Ad 1. Uitvoeringskader ruimtelijk economisch programma

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ad 1. Uitvoeringskader ruimtelijk economisch programma"

Transcriptie

1 Aan de leden van Provinciale Staten Datum : 19 januari 2010 Briefnummer : /3/A.15, VV Zaaknummer : Behandeld door : Meer-van der Linde A.R.E. van der Telefoonnummer : (050) Antwoord op : Bijlage : Uitvoeringskader REP Onderwerp : RSP ZZL, stand van zaken januari 2010 Geachte dames en heren, Met deze brief stellen wij u op de hoogte van de activiteiten die wij uitvoeren in het kader van het Regio Specifiek Pakket ZZL (RSP) en presenteren wij u de stand van zaken van de diverse projecten uit het programma. Het RSP is de afgelopen periode meerdere keren onderwerp van gesprek geweest in uw Staten en in uw commissies Economie & Mobiliteit en Bestuur & Financiën. Bij de behandeling van het provinciale MIT (voordracht 3/2009), waarin ook de mobiliteitsprojecten uit het RSP zijn opgenomen, is de brief van 16 december 2008 met stand van zaken RSP (briefnr /51/A.25, VV) betrokken. In het overleg van uw commissie Economie & Mobiliteit is afgesproken dat naast een periodieke bespreking van de voortgang van de projecten, ook de resultaten van het landsdelig overleg BO MIRT aan u te versturen. De afsprakenlijst van het najaarsoverleg BO MIRT hebben wij medio december 2009 per brief aan u verstuurd. Het RSP bestaat uit een Ruimtelijk Economisch Programma (REP) en uit Mobiliteitsprojecten (onder te verdelen in Concrete Projecten, projecten in een Regionaal Mobiliteitsfonds en projecten opgenomen onder de motie Koopmans). In deze brief informeren wij u over: 1. uitvoeringskader ruimtelijke economisch programma 2. de wijze waarop u betrokken wordt bij de besluitvorming over de mobiliteitsprojecten 3. oprichting Regionaal Mobiliteits Fonds en inschatting benodigd kasritme voor het programma (interprovinciale activiteit) 4. stand van zaken van de mobiliteitsprojecten 5. hoofdactiviteiten tot eind 2010 op programmaniveau. Ad 1. Uitvoeringskader ruimtelijk economisch programma In maart 2009 zijn in SNN verband de hoofdlijnen voor een uitvoeringskader Ruimtelijk Economische programma "REP-regio" vastgesteld door het DB-SNN (naast "REP-regio"is er ook nog "REP-rijk", waarover het Ministerie van

2 Economische Zaken beschikt). Zoals wij u in eerdere rapportages hebben gemeld, zijn deze afspraken in SNN verband nodig om er voor te zorgen dat de provincies (die de projecten uit de eigen provincie committeren), gelijksoortige criteria en voorwaarden voor de beoordeling van projecten hanteren. Mede op basis van de SNN hoofdlijnen is door ons het uitvoeringskader REP-ZZL regionaal deel Groningen opgesteld (kortheidshalve REP-ZZL Groningen). De criteria en voorwaarden voor dit REP-ZZL Groningen zijn vergelijkbaar met het Operationeel Programma EFRO. Bijgevoegd treft u ter informatie het uitvoeringskader REP-ZZL Groningen aan. In dit uitvoeringskader dat wij op 10 november 2009 hebben vastgesteld en dat de basis voor onze projectbeoordeling vormt, wordt naast de toetsingscriteria en voorwaarden aandacht besteed aan de organisatiestructuur en invulling van de projectverwerving- en -beoordeling. Voor nader informatie over de inhoud, vorm, opzet en omvang van het REP verwijzen wij u naar het bijgevoegde uitvoeringskader. Voor het REP-ZZL Groningen is 92 mln beschikbaar, bestaande uit 53 mln rijksbijdrage en 39 mln regionale cofinanciering (provincie en gemeente Groningen). De cofinanciering van de provincie is onderdeel van de 245 mln die u voor de uitvoering van het RSP heeft gereserveerd. Voor wat betreft de projectverwerving zijn er reeds door ons college reserveringen gemaakt voor de volgende u bekende projecten: Grote Markt Oostzijde/ Forum Eriba (doet ook beroep op "REP-Rijk") Life Lines (doet ook beroep op "REP-Rijk") Programma Onderwijs-Arbeidsmarkt (uit de versnellingsagenda). Na aftrek van de reserveringen voor bovengenoemde projecten resteert nog een bedrag van tussen de 35 en 40 mln. Wij gaan de komende periode een prioriteitenlijst voor projecten opstellen. Deze lijst zal ook ter bespreking aan uw Staten worden voorgelegd. Ad 2. Wijze betrokkenheid Provinciale Staten bij besluitvorming mobiliteitsprojecten In onze brief van 16 december 2008 is de betrokkenheid van uw Staten bij de diverse mobiliteitsprojecten kort aangegeven, waarbij is vermeld dat voorgesteld wordt om aan te sluiten bij de voorstellen van de commissie Elverding. In de voordracht over het provinciale MIT (voordracht 3/2009) is dit nader uitgewerkt en in uw besluit over de voordracht meegenomen. In de brief hebben wij ook aangegeven dat bij projecten waar de provincie Groningen niet de regie voort, met de betrokken partijen nadere afspraken gemaakt moeten worden welke rol de partijen in de besluitvorming hebben. Inmiddels hebben wij met het ministerie van Verkeer en Waterstaat (V&W) afspraken kunnen maken over de betrokkenheid bij de besluitvorming van de provincie bij de Concrete Projecten facelift stations, infra voor HOV-bus en Q-liners en busstations en transferia. Deze projecten vallen onder het kopje Kolibri bij de Concrete Projecten. In principe heeft V&W de regie over de projecten. Wij hebben met dit ministerie afgesproken dat wij de plannen met onze partners in de regio (gemeenten, regio Groningen-Assen) verder uitwerken (onder onze verantwoordelijkheid). Tevens hebben wij afgesproken met V&W dat na de uitwerking en afstemming in de regio het conceptvoorstel voor uit te voeren projecten wordt voorgelegd aan V&W. Na instemming van V&W leggen wij het voorstel ter besluitvorming aan u voor. Hiermee heeft u finale besluitvorming over het voorstel binnen de kader van

3 het Convenant. Na besluitvorming door u mbt het realisatiebesluit wordt de verantwoordelijkheid voor de uitvoering ook bij de provincie Groningen gelegd. Voor de spoorprojecten uit de Concrete Projecten en de projecten uit de motie Koopmans blijft de regie bij V&W en is ProRail de opsteller en uitvoerder van de plannen. Wij worden door V&W en ProRail wel nauw betrokken bij de uitvoering. De inhoud van de projecten wordt met u besproken. V&W heeft aangegeven dat wanneer Prorail en de regio (Noord-Nederland) tot eensluidend voorstellen komen voor de te nemen maatregelen die ook passen binnen het budget dat dit voorstel dan door V&W zal worden overgenomen, mits dit past binnen het Convenant RSP en de structuurvisie ZZL. Ad 3. Oprichting Regionaal Mobiliteits Fonds en kasritme programma Oprichting Regionaal Mobiliteitsfonds Het DB-SNN heeft op 27 oktober 2009 de Regeling Regionaal Mobiliteitsfonds RSP vastgesteld. In genoemde Regeling is bepaald dat het fondsbeheer bij het SNN ligt. Het Regionaal Mobiliteitsfonds biedt het instrumentarium om de Rijksmiddelen ten behoeve van de regionale mobiliteitsprojecten naar de noordelijke provincies te routeren. Eén van de eerste activiteiten van de fondsbeheerder vormde het vaststellen van het uitvoeringsprogramma Op basis van dit uitvoeringsprogramma zal de provincie binnenkort haar bijdrage voor de jaartranches 2009 en 2010 aanvragen. Kasritme programma De jaarlijkse Rijksbijdragen voor het gehele Regiospecifiek Pakket zijn in het Convenant vastgelegd. Het grootste deel van de bijdragen wordt volgens dit ritme in de latere jaren ( ) ontvangen. De verwachte kasstromen zullen in de BC SOM periodiek in samenhang met de andere provincies worden gevolgd, zodat indien nodig tijdige bijsturing mogelijk is. Ad 4. Stand van zaken mobiliteitsprojecten In onderstaande tabel is een overzicht gegeven van alle mobiliteitsprojecten met planning. In vet zijn de wijzigingen aangegeven ten opzichte van de vergelijkbare tabel die opgenomen is als bijlage 1 bij de brief van december 2008 over Stand van zaken RSP. Projecten Totaal Bedrag Verkenning Planuitwerking Realisatie Zuidelijke ringweg Groningen Spoor Leeuwarden - Groningen Spoor Groningen - Veendam Doorkoppeling plus Upgrade HS Infra Q-liners en HOV-bus Transferia en busstations Facelift stations Gebiedsontwikkeling Groningen centr. Zone 30 nadere bepaling door gemeente Groningen Bereikbaarheid

