Inleiding. 28 januari 2014 Corr.nr , VV Nummer 6/2014 Zaaknr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inleiding. 28 januari 2014 Corr.nr , VV Nummer 6/2014 Zaaknr"

Transcriptie

1 28 januari 2014 Corr.nr , VV Nummer 6/2014 Zaaknr Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen betreffende het RSP-project Facelift Noordelijke Stations. Samenvatting: In deze voordracht wordt de voortgang besproken van het RSP-project Facelift Noordelijke Stations. Dit project is opgedeeld in vier deelprojecten. Daarnaast zijn voor de tien basisstations in onze provincie integrale plannen gemaakt, waaruit nog aanvullende maatregelen kunnen komen. Het deelproject aanbrengen dynamische reisinformatie is in 2012 volledig gerealiseerd en afgerond. Voor de deelprojecten uitbreiden capaciteit fietsenstallingen en uitbreiden en verbeteren P+R voorzieningen leggen wij u via deze voordracht naar verwachting de laatste aanvragen voor. Voor het vierde deelproject, de vervanging en verbetering van de stationsoutillage staat in deze voordracht de laatste stand van zaken beschreven. Daarnaast komen een aantal maatregelen voortkomende uit de opgestelde integrale plannen terug in deze voordracht met bijbehorende aanvragen. Het gaat dan om het verbeteren van het stationsgebied in Haren, het verbeteren van de sociale veiligheid in de tunnel van station Winsum en het verbeteren van het stationsgebouw in Winschoten. Inleiding In onze brief van 6 april 2010, corr.nr /14/A.7, VV, en de daarop volgende voordrachten van 30 november 2010 (41/2010) en 13 maart 2012 (7/2012) hebben wij voor u de historie van het RSP-project Facelift Noordelijke Stations geschetst. Hierin hebben wij aangegeven dat er binnen dit RSP-project een aantal deelprojecten benoemd is, te weten: uitbreiden capaciteit fietsenstallingen; uitbreiden en verbeteren P+R voorzieningen; aanbrengen dynamische reisinformatie; vervanging en verbetering stationsoutillage. Van deze deelprojecten is het aanbrengen van de dynamische reisinformatie eind 2012 volledig gerealiseerd en afgerond. Daarnaast zijn ook de deelprojecten voor de fietsenstallingen en P+R voorzieningen inmiddels grotendeels afgerond. In deze voordracht leggen wij u de naar verwachting laatste voorstellen voor ter afronding van de twee deelprojecten met betrekking tot de fietsenstallingen en P+R voorzieningen bij de treinstations. Het vierde deelproject, de vervanging en verbetering van de stationsoutillage, loopt nog en bevindt zich op dit moment in de planuitwerkingsfase. Verderop in deze voordracht staat de laatste stand van zaken voor dit deelproject beschreven. Naast de realisatie van deze vier deelprojecten hebben wij in de voordracht van 13 maart 2012 aangegeven dat wij samen met alle betrokken partijen integrale plannen realiseren voor de tien basisstations (stations met meer dan 1000 in- en uitstappers) in onze provincie. Daarbij hebben wij aangegeven dat de vier hierboven benoemde deelprojecten in elk geval terugkomen in deze integrale plannen en dat er daarnaast mogelijk nog aanvullende maatregelen uit de integrale plannen naar voren kunnen komen, die om een provinciale bijdrage vragen. Een aantal van deze aanvullende maatregelen uit de integrale plannen komen in deze voordracht terug. Hieronder gaan wij echter eerst in op de laatste stand van zaken voor de drie nog lopende deelprojecten uit het RSP-project Facelift Noordelijke Stations. 6-1

2 Uitbreiden capaciteit fietsenstallingen De eerste en tweede ronde van uitbreidingen van de capaciteit van de fietsenstallingen bij de treinstations zijn nagenoeg geheeld gerealiseerd. In Winsum wordt de uitbreiding in het eerste kwartaal van 2014 opgeleverd en daarmee is de eerste ronde uitbreiding geheeld afgerond. Uit de tweede uitbreidingsronde rest alleen nog station Noord in Groningen. Hierover zijn we nog in overleg met de gemeente om te komen tot een gedragen uitvoeringsplan. In navolging van deze twee uitbreidingsrondes is op een aantal stations nog een aanvullende behoefte ontstaan, mede als gevolg van de verdere reizigersgroei in het regionale treinvervoer. ProRail heeft deze aanvullende behoefte in kaart gebracht. Voor het realiseren van de eerste twee uitbreidingsronden heeft u reeds in een eerder stadium krediet beschikbaar gesteld. In de eerste uitbreiding zijn (incl. uitbreiding Winsum) 1714 extra fietsenstallingen gerealiseerd en in de tweede ronde nogmaals 400 extra stallingen (excl. de nog te plaatsen stallingen bij Groningen Noord). Met het realiseren van deze tweede uitbreidingsronde is het deelproject uitbreiden capaciteit fietsenstallingen binnen het RSP-project Facelift Noordelijke Stations eigenlijk afgerond. Echter wij zijn momenteel ook in onderhandeling met NS-fiets voor het plaatsen van OV fietsen op diverse stations in de provincie en zoals bovenstaand gemeld komt er waarschijnlijk nog een derde ronde uitbreiding fietsstallingen vanuit Ruimte voor de Fiets (van ProRail). Binnen het beschikbare budget van Facelift Noordelijke Stations houden wij op dit moment rekening met een aanvullende post voor extra fietsenstallingen/realisatie OV fiets van ,-. Wij willen u daarom vragen om ,- beschikbaar te stellen vanuit Facelift Noordelijke Stations voor de nadere uitbreidingen en realisatie OV fiets. Vooruitlopend op een derde ronde is in het integrale plan van de gemeente Haren een uitbreiding van de fietsstalling opgenomen. In het integrale plan, waar wij verderop in de voordracht nader op in gaan, is een fietstunnel opgenomen en de gemeente wil aan de oostzijde van die tunnel nieuwe fietsstallingen realiseren. Zij vraagt daarbij om een bijdrage vanuit Facelift Noordelijke Stations groot ,-. Wij hebben aangegeven dat het integrale plan van de gemeente Haren goed past binnen de doelstelling van het RSP-project Facelift Noordelijke Stations. Om die reden stellen wij u voor om, conform de vraag van de gemeente Haren, ,- beschikbaar te stellen als provinciaal aandeel van deze uitbreiding van de fietsstallingen bij station Haren. Deze bijdrage komt bovenop het hierboven genoemde krediet van ,-. Het totale aan u gevraagde krediet voor het realiseren van de laatste uitbreidingen uit het deelproject uitbreiden capaciteit fietsenstallingen binnen de Facelift Noordelijke Stations komt daarmee uit op ,-. Uitbreiden en verbeteren P+R voorzieningen Zoals wij in onze voordracht 7/2012 hebben aangegeven waren er nog vier stations waarvoor wij mogelijk een aanvraag verwachten binnen dit deelproject. Inmiddels zijn de plannen van de gemeente Appingedam verder uitgekristalliseerd. Station Appingedam is opgenomen in het Actieplan van het ministerie. De locatie voor de uitbreiding van de P+R voorziening is inmiddels vastgesteld door de gemeente en het is ook voor dit station gelukt om een subsidie van het ministerie te krijgen. Naast de subsidie vanuit het ministerie wordt door de gemeente een bijdrage aan ons gevraagd. Gezien het grote tekort aan parkeerplaatsen bij dit station, stellen wij u voor hiervoor een krediet beschikbaar te stellen groot ,- ten laste van het RSP-budget voor het project Facelift Noordelijke Stations. Voor de drie andere genoemde stations in de voordracht van 2012 (Warffum, Hoogezand-Sappemeer en Europapark) verwachten wij op dit moment geen aanvragen meer voor financiering vanuit het RSP-project Facelift Noordelijke Stations. Vervanging en verbetering stationsoutillage De visie van ProRail voor het project Stationsoutillage (vervangen huidige outillage) is eind 2010 vastgesteld. Eind 2012 heeft ProRail met enige vertraging uiteindelijk ook de aanbesteding afgerond van de eerste tranche aan nieuwe outillageonderdelen. Hierdoor is het mogelijk geworden om een goede inschatting te maken van zowel de inrichting van de nieuwe outillage op onze stations als de daarbij behorende kosten. Samen met ProRail hebben wij daarom in 2013 opdracht gegeven aan Royal Haskoning DHV (RHDHV) om voor alle regionale treinstations in onze provincie de nieuwe outillage in te tekenen inclusief onze eventuele aanvullende wensen en een daarbij behorende kostenraming. 6-2

