Samenvatting Opleidingsinitiatieven waterschappen 2012 Versie Status A&O-fonds Waterschappen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Samenvatting Opleidingsinitiatieven waterschappen 2012 Versie Status A&O-fonds Waterschappen"

Transcriptie

1 Samenvatting Opleidingsinitiatieven waterschappen 2012 Versie Oktober 2012 Status Definitief A&O-fonds Waterschappen Postbus AN Den Haag T

2 Voorwoord Samenvatting opleidingsinitiatieven waterschappen 2012 Introductie In dit rapport wordt een korte samenvatting gegeven van de belangrijkste resultaten die naar voren zijn gekomen uit de enquête over opleidingsinitiatieven van de waterschappen. Deze enquête is in opdracht van het A&O-fonds Waterschappen uitgevoerd. De enquête is in september 2012 uitgezet, waarbij waterschappen, hoogheemraadschappen en van toepassing zijnde samenwerkingsverbanden is gevraagd om hun drie belangrijkste opleidingsinitiatieven van dat jaar te beschrijven. Respons Dit jaar hebben de volgende organisaties de enquête ingevuld: Waterschappen Waterschap Hunze en Aa s Waterschap Roer en Maas Waterschap Peel en Maasvallei Waterschap Scheldestromen Waterschap Rivierenland Lococensus-Tricijn Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden Belastingsamenwerking gemeenten en waterschappen Waterschap Noorderzijlvest Unie van Waterschappen Hoogheemraadschap van Rijnland Het Waterschapshuis Hoogheemraadschap van Delfland De Regionale Belastinggroep Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier Deze 15 organisaties hebben tezamen 36 opleidingsinitiatieven beschreven. Twee van de genoemde organisaties gaven aan geen opleidingsinitiatieven te hebben ondernomen die relevant zijn voor deze inventarisatie. Samenvatting opleidingsinitiatieven Waterschappen

3 Inhoudsopgave Opleidingsinitiatieven waterschappen Typering opleidingsinitiatieven Tabel toont de verdeling van de opleidingsinitiatieven over de verschillende doelgroepen die genoemd zijn Figuur 1. Geeft de verdeling aan van de cursussen over opleidingsniveau Omvang van de opleidingsinitiatieven Looptijd van de opleidingsinitiatieven Verdeling van het aantal deelnemers Organisatie opleidingsinitiatieven Onderwijsvormen Waardering opleidingsinitiatieven Opleidingsinitiatieven Voorgenomen Opleidingsinitiatieven Samenvatting opleidingsinitiatieven Waterschappen

4 1. Typering opleidingsinitiatieven De meeste opleidingsinitiatieven betroffen dit jaar vakspecifieke opleidingen (44%), zoals medewerker Natuur en Leefomgeving, omgaan met Agressie en Geweld, Veilig werken met de Bosmaaier Land Water en Milieu, (Beroepsbegeleidende Leerweg). De overige cursussen waren evenredig verdeeld over politiek/ bestuurlijke vaardigheden (17%), communicatievaardigheden (14%) en projectvaardigheden (14%). Verder werd er door een organisatie een Management Development traject geïnitieerd. De cursussen die geïnitieerd zijn op gebied van politiek/ bestuurlijke vaardigheden (17%) zijn Lobby training, Politiek Bestuurlijke Sensitiviteit, beïnvloeden zonder macht, Training Bestuursvoorstellen schrijven en beïnvloedingsvaardigheden. Cursussen op gebied van communicatievaardigheden (14%) waren: Schrijfstijlverbetering, Adviesvaardigheden, Gespreksvaardigheden leidinggevende, cursus brieven schrijven en Snel een goede brief schrijven. Opleidingsinitiatieven die verband houden met het uitvoeren van projecten (14 %) zijn: Opdrachtgever/ opdrachtnemer, Prince2, Projectmatig werken, Projectmanagement en Projectmatig Creëren. 1.1 Tabel 1 toont de verdeling van de opleidingsinitiatieven over de verschillende doelgroepen die genoemd zijn. Tabel 1. Aantal opleidingsinitiatieven per doelgroep Doelgroep Aantal Percentage Alle medewerkers van de organisatie 4 11% Beleidsmedewerkers en adviseurs 5 14% Leidinggevenden en teamleiders 2 6% Projectleiders en projectmedewerkers 9 25% Vakspecifieke cursus voor medewerkers uitvoerende beroepen* 12 33% Medewerkers met een specifieke rol** 3 8% Overig 1 3% Totaal % * Bijvoorbeeld buitendienstmedewerkers, peilbeheerders en monteurs ** Bijvoorbeeld budgetbeheerders Figuur 1 geeft de verdeling aan van de cursussen over opleidingsniveaus. De grafiek laat duidelijk zien dat de meerderheid van de opleidingen wordt gegeven op mbo en mbo/hbo niveau (beide 17%). Figuur 1. Verdeling van de cursussen over opleidingsniveaus Samenvatting opleidingsinitiatieven Waterschappen

