Station Hoogezand-Sappemeer. Integraal Plan Facelift Noordelijke Stations

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Station Hoogezand-Sappemeer. Integraal Plan Facelift Noordelijke Stations"

Transcriptie

1 Station Hoogezand-Sappemeer Integraal Plan Facelift Noordelijke Stations

2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 SWOT station Hoogezand-Sappemeer 5 3 Visie station Hoogezand-Sappemeer 7 4 Planning en besluitvormingstraject 17 Bijlage 1: Contactpersonen betrokken partijen integraal plan station Hoogezand-Sappemeer 19 2

3 1 Inleiding 1.1 Achtergrond integraal plan station Hoogezand-Sappemeer In het Meerjaren Investeringsprogramma (MIP) van de Regio Groningen-Assen is oorspronkelijk een project Facelift Noordelijke Stations opgenomen. Dit project kent als doel om de verblijfskwaliteit van de treinstations in de provincie Groningen te verbeteren. Hiervoor zijn de afgelopen jaren al verschillende maatregelen genomen, zoals het toegankelijk maken van de perrons en hellingbanen, het verbeteren van de bewegwijzering en het opstellen van convenanten voor de sociale veiligheid. Een aantal grotere ingrepen is nog niet uitgevoerd vanwege de doorlooptijd en de beperkte middelen binnen het Regiofonds. Met de opname van het project Facelift Noordelijke Stations in het RSP (Regionaal Specifiek Pakket) zijn hiervoor meer middelen beschikbaar gekomen. Binnen dit project zijn vier deelprojecten benoemd: 1) Uitbreiden capaciteit fietsenstallingen; 2) Verbeteren en uitbreiden P+R voorzieningen; 3) Aanbrengen dynamische reisinformatie; 4) Vervanging en verbetering stationsoutillage. Om na te gaan of met deze deelprojecten ook voldaan wordt aan de belangrijkste verbeterpunten op de treinstations vanuit reizigersoogpunt, heeft adviesbureau Meet4Research in opdracht van de provincie Groningen een reizigersonderzoek gehouden op alle stations binnen de provincie. Naast een basisrapport heeft Meet4Research op verzoek van de provincie ook een aanvullend adviesrapport opgesteld voor de tien basisstations (meer dan 1000 in- en uitstappers), waarin gerichte adviezen voor de verbetering van deze stations worden gegeven. De vier deelprojecten komen nadrukkelijk als belangrijke verbeterpunten naar voren uit de resultaten van het reizigersonderzoek. Daarnaast is een belangrijke algehele conclusie uit het onderzoek dat de stations veel verschillende eigenaren kennen en dat het daarom belangrijk is om de verbetering van de verblijfskwaliteit van de stations integraal aan te pakken met een adequate regievoering. Om de samenhang tussen de verschillende deelprojecten te waarborgen en omdat het nodig is om gezamenlijk met alle betrokken partijen deze verbeterpunten op te pakken, wordt daarom per station een integraal plan opgesteld. Op die manier kunnen de verschillende belangen en plannen van alle betrokken partijen voor het betreffende station samenkomen in één document en elkaar waar mogelijk versterken. Hierbij wordt begonnen met de basisstations met de grootste prioriteit. Station Hoogezand-Sappemeer is één van de stations waar concrete verbeteringen op korte termijn noodzakelijk zijn. In het integrale plan staan voor station Hoogezand-Sappemeer de belangrijkste verbeterpunten voor de korte termijn (één tot vijf jaar) genoemd. Daarbij wordt aangegeven welke partijen hierbij betrokken zijn en wie verantwoordelijk is voor de realisatie. Als input voor het integrale plan dienen de plannen en reeds in gang gezette verbeteringen van de betrokken partijen voor deze periode en de verbeterpunten uit het reizigersonderzoek van Meet4Research. 1.2 Betrokken partijen De resultaten van het reizigersonderzoek voor station Hoogezand-Sappemeer zijn besproken met alle betrokken partijen in een workshop en een vervolgoverleg, waarbij alle deelnemers hebben bevestigd dat zij de genoemde verbeterpunten en het opstellen van een integraal plan voor station Hoogezand- Sappemeer noodzakelijk vinden. Voor station Hoogezand-Sappemeer zijn dit de volgende partijen (zie ook bijlage 1): Gemeente Hoogezand-Sappemeer ProRail NS Stations Provincie Groningen Arriva Deze partijen nemen deel aan een projectgroep Facelift Noordelijke Stations voor de spoorlijn Groningen - Nieuweschans, waarin naast de gemeente Hoogezand-Sappemeer ook de gemeenten Menterwolde en Oldambt zitten voor de betreffende basisstations in hun gemeenten. De projectgroep draagt zorg voor het opstellen en uitvoeren van de integrale plannen voor (in eerste instantie) de basisstations langs deze spoorlijn. Dit zijn naast station Hoogezand-Sappemeer ook de stations Martenshoek, Zuidbroek en Winschoten. In een later stadium zal ook worden gekeken naar het opstellen en uitvoeren van integrale plannen voor het verbeteren van de verblijfskwaliteit op de haltestations langs deze spoorlijn. 3

4 1.3 Situatieschets huidige station Hoogezand-Sappemeer Station Hoogezand-Sappemeer ligt aan de spoorlijn Groningen - Nieuweschans/Veendam en kent een frequentie van vier treinen per uur richting Groningen, twee keer per uur richting Winschoten/Nieuweschans (Leer) en (vanaf 1 mei 2011) twee keer per uur richting Veendam. Het huidige station Hoogezand-Sappemeer heeft gemiddeld meer dan 1000 in- en uitstappers per werkdag en is daarmee één van de tien basisstations in de provincie Groningen. Het station heeft een zijperron en een eilandperron, elk met één half open abri en een aantal banken als wachtvoorzieningen. De treinen naar Groningen halteren op perron 1 en de treinen naar Winschoten/Nieuweschans en Veendam op perron 2. Bij het voorplein van perron 1 bevindt zich een aangrenzende stationsgebouw, dat dienst deed als kiosk/cafetaria maar al geruime tijd leeg staat. Figuur 1.1: Huidige overzichtstekening van station Hoogezand-Sappemeer. Verder grenzen aan perron 1 de fietsenstalling en bevindt zich aan de achterkant van het stationsgebouwtje een P+R voorziening. Op initiatief van de provincie is in samenwerking met ProRail de fietsenstalling in 2010 uitgebreid met 100 plekken tot een totaal van 244 plekken. Naast de fietsenstalling grenst het achterste deel van perron 1 aan een slecht onderhouden gebouw van een garagebedrijf. Figuur 1.2: Positie station Hoogezand-Sappemeer (rood) binnen spoorlijn Groningen - Nieuweschans. 4

5 2 SWOT station Hoogezand-Sappemeer 2.1 Sterke punten en kansen Hieronder volgt een overzicht van de sterke punten en de kansen van station Hoogezand-Sappemeer, zoals deze zijn aangegeven door de verschillende betrokken partijen en de reizigers. Zie ook figuur 2.1 voor enkele voorbeelden. In paragraaf 2.2. worden vervolgens de zwakke punten en bedreigingen aangegeven. De sterke punten en kansen vormen de basis van het integrale plan en dienen als na te streven maatstaf voor de zwakke punten. Door gezamenlijk de sterke punten te benadrukken, de kansen te benutten en de zwakke punten te verbeteren kan niet alleen worden voorkomen dat de bedreigingen realiteit worden en station Hoogezand-Sappemeer in een neerwaartse spiraal terechtkomt, maar wordt station Hoogezand-Sappemeer weer een station met een prettige uitstraling en een hogere verblijfskwaliteit. Sterke punten: De aanwezigheid van een sociaal veiligheidsconvenant; Hoogezand-Sappemeer beschikt over een eigen stationsgebouwtje; De functionaliteit (basisvoorzieningen) van station Hoogezand-Sappemeer is op orde. Kansen: De provincie heeft samen met ProRail plannen voor extra investeringen in onder meer de dynamische reisinformatie en de stationsoutillage; De samenwerking van de betrokken partijen voor bijvoorbeeld het integraal plan en het sociaal veiligheidsconvenant biedt mogelijkheden om het beheer en onderhoud van het gehele station en de directe omgeving adequaat op te pakken; De achterkant van het garagebedrijf biedt wellicht mogelijkheden om een comfortabele wachtvoorziening te bieden. Dat geldt mogelijk ook voor de achterzijde van het stationsgebouw; Het stationsgebouw biedt wellicht kansen om een ruimere rol op het station in te vullen (beheer toiletten, toezicht/beheer wachtvoorzieningen, signaalfunctie); De gemeente Hoogezand-Sappemeer heeft op basis van de provinciale intentie Facelift Noordelijke Stations een voorstel gedaan voor een aantal kleine maatregelen in het stationsgebied. Denk aan de entree, servicebus e.d.. De beschikking daarvoor is inmiddels afgegeven door de provincie. De gemeente wil graag kijken welke synergie er mogelijk is door integratie van voorstellen. Figuur 2.1: Voorbeelden kansen deelgebieden station Hoogezand-Sappemeer. (bron: Adviesrapport Meet4Research) 2.2 Zwakke punten en bedreigingen Hieronder wordt een overzicht gegeven van de zwakke punten en bedreigingen van station Hoogezand-Sappemeer, zoals deze door de betrokken partijen en de reizigers benoemd zijn. Zie ook figuur 2.2. Met dit integrale plan wordt een visie voor station Hoogezand-Sappemeer opgesteld. Alle betrokken partijen kunnen zich in deze visie vinden en streven ernaar dat de benoemde zwakke punten gericht, integraal en zo snel mogelijk worden aangepakt door het realiseren van deze visie. Hiermee wordt tegelijkertijd voorkomen dat de hieronder genoemde bedreigingen werkelijkheid worden. Zwakke punten: Station Hoogezand-Sappemeer heeft geen goede aansluiting op het regionale openbare vervoer per bus; Capaciteit van de parkeervoorzieningen is onvoldoende; 5

