Concept Raadsvoorstel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Concept Raadsvoorstel"

Transcriptie

1 Concept Raadsvoorstel Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Agendapunt: Sliedrecht, 2 juni 2009 Onderwerp Samenwerkingsovereenkomst (SOK) Merwede-Lingelijn. Samenvatting. In juli 2006 werd de Bestuursovereenkomst Merwede-Lingelijn met de zeven gemeenten en de provincie Zuid-Holland gesloten om te komen tot het opwaarderen van deze spoorlijn tot een volwaardige openbaar vervoer functie. In deze periode vindt er bij de deelnemende gemeenten de definitieve besluitvorming plaats over het aangaan van een samenwerkingsovereenkomst (SOK) ten behoeve van het realiseren van vijf nieuwe stations en het opwaarderen van de bestaande stations. Voor Sliedrecht betekent dit dat uw raad verzocht wordt in te stemmen met de realisatie van het Kwadrantenknooppunt Baanhoek met het nieuwe station Baanhoek, het verbeteren van het bestaande station Sliedrecht en het beschikbaar stellen van de daarvoor benodigde middelen. Aanleiding (alle genoemde bedragen zijn excl. btw) Vanaf 10 december 2006, tevens de ingangsdatum van de nieuwe dienstregeling, verzorgt Arriva het treinvervoer op de Merwede-Lingelijn (Dordrecht-Gorinchem). De lijn is onderdeel van de openbaarvervoer concessie in het DAV-gebied. De Merwede-Lingelijn vormt de ruggengraat van het openbaar vervoer in de regio. De partijen leveren hieraan op verschillende manieren hun bijdrage. Zo neemt de Provincie de kosten op zich voor de verdubbeling van het spoor op 2 plaatsen per 2010, zodat een kwartiersfrequentie vanaf 2010 mogelijk is. De gemeenten nemen de kosten op zich van vijf nieuwe stations, als aanvulling op de bestaande stations in Sliedrecht, Hardinxveld-Giessendam (twee nieuwe stations), Gorinchem (Papland) en Leerdam (west). Gezamenlijk wordt er verder gezorgd voor een kwaliteitsimpuls van de bestaande stations. Arriva heeft vanaf september 2008 nieuwe treinen ingezet. Het doel is een tijdige, doelmatige, duurzame en veilige aanleg van de Merwede-Lingelijn. Hiermee wordt de ontwikkeling mogelijk van de ruimtelijke programma s rond deze lijn. Dit gebeurt integraal met alle betrokkenen langs deze lijn, in nauwe samenwerking met de Provincie en ProRail. Voor een uitgebreide beschrijving van de doelstelling wordt verwezen naar de bestuursovereenkomst Merwede- Lingelijn van juli Kwadrantenknooppunt Baanhoek Op 19 mei 2008 heeft uw Raad kennis genomen van het Voorlopig Ontwerp (VO) en bijhorende raming van 11 oktober 2007 van het Kwadrantenknooppunt Baanhoek. De bedragen kwamen toen uit op: - een totaalraming met als basis een SSK-raming (Standaard Systematiek Kostenramingen) van 8,650 mln.: 9,600 mln. - de dekking uit de diverse subsidies en eigen middelen: 8,547 mln. Toen is besloten om het VO van het Kwadrantenknooppunt Baanhoek (= halte Baanhoek met spoorviaduct en voorplein) uit te laten werken naar een Definitief Ontwerp (DO) met definitieve raming en

2 2 vervolgens een besluit over de totaalkosten van het project te nemen. De totaalraming van het VO op 19 mei 2008 was door ons 0,95 mln. hoger vastgesteld dan de SSK-raming. Op 14 oktober 2008 is er een informatieavond in de Lockhorst georganiseerd, waarbij het VO+ van het Kwadrantenknooppunt Baanhoek is gepresenteerd aan de inwoners van Sliedrecht en belanghebbenden. Bestaande Station In de SOK zijn ook de kwaliteitsverbeteringen van het bestaande station opgenomen. Hierin zit het aanpassen van de perrons en de sloop van het stationsgebouw uit Daarbij kan de knik in het fietspad, als gevolg van de sloop van het gebouw, sterk worden verbeterd. Ook wordt de oversteek voor de fietsers veiliger gemaakt. De herinrichting van het voorplein omvat het resterende deel tot en met de in te richten P+R op het voormalig door EKS gebruikte terrein en de gesubsidieerde onderdelen voor de fietsenstallingen. De Raad heeft bij de vaststelling van de begroting van 2007 besloten om een bedrag van voor het bestaande station en een bedrag van voor de inrichting van het voorterrein in de Reserve Infrastructuur op te nemen. Samenwerkingsovereenkomst Op 7 juli 2006 heeft gemeente Sliedrecht zich, met het tekenen van de bestuursovereenkomst Merwede-Lingelijn, ten doel gesteld om de nieuwe halte Sliedrecht-Baanhoek en de aanpassingen op het bestaande station te realiseren. De bestuursovereenkomst vormt de basis tot het sluiten van een SOK die gericht is op de gezamenlijke integrale realisering van het project Merwede-Lingelijn. Deze SOK is van belang om nadere afspraken vast te leggen omtrent ontwerp, organisatie, uitvoering, financiën en planning en geeft daarmee een logisch gevolg aan de bestuursovereenkomst. De SOK wordt ondertekend door zeven gemeenten, alsmede door de Provincie welke opdrachtgever is voor de spoorgerelateerde onderdelen. De gemeenten liften automatisch mee met het, door de Provincie bekostigde, vervangend vervoer en de treinvrije periodes (TVP s) tijdens de aanleg. Ook wordt het verwachte aanbestedingsvoordeel door het gezamenlijk aanbesteden vergroot door de betrokkenheid van de Provincie. Voor de uitvoering van de voorpleinen en de stationsomgeving van de bestaande en de nieuwe haltes zal een BV (de Merwede-Lingelijn Beheer BV) worden opgericht door de betrokken gemeenten. De BV is bedoeld ter bevordering van een bedrijfsmatige en marktgerichte ontwikkeling. Ten aanzien van het projectmanagement kan daadkrachtig worden gehandeld naar derden (zoals Pro-Rail, welke dit essentieel vindt voor het verloop van het project). Ook is het een goed instrument om opdrachten te kunnen verstrekken. De afspraak is dat in de BV elke gemeente garant zal staan voor de eigen projecten. De aannemers kunnen de BV wel als geheel aanspreken. Bij instemming met de SOK zal het college medewerking geven aan de oprichting van MLL Beheer BV en een uitvoeringsovereenkomst. Bij instemming met de SOK verzoeken wij u dan ook om in te stemmen met de oprichting van MLL Beheer BV. Ten behoeve van de SOK zijn in een allonge op de bestuursovereenkomst, nieuwe inzichten opgenomen ten opzichte van de bestuursovereenkomst. Deze allonge zal, bij instemming van de SOK, voorafgaand aan de SOK worden getekend. De inhoud van de allonge is meegenomen bij de opstelling van deze nota. Financiële aspecten en risico s Algemeen In de SOK verbinden de parijen zich aan de geraamde bedragen vóórdat er wordt aanbesteed. Wanneer bij de aanbieding van het Definitieve Ontwerp blijkt dat dit bedrag met meer dan 10% overschreden wordt, dan zullen de partijen zich beraden over de voortgang van het project. Dit kan als een Go/Nogo moment worden gezien. Ondertekening van de SOK impliceert dat we voor 10, % garant

