ontwerp begroting 2006 Regiovisie Groningen-Assen 2030

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ontwerp begroting 2006 Regiovisie Groningen-Assen 2030"

Transcriptie

1 ontwerp begroting 2006 Regiovisie Groningen-Assen 2030 Groningen, maart 2005

2 Inleiding Geachte lezer, Voor u ligt de begroting van Regiovisie Groningen-Assen 2030 voor het boekjaar Voor het opstellen van de begroting is het convenant Regiovisie Groningen-Assen 2030 (2004) als leidraad gehanteerd. Middels deze begroting wil de stuurgroep van Regiovisie Groningen-Assen 2030 de verwachte financiële stromen voor het jaar 2006 voor de betrokken deelnemers inzichtelijk maken. Inhoudsopgave Inleiding Inhoudsopgave Financiële planning Regiovisie Groningen-Assen Begroting projectbureau Begroting projecten Totale begrote uitgaven Bijlage 1 Bijdrage van de deelnemers 9 Bijlage 2 Meerjarenbegroting Bijlage 3 Meerjareninvesteringsprogramma Regiovisie Groningen-Assen 2030:Ontwerpbegroting 2006.doc 2

3 Financiële planning Regiovisie Groningen-Assen 2030 De financiële planning van Regiovisie Groningen-Assen 2030 geeft inzicht in de verwachte inkomsten en onttrekkingen uit het Regiofonds. In de begroting is voor de projecten uitgegaan van het meerjareninvesteringsprogramma De stortingen van de afzonderlijke gemeenten en provincies aan het Regiofonds voor 2006 zijn opgenomen in bijlage 1. Financiële planning 2005 Saldo regiofonds ( ) Begrote inkomsten Storting van de deelnemers Verwachte rente Rijksbijdrage Totale inkomsten Begrote uitgaven 2005* Projectbureau Projecten Totale uitgaven Regiofonds 2005 (raming voor ) Tabel 1: Financiële planning 2005 Financiële planning 2006 Saldo regiofonds (raming voor ) Begrote inkomsten Storting van de deelnemers Verwachte rente Rijksbijdrage Totale inkomsten Begrote uitgaven 2006* Projectbureau Projecten Totale uitgaven Regiofonds 2006 (raming voor ) Tabel 2: Financiële planning 2006 * De uitgaven zijn gebaseerd op de begroting van 2005 respectievelijk 2006 (exclusief de begrotingswijzigingen voortvloeiend uit de afrekening 2004) Regiovisie Groningen-Assen 2030:Ontwerpbegroting 2006.doc 3

4 Begroting projectbureau 2006 In de begroting van het projectbureau treft u de verwachte kosten voor het jaar 2006 aan. Deze zijn onderverdeeld naar 8 rubrieken. Er volgt een toelichting per rubriek. Deze toelichting behandelt de opbouw van de verwachte kosten en de eventuele verschillen met de begroting van Voor het opstellen van dit onderdeel van de begroting is onder meer gebruik gemaakt van het werkplan projectbureau regiovisie Omschrijving Begroting 2005* Begroting Salariskosten* Gebruik faciliteiten van provincie Groningen Vergaderkosten Administratiekosten Communicatiekosten Kwaliteit projectbureau Lira-2 project Nirov Onvoorzien Totaal Tabel 3: Begroting projectbureau 2006 *exclusief de begrotingswijzigingen naar aanleiding van de afrekening 2004 Toelichting op de begroting projectbureau Salariskosten ( ) Tijdens de actualisatie is voor de personele kant van het projectbureau een maximaal bedrag van geschat. Het projectbureau kan in 2006 volstaan met een bedrag van ,-. * Indien de mogelijkheid zich voordoet de kosten te versleutelen c.q. vergoed te krijgen binnen het project (projectgebonden kosten), dan zal dat uiteraard worden bewerkstelligd. Dit zal zich eerder voordoen in de uitvoerings-/ realisatiefase dan in de voorbereidingsfase. Per project zal dit in de besluitvorming worden meegenomen en worden voorgelegd aan de stuurgroep. 2. Gebruik faciliteiten van provincie Groningen ( ) Deze post bestaat uit de huisvestigingskosten, kopieerkosten, telefoonkosten, ICT-kosten ed. De provincie Groningen gaat vanaf 2005 de kosten per werkelijk gehuurde m2 doorberekenen. Voor zowel 2005 als 2006 is hier rekening mee gehouden. 3. Vergaderkosten ( 3.000) Deze post bestaat uit de bestuurlijke en ambtelijke vergaderkosten. De eventuele vergaderkosten van het kwaliteitsteam zijn ondergebracht bij de desbetreffende post (zie pagina 7). 4. Administratiekosten ( ) Deze post bestaat onder meer uit de kosten voor de accountantsverklaring en kosten die voortvloeien uit het voeren van de administratie. De provincie Groningen voert in 2005 een onderzoek uit naar doorbelasting van diverse financiële kosten. Het ligt in de verwachting dat in de toekomst deze doorbelasting op basis van werkelijk gemaakte uren wordt gedeclareerd. Hierdoor wordt een stijging van de kosten verwacht. Regiovisie Groningen-Assen 2030:Ontwerpbegroting 2006.doc 4

5 5. Communicatiekosten ( ) Bij de actualisatie is nadrukkelijk naar voren gekomen dat communicatie een van de aandachtspunten van de Regiovisie moet zijn. Ondanks de onderuitputting in 2004, die is veroorzaakt doordat nog niet het gehele actualisatieproces is afgerond, is het beeld dat in 2006 dit budget voor het huidige bedrag moet worden begroot. De toedeling van de middelen voor 2006 zal overeenkomen met het document "communicatiestrategie en uitvoering 2005/2006". Dit document wordt in het voorjaar van 2005 door de stuurgroep vastgesteld. 6. Kwaliteit projectbureau ( ) Het projectbureau wil nog meer nadruk leggen op de kwaliteit van haar dienstverlening. In het werkplan projectbureau regiovisie is aangegeven dat daarom een AO (beschreven processen) en een kwaliteitsplan geformuleerd gaan worden. Hierbij is rekening gehouden dat externe expertise moet worden ingewonnen. 7. Lira-2 project ( 0) Het project International network of Light Rail cities (Lira) kent een looptijd tot medio Daarom zijn voor 2006 geen middelen in de begroting opgenomen. 8. Nirov ( ) Via een schriftelijke ronde heeft de stuurgroep eind 2004 ingestemd met deelname aan het Nirovprogramma onder voorwaarde van een jaarlijks evaluatie. Vooruitlopend op de jaarlijkse evaluatie zijn de kosten reeds in de begroting opgenomen. Doormiddel van het Nirov-programma van Stad en Regio wordt een bijdrage geleverd aan het ontstaan van sterke stedelijke regio's. Om dit te realiseren heeft het Nirov een uitvoeringprogramma opgesteld. 9. Onvoorzien ( ) Evenals het voorgaande jaar is een bedrag van opgenomen voor de post onvoorzien. Regiovisie Groningen-Assen 2030:Ontwerpbegroting 2006.doc 5