3 Op basis van deze kostenraming kunnen wij vervolgens voor de stations in onze provincie keuzes gaan maken binnen het beschikbare resterende budget van het RSP-project Facelift Noordelijke Stations. Daarbij wordt per station bepaald of alleen de huidige outillage vervangen wordt of dat naast vervanging ook een verbetering door het uitbreiden van de wachtmogelijkheden noodzakelijk dan wel wenselijk is. Uitgangspunt hierbij is in eerste instantie dat de vervanging van de huidige outillage voor rekening van ProRail komt en wij onze aanvullende wensen financieren. In september 2013 heeft RHDHV haar rapportage opgeleverd. Deze rapportage is echter niet volledig en nog zonder een bijbehorende kostenraming. Dit komt voort uit het feit dat het voor RHDHV niet goed mogelijk is gebleken om de nieuwe outillage op al onze stations in te tekenen. Dit heeft te maken met het grote aantal smalle perrons op de stations in onze provincie. Het blijkt op ongeveer de helft van de perrons niet goed mogelijk om de nieuwe outillage op een haalbare manier in te tekenen zonder in het zogeheten Profiel van Vrije Ruimte te komen. Dit is het eerste deel van een perron tussen het spoor en de witte stippellijn. Dit gebied moet in principe vrij blijven voor het veilig kunnen passeren en halteren van treinen. Aangezien wij al in een eerder stadium bij ProRail hebben aangegeven dat rekening gehouden moet worden met het grote aantal smalle perrons in onze provincie bij het ontwerp van de nieuwe outillage en de veiligheid op de perrons primair een verantwoordelijkheid van ProRail is, hebben wij inmiddels in een brief aan ProRail gevraagd om dit vraagstuk met grote spoed op te pakken. Daarbij hebben wij aangeboden graag te willen meedenken over mogelijke oplossingen, aangezien wij net als ProRail groot belang hebben bij een snelle oplossing van dit probleem. Dit betekent echter wel dat wij u op dit moment nog geen realisatiebesluit kunnen voorleggen voor de realisatie van de nieuwe stationsoutillage, zoals in de voordracht van 13 maart 2012 is aangekondigd. De komende maanden zullen wij samen met ProRail per station gaan bepalen welke oplossingen er mogelijk zijn voor de smalle perrons. Zodra deze oplossingen er liggen, kan het rapport van RHDHV worden afgerond en kunnen wij met ProRail over de kostenverdeling gaan overleggen. De verwachting is op dit moment dat wij vervolgens in de tweede helft van 2014 u alsnog een voordracht kunnen voorleggen voor de realisatie van de nieuwe stationsoutillage inclusief onze provinciale wensen. Integrale plannen In de eerder genoemde voordracht 7/2012 van 13 maart 2012 hebben wij aangegeven dat wij op ons initiatief bezig zijn met het opstellen van integrale plannen voor de basisstations (stations met meer dan 1000 in- en uitstappers) in onze provincie. In deze integrale plannen komen de projecten en plannen van alle bij het betreffende station betrokken partijen samen voor een periode van vijf jaar. Op deze manier kunnen wij er voor zorgen dat de projecten elkaar versterken, op elkaar zijn afgestemd en waar mogelijk gelijktijdig uitgevoerd worden. Bovendien borgen de integrale plannen de medewerking van alle betrokken partijen, waardoor er op veel stations meer bereikt kan worden dan wanneer elke partij alleen zijn/haar eigen plannen probeert te realiseren. In de afgelopen periode heeft er veelvuldig overleg plaatsgevonden over de integrale plannen voor de vier basisstations langs de lijn Groningen - Nieuweschans (Martenshoek, Hoogezand- Sappemeer, Zuidbroek en Winschoten) met alle betrokken partijen (ProRail, NS Stations, Arriva en de gemeenten). De acties uit deze integrale plannen zijn nu allemaal in gang gezet of zelfs al afgerond. Daarnaast zijn wij inmiddels ook gestart met de integrale plannen voor de laatste twee basisstations: Winsum en Appingedam. Voor de overige basisstations trekken de gemeenten zelf de integrale uitwerking van de plannen (Haren) of bestaan door andere projecten al eerder opgestelde integrale plannen (Zuidhorn, Delfzijl en Groningen Noord). Voor veel van de maatregelen in de integrale plannen heeft u al middelen beschikbaar gesteld of gereserveerd binnen het RSP-project Facelift Noordelijke Stations, onder meer bij de vaststelling van de bovengenoemde voordracht uit In diezelfde voordracht hebben wij aangegeven dat de nadere uitwerking van enkele andere maatregelen uit de integrale plannen nog kan leiden tot een aanvullende vraag om een bijdrage vanuit de provincie. Voor een aantal maatregelen is dat op dit moment aan de orde. Deze staan hieronder beschreven. Upgrade stationsgebouw Haren In de voordracht uit 2012 hebben wij onder andere aangegeven dat de gemeente Haren trekker is van het integrale plan voor station Haren en dat wij dit plan samen met de gemeente, ProRail en 6-3

4 NS verder uitwerken. In de afgelopen periode heeft deze nadere uitwerking van het plan voor station Haren plaatsgevonden. De directe stationsomgeving van station Haren zal een kwaliteitsimpuls krijgen door de plannen en er wordt daarnaast met de plannen onder meer een tunnel onder het spoor door gerealiseerd met een fiets- en voetgangersverbinding en opgangen naar de perrons. Hierdoor kan ook het gelijkvloerse overpad verdwijnen. Eén van de andere onderdelen in dit plan is het upgraden van de huidige wachtruimte van station Haren (de sextant). Deze staat nu voor de helft leeg en de andere helft bestaat uit een wat gedateerde wachtruimte. Het plan is om deze ruimte sterk te verbeteren en de andere helft van het gebouw hierbij te betrekken, zodat één grotere volledige wachtruimte ontstaat met zicht op zowel de treinen als het voorplein en de bussen. Hiervan hebben wij aangegeven dat dit goed past binnen de doelstelling van het RSP-project Facelift Noordelijke Stations om de integrale verblijfskwaliteit van onze treinstations, en meer specifiek de wachtgelegenheden, te verbeteren. Om die reden stellen wij u voor om, conform de vraag van de gemeente Haren, ,- beschikbaar te stellen als provinciaal aandeel in het sterk verbeteren van de huidige sextant tot een goede wachtruimte voor reizigers. Tunnel station Winsum In de voordracht 7/2012 van 13 maart 2012 hebben wij aangegeven dat wij samen met de gemeente Winsum bekijken welke verbeteringen er mogelijk zijn met betrekking tot de sociale veiligheid van de tunnel bij station Winsum. De plannen hiervoor zijn inmiddels nader uitgewerkt en de gemeente wil deze op korte termijn gaan realiseren. Hierbij wordt er gedacht aan zaken als de verbetering van de lichtsterkte, andere aankleding van de wanden bijvoorbeeld met afbeeldingen, beter beheer en onderhoud en het aanbrengen van een andere scheiding tussen het looppad en het fietspad, zodat mensen niet meer op het huidige muurtje blijven zitten. De kosten voor deze verbetering kunnen deels gefinancierd worden uit het restantbudget van het aanpassen van de hellingbaan, waarvoor u bij de voordracht 7/2012 al een realisatiebesluit genomen heeft. De aanbesteding van deze hellingbaan is goedkoper uitgevallen. Voor het resterende deel van de kosten voor de verbetering van de sociale veiligheid van de tunnel vraagt de gemeente onder andere een bijdrage vanuit de Facelift Noordelijke Stations van ,-. Wij stellen u in deze voordracht voor om dit bedrag beschikbaar te stellen. Figuur 1: Impressie (geen exacte weergave) van de nieuwe inrichting van de tunnel bij station Winsum. Stationsgebouw Winschoten Bij de behandeling van de voordracht 7/2012 op 25 april 2012 heeft u onder meer ingestemd met het realiseren van enkele verbeteringen voor het stationsgebouw bij station Winschoten en hier middelen voor beschikbaar gesteld. Samen met de overige financiers en betrokken partijen (NS, ProRail en de gemeente Oldambt) hebben wij deze plannen verder uitgewerkt, met als doel dat het karakteristieke stationsgebouw straks weer volledig kan functioneren met onder andere een ruimte als wachtgelegenheid voor treinreizigers. Bij de nadere uitwerking zijn nog niet eerder voorziene kosten naar voren gekomen. Aangezien alle partijen overtuigd zijn van het nut van dit project en graag het stationsgebouw weer in ere willen herstellen, hebben wij gezamenlijk naar een oplossing gezocht voor dit dekkingsvraagstuk. Dit heeft geresulteerd in een extra bijdrage van verschillende 6-4

