Onderbouwing van de rendementsverwachtingen 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onderbouwing van de rendementsverwachtingen 2014"

Transcriptie

1 Onderbouwing van de rendementsverwachtingen 2014 Portfolio Management Ostrica BV Januari 2014

2 Rendementsverwachtingen Ostrica 2014 In dit document wordt een onderbouwing gegeven van de rendementsverwachtingen voor 2014 betreffende de vermogenscategorieën waarin Ostrica belegt. Ostrica hanteert in navolging van een brede reeks aan wetenschappelijk onderzoek 1 de methodiek van het toekennen van risicopremies aan de voor Ostrica belegbare vermogenscategorieën. Ostrica belegt alleen in dagelijks liquideerbare vermogensobjecten, die bij voorkeur een belegbaar universum kennen van meer dan $ 1 triljard. De huidige belegbare vermogenscategorieën zijn onder te verdelen in vastrentende waarden, alternatieve strategieën en aandelen (een uitgebreide specificatie van de vermogenscategorieën is weergegeven in bijlage 1). Ostrica hanteert bij het toekennen van risicopremies voor vastrentende waarden het effectieve rendement van het betreffende obligatie universum minus de gederfde inkomsten als gevolg van faillissementen. Bij aandelen wordt gewerkt met de impliciete aandelen risicopremie, zoals deze beschreven is door Aswath Damodaran. Hierbij wordt de risicopremie afgeleid met behulp van de netto contante waarde methode 2. Deze methodiek leidt tot een betere schatting van de toekomstige risicopremie dan de eerder gebruikte historische risicopremie daar er rekening gehouden wordt met marktverwachtingen 3. Voor ontwikkelde landen wordt het gemiddelde van de kredietwaardigheidspread van het land en de opslag voor het bedrijfsrisico toegevoegd. Daarnaast wordt bij opkomende landen rekening gehouden met de extra risicograad die gepaard gaat met beleggen in deze landen. De methodiek van het afleiden van de risicopremies van de verschillende vermogenscategorieën staat beschreven in bijlage 2. Nadat deze risicopremies zijn toegevoegd resulteert een verwacht rendement voor een passieve index. Indien een representatieve index gevonden wordt en de daarbij behorende kosten (Total Cost of Ownership 4 ) worden afgetrokken is het verwachte netto passieve rendement te bepalen. Ostrica heeft een ruime database aan passieve indextrackers en is in staat om te assisteren bij het vinden van een passend indexfonds. Voor een actieve belegger is, mits de belegger over een goed beleggingsproces beschikt, extra waarde toe te voegen op twee niveaus. Op vermogenscategorie niveau kan waarde worden toegevoegd door tactisch het vermogen periodiek te verschuiven over de categorieën. Deze tactische asset allocatie resulteert in een alpha op tactisch niveau. Vervolgens kan op operationeel niveau waarde worden toegevoegd door de keuze van de juiste individuele titels binnen een vermogenscategorie. Ostrica beschikt over een wereldwijd tactische asset allocatie systeem en selectiesystemen voor wereldwijde aandelen en wereldwijde investment grade obligaties. 1 Zie onder andere Equity Risk Premiums (ERP): Determinants, Estimation and Implications The 2013 Edition Aswath Damodaran 4 2

3 Bij het vaststellen van het verwachte rendement van de vermogenscategorieën wordt de selectie alpha toegevoegd. Vervolgens wordt bij het vaststellen van de verwachte rendementen van de profielen de tactische asset allocatie alpha per profiel toegevoegd. Nadat deze stappen zijn doorlopen volgt een laatste stap waarbij het meetkundig verwachte rendement wordt bepaald. Dit rendement resulteert uit het verwachte gemiddelde rendement minus de volatiliteit gedeeld door twee. Hierdoor wordt rekening gehouden met het verlies aan rendement in de loop der tijd door de inherent aanwezige volatiliteit in een belegging. 3