6 Begroting projecten 2006 In de begroting van de projecten wordt een overzicht gegeven van de verwachte kosten van de desbetreffende projecten voor het jaar De toelichting gaat in op de opbouw van de begrote uitgaven en de eventuele verschillen met het jaar Er is een splitsing gemaakt in de regionale en overige projecten. Projecten Begroting 2005* Begroting 2006 Regionale projecten A. Kolibri B. BAG/ fiets pm pm C. Regiopark pm ** D. Voorinvesteren in landschap voor toekomstige woningbouw ** E. Bedrijventerreinen Overige projecten F. Kleine regionale projecten G. Herstel benedenloop Drentse Aa 0 0 H. Kwaliteitsteam I. Bijdrage plan- en m.e.r-studies 0 0 Totaal Tabel 4: Begroting projecten 2006 * exclusief de begrotingswijzigingen naar aanleiding van de afrekening 2004 ** exclusief het uitvoeringsprogramma Toelichting op begroting regionale projecten 2006 A. Kolibri ( ) Op basis van het procesbesluit Kolibri (januari 2004) is voor 2006 een bedrag van miljoen begroot ten laste van het Regiofonds. Dit bedrag is gebaseerd op het meerjareninvesteringsprogramma gecorrigeerd met de eigen bijdrage van de belanghebbende partij (zie bijlage 3). Begin 2005 neemt de stuurgroep besluiten omtrent het Kolibri-uitvoeringsprogramma. B. BAG/fiets (pm) In 2005 stelt de stuurgroep het uitvoeringsprogramma BAG vast. De eventuele financiële consequenties die hieruit voortvloeien kunnen leiden tot aanpassingen in de begroting. Voor de periode 2005 tot en met 2009 is voor de projecten Voorinvesteren in landschap voor toekomstige woningbouw, Regiopark, BAG en Bedrijventerreinen een totaal taakstellend budget van 12.0 miljoen beschikbaar. Eind 2005 wordt aan de stuurgroep het uitvoeringsprogramma fiets voorgelegd. Dit programma zal onderdeel gaan uitmaken van het gehele meerjareninvesteringsprogramma De beslissingen van de stuurgroep kunnen gaan leiden tot begrotingswijzigingen. C. Regiopark ( ) In 2005 zal aan de stuurgroep de ontwikkelingsstrategie en de quick-win projecten worden voorgelegd. Ook wordt gewerkt aan een overzicht van (benodigde en mogelijke) financiële instrumenten en een uitvoeringsprogramma. Het uitvoeringsprogramma gaat onderdeel uitmaken van de totale meerjareninvesteringsprogramma Hierbinnen is voor de projecten Voorinvesteren in landschap voor toekomstige woningbouw, Regiopark, BAG en Bedrijventerreinen al een totaal taakstellend budget van 12.0 miljoen beschikbaar. Regiovisie Groningen-Assen 2030:Ontwerpbegroting 2006.doc 6

7 D. Voorinvesteren in landschap voor toekomstige woningbouw ( ) Het project zal in 2005 starten met een studie naar de mogelijkheden voor voorinvesteren. De locatie Hoogezand-Sappemeer is hiervoor specifiek in beeld. De daadwerkelijke voorinvesteringen zullen onderdeel gaan uitmaken van de totale meerjareninvesteringsprogramma Hierbinnen is voor de projecten Voorinvesteren in landschap voor toekomstige woningbouw, Regiopark, BAG en Bedrijventerreinen al een totaal taakstellend budget van 12.0 miljoen beschikbaar. E. Bedrijventerreinen ( ) Medio 2005 is het projectplan samenwerking regionale bedrijventerreinen beschikbaar. De exacte invulling van dit plan is nog niet geheel bekend, wel duidelijk is dat in overeenstemming met het voorgaande jaar een budget voor extern advies vereist is. Indien noodzakelijk zal de bekostiging van de uitvoering van het projectplan leiden tot een begrotingswijziging. Voor de periode 2005 tot en met 2009 is voor de projecten Voorinvesteren in landschap voor toekomstige woningbouw, Regiopark, BAG en Bedrijventerreinen een totaal taakstellend budget van 12.0 miljoen beschikbaar. Toelichting op begroting overige projecten 2006 F. Kleine regionale projecten ( ) In de stuurgroep is afgesproken dat uit het Regiofonds ook belangrijke kleine regionale projecten kunnen worden ondersteund. Daarbij is geconcludeerd dat het om projecten moet gaan met een regionale uitstraling, die een substantiële bijdrage leveren aan de Regiovisie en gericht zijn op het realiseren van hoge kwaliteit, die zonder extra inspanning niet gegarandeerd kan worden. Er wordt uitgegaan van de volgende uitgangspunten: Er moet een relatie zijn met (lokale) ontwerpopgaven; Het moet gaan om een investering; Er moet sprake zijn van cofinanciering; De hoogte van de fondsbijdrage kent een plafond. (maximaal 10% van de investering, met een maximum van ); Bestaande subsidiemogelijkheden (bijvoorbeeld Kompas) moeten zijn verkend. De ingediende verzoeken worden op basis van bovenstaande uitgangspunten per verzoek door de stuurgroep beoordeeld. In de begroting is voor de bovengenoemde projecten een post van maximaal beschikbaar. G. Herstel benedenloop Drentse Aa ( 0) Als het project HBDA in 2005 niet is afgerond, kan de indiener van het project een verzoek tot overheveling van de resterende gelden naar de begroting van 2006 indienen. H. Kwaliteitsteam ( ) Het kwaliteitsteam levert gevraagde en ongevraagde adviezen ten behoeve van een hoogwaardig kwalitatieve ontwikkeling van het stedelijk netwerk. Door van een eenmalige bijdrage aan Town-Net zijn deze kosten tot en met mei 2006 voldaan. Daarom is, vooruitlopend op de evaluatie van het kwaliteitsteam in 2006, een bedrag in de begroting opgenomen. Dit bedrag komt overeen met de kosten die vanuit Town-Net gedurende dezelfde periode voor het kwaliteitsteam maakt. I. Bijdrage plan- en m.e.r-studies ( 0) De stuurgroep heeft op 9 december 2004 besloten om eenmalig een bedrag van ,- ter reserveren voor een 12 plan- en m.e.r-studies. Omdat in 2004 slechts ,- beschikbaar is gesteld voor de ontwerpopgave Roden/Leek, is in de afrekening van 2004 voorgesteld het restant van de reservering naar 2005 overgeheveld. In consistentie daarmee wordt het restant van de middelen van 2005 overgeheveld naar Omdat de middelen reeds zijn gereserveerd leidt dit niet tot een extra financiële druk op de begroting van Regiovisie Groningen-Assen 2030:Ontwerpbegroting 2006.doc 7

8 Totale begrote uitgaven 2006 De totale begrote uitgaven geeft een overzicht van de geplande uitgaven voor het jaar Bovendien worden deze uitgaven vergeleken met Begroting 2005 Begroting 2006 Projectbureau Projecten Totaal Tabel 5: Totale begrote uitgaven 2006 Toelichting totale uitgaven Voor 2006 is voor aan uitgaven begroot. Te weten voor het projectbureau en voor de diverse projecten. Regiovisie Groningen-Assen 2030:Ontwerpbegroting 2006.doc 8

9 Bijlage 1 Bijdrage van de deelnemers De bijdragen van de deelnemers zijn voor de jaren 2005, 2006 en 2007 in het onderstaande tabel weergegeven. Deelnemers in de Regiovisie storting 2005 storting 2006 storting 2007 Provincie euro's euro's euro's Groningen Drenthe Gemeente Groningen Assen Hoogezand-Sappemeer Leek Noordenveld Tynaarlo Haren Slochteren Zuidhorn Bedum Winsum Ten Boer Totaal Tabel 6: Bijdrage van de deelnemers voor 2005, 2006 en 2007 Regiovisie Groningen-Assen 2030:Ontwerpbegroting 2006.doc 9

10 Bijlage 2 Meerjarenbegroting Meerjarenbegroting Regiovisie Groningen-Assen 2030 nominale bedragen, in miljoenen euro's Uitgaven Totaal aan spoor, bus, auto en fiets 52,6 Spoor Onttrekking Regiofonds 13,2 Bus Onttrekking Regiofonds 28,5 Auto Onttrekking Regiofonds 2,0 Fiets Onttrekking Regiofonds 0,0 Belanghebbende deel 8,9 voor rekening van belanghebbende Overige Projecten 15,8 Kleine regionale projecten 3,8 Reservering BAG, Regiopark, Bedrijventerreinen en Voorinvesteren landschap voor woningbouw 12,0 Projectbureau 3,4 Projectbureau 3,4 Kwaliteitsteam 0,5 Kwaliteitsteam 0,5 Totale onttrekking 63,3 Inkomsten Storting 37,6 Rijksbijdrage 10 Rente ontvangsten 1,0 Totaal inkomsten 48,6 Saldo Regiofonds ,2 Totale onttrekking 63,3 Totale inkomsten 48,6 Raming saldo Regiofonds ,5 Regiovisie Groningen-Assen 2030:Ontwerpbegroting 2006.doc 10

