Monitor Gemeenten Personeel in Perspectief

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Monitor Gemeenten 2009. Personeel in Perspectief"

Transcriptie

1 Monitor Gemeenten 2009 Personeel in Perspectief

2 Monitor Gemeenten 2009 Personeel in Perspectief 3

3 Colofon Opdrachtgever Stichting A+O fonds Gemeenten, Den Haag Postbus GK Den Haag Projectleider: Fred Jansen Projectmedewerker: Malika Zirar Auteurs drs. J.J.J. Donkers drs. P.C.N. Honcoop Vormgeving IM VormCommunicatie, Den Haag Fotografie De Beeldredaktie, Merlin Daleman met dank aan de Gemeente Zeevang, die dit jaar als eerste de vragenlijst had ingevuld Drukwerk Albani drukkers BV, Den Haag Oplage exemplaren 4 Met dank aan De leden van de begeleidingscommissie / de werkgroep gegevensdefinities P.W.S. Aniba (Gemeente Katwijk) F.B.W. Arts (Gemeente Apeldoorn) J. Boersma (AVBAKABO FNV, voorzitter begeleidingscommissie) H.J. Brusse (Gemeente Leidschendam-Voorburg) R. Kuyten (College van Arbeidszaken, VNG) F.A.E.W. van Mulken (Gemeente Rotterdam) H. Nap (Gemeente Amersfoort) L.T. van Ravenhorst (Gemeente Maassluis) H. de Rijke (Gemeente Ede) I.E.G. Sytstra-Boek (Gemeente Den Haag) J.L. de Vries (Gemeente Enschede) R. van der Weijden (Gemeente Amsterdam) ISSN-nummer ISSN X Stichting A+O fonds Gemeenten, Den Haag, Juli 2010 Stichting A+O fonds Gemeenten bevordert en ondersteunt vernieuwende activiteiten op het gebied van arbeidsmarkt en HRM-beleid. Actuele informatie over de verschillende projecten treft u aan op Rechten Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enigerwijze, hetzij elektronisch, mechanisch door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande toestemming van de Stichting A+O fonds Gemeenten. Hoewel aan deze uitgave de grootst mogelijke zorg is besteed, kunnen de samenstellers niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele onjuistheden, noch kunnen aan de inhoud rechten worden ontleend.

4 Voorwoord De Personeelsmonitor 2009 levert opnieuw het bewijs dat er in een jaar veel kan gebeuren. Het is een cliché maar de gemeentelijke arbeidsmarkt zag er in 2009 totaal anders uit dan in De economische crisis en de verwachte bezuinigingen lieten zich duidelijk gelden. Ruim een derde van de gemeenten had in 2009 al te maken met bezuinigingen. Voor een beperkt aantal heeft dit ook al personele consequenties gehad. Dat de totale werkgelegenheid bij gemeenten desondanks is toegenomen wordt paradoxaal genoeg ook door de crisis veroorzaakt. Gemeenten zijn er door de ruimere arbeidsmarkt in geslaagd makkelijker openstaande vacatures in te vullen. Het aantal openstaande vacatures is dan ook met een derde afgenomen. Tegelijkertijd zijn medewerkers in 2009 honkvaster geworden. Het uitstroompercentage is opvallend gedaald tot en ook het doorstroompercentage is in 2009 terug gelopen. Beide kengetallen hebben daarmee het laagste punt in vijf jaar bereikt. De ruimere arbeidsmarkt heeft ook geleid tot een verminderde inspanning voor de werving en selectie van speciale doelgroepen. Dit onderwerp staat, samen met diversiteitsbeleid, in veel gemeenten lager op de agenda. Gezien de verwachte ontwikkelingen op de arbeidsmarkt is dit geen goed teken. Juist de huidige ruimere arbeidsmark biedt volop kansen om in te spelen op de vergrijzing waar de sector in steeds hevigere mate mee te maken krijgt. Met het project diversiteit blijft het A+O fonds Gemeenten de komende jaren aandacht vragen voor diversiteitsbeleid bij gemeenten. Een goede ontwikkeling die ook in 2009 heeft doorgezet is de investering van gemeenten in de eigen medewerkers. Voor het vijfde opvolgende jaar zijn de investeringen in de opleidingen bij gemeenten gestegen. Blijkbaar heeft de bestrijding van het ziekteverzuim bij gemeenten een impuls nodig. Het gemeentelijke verzuimpercentage stabiliseert zich rond 5,5%. Het landelijk gemiddelde ligt bijna een procentpunt lager op 4,3%. Ook de gemeentelijke verzuimnorm laat zien dat er in alle gemeentegrootteklassen nog voldoende ruimte voor verbetering is. De komende jaren zal het A+O fonds Gemeenten zich samen met gemeenten sterk maken voor het verder terugbrengen van het ziekteverzuim in de sector. In deze personeelsmonitor is ook een nulmeting verricht naar het gebruik van externe inhuur bij gemeenten. De komende jaren zal het A+O fonds Gemeenten zich inzetten om te komen tot een gedeeld begrippenkader op dit onderwerp. Op die manier wordt de externe inhuur van gemeenten beter vergelijkbaar. Aan de totstandkoming van de personeelsmonitor hebben ook dit jaar weer meer gemeenten meegewerkt dan voorgaande jaren. Zowel in het beschikbaar stellen van geanonimiseerde salarisbestanden als door deelname aan de enquête. Hierdoor neemt de relevantie van de personeelsmonitor voor gemeenten verder toe. Wij willen alle gemeenten die hebben meegewerkt aan de totstandkoming van deze monitor daarom hartelijk bedanken. 5 R. Kuin C.J. Bethlehem Voorzitter Secretaris/penningmeester

5 6

6 Inhoudsopgave Voorwoord 5 Samenvatting 9 1 Ontwikkeling gemeentelijke bezetting Naar gemeentegrootteklasse Naar geslacht Naar vol- en deeltijders Naar leeftijdsklasse Naar dienstjaren Aantal leidinggevenden Bezuinigingen en gevolgen voor de bezetting 28 2 Instroom, doorstroom en uitstroom Instroom Doorstroom Uitstroom 36 3 Ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid Berekening ziekteverzuim Ziekteverzuim naar gemeentegrootteklasse Langdurig ziekteverzuim Gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid 49 4 Arbeidsvoorwaarden Inschaling gemeentelijke bezetting Brutomaandsalarissen 54 5 Opleiding en ontwikkeling Opleidingsuitgaven Medewerkersgesprekken Afspraken over opleiding en ontwikkeling 61 6 Diversiteitsbeleid 63 7 Externe inhuur 67 Bijlage 1 Responsverantwoording 71 Bijlage 2 Appendix 72 7

7

8 Samenvatting De belangrijkste ontwikkelingen in de gemeentelijke sector ten opzichte van 2008 zijn: - De gemeentelijke bezetting is toegenomen. Onder invloed van de economische crisis is de arbeidsmarkt in 2009 ruimer geworden en werd de gemeente als een aantrekkelijke werkgever gezien. Hierdoor zijn gemeenten erin geslaagd een aantal nog openstaande vacatures in te vullen. Het instroompercentage is daardoor in 2009 op peil gebleven. Tegelijkertijd is de uitstroom van gemeenteambtenaren als gevolg van diezelfde economische situatie sterk teruggelopen. De medewerkers zijn in 2009 honkvaster geworden. De afname van de uitstroom bij een gelijkblijvende instroom zijn verantwoordelijk voor de toename van de bezetting. - Het aantal openstaande vacatures bij gemeenten is met 33% gedaald. Dit heeft een drietal oorzaken: 1. Omdat medewerkers door de economische crisis honkvaster zijn geworden, zijn er minder vacatures bij gemeenten ontstaan. 2. Vacatures die wel open stonden konden door de ruimere arbeidsmarkt makkelijker door gemeenten worden ingevuld. 3. Gemeenten hebben vooruitlopend op verwachte bezuinigingen in 2009 minder vacatures opengesteld. - Het aandeel vrouwen in de bezetting is wederom toegenomen. Als deze trend doorzet wordt over enkele jaren het omslagpunt bereikt: dan zijn er meer vrouwen dan mannen werkzaam in de gemeentelijke sector. Ook het aandeel vrouwen in leidinggevende functies is toegenomen. - Een verdere vergrijzing van het personeelsbestand. Het aandeel personen van 60 jaar en ouder is toegenomen tot ruim 7 procent van de bezetting. - Het ziekteverzuimpercentage is licht gestegen en het aantal langdurig zieken is wat afgenomen. - De gemeenten geven meer uit aan opleiding en ontwikkeling Het totale aantal gemeenten in Nederland is in 2009 met 2 afgenomen tot 441. Verder zijn 8 gemeenten door groeiende inwoneraantallen ingedeeld in een andere gemeentegrootteklasse. Dit heeft geleid tot een verschuiving van de bezetting tussen de gemeentegrootteklassen. Ook in de afgelopen jaren zijn gemeentelijke herindelingen de oorzaak geweest van verschuivingen in de bezetting tussen de gemeentegrootteklassen. Ontwikkeling gemeentelijke bezetting Toename gemeentelijke bezetting met personen tot personen Na een lichte stijging in 2008, is de gemeentelijke bezetting in 2009 verder toegenomen. In de jaren ervoor daalde de bezetting stelselmatig vooral door privatiseringen en verzelfstandigingen. Op 31 december 2009 werkten er personen bij gemeenten ( fte). Dit is een stijging van 2,8 procent, zowel in personen als fte. Ten opzichte van 2005 is de gemeentelijke bezetting met 0,7 procent gedaald. Bij de G4 is de bezetting met maar liefst 15,4 procent gedaald tussen 2005 en 2009 en bij de gemeenten met minder dan inwoners met 19,3 procent. Bij deze laatste categorie is dit het gevolg van de gemeentelijke herindelingen. In 2005 waren er 70 gemeenten met minder dan inwoners, in 2009 zijn dit er nog 52. Door de gemeentelijke herindeling is de bezetting bij de gemeenten met tot inwoners in absolute zin nog toegenomen in de periode 2005 tot en met Gemeenten worden de komende jaren geconfronteerd met bezuinigingen. In 2009 was dit al het geval voor circa 35 procent van de gemeenten. Bij deze gemeenten heeft dit bij ongeveer een derde gevolgen gehad voor de gemeentelijke bezetting. De personele consequenties van de bezuinigingen waren in 2009 nog vrij klein. Bij de gemeenten die de bezetting hebben aangepast vanwege bezuinigingen, ging het om 1,7 procent van de formatie. Voor de hele sector heeft dit een zeer beperkt effect gehad op de bezetting omdat 90% van de gemeenten in 2009 nog niet bezuinigd heeft.