3 3 zullen staan. Deze garantstelling heeft te maken met het aanbestedingstraject dat de Provincie volgt en haar verplichtingen ten aanzien van de vervoerder. Sliedrecht wenst geen overschrijding van het geraamde budget en zal hiertoe het project strak begeleiden. De aanbieding zal dus uitwijzen of de uitgaven binnen de beschikbare middelen vallen. Hierover zal begin 2010 worden geadviseerd Kwadrantenknooppunt Baanhoek Naar aanleiding van het Raadsbesluit van 19 mei 2008, is het voorlopig ontwerp (VO) van de halte Baanhoek op de Merwede-Lingelijn nader uitgewerkt tot een VO+. De bijhorende kostenraming, volgens de SSK methode, komt nu uit op 9,4 mln. Dit is afgerond 0,8 mln. meer dan de raming van het VO, welke op 19 mei 2008 aan uw raad is voorgelegd. In de nieuwe ramingen is reeds een maximale bezuinigingsslag gemaakt welke een besparing van 1,5 mln. heeft opgeleverd. Hierdoor is de watergang onder het spoorviaduct komen te vervallen en is de railinzetplaats verplaatst. De verschillen zijn door Movares in hoofdlijnen als volgt verklaard: meer grondwerk en kabels en leidingen 0,1 mln. hogere staalprijs 0,1 mln. uitwerking watergang en kunstwerk 0,4 mln. invulling PM-posten 0,2 mln. 0,8 mln. Het Kwadrantenknooppunt is voor 8,23 mln. gedekt uit subsidies en bijdragen, 0,40 mln. is beschikbaar in de ABR en 0,40 mln. is reeds beschikbaar gesteld uit de Reserve Infrastructuur. De totale opgenomen dekking voor dit onderdeel komt daarmee uit op 9,03 mln. Watercompensatie Als gevolg van de noodzakelijke bezuinigingsslag, zal de watergang onder het spoorviaduct komen te vervallen. Hierdoor moet er volgens de eisen van het Waterschap in hetzelfde peilgebied wateroppervlakte worden gecompenseerd. De benodigde m2 (21,8%) wateroppervlakte is aanwezig in de verloren punten ten oosten en ten westen van De Driehoek Noordwest ten noorden van Baanhoek- West. De kosten van een waterpartij zullen daar ook lager zijn. Het Waterschap heeft ons bevestigd, dat dit gebied in het zelfde peilgebied valt. Onze voorkeur gaat uit om het water in de oostelijke punt te compenseren. De kosten voor deze watercompensatie zijn verdisconteerd in de bezuinigingsslag. Bestaande station Momenteel is in de SOK voor het bestaande station een bedrag van in de planstudie opgenomen. Voor de inrichting van het voorplein zijn nog geen kosten geraamd, omdat deze nog optioneel zijn. Bij nadere uitwerking van de planstudie zal bepaald worden in hoeverre invulling kan worden gegeven aan het optionele deel. Op dit moment is voor de inrichting van het voorterrein ,- opgenomen in de begroting welke zal worden ingezet voor de noodzakelijke aanpassingen, te weten: het verbeteren van het fietspad langs het (te slopen) jaren 80-stationsgebouw en de fietsoversteek richting Stationsweg. Daarnaast is in de begroting is 0,40 mln. opgenomen, waarvan 0,025 als voorbereidingskrediet beschikbaar is gesteld, en is er aan subsidies en bijdragen een dekking van 0,54 mln. Voor de aankoop van het stationsgebouw uit 1985 en voor het voormalig door EKS gebruikte terrein, zal NS-poort een aanbieding uitbrengen waarbij ook overige NS-gronden worden aangeboden. We verwachten dat deze aanbieding op ca. 0,40 mln. zal uitkomen. De hoogte van de jaarlijkse kapitaallasten zal in dat geval ca ,- zijn en komen ten laste van de jaarlijkse exploitatie van de begroting. Over deze aanbieding wordt u te zijner tijd geadviseerd.

4 4 Overige kosten Naast de geraamde bedragen in de SOK zijn er de volgende kosten begroot: 0,4 mln. aan interne- en begeleidingskosten; 0,3 mln. voor een deel van de HOV-D dat net buiten het kwadrantenknooppunt valt, maar wel in de subsidie Mandenmaken 1 zit; de kosten voor een bouwweg door aan Van Erk en watercompensatie in De Driehoek Noordwest ; 0,8 mln. voor indexering naar 2010; van dit bedrag zal 0,1 mln. worden benut voor het te plaatsen aandelenkapitaal van de Merwede-Lingelijn Beheer BV welke na afloop wordt teruggestort. Risico s Met betrekking tot de btw dient gemeld te worden dat dit vraagstuk op dit moment bij het ministerie van Financiën ligt. De problematiek zoals de Merwede-Lingelijn die kent met betrekking tot de btw is een landelijk probleem. Binnen de diverse belastingdiensten in Nederland wordt wisselend gedacht over deze problematiek. Om deze reden heeft het Ministerie van Financiën besloten om, voor alle projecten waar dit probleem speelt, eenduidige wet- en regelgeving te gaan opstellen. Het is op dit moment niet zeker of de gemeenten dit bedrag kunnen terugvorderen. Het is onwaarschijnlijk dat het Ministerie zich op korte termijn uitspreekt over de bewuste casus. Dit betekent dat de uitkomst over de compenseerbaarheid van de btw moet worden losgekoppeld van het project, wil de voortgang niet verder in gevaar worden gebracht. De belastingdienst zal over aanverwante zaken geen toezeggingen doen totdat het Ministerie een uitspraak over deze kwestie doet. Gezien het belang van het project en de planning heeft de Provincie zich garant verklaard om, gelet op de gedachte van gezamenlijke verantwoordelijkheid, een deel van het btw-risico voor haar rekening te nemen. Het gaat hier om het risico indien het Ministerie mocht besluiten dat de btw niet terugvorderbaar is. Verder dient er in dit geval een overschrijding te zijn van de geraamde bedragen. Dus bij een overschrijding van 10,27 mln. gaat de Provincie 50% vergoeden van het overschreden btw-bedrag. Mocht er een positief saldo ontstaan op de scope, dan wordt dit saldo ingezet voor btw-compensatie. Het btw-risico voor de Sliedrechtse onderdelen komt uit op 0,6 mln. Indien de SOK-raming met dit bedrag wordt overschreden is de helft van deze btw voor rekening van de Provincie. Sliedrecht loopt daarmee het risico om de andere helft à 0,3 mln. bij te dragen. In de bijlage wordt dit risico nader onderbouwd. Hoewel de Provincie met deze garantstelling het vertrouwen aantoont in een positieve uitspraak van het Ministerie over de btw-kwestie, willen we deze 0,3 mln. opnemen als risico. In de projectramingen is reeds een post onvoorzien opgenomen van ruim 1 mln. Hiernaast stellen wij voor om ter afdekking van de overige risico s, het garant te stellen bedrag van 1,10 mln. (=10%) volgens de SOK tevens op te nemen als risico. Bij elkaar betekent dit dat er een bedrag van 1,4 mln. in de risicoparagraaf van de begroting zal moeten worden opgenomen. Controles en toetsen Op de SSK-raming is een second opinion uitgevoerd die wij vervolgens hebben teruggekoppeld naar de opstellers van de SSK-raming. Dit heeft ons doen besluiten om niet te tornen aan de ruime percentages uit de SSK waardoor we aan de veilige kant zitten. Naast de second opinion hebben wij ook een projectonderzoek laten uitvoeren. De rapportage hiervan geeft aan dat de gebruikte stukken, die betrekking hebben op de voorbereiding en de uitwerking van het project een gedegen en kwalitatief goede indruk maken, welke verder geen indicatie geven voor buitenproportionele projectrisico s. Voor de btw-kwestie is de deskundigheid van Deloitte ingeschakeld, wat geleid heeft tot deze SOK. Als laatste is de SOK juridisch getoetst door Ten Holter Advocaten. De adviezen van Ten Holter worden 1 op 1 overgenomen in de SOK en in de nader op te stellen stukken zoals de uitvoeringsovereen-

5 5 komst. De periodieke financiële verantwoording zal door middel van voortgangsrapportages aan het college van B&W worden gerapporteerd. Totaaloverzicht Merwede-Lingelijn Gelet op de voorgaande punten komen we uit op een totale raming van de Merwede-Lingelijn van 11,77 mln. en een totale beschikbare dekking van 10,04 mln. Dit komt neer op een verschil van 1,73 mln. waarvan wij u willen voorstellen om deze beschikbaar te stellen uit de ABR als aanvullend krediet voor de Merwede-Lingelijn. De kostenopstelling voor Sliedrecht ten aanzien van het project Merwede-Lingelijn komt er dan uit te zien zoals weergegeven op de volgende pagina.

6 6 FINANCIEEL OVERZICHT MERWEDE-LINGELIJN A. Raming Merwede-Lingelijn Raming SOK Raming Kwadrantenknooppunt Baanhoek (pp 2008) Raming Bestaande Station (pp 2008) Totaal raming SOK: 9,40 mln. 0,87 mln 10,27 mln. Raming overige kosten Interne en begeleidingskosten Deel HOV-D, aanleg bouwweg en watercompensatie Indexering naar 2010 (hiervan 0,1 mln. te gebruiken voor het aandelen kapitaal welke na afloop wordt teruggestort) Totaal raming overige kosten: Totaal raming Merwede-Lingelijn (A): 0,4 mln 0,3 mln 0,8 mln 1,50 mln. 11,77 mln. B. Dekking Merwede-Lingelijn Dekking Kwadrantenknooppunt Baanhoek Subsidies en bijdragen (pp 2010): -Subsidie spoorse doorsnijding door Ministerie V&W -Subsidie Provincie Fietsenplaatsen -Subsidie Provincie Zuid-Holland voor P+R -Subsidie Mandenmaken I (HOV-D) voor doorbraak in de spoordijk (waarvan 0,125 mln. als voorbereidingskrediet beschikbaar is gesteld) -Subsidie Mandenmaken I (recreatief knooppunt) voor het station Baanhoek -Bijdrage uit Exploitatie Baanhoek-West voor tunnel Totaal Subsidies en bijdragen: 1,43 mln. 0,12 mln. 0,14 mln. 3,00 mln. 1,20 mln. 2,34 mln. 8,23 mln. Opgenomen in de begroting: -Reserve Infrastructuur (reeds geheel beschikbaar als voorbereidingskrediet) 0,40 mln. -ABR (programma begroting 2008) 0,40 mln. Totaal opgenomen in de begroting: 0,80 mln. Totaal dekking voor Kwadrantenknooppunt Baanhoek: Af: 9,03 mln. Dekking bestaande station Subsidies en bijdragen (pp 2010): -Subsidie Provincie voor investering perrons -Subsidie ProRail en Provincie tbv uitbreiding fietsplaatsen -Subsidie Provincie voor uitbreiding P+R Totaal Subsidies en bijdragen: 0,26 mln. 0,11 mln. 0,17 mln. 0,54 mln. Opgenomen in de begroting: -Reserve Infrastructuur (waarvan reeds beschikbaar als voorbereidingskrediet) t.b.v. het bestaande station 0,40 mln. -Reserve Infrastructuur, t.b.v. inrichting van het voorterrein 0,07 mln. Totaal opgenomen in de begroting: 0,47 mln. Totaal dekking voor het bestaande station: Af: 1,01 mln. C. Benodigd aanvullend krediet (A-B): 1,73 mln. Op te nemen in risicoparagraaf begroting: 1,4 mln.