11 Bijlage 3 Meerjareninvesteringsprogramma Onttrekkingen en Inkomsten Regiofonds van Regiovisie Groningen-Assen voor 2005 tot en met 2009 nominale bedragen uitgaven Kolibri Totaal verdeeld over spoor en bus 50,6 19,9 21,1 9,7 0,0 0,0 Belanghebbende 8,9 3,6 3,8 1,5 0,0 0,0 Regiofonds 41,7 16,3 17,3 8,1 0,0 0,0 Spoor-projecten 15,0 5,5 5,5 4,0 0,0 0,0 Belanghebbende 1,8 0,7 0,7 0,4 0,0 0,0 Regiofonds 13,2 4,8 4,8 3,6 0,0 0,0 Bus-projecten 35,6 14,4 15,6 5,7 0,0 0,0 Belanghebbende 7,1 2,9 3,1 1,1 0,0 0,0 Regiofonds 28,5 11,5 12,5 4,5 0,0 0,0 Auto-projecten (concrete BAG-projecten) 2,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 Belanghebbende 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Regiofonds 2,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 Fiets-projecten 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Belanghebbende 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Regiofonds 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 reservering voor uitgaven overige projecten BAG, Regiopark, Bedrijventerreinen en Voorinvesteren landschap voor verstedelijking 12,0 0,07 0,17 2,30 4,46 5,00 Kleine regionale projecten 3,8 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 projectbureau 3,4 0,59 0,72 0,69 0,69 0,69 kwaliteitsteam 0,5-0,07 0,14 0,14 0,14 totale verwachte onttrekking 62,8 17,7 19,0 12,0 7,0 7,6 inkomsten totale storting 37,6 4,54 4,54 9,50 9,50 9,50 rijksbijdrage 2,00 6,00 2, Saldo regiofonds 1-jan 21,2 10,5 2,3 1,9 4,4 rente ontvangsten 1,0 0,50 0,25 0,07 0,06 0,13 saldo regiofonds 31-dec 10,5 2,3 1,9 4,4 6,5 Regiovisie Groningen-Assen 2030:Ontwerpbegroting 2006.doc 11

Begroting 2005. Regiovisie Groningen-Assen 2030

Begroting 2005. Regiovisie Groningen-Assen 2030 Begroting 2005 Regiovisie Groningen-Assen 2030 Groningen, maart 2004 Inleiding Geachte lezer, Voor u ligt de begroting van Regiovisie Groningen-Assen 2030 voor het boekjaar 2005. Voor het opstellen van

Nadere informatie

Ontwerp begroting 2008

Ontwerp begroting 2008 Ontwerp begroting 2008 Colofon Datum/versie: januari 2007 Documentnaam: ontwerp begroting 2008 Opgesteld door: stuurgroep Regio Groningen-Assen 2030 Ondersteund door: projectbureau Regio Groningen-Assen

Nadere informatie

Concept begroting 2009

Concept begroting 2009 Concept begroting 2009 Colofon Datum/versie: april 2008 Documentnaam: concept begroting 2009 Opgesteld door: Ondersteund door: stuurgroep Regio Groningen-Assen projectbureau Regio Groningen-Assen Status:

Nadere informatie

Concept begroting 2010

Concept begroting 2010 Concept begroting 2010 Colofon Datum/versie: november 2009 Documentnaam: concept begroting 2010 Opgesteld door: Ondersteund door: stuurgroep Regio Groningen-Assen projectbureau Regio Groningen-Assen Status:

Nadere informatie

Introductie definitieve besluitvorming actualisatie Regiovisie Groningen-Assen 2030

Introductie definitieve besluitvorming actualisatie Regiovisie Groningen-Assen 2030 Introductie definitieve besluitvorming actualisatie Regiovisie Groningen-Assen 2030 Inleiding Sinds 1996 wordt er samen gewerkt in de regiovisie Groningen-Assen 2030. De samenwerking is in 1996 begonnen

Nadere informatie

CONVENANT 2004 REGIOVISIE GRONINGEN - ASSEN 2030

CONVENANT 2004 REGIOVISIE GRONINGEN - ASSEN 2030 CONVENANT 2004 REGIOVISIE GRONINGEN - ASSEN 2030 DE ONDERGETEKENDEN: 1. Gedeputeerde staten van de provincie Drenthe, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de Commissaris van de Koningin; 2. Gedeputeerde

Nadere informatie

CONVENANT 2014 REGIO GRONINGEN - ASSEN 2030 DE ONDERGETEKENDEN:

CONVENANT 2014 REGIO GRONINGEN - ASSEN 2030 DE ONDERGETEKENDEN: CONVENANT 2014 REGIO GRONINGEN - ASSEN 2030 DE ONDERGETEKENDEN: 1. Gedeputeerde staten van de provincie Drenthe, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de Commissaris van de Koning; 2. Gedeputeerde

Nadere informatie

Inhoudsopgave: Totaal projectenoverzicht investeringsprogramma 2005-2009 Regiovisie Groningen-Assen 2030

Inhoudsopgave: Totaal projectenoverzicht investeringsprogramma 2005-2009 Regiovisie Groningen-Assen 2030 Inhoudsopgave: Totaal projectenoverzicht investeringsprogramma 2005-2009 Regiovisie -Assen 2030 tabbladen pagina Inhoud 1 Projectenoverzicht 2-5 Projectenoverzicht -financieel 6-8 Totaal financien 8 Regiovisie

Nadere informatie

Notitie financiële positie gemeente Pekela

Notitie financiële positie gemeente Pekela Notitie financiële positie gemeente Pekela De laatste jaren is er sprake van krappe begrotingen en overschotten bij rekeningen vooral als gevolg van het incidenteel zijn van verschillende meevallers. In

Nadere informatie

Betreft : RAADSVOORSTEL - vaststelling jaarrekening 2006

Betreft : RAADSVOORSTEL - vaststelling jaarrekening 2006 Betreft : RAADSVOORSTEL - vaststelling jaarrekening 2006 Datum voorstel : 5 juni 2007 Raadsvergadering d.d. : 5 juli 2007 Volgnummer : 2007R0031, agendanummer 6 Taakveld : Financiën Portefeuillehouder

Nadere informatie

NOTITIE COLLEGES BESLUITVORMING AFSPRAKEN KWALITEIT BEDRIJVENTERREINEN REGIO GRONINGEN-ASSEN

NOTITIE COLLEGES BESLUITVORMING AFSPRAKEN KWALITEIT BEDRIJVENTERREINEN REGIO GRONINGEN-ASSEN NOTITIE COLLEGES BESLUITVORMING AFSPRAKEN KWALITEIT BEDRIJVENTERREINEN REGIO GRONINGEN-ASSEN Notitie voor: Colleges van B&W van de deelnemers aan het regionaal programma Bedrijventerreinen van de Regio

Nadere informatie

Ik geloof in het goede van de regiomens. Oud wethouder Smink

Ik geloof in het goede van de regiomens. Oud wethouder Smink Ik geloof in het goede van de regiomens Oud wethouder Smink Concentreren op kwaliteit Presentatie congres grensoverschrijdende regio s J.B.R. Wijma - Programmadirecteur Regio Groningen-Assen H.J. Vrijhof

Nadere informatie

Richtlijn begrotingswijzigingen

Richtlijn begrotingswijzigingen Richtlijn begrotingswijzigingen Richtlijn begrotingswijzigingen... 1 Inleiding... 1 Wanneer vindt een aanpassing van de programmabegroting plaats... 1 Procesgang begrotingswijziging... 1 Procesbeschrijving

