HR Monitor Sector Waterschappen in Beeld

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HR Monitor 2007. Sector Waterschappen in Beeld"

Transcriptie

1 HR Monitor 2007 Sector Waterschappen in Beeld

2 HR-monitor sector wa te rschappen over 2007 Rapp ort Stratus marktonderzoek B.V. drs. P.C.N. Honcoop Zoetermeer, februari 2009

3 In opdracht van A&O fonds Waterschappen

4 Voorwoord De HR-monitor 2007 biedt u op basis van feitelijke informatie inzicht in de personele situatie bij de waterschappen. Het gaat in eerste instantie om zogenoemde harde gegevens zoals aantal werknemers, deeltijdfactor, leeftijdsopbouw, verhouding man vrouw, instroom, uitstroom en ziekteverzuim. De HR-monitor 2007 biedt u op organisatieniveau en op sectorniveau handvatten voor evaluatie en bijstelling van aandachtspunten en HRM-beleid. De rapportage brengt ook trends in beeld, zodat ontwikkelingen over de jaren heen inzichtelijk zijn. Tevens heeft de rapportage een functie bij de voorbereiding van de CAO-onderhandeling. De sector heeft te maken met verschillende ontwikkelingen die vragen om een personeelsbestand dat kan meebewegen. De constatering is dat de gemiddelde leeftijd ten opzichte van 2005 is gestegen van 44 naar 45 jaar. Het is van belang dat de sector waterschappen kan blijven beschikken over goed gekwalificeerd personeel en als een aantrekkelijke speler kan opereren op de arbeidsmarkt. Er is een begin gemaakt met leeftijdbeleid, loopbaanontwikkeling en stappen gericht op duurzame inzetbaarheid. De informatie in de HR-monitor 2007 is gebaseerd op de gegevens die Waterschappen aanleveren. Wij bedanken een ieder die aan de totstandkoming van de monitor heeft meegewerkt. J.H. Oosters Voorzitter A.E. de Haas Secretaris/Penningmeester 3

5 4

6 Inhoudsopgave Samenvatting 7 1 Inleiding Achtergrond Doelstelling Uitvoering Opbouw rapport 12 2 Werkgelegenheid Inleiding Aantal werknemers Naar geslacht Naar leeftijd Naar opleiding Naar dienstjaren 17 3 In-, door- en uitstroom Inleiding Instroom Door- en uitstroom 20 4 Beloning en arbeidsvoorwaarden Inleiding Loon Inschaling Vergoedingen Toelagen Uitkeringen 26 5 Personeelsbeleid Inleiding Diversiteitsbeleid Leidinggevenden Stagiairs en trainees Leeftijdsbewust personeelsbeleid Vakbondsconsulenten Opleiding en ontwikkeling Keuzesysteem Ouderschapsverlof Agressie en geweld (Bijna-)bedrijfsongevallen 35 6 Ziekteverzuim, arbeidsongeschiktheid en WW Inleiding Ziekteverzuim Arbeidsongeschiktheid WW 39 BIJLAGE 1 Vragenlijst 41 5

7 6

8 Samenvatting Wederom stijging van het aantal werknemers O mvang w erkgelegenheid Eind 2007 waren er in de sector waterschappen personen werkzaam. Op 31 december 2005 telde de sector nog werknemers. De werkgelegenheid binnen de sector is daarmee wederom gegroeid; ditmaal met 3,8 procent. In 2005 was de groei nog wel een stuk hoger, namelijk 6,1 procent. In de afgelopen periode hebben sommige waterschappen bepaalde (administratie)taken met elkaar gebundeld en samengevoegd in een aantal nieuwe organisaties. Aantal werknemers per waterschap gedaald Hierdoor is het gemiddelde aantal werknemers per waterschap aanzienlijk afgenomen, namelijk van 412 naar gemiddeld 359 werknemers per waterschap. Bij de gelieerde organisaties werkten in 2007 gemiddeld 205 werknemers. Samenstelli ng w erk gel egenheid In de sector waterschappen blijven relatief veel mannen werkzaam. 74 procent van de werknemers is man en 26 procent is vrouw. De manvrouwverhouding in de sector is daarmee gelijk gebleven ten opzichte van Gemiddelde leeftijd blijft aan de hoge kant De gemiddelde leeftijd in de sector waterschappen is ook in 2007 met 44,7 jaar hoog in vergelijking met andere overheidssectoren. De gemiddelde leeftijd is bovendien iets gestegen ten opzichte van 2005; toen lag deze op 44,0 jaar. Relatief weinig academici In de sector waterschappen blijven relatief weinig werknemers met WOopleiding werkzaam. Het aandeel blijft met 12 procent vrijwel op hetzelfde niveau als in 2005 Het aandeel werknemers dat alleen lager onderwijs gevolgd heeft is ten opzichte van 2005 sterk gedaald, namelijk van 25 naar 18 procent. Ook in 2007 is bij de sector waterschappen een relatief grote groep (48 procent) meer dan 10 jaar in dienst. De groep met lange dienstverbanden is wel gegroeid ten opzichte van 2005; toen was dit 41 procent van de werknemers. Trainees komen minder vaak voor dan stagiairs Instroom van 5,9 procent in 2007 Ook in 2007 kwamen trainees een stuk minder vaak voor dan stagiairs. De inzet van stagiairs is zelfs bijna verdubbeld. Ongeveer een kwart van de organisaties in de sector waterschappen heeft in 2007 trainees in dienst gehad, terwijl 90 procent van de organisaties gebruik heeft gemaakt van stagiairs. In-, door- en ui tstroom In 2007 is 5,9 procent van de werknemers bij de waterschappen ingestroomd. Het instroompercentage is daarmee onveranderd ten opzichte van De instroom was wederom lager dan bij andere overheidssectoren (10 procent). Nauwelijks moeilijk vervulbare vacatures 7

9 Het aantal moeilijk vervulbare vacatures bij waterschappen blijft ook in 2007 klein. Uitgedrukt als percentage van het aantal vacatures was dit 0,8 procent. Twee jaar geleden was dit percentage iets lager, namelijk 0,5 procent. Doorstroom van 3,9 procent in 2007 In vergelijking met 2005 is het aantal werknemers dat binnen zijn organisatie van baan verandert toegenomen, namelijk van 2,8 tot 3,9 procent in Uitstroom van 8,8 procent in 2007 Gemiddelde loonkosten per FTE zijn euro De uitstroom is met 8,8 procent bijna verdubbeld ten opzichte van 2005 (4,5 procent). Deze ligt nu wel op hetzelfde niveau als bij andere overheden (10 procent). De voornaamste uitstroomredenen waren vrijwillig ontslag en VUT/FPU. Beloni ng en arbeidsvoorwaarden De totale loonsom voor de sector waterschappen bedroeg in 2007 bijna 490 miljoen euro. In 2005 was de loonsom in de sector ruim 460 miljoen. De totale werkgeverslasten bedroegen ca. 600 miljoen euro. De werkgeverslasten per FTE in de sector waterschappen komen daarmee in 2007 uit op euro. Ook in 2007 zitten de meeste werknemers in de schalen 5 tot en met 10, met een piek in de schalen 7 en procent van de werknemers zat in 2007 op het maximum van zijn schaal. In 2005 was dit iets lager, namelijk 53 procent. Diversiteitsbeleid minder populair Personeelsbelei d In 2007 was bij 37 procent van de organisaties sprake van een diversiteitsbeleid. Het toepassen van een diversiteitsbeleid is daarmee minder populair dan in 2005; toen was nog bij 67 procent sprake van een dergelijk beleid. De populariteit van leeftijdsbewust personeelsbeleid is daarentegen toegenomen. In 2007 was er bij 15 procent van de organisaties sprake van leeftijdsbewust personeelsbeleid, terwijl dit twee jaar geleden maar 5 procent was. In 2007 maakte 19 procent van de werknemers van 55 jaar of ouder gebruik van urenverlichting. In vergelijking met 2005 is dit percentage iets afgenomen; toen maakte 22 procent van de 55-plussers gebruik van deze regeling. Taakverlichting komt nog steeds minder vaak voor dan urenverlichting. 3,1 procent van de loonsom aan opleiding begroot in 2005 In de sector waterschappen wordt steeds meer geld vrijgemaakt voor opleiding en ontwikkeling van het personeel. In 2005 werd nog 2,8 procent van de loonsom begroot voor opleiding en ontwikkeling. Nu is dat opgelopen tot 3,1 procent. In 2007 heeft bijna 60 procent van de werknemers in de sector waterschappen gebruik gemaakt van het keuzesysteem arbeidsvoorwaarden. In 2005 maakte 53 procent van de werknemers gebruik van dit keuzesysteem. Bijna de helft heeft geen regeling voor betaald ouderschapsverlof De keuze van werknemers valt het meest op meeruren; één op de vijf werknemers kiest hiervoor. Het levensloopverlof is ook in 2007 niet erg populair (3 procent van de werknemers). De populariteit van de spaarloonregeling neemt iets af. 8