5 In de enquête konden respondenten aangeven of de opleiding gericht was op organisatieontwikkeling (ontwikkeling medewerker gericht op organisatiedoelstellingen), persoonlijke vaardigheden (algemene ontwikkeling medewerker) en /of vakspecifieke ontwikkeling, gericht op specifieke eisen die de functie aan de medewerker stelt. De opleidingen die de water- en hoogheemraadschappen dit jaar beschreven hebben, vallen het vaakst onder vakspecifieke vaardigheden (22 keer), gevolgd door persoonlijke vaardigheden (21 keer). De opleidingen zijn het minst gericht op organisatieontwikkeling (14 keer). Wat opvalt, is dat veel opleidingen zowel bedoeld zijn voor persoonlijke vaardigheden en vakspecifieke ontwikkeling (7 keer). Vijf keer vielen opleidingen onder zowel organisatieontwikkeling als persoonlijke vaardigheden en vakspecifieke ontwikkeling Omvang van de opleidingsinitiatieven Over het algemeen zijn er veel korte cursussen en opleidingen georganiseerd. Vijftien cursussen hadden een looptijd van 1 tot 2 dagen, tien cursussen duurden 3 tot 5 dagen. De overige looptijden staan vermeld in tabel Looptijd van de opleidingsinitiatieven Tabel 2. Looptijd van de opleidingsinitiatieven Looptijd Aantal opleidingsinitiatieven Percentage 1-2 dagen 15 42% 3-5 dagen 10 28% Langer dan 5 dagen 7 19% Niet vermeld 4 11% Totaal % Net als vorig jaar werden veel opleidingen georganiseerd voor grote groepen medewerkers tegelijk. Gemiddeld namen nu 62 medewerkers van de organisatie deel aan de opleiding. Vorig jaar lag dit gemiddelde nog op 44 medewerkers. Bij het initiatief met de meeste deelnemers waren 400 deelnemers betrokken, het kleinste aantal deelnemers betrof een opleiding voor 5 medewerkers Verdeling van het aantal deelnemers Tabel 3 geeft de verdeling weer van het aantal deelnemers. Tabel 3 Verdeling van het aantal deelnemers Aantal cursisten Aantal opleidingsinitiatieven Percentage 1-10 medewerkers 5 14% medewerkers 10 28% medewerkers 3 8% medewerkers 2 6% medewerkers 1 3% medewerkers 7 19% Meer dan % niet vermeld 3 8% Totaal % Samenvatting opleidingsinitiatieven Waterschappen

6 1.3 Organisatie opleidingsinitiatieven Bijna alle opleidingen die de waterschappen en hoogheemraadschappen dit jaar georganiseerd hebben, werden door externe partijen georganiseerd. Het ging om aanbieders als Schouten en Nelissen, Stichting Wateropleidingen en Helicon Bedrijfsopleidingen. Een opleiding werd intern aangeboden, door een adviesteam. Iets meer dan helft van de opleidingen was eenmalig. Minder dan de helft was al eens eerder verzorgd. Van de opleidingsinitiatieven worden er 26 gekenmerkt als maatwerk, en 4 als standaard. De overige initiatieven zijn door de respondenten niet gekenmerkt Onderwijsvormen In de enquête is eveneens gevraagd naar de onderwijsvorm van de opleidingen. Figuur 2 geeft hier een overzicht van. In vrijwel alle opleidingen was sprake van mondelinge instructie. E-learning wordt slechts een keer toegepast. In de categorie anders, namelijk werden methoden als coaching en learning on-the job genoemd. Figuur 2. Onderwijsvormen opleidingsinitiatieven 1.4 Waardering opleidingsinitiatieven In het laatste deel van de enquête hebben de respondenten een aantal vragen beantwoord over de waardering van de opleidingen. Hierbij moet worden opgemerkt dat niet alle opleidingen op het moment van afname afgerond waren, waardoor niet iedereen deze vragen heeft kunnen beantwoorden. Over het algemeen worden de opleidingen positief beoordeeld. Ook werden, indien ingevuld, de doelen behaald. Vijftien opleidingen worden gewaardeerd met een goed en acht opleidingen met een voldoende. Daarnaast wordt voor vrijwel alle opleidingen aangegeven dat het voor herhaling vatbaar is. Reacties van deelnemers op de opleidingen variëren van positief tot zeer positief. De resultaten die zichtbaar zijn geworden na afloop van de opleidingen, lopen uiteen van bewustwording, tot betere samenwerking, verandering in communicatie, houding en gedrag en beter toegerust op taken. Ook is gevraagd naar specifieke zwakke en sterke punten van de opleidingen. Bij 4 van de 36 opleidingen is een zwak punt genoemd. Hierbij ging het bijvoorbeeld om de volgende zaken: Resultaatmeting Tijdrovend Te weinig vergelijkbaar met de echte praktijk Samenvatting opleidingsinitiatieven Waterschappen