Nadere informatie

Stand van zaken bedrijventerreinen - uitgifte en aanbod - Regio Groningen-Assen

Stand van zaken bedrijventerreinen - uitgifte en aanbod - Regio Groningen-Assen Stand van zaken bedrijventerreinen - uitgifte en aanbod - Regio Groningen-Assen IJkmoment 1-1-2015 Versie 1.1 Regio Groningen-Assen Groningen, 26 maart 2015 Inleiding Jaarlijks stellen de deelnemers aan

Nadere informatie

Spelregelkader Regiofonds 2014

Spelregelkader Regiofonds 2014 Spelregelkader Regiofonds 2014 Pagina 2/18 Colofon Datum/versie: juni 2014 Documentnaam: Spelregelkader Regiofonds 2014 Opgesteld door: Status: Regiobureau Regio Groningen-Assen vastgesteld in de Stuurgroep

Nadere informatie

HVMB Algemene Ledenvergadering 15 april 2014. Agendapunt 7 Bespreking en vaststelling Meerjarenonderhoudsplan, begroting 2014 en contributie 2014

HVMB Algemene Ledenvergadering 15 april 2014. Agendapunt 7 Bespreking en vaststelling Meerjarenonderhoudsplan, begroting 2014 en contributie 2014 HVMB Algemene Ledenvergadering 15 april 2014 Agendapunt 7 Bespreking en vaststelling Meerjarenonderhoudsplan, begroting 2014 en contributie 2014 7.1 Meerjarenonderhoudsplan In het MJOP zijn alle verwachte

Nadere informatie

Voorstel aan : Gemeenteraad van 26 september 2011. Door tussenkomst van : Raadscommissie van 13 september 2011

Voorstel aan : Gemeenteraad van 26 september 2011. Door tussenkomst van : Raadscommissie van 13 september 2011 Voorstel aan : Gemeenteraad van 26 september 2011 Door tussenkomst van : Raadscommissie van 13 september 2011 Nummer : 39 Onderwerp : Jaarstukken 2011 Regio Groningen Assen Bijlage(n) : Samenvatting :

Nadere informatie

Tussentijdse rapportage 2015 Realisatie januari tot en met september Outlook 2015. Algemeen Bestuur

Tussentijdse rapportage 2015 Realisatie januari tot en met september Outlook 2015. Algemeen Bestuur Tussentijdse rapportage januari tot en met Algemeen Bestuur Inleiding Voor u ligt de Tussentijdse rapportage. Deze rapportage biedt inzicht in de financiële resultaten van Holland Rijnland over de periode

Nadere informatie

*Z00DC82ADBB* documentnr.: INT/M/15/15913 zaaknr.: Z/M/15/19062

*Z00DC82ADBB* documentnr.: INT/M/15/15913 zaaknr.: Z/M/15/19062 *Z00DC82ADBB* documentnr.: INT/M/15/15913 zaaknr.: Z/M/15/19062 Raadsvoorstel Onderwerp : Vaststelling jaarstukken 2014 gemeente Mill en Sint Hubert Datum college : 26 mei 2015 Portefeuillehouder : H.P.W.M.

Nadere informatie

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND ^ gemeente Roermond VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND datum indiening: 24 oktober 2013 datum/agendapunt B&Wvergadering: 051113/A05 afdeling: Welzijn Onderwerp: huisvestingsprogramma

Nadere informatie

FORMAT 1. VERSLAG PRESTATIESUBSIDIE PER BOEKJAAR OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN OP PRODUCTEN/PRESTATIENIVEAU

FORMAT 1. VERSLAG PRESTATIESUBSIDIE PER BOEKJAAR OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN OP PRODUCTEN/PRESTATIENIVEAU FORMAT 1. VERSLAG PRESTATIESUBSIDIE PER BOEKJAAR OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN OP PRODUCTEN/PRESTATIENIVEAU BTW : De subsidievragende organisatie is wel / geen btw-ondernemer. PRODUCTBLAD VERSLAG PRESTATIESUBSDIE

Nadere informatie

Start Uitvoering. Gereed Regiofonds ( * miljoen)

Start Uitvoering. Gereed Regiofonds ( * miljoen) 10 B Corridor N355 Provincie 2020 11,5 NVT Capaciteitsvergroting kruispunt Aduard, parallelweg voor landbouwverkeer, sanering aantal aansluitingen ( start voor 2015) 11 C Doorstroming en leefbaarheid N361

Nadere informatie

Concept-Begroting 2014

Concept-Begroting 2014 Concept-Begroting 2014 Colofon Datum/versie: December 2013 Documentnaam: Concept-Begroting 2014 Opgesteld door: programmabureau Regio Groningen-Assen Status: Definitief concept Besluitvorming: Schriftelijke

Nadere informatie

EINDRAPPORT WONEN Regiovisie Groningen-Assen

EINDRAPPORT WONEN Regiovisie Groningen-Assen EINDRAPPORT WONEN Regiovisie Groningen-Assen Werkgroep Wonen: Roel Buursma Huub Hanssen Anton Oskamp (ABF) Esther van Rijssel Roeland van der Schaaf Kees Verschoor Martin van Wijck Luc de Wit-Ybema maart

Nadere informatie

B. Verkleinen takenpakket Provincie Zuid-Holland

B. Verkleinen takenpakket Provincie Zuid-Holland Aanbiedingsformulier voor AB Bijlage bij agendapunt 3 Datum 14 maart 2016 Onderwerp Eerste begrotingswijziging 2016 Verseon: 2015015836 Vertrouwelijk Nee Doel van agendering Besluitvormend Toelichting

Nadere informatie

BESPREEKNOTITIE VOOR DE GEMEENTERAAD

BESPREEKNOTITIE VOOR DE GEMEENTERAAD Definitieve versie BESPREEKNOTITIE VOOR DE GEMEENTERAAD aan van de gemeenteraad Fred Dellemijn, namens het college bespreken in raadscommissie Openbare Ruimte, woensdag 12 februari 2014 onderwerp Overeenkomst

Nadere informatie

Onderwerp: De 10e wijziging van de begroting 2006 van de provincie Flevoland en de beschikbaarstelling

Onderwerp: De 10e wijziging van de begroting 2006 van de provincie Flevoland en de beschikbaarstelling Statenvoorstel P r o v i n c i e F l e v o l a n d Statenvoorstel *450788* Aan: Provinciale Staten Onderwerp: De 10e wijziging van de begroting 2006 van de provincie Flevoland en de beschikbaarstelling

Nadere informatie

J^ J. provmcie ~^^^ groningen

J^ J. provmcie ~^^^ groningen J^ J. provmcie ~^^^ groningen 13 maart 2012 Corr.nr. 2012-11.623, LGW Nummer 6/2012 Zaaknr. 385833 Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten over deelname aan RaboStreekrekeningen en de

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016 2017 31 066 Belastingdienst Nr. 366 BRIEF VAN DE MINISTER EN STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Bijlage 2A: Begroting GWO 2014 Begroting 2014

Bijlage 2A: Begroting GWO 2014 Begroting 2014 Bijlage 2A: Begroting GWO 2014 Begroting 2014 Lasten Overhead Directie en ondersteuning Salarissen en sociale lasten 180.000 - Interne organisatie Personele Vergoeding woon/werkverkeer 103.866 19.475 Overige

Nadere informatie

Bedrijfsvoering. Bedrijfsvoering. Gemeenteraad van de gemeente Oostzaan. P. Flens

Bedrijfsvoering. Bedrijfsvoering. Gemeenteraad van de gemeente Oostzaan. P. Flens Gemeenteraad van de gemeente Oostzaan Gemeentehuis Bezoekadres Kerkbuurt 4, 1511 BD Oostzaan Postadres Postbus 20, 1530 AA Wormer Telefoon 075 651 2100 Fax 075 651 2244 E-mail antwoord@over-gemeenten.nl