9 Aandeel vrouwen in de gemeentelijke bezetting neemt verder toe Het aandeel vrouwen in de gemeentelijke bezetting is in 2009 weer verder toegenomen, en wel tot 45,9 procent. In de periode tussen 2005 en 2009 is het aantal vrouwen in de gemeentelijke bezetting met 11,6 procent toegenomen, terwijl het aantal mannen met 9,2 procent is afgenomen. Dit heeft niet alleen te maken met een groeiend aandeel vrouwen in de instroom, maar ook met het feit dat vooral mannen de gemeentelijke organisatie hebben verlaten in de afgelopen jaren. Aandeel deeltijders is toegenomen In 2009 werkte 40,5 procent van de gemeentelijke bezetting in deeltijd. Ten opzichte van 2008 is dit percentage licht toegenomen. De gemiddelde deeltijdfactor van medewerkers bij gemeenten was in ,87 (dat wil zeggen een gemiddelde werkweek van 31,3 uur). Met uitzondering van 2007 neemt het aantal deeltijders in de bezetting al jaren toe. Deze ontwikkeling hangt samen met de sterke groei van het aantal vrouwen in de gemeentelijke bezetting in dezelfde periode. In het algemeen werken vrouwen vaker in deeltijd dan mannen (69 procent tegenover 17 procent). Lichte toename van het gemiddelde aantal dienstjaren tot 10,3 Het gemiddelde aantal dienstjaren van medewerkers is in 2009 licht toegenomen tot 10,3. Ongeveer 47 procent van de gemeentelijke bezetting is 7 jaar of korter in dienst, terwijl 18 procent een dienstverband van 20 jaar of meer achter de rug heeft. Ruim 46 procent van de medewerkers met drie jaar of meer werkervaring binnen de gemeente was op 31 december 2009 tussen de 35 en 55 jaar oud. 16 procent van de bezetting op 31 december 2009 was tussen de 45 en 55 jaar oud en had 10 jaar of meer werkervaring binnen de gemeente. Het aandeel personen van 45 jaar en ouder is in 2005 tot en met 2009 met 4,8 procentpunt toegenomen Het aandeel personen van 45 jaar en ouder binnen de gemeentelijke bezetting is in de periode van 2005 tot en met 2009 met 4,8 procentpunt toegenomen. In 2009 was het aandeel personen van 45 jaar en ouder in de gemeentelijke bezetting 55,4 procent. Het aandeel 60-plussers is in de afgelopen periode gestegen met 4,1 procentpunt, wat ruim een verdubbeling van het aandeel betekent. In de periode 2005 tot en met 2009 is het totaal aantal medewerkers van 60 jaar en ouder met maar liefst 132,8 procent gestegen. Dit heeft te maken met een eenmalige hoge uitstroom van met name oudere mannen in 2005 door de verandering van de FPU-regeling op 1 januari Hierdoor lag het aandeel van personen van 60 jaar en ouder in 2005 een stuk lager dan in Sinds 2006 nam het aandeel 60 jaar en ouder elk jaar toe. Het aantal personen onder de 25 jaar is in de genoemde periode met 14,7 procent afgenomen tot 1,7 procent van de bezetting. De gemiddelde leeftijd van vrouwen was in ,2 jaar en die van mannen 47 jaar. De gemiddelde leeftijd van de bezetting was 45,3 jaar en is 0,2 jaar gestegen ten opzichte van Span of control van leidinggevenden is toegenomen, aandeel vrouwelijke leidinggevenden is gegroeid tot 27,4 procent Per 100 medewerkers waren er in ,5 leidinggevenden. Ten opzichte van 2008 is de span of control van leidinggevenden toegenomen. Toen lag de span of control op 7,7. Het aandeel van vrouwelijke leidinggevenden is in 2009 wederom toegenomen tot 27,4 procent. Bij gemeenten zijn dus niet alleen meer vrouwen gaan werken, maar zij bezetten ook steeds vaker een leidinggevende functie.

10 In-, door- en uitstroom Instroom is in 2009 verder gedaald tot 10,2 procent De instroom is in 2009 verder gedaald tot 10,2 procent. De instroom is bij alle gemeentegrootteklassen gedaald, behalve bij de G4. Vooral bij de kleinste gemeenten is sprake van een sterke afname van de instroom. In 2009 zijn wederom meer vrouwen dan mannen ingestroomd in de gemeentelijke bezetting. Verder is het aantal voltijders in de instroom iets toegenomen tot 57,8 procent. De gemiddelde leeftijd van de instromers was in ,3 jaar, 0,1 jaar lager dan in Doorstroompercentage van 4,3 procent in 2009 Het doorstroompercentage is in 2009 met 4,3 procent iets gedaald ten opzichte van de afgelopen jaren. De doorstroom was met 5,8 procent in 2009 het hoogst bij de gemeenten met of meer inwoners (excl. G4). Uitstroompercentage van 6,8 procent in 2009 De uitstroom is met 6,8 procent fors lager dan in Dit wordt vooral veroorzaakt door de sterk verslechterde economische situatie en de daardoor veranderde arbeidsmarkt waardoor medewerkers in 2009 honkvaster zijn geworden. De gemiddelde leeftijd van de uitstromers was in ,3 jaar, wederom iets hoger dan in Aantal openstaande vacatures is met één derde afgenomen Het aantal openstaande vacatures bij gemeenten is met één derde afgenomen. 89 procent van de gemeenten had op 31 december 2009 vacatures openstaan. Bij deze gemeenten gaat het om in totaal bijna vacatures voor bijna fte. Er stonden op 31 december 2009 ongeveer 414 vacatures voor leidinggevenden open. Het aantal openstaande vacatures was de afgelopen jaren steeds stijgende. Met name bij de gemeenten met tot inwoners stonden veel vacatures open. Deze situatie is in 2009 drastisch veranderd. De daling van de openstaande vacatures heeft drie oorzaken: 1. door de economische crisis zijn medewerkers honkvaster geworden waardoor er minder vacatures ontstaan; 2. vacatures die wel open stonden, waren door de ruimere arbeidsmarkt makkelijker in te vullen; 3. vooruitlopend op verwachte bezuinigingen zijn er minder vacatures opengesteld; Ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid Ziekteverzuimpercentage stijgt met 0,1 procentpunt tot 5,4 procent in 2009 Het ziekteverzuimpercentage is in 2009 licht gestegen tot 5,4 procent. Het ziekteverzuimpercentage van 5,4 procent kan worden uitgesplitst naar 4,8 procent voor het verzuim korter dan één jaar en 0,6 procent voor verzuim van langer dan één jaar. Het percentage langdurig ziekteverzuim blijft de laatste jaren stabiel. Meldingsfrequentie is licht gedaald, de gemiddelde verzuimduur is gelijk gebleven De meldingsfrequentie is gedaald tot 1,5. Naarmate de omvang van een gemeente stijgt, neemt over het algemeen ook de meldingsfrequentie toe. De gemiddelde verzuimduur is stabiel gebleven ten opzichte van Deze was in 2009 gemiddeld 13,3 dagen. 11

11 Aantal langdurig zieken iets gedaald Circa 75 procent van de gemeenten had op 31 december 2009 medewerkers die langdurig ziek waren. Dit percentage is wat lager dan in de afgelopen jaren. 63,5 procent van de gemeenten heeft arbeidsongeschikten in dienst 63,5 procent van de gemeenten had in 2009 arbeidsongeschikten in dienst. Dit percentage is gedaald ten opzichte van Gemiddeld hebben de gemeenten 3,4 (gedeeltelijk) arbeidsongeschikten in dienst. In totaal zijn circa arbeidsongeschikten in dienst van gemeenten: dat is minder dan in In circa 38 procent van de gemeenten is sprake geweest van WIA-instroom In 2005 is de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) ingevoerd. Bij ongeveer 38 procent van de gemeenten is er voor één of meer medewerkers in 2009 een WIA-uitkering gestart. Gemiddeld gaat het om één medewerker per gemeente. De totale instroom in de WIA vanuit de gemeentelijke sector daalde daar mee tot onder de 200. Arbeidsvoor waarden Aantal eindschalers is in 2009 stabiel gebleven Het aantal personen in de hoogste periodiek van de salarisschaal (eindschalers) is in 2009 stabiel gebleven op bijna 59 procent. De meeste medewerkers (40 procent van de gemeentelijke bezetting) worden beloond in schaal 7 tot en met 9. Het gemiddelde bruto maandsalaris van een medewerker bedroeg in euro (niet gecorrigeerd voor deeltijd). Het bruto maandsalaris is gestegen met 2,2 procent ten opzichte van Hoewel mannen gemiddeld genomen nog steeds meer verdienen dan vrouwen, zijn de verschillen in 2009 wederom kleiner geworden. Opleiding en ontwikkeling 71 procent van de gemeenten heeft een opleidingsplan Ongeveer 71 procent van de gemeenten heeft in 2009 een opleidingsplan, terwijl 20 procent van de gemeenten hier nog mee bezig is. De gemeenten met minder dan inwoners hebben op dit terrein een inhaalslag gemaakt in 2008, maar lopen in 2009 nog steeds wat achter op de grotere gemeenten. Gemiddelde opleidingsuitgaven in 2009 zijn euro per medewerker De gemiddelde opleidingsuitgaven per medewerker zijn in 2009 verder gestegen. De gemiddelde opleidingsuitgaven per medewerker bedroegen in euro. Gerelateerd aan de totale loonsom van gemeenten is dit 2,1 procent. 97,7 procent van de gemeenten werkt met jaarlijkse opleidings- en ontwikkelingsgesprekken Het gebruik van opleidings- en ontwikkelingsgesprekken (ook wel POP-gesprekken genoemd), is in 2009 verder toegenomen. 97,7 procent van de gemeenten geeft aan met opleidings- en ontwikkelingsgesprekken te werken. 12

12 Diversiteitsbeleid Diversiteitsbeleid heeft als uitgangspunt dat het personeelsbestand een afspiegeling is van de beroepsbevolking van de gemeente. In 2009 wordt door 14,4 procent van de gemeenten een diversiteitsbeleid gevoerd. In 2008 was dit 20 procent. Vooral de gemeenten met tot inwoners doen dit in 2009 niet meer. Het zijn vooral de grote gemeenten in Nederland met of meer inwoners waar een diversiteitsbeleid wordt gevoerd. De gemeenten die een diversiteitsbeleid voeren richten dit in de meeste gevallen op etnisch-culturele achtergrond en op leeftijd. De belangrijkste elementen van dit beleid bestaan uit het creëren van bewustwording over het thema bij leidinggevenden en de afdeling P&O plus het aanpassen van de wervingsmethoden en -kanalen en de gebruikte selectieprocedure. Externe Inhuur Op verzoek van sociale partners is in de personeelsmonitor over 2009 een nulmeting uitgevoerd naar de omvang van externe inhuur bij gemeenten. Een ruime meerderheid van de gemeenten (56 procent) heeft een centrale registratie van externe inhuur. Gerelateerd aan de totale loonsom van gemeenten, zijn de uitgaven aan externe inhuur gemiddeld 20 procent. Dit percentage is het laagst bij de kleinere gemeenten met tot inwoners en het hoogst bij de gemeenten met of meer inwoners (exclusief G4). De komende jaren zal het A+O fonds Gemeenten zich, onder andere via de enquete voor de personeelsmonitor, inzetten om te komen tot een gedeeld begrippenkader op dit onderwerp. Op die manier wordt de externe inhuur van gemeenten beter vergelijkbaar. 13

13 tabel 1 Samenvatting van de belangrijkste kenmerken van de bezetting bij gemeenten van 2005 tot en met 2009 Kenmerken Bezetting Alle gemeenten: - In personen In fte Instroom 6,7% 9,2% 11,1% 10,9% 10,2% Doorstroom 6,8% 4,8% 4,7% 4,8% 4,3% Uitstroom 9,5% 9,7% 12,7% 10,7% 6,8% Aandeel gemeenten met openstaande vacatures 82% 87% 91% 92% 89% Aantal openstaande vacatures in fte Aantal openstaande vacatures in personen Aantal openstaande vacatures als % van het aantal werknemers 1,1% 2,7% 3,1% 4,1% 2,7% Geslacht, leeftijd, dienstjaren - Aandeel vrouwen 40,8% 42,8% 43,9% 44,9% 45,9% - Aandeel mannen 59,2% 57,2% 56,1% 55,1% 54,1% - Gemiddelde leeftijd 43,9 44,3 44,8 45,1 45,6 - Gemiddeld aantal dienstjaren 10,4 10,1 10,3 10,2 10,3 Opleiding - Opleidingsuitgaven per medewerker Uitgaven aan bedrijfsopleidingen in % van de loonsom 2,0% 2,2% 1,9% 2,1% 2,1% Ziekteverzuimpercentage 6,2% 5,6% 5,5% 5,3% 5,4% Beloning Gemiddeld brutomaandsalaris (gecorrigeerd voor deeltijd) - Man Vrouw Totaal Aandeel eindschalers 57,6% 57,0% 57,1% 58,6% 58,8% Bron: CBS, salarisbestanden gemeenten. 14

