Portefeuillehouder: J. Hoekzema Behandelend ambtenaar J. Koomans van den Dries, (t.a.v. J. Koomans van den Dries)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Portefeuillehouder: J. Hoekzema Behandelend ambtenaar J. Koomans van den Dries, 0595 447784 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. Koomans van den Dries)"

Transcriptie

1 Vergadering: 11 september 2012 Agendanummer: 3 Status: Informerend Portefeuillehouder: J. Hoekzema Behandelend ambtenaar J. Koomans van den Dries, E mail: (t.a.v. J. Koomans van den Dries) Aan de gemeenteraad, Onderwerp: Kredietaanvraag hellingbaan station Winsum Voorgestelde besluit: Krediet beschikbaar stellen van , en de kapitaallasten op te nemen in de begroting Samenvatting: Uit reizigersonderzoek is gebleken dat bij het station Winsum het grootste probleem ligt bij de toegankelijkheid van het midden perron via de tunnel. Dit heeft vooral te maken met de steilheid van de huidige tunnel. Ook bij een recente schouw van het OV Consumentenplat form Groningen is onder andere dit punt naar voren gekomen. Zij heeft dan ook dringend geadviseerd om de toegankelijkheid te verbeteren. Daarnaast ervaart ook het gehandicaptenplatform de huidige helling als een ongewenst obstakel. De drie betrokken partijen provincie, Prorail en gemeente hebben gemeend, ieder uit haar eigen verantwoordelijkheid, de handen ineen te moeten slaan. Zij hebben de Grontmij opdracht gegeven om te onderzoeken hoe dit probleem kan worden opgelost. Hiervoor is een quick scan uitgevoerd. Als beste variant is naar voren gekomen de aanleg van een nieuwe hellingbaan evenwijdig aan de westkant van het spoor. De kosten voor deze hellingbaan worden geraamd op , (excl. BTW). Prorail heeft een bijdrage toegezegd van , en de provincie en bedrag van ,. De bijdrage die van de gemeente gevraagd wordt bedraagt ,. De gemeente heeft namens de drie partijen, de verantwoordelijkheid op zich genomen om dit project verder te trekken. Zij heeft de Grontmij inmiddels opdracht gegeven om de aanbestedingsdocumenten voor de hellingbaan op te stellen. Inleiding Op 23 februari 2010 heeft de gemeenteraad een krediet beschikbaar gesteld van , voor de uitvoering van het programma toegankelijkheid stations gemeente Winsum. De aanleiding hiervoor vormde de rapportage Site survey stations provincie Groningen voor de treinstations Winsum, Baflo en Sauwerd. Pagina 1 van 8

2 Op basis van deze rapportage zijn vervolgens een aantal verbeterpunten geformuleerd waarmee de stationsgebieden worden opgewaardeerd. De gelden voor de uitvoering van de verbeterpunten bestaan voor het overgrote deel uit toegezegde subsidies. Voor de planvoorbereiding en realisatie van de opwaardering van de stationsgebieden en de verbetering van de toegankelijkheid is een samenwerkingsovereenkomst aangegaan met de Grontmij op basis van de UAV 89. Een gedeelte van het project is al uitgevoerd. Zo zijn de werkzaamheden bij de stations Sauwerd en Baflo in 2011 uitgevoerd en heeft de uitbreiding van de parkeerplaats in Winsum dit voorjaar plaatsgevonden. Verbetering toegankelijkheid (hellingbaan) Een al jarenlang belangrijk knelpunt bij de toegankelijkheid van de perrons in Winsum is de bereikbaarheid voor mindervaliden. Dit blijkt onder andere uit reizigersonderzoek, overleg met het gehandicaptenplatform en het dringend advies van het OV consumentenplatform om de tunnel aan te passen. De huidige toegangen (hellingbanen), zowel aan de oostelijke als westelijke zijde van de tunnel, zijn veel te steil en daardoor gevaarlijk. Dit wordt nog eens versterkt bij regen of winterweer als de hellingbanen glad worden. Beide hellingbanen voldoen dan ook in het geheel niet aan de richtlijnen van de CROW of het bouwbesluit. Omdat de provincie, Prorail en de gemeente alle drie het belang en de noodzaak van een goede hellingbaan inzagen hebben zij Grontmij opdracht gegeven om een quickscan uit te voeren, waarbij afgesproken is dat een ieder 1/3 van de kosten draagt. In deze quick scan zijn in eerste instantie 3 varianten onderzocht. a. Doorloophoogte tunnel vergroten en toepassen liftinstallatie; b. Doorloophoogte tunnel vergroten en hellingbanen verflauwen; c. Hellingbanen buiten tunnelbak verflauwen. De algehele conclusie was dat het toepassen van een extra liftinstallatie niet wenselijk werd geacht. Het verflauwen van de hellingbanen in de huidige tunnelbakconstructie complex en duur is, waarbij ook niet kan worden voldaan aan de richtlijnen van de CROW voor hellingbanen. Vervolgens is op initiatief van de drie betrokken partijen een vierde variant uitgewerkt. Dit was een geheel nieuwe hellingbaan evenwijdig aan de westkant van het spoor en geïntegreerd in het herinrichtingsplan van het stationsgebied. Deze variant blijkt technisch haalbaar te zijn. Daarnaast wordt voldaan aan de richtlijnen van de CROW en het bouwbesluit. De hellingbaan krijgt in dit geval een lengte van 68 meter met een hellingspercentage van 5% en twee rustbordessen. Het ontwerp van de hellingbaan is goed inpasbaar in de omgeving. Opgemerkt wordt wel dat de toegankelijkheid van de tunnel aan de oostkant van het spoor bij deze variant niet verandert. Pagina 2 van 8

