Jaarverslag. Contactgegevens Stichting Dynamiek Scholengroep Expeditiestraat 3a 5960 PX Horst.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag. Contactgegevens Stichting Dynamiek Scholengroep Expeditiestraat 3a 5960 PX Horst."

Transcriptie

1 Jaarverslag 2012 Contactgegevens Stichting Dynamiek Scholengroep Expeditiestraat 3a 5960 PX Horst. Telefoon Bestuursnummer 47920

2 BERICHT VAN DE RAAD VAN TOEZICHT Voor u ligt het bestuursverslag 2012 van de stichting Dynamiek Scholengroep. In dit verslag legt het College van Bestuur verantwoording af aan haar stakeholders, allereerst de ouders en verzorgers van de kinderen, maar ook aan lokale overheden, maatschappelijke organisaties en de leefgemeenschappen in dorpen en wijken. De Raad van Toezicht heeft kennis van genomen van dit verslag en de bijbehorende jaarstukken vastgesteld. Deze zijn in opdracht van het College van Bestuur opgesteld door de Stichting Vizyr en zijn gecontroleerd door PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. te Eindhoven. Resultaat Ondanks de vele inspanningen is ook het jaar 2012 afgesloten met een aanzienlijk tekort. De Raad constateert dat de door het College van Bestuur ingang gezette saneringsmaatregelen het beoogde effect hebben en vertrouwt erop dat vanaf 2013 de begroting weer sluitend is. De genomen maatregelen zijn pijnlijk maar noodzakelijk om de continuïteit van onze organisatie en de kwaliteit van het onderwijs op de scholen te waarborgen. De Raad is tevreden over de behaalde onderwijsresultaten maar acht verdere verbetering gewenst. In het verslagjaar vergaderde de Raad viermaal met het College van Bestuur en stemde in met de jaarrekening 2011 en de begroting Verder stonden onder andere op de agenda: Onderwijskwaliteit: opbrengsten Dynamiekscholen; ontwikkelingen Passend Onderwijs etc. Reorganisatie/sociaal plan/overleg met vakbonden Inrichting mobiliteitspunt Inrichting administratieve organisatie/reorganisatie bestuurskantoor Structuurverandering binnen Dynamiek Scholengroep; verdere ontwikkelingen in het werken in clusters Huisvesting Afwikkeling Dynamiek Samenspel/ overgang Dynamiek Samenspel naar t Nest Modaliteiten Risicomanagement en Inrichting commissie Treasury Rechtspositie en beloning College van Bestuur Voortgangsrapportage doelstellingen 2012 De Raad is lid geworden van de Vereniging van Toezichthouders in Onderwijsinstellingen (VTOI) Tijdens de bezinningsdag op 8 november 2012 werden opties voor samenwerking met andere organisaties besproken en werden er bezoeken gebracht aan De Peelhorst en t Meuleveld (samenwerkend onder de naam De Twister) en aan de nieuwe school en de Brede Maatschappelijke Voorziening in Kronenberg. De Raad was vooral ook sparringpartner van het College van Bestuur en gaf gevraagd en ongevraagd advies. Tot slot De Raad spreekt haar erkentelijkheid uit voor de buitengewone inzet van het College van Bestuur en de betrokkenheid, creativiteit van alle medewerkers. De bereikte resultaten komen op hun aller conto. Ook de inzet van ouders, vrijwilligers, gemeenschappelijke medezeggenschapsraad en medezeggenschapsraden dienen niet onvermeld te blijven. Graag spreek ik namens de Raad onze waardering hiervoor uit en dank eenieder voor zijn of haar inzet. Namens de Raad van Toezicht P.G.H. Kurvers Voorzitter 1

3 BESTUURSVERSLAG ALGEMEEN In dit bestuursverslag presenteert het College van bestuur van Dynamiek Scholengroep een terugblik op het jaar U wordt in algemene zin geïnformeerd over het gevoerde beleid. Verder geeft de jaarrekening inzicht in de financiële gegevens. Als uitgangspunt hanteren wij in onze manier van werken de code Goed Bestuur PO. Het jaarverslag biedt ons kansen om in dialoog met belanghebbenden en omgeving te reflecteren op het functioneren van Dynamiek Scholengroep. Wij kunnen gerust zeggen dat 2012 in alle opzichten een zeer dynamisch jaar voor onze organisatie en medewerkers is geweest. Er waren veel zaken die ons bezighielden, maar het opnieuw in balans brengen van de inkomsten versus de uitgaven heeft veel nadruk en prioriteit gekregen. Voor het eerst had onze scholengroep te maken met het inrichten en vaststellen van een sociaal plan en reorganisatieplan en niet eerder waren wij zo bezig met personele reductie. Het College van Bestuur wil met het jaarverslag 2012: Informeren en uitleggen: op welke wijze de organisatie haar opdracht heeft uitgevoerd. Verantwoorden: op welke wijze het algemene beleid en het financiële beleid uitvoering heeft gekregen en de resultaten daarvan motiveren in de jaarrekening. Balans opmaken: gaat het beter met ons dan vorig jaar? Gaat het beter met ons dan met vergelijkbare onderwijsinstellingen en hoe staan wij ervoor ten opzichte van het landelijk gemiddelde? Duidelijk maken in welke mate wij onze streefwaarden bereiken Vooruit kijken: het College van Bestuur geeft in dit jaarverslag aan op welke onderdelen het zich wil manifesteren of stappen wil ondernemen ter verbetering van onderdelen die wij kunnen verbeteren. Haar visitekaartje afgeven: als onderwijsorganisatie willen wij transparant maken wie wij zijn en wat wij doen om samen met partners in het maatschappelijk veld verder vorm te geven aan onze opdracht en toekomstige ontwikkelingen en innovaties samen te realiseren. 2

4 Wie is Dynamiek Scholengroep? Dynamiek Scholengroep is een organisatie van 20 samenwerkende scholen en 1 school voor speciaal basisonderwijs in de gemeentes Horst aan de Maas (18 scholen) en Venray (3 scholen) en verzorgt primair onderwijs aan bijna 4000 kinderen. Onze scholengroep zorgt voor goed eigentijds primair onderwijs voor alle kinderen, ongeacht geloof of afkomst, in haar voedingsgebied en houdt daarbij in dialoog met de ouders zoveel mogelijk rekening met hun wensen. Het aanbod van onderwijs past in een pluriforme samenleving en is gericht is op de optimale ontwikkeling van individuele kinderen. De scholen zijn verschillend en onderscheidend van elkaar, de aangeboden onderwijsconcepten passen bij de manier en gedachten van de ouders waarvan de kinderen de scholen bezoeken. Het primaire proces staat centraal: onze opdracht is het begeleiden van kinderen tot zelfstandig functionerende mensen waarbij het aanleren van kennis en vaardigheden de basis vormt. In ons aanbod staat een brede ontwikkeling centraal. De leiding van de school bewaakt de continue kwaliteit van het onderwijs. Wat vinden wij belangrijk? Eigen verantwoordelijkheid, zelfinitiatief en samenwerken zijn belangrijke eigenschappen binnen onze organisatie. Ons koersplan geeft ook onze collectieve ambitie aan. Wij communiceren open en transparant. Wij weten wat wij moeten doen en wij doen ook wat wij weten. De verantwoordelijkheid ligt laag in onze organisatie. Iedereen kan participeren in de besluitvorming. Wij werken gericht aan een sfeer van vertrouwen die stimuleert tot bereidheid om ervaringen te delen en te luisteren naar elkaar. Wij kiezen voor maatwerk. Ieder kind kan zich optimaal ontwikkelen en heeft vele verschillende mogelijkheden. Wij houden rekening met de verschillen tussen kinderen. Onze kinderen voelen zich competent en zijn in staat om zelf sturing te geven aan hun eigen ontwikkelingsproces. Het vakmanschap van onze medewerkers is onze basis, deskundige medewerkers vormen een belangrijk fundament. Wij investeren steeds in het welbevinden en de professionalisering van de medewerkers door scholing en begeleiding. Dynamiek Scholengroep wil een rijke leeromgeving zijn waar voor de medewerkers een diversiteit aan mogelijkheden aanwezig is om te leren en te ontwikkelen. Samen en niet alleen zijn wij iedere dag aan de slag. Met verschillende partners vormt de school een netwerk dat verantwoordelijk is voor de doorgaande ontwikkeling van het kind van nul tot dertien jaar. De school is een ontmoetingscentrum waarin diverse uitingen van het maatschappelijk leven tot uitdrukking kunnen komen; op deze wijze zorgt de school ook voor sociale samenhang. Wij geven ruimte aan zelfstandigheid en flexibiliteit. 3

5 ONZE CENTRALE THEMA S: De plek van de school in de gemeenschap, op weg naar integrale kindcentra: Onze scholen staan midden in wijken en dorpen en vormen samen met de inwoners een belangrijke basisvoorziening in het kader van leren en ontwikkelen en leefbaarheid. Wij werken aan de vorming van integrale kindcentra (IKC). Voorzieningen voor kinderen van nul tot dertien jaar, waar zij gedurende de dag bij elkaar komen om met elkaar te leren, te spelen, elkaar te ontmoeten en zich te ontwikkelen. Het IKC biedt een totaalpakket op het gebied van educatie, opvang, welzijn en ontwikkeling. Het programma hoeft niet perse in één gebouw (de school) plaats te vinden. Het is goed voorstelbaar dat voor de wat oudere kinderen een aantal activiteiten buiten de school, dus elders in de kern of in de wijk plaats vinden. De integratie van leerlingen met specifieke behoeften in school en samenleving: Alle scholen hebben hun ambities en de grenzen van onze zorg beschreven. Dynamiek Scholengroep wil, waar mogelijk, kinderen die speciale zorg nodig hebben een passend onderwijsaanbod bieden binnen de eigen scholen. Wij zijn voortdurend op zoek naar nieuwe vormen van differentiatie om het huidige aanbod verder te verbreden. Dynamiek Scholengroep hanteert als uitgangspunt dat specifieke voorzieningen (speciaal onderwijs) noodzakelijk blijven. Opbrengstgericht werken: Onder opbrengstgerichtheid verstaan wij het bewust, systematisch en cyclisch werken aan het streven naar maximale opbrengsten. Bij opbrengsten gaat het dan om: Cognitieve resultaten van leerlingen; Sociaal-emotionele resultaten van leerlingen; Tevredenheid van leerlingen, ouders en vervolgonderwijs. Naast een goede sfeer op school zijn vertrouwen en veiligheid belangrijk om kinderen in staat te stellen het beste uit zichzelf te halen. Dynamiek Scholengroep ontwikkelt zich van een functionele organisatie naar een resultaatorganisatie. Wij zijn tevreden als de organisatie van de scholen en de processen in de klas effectief verlopen en ook aantoonbaar goede resultaten met name op de gebieden taal, rekenen en lezen opleveren. De opbrengstgegevens worden gebruikt om het onderwijs te verbeteren en de resultaten van de kinderen te verhogen. Professionaliteit en het welbevinden van onze medewerkers: Ouders vertrouwen hun belangrijkste bezit toe aan de professionals en gaan ervan uit dat deze de competenties hebben die nodig zijn om hun kind het beste te kunnen bieden. Wij zijn als organisatie op weg om van een organisatie van professionals naar een professionele organisatie. Daarbij is vanzelfsprekend dat verantwoording over de eigen prestaties wordt afgelegd. In een professionele cultuur gaan wij uit van verschillen en erkennen wij die verschillen. Er is sprake van erkende ongelijkheid. Kwaliteit heeft een belangrijke stem en wij willen aanwezige kwaliteiten beter gaan benutten. Wij bieden kansen om professioneel beter te worden. 4