7 Bij een opleiding waarbij samen met de betrokkenen het traject werd uitgezet, werd als zwak punt genoemd: van te voren weet je niet waar je aan begint. Sterke punten werden bij 14 opleidingen genoemd. Onder andere werd genoemd: Praktijk Draagvlak Maatwerk Betrokkenheid trainingsorganisatie Voorbereiding trainer 1.5 Opleidingsinitiatieven Ten slotte is gevraagd naar de opleidingsinitiatieven voor komend jaar. Negen organisaties hebben antwoord gegeven op deze vraag. Opleidingen die genoemd worden, zijn onder andere Management Development programma, adviesvaardigheden, politieke sensitiviteit en persoonlijke vaardigheden/ mobiliteit. Deze 15 organisaties hebben tezamen 36 opleidingsinitiatieven beschreven. Twee van de genoemde organisaties gaven aan geen opleidingsinitiatieven te hebben ondernomen die relevant zijn voor deze inventarisatie. Samenvatting opleidingsinitiatieven Waterschappen

8 2. Voorgenomen Opleidingsinitiatieven Organisatie Voorgenomen opleidingsinitiatieven Opleiding Muskusrattenbestrijders? Waterschap Hunze en Aa's Omgevingsrecht, Presenteren, Kennisborging nee Waterschap Peel en Maasvallei Persoonlijk Eigenaarschap Nemen (PEN), Projectmatig Werken nee Waterschap Rivierenland Cultuurtraject Impuls, Adviesvaardigheden, UAV Contracten ja, dit zijn trajecten die continu doorlopen Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden Cursus Meetbevoegden - Waterschap Noorderzijlvest - Hoogheemraadschap van Rijnland MD-Programma, Academie, E-learning nee Hoogheemraadschap van Delfland MD-Programma, Politieke Sensitiviteit, Adviesvaardigheden nee Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier Organisatie Ontwikkeling - Waterschap Roer en Overmaas - Waterschap Scheldestromen Krachtige Rapporten Schrijven, Gasmeten, Duurzame Inzetbaarheid nee Unie van waterschappen Communicatie, Netwerken, Persoonlijke Vaardigheden/ Mobiliteit nee Het Waterschapshuis Schrijven Bestuursstukken, Output-sturing nee De Regionale Belastinggroep - Samenvatting opleidingsinitiatieven Waterschappen

9 Colofon Opdrachtgever Stichting A&O-fonds Waterschappen Projectmanager Emma van Vliet Eindredactie Emma van Vliet Uitvoering en samenstelling of auteur Eveline Jansen, Stichting Wateropleidingen, Nieuwegein Met dank aan De deelnemende organisaties Vormgeving RUURD Grafisch Ontwerp en advies, Rotterdam Oplage Webdocument Uitgave Stichting Arbeidsmarkt- en Ontwikkelingsfonds Waterschappen, Den Haag. Oktober 2012 Stichting A&O-fonds Waterschappen bevordert en ondersteunt vernieuwende activiteiten op het gebied van arbeidsmarkt en HRM-beleid. Actuele informatie over de verschillende projecten treft u aan op Rechten Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enigerwijze, hetzij elektronisch, mechanisch door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande toestemming van de Stichting A&O-fonds Waterschappen. Hoewel aan deze uitgave de grootst mogelijke zorg is besteed, kunnen de samenstellers niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele onjuistheden, noch kunnen aan de inhoud rechten worden ontleend. Samenvatting opleidingsinitiatieven Waterschappen