4 Lauwersmeergebied Bereikbaarheid Veenkoloniën Spoorverbinding Heerenveen- Groningen Regiotram - Kolibri LMCA, motie Koopmans (156 miljoen) Spoorwegveiligheid Europapark (4e spoor) en 4- sporigheid HS De wijzigingen in bedragen bij de Zuidelijke Ringweg Groningen en bij de Gebiedsontwikkeling Groningen Centrale Zone worden bij ad 5. nader toegelicht. Over de gewijzigde realisatietermijn bij het project Spoor Groningen - Veendam bent u in het najaar van 2009 reeds geïnformeerd. Korte toelichting stand van zaken: Zuidelijke ringweg Groningen De stuurgroep ZRG 2 e fase heeft op 2 juli 2009 een bestuurlijk voorkeursbesluit genomen (zie brief aan PS 'Zuidelijke ringweg - stuurgroepbesluit 2009' d.d. 3 juli 2009, ons kenmerk , VV). Dit stuurgroepbesluit ligt aan de basis van de bestuursovereenkomst die de minister van Verkeer en Waterstaat op 10 november 2009 heeft gesloten met de provincie Groningen en de gemeente Groningen (zie brief aan PS 'Bestuursovereenkomst Zuidelijke Ringweg fase 2' d.d. 17 november 2009, ons kenmerk /47/A.13, VV). Met de bestuursovereenkomst is voor de minister van Verkeer en Waterstaat de weg vrij om met een zogenoemde aanvangsbeslissing de planstudie te starten. Relevant is verder dat de minister van Verkeer en Waterstaat de Zuidelijke Ringweg Groningen fase 2 in november 2009 heeft opgenomen in de lijst van projecten die onder de (ontwerp) Crisis- en Herstelwet vallen. spoor Leeuwarden - Groningen, doorkoppeling plus Upgrade HS en de projecten uit de LMCA Koopmans In de motie Koopmans roept de Tweede Kamer op tot maatregelen om de reistijd tussen de Randstad en Noord-Nederland te verbeteren. Om de mogelijkheden hiernaar te onderzoeken heeft ProRail, in opdracht van het ministerie van Verkeer en Waterstaat, een scopestudie opgesteld naar de spoordriehoek Zwolle - Groningen - Leeuwarden - Zwolle. In deze studie (niveau verkenning) is ook de partiële verdubbeling van de spoorlijn Groningen - Leeuwarden onderzocht. In de studie is, uitgaande van een gewenste dienstregeling, gekeken naar de onderlinge samenhang tussen de hiervoor benodigde infrastructurele maatregelen. Deze studie is nagenoeg afgerond - er zijn nog enkele aanvullende vragen gesteld die momenteel door Prorail worden uitgezocht. In de afsprakenlijst uit het BO MIRT najaar 2009 is dit op hoofdlijnen ook aangegeven. Voor de projecten binnen de motie Koopmans en voor het project spoor Leeuwarden - Groningen betekent dit dat de planstudies per project gestart zullen worden na definitieve afronding door ProRail van de scopestudie. Daarmee zijn de gewenste dienstregeling en de OVknopen in Groningen, Leeuwarden en Zwolle vastgelegd. Deze zullen vervolgens als uitgangspunt dienen bij verdere studies. Na afronding van de scopestudie naar de spoordriehoek Zwolle - Groningen - Leeuwarden - Zwolle zal ProRail begin 2010 starten met een aanvullende scopestudie. In deze aanvullende scopestudie zullen de overige maatregelen

5 nader onderzocht worden en de onderlinge samenhang worden vastgesteld. De doorkoppeling van de treinen op het hoofdstation en de reactivering van de spoorlijn naar Veendam zullen verwerkt worden in de gewenste dienstregeling. Vervolgens zal na bestudering van de gewenste dienstregeling blijken waar de infrastructurele maatregelen noodzakelijk zijn. Dit zal vervolgens vergeleken worden met de projectenlijst zoals opgenomen in het RSP ten aanzien van planning en budget. Infra Q-liners, HOV-bus, transferia en busstations Gezien de grote inhoudelijke samenhang tussen de projecten Infra Q-liners- HOVbus en transferia en busstations is de verkenning van deze projecten gecombineerd. Dit betekent dat daarom de verkenning van het onderdeel infra Q- liners en HOV-bus ook doorloopt in 2010 en de planuitwerking mogelijk ook doorloopt naar De verkenningsfase is overigens nagenoeg afgerond. Op dit moment ligt er een conceptlijst met maatregelen die mogelijk in aanmerking komen voor financiering uit één van de beide RSP projecten. Kijkend naar bovengenoemde planning is het streven dat we in de eerste helft van 2010 voor beide projecten de verkenningsfase afronden. Ook in de planningsfase zullen beide projecten voor een belangrijk deel gezamenlijk oplopen. Dit komt onder andere doordat bij het realiseren van het busstation of transferium de ontsluitende infrastructuur mee moet worden genomen. In de conceptlijst zijn vijf maatregelen aangemerkt die na goedkeuring van ministerie van V&W en vervolgens uw instemming, in 2010 de planfase kunnen ingaan en wellicht zelfs al een begin wordt gemaakt met de realisatie. Voor de overige maatregelen ligt het in de bedoeling om door middel van een halfjaarlijks voortgangsrapportage de lijst met maatregelen en de fase waarin ze zitten, te monitoren. Facelift stations Ter verbetering van de verblijfskwaliteit van de regionale treinstations zijn vier deelprojecten benoemd: uitbreiden capaciteit fietsenstallingen en P+R, aanbrengen dynamische reisinformatie, verbeteren uitbreiden wacht- en schuilmogelijkheden en verbeteren herkenbaarheid vervoerder/ov-autoriteit. Het uitbreiden van de fietsenstalling is naar voren geschoven, zodat mee kon worden gelopen in een subsidietraject van ProRail, en is inmiddels op enkele stations na afgerond. Ook de P+R uitbreidingen zijn op enkele van de stations inmiddels in gang gezet, doordat hierbij in een subsidietraject van het ministerie van V en W kon worden aangesloten. Voor het aanbrengen van dynamische reisinformatie is de planning op dit moment dat de verkenning voor de zomer van 2010 kan worden afgerond en dat er dan een kostenraming en voorstel voor de planuitwerking ligt. De herkenbaarheid van de vervoerder/ov-autoriteit wordt meegenomen in de uitbreiding van de wacht- en schuilmogelijkheden. Voor dit deelproject wordt daarnaast aangesloten bij het project van ProRail voor de vervanging van de gehele stationsoutillage. Begin 2010 vindt hierover nadere afstemming plaats. Ook voor dit project geldt dat voor de zomer van 2010 inzicht in de kosten moet worden verkregen, zodat de verkenning dan kan worden afgerond. Bereikbaarheid Lauwersmeergebied Over de voortgang rond het project Bereikbaarheid Lauwersmeergebied zullen wij u in de loop van februari via een brief separaat informeren. Bereikbaarheid Veenkolonien Het consortium Arriva, Ballast Nedam en ProRail doet middels een unsollicited proposal onderzoek naar de haalbaarheid van de reactivering van de