10 In 2007 kende bijna de helft van de waterschappen geen regeling voor betaald ouderschapsverlof. In vergelijking met 2005 wordt er wel meer gebruik gemaakt van de modelregeling uit deel 2 van de SAW dan van een eigen regeling. Ziekteverzui m In vergelijking met 2005 is het ziekteverzuimpercentage inclusief langdurig verzuim en exclusief zwangerschapsverlof binnen de sector waterschappen iets toegenomen, namelijk van 4,4 naar 4,6 procent in De verzuimduur en verzuimfrequentie zijn daarentegen gedaald ten opzichte van twee jaar geleden. Aantal arbeidsongeschikten en WW ers gedaald Arbeidsongeschik theid en WW In vergelijking met 2005 is het aantal arbeidsongeschikten in de sector waterschappen gedaald, namelijk van 4,3 naar 3,6 procent in Ook het aantal werknemers met een WW-uitkering is de afgelopen twee jaar binnen de sector gedaald, namelijk van 0,5 procent in 2005 naar 0,3 procent in Tabel 1 Werkgelegenheidsprofiel waterschappen 2003, 2005 en Aantal organisaties Aantal waterschappen Aantal gelieerde organisaties 9 Werkgelegenheid Aantal werknemers: - in personen in FTE s Instroom 8,3% 5,9% 5,9% Doorstroom n.b. 2,8% 3,9% Uitstroom 4,5% 4,8% 8,8% Kenmerken werkgelegenheid Aandeel mannen 75% 74% 74% Gemiddelde leeftijd n.b Aandeel 55 jaar en ouder n.b. 17,9% 21,5% Opleidingen Opleidingskosten in procenten van de loonsom 2,2 2,5 2,6 Bron: Stratus

11 10

12 1 Inleiding 1.1 Achtergrond De 27 Nederlandse waterschappen zijn verenigd in de Unie van Waterschappen. In de afgelopen jaren heeft de Unie zelf regelmatig een personeelsenquête onder deze waterschappen uitgevoerd. In 2006 heeft de Unie deze personeelsenquête voor het eerst uitbesteed aan een extern bureau, Stratus. Per 1 januari 2008 A&O-fonds Waterschappen Per 1 januari 2008 is de Stichting Arbeidsmarkt- en Ontwikkelingsfonds Waterschappen (A&O-fonds Waterschappen) opgericht. Dit is een samenwerkingsverband van alle werkgevers- en werknemersorganisaties in de sector waterschappen. Het A&O-fonds is er voor alle organisaties en de werknemers op wie de CAO Waterschappen van toepassing is en aan de waterschappen gelieerde instellingen, die deze CAO Waterschappen vrijwillig volgen. Het A&O-fonds Waterschappen heeft Stratus gevraagd voor een herhaling van de personeelsenquête (nu: HR-monitor) over het jaar In tegenstelling tot 2005 zijn deze keer naast de 27 officiële waterschappen ook de 9 aan de waterschappen gelieerde instellingen in het onderzoek meegenomen. In totaal waren er dus op 31 december 2007 in de sector waterschappen 36 organisaties aanwezig; de resultaten in dit rapport zijn ook op dit aantal gebaseerd. Tabel 2 Organisatiestructuur sector waterschappen op 31 december waterschappen 9 gelieerde instellingen Waterschap Aa en Maas Hoogheemraadschap Amstel, BSR Waterschap Blija Buitendijks Gooi en Vecht (Waternet) GWL Waterschap Brabantse Delta Hoogheemraadschap van Delfland Hefpunt Waterschap De Dommel Hoogheemraadschap Hollands Lococensus Waterschap Groot Salland Noorderkwartier SVHW Waterschap Hollandse Delta Hoogheemraadschap van Rijnland Unie van Waterschappen Waterschap Hunze en Aa s Hoogheemraadschap Schieland Waterproef Waterschap Noorderzijlvest en de Krimpenerwaard Waterschapsbedrijf Limburg Waterschap Peel en Maasvallei Hoogheemraadschap Stichtse Waterschapshuis Waterschap Reest en Wieden Rijnlanden Waterschap Rijn en IJssel Waterschap Rivierenland Waterschap Roer en Overmaas Waterschap Vallei & Eem Waterschap Velt en Vecht Waterschap Veluwe Wetterskip Fryslân Waterschap Zeeuws- Vlaanderen Waterschap Zeeuwse Eilanden Waterschap Zuiderzeeland 11

13 1.2 Doelstelling Het doel van de HR-monitor is: het in kaart brengen van gegevens die nodig zijn voor de CAOonderhandelingen tussen de sociale partners; het informeren over het gevoerde personeelsbeleid binnen de waterschapssector, het leveren van input voor het ontwikkelen van gezamenlijk personeelsbeleid, en het bieden van de mogelijkheid om de samenstelling van het werknemersbestand en het personeelsbeleid te vergelijken/benchmarken. 1.3 Uitvoering Als uitgangspunt voor HR-monitor is de vragenlijst van de HR-monitor over 2005 gehanteerd die door Stratus in overleg met het A&O-fonds Waterschappen is aangepast. De gehanteerde vragenlijst bestond uit 7 onderdelen met in totaal 45 vragen. De vragenlijst is opgenomen in bijlage 1. De dataverzameling heeft plaatsgevonden door middel van een internetenquête. De contactpersonen bij de 36 organisaties in de sector zijn per e- mail uitgenodigd de vragenlijst op het internet in te vullen. Ook konden zij hun antwoorden schriftelijk aan Stratus doorgeven door het uitprinten en invullen van een meegestuurde PDF-file. De oorspronkelijke veldwerkperiode van de HR-monitor zou ongeveer 6 weken (van 18 augustus tot 30 september 2008) duren. Het veldwerk heeft uiteindelijk tot begin november 2008 geduurd. Brutorespons 75 procent De HR-monitor is door 27 van de 36 organisaties deels of geheel ingevuld. Hiervan waren 26 een waterschap en 1 een aan de waterschappen gelieerde instelling. De 9 andere gelieerde instellingen hebben in het geheel geen gegevens voor de HR-monitor verstrekt. De brutorespons bedraagt daarmee 75 procent. Op basis van deze respons kan een betrouwbaar beeld van de werkgelegenheid in de sector waterschappen geschetst worden. Om een representatief beeld te kunnen geven voor de sector zijn sommige resultaten in de HRmonitor geëxtrapoleerd. De extrapolatiefactor is bepaald op basis van het totaal aantal personen dat werkzaam is in de waterschapssector (11.551) Opbouw rapport In hoofdstuk 2 wordt de omvang en samenstelling van het werknemersbestand in de sector waterschappen behandeld. In het derde hoofdstuk staat de mobiliteit binnen de sector waterschappen centraal, waarbij de in-, dooren uitstroomcijfers worden besproken. Het beloningsbeleid wordt in het vierde hoofdstuk behandeld. Het personeelsbeleid wordt verder in hoofdstuk 5 geanalyseerd. Tot slot in het laatste hoofdstuk worden de onderwerpen ziekteverzuim, arbeidsongeschiktheid en WW achtereenvolgens besproken. 1 ABP, A&O-fonds Waterschappen

14 2 Werkgelegenheid 2.1 Inleiding In dit hoofdstuk wordt een beschrijving gegeven van de omvang en samenstelling van het werknemersbestand in de sector waterschappen. Eerst wordt de omvang van de werkgelegenheid besproken, zowel uitgedrukt in aantallen werknemers als in FTE s (Fulltime Equivalenten). In de daaropvolgende paragrafen wordt de samenstelling van het werknemersbestand in de sector aan de hand van geslacht, leeftijd, opleiding en dienstjaren beschreven. 2.2 Aantal werknemers Aantal werknemers neemt met 3,8 procent toe tot In 2007 nam de werkgelegenheid binnen de sector wederom toe. Op 31 december 2005 werkten er in de sector waterschappen nog personen. Eind 2007 telde de sector waterschappen in totaal werknemers. Hiervan werkten personen bij een aan de waterschappen gelieerde instelling. Dit komt neer op een toename van 3,8 procent in twee jaar tijd. De toename van de werkgelegenheid bij de sector waterschappen is daarmee iets hoger dan die bij andere overheids- en onderwijssectoren. In dezelfde periode steeg het aantal werknemers bij deze sectoren met 2,1 procent. Figuur 1 Aantal werknemers in de sector waterschappen in de periode 1994 tot en met Bron: Unie van Waterschappen 2005, Stratus 2008 Aantal werknemers per waterschap gedaald In de afgelopen twee jaar hebben sommige waterschappen bepaalde (administratie)taken gebundeld en samengevoegd in een aantal nieuwe organisaties. Ook worden bij deze nieuwe gelieerde organisaties vaak werkzaamheden verricht voor andere overheden (bijvoorbeeld gemeenten). Hierdoor is het gemiddelde aantal werknemers bij de waterschappen aanzienlijk gedaald, terwijl dit bij deze gelieerde organisaties nu relatief hoog uitkomt. In 2005 werkten er gemiddeld 412 werknemers bij de 27 waterschappen, twee 13