6 De ligging van het station tussen de geluidswal aan de ene kant en de achtergevel van het garagebedrijf (pand is in erfpacht uitgegeven door NS Stations; de achterzijde is volgespoten met graffiti) aan de andere kant versterkt het gevoel van onveiligheid; De perrons van Hoogezand-Sappemeer zijn smal. Zij bieden weinig ruimte voor beschutte wachtvoorzieningen. Beheer en onderhoud van de verschillende deelgebieden (zoals de perrons, het stationsgebouw, de fietsenstallingen, de P+R voorzieningen en de directe stationsomgeving) is een verantwoordelijkheid van meerdere partijen en vindt daardoor niet voor alle onderdelen op een eenduidige en daadkrachtige manier plaats; Het beperkte menselijk toezicht op het station. Bedreigingen: Alle partijen opereren teveel vanuit hun eigen domein, waardoor beheer en onderhoud en de sociale veiligheid niet adequaat en integraal opgepakt worden; Kansen op meer menselijk toezicht kunnen mogelijk niet worden benut als een integrale aanpak uitblijft; Het risico dat de noodzaak tot fysiek ingrijpen in bijvoorbeeld de achterzijde van het garagebedrijf niet door alle partijen op bestuurlijk niveau wordt gedeeld. Figuur 2.2: Voorbeelden bedreigingen deelgebieden station Hoogezand-Sappemeer. (bron: Adviesrapport Meet4Research) 6

7 3 Visie station Hoogezand-Sappemeer 3.1 Opzet visie De visie voor station Hoogezand-Sappemeer heeft betrekking op een periode van vijf jaar. De visie geeft een overzicht van de verschillende geplande en benodigde maatregelen in deze periode, waarmee voor station Hoogezand-Sappemeer een integraal plan voor vijf jaar ontstaat. De visie benadrukt enerzijds de sterke punten van het station door deze verder te verbeteren. Anderzijds wordt met de reeds geplande, gerealiseerde en benodigde maatregelen door de betrokken partijen gezamenlijk ingezet op het aanpakken van de zwakke punten van het station en het benutten van de kansen. De genoemde maatregelen zijn een combinatie van de plannen van de betrokken partijen voor station Hoogezand-Sappemeer en de uitkomsten van het reizigersonderzoek van Meet4Research. Een deel van deze maatregelen betreft quick wins, waarmee vrijwel direct gestart kan worden en verbeteringen gerealiseerd worden. Een ander deel van de maatregelen vraagt om een langere voorbereiding en doorlooptijd. De visie is opgebouwd uit de verschillende deelgebieden en taken van het station, waarbij onder elk onderdeel de daarop betrekking hebbende maatregelen genoemd worden. Bij elke maatregel wordt aangegeven welke partij verantwoordelijk is voor de uitvoering en welke andere partijen hierbij betrokken moeten worden. 3.2 Stationsgebouw Het stationsgebouw van Hoogezand-Sappemeer is een herkenningspunt van het station. Het staat op dit moment echter leeg. De eerste prioriteit ligt dan ook bij het vinden van een nieuwe huurder. Om de functie van het stationsgebouw te versterken kan nader onderzocht worden of het wenselijk is het stationsgebouw een functie te geven als wachtruimte. Op het eerste oog lijkt het voor alleen treinreizigers niet de meest logische plek om te wachten, maar wellicht dat dit verandert als ook busreizigers frequent vanaf dit station gaan vertrekken en het een knooppuntfunctie krijgt. In dat geval zou een wachtruimte voor zowel bus- als treinreizigers mogelijk wel logisch zijn bij het stationsgebouw. Het is daarom goed om het onderzoek naar de mogelijkheden hiervoor te combineren met het onder 3.2 genoemde onderzoek naar de knooppuntfunctie van het station. Met het vinden van een verbeterde functie van het stationsgebouw kunnen meerdere zwakke punten in één keer aangepakt worden. Een invulling van het stationsgebouw als wachtruimte zorgt voor een beschutte en comfortabele wachtplek voor reizigers, waar bijvoorbeeld ook dynamische reisinformatie kan worden aangeboden en de nieuwe stationsoutillage (zie paragraaf 3.7) kan worden toegepast. Naast een mogelijke invulling als wachtruimte kan ook worden gekeken naar de mogelijkheden om de huurder van het stationsgebouw taken te geven op het gebied van beheer en onderhoud. Het geven van beheer- en onderhoudstaken aan de huurder zorgt daarnaast voor meer menselijk toezicht op het station. Verder biedt dit kansen om integrale afspraken te maken het beheer en onderhoud van het station en de directe omgeving. Meer hierover in paragraaf 3.8. Bij het verbeteren van de functie van het stationsgebouw zijn verschillende partijen betrokken. Aangezien NS Stations eigenaar is van het stationsgebouw, lijkt zij de aangewezen partij om dit te trekken. Daarnaast zijn de gemeente, ProRail en de provincie betrokken, onder meer vanwege het beheer, het project voor de stationsoutillage en de ontwikkeling van het stationsgebied in het algemeen. Maatregel: Onderzoeken van de haalbaarheid van het verbeteren van de functie van het stationsgebouw. Actie: NS Stations Betrokken partijen: Gemeente Hoogezand-Sappemeer Provincie Groningen ProRail 7

8 3.3 Garagebedrijf Aansluitend aan een deel van perron 1 grenst de achterkant van een gebouw waar een garagebedrijf in zit. Dit gebouw zit vol met graffiti en wordt niet goed onderhouden. Op dit moment staat het gebouw leeg. Het is eigendom van de NS. Daarnaast werkt het gevoelens van onveiligheid in de hand door het achterstallige onderhoud en de dichte muur waar het perron door ingeklemd wordt. Tijdens de workshopsessie is daarom het idee ontstaan om deze muur te betrekken bij het station en op het terrein voor de muur een overkapping te realiseren voor wachtende reizigers. Door daarnaast enkele windschermen en bankjes te plaatsen, kunnen reizigers hier beschut wachten op de trein. Het perron wordt dan niet meer ingeklemd door een blinde muur, maar vormt één geheel met de achterzijde van dit gebouw. Hierdoor lijkt het perron juist breder. Daarnaast kan dan, in overleg met het garagebedrijf, ook direct de graffiti verwijderd worden en kan worden voorkomen dat er nieuwe graffiti wordt aangebracht. Het realiseren van de overkapping met bankjes en windschermen kan door de provincie en ProRail worden meegenomen in het project voor de vervanging en verbetering van de stationsoutillage (zie paragraaf 3.7). Daarnaast kunnen de gemeente en NS Stations een rol spelen bij het verkrijgen van de medewerking van de eigenaar van het garagebedrijf. Hierbij is het niet de bedoeling om dit bedrijf over te nemen, maar wel om toestemming te krijgen voor de bedachte oplossing. De eigendomssituatie blijft gelijk. Mocht dit niet mogelijk blijken, dan kan worden onderzocht of het mogelijk is om het leegstaande gebouw op te kopen, zodat er bijvoorbeeld de P+R uitbreiding gerealiseerd kan worden. Maatregel: Mogelijkheden onderzoeken voor inrichten terrein achterzijde garagebedrijf als overkapte wachtruimte. Actie: Provincie Groningen ProRail Betrokken partijen: NS Stations Gemeente Hoogezand-Sappemeer 3.4 P+R voorzieningen De P+R voorzieningen van station Hoogezand-Sappemeer zijn beperkt qua omvang en op de huidige plek is het lastig om nog hele grote uitbreidingen te realiseren. De gemeente is bezig met het uitwerken van enkele kleinere maatregelen rond station Hoogezand-Sappemeer, waarbij ook naar de huidige P+R voorziening gekeken wordt. De mogelijkheden voor verbetering en uitbreiding op de huidige plek moeten onderzocht worden en daarnaast kunnen eventuele alternatieve locaties in het onderzoek meegenomen worden. Hierbij speelt ook de keuze voor de ontsluiting per bus een rol. De provincie en NS Stations kunnen de gemeente ondersteunen in het maken van deze afweging en NS Stations speelt daarnaast een rol met betrekking tot het beheer en onderhoud van de P+R voorziening. Om de verbeterde kwaliteit van de P+R voorziening vervolgens te behouden, wordt als belangrijkste maatregel voorgesteld om het beheer en onderhoud onder te brengen bij één partij. Zie hiervoor verder paragraaf 3.8. Maatregel: Mogelijkheden onderzoeken voor het verbeteren en uitbreiden van de P+R voorziening. Actie: Gemeente Hoogezand-Sappemeer Betrokken partijen: Provincie Groningen NS Stations 8