7 7 Alternatieven, keuze en overwegingen t.a.v. het voorstel: Bezuinigen Er is reeds een bezuinigingsslag doorgevoerd van 1,5 mln. Een extra bezuinigingsslag, zoals het korter maken van het viaduct, een tunnel of helemaal geen onderdoorgang, is niet zinvol omdat de dekking grotendeels is opgebouwd uit de subsidies die gerelateerd zijn aan de spoorse doorsnijding of die van de HOV-D, daarnaast gelden er afspraken in verband met de kwaliteitsimpuls. Niet tekenen van de SOK In principe is het mogelijk om de SOK niet te ondertekenen. In dat geval gelden voor Sliedrecht de afspraken uit de Bestuursovereenkomst. De ambities zullen dan in verband met planning en kosten niet meer haalbaar zijn. Het gevolg daarvan is dat de bestuursovereenkomst ontbonden moet worden. Daarmee wordt dan afgezien van de beoogde doelstelling om de nieuwe halte Sliedrecht-Baanhoek en de aanpassingen op het bestaande station te realiseren. Ook zal afstand gedaan moeten worden van de beschikbare subsidies (ca. 6 mln.). De gemaakte kosten aan voorbereiding komen dan neer op ca ,- en komen ten laste van de Sliedrechtse begroting. Daarnaast kan er gerekend worden op schadeclaims. Gezien het bovenstaande, adviseren wij u om deel te nemen in de SOK van 28 april Algemeen Projectbeheersing Het is van groot belang om de aspecten kwaliteit, tijd en geld nauwlettend te volgen. De planning is namelijk krap en door de tussenkomst van meerdere partijen is er minder grip op geld en kwaliteit. Het verdient de aanbeveling om extra aandacht te besteden aan het controleren van prijsopstellingen, ontwerpen en planningen. In de uitvoeringsovereenkomst die als gevolg van de SOK wordt getekend, zullen deze zaken goed geregeld moeten worden. Planning Globaal ziet de planning er na instemming door uw raad er als volgt uit: - medio 2009 Ondertekening SOK in de stuurgroep. - 3 e kwartaal 2009 Oprichting Merwede-Lingelijn Beheer BV en het sluiten van de uitvoeringsovereenkomst. - eind 2009 Aanbiedingen - medio 2010 Start werkzaamheden. - eind 2011 Einde werkzaamheden en later Nazorgfase. Communicatie: Op 14 oktober 2008 is er een informatieavond in de Lockhorst georganiseerd waarbij het VO+ is gepresenteerd. Verder ligt er vanuit de Merwede-Lingelijn een uitgebreid communicatieplan aan het project ten grondslag. Vervolgtraject Indien uw raad op 6 juli 2009 instemt, kan de SOK ondertekend worden. Daarna zal de Merwede- Lingelijn Beheer BV worden opgericht en kan de uitvoeringsovereenkomst getekend worden. Elk kwartaal zullen wij uw raad rapporteren over de financiële stand van zaken en de voortgang van het werk.

8 8 Advies opiniërende bijeenkomst Voorgesteld besluit: In te stemmen met (genoemde bedragen zijn excl. btw): 1. het aangaan van de SOK Merwede-Lingelijn van 28 april de oprichting van en deelname aan de Merwede-Lingelijn Beheer bv en hiervoor na deze besluitvorming, op basis van gemeentewet artikel 160 lid 3, goedkeuring aan het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland te vragen; 3. het inzetten van 11,77 mln. voor de realisatie van het Kwadrantenknooppunt Baanhoek (waarvan reeds 0,525 mln. beschikbaar is als voorbereidingskrediet) en voor de aanpak van het bestaande station (waarvan reeds 0,025 beschikbaar is als voorbereidingskrediet); 4. de dekking van het nog beschikbaar te stellen bedrag van 11,22 mln., door: a. een voorschot op de diverse subsidies en de bijdragen van: 8,65 mln. b. een bijdrage uit de ABR (programmabegroting 2008) voor station Baanhoek: 0,40 mln. c. een bijdrage uit de Reserve Infrastructuur voor het bestaande station (Programmabegroting 2007) van: 0,38 mln. - een bijdrage uit de Reserve Infrastructuur t.b.v. het voorterrein van het bestaande station (Programmabegroting 2007) van: 0,07 mln. d. een aanvullend krediet uit de ABR van: 1,73 mln. (Totaal: 11,22 mln.) Burgemeester en Wethouders van Sliedrecht, de secretaris, de burgemeester, M.J. Verhoef M.C. Boevée

9 9 Concept Raadsbesluit O n d e r w e r p: Samenwerkingsovereenkomst (SOK) Merwede-Lingelijn. De raad van de gemeente Sliedrecht; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 2 juni 2009; b e s l u i t : (genoemde bedragen zijn excl. btw) 5. het aangaan van de SOK Merwede-Lingelijn van 28 april de oprichting van en deelname aan de Merwede-Lingelijn Beheer bv en hiervoor na deze besluitvorming, op basis van gemeentewet artikel 160 lid 3, goedkeuring aan het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland te vragen; 7. het inzetten van 11,77 mln. voor de realisatie van het Kwadrantenknooppunt Baanhoek (waarvan reeds 0,525 mln. beschikbaar is als voorbereidingskrediet) en voor de aanpak van het bestaande station (waarvan reeds 0,025 beschikbaar is als voorbereidingskrediet); 8. de dekking van het nog beschikbaar te stellen bedrag van 11,22 mln., door: a. een voorschot op de diverse subsidies en de bijdragen van: 8,65 mln. b. een bijdrage uit de ABR (programmabegroting 2008) voor station Baanhoek: 0,40 mln. c. een bijdrage uit de Reserve Infrastructuur voor het bestaande station (Programmabegroting 2007) van: 0,38 mln. - een bijdrage uit de Reserve Infrastructuur t.b.v. het voorterrein van het bestaande station (Programmabegroting 2007) van: 0,07 mln. d. een aanvullend krediet uit de ABR van: 1,73 mln. (Totaal: 11,22 mln.) Vastgesteld in de openbare vergadering van de raad der gemeente Sliedrecht op 6 juli 2009 De griffier, De voorzitter, A. Overbeek M.C. Boevée

Aan de raad van de gemeente Sliedrecht

Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Raadsvoorstel Concept Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Agendapunt: Sliedrecht, 29 maart 2011 Onderwerp: Comptabiliteitsbesluiten april 2011 Voorgesteld besluit: De comptabiliteitsbesluiten voor april

Nadere informatie

Voorstel aan Stadsregioraad nr

Voorstel aan Stadsregioraad nr Voorstel aan Stadsregioraad nr. 2010.001 datum 1 december 2009 portefeuillehouder(s) J. Walraven beleidsterrein(en) Openbaar vervoer onderwerp Realisatie station Westervoort samenvatting voorstel De ambitie

Nadere informatie

Portefeuillehouder: J. Hoekzema Behandelend ambtenaar J. Koomans van den Dries, 0595 447784 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. Koomans van den Dries)

Portefeuillehouder: J. Hoekzema Behandelend ambtenaar J. Koomans van den Dries, 0595 447784 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. Koomans van den Dries) Vergadering: 11 september 2012 Agendanummer: 3 Status: Informerend Portefeuillehouder: J. Hoekzema Behandelend ambtenaar J. Koomans van den Dries, 0595 447784 E mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. Koomans

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente Sliedrecht

Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Raadsvoorstel Concept Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Agendapunt: Sliedrecht, 24 augustus 2007 Onderwerp: Comptabiliteitsbesluiten september 2007 Samenvatting: Hierbij ontvangt u een voorstel voor

Nadere informatie

Nota van B&W. Onderwerp Kredietafwikkeling Stadsdeelhart Schalkwijk. B&W-besluit:

Nota van B&W. Onderwerp Kredietafwikkeling Stadsdeelhart Schalkwijk. B&W-besluit: Onderwerp Kredietafwikkeling Stadsdeelhart Schalkwijk Nota van B&W Portefeuille J. Nieuwenburg Auteur Alex Jansen Telefoon 5113661 E-mail: a.jansen@haarlem.nl SO/PM Reg.nr. 2007/215162 Bijlage A B & W-vergadering

Nadere informatie

Hellendoorn. Aan de raad. Noord. Punt 5 : Financiën Stationsomgeving LjCMlCClIlC

Hellendoorn. Aan de raad. Noord. Punt 5 : Financiën Stationsomgeving LjCMlCClIlC Punt 5 : Financiën Stationsomgeving LjCMlCClIlC Noord Hellendoorn Aan de raad Samenvatting: In september 2012 dient het NS-station verplaatst te zijn naar het centrum van Nijverdal. De stationsomgeving

Nadere informatie

Argumenten 1.1 Binnen de randvoorwaarde van soberheid en doelmatigheid is de voorgestelde variant (3B) de best haalbare.