3 De kosten voor de aanleg van de hellingbaan worden geraamd op , (excl. BTW). Op ambtelijk niveau is frequent overleg gevoerd over de verdeling van de kosten voor de realisatie, waarbij alle partijen zich bewust waren van het belang van de hellingbaan. Prorail heeft toegezegd een bedrag van maximaal , te willen bijdragen. De provincie heeft besloten een financiële bijdrage te leveren van ,. Dit betekent dat er een bijdrage van de gemeente nodig is van ,. Voor een totaal financieel overzicht van de upgrading van het stationsgebied en de aanleg van de nieuwe hellingbaan wordt verwezen naar de bijgevoegde bijlage. De conclusie is dat de gemeente voor de uitvoering van het gehele project ongeveer 21% aan eigen middelen bijdraagt. Voorbereiding en uitvoering Voor de engineering en de realisatie van de verbetering van de stationsomgevingen is een samenwerkingsovereenkomst op basis van UAV 89 met de Grontmij aangegaan. Deze overeenkomst is getekend op 10 januari Hierin was uiteraard niet begrepen de aanleg van een nieuwe hellingbaan, omdat deze toen nog niet in beeld was. Alle partijen zijn het er over eens dat het niet wenselijk is dat in er in hetzelfde gebied gewerkt wordt met verschillende partijen die zorg dragen voor de enginering. Dit mede in relatie tot de noodzakelijke onderlinge afstemming van de uitvoering van de werkzaamheden. Zowel Prorail als de provincie heeft aangegeven dat zij er de voorkeur aangeven dat de gemeente de enginering en de uitvoering van de hellingbaan verder initieert en zorg draagt voor onderlinge afstemming met betrekking tot de uitvoering van het voorterrein van het station. Dit betekent dat het aanbestedingsbeleid van de gemeente Winsum leidend is. Aangezien de Grontmij verantwoordelijk is voor de voorbereiding en uitvoering van de stationsomgeving is het wenselijk dat de Grontmij ook zorg draagt voor de enginering van de hellingbaan. De kans op frictiekosten zal hierdoor klein zijn. De uitvoering van de hellingbaan vindt plaats door middel van een meervoudige onderhandse aanbesteding, waarbij de begeleiding van het proces in handen van de Grontmij is. De drie partijen (gemeente, provincie en Prorail) profiteren dan alle drie van een eventueel aanbestedingsvoordeel. Bovendien past deze vorm van aanbesteding goed binnen het gemeentelijk aanbestedingsbeleid. Voortgang RSP project Facelift Noordelijk stations Op initiatief van de provincie heeft er op 6 juni 2012 in het kader van het RSP project Facelift Noordelijke stations ambtelijk overleg plaatsgevonden over de voortgang van de brede integrale aanpak van het station Winsum en de planning voor de Pagina 3 van 8