14 15

15

16 1. Ontwikkeling gemeentelijke bezetting 1.1 Naar gemeentegrootteklasse Gemeentelijke bezetting van personen in 2009 De gemeentelijke bezetting bedroeg op 31 december werkzame personen. In 2009 was 43,4 procent van de bezetting in personen in de sector gemeenten werkzaam bij een gemeente met of meer inwoners (zie figuur 1). Vooral de G4 zijn belangrijke werkgevers in de sector; bijna 1 op de 4 (24,4 procent) van het totaal aantal werkzame personen in de gemeentelijke sector werkte in 2009 bij de G4. Net als vorig jaar is het aandeel van de G4 in de bezetting in 2009 stabiel gebleven. Het aantal gemeenten is in 2009 als gevolg van gemeentelijke herindelingen afgenomen met 2 tot 441 (Alkemade en Jacobswoude zijn opgegaan in Kaag en Braasem, Bennebroek is opgegaan in Bloemendaal). Tevens zijn acht gemeenten als gevolg van een groeiend inwoneraantal in 2009 doorgeschoven naar een grotere gemeentegrootteklasse. De verdeling van de bezetting naar gemeentegrootteklasse is in 2009 nagenoeg hetzelfde gebleven. figuur 1 Verdeling van de gemeentelijke bezetting in personen naar gemeentegrootteklasse in procenten in 2008 en 2009 G of meer inwoners (excl. G4) tot inwoners tot inwoners 19,0% 19,3% 17,6% 17,1% 24,4% 24,5% 27,7% 27,7% tot inwoners Minder dan inwoners 1,9% 1,9% 9,4% 9,4% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% Bron: CBS, salarisbestanden gemeenten. Toename van de bezetting met personen in 2009 De bezetting in de gemeentelijke sector is in 2009 met 2,8 procent toegenomen. Het aantal werkzame personen was hiermee op 31 december groter dan op 31 december In aantal fte gemeten was de bezetting eind Zowel in aantal personen als in fte is de werkgelegenheid met 2,8 procent toegenomen. 17

17 tabel 2 Ontwikkeling van de gemeentelijke bezetting in personen naar gemeentegrootteklasse in 2005 tot en met Alle gemeenten: - In personen In Fte G of meer inwoners (excl. G4) tot inwoners tot inwoners tot inwoners Minder dan inwoners Bron: CBS, salarisbestanden gemeenten. Ontwikkeling bezetting in de periode 2005 tot en met 2009 Over de afgelopen vijf jaar is het aantal werkzame personen bij gemeenten eerst een aantal jaren gedaald door privatiseringen en verzelfstandigingen. In 2008 is die dalende trend doorbroken en nam de bezetting licht toe. Ook in 2009 was dat het geval. De bezetting is daardoor over de afgelopen vijf jaar per saldo voor de gehele sector vrijwel gelijk gebleven. In de verschillende grootteklassen zijn wel opvallende verschuivingen te zien. De verschuivingen van de bezetting tussen de gemeentegrootteklassen kunnen deels op het conto van de gemeentelijke herindelingen worden geschreven. Hierdoor is de bezetting bij gemeenten met minder dan inwoners vanaf 2005 met 4,5 procent gedaald en bij de gemeenten met tot inwoners met 9,0 procent gestegen (zie tabel 2). De sterke daling van het aantal werkzame personen bij de G4 in de periode 2005 tot en met 2009 heeft te maken met de verzelfstandiging van de gemeentelijke vervoersbedrijven in Amsterdam en Rotterdam in de afgelopen jaren en met het ontstaan van de veiligheidsregio s waarin de gemeentelijke brandweer werd opgenomen. Binnen de veiligheidsregio s wordt samengewerkt door verscheidene besturen en diensten ten aanzien van taken op het terrein van brandweerzorg, rampenbeheersing, crisisbeheersing, Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (GHOR) en handhaving van de openbare orde en veiligheid. Om de bezetting van gemeenten beter te kunnen vergelijken is tabel 3 toegevoegd. Deze geeft het aantal fte per 1000 inwoners weer. figuur 2 Procentuele verandering van de gemeentelijke bezetting in 2009 ten opzichte van 2008 en 2005 Alle gemeenten -0,7% 2,8% G4-15,4% 2,2% of meer inwoners (excl. G4) 1,0% 2,9% tot inwoners 5,6% 9,2% tot inwoners tot inwoners -0,9% 2,9% 2,1% 8,9% Minder dan inwoners -19,3% 3,6% -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 2009 ten opzichte van ten opzichte van 2005 Bron: CBS, salarisbestanden gemeenten.

18 tabel 3 Aantal fte per 1000 inwoners naar gemeentegrooteklasse Alle gemeenten 9,8 9,5 9,5 9,8 G4 22,4 19,2 19,2 19, of meer inwoners (excl. G4) 9,9 10,2 9,9 9, tot inwoners 8,8 8,8 9,0 9, tot inwoners 7,0 7,2 7,2 7, tot inwoners 6,7 6,9 6,9 7,1 Minder dan inwoners 6,9 7,0 7,0 7,3 Bron: CBS, salarisbestanden gemeenten. 1.2 Naar geslacht Aandeel vrouwen in de gemeentelijke bezetting is gestegen tot 45,9 procent Het aandeel vrouwen in de gemeentelijke bezetting is nog steeds groeiend en bedroeg in ,9 procent: een stijging van één procentpunt ten opzichte van De toename van het aantal vrouwen is in elke gemeentegrootteklasse terug te zien, bij de ene grootteklasse is de stijging wel iets groter dan bij de andere grootteklasse. Bij gemeenten met of meer inwoners is het aandeel vrouwen relatief gezien het meest toegenomen (1,7 procentpunt) en bij gemeenten met inwoners het minst (0,4 procentpunt). In het algemeen geldt dat naarmate de omvang van gemeenten toeneemt, het aandeel van vrouwen in de gemeentelijke bezetting daalt (zie figuur 3). Zo is het aandeel van vrouwen bij gemeenten met minder dan inwoners 47,4 procent, terwijl dit aandeel bij de G4 44,4 procent is. Het aandeel vrouwen bij de G4 neemt overigens wel toe. In 2008 bestond 43,5 procent van de bezetting bij de G4 uit vrouwen; nu is dat opgelopen tot 44,4 procent. figuur 3 Gemeentelijke bezetting in personen naar geslacht en naar gemeentegrootteklasse in procenten in 2009 Alle gemeenten G of meer inwoners (excl. G4) tot inwoners tot inwoners tot inwoners Minder dan inwoners 54,1% 45,9% 55,6% 44,4% 52,8% 47,2% 53,3% 46,7% 54,1% 45,9% 54,4% 45,6% 52,6% 47,4% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Man Vrouw Bron: Salarisbestanden gemeenten. 19

19 Vooral vrouwen zijn in 2009 ingestroomd De stijging van de gemeentelijke bezetting in 2009 komt bijna geheel voor rekening van vrouwen. Het aantal vrouwen dat bij gemeenten werkzaam is, nam in 2009 toe van ruim naar meer dan , een toename van 5,0 procent (zie tabel 4). In tegenstelling tot voorgaande jaren is het aantal mannen dat bij gemeenten werkt voor het eerst licht toegenomen, maar wel minder hard dan het aantal vrouwen. Het aantal mannen kwam in 2009 uit op , een stijging van 0,9 procent ten opzichte van tabel 4 Gemeentelijke bezetting in personen naar geslacht en gemeentegrootteklasse in 2005 tot en met Alle gemeenten Man Vrouw G4 Man Vrouw of meer inwoners (excl. G4) Man Vrouw tot inwoners Man Vrouw tot inwoners Man Vrouw tot inwoners Man Vrouw Minder dan inwoners Man Vrouw Bron: CBS, salarisbestanden gemeenten. Ontwikkeling aandeel vrouwen in gemeentelijke bezetting In de periode 2005 tot en met 2009 is het aantal vrouwen in de gemeentelijke bezetting met ruim 11 procent toegenomen (zie figuur 4). Daar staat tegenover dat het aantal mannen met maar liefst 9 procent is afgenomen. Vooral bij de gemeenten met meer dan inwoners (excl. G4) is het aantal vrouwen tussen 2005 en 2009 toegenomen. Bij deze gemeenten is er in de genoemde periode per saldo ook sprake geweest van een groeiende bezetting. figuur 4 Procentuele verandering van de gemeentelijke bezetting naar geslacht in 2009 ten opzichte van Alle gemeenten -9,2% 11,6% G4-25,1% 1,1% of meer inwoners (excl. G4) -5,9% 14,9% tot inwoners tot inwoners 0,9% 1,9% 20,6% 18,6% tot inwoners -6,1% 5,9% Minder dan inwoners -40% -24,3% -30% -12,9% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% Vrouw Man Bron: CBS, salarisbestanden gemeenten.

20 Bij de gemeenten met minder dan inwoners kan de sterke afname van het aantal mannen en vrouwen worden verklaard door het effect van de gemeentelijke herindelingen in de afgelopen jaren. Omdat het aantal gemeenten in deze grootteklassen is afgenomen, is de bezetting van deze gemeenten doorgeschoven naar de gemeenten met of meer inwoners. 1.3 Naar vol- en deeltijders 40,5 procent van de gemeentelijke bezetting werkt in deeltijd Gemiddeld genomen werkt 40,5 procent van de gemeentelijke bezetting in deeltijd. Dit percentage is ten opzichte van 2008 licht toegenomen. Het aandeel deeltijders in de gemeentelijke bezetting daalt naarmate de omvang van de gemeente groeit (zie figuur 5). Bij gemeenten met minder dan inwoners is dit aandeel 47,4 procent, terwijl dit bij de G4 32,7 procent is. In het algemeen werken vrouwen vaker in deeltijd dan mannen (69 procent tegenover 17 procent). In 2008 was dit hetzelfde geval (verhouding is niet gewijzigd). Naarmate het aandeel vrouwen in de bezetting per gemeentegrootteklasse toeneemt, neemt dus ook het aandeel deeltijders in de bezetting toe. De deeltijdfactor bij alle gemeenten was in 2009 gemiddeld 0,87 (dat wil zeggen een gemiddelde werkweek van 31,3 uur) 1 en bij de G4 0,92 (33,1 uur per week). De deeltijdfactor is met 0,81 (29,2 uur per week) het laagst bij de gemeenten met minder dan inwoners. In 2008 kon dezelfde conclusie getrokken worden. figuur 5 Gemeentelijke bezetting in personen naar vol- en deeltijders en gemeentegrootteklasse in procenten in 2009 Alle gemeenten G of meer inwoners (excl. G4) tot inwoners tot inwoners tot inwoners Minder dan inwoners 59,5% 40,5% 67,3% 32,7% 57,7% 42,3% 58,8% 41,2% 56,6% 43,4% 54,4% 45,6% 52,6% 47,4% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Voltijd Deeltijd Bron: Salarisbestanden gemeenten. Aantal deeltijders is in de periode 2005 tot en met 2009 gestegen In vergelijking met 2005 is het aantal werkzame personen dat in deeltijd werkt toegenomen. Dit terwijl het aantal werkzame personen dat in voltijd werkt is afgenomen met 8,2 procent (zie figuur 6). Dit beeld pakt verschillend uit voor de diverse gemeentegrootteklassen. Voor alle gemeentegrootteklassen geldt dat het aantal voltijders in de periode tussen 2004 en 2009 is afgenomen, behalve bij de gemeenten met tot en tot inwoners. In deze gemeentegrootteklasse steeg niet alleen het aantal deeltijders, maar als enige grootteklasse ook het aantal voltijders Bij de berekening van de deeltijdfactor wordt uitgegaan van een werkweek van 36 uur zoals vastgelegd in de CAR-UWO.