Argumenten 1.1 Binnen de randvoorwaarde van soberheid en doelmatigheid is de voorgestelde variant (3B) de best haalbare. Portefeuillehouder Datum raadsvergadering drs A.J. Ditewig 26 januari 2012 Datum voorstel 23 december 2011 Agendapunt Onderwerp Spoorwegovergang in Leijenseweg te Bilthoven De raad wordt voorgesteld te

Nadere informatie

Bijlage 05 Stad en Regio Sleutelprojecten

Bijlage 05 Stad en Regio Sleutelprojecten Bijlage 05 Stad en Regio Sleutelprojecten Toelichting sleutelprojecten programma Stad en Regio 2012-2015/17 1 1 Inlichtingen bij dhr. A.J.H.P. Elferink, (026) 3599756, e-mailadres a.elferink@gelderland.nl

Nadere informatie

Gewijzigd Raadsvoorstel

Gewijzigd Raadsvoorstel Gewijzigd Raadsvoorstel Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Agendapunt: 11 Sliedrecht, 14 september 2007 Onderwerp: Comptabiliteitsbesluiten september 2007 Samenvatting: Hierbij ontvangt u een voorstel

Nadere informatie

B&W Vergadering. 2. Het college heeft besloten de begroting te wijzigen conform de toelichting op de middelen na goedkeuring gemeenteraad;

B&W Vergadering. 2. Het college heeft besloten de begroting te wijzigen conform de toelichting op de middelen na goedkeuring gemeenteraad; 2.1.8 Uitvoeringskrediet Verbeteren entree binnenstad stationstunnel 1 Dossier 539 voorblad.pdf B&W Vergadering Dossiernummer 539 Vertrouwelijk Ja Vergaderdatum 19 juli 2016 Agendapunt 2.1.8 Omschrijving

Nadere informatie

Agendapunt: Sliedrecht, 24 oktober 2007

Agendapunt: Sliedrecht, 24 oktober 2007 Raadsvoorstel Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Agendapunt: Sliedrecht, 24 oktober 2007 Onderwerp: Comptabiliteitsbesluiten oktober 2007 Samenvatting: Hierbij ontvangt u een voorstel voor een wijziging

Nadere informatie

Onderwerp: Voortgang grondaankoop voor project fietspad 't Woud - Alkmaar

Onderwerp: Voortgang grondaankoop voor project fietspad 't Woud - Alkmaar Agendapunt : 11. Voorstelnummer : 09-051. Raadsvergadering : 25 september 2014 Naam opsteller : Rienk van der Meer Informatie op te vragen bij : Rienk van der Meer Portefeuillehouder(s) : Peter van Huissteden

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente Sliedrecht

Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Raadsvoorstel Concept Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Agendapunt: Sliedrecht, 29 april 2010 Onderwerp: Comptabiliteitsbesluiten april 2010 Voorgesteld besluit: De comptabiliteitsbesluiten voor april

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Wijk- en Stadsbeheer. 22 december november Voorbereidingskrediet Integraal Kindcentrum West Onderwijs

RAADSVOORSTEL. Wijk- en Stadsbeheer. 22 december november Voorbereidingskrediet Integraal Kindcentrum West Onderwijs RAADSVOORSTEL Agendapunt Raad Voorstelnummer Datum 22 december 2016 2016.00095 22 november 2016 Afdeling Wijk- en Stadsbeheer Onderwerp Programma Voorbereidingskrediet Integraal Kindcentrum West Onderwijs

Nadere informatie

( ) advies aan AgC over vervolgbehandeling ( ) informatievergaring (x) besluitvorming. ( ) besloten, met als reden:..

( ) advies aan AgC over vervolgbehandeling ( ) informatievergaring (x) besluitvorming. ( ) besloten, met als reden:.. behandeling in PMC d.d. 26 februari 2013 Onderwerp Kredietaanvraag Brede school SOM Gemeenteraad 1 Agendanr. 6.1 Soort behandeling doel behandeling inspreekmogelijkheid openbaar/besloten (x) beeldvorming

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Nr.: ZK / Cultuurhuis Krimpen aan de LekIntern. Raadsvergadering : Onderwerp : Cultuurhuis Krimpen aan de Lek

RAADSVOORSTEL. Nr.: ZK / Cultuurhuis Krimpen aan de LekIntern. Raadsvergadering : Onderwerp : Cultuurhuis Krimpen aan de Lek Nr.: ZK15006912 / 16-0017745 Cultuurhuis Krimpen aan de LekIntern RAADSVOORSTEL Raadsvergadering : Onderwerp : Cultuurhuis Krimpen aan de Lek Datum : 31 mei 2016 Korte samenvatting De raad wordt voorgesteld

Nadere informatie

Onderwerp: Onderzoek naar de overschrijding van de raming Brandweerkazerne Cothen-Langbroek

Onderwerp: Onderzoek naar de overschrijding van de raming Brandweerkazerne Cothen-Langbroek Raadsvergadering, 22 april 2008 Voorstel aan de Raad Nr: 228 Agendapunt: 6 Datum: 9 april 2008 Onderwerp: Onderzoek naar de overschrijding van de raming Brandweerkazerne Cothen-Langbroek Onderdeel raadsprogramma:

Nadere informatie

Stappenplan nieuwe Dorpsschool

Stappenplan nieuwe Dorpsschool Stappenplan nieuwe Dorpsschool 10 juni 2014 1 Inleiding Het college van burgemeester en wethouders heeft op 10 juni 2014 dit stappenplan vastgesteld waarin op hoofdlijnen is weergegeven op welke wijze

Nadere informatie

Nota van B&W. Onderwerp Afsluitend krediet woonrijpmaken Monacopad

Nota van B&W. Onderwerp Afsluitend krediet woonrijpmaken Monacopad Onderwerp Afsluitend krediet woonrijpmaken Monacopad Nota van B&W Portefeuille J. Nieuwenburg Auteur Mevr. I.M.C. Vlugt Telefoon 5113679 E-mail: i.vlugt@haarlem.nl SO/PM Reg.nr. 226228 Te kopiëren: A,B,C,D

Nadere informatie

Gemeente Breda. Registratienr: [ 40793] Raadsvoorstel. Onderwerp Voorlopig Ontwerp HOV-busbaan en fietspad langs het spoor.

Gemeente Breda. Registratienr: [ 40793] Raadsvoorstel. Onderwerp Voorlopig Ontwerp HOV-busbaan en fietspad langs het spoor. Raadsvoorstel Agendapuntnummer: Registratienr: [ Aantal bijlagen: -- 40793] Onderwerp Voorlopig Ontwerp HOV-busbaan en fietspad langs het spoor. Voorgesteld besluit 1. Kennis nemen van het voorlopig ontwerp

Nadere informatie

Kredietaanvraag sloop van voormalig schoolgebouw Vredebestlaan23

Kredietaanvraag sloop van voormalig schoolgebouw Vredebestlaan23 2 014-11 Nieuwegein Gemeenteraad Onderwerp Kredietaanvr ig sloop van voormalig schoolgebouw Vredebestlaan 23 Datum 24 maart 2014 Raadsvoorstel eling Grondbedrijf en Vastgoedzaken Portefeuillehouder J Gadella

Nadere informatie

\ raadsvoorstel. Voerendaal, d.d. 16 mei Nummer: 2011/6/6. Portefeuillehouder: S.M.F. Lipsch. Afdeling: Beheer. Programma: Openbare Ruimte

\ raadsvoorstel. Voerendaal, d.d. 16 mei Nummer: 2011/6/6. Portefeuillehouder: S.M.F. Lipsch. Afdeling: Beheer. Programma: Openbare Ruimte \ raadsvoorstel, d.d. 16 mei 2011 Nummer: 2011/6/6 Portefeuillehouder: S.M.F. Lipsch Afdeling: Beheer Programma: Openbare Ruimte Product: Station Onderwerp: Definitief ontwerp Aan de Raad. \ Voorstel Het

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente Sliedrecht

Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Raadsvoorstel Concept Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Agendapunt: Sliedrecht, 17 maart 2009 Onderwerp: Beleidsnotitie Huisvestingsmogelijkheden voor starters in Sliedrecht Samenvatting: In deze

Nadere informatie

VRIJGAVE INSPRAAK FIETSVERBINDING KRUISPUNT WALDORPSTRAAT-VIADUCTWEG (ONDERDEEL STERFIETSROUTE RIJSWIJK/DELFT)

VRIJGAVE INSPRAAK FIETSVERBINDING KRUISPUNT WALDORPSTRAAT-VIADUCTWEG (ONDERDEEL STERFIETSROUTE RIJSWIJK/DELFT) RIS297062 VRIJGAVE INSPRAAK FIETSVERBINDING KRUISPUNT WALDORPSTRAAT-VIADUCTWEG (ONDERDEEL STERFIETSROUTE RIJSWIJK/DELFT) Het college van burgemeester en wethouders van Den Haag, overwegende dat: - het

Nadere informatie

*ZE9C48C23CC* Raadsvergadering d.d. 16 december 2014

*ZE9C48C23CC* Raadsvergadering d.d. 16 december 2014 *ZE9C48C23CC* Raadsvergadering d.d. 16 december 2014 Agendanr.. Aan de Raad No.ZA.14-26406/DV.14-396, afdeling Ruimte. Sellingen, 11 december 2014 Onderwerp: Vaststellen Nota OOR (Onderhoud van de Openbare

Nadere informatie

TOELICHTING op het Besluitformulier - Voorstel met registratienummer 2015/2302.