4 komende jaren. Bij dit overleg waren aanwezig vertegenwoordigers van de provincie, Prorail, NS en Arriva. Hierbij zijn de volgende maatregelen besproken. Maatregel Actie Uitvoering 1a. Het verbeteren van de Provincie Groningen hellingshoek tunnel. 1b. het verbeteren van de sociale veiligheid van de tunnel door aanpassing van het huidige ontwerp. 2. Uitwerken van een financieel en kwalitatief inpasbare variant voor het uitbreiden en verbeteren van de P+R voorzieningen van station Winsum. 3. Uitwerken van een integraal ontwerp voor de verschillende functies op het voorplein. 4. Uitbreiding capaciteit fietsenstallingen realiseren. 5. Aanscherpen handhavingsbeleid fietsenstallingen 6. Realiseren dynamische reisinformatie schermen. Provincie Groningen Medio 2012 (maakt onderdeel uit van upgrading stationsgebied) Provincie heeft initiatief genomen om hiervoor een plan (ontwerp) te maken. Plan bevindt zich nog in beginstadium. Gemeente Winsum Is uitgevoerd begin 2012 Gemeente Winsum Gemeente Winsum (Prorail) Gemeente Winsum De gemeente is verantwoordelijk voor handhaving in de stalling (wrakken en gevaarlijke gestalde fietsen ruimen etc.) Provincie Groningen en Prorail Plan is uitgwerkt. Realisatie start eind 2012, samen met realisatie hellingbaan. Aan plan om stalling aan oostzijde eerder uit te voeren wordt gewerkt (eind 2012). Stalling aan westzijde maakt onderdeel uit van herinrichting voorterrein. (Uitvoering door Prorail) Wanneer inhoud is gegeven aan het gemeentelijk beleid voor wrakken en weesfietsen. Medio Vervangen en verbeteren huidige stationsoutillage. 8. Onderzoeken van de mogelijkheden om het Provincie Groningen en Prorail Provincie Groningen. 2012/2013 Overleg moet nog opgestart Pagina 4 van 8

5 Maatregel Actie Uitvoering beheer en onderhoud worden. van het station bij één partij neer te leggen. 9. Het borgen van een goede afstemming met de afspraken en acties uit het sociaal veiligheidconvenant Provincie Groningen Doorlopend Ten aanzien van Maatregel 1b kan nog opgemerkt worden dat de reizigers de tunnel als sociaal onveilig ervaren. Zo kan er niet door de tunnel heen gekeken worden en is het vrij donker in het lagere gedeelte bij de trap en de lift. Hierdoor heeft het een aantrekkende werking op jongeren. Een niet onbelangrijk punt zijn de camera s die er nu hangen. De functionaliteit en kwaliteit daarvan is momenteel erg laag. Bij de upgrading van de tunnel zal er ook aandacht zijn voor de cameraproblematiek. Daarbij komt dat Prorail heeft aangegeven dat zij landelijk, op basis van prioriteitstelling, bezig gaan met het vervangen van stationsliften. In de nieuwe liften worden standaard camera s geplaatst Prorail kan nog niet aangeven wanneer de lift in Winsum op het programma staat om te worden vervangen. Echter is het wel belangrijk om dit te weten voordat geïnvesteerd wordt in nieuwe camera s in de tunnel. Het volgend overleg over de voortgang van het RSP project Facelift Noordelijke stations staat gepland voor 25 september Dan zal de stand van zaken met betrekking tot de nog uit te voeren maatregelen inhoudelijk weer worden besproken. Wij verwachten wel dat er sprake zal zijn van een stukje cofinanciering door de gemeente, daar waar het gaat om de verbetering van de sociale veiligheid in de tunnel. Zodra hier meer duidelijkheid over is zullen wij u hierover informeren. Financiële consequenties In bijgevoegd financieel overzicht is aangegeven wat de financiële dekking is van de uitvoering van het project Verbetering bereikbaarheid stations Winsum, Baflo en Sauwerd, waarvan de herinrichting van het stationsgebied Winsum onderdeel uitmaakt. Daarnaast is de financiële dekking van de nieuw aan te leggen hellingbaan aangegeven. Deze is na uitvoerig en intensief overleg tussen provincie en Prorail tot stand gekomen. De financiële bijdrage die hierin van de gemeente gevraagd wordt is ,. Over het totale project gezien (voorterrein en hellingbaan) draagt de gemeente dan ongeveer 21% bij in de kosten. Wij stellen voor om de bijdrage van de gemeente van , te activeren en de kapitaallasten op te nemen in de begroting Communicatie Overleg heeft plaatsgevonden met het consumentenplatform en het gehandicaptenplatform. Ook is er contact geweest met de WMO raad. De WMO raad heeft aangegeven dat voor dit onderdeel zij met het gehandicaptenplatform heeft Pagina 5 van 8