6 spoorverbinding Veendam - Stadskanaal. Verwacht wordt dat de resultaten van dit onderzoek begin 2010 aan ons worden aangeboden. Spoorverbinding Groningen - Heerenveen De spoorlijn Groningen - Heerenveen is in het Regionaal Mobiliteitsfonds opgenomen. De verbinding voorziet in een kwaliteitssprong in het openbaar vervoer tussen Groningen, Leek, Drachten en Heerenveen. Bovendien is deze verbinding de opmaat voor een mogelijke Zuiderzeelijn. Begin 2009 hebben de provincie Fryslân en Groningen besloten een voorverkenning uit te voeren naar de spoorverbinding. U bent hierover in april 2009 geïnformeerd. In de voorverkenning zijn vier vervoersconcepten met elkaar vergeleken: een geoptimaliseerd en verbeterd bussysteem, de Superbus, een light rail verbinding en een heavy rail variant. Op basis van een aantal criteria, o.a. vervoerswaarde, investerings- en gebruikerskosten is de keuze gemaakt om de heavy rail variant nader uit te werken. De voorverkenning moet resulteren in een besluit om een verkenning naar de haalbaarheid van de spoorwegverbinding te starten. Om enig zicht te krijgen op de haalbaarheid is besloten om aan marktpartijen een prijsgarantie te vragen voor de aanleg en mogelijke exploitatie van de spoorlijn. Deze prijsgarantie wordt verkregen via een aanbestedingsprocedure. In de periode november 2009 tot en met februari 2010 worden voorbereidende werkzaamheden voor deze procedure uitgevoerd. Voor de aanbestedingsprocedure zullen wij een Statenvoordracht voorbereiden zodat u in het voorjaar van 2010 hierover een besluit kan nemen. Regiotram In een eerder stadium zijn het Raamwerk RegioRail, het Voorkeurstracé van lijn 1 en het document Sporen naar de toekomst reeds aangeboden aan u en besproken. Recentelijk hebben wij in een aparte brief het busknopenmodel (volwaardig busalternatief) aan u aangeboden. Binnenkort zal u tevens nadere informatie over de planning ontvangen. Hierin wordt ook aangegeven welke stukken voor de besluitvorming worden aangeboden en wanneer. In januari wordt het VO van lijn 1 afgerond en dit gaat in februari 2010 de inspraak in. Ook zal in januari het voorkeurstracé voor lijn 2 worden gekozen en daarna de inspraak ingaan. Daarnaast worden in het eerste kwartaal van 2010 de raming van lijn 1, een document over het marktmodel voor de aanbesteding en een document met een exacte raming van de exploitatiekosten opgesteld. In het tweede kwartaal volgen vervolgens nog de bestuurlijke overeenkomst tussen gemeente en provincie (en eventueel regio GA en OV-bureau) en een algehele risicoanalyse. Ad 5. Hoofdactiviteiten programmaniveau tot eind 2010 In de periode tot eind 2010 zijn binnen het programmamanagement diverse activiteiten voorzien. Vele activiteiten zijn reeds lopende en worden de komende periode gecontinueerd. Hieronder vallen bijvoorbeeld interprovinciale activiteiten, zoals periodieke overleggen met de andere partners in Noord-Nederland en met het ministerie van V&W, het rapporteren over de voortgang aan diverse gremia, het bewaken van de projecten door periodiek overleg met projectleiders en afstemming en overleg met diverse partijen. Daarnaast zal een belangrijk nieuw onderwerp het nader uitwerken van het risicomanagement zijn. In de managementletter van de

7 accountant (bij de rekening?) is bij het risicomanagement ook het programma RSP genoemd. Wij zijn inmiddels gestart met het in beeld brengen van de risico's op programmaniveau. Op projectniveau geldt dat bij enkele projecten reeds risicoanalyses zijn opgesteld in de afgelopen periode; wij willen in de komende periode voor alle projecten risico-analyses op een vergelijkbare wijze gaan opstellen (en de consequenties die dit kan hebben voor het programmaniveau in kaart brengen). De bevindingen zullen vervolgens weer input opleveren voor de projecten en (de sturing van) het programma. Dit zal geen eenmalige actie zijn, maar een periodiek herhaalde activiteit. Wij verwachten u in het najaar van 2010 hierover een eerste rapportage te kunnen presenteren. Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. Hoogachtend, Gedeputeerde Staten van Groningen:, voorzitter., secretaris.

provinsje fryslân provincie fryslân

provinsje fryslân provincie fryslân Heerenveen provinsje fryslân provincie fryslân Provinciale Staten van Fryslân postbus 20120 8900 hm leeuwarden tweebaksmarkt 52 telefoon: (058) 292 59 25 telefax: (058) 292 5125 ;vvsv.fryslan.ni provincie@fryslan.nl

Nadere informatie

Inleiding. 28 januari 2014 Corr.nr , VV Nummer 6/2014 Zaaknr

Inleiding. 28 januari 2014 Corr.nr , VV Nummer 6/2014 Zaaknr 28 januari 2014 Corr.nr. 2014-03713, VV Nummer 6/2014 Zaaknr. 500723 Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen betreffende het RSP-project Facelift Noordelijke Stations. Samenvatting:

Nadere informatie

1 6 KAART /11, W

1 6 KAART /11, W Ml 1))^ provincie ^^& groningen bezoekadres: Martinikerkhof 12 Aan Provinciale Staten postadres: Postbus 610 9700 AP Groningen algemeen telefoonnr: 050 316 49 II algemeen faxnr.: 050 316 49 33 www.provinciegroningen.nl

Nadere informatie

Uitkomst besluitvorming Zwolle - Herfte

Uitkomst besluitvorming Zwolle - Herfte De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Plesmanweg 1-6 2597 JG Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070-456 0000 F 070-456 1111 Getypt door / paraaf H.C.

Nadere informatie

Voorstel aan Stadsregioraad nr

Voorstel aan Stadsregioraad nr Voorstel aan Stadsregioraad nr. 2010.001 datum 1 december 2009 portefeuillehouder(s) J. Walraven beleidsterrein(en) Openbaar vervoer onderwerp Realisatie station Westervoort samenvatting voorstel De ambitie

Nadere informatie

BO MIRT Brief 2014 Bijlage 4 Zesde Voortgangsrapportage Regiospecifiek Pakket Zuiderzeelijn

BO MIRT Brief 2014 Bijlage 4 Zesde Voortgangsrapportage Regiospecifiek Pakket Zuiderzeelijn BO MIRT Brief 2014 Bijlage 4 Zesde Voortgangsrapportage Regiospecifiek Pakket Zuiderzeelijn Opzet voortgangsrapportage De zesde voortgangsrapportage (VGR) is beknopt van omvang gehouden. Dit is een gevolg

Nadere informatie

BIJLAGE 3 REGIOSPECIFIEK PAKKET ZUIDERZEELIJN Vierde Voortgangsrapportage najaar 2011

BIJLAGE 3 REGIOSPECIFIEK PAKKET ZUIDERZEELIJN Vierde Voortgangsrapportage najaar 2011 BIJLAGE 3 REGIOSPECIFIEK PAKKET ZUIDERZEELIJN Vierde Voortgangsrapportage najaar 2011 Convenant Regiospecifiek Pakket Op 23 juni 2008 is het Convenant Regiospecifiek Pakket (RSP) Zuiderzeelijn 1 ondertekend

Nadere informatie

31 mei 2011 Corr.nr , VV Nummer 16/2011 Zaaknr

31 mei 2011 Corr.nr , VV Nummer 16/2011 Zaaknr 31 mei 2011 Corr.nr. 2011-24.946, VV Nummer 16/2011 Zaaknr. 328334 Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen over gemaakte financiële afspraken over de N33. SAMENVATTING:

Nadere informatie

Bijlage 05 Stad en Regio Sleutelprojecten

Bijlage 05 Stad en Regio Sleutelprojecten Bijlage 05 Stad en Regio Sleutelprojecten Toelichting sleutelprojecten programma Stad en Regio 2012-2015/17 1 1 Inlichtingen bij dhr. A.J.H.P. Elferink, (026) 3599756, e-mailadres a.elferink@gelderland.nl

Nadere informatie

fjj; K provincie groningen

fjj; K provincie groningen fjj; K provincie groningen ' bezoekadres: Martinikerkhof 12 Aan Provinciale Staten postadres: Postbus 610 9700 AP Groningen algemeen telefoonnr: 050 316 49 II algemeen faxnr.: 050 316 49 33 www.provinciegroningen.nl

Nadere informatie

Tweede fase RegioTram

Tweede fase RegioTram Tweede fase RegioTram Doorrijden de regio in Regiobijeenkomst Raden en Staten Kees Anker RGA 1 Netwerkanalyse 2006 Goede bereikbaarheid noodzakelijk voor economische ontwikkeling stad en regio. Dagelijkse

