Portefeuillehouder: W. Zorge Behandelend ambtenaar Tina Bollin, (t.a.v. Tina Bollin)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Portefeuillehouder: W. Zorge Behandelend ambtenaar Tina Bollin, 0595-447776 gemeente@winsum.nl (t.a.v. Tina Bollin)"

Transcriptie

1 Vergadering: 11 maart 2014 Agendanummer: 9 Status: Besluitvormend Portefeuillehouder: W. Zorge Behandelend ambtenaar Tina Bollin, (t.a.v. Tina Bollin) Aan de gemeenteraad, Onderwerp: Ontwikkelingen in het sociale domein: visie en startnota decentralisaties. Voorgestelde besluit: De Visie van de BMWE-gemeenten op het sociale domein en de Startnota 3D BMWE vast te stellen. Inleiding: Op 1 januari 2015 krijgen gemeenten extra verantwoordelijkheden door de decentralisatie van taken door de rijksoverheid. Deze verantwoordelijkheden hebben betrekking op drie gebieden: de decentralisatie van de jeugdzorg, de decentralisatie van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)-begeleiding naar de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de invoering van de participatiewet. De zogenaamde 3 decentralisaties (3D's). Het kabinet beoogd met deze decentralisaties in te spelen op de veranderende eisen en de financiële onhoudbaarheid van de zorg. Gemeenten zijn volgens het kabinet beter in staat om de hulp, begeleiding en ondersteuning af te stemmen op dat wat mensen nodig hebben en zelf of met behulp van hun sociale netwerk nog kunnen. Daarnaast zijn gemeenten door de taken en verantwoordelijkheden die zij al op het sociaal domein hebben, beter in staat om verbindingen te leggen en maatwerk te bieden en kunnen zij de zorg efficiënter en goedkoper organiseren. Voor de uitvoering van deze taken krijgen gemeenten middelen van de rijksoverheid. Wel gaat de overheveling gepaard met kortingen op de budgetten (25% op AWBZ begeleiding, 12,5% jeugdzorg, 20% participatiewet 1 ). Het idee hierachter is dat gemeenten zorg, begeleiding of ondersteuning efficiënter kunnen organiseren. 1 De hier genoemde 20% bezuiniging betreft de periode Voor deze periode zijn al bezuinigingen ingezet op het re-integratiebudget van de WWB en de budgetten voor de WSW Pagina 1 van 7

2 Door rijkstaken toe te voegen aan de al bestaande taken van gemeenten zoals de Wmo, kunnen verbindingen worden gelegd en maatwerk worden geboden. De BMWE-gemeenten werken op het sociaal domein al geruime tijd samen. Zoals in het Centrum van Jeugd en Gezin, de Openbare Geestelijke Gezondheidszorg en het werkplein. De taken die gedecentraliseerd kunnen hier niet los van worden gezien. Zo wordt de Wmo aangepast om de taken van de AWBZ er in onder te brengen en krijgt het CJG een belangrijke taak in de Jeugdzorg. De BMWE-gemeenten bereiden de decentralisaties en de transformatie van het sociaal domein dan ook samen voor. Om dit goed te kunnen doen is een gezamenlijk vertrekpunt nodig. Dit gezamenlijke vertrekpunt is geformuleerd in twee documenten. Het wenkend perspectief, de maatschappelijke ambitie van de BMWE-gemeenten is verwoord in de 'Visie van de BMWE-gemeenten op het sociale domein'. De basis voor de voorbereidingen van de decentralisaties wordt verwoord in de 'Startnota 3D BMWE'. Hierin wordt ingegaan op de achtergronden, de huidige situatie, de toekomstige situatie aan de hand van de visie op het sociaal domein, doorkijk naar het komende proces en opdrachten en tot slot de financiële kaders, voor zover deze bekend zijn. Beide stukken zijn in afstemming met een gezamenlijke BMWE 3D brede adviesraad tot stand gekomen. Zie de meegezonden documenten voor het advies van de adviesraden en de reactie hierop van de colleges B&W. Wetstraject De nieuwe jeugdwet ligt nu bij de Eerste Kamer. Zij streeft ernaar het wetsvoorstel op 28 januari 2014 plenair te behandelen. Uitloop is mogelijk tot 19 februari Inmiddels speelt ook het wetstraject van de Uitvoeringsregeling die bij de Jeugdwet hoort. Het wetsontwerp voor de nieuwe Wmo ligt voor advisering bij de Raad van State. Bedoeling was dat het wetsontwerp nog voor het kerstreces naar de Tweede Kamer gestuurd zou worden. Dit is niet gelukt. De nieuwe planning is niet bekend. Het wetsvoorstel voor de participatiewet is op 2 december 2013 bij de Tweede Kamer ingediend. De bedoeling is dat de wet in het voorjaar van 2014 wordt behandeld. Pagina 2 van 7