5 partijen. Ook de provincie is om een beperkte aanvullende bijdrage gevraagd. Aangezien dit project goed past binnen de kaders van het project Facelift Noordelijke Stations en u hier in de voordracht 7/2012 al een realisatiebesluit voor genomen heeft, stellen wij u in deze voordracht voor om een extra bijdrage van ,- beschikbaar te stellen. Naast de plannen met het stationsgebouw in Winschoten, zijn wij met de gemeente ook bezig met plannen om het busstation naast het treinstation in Winschoten sterk te verbeteren. Het is onder meer de bedoeling dat het bestaande gipsplaatachtige gebouw gesloopt wordt en er een open busstation met meer ruimte voor groen en enkele overkapte wachtgelegenheden voor terugkomt. Op dit moment zijn deze plannen nog in de verkenningsfase. Zodra deze meer concreet zijn, zullen wij u hierover in een volgende voordracht nader informeren. Aangezien dit een grote impuls kan betekenen voor de hele stationsomgeving, kan dit wellicht ook leiden tot een eventuele aanvraag voor een bijdrage vanuit het project Facelift Noordelijke Stations. Vervolgtraject Voorstellen Via deze voordracht stellen wij u voor om een realisatiebesluit te nemen voor de hierboven genoemde laatste uitbreidingen van de capaciteit van de fietsenstallingen bij de treinstations in onze provincie, inclusief de realisatie van OV fiets en hiervoor een krediet beschikbaar te stellen groot ,- ten laste van het RSP-budget voor het project Facelift Noordelijke Stations. In deze voordracht stellen wij u ook voor om een realisatiebesluit te nemen voor de hierboven genoemde uitbreidingen van P+R voorzieningen bij station Appingedam en hiervoor een krediet beschikbaar te stellen groot ,- ten laste van het RSP-budget voor het project Facelift Noordelijke Stations. Daarnaast stellen wij u voor om een realisatiebesluit te nemen voor de verbetering van het stationsgebouw op station Haren en hiervoor krediet beschikbaar te stellen groot ,- ten laste van het RSP-budget voor het project Facelift Noordelijke Stations. En wij stellen u voor om een extra krediet beschikbaar te stellen groot ,- ten laste van het RSP-budget voor het project Facelift Noordelijke Stations voor de verbetering van het stationsgebouw op station Winschoten. Tot slot stellen wij u voor om een realisatiebesluit te nemen voor de verbetering van de sociale veiligheid in de tunnel bij station Winsum en hiervoor een krediet beschikbaar te stellen groot ,- ten laste van het RSP-budget voor het project Facelift Noordelijke Stations. Daarmee komt het totale aan u gevraagde krediet voor de in deze voordracht benoemde maatregelen uit op ,-. Na het realiseren van deze deelprojecten blijft er nog een resterend bedrag van ongeveer 6,3 miljoen beschikbaar binnen het RSP-budget van het project Facelift Noordelijke Stations voor de maatregelen met betrekking tot het deelproject vervanging en verbetering stationsoutillage en eventuele overige maatregelen voortkomend uit de integrale plannen. Wij stellen u voor het in concept bijgevoegde besluit vast te stellen. Groningen, 28 januari Gedeputeerde Staten van Groningen: M.J. van den Berg, voorzitter. H.J. Bolding, secretaris. Behandeld door : D. Koelikamp 6-5

6 Telefoonnummer: Nr. 6/2014 Provinciale Staten van Groningen: Gelezen de voordracht van Gedeputeerde Staten van 28 januari 2014 nr , VV ; Gelet op: - de brief van GS van 6 april 2010, corr.nr /14/A.7, VV, over de voortgang van het RSP-project Facelift Noordelijke Stations; - de voordrachten van 30 november 2010 (41/2010) en 13 maart 2012 (7/2012) over het RSPproject Facelift Noordelijke Stations; - de voordracht van 13 januari 2009 (3/2009) over het provinciale MIT. Besluiten: 1. overeenkomstig de provinciale MIT-methodiek een realisatiebesluit te nemen voor de realisatie van de in de voordracht genoemde uitbreidingen van de capaciteit van de fietsenstallingen inclusief OV-fiets op de treinstations in de provincie Groningen. 2. overeenkomstig de provinciale MIT-methodiek een realisatiebesluit te nemen voor de realisatie van de in de voordracht genoemde P+R uitbreidingen bij station Appingedam; 3. overeenkomstig de provinciale MIT-methodiek een realisatiebesluit te nemen voor de realisatie van de verbeteringen in de wachtruimte van het stationsgebouw op het treinstation in Haren; 4. overeenkomstig de provinciale MIT-methodiek een realisatiebesluit te nemen voor de realisatie van de verbeteringen in de sociale veiligheid van de tunnel bij het treinstation Winsum. 5. een krediet beschikbaar te stellen groot ,- ten laste van het RSP-budget voor het voor de realisatie van de uitbreidingen van de capaciteit van de fietsenstallingen inclusief OVfiets op de treinstations in de provincie Groningen. 6. een krediet beschikbaar te stellen groot ,- ten laste van het RSP-budget voor het voor de realisatie van de genoemde P+R uitbreidingen bij station Appingedam; 7. een krediet beschikbaar te stellen groot ,- ten laste van het RSP-budget voor het voor de realisatie van de verbeteringen in de wachtruimte van het stationsgebouw op het treinstation in Haren; 8. een krediet beschikbaar te stellen groot ,- ten laste van het RSP-budget voor het voor de realisatie van de verbeteringen in de sociale veiligheid van de tunnel bij het treinstation Winsum. 6-6

7 9. een extra krediet beschikbaar te stellen groot ,- ten laste van het RSP-budget voor het voor de realisatie van de verbeteringen in de wachtruimte van het stationsgebouw op het treinstation in Winschoten; Groningen, Provinciale Staten voornoemd:, voorzitter., griffier. 6-7

Integraal Plan Facelift Noordelijke Stations

Integraal Plan Facelift Noordelijke Stations Station Winschoten Integraal Plan 2011-2015 Facelift Noordelijke Stations Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 SWOT station Winschoten 5 3 Visie station Winschoten 7 4 Planning en besluitvormingstraject 17 Bijlage

Nadere informatie

Portefeuillehouder: J. Hoekzema Behandelend ambtenaar J. Koomans van den Dries, 0595 447784 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. Koomans van den Dries)

Portefeuillehouder: J. Hoekzema Behandelend ambtenaar J. Koomans van den Dries, 0595 447784 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. Koomans van den Dries) Vergadering: 11 september 2012 Agendanummer: 3 Status: Informerend Portefeuillehouder: J. Hoekzema Behandelend ambtenaar J. Koomans van den Dries, 0595 447784 E mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. Koomans

Nadere informatie

Station Hoogezand-Sappemeer. Integraal Plan Facelift Noordelijke Stations

Station Hoogezand-Sappemeer. Integraal Plan Facelift Noordelijke Stations Station Hoogezand-Sappemeer Integraal Plan 2011-2015 Facelift Noordelijke Stations Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 SWOT station Hoogezand-Sappemeer 5 3 Visie station Hoogezand-Sappemeer 7 4 Planning en besluitvormingstraject

Nadere informatie

Station Zuidbroek. Integraal Plan Facelift Noordelijke Stations

Station Zuidbroek. Integraal Plan Facelift Noordelijke Stations Station Zuidbroek Integraal Plan 2011-2015 Facelift Noordelijke Stations Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 SWOT station Zuidbroek 5 3 Visie station Zuidbroek 7 4 Planning en besluitvormingstraject 16 Bijlage

