verstandig en verantwoord mee omgaan. Wij moeten natuurlijk altijd voldoende geld (vermogen)

Nadere informatie

Toezicht financiële sector in Nederland

Toezicht financiële sector in Nederland 32 Toezicht financiële sector in Nederland Dit artikel heeft als doel om een overzicht te geven van de ontwikkelingen ten aanzien van de regelgeving bij de diverse toezichthouders voor de financiële instellingen

Nadere informatie

Donatus Verzekeringen. Jaarverslag 2012. 161 e boekjaar

Donatus Verzekeringen. Jaarverslag 2012. 161 e boekjaar Donatus Verzekeringen Jaarverslag 2012 161 e boekjaar Inhoudsopgave 2 Bestuursorganen 3 Bericht van de Raad van Commissarissen 4 Toelichting op het thema van het jaarverslag het Kruis 7 Dé kerken- en monumentenverzekeraar

Nadere informatie

De belofte om het klantbelang centraal te stellen. De tussenstand

De belofte om het klantbelang centraal te stellen. De tussenstand De belofte om het klantbelang centraal te stellen De tussenstand Amsterdam, 20 juni 2014 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke

Nadere informatie

Leidraad informatie over risicoprofielen. Aanbevelingen voor een betere aansluiting tussen beleggingen en risicoprofielen

Leidraad informatie over risicoprofielen. Aanbevelingen voor een betere aansluiting tussen beleggingen en risicoprofielen Leidraad informatie over risicoprofielen Aanbevelingen voor een betere aansluiting tussen beleggingen en risicoprofielen Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële

Nadere informatie

Speech van Bob Rädecker, CIO Public Markets PGGM

Speech van Bob Rädecker, CIO Public Markets PGGM Speech van Bob Rädecker, CIO Public Markets PGGM EUMEDION symposium november 2013 Voorzitter, Dank voor uw uitnodiging om vanmiddag een bijdrage te mogen leveren aan uw symposium. Het onderwerp van vanmiddag

Nadere informatie

www.pwc.nl Spotlight Vaktechnisch bulletin van PwC Accountants Jaargang 19-2012 uitgave 3

www.pwc.nl Spotlight Vaktechnisch bulletin van PwC Accountants Jaargang 19-2012 uitgave 3 www.pwc.nl Spotlight Vaktechnisch bulletin van PwC Accountants Jaargang 19-2012 uitgave 3 Bij PwC in Nederland werken ruim 4.600 mensen met elkaar samen vanuit 12 vestigingen en drie verschillende invalshoeken:

Nadere informatie

NR 4-2010. Crisis. onder controle? Financieel Interim Management Advies. Specialist in Freelance Financiële Professionals

NR 4-2010. Crisis. onder controle? Financieel Interim Management Advies. Specialist in Freelance Financiële Professionals NR 4-2010 Crisis onder controle? Financieel Interim Management Advies Specialist in Freelance Financiële Professionals Steens & Partners Interim Finance Consultants Hoofdkantoor: Rotterdam Thomas Mannplaats

Nadere informatie