6 Samenstelling Raad van Toezicht: Gedurende het gehele jaar 2012 is de Raad van Toezicht door de volgende personen ingevuld: Voorzitter: de heer P. Kurvers Vice-voorzitter: de heer S. Smits Overige leden: de heer C. de Koning de heer B. Janssen de heer R. Joosten mevrouw M. Lubbert De Raad van Toezicht en het College van Bestuur hanteren de Code Goed Bestuur, aspecten die daarin naar voren komen zijn: sturing, beheersing, verantwoording en toezicht. Het College van Bestuur hanteert het koersplan als strategisch beleid met doelen als leidraad voor de organisatie. Deze doelen zijn uitgewerkt in een jaarplan en daarin wordt aangegeven hoe strategisch beleid op organisatieniveau zijn vertaling vindt naar goed onderwijs en leerresultaten voor kinderen. Middels regelmatige evaluatie van Raad van Toezicht en College van Bestuur m.b.t. geformuleerde doelen binnen een vaste cyclus van planning en control wordt zichtbaar wat de resultaten zijn. Financiën en risicobeheersing: Het College van Bestuur is zich terdege bewust van de beperktere financiële mogelijkheden van onze organisatie. De stevige daling van het aantal leerlingen, de oplopende gemiddelde leeftijd van onze medewerkers, de stille bezuinigingen van de overheid en ook de economische crisis brengen financiële risico s met zich mee. De toekomst en het voorspellen van de toekomst wordt voor onderwijsinstellingen steeds belangrijker ten opzichte van verantwoording achteraf. Dat betekent dat meerjarenoverzichten van exploitatie, balans en investeringen een belangrijke rol gaan krijgen. Dynamiek Scholengroep zal overgaan tot de inrichting van een risicobeheersingsysteem. Voor de zomervakantie van 2013 is dit systeem ingericht. Medezeggenschap: Het jaar 2012 was een intensief jaar qua overleg met de Medezeggenschapsraden en de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad. Dit was met name te wijten aan het sociaal plan en reorganisatieplan dat in mei werd vastgesteld. De druk op de formatie en op teveel personeelsleden versus inkomsten heeft het hele jaar voor rumoer en onrust gezorgd. Ook de plaatsing van medewerkers, de procedures die daarbij gehanteerd werden en de uitvoering van de gesprekscyclus waren terugkerende thema s. Het College van Bestuur heeft geconstateerd dat het over en weer elkaar goed informeren soms ontbrak en wil daar in de toekomst verbeteringen aanbrengen. 5

7 Onze scholen: De leerlingaantallen per school: Naam school Brinnr De Peelhorst 00YG De Klimboom 03QE St. Anna 03QF St. Willibrordus 03QH Mariaschool 03QI Megelsheim 03QJ Onder de Wieken 03UW De Brink 03UY Meuleveld 03UZ De Wouter 03VA De Doolgaard 03VB Onder de Linde 03YW De Peddepoel 05EJ De Schakel 05GC Weisterbeek 06MM De Bottel 06OR De Driehoek 06UG De Kameleon 09MO De Dobbelsteen 11QL De Kroevert 12BH De Horizon 12KN Het dalende leerlingaantal zorgt voor financiële en organisatorische druk en de daling zet door. De verwachting is dat het leerlingaantal de komende vier jaar nog met ruim honderd leerlingen per schooljaar achteruit zal gaan. Dynamiek Scholengroep ziet het leerlingenaantal van de dorpsscholen gestadig dalen en gelet op de beperkte animo voor het bouwen van woningen in die kernen, baart dat ons grote zorgen. De organisatiestructuur dient dan ook aangepast te worden. Het formeren van scholenclusters is een eerste stap in de verkenning van de mogelijkheden en voordelen die een intensieve samenwerking onderling kan hebben. Niet alles kan op iedere locatie, dat betekent dat wij onze krachten breder moeten gaan bundelen en meer met langere termijnscenario s moeten gaan werken. Openbaar Onderwijs Dynamiek Scholengroep is een samenwerkingsstichting, naast katholieke scholen hebben wij ook de verantwoordelijkheid voor het openbaar onderwijs in Horst-centrum. De gemeenteraad van Horst aan de Maas heeft een toezichthouder namens de gemeente in de Raad van Toezicht voorgedragen. Deze vertegenwoordiger ziet toe dat de verworvenheden van het openbaar onderwijs voldoende gewaarborgd en uitgedragen worden door Dynamiek Scholengroep. 6

8 Verantwoording: Dynamiek Scholengroep heeft aan de voorwaarden die de WPO stelt aan het openbaar onderwijs voldaan. Het College van Bestuur heeft de financiële begroting ter bespreking aan de gemeenteraad aangeboden. In de Raad van Toezicht zit een lid op voordracht van de gemeenteraad en een lid op voordracht van de oudergeleding van de GMR. Het College van bestuur van Dynamiek Scholengroep stelt in haar jaarverslag het openbare karakter van basisschool Weisterbeek vast. De Raad van Toezicht constateert bij de vaststelling van het jaarverslag dat aan bovengenoemde aspecten is voldaan en dit wordt vastgelegd in de notulen van de vergadering van de Raad van Toezicht. Dynamiek Scholengroep en Dynamiek Samenspel: De samenwerking tussen Dynamiek Scholengroep en Dynamiek Samenspel stond in 2012 vooral in het teken van de visie op de toekomst en het toekomstperspectief van Dynamiek Samenspel. Het College van Bestuur heeft daarin samen met het bestuur van Stichting Kinderopvang Grubbenvorst een onderzoekstraject ingericht. Doelstelling van dit traject was om, gelet op de ontwikkelingen in kinderopvang en peuterspeelzaalwerk, na te denken op welke wijze de continuïteit voor de toekomst het beste gewaarborgd kon worden. Voor de zomervakantie werd duidelijk dat een overgang van Dynamiek Samenspel naar Stichting Kinderopvang Grubbenvorst de beste optie was. In het najaar is hieraan uitvoering gegeven en werden inrichting, structuur, personele consequenties, administratieve organisatie en juridische zaken voortvarend aangepakt en opnieuw vastgesteld. Per 1 januari 2013 heeft er een volledige ontvlechting tussen scholengroep en Samenspel plaatsgevonden en is de bestuurlijke verantwoordelijkheid en alle andere verplichtingen overgegaan naar het nieuwe bestuur. Dynamiek Scholengroep en Stichting Kinderopvang Grubbenvorst hebben een samenwerkingsovereenkomst voor de toekomst afgesloten. 7

9 ONDERWIJS Onze collectieve ambitie is onderwijs te bieden van hoge kwaliteit voor alle kinderen. Meer en meer werken onze scholen daarin samen. Een grote stap voorwaarts daarin is de keuze voor een systeem van kwaliteitsbeleid: de kwaliteitskaarten van Cees Bos. In 2012 werd gestart met de inrichting van het systeem en werd scholing voor directeuren en interne begeleiders ingezet. Deze scholing en ontwikkeling van de onderwijskwaliteit zal in de komende jaren verder ontwikkeld worden. Passend Onderwijs: Met Passend Onderwijs krijgt elk bestuur de verantwoordelijkheid om voor elke leerling een passend onderwijszorgtraject te verzorgen. In de regio Noord-Limburg zijn de samenwerkende schoolbesturen al geruime tijd bezig met de vormgeving van passend onderwijs. In 2012 werd verder gewerkt aan deze ontwikkeling en werd veel energie gestopt in de informatie hierover naar medewerkers en medezeggenschapsraden. Daarmee wordt ook de beeld- en gedachtevorming over de uitwerking binnen onze scholengroep verder vorm gegeven. De ontwikkelingen m.b.t. de vorming van het expertisecentrum Norbertus bieden hier de nodige aanknopingspunten. Prestatiebox: Om de ambities uit het bestuursakkoord te kunnen realiseren heeft ook Dynamiek Scholengroep aanvullende middelen ontvangen die worden toegekend via de prestatiebox. De prestatiebox is onderdeel van de lumpsum. Bij de inzet van het geld uit de prestatiebox is dan ook sprake van bestedingsvrijheid. Dynamiek Scholengroep heeft ervoor gekozen om te werken aan de verbetering van de onderwijskwaliteit op de scholen. De middelen zijn ingezet voor verbetering van het reken- en taalonderwijs en in algemene zin om het kwaliteitsbeleid door middel van het gebruik van kwaliteitskaarten voor alle scholen op een hoger peil te brengen. Daarmee wordt in een meerjarenperspectief voortdurend de kwaliteit en het aanbod verder ontwikkeld en via professionalisering van directeuren, interne begeleiders en leerkrachten worden hun vaardigheden op een hoger niveau gebracht. Het tweede bestedingsdoel van de middelen uit de prestatiebox werd aangewend om de cultuureducatie van onze kinderen blijvend te versterken. Al vele jaren participeren de Dynamiekscholen in CultuurPAD, een samenwerking van drie onderwijsstichtingen met als doel jaarlijks een kwalitatief goed aanbod van culturele activiteiten voor kinderen van 4-12 jaar aan te bieden. Vanuit de eerdere bijdrage voor cultuureducatie is de het een logische voortgang om hiervoor de middelen uit de prestatiebox aan te wenden. Externe kwaliteitszorg: Het extern toezichtkader wordt gevormd door de onderwijsinspectie. De inspectie van het onderwijs houdt toezicht op de kwaliteit van het onderwijs en op de naleving van wet- en regelgeving. Ook kijkt de inspectie naar de rechtmatigheid en doelmatigheid van het verkrijgen en besteden van middelen voor het onderwijs. De inspectie gaat uit van het principe hoe beter de kwaliteit, hoe minder intensief het toezicht. Een onderwijsinstelling die haar zaken op orde heeft, verdient vertrouwen. Dit vertrouwen vertaalt de inspectie in toezicht. Is de kwaliteit niet op in orde, dan treedt de inspectie op. Negentien Dynamiekscholen hebben van de inspectie als predicaat het basisarrangement ontvangen. Twee Dynamiekscholen hebben het predicaat zwakke school en hebben te maken met een intensiever toezicht. Door de mindere eindresultaten in groep 8 zijn deze scholen in dit arrangement terechtgekomen. De schooldirecties hebben een verbeterplan ingezet. Zoals de tussenrapportages nu aangeven, zullen deze scholen ook weer het predicaat basisarrangement ontvangen. 8

10 De CITO-resultaten van de laatste vijf jaar: De Dobbelsteen ,4 535,3 532,2 535,1 Meuleveld ,1 535,8 534,0 534,7 Weisterbeek ,6 535,9 536,3 538,0 Horizon ,8 533,2 535,4 534,8 Driehoek ,8 532,9 536,2 542,4 De Doolgaard ,3 534,2 535,6 535,2 Kroevert ,9 534,1 536,2 538,5 Wouter ,1 534,5 532,9 534,4 De Brink ,8 534,4 536,1 536,5 Onder de Wieken ,2 535,4 535,0 533,7 Onder de Linde ,9 536,1 536,0 536,7 De Peddepoel ,0 533,6 535,6 533,3 Megelsheim ,0 535,6 536,5 533,7 St. Anna ,2 535,7 535,7 535,0 St. Willibrordus ,1 535,3 535,0 529,8 De Klimboom ,7 532,9 534,5 536,4 De Schakel ,7 537,7 538,2 539,8 De Springweide/De Kameleon ,2 536,6 536,5 543,2 t Reuvelt 533,8 533,8 535,7 536,4 De Bottel ,8 533,1 533,8 535,6 Mariaschool ,8 534,2 536,6 542,5 Nog steeds zien wij een fluctuerend beeld. Waar op de ene school structureel goede opbrengsten worden gerealiseerd, presteren andere scholen wisselvalliger. Natuurlijk heeft dit veel te maken met de aard en het aantal leerlingen. De trendanalyses van onze scholen bevestigen dit beeld, hoe kleiner de groep hoe kwetsbaarder de leerresultaten. Het systeem van interne kwaliteitszorg laat voortdurend zien waar extra aandacht gegeven kan en moet worden. Niet altijd leidt tot het gewenste resultaat. 9