Nadere informatie

2 mei 2017 Corr.nr Nummer 22/2017 Zaaknr

2 mei 2017 Corr.nr Nummer 22/2017 Zaaknr 2 mei 2017 Corr.nr. 2017-18.235 Nummer 22/2017 Zaaknr. 678901 Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen betreffende het vervangen van de brug Mensingeweer, inclusief het verwijderen

Nadere informatie

WELKOM! 25 maart 2015. Informatiebijeenkomst aanwonenden oostzijde station

WELKOM! 25 maart 2015. Informatiebijeenkomst aanwonenden oostzijde station WELKOM! 25 maart 2015 Informatiebijeenkomst aanwonenden oostzijde station PROGRAMMA Willemien Berkers, gemeente Assen projectleider stationsgebied 1. Korte terugblik 2. Waaraan is het afgelopen jaar gewerkt

Nadere informatie

16 september 2014 Corr.nr , VV Nummer 48/2014 Zaaknr

16 september 2014 Corr.nr , VV Nummer 48/2014 Zaaknr 16 september 2014 Corr.nr. 2014-23.596, VV Nummer 48/2014 Zaaknr. 522611 Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen betreffende het planuitwerkings- en reserveringsbesluit

Nadere informatie

Hellendoorn. Aan de raad. Noord. Punt 5 : Financiën Stationsomgeving LjCMlCClIlC

Hellendoorn. Aan de raad. Noord. Punt 5 : Financiën Stationsomgeving LjCMlCClIlC Punt 5 : Financiën Stationsomgeving LjCMlCClIlC Noord Hellendoorn Aan de raad Samenvatting: In september 2012 dient het NS-station verplaatst te zijn naar het centrum van Nijverdal. De stationsomgeving

Nadere informatie

24 januari 2012 Corr.nr. 2012-02542, VB Nummer 2/2012 Zaaknr. 374832

24 januari 2012 Corr.nr. 2012-02542, VB Nummer 2/2012 Zaaknr. 374832 fmff^ groningen Pifypiordrac h t 24 januari 2012 Corr.nr. 2012-02542, VB Nummer 2/2012 Zaaknr. 374832 Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen voor het realiseren van de

Nadere informatie

Voorbehoud. Inleiding. 3 juni 2008 Corr.nr , VV Nummer 19/2008 Zaaknr

Voorbehoud. Inleiding. 3 juni 2008 Corr.nr , VV Nummer 19/2008 Zaaknr 3 juni 2008 Corr.nr. 2008-29.545, VV Nummer 19/2008 Zaaknr. 105534 Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen betreffende de reactivering van de spoorlijn Groningen - Veendam.

Nadere informatie

provinsje fryslân provincie fryslân

provinsje fryslân provincie fryslân Heerenveen provinsje fryslân provincie fryslân Provinciale Staten van Fryslân postbus 20120 8900 hm leeuwarden tweebaksmarkt 52 telefoon: (058) 292 59 25 telefax: (058) 292 5125 ;vvsv.fryslan.ni provincie@fryslan.nl

Nadere informatie

Voorstel aan Stadsregioraad nr

Voorstel aan Stadsregioraad nr Voorstel aan Stadsregioraad nr. 2010.001 datum 1 december 2009 portefeuillehouder(s) J. Walraven beleidsterrein(en) Openbaar vervoer onderwerp Realisatie station Westervoort samenvatting voorstel De ambitie

Nadere informatie

31 mei 2011 Corr.nr , VV Nummer 16/2011 Zaaknr

31 mei 2011 Corr.nr , VV Nummer 16/2011 Zaaknr 31 mei 2011 Corr.nr. 2011-24.946, VV Nummer 16/2011 Zaaknr. 328334 Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen over gemaakte financiële afspraken over de N33. SAMENVATTING:

Nadere informatie

19 juni 2012 Corr.nr. 2012-24.074, VV Nummer 25/2012 Zaaknr. 394507

19 juni 2012 Corr.nr. 2012-24.074, VV Nummer 25/2012 Zaaknr. 394507 19 juni 2012 Corr.nr. 2012-24.074, VV Nummer 25/2012 Zaaknr. 394507 Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen om een planuitwerkingsbesluit te nemen voor het project Knoop

Nadere informatie

BEHOREND BIJ COLLEGENOTA VAN DATUM CORRESPONDENTIENUMMER

BEHOREND BIJ COLLEGENOTA VAN DATUM CORRESPONDENTIENUMMER BEHOREND BIJ COLLEGENOTA VAN DATUM SEB A. Deze nota is in overleg met de volgende disciplines geconcipieerd: B. Er is wel overeenstemming KORTE INHOUD (GELIJKDUIDEND AAN VOORBLAD) Overeenkomst P+R terrein

Nadere informatie

Gemeente Appingedam. Herinrichting Stationsomgeving.

Gemeente Appingedam. Herinrichting Stationsomgeving. Gemeente Appingedam Herinrichting Stationsomgeving. Agenda : 1. opening : Wethouder M.van Bostelen 2. uitleg herinrichting : P.Dost - aanleiding - uitgangspunten 4. uitleg procesverloop / planning : P.Dost

Nadere informatie

28 oktober 2014 Corr.nr , WE Nummer 57/2014 Zaaknr

28 oktober 2014 Corr.nr , WE Nummer 57/2014 Zaaknr 28 oktober 2014 Corr.nr. 2014-42.895, WE Nummer 57/2014 Zaaknr. 530309 Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen over wijziging knoop N370 noordelijke ringweg westelijke ringweg

Nadere informatie

28 oktober 2014 Corr.nr. 2014-42.108, WE Nummer 58/2014 Zaaknr. 510307

28 oktober 2014 Corr.nr. 2014-42.108, WE Nummer 58/2014 Zaaknr. 510307 28 oktober 2014 Corr.nr. 2014-42.108, WE Nummer 58/2014 Zaaknr. 510307 Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen voor het beschikbaar stellen van krediet ten behoeve van de

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief B&W vergadering 27 januari 2009

Raadsinformatiebrief B&W vergadering 27 januari 2009 Raadsinformatiebrief B&W vergadering 27 januari 2009 Steller : A. Vlug Telefoonnummer: 0343-565853 E-mailadres : Sandro.Vlug@heuvelrug.nl Onderwerp : verkeerslicht busstation Driebergen-Zeist Geachte leden

Nadere informatie

26 juni 2012 Corr.nr , W Nummer 29/2012 Zaaknr

26 juni 2012 Corr.nr , W Nummer 29/2012 Zaaknr 26 juni 2012 Corr.nr. 2012-26.570, W Nummer 29/2012 Zaaknr. 401424 Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen betreffende de realisatie van dynamische reizigersinformatie op

Nadere informatie

Stationsgebied. Toelichting Stedenbouwkundig Plan. 2 & 3 april 2013

Stationsgebied. Toelichting Stedenbouwkundig Plan. 2 & 3 april 2013 Stationsgebied Toelichting Stedenbouwkundig Plan 2 & 3 april 2013 Stedenbouwkundig plan 2010: masterplan: geen vierde kwadrant, dóór de stad 2011: variantenstudie: keuze variant Korte Autotunnel 2012:

Nadere informatie

1 6 KAART /11, W

1 6 KAART /11, W Ml 1))^ provincie ^^& groningen bezoekadres: Martinikerkhof 12 Aan Provinciale Staten postadres: Postbus 610 9700 AP Groningen algemeen telefoonnr: 050 316 49 II algemeen faxnr.: 050 316 49 33 www.provinciegroningen.nl

Nadere informatie

Heerhugowaard Stad van kansen

Heerhugowaard Stad van kansen Raadsvergadering : ļ ļ p^g 2012 Besluit: C f IVoorstelnummer: Ç.Q)2LJ\\ Heerhugowaard \QĮ 3 z Agendanr.: 8. Voorstelnr.: RB2011101 Onderwerp: Kredietaanvraag langzaamverkeersbrug over N242 in verlengde

Nadere informatie

v o o r d r a c h t 7 maart 2017 Corr.nr , VV Nummer 2/2017 Zaaknr

v o o r d r a c h t 7 maart 2017 Corr.nr , VV Nummer 2/2017 Zaaknr v o o r d r a c h t 7 maart 2017 Corr.nr. 2017-09654, VV Nummer 2/2017 Zaaknr. 674915 Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen betreffende het realisatiebesluit voor het