Nadere informatie

Toelichting begroting 2016

Toelichting begroting 2016 Toelichting begroting 2016 1. TOELICHTING 1.1 Algemeen Bij het opstellen van de begroting is het doel gesteld om de bijdrage van de waterschappen voor 2016 op het niveau te houden zoals is geraamd voor

Nadere informatie

Onder de titel: Aanbod nieuwbouw regio Groningen Assen valt verder terug

Onder de titel: Aanbod nieuwbouw regio Groningen Assen valt verder terug Afdeling Haren Burgemeester en Wethouders van de gemeente Haren Postbus 21 9750 AA HAREN Datum: 6 april 2013. Onderwerp: Monitor woningbouw Regio Groningen-Assen De gemeenteraad hecht zeer aan de monitor

Nadere informatie

Onderwerp: Jaarrekening 2006 en begroting 2008 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord. Nummer:

Onderwerp: Jaarrekening 2006 en begroting 2008 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord. Nummer: Gemeente Boxmeer Onderwerp: Jaarrekening 2006 en begroting 2008 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord. Nummer: AAN de Raad van de gemeente Boxmeer Boxmeer, 29 mei 2007 Aanleiding Ter uitvoering van het

Nadere informatie

Advies. Begroting Gemeenschappelijke Regeling Milieusamenwerking Afvalverwerking Regio Nijmegen (MARN)

Advies. Begroting Gemeenschappelijke Regeling Milieusamenwerking Afvalverwerking Regio Nijmegen (MARN) Advies Begroting 2017 Gemeenschappelijke Regeling Milieusamenwerking Afvalverwerking Regio Nijmegen (MARN) Gemeente Nijmegen Adviesfunctie Gemeenschappelijke Regelingen Peggy van Gemert RA/AA Rob Jilisen

Nadere informatie

Oostzaan Buiten gewoon

Oostzaan Buiten gewoon GESCAND OP Gemeente Oostzaan Buiten gewoon Gemeenteraad van de gemeente Oostzaan 1 8 NOV. 215 Gemeente Oostzaan Gemeentehuis ;adres Kerkbuurt 4, 1 5H BD Oostzaan Pöi adres Postbus 2, 1 53 AA Wormer Telefoon

Nadere informatie

1.10 Programma 10 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

1.10 Programma 10 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien 1.10 Programma 10 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Portefeuillehouder: mevrouw J.A. de Vries Baten en lasten Bedragen x 1.000 Realisatie 2011 2012 2013 2014 2015 2016 - Baten 10.1 Provinciefonds

Nadere informatie

Programma : (2) Openbare Orde en Veiligheid en (6) Welzijn Portefeuillehouder : E.J. ter Keurs, D.A. Fokkema

Programma : (2) Openbare Orde en Veiligheid en (6) Welzijn Portefeuillehouder : E.J. ter Keurs, D.A. Fokkema Raadsvoorstel Vergadering : 21 mei 2015 Agendapunt : 8 Status : Informerend Programma : (2) Openbare Orde en Veiligheid en (6) Welzijn Portefeuillehouder : E.J. ter Keurs, D.A. Fokkema Behandelend ambt.

Nadere informatie

Toegestane maximale onttrekking in enig jaar: Tot aan de minimumstand van 0,-

Toegestane maximale onttrekking in enig jaar: Tot aan de minimumstand van 0,- Reserve immunisatieportefeuille Saldo per --200: Reserve (spaar- en beleggingsreserve, onderdeel van de Algemene reserve). Nog te bepalen De reserve heeft tot doel om eeuwigdurend jaarlijks de met de aandelenverkoop

Nadere informatie

Rondweg-Oost N233 Maatregelen treden 3 Um 5 Ladder van Verdaas

Rondweg-Oost N233 Maatregelen treden 3 Um 5 Ladder van Verdaas provincie :: Utrecht Plan van aanpak Rondweg-Oost N233 Maatregelen treden 3 Um 5 Ladder van Verdaas In samenwerking tussen Veenendaal: 23 oktober 2017 Versie: 0.1 Opgesteld door: Maurice Kassing Gemeente

Nadere informatie

Gemeenschappelijke Regeling Veiligheids- en Gezondheidsregio Groningen

Gemeenschappelijke Regeling Veiligheids- en Gezondheidsregio Groningen Gemeenschappelijke Regeling Veiligheids- en Gezondheidsregio Groningen Onderwerp: Toelichting op de Begroting 2014 van de GGD Bijlage: Begroting 2014 GGD Datum: 24 mei 2013 1. Inleiding Onderstaand treft

Nadere informatie

1. Huidige aandelenverhouding en verliesbijdrage

1. Huidige aandelenverhouding en verliesbijdrage 11 november 2003 Nr. 2003-19.448, EZ Nummer 38/2003 Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen inzake aandelenoverdracht en baanverlenging van Groningen Airport Eelde N.V.

Nadere informatie

GEMEENTE SCHERPENZEEL. Raadsvoorstel

GEMEENTE SCHERPENZEEL. Raadsvoorstel GEMEENTE SCHERPENZEEL Raadsvoorstel Datum voorstel : 18 augustus 2015 Raadsvergadering : 29 september 2015 Agendapunt : Bijlage(n) : 8 Kenmerk : Portefeuille : wethouder H.J.C. Vreeswijk Behandeld door:

Nadere informatie

Nr Houten, 12 april 2011

Nr Houten, 12 april 2011 Raadsvoorstel BARCODE STICKER Nr. 2011-021 Houten, 12 april 2011 Onderwerp: Jaarstukken 2010 - resultaatbestemming Beslispunten: 1. In te stemmen met het opheffen van de voorziening Straatmeubilair per

Nadere informatie

2013-582. Gebiedsvisie windenergie Drenthe. Voorgestelde behandeling: - Provinciale staten op 26 juni 2013

2013-582. Gebiedsvisie windenergie Drenthe. Voorgestelde behandeling: - Provinciale staten op 26 juni 2013 2013-582 Gebiedsvisie windenergie Drenthe Voorgestelde behandeling: - Provinciale staten op 26 juni 2013 Behandeld door de heer W Huizing / de heer E. Diekema, telefoonnummer (0592) 36 58 07, e-mail w.huizing@drenthe.nl

Nadere informatie

documentnr.: INT/C/16/24902 zaaknr.: Z/C/16/27528 Raadsvoorstel

documentnr.: INT/C/16/24902 zaaknr.: Z/C/16/27528 Raadsvoorstel *Z01633AB306* documentnr.: INT/C/16/24902 zaaknr.: Z/C/16/27528 Raadsvoorstel Onderwerp : Jaarrekening 2015 en begroting 2017 ODBN Datum college : 21 juni 2016 Portefeuillehouder : G.M.P. Stoffels Afdeling

Nadere informatie

Rm mziz/wlimburg. Begrotingswijziging Programmabegroting RUD Zuid-Limburg. Meerjarenraming

Rm mziz/wlimburg. Begrotingswijziging Programmabegroting RUD Zuid-Limburg. Meerjarenraming Rm mziz/wlimburg -o Begrotingswijziging Programmabegroting 2017 Meerjarenraming 2018-2021 RUD Zuid-Limburg R < mzh/v/limburg Inhoud A. inleiding 3 B. Beheer van de RUD Zuid-Limburg 3 C. Financieel 3 C.1

Nadere informatie

ACCOUNTANTSVERSLAG Recreatieschap Drenthe

ACCOUNTANTSVERSLAG Recreatieschap Drenthe ACCOUNTANTSVERSLAG 2015 Recreatieschap Drenthe P 1 donderdag 31 maart 2016 ACCOUNTANTSVERSLAG 2015 Aan het bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Recreatieschap Drenthe Brink 4b 7891 BZ Diever Groningen,