Nadere informatie

A Voortgangsrapportage / aanvraag subsidie 1

A Voortgangsrapportage / aanvraag subsidie 1 Factsheet aanvraag MIP en/of RSP subsidie T&B en/of Infra H & Q A Voortgangsrapportage / aanvraag subsidie 1 Projectnummer/-naam B.031 OV-transferium Winsum (realisatie HOV-as en bereikbaarheid Transferium

Nadere informatie

Programma Spoorplan Noord-Nederland

Programma Spoorplan Noord-Nederland Programma Spoorplan Noord-Nederland Samenwerken aan optimale bereikbaarheid ProRail, Peter Stam en Jan Mulder 13 mei 2014 / 1 Agenda ProRail Spoorplan Noord Nederland Intermezzo Friese projecten Belangrijke

Nadere informatie

19 juni 2012 Corr.nr. 2012-24.074, VV Nummer 25/2012 Zaaknr. 394507

19 juni 2012 Corr.nr. 2012-24.074, VV Nummer 25/2012 Zaaknr. 394507 19 juni 2012 Corr.nr. 2012-24.074, VV Nummer 25/2012 Zaaknr. 394507 Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen om een planuitwerkingsbesluit te nemen voor het project Knoop

Nadere informatie

groningen ^Ml^yiÖA.H.W 461410 Krijgsheld B. (050)3164109 b.krijgsheld@provinciegroningen.nl Aan Provinciale Staten

groningen ^Ml^yiÖA.H.W 461410 Krijgsheld B. (050)3164109 b.krijgsheld@provinciegroningen.nl Aan Provinciale Staten groningen Aan Provinciale Staten LU Datum Briefnummer Zaaknummer Behandeld door Telefoonnummer E-mai Antwoord op Bijlage Onderwerp ^Ml^yiÖA.H.W 461410 Krijgsheld B. (050)3164109 b.krijgsheld@provinciegroningen.nl

Nadere informatie

3 juni 2014 Corr.nr. 2014-20.652, BWb Nummer 28/2014 Zaaknr. 518425

3 juni 2014 Corr.nr. 2014-20.652, BWb Nummer 28/2014 Zaaknr. 518425 3 juni 2014 Corr.nr. 2014-20.652, BWb Nummer 28/2014 Zaaknr. 518425 Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen voor het beschikbaar stellen van krediet ten behoeve van de realisatie

Nadere informatie

Voorbehoud. Inleiding. 3 juni 2008 Corr.nr , VV Nummer 19/2008 Zaaknr

Voorbehoud. Inleiding. 3 juni 2008 Corr.nr , VV Nummer 19/2008 Zaaknr 3 juni 2008 Corr.nr. 2008-29.545, VV Nummer 19/2008 Zaaknr. 105534 Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen betreffende de reactivering van de spoorlijn Groningen - Veendam.

Nadere informatie

Start Uitvoering. Gereed Regiofonds ( * miljoen)

Start Uitvoering. Gereed Regiofonds ( * miljoen) 10 B Corridor N355 Provincie 2020 11,5 NVT Capaciteitsvergroting kruispunt Aduard, parallelweg voor landbouwverkeer, sanering aantal aansluitingen ( start voor 2015) 11 C Doorstroming en leefbaarheid N361

Nadere informatie

Spoorboekloos reizen in de Randstad - PHS. Vlot bewegen.veilig leven. Verkeer en Waterstaat.

Spoorboekloos reizen in de Randstad - PHS. Vlot bewegen.veilig leven. Verkeer en Waterstaat. Spoorboekloos reizen in de Randstad - PHS Vlot bewegen.veilig leven. Verkeer en Waterstaat. Spoorboekloos reizen in de Randstad Programma Hoogfrequent Spoorvervoer Spoorboekloos reizen in de Randstad Er

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst BrabantStad NS Groep N.V.

Samenwerkingsovereenkomst BrabantStad NS Groep N.V. Samenwerkingsovereenkomst BrabantStad NS Groep N.V. 7 oktober 2005 Samenwerkingsovereenkomst BrabantStad - NS Groep N.V. De hieronder aangegeven partijen De Provincie Noord-Brabant in haar hoedanigheid

Nadere informatie

Onderwerp: Herprioritering Extra Investeringsimpuls Noord-Holland (EXIN-H) als gevolg van vrijkomen middelen Zuidtangent

Onderwerp: Herprioritering Extra Investeringsimpuls Noord-Holland (EXIN-H) als gevolg van vrijkomen middelen Zuidtangent Provinciale Staten van Noord-Holland Voordracht Haarlem, Onderwerp: Herprioritering Extra Investeringsimpuls Noord-Holland (EXIN-H) als gevolg van vrijkomen middelen Zuidtangent Bijlagen: ontwerpbesluit

Nadere informatie

Plan van aanpak Uitvoeringsprogramma OV Holland Rijnland

Plan van aanpak Uitvoeringsprogramma OV Holland Rijnland Plan van aanpak Uitvoeringsprogramma OV Holland Rijnland Projectnaam/ onderwerp: Uitvoeringsprogramma OV Holland Rijnland Status: concept Datum en versienr.: 14 november 2011, versie 1.1 Naam auteur(s):

Nadere informatie

Regiospecifiek Pakket Zuiderzeelijn

Regiospecifiek Pakket Zuiderzeelijn Regiospecifiek Pakket Zuiderzeelijn Convenant rijk - regio (concept 18-03-2008) 1. Inleiding 1.1. Langmanakkoord Het kabinet en het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) hebben in het Langmanakkoord

Nadere informatie

1. Onderwerp Bestuursovereenkomsten Hoogwaardig Openbaar Vervoer-net Zuid Holland Noord 2. Rol van het

1. Onderwerp Bestuursovereenkomsten Hoogwaardig Openbaar Vervoer-net Zuid Holland Noord 2. Rol van het Oplegvel In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Rijnwoude, Teylingen,

Nadere informatie

Inhoudsopgave: Totaal projectenoverzicht investeringsprogramma 2005-2009 Regiovisie Groningen-Assen 2030

Inhoudsopgave: Totaal projectenoverzicht investeringsprogramma 2005-2009 Regiovisie Groningen-Assen 2030 Inhoudsopgave: Totaal projectenoverzicht investeringsprogramma 2005-2009 Regiovisie -Assen 2030 tabbladen pagina Inhoud 1 Projectenoverzicht 2-5 Projectenoverzicht -financieel 6-8 Totaal financien 8 Regiovisie

Nadere informatie

Rijkswaterstaat Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Rijkswaterstaat Ministerie van Infrastructuur en Milieu Ministerie van Infrastructuur en Milieu > Retouradres Postadres: Postbus 2301 8901. 1H Leeuwarden Ministerie van Infrastructuur en Milieu Directeur Generaal De heer J.H. Dronkers Bezoekadres: Zuidersingel

Nadere informatie

B en W. nr d.d

B en W. nr d.d B en W. nr. 13.1174 d.d. 17-12-2013 Onderwerp Brief aan de raad inzake Stand van Zaken Openbaar Vervoer Besluiten:Behoudens advies van de commissie 1. De brief aan de leden van de gemeenteraad met onderwerp

Nadere informatie

"^&& groningen 1/) CC UJ 2 5 MEI 2011. Aan Provinciale Staten. Datum Briefnummer Zaaknummer Behandeld door Telefoonnummer E-mail Antwoord op

^&& groningen 1/) CC UJ 2 5 MEI 2011. Aan Provinciale Staten. Datum Briefnummer Zaaknummer Behandeld door Telefoonnummer E-mail Antwoord op "^&& groningen bezoekadres: Martinikerkhof 12 Aan Provinciale Staten postadres: Postbus 610 9700 AP Groningen algemeen telefoonnr: 050 316 49 II algemeen faxnr.: 050 316 49 33 www.provinciegroningen.nl

Nadere informatie

Portefeuillehouder: J. Hoekzema Behandelend ambtenaar J. Koomans van den Dries, 0595 447784 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. Koomans van den Dries)

Portefeuillehouder: J. Hoekzema Behandelend ambtenaar J. Koomans van den Dries, 0595 447784 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. Koomans van den Dries) Vergadering: 11 september 2012 Agendanummer: 3 Status: Informerend Portefeuillehouder: J. Hoekzema Behandelend ambtenaar J. Koomans van den Dries, 0595 447784 E mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. Koomans