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 4. Doetinchem, 6 juni 2012 ALDUS VASTGESTELD 14 JUNI 2012. Krediet oostelijke randweg en aanpassing Ondernemingsweg

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 4. Doetinchem, 6 juni 2012 ALDUS VASTGESTELD 14 JUNI 2012. Krediet oostelijke randweg en aanpassing Ondernemingsweg Aan de raad AGENDAPUNT NR. 4 ALDUS VASTGESTELD 14 JUNI 2012 Krediet oostelijke randweg en aanpassing Ondernemingsweg Voorstel: 1. Een krediet van 24.250.000,- beschikbaar stellen voor aanleg van de oostelijke

Nadere informatie

Aanleiding. Concessie. Aan de leden van de Statencommissie Economie en Mobiliteit

Aanleiding. Concessie. Aan de leden van de Statencommissie Economie en Mobiliteit Aan de leden van de Statencommissie Economie en Mobiliteit Datum : Briefnummer : 2007-41.069, VV Zaaknummer: 56530 Behandeld door : Bonder T. Telefoonnummer : (050) 316 4109 Antwoord op : Bijlage : 1 Onderwerp

Nadere informatie

B&W Vergadering. 2. Het college heeft besloten de begroting te wijzigen conform de toelichting op de middelen na goedkeuring gemeenteraad;

B&W Vergadering. 2. Het college heeft besloten de begroting te wijzigen conform de toelichting op de middelen na goedkeuring gemeenteraad; 2.1.8 Uitvoeringskrediet Verbeteren entree binnenstad stationstunnel 1 Dossier 539 voorblad.pdf B&W Vergadering Dossiernummer 539 Vertrouwelijk Ja Vergaderdatum 19 juli 2016 Agendapunt 2.1.8 Omschrijving

Nadere informatie

1 Station Mook-Molenhoek

1 Station Mook-Molenhoek 1 Station Mook-Molenhoek station Mook-Molenhoek Opgeleverd Station Mook-Molenhoek is op 6 mei 2009 geopend aan de Maaslijn. Het station ligt op het traject Nijmegen- Roermond. Het station levert een belangrijke

Nadere informatie

3 juni 2014 Corr.nr. 2014-20.652, BWb Nummer 28/2014 Zaaknr. 518425

3 juni 2014 Corr.nr. 2014-20.652, BWb Nummer 28/2014 Zaaknr. 518425 3 juni 2014 Corr.nr. 2014-20.652, BWb Nummer 28/2014 Zaaknr. 518425 Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen voor het beschikbaar stellen van krediet ten behoeve van de realisatie

Nadere informatie

Bijlage H.4: Eisen aan Treindiensten

Bijlage H.4: Eisen aan Treindiensten Bijlage H.4: Eisen aan Treindiensten In deze bijlage is beschreven welke Treindiensten de Inschrijver dient aan te bieden vanaf de start van de Concessies en waar Treindiensten aan moeten voldoen. Algemene

Nadere informatie

17 november 2015 Corr.nr , FC Nummer 82/2015 Zaaknr

17 november 2015 Corr.nr , FC Nummer 82/2015 Zaaknr 17 november 2015 Corr.nr. 2015-49.452, FC Nummer 82/2015 Zaaknr. 603304 Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen inzake het optimaliseren van de huidige Planning & Controlcyclus

Nadere informatie

Raadsvoorstel aanvullend uitvoeringskrediet voor de inrichting van het Burg. Stekelenburgplein

Raadsvoorstel aanvullend uitvoeringskrediet voor de inrichting van het Burg. Stekelenburgplein 161125-00-SPZ-01 Raadsvoorstel Burg Stekelenburgplein_crdv10uu15 1 Raadsvoorstel aanvullend uitvoeringskrediet voor de inrichting van het Burg. Stekelenburgplein Aanleiding De werkzaamheden aan het Burg.

Nadere informatie

8 april 2014 Corr.nr , BO Nummer 14/2014 Zaaknr

8 april 2014 Corr.nr , BO Nummer 14/2014 Zaaknr 8 april 2014 Corr.nr. 2014-07935, BO Nummer 14/2014 Zaaknr. 496758 Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen voor de overdracht van de provinciale weg N981, het wegvak ter

Nadere informatie

Raadsvoorstel en besluit

Raadsvoorstel en besluit Raadsvoorstel en besluit 2014-12276 Herzien Toezicht en handhaving verkeerd gestalde fietsen en weesfietsen16 oktober 2014 7 oktober 2014 Aan de leden van de raad, Het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Onderwerp: Gelden regio Groningen/Assen verbindingsweg Winsumerdiep

Onderwerp: Gelden regio Groningen/Assen verbindingsweg Winsumerdiep Vergadering: 26 maart 2013 Agendanummer: 12 Status: Besluitvormend Portefeuillehouder: J. Hoekzema Behandelend ambtenaar A. Spier, 0595-447793 E-mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. A. Spier) Aan de gemeenteraad,

Nadere informatie

Ad 1. Uitvoeringskader ruimtelijk economisch programma

Ad 1. Uitvoeringskader ruimtelijk economisch programma Aan de leden van Provinciale Staten Datum : 19 januari 2010 Briefnummer : 2010-02143/3/A.15, VV Zaaknummer : 229534 Behandeld door : Meer-van der Linde A.R.E. van der Telefoonnummer : (050) 316 4674 Antwoord

Nadere informatie

BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN

BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN vragensteller ingediend op 15 september 2016 Het lid van de regioraad: G.J. Schilder namens de fractie van de VVD in de Regioraad onderwerp Voortgangs-update van de projecten

Nadere informatie

16 december 2014 Corr.nr , BJC Nummer 74/2014 Zaaknr

16 december 2014 Corr.nr , BJC Nummer 74/2014 Zaaknr 16 december 2014 Corr.nr. 2014-47.635, BJC Nummer 74/2014 Zaaknr. 546408 Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen ter vaststelling van de wijziging van de Archiefverordening

Nadere informatie

2 februari 2015. Aan Kadaster Ruimte en Advies

2 februari 2015. Aan Kadaster Ruimte en Advies 2 februari 2015 Aan Kadaster Ruimte en Advies OPBOUW PRESENTATIE Willemien Berkers, Projectleider SGA 1. FlorijnAs 2. Stationsgebied Assen en de deelprojecten 3. Architectenselectie Stationsgebouw: samenwerking

Nadere informatie

12 maart 2013 Corr.nr , BO Nummer 12/2013 Zaaknr

12 maart 2013 Corr.nr , BO Nummer 12/2013 Zaaknr 12 maart 2013 Corr.nr. 2013-09411, BO Nummer 12/2013 Zaaknr. 446617 Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen betreffende het beschikbaar stellen van een bedrag van 203.730,--

Nadere informatie

2020: december: Rijden door vervoerder op basis van nieuwe concessie.

2020: december: Rijden door vervoerder op basis van nieuwe concessie. v o o r d r a c h t 12 juli 2016 Corr.nr. 2016-38.302, VV Nummer 54/2016 Zaaknr. 640633 Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen ter vaststelling van de nota van uitgangspunten

Nadere informatie

A Voortgangsrapportage / aanvraag subsidie 1

A Voortgangsrapportage / aanvraag subsidie 1 Factsheet aanvraag MIP en/of RSP subsidie T&B en/of Infra H & Q A Voortgangsrapportage / aanvraag subsidie 1 Projectnummer/-naam B.031 OV-transferium Winsum (realisatie HOV-as en bereikbaarheid Transferium

Nadere informatie

Burgemeester en wethouders

Burgemeester en wethouders Burgemeester en wethouders Raadsvoorstel voor behandeling in oordeelvormende/besluitvormende vergadering Datum vergadering 30-4-2015 Zaaknummer : Onderwerp Kredietaanvraag tijdelijke P&R en verplaatsen

Nadere informatie

icie /^ groningen 6-1 1 maart 2010 Corrnr 2010-15.618, W Nummer 6/2010

icie /^ groningen 6-1 1 maart 2010 Corrnr 2010-15.618, W Nummer 6/2010 icie /^ groningen 1 maart 2010 Corrnr 2010-15.618, W Nummer 6/2010 Zaaknr 237914 Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen betreffende de herinrichting van de kruisingen van

Nadere informatie

Faradaystraat 2a Postbus DB Zwolle T: F:

Faradaystraat 2a Postbus DB Zwolle T: F: BVA Faradaystraat 2a Postbus 40089 8004 DB Zwolle T:038-4606747 F:038-4604912 Fietsenstalling Station Haren 1.117-1 - bepaling aantal stallingsvoorzieningen oostzijde - 10 maart 2014 Gemeente Haren 1.