9 3.5 Fietsenstallingen In 2010 is de capaciteit van de fietsenstallingen uitgebreid. Daarnaast moet het handhavingsbeleid aangescherpt worden. De behoefte aan extra capaciteit van de fietsenstallingen is constant aan verandering onderhevig. Permanente monitoring is daarom van belang, zodat tijdig op eventuele tekorten kan worden ingesprongen. De gemeente is hiervoor de eerstverantwoordelijke partij. De gemeente gaat beleid opstellen voor het handhaven van fietsen. Wanneer dit beleid gereed is, wordt dit nader opgenomen in de integrale plannen. Gezien het voornemen van de betrokken partijen om beheer en onderhoud zoveel mogelijk bij één partij te leggen, is wellicht een combinatie mogelijk met de andere beheertaken op en rond het station. Te betrekken partijen daarbij zijn in elk geval NS Stations, ProRail en de provincie Groningen. Zie hiervoor ook paragraaf 3.8. Maatregel: Aanscherpen handhavingsbeleid fietsenstallingen. Actie: Gemeente Hoogezand-Sappemeer Betrokken partijen: NS Stations ProRail Provincie Groningen 3.6 DRIS Om de reiziger te kunnen bedienen van actuele reisinformatie investeren de provincie Groningen en ProRail samen in een dynamisch reisinformatie systeem (DRIS) voor station Hoogezand-Sappemeer. Hiermee worden reizigers actueel geïnformeerd over vertrektijden van de treinen, eventuele vertragingen en stremmingen met oorzaak en indien nodig aanvullende informatie op verschillende schermen op het station. De site surveys voor station Hoogezand-Sappemeer zijn inmiddels afgerond en de schermen worden eind 2012 geplaatst. Figuur 3.1: Voorbeeld van schermen voor dynamische reisinformatie op perron en voorplein. Maatregel: Realiseren dynamische reisinformatie schermen. Actie: Provincie Groningen ProRail Betrokken partijen: NS Stations Arriva Gemeente Hoogezand-Sappemeer 9

10 3.7 Stationsoutillage De huidige stationsoutillage kent een sobere, grauwe uitstraling en biedt voor de reiziger onvoldoende comfort en beschutting. Om dit te verbeteren heeft ProRail een nieuwe visie opgesteld voor de vervanging van de huidige stationsoutillage. Naast deze vervanging wil de provincie op basis van de visie van ProRail waar mogelijk extra investeringen doen in de wachtvoorzieningen en uitstraling van het station. Daarbij wordt in elk geval ook naar de achterzijde van het garagebedrijf gekeken. De verbeteringen worden zowel op de perrons als in de directe stationsomgeving gerealiseerd. Indien het mogelijk en wenselijk is, kan ook de outillage in een eventuele wachtruimte bij het stationsgebouw hierop worden aangepast. De provincie gaat samen met ProRail een voorstel voor de vervanging en verbetering van de stationsoutillage uitwerken op kaart per station. Dit voorstel wordt vervolgens ook met de overige betrokken partijen besproken. Figuur 3.2: Landelijke voorbeelden van de mogelijke stationsoutillage voor op de perrons en het voorplein. Maatregel: Vervangen en verbeteren huidige stationsoutillage. Actie: Provincie Groningen ProRail Betrokken partijen: NS Stations Gemeente Hoogezand-Sappemeer Arriva OV-bureau Groningen Drenthe 3.8 Beheer en onderhoud De betrokken partijen zijn het er over eens dat het beheer en onderhoud van het station als geheel gebaat is bij het integraal oppakken van deze taak door zo min mogelijk partijen. Op dit moment is het zo dat zowel de gemeente, NS Stations en ProRail een rol hebben in het beheer en onderhoud van verschillende deelgebieden op en rond het station. Door dit zoveel mogelijk te integreren bij één partij, heeft deze partij het totaaloverzicht en ontstaat een evenwichtig beeld van het beheer en onderhoud 10

11 van het hele station en directe omgeving. Hierdoor kan er sneller ingespeeld worden op aan te pakken problemen, zoals het handhaven van het beleid ten aanzien van verkeerd gestalde fietsen. Door deze verantwoordelijkheid voor zover mogelijk is bij de partij neer te leggen die in het stationsgebouw zit, kunnen bovendien meerdere zwakke punten in één keer aangepakt worden. Er komt meer menselijk toezicht op het station en de partij heeft een extra inkomstenbron. Voorgesteld wordt om deze mogelijkheid nader te verkennen met alle betrokken partijen. De provincie lijkt daarbij de aangewezen partij om een faciliterende rol te spelen door het organiseren van een startoverleg met alle betrokken partijen. Maatregel: Onderzoeken van de mogelijkheden om het beheer en onderhoud van het station bij één partij neer te leggen. Actie: Provincie Groningen Betrokken partijen: Gemeente Hoogezand-Sappemeer ProRail NS Stations 3.9 Sociaal veiligheidsconvenant Voor het verbeteren van de sociale veiligheid op de lijn Groningen - Nieuweschans is reeds een convenant afgesloten tussen de verschillende betrokken partijen. Dit convenant bevat ook gerichte acties voor het verbeteren van de sociale veiligheid op en rondom station Hoogezand-Sappemeer. Aangezien deze acties verband houden met verschillende andere acties uit het integrale plan, is het verstandig om de voortgang van de acties uit het sociaal veiligheidsconvenant ook te bespreken in de projectgroep. Op die manier kan afstemming plaatsvinden tussen de acties uit het convenant en de afspraken en acties uit het integrale plan. Daarmee wordt er voor gewaakt dat er overlap ontstaat en dat er conflicterende afspraken worden gemaakt. De provincie, de gemeente, Arriva en NS Stations zijn bij beide overlegstructuren vertegenwoordigd en kunnen dus snel zaken afstemmen en terugkoppelen aan de overige betrokken partijen. De provincie is initiatiefnemer van beide overleggroepen en is om die reden de logische eerstverantwoordelijke partij voor het borgen van deze afstemming. Maatregel: Het borgen van een goede afstemming met de afspraken en acties uit het sociaal veiligheidsconvenant. Actie: Provincie Groningen Betrokken partijen: NS Stations Gemeente Hoogezand-Sappemeer Arriva 11

12 3.10 Eindbeeld visie station Hoogezand-Sappemeer 12

13 Figuur 3.3: Plattegrond met overzicht eindbeeld visie station Hoogezand Sappemeer. Figuur 3.4: Impressie mogelijke verbetering stationsgebouw. 13

14 Figuur 3.5: Impressie nieuwe stationsoutillage en DRIS op de perrons (1). Figuur 3.6: Impressie nieuwe stationsoutillage en verbetering garagegebouw. 14

15 Figuur 3.7: Impressie nieuwe stationsoutillage en DRIS op de perrons (2). Figuur 3.8: Impressie nieuwe stationsoutillage op de perrons met sloop garagegebouw en nieuwe P+R. 15

16 Figuur 3.9: Impressie nieuwe stationsoutillage en DRIS op de perrons (3). 16

17 4 Planning en besluitvormingstraject 4.1 Planning Het integrale plan beschrijft de visie voor station Hoogezand-Sappemeer voor de komende vijf jaren. De geplande maatregelen moeten dus in elk geval binnen deze periode uitgevoerd worden. Er zijn verschillende maatregelen die per direct opgepakt kunnen worden en nog in 2011 uitgevoerd kunnen zijn. Daarnaast zijn er echter ook een aantal maatregelen benoemd die een langere doorlooptijd hebben van in elk geval een aantal jaren. In de onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de benoemde maatregelen en de eerstverantwoordelijke partij voor de uitvoering. Daarnaast wordt aangegeven wanneer de uitvoering van de maatregel gereed moet zijn. Maatregel Actie Uitvoering Status 1. Keuze maken ten aanzien van het ontsluiten van station Hoogezand- Sappemeer per bus en de gevolgen in kaart brengen met betrekking tot de busroutes en een in te passen buskom Provincie Groningen Medio 2012: Plan vaststellen 2. Onderzoeken van de haalbaarheid van het verbeteren van de functie van het stationsgebouw 3. Mogelijkheden onderzoeken voor inrichten terrein achterzijde garagebedrijf als overkapte wachtruimte 4. Mogelijkheden onderzoeken voor het verbeteren en uitbreiden van de P+R voorziening 5. Aanscherpen handhavingsbeleid fietsenstallingen 6. Realiseren dynamische reisinformatie schermen 7. Vervangen en verbeteren huidige stationsoutillage 8. Onderzoeken van de mogelijkheden om het beheer en onderhoud van het station bij één partij neer te leggen 9. Het borgen van een goede afstemming met de afspraken en acties uit het sociaal veiligheidsconvenant onderzoek afgerond - uitkomst is dat het knooppunt in elk geval niet bij dit station komt. NS Stations Eind loopt nog Provincie Groningen en ProRail Gemeente Hoogezand- Sappemeer Gemeente Hoogezand- Sappemeer Provincie Groningen en ProRail Provincie Groningen en ProRail Eind 2011 onderzoek afgerond Realisatie Begin 2013 Doorlopend onderzoek afgerond X realisatie nog niet gestart voorbereiding afgerond/realisatie eind doorlopend Medio 2012 voorbereiding afgerond/realisatie eind X nog niet gestart Provincie Groningen Doorlopend - doorlopend Provincie Groningen Doorlopend - doorlopend 4.2 Budgetten De mogelijke dekkingsbronnen voor de verschillende acties, zoals deze in dit integrale plan benoemd worden, worden hieronder per betrokken partij weergegeven: Provincie: Vanuit het RSP-project Facelift Noordelijke Stations en de daarin benoemde deelprojecten. 17