11 PERSONEEL EN ORGANISATIE Kwaliteit van onderwijs wordt bepaald in de klas. Leerkrachten nemen in scholen een onmisbare plaats in. Het is dan ook niet vreemd dat Dynamiek Scholengroep beseft dat het belangrijk is om personeelsleden de ruimte te geven zich te ontplooien. In ons personeelsbeleid krijgen medewerkers de kans hun professionaliteit voortdurend te ontwikkelen en op een hoger peil te brengen. Belangrijk is dat het personeelsbeleid en personele ontwikkeling nauw verbonden zijn met de ontwikkelingen op de Dynamiekscholen. Nadat duidelijk werd dat het boekjaar 2011 met een groot verlies zou worden afgesloten heeft het College van Bestuur, na overleg met de GMR, de vakcentrales verzocht om met Dynamiek Scholengroep in gesprek te gaan om te komen tot een sociaal plan. Met externe ondersteuning zijn in een drietal bijeenkomsten de randvoorwaarden voor het sociaal plan vastgesteld. Onderdeel van deze ontwikkeling was ook het samenstellen van een zogenaamd reorganisatieplan waarin onze organisatie aangaf op welke wijze zij de personele reductie wilde gaan bereiken en op welke wijze en in welke functiegroepen de vermindering zou plaats vinden. Tijdens een bijeenkomst van onze medewerkers op 22 mei werd het sociaal plan door de vakcentrales en het College van Bestuur toegelicht en konden de medewerkers hierover vragen stellen. Aansluitend zijn wij van start gegaan om met belangstellende medewerkers in gesprek te gaan om vast te stellen in hoeverre zij van de mogelijkheden van het sociaal plan gebruik zouden willen maken. Na een aarzelend begin kwam er vrij snel veel belangstelling voor de mogelijkheden om onze organisatie te verlaten, minder te gaan werken, tijdelijk gedetacheerd te worden of een studie te gaan volgen. Samen met de medewerkers van het bestuurskantoor werd maatwerk gezocht en heel vaak ook gevonden. De uitvoering van het reorganisatieplan en het sociaal plan heeft geleid tot een stevige daling van het aantal medewerkers. Waren er op 31 december 2011 nog 408 medewerkers in dienst; door de personele maatregelen was dit aantal op teruggelopen tot 374. Dit is een afname van 34 personeelsleden, ruim 8 %. Daarmee komen de doelstellingen vanuit het reorganisatieplan en sociaal plan om gedwongen ontslagen te voorkomen dichterbij. Ook in het voorjaar van 2013 heeft deze ontwikkeling zich voortgezet. Plaatsingsbeleid: Een ander nieuw fenomeen waarover het College van Bestuur met de GMR overeenstemming vond was het plaatsingsbeleid. Op veel scholen was er door de daling van het aantal leerlingen te weinig formatieruimte om alle medewerkers in te kunnen zetten. In tegenstelling tot eerdere jaren waar volgens het afspiegelingsprincipe bepaald werd wie de school ( maar niet de organisatie) moest verlaten, werd nu op basis van de zogenaamde schoolkaart bepaald welke medewerkers geplaatst werden en welke medewerkers een andere plek binnen onze organisatie kregen. In de meeste gevallen werd deze plaatsing, voorbereid door de eigen directeur, geaccepteerd en ook naar tevredenheid gemotiveerd. In enkele gevallen is dit niet gelukt en hebben er aanvullende gesprekken met medewerkers plaatsgevonden. De gesprekcyclus: Binnen Dynamiek Scholengroep zijn afspraken gemaakt over een cyclus van gesprekken waarbij medewerkers via nulmetingsgesprekken en functie-ontwikkelgesprekken uiteindelijk een waarderingsgesprek met hun leidinggevende hebben. Op basis van de uitkomsten van die gesprekken zijn acties ingezet om een samenvattend overzicht van de competenties van onze medewerkers te krijgen. Middels een audit is voor de zomervakantie vastgesteld dat onze gesprekscyclus in orde is en dat nagenoeg met iedere medewerker gesprekken zijn gevoerd. Middels een interne audit zullen wij dit ook in 2013 blijven volgen. 10

12 Overzichten inzake samenstelling personeelsbestand Leeftijdscategorie Uitsplitsing vanaf 50 jaar Categorie Vrouw Man Totalen: Leeftijd Vrouw Man Totalen: Jonger dan en ouder Totalen : Verdeling vrouw - man % 78% Vrouw Man Gemiddelde leeftijd Vrouw Man Gemiddeld Gem. leeftijd 46,1 50,1 47,0 Leeftijdsopbouw vrouw - man Vrouw Man 11

13 Als wij kijken naar de hoeveelheid, leeftijdsopbouw en verdeling man/vrouw van onze medewerkers dan vallen een paar dingen op. De verdeling van mannen en vrouwen bleef constant: 22% mannelijke medewerkers en 78% vrouwelijke medewerkers. Dit is in overeenstemming met het regionale en landelijke beeld. Ook de leeftijdsopbouw bleef redelijk hetzelfde. Ondanks het vertrek van een groot aantal medewerkers boven de vijftig jaar, heeft Dynamiek Scholengroep relatief gezien een ouder personeelsbestand. Ziekteverzuim: Het ziekteverzuim binnen Dynamiek Scholengroep bedraagt in het verslagjaar 6,41%. Dit is een stijging ten opzicht van Door die stijging beweegt het ziekteverzuim van Dynamiek zich richting landelijk gemiddelde. Wij zijn er de afgelopen periode in geslaagd om een aantal langlopende dossiers naar tevredenheid van medewerker en organisatie af te wikkelen. Verbetering kan in het komende jaar verder worden gerealiseerd, door training van onze leidinggevenden en door de processen en de afronding daarvan nog secuurder te analyseren en af te wikkelen. Kengetallen Gem. aantal medewerkers: Verzuimdagen: Beschikbare dagen: Verzuimdagen kort Verzuimdagen middellang Verzuimdagen lang Verzuimdagen extra lang Verzuimmeldingen: Herstelmeldingen: ,48 11,99 9,77 16,88 Kort verzuim Middellang verzuim Lang verzuim Extra lang verzuim Verzuimpercentage: 6,41 Verzuimpercentages Vervangingsbeleid: Regelmatig zijn medewerkers ziek of om andere redenen niet in staat om hun werk te doen. Dan kunnen de scholen een beroep doen op onze vervangerspool. Deze was in 2012 te groot en ingevuld 8,00 met veelal medewerkers met kleine werktijdfactoren en vaste dienstverbanden. Vanuit het sociaal plan mochten er geen externe vervangers worden ingezet op formatie en ook geen tijdelijke taakuitbreidingen voor de medewerkers worden ingezet. In was onze organisatie slechts in staat om 55 % van de vervangingsaanvragen met eigen poolers in te vullen. Dit moet verbeterd worden. Hiermee boeken wij vooruitgang, maar het percentage zal nog verder verhoogd moeten worden. Aan de andere kant zullen wij de omvang van de vervangingspool (in eigen beheer) verkleinen om hierin minder risico te lopen. 7,00 6,00 5,00 4,00 3,00 7,39 7,35 7,13 7,25 7,30 0,76 0,76 0,60 6,40 0,61 0,59 0,45 3,72 4,06 4,26 4,20 4,04 4,34 0,60 6,89 0,68 6,55 1,07 6,41 6,35 6,35 6,41 1,07 2,10 1,08 2,87 1,07 3,03 2,00 1,00 0,00 1,78 1,45 0,93 0,99 0,66 0,71 0,84 0,90 1,10 1,58 0,54 0,47 2,87 1,78 0,58 0,37 0,37 0,00 2,00 1,17 1,42 0,68 0,94 0,77 0,81 0,78 0,69 Kort 0 t/m 7 Middel 8 t/m 42 Lang 43 t/m 365 Extra lang > 365 VP 12

14 HUISVESTING EN ONDERHOUD GEBOUWEN Als succes in 2012 kunnen wij zeker de vaststelling van het Integraal Huisvestingsplan (IHP) voor de scholen in de gemeente Horst aan de Maas noemen. Dit huisvestingsplan geeft ons een gedegen inzicht in de te verwachten kostenposten qua onderhoud van de gebouwen voor de komende jaren. Het planmatig onderhoud kan nu veel beter ingericht en uitgevoerd worden. In nauwe samenwerking met de stichtingen Kerobei en Akkoord wordt nu uitvoering gegeven aan dit onderhoudsplan. De schaalgrootte van drie schoolbesturen die gezamenlijk aanbesteden en uitvoeren zal zeker ook bij investeringen en uitvoering tot kostenreductie gaan leiden. Dat houdt ook in dat de inzet van onze facilitaire dienst zich langzamerhand in een groter werkgebied zal gaan afspelen en dat de kosten voor deze dienstverlening ook positieve financiële resultaten voor Dynamiek Scholengroep gaan opleveren. Met de vaststelling van het IHP kwam er ook groen licht voor de bouw van de nieuwe Kameleon in Grubbenvorst en kon de bouwvoorbereiding voor de nieuwe Twister gestart worden. De daarmee gepaard gaande investering van de gemeente Horst aan de Maas: ruim 5,5 miljoen euro is in deze crisistijd wat ons betreft een krachtig signaal dat investeringen in goede voorzieningen voor onderwijs aandacht heeft van de gemeenteraad en belangrijk gevonden wordt. Met de uitvoering is meteen begonnen. Met betrekking tot de nieuwbouw van de Kameleon werd besloten om de kinderen na de zomervakantie allemaal op locatie Schoolstraat te huisvesten. Een forse operatie, een logistieke wirwar die door team, ouders en ondersteuners voortreffelijk werd gerealiseerd. Het bouwteam zorgde ondertussen voor een passend ontwerp voor de nieuwe school en toen in het najaar de voormalige locatie Pastoor Tijssenstraat volledig was gesloopt kon er met de nieuwbouw begonnen worden. Inmiddels is duidelijk dat de school rond de herfstvakantie 2013 gereed zal zijn. Voor de nieuwe plek van de Twister bestonden verschillende mogelijkheden, met verschillende kostenplaatjes. De onderhandelingen tussen kerkbestuur en gemeentebestuur namen de nodige tijd in beslag. Maar in het najaar werd de definitieve plek toch duidelijk: de voormalige Norbertuskerk. De verbouwing van basisschool de Schakel en de aanhaking van de school aan de brede maatschappelijke voorziening is ook van start gegaan en inmiddels afgerond. Na vele jaren van zoeken naar middelen en mogelijkheden is ook deze school weer up to date en een nieuwe parel voor onze scholengroep. Feestelijk was ook de opening van de nieuwe Kroevert in Kronenberg, onderdeel van BMV de Torrekoel. Een zeer geslaagd project waarin de dorpsgemeenschap Kronenberg, gemeenschapshuis de Torrekoel en basisschool de Kroevert elkaar vonden in een krachtige samenwerking. In het beheer van de nieuwe voorziening werken de partners intensief en goed samen. In het afgelopen schooljaar is onze organisatie actief bezig geweest met energiebeheer. Op de scholen werden zogenaamde slimme meters geplaatst die veel meer inzicht geven in het verbruik. De monitoring van het gebruik zorgde voor bijstellingen aan onze apparatuur en ook op een aantal scholen voor een warme- truien-dag, een bewustwording om zuinig met de energie om te gaan. Wij kunnen tevreden vaststellen dat deze eerste stap een kostenbesparing van 5% heeft weten te bewerkstelligen. In de komende periode hopen wij hierin vervolgstappen te kunnen zetten. 13