Nadere informatie

Inhoudsopgave: Totaal projectenoverzicht investeringsprogramma 2005-2009 Regiovisie Groningen-Assen 2030

Inhoudsopgave: Totaal projectenoverzicht investeringsprogramma 2005-2009 Regiovisie Groningen-Assen 2030 Inhoudsopgave: Totaal projectenoverzicht investeringsprogramma 2005-2009 Regiovisie -Assen 2030 tabbladen pagina Inhoud 1 Projectenoverzicht 2-5 Projectenoverzicht -financieel 6-8 Totaal financien 8 Regiovisie

Nadere informatie

18 juni 2013 Corr.nr. 2013-24.414, VV Nummer 32/2013 Zaaknr. 464603

18 juni 2013 Corr.nr. 2013-24.414, VV Nummer 32/2013 Zaaknr. 464603 18 juni 2013 Corr.nr. 2013-24.414, VV Nummer 32/2013 Zaaknr. 464603 Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen betreffende het RSP-project Spoor Leeuwarden - Groningen SAMENVATTING:

Nadere informatie

Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen over de wijziging van het Waterschapsreglement van het Wetterskip Fryslân.

Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen over de wijziging van het Waterschapsreglement van het Wetterskip Fryslân. 13 mei 2014 Corr.nr. 2014-19.288, LGW Nummer 24/2014 Zaaknr. 516732 Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen over de wijziging van het Waterschapsreglement van het Wetterskip

Nadere informatie

Bijlage H.4: Eisen aan Treindiensten

Bijlage H.4: Eisen aan Treindiensten Bijlage H.4: Eisen aan Treindiensten Inschrijvers dienen hun Vervoerplan te baseren op de eisen in deze bijlage. Tijdens de Implementatieperiode wordt het Vervoerplan in een definitieve Dienstregeling

Nadere informatie

Oan Provinsjale Steaten

Oan Provinsjale Steaten Oan Provinsjale Steaten Gearkomste : 19 septimber 2012 Wurklistnûmer : 04B Beliedsprogramma : Stêd en Plattelân Ôfdieling : S&P Behanneljend amtner : C. Dijkman Tastel : 5624 Registraasjenûmer : Primêr

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp Vaststellen vervolgtraject project herinrichting Loswal fase 1

Raadsvoorstel. Onderwerp Vaststellen vervolgtraject project herinrichting Loswal fase 1 Raadsvoorstel Onderwerp Vaststellen vervolgtraject project herinrichting Loswal fase 1 Raadsvergadering 17 december 2009 Agendapunt Portefeuillehouder G.J. Bos Afdeling Ambtenaar Ruimte en Wonen C. Rijnen

Nadere informatie

Argumenten 1.1 Binnen de randvoorwaarde van soberheid en doelmatigheid is de voorgestelde variant (3B) de best haalbare.

Argumenten 1.1 Binnen de randvoorwaarde van soberheid en doelmatigheid is de voorgestelde variant (3B) de best haalbare. Portefeuillehouder Datum raadsvergadering drs A.J. Ditewig 26 januari 2012 Datum voorstel 23 december 2011 Agendapunt Onderwerp Spoorwegovergang in Leijenseweg te Bilthoven De raad wordt voorgesteld te

Nadere informatie

Gemeente Delft. College van B&W 29 oktober 2013 Gescand archief clatum

Gemeente Delft. College van B&W 29 oktober 2013 Gescand archief clatum Raadsvoorstel Gemeente Delft Aan de gemeenteraad Van Datum Pfh. Steller tel.nr. e-mail Programma Registratie nr. Stuk Ondenwerp College van B&W 29 oktober 2013 Gescand archief clatum M.C. Junius [U A.A.J.

Nadere informatie

Het openbaar vervoer gaat achteruit

Het openbaar vervoer gaat achteruit Het openbaar vervoer gaat achteruit Resultaten van de GroenLinks OV-klachtenlijn GroenLinks Statenfractie Groningen Turfsingel 83 9712 KL Groningen 050 3137308 groenlinks@provinciegroningen.nl Inleiding

Nadere informatie

Klankbordgroep. Welkom! Agenda. 19.30 Opening. 19.35 Welkom door de wethouder. 19.40 Presentatie: aanleiding en doel van het project

Klankbordgroep. Welkom! Agenda. 19.30 Opening. 19.35 Welkom door de wethouder. 19.40 Presentatie: aanleiding en doel van het project Klankbordgroep Welkom! 29 november 2011 0 Agenda 19.30 Opening 19.35 Welkom door de wethouder 19.40 Presentatie: aanleiding en doel van het project 20.10 Voorstellen: wie zitten er aan tafel? 20.40 Koffiepauze

Nadere informatie

Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen over de verlenging busconcessie Groningen en Drenthe.

Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen over de verlenging busconcessie Groningen en Drenthe. 16 december 2014 Corr.nr. 2014-52.443, VV Nummer 73/2014 Zaaknr. 551703 Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen over de verlenging busconcessie Groningen en Drenthe. 1.

Nadere informatie

Voorlichtingsbijeenkomst 23 april 2014, ontwikkeling van het spoor

Voorlichtingsbijeenkomst 23 april 2014, ontwikkeling van het spoor Voorlichtingsbijeenkomst 23 april 2014, ontwikkeling van het spoor Op de bijeenkomst werd voor ProRail een toelichting gegeven door dhr. Bert Kassies. Hij is voor ProRail verantwoordelijk voor het project

Nadere informatie

nieuwsbrief - april 2013 Spoorzone Zwolle

nieuwsbrief - april 2013 Spoorzone Zwolle nieuwsbrief - april 2013 Spoorzone Zwolle De spoorzone Zwolle: nu nog verscholen achter bussen, auto s, fietsen, hoge loopbruggen en bouwputten, maar straks de place-to-be in Zwolle. Dit gebied is een

Nadere informatie

Stationslocaties met allure

Stationslocaties met allure Stationslocaties met allure vakmanschap Wat hebben de stations Helmond, Groningen Europapark en Doetinchem met elkaar gemeen? Ze getuigen stuk voor stuk van ambitie en vakmanschap. Ambitie van de gemeenten,

Nadere informatie

PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. VS/ZJG IX/ 4 f 2. Schriftelijke vragen ex art 59 inzake overbelastverklaring spoorlijn Zwolle-Emmen.

PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. VS/ZJG IX/ 4 f 2. Schriftelijke vragen ex art 59 inzake overbelastverklaring spoorlijn Zwolle-Emmen. Luttenbergstraat 2 Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88 99 Fax 038 425 48 88 o.nl Provinciale Staten PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. VS/ZJG IX/ 4 f 2 Dat. ontv.: 2 7 JUN 2012 a.d.

Nadere informatie

Nut en noodzaak tunnel Paterswoldseweg

Nut en noodzaak tunnel Paterswoldseweg Nut en noodzaak tunnel Paterswoldseweg 1. Inleiding Om de achterliggende redenen van de keuze voor een tunnel voor alle verkeer bij de overweg Paterswoldseweg uit te leggen, is het belangrijk om te schetsen

Nadere informatie

OV SAAL MLT. Openbaar Vervoer Schiphol- Amsterdam Almere Lelystad Middellange Termijn

OV SAAL MLT. Openbaar Vervoer Schiphol- Amsterdam Almere Lelystad Middellange Termijn OV SAAL MLT Openbaar Vervoer Schiphol- Amsterdam Almere Lelystad Middellange Termijn Presentatie Klankbordgroep Cees de Vries regiodirecteur ProRail Inhoud: OV SAAL MLT in context Toelichting verkende

Nadere informatie

Raadsvoorstel Besluitvormend. Wij stellen voor: Integrale notitie 'Veiligheid stationsgebieden. de raad van de gemeente

Raadsvoorstel Besluitvormend. Wij stellen voor: Integrale notitie 'Veiligheid stationsgebieden. de raad van de gemeente Raadsvoorstel Besluitvormend Integrale notitie 'Veiligheid stationsgebieden aan: de raad van de gemeente zaaknummer: Z-17-018336 datum voorstel: 9 augustus 2017 datum collegevergadering: 29 augustus 2017

Nadere informatie

Gemeente Breda. Registratienr: [ 40793] Raadsvoorstel. Onderwerp Voorlopig Ontwerp HOV-busbaan en fietspad langs het spoor.