TOELICHTING op het Besluitformulier - Voorstel met registratienummer 2015/2302. Openbaar Besluit Projectmanagement Registratienummer : 2015/2321 Datum : 16 januari 2015 Opgesteld door : J.A. Pierik Onderwerp: Uitspreken voorkeur variant treinstation Hazerswoude-Koudekerk TOELICHTING

Nadere informatie

Beslispunten In te stemmen met het revitaliseringsplan bedrijventerrein West-Betuwe in Geldermalsen

Beslispunten In te stemmen met het revitaliseringsplan bedrijventerrein West-Betuwe in Geldermalsen Raadsvoorstel Vergadering : 25 oktober 2011 Voorstelnummer : 10.11 Registratienummer : 11.018346 Portefeuillehouder : C.H.W. Buurman Afdeling : Ruimtelijke Ordening Bijlage(n) : 2 B&W-datum/nummer : 13

Nadere informatie

= = Raadsvergadering d.d. 1 juli 2014 Agendanr..

= = Raadsvergadering d.d. 1 juli 2014 Agendanr.. *ZE9A7F4E536* = = Raadsvergadering d.d. 1 juli 2014 Agendanr.. Aan de Raad No.ZA.14-28394/DV.14-359, afdeling Samenleving. Sellingen, 19 juni 2014 Onderwerp: nieuwbouw MFA Sellingen Op 26 februari 2013

Nadere informatie

Foech ried/kolleezje: De raad is bevoegd middelen beschikbaar te stellen voor de realisatie van plannen van het college.

Foech ried/kolleezje: De raad is bevoegd middelen beschikbaar te stellen voor de realisatie van plannen van het college. Riedsútstel Ried : 16 april 2014 Status : Opiniërend/Besluitvormend Eardere behandeling : Informerend d.d. 3 april 2014 Agindapunt : 9 Portefúljehâlder : J. Lammers Amtner : T.A. Rijpkema Taheakke : -

Nadere informatie

gemeente Eindhoven RaadsvoorstelDekking bijdrage in kosten sluizen Zuid-Willemsvaart.

gemeente Eindhoven RaadsvoorstelDekking bijdrage in kosten sluizen Zuid-Willemsvaart. gemeente Eindhoven Raadsnummer 11R4481 Inboeknummer 11bst01486 Beslisdatum B&W 30 augustus 2011 Dossiernummer 11.35.753 RaadsvoorstelDekking bijdrage in kosten sluizen Zuid-Willemsvaart. Inleiding Om Zuidoost-Brabant

Nadere informatie

Concept-Raadsvoorstel, gewijzigd.

Concept-Raadsvoorstel, gewijzigd. Concept-Raadsvoorstel, gewijzigd. Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Agendapunt: Sliedrecht, 19 augustus 2008 Onderwerp: Verhardingsbeheer 2008-2012 in Sliedrecht. Samenvatting: We constateren met

Nadere informatie

Agendapunt. Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen.

Agendapunt. Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen. RAADSVOORSTEL Agendapunt Raad 27 oktober 2016 Afdeling Middelen Voorstel nummer 2016.00077 Datum 27 september 2016 Onderwerp Tweede bestuursrapportage 2016 Programma Alle begrotingsprogramma's Inlichtingen

Nadere informatie

(x) advies aan AgC over vervolgbehandeling ( ) informatievergaring ( ) besluitvorming. ( ) besloten, met als reden:..

(x) advies aan AgC over vervolgbehandeling ( ) informatievergaring ( ) besluitvorming. ( ) besloten, met als reden:.. behandeling in PMC d.d. 5 februari 2013 Onderwerp Kredietaanvraag Brede school SOM Politieke Kamer 1 / 2 Agendanr. 5 Soort behandeling doel behandeling inspreekmogelijkheid openbaar/besloten (x) beeldvorming

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Agendapunt: 12 december Behandeld door: E. Koedam. Onderwerp: Verbeteren fietspad Barneveldsestraat.

Raadsvoorstel. Agendapunt: 12 december Behandeld door: E. Koedam. Onderwerp: Verbeteren fietspad Barneveldsestraat. Raadsvoorstel Nummer: 169755 Behandeld door: E. Koedam Agendapunt: 12 december 2017 Onderwerp: Verbeteren fietspad Barneveldsestraat Geachte raad, Samenvatting: In opdracht van de gemeenteraad is er bij

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp Vaststellen vervolgtraject project herinrichting Loswal fase 1

Raadsvoorstel. Onderwerp Vaststellen vervolgtraject project herinrichting Loswal fase 1 Raadsvoorstel Onderwerp Vaststellen vervolgtraject project herinrichting Loswal fase 1 Raadsvergadering 17 december 2009 Agendapunt Portefeuillehouder G.J. Bos Afdeling Ambtenaar Ruimte en Wonen C. Rijnen

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 4. Doetinchem, 6 juni 2012 ALDUS VASTGESTELD 14 JUNI 2012. Krediet oostelijke randweg en aanpassing Ondernemingsweg

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 4. Doetinchem, 6 juni 2012 ALDUS VASTGESTELD 14 JUNI 2012. Krediet oostelijke randweg en aanpassing Ondernemingsweg Aan de raad AGENDAPUNT NR. 4 ALDUS VASTGESTELD 14 JUNI 2012 Krediet oostelijke randweg en aanpassing Ondernemingsweg Voorstel: 1. Een krediet van 24.250.000,- beschikbaar stellen voor aanleg van de oostelijke

Nadere informatie

Vergaderdatum 6 januari 2016 Kredietaanvraag t.b.v. influentgemaal en -roosters Emmen Agendapunt 7. Opsteller/indiener J.R. Limbeek R.S.

Vergaderdatum 6 januari 2016 Kredietaanvraag t.b.v. influentgemaal en -roosters Emmen Agendapunt 7. Opsteller/indiener J.R. Limbeek R.S. Voorstel voor Commissie waterketen Vergaderdatum 6 januari 2016 Onderwerp Kredietaanvraag t.b.v. influentgemaal en -roosters Emmen Agendapunt 7 Kenmerk B2015/u1005 Portefeuillehouder R.K. van der Veen

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: Beschikbaar stellen krediet uitvoering herinrichting Spaarndamseweg (fase 2) Reg.nummer: 54153

Raadsstuk. Onderwerp: Beschikbaar stellen krediet uitvoering herinrichting Spaarndamseweg (fase 2) Reg.nummer: 54153 Raadsstuk Onderwerp: Beschikbaar stellen krediet uitvoering herinrichting Spaarndamseweg (fase 2) Reg.nummer: 54153 1. Inleiding Het College heeft op basis van de resultaten uit de inspraak het definitief

Nadere informatie

Agendapunt: Sliedrecht, 21 maart 2007

Agendapunt: Sliedrecht, 21 maart 2007 Raadsvoorstel Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Agendapunt: Sliedrecht, 21 maart 2007 Onderwerp: Comptabiliteitsbesluiten april 2007 Samenvatting: Hierbij ontvangt u een voorstel voor een wijziging

Nadere informatie

BEHOREND BIJ COLLEGENOTA VAN DATUM CORRESPONDENTIENUMMER

BEHOREND BIJ COLLEGENOTA VAN DATUM CORRESPONDENTIENUMMER BEHOREND BIJ COLLEGENOTA VAN DATUM SEB A. Deze nota is in overleg met de volgende disciplines geconcipieerd: B. Er is wel overeenstemming KORTE INHOUD (GELIJKDUIDEND AAN VOORBLAD) Overeenkomst P+R terrein

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Agendanummer: Datum raadsvergadering: Onderwerp: Gevraagde Beslissing:

Raadsvoorstel. Agendanummer: Datum raadsvergadering: Onderwerp: Gevraagde Beslissing: Raadsvoorstel Agendanummer: Datum raadsvergadering: Onderwerp: Gevraagde Beslissing: Te besluiten om: 1. de grondexploitatie Krimpenerwaard College vast te stellen; 2. de voorziening ter dekking van de