15 Ook aan de verdere ontwikkeling van de kindcentra werd uitvoering gegeven en na een flinke periode van opstarten en realiseren was er nu aandacht voor beheer en exploitatie. Met verschillende partijen werden langlopende afspraken gemaakt met als doel om adequate voorzieningen in de kernen in stand te houden, een aantrekkelijk aanbod voor ouders en kinderen te presenteren, maar ook om financieel duidelijkheid te krijgen. Gelukkig konden wij ook kindcentrum de Dobbelsteen afronden en na de zomervakantie konden peuters en kinderen in de voor- en naschoolse opvang gebruik maken van deze prachtige voorziening. FINANCIËLE RESULTATEN Algemeen Het resultaat over 2012 is sterk beïnvloed door de uitvoering van het sociaal plan. Het resultaat over 2012 is als volgt opgebouwd: Resultaat normale bedrijfsvoering -/ Incidentele kosten Sociaal Plan -/ Totaal Resultaat -/ Het resultaat uit de reguliere bedrijfsvoering van -/ wijkt ook dan nog af van de in 2011 vastgestelde begroting In het eerste kwartaal 2012 werd al duidelijk dat de uitgangspunten van de begroting 2012 duidelijk te optimistisch waren en dat op basis van een door PWC uitgevoerde berekening rekening moest worden gehouden met een negatief resultaat van 0,5 mln bij ongewijzigd beleid. Door deze rapportage en tegelijkertijd en het negatieve financiële resultaat van 2011, was dat aanleiding om een reorganisatie door te voeren met als doel het personeelsbestand te reduceren en het personeelsbestand vanaf het schooljaar 2012/2013 structureel in overeenstemming te brengen met de verwachte aantallen leerlingen. Het jaar 2012 heeft vanuit financieel oogpunt grotendeels in het teken gestaan van de uitvoering van het sociaal plan. Echter er zijn meer oorzaken welke het resultaat sterk t.o.v. de begroting 2012 hebben beïnvloed. De belangrijkste afwijkingen worden veroorzaakt door: 1. Sociaal plan 2. Inzet Vervangingspool 3. Regeling Prestatiebox Ad 1 Sociaalplan. De sterke daling van de leerlingenaantallen en daarmee ook daling van de inkomsten maakte een snelle reductie van het aantal medewerkers noodzakelijk. Op 25 mei 2012 werd met de vakcentrales hiervoor een Voortschrijdend Sociaal Plan afgesloten voor de periode e.v. en in uitvoering genomen. Door dit sociaal plan is het mogelijk geworden om voor het schooljaar 2013/2014 een reductie in het vaste personeelsbestand van 20 fte in totaal te realiseren. Met dit resultaat is een forse stap gezet in de noodzakelijk aanpassing van het medewerkersbestand gezet. De daling van het aantal leerlingen zal echter ook de komende jaren doorzetten en tot een verdere aanpassing van het aantal medewerkers leiden. Via het sociaal plan en door goed gebruik te maken van het natuurlijk verloop zullen gedwongen ontslagen voorkomen kunnen worden. De kosten van het sociaal plan bedroegen in 2012 in totaal ,-. Dit bedrag is uit te splitsen in ,- voor adviseurs en externe ondersteuning bij het opstellen en uitvoeren van het sociaal plan en een bedrag van ,- dat aan werknemers is uitgekeerd of besteed aan bijvoorbeeld outplacement conform de regelingen uit het sociaal plan. 14

16 Ad 2 Inzet vervangingspool Dynamiek Scholengroep maakt gebruik van een vervangingspool (in eigen beheer) waarvan de kosten gedeclareerd worden bij het Vervangingsfonds. Na afloop van het schooljaar berekent het Vervangingsfonds de inzet. Dit inzetpercentage geeft aan in welke mate de personeelsleden die zijn opgenomen in de vervangerspool zijn ingezet voor vervanging. Bij een te lage inzet vordert het Vervangingsfonds een bedrag terug. Dynamiek Scholengroep heeft in het schooljaar een totaalbedrag van ingediend aan pooldeclaraties. Voor dit schooljaar bedroeg het inzetpercentage van de vervangingspool 55%. Op grond van dit percentage heeft het Vervangingsfonds een bedrag van teruggevorderd. Dit bedrag is gecorrigeerd op de vergoeding Vervangingsfonds. De vergoeding inzake salariskosten vanuit het Vervangingsfonds bedraagt daarmee: / = inzake vervangerspool en inzake overige vervangingen. De totale vergoeding bedraagt daarmee In de begroting 2012 was uitgegaan van een totale vergoeding van Ad 3 Regeling prestatiebox Ten tijde van het opstellen van de begroting was deze regeling nog niet bekend. Deze regeling heeft voor ,- extra inkomsten gezorgd. Voor de uitvoering van deze regeling zijn ,- extra kosten gemaakt, zodat het positief effect op het resultaat per saldo ,- bedraagt. Financiële beschouwing baten: Realisatie 2012 Begroting 2012 Realisatie 2011 Rijksbijdragen OC&W Overige overheidsbijdragen Overige baten Baten Rijksbijdragen OC&W: De Rijksbijdragen OC&W wijken ruim 3,1% ( ) af van de begroting. De belangrijkste verklaring voor deze afwijking is de toekenning van de regeling prestatiebox. De opbrengst vanuit deze regeling zorgt voor meer dan ,- aan baten. Daarnaast zorgen de bijstelling van de bekostigingsbedragen, de toekenning van de groeiregeling en de personele inkomsten LGF voor een overschrijding van de begroting van ongeveer Het resterende verschil wordt vooral verklaard door de verantwoording van diverse OC&W-subsidies. Overige overheidsbijdragen: De overige overheidsbijdragen stijgen 6,5% ( ) boven de begroting uit. De afwijking tussen realisatie en begroting wordt vrijwel volledig verklaard door de hogere afrekening met de subsidieverstrekkers voor het onderwijs ondersteunend personeel in

17 Overige baten: De overige baten zijn 0,4% ( 7.000) hoger dan begroot. Ondanks de geringe overschrijding op totaalniveau zijn hier meerdere afwijkingen ten opzichte van de begroting te benoemen. De inkomsten vanuit het risicofonds en het UWV overschrijden de begroting met De afwikkeling van diverse (gemeentelijke) projecten, o.a. het project binnenklimaat, het project verbetering ziekteverzuim en enkele andere personele vergoedingen zorgen voor een extra bate van ruim De opbrengsten van gedetacheerd personeel van waren niet begroot. Daarnaast zijn er hogere huurontvangsten van ca ,- gerealiseerd. In tegengestelde richting werkt de vergoeding salarissen Vervangingsfonds. De totale vergoeding ligt, met name door een lage dekkinggraad van 55% van de vervangingspool (in eigen beheer), lager dan begroot. Financiële beschouwing lasten: Realisatie 2012 Begroting 2012 Realisatie 2011 Personele lasten Afschrijvingen Huisvestingslasten Overige instellingslasten Leermiddelen (PO) Lasten Personele lasten: De personele lasten wijken 5,6% ( ) af van de begroting. De personele lasten zijn onder te verdelen in lonen en salarissen en overige personele lasten. De lonen en salarissen overschrijden de begroting met 3,9% ( ,-). De overschrijding valt te splitsen in een hogere fte-inzet dan begroot en hogere pensioenpremies en andere wijzigingen in diverse andere premies waaronder het Vervangingsfonds. De premieverhogingen bedragen gezamenlijk ruim 1% van de totale loonkosten. De overige personele lasten stijgen met 73,1% ( ) boven de begroting uit. Deze hogere realisatie is volledig toe te wijzen aan de kosten welke gemoeid zijn met de totstandkoming en uitvoering van het sociaal plan. De totale kosten van het sociaal plan bedroegen in ,- ; uit te splitsen in ,- voor (juridische) advieskosten en ,- aan uitkeringen inzake de uitvoering van het sociaal plan. Afschrijvingen: De afschrijvingen liggen 3,7% ( ) lager dan de begroting. Met name de afschrijvingskosten ICT liggen lager dan begroot. Door een rem op de investeringen is in 2012 slechts een bedrag van ,- geïnvesteerd. 16

18 Huisvestingslasten: De huisvestingslasten zijn 11,0% ( ) hoger dan begroot. Deze overschrijding wordt voor gevormd door de afwikkeling van het project onderwijsinnovatie. Daarnaast liggen de uitgaven aan preventief onderhoud hoger dan begroot. De hogere energielasten veroorzaakt door een koude winter dragen voor bij aan het resultaat en de schoonmaakkosten zorgen voor aan niet-begrote lasten. Overige instellingslasten: De overige instellingslasten stijgen 10,9% ( ) boven de begroting uit. De meeste posten liggen op of net boven de begroting. Leermiddelen (PO): De uitgaven aan leermiddelen komen gedurende het verslagjaar 7,1% ( ) lager uit dan begroot. Met name de aanschaf van duurzame onderwijsleerpakketten blijft met ruim fors achter op de begroting. Daarentegen overschrijden de reprokosten ( ) en ICTverbruiksmiddelen ( ) de begroting. Treasury: Het bestuur van de Stichting Dynamiek Scholengroep heeft een treasurystatuut vastgesteld. Door middel van het statuut en de hierin beschreven uitgangspunten en randvoorwaarden wordt een behoorlijk beheer van de beschikbare publieke middelen gewaarborgd. Het doel van het beheer is het verzekeren van een gezonde exploitatie en het voortbestaan van de instelling. Rekening houdend met de richtlijnen; ministeriële regeling Beleggen en belenen door instellingen voor onderwijs en onderzoek De uitvoering van het treasurybeleid was door Dynamiek Scholengroep grotendeels opgedragen aan Schretlen & Co. en voor een kleiner deel aan de Stichting Vermogensbeheer Schoolbesturen Limburg C.A. in liquidatie. In 2012 heeft het CvB besloten alle beleggingen van de hand te doen. Aan het einde van het verslagjaar heeft Dynamiek Scholengroep geen beleggingen meer in bezit. Zoals reeds eerder opgemerkt zijn de vrijgekomen middelen nu grotendeels verantwoord onder de liquide middelen. Samenvatting staat van baten- en lastenbegroting: De uitvoering van het sociaal plan en het beëindigen van alle tijdelijke contracten heeft tot een forse personeelsreductie geleid. De verwachting is dat in het schooljaar 2013/2014 weer sprake zal zijn van een evenwichtige personeelsbezetting in relatie tot het aantal leerlingen. Door deze personeelsreductie kan voor geheel 2013 weer een sluitend begroting van ,- worden gepresenteerd.. Staat van baten en lasten Begroting 2013 Realisatie 2012 Baten Lasten Saldo baten en lasten -/ / Financiële baten en lasten Resultaat baten en lasten /