18 ProRail: Ad 3.3: realiseren overkapping: vanuit ProRail Centraal; Ad 3.6: realiseren dynamische reisinfo: vanuit ProRail Centraal; Ad 3.7: vervangen/verbeteren perronoutillage: vanuit ProRail Centraal. NS Stations: Bijdrage aan verbeteren stationsgebouw; Lopende bijdrage aan beheer en onderhoud (via ProRail). Gemeente Hoogezand-Sappemeer: Via BDU-aanvragen. Arriva: Bijdrage aan verbeteren reisinformatie (statisch). 4.3 Besluitvormingstraject Het integrale plan voor station Hoogezand-Sappemeer is opgesteld vanuit de projectgroep Facelift Noordelijke Stations voor de lijn Groningen - Nieuweschans. De betrokken partijen delen het belang voor een goede en snelle aanpak van het station conform de bovengenoemde maatregelen voor de komende vijf jaar. Het integrale plan is echter een dynamisch document, waarin na overleg binnen de projectgroep ook nog maatregelen kunnen worden toegevoegd indien dit gedurende de benoemde periode van vijf jaar ( ) nodig blijkt te zijn en realiseerbaar is. Besluiten op bestuurlijk niveau worden voorbereid door de projectgroepleden en binnen de projectgroep besproken en teruggekoppeld. Dit geldt in elk geval voor de maatregelen waar meerdere van de betrokken partijen over moeten besluiten. Maatregelen waarvoor maar van één van de partijen besluitvorming gevraagd wordt, kunnen eventueel ook zelfstandig voorbereid worden door het lid van de projectgroep van de betreffende organisatie. In dat geval vindt wel vooraf overleg plaats met de overige projectgroepleden en wordt het bestuurlijk besluit vervolgens ook weer teruggekoppeld aan de projectgroep. De continuïteit ten behoeve van de voortgang en uitvoering van acties wordt geborgd door de werkgroep eens per kwartaal bij elkaar te laten komen. Om op voorhand bestuurlijk draagvlak te verwerven voor de realisatie van de maatregelen uit het integrale plan binnen de betrokken partijen, wordt voorgesteld om het integrale plan door alle partijen te laten vast te stellen. 18

19 Bijlage 1: Contactpersonen betrokken partijen integraal plan station Hoogezand-Sappemeer Organisatie Contactpersoon Telefoonnummer adres Provincie Daniël Koelikamp / Groningen Provincie Jaap Mulder Groningen NS Stations Gertrud Kuis / ProRail Arend Vrielink Gemeente Hoogezand- Dries Doeven Sappemeer Arriva Yvonne Dubben /

Station Zuidbroek. Integraal Plan Facelift Noordelijke Stations

Station Zuidbroek. Integraal Plan Facelift Noordelijke Stations Station Zuidbroek Integraal Plan 2011-2015 Facelift Noordelijke Stations Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 SWOT station Zuidbroek 5 3 Visie station Zuidbroek 7 4 Planning en besluitvormingstraject 16 Bijlage

Nadere informatie

Integraal Plan Facelift Noordelijke Stations

Integraal Plan Facelift Noordelijke Stations Station Winschoten Integraal Plan 2011-2015 Facelift Noordelijke Stations Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 SWOT station Winschoten 5 3 Visie station Winschoten 7 4 Planning en besluitvormingstraject 17 Bijlage

Nadere informatie

Inleiding. 28 januari 2014 Corr.nr , VV Nummer 6/2014 Zaaknr

Inleiding. 28 januari 2014 Corr.nr , VV Nummer 6/2014 Zaaknr 28 januari 2014 Corr.nr. 2014-03713, VV Nummer 6/2014 Zaaknr. 500723 Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen betreffende het RSP-project Facelift Noordelijke Stations. Samenvatting:

Nadere informatie

Portefeuillehouder: J. Hoekzema Behandelend ambtenaar J. Koomans van den Dries, 0595 447784 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. Koomans van den Dries)

Portefeuillehouder: J. Hoekzema Behandelend ambtenaar J. Koomans van den Dries, 0595 447784 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. Koomans van den Dries) Vergadering: 11 september 2012 Agendanummer: 3 Status: Informerend Portefeuillehouder: J. Hoekzema Behandelend ambtenaar J. Koomans van den Dries, 0595 447784 E mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. Koomans

Nadere informatie

De RAR is tot een algemeen oordeel gekomen met daarnaast op een aantal detail punten kritiek en/of voorstellen voor verbetering.

De RAR is tot een algemeen oordeel gekomen met daarnaast op een aantal detail punten kritiek en/of voorstellen voor verbetering. aan het college van burgemeester en wethouders gemeente Zaanstad postbus 2000 1500 GA ZAANDAM datum : 21 juni 2011 uw kenmerk : - ons kenmerk : 2011/3478/bm-rar bijlage(n) : 1 onderwerp : reactie inrichting

Nadere informatie

Gemeente Castricum. Haalbaarheid station Zandzoom

Gemeente Castricum. Haalbaarheid station Zandzoom Gemeente Castricum Haalbaarheid station Zandzoom Gemeente Castricum Haalbaarheid station Zandzoom Datum 26 januari 2010 Kenmerk CTC071/Adr/0511 Eerste versie Documentatiepagina Opdrachtgever(s) Gemeente

Nadere informatie

Raadsvoorstel en besluit

Raadsvoorstel en besluit Raadsvoorstel en besluit 2014-12276 Herzien Toezicht en handhaving verkeerd gestalde fietsen en weesfietsen16 oktober 2014 7 oktober 2014 Aan de leden van de raad, Het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Gouden Tips Beleving Openbaar Vervoer. 18 november 2015

Gouden Tips Beleving Openbaar Vervoer. 18 november 2015 Gouden Tips Beleving Openbaar Vervoer 18 november 2015 1 Schone omgeving Kracht van de schone omgeving Zichtbaar schoonhouden van de totale omgeving Gescheiden afvalinzameling draagt bij aan duurzaamheidsgevoel

Nadere informatie

iiiiiiiiioiiiniiiui Registratienummer: 13.0003415

iiiiiiiiioiiiniiiui Registratienummer: 13.0003415 Registratiedatum:24A)972013 iiiiiiiiioiiiniiiui Registratienummer: 13.0003415 Titel/onderwerp: Beslissen over het initiatiefvoorstel 'Verbeteren omgeving Station Veiperpoorť Datum: 23 september 2013 Van:

Nadere informatie

gfedcb gfedc OR Besluitenlijst d.d. d.d. gfedcb gem.secr.

gfedcb gfedc OR Besluitenlijst d.d. d.d. gfedcb gem.secr. Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Eenheid/Cluster/Team RS_SI_RE fietsenstalling NS station 1- Notagegevens Notanummer 236551 Datum 28-9-2009 Programma: 04. Bereikbaarheid Portefeuillehouder

Nadere informatie

31 oktober Stationsgebied Groningen De ideale verkeersmachine!

31 oktober Stationsgebied Groningen De ideale verkeersmachine! 31 oktober 2012 Stationsgebied Groningen De ideale verkeersmachine! Programma Opdrachtformulering Betrokken partijen Proces Resultaat Referenties Opdrachtformulering - Maak de ideale verkeersmachine voor

Nadere informatie

Maak Plaats! Wie Hoorn binnenrijdt maakt kennis met de Poort van Hoorn. Het stationsgebied is het mobiliteitsknooppunt van Hoorn en de regio.

Maak Plaats! Wie Hoorn binnenrijdt maakt kennis met de Poort van Hoorn. Het stationsgebied is het mobiliteitsknooppunt van Hoorn en de regio. Maak plaats voor Hoorn! Wie Hoorn binnenrijdt maakt kennis met de Poort van Hoorn. Het stationsgebied is het mobiliteitsknooppunt van Hoorn en de regio. Iedere dag is het hier een komen en gaan van duizenden

Nadere informatie

Voorstel aan Stadsregioraad nr

Voorstel aan Stadsregioraad nr Voorstel aan Stadsregioraad nr. 2010.001 datum 1 december 2009 portefeuillehouder(s) J. Walraven beleidsterrein(en) Openbaar vervoer onderwerp Realisatie station Westervoort samenvatting voorstel De ambitie

Nadere informatie

Voorstel aan Stadsregioraad nr

Voorstel aan Stadsregioraad nr Voorstel aan Stadsregioraad nr. 2009.010 datum 27 augustus 2009 portefeuillehouder(s) J. Walraven beleidsterrein(en) Openbaar vervoer onderwerp Verkenning station Nijmegen Goffert samenvatting voorstel

Nadere informatie

WELKOM! 25 maart 2015. Informatiebijeenkomst aanwonenden oostzijde station

WELKOM! 25 maart 2015. Informatiebijeenkomst aanwonenden oostzijde station WELKOM! 25 maart 2015 Informatiebijeenkomst aanwonenden oostzijde station PROGRAMMA Willemien Berkers, gemeente Assen projectleider stationsgebied 1. Korte terugblik 2. Waaraan is het afgelopen jaar gewerkt

Nadere informatie

Voorstel ontwikkeling duurzaamheidsparagraaf Zoetermeer. 1. Inleiding

Voorstel ontwikkeling duurzaamheidsparagraaf Zoetermeer. 1. Inleiding Voorstel ontwikkeling duurzaamheidsparagraaf Zoetermeer 1. Inleiding Zoetermeer wil zich de komende jaren ontwikkelen tot een top tien gemeente qua duurzaam leefmilieu. In het programma duurzaam Zoetermeer

Nadere informatie

Stappenplan nieuwe Dorpsschool

Stappenplan nieuwe Dorpsschool Stappenplan nieuwe Dorpsschool 10 juni 2014 1 Inleiding Het college van burgemeester en wethouders heeft op 10 juni 2014 dit stappenplan vastgesteld waarin op hoofdlijnen is weergegeven op welke wijze

Nadere informatie

Gemeente Appingedam. Herinrichting Stationsomgeving.