EEN ANDERE BAAN VOOR ÉÉN DAG. Zes evenementen waarbij medewerkers voor één dag kennismaken met ander werk en een andere organisatie

EEN ANDERE BAAN VOOR ÉÉN DAG. Zes evenementen waarbij medewerkers voor één dag kennismaken met ander werk en een andere organisatie EEN ANDERE BAAN VOOR ÉÉN DAG Zes evenementen waarbij medewerkers voor één dag kennismaken met ander werk en een andere organisatie DRENTHE EN DE WEEK VAN DE MOBILITEIT Met de twaalf deelnemende organisaties

Nadere informatie

Werken en leren in Nederland

Werken en leren in Nederland Werken en leren in Nederland Lex Borghans Didier Fouarge Andries de Grip Jesper van Thor ROA-R-2014/3 Colofon Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA). Niets uit deze uitgave mag op enige manier

Nadere informatie

INVENTARISATIE INITIATIEVEN OPLEIDEN IN DE SCHOOL

INVENTARISATIE INITIATIEVEN OPLEIDEN IN DE SCHOOL INVENTARISATIE INITIATIEVEN OPLEIDEN IN DE SCHOOL INVENTARISATIE INITIATIEVEN OPLEIDEN IN DE SCHOOL - eindrapport - Auteurs: Regioplan drs. F.E.M. Berndsen dr. M.C. Paulussen-Hoogeboom Hogeschool van

Nadere informatie

Onderzoek naar de mate van in control zijn van verbonden partijen en subsidierelaties van de Gemeente Enschede

Onderzoek naar de mate van in control zijn van verbonden partijen en subsidierelaties van de Gemeente Enschede Onderzoek naar de mate van in control zijn van verbonden partijen en subsidierelaties van de Gemeente Enschede Nederlands Adviesbureau Risicomanagement Enschede, Augustus 213 NAR Advies BV T: 88 43 Postbus

Nadere informatie

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook!

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport Remko van den Dool Marcia de Jong Astrid Cevaal Lambert Wassink Gehandicaptensport Nederland wil stimuleren dat

Nadere informatie

Scholen ondersteunen bij omgaan met verschillen

Scholen ondersteunen bij omgaan met verschillen KORTLOPEND ONDERWIJSONDERZOEK Professionele organisatie 75 Scholen ondersteunen bij omgaan met verschillen Tweede evaluatie van de inzet van een team van orthopedagogen in dienst van een schoolbestuur

Nadere informatie

Evaluatie Invoering 36-urige werkweek en Managementtoets aanvraag meer/minder werk

Evaluatie Invoering 36-urige werkweek en Managementtoets aanvraag meer/minder werk Evaluatie Invoering 36-urige werkweek en Managementtoets aanvraag meer/minder werk Status: Definitief Datum: September 2011 Opdrachtgever: Stichting A&O-fonds Waterschappen Concept, tekst en realisatie:

Nadere informatie

WERK IN UITVOERING. De doorwerking van de drie decentralisaties op de arbeidsorganisatie en het personeel van gemeenten

WERK IN UITVOERING. De doorwerking van de drie decentralisaties op de arbeidsorganisatie en het personeel van gemeenten WERK IN UITVOERING De doorwerking van de drie decentralisaties op de arbeidsorganisatie en het personeel van gemeenten WERK IN UITVOERING De doorwerking van de drie decentralisaties op de arbeidsorganisatie

Nadere informatie

Alcoholopvoeding Durf Nu! Onderzoek onder ouders in regio Nijmegen

Alcoholopvoeding Durf Nu! Onderzoek onder ouders in regio Nijmegen Alcoholopvoeding Durf Nu! Onderzoek onder ouders in regio Nijmegen Onderzoek onder ouders in regio Nijmegen (beginmeting) Onderzoek uitgevoerd door IrisZorg, onder verantwoordelijkheid van GGD Regio Nijmegen

Nadere informatie

Vraag het de VMBO er! Snuffelonderzoek naar VMBO vanuit leerling-perspectief. Januari 2011 P.S. Onderzoek Nijmegen

Vraag het de VMBO er! Snuffelonderzoek naar VMBO vanuit leerling-perspectief. Januari 2011 P.S. Onderzoek Nijmegen Vraag het de VMBO er! Snuffelonderzoek naar VMBO vanuit leerling-perspectief Januari 2011 P.S. Onderzoek Nijmegen Opdrachtgever LAKS Contactpersonen: Chanine Drijver en Anne Hertman Opdrachtnemer P.S.