Nadere informatie

AL IN JANUARI 2007 BEREIKTEN WE MET HET MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN (EZ) VOLLEDIGE INSTEMMING OVER DE INHOUD VAN HET NIEUWE PROGRAMMA VOOR

AL IN JANUARI 2007 BEREIKTEN WE MET HET MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN (EZ) VOLLEDIGE INSTEMMING OVER DE INHOUD VAN HET NIEUWE PROGRAMMA VOOR 20 AL IN JANUARI 2007 BEREIKTEN WE MET HET MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN (EZ) VOLLEDIGE INSTEMMING OVER DE INHOUD VAN HET NIEUWE PROGRAMMA VOOR ECONOMISCHE STRUCTUURVERSTERKING KOERS NOORD: OP WEG NAAR

Nadere informatie

Bijlage 3 Overzicht van alternatieven en varianten Structuurvisie ZZL

Bijlage 3 Overzicht van alternatieven en varianten Structuurvisie ZZL Bijlage 3 Overzicht van alternatieven en varianten Structuurvisie ZZL De alternatieven en varianten die binnen de Structuurvisie Zuiderzeelijn worden uitgewerkt, kunnen worden onderverdeeld in drie oplossingsrichtingen:

Nadere informatie

PROVINCIALE STAT EN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. p^ \ ^O' I 2012

PROVINCIALE STAT EN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. p^ \ ^O' I 2012 PROVINCIALE STAT EN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. p^ \ ^O' * 16 ME ontv.: Routing I 01 V\^ a.d. Bijl.: Luttenbergstraat Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88 99 Fax 038 45 48 88 overijssel.nl postbus@overijssel.nl

Nadere informatie

Agenda vergadering Provinciale Staten op 14 november 2012

Agenda vergadering Provinciale Staten op 14 november 2012 Agenda vergadering Provinciale Staten op 14 november 2012 Hierbij wordt u uitgenodigd voor de openbare vergadering van de Provinciale Staten Datum: woensdag 14 november 2012 Aanvang: 10:00 uur (de vergadering

Nadere informatie

mmmt» Etten-L#or 3 0HAARI 2016 JA NEE voortgangsrapportage aan over het project realiseren Nieuwe Nobelaer en zwembad De Banakker.

mmmt» Etten-L#or 3 0HAARI 2016 JA NEE voortgangsrapportage aan over het project realiseren Nieuwe Nobelaer en zwembad De Banakker. mmmt» Etten-L#or 3 0HAARI 2016 ETTENILEUR Aan de raad J' JA NEE Gemeente Etten-Leur Roosendaalseweg 4 4875 AA Etten-Leur Postbus 10.100 4870 GA Etten-Leur T: 14 076 E: info@etten-leur.nl I: www.etten-leur.nl

Nadere informatie

Bijlage 1 Overzicht besluitvorming Zuiderzeelijn

Bijlage 1 Overzicht besluitvorming Zuiderzeelijn Bijlage 1 Overzicht besluitvorming Zuiderzeelijn 1998 Kabinet - Verslag Algemeen Overleg 16-4-1998, kamerstuk 25017, nr. 9 Naar aanleiding van aanbeveling van Commissie Langman om de mogelijkheden van

Nadere informatie

Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale Staten om:

Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale Staten om: STATENBRIEF Onderwerp: koppelen treindiensten Apeldoorn Zutphen en Zutphen Winterswijk. Portefeuillehouder: Gedeputeerde Bieze Kerntaak/plandoel: openbaar vervoer Doel van deze brief: Het college van Gedeputeerde

Nadere informatie

WELKOM! 25 maart 2015. Informatiebijeenkomst aanwonenden oostzijde station

WELKOM! 25 maart 2015. Informatiebijeenkomst aanwonenden oostzijde station WELKOM! 25 maart 2015 Informatiebijeenkomst aanwonenden oostzijde station PROGRAMMA Willemien Berkers, gemeente Assen projectleider stationsgebied 1. Korte terugblik 2. Waaraan is het afgelopen jaar gewerkt

Nadere informatie

PLANSTUDIE OPENBAAR VERVOER SCHIPHOL-AMSTERDAM-ALMERE-LELYSTAD

PLANSTUDIE OPENBAAR VERVOER SCHIPHOL-AMSTERDAM-ALMERE-LELYSTAD PLANSTUDIE OPENBAAR VERVOER SCHIPHOL-AMSTERDAM-ALMERE-LELYSTAD DOEL Het doel van de planstudie Openbaar Vervoer Schiphol-Amsterdam-Almere-Lelystad (Planstudie OV SAAL), is een OV-kwaliteitssprong door

Nadere informatie

24 januari 2012 Corr.nr. 2012-02542, VB Nummer 2/2012 Zaaknr. 374832

24 januari 2012 Corr.nr. 2012-02542, VB Nummer 2/2012 Zaaknr. 374832 fmff^ groningen Pifypiordrac h t 24 januari 2012 Corr.nr. 2012-02542, VB Nummer 2/2012 Zaaknr. 374832 Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen voor het realiseren van de

Nadere informatie

de haven, en maatregelen die uit dit Masterplan volgen direct een MIRT-planstudie (of vergelijkbaar proces) kan starten.

de haven, en maatregelen die uit dit Masterplan volgen direct een MIRT-planstudie (of vergelijkbaar proces) kan starten. RANDSTADURGENT REGIO ROTTERDAM EN HAVEN: DUURZAAM BEREIKBAAR (MIRT-VERKENNING RUIT ROTTERDAM) DOEL Het project REGIO ROTIERDAM EN HAVEN: DUURZAAM BEREIKBAAR (MIRT-Verkenning Ruit Rotterdam) heeft 2 doelen.

Nadere informatie

SAMENWERKINGSVERBAND NOORD-NEDERLAND (SNN) IS EEN SAMENWERKING VAN DE DRIE NOORDELIJKE PROVINCIES FRYSLÂN, GRONINGEN EN DRENTHE. DEZE SAMENWERKING IS

SAMENWERKINGSVERBAND NOORD-NEDERLAND (SNN) IS EEN SAMENWERKING VAN DE DRIE NOORDELIJKE PROVINCIES FRYSLÂN, GRONINGEN EN DRENTHE. DEZE SAMENWERKING IS 14 SAMENWERKINGSVERBAND NOORD-NEDERLAND (SNN) IS EEN SAMENWERKING VAN DE DRIE NOORDELIJKE PROVINCIES FRYSLÂN, GRONINGEN EN DRENTHE. DEZE SAMENWERKING IS VASTGELEGD IN EEN GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING IN

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad A-voorstel. Onderwerp: SPOORLIJN HEERENVEEN - DRACHTEN - GRONINGEN Volgnr.: 3

Aan de gemeenteraad A-voorstel. Onderwerp: SPOORLIJN HEERENVEEN - DRACHTEN - GRONINGEN Volgnr.: 3 Ontwikkeling Aan de gemeenteraad A-voorstel Onderwerp: SPOORLIJN HEERENVEEN - DRACHTEN - GRONINGEN Volgnr.: 3 Beh. ambt: E. Visser/ E. Kuipers Tel/kamer: 516 / 510 Datum raad: 24 november 2009 Voorstel

Nadere informatie

Commissie Milieu, Verkeer en Vervoer. 13 februari 2001 Nr , IEV Nummer 8/2001

Commissie Milieu, Verkeer en Vervoer. 13 februari 2001 Nr , IEV Nummer 8/2001 Commissie Milieu, Verkeer en Vervoer 13 februari 2001 Nr. 20012.669, IEV Nummer 8/2001 Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen inzake de financiering van de A31. SAMENVATTING:

Nadere informatie

Stappenplan nieuwe Dorpsschool

Stappenplan nieuwe Dorpsschool Stappenplan nieuwe Dorpsschool 10 juni 2014 1 Inleiding Het college van burgemeester en wethouders heeft op 10 juni 2014 dit stappenplan vastgesteld waarin op hoofdlijnen is weergegeven op welke wijze

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van Provinciale Staten van Noord-Holland De heer J. Remkes Postbus MD Haarlem

Aan de Voorzitter van Provinciale Staten van Noord-Holland De heer J. Remkes Postbus MD Haarlem Aan de Voorzitter van Provinciale Staten van Noord-Holland De heer J. Remkes Postbus 123 2000 MD Haarlem Haarlem, 2 mei 2016. Onderwerp: Regionaal openbaar vervoer & inter-concessie stroomlijnen Geachte

Nadere informatie

PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. VS/ZJG IX/ 4 f 2. Schriftelijke vragen ex art 59 inzake overbelastverklaring spoorlijn Zwolle-Emmen.

PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. VS/ZJG IX/ 4 f 2. Schriftelijke vragen ex art 59 inzake overbelastverklaring spoorlijn Zwolle-Emmen. Luttenbergstraat 2 Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88 99 Fax 038 425 48 88 o.nl Provinciale Staten PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. VS/ZJG IX/ 4 f 2 Dat. ontv.: 2 7 JUN 2012 a.d.

Nadere informatie

26 juni 2012 Corr.nr , W Nummer 29/2012 Zaaknr

26 juni 2012 Corr.nr , W Nummer 29/2012 Zaaknr 26 juni 2012 Corr.nr. 2012-26.570, W Nummer 29/2012 Zaaknr. 401424 Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen betreffende de realisatie van dynamische reizigersinformatie op

Nadere informatie

Programma 3. Vitaal Drenthe: RSP. Missie. Successen. Knelpunten. Fly-over N33-A28 onderdeel van RSP-Assen

Programma 3. Vitaal Drenthe: RSP. Missie. Successen. Knelpunten. Fly-over N33-A28 onderdeel van RSP-Assen Programma 3. Vitaal Drenthe: RSP Fly-over N33-A28 onderdeel van RSP-Assen Missie Het Regiospecifiek Pakket is een programma ter versterking van de economische structuur en verbetering van de bereikbaarheid

Nadere informatie

Zeetoegang IJmond. Rijkswaterstaat Noord-Holland. Beter Benutten Brabant. Programmateam Beter Benutten Brabant. Oktober 2012 - heden

Zeetoegang IJmond. Rijkswaterstaat Noord-Holland. Beter Benutten Brabant. Programmateam Beter Benutten Brabant. Oktober 2012 - heden Zeetoegang IJmond Vormgeving en aansturing van risicomanagement ter voorbereiding op aanbesteding en realisatie van nieuwe zeesluis bij IJmuiden in een DBFM-contract, met toepassing van parallelle procedures

Nadere informatie

Nut en noodzaak tunnel Paterswoldseweg

Nut en noodzaak tunnel Paterswoldseweg Nut en noodzaak tunnel Paterswoldseweg 1. Inleiding Om de achterliggende redenen van de keuze voor een tunnel voor alle verkeer bij de overweg Paterswoldseweg uit te leggen, is het belangrijk om te schetsen

Nadere informatie

provincie :: Utrecht Mobiliteit

provincie :: Utrecht Mobiliteit provincie :: Utrecht Mobiliteit Aan: Minister van Infrastructuur en Milieu Mw. drs. M.H. Schultz van Haegen Postbus 20901 2500 EX Den Haag Pythagoraslaan 101 Postbus 80300 3508 TH Utrecht Tel. 030-2589111

Nadere informatie

ontwerp begroting 2006 Regiovisie Groningen-Assen 2030

ontwerp begroting 2006 Regiovisie Groningen-Assen 2030 ontwerp begroting 2006 Regiovisie Groningen-Assen 2030 Groningen, maart 2005 Inleiding Geachte lezer, Voor u ligt de begroting van Regiovisie Groningen-Assen 2030 voor het boekjaar 2006. Voor het opstellen

Nadere informatie

REGIO ROTTERDAM EN HAVEN: DUURZAAM BEREIKBAAR (MIRT-VERKENNING ROTTERDAM VOORUIT)

REGIO ROTTERDAM EN HAVEN: DUURZAAM BEREIKBAAR (MIRT-VERKENNING ROTTERDAM VOORUIT) REGIO ROTTERDAM EN HAVEN: DUURZAAM BEREIKBAAR (MIRT-VERKENNING ROTTERDAM VOORUIT) DOEL Het project REGIO ROTTERDAM EN HAVEN: DUURZAAM BEREIKBAAR (Rotterdam Vooruit) heeft twee doelen. Ten eerste het verder

Nadere informatie

Overeenkomst Fonds Bereikbaarheidsoffensief Regio Utrecht

Overeenkomst Fonds Bereikbaarheidsoffensief Regio Utrecht Overeenkomst Fonds Bereikbaarheidsoffensief Regio Utrecht PARTIJEN: de provincie Utrecht, hierbij ingevolge artikel 176 van de Provinciewet vertegenwoordigd door de Commissaris van de Koningin; het Bestuur

Nadere informatie

hierna te noemen QWHOVNO (Quick-Wins Hoogwaardig Openbaar Vervoer Noordoost-Brabant)

hierna te noemen QWHOVNO (Quick-Wins Hoogwaardig Openbaar Vervoer Noordoost-Brabant) BESTUURSOVEREENKOMST TUSSEN DE PROVINCIE NOORD-BRABANT EN DE GEMEENTEN BERNHEZE, EINDHOVEN, OSS, S HERTOGENBOSCH, SCHIJNDEL, UDEN EN VEGHEL MET BETREKKING TOT HET REALISEREN VAN QUICK-WINS VOOR HET HOV

Nadere informatie

SPOORBOEKJE Bestuurlijke Besluitvorming. MIRT Verkenning Haaglanden Infrastructuur en ruimte

SPOORBOEKJE Bestuurlijke Besluitvorming. MIRT Verkenning Haaglanden Infrastructuur en ruimte SPOORBOEKJE Bestuurlijke Besluitvorming MIRT Verkenning en ruimte 2020 2040 2 november 2011 Een bereikbare toekomst begint vandaag 1/11 Colofon MIRT Verkenning Grote Marktstraat 43 Postbus 66 2501 CB Den

Nadere informatie

1 7 MEI /20/A.14, W Graaf E. de (050)

1 7 MEI /20/A.14, W Graaf E. de (050) " l/& groningen bezoekadres: I Martinikerkhof 12 postadres: Postbus 610 9700 AP Groningen Aan de leden van de statencommissie Mobiliteit en Energie algemeen telefoonnr; 050 316 49 II algemeen faxnr.: www.provinciegroningen.nl

Nadere informatie

Statenvoorstel PS 04/06 A

Statenvoorstel PS 04/06 A Statenvoorstel PS 04/06 A Voorgestelde behandeling: PS-vergadering : 20 januari 2006 Statencommissie : Commissie Economie, Mobiliteit en Grote Stedenbeleid, 16 december 2005 Onderwerp Evaluatieonderzoek

Nadere informatie

RSP-Emmen: op 14 december 2014 werd de Hondsrugwegtunnel officieel geopend. In de tunnel bevindt zich een lichtkunstwerk.

RSP-Emmen: op 14 december 2014 werd de Hondsrugwegtunnel officieel geopend. In de tunnel bevindt zich een lichtkunstwerk. Programma 3. Vitaal Drenthe: RSP RSP-Emmen: op 14 december 214 werd de Hondsrugwegtunnel officieel geopend. In de tunnel bevindt zich een lichtkunstwerk. Missie Het Regiospecifiek Pakket is een programma

Nadere informatie

Groningen, 20 december Beste leden van de platforms,

Groningen, 20 december Beste leden van de platforms, Groningen, 20 december 2011 Beste leden van de platforms, In oktober zaten we voor het laatst bij elkaar. In januari 2012 hebben we onze volgende platformbijeenkomsten gepland. In de tussentijd sturen

Nadere informatie

2 5 NOV Paraaf Provinciesecretaris

2 5 NOV Paraaf Provinciesecretaris 5 -minuten versie voor Provinciale Staten pr HOLLAND ZUID Directie DRM Afdeling Projecten en Programma's Registratienummer PZH-2009-142370996 (DOS-2007-0002910) Datum vergadering Gedeputeerde Staten 24

Nadere informatie

Begroting 2005. Regiovisie Groningen-Assen 2030

Begroting 2005. Regiovisie Groningen-Assen 2030 Begroting 2005 Regiovisie Groningen-Assen 2030 Groningen, maart 2004 Inleiding Geachte lezer, Voor u ligt de begroting van Regiovisie Groningen-Assen 2030 voor het boekjaar 2005. Voor het opstellen van

Nadere informatie

Plan van aanpak Monitoring OV-visie Holland Rijnland

Plan van aanpak Monitoring OV-visie Holland Rijnland Plan van aanpak Projectnaam/ onderwerp: Status: vastgesteld, DB 12 december 2013 Naam auteur(s): Claudia de Kort en Iris de Bruyne 1. Inleiding/ aanleiding Het Algemeen Bestuur van Holland Rijnland heeft

Nadere informatie

BESPREEKNOTITIE VOOR DE GEMEENTERAAD

BESPREEKNOTITIE VOOR DE GEMEENTERAAD Definitieve versie BESPREEKNOTITIE VOOR DE GEMEENTERAAD aan van de gemeenteraad Fred Dellemijn, namens het college bespreken in raadscommissie Openbare Ruimte, woensdag 12 februari 2014 onderwerp Overeenkomst

Nadere informatie

Het Convenant RSP-ZZL is als bijlage toegevoegd aan deze voordracht.