3 Samenwerking Sociaal domein Al geruime tijd werken de gemeenten Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond (BMWE-gemeenten) samen in het sociaal domein. Zoals met het Centrum van Jeugd en Gezin, de Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGz) en het werkplein. Ook bereiden zij samen de decentralisaties voor, die hun inbedding in het sociaal domein moeten gaan krijgen. Om de decentralisaties en hun impact op het sociaal domein goed te kunnen voorbereiden is een gezamenlijk vertrekpunt nodig. Visie van de BMWE-gemeenten op het sociaal domein Met de visie van de BMWE-gemeenten op het sociaal domein willen de colleges van B&W van de BMWE-gemeenten hun maatschappelijke ambitie verwoorden. Hier gaat het niet alleen om de 3 decentralisaties, maar om het brede sociale domein van scholen, kerken, vrijwilliger, buur, sportclub, etc. anders gezegd, de samenleving. Startnota 3D BMWE Met de startnota 3D willen de colleges van B&W van de BMWE-gemeenten een basis laten vaststellen waarop de verdere organisatie en implementatie van de decentralisaties kan worden vorm gegeven. De startnota gaat in op de aanleiding van de decentralisaties, hoe de domeinen jeugdzorg, AWBZ-begeleiding en Werk en inkomen nu zijn georganiseerd, de gewenste toekomstige situatie (visie en uitgangspunten) en een eerste doorkijk naar de uitwerking daarvan. Tot slot worden de financiële kaders, voor zover mogelijk, besproken. De startnota sluit aan bij de visie van de BMWE-gemeenten op het sociaal domein. De startnota beperkt zich tot de drie decentralisaties, daar waar de visienota zich richt op het hele sociale domein en de samenleving. Financiële middelen Met de meicirculaire 2014 wordt bekend hoe hoog de budgetten worden die de gemeenten krijgen voor het uitvoeren van de nieuwe taken. Het geld wordt ondergebracht in een deelfonds sociaal domein. Gemeenten mogen dit geld alleen voor het sociaal domein uitgeven. Binnen het deelfonds komt verder geen toewijzing van geld naar de aparte onderdelen jeugd, werk of zorg. Dat betekent dat als er meer geld nodig is voor jeugd en bijvoorbeeld minder voor werk, de gemeente kan schuiven tussen de budgetten. Pagina 3 van 7

4 Op dit moment zijn alleen globaal bedragen te noemen om een indicatie te geven van de omvang van de budgetten. In onderstaande tabel staan de bedragen voor de BMWEgemeenten. Bedum De Marne Winsum Eemsmond Jeugdhulp (2015) * AWBZ-begeleiding (2015) ** Participatiewet (gebundelde uitkering 2018) * M.b.t. de bedragen voor jeugdhulp: Voor alle vormen van jeugdhulp binnen de decentralisatie jeugdzorg samen geldt een korting oplopend van 3.5 % in 2015 naar 12.5 % structureel vanaf Begin december 2013 hebben de gemeenten meer duidelijkheid gekregen van de staatssecretaris over de jeugdbudgetten vanaf Deze bedragen zouden echter nog kunnen afwijken in de Meicirculaire Daarom hebben gemeenten en Rijk eind december nieuwe afspraken gemaakt over het budget in Het Rijk garandeert dat individuele gemeenten in de Meicirculaire 2014 minimaal 95% van het budget krijgen dat hen in december 2013 is toegezegd. Met andere woorden, de budgetten mogen niet meer dan 5% naar beneden afwijken. ** M.b.t. de bedragen voor AWBZ-begeleiding: De hoogte van het budget dat gemeenten krijgt overgeheveld voor de uitvoering van de nieuwe taken, is op dit moment niet bekend. Wel weten we dat de overheveling gepaard gaat met een korting van 25%. Om globaal een beeld te krijgen van de budgetten kunnen we naar de huidige uitgaven kijken en deze bedragen korten met 25%. Huidige uitgaven extramurale zorg (bron VEKTIS) Bedrag min korting 25% = globaal bedrag voor uitvoering na 2015 Bedum De Marne Eemsmond Winsum Pagina 4 van 7