21 figuur 6 Procentuele verandering van het aantal voltijders en deeltijders naar gemeentegrootteklasse in 2009 ten opzichte van 2005 Alle gemeenten G of meer inwoners (excl. G4) tot inwoners tot inwoners tot inwoners Minder dan inwoners -22,7% -13,2% -16,4% -15,1% -8,2% -5,2% -2,3% 5,1% 10,9% 4,9% 11,0% 7,4% 4,8% 15,9% -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% Deeltijd Voltijd Bron: CBS, salarisbestanden gemeenten. De afname van het aantal voltijders hangt waarschijnlijk samen met de sterke groei van het aandeel vrouwen in de gemeentelijke bezetting in dezelfde periode. In het algemeen werken vrouwen minder vaak in voltijd dan mannen. Ook zijn mannen iets minder in voltijd gaan werken de afgelopen periode (tabel 5). tabel 5 Aantal voltijders in procenten van de bezetting naar geslacht in 2005 tot en met 2009 Geslacht Man 85,3% 85,3% 84,0% 83,5% 83,2% Vrouw 32,1% 31,8% 30,5% 30,5% 31,0% Bron: CBS, salarisbestanden gemeenten. 1.4 Naar leeftijdsklasse Binnen de gemeentelijke bezetting is de grootste groep personen tussen de 45 en 55 jaar oud De grootste groep bij gemeenten werkzame personen valt met 33,0 procent binnen de leeftijdscategorie 45 tot 55 jaar, op de voet gevolgd door de 35- tot 45-jarigen (zie figuur 7). Slechts 1,7 procent van de gemeentelijke bezetting is jonger dan 25 jaar (ter vergelijking: binnen de Nederlandse beroepsbevolking is dit aandeel 11,0 procent). Er zijn tussen de verschillende grootteklassen slechts marginale verschillen in de leeftijdsopbouw van de bezetting. 22 De gemiddelde leeftijd van de gemeentelijke bezetting is ten opzichte van 2008 wederom gestegen. In 2008 was de gemiddelde leeftijd 45,1 jaar, een jaar later 45,3 jaar. Ook hier zijn er slechts kleine verschillen tussen de gemeentegrootteklassen. De gemiddelde leeftijd bij de G4 is opnieuw het laagst (44,6 jaar), maar is wel gestegen ten opzichte van 2008 (44,1 jaar). Jongste en oudste gemeente Bij de jongste gemeente is de gemiddelde leeftijd 37,7 jaar. Bij de oudste gemeente is de gemiddelde leeftijd 51,4 jaar. In de provincies Groningen en Limburg zijn gemeenteambtenaren gemiddeld genomen het oudst met respectievelijk 46,5 en 46,1 jaar en in de provincies Utrecht en Overijssel het jongst (beide 44,9 jaar).

22 figuur 7 Gemeentelijke bezetting in personen naar leeftijdsklasse en gemeentegrootteklasse in procenten in 2009 Naar gemeentegrootteklasse Alle gemeenten 1,7% 15,3% 27,7% 33,0% 15,1% 7,2% G4 2,1% 18,0% 27,4% 31,8% 14,0% 6,8% of meer inwoners (excl. G4) 1,6% 15,1% 28,0% 32,7% 15,6% 7,0% tot inwoners 1,7% 14,8% 27,8% 32,6% 15,7% 7,5% tot inwoners 1,6% 14,0% 27,9% 34,1% 15,1% 7,3% tot inwoners 1,7% 13,6% 27,2% 34,0% 15,7% 7,8% Minder dan inwoners 2,0% 12,8% 27,5% 34,4% 16,1% 7,3% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Naar provincie Zuid-Holland 2,3% 16,4% 27,2% 33,2% 14,7% 7,3% Zeeland 2,2% 13,7% 27,5% 33,3% 14,9% 8,4% Utrecht 2,1% 16,2% 28,1% 32,6% 14,0% 6,9% Overijssel 1,6% 16,0% 29,3% 32,7% 13,9% 6,6% Noord-Holland 1,6% 15,6% 26,% 32,7% 15,4% 7,8% Noord-Brabant 1,3% 15,1% 28,3% 32,7% 15,6% 6,8% Limburg 1,2% 12,8% 26,8% 36,8% 16,2% 6,3% Groningen 0,9% 11,7% 28,3% 33,8% 17,1% 8,1% Gelderland 1,6% 14,1% 28,8% 33,4% 15,3% 6,9% Friesland 1,1% 14,4% 26,9% 33,8% 15,5% 8,2% Flevoland 2,6% 15,6% 27,4% 32,1% 14,9% 7,4% Drenthe 1,5% 14,0% 28,8% 33,7% 15,4% 6,6% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% jonger dan 25 jaar 25 tot 35 jaar 35 tot 45 jaar 45 tot 55 jaar 55 tot 60 jaar 60 jaar en ouder Bron: Salarisbestanden gemeenten. Er is sprake van een verschillende leeftijdsopbouw van de bezetting naar geslacht (zie figuur 8). Zo is de leeftijdsopbouw van vrouwen die werkzaam zijn in de gemeentelijke sector evenwichtiger dan die van mannen. Het zijn vooral mannen boven de 50 die sterk vertegenwoordigd zijn in de gemeentelijke bezetting. 23

23 figuur 8 Gemeentelijke bezetting naar leeftijd en geslacht in personen in Man Vrouw Bron: Salarisbestanden gemeenten. De in de gemeentelijke sector werkzame vrouwen zijn gemiddeld genomen wat jonger (43,2 jaar) dan de werkzame mannen (47,0 jaar). Dit is al jaren zo (zie tabel 6). tabel 6 Gemiddelde leeftijd van de bezetting naar geslacht in 2005 tot en met 2009 Gemiddelde leeftijd Man 45,4 45,8 46,3 46,7 47,0 Vrouw 41,8 42,3 42,8 43,1 43,2 Totaal 43,9 44,3 44,8 45,1 45,3 Bron: CBS, salarisbestanden gemeenten. Het aandeel van personen van 45 jaar en ouder is in de periode 2005 tot en met 2009 met 4,8 procentpunt toegenomen Het aandeel van personen van 45 jaar en ouder binnen de gemeentelijke bezetting is in de periode van 2005 tot en met 2009 met 4,8 procentpunt toegenomen (zie tabel 7). Het aandeel personen van 45 jaar en ouder in de gemeentelijke bezetting komt in 2009 uit op 55,4 procent. Het aandeel 60-plussers is in de genoemde periode meer dan verdubbeld tot 7,2 procentpunt. Dit komt neer op ruim medewerkers van de totale gemeentelijke bezetting. tabel 7 Aandeel personen van 45 jaar en ouder in de gemeentelijke bezetting in procenten in 2005 tot en met 2009 Leeftijdscategorie tot 55 jaar 33,9 34,0 33,7 33,5 33,1 55 tot 60 jaar 13,6 13,7 14,6 14,9 15,1 60 en ouder 3,1 3,6 4,7 5,9 7,2 Aandeel personen van 45 jaar en ouder 50,6 51,3 53,0 54,3 55,4 Bron: CBS, salarisbestanden gemeenten.

24 In 2005 hebben veel oudere medewerkers de gemeentelijke organisatie verlaten. Hierdoor was het aandeel van personen van 60 jaar en ouder in 2005 gedaald. Met name medewerkers van 60 jaar en ouder hebben in 2005 nog gebruik gemaakt van de FPU-regeling voordat deze op 1 januari 2006 veranderde. Inmiddels is het aandeel van deze leeftijdscategorie sterk aan het groeien, vandaar dat de toename ten opzichte van 2005 meer dan 100 procent bedraagt. figuur 9 Procentuele verandering van de gemeentelijke bezetting naar leeftijdscategorie in 2009 ten opzichte van 2008 en 2005 Gemeentelijke bezetting 60 jaar en ouder 55 tot 60 jaar 45 tot 55 jaar 35 tot 45 jaar 25 tot 35 jaar Jonger dan 25 jaar -3,5% -0,6% -9,9% 2,2% -10,0% -14,7% -0,7% 2,8% 3,9% 10,5% 1,2% 6,9% 25,2% 132,8% -60% -40% -20% 0% 20% 40% 60% 2009 ten opzichte van ten opzichte van 2005 Bron: CBS, salarisbestanden gemeenten. Opmerkelijk is verder de daling van het aandeel personen jonger dan 35 jaar die bij gemeenten werken. Tussen 2005 en 2009 is het aandeel personen jonger dan 25 jaar met 14,7 procent afgenomen. Ook het aandeel personen tussen 25 en 35 jaar oud en dat van 35 tot 45 jaar zijn gedaald met ongeveer 10 procent. Het aandeel 60-plussers is in dezelfde periode ruim verdubbeld. 1.5 Naar dienstjaren Bijna 40 procent van de gemeentelijke bezetting is langer dan 10 jaar in dienst Bijna drie kwart van de gemeentelijke bezetting (73,4 procent) is 3 jaar of langer in dienst, 38,3 procent heeft zelfs een dienstverband langer dan 10 jaar. 26,6 procent van de gemeentelijke bezetting is korter dan drie jaar in dienst. De verdeling van de gemeentelijke bezetting naar aantal dienstjaren ontloopt elkaar niet zoveel tussen de verschillende gemeentegrootteklassen (zie figuur 10). Alleen de G4 vertonen een wat afwijkend beeld. Deze categorie gemeenten heeft het hoogste aandeel personen met minder dan 3 dienstjaren (32,2 procent). De gemeenten met tot inwoners hebben het hoogste aandeel personen met 10 dienstjaren of meer (42,9 procent). 25

25 figuur 10 Gemeentelijke bezetting in personen naar aantal dienstjaren binnen de gemeente en gemeentegrootteklasse in procenten in 2009 Alle gemeenten G of meer inwoners (excl. G4) tot inwoners tot inwoners tot inwoners Minder dan inwoners 26,6% 35,1% 38,3% 32,2% 33,9% 33,9% 24,2% 33,7% 42,1% 24,3% 39,0% 36,7% 25,4% 35,5% 39,1% 24,9% 32,2% 42,9% 27,3% 34,9% 37,8% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Korter dan 3 jaar in dienst 10 jaar of meer in dienst 3 tot 10 jaar in dienst Bron: Salarisbestanden gemeenten. Gemiddeld aantal dienstjaren was in ,3 jaar Het gemiddelde aantal dienstjaren van de gemeentelijke bezetting was in ,3 jaar. In vergelijking met 2008 is dit een lichte stijging (zie tabel 8). De toename van het gemiddeld aantal dienstjaren is in bijna elke gemeentegrootteklasse terug te zien, bij de ene grootteklasse is de stijging wel iets groter dan bij de andere klasse. Het gemiddeld aantal dienstjaren bleef alleen gelijk bij gemeenten met tot inwoners (11,3). tabel 8 Gemiddeld aantal dienstjaren van de gemeentelijke bezetting naar gemeentegrootteklasse in 2005 tot en met Alle gemeenten 10,4 10,1 10,3 10,2 10,3 G4 10,4 9,3 9,5 8,8 8, of meer inwoners (excl. G4) 10,8 10,8 10,7 10,9 11, tot inwoners 10,2 9,9 10,0 10,3 10, tot inwoners 10,2 10,2 10,4 10,4 10, tot inwoners 10,9 11,2 11,4 11,3 11,3 Minder dan inwoners 9,8 10,0 9,7 9,8 10,0 Bron: Salarisbestanden gemeenten. De cijfers over het aantal dienstjaren zijn niet helemaal accuraat omdat het jaar van indiensttreding niet altijd zuiver wordt geregistreerd in de salarisbestanden. Het komt voor dat interne doorstromers in de salarisadministratie een ander nummer krijgen en daardoor ook een nieuwe datum van indiensttreding. Ook komt het voor dat bij het overstappen naar een nieuw personeelsinformatiesysteem iedereen dezelfde indiensttredingdatum krijgt. 26

26 1.6 Aantal leidinggevenden In 2009 waren er 6,5 leidinggevenden per 100 medewerkers Onder leidinggevenden worden medewerkers verstaan die in hun functieomschrijving leidinggevende taken hebben staan en die in hiërarchische verhouding staan tot andere medewerkers. Gemeenten hadden in 2009 gemiddeld per 100 medewerkers 6,5 leidinggevenden (zie tabel 9). De span of control van leidinggevenden is in 2009 in de gemeentelijke bezetting toegenomen. Het aantal leidinggevenden per 100 medewerkers is namelijk bij bijna alle gemeentegrootteklassen in vergelijking met 2008 afgenomen. Dit komt vooral door de G4. Bij de gemeenten met tot inwoners is de span of control al jaren het grootst. tabel 9 Aantal leidinggevenden per 100 medewerkers naar gemeentegrootteklasse in 2005 tot en met Alle gemeenten 7,0 6,9 6,9 7,7 6,5 G4 9,9 9,9 8,2 9,3 7, of meer inwoners (excl. G4) 8,3 8,3 8,7 8,6 8, tot inwoners 6,1 5,7 6,1 5,9 5, tot inwoners 5,6 5,5 5,0 5,3 5, tot inwoners 8,1 6,8 6,7 8,5 6,9 Minder dan inwoners 7,3 9,2 9,6 10,5 7,9 (Aantal gemeenten ) Bron: Personeelsmonitor Gemeenten. Het aandeel vrouwelijke leidinggevenden is toegenomen tot 27,4 procent Na een kleine terugval in 2006 is de afgelopen jaren steeds sprake geweest van een toename van het aandeel vrouwelijke leidinggevenden. Ook in 2009 heeft deze tendens zich verder doorgezet. Zo is het aandeel vrouwelijke leidinggevenden gestegen tot 27,4 procent. Meer dan een kwart van de leidinggevenden is dus inmiddels vrouw (zie tabel 10). Bij de G4 is dit aandeel 30,7 procent en bij de gemeenten met minder dan inwoners 14,6 procent. Bij de kleinere gemeenten is het aandeel vrouwen in leidinggevende functies wel gestaag aan het groeien. tabel 10 Aandeel vrouwelijke leidinggevenden naar gemeentegrootteklasse in 2004 tot en met 2008 in procenten Alle gemeenten 22,5 21,9 24,4 26,1 27,4 G4 28,3 28,3 30,5 31,3 30, of meer inwoners (excl. G4) 21,5 23,2 23,4 22,6 27, tot inwoners 22,8 21,6 24,7 24,3 28, tot inwoners 21,7 19,8 19,6 22,3 25, tot inwoners 20,4 16,4 16,2 18,6 20,5 Minder dan inwoners 9,9 9,5 11,0 12,7 14,6 (Aantal gemeenten ) 27 Bron: Personeelsmonitor Gemeenten.