6 afgesproken dat het gehandicaptenplat form ook namens de WMO adviesraad de gesprekspartner is voor de gemeente. Als de plannen voor de hellingbaan nader zijn uitgewerkt zal het totaalplan (voorterrein en hellingbaan) gepresenteerd worden aan de omgeving en overige belangstellenden. Daarnaast worden de plannen vermeld op de website. Wanneer daadwerkelijk begonnen wordt met de uitvoering dan vraagt dit om de noodzakelijke communicatie richting reizigers en overige gebruikers van het stationsgebied. Bijlagen: - Financieel overzicht upgrading stations - Situatie stationsgebied Winsum met variant hellingbaan. Burgemeester en wethouders van Winsum, M.A.P. Michels, burgemeester drs. R.J. Bolt, secretaris Pagina 6 van 8

7 Agendanummer: Vergadering: De raad van de gemeente Winsum; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders; b e s l u i t : Een krediet beschikbaar te stellen van , en de kapitaallasten op te nemen in de begroting Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Winsum in zijn openbare vergadering De raad voornoemd, voorzitter, Pagina 7 van 8

8 griffier, Pagina 8 van 8

Portefeuillehouder: W. Zorge Behandelend ambtenaar L. TopL.W. Top, 0595 447737737 gemeente@winsum.nl (t.a.v. L. Top L.W. Top)

Portefeuillehouder: W. Zorge Behandelend ambtenaar L. TopL.W. Top, 0595 447737737 gemeente@winsum.nl (t.a.v. L. Top L.W. Top) Vergadering: 7 juni 2012 Agendanummer: 4 Status: Informerend Portefeuillehouder: W. Zorge Behandelend ambtenaar L. TopL.W. Top, 0595 447737737 E mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. L. Top L.W. Top) Aan de

Nadere informatie

Portefeuillehouder: W. Zorge Behandelend ambtenaar Tina Bollin, 0595-447776 gemeente@winsum.nl (t.a.v. Tina Bollin)

Portefeuillehouder: W. Zorge Behandelend ambtenaar Tina Bollin, 0595-447776 gemeente@winsum.nl (t.a.v. Tina Bollin) Vergadering: 11 maart 2014 Agendanummer: 9 Status: Besluitvormend Portefeuillehouder: W. Zorge Behandelend ambtenaar Tina Bollin, 0595-447776 E-mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. Tina Bollin) Aan de gemeenteraad,

Nadere informatie

02 Besluitenlijst van het portefeuillehoudersoverleg Verkeer en Vervoer van 8 november en 9 januari jl.

02 Besluitenlijst van het portefeuillehoudersoverleg Verkeer en Vervoer van 8 november en 9 januari jl. Concept Vergadering: portefeuillehoudersoverleg Verkeer en Vervoer Datum: Vrijdag 7 februari 2014 10.30 12.45 uur (Let op gewijzigd tijdstip en plaats!) Locatie: Gemeentehuis Oegstgeest Agendapunt: 1 Onderwerp:

Nadere informatie

FIETSPARKEREN BIJ STATIONS. Oplossingsrichtingen voor een systeemsprong

FIETSPARKEREN BIJ STATIONS. Oplossingsrichtingen voor een systeemsprong FIETSPARKEREN BIJ STATIONS Oplossingsrichtingen voor een systeemsprong 3 Fietsparkeren bij stations Oplossingsrichtingen voor een systeemsprong Monique Geerdink Rolf Schooleman Bastiaan Staffhorst Holmer

Nadere informatie

Portefeuillehouder: P. Broeksma Behandelend ambtenaar J.G. Komduur, 0595 447792 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J.G. Komduur)