Gemeente Appingedam. Herinrichting Stationsomgeving. Gemeente Appingedam Herinrichting Stationsomgeving. Agenda : 1. opening : Wethouder M.van Bostelen 2. uitleg herinrichting : P.Dost - aanleiding - uitgangspunten 4. uitleg procesverloop / planning : P.Dost

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst BrabantStad NS Groep N.V.

Samenwerkingsovereenkomst BrabantStad NS Groep N.V. Samenwerkingsovereenkomst BrabantStad NS Groep N.V. 7 oktober 2005 Samenwerkingsovereenkomst BrabantStad - NS Groep N.V. De hieronder aangegeven partijen De Provincie Noord-Brabant in haar hoedanigheid

Nadere informatie

provinsje fryslân provincie fryslân

provinsje fryslân provincie fryslân Heerenveen provinsje fryslân provincie fryslân Provinciale Staten van Fryslân postbus 20120 8900 hm leeuwarden tweebaksmarkt 52 telefoon: (058) 292 59 25 telefax: (058) 292 5125 ;vvsv.fryslan.ni provincie@fryslan.nl

Nadere informatie

Regio Rivierenland Team Onderzoek & Ontwikkeling J.S. de Jongplein 2 4001 WG Tiel Telefoon 0344-638555. Businessplan: Basismobiliteit Fase 2

Regio Rivierenland Team Onderzoek & Ontwikkeling J.S. de Jongplein 2 4001 WG Tiel Telefoon 0344-638555. Businessplan: Basismobiliteit Fase 2 Regio Rivierenland Team Onderzoek & Ontwikkeling J.S. de Jongplein 2 4001 WG Tiel Telefoon 0344-638555 INHOUD 1. Basismobiliteit: wat is de huidige situatie?... 2 2. Waarom nu actie?... 2 3. De oplossing...

Nadere informatie

In de zomer 1 + 1 GRATIS reizen met de Valleilijn trein

In de zomer 1 + 1 GRATIS reizen met de Valleilijn trein Volop vernieuwingen Valleilijn stations en treinen Nieuws n o 6 In de zomer 1 + 1 GRATIS reizen met de Valleilijn trein juli 2013 Valleilijn Veluwelijn Valleilijn Veluwelijn In de maanden juli en augustus

Nadere informatie

Checklist. Informatievoorziening. Grote Projecten

Checklist. Informatievoorziening. Grote Projecten Checklist Informatievoorziening Grote Projecten Najaar 2010 Rekenkamercommissie Berkelland, Bronckhorst, Lochem, Montferland 1. Inleiding De uitvoering van grote projecten in Nederland heeft nogal eens

Nadere informatie

2 februari 2015. Aan Kadaster Ruimte en Advies

2 februari 2015. Aan Kadaster Ruimte en Advies 2 februari 2015 Aan Kadaster Ruimte en Advies OPBOUW PRESENTATIE Willemien Berkers, Projectleider SGA 1. FlorijnAs 2. Stationsgebied Assen en de deelprojecten 3. Architectenselectie Stationsgebouw: samenwerking

Nadere informatie

\ raadsvoorstel. Voerendaal, d.d. 16 mei Nummer: 2011/6/6. Portefeuillehouder: S.M.F. Lipsch. Afdeling: Beheer. Programma: Openbare Ruimte

\ raadsvoorstel. Voerendaal, d.d. 16 mei Nummer: 2011/6/6. Portefeuillehouder: S.M.F. Lipsch. Afdeling: Beheer. Programma: Openbare Ruimte \ raadsvoorstel, d.d. 16 mei 2011 Nummer: 2011/6/6 Portefeuillehouder: S.M.F. Lipsch Afdeling: Beheer Programma: Openbare Ruimte Product: Station Onderwerp: Definitief ontwerp Aan de Raad. \ Voorstel Het

Nadere informatie

De nieuwe entree van Hilversum

De nieuwe entree van Hilversum De nieuwe entree van Hilversum Het stationsgebied over vijftien jaar: een waardig visitekaartje voor de Mediastad in het groen. Door de ontwikkeling van deze belangrijke entree zet Hilversum zich weer

Nadere informatie

Verbetering stationsomgeving Wezep

Verbetering stationsomgeving Wezep Verbetering stationsomgeving Wezep Startdocument Januari 2014 Intern projectnummer gemeente Oldebroek: E23 Kenmerk 164348 INHOUDSOPGAVE Inleiding. 3 Regiocontract. 3 Plangebied 3 Resultaat 4 Werkwijze.

Nadere informatie

Burgemeester en wethouders

Burgemeester en wethouders Burgemeester en wethouders Raadsvoorstel voor behandeling in oordeelvormende/besluitvormende vergadering Datum vergadering 30-4-2015 Zaaknummer : Onderwerp Kredietaanvraag tijdelijke P&R en verplaatsen

Nadere informatie

Stationsgebied. Toelichting Stedenbouwkundig Plan. 2 & 3 april 2013

Stationsgebied. Toelichting Stedenbouwkundig Plan. 2 & 3 april 2013 Stationsgebied Toelichting Stedenbouwkundig Plan 2 & 3 april 2013 Stedenbouwkundig plan 2010: masterplan: geen vierde kwadrant, dóór de stad 2011: variantenstudie: keuze variant Korte Autotunnel 2012:

Nadere informatie

STATIONS OUTILLAGE. Uithuizermeeden datum 13-10-2014 versie 1.0

STATIONS OUTILLAGE. Uithuizermeeden datum 13-10-2014 versie 1.0 STATIONS OUTILLAGE Uithuizermeeden datum 13-10-2014 versie 1.0 Stationsoutillage Groningse stations Uithuizermeeden versie 1.0 STATIONS OUTILLAGE Uithuizermeeden datum 13-10-2014 versie 1.0 2 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Raadsvoorstel Besluitvormend. Wij stellen voor: Integrale notitie 'Veiligheid stationsgebieden. de raad van de gemeente

Raadsvoorstel Besluitvormend. Wij stellen voor: Integrale notitie 'Veiligheid stationsgebieden. de raad van de gemeente Raadsvoorstel Besluitvormend Integrale notitie 'Veiligheid stationsgebieden aan: de raad van de gemeente zaaknummer: Z-17-018336 datum voorstel: 9 augustus 2017 datum collegevergadering: 29 augustus 2017

Nadere informatie

STATIONS OUTILLAGE. Bedum datum 13-10-2014 versie 1.0

STATIONS OUTILLAGE. Bedum datum 13-10-2014 versie 1.0 STATIONS OUTILLAGE Bedum datum 13-10-2014 versie 1.0 STATIONS OUTILLAGE Bedum Stationsoutillage Groningse stations Bedum versie 1.0 datum 13-10-2014 versie 1.0 2 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 3 INLEIDING...

Nadere informatie

Hellendoorn. Aan de raad. Noord. Punt 5 : Financiën Stationsomgeving LjCMlCClIlC

Hellendoorn. Aan de raad. Noord. Punt 5 : Financiën Stationsomgeving LjCMlCClIlC Punt 5 : Financiën Stationsomgeving LjCMlCClIlC Noord Hellendoorn Aan de raad Samenvatting: In september 2012 dient het NS-station verplaatst te zijn naar het centrum van Nijverdal. De stationsomgeving

Nadere informatie

Beslisdocument en plan van aanpak

Beslisdocument en plan van aanpak Beslisdocument en plan van aanpak TIENDEVEEN Inleiding In oktober 2006 heeft de gemeenteraad ingestemd met het plan van aanpak Woningbouw dorpen. Het project bestaat uit drie fasen. Deze fasen worden telkens

Nadere informatie

Uitvoeringsnotitie Meerjaren Onderhoudsprogramma Verhardingen 2012-2015 (MJOP 2012-2015)

Uitvoeringsnotitie Meerjaren Onderhoudsprogramma Verhardingen 2012-2015 (MJOP 2012-2015) Versie 12 april 2013 Uitvoeringsnotitie Meerjaren Onderhoudsprogramma Verhardingen 2012-2015 (MJOP 2012-2015) Definitief Directie Fysiek Domein Inhoud Inleiding 4 1 Herinrichtingsprojecten. 5 1.1 Planning.

Nadere informatie

PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. VS/ZJG IX/ 4 f 2. Schriftelijke vragen ex art 59 inzake overbelastverklaring spoorlijn Zwolle-Emmen.

PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. VS/ZJG IX/ 4 f 2. Schriftelijke vragen ex art 59 inzake overbelastverklaring spoorlijn Zwolle-Emmen. Luttenbergstraat 2 Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88 99 Fax 038 425 48 88 o.nl Provinciale Staten PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. VS/ZJG IX/ 4 f 2 Dat. ontv.: 2 7 JUN 2012 a.d.