15 jaar later is dat gedaald naar gemiddeld 359 werknemers per waterschap. Bij de 9 gelieerde organisaties werkten in 2007 gemiddeld 205 personen. Figuur 2 Gemiddeld aantal werknemers per waterschap/gelieerde organisatie in de periode 1994 tot en met waterschappen gelieerde organisaties Bron: Unie van Waterschappen 2005, Stratus 2008 In de sector waterschappen komt deeltijdwerken regelmatig voor Deelti jders In de sector waterschappen komt deeltijdwerken regelmatig voor. Dat betekent dat de werkgelegenheid uitgedrukt in FTE s lager is dan de werkgelegenheid in aantal werknemers. In 2007 was de gemiddelde deeltijdfactor in de sector waterschappen 0,92. De deeltijdfactor is daarmee nauwelijks veranderd ten opzichte van twee jaar geleden (2005: 0,91). Als de werkgelegenheid in de sector wordt uitgedrukt in FTE s, was de omvang op 31 december In andere overheids- en onderwijssectoren was de gemiddelde deeltijdfactor in 2007 wederom een stuk lager, namelijk 0,85. Formatie De formatie in aantal FTE s kwam op 31 december 2007 in de sector waterschappen uit op De formatie in aantal FTE s in de sector is daarmee circa 600 FTE s hoger dan de werkgelegenheid in aantal FTE s (10.585). Het verschil wordt veroorzaakt door het aantal openstaande vacatures en deeltijdwerken. 2.3 Naar geslacht Relatief veel mannen werkzaam In de sector waterschappen zijn relatief veel mannen werkzaam, zowel in vergelijking met andere overheids- en onderwijssectoren als met de landelijke beroepsbevolking. Circa 74 procent van de werknemers is een man. Slechts 26 procent is van het vrouwelijke geslacht. De manvrouwverhouding in de sector waterschappen is daarmee gelijk gebleven ten opzichte van Toen was ook 74 procent van de werknemers man. 14

16 Tabel 3 Aantal werknemers naar geslacht in de sector waterschappen, de overheid en de landelijke beroepsbevolking op 31 december 2007 in procenten Geslacht Sector waterschappen Overheid Landelijk Man 74% 52% 55% Vrouw 26% 48% 45% Bron: Stratus, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, CBS Naar leeftijd Gemiddelde leeftijd is 44,7 jaar In 2007 was de leeftijd van werknemers in de sector waterschappen gemiddeld 44,7 jaar. In vergelijking met twee jaar geleden is de gemiddelde leeftijd daarmee iets gestegen; toen lag de gemiddelde leeftijd op precies 44,0 jaar. De gemiddelde leeftijd van de sector waterschappen is daarmee vergelijkbaar met die van gemeenten 1, daar ligt de gemiddelde leeftijd op 44,8 jaar. Net als in 2005 zijn mannen gemiddeld ouder dan vrouwen; bij mannen was de gemiddelde leeftijd 46,2 jaar, terwijl vrouwen gemiddeld 42,3 jaar waren. Bij gemeenten zijn de mannen ook gemiddeld wat ouder dan de vrouwen. Tabel 4 Gemiddelde leeftijd in de sector waterschappen in 2005 en 2007 Gemiddelde leeftijd Man 45,4 46,2 Vrouw 40,7 42,3 Totaal 44,0 44,7 Bron: Stratus 2008 Gemiddelde leeftijd is relatief hoog Aandeel jonger dan 35 jaar is erg klein In vergelijking met de landelijke beroepsbevolking is de gemiddelde leeftijd van werknemers binnen de sector waterschappen relatief hoog. Ruim de helft van de werknemers in de sector waterschappen (54 procent) is ouder dan 45 jaar. Bij de landelijke beroepsbevolking is dit maar 37 procent. Slechts 15 procent van de werknemers in de sector waterschappen is jonger dan 35 jaar. Van de landelijke beroepsbevolking is 35 procent jonger dan 35 jaar. Ook is de gemiddelde leeftijd van werknemers in de sector waterschappen hoger dan in andere overheids- en onderwijssectoren. Vooral het aandeel werknemers dat jonger is dan 35 jaar is bij de sector waterschappen met 15 procent een stuk lager dan gemiddeld bij andere overheids- en onderwijssectoren. Bij deze sectoren is dit aandeel 22 procent. Het aandeel werknemers dat ouder is dan 55 jaar is in de sector waterschappen, daarentegen 1 Personeelsmonitor gemeenten 2007, Stratus 15

17 een stuk hoger dan in andere overheids- en onderwijssectoren (21 vs 15 procent). Tabel 5 Aantal werknemers naar leeftijd (in procenten) in de sector waterschappen, de overheid en de landelijke beroepsbevolking op 31 december 2007 Leeftijdscategorie Sector Waterschappen Overheid Landelijke beroepsbevolking 24 jaar of jonger 1% 3% 11% 25 tot 35 jaar 14% 19% 24% 35 tot 45 jaar 31% 30% 29% 45 tot 55 jaar 33% 33% 25% 55 jaar of ouder 21% 15% 12% w.v.: 55 tot 60 jaar 14% 12% 60 tot 65 jaar 7% 3% 65 jaar of ouder 0% 0% Bron: Stratus, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, CBS Naar opleiding In de HR-monitor over 2007 is organisaties in de sector waterschappen voor het eerst zelf naar het opleidingsniveau van werknemers gevraagd. De cijfers van 2003 en 2005 kwamen namelijk hiervoor uit eerdere personeelsonderzoeken van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Relatief weinig werknemers met een WO-opleiding In de sector waterschappen werken relatief weinig werknemers met WOopleiding. Het aandeel blijft met 12 procent vrijwel op hetzelfde niveau als twee jaar geleden; toen lag dit op 11 procent. Het aandeel werknemers dat alleen lager onderwijs gevolgd heeft is ten opzichte van 2005 sterk gedaald, namelijk van 25 naar 18 procent. De aandelen werknemers met een HBOopleiding of MBO-opleiding zijn juist iets gestegen in vergelijking met

18 Figuur 3 Aantal werknemers naar opleiding (in procenten) in de sector waterschappen in 2003, 2005 en 2007 WO 12% 11% 8% HBO 33% 31% 33% Middelbaar onderwijs 37% 33% 34% Lager onderwijs 18% 25% 24% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% Bron: Ministerie van Binnenlandse Zaken 2005, Stratus Naar dienstjaren Een relatief grote groep is 10 jaar of meer in dienst In 2007 was bijna de helft van de werknemers (48 procent) binnen de sector waterschappen langer dan 10 jaar in dienst. Het aandeel is daarmee gestegen ten opzichte van 2005; toen lag dit op 41 procent. Het aandeel werknemers met een dienstverband korter dan 10 jaar is met 9 procent gedaald. Figuur 4 Aantal werknemers naar dienstjaren (in procenten) in de sector waterschappen in 2005 en jaar of meer 41% 48% 3 tot 10 jaar 40% 44% Minder dan 3 jaar 12% 17% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Bron: Stratus

19

20 3 In-, door- en uitstroom 3.1 Inleiding Het is niet alleen interessant om te kijken hoe het aantal werknemers in de sector waterschappen zich ontwikkelt, maar ook hoe groot de mobiliteit van werknemers in de sector is. De in-, door- en uitstroompercentages van werknemers geven deze mobiliteit binnen de sector waterschappen weer. In dit hoofdstuk zullen deze drie onderwerpen stuk voor stuk besproken worden 3.2 Instroom Lage instroom in vergelijking met andere overheids- en onderwijssectoren In 2007 was de instroom van nieuwe werknemers in de sector waterschappen bijna 6 procent. Het instroompercentage in de sector blijft daarmee op hetzelfde niveau als twee jaar geleden (2005: 5,9 procent). Ook in 2007 is het instroompercentage bij de sector waterschappen een stuk lager in vergelijking met dat in andere overheids- en onderwijssectoren. Bij de andere overheids- en onderwijssectoren kwam de instroom in 2007 bijna uit op 10 procent. Tabel 6 Instroom in de sector waterschappen (in procenten) in 2005 en Sector Overheid Sector Overheid Waterschappen Waterschappen Instroom 5,9% 9,3% 5,9% 9,8% Bron: Trendnota Ministerie van Binnenlandse Zaken & Koninkrijksrelaties, Stratus 2008 Vacatures In de HR-monitor is organisaties in de sector waterschappen niet gevraagd naar het aantal vacatures in Dit aantal kan wel worden benaderd door de in- en doorstroom bij elkaar op te tellen (in de veronderstelling dat hierbij altijd sprake is van een vacature). In 2007 komt dit neer op ongeveer 10 procent van het totaal aantal werknemers. Dit was twee jaar geleden circa 9 procent. Weinig moeilijk vervulbare vacatures Er is wel gevraagd naar het aantal moeilijk vervulbare vacatures en een uitsplitsing van deze vacatures naar functie. Het aantal moeilijk vervulbare vacatures was in 2007 niet erg hoog; uitgedrukt in procenten van het aantal werknemers was dit 0,8 procent. In 2005 lag dit percentage iets lager, namelijk op 0,5 procent. Het waren vooral advies- en technische beleidsfuncties die in 2007 binnen de sector waterschappen moeilijk vervulbaar waren. 19