Nadere informatie

31 mei 2011 Corr.nr , VV Nummer 16/2011 Zaaknr

31 mei 2011 Corr.nr , VV Nummer 16/2011 Zaaknr 31 mei 2011 Corr.nr. 2011-24.946, VV Nummer 16/2011 Zaaknr. 328334 Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen over gemaakte financiële afspraken over de N33. SAMENVATTING:

Nadere informatie

GEMEENTERAAD - VOORSTEL

GEMEENTERAAD - VOORSTEL GEMEENTERAAD - VOORSTEL OPSCHRIFT Vergadering van mei 2013 Besluit nummer: 2013_Raad_00029 Onderwerp: Herziene begroting 2013 en ontwerpbegroting 2014 RDOG HM - Besluitvormend Beknopte samenvatting: De

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1998 1999 26 311 Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Algemene Zaken (III) voor het jaar 1998 (wijziging samenhangende

Nadere informatie

Jaarrekening. Stichting Groenfonds. Midden-Delfland

Jaarrekening. Stichting Groenfonds. Midden-Delfland Jaarrekening 2006 Stichting Groenfonds Midden-Delfland Algemeen De Stichting Groenfonds Midden-Delfland is opgericht bij notariële akte op 12 april 2005, en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder

Nadere informatie

Gemeenschappelijke Regeling Hulpverlening & Openbare Gezondheidszorg Groningen. Actualisering Beleidsbegroting 2011 H&OG

Gemeenschappelijke Regeling Hulpverlening & Openbare Gezondheidszorg Groningen. Actualisering Beleidsbegroting 2011 H&OG Gemeenschappelijke Regeling Hulpverlening & Openbare Gezondheidszorg Groningen Onderwerp: Bijlage: -- Datum: 26 mei 2011 Actualisering Beleidsbegroting 2011 H&OG Op 18 juni 2010 is de beleidsbegroting

Nadere informatie

Herberekening grondexploitatie Elserveld-Meeldert

Herberekening grondexploitatie Elserveld-Meeldert Betreft Herberekening grondexploitatie Elserveld-Meeldert Vergaderdatum 14 september 2006 Gemeenteblad 2006 / Agendapunt Aan de Raad Voorstel De gemeenteraad wordt voorgesteld: - de herberekening van de

Nadere informatie

Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Groningen

Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Groningen Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Groningen Tabel 1: Stand WW-uitkeringen Stand WW mutatie tov vorige mnd mutatie tov vorig jaar Okt 2017 % aantal % aantal % Nederland 343.096 3,8% -7.714-2,2%

Nadere informatie

BEGROTING 2015 STG. MAATSCHAPPELIJK WERK NOORDERMAAT

BEGROTING 2015 STG. MAATSCHAPPELIJK WERK NOORDERMAAT BEDR FINAN RESU MUTA MUTA BEGROTING 2015 STG. MAATSCHAPPELIJK WERK NOORDERMAAT BEST 7 INHOUDSOPGAVE PAGINA Instellingsgegevens 1 Toelichting 2-4 Begrotingsoverzicht 5 Toelichting begrotingsoverzicht Personeel/Overhead

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Oostzaan

Rekenkamercommissie Oostzaan Rekenkamercommissie Oostzaan Jaarplan 2015 Missie Rekenkamercommissie De rekenkamer heeft de ambitie om door middel van haar onderzoeken een positieve bijdrage te leveren aan de kwaliteit van het bestuur

Nadere informatie

Simpelveld. Advies aan burgemeester en wethouders. Onderwerp: jaarstukken 2014. gemeente. Behandelend ambtenaar:

Simpelveld. Advies aan burgemeester en wethouders. Onderwerp: jaarstukken 2014. gemeente. Behandelend ambtenaar: Advies aan burgemeester en wethouders gemeente Simpelveld Datum advies: 6 mei 2015 Financiële consequenties: Afdeling: Bedrijfsvoering Zaakkenmerk: 47584 Openbare besluitenlijst: ja Behandelend ambtenaar:

Nadere informatie

Bestuurlijke programmaopdrachten 2009-2010 Regio Groningen-Assen

Bestuurlijke programmaopdrachten 2009-2010 Regio Groningen-Assen Bestuurlijke programmaopdrachten - Regio Groningen-Assen stuurgroep 22 juni Bijlage 3 Bestuurlijke programmaopdrachten.doc Bestuurlijke programmaopdracht bereikbaarheid Verbetering en waarborging bereikbaarheid

Nadere informatie

Gemeentebestuur Spui boulevard 300

Gemeentebestuur Spui boulevard 300 DORDRECHT 0> A an de gemeenteraad Gemeentebestuur Spui boulevard 300 3311 GR DORDRECHT Datum 13 april 2010 Begrotingsprogramma Werk en Scholing en -thema opgroeien en onderwijs Betreft Jaarrekening 2008

Nadere informatie

Onderwerp: Raadsmededeling over: Voorlopig saldo Jaarrekening 2015 - Besluitvormend

Onderwerp: Raadsmededeling over: Voorlopig saldo Jaarrekening 2015 - Besluitvormend VOORSTEL OPSCHRIFT Vergadering van 29 maart 2016 Besluit nummer: 2016_BW_00263 Onderwerp: Raadsmededeling over: Voorlopig saldo Jaarrekening 2015 - Besluitvormend Beknopte samenvatting: Vooruitlopend op

Nadere informatie

Geacht college, geachte raad,

Geacht college, geachte raad, In Holland Rijnland werken samen: Alkemade, Hillegom, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten en Zoeterwoude. Leiden: 26 november 2013 Contact:

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord 5. Begroting 2015 8. NTW overzicht per bedrijf 10. Begrote investeringen 2015 13 [3]

Inhoud. Voorwoord 5. Begroting 2015 8. NTW overzicht per bedrijf 10. Begrote investeringen 2015 13 [3] Begroting 2015 1 Inhoud Voorwoord 5 Begroting 2015 8 NTW overzicht per bedrijf 10 Begrote investeringen 2015 13 [3] 1 1 [4] Voorwoord bij de geconsolideerde begroting 2015 van NV Empatec Hierbij bieden

Nadere informatie

Rampenplan Gemeente Assen 2007 Deel VI: Calamiteitenplannen waterschappen en overige organisaties

Rampenplan Gemeente Assen 2007 Deel VI: Calamiteitenplannen waterschappen en overige organisaties Rampenplan Gemeente Assen 2007 Deel VI: Calamiteitenplannen waterschappen en overige organisaties Ramenplan Gemeente Assen 2007 versie 9 mei 2007 1. Inleiding Naast het gemeentelijk rampenplan hebben verschillende

Nadere informatie

Algemeen Bestuur SK Dagelijks Bestuur SK Betreft: Kadernota Begroting 2016 en Meerjarenraming Datum: 5 maart 2015

Algemeen Bestuur SK Dagelijks Bestuur SK Betreft: Kadernota Begroting 2016 en Meerjarenraming Datum: 5 maart 2015 Aan: Van: Algemeen Bestuur SK Dagelijks Bestuur SK Betreft: Kadernota Begroting 2016 en Meerjarenraming 2017-2019 Datum: 5 maart 2015 Inleiding Met deze nota worden de uitgangspunten van de begroting 2016

Nadere informatie

Raadsvergadering 5 maart Voorstel B 7

Raadsvergadering 5 maart Voorstel B 7 Raadsvergadering 5 maart 2015 Voorstel B 7 Heinkenszand, 17 februari 2015 Onderwerp: voorstel tot het opheffen van de voorziening huisvesting basisonderwijs als gevolg van de doordecentralisatie van het

Nadere informatie

VOORSTEL AB AGENDAPUNT :