Nadere informatie

STATION AALTEN. Dagelijkse in- en uitstappers: 1400 (cijfers NS/ProRail 2010) = locatiemogelijkheid toiletten

STATION AALTEN. Dagelijkse in- en uitstappers: 1400 (cijfers NS/ProRail 2010) = locatiemogelijkheid toiletten STATION AALTEN Dagelijkse in- en uitstappers: 1400 (cijfers NS/ProRail 2010) - Stationsgebouw en grond zijn geen eigendom meer van NS, verkocht aan projectontwikkelaar - Achter stationsgebouw bij Abri

Nadere informatie

Onderwijshuisvestingsbeleid gemeente Utrecht. Onderzoeksplan

Onderwijshuisvestingsbeleid gemeente Utrecht. Onderzoeksplan Onderwijshuisvestingsbeleid gemeente Utrecht Onderzoeksplan Rekenkamer Utrecht 16 februari 2009 1 Inleiding Vanuit de raadsfracties van het CDA en de VVD kwam in 2008 de suggestie aan de Rekenkamer om

Nadere informatie

TOELICHTING op het Besluitformulier - Voorstel met registratienummer 2015/2302.

TOELICHTING op het Besluitformulier - Voorstel met registratienummer 2015/2302. Openbaar Besluit Projectmanagement Registratienummer : 2015/2321 Datum : 16 januari 2015 Opgesteld door : J.A. Pierik Onderwerp: Uitspreken voorkeur variant treinstation Hazerswoude-Koudekerk TOELICHTING

Nadere informatie

Team ORB. gfedcb. gfedc OR. Besluitenlijst d.d. d.d. gfedc gem.secr.

Team ORB. gfedcb. gfedc OR. Besluitenlijst d.d. d.d. gfedc gem.secr. Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Team ORB Akoestische maatregelen spoorbrug Brinkgreverweg 1- Notagegevens Notanummer 711170 Datum 29-5-2012 Programma: 03. Leefomgeving Portefeuillehouder

Nadere informatie

Dialoog veehouderij Venray

Dialoog veehouderij Venray Dialoog veehouderij Venray aanbevelingen dialoog veehouderij gemeente Venray Datum 21 december 2016 Portefeuillehouder Martijn van der Putten Team RO Naam steller Jos Kniest De onderstaande aanbevelingen

Nadere informatie

Naam en telefoon. Adriaan Vos, 9275 Afdeling. Portefeuillehouder

Naam en telefoon. Adriaan Vos, 9275 Afdeling. Portefeuillehouder Onderwerp Fietsenstalling Spoorlaan Datum April 2016 Naam en telefoon Adriaan Vos, 9275 Afdeling GIBORVS Portefeuillehouder Gé Wagemakers Wat adviseer je te besluiten? 1. De fietsenstalling Spoorlaan in

Nadere informatie

Jaarlijks werkplan voor Stationsgebied Den Haag Mariahoeve 2011

Jaarlijks werkplan voor Stationsgebied Den Haag Mariahoeve 2011 NS Stations Stationsmanagement Gemeente Den Haag Jaarlijks werkplan voor Stationsgebied Den Haag Mariahoeve 2011 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Jaarlijks werkplan 2011 4 3 Gebiedsafbakening 6 4 Documenten,

Nadere informatie

Aanleiding. Concessie. Aan de leden van de Statencommissie Economie en Mobiliteit

Aanleiding. Concessie. Aan de leden van de Statencommissie Economie en Mobiliteit Aan de leden van de Statencommissie Economie en Mobiliteit Datum : Briefnummer : 2007-41.069, VV Zaaknummer: 56530 Behandeld door : Bonder T. Telefoonnummer : (050) 316 4109 Antwoord op : Bijlage : 1 Onderwerp

Nadere informatie

OV SAAL MLT. Openbaar Vervoer Schiphol- Amsterdam Almere Lelystad Middellange Termijn

OV SAAL MLT. Openbaar Vervoer Schiphol- Amsterdam Almere Lelystad Middellange Termijn OV SAAL MLT Openbaar Vervoer Schiphol- Amsterdam Almere Lelystad Middellange Termijn Presentatie Klankbordgroep Cees de Vries regiodirecteur ProRail Inhoud: OV SAAL MLT in context Toelichting verkende

Nadere informatie

TOEZICHT OP DE TAAKUITVOERING VAN TOEZICHT EN HANDHAVING DOOR DE GEMEENTE. Leiderdorp

TOEZICHT OP DE TAAKUITVOERING VAN TOEZICHT EN HANDHAVING DOOR DE GEMEENTE. Leiderdorp TOEZICHT OP DE TAAKUITVOERING VAN TOEZICHT EN HANDHAVING DOOR DE GEMEENTE Leiderdorp Plaats : Leiderdorp Gemeentenummer : 0547 Onderzoeksnummer : 281765 Datum onderzoek : 10 november - 23 december 2014

Nadere informatie

FIETSEN IN UTRECHT 11 juni 2014. Frans Jan van Rossem Programmamanager Fiets, Gemeente Utrecht

FIETSEN IN UTRECHT 11 juni 2014. Frans Jan van Rossem Programmamanager Fiets, Gemeente Utrecht FIETSEN IN UTRECHT 11 juni 2014 Frans Jan van Rossem Programmamanager Fiets, Gemeente Utrecht 8-5-2006 Utrecht Fietsstad, aantrekkelijk en bereikbaar. De groei van het fietsverkeer is hoog en Utrecht wil

Nadere informatie

mmmt» Etten-L#or 3 0HAARI 2016 JA NEE voortgangsrapportage aan over het project realiseren Nieuwe Nobelaer en zwembad De Banakker.

mmmt» Etten-L#or 3 0HAARI 2016 JA NEE voortgangsrapportage aan over het project realiseren Nieuwe Nobelaer en zwembad De Banakker. mmmt» Etten-L#or 3 0HAARI 2016 ETTENILEUR Aan de raad J' JA NEE Gemeente Etten-Leur Roosendaalseweg 4 4875 AA Etten-Leur Postbus 10.100 4870 GA Etten-Leur T: 14 076 E: info@etten-leur.nl I: www.etten-leur.nl

Nadere informatie

Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale Staten om:

Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale Staten om: STATENBRIEF Onderwerp: Treinverbinding Tiel-Arnhem Portefeuillehouder: Bieze Kerntaak/plandoel: Kerntaak; regionale bereikbaarheid en regionaal openbaar vervoer Plandoel 1: In stand houden en verbeteren

Nadere informatie

Plan van aanpak Centrum Jeugd en Gezin BMWE-gemeenten Februari 2010

Plan van aanpak Centrum Jeugd en Gezin BMWE-gemeenten Februari 2010 Plan van aanpak Centrum Jeugd en Gezin BMWE-gemeenten Februari 2010 1. Aanleiding De BMWE-gemeenten willen zoveel mogelijk gezamenlijk het Centrum Jeugd en Gezin realiseren. Dit plan van aanpak is hierop

Nadere informatie

Bestuursopdracht. Centrumvisie

Bestuursopdracht. Centrumvisie Bestuursopdracht Centrumvisie Bestuursopdracht Centrumvisie Opdrachtgever: Auteur: gemeente Scherpenzeel afdeling Ruimte en Groen W. Hilbink/W.Algra Datum: 2 december 2014 Centrumvisie Scherpenzeel -1-

Nadere informatie

Aanvragen in Subsidieaanvraag BDU Kleine Infrastructuur 2016

Aanvragen in Subsidieaanvraag BDU Kleine Infrastructuur 2016 Algemene aspecten: Aanvragen indienen: eind 2015. Voorlopige gunning voor 1 november 2016. Uitvoering 2016/2017 Aanvragen in 2015 De Draai - Van Veenweg - Voetpad naast Van Veenweg - Knip Van Veenweg (afhankelijk

Nadere informatie

Concept Startnotitie gedeelde verantwoordelijkheid tennis en voetbal

Concept Startnotitie gedeelde verantwoordelijkheid tennis en voetbal Concept Startnotitie gedeelde verantwoordelijkheid tennis en voetbal Versie 28 oktober 2014 1. Inleiding Op 25 februari 2014 heeft het college van B&W van de gemeente Menterwolde o.a. besloten: het gaan

Nadere informatie

A Voortgangsrapportage / aanvraag subsidie 1

A Voortgangsrapportage / aanvraag subsidie 1 Factsheet aanvraag MIP en/of RSP subsidie T&B en/of Infra H & Q A Voortgangsrapportage / aanvraag subsidie 1 Projectnummer/-naam B.031 OV-transferium Winsum (realisatie HOV-as en bereikbaarheid Transferium

Nadere informatie

Geachte heer, mevrouw,

Geachte heer, mevrouw, aan gemeente Amsterdam Dienst Metro postbus 95089 1090 HB Amsterdam datum : 12 juli 2012 uw kenmerk : - ons kenmerk : 2012/5163/bm-rar bijlage(n) : 1 onderwerp : reactie inrichting en gebruik ov knooppunt

Nadere informatie

Tweede fase RegioTram

Tweede fase RegioTram Tweede fase RegioTram Doorrijden de regio in Regiobijeenkomst Raden en Staten Kees Anker RGA 1 Netwerkanalyse 2006 Goede bereikbaarheid noodzakelijk voor economische ontwikkeling stad en regio. Dagelijkse

Nadere informatie

Programma Spoorplan Noord-Nederland

Programma Spoorplan Noord-Nederland Programma Spoorplan Noord-Nederland Samenwerken aan optimale bereikbaarheid ProRail, Peter Stam en Jan Mulder 13 mei 2014 / 1 Agenda ProRail Spoorplan Noord Nederland Intermezzo Friese projecten Belangrijke

Nadere informatie

STATIONS OUTILLAGE. Delfzijl datum 13-10-2014 versie 1.0

STATIONS OUTILLAGE. Delfzijl datum 13-10-2014 versie 1.0 STATIONS OUTILLAGE Delfzijl datum 13-10-2014 versie 1.0 STATIONS OUTILLAGE Delfzijl Stationsoutillage Groningse stations Delfzijl versie 1.0 datum 13-10-2014 versie 1.0 2 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE...