27 1.7 Bezuinigingen en gevolgen voor de bezetting 35 procent van de gemeenten heeft te maken gehad met bezuinigingen in 2009 Ruim een derde van de gemeenten heeft in 2009 te maken gehad met bezuinigingen. Hier is vooral sprake van geweest bij de gemeenten met inwoners of meer. Bij de kleinere gemeenten ligt dit percentage een stuk lager. Bij 33 procent van die gemeenten heeft dit gevolgen gehad voor de bezetting Bij gemeenten die in 2009 te maken hebben gehad met bezuinigingen, heeft dit bij ongeveer een derde ook gevolgen gehad voor de gemeentelijke bezetting. Bij gemeenten waar als gevolg van bezuinigingen de bezetting is teruggebracht, gaat het om 1,7 procent van de formatie. Voor de hele sector hebben de personele bezuinigingen een zeer beperkt effect gehad op de bezetting, omdat 90 procent van de gemeenten nog niet bezuinigd heeft op personeel. 28

28 29

29

30 2. Instroom, doorstroom en uitstroom 2.1 Instroom Instroom is in 2009 gedaald tot 10,2 procent In 2009 is het instroompercentage gedaald tot 10,2 procent (zie tabel 11). De daling deed zich in bijna iedere gemeentegrootteklasse voor. De enige uitzondering vormen de G4; daar steeg het instroompercentage met 0,3 procentpunt. Het instroompercentage is het meest gedaald bij de kleinste gemeentegrootteklasse, namelijk van 12,1 procent in 2008 naar 8,5 procent in In tegenstelling tot 2008 is het instroompercentage van de kleinste gemeentegrootteklasse nu het laagst van alle gemeentegrootteklassen in plaats van het hoogste. De instroompercentages zijn het hoogst bij de G4 (12,4 procent) en bij gemeenten met tot inwoners (10,1 procent). tabel 11 Instroompercentage naar gemeentegrootteklasse in procenten in 2005 tot en met Alle gemeenten 6,7 9,2 11,1 10,9 10,2 G4 6,2 11,6 13,1 12,1 12, en meer inwoners (excl. G4) 6,9 9,0 12,1 10,8 9, tot inwoners 7,8 7,6 10,0 10,3 9, tot inwoners 6,1 7,7 9,4 10,4 10, tot inwoners 6,5 7,9 10,4 10,8 9,3 Minder dan inwoners 9,2 6,7 13,1 12,1 8,5 Bron: Salarisbestanden gemeenten. Kenmerken van de instroom in 2009 In 2009 was 54,1 procent van de instroom van het vrouwelijke geslacht (zie figuur 11). In de afgelopen twee jaar bestond de meerderheid van de instroom ook uit vrouwen. In 2006 waren de mannen nog in de meerderheid. In 2009 is het aandeel voltijders in de instroom nagenoeg gelijk gebleven. Mannen die instromen in de gemeentelijke bezetting werken in mindere mate in deeltijd dan vrouwen. Zo is de deeltijdfactor van in 2009 ingestroomde mannen 0,94 (dat wil zeggen gemiddeld 33,8 uur per week) en die van ingestroomde vrouwen 0,81 (29,2 uur per week). De deeltijdfactor van de vrouwelijke instromers is daarmee gestegen ten opzichte van 2008 (0,79). Evenals in 2008 was de overgrote meerderheid van de instromers in 2009 tussen de 25 en 45 jaar oud. De gemiddelde leeftijd van de instromers in de gemeentelijke bezetting in 2009 was 37,3 jaar; nagenoeg gelijk aan 2008 (37,4 jaar). De instroom van personen naar leeftijd laat een met 2008 vergelijkbaar patroon zien. De verschillen zijn minimaal. Ook naar salarisschaal is de instroom in 2009 ongeveer gelijk aan die in 2008: 43,3 procent van de nieuwe medewerkers die in 2009 zijn ingestroomd zit in schaal 7 tot en met 9. 31

31 figuur 11 Kenmerken van de instroom in procenten in 2008 en 2009 Mannen Vrouwen 45,9% 45,8% 54,1% 54,2% Voltijders Deeltijders 42,2% 43,3% 57,8% 56,7% Jonger dan 25 jaar 25 tot 35 jaar 35 tot 45 jaar 45 tot 55 jaar 55 tot 60 jaar 60 jaar en ouder 9,5% 9,2% 4,5% 4,7% 1,4% 1,3% 20,4% 21,1% 34,7% 32,4% 29,5% 31,3% Schaal 1 tot en met 3 Schaal 4 tot en met 6 Schaal 7 tot en met 9 Schaal 10 tot en met 12 Schaal 13 en hoger Schaal onbekend 3,8% 4,4% 3,5% 3,5% 3,1% 3,7% 21,8% 23,0% 24,6% 23,5% 43,3% 42,0% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Bron: Salarisbestanden gemeenten. Vrouwen stromen gemiddeld genomen op wat jongere leeftijd in dan mannen In figuur 12 is de instroom in 2009 naar geslacht en leeftijd opgenomen. De figuur illustreert dat er meer vrouwen op jongere leeftijd instromen dan mannen. De gemiddelde leeftijd van vrouwen in de instroom is 36,5 jaar en die van mannen 38,3 jaar. In vergelijking met vrouwen is bij mannen de instroom wat gelijkmatiger verdeeld naar leeftijd. Boven de 50 zijn er relatief meer mannen dan vrouwen die instromen in de gemeentelijke bezetting. 32

32 figuur 12 Instroom naar geslacht en leeftijd in personen in Man Vrouw Bron: Salarisbestanden gemeenten. 89 procent van de gemeenten had nog te vervullen vacatures op 31 december 2009 Circa 89 procent van de gemeenten had op 31 december 2009 nog openstaande vacatures. Bij deze gemeenten stonden op de genoemde peildatum bijna vacatures open. In fte gemeten komt dit neer op bijna vacatures. Het aantal openstaande vacatures op 31 december 2009 is daarmee sterk afgenomen. Een jaar eerder stonden op dezelfde peildatum nog vacatures in fte open bij gemeenten. Ook het aantal vacatures voor leidinggevenden is gedaald van 590 fte in 2008 tot 414 in Als gevolg van de economische crisis is de situatie op de arbeidsmarkt drastisch omgeslagen: - Door de economische crisis zijn medewerkers honkvaster geworden waardoor er minder vacatures zijn ontstaan; - Vacatures die wel open stonden waren door de ruimere arbeidsmarkt makkelijker in te vullen; - Vooruitlopend op verwachte bezuinigingen zijn er minder vacatures opengesteld. In 2008 was het aandeel openstaande vacatures in de bezetting 4,1 procent, in 2009 is dit teruggelopen tot 2,7 procent (beide gemeten in personen). In 2008 was de situatie vooral in het oog springend bij de gemeenten met tot inwoners. Bij deze groep gemeenten stond 6,5 procent van de bezetting als vacature open. In 2009 is dit aandeel meer dan gehalveerd tot 3,1 procent. De gemeenten met tot inwoners hebben het grootste aandeel in het aantal openstaande vacatures, gevolgd door de gemeenten met tot inwoners en de gemeenten met of meer inwoners (excl. G4). Bij de G4 staan relatief weinig vacatures open. 33

Monitor gemeenten 2010. Personeel in Perspectief

Monitor gemeenten 2010. Personeel in Perspectief Monitor gemeenten 21 Personeel in Perspectief Monitor gemeenten 21 Personeel in Perspectief 3 Inhoudsopgave Highlights uit de Personeelsmonitor 21 5 1 Ontwikkeling gemeentelijke bezetting 9 1.1 Naar gemeentegrootteklasse

Nadere informatie

Personeelsmonitor 2011 Samenvatting

Personeelsmonitor 2011 Samenvatting Jaarlijks brengt het A+O fonds Gemeenten de Personeelsmonitor uit. Dit rapport geeft de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van HRM en arbeidsmarktontwikkelingen bij gemeenten weer. In deze samenvatting

Nadere informatie

Monitor gemeenten 2010. Personeel in Perspectief

Monitor gemeenten 2010. Personeel in Perspectief Monitor gemeenten 21 Personeel in Perspectief Monitor gemeenten 21 Personeel in Perspectief 3 Inhoudsopgave Highlights uit de Personeelsmonitor 21 5 1 Ontwikkeling gemeentelijke bezetting 9 1.1 Naar gemeentegrootteklasse

Nadere informatie

Monitor gemeenten 2011. Personeel in Perspectief

Monitor gemeenten 2011. Personeel in Perspectief Monitor gemeenten 211 Personeel in Perspectief Monitor gemeenten 211 Personeel in Perspectief Inhoudsopgave Highlights uit de Personeelsmonitor 211 5 1 Ontwikkeling gemeentelijke bezetting 9 1.1 Naar gemeentegrootteklasse

Nadere informatie

Monitor gemeenten 2012

Monitor gemeenten 2012 Monitor Gemeenten 2012 Personeel in Perspectief A+O fonds Gemeenten Postbus 11560 2502 AN Den Haag 070 7630030 secretariaat@aeno.nl www.aeno.nl Monitor gemeenten 2012 Personeel in Perspectief Monitor gemeenten

Nadere informatie

Personeelsmonitor Decentrale overheidssectoren

Personeelsmonitor Decentrale overheidssectoren A&O-fonds Provincies Personeelsmonitor Decentrale overheidssectoren 2014 Een vergelijking tussen de sectoren provincies, waterschappen en gemeenten voorwoord Voor u ligt de eerste versie van de Personeelsmonitor

Nadere informatie

Personeelsmonitor Gemeenten 2013

Personeelsmonitor Gemeenten 2013 Personeelsmonitor Gemeenten 2013 Personeelsmonitor Gemeenten 2013 2013 Inhoudsopgave Highlights uit de Personeelsmonitor 2013 5 1 Ontwikkeling gemeentelijke bezetting 9 1.1 De totale bezetting 10 1.2 Naar

Nadere informatie

Ziekteverzuim. Personeelsmonitor Gemeenten 2015

Ziekteverzuim. Personeelsmonitor Gemeenten 2015 Ziekteverzuim Personeelsmonitor Gemeenten 20 In dit hoofdstuk wordt stilgestaan bij het ziekteverzuim binnen de gemeentelijke bezetting. Naast het totale verzuimpercentage wordt onderscheid gemaakt naar

Nadere informatie

Ziekteverzuimcijfers sector gemeenten 2008

Ziekteverzuimcijfers sector gemeenten 2008 Ziekteverzuimcijfers sector gemeenten 2008 Versie 23 april 2009 1 Ziekteverzuim bij gemeenten daalt verder tot 5,3 procent in 2008 Het ziekteverzuimpercentage 2 van gemeenten is in 2008 afgenomen tot 5,3

Nadere informatie

Monitor gemeenten 2012

Monitor gemeenten 2012 Monitor Gemeenten 2012 Personeel in Perspectief A+O fonds Gemeenten Postbus 11560 2502 AN Den Haag 070 7630030 secretariaat@aeno.nl www.aeno.nl Monitor gemeenten 2012 Personeel in Perspectief Monitor