VOORSTEL AB AGENDAPUNT : VOORSTEL AB AGENDAPUNT : PORTEFEUILLEHOUDER : M.M. Kool AB CATEGORIE : B-STUK (Beleidsstuk) VERGADERING D.D. : 26 november 2013 NUMMER : WS/WRM/CR/JEs/7985 OPSTELLER : ing. J. Esenkbrink, 0522-276829 FUNCTIE

Nadere informatie

Jaarrekening 2014 en begroting 2016 en meerjarenraming 2017-2019 van de OmgevingsDienst Brabant Noord (ODBN)

Jaarrekening 2014 en begroting 2016 en meerjarenraming 2017-2019 van de OmgevingsDienst Brabant Noord (ODBN) Registratiekenmerk: Datum vergadering: Agendapunt: Onderwerp: Portefeuillehouder: Jaarrekening 2014 en begroting 2016 en meerjarenraming 2017-2019 van de OmgevingsDienst Brabant Noord (ODBN) Aan: De raad

Nadere informatie

AFDELING GELDERLAND VAN DE VERENIGING VAN NEDERLANDSE GEMEENTEN

AFDELING GELDERLAND VAN DE VERENIGING VAN NEDERLANDSE GEMEENTEN AFDELING GELDERLAND VAN DE VERENIGING VAN NEDERLANDSE GEMEENTEN JAARREKENING 2013 1-1-2013 T/M 31-12-2013 LASTEN EN BATEN 2013 Baten Omschrijving Begroting 2013 Rekening 2013 Contributie 88.800,00 89.321,00

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 26 800 VII Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII)

Nadere informatie

AFDELING GELDERLAND VAN DE VERENIGING VAN NEDERLANDSE GEMEENTEN

AFDELING GELDERLAND VAN DE VERENIGING VAN NEDERLANDSE GEMEENTEN AFDELING GELDERLAND VAN DE VERENIGING VAN NEDERLANDSE GEMEENTEN JAARREKENING 2014 1-1-2014 T/M 31-12-2014 LASTEN EN BATEN 2014 Baten Omschrijving Begroting 2014 Rekening 2014 Contributie 89.100,00 89.331,00

Nadere informatie

: kredietaanvraag restauratie Wetsingerzijl

: kredietaanvraag restauratie Wetsingerzijl A L G E M E E N B E S T U U R Vergadering d.d. : 6 juli 2011 Agendapunt: 12 Onderwerp : kredietaanvraag restauratie Wetsingerzijl KORTE SAMENVATTING: De Wetsingerzijl, gelegen in het Wetsingermaar (gemeente

Nadere informatie

JAARREKENING Ja, IPA Acon heeft een goedkeurende verklaring afgegeven.

JAARREKENING Ja, IPA Acon heeft een goedkeurende verklaring afgegeven. JAARREKENING 2015 Tijdigheid Is de jaarrekening op tijd (voor 15 april) ontvangen? Accountantsverklaringen Is de verklaring aanwezig (ja /nee) en welke soort verklaring? Weerstandsvermogen Hoogte algemene

Nadere informatie

Besluitvorming. Plafond/streefbedrag 10.000.000. Minimumbedrag 0

Besluitvorming. Plafond/streefbedrag 10.000.000. Minimumbedrag 0 Criteria Naam en nummer Soort Instellingsdatum Besluitvorming Nut en noodzaak Functie Doel Ambtelijk beheerder Voeding Toelichting B0442003 Reserve Cofinancieringsfonds Kennis en innovatie Bestemmingsreserve

Nadere informatie

OplegvelRaadsvoorstel inzake de financiele verwerking van de Wet maatschappelijke ondersteuning

OplegvelRaadsvoorstel inzake de financiele verwerking van de Wet maatschappelijke ondersteuning gemeente Eindhoven Dienst Maatschappelijke Onnvikkeling Raadsnummer 07. R205$. OOI Inboeknummer opbstoosbb Beslisdatum BSP B april 2007 Dossiernummer yrq.qs6 OplegvelRaadsvoorstel inzake de financiele

Nadere informatie

Roden, Onderwerp Begraafplaatsen Noordenveld

Roden, Onderwerp Begraafplaatsen Noordenveld Aan de gemeenteraad Agendapunt Roden, Onderwerp Begraafplaatsen Noordenveld Voorstel 1. Kiezen voor planning A. Planning A : Alle voorzieningen op elke begraafplaats hetzelfde. Planning B : Huidige voorzieningen

Nadere informatie

1 e Begrotingswijziging 2015

1 e Begrotingswijziging 2015 1 e Begrotingswijziging 2015 1.0 Inleiding Hierbij treft u de gewijzigde begroting aan voor het jaar 2015. De begroting is op een aantal punten gewijzigd. De wijziging met toelichting treft u hieronder

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Vergaderdatum: 31 mei 2011 Registratienummer: 2011/43 Agendapunt nummer: 14

Raadsvoorstel. Vergaderdatum: 31 mei 2011 Registratienummer: 2011/43 Agendapunt nummer: 14 Raadsvoorstel Bevoegdheid Raad Vergadering Gemeenteraad Oirschot Vergaderdatum: 31 mei 2011 Registratienummer: 2011/43 Agendapunt nummer: 14 Onderwerp Aanvullende akoestische voorzieningen Sporthal de

Nadere informatie

Een aantal financiële ontwikkelingen zijn aanleidingen de begrotingcijfers 2014 bij te stellen.

Een aantal financiële ontwikkelingen zijn aanleidingen de begrotingcijfers 2014 bij te stellen. Raadsvoorstel Agenda nr.7 Onderwerp: Vaststellen wijziging begroting 2014 Soort: Besluitvormend Opsteller: J.H.M. Sonnemans Portefeuillehouder: W.L.G. Hanssen Zaaknummer: SOM/2014/013591 Documentnummer:

Nadere informatie

Actualisatie van de berekening van de gemeentelijke budgetten Jeugdhulp 2015 versie augustus 2015

Actualisatie van de berekening van de gemeentelijke budgetten Jeugdhulp 2015 versie augustus 2015 Actualisatie van de berekening van de gemeentelijke budgetten Jeugdhulp 2015 versie augustus 2015 1. Aanleidingen De belangrijkste wijziging die de meicirculaire 2015 voor dit jaar aanbrengt voor de Jeugdzorg

Nadere informatie

Jaarrekening CDA Noord-Holland 2016

Jaarrekening CDA Noord-Holland 2016 Geachte heer/mevrouw, Haarlem, maart 2017 Hierbij doe ik u de jaarrekening 2016 van de Provinciale Afdeling CDA NoordHolland toekomen. Bij zowel de inkomsten als de baten wordt er een toelichting gegeven.

Nadere informatie

JAARREKENING 2012 ROM-D HOLDING NV

JAARREKENING 2012 ROM-D HOLDING NV JAARREKENING 2012 ROM-D HOLDING NV Datum: 24 juni 2013 Noordendijk 250 Postbus 310 3300 AH Dordrecht T (078) 770 80 95 E info@rom-d.nl JAARREKENING ROM- D HOLDING NV 2012 - BLADZIJDE 2 BALANS PER 31 DECEMBER

Nadere informatie

2 e wijziging Programmabegroting 2017 Veiligheidsregio Utrecht

2 e wijziging Programmabegroting 2017 Veiligheidsregio Utrecht 2 e wijziging Programmabegroting Veiligheidsregio Utrecht 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 1 Inleiding 3 2 Wijziging tabellen per programma 4 2.1 Totaaloverzicht programma s 4 2.2 Programma Risicobeheersing

Nadere informatie

Nota van B&W. Onderwerp Kredietafwikkeling Stadsdeelhart Schalkwijk. B&W-besluit:

Nota van B&W. Onderwerp Kredietafwikkeling Stadsdeelhart Schalkwijk. B&W-besluit: Onderwerp Kredietafwikkeling Stadsdeelhart Schalkwijk Nota van B&W Portefeuille J. Nieuwenburg Auteur Alex Jansen Telefoon 5113661 E-mail: a.jansen@haarlem.nl SO/PM Reg.nr. 2007/215162 Bijlage A B & W-vergadering