5 Adviestraject met (Wmo-)adviesraden De (Wmo) adviesraden van de vier gemeenten hebben één integrale werkgroep gevormd voor advisering met betrekking tot de drie decentralisaties. Deze werkgroep is betrokken geweest bij het schrijven van de startnota. De werkgroep heeft meegelezen met twee conceptversies en tijdens het traject al goede inhoudelijke opmerkingen kunnen maken en aandachtspunten kunnen meegeven. De (Wmo)adviesraden zijn via de werkgroep gevraagd formeel advies uit te brengen op de laatste conceptversie van de startnota. De gemeenten hebben dit advies op 13 januari ontvangen. In de bijlage is het advies van de adviesraden en de reactie hierop weergegeven. De cliëntenraden WWB en de WSW-adviesraad hebben de Startnota en de Visienota ter kennisname ontvangen. Dynamisch document De ontwikkelingen staan niet stil. De startnota is eind 2013 geschreven. De wetstrajecten voor de drie decentralisaties zijn nog niet afgerond. Het is daarom mogelijk dat er inhoudelijke wijzigingen komen die invloed hebben op wat is geschreven in de startnota. Wettelijk- of beleidskader: concept participatiewet, concept jeugdwet, concept Wmo 2015 Advies / Voorstel: Aan de gemeenteraad als kaderstellend orgaan wordt nu gevraagd om in te stemmen met de Visie van de BMWE-gemeenten op het sociale domein en de Startnota 3D BMWE. Communicatie: Voor de drie decentralisaties is een communicatieplan opgesteld. Hierin is onder andere de communicatie naar inwoners opgenomen. Uitvoering: De visie en startnota leggen een basis voor de verdere beleidsontwikkeling en uitvoering in het sociale domein. Later in 2014 worden hiervoor beleidsplannen en verordeningen opgesteld. Deze zullen ter besluitvorming aan de gemeenteraad worden voorgelegd. Pagina 5 van 7

6 Bijlagen: 1. Visie van de BMWE-gemeenten op het sociaal domein 2. Startnota 3D BMWE' met als bijlagen: - 'Schets voor een Groninger functioneel model nieuw jeugdstelsel'. 3. Advies Startnota 3D BMWE van de adviesraden 4. Reactie op het advies van de adviesraden namens de colleges BMWE 5. Collegevoorstel Burgemeester en wethouders van Winsum, M.A.P. Michels, burgemeester drs. R.J. Bolt, secretaris Pagina 6 van 7

7 Agendanummer: 9 Vergadering: 11 maart 2014 De raad van de gemeente Winsum; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders; b e s l u i t : de Visie van de BMWE-gemeenten op het sociale domein en de Startnota 3D BMWE vast te stellen. Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Winsum in zijn openbare vergadering van 11 maart 2014 De raad voornoemd, voorzitter, griffier, Pagina 7 van 7

: Beleidsplan en verordeningen Jeugd/Wmo

: Beleidsplan en verordeningen Jeugd/Wmo Raadsvoorstel Raadsvergadering d.d. : 16 december 2014 Agendapunt : 7 Portefeuillehouder Onderwerp : mw. M.A. de Visser/dhr. H.W. van Gelder : Beleidsplan en verordeningen Jeugd/Wmo B&W besluit d.d. :

Nadere informatie

Portefeuillehouder: W. Zorge Behandelend ambtenaar L. TopL.W. Top, 0595 447737737 gemeente@winsum.nl (t.a.v. L. Top L.W. Top)

Portefeuillehouder: W. Zorge Behandelend ambtenaar L. TopL.W. Top, 0595 447737737 gemeente@winsum.nl (t.a.v. L. Top L.W. Top) Vergadering: 7 juni 2012 Agendanummer: 4 Status: Informerend Portefeuillehouder: W. Zorge Behandelend ambtenaar L. TopL.W. Top, 0595 447737737 E mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. L. Top L.W. Top) Aan de

Nadere informatie

Wmo beleid 2015-2018

Wmo beleid 2015-2018 Wmo beleid 2015-2018 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Samenvatting 5 1. Inleiding 7 1.2 Transitie en transformatie 7 1.3 Doel beleidsplan Wmo 2015-2018 8 1.5 Rol adviesraden 8 2. De Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

het college van Burgemeester en Wethouders van Winsum. Drie scenario s voor het invoeren van een eigen bijdrage in de Wmo

het college van Burgemeester en Wethouders van Winsum. Drie scenario s voor het invoeren van een eigen bijdrage in de Wmo Aan: Namens: Onderwerp: Wmo adviesraad het college van Burgemeester en Wethouders van Winsum. Drie scenario s voor het invoeren van een eigen bijdrage in de Wmo Geachte Leden van de Wmo Adviesraad, De