Gemeente Breda. Registratienr: [ 40793] Raadsvoorstel. Onderwerp Voorlopig Ontwerp HOV-busbaan en fietspad langs het spoor. Raadsvoorstel Agendapuntnummer: Registratienr: [ Aantal bijlagen: -- 40793] Onderwerp Voorlopig Ontwerp HOV-busbaan en fietspad langs het spoor. Voorgesteld besluit 1. Kennis nemen van het voorlopig ontwerp

Nadere informatie

21 september 2010 Corr.nr , FZ Nummer 28/2010 Zaaknr

21 september 2010 Corr.nr , FZ Nummer 28/2010 Zaaknr 21 september 2010 Corr.nr. 2010-51.197, FZ Nummer 28/2010 Zaaknr. 277311 Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen betreffende de afkoop van het huurcontract met het ABP betreffende

Nadere informatie

Werkgelegenheidsonderzoek 2010

Werkgelegenheidsonderzoek 2010 2010 pr ov i nc i e g r oni ng e n Wer kgel egenhei dsonder zoek Eenanal ysevandeont wi kkel i ngen i ndewer kgel egenhei di nde pr ovi nci egr oni ngen Werkgelegenheidsonderzoek 2010 Werkgelegenheidsonderzoek

Nadere informatie

Gemeente Castricum. Haalbaarheid station Zandzoom

Gemeente Castricum. Haalbaarheid station Zandzoom Gemeente Castricum Haalbaarheid station Zandzoom Gemeente Castricum Haalbaarheid station Zandzoom Datum 26 januari 2010 Kenmerk CTC071/Adr/0511 Eerste versie Documentatiepagina Opdrachtgever(s) Gemeente

Nadere informatie

FINANCIERING AANPASSING HOGE EN LAGE WALDORPSTRAAT IN HET KADER VAN HET PROJECT STATIONSENTREE DEN HAAG HOLLANDS SPOOR LAAKHAVENZIJDE.

FINANCIERING AANPASSING HOGE EN LAGE WALDORPSTRAAT IN HET KADER VAN HET PROJECT STATIONSENTREE DEN HAAG HOLLANDS SPOOR LAAKHAVENZIJDE. Gemeente Den Haag DSO/2014.869 RIS 279676 FINANCIERING AANPASSING HOGE EN LAGE WALDORPSTRAAT IN HET KADER VAN HET PROJECT STATIONSENTREE DEN HAAG HOLLANDS SPOOR LAAKHAVENZIJDE. HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER

Nadere informatie

J^ J. provmcie ~^^^ groningen

J^ J. provmcie ~^^^ groningen J^ J. provmcie ~^^^ groningen 13 maart 2012 Corr.nr. 2012-11.623, LGW Nummer 6/2012 Zaaknr. 385833 Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten over deelname aan RaboStreekrekeningen en de

Nadere informatie

Onderwerp: Herprioritering Extra Investeringsimpuls Noord-Holland (EXIN-H) als gevolg van vrijkomen middelen Zuidtangent

Onderwerp: Herprioritering Extra Investeringsimpuls Noord-Holland (EXIN-H) als gevolg van vrijkomen middelen Zuidtangent Provinciale Staten van Noord-Holland Voordracht Haarlem, Onderwerp: Herprioritering Extra Investeringsimpuls Noord-Holland (EXIN-H) als gevolg van vrijkomen middelen Zuidtangent Bijlagen: ontwerpbesluit

Nadere informatie

Oan Provinsjale Steaten

Oan Provinsjale Steaten Oan Provinsjale Steaten Gearkomste : Wurklistnûmer : Beliedsprogramma : 2 Verkeer en Vervoer Ôfdieling : Complexe Infra Projecten Behanneljend amtner : Hans Offermans Tastel : 06-55121250 Registraasjenûmer

Nadere informatie

Uitkomst besluitvorming Zwolle - Herfte

Uitkomst besluitvorming Zwolle - Herfte De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Plesmanweg 1-6 2597 JG Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070-456 0000 F 070-456 1111 Getypt door / paraaf H.C.

Nadere informatie

20 december 2016 Corr.nr , VV Nummer 90/2016 Zaaknr

20 december 2016 Corr.nr , VV Nummer 90/2016 Zaaknr 20 december 2016 Corr.nr. 2016-74.919, VV Nummer 90/2016 Zaaknr. 665903 Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen over het nemen van een planuitwerkingsbesluit voor de Fietsroute

Nadere informatie

Maak Plaats! Wie Hoorn binnenrijdt maakt kennis met de Poort van Hoorn. Het stationsgebied is het mobiliteitsknooppunt van Hoorn en de regio.

Maak Plaats! Wie Hoorn binnenrijdt maakt kennis met de Poort van Hoorn. Het stationsgebied is het mobiliteitsknooppunt van Hoorn en de regio. Maak plaats voor Hoorn! Wie Hoorn binnenrijdt maakt kennis met de Poort van Hoorn. Het stationsgebied is het mobiliteitsknooppunt van Hoorn en de regio. Iedere dag is het hier een komen en gaan van duizenden

Nadere informatie

Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale Staten om:

Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale Staten om: STATENBRIEF Onderwerp: Treinverbinding Tiel-Arnhem Portefeuillehouder: Bieze Kerntaak/plandoel: Kerntaak; regionale bereikbaarheid en regionaal openbaar vervoer Plandoel 1: In stand houden en verbeteren

Nadere informatie

9 februari 2016 Corr.nr , LGW Nummer 13/2016 Zaaknr

9 februari 2016 Corr.nr , LGW Nummer 13/2016 Zaaknr 9 februari 2016 Corr.nr. 2016-03833, LGW Nummer 13/2016 Zaaknr. 614826 Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen over het voornemen voor het verstrekken van leningen aan de

Nadere informatie

Spoorkruising en stationsomgeving. Marijke Terpstra, 31 maart 2010

Spoorkruising en stationsomgeving. Marijke Terpstra, 31 maart 2010 Spoorkruising en stationsomgeving Marijke Terpstra, 31 maart 2010 1)Wijck 1: 1853-1856 2)Wijck 2: 1856-1884 3)Boschpoort: 1856-1861 4)Staatspoor: 1865-1914 5)Huidige station: 1914- Luchtfoto uit 1965:

Nadere informatie

Statenmededeling aan Provinciale Staten

Statenmededeling aan Provinciale Staten Statenmededeling aan Provinciale Staten Onderwerp Toezegging doorkijk en financieel inzicht (H)OV-netwerk BrabantStad 2016-2025 Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant Kennisnemen van De voortgang, de

Nadere informatie

Specificatie bestedingsplan Decentralisatie-uitkering Verkeer en Vervoer 2017

Specificatie bestedingsplan Decentralisatie-uitkering Verkeer en Vervoer 2017 Bijlage bij Statenbrief - zaaknummer 2016-012800 Specificatie bestedingsplan Decentralisatie-uitkering Verkeer en Vervoer 2017 In deze bijlage worden de bestedingen in het bestedingsplan DU 2017 gespecificeerd.

Nadere informatie

TOELICHTING op het Besluitformulier - Voorstel met registratienummer 2015/2302.