Het Convenant RSP-ZZL is als bijlage toegevoegd aan deze voordracht. 25 maart 2008 Corr.nr. 2008-14.671, MT Nummer 12/2008 Zaaknr. 89721 Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen over het principeakkoord zoals opgenomen in het Convenant van

Nadere informatie

2015-686 HERZIEN. Spelregelkader EU-cofinanciering

2015-686 HERZIEN. Spelregelkader EU-cofinanciering 2015-686 HERZIEN Spelregelkader EU-cofinanciering Voorgestelde behandeling: - Statencommissie Financiën, Cultuur, Bestuur en Economie op 9 september 2015 - Provinciale Staten op 23 september 2015 - fatale

Nadere informatie

Jj,. provincie groningen

Jj,. provincie groningen Jj,. provincie groningen bezoekadres: Martinikerkhof 12 Aan Provinciale Staten postadres: Postbus 610 9700 AP Groningen algemeen telefoonnr: 050 316 49 li www.provinciegroningen.nl info@proyinciegroningen.nl

Nadere informatie

Randstadspoor: meer dan rails leggen. Specialisten buigen zich over financiering. Regio praat mee over dienstregeling NS

Randstadspoor: meer dan rails leggen. Specialisten buigen zich over financiering. Regio praat mee over dienstregeling NS De bouw van stations en spoorverbredingen in de regio Utrecht gaat door, dankzij het projectbesluit van de minister van Verkeer en Waterstaat. Nu zijn de regio en NS aan zet om afspraken te maken over

Nadere informatie

Onderwerp: Visie op herstart personenvervoer over water in het Noordzeekanaalgebied. Bijlagen: ontwerpbesluit, Visiedocument incl. bijlagen, motie 6-6

Onderwerp: Visie op herstart personenvervoer over water in het Noordzeekanaalgebied. Bijlagen: ontwerpbesluit, Visiedocument incl. bijlagen, motie 6-6 Provinciale Staten van Noord-Holland Haarlem, 8 september 2014 Onderwerp: Visie op herstart personenvervoer over water in het Noordzeekanaalgebied Bijlagen: ontwerpbesluit, Visiedocument incl. bijlagen,

Nadere informatie

Beter spoor tussen Schiphol, Amsterdam, Almere en Lelystad

Beter spoor tussen Schiphol, Amsterdam, Almere en Lelystad Beter spoor tussen Schiphol, Amsterdam, Almere en Lelystad Beter spoor tussen Schiphol, Amsterdam, Almere en Lelystad De spoorverbinding tussen Schiphol, Amsterdam, Almere en Lelystad (OV SAAL) is een

Nadere informatie

Memo Kenmerk thm/2009.00091 Aan Stuurgroep gasfabrieken Kopie Werkgroep B08 Van Remco de Boer, Thom Maas (Bodem+) Datum 2 april 2009 Onderwerp Herijking programma gasfabrieken Aanleiding De afspraken met

Nadere informatie

2014D02444 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG

2014D02444 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG 2014D02444 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Binnen de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu hebben verschillende fracties de behoefte om vragen en opmerkingen voor te leggen aan de

Nadere informatie

Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale Staten om:

Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale Staten om: STATENBRIEF Onderwerp: OV-verbinding Arnhem-Apeldoorn Doel van deze brief: Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale Staten om: Te besluiten conform het ontwerpbesluit Over

Nadere informatie

Negende Voortgangsrapportage RegioSpecifiek Pakket Zuiderzeelijn

Negende Voortgangsrapportage RegioSpecifiek Pakket Zuiderzeelijn Negende Voortgangsrapportage RegioSpecifiek Pakket Zuiderzeelijn Opzet voortgangsrapportage Evenals eerdere jaren is ook deze voortgangsrapportage (VGR) met peildatum van 1 november 2017 beknopt van omvang

Nadere informatie

Voorstel aan Stadsregioraad nr

Voorstel aan Stadsregioraad nr Voorstel aan Stadsregioraad nr. 2009.010 datum 27 augustus 2009 portefeuillehouder(s) J. Walraven beleidsterrein(en) Openbaar vervoer onderwerp Verkenning station Nijmegen Goffert samenvatting voorstel

Nadere informatie

Rondweg-Oost N233 Maatregelen treden 3 Um 5 Ladder van Verdaas

Rondweg-Oost N233 Maatregelen treden 3 Um 5 Ladder van Verdaas provincie :: Utrecht Plan van aanpak Rondweg-Oost N233 Maatregelen treden 3 Um 5 Ladder van Verdaas In samenwerking tussen Veenendaal: 23 oktober 2017 Versie: 0.1 Opgesteld door: Maurice Kassing Gemeente

Nadere informatie

Impuls voor de Veluwelijn Meer directe verbindingen Groningen en Leeuwarden Utrecht-Zwolle: elk kwartier een intercity

Impuls voor de Veluwelijn Meer directe verbindingen Groningen en Leeuwarden Utrecht-Zwolle: elk kwartier een intercity Impuls voor de Veluwelijn Meer directe verbindingen Groningen en Leeuwarden Utrecht-Zwolle: elk kwartier een intercity Notitie van het lid Slob lid van de fractie van de ChristenUnie in de Tweede Kamer

Nadere informatie

Openbare besluitenlijst Vergadering College van Bestuur Stadsregio Arnhem Nijmegen

Openbare besluitenlijst Vergadering College van Bestuur Stadsregio Arnhem Nijmegen 'N12.02902 HU III IIIII III HUM ft Openbare besluitenlijst Vergadering College van Bestuur datum tijd locatie aanwezig afwezig 12 april 2012 10.00 uur -13.00 uur, kamer Jaap J. Modder, P. de Bruijn, M.

Nadere informatie

Hellendoorn. Aan de raad. Noord. Punt 5 : Financiën Stationsomgeving LjCMlCClIlC

Hellendoorn. Aan de raad. Noord. Punt 5 : Financiën Stationsomgeving LjCMlCClIlC Punt 5 : Financiën Stationsomgeving LjCMlCClIlC Noord Hellendoorn Aan de raad Samenvatting: In september 2012 dient het NS-station verplaatst te zijn naar het centrum van Nijverdal. De stationsomgeving

Nadere informatie

Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale Staten om:

Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale Staten om: STATENBRIEF Onderwerp: Statenbrief vaststelling inpassingsplan N345 Rondweg De Hoven/Zutphen Doel van deze brief: Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale Staten om: Te besluiten

Nadere informatie

Kredietaanvraag Ontwikkeling RijnGouwelijn BESLUITEN

Kredietaanvraag Ontwikkeling RijnGouwelijn BESLUITEN Aanbiedingsformulier Onderwerp Kredietaanvraag Ontwikkeling RijnGouwelijn In te vullen door Bestuurssecretariaat Ontwerper Parafanten Directeuren Portefeuilleh. B&W Nr: 02.0577/17 06 2002 Dienst : BoWo

Nadere informatie

Verzenddatum >1 2 SEP 2013. iesecretans. Onderwerp Bestuurlijke overeenkomst RijnlandRoute tussen Ministerie van l&m en Provincie Zuid-Holland

Verzenddatum >1 2 SEP 2013. iesecretans. Onderwerp Bestuurlijke overeenkomst RijnlandRoute tussen Ministerie van l&m en Provincie Zuid-Holland 5 -minuten versie voor Provinciale Staten p'^^^^^j'^j^ HOLLAND Directie DRM Afdeling Projecten en Programma's Registratienummer PZH-2013-429268165 (DOS-2007-0001083) Datum vergadering Gedeputeerde Staten