Portefeuillehouder: P. Broeksma Behandelend ambtenaar J.G. Komduur, 0595 447792 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J.G. Komduur) Vergadering: 7 juni 2012 Agendanummer: 10 Status: Opiniërend Portefeuillehouder: P. Broeksma Behandelend ambtenaar J.G. Komduur, 0595 447792 E mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. J.G. Komduur) Aan de gemeenteraad,

Nadere informatie

Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Martinbaan 2 3439 NN www.nieuwegein.ni Bank Nederlandse Gemeenten 28 50 04 387

Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Martinbaan 2 3439 NN www.nieuwegein.ni Bank Nederlandse Gemeenten 28 50 04 387 Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Martinbaan 2 3439 NN www.nieuwegein.ni Bank Nederlandse Gemeenten 28 50 04 387 Nieuwegein (i rg~.\ \\... '. '... Concerndirectiel 2 0., 2 0 0 7 beleidscoördinatie ~ - Contactpersoon

Nadere informatie

Kaderstellende rol van de raad bij complexe projecten

Kaderstellende rol van de raad bij complexe projecten Kaderstellende rol van de raad bij complexe projecten Conclusies en aanbevelingen Rekenkamer Weert Oktober 2008 Voorwoord Voor u liggen de resultaten van het rekenkameronderzoek met als centrale vraagstelling

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE OPENBARE RAADSVERGADERING VAN 16 FEBRUARI 2006

NOTULEN VAN DE OPENBARE RAADSVERGADERING VAN 16 FEBRUARI 2006 NOTULEN VAN DE OPENBARE RAADSVERGADERING VAN 16 FEBRUARI 2006 Voorzitter : W.H. Everts Griffier : L.W.A. Tinga Aanwezig de leden : Arends, Berghuis, Bonnema, Emmelkamp, Heres, Hoekzema, Journée-Schuiling,

Nadere informatie

Ontwikkelkader en inrichtingsplan Stationsgebied Leeuwarden - stand van zaken

Ontwikkelkader en inrichtingsplan Stationsgebied Leeuwarden - stand van zaken Aan de gemeenteraad De heer Ontwikkelkader en inrichtingsplan Stationsgebied Leeuwarden - stand van zaken 18172 Stadsontwikkeling en -beheer Projecten SO Ynze Haitsma, 058 233 8711 4 18 november 2014,

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR DE AANLEG VAN RIOLERING IN HET BUITENGEBIED VAN DE GEMEENTE OOSTFLAKKEE

ONDERZOEK NAAR DE AANLEG VAN RIOLERING IN HET BUITENGEBIED VAN DE GEMEENTE OOSTFLAKKEE EEN BEWOGEN DOEL ONDERZOEK NAAR DE AANLEG VAN RIOLERING IN HET BUITENGEBIED VAN DE GEMEENTE OOSTFLAKKEE september, 2008 Rapport riolering buitengebied gemeente Oostflakkee 2 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Aan de Raad van de gemeente Lochem

Aan de Raad van de gemeente Lochem Aan de Raad van de gemeente Lochem Informatie bij: R. Schultz Kenmerk: 2012-002913 Portefeuillehouder: B.J. Bussink Vergadering: 21 mei 2012 Onderwerp: Traverse Eefde, vaststellen uitgangspunten en voorkeursontwerp

Nadere informatie

Projectinitiatie Document (vastgesteld door de stuurgroep op 19 januari 2012) Projectinitiatie Document/Projectplan

Projectinitiatie Document (vastgesteld door de stuurgroep op 19 januari 2012) Projectinitiatie Document/Projectplan Projectinitiatie Document/Projectplan Project: Nieuwbouw/renovatie gemeentehuis+ Bestandsnaam: Projectinitiatie Document/Projectplan Auteur: D. Oosterkamp 1/25 Management samenvatting Als onderdeel van

Nadere informatie

Begroting 2015 en 2 e IBU 2014: beantwoording vragen Pagina 2 van 76

Begroting 2015 en 2 e IBU 2014: beantwoording vragen Pagina 2 van 76 Beantwoording vragen Nota van wijziging Begroting 2015 en 2 e IBU 2014 Pagina 2 van 76 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 3 INLEIDING... 5 BEANTWOORDING VRAGEN BEGROTING 2015... 7 Inleiding... 9 1. Zorg &