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: Verhuur en exploitatie multifunctionele sporthal Duinwijck BBV nummer: 2013/520442

Raadsstuk. Onderwerp: Verhuur en exploitatie multifunctionele sporthal Duinwijck BBV nummer: 2013/520442 Raadsstuk Onderwerp: Verhuur en exploitatie multifunctionele sporthal Duinwijck BBV nummer: 2013/520442 1. Inleiding De gemeenteraad heeft middelen gereserveerd voor de bouw van een multifunctionele badmintonhal

Nadere informatie

Doetinchem, 31 mei 2017

Doetinchem, 31 mei 2017 Aan de raad AGENDAPUNT NR. 10.9 ALDUS VASTGESTELD 8 JUNI 2017 Verdubbeling Europaweg Te besluiten om: 1. Voor de doorstroming van de Europaweg het maatregelpakket onder 2 t/m 7 als belangrijkste opgaven

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.:

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL 13.0010 Rv. nr.: 13.0010 B en W-besluit d.d.: 22-1-2012 B en W-besluit nr.: 13.0026 Naam programma: Bereikbaarheid Onderwerp: Kredietaanvraag plankosten voor verkenning bereikbaarheid van

Nadere informatie

Verbetering stationsomgeving Wezep

Verbetering stationsomgeving Wezep Verbetering stationsomgeving Wezep Startdocument Januari 2014 Intern projectnummer gemeente Oldebroek: E23 Kenmerk 164348 INHOUDSOPGAVE Inleiding. 3 Regiocontract. 3 Plangebied 3 Resultaat 4 Werkwijze.

Nadere informatie

OPENBAAR. Extra vergadering commissie Burger d.d. 13 november 2006. Raadsvergadering d.d. 20 november 2006. Voorstel nr.: 132/06.

OPENBAAR. Extra vergadering commissie Burger d.d. 13 november 2006. Raadsvergadering d.d. 20 november 2006. Voorstel nr.: 132/06. OPENBAAR Opsteller: GGZ/VROM/AH/751 Extra vergadering commissie Burger d.d. 13 november 2006 Raadsvergadering d.d. 20 november 2006 Voorstel nr.: 132/06 Onderwerp: Bestuursovereenkomst Leiden-Oegstgeest

Nadere informatie

Onderwerp Aanvullend krediet t.b.v. renovatie basisschool De Regenboog

Onderwerp Aanvullend krediet t.b.v. renovatie basisschool De Regenboog Raadsvoorstel Agendapunt: Onderwerp Aanvullend krediet t.b.v. renovatie basisschool De Regenboog Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter inzage 28 mei 2014 8 juli 2014 Activiteitenplan+ kostenraming

Nadere informatie

Raadsstuk. 157/2008 19 augustus 2008 WZ/ogv 08/133472

Raadsstuk. 157/2008 19 augustus 2008 WZ/ogv 08/133472 Raadsstuk Raadsstuk B&W datum Sector/Afd Reg.nr(s) Onderwerp 157/2008 19 augustus 2008 WZ/ogv 08/133472 Kredietaanvraag project Van riool tot Rode Loper: Jansstraat, Jansweg, Kruisstraat en Smedestraat

Nadere informatie

Addendum Samenwerkingsovereenkomst Project Den Haag Hollands Spoor Laakhavenzijde

Addendum Samenwerkingsovereenkomst Project Den Haag Hollands Spoor Laakhavenzijde Addendum Samenwerkingsovereenkomst Project Den Haag Hollands Spoor Laakhavenzijde de dato 20 mei 2014 PARTIJEN: 1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid NS STATIONS B.V., gevestigd te

Nadere informatie

3 juni 2014 Corr.nr. 2014-20.652, BWb Nummer 28/2014 Zaaknr. 518425

3 juni 2014 Corr.nr. 2014-20.652, BWb Nummer 28/2014 Zaaknr. 518425 3 juni 2014 Corr.nr. 2014-20.652, BWb Nummer 28/2014 Zaaknr. 518425 Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen voor het beschikbaar stellen van krediet ten behoeve van de realisatie

Nadere informatie

jaar stuknr. categorie/agendanr. stuknr. B. en W /837 låçéêïéêéw= Vaarverbinding Erica-Ter Apel; gemeentelijke garantstelling

jaar stuknr. categorie/agendanr. stuknr. B. en W /837 låçéêïéêéw= Vaarverbinding Erica-Ter Apel; gemeentelijke garantstelling séêòçéâ=~~å=çé=ê~~ç=çé=öêçåç=î~å=~êíáâéäéå=nsmi=äáç=n=ëìä= É=Éå=NSVI=äáÇ=Q=î~å=ÇÉ=dÉãÉÉåíÉïÉí=EÜÉí=âÉåÄ~~ê=ã~âÉå= î~å=ïéåëéå=éå=äéçéåâáåöéå=çîéê=çåíïéêéäéëäìáí=åçääéöéfk= jaar stuknr. categorie/agendanr.

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente Sliedrecht

Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Raadsvoorstel Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Agendapunt: Sliedrecht, 24 oktober Onderwerp: Begrotingen 2008 van het Servicecentrum Drechtsteden (SCD), Sociaal Geografisch Bureau (SGB) en Belastingdienst

Nadere informatie

Burgemeester en wethouders

Burgemeester en wethouders Burgemeester en wethouders Raadsvoorstel voor behandeling in oordeelvormende/besluitvormende vergadering Datum vergadering 30-4-2015 Zaaknummer : Onderwerp Kredietaanvraag tijdelijke P&R en verplaatsen

Nadere informatie

Berry Verlijsdonk raad

Berry Verlijsdonk raad Agendapunt commissie: steller telefoonnummer email Berry Verlijsdonk 06 13690504 berry@raadhuisadvies.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering Onderwerp 13raad00609 19-12-2013 Beschikbaar stellen voorbereidingskredieten

Nadere informatie

GEMEENTE BOEKEL. Onderwerp : Concept kadernota 2017 GR Kleinschalig Collectief Vervoer (KCV) Brabant Noordoost (Regiotaxi)

GEMEENTE BOEKEL. Onderwerp : Concept kadernota 2017 GR Kleinschalig Collectief Vervoer (KCV) Brabant Noordoost (Regiotaxi) GEMEENTE BOEKEL VOORSTEL AAN DE RAAD Datum : 16 februari 2016 Voorstel van : college van burgemeester en wethouders Onderwerp : Concept kadernota 2017 GR Kleinschalig Collectief Vervoer (KCV) Brabant Noordoost

Nadere informatie

Inleiding. 28 januari 2014 Corr.nr , VV Nummer 6/2014 Zaaknr

Inleiding. 28 januari 2014 Corr.nr , VV Nummer 6/2014 Zaaknr 28 januari 2014 Corr.nr. 2014-03713, VV Nummer 6/2014 Zaaknr. 500723 Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen betreffende het RSP-project Facelift Noordelijke Stations. Samenvatting:

Nadere informatie

Gemeente Delft. College van B&W 29 oktober 2013 Gescand archief clatum

Gemeente Delft. College van B&W 29 oktober 2013 Gescand archief clatum Raadsvoorstel Gemeente Delft Aan de gemeenteraad Van Datum Pfh. Steller tel.nr. e-mail Programma Registratie nr. Stuk Ondenwerp College van B&W 29 oktober 2013 Gescand archief clatum M.C. Junius [U A.A.J.

Nadere informatie

Datum raadsvergadering maandag 19 december 2016

Datum raadsvergadering maandag 19 december 2016 Raadsvoorstel Datum vaststelling voorstel door het college 22 november 2016 Datum raadsvergadering maandag 19 december 2016 Nummer raadsvoorstel 2016-362 Bijbehorend veld van de programmabegroting Ruimte,

Nadere informatie

voorstel aan de raad Subsidie en garantie DOMunder Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling Nieuwhof, P. (Petra) Kenmerk

voorstel aan de raad Subsidie en garantie DOMunder Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling Nieuwhof, P. (Petra) Kenmerk voorstel aan de raad Opgesteld door Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling Nieuwhof, P. (Petra) Kenmerk 16.504503 Vergadering Gemeenteraad Vergaderdatum 7 juli 2016 Jaargang en nummer 2016 62 Geheim Nee

Nadere informatie

Raadsvoorstel. 1. Samenvatting. 2. Voorstel. 3. Inleiding. 3.1 Aanleiding, achtergrond. 3.2 Centrale vraag. Agenda nr. 10

Raadsvoorstel. 1. Samenvatting. 2. Voorstel. 3. Inleiding. 3.1 Aanleiding, achtergrond. 3.2 Centrale vraag. Agenda nr. 10 Raadsvoorstel Agenda nr. 10 Onderwerp: Beschikbaar stellen aanvullend krediet voor herinrichting Torenplein en Lambertusstraat Soort: Besluitvormend Opsteller: H.W.F. van der Linden Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Onderwerp : Beschikbaar stellen krediet IBAproject

Onderwerp : Beschikbaar stellen krediet IBAproject Aan de Gemeenteraad Raad Status 26 maart 2009 Besluitvormend Onderwerp Beschikbaar stellen krediet IBAproject Punt no. 15b Korte toelichting Het voorstel dat voor u ligt is gebaseerd op de uitkomsten van

Nadere informatie

Team ORB. gfedcb. gfedc OR. Besluitenlijst d.d. d.d. gfedc gem.secr.