Nadere informatie

Capaciteitsvergrotingsplan Waalhaven-zuid dienstregelingjaar 2010

Capaciteitsvergrotingsplan Waalhaven-zuid dienstregelingjaar 2010 Capaciteitsvergrotingsplan Waalhaven-zuid dienstregelingjaar 2010 n.a.v. overbelastverklaringen OB2010, 6 Mei, 15 Mei, 27 Mei 2009 en Capaciteitsanalyse Waalhaven-zuid 2010 d.d. 7 November 2009 Keyrail

Nadere informatie

i. 1,5 miljoen uit de reserve Actieprogramma 2010, budget Uitvoeringsprogramma Kust beschikbaar te stellen;

i. 1,5 miljoen uit de reserve Actieprogramma 2010, budget Uitvoeringsprogramma Kust beschikbaar te stellen; Datum vergadering 7 oktober 2014 Nota GS Registratienummer 467062/467080 Uw contactpersoon R. Sabée BEL/WAT Portefeuille Portefeuillehouder Plaatsvervanger 2 bijlage(n) 1. Toelichting 2. Financiële bijlage

Nadere informatie

Achtste Voortgangsrapportage RegioSpecifiek Pakket Zuiderzeelijn

Achtste Voortgangsrapportage RegioSpecifiek Pakket Zuiderzeelijn Achtste Voortgangsrapportage RegioSpecifiek Pakket Zuiderzeelijn Opzet voortgangsrapportage Evenals eerdere jaren is ook deze voortgangsrapportage (VGR) beknopt van omvang gehouden. Dit is een gevolg van

Nadere informatie

2020: december: Rijden door vervoerder op basis van nieuwe concessie.

2020: december: Rijden door vervoerder op basis van nieuwe concessie. v o o r d r a c h t 12 juli 2016 Corr.nr. 2016-38.302, VV Nummer 54/2016 Zaaknr. 640633 Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen ter vaststelling van de nota van uitgangspunten

Nadere informatie

Investeringsagenda Weg Portefeuillehouder Verkeer Lode Goossens

Investeringsagenda Weg Portefeuillehouder Verkeer Lode Goossens agendapunt : B-2 vergaderdatum : 19 november 2015 onderwerp : aangemeld door : behandelend ambtenaar : paraaf afdelingshoofd : Investeringsagenda Weg Portefeuillehouder Verkeer Lode Goossens Gevraagde

Nadere informatie

Ontwikkelagenda Noord-Nederland 2012-2025. meer treinverbindingen meer overstapmogelijkheden meer reizigers

Ontwikkelagenda Noord-Nederland 2012-2025. meer treinverbindingen meer overstapmogelijkheden meer reizigers Ontwikkelagenda Noord-Nederland 2012-2025 meer treinverbindingen meer overstapmogelijkheden meer reizigers Ontwikkelagenda Noord-Nederland 2012-2025 Inhoudsopgave De zeven projecten op kaart 2 Inleiding

Nadere informatie

Bijlage 5. Concept overeenkomst Uitvoeringsafspraken Verkeer en Vervoer Gemeente. Stadsregio 2004 tot en met 2007

Bijlage 5. Concept overeenkomst Uitvoeringsafspraken Verkeer en Vervoer Gemeente. Stadsregio 2004 tot en met 2007 Bijlage 5 Concept overeenkomst Uitvoeringsafspraken Verkeer en Vervoer Gemeente. Stadsregio 2004 tot en met 2007 De Partijen A. De gemeente, ingevolge artikel 171 van de Gemeentewet, te dezen vertegenwoordigd

Nadere informatie

P r o v i n c i e F l e v o l a n d

P r o v i n c i e F l e v o l a n d Aan: Provinciale Staten Onderwerp: Startdocument Project De Uitweg Statenvergadering: 16 mei 2002 Agendapunt 15 1. Wij stellen u voor: - Kennis te nemen van het Startdocument De Uitweg; - in te stemmen

Nadere informatie

Argumenten 1.1 Binnen de randvoorwaarde van soberheid en doelmatigheid is de voorgestelde variant (3B) de best haalbare.

Argumenten 1.1 Binnen de randvoorwaarde van soberheid en doelmatigheid is de voorgestelde variant (3B) de best haalbare. Portefeuillehouder Datum raadsvergadering drs A.J. Ditewig 26 januari 2012 Datum voorstel 23 december 2011 Agendapunt Onderwerp Spoorwegovergang in Leijenseweg te Bilthoven De raad wordt voorgesteld te

Nadere informatie

Provinciale Staten van Noord-Holland. Voordracht 43. Haarlem, 25 mei Onderwerp: TWIN-H projectvoorstel HOV Velsen. Bijlagen: ontwerpbesluit

Provinciale Staten van Noord-Holland. Voordracht 43. Haarlem, 25 mei Onderwerp: TWIN-H projectvoorstel HOV Velsen. Bijlagen: ontwerpbesluit Provinciale Staten van Noord-Holland Voordracht 43 Haarlem, 25 mei 2010 Onderwerp: TWIN-H projectvoorstel HOV Velsen Bijlagen: ontwerpbesluit 1. Inleiding Op 15 december 2008 heeft u een besluit genomen

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 4. Doetinchem, 6 juni 2012 ALDUS VASTGESTELD 14 JUNI 2012. Krediet oostelijke randweg en aanpassing Ondernemingsweg

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 4. Doetinchem, 6 juni 2012 ALDUS VASTGESTELD 14 JUNI 2012. Krediet oostelijke randweg en aanpassing Ondernemingsweg Aan de raad AGENDAPUNT NR. 4 ALDUS VASTGESTELD 14 JUNI 2012 Krediet oostelijke randweg en aanpassing Ondernemingsweg Voorstel: 1. Een krediet van 24.250.000,- beschikbaar stellen voor aanleg van de oostelijke

Nadere informatie

Onderwijshuisvestingsbeleid gemeente Utrecht. Onderzoeksplan

Onderwijshuisvestingsbeleid gemeente Utrecht. Onderzoeksplan Onderwijshuisvestingsbeleid gemeente Utrecht Onderzoeksplan Rekenkamer Utrecht 16 februari 2009 1 Inleiding Vanuit de raadsfracties van het CDA en de VVD kwam in 2008 de suggestie aan de Rekenkamer om

Nadere informatie

College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel

College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel PS2010WMC14-1 - College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel Datum :14 september 2010 Nummer PS: PS2010WMC14 Afdeling : ECV Commissie: WMC Registratienummer : 2010INT262333 Portefeuillehouder: Raven

Nadere informatie

B&W d.d. 6 mei 2014

B&W d.d. 6 mei 2014 B&W 14.0391 d.d. 6 mei 2014 Onderwerp Intentieverklaring Gebiedsafspraak / Uitvoeringsprogramma Leidse Ommelanden 2014-2020 Burgemeester en wethouders besluiten:behoudens advies van de commissie 1. Het

Nadere informatie

Burgemeester en wethouders

Burgemeester en wethouders Burgemeester en wethouders Raadsvoorstel voor behandeling in oordeelvormende/besluitvormende vergadering Datum vergadering 30-4-2015 Zaaknummer : Onderwerp Kredietaanvraag tijdelijke P&R en verplaatsen

Nadere informatie

konsept Beslutelist skriftlike omgong fan D.S. 8 july 2014 ûnderwerp / koarte gearfetting / beslút D.S. (kolleezjelid) BESPREKPUNTEN

konsept Beslutelist skriftlike omgong fan D.S. 8 july 2014 ûnderwerp / koarte gearfetting / beslút D.S. (kolleezjelid) BESPREKPUNTEN konsept Beslutelist skriftlike omgong fan D.S. 8 july 2014 BESPREKPUNTEN B1. Beantwoording schriftelijke vragen geen SOBD (meerdere) B2. Brieven aan Provinciale Staten De navolgende brief aan PS vast te

Nadere informatie

2 2 JULI 2011 2011-33.240/29/A.41, RP 334842 Horst W.A. ter (050)316 4385 w.a.ter.horst@provinciegroningen.nl

2 2 JULI 2011 2011-33.240/29/A.41, RP 334842 Horst W.A. ter (050)316 4385 w.a.ter.horst@provinciegroningen.nl bezoekadres: fjj,. provincie ItrM m groningen Martinikerkhof i 2 Aan Provinciale Staten postadres: algemeen telefoonnr: Postbus 610 9700 AP Groningen 050 316 49 II algemeen faxnr.: www.provinciegroningen.nl

Nadere informatie