Nadere informatie

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding.

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Ervaringen van mensen met klachten over de Gezondheidszorg S. Kruikemeier R. Coppen J.J.D.J.M. Rademakers

Nadere informatie

Beurzen onder de loep

Beurzen onder de loep onder de loep Onderzoek onder het Nederlandse bedrijfsleven en exposanten naar het medium beurzen in relatie tot andere marketingcommunicatie instrumenten Fbtn, januari 2006 Copyright Fbtn 2006 Auteursrecht

Nadere informatie

Vervolgopleidingen op eigen initiatief en investering door politiemensen: welke prikkels dragen hieraan bij?

Vervolgopleidingen op eigen initiatief en investering door politiemensen: welke prikkels dragen hieraan bij? Vervolgopleidingen op eigen initiatief en investering door politiemensen: welke prikkels dragen hieraan bij? Ruud Gerards Annemarie Künn-Nelen Annelore Verhagen Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt

Nadere informatie

Visitatie, een krachtig middel voor onderwijsontwikkeling PO/VO BESTUUR, MANAGEMENT EN ONDERWIJSKWALITEIT

Visitatie, een krachtig middel voor onderwijsontwikkeling PO/VO BESTUUR, MANAGEMENT EN ONDERWIJSKWALITEIT BESTUUR, MANAGEMENT EN ONDERWIJSKWALITEIT PO/VO Visitatie, een krachtig middel voor onderwijsontwikkeling Hessel de Boer Zeger van Hoffen Gert Kamphof Tseard Veenstra Josée von Weijhrother Visitatie; een

Nadere informatie

Palliatieve zorg voor andere doelgroepen. CVA, Dementie, COPD, Hartfalen, psychiatrische aandoening, verstandelijke beperking

Palliatieve zorg voor andere doelgroepen. CVA, Dementie, COPD, Hartfalen, psychiatrische aandoening, verstandelijke beperking Palliatieve zorg voor andere doelgroepen CVA, Dementie, COPD, Hartfalen, psychiatrische aandoening, verstandelijke beperking September 2014 Palliatieve zorg voor andere doelgroepen CVA, Dementie, COPD,

Nadere informatie

Een eerste grootschalige studie naar de bestaande en potentiële klanten van tandprothetici in Nederland

Een eerste grootschalige studie naar de bestaande en potentiële klanten van tandprothetici in Nederland Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Wie ziet de tandprotheticus? Een eerste grootschalige studie naar de bestaande en potentiële klanten van

Nadere informatie

in opdracht van Gehandicaptensport Nederland

in opdracht van Gehandicaptensport Nederland in opdracht van Gehandicaptensport Nederland W.J.H. Mulier Instituut s-hertogenbosch, september 2010 instituut - centrum voor sociaal-wetenschappelijk sportonderzoek W.J.H. Mulier Instituut Centrum voor

Nadere informatie

Onderzoek naar de rol van examencommissies in het hoger onderwijs

Onderzoek naar de rol van examencommissies in het hoger onderwijs Onderzoek naar de rol van examencommissies in het hoger onderwijs Dit is een uitgave van het onderzoeksbureau van de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb). Voor vragen of opmerkingen kunt u mailen naar:

Nadere informatie

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl Colofon Titel Just share it! Geef je kennis een goed doel. Samengesteld door CIVIQ instituut vrijwillige inzet House of Sharing * Datum Oktober 2004 Contactadressen voor deze publicatie: CIVIQ Plompetorengracht

Nadere informatie

De kwaliteit is op orde, maar de lat mag omhoog!

De kwaliteit is op orde, maar de lat mag omhoog! De kwaliteit is op orde, maar de lat mag omhoog! Rapportage van de zelfevaluaties met ProZO! in schooljaar 2011-2012 Actis Onderzoek drs. D.M.S. Heijnens & M.H.C.F. Bouwmans MSc. Rotterdam, 6 september

Nadere informatie

ONDERZOEK OVERHEVELING BUITENONDERHOUD SCHOOLGEBOUWEN PO

ONDERZOEK OVERHEVELING BUITENONDERHOUD SCHOOLGEBOUWEN PO ONDERZOEK OVERHEVELING BUITENONDERHOUD SCHOOLGEBOUWEN PO ONDERZOEK OVERHEVELING BUITENONDERHOUD SCHOOLGEBOUWEN PO - eindrapport - Drs. F.E.M. Berndsen Dr. B. Dekker Drs. C.T.A. van Bergen Amsterdam, januari