Nadere informatie

Personeelsmonitor Gemeenten 2013

Personeelsmonitor Gemeenten 2013 Personeelsmonitor Gemeenten 2013 Personeelsmonitor Gemeenten 2013 2013 Inhoudsopgave Highlights uit de Personeelsmonitor 2013 5 1 Ontwikkeling gemeentelijke bezetting 9 1.1 De totale bezetting 10 1.2 Naar

Nadere informatie

Verzuimcijfers 2010 sector Gemeenten

Verzuimcijfers 2010 sector Gemeenten Verzuimcijfers 00 sector Gemeenten A+O fonds Gemeenten, april 0 Ziekteverzuim bij gemeenten daalt licht tot, procent in 00 Het ziekte van gemeenten is in 00 licht gedaald tot, procent. Ten opzichte van

Nadere informatie

Sociaal jaarverslag 2012

Sociaal jaarverslag 2012 Sociaal jaarverslag 2012 Sociaal jaarverslag 2012 Inhoud Voorwoord... 4 Kengetallen Personeel 2012 Kerncijfers Sociaal Jaarverslag 2012 en 2011... 6 Omvang formatie en personeelsbezetting... 7 Overige

Nadere informatie

Personeelsmonitor Gemeenten 2014

Personeelsmonitor Gemeenten 2014 Personeelsmonitor Gemeenten 2014 leeswijzer De Personeelsmonitor 2014 is enigszins veranderd ten opzichte van eerdere jaargangen. In plaats van een uitgebreid rapport is er dit jaar gekozen voor een meer

Nadere informatie

Kengetallen Mobiliteitsbranche 2003-2013

Kengetallen Mobiliteitsbranche 2003-2013 Kengetallen Mobiliteitsbranche 2003-2013 Kengetallen Mobiliteitsbranche 2003-2013 drs. W. van Ooij MarktMonitor Januari 2015 Kengetallen Mobiliteitsbranche 2003-2013 . Kengetallen Mobiliteitsbranche 2003-2013

Nadere informatie

Personeelsmonitor Gemeenten 2015

Personeelsmonitor Gemeenten 2015 Personeelsmonitor Gemeenten 2015 leeswijzer De Personeelsmonitor 2015 bestaat net als vorig jaar uit een beknopte publicatie bestaande uit highlights, een samenvatting en een tabellenboek. Meer informatie

Nadere informatie

Sociaal jaarverslag De belangrijkste ontwikkelingen en cijfermatige trends over 2014

Sociaal jaarverslag De belangrijkste ontwikkelingen en cijfermatige trends over 2014 Samenvatting De daling van de bezetting bij gemeenten heeft in 2014 doorgezet, dit is ook in onze organisatie het geval. Deze trend is binnen gemeenteland ook zichtbaar. Bij vertrek van medewerkers worden

Nadere informatie

Feiten en cijfers 2010 Branche WMD

Feiten en cijfers 2010 Branche WMD Feiten en cijfers 2010 Branche WMD Ieder jaar maakt FCB de zogenoemde factsheets. Deze bestaat uit cijfers over de branche in een bepaald jaar. De cijfers over 2010 worden met de ontwikkelingen ook in

Nadere informatie

Inleiding Jaarlijks wordt het sociaal jaarverslag opgemaakt waarmee verantwoording wordt afgelegd over de gemeentelijke bedrijfsvoering.

Inleiding Jaarlijks wordt het sociaal jaarverslag opgemaakt waarmee verantwoording wordt afgelegd over de gemeentelijke bedrijfsvoering. Zaaknummer: 00343846 Onderwerp: en resultaten exitgesprekken 2012 Collegevoorstel Inleiding Jaarlijks wordt het sociaal jaarverslag opgemaakt waarmee verantwoording wordt afgelegd over de gemeentelijke

Nadere informatie

KENGETALLEN MOBILITEITSBRANCHE

KENGETALLEN MOBILITEITSBRANCHE KENGETALLEN MOBILITEITSBRANCHE 2005-2016 Juni 2016 Kengetallen mobiliteitsbranche 2005-2016 1 INHOUD 1. Aanleiding 3 2. Conclusie 5 3. Resultaten 10 3.1 Werkgevers 10 3.2 Medewerkers 27 3.3 Branchemobiliteit

Nadere informatie

Feiten en cijfers 2010 Branche Kinderopvang

Feiten en cijfers 2010 Branche Kinderopvang Feiten en cijfers 2010 Branche Kinderopvang Ieder jaar maakt FCB de zogenoemde factsheets. Deze bestaat uit cijfers over de branche in een bepaald jaar. De cijfers over 2010 worden met de ontwikkelingen

Nadere informatie

SOCIAAL JAARVERSLAG 2010

SOCIAAL JAARVERSLAG 2010 IN-, DOOR- EN UITSTROOM SOCIAAL JAARVERSLAG 2010 INSTROOM In 2010 zijn 12 nieuwe medewerkers bij de gemeente Heusden in dienst getreden. Het instroompercentage is sterk gedaald ten opzichte van 2009 en

Nadere informatie

CIJFERS UIT DE REGISTRATIE VAN FYSIOTHERAPEUTEN (in de eerste lijn)

CIJFERS UIT DE REGISTRATIE VAN FYSIOTHERAPEUTEN (in de eerste lijn) CIJFERS UIT DE REGISTRATIE VAN FYSIOTHERAPEUTEN (in de eerste lijn) Peiling 1 januari 2012 D.T.P. VAN HASSEL R.J. KENENS NOVEMBER 2013 CIJFERS UIT DE REGISTRATIE VAN BEROEPEN IN DE GEZONDHEIDSZORG CIJFERS

Nadere informatie

FORUM Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt: effecten van de economische crisis 2 e kwartaal 2009

FORUM Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt: effecten van de economische crisis 2 e kwartaal 2009 FORUM Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt: effecten van de economische crisis 2 e kwartaal 29 Groei van werkloosheid onder zet door! In het 2 e kwartaal van 29 groeide de werkloosheid onder (niet-westers)

Nadere informatie

Utrecht, december 2002 VFA172/LH/MvG CIJFERS OVER FYSIOTHERAPEUTEN IN DE EERSTE LIJN

Utrecht, december 2002 VFA172/LH/MvG CIJFERS OVER FYSIOTHERAPEUTEN IN DE EERSTE LIJN Utrecht, december 2002 VFA172/LH/MvG CIJFERS OVER FYSIOTHERAPEUTEN IN DE EERSTE LIJN 2001 CIJFERS OVER FYSIOTHERAPEUTEN IN DE EERSTE LIJN 2001 L. Hingstman R. Kenens November 2002 Aantal inwoners per full-time

Nadere informatie

pagina 1 25 aan Sectorcommissie Loonwerk onderwerp Factsheet Loonwerk 2011 Documentnummer Na datum 29 oktober 2012 van Judith Terwijn

pagina 1 25 aan Sectorcommissie Loonwerk onderwerp Factsheet Loonwerk 2011 Documentnummer Na datum 29 oktober 2012 van Judith Terwijn pagina 1 25 aan Sectorcommissie Loonwerk onderwerp Factsheet Loonwerk 2011 Documentnummer 20120679Na van Judith Terwijn datum 29 oktober 2012 Inleiding Het Colland Bestuursbureau voert jaarlijks een arbeidsmarktonderzoek

Nadere informatie

Kengetallen Mobiliteitsbranche

Kengetallen Mobiliteitsbranche Kengetallen Mobiliteitsbranche 2002-2012 Kengetallen Mobiliteitsbranche 2002-2012 drs. W. van Ooij dr. K.Karpinska MarktMonitor september 2013 Inhoudsopgave Samenvatting -------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Werkloosheid nauwelijks veranderd

Werkloosheid nauwelijks veranderd Persbericht Pb14-084 18-12-2014 09.30 uur Werkloosheid nauwelijks veranderd - Werkloosheid blijft 8 procent - Meer mensen aan het werk in de afgelopen drie maanden - Aantal WW-uitkeringen met 6 duizend

Nadere informatie

pagina 1 18 onderwerp Factsheet Loonwerk 2010 aan Sectorcommissie Loonwerk Documentnummer 20111098N datum 29 november 2011 van Daniella van der Veen

pagina 1 18 onderwerp Factsheet Loonwerk 2010 aan Sectorcommissie Loonwerk Documentnummer 20111098N datum 29 november 2011 van Daniella van der Veen pagina 1 18 aan Sectorcommissie Loonwerk onderwerp Factsheet Loonwerk 2010 Documentnummer 20111098N van Daniella van der Veen datum 29 november 2011 Inleiding Het Colland Bestuursbureau voert jaarlijks

Nadere informatie

CBS: Meer werkende vrouwen op de arbeidsmarkt

CBS: Meer werkende vrouwen op de arbeidsmarkt CBS: Meer werkende vrouwen op de arbeidsmarkt Tussen maart en mei is het aantal mensen met een baan met gemiddeld 6 duizend per maand gestegen. De stijging is volledig aan vrouwen toe te schrijven. Het

Nadere informatie

Persoonlijke gegevens raadsleden

Persoonlijke gegevens raadsleden Persoonlijke gegevens raadsleden Dit document bevat de volgende gegevens van raadsleden: Aantal raadsleden naar gemeentegrootte 1998-2014 Aantal raadsleden naar politieke partij 1998-2014 Aandeel vrouwelijke

Nadere informatie

Sociaal jaarverslag De belangrijkste ontwikkelingen en cijfermatige trends over 2013

Sociaal jaarverslag De belangrijkste ontwikkelingen en cijfermatige trends over 2013 Samenvatting Net zoals vorig jaar zijn de ontwikkelingen op personeelsgebied in lijn van de voorgaande jaren. Zo blijven we op gebied van instroom van nieuwe medewerkers achter bij het landelijk gemiddelde

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid verder toegenomen. Anderhalf jaar stijgende lijn werkloosheid

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid verder toegenomen. Anderhalf jaar stijgende lijn werkloosheid Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB13-003 17 januari 2013 9.30 uur Werkloosheid verder toegenomen Werkloosheid in december opgelopen naar 7,2 procent Vanaf medio vrijwel voortdurende stijging

Nadere informatie

Allochtonen op de arbeidsmarkt 2009-2010

Allochtonen op de arbeidsmarkt 2009-2010 FORUM Maart Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt 9-8e monitor: effecten van de economische crisis In steeg de totale werkloosheid in Nederland met % naar 26 duizend personen. Het werkloosheidspercentage

Nadere informatie

Aantal medewerkers West-Brabant

Aantal medewerkers West-Brabant Regio West-Brabant 1. Werkgelegenheid Zorg en Welzijn West-Brabant In dit katern volgt een overzicht van diverse arbeidsmarktfactoren in de sector zorg en welzijn in de regio West-Brabant. Waar mogelijk

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen opnieuw toegenomen

Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen opnieuw toegenomen Maart 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen opnieuw toegenomen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische

Nadere informatie

Sociaal Jaarverslag. P&O de Kempen juni 2016

Sociaal Jaarverslag. P&O de Kempen juni 2016 Sociaal Jaarverslag 2015 P&O de Kempen juni 2016 1 Inleiding Voor u ligt het sociaal jaarverslag 2015. Dit verslag geeft een beeld van de personele ontwikkelingen in 2015 in relatie tot de voorgaande jaren.