Nadere informatie

: Omgevingsdienst Groningen: Stand van zaken en ontwerpprogrammabegroting

: Omgevingsdienst Groningen: Stand van zaken en ontwerpprogrammabegroting Raadsvoorstel Raadsvergadering d.d. : 24 september 2013 Agendapunt : 7 Portefeuillehouder Onderwerp : dhr. H.W. van Gelder : Omgevingsdienst Groningen: Stand van zaken en ontwerpprogrammabegroting 2013

Nadere informatie

Programmabegroting 2010

Programmabegroting 2010 Programmabegroting 2010 Gemeente Bussum Brinklaan 35 Postbus 6000 1400 HA Bussum Telefoon (035) 692 88 88 Fax (035) 692 85 00 Internet E-mail www.bussum.nl info@bussum.nl 2 INHOUDSOPGAVE Pagina 1 De gemeente

Nadere informatie

het college van Burgemeester en Wethouders van Winsum. Drie scenario s voor het invoeren van een eigen bijdrage in de Wmo

het college van Burgemeester en Wethouders van Winsum. Drie scenario s voor het invoeren van een eigen bijdrage in de Wmo Aan: Namens: Onderwerp: Wmo adviesraad het college van Burgemeester en Wethouders van Winsum. Drie scenario s voor het invoeren van een eigen bijdrage in de Wmo Geachte Leden van de Wmo Adviesraad, De

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering. Onderwerp Transitienota decentralisatie AWBZ/Wmo. Aan de raad, Onderwerp Transitienota decentralisatie AWBZ/Wmo

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering. Onderwerp Transitienota decentralisatie AWBZ/Wmo. Aan de raad, Onderwerp Transitienota decentralisatie AWBZ/Wmo RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 13 maart 2014 14-014 Onderwerp Transitienota decentralisatie AWBZ/Wmo Aan de raad, Onderwerp Transitienota decentralisatie AWBZ/Wmo Gevraagde beslissing De Transitienota

Nadere informatie

Onderwerp: Afspraken met Hogeschool Windesheim Flevoland mbt perspectieven lesplaats Lelystad.

Onderwerp: Afspraken met Hogeschool Windesheim Flevoland mbt perspectieven lesplaats Lelystad. Voorstel aan de raad Nummer: Z12-221327 Portefeuille: Programma: Programmaonderdeel: Wethouder Onderwijs, sport, werk en inkomen. 2.2 Op weg met talent 2.2.1 Schoolloopbaan Steller: F. Nilsen Afdeling:

Nadere informatie

Aan de commissie: Datum vergadering: Agendapunt : 1. Raadsbesluit. 2. Begrotingswijziging

Aan de commissie: Datum vergadering: Agendapunt : 1. Raadsbesluit. 2. Begrotingswijziging Aan de Raad Made, 2 december 2008 Aan de commissie: Datum vergadering: Agendapunt : Raadsvergadering: 18 december 2008 Onderwerp: Najaarsnota 2008 Nummer raadsnota: Portefeuillehouder: Bijlagen: Ter inzage:

Nadere informatie

CONCEPT-BESLUITENLIJST Portefeuillehoudersoverleg Verkeer & Vervoer d.d. 17 mei 2013

CONCEPT-BESLUITENLIJST Portefeuillehoudersoverleg Verkeer & Vervoer d.d. 17 mei 2013 CONCEPT-BESLUITENLIJST Portefeuillehoudersoverleg Verkeer & Vervoer d.d. 17 mei 2013 Aanwezig: Gemeente Naam Gemeente Naam Alphen aan den Rijn Hillegom Kaag en Braassem Dhr. C.J. van Velzen Dhr. I.A.M.