Team ORB. gfedcb. gfedc OR. Besluitenlijst d.d. d.d. gfedc gem.secr. Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Team ORB Akoestische maatregelen spoorbrug Brinkgreverweg 1- Notagegevens Notanummer 711170 Datum 29-5-2012 Programma: 03. Leefomgeving Portefeuillehouder

Nadere informatie

GEMEENTE OLDEBROEK. Aanleiding om te informeren

GEMEENTE OLDEBROEK. Aanleiding om te informeren GEMEENTE OLDEBROEK Informatie van het college aan de raad Onderwerp: Voortgangsrapportage verbouwing en uitbreiding van Dorpshuis Wezep. Portefeuillehouder: E.G. Vos-van de Weg Kenmerk: 237945 / 237984

Nadere informatie

Zaaknummer: 1395048 Agendanummer: Datum raadsvergadering: 11-05-2015 De Gemeenteraad Verzenddatum: Voorbereidingskrediet Jeugdspeelpark

Zaaknummer: 1395048 Agendanummer: Datum raadsvergadering: 11-05-2015 De Gemeenteraad Verzenddatum: Voorbereidingskrediet Jeugdspeelpark Zaaknummer: 1395048 Agendanummer: Datum raadsvergadering: 11-05-2015 Aan: De Gemeenteraad Verzenddatum: Betreft: Voorbereidingskrediet Jeugdspeelpark Inleiding In het kader van het coalitieprogramma van

Nadere informatie

Concept Raadsvoorstel

Concept Raadsvoorstel Concept Raadsvoorstel Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Agendapunt: Sliedrecht, 20 september 2011 Onderwerp: Financiële bijdrage aan Yulius in combinatie met een subsidie aan Crescendo. Voorgesteld

Nadere informatie

= Datum raadsvergadering: 15 december 2010 Agenda nr.: (in te vullen door griffie) Voorstel invulling aanbevelingen rapport Sturing grote projecten

= Datum raadsvergadering: 15 december 2010 Agenda nr.: (in te vullen door griffie) Voorstel invulling aanbevelingen rapport Sturing grote projecten Raadsvoorstel = Datum raadsvergadering: 15 december 2010 Agenda nr.: (in te vullen door griffie) Portefeuillehouder: Onderwerp: S. Adriaansen/J.A. Peeters Registratiecode: (in te vullen door griffie) Voorstel

Nadere informatie

kredietaanvraag aanleg brug en aanleg pad Lotusplantsoen alsmede vergroten watergang

kredietaanvraag aanleg brug en aanleg pad Lotusplantsoen alsmede vergroten watergang Nieuwegein Gemeenteraad Onderwerp kredietaanvraag aanleg brug en aanleg pad Lotusplantsoen alsmede vergroten watergang Datum 9 november 2010 Raadsvoorstel Afdeling Grondbedrijf en Vastgoedzaken Portefeuillehouder

Nadere informatie

Nota van B&W. Onderwerp kredietaanvraag realisatie tijdelijke ligplaatsen

Nota van B&W. Onderwerp kredietaanvraag realisatie tijdelijke ligplaatsen Onderwerp kredietaanvraag realisatie tijdelijke ligplaatsen Nota van B&W Portefeuille M. Divendal Auteur A.M. Schneider Telefoon 5113691 E-mail: a.schneider@haarlem.nl WZ/OGV Reg.nr. 2008/38395 Bijlage

Nadere informatie

H.C.J. Meijvis, 9710 IF Ke. Actualisatie huisvestingsplannen.

H.C.J. Meijvis, 9710 IF Ke. Actualisatie huisvestingsplannen. SAMENVATTING RAADSVOORSTEL CASENUMMER BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER 09G200896 318912 / 318912 ONDERWERP Actualisatie huisvestingsplannen. H.C.J. Meijvis, 9710 IF Ke AGENDANUMMER B2 BELEIDSPROGRAMMA/BELEIDSLIJN

Nadere informatie

Naam portefeuillehouder: Naam behandelend ambtenaar: Telefoon behandelend ambtenaar: behandelend ambtenaar:

Naam portefeuillehouder: Naam behandelend ambtenaar: Telefoon behandelend ambtenaar:  behandelend ambtenaar: gemeente Raadsvoorstel Voorstel no: Agendapunt: 140717/13 13 Vergaderdatum 17 juli 2014 Registratie nr Z64103.RD14-00791 Naam portefeuillehouder: Naam behandelend Telefoon behandelend E-mail behandelend

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Project Herinrichting Herenweg, Oranje Nassaulaan Warmond. besluitvormend de raad van de gemeente Teylingen

Raadsvoorstel. Project Herinrichting Herenweg, Oranje Nassaulaan Warmond. besluitvormend de raad van de gemeente Teylingen Raadsvoorstel Project Herinrichting Herenweg, Oranje Nassaulaan Warmond doel: aan: besluitvormend de raad van de gemeente Teylingen zaaknummer: 168639 datum voorstel: 7 september 2016 datum collegevergadering:

Nadere informatie

beslispunten 12189 zaaknummer

beslispunten 12189 zaaknummer voorstel aan de raad 1 gemeente werkendam onderwerp Financiering bushalten Brabantliner in Nieuwendijk samenvatting Om het niveau van het openbaar vervoer in Nieuwendijk te verhogen en de druk op de buurtbussen

Nadere informatie

Noordelijke Randweg Voorhout. Voortgangsrapportage

Noordelijke Randweg Voorhout. Voortgangsrapportage Noordelijke Randweg Voorhout Voortgangsrapportage Voorjaar 2014 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Stand van zaken... 4 3 Financiën... 6 4 Planning en vervolg... 8 Bladzijde 2 van 8 1 Inleiding De Noordelijke

Nadere informatie

Agendapunt: 4 Sliedrecht, 26 augustus 2010. Onderwerp: Eerste wijziging Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden 2009

Agendapunt: 4 Sliedrecht, 26 augustus 2010. Onderwerp: Eerste wijziging Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden 2009 Raadsvoorstel Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Agendapunt: 4 Sliedrecht, 26 augustus 2010 Onderwerp: Eerste wijziging Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden 2009 Voorgesteld

Nadere informatie

Onderwerp : Dekking afwikkeling Meerplein

Onderwerp : Dekking afwikkeling Meerplein Raadsvoorstel *Z02CFE5B97C* Aan de raad Documentnummer : INT-16-27003 Afdeling : Bedrijfsvoering Onderwerp : Dekking afwikkeling Meerplein Inleiding Op 17 april 2009 heeft de gemeente met de VoF Meerplein,

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad,

Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad, Raadsvoorstel Griffiersnummer: B27 Onderwerp: Plan van aanpak accommodatie- en subsidiebeleid 2015 Datum B&W-vergadering: 31 maart 2015 Datum raadsvergadering: 30 april 2015 Datum carrousel: 23 april 2015

Nadere informatie

Voorstel voor uitwerking van de verbetering van de gemeentelijke huisvesting.

Voorstel voor uitwerking van de verbetering van de gemeentelijke huisvesting. Datum: 28-5-13 Onderwerp Voorstel voor uitwerking van de verbetering van de gemeentelijke huisvesting. Status Besluitvormend Voorstel 1. In te stemmen met de uitvoering van de voorgestelde bouwkundige

Nadere informatie

dhr. J. Ophoff - Financiën 1. Bestuur

dhr. J. Ophoff - Financiën 1. Bestuur RAADSVOORSTEL status: B Agendapunt: 14 Onderwerp: Wavin-gelden Commissie: 30-1-, nr. 5 Raadsvoorstel: 7-2-, nr. 132 Portefeuillehouder : Beleidsterrein: Programma: dhr. J. Ophoff - Financiën 1. Bestuur

Nadere informatie

Onderwerp: Noordelijke Randweg Voorhout: overeenkomst met ProRail voor Contractvoorbereidingsfase - Besluitvormend

Onderwerp: Noordelijke Randweg Voorhout: overeenkomst met ProRail voor Contractvoorbereidingsfase - Besluitvormend VOORSTEL OPSCHRIFT Vergadering van 30 augustus 2016 Besluit nummer: 2016_BW_00664 Onderwerp: Noordelijke Randweg Voorhout: overeenkomst met ProRail voor Contractvoorbereidingsfase - Besluitvormend Beknopte

Nadere informatie

GEMEENTE SCHERPENZEEL. Raadsvoorstel

GEMEENTE SCHERPENZEEL. Raadsvoorstel GEMEENTE SCHERPENZEEL Raadsvoorstel Datum voorstel : 18 augustus 2015 Raadsvergadering : 29 september 2015 Agendapunt : Bijlage(n) : 8 Kenmerk : Portefeuille : wethouder H.J.C. Vreeswijk Behandeld door:

Nadere informatie

: kredietaanvraag restauratie Wetsingerzijl

: kredietaanvraag restauratie Wetsingerzijl A L G E M E E N B E S T U U R Vergadering d.d. : 6 juli 2011 Agendapunt: 12 Onderwerp : kredietaanvraag restauratie Wetsingerzijl KORTE SAMENVATTING: De Wetsingerzijl, gelegen in het Wetsingermaar (gemeente

Nadere informatie

De tweede fase bestaat uit het vervangen van waterbouwkundige onderdelen, zoals de deuren, steigers en remmingwerken en bijkomende werken.