Nadere informatie

Figuur 1: Ontwikkeling aantal leerlingen Figuur 2: Ontwikkeling aantal leerlingen 2009-2013 1 (index: 2009 = 100) 2014-2019 (index: 2014 = 100)

Figuur 1: Ontwikkeling aantal leerlingen Figuur 2: Ontwikkeling aantal leerlingen 2009-2013 1 (index: 2009 = 100) 2014-2019 (index: 2014 = 100) Het aantal leerlingen in het basisonderwijs is tussen 2010 en 2014 gedaald. In de provincie Limburg nam het aantal leerlingen in deze periode het sterkst af. In het voortgezet onderwijs is het aantal leerlingen

Nadere informatie

Rapportage benchmark ziekteverzuim SW-sector, 2007

Rapportage benchmark ziekteverzuim SW-sector, 2007 Rapportage benchmark ziekteverzuim SW-sector, 2007 24-06-2008, Bussum Etienne Lemmens, Orbis Inleiding Vergelijking Respons Regionale spreiding In de CAO voor de sector SW is opgenomen dat de verzuimbenchmark,

Nadere informatie

Werkloosheid daalt verder in september

Werkloosheid daalt verder in september Persbericht Pb14-061 16 oktober 2014 9.30 uur Werkloosheid daalt verder in september - Opnieuw meer mensen aan het werk - In de afgelopen vijf maanden vooral minder mannen werkloos - Aantal WW-uitkeringen

Nadere informatie

Persoonlijke gegevens van Wethouders

Persoonlijke gegevens van Wethouders Persoonlijke gegevens van Wethouders Dit document bevat de volgende gegevens van wethouders: Aantal wethouders naar gemeentegrootte 1998-2014 Aandeel wethouders naar politieke partij 1998-2014 Aandeel

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen April 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen blijven stijgen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen Juni 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage 8 Toelichting

Nadere informatie

Notitie. Verzuimrapportage 2e kwartaal 2014 1. AAN : Commissie Sociale Aangelegenheden en Leden van Veneca. VAN : Secretariaat Veneca

Notitie. Verzuimrapportage 2e kwartaal 2014 1. AAN : Commissie Sociale Aangelegenheden en Leden van Veneca. VAN : Secretariaat Veneca Notitie AAN : Commissie Sociale Aangelegenheden en Leden van Veneca VAN : Secretariaat Veneca DATUM : 22 september 2014 ONDERWERP : Verzuimrapportage 2e kwartaal 2014 NUMMER : 20344209 Algemeen Vanaf het

Nadere informatie

Persoonlijke gegevens raadsleden

Persoonlijke gegevens raadsleden Persoonlijke gegevens raadsleden Dit document bevat de volgende gegevens van raadsleden: Aantal raadsleden naar gemeentegrootte 1998-2016. Aantal raadsleden naar politieke partij 1998-2016. Aandeel vrouwelijke

Nadere informatie

Werkloosheid in oktober vrijwel onveranderd

Werkloosheid in oktober vrijwel onveranderd Persbericht Pb14-070 20 november 2014 09.30 uur Werkloosheid in oktober vrijwel onveranderd - Meer mensen aan het werk - Aantal WW-uitkeringen vrijwel onveranderd - WW-uitkeringen toegenomen vanuit seizoengevoelige

Nadere informatie

Personeelsmonitor Provincies

Personeelsmonitor Provincies Personeelsmonitor Provincies 2011 Managementsamenvatting De volgende ontwikkelingen zijn bijzonder van belang voor het te voeren HRM-beleid door provincies. De werkgelegenheid bij de provincies is met

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Alle verzuimgrootheden worden berekend exclusief zwangerschap, tenzij anders vermeld.

Inhoudsopgave. Alle verzuimgrootheden worden berekend exclusief zwangerschap, tenzij anders vermeld. Inhoudsopgave 1. Tijdreeks verzuimcijfers 2. Verzuim naar geslacht 3. Verzuim naar grootteklasse 4. Verzuim en meldingsfrequentie naar leeftijd 5. Combinatie verzuimpercentage en meldingsfrequentie 6.

Nadere informatie

Kortetermijnontwikkeling

Kortetermijnontwikkeling Artikel, donderdag 22 september 2011 9:30 Arbeidsmarkt in vogelvlucht Het aantal banen van werknemers en het aantal openstaande vacatures stijgt licht. De loonontwikkeling is gematigd. De stijging van

Nadere informatie

pagina 1 18 aan Sectorcommissie Paddenstoelen onderwerp Factsheet Paddenstoelen 2010 Documentnummer N datum 21 februari 2012

pagina 1 18 aan Sectorcommissie Paddenstoelen onderwerp Factsheet Paddenstoelen 2010 Documentnummer N datum 21 februari 2012 pagina 1 18 aan Sectorcommissie Paddenstoelen onderwerp Factsheet Paddenstoelen 2010 Documentnummer 20120140N van Daniella van der Veen datum 21 februari 2012 Inleiding Het Colland Bestuursbureau voert

Nadere informatie

Personeel in Perspectief

Personeel in Perspectief Personeel in Perspectief Monitor gemeenten 2002 Colofon Opdrachtgever Stichting A+O fonds Gemeenten Projectleider A+O fonds Gemeenten De heer G. Evers Projectmedewerker A+O fonds Gemeenten Mevrouw H.J.E.

Nadere informatie

Sociaal jaarverslag 2015

Sociaal jaarverslag 2015 Sociaal jaarverslag 2015 Sociaal jaarverslag 2015 Wageningen UR Met elkaar maken we Wageningen UR; de medewerker is ons belangrijkste kapitaal en de ontwikkeling van onze medewerkers draagt bij aan de

Nadere informatie

Personeelsmonitor PROVINCIES 2013

Personeelsmonitor PROVINCIES 2013 Personeelsmonitor PROVINCIES Inhoudsopgave Management samenvatting 4 1 Werkgelegenheid 6 1.1 WERKGELEGENHEID DAALT VOOR 5 Keuze in arbeidsvoorwaarden, werktijden en verlof 14 5.1 IKAP 14 5.2 OUDERSCHAPSVERLOF

Nadere informatie

Grafimedia. in cijfers

Grafimedia. in cijfers Grafimedia in cijfers 2015 Inhoud Branche in cijfers 5 Ontwikkeling bedrijven 6 Soorten bedrijven 7 Mutaties in bedrijven 8 Faillissementen 9 Poducentenprijsindex (PPI) grafimediabranche 10 Omzetontwikkeling

Nadere informatie

Werkloosheid in augustus gedaald

Werkloosheid in augustus gedaald Persbericht PB13-061 19 september 09.30 uur Werkloosheid in augustus gedaald - In augustus minder werkloze jongeren - Stijgende trend werkloosheid minder sterk - Bijna 400 duizend WW-uitkeringen De voor

Nadere informatie

Kwartaalrapportage Arbeidsmarkt Breda 2009

Kwartaalrapportage Arbeidsmarkt Breda 2009 Kwartaalrapportage Arbeidsmarkt Breda 2009 Economische krimp in 2009 Aantal vacatures sterk gedaald Werkloosheid in Breda stijgt me 14% Bredase bijstand daalt minimaal Bijstand onder jongeren sterk gestegen

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen September 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage

Nadere informatie

Stoppen als huisarts: trends in aantallen en percentages

Stoppen als huisarts: trends in aantallen en percentages Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Stoppen als huisarts: trends in aantallen en percentages Een analyse van de huisartsenregistratie over de

Nadere informatie

Factsheet Open teelten Boomkwekerij Ontwikkelingen in de sector op basis van de administratie van Colland Arbeidsmarkt in 2013

Factsheet Open teelten Boomkwekerij Ontwikkelingen in de sector op basis van de administratie van Colland Arbeidsmarkt in 2013 Factsheet Open teelten Boomkwekerij 2014 Ontwikkelingen in de sector op basis van de administratie van Colland Arbeidsmarkt in 2013 Colland Bestuursbureau, 14 oktober 2014 Pagina 2 27 Inhoudsopgave Toelichting

Nadere informatie

HR Monitor 2008. Sector Waterschappen in Beeld

HR Monitor 2008. Sector Waterschappen in Beeld HR Monitor 2008 Sector Waterschappen in Beeld HR Monitor sector waterschappen over 2008 Rapport Stratus marktonderzoek B.V. drs. P.C.N. Honcoop Zoetermeer, juli 2009 In opdracht van A&O fonds Waterschappen

Nadere informatie

Totaalbeeld arbeidsmarkt: werkloosheid in februari 6 procent

Totaalbeeld arbeidsmarkt: werkloosheid in februari 6 procent Arbeidsmarkt in vogelvlucht Gemiddeld over de afgelopen vier maanden is er een licht stijgende trend in de werkloosheid. Het aantal banen van werknemers stijgt licht en het aantal openstaande vacatures

Nadere informatie

Analyse ontwikkeling leerlingaantallen

Analyse ontwikkeling leerlingaantallen Analyse ontwikkeling leerlingaantallen Naar aanleiding van de 1 oktobertelling 2014 heeft VGS Adivio weer een korte analyse uitgevoerd waarbij onderzocht is in hoeverre de leerlingaantallen onderhevig

Nadere informatie

CBS: Lichte toename werkenden, minder werklozen

CBS: Lichte toename werkenden, minder werklozen CBS: Lichte toename werkenden, minder werklozen Het aantal mensen met werk is in de periode februari-april met gemiddeld 2 duizend per maand toegenomen. Vooral jongeren en 45-plussers gingen aan de slag.

Nadere informatie

Rapportage beoordelen en incidenteel belonen 2012

Rapportage beoordelen en incidenteel belonen 2012 Rapportage beoordelen en incidenteel belonen 2012 Oktober 2013 Samenvatting Provinciebreed wordt er in 2012 met 91% van de medewerkers een planningsgesprek gevoerd, met 81% een voortgangsgesprek en met

Nadere informatie

Grote gemeenten goed voor driekwart van bevolkingsgroei tot 2025

Grote gemeenten goed voor driekwart van bevolkingsgroei tot 2025 Persbericht PB13 062 1 oktober 2013 9:30 uur Grote gemeenten goed voor driekwart van bevolkingsgroei tot 2025 Tussen 2012 en 2025 groeit de bevolking van Nederland met rond 650 duizend tot 17,4 miljoen

Nadere informatie

Werkloosheid verder toegenomen

Werkloosheid verder toegenomen Persbericht PB14-019 20 maart 09.30 uur Werkloosheid verder toegenomen - Werkloze beroepsbevolking in februari met 13 duizend gestegen - Vrijwel evenveel werkloze jongeren als drie maanden geleden - Aantal

Nadere informatie

Gemeente Nijmegen in cijfers Sociaal Jaarverslag 2013

Gemeente Nijmegen in cijfers Sociaal Jaarverslag 2013 Gemeente Nijmegen in cijfers Sociaal verslag 2013 kerncijfers 2012 2012 2013 2013 % % Totale formatie 1.824 1.608 Aantal medewerkers 2.019 1.662 Gemiddelde leeftijd 48,0 48,2 Aantal jongeren 63 3,1% 37

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Alle verzuimgrootheden worden berekend exclusief zwangerschap, tenzij anders vermeld.

Inhoudsopgave. Alle verzuimgrootheden worden berekend exclusief zwangerschap, tenzij anders vermeld. Inhoudsopgave 1. Verzuim naar geslacht 2. Tijdreeks verzuimcijfers 3. Verzuim naar grootteklasse 4. Verzuim en meldingsfrequentie naar leeftijd 5. Combinatie verzuimpercentage en meldingsfrequentie 6.

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Mei 2007

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Mei 2007 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Mei 2007 Amsterdam, juni 2007 Forse daling aantal niet-werkende werkzoekenden In 2007 daalde het aantal niet-werkende werkzoekenden (nww) met 13.500 (-2,6) naar 512.907. Dit is

Nadere informatie

Werkloosheid opnieuw gestegen

Werkloosheid opnieuw gestegen Persbericht PB14-012 20 februari 09.30 uur Werkloosheid opnieuw gestegen - Werkloze beroepsbevolking in januari met 10 duizend toegenomen - Aantal WW-uitkeringen met 23 duizend gestegen De voor seizoeninvloeden

Nadere informatie

Noord-Holland heeft hoogste startersquote

Noord-Holland heeft hoogste startersquote Vooruitzicht Starters Noord-Holland heeft hoogste startersquote Ontwikkeling aantal starters onzeker door nieuwe wetgeving Fors meer taxichauffeurs door nieuwe taxiwet en Uber Ontwikkeling aantal starters

Nadere informatie

Notitie NOTITIE. Verzuimrapportage 4 e kwartaal AAN : Commissie Sociale Aangelegenheden en Leden van Veneca. VAN : Secretariaat Veneca

Notitie NOTITIE. Verzuimrapportage 4 e kwartaal AAN : Commissie Sociale Aangelegenheden en Leden van Veneca. VAN : Secretariaat Veneca Notitie AAN : Commissie Sociale Aangelegenheden en Leden van Veneca VAN : Secretariaat Veneca DATUM : juli 2013 ONDERWERP : Verzuimrapportage 1e 2013 NUMMER : 20216018 Algemeen Vanaf het 2004 verzorgt

Nadere informatie

Langzaam maar zeker zijn ook de gevolgen van de economische krimp voor de arbeidsmarkt zichtbaar

Langzaam maar zeker zijn ook de gevolgen van de economische krimp voor de arbeidsmarkt zichtbaar In de vorige nieuwsbrief in september is geprobeerd een antwoord te geven op de vraag: wat is de invloed van de economische situatie op de arbeidsmarkt? Het antwoord op deze vraag was niet geheel eenduidig.