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 323478. Raadsvergadering van 8 maart 2012 Agendanummer: 10.2

RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 323478. Raadsvergadering van 8 maart 2012 Agendanummer: 10.2 RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 323478 Raadsvergadering van 8 maart 2012 Agendanummer: 10.2 Onderwerp: Achterstanden met betrekking tot de afgifte van gebruiksvergunningen en -meldingen Verantwoordelijk

Nadere informatie

Toiletten op regionale stations Uitwerking Motie 61 Provincie Gelderland

Toiletten op regionale stations Uitwerking Motie 61 Provincie Gelderland Plan van Aanpak Toiletten op regionale stations Uitwerking Motie 61 Provincie Gelderland Wat willen we bereiken? Provincie Gelderland wil in 2015 op alle regionale stations in Gelderland waar nog geen

Nadere informatie

Wayfinding veel voorkomende issues

Wayfinding veel voorkomende issues Wayfinding veel voorkomende issues Wayfinding OV-knooppunten > September 2013 Format. Toelichting Visualisaties lopend ) Bij Amstelveenseweg wachten mensen op het fietspad door gebrek aan ruimte bij de

Nadere informatie

Projectplan Detailhandelsvisie gemeente Drimmelen, alle kernen

Projectplan Detailhandelsvisie gemeente Drimmelen, alle kernen Projectplan Detailhandelsvisie gemeente Drimmelen, alle kernen Afdeling grondgebied 26-0-205 INLEIDING Voor u ligt het projectplan Detailhandelsvisie gemeente Drimmelen, alle kernen. 2 AANLEIDING PROJECT

Nadere informatie

PARKEREN STATIONSOMGEVING DIEREN GEMEENTE RHEDEN. Eindrapport d.d. 8 mei 2013

PARKEREN STATIONSOMGEVING DIEREN GEMEENTE RHEDEN. Eindrapport d.d. 8 mei 2013 PARKEREN STATIONSOMGEVING DIEREN GEMEENTE RHEDEN Eindrapport d.d. 8 mei 2013 1 2 Inhoud 1 INLEIDING 3 1.1 Aanleiding 3 1.2 Uitgangspunten 3 2 HUIDIGE PARKEERSITUATIE 4 2.1 Inleiding 4 2.2 Huidige parkeercapaciteit

Nadere informatie

BRZO zowel BRZO als VT-CHEMIE. Provincie Provincie Provincie Totaal

BRZO zowel BRZO als VT-CHEMIE. Provincie Provincie Provincie Totaal PROJECTOPDRACHT Naam deelproject : VORMGEVING BRZO-RUD NOORD-NEDERLAND (LAT-RB) Opdrachtgever : Dick Bresser, namens de noordelijke regisseurs RUD Projectleider : Jan Smittenberg Organisatie : Provincie

Nadere informatie

Voortgangsrapportage klantentoets Technische Hygiënezorg (THZ) Kindercentra

Voortgangsrapportage klantentoets Technische Hygiënezorg (THZ) Kindercentra Voortgangsrapportage klantentoets Technische Hygiënezorg (THZ) Kindercentra Aanbeveling klantentoets Actie Ondernomen acties Wanneer gereed 1. In het onderzoeksrapport Resultaten Klantentoets Technische

Nadere informatie

Hoezo, fietsparkeren lastig? 03/06/2016 1

Hoezo, fietsparkeren lastig? 03/06/2016 1 Hoezo, fietsparkeren lastig? 03/06/2016 1 Fietsen stallen in het stationsgebied Folkert Piersma ProRail Project manager Business unit Stations Kees Peters I Movares I Stedenbouwkundig adviseur Inhoud:

Nadere informatie

Vergadering van 17 december 2013 bestemd voor de gemeenteraad

Vergadering van 17 december 2013 bestemd voor de gemeenteraad BESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 17 december 2013 bestemd voor de gemeenteraad nummer: 2013_BW_00791 Onderwerp Uitbreiden parkeren Station Sassenheim - vormend Beknopte samenvatting Voorgesteld wordt

Nadere informatie

Bijlage H.4: Eisen aan Treindiensten

Bijlage H.4: Eisen aan Treindiensten Bijlage H.4: Eisen aan Treindiensten In deze bijlage is beschreven welke Treindiensten de Inschrijver dient aan te bieden vanaf de start van de Concessies en waar Treindiensten aan moeten voldoen. Algemene

Nadere informatie

P & R Naar een gezamenlijke strategie Projectplan

P & R Naar een gezamenlijke strategie Projectplan P & R Naar een gezamenlijke strategie Projectplan Datum 26 mei 2010 dsfgsdfgasdfg Kantoorgebouw Leeuwensteyn Jaarbeursplein 15, 3521 AM Utrecht Postbus 24051, 3502 MB Utrecht T 030 291 82 20 E secretariaat@ov-bureaurandstad.nl

Nadere informatie

VRIJGAVE INSPRAAK FIETSVERBINDING KRUISPUNT WALDORPSTRAAT-VIADUCTWEG (ONDERDEEL STERFIETSROUTE RIJSWIJK/DELFT)

VRIJGAVE INSPRAAK FIETSVERBINDING KRUISPUNT WALDORPSTRAAT-VIADUCTWEG (ONDERDEEL STERFIETSROUTE RIJSWIJK/DELFT) RIS297062 VRIJGAVE INSPRAAK FIETSVERBINDING KRUISPUNT WALDORPSTRAAT-VIADUCTWEG (ONDERDEEL STERFIETSROUTE RIJSWIJK/DELFT) Het college van burgemeester en wethouders van Den Haag, overwegende dat: - het

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp Vaststellen vervolgtraject project herinrichting Loswal fase 1

Raadsvoorstel. Onderwerp Vaststellen vervolgtraject project herinrichting Loswal fase 1 Raadsvoorstel Onderwerp Vaststellen vervolgtraject project herinrichting Loswal fase 1 Raadsvergadering 17 december 2009 Agendapunt Portefeuillehouder G.J. Bos Afdeling Ambtenaar Ruimte en Wonen C. Rijnen

Nadere informatie

Organisatiestructuur jeugdbeleid: De jeugd en haar toekomst

Organisatiestructuur jeugdbeleid: De jeugd en haar toekomst Organisatiestructuur jeugdbeleid: De jeugd en haar toekomst Inleiding Op de slotbijeenkomst is in de workshop Organisatiestructuur naar voren gekomen dat de taken en de verantwoordelijkheden van de deelnemers

Nadere informatie

Het college gaat akkoord met de gebiedsontwikkeling in de directe omgeving van treinstation

Het college gaat akkoord met de gebiedsontwikkeling in de directe omgeving van treinstation Samenvatting Het college gaat akkoord met de gebiedsontwikkeling in de directe omgeving van treinstation Maastricht - Noord. Deze ontwikkeling voorziet in de uitbreiding van de bestaande P&R - voorziening,

Nadere informatie

Randstadspoor: meer dan rails leggen. Specialisten buigen zich over financiering. Regio praat mee over dienstregeling NS

Randstadspoor: meer dan rails leggen. Specialisten buigen zich over financiering. Regio praat mee over dienstregeling NS De bouw van stations en spoorverbredingen in de regio Utrecht gaat door, dankzij het projectbesluit van de minister van Verkeer en Waterstaat. Nu zijn de regio en NS aan zet om afspraken te maken over

Nadere informatie

Projectplan Herinrichting van het Zuidelijk Stationsgebied Gouda

Projectplan Herinrichting van het Zuidelijk Stationsgebied Gouda Projectplan Herinrichting van het Zuidelijk Stationsgebied Gouda Bewonersinitiatief Versie 1.1 augustus 2013 Inhoudsopgave A Inleiding... 2 B Aanpak van het project... 2 1 Vaststellen plangebied en uitgangssituatie...

Nadere informatie

Plan van Aanpak Verkeersveiligheid op Het Lint

Plan van Aanpak Verkeersveiligheid op Het Lint Plan van Aanpak Verkeersveiligheid op Het Lint Afdeling Leefomgeving Fysiek Versie 4 november 2016 Inhoudsopgave 1. Aanleiding en doelstelling... 3 2. Organisatie... 3 3. Wie zijn betrokken en wat is hun

Nadere informatie

Rotterdam- Alexander. Bereikbaarheid in. Bereikbaarheid en verbetering leefomgeving! Samen aanpakken. Meedenken?