19 TOEKOMSTIGE ONTWIKKELINGEN Een bestuursverslag over enig jaar geeft een terugblik over wat is geweest en hoe wij gevaren zijn. Het College van Bestuur geeft daarin de stand van zaken aan. Sturen vanuit een achteruitkijkspiegel is nodig, beelden van de toekomst, perspectief, zicht op veranderingen en ontwikkelingen vormen echter belangrijke uitgangspunten voor sturen met een helder beeld voor de nabije toekomst. Als scholengroep is ons schip weer op koers en financieel in balans, de getroffen maatregelen en ingrepen waren noodzakelijk om als schip stabiel in het water te kunnen liggen en ook weer op volle kracht te kunnen varen. Volle kracht vooruit om onze doelen in het kader van opbrengsten en leerresultaten dichterbij te brengen. Volle kracht vooruit om de voorbereiding voor de invoering van Passend onderwijs tijdig klaar te hebben en in een helder organisatiemodel ook de opdrachten die daar liggen adequaat op te kunnen pakken. Volle kracht vooruit om in een sterk krimpende omgeving de plek van de school in het dorp of in de wijk te kunnen borgen en samen met onze maatschappelijke partners antwoorden te vinden op leefbaarheid, sociale cohesie en meerwaarde van intensieve samenwerking. Volle kracht vooruit voor onze personeelsleden om hun bekwaamheid en professionele houding te vergroten en straks ook als vakbekwaam leraar in het lerarenregister opgenomen te kunnen worden. Het is goed om een aantal ontwikkelingen nog kort te noemen: Leerlingen: Dynamiek Scholengroep had in het schooljaar 2012/ leerlingen. In het schooljaar 2016/2017 zal het leerlingenaantal naar verwachting gedaald zijn naar circa 3500 leerlingen, een daling van meer dan 10% in de komende 4 jaar. In ons beleid zullen wij hiermee rekening moeten houden en met name bij de kleinere scholen naar structurele en creatieve oplossing moeten zoeken om goed en betaalbaar onderwijs te kunnen blijven geven. Bij voorkeur in de directe nabijheid van de woonplaats van het kind. Personele bezetting 2013: Doordat de daling van de leerlingenaantallen doorzet, zal ook het personeelsbestand de komende jaren verder moeten inkrimpen. Met de vakcentrales is daarom een voortschrijdend sociaal plan afgesproken om deze operatie conform de in het sociaal plan vastgestelde regels uit te voeren. Doel daarbij is om gedwongen ontslagen te voorkomen. De zeer positieve resultaten uit de eerste ronde geven ons de overtuiging dat wij in de komende periode de personele vraagstukken op kunnen lossen. De komst van een regionaal mobiliteitscentrum voor het primair onderwijs zal daar positief aan bijdragen. Onze vervangerspool blijft een zorgenkind, niet vanwege de kwaliteiten van de mensen die hieraan uitvoering geven, maar door de administratieve en financiële risico s die zo n vervangerspool met zich meebrengt. Wij blijven de vervangerspool in de komende periode verkleinen zodat wij ook weer ruimte krijgen voor jonge startende collega s. Wij zijn daarin goed op weg en zullen in 2013 de bemensing van pool in ieder geval verkleinen van 6% naar 4%. Investeringen 2013: Nadat er in 2012 vanwege het slechte financiële resultaat beperkt is geïnvesteerd, zal er in 2013 weer ruimte zijn om noodzakelijke investeringen uit te voeren. In 2013 zal er een meerjareninvesteringsplan worden opgesteld om tot een goede besluitvorming te komen. Op het gebied van onderhoud en beheer van onze gebouwen zal de samenwerking met de stichtingen Kerobei en Akkoord ook schaalvoordeel genereren. Ons uitgavenpatroon zullen we intern goed controllen om onverwachte tegenvallers goed het hoofd te kunnen bieden. 18

20 Bedrijfsvoering: Het financiële beheer, de personeels- en salarisadministratie en de nieuwe mogelijkheden die digitale toepassingen ons kunnen bieden, maken ook een doelmatige bedrijfsvoering tot een thema voor 2013 en verder. Het College van Bestuur is van mening dat wij als organisatie daarin een gedegen verkenning moeten uitvoeren om vervolgens tot herinrichting en vernieuwing van onze bedrijfsvoering te komen. Het CvB ziet daarin kansen door regionale samenwerking, in 2013 zal de mogelijke meerwaarde daarvan onderzocht worden. Tot besluit: Dit bestuursverslag geeft een beeld van Dynamiek Scholengroep. Twee jaar heeft onze organisatie met een fors verlies te kampen gehad. Daar zijn wij niet trots op, maar ik ben ervan overtuigd dat wij de maatregelen die wij genomen hebben en de stappen die wij in de komende periode gaan zetten er voor zullen zorgen dat Dynamiek Scholengroep een stabiele organisatie is en blijft. De ruimte in onze financiën staat voortdurend onder druk, de goede tijden van weleer zullen er voorlopig niet meer zijn. Dat is niet erg. Met onze huidige middelen, maar vooral door onze eigen inzet, menskracht, talent, kwaliteit en vooral ook interne en externe samenwerking en samenwerkingspartners staan wij stevig en met beide benen op de grond. Wij kunnen onze toekomst met vertrouwen tegemoet blijven zien. Niet door achterover te leunen en tevreden te zijn, wel door een actieve houding t.o.v. de vraagstukken die op ons afkomen. Mei 2013 Jan Jenneskens Voorzitter College van Bestuur 19

Jaarverslag. Contactgegevens Stichting Dynamiek Scholengroep Expeditiestraat 3a 5960 PX Horst.

Jaarverslag. Contactgegevens Stichting Dynamiek Scholengroep Expeditiestraat 3a 5960 PX Horst. Jaarverslag 2013 Contactgegevens Stichting Dynamiek Scholengroep Expeditiestraat 3a 5960 PX Horst. Telefoon 077-4678020 info@dynamiek.nu www.dynamiek.nu Bestuursnummer 47920 Inhoudsopgave Pagina Bericht

Nadere informatie

Toelichting bij de begroting 2015 Stopoz Hierbij biedt het bestuur van Stopoz u de toelichtingsbrief en de begroting 2015 aan.

Toelichting bij de begroting 2015 Stopoz Hierbij biedt het bestuur van Stopoz u de toelichtingsbrief en de begroting 2015 aan. Toelichting bij de begroting 2015 Stopoz 28-10-2014 Inleiding Hierbij biedt het bestuur van Stopoz u de toelichtingsbrief en de begroting 2015 aan. De toelichtingsbrief beschrijft de financiële uitgangspunten,

Nadere informatie

Basisschool De Werf: vrije persoonlijkheidsvorming, sterk inhoudelijk onderwijs en een goede zorgstructuur

Basisschool De Werf: vrije persoonlijkheidsvorming, sterk inhoudelijk onderwijs en een goede zorgstructuur Basisschool De Werf: vrije persoonlijkheidsvorming, sterk inhoudelijk onderwijs en een goede zorgstructuur 1. De Werf kijkt vooruit De Werf is een algemeen bijzondere basisschool die onderwijs verzorgt

Nadere informatie

Datum Betreft Bestuursakkoord PO-Raad-OCW 2012-2015. Geacht schoolbestuur,

Datum Betreft Bestuursakkoord PO-Raad-OCW 2012-2015. Geacht schoolbestuur, a 1 > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl Onze referentie 349195 Datum Betreft Bestuursakkoord PO-Raad-OCW 2012-2015 Geacht

Nadere informatie

Strategisch beleid 2015-2019 Het proces

Strategisch beleid 2015-2019 Het proces Strategisch beleid 2015-2019 Het proces Beleidsjaar 14-15 we maken de balans op Missie en kernwaarden/uitgangspunten Dit zijn wij, hier staan we voor Nadere analyse Wat gaat goed, wat pakken we aan Wat

Nadere informatie

Artikel 7 Opdracht Stichting Onderwijs Primair heeft de opdracht uitgewerkt naar vijf kernwaarden:

Artikel 7 Opdracht Stichting Onderwijs Primair heeft de opdracht uitgewerkt naar vijf kernwaarden: Concretisering Code Goed Bestuur voor Onderwijs Primair Inleiding De leden van de PO-Raad hebben in 2010 de Code Goed Bestuur vastgesteld als leidraad voor goed bestuur in het primair onderwijs. Het bestuur

Nadere informatie

Toelichting Begroting Stichting Openbaar Onderwijs Land van Altena

Toelichting Begroting Stichting Openbaar Onderwijs Land van Altena Toelichting Begroting 2015 Stichting Openbaar Onderwijs Land van Altena November 2014 Hoofdstuk: Inleiding Inhoudsopgave Inleiding... 2 1. Toelichting resultaat... 4 2. Besluiten... 6 3. Aandachtspunten

Nadere informatie

FINANCIËLE RAPPORTAGE FUNDEREND ONDERWIJS. Utrecht, november 2014

FINANCIËLE RAPPORTAGE FUNDEREND ONDERWIJS. Utrecht, november 2014 FINANCIËLE RAPPORTAGE FUNDEREND ONDERWIJS 2014 Utrecht, november 2014 INHOUD Inleiding 5 1 Basisonderwijs en speciaal basisonderwijs 7 2 Expertisecentra 10 3 Voortgezet onderwijs 12 4 Samenwerkingsverbanden

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Contactgegevens

Jaarverslag 2014 Contactgegevens Jaarverslag 2014 Contactgegevens Stichting Dynamiek Scholengroep Expeditiestraat 3a 5960 PX Horst. Telefoon 077-4678020 info@dynamiek.nu www.dynamiek.nu Bestuursnummer 47920 Inhoudsopgave pagina Verslag

Nadere informatie

Onderstaand treft u de balans aan per 31 december 2014. Na de balans volgt een korte toelichting op de belangrijkste wijzigingen in de balans.

Onderstaand treft u de balans aan per 31 december 2014. Na de balans volgt een korte toelichting op de belangrijkste wijzigingen in de balans. FINANCIEEL BELEID Financiële positie op balansdatum Onderstaand treft u de balans aan per 31 december 2014. Na de balans volgt een korte toelichting op de belangrijkste wijzigingen in de balans. Activa

Nadere informatie

Tweede kwartaalrapportage exploitatie 2013. Conceptversie 1.1

Tweede kwartaalrapportage exploitatie 2013. Conceptversie 1.1 Tweede kwartaalrapportage exploitatie 2013 Conceptversie 1.1 Inhoudsopgave Pagina 1. Inleiding 3 2. Exploitatie tweede kwartaal 2013 en prognose exploitatie 2013 4 3. Toelichting exploitatie tweede kwartaal

Nadere informatie

Lumpsum 2.0. Lumpsum 2.0

Lumpsum 2.0. Lumpsum 2.0 Lumpsum 2.0 Lumpsum 2.0 Schoolbesturen krijgen een grote pot geld voor onder meer salarissen, leermiddelen, schoonmaak en onderhoud. Deze pot, de lumpsum, kunnen ze grotendeels naar eigen inzicht besteden.

Nadere informatie

Leren & ontwikkelen. doe je samen

Leren & ontwikkelen. doe je samen Leren & ontwikkelen doe je samen VIER SpeerpunteN Onze missie en visie bepalen, samen met externe ontwikkelingen (zoals wet- en regelgeving, nieuwe inzichten en technologische ontwikkelingen), ons beleid

Nadere informatie

(financiële) verantwoording passend onderwijs

(financiële) verantwoording passend onderwijs (financiële) verantwoording passend onderwijs Conferentie Naoberschap - Meesterschap, vrijdag 10 oktober 2014 Start with why? Waarom is verantwoording van belang? Hoe geef ik handen en voeten aan verantwoording?