TOELICHTING op het Besluitformulier - Voorstel met registratienummer 2015/2302. Openbaar Besluit Projectmanagement Registratienummer : 2015/2321 Datum : 16 januari 2015 Opgesteld door : J.A. Pierik Onderwerp: Uitspreken voorkeur variant treinstation Hazerswoude-Koudekerk TOELICHTING

Nadere informatie

27 oktober 2015 Corr.nr. 2015-46.491, OM Nummer 69/2015 Zaaknr. 600103

27 oktober 2015 Corr.nr. 2015-46.491, OM Nummer 69/2015 Zaaknr. 600103 27 oktober 2015 Corr.nr. 2015-46.491, OM Nummer 69/2015 Zaaknr. 600103 Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen ter vaststelling van de wijziging van de Verordening op de

Nadere informatie

STATION AALTEN. Dagelijkse in- en uitstappers: 1400 (cijfers NS/ProRail 2010) = locatiemogelijkheid toiletten

STATION AALTEN. Dagelijkse in- en uitstappers: 1400 (cijfers NS/ProRail 2010) = locatiemogelijkheid toiletten STATION AALTEN Dagelijkse in- en uitstappers: 1400 (cijfers NS/ProRail 2010) - Stationsgebouw en grond zijn geen eigendom meer van NS, verkocht aan projectontwikkelaar - Achter stationsgebouw bij Abri

Nadere informatie

Aan de leden van Provinciale Staten

Aan de leden van Provinciale Staten Aan de leden van Provinciale Staten Datum : 30 september 2008 Briefnummer : 2008-54.388/40/A.15, CW Zaaknummer : 131823 Behandeld door : Bak E. Telefoonnummer : (050) 316 4152 Antwoord op : uw motie van

Nadere informatie

Welkom. Informatieavond station 12 en 14 september 2016

Welkom. Informatieavond station 12 en 14 september 2016 Welkom Informatieavond station 12 en 14 september 2016 STATIONSGEBIED TERUGBLIK 2016 DEELPROJECTEN EN STAND VAN ZAKEN Herinrichting Stationsstraat (opgeleverd 31-03-2016) Tijdelijk station (opgeleverd

Nadere informatie

Aan de leden van Provinciale Staten

Aan de leden van Provinciale Staten Aan de leden van Provinciale Staten Datum : 2 december 2009 Briefnummer : 2009-69.277/49/A.17, CW Zaaknummer : 217921 Behandeld door : Boer W.E. de Telefoonnummer : (050) 316 4963 Antwoord op : Bijlage

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Aanwijzing van de regionale waterkeringen in de provincie Groningen

PROVINCIAAL BLAD. Aanwijzing van de regionale waterkeringen in de provincie Groningen PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Groningen. Nr. 1678 1 april 2015 Aanwijzing van de regionale waterkeringen in de provincie Groningen Besluit van Gedeputeerde Staten der provincie Groningen

Nadere informatie

Concept Raadsvoorstel

Concept Raadsvoorstel Concept Raadsvoorstel Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Agendapunt: Sliedrecht, 2 juni 2009 Onderwerp Samenwerkingsovereenkomst (SOK) Merwede-Lingelijn. Samenvatting. In juli 2006 werd de Bestuursovereenkomst

Nadere informatie

27 februari Nr , IEV. Nummer 11/2001

27 februari Nr , IEV. Nummer 11/2001 Commissie Milieu, Verkeer en Vervoer 27 februari 2001. Nr. 2001-2.894, IEV. Nummer 11/2001 Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen betreffende de aanleg van een rotonde

Nadere informatie

tunnel spoorwegovergang Paterswoldseweg

tunnel spoorwegovergang Paterswoldseweg tunnel spoorwegovergang Paterswoldseweg Waarom zijn er plannen voor een tunnel voor alle verkeer bij de spoorwegovergang Paterswoldseweg? Wat zijn deze plannen? En wat voor gevolgen heeft dit voor uw buurt?

Nadere informatie

Onderwerp : Afsluiting financieel kader Bijgesteld Ontwikkelingskader Stationsgebied en kredieten korte termijn ontwikkeling Stationsgebied

Onderwerp : Afsluiting financieel kader Bijgesteld Ontwikkelingskader Stationsgebied en kredieten korte termijn ontwikkeling Stationsgebied Raadsvoorstel *Z033D51A932* Aan de raad Documentnummer : INT-16-30494 Afdeling : Ontwikkeling Onderwerp : Afsluiting financieel kader Bijgesteld Ontwikkelingskader en kredieten korte termijn ontwikkeling

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, 16 juni 2009 Nummer voorstel: 2009/81

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, 16 juni 2009 Nummer voorstel: 2009/81 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 16 juni 2009 Nummer voorstel: 2009/81 Voor raadsvergadering d.d.: 30-06-2009 Agendapunt: 16 Onderwerp:

Nadere informatie

PARKEREN STATIONSOMGEVING DIEREN GEMEENTE RHEDEN. Eindrapport d.d. 8 mei 2013

PARKEREN STATIONSOMGEVING DIEREN GEMEENTE RHEDEN. Eindrapport d.d. 8 mei 2013 PARKEREN STATIONSOMGEVING DIEREN GEMEENTE RHEDEN Eindrapport d.d. 8 mei 2013 1 2 Inhoud 1 INLEIDING 3 1.1 Aanleiding 3 1.2 Uitgangspunten 3 2 HUIDIGE PARKEERSITUATIE 4 2.1 Inleiding 4 2.2 Huidige parkeercapaciteit

Nadere informatie

gfedcb gfedc OR Besluitenlijst d.d. d.d. gfedcb gem.secr.

gfedcb gfedc OR Besluitenlijst d.d. d.d. gfedcb gem.secr. Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Eenheid/Cluster/Team RS_SI_RE fietsenstalling NS station 1- Notagegevens Notanummer 236551 Datum 28-9-2009 Programma: 04. Bereikbaarheid Portefeuillehouder

Nadere informatie

v o o r d r a c h t 13 september 2016 Corr.nr , RS Nummer 64/2016 Zaaknr

v o o r d r a c h t 13 september 2016 Corr.nr , RS Nummer 64/2016 Zaaknr v o o r d r a c h t 13 september 2016 Corr.nr. 2016-52.354, RS Nummer 64/2016 Zaaknr. 645409 Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen over het nemen van een voorbereidingsbesluit

Nadere informatie

Stedenbouwkundige ontwikkelvisie Centraal Station Nijmegen

Stedenbouwkundige ontwikkelvisie Centraal Station Nijmegen Toelichting over de presentatie: Stedenbouwkundige ontwikkelvisie Centraal Station Nijmegen Burgerronde 1 februari 2012, 18.00-19.00 uur Traianuskamer Doel: Toelichting: Informeren Presentatie Stedenbouwkundige

Nadere informatie

Foech ried/kolleezje: De raad is bevoegd middelen beschikbaar te stellen voor de realisatie van plannen van het college.

Foech ried/kolleezje: De raad is bevoegd middelen beschikbaar te stellen voor de realisatie van plannen van het college. Riedsútstel Ried : 16 april 2014 Status : Opiniërend/Besluitvormend Eardere behandeling : Informerend d.d. 3 april 2014 Agindapunt : 9 Portefúljehâlder : J. Lammers Amtner : T.A. Rijpkema Taheakke : -

Nadere informatie

Programma Spoorplan Noord-Nederland

Programma Spoorplan Noord-Nederland Programma Spoorplan Noord-Nederland Samenwerken aan optimale bereikbaarheid ProRail, Peter Stam en Jan Mulder 13 mei 2014 / 1 Agenda ProRail Spoorplan Noord Nederland Intermezzo Friese projecten Belangrijke

Nadere informatie

provinsje fryslân provincie fryslân

provinsje fryslân provincie fryslân 1 postbus 20120 8900 hm leeuwarden tweebaksmarkt 52 telefoon: (058) 292 59 25 telefax: (058) 292 51 25 Fractie Christen Unie t.a.v. mevrouw A. Haga www.fryslan.nl provincie@fryslan.nl -w,twitrer.com/provfrys1

Nadere informatie

Editie 1 13 september 2010. Voor u ligt de geheel vernieuwde. reizigersnieuwsbrief van de Valleilijn. Na de start van de Valleilijn in 2006 zijn

Editie 1 13 september 2010. Voor u ligt de geheel vernieuwde. reizigersnieuwsbrief van de Valleilijn. Na de start van de Valleilijn in 2006 zijn Editie 1 13 september 2010 Voor u ligt de geheel vernieuwde reizigersnieuwsbrief van de Valleilijn. Na de start van de Valleilijn in 2006 zijn er een aantal nieuwsbrieven uitgekomen. We zijn nu een paar

Nadere informatie

Werkgelegenheidsonderzoek 2011

Werkgelegenheidsonderzoek 2011 Werkgelegenheidsonderzoek 2011 Werkgelegenheidsonderzoek 2011 Provincie Groningen Werkgelegenheidsonderzoek 2011 Werkgelegenheidsonderzoek 2011 Provincie Groningen Provincie Groningen Drs. Eelco Westerhof

Nadere informatie