Nadere informatie

ARBEIDSMARKTMONITOR METALEKTRO 2014

ARBEIDSMARKTMONITOR METALEKTRO 2014 ARBEIDSMARKTMONITOR METALEKTRO 2014 ROA-R-2015/2 Ruud Gerards Andries de Grip Marloes de Hoon Annemarie Künn-Nelen Davey Poulissen De Arbeidsmarktmonitor wordt mede mogelijk gemaakt door een bijdrage vanuit

Nadere informatie

Professionele organisatie 94

Professionele organisatie 94 KORTLOPEND ONDERWIJSONDERZOEK Professionele organisatie 94 (Onder)wijs in techniek? Onderzoek naar de houding en praktijk van leraren ten aanzien van onderwijs in techniek drs. Martina van Uum (ESoE) drs.

Nadere informatie

Rapport. Alles wel? Quick Scan naar de behoefte aan informatie en ondersteuning van maatregelen tegen agressie en geweld in welzijnsorganisaties

Rapport. Alles wel? Quick Scan naar de behoefte aan informatie en ondersteuning van maatregelen tegen agressie en geweld in welzijnsorganisaties Rapport Alles wel? Quick Scan naar de behoefte aan informatie en ondersteuning van maatregelen tegen agressie en geweld in welzijnsorganisaties Over het CAOP Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum

Nadere informatie

(Hoe) houden organisaties zich bezig met duurzame inzetbaarheid? Uitkomsten onderzoek. Uitkomsten enquête duurzame inzetbaarheid

(Hoe) houden organisaties zich bezig met duurzame inzetbaarheid? Uitkomsten onderzoek. Uitkomsten enquête duurzame inzetbaarheid (Hoe) houden organisaties zich bezig met duurzame inzetbaarheid? Uitkomsten onderzoek Datum: november 2012 Samensteller: Nicole Plugge, onderzoeker Business development, marketing en communicatie E-mail:

Nadere informatie

Over drempels naar meer ict-gebruik in het voortgezet onderwijs

Over drempels naar meer ict-gebruik in het voortgezet onderwijs Rapport 4 Over drempels naar meer ict-gebruik in het voortgezet onderwijs Rapport naar aanleiding van het project DigilessenVO in 2009 Bert Zwaneveld Herman Rigter Ruud de Moor Centrum Ruud de Moor Centrum

Nadere informatie

Wie betaalt wat? Kostentoedeling bij waterschappen

Wie betaalt wat? Kostentoedeling bij waterschappen Wie betaalt wat? Kostentoedeling bij waterschappen dr. ir. C. Hoeben Rapport 03-03 November 2003 ISBN 90 76276 28 5 COELO Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden Faculteit der Economische

Nadere informatie

VMBO Zorg & welzijn voor een brede basis. Verduidelijken, vereenvoudigen en actualiseren

VMBO Zorg & welzijn voor een brede basis. Verduidelijken, vereenvoudigen en actualiseren VMBO Zorg & welzijn voor een brede basis Verduidelijken, vereenvoudigen en actualiseren 1 2 VMBO Zorg & welzijn voor een brede basis Verduidelijken, vereenvoudigen en actualiseren Mei 2010 Visiegroep Zorg

Nadere informatie

Samenvatting. Imago-onderzoek

Samenvatting. Imago-onderzoek Imago-onderzoek 1 Samenvatting Dwaande, een campagne om Noordoost Fryslân meer bekendheid te geven, om meer toeristen naar de regio te trekken en om te inspireren en motiveren tot nieuwe initiatieven,

Nadere informatie

EEN LUISTEREND OOR ONDERZOEK NAAR HET INTERNE MELDSYSTEEM INTEGRITEIT BINNEN DE NEDERLANDSE OVERHEID

EEN LUISTEREND OOR ONDERZOEK NAAR HET INTERNE MELDSYSTEEM INTEGRITEIT BINNEN DE NEDERLANDSE OVERHEID EEN LUISTEREND OOR ONDERZOEK NAAR HET INTERNE MELDSYSTEEM INTEGRITEIT BINNEN DE NEDERLANDSE OVERHEID Dr. Gjalt de Graaf Dr. Karin Lasthuizen Thijs Bogers, MA Bram ter Schegget, BSc. Tebbine Strüwer, BSc.

Nadere informatie