21 Figuur 5 Aantal moeilijk vervulbare vacatures naar functie (in procenten) in de sector waterschappen in 2007 Adviesfuncties 27% Technische beleidsfuncties 24% Managementfuncties 14% Technische uitvoeringsfuncties 14% Financiële functies 5% Administratieve functies 0% Overige functies 16% 0% 10% 20% 30% 40% Bron: Stratus Door- en uitstroom In vergelijking met 2005 is het aantal werknemers dat binnen zijn organisatie/waterschap van baan verandert iets toegenomen; namelijk van 2,8 procent tot 3,9 procent in Bij gemeenten bedroeg de doorstroom in ,7 procent 1. Uitstroom gestegen, maar nog steeds lager dan andere overheden In 2007 bedroeg de totale uitstroom in de sector waterschappen 8,8 procent. Ten opzichte van 2005 is dit percentage bijna verdubbeld; toen was de uitstroom 4,8 procent. De werknemers in de sector waterschappen zijn daarmee iets loyaler of honkvaster dan werknemers in andere overheids- en onderwijssectoren, waar 10 procent van de werknemers in 2007 is uitgestroomd. Tabel 7 Uitstroom in de sector waterschappen (in procenten) in 2005 en Sector Overheid Sector Overheid Waterschappen Waterschappen Instroom 4,8% 9,3% 8,8% 9,8% Bron: Trendnota Ministerie van Binnenlandse Zaken & Koninkrijksrelaties, Stratus 2008 De voornaamste redenen voor de uitstroom van werknemers in de sector waterschappen in 2007 zijn vrijwillig ontslag (54 procent van de uitgestroomde werknemers) en VUT/FPU (18 procent van de uitgestroomde 1 Personeelsmonitor gemeenten 2007, Stratus 20

22 werknemers). Ook outplacement, reorganisatie en bovenwettelijke WW waren een aantal keer een uitstroomreden. Bij 11 procent was de uitstroomreden onbekend. Figuur 6 Aantal uitgestroomde werknemers uitgesplitst naar uitstroomreden (in procenten) in de sector waterschappen in 2007 Vrijwillig ontslag 54% VUT/FPU 18% Outplacement 7% Reorganisatie 7% Bovenwettelijke WW 3% Overlijden 1% Onbekend 11% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Bron: Stratus 2008 In de sector waterschappen stromen werknemers met een administratieve functie relatief het vaakst uit; een derde van de uitgestroomde werknemers in 2007 vervulde namelijk een administratieve functie. De sector heeft echter weinig problemen om deze functies opnieuw in te vullen; het aantal moeilijk vervulbare vacatures in deze functie was namelijk 0 procent (zie paragraaf 3.2). Verder had 21 procent van de uitstromers een technische uitvoeringsfunctie en 12 procent bekleedden in de sector een adviesfunctie. Figuur 7 Aantal uitgestroomde werknemers uitgesplitst naar functie (in procenten) in de sector waterschappen in 2007 Administratieve functies 33% Technische uitvoeringsfuncties 21% Adviesfuncties 12% Technische beleidsfuncties 9% Financiële functies 7% Managementfuncties 6% Overige functies 12% 0% 10% 20% 30% 40% Bron: Stratus

23

24 4 Beloning en arbeidsvoorwaarden 4.1 Inleiding In dit hoofdstuk staan de beloning en arbeidsvoorwaarden binnen de sector waterschappen centraal. Zo wordt een schatting gemaakt van de totale loonsom en de totale werkgeverslasten. Vervolgens wordt gekeken naar het aantal werknemers per salarisschaal. In de daaropvolgende paragrafen worden de uitgekeerde vergoedingen, toelagen en uitkeringen aan werknemers in de sector waterschappen besproken, zowel in aantal personen als in bedragen. 4.2 Loon Loonsom: 490 miljoen euro Werkgeverslasten: 600 miljoen euro De totale loonsom 1 voor de sector waterschappen bedroeg in 2007 bijna 490 miljoen euro. In 2005 was de loonsom in de sector ruim 460 miljoen. Dit komt neer op een toename van 5,2 procent in twee jaar tijd. Ook bij andere overheidssectoren is de loonsom in dezelfde periode gestegen; daar was de toename gemiddeld 7,8 procent (bron: Trendnota Ministerie van Binnenlandse Zaken & Koninkrijksrelaties 2008). De totale werkgeverslasten 2 bedroegen in de sector waterschappen circa 600 miljoen euro. De werkgeverslasten per FTE in de sector komen daarmee in 2007 uit op euro. 4.3 Inschaling Overgrote deel van de werknemers in schalen 5 tot en met 10 In Figuur 8 is een verdeling opgenomen van de werknemers naar salarisschaal. Net als in 2005 zit het overgrote deel van de werknemers in de schalen 5 tot en met 10, met een piek in schalen 7 en 8. Bijna één op de drie werknemers was in één van deze twee schalen ingeschaald. In de onderste drie schalen was in 2007 bijna geen enkele werknemer ingeschaald. Ook in de bovenste drie schalen (schalen 16, 17 en 18) zaten maar weinig werknemers. In vergelijking met andere schalen is de toename met ruim één procent van het aantal werknemers in schalen 8 en 9 ten opzichte van 2005 opvallend. Ook de daling van het aantal werknemers in schalen 4, 5 en 6 is opmerkelijk. Het aantal werknemers in deze schalen is met ruim één procent gedaald. Dit kan te maken hebben met het uitbesteden van activiteiten door de waterschappen waardoor men zelf minder werknemers in dienst heeft. 60 procent van de werknemers zit op het maximum van de schaal 1 In de enquête is de volgende definitie voor loonsom gehanteerd: het loon voor de loonbelasting/premie volksverzekeringen (kolom 14 van de modelloonstaat van de Belastingdienst) 2 In de enquête is de volgende definitie voor werkgeverslasten gehanteerd: som van de salariscomponenten + toelagen + afdrachten van de pensioenpremies + de afdrachten van de sociale lasten -/- inhoudingen pensioenpremies -/- de inhoudingen sociale lasten. 23

25 In 2007 zat 60 procent van de werknemers in de sector waterschappen op het maximum van zijn of haar schaal. Dit was in 2005 lager, namelijk 53 procent. Figuur 8 Aantal werknemers naar salarisschaal (in procenten) in de sector waterschappen op 31 december 2003, 2005 en % 18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% a 11 11a Bron: Unie van Waterschappen 2005, Stratus Vergoedingen 0,9 procent van de loonsom wordt uitgegeven aan vergoedingen voor wachtdiensten Wachtdiensten In 2007 kwamen wachtdiensten bij bijna elke organisatie in de sector waterschappen voor. Ruim één op de vijf werknemers (22 procent) draaide in 2007 wachtdiensten. Het aantal werknemers dat wachtdiensten draait is daarmee iets toegenomen ten opzichte van 2005; toen lag dit namelijk op 19 procent. Aan deze diensten werd in ,9 procent van de loonsom besteed, wat overeenkomt met een bedrag van 4,4 miljoen euro. Ook dit percentage is de afgelopen twee jaar toegenomen (2005: 0,7 procent). O verwerk In het afgelopen decennium is het percentage werknemers dat structureel overwerk verricht aanzienlijk toegenomen, namelijk van 15 procent in 1994 tot 36 procent in In 2005 daalde het aantal werknemers dat over- 0,1 procent van de loonsom wordt uitgegeven aan vergoedingen voor onregelmatigheidsdiensten O nregelmatighei dsdi ensten In 2007 kwamen bij ongeveer 80 procent van de organisaties onregelmatige diensten voor. Gemiddeld draaide 2,1 procent van de werknemers in de sector waterschappen onregelmatige diensten. In 2005 was dit percentage iets lager, namelijk 1,5 procent. De kosten van onregelmatigheidsdiensten blijven in de sector nog steeds erg beperkt. Gemiddeld werd in ,1 procent van de loonsom (0,5 miljoen euro) in de sector aan onregelmatigheidstoeslagen besteed. In 2005 en 2003 kwam dit percentage ook al uit op 0,1 procent. 24

HR Monitor 2008. Sector Waterschappen in Beeld

HR Monitor 2008. Sector Waterschappen in Beeld HR Monitor 2008 Sector Waterschappen in Beeld HR Monitor sector waterschappen over 2008 Rapport Stratus marktonderzoek B.V. drs. P.C.N. Honcoop Zoetermeer, juli 2009 In opdracht van A&O fonds Waterschappen

Nadere informatie

HR Monitor 2010. Sector Waterschappen in Beeld

HR Monitor 2010. Sector Waterschappen in Beeld HR Monitor 2010 Sector Waterschappen in Beeld HR-monitor 2010 sector waterschappen in beeld drs. P.C.N. Honcoop Zoetermeer, juli 2011 Inhoudsopgave 1 Inleiding 11 1.1 Achtergrond 11 1.2 Doelstelling 12

Nadere informatie

HR Monitor 2012. Sector Waterschappen in Beeld

HR Monitor 2012. Sector Waterschappen in Beeld HR Monitor 2012 Sector Waterschappen in Beeld HR-monitor 2012 sector waterschappen in beeld drs. P.C.N. Honcoop drs. M.J.F. Tom Zoetermeer, juni 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding 9 1.1 Doelstelling 10 1.2