Nadere informatie

STRATEGISCH BELEIDSPLAN

STRATEGISCH BELEIDSPLAN STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2016 2020 Strategisch beleidsplan PCO Gelderse Vallei Inleiding Voor u ligt het strategische beleidsplan (SBP) 2016 tot en met 2020. Bij het tot stand komen van dit SBP is als eerste

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 PRESENTATIE GEMEENTEN, RAAD VAN TOEZICHT, GMR EN DIRECTIES

JAARVERSLAG 2013 PRESENTATIE GEMEENTEN, RAAD VAN TOEZICHT, GMR EN DIRECTIES JAARVERSLAG 2013 PRESENTATIE GEMEENTEN, RAAD VAN TOEZICHT, GMR EN DIRECTIES Juni 2014 JAARVERSLAG; PROCES Maart t/m Mei: voorbereiding jaarafsluiting Mei: accountantscontrole Juni: opstellen bestuursverslag

Nadere informatie

Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak

Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak Inhoud Inleiding 3 Stap 1 De noodzaak vaststellen 4 Stap 2 De business case 5 Stap 3 Probleemverdieping 6 Stap 4 Actieplan 8 Stap 5

Nadere informatie

Raadsvergadering : 13 december 2010 Agendanr. 13. : jaarverslag en jaarrekening 2009 Scholengroep OPRON

Raadsvergadering : 13 december 2010 Agendanr. 13. : jaarverslag en jaarrekening 2009 Scholengroep OPRON Raadsvergadering : 13 december 2010 Agendanr. 13 Voorstelnr. : R 6806 Onderwerp : jaarverslag en jaarrekening 2009 Scholengroep OPRON Stadskanaal, 26 november 2010 Beslispunten 1. Kennisnemen van het jaarverslag

Nadere informatie

Raadsvergadering : 29 oktober 2012 Agendanr. 14. : jaarverslag en jaarrekening 2011 Scholengroep OPRON

Raadsvergadering : 29 oktober 2012 Agendanr. 14. : jaarverslag en jaarrekening 2011 Scholengroep OPRON Raadsvergadering : 29 oktober 2012 Agendanr. 14 Voorstelnr. : R 6912 Onderwerp : jaarverslag en jaarrekening 2011 Scholengroep OPRON Stadskanaal, 12 oktober 2012 Beslispunten 1. Kennisnemen van het jaarverslag

Nadere informatie

Wij danken iedereen die heeft meegewerkt aan de behaalde resultaten van onze scholen. Bestuur Stichting Poolster

Wij danken iedereen die heeft meegewerkt aan de behaalde resultaten van onze scholen. Bestuur Stichting Poolster Jaarbericht 2012 Wij presenteren u op deze wijze het jaarbericht 2012 van Stichting Poolsterscholen. Dit jaarbericht is een samenvatting van het jaarverslag 2012 van Stichting Poolsterscholen. Graag verantwoorden

Nadere informatie

IN CONTROL STATEMENT IN HET ONDERWIJS

IN CONTROL STATEMENT IN HET ONDERWIJS IN CONTROL STATEMENT IN HET ONDERWIJS OVER GOVERS ONDERWIJS ACCOUNTANTS OVER GOVERS ONDERWIJS ACCOUNTANTS Ruim 25 jaar ervaring in de controle en advisering van onderwijsinstellingen Sinds 1 juli 2013

Nadere informatie

TOEZICHT OP DE FINANCIËLE CONTINUÏTEIT VAN DE ARTEZ HOGESCHOOL VOOR KUNSTEN TE ARNHEM. Een rapport van de Inspectie van het Onderwijs

TOEZICHT OP DE FINANCIËLE CONTINUÏTEIT VAN DE ARTEZ HOGESCHOOL VOOR KUNSTEN TE ARNHEM. Een rapport van de Inspectie van het Onderwijs TOEZICHT OP DE FINANCIËLE CONTINUÏTEIT VAN DE ARTEZ HOGESCHOOL VOOR KUNSTEN TE ARNHEM Een rapport van de Inspectie van het Onderwijs Utrecht, maart 2016 INHOUD 1 Inleiding 5 1.1 Algemeen 5 1.2 Wettelijk

Nadere informatie

ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER. Stichting SHON (4523828)/30709

ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER. Stichting SHON (4523828)/30709 ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER Stichting SHON (4523828)/30709 Utrecht, 9 april 2015 Voorwoord Dit rapport bevat de resultaten van het onderzoek naar de omvang van de financiële buffer per 31 december

Nadere informatie

VERSLAG van de 149e vergadering van de GMR

VERSLAG van de 149e vergadering van de GMR GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD secretariaat: Marisja Zych en Inge van der Linden e-mail: secretariaat@bmtskpo.nl Website: www.skpo.nl VERSLAG van de 149e vergadering van de GMR Datum: Woensdag

Nadere informatie

3.12 Notitie Vervangingspool

3.12 Notitie Vervangingspool Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld CvB Personeel 18 januari 2012 A (P)GMR 30 januari 2012 22 februari 2012 3.12 Notitie Vervangingspool Personeel/Notitie Vervangingspool Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

Begroting SKPO Eindhoven e.o.

Begroting SKPO Eindhoven e.o. Begroting SKPO Eindhoven e.o. 2016 Inhoudsopgave Bovenschoolse begroting en schoolbegroting... 3 Inleiding... 3 Planning en control... 3 De bovenschoolse begroting... 3 De bovenschoolse organisatie en

Nadere informatie

Jaarplan De Berkel

Jaarplan De Berkel Jaarplan De Berkel 2016-2017 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Voorwoord 3 Inleiding 4 School en positionering 5 Kwaliteit 5 Team en leiderschap 5 Onderwijs 6 Personeel 6 Administratie 6 Beheer 6 2 van 7 Voorwoord

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING. Stichting Talent Adjunct-algemeen directeur

FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING. Stichting Talent Adjunct-algemeen directeur FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING Adjunct-algemeen directeur januari 2013 Opdrachtgever Nieuwstraat 23 A 1621 EA Hoorn Auteur P.P.J.G. Janssen Project 5POBA4560 1 FUNCTIE INFORMATIE Functienaam Adjunct-algemeen

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Dienst P&O ROC West-Brabant

Jaarverslag 2012 Dienst P&O ROC West-Brabant Dienst Personeel & Organisatie Jaarverslag 2012 Jaarverslag 2012 Dienst P&O ROC West-Brabant Maart 2013 Dienst P&O Jaarverslag Dienst P&O 2012 Pagina 1 Voorwoord Voor de Dienst P&O was 2012 een bewogen

Nadere informatie

FINANCIEEL CONTINUÏTEITSTOEZICHT. bij Stichting Onderwijs 4 Nieuwe Tijd (04NT) te Amsterdam

FINANCIEEL CONTINUÏTEITSTOEZICHT. bij Stichting Onderwijs 4 Nieuwe Tijd (04NT) te Amsterdam RAPPORT VAN BEVINDINGEN DEFINITIEF FINANCIEEL CONTINUÏTEITSTOEZICHT bij Stichting Onderwijs 4 Nieuwe Tijd (04NT) te Amsterdam Plaats : Utrecht Bestuursnummer : 42684 Onderzoeksnummer : 285387 Edocsnummer

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE HORIZON

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE HORIZON DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE HORIZON Plaats : Dordrecht BRIN-nummer : 04JR Onderzoeksnummer : 118519 Datum schoolbezoek : 16 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

Raadsvergadering : 21 november 2011 Agendanr. 14

Raadsvergadering : 21 november 2011 Agendanr. 14 Raadsvergadering : 21 november 2011 Agendanr. 14 Voorstelnr. : R 6861 Onderwerp : jaarverslag en jaarrekening 2010 Scholengroep OPRON Stadskanaal, 4 november 2011 Beslispunten 1. Kennisnemen van het jaarverslag

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 10073 14 april 2015 Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 2 april 2015, FenV/732728,

Nadere informatie

Stichting voor Openbaar Primair Onderwijs Capelle aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel

Stichting voor Openbaar Primair Onderwijs Capelle aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel Stichting voor Openbaar Primair Onderwijs Capelle aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel Toelichting bij de begroting 2012 en het meerjarenoverzicht 2010-2016 Algemeen De begrotingen zijn taakstellend

Nadere informatie

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt:

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt: Achtergrond Basisschool De Regenboog staat in de wijk Zuid-west in Boekel en valt onder het bestuur van Zicht PO. Evenals de andere scholen onder dit bestuur gaan wij de komende periode vorm geven aan

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE STAAIJ

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE STAAIJ RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE STAAIJ School : Basisschool De Staaij Plaats : Middelaar BRIN-nummer : 09AI Onderzoeksnummer : 92633 Datum schoolbezoek : 25 juni 2007 Datum vaststelling : 19

Nadere informatie

Mini ALV. 21 maart 2013

Mini ALV. 21 maart 2013 Mini ALV 21 maart 2013 Agenda 1. Opening 2. Mededelingen 3. Notulen 6 november 4. Terugkoppeling plan van aanpak n.a.v. ouderenquête 5. Concept statuten 6. Begroting 2013 en voorlopige cijfers 2012 7.

Nadere informatie

Onderwijshuisvestingsbeleid gemeente Utrecht. Onderzoeksplan

Onderwijshuisvestingsbeleid gemeente Utrecht. Onderzoeksplan Onderwijshuisvestingsbeleid gemeente Utrecht Onderzoeksplan Rekenkamer Utrecht 16 februari 2009 1 Inleiding Vanuit de raadsfracties van het CDA en de VVD kwam in 2008 de suggestie aan de Rekenkamer om

Nadere informatie

jaarstukken 2016 Stichting RSG Magister Alvinus en Stichting Gearhing

jaarstukken 2016 Stichting RSG Magister Alvinus en Stichting Gearhing Ons nummer: O17.001486 *O17.001486* Informatie raad/mededeling college Onderwerp jaarstukken 2016 Stichting RSG Magister Alvinus en Stichting Gearhing Commissie Boarger en Mienskip Collegebesluit d.d.