Nadere informatie

Factsheet Bos en Natuur Ontwikkelingen in de sector op basis van de administratie van Colland Arbeidsmarkt 2013

Factsheet Bos en Natuur Ontwikkelingen in de sector op basis van de administratie van Colland Arbeidsmarkt 2013 Factsheet Bos en Natuur 2014 Ontwikkelingen in de sector op basis van de administratie van Colland Arbeidsmarkt 2013 Colland Bestuursbureau, 8 december 2014 Pagina 2 27 Inhoudsopgave Toelichting 3 Samenvatting

Nadere informatie

Gegevensdefinities en berekeningen. Personeelsmonitor Gemeenten 2014

Gegevensdefinities en berekeningen. Personeelsmonitor Gemeenten 2014 Gegevensdefinities en berekeningen Personeelsmonitor Gemeenten 2014 1 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Gegevensdefinities en berekeningen 4 2.1 Formatie en bezetting 4 2.2 Personele consequenties als gevolg van

Nadere informatie

Samenvatting Benchmark O&O beleid gemeenten. Tweede meting werkgevers en werknemers

Samenvatting Benchmark O&O beleid gemeenten. Tweede meting werkgevers en werknemers Samenvatting Benchmark O&O beleid gemeenten Tweede meting werkgevers en werknemers 2 Inleiding In deze brochure vindt u de belangrijkste resultaten van de benchmark Opleiden en Ontwikkelen. De benchmark

Nadere informatie

JAARMONITOR 2016 JANUARI Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland

JAARMONITOR 2016 JANUARI Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland JAARMONITOR 2016 JANUARI 2017 Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland Inhoud 3 FREELANCERS GEBAAT BIJ ONRUST OP ARBEIDSMARKT 4 BEDRIJVEN MAKEN MEER GEBRUIK VAN FREELANCERS EN FLEXWERKERS

Nadere informatie

pagina 1 20 aan Sectorcommissie Bedrijfsverzorgingsdiensten onderwerp Factsheet Bedrijfsverzorgingsdiensten 2011 Documentnummer N

pagina 1 20 aan Sectorcommissie Bedrijfsverzorgingsdiensten onderwerp Factsheet Bedrijfsverzorgingsdiensten 2011 Documentnummer N pagina 1 20 aan Sectorcommissie Bedrijfsverzorgingsdiensten onderwerp Factsheet Bedrijfsverzorgingsdiensten 2011 Documentnummer 20130221N van Judith Terwijn datum 22 april 2013 Inleiding Het Colland Bestuursbureau

Nadere informatie

Branche Viewer. Algemene Ziekenhuizen. Kwartaal

Branche Viewer. Algemene Ziekenhuizen. Kwartaal Branche Viewer Algemene Ziekenhuizen Kwartaal 2016-1 Inhoudsopgave Voorwoord/Analyse 1. Verzuimpercentage naar ziektejaar 2. Tijdreeks verzuimcijfers 3. Combinatie verzuimpercentage en meldingsfrequentie

Nadere informatie

Leenonderzoek Verbouwingen De cijfers 2016 vs 2015

Leenonderzoek Verbouwingen De cijfers 2016 vs 2015 Leenonderzoek Verbouwingen De cijfers 2016 vs 2015 Geldshop, onafhankelijk adviseur en bemiddelaar in consumptief krediet, heeft een grootschalig onderzoek gedaan naar leningaanvragen voor het leendoel

Nadere informatie

Graydon Kwartaalmonitor. Kwartaal

Graydon Kwartaalmonitor. Kwartaal Graydon kwartaal monitor Kwartaal 2 216 1 Inhoud Inleiding 3 Persbericht 4 Overzicht per branche 5 Vergelijking Q4-215, Q1 216 en Q2 216 Starters per branche 5 Opheffingen per branche 6 Faillissementen

Nadere informatie

Monitor Gemeenten 2003

Monitor Gemeenten 2003 P e r s o n e e l i n P e r s p e c t i e f Monitor Gemeenten 2003 A+O fonds Gemeenten Colofon Opdrachtgever Stichting A+O fonds Gemeenten, Den Haag Projectleider: de heer G.E. Evers Projectmedewerker:

Nadere informatie

HR Monitor 2010. Sector Waterschappen in Beeld

HR Monitor 2010. Sector Waterschappen in Beeld HR Monitor 2010 Sector Waterschappen in Beeld HR-monitor 2010 sector waterschappen in beeld drs. P.C.N. Honcoop Zoetermeer, juli 2011 Inhoudsopgave 1 Inleiding 11 1.1 Achtergrond 11 1.2 Doelstelling 12

Nadere informatie

KWARTAALMONITOR APRIL 2016. Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland

KWARTAALMONITOR APRIL 2016. Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland KWARTAALMONITOR APRIL 2016 Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland Inhoud 3 WAT TE DOEN MET ÉÉN MILJOEN 4 BEDRIJVEN SPELEN IN OP WET DBA 5 VEEL STARTENDE FREELANCERS OP LEEFTIJD 6

Nadere informatie

Grootste stijging aantal nieuwe WIA-uitkering in het hoger beroepsonderwijs

Grootste stijging aantal nieuwe WIA-uitkering in het hoger beroepsonderwijs Langdurig zieke werknemers die in aanmerking komen voor een uitkering op grond van arbeidsongeschiktheid vielen voorheen onder de Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO). Op 1 januari 2006 maakte

Nadere informatie

Graydon Kwartaalmonitor. Kwartaal

Graydon Kwartaalmonitor. Kwartaal Graydon kwartaal monitor Kwartaal 3 216 1 Inhoud Inleiding 3 Persbericht 4 Overzicht per branche 6 Vergelijking Q1-216, Q2 216 en Starters per branche 7 Opheffingen per branche 8 Faillissementen per branche

Nadere informatie

UWV Kennisverslag

UWV Kennisverslag UWV Kennisverslag 2016-8 Marcel Spijkerman DE DALENDE ARBEIDSPARTICIPATIE VAN WGA ERS VERKLAARD Over de invloed van vergrijzing en uitkeringsduur Kenniscentrum UWV September 2016 Het UWV Kennisverslag

Nadere informatie

Graydon Kwartaalmonitor. incl Kwartaal 4

Graydon Kwartaalmonitor. incl Kwartaal 4 Graydon kwartaal monitor incl Kwartaal 4 1 Inhoud Inleiding 3 Persbericht 4 Per branche Overzicht Q2, Q3 en Q4 8 Starters per branche 9 Opheffingen per branche 1 Faillissementen per branche 11 Netto-Groei

Nadere informatie

Langdurige werkloosheid in Nederland

Langdurige werkloosheid in Nederland Langdurige werkloosheid in Nederland Robert de Vries In 25 waren er 483 duizend werklozen. Hiervan waren er 23 duizend 42 procent langdurig werkloos. Langdurige werkloosheid komt vooral voor bij ouderen.

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Alle verzuimgrootheden worden berekend exclusief zwangerschap, tenzij anders vermeld.

Inhoudsopgave. Alle verzuimgrootheden worden berekend exclusief zwangerschap, tenzij anders vermeld. Inhoudsopgave 1. Verzuim naar geslacht 2. Tijdreeks verzuimcijfers 3. Verzuim naar grootteklasse 4. Verzuim en meldingsfrequentie naar leeftijd 5. Combinatie verzuimpercentage en meldingsfrequentie 6.

Nadere informatie

Factsheet Groothandel in Bloembollen Ontwikkelingen in de sector op basis van de administratie van Colland Arbeidsmarkt

Factsheet Groothandel in Bloembollen Ontwikkelingen in de sector op basis van de administratie van Colland Arbeidsmarkt Factsheet Groothandel in Bloembollen 2013 Ontwikkelingen in de sector op basis van de administratie van Colland Arbeidsmarkt Colland Bestuursbureau, 5 februari 2014 Pagina 2 26 Inhoudsopgave Toelichting

Nadere informatie

Aantal instromende studenten tussen 2010 2014 gedaald. Figuur 1: Ontwikkeling instroom lerarenopleidingen 2010 2014. 1

Aantal instromende studenten tussen 2010 2014 gedaald. Figuur 1: Ontwikkeling instroom lerarenopleidingen 2010 2014. 1 Het aantal studenten dat start met een opleiding tot leraar basisonderwijs, leraar speciaal onderwijs of leraar voortgezet onderwijs is tussen en afgenomen. Bij de tweedegraads en eerstegraads hbo-lerarenopleidingen

Nadere informatie

Economische monitor. Voorne PutteN 5 GEMEENTEN. 5 e editie. Opzet en inhoud. Deze factsheet is de vijfde editie van de

Economische monitor. Voorne PutteN 5 GEMEENTEN. 5 e editie. Opzet en inhoud. Deze factsheet is de vijfde editie van de 5 e editie Economische monitor Voorne PutteN Opzet en inhoud Deze factsheet is de vijfde editie van de Economische Monitor Voorne-Putten en presenteert recente economische ontwikkelingen van Voorne-Putten

Nadere informatie

Alcoholhulpvraag in Nederland

Alcoholhulpvraag in Nederland Alcoholhulpvraag in Nederland Belangrijkste ontwikkelingen van de hulpvraag voor alcoholproblematiek in de verslavingszorg 25-214 Houten, december 215 Stichting IVZ Alcoholhulpvraag in Nederland Belangrijkste

Nadere informatie

Uitstroommonitor praktijkonderwijs 2012-2013 Samenvatting van de monitor 2012-2013 en de volgmodules najaar 2013

Uitstroommonitor praktijkonderwijs 2012-2013 Samenvatting van de monitor 2012-2013 en de volgmodules najaar 2013 Uitstroommonitor praktijkonderwijs 2012-2013 Samenvatting van de monitor 2012-2013 en de volgmodules najaar 2013 Platform Praktijkonderwijs Rotterdam, 2 december 2013 1 Introductie In deze beknopte samenvatting

Nadere informatie

HYPOTHEEK INDEX 2E KWARTAAL 2016

HYPOTHEEK INDEX 2E KWARTAAL 2016 HYPOTHEEK INDEX 2E KWARTAAL 2016 De Hypotheek Index geeft ieder kwartaal inzicht in het consumentengedrag op het gebied van hypotheken. De kerncijfers zijn afkomstig van De Hypotheker die met ruim 10 procent

Nadere informatie

Personeelsmonitor Provincies. Benchmarkrapport Provincie Gelderland

Personeelsmonitor Provincies. Benchmarkrapport Provincie Gelderland Personeelsmonitor Provincies Benchmarkrapport Zoetermeer, september 2014 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers en/of teksten als toelichting of ondersteuning

Nadere informatie

SOCIAAL JAARVERSLAG 2013

SOCIAAL JAARVERSLAG 2013 SOCIAAL JAARVERSLAG 2013 Aantallen en fte s In 2013 is er binnen de Regio zowel een kleine afname van het aantal fte geweest als van het aantal medewerkers ten opzichte van 2012. Tabel 1 Aantal medewerkers

Nadere informatie

Personeelsmonitor Provincies. Benchmarkrapport Provincie Flevoland

Personeelsmonitor Provincies. Benchmarkrapport Provincie Flevoland Personeelsmonitor Provincies Benchmarkrapport Zoetermeer, september 2014 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers en/of teksten als toelichting of ondersteuning

Nadere informatie

Vernet Health Ranking. Verzuim in de branche. Ontwikkeling van verzuim. Gemiva-SVG Groep. Vernet-ID Gehandicaptenzorg

Vernet Health Ranking. Verzuim in de branche. Ontwikkeling van verzuim. Gemiva-SVG Groep. Vernet-ID Gehandicaptenzorg Naam Gemiva-SVG Groep Vernet-ID 641316 Gehandicaptenzorg Vernet Health Ranking Over 2013 is de Vernet Health Ranking(*) voor uw organisatie bepaald. Uw score in 2013 is 9,7. heeft een goede performance

Nadere informatie