Nadere informatie

RAPPORT HR-monitor 2016

RAPPORT HR-monitor 2016 RAPPORT HR-monitor 2016 Sector waterschappen in beeld HR-monitor 2016 Sector waterschappen in beeld Status Definitief Datum Augustus 2017 A&O-fonds Waterschappen Postbus 11560 2502 AN Den Haag 070 763

Nadere informatie

RAPPORT HR-monitor 2014

RAPPORT HR-monitor 2014 RAPPORT HR-monitor 2014 Sector waterschappen in beeld HR-monitor 2014 Sector waterschappen in beeld Status Definitief Datum Augustus 2015 A&O-fonds Waterschappen Postbus 96920 2509 JH Den Haag 070 762

Nadere informatie

Personeelsmonitor 2011 Samenvatting

Personeelsmonitor 2011 Samenvatting Jaarlijks brengt het A+O fonds Gemeenten de Personeelsmonitor uit. Dit rapport geeft de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van HRM en arbeidsmarktontwikkelingen bij gemeenten weer. In deze samenvatting

Nadere informatie

HR-monitor 2012. De sector Waterbedrijven in beeld

HR-monitor 2012. De sector Waterbedrijven in beeld HR-monitor 2012 De sector Waterbedrijven in beeld Patricia Honcoop, Mirjam Tom Zoetermeer, 20 augustus 2013 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers en/of teksten

Nadere informatie

WATERSCHAP ROER EN OVERMAAS SOCIAAL JAARVERSLAG 2013

WATERSCHAP ROER EN OVERMAAS SOCIAAL JAARVERSLAG 2013 WATERSCHAP ROER EN OVERMAAS SOCIAAL JAARVERSLAG 2013 Inleiding In het Sociaal jaarverslag 2013 van het Waterschap Roer en Overmaas worden de voor het jaar 2013 relevante feiten en cijfers weergegeven.

Nadere informatie

Monitor gemeenten 2010. Personeel in Perspectief

Monitor gemeenten 2010. Personeel in Perspectief Monitor gemeenten 21 Personeel in Perspectief Monitor gemeenten 21 Personeel in Perspectief 3 Inhoudsopgave Highlights uit de Personeelsmonitor 21 5 1 Ontwikkeling gemeentelijke bezetting 9 1.1 Naar gemeentegrootteklasse

Nadere informatie

Personeelsmonitor Decentrale overheidssectoren

Personeelsmonitor Decentrale overheidssectoren A&O-fonds Provincies Personeelsmonitor Decentrale overheidssectoren 2014 Een vergelijking tussen de sectoren provincies, waterschappen en gemeenten voorwoord Voor u ligt de eerste versie van de Personeelsmonitor

Nadere informatie

Sociaal jaarverslag 2012

Sociaal jaarverslag 2012 Sociaal jaarverslag 2012 Sociaal jaarverslag 2012 Inhoud Voorwoord... 4 Kengetallen Personeel 2012 Kerncijfers Sociaal Jaarverslag 2012 en 2011... 6 Omvang formatie en personeelsbezetting... 7 Overige

Nadere informatie

Monitor gemeenten 2010. Personeel in Perspectief

Monitor gemeenten 2010. Personeel in Perspectief Monitor gemeenten 21 Personeel in Perspectief Monitor gemeenten 21 Personeel in Perspectief 3 Inhoudsopgave Highlights uit de Personeelsmonitor 21 5 1 Ontwikkeling gemeentelijke bezetting 9 1.1 Naar gemeentegrootteklasse

Nadere informatie

Personeelsmonitor GEMEENTEN

Personeelsmonitor GEMEENTEN Personeelsmonitor GEMEENTEN 2016 INHOUDSOPGAVE LEESWIJZER 2 SAMENVATTING 3 OVERZICHT TABELLEN EN FIGUREN 10 1. FORMATIE & BEZETTING 13 Formatie, bezetting 13 Bezuinigingen 24 Externe inhuur 26 2. INSTROOM,

Nadere informatie

Personeelsmonitor Provincies. Benchmarkrapport Provincie Fryslân

Personeelsmonitor Provincies. Benchmarkrapport Provincie Fryslân Personeelsmonitor Provincies Benchmarkrapport Zoetermeer, september 2014 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers en/of teksten als toelichting of ondersteuning

Nadere informatie

SOCIAAL JAARVERSLAG 2010

SOCIAAL JAARVERSLAG 2010 IN-, DOOR- EN UITSTROOM SOCIAAL JAARVERSLAG 2010 INSTROOM In 2010 zijn 12 nieuwe medewerkers bij de gemeente Heusden in dienst getreden. Het instroompercentage is sterk gedaald ten opzichte van 2009 en

Nadere informatie

Personeelsmonitor Provincies. Benchmarkrapport Provincie Zuid-Holland

Personeelsmonitor Provincies. Benchmarkrapport Provincie Zuid-Holland Personeelsmonitor Provincies Benchmarkrapport Zoetermeer, september 2014 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers en/of teksten als toelichting of ondersteuning

Nadere informatie

Monitor gemeenten 2011. Personeel in Perspectief

Monitor gemeenten 2011. Personeel in Perspectief Monitor gemeenten 211 Personeel in Perspectief Monitor gemeenten 211 Personeel in Perspectief Inhoudsopgave Highlights uit de Personeelsmonitor 211 5 1 Ontwikkeling gemeentelijke bezetting 9 1.1 Naar gemeentegrootteklasse

Nadere informatie

Grootste stijging aantal nieuwe WIA-uitkering in het hoger beroepsonderwijs

Grootste stijging aantal nieuwe WIA-uitkering in het hoger beroepsonderwijs Langdurig zieke werknemers die in aanmerking komen voor een uitkering op grond van arbeidsongeschiktheid vielen voorheen onder de Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO). Op 1 januari 2006 maakte

Nadere informatie

Personeelsmonitor Provincies. Benchmarkrapport Provincie Zeeland

Personeelsmonitor Provincies. Benchmarkrapport Provincie Zeeland Personeelsmonitor Provincies Benchmarkrapport Zoetermeer, september 2014 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers en/of teksten als toelichting of ondersteuning

Nadere informatie

Personeelsmonitor Provincies. Benchmarkrapport Provincie Gelderland

Personeelsmonitor Provincies. Benchmarkrapport Provincie Gelderland Personeelsmonitor Provincies Benchmarkrapport Zoetermeer, september 2014 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers en/of teksten als toelichting of ondersteuning

Nadere informatie

Personeelsmonitor Provincies. Benchmarkrapport Provincie Drenthe

Personeelsmonitor Provincies. Benchmarkrapport Provincie Drenthe Personeelsmonitor Provincies Benchmarkrapport Zoetermeer, september 2014 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers en/of teksten als toelichting of ondersteuning

Nadere informatie

Kortetermijnontwikkeling

Kortetermijnontwikkeling Artikel, donderdag 22 september 2011 9:30 Arbeidsmarkt in vogelvlucht Het aantal banen van werknemers en het aantal openstaande vacatures stijgt licht. De loonontwikkeling is gematigd. De stijging van

Nadere informatie

HR-monitor. De sector Waterbedrijven in 2014 in beeld

HR-monitor. De sector Waterbedrijven in 2014 in beeld HR-monitor De sector Waterbedrijven in 2014 in beeld september 2015 Patricia Honcoop, Mirjam Tom Zoetermeer, oktober 2015 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers

Nadere informatie

Feiten en cijfers 2010 Branche WMD

Feiten en cijfers 2010 Branche WMD Feiten en cijfers 2010 Branche WMD Ieder jaar maakt FCB de zogenoemde factsheets. Deze bestaat uit cijfers over de branche in een bepaald jaar. De cijfers over 2010 worden met de ontwikkelingen ook in

Nadere informatie

Trends Cijfers. Werken in de publieke sector % 30% 93,5% % 32,7% 22,8% 12% 7% 85% 2,5% 23% 11% 8,1% 63,4%

Trends Cijfers. Werken in de publieke sector % 30% 93,5% % 32,7% 22,8% 12% 7% 85% 2,5% 23% 11% 8,1% 63,4% & 2% Trends Cijfers 54 Werken in de publieke sector 2016 93,5%,9% 22,8% 12% 7% 85% 8,1% 63,4% 6% 30% 8 6,6% % 32,7% 23% 2,5% 11% 54,9% 22,8% 12% 7% 85% 8,1% 63,4% 6% 2% 30% 93,5% 8 6,6% % 32,7% 23% 2,5%

Nadere informatie

CBS: Meer werkende vrouwen op de arbeidsmarkt

CBS: Meer werkende vrouwen op de arbeidsmarkt CBS: Meer werkende vrouwen op de arbeidsmarkt Tussen maart en mei is het aantal mensen met een baan met gemiddeld 6 duizend per maand gestegen. De stijging is volledig aan vrouwen toe te schrijven. Het

Nadere informatie

Personeelsmonitor Provincies. Benchmarkrapport Provincie Limburg

Personeelsmonitor Provincies. Benchmarkrapport Provincie Limburg Personeelsmonitor Provincies Benchmarkrapport Zoetermeer, september 2014 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers en/of teksten als toelichting of ondersteuning

Nadere informatie

Sociaal jaarverslag De belangrijkste ontwikkelingen en cijfermatige trends over 2014