4 Resultaten rendementsverwachtingen 2014 De resultaten voor de rendementsverwachtingen zijn in de onderstaande tabel weergegeven. Het passieve verwachte rendement is opgebouwd uit de risicovrije rentevoet van de vigerende Duitse staatslening vermeerderd met de mix aan risicopremies, die op basis van impliciete marktverwachtingen per december 2013 golden. De lage rentestanden van dit moment leiden tot lage verwachte rendementen voor de meer defensief ingestelde beleggers. Doordat de impliciete risicopremies op risicovolle vermogenscategorieën boven het lange termijn gemiddelde van 4% liggen wordt er op de risicovollere beleggingsprofielen een naar verhouding hoger rendement verwacht. Rendementcomponenten Verwachte rendementen (passief) Risicoprofiel Risicovrije rente Risicopremie Rekenkundig Meetkundig Actief RentePlus 0.05% 0.01% 0.06% 0.06% Investment Grade 0.56% 1.45% 2.01% 1.94% ObligatiePlus 0.63% 2.08% 2.71% 2.63% Basis 0.73% 2.43% 3.16% 3.06% Balans 0.91% 3.20% 4.11% 3.92% Totaal 1.18% 4.32% 5.50% 5.11% Ondernemend 1.45% 5.38% 6.83% 6.13% Aandelen 1.69% 6.16% 7.85% 6.83% Door de historisch gerealiseerde alpha 5 op TAA en selectie toe te voegen ontstaat een verwacht actief rendement. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt in een actief rendement, waarbij de operationele invulling geschiedt met trackers (het actief tracker mandaat). In de onderstaande tabel wordt de toegevoegde waarde van het TAA proces duidelijk zichtbaar. Bij het ObligatiePlus profiel wordt 1.21% toegevoegd, terwijl in het Ondernemend profiel bijna 2% wordt toegevoegd. Verwachte rendementen Rendementcomponenten (actief tracker mandaat) Risicoprofiel Risicovrije rente Risicopremie Alpha TAA Rekenkundig Meetkundig Actief RentePlus 0.05% 0.01% 0.00% 0.06% 0.06% Investment Grade 0.56% 1.45% 0.02% 2.02% 1.96% ObligatiePlus 0.63% 2.08% 1.21% 3.92% 3.84% Basis 0.73% 2.43% 0.54% 3.70% 3.60% Balans 0.91% 3.20% 0.88% 4.99% 4.81% Totaal 1.18% 4.32% 1.95% 7.45% 7.06% Ondernemend 1.45% 5.38% 1.91% 8.74% 8.04% Aandelen 1.69% 6.16% 0.06% 7.92% 6.89% 5 In de analyse is uitgegaan van de gerealiseerde alpha van het Ostrica beleggingsproces over de afgelopen 10 jaar. Vanaf 2006 zijn deze GIPS compliant (Basis profiel vanaf 2008). Een verklaring is op aanvraag beschikbaar. 4

5 Logischerwijs is er bij het profiel Actief RentePlus geen toegevoegde waarde te verwachten van het TAA proces. Binnen dit profiel is bewust gekozen om geen tactische afwijkingen toe te staan, aangezien er slechts belegd wordt binnen één vermogenscategorie. Wanneer naast de historische gerealiseerde TAA alpha eveneens de alpha op selectie 6 wordt toegevoegd dan resulteert het verwachte rendement op een volledig actief mandaat. In de onderstaande tabel is deze toegevoegde waarde weergegeven. Door de toevoeging van de gerealiseerd alpha op selectie neemt het verwachte rendement van de beleggingsprofielen toe met 0.84% tot 2.01%. De totale toegevoegde waarde beloopt in het ObligatiePlus profiel bijna 45% van het totale verwachte rendement en in het Ondernemende profiel bedraagt dit bijna 35%. Ostrica toont met deze gerealiseerde toegevoegde waarde aan dat actief management zeer zinvol is als je beschikt over een goed gestructureerd beleggingsproces. Verwachte rendementen Rendement Componenten (actief mandaat) Risicoprofiel Risicovrije rente Risicopremie Alpha TAA Alpha selectie Rekenkundig Meetkundig Actief RentePlus 0.05% 0.01% 0.00% 0.84% 0.90% 0.90% Investment Grade 0.56% 1.45% 0.02% 1.15% 3.17% 3.11% ObligatiePlus 0.63% 2.08% 1.21% 1.00% 4.92% 4.84% Basis 0.73% 2.43% 0.54% 1.11% 4.82% 4.71% Balans 0.91% 3.20% 0.88% 1.24% 6.23% 6.05% Totaal 1.18% 4.32% 1.95% 1.48% 8.92% 8.53% Ondernemend 1.45% 5.38% 1.91% 1.73% 10.47% 9.77% Aandelen 1.69% 6.16% 0.06% 2.01% 9.93% 8.90% Voor de geïnteresseerde lezer is er een uitgebreide uitwerking beschikbaar op aanvraag bij de afdeling Portfolio Management van Ostrica. 6 In de analyse is uitgegaan van de gerealiseerde alpha van het Ostrica beleggingsproces over de afgelopen 10 jaar. Vanaf 2006 zijn deze GIPS compliant (Basis profiel vanaf 2008). Een verklaring is op aanvraag beschikbaar. 5