Rotterdam- Alexander. Bereikbaarheid in. Bereikbaarheid en verbetering leefomgeving! Samen aanpakken. Meedenken? Bereikbaarheid in Rotterdam- Alexander Het belang van een goede bereikbaarheid in het gebied Bereikbaarheid en verbetering leefomgeving! Opkomende ontwikkelingen Samen aanpakken Meedenken? Een goede bereikbaarheid

Nadere informatie

Concept begroting 2009

Concept begroting 2009 Concept begroting 2009 Colofon Datum/versie: april 2008 Documentnaam: concept begroting 2009 Opgesteld door: Ondersteund door: stuurgroep Regio Groningen-Assen projectbureau Regio Groningen-Assen Status:

Nadere informatie

Pallas Advies. Bedrijfsinformatie

Pallas Advies. Bedrijfsinformatie Pallas Advies Bedrijfsinformatie Wat is Pallas Advies? Pallas Advies ondersteunt en adviseert overheidsorganisaties op het gebied van parkeren, mobiliteit en (reis)informatie. De ondersteuning kan op meerdere

Nadere informatie

SWOT - analyse. november 2007 van Dromen naar Scoren 1

SWOT - analyse. november 2007 van Dromen naar Scoren 1 SWOT - analyse Een handige methode om uw organisatie te leren kennen en te kijken waar uw organisatie staat en naartoe moet, is de SWOT-analyse. De vier letters staan voor Strengths, Weaknesses, Opportunities

Nadere informatie

GOEDE REIS! speciale editie. Check onze nieuwe dienstregeling, dan bent u altijd op tijd

GOEDE REIS! speciale editie. Check onze nieuwe dienstregeling, dan bent u altijd op tijd GOEDE REIS! speciale editie Check onze nieuwe dienstregeling, dan bent u altijd op tijd 04 08 INHOUD Deal? Bus 20,- p/m Klaar met je studie? Arriva Dalvrij Deal! Trein & Bus 45,- p/m Na je studie gewoon

Nadere informatie

Arriva Openbaar Vervoer N.V. Afdeling trein noordelijke lijnen T.a.v. mevrouw Dubben Postbus 626 8440 AP Heerenveen. Beste mevrouw Dubben,

Arriva Openbaar Vervoer N.V. Afdeling trein noordelijke lijnen T.a.v. mevrouw Dubben Postbus 626 8440 AP Heerenveen. Beste mevrouw Dubben, Pagina 1 van 5 Arriva Openbaar Vervoer N.V. Afdeling trein noordelijke lijnen T.a.v. mevrouw Dubben Postbus 626 8440 AP Heerenveen Plaats en datum: Leeuwarden 28-07-2014 Onderwerp: Advies dienstregeling

Nadere informatie

Decentralisatie Jeugdzorg FoodValley: Elke jeugdige telt en doet mee. Afsprakenset Versie 23 januari 2013

Decentralisatie Jeugdzorg FoodValley: Elke jeugdige telt en doet mee. Afsprakenset Versie 23 januari 2013 Decentralisatie Jeugdzorg FoodValley: Elke jeugdige telt en doet mee. Afsprakenset 2013-2015 Versie 23 januari 2013 Doel: Vanaf 1 januari 2015 zijn de gemeenten in de FoodValley in staat om de zorg voor

Nadere informatie

Nota Veegplannen 2014 gemeente Valkenswaard

Nota Veegplannen 2014 gemeente Valkenswaard Nota Veegplannen 2014 gemeente Valkenswaard gemeente Valkenswaard Team Ruimtelijke ontwikkeling en economie 25-09-2013 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 2. Definitie 3 3. Vergelijking veegplannen en postzegelbestemmingsplannen

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: Kredietaanvraag I Project Digitalisering Reg.nummer: M&S/ICT 2009 / 207223

Raadsstuk. Onderwerp: Kredietaanvraag I Project Digitalisering Reg.nummer: M&S/ICT 2009 / 207223 Raadsstuk Onderwerp: Kredietaanvraag I Project Digitalisering Reg.nummer: M&S/ICT 2009 / 207223 1. Inleiding Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen hebben in 2006 afspraken gemaakt over een uitvoeringsagenda

Nadere informatie

Onderwerp : Upgrade brandweerkazernes Usquert en Uithuizermeeden; Voorbereiding brandweerzorg Eemshaven

Onderwerp : Upgrade brandweerkazernes Usquert en Uithuizermeeden; Voorbereiding brandweerzorg Eemshaven Nummer : 09-04.2014 Onderwerp : Upgrade brandweerkazernes Usquert en Uithuizermeeden; Voorbereiding brandweerzorg Eemshaven Korte inhoud : De brandweerkazernes in Uithuizermeeden en Usquert voldoen al

Nadere informatie

Aantal bijlagen: 1 Agendapunt: 10. Onderwerp Vervolg kleinschalige recreatieknooppunten op het boerenerf

Aantal bijlagen: 1 Agendapunt: 10. Onderwerp Vervolg kleinschalige recreatieknooppunten op het boerenerf Adviescommissie 30 maart 2010 Dagelijks bestuur 8 april 2010 / 10 juni 2010 (mondeling) Algemeen bestuur 1 juli 2010 Aantal bijlagen: 1 Agendapunt: 10 Onderwerp Vervolg kleinschalige recreatieknooppunten

Nadere informatie

Reactiedocument Gemeente Noordenveld werkgroep Norgerduinen. Versie 3 september 2013

Reactiedocument Gemeente Noordenveld werkgroep Norgerduinen. Versie 3 september 2013 Reactiedocument Gemeente Noordenveld werkgroep Norgerduinen Versie 3 september 2013 Voorwoord Tijdens de behandeling van het bestemmingsplan Norgerduinen in de raadscommissie van 7 december 2011 is door

Nadere informatie

Wij gaan er van uit u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Wij gaan er van uit u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. H^AARjrrnerend telefoon 0299-452452 telefax 0299-452124 Aan de leden van de gemeenteraad uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum Projectstatusrapportage 2e kwartaal 2013 Geachte leden, Bijgaand ontvangt

Nadere informatie

Projectplan Monitor bevordering arbeidsparticipatie (2009-2012)

Projectplan Monitor bevordering arbeidsparticipatie (2009-2012) -1- Projectplan Monitor bevordering arbeidsparticipatie (2009-2012) 1 Aanleiding voor het project Arbeidsparticipatie is een belangrijk onderwerp voor mensen met een chronische ziekte of functiebeperking

Nadere informatie

afspraken bij collectieve woningverbetering

afspraken bij collectieve woningverbetering afspraken bij collectieve woningverbetering contact Beukenlaan 3 Hoogezand t 088 20 33 000 Postbus 7104 9701 JC Groningen info@lefier.nl www.lefier.nl inhoudsopgave inleiding 4 1 hoe en wanneer informeren

Nadere informatie

Convenant Versterking Samenwerking Verkeer en Vervoer

Convenant Versterking Samenwerking Verkeer en Vervoer Convenant Versterking Samenwerking Verkeer en Vervoer 1 december 2014, eindversie ten behoeve van de ondertekening door de vertegenwoordigers van het het openbaar lichaam Stadsregio Amsterdam, de gemeenten

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief B&W vergadering 27 januari 2009

Raadsinformatiebrief B&W vergadering 27 januari 2009 Raadsinformatiebrief B&W vergadering 27 januari 2009 Steller : A. Vlug Telefoonnummer: 0343-565853 E-mailadres : Sandro.Vlug@heuvelrug.nl Onderwerp : verkeerslicht busstation Driebergen-Zeist Geachte leden

Nadere informatie

Sturen op zichtbare resultaten met het Actieprogramma Versterking binnenstad Winschoten

Sturen op zichtbare resultaten met het Actieprogramma Versterking binnenstad Winschoten Sturen op zichtbare resultaten met het Actieprogramma Versterking binnenstad Winschoten 16 april 2015 2012 Overview Actieprogramma Nov.: Provincie agendeert Actieprogramma LEW 2013 Mrt.: start ontwikkeling

Nadere informatie

Openbaar Vervoer in Limburg Zorgeloos reizen van deur tot deur

Openbaar Vervoer in Limburg Zorgeloos reizen van deur tot deur Openbaar Vervoer in Limburg Zorgeloos reizen van deur tot deur Zorgeloos reizen van deur tot deur Woon je in de stad of in een kleine kern, ga je naar je werk, of reis je in je vrije tijd; het Limburgs

Nadere informatie

Antwoord 1 Ja. Schiedam Centrum is een van de regionale knooppunten, vergelijkbaar met stations als Rotterdam Blaak en Rotterdam Alexander:

Antwoord 1 Ja. Schiedam Centrum is een van de regionale knooppunten, vergelijkbaar met stations als Rotterdam Blaak en Rotterdam Alexander: > Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Plesmanweg 1-6 2597 JG Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070-456

Nadere informatie

SCHRIFTELIJKE VRAGEN AAN HET COLLEGE

SCHRIFTELIJKE VRAGEN AAN HET COLLEGE SCHRIFTELIJKE VRAGEN AAN HET COLLEGE Pagina 1 van 5 Fractiesecretariaat Ad van Heuven Jachthoeve 9 3992 NT Houten advanheuven@planet.nl www.groenlinks.nl\lokaal\houten Zenden aan: gemeentehuis@houten.nl

Nadere informatie

Zienswijzennota. ontwerp bestemmingsplan Nijmegen Centrum- Stationsomgeving

Zienswijzennota. ontwerp bestemmingsplan Nijmegen Centrum- Stationsomgeving Zienswijzennota ontwerp bestemmingsplan Nijmegen Centrum- Stationsomgeving Gemeente Nijmegen Afdeling Stadsontwikkeling November 2012 1 Inleiding Het ontwerp bestemmingsplan Nijmegen Centrum-Stationsomgeving

Nadere informatie

Vervoersknooppunt voor 110.000 reizigers per dag

Vervoersknooppunt voor 110.000 reizigers per dag Vervoersknooppunt voor 110.000 reizigers per dag Een aantrekkelijk gebied, met een uitgebreid aanbod aan werkgelegenheid Onder de noemer Arnhem Centraal ondergaan station Arnhem en zijn directe omgeving

Nadere informatie

Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der Meer)

Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der Meer) Vergadering: 11 december 2012 Agendanummer: 12 Status: Besluitvormend Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 E mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der

Nadere informatie