Sociaal jaarverslag De belangrijkste ontwikkelingen en cijfermatige trends over 2014 Samenvatting De daling van de bezetting bij gemeenten heeft in 2014 doorgezet, dit is ook in onze organisatie het geval. Deze trend is binnen gemeenteland ook zichtbaar. Bij vertrek van medewerkers worden

Nadere informatie

Personeelsmonitor PROVINCIES 2013

Personeelsmonitor PROVINCIES 2013 Personeelsmonitor PROVINCIES Inhoudsopgave Management samenvatting 4 1 Werkgelegenheid 6 1.1 WERKGELEGENHEID DAALT VOOR 5 Keuze in arbeidsvoorwaarden, werktijden en verlof 14 5.1 IKAP 14 5.2 OUDERSCHAPSVERLOF

Nadere informatie

Personeelsmonitor Provincies. Benchmarkrapport Provincie Noord-Holland

Personeelsmonitor Provincies. Benchmarkrapport Provincie Noord-Holland Personeelsmonitor Provincies Benchmarkrapport Zoetermeer, oktober 2014 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers en/of teksten als toelichting of ondersteuning

Nadere informatie

Totaalbeeld arbeidsmarkt: werkloosheid in februari 6 procent

Totaalbeeld arbeidsmarkt: werkloosheid in februari 6 procent Arbeidsmarkt in vogelvlucht Gemiddeld over de afgelopen vier maanden is er een licht stijgende trend in de werkloosheid. Het aantal banen van werknemers stijgt licht en het aantal openstaande vacatures

Nadere informatie

Personeelsmonitor Provincies. Benchmarkrapport Provincie Flevoland

Personeelsmonitor Provincies. Benchmarkrapport Provincie Flevoland Personeelsmonitor Provincies Benchmarkrapport Zoetermeer, september 2014 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers en/of teksten als toelichting of ondersteuning

Nadere informatie

Sociaal Jaarverslag Milieudienst West-Holland

Sociaal Jaarverslag Milieudienst West-Holland Sociaal Jaarverslag Milieudienst West-Holland Inhoudsopgave MEDEWERKERS IN BEELD... 3 PERSONEELSBESTAND... 3 FORMATIE EN LEEFTIJD... 3 LEEFTIJDSOPBOUW... 4 VERHOUDING MANNEN/VROUWEN... 4 WELZIJN... 5 MOBILITEIT...

Nadere informatie

Personeelsmonitor Gemeenten 2013

Personeelsmonitor Gemeenten 2013 Personeelsmonitor Gemeenten 1 Verzuimcijfers In dit hoofdstuk wordt stilgestaan bij het ziekteverzuim binnen de gemeentelijke bezetting. Naast het totale verzuimpercentage wordt onderscheid gemaakt naar

Nadere informatie

EMU-saldo vanuit het perspectief van de waterschappen

EMU-saldo vanuit het perspectief van de waterschappen Bijlage 2 Bijlage EMU-saldo vanuit het perspectief van de waterschappen 1. Aanleiding Gegeven de huidige situatie van de overheidsfinanciën en het EMU-tekort van Nederland krijgt het EMU-saldo van de waterschappen

Nadere informatie

Monitor Gemeenten Personeel in Perspectief

Monitor Gemeenten Personeel in Perspectief Monitor Gemeenten 2008 Personeel in Perspectief 3 Colofon Opdrachtgever Stichting A+O fonds Gemeenten, Den Haag Postbus 30435 2500 GK Den Haag 070 3738356 www.aeno.nl secretariaat@aeno.nl Projectleider:

Nadere informatie

Vrijwaringsovereenkomst inzake de garantstellingsverplichting ex artikel 41 Gr HWH

Vrijwaringsovereenkomst inzake de garantstellingsverplichting ex artikel 41 Gr HWH Kenmerk: V0051/1988 Vrijwaringsovereenkomst inzake de garantstellingsverplichting ex artikel 41 Gr HWH ONDERGETEKENDEN 1. Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht, hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden,

Nadere informatie

Personeelsmonitor Gemeenten 2013

Personeelsmonitor Gemeenten 2013 Personeelsmonitor Gemeenten 2013 Personeelsmonitor Gemeenten 2013 2013 Inhoudsopgave Highlights uit de Personeelsmonitor 2013 5 1 Ontwikkeling gemeentelijke bezetting 9 1.1 De totale bezetting 10 1.2 Naar

Nadere informatie

Inventarisatie verkiezingen tot 1 januari Herindelingsverkiezingen

Inventarisatie verkiezingen tot 1 januari Herindelingsverkiezingen Inventarisatie verkiezingen tot 1 januari 2008 leden van het Europees Parlement 10 juni 2004 leden van de gemeenteraden maart 2006 leden van de provinciale staten maart 2007 leden van de Tweede Kamer der

Nadere informatie

Rapportage beoordelen en incidenteel belonen 2012

Rapportage beoordelen en incidenteel belonen 2012 Rapportage beoordelen en incidenteel belonen 2012 Oktober 2013 Samenvatting Provinciebreed wordt er in 2012 met 91% van de medewerkers een planningsgesprek gevoerd, met 81% een voortgangsgesprek en met

Nadere informatie

Monitor gemeenten 2012

Monitor gemeenten 2012 Monitor Gemeenten 2012 Personeel in Perspectief A+O fonds Gemeenten Postbus 11560 2502 AN Den Haag 070 7630030 secretariaat@aeno.nl www.aeno.nl Monitor gemeenten 2012 Personeel in Perspectief Monitor gemeenten

Nadere informatie

Register van gemeenschappelijke regelingen als bedoeld in artikel 27 van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr)

Register van gemeenschappelijke regelingen als bedoeld in artikel 27 van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) Register van gemeenschappelijke regelingen als bedoeld in artikel 27 van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) Toelichting Waterschappen onderling, dan wel waterschappen en provincies en/of waterschappen,

Nadere informatie

10. Veel ouderen in de bijstand

10. Veel ouderen in de bijstand 10. Veel ouderen in de bijstand Niet-westerse allochtonen ontvangen 2,5 keer zo vaak een uitkering als autochtonen. Ze hebben het vaakst een bijstandsuitkering. Verder was eind 2002 bijna de helft van

Nadere informatie

Gemiddelde looptijd werkloosheidsuitkeringen nog geen jaar

Gemiddelde looptijd werkloosheidsuitkeringen nog geen jaar Gemiddelde looptijd werkloosheidsuitkeringen nog geen Ton Ferber In de jaren 1992 2001 was de gemiddelde looptijd van een WWuitkering elf maanden. Van de 4,3 miljoen beëindigde uitkeringen was de gemiddelde

Nadere informatie

Personeelsmonitor Provincies

Personeelsmonitor Provincies Personeelsmonitor Provincies 2011 Managementsamenvatting De volgende ontwikkelingen zijn bijzonder van belang voor het te voeren HRM-beleid door provincies. De werkgelegenheid bij de provincies is met

Nadere informatie

Sociaal Jaarverslag 2012

Sociaal Jaarverslag 2012 Sociaal Jaarverslag 2012 2 Inhoudsopgave 1 MEDEWERKERS IN BEELD... 4 1.1 PERSONEELSBESTAND... 4 1.2 FORMATIE EN LEEFTIJD... 5 1.3 LEEFTIJDSOPBOUW... 5 1.4 VERHOUDING MANNEN/VROUWEN... 6 2 WELZIJN... 7

Nadere informatie

CBS: Lichte toename werkenden, minder werklozen

CBS: Lichte toename werkenden, minder werklozen CBS: Lichte toename werkenden, minder werklozen Het aantal mensen met werk is in de periode februari-april met gemiddeld 2 duizend per maand toegenomen. Vooral jongeren en 45-plussers gingen aan de slag.

Nadere informatie

HR-Dashboard. Workshop 16 maart 2015

HR-Dashboard. Workshop 16 maart 2015 HR-Dashboard Workshop 16 maart 2015 Michel Winnubst 16 maart 2015 Welkom door Jannet Bergman A&O-fonds Provincies Wat doet het A&O-fonds Provincies https://www.youtube.com/watch?v=6wwu3rc6hkc Peter Smits,

Nadere informatie

Feiten en cijfers 2010 Branche Kinderopvang

Feiten en cijfers 2010 Branche Kinderopvang Feiten en cijfers 2010 Branche Kinderopvang Ieder jaar maakt FCB de zogenoemde factsheets. Deze bestaat uit cijfers over de branche in een bepaald jaar. De cijfers over 2010 worden met de ontwikkelingen

Nadere informatie

Verzuimcijfers 2010 sector Gemeenten

Verzuimcijfers 2010 sector Gemeenten Verzuimcijfers 00 sector Gemeenten A+O fonds Gemeenten, april 0 Ziekteverzuim bij gemeenten daalt licht tot, procent in 00 Het ziekte van gemeenten is in 00 licht gedaald tot, procent. Ten opzichte van

Nadere informatie

Sociaal jaarverslag De belangrijkste ontwikkelingen en cijfermatige trends over 2013

Sociaal jaarverslag De belangrijkste ontwikkelingen en cijfermatige trends over 2013 Samenvatting Net zoals vorig jaar zijn de ontwikkelingen op personeelsgebied in lijn van de voorgaande jaren. Zo blijven we op gebied van instroom van nieuwe medewerkers achter bij het landelijk gemiddelde