6 Bijlage 1: belegbare vermogenscategorieën Staatsleningen van ontwikkelde landen Staatsleningen van opkomende landen Hoogwaardige bedrijfsobligaties van ontwikkelde landen Hoogwaardige bedrijfsobligaties van opkomende landen Laagwaardige overheidsobligaties Laagwaardige bedrijfsobligaties Aandelen van grote ondernemingen uit ontwikkelde landen Aandelen van grote ondernemingen uit opkomende landen Aandelen van kleine ondernemingen uit ontwikkelde landen Aandelen van kleine ondernemingen uit opkomende landen 6

7 Bijlage 2: methodiek van het vaststellen van de rendementsverwachting (Alternatieve) Vastrentende waarden De rendementsverwachting voor (alternatieve) vastrentende waarden wordt als volgt opgebouwd: 1. De looptijd van de vastrentende vermogenscategorie wordt vergeleken met de looptijd van de risicovrije rentevoet (de Duitse yield curve); 2. Het effectief rendement van de vermogenscategorie wordt vastgesteld; 3. Hieruit resulteert de risicopremie voor desbetreffende vastrentende vermogenscategorie; 4. Het faillissementspercentage van de betreffende vermogenscategorie over de vigerende looptijd wordt vastgesteld; 5. De verwachte opbrengst uit de failliete boedel van de betreffende vermogenscategorie wordt vastgesteld; 6. Hieruit resulteert het passieve verwachte rendement van de index van de betreffende vermogenscategorie; 7. De alpha (GIPS compliant) van het Ostrica selectiesysteem wordt vastgesteld; 8. De som van het passieve verwachte rendement en de actieve verwachte alpha resulteert in het actieve verwachte rendement van Ostrica. Aandelen De rendementsverwachting voor aandelen wordt als volgt opgebouwd: 1. De gehanteerde risicovrije rentevoet is de rentevoet op de 10-jarige Duitse staatslening; 2. De impliciete risicopremie van de Amerikaanse markt van grote bedrijven (S&P 500) wordt afgeleid met de netto contante waarde methode; 3. De risicopremie van de ontwikkelde landen waarin Ostrica belegt, wordt verhoogd met een gemiddelde van de spread voor landen- en bedrijfsrisico; 4. De risicopremie van de opkomende landen waarin Ostrica belegt, wordt verhoogd met een gemiddelde van de spread voor landen- en bedrijfsrisico met daarbovenop een extra premie voor verhoogde volatiliteit; 5. De risicopremie van het segment kleinere bedrijven wordt verhoogd met de premie voor kleine bedrijven; 6. Hieruit resulteert het passieve verwachte rendement van de index van desbetreffende vermogenscategorie; 7. De alpha (GIPS compliant) van het Ostrica selectiesysteem wordt vastgesteld; 8. De som van het passieve verwachte rendement en de actieve verwachte alpha (selectie alpha) resulteert in het actieve verwachte rendement van Ostrica. 7