Nadere informatie

DIRECTIESTATUUT SCHOOLDIRECTEUREN

DIRECTIESTATUUT SCHOOLDIRECTEUREN DIRECTIESTATUUT SCHOOLDIRECTEUREN SAMENWERKINGSSTICHTING KANS & KLEUR ORGANOGRAM Samenwerkingsstichting Kans &Kleur ADVIES / ONDERSTEUNING LIJN FORMELE INSPRAAK Bestuur AMBTELIJK SECRETARIAAT BESTUURSBUREAU-

Nadere informatie

Wat gaan we doen? Colofon. Almeerse Scholen Groep. Koersplan maart 2015

Wat gaan we doen? Colofon. Almeerse Scholen Groep. Koersplan maart 2015 Colofon De uitgebreide versie van het ASG Koersplan 2015-2018 kunt u vinden op www.almeersescholengroep.nl. Dit is een uitgave van de Almeerse Scholen Groep. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

De speerpunten van de SPCO-scholen

De speerpunten van de SPCO-scholen Meerjaren Plan 2012-2015 De speerpunten van de SPCO-scholen Inleiding Strategische speerpunten Hart voor kinderen Met veel genoegen presenteren wij de samenvatting van ons strategisch meerjarenplan Hart

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK. o.b.s. De Aanloop

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK. o.b.s. De Aanloop RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK o.b.s. De Aanloop Plaats : Valthermond BRIN nummer : 18TP C1 Onderzoeksnummer : 282725 Datum onderzoek : 18 juni 2015 Datum vaststelling : 28 oktober

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK OP OBS OETKOMST IN KOLHAM

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK OP OBS OETKOMST IN KOLHAM RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK OP OBS OETKOMST IN KOLHAM Plaats : Kolham BRIN-nummer : 13DT Onderzoek uitgevoerd op : 22 juni 2010 Rapport vastgesteld te Groningen: 13 september

Nadere informatie

GEVOLGEN VOOR JA/NEE ROUTING DATUM Communicatie Nee College Financieel Juridisch

GEVOLGEN VOOR JA/NEE ROUTING DATUM Communicatie Nee College Financieel Juridisch *Z00EE495836* Voorstel voor de gemeenteraad Voorstelnummer Voorstellen Raad Directeur : mevr. S. van Heeren Zaakgericht\334 Behandelend ambtenaar N. van der Heijden Zaaknummer Z.15-14107 Datum: 13 april

Nadere informatie

Profielbeschrijving Voorzitter College van Bestuur. Pagina 1

Profielbeschrijving Voorzitter College van Bestuur. Pagina 1 Profielbeschrijving Voorzitter College van Bestuur Pagina 1 Contactgegevens Stichting Hervormde Scholen De Drieslag Lange Voren 88 3773 AS Barneveld info@dedrieslag.nl www.dedrieslag.nl Datum 28-01-2015

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE LOCKAERT

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE LOCKAERT RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE LOCKAERT Plaats : Oss BRIN-nummer : 00CD Onderzoeksnummer : 119429 Datum schoolbezoek : Rapport vastgesteld te Eindhoven op

Nadere informatie

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL JOHANNES PAULUS

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL JOHANNES PAULUS RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL JOHANNES PAULUS Plaats : Heusden Gem Heusden BRIN-nummer : 09PB Onderzoeksnummer : 118176 Datum schoolbezoek : 2 februari 2010

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KORT ONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS. SAM locatie van Limburg Stirumlaan

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KORT ONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS. SAM locatie van Limburg Stirumlaan RAPPORT VAN BEVINDINGEN KORT ONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS SAM locatie van Limburg Stirumlaan Plaats : Doetinchem BRIN nummer : 19PA C1 Onderzoeksnummer : 281769 Datum onderzoek : 5 februari 2015 Datum

Nadere informatie

Vernieuwd toezicht: wat betekent dat voor het bestuur? Het toezicht op besturen en scholen per 1 augustus 2017

Vernieuwd toezicht: wat betekent dat voor het bestuur? Het toezicht op besturen en scholen per 1 augustus 2017 Vernieuwd toezicht: wat betekent dat voor het bestuur? Het toezicht op besturen en scholen per 1 augustus 2017 Inleiding Het onderwijs verandert. En het toezicht verandert mee. Vanaf 1 augustus 2017 houden

Nadere informatie

SKPO Profielschets Lid College van Bestuur

SKPO Profielschets Lid College van Bestuur SKPO Profielschets Lid College van Bestuur 1 Missie, visie SKPO De SKPO verzorgt goed primair onderwijs waarbij het kind centraal staat. Wij ondersteunen kinderen om een stap te zetten richting zelfstandigheid,

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 35803 20 december 2013 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 12 december 2013, nr. FEZ/579396

Nadere informatie

Samengevoegd College Hageveld en Hageveld Beheer

Samengevoegd College Hageveld en Hageveld Beheer Jaarrekening Grondslagen Deze jaarrekening is in opdracht van het bestuur van de Stichting Hageveld Beheer en de Onderwijsstichting College Hageveld opgesteld door de Stichting Regionaal Onderwijsbureau

Nadere informatie

Voldoende is niet goed genoeg.. Strategisch beleidsplan 2015/2019. Stichting H 3 O

Voldoende is niet goed genoeg.. Strategisch beleidsplan 2015/2019. Stichting H 3 O Voldoende is niet goed genoeg.. Strategisch beleidsplan 2015/2019 Stichting H 3 O 1 Bijzonder Wat is het bijzondere van H 3 O? Waarin onderscheidt H 3 O zich, wat maakt het verschil? En wat wil H 3 O waarmaken?

Nadere informatie

Toezichtkader Raad van toezicht van De Haagse Scholen, stichting voor primair en speciaal openbaar onderwijs

Toezichtkader Raad van toezicht van De Haagse Scholen, stichting voor primair en speciaal openbaar onderwijs Toezichtkader Raad van toezicht van De Haagse Scholen, stichting voor primair en speciaal openbaar onderwijs Inleiding. Vanaf 1 augustus 2011 zijn bij De Haagse Scholen, stichting voor primair en speciaal

Nadere informatie

FINANCIEEL CONTINUÏTEITSTOEZICHT. Bij Vereniging Scholen der Evangelische Broedergemeente te Zeist

FINANCIEEL CONTINUÏTEITSTOEZICHT. Bij Vereniging Scholen der Evangelische Broedergemeente te Zeist RAPPORT VAN BEVINDINGEN DEFINITIEF FINANCIEEL CONTINUÏTEITSTOEZICHT Bij Vereniging Scholen der Evangelische Broedergemeente te Zeist Plaats : Utrecht Bestuursnummer : 29577 Onderzoeksnummer : 282182 Edocs

Nadere informatie

- 1 - De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

- 1 - De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, - 1 - Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 3 augustus 2012, nr. JOZ/378065, houdende regels voor het verstrekken van aanvullende bekostiging ten behoeve van het stimuleren

Nadere informatie

BOOR speciaal, speciaal BOOR VERANTWOORDEN

BOOR speciaal, speciaal BOOR VERANTWOORDEN STRATEGISCH BELEIDSPLAN SO /VSO Stichting BOOR BOOR speciaal, speciaal BOOR en VERANTWOORDEN BOOR speciaal,speciaal BOOR Kernopdracht (koers) Kernwaarden Kwaliteit van de koers Onderwijsconcept Ondersteunende

Nadere informatie

Als er sprake is van een klacht, is de klachtenregeling van BOOR van toepassing. Hierin klachten

Als er sprake is van een klacht, is de klachtenregeling van BOOR van toepassing. Hierin klachten Toezichtkader In het toezichtkader zijn diverse kengetallen benoemd, waarover BOOR jaarlijks of elk kwartaal verantwoording aflegt. In onderstaande tabel is de vindplaats opgenomen van de verschillende

Nadere informatie

112.002364 2 6 JULI 2012. Stichting voor openbaar primair onderwijs /Indrukwekkend onderwijs

112.002364 2 6 JULI 2012. Stichting voor openbaar primair onderwijs /Indrukwekkend onderwijs 112.002364 2 6 JULI Stichting voor openbaar primair onderwijs /Indrukwekkend onderwijs T 0226 357230 W www.stichtingallure.nl E info@stichtingalture.nl Gemeente Koggenland T.a.v. college van burgemeester

Nadere informatie

FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT. bij Schoolvereniging Aerdenhout-Bentveld te Aerdenhout

FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT. bij Schoolvereniging Aerdenhout-Bentveld te Aerdenhout RAPPORT VAN BEVINDINGEN FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT bij Schoolvereniging Aerdenhout-Bentveld te Aerdenhout Plaats : Utrecht Bestuursnummer : 94316 Onderzoeksnummer : 286673 Datum onderzoek : oktober

Nadere informatie

(financiële) verantwoording passend onder

(financiële) verantwoording passend onder (financiële) verantwoording passend onder 11 maart 2015 Doel Doel - Inzicht in proces van de totstandkoming jaarverslag - Identificatie van knelpunten om het jaarverslag proces goed te laten verlopen -

Nadere informatie

FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT. bij Stichting voor Speciaal Basisonderwijs te Doetinchem

FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT. bij Stichting voor Speciaal Basisonderwijs te Doetinchem RAPPORT VAN BEVINDINGEN FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT bij Stichting voor Speciaal Basisonderwijs te Doetinchem Plaats : Utrecht Bestuursnummer : 22453 Onderzoeksnummer : 279804 Datum onderzoek : februari

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK PCBS "LOYSDER HOEK"

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK PCBS LOYSDER HOEK RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK PCBS "LOYSDER HOEK" School : pcbs "Loysder Hoek" Plaats : Leusden BRIN-nummer : 11PE Onderzoeksnummer : 89769 Datum schoolbezoek : 3 april 2007 Datum vaststelling : 20 juni

Nadere informatie

INTEGRALE KWALITEITSZORG PASSEND ONDERWIJS GOEREE-OVERFLAKKEE

INTEGRALE KWALITEITSZORG PASSEND ONDERWIJS GOEREE-OVERFLAKKEE INTEGRALE KWALITEITSZORG PASSEND ONDERWIJS GOEREE-OVERFLAKKEE Inhoud 1. Inleiding 2. Kwaliteit gedefinieerd 3. Parameters en normen 4. Het cyclische systeem van kwaliteitszorg 5. Instrumenten 6. Planning

Nadere informatie

JAARVERSLAG. GMR STICHTING AKKOORD!-po. Beesel Horst a/d Maas Peel en Maas Venlo. Secretariaat p/a Omnibus Huissen 4 5991 PX Baarlo

JAARVERSLAG. GMR STICHTING AKKOORD!-po. Beesel Horst a/d Maas Peel en Maas Venlo. Secretariaat p/a Omnibus Huissen 4 5991 PX Baarlo Beesel Horst a/d Maas Peel en Maas Venlo Secretariaat p/a Omnibus Huissen 4 5991 PX Baarlo T (077) 4778239 E info@omnibus.akkoord-po.nl JAARVERSLAG GMR STICHTING AKKOORD!-po Inhoud Inleiding Samenstelling

Nadere informatie

Samen werken, samen ontwikkelen

Samen werken, samen ontwikkelen Samen werken, samen ontwikkelen Strategisch beleid ROOBOL 2015-2019 Willem Wouda/ Reiny Kas Siderius SAMENVATTING Het strategisch beleidsplan 2015-2019 bevat de missie en visie van Stichting ROOBOL. De

Nadere informatie

Wehl, 26 februari Aan: De besturen en directeuren van de bij het PON aangesloten scholen. Onderwerp: Uitnodiging voor ALV van 11 maart 2015.

Wehl, 26 februari Aan: De besturen en directeuren van de bij het PON aangesloten scholen. Onderwerp: Uitnodiging voor ALV van 11 maart 2015. Wehl, 26 februari 2015 Aan: De besturen en directeuren van de bij het PON aangesloten scholen. Onderwerp: Uitnodiging voor ALV van 11 maart 2015. Algemene mededeling m.b.t. eventuele stemmingen tijdens

Nadere informatie

Samenvatting strategisch plan 2012-2016. Met het OOG op morgen.

Samenvatting strategisch plan 2012-2016. Met het OOG op morgen. Samenvatting strategisch plan 2012-2016. Met het OOG op morgen. Missie van stichting OOG Stichting OOG staat voor het in stand houden, uitbreiden en optimaliseren van openbaar onderwijs in de regio Noordoost-Brabant.