Nadere informatie

Aantal medewerkers West-Brabant

Aantal medewerkers West-Brabant Regio West-Brabant 1. Werkgelegenheid Zorg en Welzijn West-Brabant In dit katern volgt een overzicht van diverse arbeidsmarktfactoren in de sector zorg en welzijn in de regio West-Brabant. Waar mogelijk

Nadere informatie

Monitor gemeenten 2012

Monitor gemeenten 2012 Monitor Gemeenten 2012 Personeel in Perspectief A+O fonds Gemeenten Postbus 11560 2502 AN Den Haag 070 7630030 secretariaat@aeno.nl www.aeno.nl Monitor gemeenten 2012 Personeel in Perspectief Monitor

Nadere informatie

Kengetallen Mobiliteitsbranche 2003-2013

Kengetallen Mobiliteitsbranche 2003-2013 Kengetallen Mobiliteitsbranche 2003-2013 Kengetallen Mobiliteitsbranche 2003-2013 drs. W. van Ooij MarktMonitor Januari 2015 Kengetallen Mobiliteitsbranche 2003-2013 . Kengetallen Mobiliteitsbranche 2003-2013

Nadere informatie

Trends & Cijfers. Deel: Cijfers

Trends & Cijfers. Deel: Cijfers Trends & Cijfers Deel: Cijfers Voorwoord Voor u ligt de nieuwe uitgave van Trends en Cijfers, werken in de publieke sector 0. Net als vorig jaar bevat deze uitgave een deel Cijfers en een deel Trends.

Nadere informatie

Aantal medewerkers Noordoost-Brabant

Aantal medewerkers Noordoost-Brabant Regio Noordoost-Brabant 1 1. Werkgelegenheid Zorg en Welzijn Noordoost-Brabant In dit katern volgt een overzicht van diverse arbeidsmarktfactoren in de sector zorg en welzijn in de regio Noordoost-Brabant.

Nadere informatie

Aantal medewerkers Zuidoost-Brabant

Aantal medewerkers Zuidoost-Brabant Regio Zuidoost-Brabant 1. Werkgelegenheid Zorg en Welzijn Zuidoost-Brabant In dit katern volgt een overzicht van diverse arbeidsmarktfactoren in de sector zorg en welzijn in de regio Zuidoost-Brabant.

Nadere informatie

Inleiding Jaarlijks wordt het sociaal jaarverslag opgemaakt waarmee verantwoording wordt afgelegd over de gemeentelijke bedrijfsvoering.

Inleiding Jaarlijks wordt het sociaal jaarverslag opgemaakt waarmee verantwoording wordt afgelegd over de gemeentelijke bedrijfsvoering. Zaaknummer: 00343846 Onderwerp: en resultaten exitgesprekken 2012 Collegevoorstel Inleiding Jaarlijks wordt het sociaal jaarverslag opgemaakt waarmee verantwoording wordt afgelegd over de gemeentelijke

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen verder gestegen in februari

Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen verder gestegen in februari Februari 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen verder gestegen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage 8 Toelichting NWW

Nadere informatie

Eigen risico dragen voor de WGA vaak financieel aantrekkelijk

Eigen risico dragen voor de WGA vaak financieel aantrekkelijk Binnenkort voert het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een aantal veranderingen door in de wijze waarop de WGA wordt gefinancierd. Deze wijzigingen maken het voor zorginstellingen aantrekkelijker

Nadere informatie

Personeelsmonitor Gemeenten 2013

Personeelsmonitor Gemeenten 2013 Personeelsmonitor Gemeenten 2013 Personeelsmonitor Gemeenten 2013 2013 Inhoudsopgave Highlights uit de Personeelsmonitor 2013 5 1 Ontwikkeling gemeentelijke bezetting 9 1.1 De totale bezetting 10 1.2 Naar

Nadere informatie

Fact sheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam. nummer 5 maart 2013

Fact sheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam. nummer 5 maart 2013 Fact sheet nummer 5 maart 2013 Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam Er zijn ruim 133.000 jongeren van 15 tot en met 26 jaar in Amsterdam (januari 2012). Met de meeste jongeren gaat het goed in het onderwijs

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Metaalbewerking 2004 Regio Gelderland

Arbeidsmarkt Metaalbewerking 2004 Regio Gelderland Arbeidsmarkt Metaalbewerking 2004 Regio Gelderland Overview Hieronder wordt ingegaan op een aantal arbeidsmarktaspecten in de regio Gelderland, die op basis van de resultaten van het huidige monitoronderzoek

Nadere informatie

Figuur 1: Ontwikkeling nieuwe WW-uitkeringen (index: 2010 = 100)

Figuur 1: Ontwikkeling nieuwe WW-uitkeringen (index: 2010 = 100) Wanneer onderwijspersoneel geheel of gedeeltelijk werkloos wordt, kunnen zij, onder bepaalde voorwaarden, een werkloosheidsuitkering (WW-uitkering) aanvragen. Het aantal nieuwe WWuitkeringen in het onderwijs

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen opnieuw toegenomen

Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen opnieuw toegenomen Maart 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen opnieuw toegenomen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid verder gestegen. Meer mannen én vrouwen werkloos. Aantal jonge werkzoekenden toegenomen

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid verder gestegen. Meer mannen én vrouwen werkloos. Aantal jonge werkzoekenden toegenomen Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB11-066 20 oktober 2011 9.30 uur www.cbs.nl Werkloosheid verder gestegen Sterke stijging werkloosheid in derde kwartaal 2011 Toename zowel bij mannen als

Nadere informatie

Aantal werklozen in december toegenomen

Aantal werklozen in december toegenomen Persbericht Pb15-002 22-01-2015 09.30 uur Aantal werklozen in december toegenomen - In de afgelopen drie maanden meer mensen op de arbeidsmarkt - Jeugdwerkloosheid vrijwel onveranderd - Aantal WW-uitkeringen

Nadere informatie

Werkloosheidsuitkeringen (WW)

Werkloosheidsuitkeringen (WW) Horizontale as: % +/- t.o.v. jaar eerder Werkloosheidsuitkeringen (WW) Ontwikkeling aantal WW-uitkeringen 2014 en 2015-1 -7,5% 20% 15% 10% 5% - 2014-2,5% 2015 0% -5% -10% -15% -20% 2,5% 7,5% 1 Verticale

Nadere informatie

Verzuimduur en WIA-instroom uitzendkrachten: vergelijking UWV en Acture 2017

Verzuimduur en WIA-instroom uitzendkrachten: vergelijking UWV en Acture 2017 Management summary Verzuimduur en WIA-instroom uitzendkrachten: vergelijking UWV en Acture 217 In 214 vergeleek onderzoeksbureau Astri het verloop van ziekmeldingen bij UWV en Acture in de jaren 21-212.

Nadere informatie

Werkloosheid nauwelijks veranderd

Werkloosheid nauwelijks veranderd Persbericht Pb14-084 18-12-2014 09.30 uur Werkloosheid nauwelijks veranderd - Werkloosheid blijft 8 procent - Meer mensen aan het werk in de afgelopen drie maanden - Aantal WW-uitkeringen met 6 duizend

Nadere informatie

Rapportage ID-monitor

Rapportage ID-monitor Rapportage ID-monitor Jaarrapportage 2003 Opdrachtgever: ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ECORYS-NEI Arbeid & Sociaal Beleid Camiel Jansen Hans Smit Nils Brusse Michiel Pat Rotterdam, 17

Nadere informatie

III IIIIIIIIII III IINil 15IN015993-08/05/2015

III IIIIIIIIII III IINil 15IN015993-08/05/2015 III IIIIIIIIII III IINil 15IN015993-08/05/2015 Ministerie van Infrastructuur en Milieu Waterschap Brabantse Delta T.a.v. Algemeen bestuur Postbus 5520 4801 DZ BREDA Datum 6 mei 2015 Betreft De BGT: ligt

Nadere informatie

Systematiek beoordelen en belonen. Evaluatie

Systematiek beoordelen en belonen. Evaluatie Systematiek beoordelen en belonen Evaluatie Systematiek beoordelen en belonen Evaluatie Status Definitief Datum januari 2012 A&O-fonds Waterschappen Postbus 96920 2509 JH Den Haag 070 763 00 21 info@aenowaterschappen.nl

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Daling bijstand en WW neemt af. Ruim 300 duizend bijstandsuitkeringen

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Daling bijstand en WW neemt af. Ruim 300 duizend bijstandsuitkeringen Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB02-075 17 april 2002 9.30 uur Daling bijstand en WW neemt af Het aantal bijstands- en WW-uitkeringen is in de tweede helft van 2001 verder afgenomen. Dit

Nadere informatie

Sociaal Jaarverslag 2011

Sociaal Jaarverslag 2011 Sociaal Jaarverslag Vastgesteld in het dagelijks bestuur van 16 april 2012 Versie april 2012 2 Inhoudsopgave 1 MEDEWERKERS IN BEELD... 5 1.1 PERSONEELSBESTAND...5 1.2 FORMATIE EN LEEFTIJD...6 1.3 LEEFTIJDSOPBOUW...6