De tweede fase bestaat uit het vervangen van waterbouwkundige onderdelen, zoals de deuren, steigers en remmingwerken en bijkomende werken. RAADSVOORSTEL Onderwerp : Aanvullend krediet renovatie Prins Bernhardsluiscomplex fase 1 Raadsvergadering : 21 oktober 2009 Politieke markt d.d.: - Agendapunt : 7 Portef.houder : wethouder Berkelder Voorstelnummer

Nadere informatie

raadsvoorstel voorstel B&W stelt de raad voor het volgende te besluiten:

raadsvoorstel voorstel B&W stelt de raad voor het volgende te besluiten: raadsvoorstel zaak/onderwerp Z-15-07182 / Vaststellen van de zienswijze op de conceptbegroting voor 2016 van de Gemeenschappelijke Regeling Kust-, Duin- en Bollenstreek (GR-KDB) portefeuillehouder J. Roeffen

Nadere informatie

Aan de commissie: Datum vergadering: Agendapunt :

Aan de commissie: Datum vergadering: Agendapunt : Aan de Raad Made, 23 december 2008 Aan de commissie: Datum vergadering: Agendapunt : Raadsvergadering: 29 januari 2009 Nummer raadsnota: 8 Onderwerp: Beheer natte ecologische verbindingszones / Uitvoeringsproject

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Aan de raad, M. Sanderse Verlening uitvoeringskrediet rioolvervanging en herinrichting Muiden Noord West

Raadsvoorstel. Aan de raad, M. Sanderse Verlening uitvoeringskrediet rioolvervanging en herinrichting Muiden Noord West Raadsvoorstel Zaaknummer Portefeuillehouder Voorstel 103814 M. Sanderse Verlening uitvoeringskrediet rioolvervanging en herinrichting Muiden Noord West Aan de raad, 1. Beslispunten Verlenen van een uitvoeringskrediet

Nadere informatie

B&W Vergadering. 7. de gemeenteraad te informeren door middel van bijgevoegde raadsinformatiebrief.

B&W Vergadering. 7. de gemeenteraad te informeren door middel van bijgevoegde raadsinformatiebrief. 2.1.7 Realiseren van een veilige schoolomgeving Synergieschool en Basisschool Neel 1 Dossier 384 voorblad.pdf B&W Vergadering Dossiernummer 384 Vertrouwelijk Nee Vergaderdatum 14 juni 2016 Agendapunt 2.1.7

Nadere informatie

Uw kenmerk Ons kenmerk Datum 28 oktober 2011

Uw kenmerk Ons kenmerk Datum 28 oktober 2011 Aan de leden van het algemeen bestuur van Regio Zuid-Holland Zuid Agendapunt 5 Uw kenmerk Ons kenmerk Datum 28 oktober 2011 Onderwerp Bijlage(n) Behandeld door/tel.nr. Kaders gunning invoering en exploitatie

Nadere informatie

KENNISNEMEN VAN De stand van zaken van het project Eemplein/Eemhuis en de daaruit voortvloeiende actualisatie van de risico s en kostenramingen.

KENNISNEMEN VAN De stand van zaken van het project Eemplein/Eemhuis en de daaruit voortvloeiende actualisatie van de risico s en kostenramingen. RAADSINFORMATIEBRIEF Van : Burgemeester en Wethouders Reg.nr. : 4405978 Aan : Gemeenteraad Datum : 18 juni 2013 : Wethouder P. van den Berg Portefeuillehouder TITEL Stand van zaken Eemplein/Eemhuis KENNISNEMEN

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Inhoud Onderwerp : Toekomstvisie zwembad De Marke Indiener : d.d Reeds gestelde kaders : Raad d.d.

RAADSVOORSTEL. Inhoud Onderwerp : Toekomstvisie zwembad De Marke Indiener : d.d Reeds gestelde kaders : Raad d.d. RAADSVOORSTEL Inhoud Onderwerp Toekomstvisie zwembad De Marke Indiener d.d. 2-4-2015 Reeds gestelde kaders Raad d.d. Korte inhoud/samenvatting Het college heeft een toekomstvisie voor het zwembad De Marke

Nadere informatie

Heerhugowaard Stad van kansen

Heerhugowaard Stad van kansen Raadsvergadering : ļ ļ p^g 2012 Besluit: C f IVoorstelnummer: Ç.Q)2LJ\\ Heerhugowaard \QĮ 3 z Agendanr.: 8. Voorstelnr.: RB2011101 Onderwerp: Kredietaanvraag langzaamverkeersbrug over N242 in verlengde

Nadere informatie

Commissie Milieu, Verkeer en Vervoer. 13 februari 2001 Nr , IEV Nummer 8/2001

Commissie Milieu, Verkeer en Vervoer. 13 februari 2001 Nr , IEV Nummer 8/2001 Commissie Milieu, Verkeer en Vervoer 13 februari 2001 Nr. 20012.669, IEV Nummer 8/2001 Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen inzake de financiering van de A31. SAMENVATTING:

Nadere informatie

Gemeente Woerden. Defensie-eiland: inrichting zone rond Kasteel en parkeergarage

Gemeente Woerden. Defensie-eiland: inrichting zone rond Kasteel en parkeergarage RAADSVOORSTEL Gemeente Woerden 11R.00075 gemeente WOERDEN Agendapunt: Indiener: - college van burgemeester en wethouders Aandachtsveld portefeuillehouder: - wethouder Schreurs Contactpersoon: R. Broekmeulen

Nadere informatie

G e m e e n t e S l u i s

G e m e e n t e S l u i s Raadsvoorstel Pag. 1 Datum vergadering 26 november 2009 Nr. Omschrijving agendapunt Portefeuillehouder Voorstel om een krediet van maximaal 350.000 beschikbaar te stellen om de capaciteitsproblemen van

Nadere informatie

Agendapunt: 12 Sliedrecht, 28 april 2009

Agendapunt: 12 Sliedrecht, 28 april 2009 Raadsvoorstel Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Agendapunt: 12 Sliedrecht, 28 april 2009 Onderwerp: Voorrangsregeling fietsers op rotondes Samenvatting: Door de openstelling van de Ouverture per 1

Nadere informatie

PEILING. TITEL Funglijbaan sportcomplex Hogekwartier

PEILING. TITEL Funglijbaan sportcomplex Hogekwartier PEILING Van : Burgemeester en Wethouders Reg.nr. : 4922934 Aan : Gemeenteraad Datum : 10 maart 2015 Portefeuillehouder : Wethouder J.C. Buijtelaar TITEL Funglijbaan sportcomplex Hogekwartier PEILPUNT Wij

Nadere informatie

Raadsvoorstel Registratienr: [ 38024] Onderwerp Conceptbegroting Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking West-Brabant

Raadsvoorstel Registratienr: [ 38024] Onderwerp Conceptbegroting Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking West-Brabant Agendapuntnummer: Aantal bijlagen: -- Onderwerp Conceptbegroting Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking West-Brabant Voorgesteld besluit 1. Aan het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. 000184414Zaaknummer OOPOVL02. Onderwerp Kredietaanvraag geluidschermen A59 versie 7 december 2010

Raadsvoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. 000184414Zaaknummer OOPOVL02. Onderwerp Kredietaanvraag geluidschermen A59 versie 7 december 2010 000184414Zaaknummer OOPOVL02 Onderwerp Kredietaanvraag geluidschermen A59 versie 7 december 2010 Raadsvoorstel Inleiding In dit voorstel wordt u gevraagd een aanvullend krediet van 17.726.000,-- beschikbaar

Nadere informatie

provinsje fryslân provincie fryslân

provinsje fryslân provincie fryslân Heerenveen provinsje fryslân provincie fryslân Provinciale Staten van Fryslân postbus 20120 8900 hm leeuwarden tweebaksmarkt 52 telefoon: (058) 292 59 25 telefax: (058) 292 5125 ;vvsv.fryslan.ni provincie@fryslan.nl

Nadere informatie

8 2009-078 Programmaverantwoording 2008, herzien programmabegroting 2009, begroting 2010 en meerjarenraming 2009-2013 van de GGD Hollands Noorden.

8 2009-078 Programmaverantwoording 2008, herzien programmabegroting 2009, begroting 2010 en meerjarenraming 2009-2013 van de GGD Hollands Noorden. r^aacte Cfy Agendanr. Voorstelnr Onderwerp *w* 'WvA^ My? 8 2009-078 Programmaverantwoording 2008, herzien programmabegroting 2009, begroting 2010 en meerjarenraming 2009-2013 van de GGD Hollands Noorden.

Nadere informatie