Nadere informatie

Behandelend ambtenaar: H.Vlessert, (t.a.v. H.Vlessert)

Behandelend ambtenaar: H.Vlessert, (t.a.v. H.Vlessert) Vergadering: 11 maart 2014 Agendanummer: 13 Portefeuillehouder: Hoekzema Status: Besluitvormend Behandelend ambtenaar: H.Vlessert, 0595-447794 Email: gemeente@winsum.nl (t.a.v. H.Vlessert) Aan de gemeenteraad,

Nadere informatie

Datum : 26 april 2005 Nummer PS 2005ZCW04 Dienst/sector : R&G/RLU Commissie ZCW. Bijlage(n): diversen (zie blz. 7)

Datum : 26 april 2005 Nummer PS 2005ZCW04 Dienst/sector : R&G/RLU Commissie ZCW. Bijlage(n): diversen (zie blz. 7) S T A T E N V O O R S T E L Datum : 26 april 2005 Nummer PS 2005ZCW04 Dienst/sector : R&G/RLU Commissie ZCW Registratienummer : 2005REG001129i Portefeuillehouder J. van Bergen Titel : Bestuursovereenkomst

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Beek Eijsden Gulpen-Wittem. Meerssen Nuth Valkenburg aan de Geul. Jaarverslag 2008

Rekenkamercommissie Beek Eijsden Gulpen-Wittem. Meerssen Nuth Valkenburg aan de Geul. Jaarverslag 2008 Rekenkamercommissie Beek Eijsden Gulpen-Wittem Meerssen Nuth Valkenburg aan de Geul Jaarverslag 2008 Valkenburg aan de Geul, 30 januari 2009 Jaarverslag 2008 rekenkamercommissie Beek Eijsden Gulpen-Wittem

Nadere informatie

Rapport bij de jaarstukken 2007 provincies Noord-Brabant en Limburg

Rapport bij de jaarstukken 2007 provincies Noord-Brabant en Limburg Startnotitie Rapport bij de jaarstukken 2007 provincies Noord-Brabant en Limburg 1 Aanleiding voor het onderzoek In de jaarrekening en het jaarverslag leggen Gedeputeerde Staten jaarlijks verantwoording

Nadere informatie

Zuid Kennemerland. Zienswijzen De onderstaande zienswijzen zijn ontvangen voor het jaarplan en begroting Geen reactie benodigd.

Zuid Kennemerland. Zienswijzen De onderstaande zienswijzen zijn ontvangen voor het jaarplan en begroting Geen reactie benodigd. Regionale samenwerking Zuid Kennemerland Retouradres Postbus 511, 2003 PB Haarlem Gedeputeerde Staten van Noord-Holland Postbus 3007 2001 DA Haarlem Datum Ons kenmerk Uw kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer

Nadere informatie

Roden, 24 januari 2006. Onderwerp gezamenlijk woningmarktonderzoek Leek / Noordenveld

Roden, 24 januari 2006. Onderwerp gezamenlijk woningmarktonderzoek Leek / Noordenveld Aan de gemeenteraad Agendapunt Roden, 24 januari 2006 Onderwerp gezamenlijk woningmarktonderzoek Leek / Noordenveld Voorstel - De opdracht voor het woningmarktonderzoek Leek-Noordenveld verlenen aan Arcadis.

Nadere informatie

Begrotingswijziging 2011. Jaarstukken 2010

Begrotingswijziging 2011. Jaarstukken 2010 Bijlage IV Provincie Fryslân Begrotingswijziging 211 Jaarstukken 21 1 Behandeling bij Jaarstukken 21 Vaststelling bij 1 e Berap 211 Programma: 1. Algemene dekkingsmiddelen Onderdeel: 1. Decembercirculaire

Nadere informatie

Notitie. Datum: 28 november 2016 Onderwerp: Begroting PCOB 2017

Notitie. Datum: 28 november 2016 Onderwerp: Begroting PCOB 2017 Notitie Datum: 28 november 2016 Onderwerp: Begroting PCOB 2017 Inleiding Het jaar 2017 is een bijzonder jaar voor onze vereniging. De verenigingen PCOB en Unie KBO zullen zich vanuit één gemeenschappelijk

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad, Vergadering: 20 mei 2008 Agendanummer: 10 Portefeuillehouder: J. Steen

Aan de gemeenteraad, Vergadering: 20 mei 2008 Agendanummer: 10 Portefeuillehouder: J. Steen Vergadering: 20 mei 2008 Agendanummer: 10 Portefeuillehouder: J. Steen Status: bespreekstuk Behandelend ambtenaar Monique Kroes, 0595-447756 E-mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. M. Kroes) Aan de gemeenteraad,

Nadere informatie

Huisvesting. AGENDAPUNT 8 Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Groningen. Vergadering 16 oktober 2015

Huisvesting. AGENDAPUNT 8 Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Groningen. Vergadering 16 oktober 2015 AGENDAPUNT 8 Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Groningen Vergadering 16 oktober 2015 Huisvesting Op 10 april is in het Algemeen Bestuur besloten over een aantal uitgangspunten die als basis dienen voor

Nadere informatie

Avalex Verkorte jaarrekening 2011 Balans, Resultatenoverzicht en beknopte toelichting

Avalex Verkorte jaarrekening 2011 Balans, Resultatenoverzicht en beknopte toelichting Avalex Verkorte jaarrekening 2011 Balans, Resultatenoverzicht en beknopte toelichting Den Haag 28 juni 2012 Inleiding Dit document bevat jaarcijfers van Avalex over het boekjaar 2011. Het bevat een balans

Nadere informatie

'O' akkoord. u D Aangehouden. d.d. K ; - I O - Z O ^ \

'O' akkoord. u D Aangehouden. d.d. K ; - I O - Z O ^ \ ... -. 'O' G E M E E N T E B O R N E B en W voorstel 12INT01364 Onderwerp Boekenonderzoek belastingdienst 2008-2011 Samenvatting voorstel Medio 2011 heeft door de Belastingdienst een boekenonderzoek plaatsgevonden

Nadere informatie

Voortgangsrapportage fusie. Klankbordgroep november 2013

Voortgangsrapportage fusie. Klankbordgroep november 2013 Voortgangsrapportage fusie Klankbordgroep november 2013 Voorwoord De stuurgroep: Beste leden van de klankbordgroep. Voor u ligt de laatste voortgangsrapportage. We zijn er klaar voor, werken aan de laatste

Nadere informatie

In juni wordt een voorschot op de bijdrage betaald, in december volgt het restant.

In juni wordt een voorschot op de bijdrage betaald, in december volgt het restant. Bijdrage 2017 Aanvraagformulier Landelijke bijdragen aan afdelingen Met dit formulier kan de afdeling de bijdrage 2017 van de landelijke partij aanvragen. Dit formulier moet uiterlijk 15 april 2017 ontvangen

Nadere informatie

Najaarsnota 2017 Beleidsmatige en financiële actualisatie Provincie Gelderland

Najaarsnota 2017 Beleidsmatige en financiële actualisatie Provincie Gelderland Najaarsnota 2017 Beleidsmatige en financiële actualisatie Provincie Gelderland vrijdag 29 september 2017 19:16 Bezoekadres: Markt 11, 6811 CG ARNHEM Postadres: Postbus 9090, 6800 GX ARNHEM Telefoon: (026)

Nadere informatie

Eindrapportage en eindafrekening van het BLS Vinac-fonds

Eindrapportage en eindafrekening van het BLS Vinac-fonds Vergadering: AB 13 april 2011 Agendapunt: 9 Nummer: ABV 6 Portefeuillehouder: Ir. B. Emmens Contactpersoon: B. Jansen Doorkiesnummer: 070 7501 678 Den Haag, 16 maart 2011 Aan het algemeen bestuur Eindrapportage

Nadere informatie