Nadere informatie

Monitor Gemeenten 2009. Personeel in Perspectief

Monitor Gemeenten 2009. Personeel in Perspectief Monitor Gemeenten 2009 Personeel in Perspectief Monitor Gemeenten 2009 Personeel in Perspectief 3 Colofon Opdrachtgever Stichting A+O fonds Gemeenten, Den Haag Postbus 30435 2500 GK Den Haag 070 3738356

Nadere informatie

Modernisering Ziektewet

Modernisering Ziektewet Modernisering Ziektewet 1. Inleiding Per 1 januari 2013 is de Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters (BeZaVa) in werking getreden. Deze wet heeft tot doel het aantal vangnetters

Nadere informatie

1 Inleiding: de metamorfose van de arbeidsmarkt

1 Inleiding: de metamorfose van de arbeidsmarkt 1 Inleiding: de metamorfose van de arbeidsmarkt 1.1 De beroepsbevolking in 1975 en 2003 11 1.2 De werkgelegenheid in 1975 en 2003 14 Halverwege de jaren zeventig van de vorige eeuw trok de gemiddelde Nederlandse

Nadere informatie

Modernisering van de Ziektewet: kansen en bedreigingen

Modernisering van de Ziektewet: kansen en bedreigingen Het is al jarenlang een maatschappelijk thema van het grootste belang: het terugdringen van langdurig ziekteverzuim. De wettelijke ontwikkelingen gaan snel, zoals onder meer blijkt uit de modernisering

Nadere informatie

Rapportage ID-monitor

Rapportage ID-monitor Rapportage ID-monitor Jaarrapportage 2002 Opdrachtgever: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ECORYS-NEI Arbeid & Sociaal Beleid Camiel Jansen Hans Smit Michiel Pat Nils Brusse Rotterdam, 16

Nadere informatie

Beroepsbevolking 2005

Beroepsbevolking 2005 Beroepsbevolking 2005 De veroudering van de beroepsbevolking is duidelijk zichtbaar in de veranderende leeftijdspiramide van de werkzame beroepsbevolking (figuur 1). In 1975 behoorde het grootste deel

Nadere informatie

Benchmark Waterschapsverkiezingen

Benchmark Waterschapsverkiezingen BENCHMARK ONDERZOEK Benchmark Waterschapsverkiezingen 18 maart 2015 Benchmark Waterschapsverkiezingen 18 maart 2015 Op 18 maart vinden de Waterschapsverkiezingen plaats. Met uitgebreide websites die veel

Nadere informatie

Samenvatting Opleidingsinitiatieven waterschappen 2012 Versie Status A&O-fonds Waterschappen

Samenvatting Opleidingsinitiatieven waterschappen 2012 Versie Status  A&O-fonds Waterschappen Samenvatting Opleidingsinitiatieven waterschappen 2012 Versie Oktober 2012 Status Definitief A&O-fonds Waterschappen Postbus 11560 2502 AN Den Haag T 070 763 0020 info@aenowaterschappen.nl www.aenowaterschappen.nl

Nadere informatie

Productinformatie WGA Eigenrisicodragerschap

Productinformatie WGA Eigenrisicodragerschap Productinformatie WGA Eigenrisicodragerschap 1. Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen De WIA bestaat uit twee onderdelen: De regeling Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten (IVA) De regeling

Nadere informatie

Gemeente Nijmegen in cijfers Sociaal Jaarverslag 2013

Gemeente Nijmegen in cijfers Sociaal Jaarverslag 2013 Gemeente Nijmegen in cijfers Sociaal verslag 2013 kerncijfers 2012 2012 2013 2013 % % Totale formatie 1.824 1.608 Aantal medewerkers 2.019 1.662 Gemiddelde leeftijd 48,0 48,2 Aantal jongeren 63 3,1% 37

Nadere informatie

Stijging werkloosheid vlakt af door terugtrekken jongeren

Stijging werkloosheid vlakt af door terugtrekken jongeren Persbericht PB14-033 15 mei 9:30 uur Stijging werkloosheid vlakt af door terugtrekken jongeren - Werkloosheid in april licht gestegen - Arbeidsdeelname afgenomen bij jongeren - Aantal WW-uitkeringen in

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen Juni 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage 8 Toelichting

Nadere informatie

Artikelen. Minder dynamiek binnen de werkzame beroepsbevolking in Ingrid Beckers en Birgit van Gils

Artikelen. Minder dynamiek binnen de werkzame beroepsbevolking in Ingrid Beckers en Birgit van Gils Minder dynamiek binnen de werkzame beroepsbevolking in 23 Ingrid Beckers en Birgit van Gils In 23 vonden ruim 9 duizend mensen een nieuwe baan. Dat is 13 procent van de werkzame beroepsbevolking. Het aandeel

Nadere informatie

Samenvatting Benchmark O&O beleid gemeenten. Tweede meting werkgevers en werknemers

Samenvatting Benchmark O&O beleid gemeenten. Tweede meting werkgevers en werknemers Samenvatting Benchmark O&O beleid gemeenten Tweede meting werkgevers en werknemers 2 Inleiding In deze brochure vindt u de belangrijkste resultaten van de benchmark Opleiden en Ontwikkelen. De benchmark

Nadere informatie

12. Vaak een uitkering

12. Vaak een uitkering 12. Vaak een uitkering Eind 2001 hadden niet-westerse allochtonen naar verhouding 2,5 maal zo vaak een uitkering als autochtonen. De toename van de WW-uitkeringen in 2002 was bij niet-westerse allochtonen

Nadere informatie

Onderstaande tabel toont enkele algemene kenmerken afkomstig van het CBS, die een beeld geven van de vergelijkbaarheid van de gemeenten.

Onderstaande tabel toont enkele algemene kenmerken afkomstig van het CBS, die een beeld geven van de vergelijkbaarheid van de gemeenten. BIJLAGE 3: G4-Divosa Benchmark In de commissievergadering van 11 mei 2017 is toegezegd Divosa cijfers (G4 Divosa- Benchmark) met u te delen (toezegging 17/T83). Dit document bevat de G4-Benchmark van 2016.

Nadere informatie

MOBILITEIT IN HET PRIMAIR ONDERWIJS

MOBILITEIT IN HET PRIMAIR ONDERWIJS ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers MOBILITEIT IN HET PRIMAIR ONDERWIJS maart 2016 1 Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs Mobiliteit in het primair onderwijs Deborah van den

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Kleine daling werkloosheid. Vooral toename jonge werkzoekenden. Forse stijging nieuwe WW-uitkeringen

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Kleine daling werkloosheid. Vooral toename jonge werkzoekenden. Forse stijging nieuwe WW-uitkeringen www cbs nl Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB11-013 17 februari 2011 9.30 uur Kleine daling werkloosheid In januari minder dan 400 duizend werklozen Sinds de top begin vorig bijna 5 duizend

Nadere informatie

Werkloosheid in Helmond 2012 Samenvatting en conclusies

Werkloosheid in Helmond 2012 Samenvatting en conclusies Werkloosheid in Helmond 2012 Samenvatting en conclusies Aanleiding Sinds 2006 publiceert de Gemeente Helmond jaarlijks gedetailleerde gegevens over de werkloosheid in Helmond. De werkloosheid in Helmond

Nadere informatie

Sociaal jaarverslag Regio Gooi en Vechtstreek

Sociaal jaarverslag Regio Gooi en Vechtstreek Sociaal jaarverslag 2014 Regio Gooi en Vechtstreek Aantallen en fte s In 2014 is er binnen de Regio een daling te zien in het aantal medewerkers. Er is echter geen afname van het aantal fte ten opzichte

Nadere informatie

BIJLAGEN. Wie werken er in het onderwijs? Op zoek naar het eigene van de onderwijsprofessional. Ria Vogels Ria Bronneman-Helmers.

BIJLAGEN. Wie werken er in het onderwijs? Op zoek naar het eigene van de onderwijsprofessional. Ria Vogels Ria Bronneman-Helmers. BIJLAGEN Wie werken er in het onderwijs? Op zoek naar het eigene van de onderwijsprofessional Ria Vogels Ria Bronneman-Helmers Inhoud Bijlage A Gebruikte databestanden. 2 Bijlage B Tabellen en figuren.

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamerder Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE. Datum 8 april 2011 Betreft Evaluatie IOW

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamerder Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE. Datum 8 april 2011 Betreft Evaluatie IOW > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamerder Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

Mannen geven veel vaker leiding dan vrouwen

Mannen geven veel vaker leiding dan vrouwen nen geven veel vaker leiding dan vrouwen Astrid Visschers en Saskia te Riele In 27 gaf 14 procent van de werkzame beroepsbevolking leiding aan of meer personen. Dit aandeel is de afgelopen jaren vrijwel

Nadere informatie

De Nederlandse Maritieme Arbeidsmarkt 2014

De Nederlandse Maritieme Arbeidsmarkt 2014 De Nederlandse Maritieme Arbeidsmarkt 2014 Sectorrapport Waterbouw Ruud van der Aa Jenny Verheijen 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Belangrijkste uitkomsten 4 1. Samenstelling werkgelegenheid 5 2. Verwachte

Nadere informatie