Nadere informatie

16 november 2011. Stand van zaken Maankwartier. 20111116/MK/EI/Raadin formatie. Geachte leden van de Raad,

16 november 2011. Stand van zaken Maankwartier. 20111116/MK/EI/Raadin formatie. Geachte leden van de Raad, [] Uw kenmerk - Datum 16 november 2011 Ons kenmerk 20111116/MK/EI/Raadin formatie Onderwerp Stand van zaken Maankwartier Bijlage(n) 1 Geachte leden van de Raad, Scheijen, Hans Project Management 045 560

Nadere informatie

PLAN VAN AANPAK REALISATIEFASE - DEEL 1. Voorbereiding van de uitvoering van het project OostvaardersWold

PLAN VAN AANPAK REALISATIEFASE - DEEL 1. Voorbereiding van de uitvoering van het project OostvaardersWold PLAN VAN AANPAK REALISATIEFASE - DEEL 1 Voorbereiding van de uitvoering van het project OostvaardersWold PLAN VAN AANPAK REALISATIEFASE - DEEL 1 Plan van Aanpak Realisatiefase - deel 1 Voorbereiding van

Nadere informatie

Stuknummer: b!08.00845

Stuknummer: b!08.00845 Stuknummer: b!08.00845 gemeente Den Helder Registratienummer: Portefeuillehouder: Raadsvoorstel P.H.H. Kragt Van afdeling: Behandelend ambtenaar: Telefoonnummer: E-mail adres: Onderwerp: OWS drs. H.J.

Nadere informatie

02 Verslag AO Jeugd 8 september 2009 9.25-9.35 Het conceptverslag is ter vaststelling bijgevoegd.

02 Verslag AO Jeugd 8 september 2009 9.25-9.35 Het conceptverslag is ter vaststelling bijgevoegd. Vergadering: Ambtelijk Overleg Jeugd Datum: 13 oktober 2009 9.15 12.15 uur Locatie: Raadzaal Voorhout Raadhuisplein 1, 2215 MA Voorhout Onderwerp: Agenda AO Jeugd Holland Rijnland en Rijnstreek 01 Opening

Nadere informatie

Duurzame scholen, een goede prestatie

Duurzame scholen, een goede prestatie Duurzame scholen, een goede prestatie December 2011 Samenvatting Het is zowel noodzakelijk als wenselijk dat nieuw te bouwen schoolgebouwen duurzaam zijn. In deze notitie geven we hiervoor de onderbouwing

Nadere informatie

ELO-BMW rapportage 2009

ELO-BMW rapportage 2009 ELO-BMW rapportage 2009 Verslag ELO-BMW, NUP aanpassingen Opgesteld door: Opdrachtgever: Opdrachtnemer: e-adviseur: Documentnaam: Datum: Versie: Johan Niemeijer (EGEM i-teams) Gemeenten Bedum, De Marne,

Nadere informatie

Policy Research Corporation Vervolgonderzoek Museumparkgarage

Policy Research Corporation Vervolgonderzoek Museumparkgarage Policy Research Corporation Vervolgonderzoek Museumparkgarage 12 maart 2010 In opdracht van de onderzoekscommissie van de gemeenteraad van Rotterdam Policy Research Corporation Copyright 2010 Kantoor België:

Nadere informatie

Onderwerp Uitvoering Samenwerkingsovereenkomst Emmeloord-Centrum: verkoop grond De Deel, grond Poldertoren en Poldertoren aan Emmeloord Centrum C.V..

Onderwerp Uitvoering Samenwerkingsovereenkomst Emmeloord-Centrum: verkoop grond De Deel, grond Poldertoren en Poldertoren aan Emmeloord Centrum C.V.. No. 251619-1 Emmeloord, 20 juni 2014. Onderwerp Uitvoering Samenwerkingsovereenkomst Emmeloord-Centrum: verkoop grond De Deel, grond Poldertoren en Poldertoren aan Emmeloord Centrum C.V.. Voorgenomen besluit

Nadere informatie

Raadsstuk. 1. Inleiding

Raadsstuk. 1. Inleiding Raadsstuk Onderwerp: Recreatieschap Spaarnwoude, SGP, SMG: Jaarrekening 2011, Begrotingswijzigingen 2012 en Programmabegrotingen 2013 Reg.nummer: EC 2012 / 249161 1. Inleiding Het recreatiegebied Spaarnwoude

Nadere informatie

Verzoek nadere informatie t.b.v. AO 380kV hoogspanningsverbinding Haarlemmermeer

Verzoek nadere informatie t.b.v. AO 380kV hoogspanningsverbinding Haarlemmermeer > Retouradres Postbus 20101 2500 EC Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage Directoraat-generaal voor Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 30 2594 AV Den

Nadere informatie