Nadere informatie

De feiten over stille bezuinigingen in het primair onderwijs

De feiten over stille bezuinigingen in het primair onderwijs De feiten over stille bezuinigingen in het primair onderwijs Het primair onderwijs kampt met de gevolgen van zogenoemde stille bezuinigingen die de afgelopen jaren hebben plaatsgevonden. Sinds enkele weken

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VERIFICATIEONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS. s.s.b.o. De Kameleon

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VERIFICATIEONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS. s.s.b.o. De Kameleon RAPPORT VAN BEVINDINGEN VERIFICATIEONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS s.s.b.o. De Kameleon Plaats : Hoogeveen BRIN nummer : 00JH C1 Onderzoeksnummer : 195011 Datum onderzoek : 9 april 2013 Datum vaststelling

Nadere informatie

Toezichtkader Raad van Toezicht SGR

Toezichtkader Raad van Toezicht SGR Toezichtkader Raad van Toezicht SGR Vastgesteld door de Raad van Toezicht van SGR op 14 april 2015 Inleiding Vanaf 2011 zijn bij de SGR de functies van bestuur en intern toezicht gescheiden. Deze functiescheiding

Nadere informatie

Aan de Raad. 1 Alle scholen die vallen onder de Opron doen mee aan het project duurzaam leren. Ambitie van

Aan de Raad. 1 Alle scholen die vallen onder de Opron doen mee aan het project duurzaam leren. Ambitie van Aan de Raad. No. : 13/11. Muntendam : 2 december 2011. Onderwerp : Jaarrekening en jaarverslag 2010 OPRON. ------------------------------------------------------ 1. Inleiding De Scholengroep Opron voor

Nadere informatie

Situatie- en profielschets SKO West- Friesland

Situatie- en profielschets SKO West- Friesland Situatie- en profielschets SKO West- Friesland Werving en selectie 2 leden raad van toezicht Hoorn, juli 2015 Marja de Kruif, senior adviseur Samen inspirerend lerend de toekomst in 1 Wie zijn wij? De

Nadere informatie

Profiel. Strategisch HR adviseur. 8 december 2015. Opdrachtgever Stichting Openbaar Onderwijs Noord

Profiel. Strategisch HR adviseur. 8 december 2015. Opdrachtgever Stichting Openbaar Onderwijs Noord Profiel Strategisch HR adviseur 8 december 2015 Opdrachtgever Stichting Openbaar Onderwijs Noord Voor meer informatie over de functie Erik Frieling, adviseur Leeuwendaal Telefoon (070) 414 27 00 evt. mobielnummer

Nadere informatie

Ten behoeve van: Algemene Ledenvergadering Steller: J.P. van den Berg, Controller Datum:

Ten behoeve van: Algemene Ledenvergadering Steller: J.P. van den Berg, Controller Datum: Begroting 2016 1 Ten behoeve van: Algemene Ledenvergadering Steller: J.P. van den Berg, Controller Datum: 10-02-2016 Algemeen Op 26 januari 2016 heeft de financiële commissie van de Raad van Toezicht de

Nadere informatie

Onderzoeksnummer : 125048 Datum schoolbezoek : 27 maart 2012 Rapport vastgesteld te Zoetermeer op 25 april 2012.

Onderzoeksnummer : 125048 Datum schoolbezoek : 27 maart 2012 Rapport vastgesteld te Zoetermeer op 25 april 2012. RAPPORT VAN BEVINDINGEN Tussentijds kwaliteitsonderzoek bij De Akkers Plaats : Rotterdam BRIN-nummer : 18TM Onderzoeksnummer : 125048 Datum schoolbezoek : 27 maart 2012 Rapport vastgesteld te Zoetermeer

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT. bij STICHTING VOOR R.K. HOGER- EN MIDDELBAAR VOORBEREIDEND ONDERWIJS NOORDELIJK ROTTERDAM

RAPPORT VAN BEVINDINGEN FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT. bij STICHTING VOOR R.K. HOGER- EN MIDDELBAAR VOORBEREIDEND ONDERWIJS NOORDELIJK ROTTERDAM RAPPORT VAN BEVINDINGEN FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT bij STICHTING VOOR R.K. HOGER- EN MIDDELBAAR VOORBEREIDEND ONDERWIJS NOORDELIJK ROTTERDAM Plaats : Utrecht Bestuursnummer : 78482 Onderzoeksnummer

Nadere informatie

functieprofiel lid en voorzitter raad van toezicht

functieprofiel lid en voorzitter raad van toezicht functieprofiel lid en voorzitter raad van toezicht geleding datum advies selectie en 26-09-2014 benoemingscommissie RvT advies CvB/MT 29-09-2014 voorgenomen besluit raad van toezicht 27-11-2014 advies

Nadere informatie

Bijeenkomst GMR. maandag 23 juni 2014

Bijeenkomst GMR. maandag 23 juni 2014 Bijeenkomst GMR maandag 23 juni 2014 Financiën Jaarrekening 2013: hoofdlijnen bevindingen / aanbevelingen accountant Financieel beleid: hoe doen we het en hoe gaan we het doen? Jaarrekening 2013 Resultaat

Nadere informatie

Convenant Kindcentra

Convenant Kindcentra Convenant Kindcentra 2015 2018 1 Partijen: 1. Dak Kindercentra, vertegenwoordigd door mevrouw Briedé, voorzitter Raad van Bestuur; 2. Lucas Onderwijs, vertegenwoordigd door de heer van Vliet, voorzitter

Nadere informatie

advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed

advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed Gemeente Nijmegen Adviesfunctie Gemeenschappelijke Regelingen Danny Ederveen Peggy van Gemert RA/AA Mei 2014 1 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie

Overleg met de Toezichthouder

Overleg met de Toezichthouder Overleg met de Toezichthouder Handreiking Goede Medezeggenschap Handreiking goede medezeggenschap Overleg met de toezichthouder Inleiding Deze handreiking goede medezeggenschap is onderdeel van een reeks

Nadere informatie

MANAGEMENTRAPPORTAGE. Januari t/m September 2012

MANAGEMENTRAPPORTAGE. Januari t/m September 2012 MANAGEMENTRAPPORTAGE Januari t/m September 2012 Stichting OPOCK blad 1 van 5 FINANCIËLE MANAGEMENTRAPPORTAGE Periode januari t/m september 2012 Inleiding / algemeen Hierbij bieden wij u de managementrapportage

Nadere informatie

CSG DE WAARD BEGROTING 2017 STICHTING CHRISTELIJKE SCHOLENGROEP DE WAARD OUD-BEIJERLAND

CSG DE WAARD BEGROTING 2017 STICHTING CHRISTELIJKE SCHOLENGROEP DE WAARD OUD-BEIJERLAND CSG DE WAARD BEGROTING 2017 STICHTING CHRISTELIJKE SCHOLENGROEP DE WAARD OUD-BEIJERLAND Inhoud 1. CSG De Waard... 2 1.1 Inleiding... 2 1.2 Begroting 2017... 3 1.3 Toelichting op de begroting 2017... 7

Nadere informatie

Profiel leden Raad van Toezicht Ingrado

Profiel leden Raad van Toezicht Ingrado Profiel leden Raad van Toezicht Ingrado Februari 2017 1 1. Inleiding Ingrado is een landelijke opererende vereniging waarvan de gemeenten en de RMC-regio s lid zijn. Binnen die gemeenten en regio s zijn

Nadere informatie

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP FLORASCHOOL

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP FLORASCHOOL RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP FLORASCHOOL Plaats : Krimpen aan de Lek BRIN-nummer : 06AZ Onderzoeksnummer : 118665 Datum schoolbezoek : 23 maart Rapport vastgesteld te

Nadere informatie

KINDEREN LATEN LEREN Strategisch beleidsplan 2015-2018. SKO Flevoland en Veluwe. Ontwerpers van onderwijs voor de 21ste eeuw

KINDEREN LATEN LEREN Strategisch beleidsplan 2015-2018. SKO Flevoland en Veluwe. Ontwerpers van onderwijs voor de 21ste eeuw SKO Flevoland en Veluwe Ontwerpers van onderwijs voor de 21ste eeuw KINDEREN LATEN LEREN Strategisch beleidsplan 2015-2018 Strategisch beleidsplan SKO Flevoland en Veluwe 1 KINDEREN LATEN LEREN Onze droomschool

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VERIFICATIEONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS. SBO De Vlieger

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VERIFICATIEONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS. SBO De Vlieger RAPPORT VAN BEVINDINGEN VERIFICATIEONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS SBO De Vlieger Plaats : Leiden BRIN nummer : 19SC C1 Onderzoeksnummer : 273676 Datum onderzoek : 15 mei 2014 Datum vaststelling : 9

Nadere informatie

Inleiding. Begrippenkader

Inleiding. Begrippenkader Beleidsplan opbrengstgericht personeelsmanagement bij De Veenplas Beleid en doelen voor het thema Personeel voor de jaren 2013 2016 Vastgesteld juli 2013 Inleiding Wij beschouwen onze leerkrachten als

Nadere informatie

SKPO, samen voor schitterend onderwijs

SKPO, samen voor schitterend onderwijs SKPO Eindhoven e.o. Jaarverslag 2014 SKPO, samen voor schitterend onderwijs Voorwoord Carla van den Heijkant, voorzitter College van Bestuur. Onze scholen staan in een omgeving waar het werken aan vooruitgang

Nadere informatie

Jaarplan Sint Jozefschool Moordrecht 2015-2016

Jaarplan Sint Jozefschool Moordrecht 2015-2016 Jaarplan Sint Jozefschool Moordrecht 2015-2016 1 Voorwoord In dit Jaarplan wordt de concrete uitwerking van beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven zijn in het Schoolplan. Gekozen is voor een compacte

Nadere informatie

Inhoud: Schoolplan 2015-2019. Verantwoording. Motto, missie, visie, overtuigingen. Doelen. Samenvatting strategisch beleid van de vereniging

Inhoud: Schoolplan 2015-2019. Verantwoording. Motto, missie, visie, overtuigingen. Doelen. Samenvatting strategisch beleid van de vereniging Schoolplan 2015-2019 Inhoud: Verantwoording Motto, missie, visie, overtuigingen Doelen Samenvatting strategisch beleid van de vereniging 21 e eeuwse vaardigheden Schematische weergave van de vier komende

Nadere informatie

Activiteitenplan en begroting GMR. schooljaar 2014-2015.

Activiteitenplan en begroting GMR. schooljaar 2014-2015. Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad Stg. St.-Christoffel Activiteitenplan en begroting GMR schooljaar 2014 2015. Datum: 1 mei 2014. Activiteitenplan en begroting GMR schooljaar 2014-2015. Inhoudsopgave:

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 31 524 Beroepsonderwijs en Volwassenen Educatie Nr. 244 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

Directeur (0,8 wtf) bouwend verbindend

Directeur (0,8 wtf) bouwend verbindend Functieprofiel Directeur SWV Passend Onderwijs (PO) IJmond Functienaam: Directeur Organisatie: Stichting Samenwerkingsverband Passend Onderwijs IJmond Dienstverband: 0,8 WTF Salarisschaal: conform CAO-PO

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN DE STAAT VAN HET ONDERWIJS 2016/2017. Leeuwarder Lyceum HAVO

KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN DE STAAT VAN HET ONDERWIJS 2016/2017. Leeuwarder Lyceum HAVO KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN DE STAAT VAN HET ONDERWIJS 2016/2017 Leeuwarder Lyceum HAVO Plaats : Leeuwarden BRIN nummer : 20DL C1 BRIN nummer : 20DL 00 HAVO Onderzoeksnummer : 290775 Datum onderzoek

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. basisschool De Fontein

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. basisschool De Fontein RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK basisschool De Fontein Plaats : Breda BRIN nummer : 12WE C1 Onderzoeksnummer : 273589 Datum onderzoek : 1 april 2014 Datum vaststelling : 22 mei 2014 Pagina

Nadere informatie