Nadere informatie

Participatie de norm, Werk het doel. Kadernota Participatiewet

Participatie de norm, Werk het doel. Kadernota Participatiewet Participatie de norm, Werk het doel Kadernota Participatiewet augustus 2014 Oplegger Tynaarlo bij Kadernota Participatiewet Participatie de norm, werk het doel Met het opstellen van onze visienota Iedereen

Nadere informatie

Beleidsplan Wmo 2015-2018. Welzijn en zorg(en) voor elkaar!

Beleidsplan Wmo 2015-2018. Welzijn en zorg(en) voor elkaar! Beleidsplan Wmo 2015-2018 Welzijn en zorg(en) voor elkaar! Augustus 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Samenvatting... 4 1 Inleiding... 6 1.1 Aanleiding... 6 1.2 Relatie met andere decentralisaties...

Nadere informatie

De volgende ambities kenmerken een krachtig sociaal domein voor Noordoost Friesland:

De volgende ambities kenmerken een krachtig sociaal domein voor Noordoost Friesland: AAN: De raad van de gemeente Ferwerderadiel Sector : l Nr. : 08/61.13 Onderwerp : Kadernota Samen leven, zorg voor elkaar Ferwert, 26 november 2013 Inleiding De gemeenten worden per 2015 verantwoordelijk

Nadere informatie

Drie decentralisaties

Drie decentralisaties Drie decentralisaties 1 Inleiding Het kabinet zet in 2014 in op een afronding van het wetgevingsproces en de implementatie van de decentralisaties op het gebied van zorg, jeugd en werk. Zoals we al in

Nadere informatie

Historisch perspectief Onderstaand een korte historische schets van de periode tot aan 1 januari 2015:

Historisch perspectief Onderstaand een korte historische schets van de periode tot aan 1 januari 2015: Onderwerp: Jaaragenda MGR Concept van 12 februari 2015 Inleiding Tijdens de vergadering van 19 januari jl. heeft uw agendacommissie gevraagd om een jaaragenda van besluiten met betrekking tot het Werkbedrijf,

Nadere informatie

Er is een gemeente nodig om een kind op te laten groeien

Er is een gemeente nodig om een kind op te laten groeien Er is een gemeente nodig om een kind op te laten groeien maart 2013 Ben Plandsoen actief in de decentralisaties Jeugd en Passend Onderwijs: lokaal als PvdA-wethouder, regionaal ook als toezichthouder,

Nadere informatie

Tweede rapportage Juni 2013

Tweede rapportage Juni 2013 Tweede rapportage Juni 2013 De Transitiecommissie Stelselherziening Jeugd is een onafhankelijke commissie ingesteld door de Rijksoverheid, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en het Inter Provinciaal

Nadere informatie

Raadscommissievoorstel

Raadscommissievoorstel Raadscommissievoorstel Status: Voorbereidend besluitvormend Agendapunt: 4 Onderwerp: Transformatie jeugdzorg Regionaal projectplan Datum: 10 december 2012 Portefeuillehouder: Jhr. M.R.H.M. von Martels

Nadere informatie

Beleidsplan Jeugdhulp 2015-2018

Beleidsplan Jeugdhulp 2015-2018 Beleidsplan Jeugdhulp 2015-2018 Mei 2014 Voorwoord Vanaf 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor alle ondersteuning, hulp en zorg aan kinderen en gezinnen bij opgroei en opvoedproblemen. De

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 841 Regels inzake de gemeentelijke ondersteuning op het gebied van zelfredzaamheid, participatie, beschermd wonen en opvang (Wet maatschappelijke

Nadere informatie

ECSD/U201400833 Lbr. 14/035

ECSD/U201400833 Lbr. 14/035 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Ledenbrief Wmo 2015 en concept modelverordening uw kenmerk ons kenmerk ECSD/U201400833 Lbr. 14/035 bijlage(n)

Nadere informatie

Projectplan definitie en ontwerp. Projectplan ontwerp en voorbereiding

Projectplan definitie en ontwerp. Projectplan ontwerp en voorbereiding 1 zaak_zaaknummer Projectplan ontwerp en voorbereiding zaak_id bericht_nummer VenloVerbindt bericht_id Decentralisatieopgaven in het sociale domein MAATSCHAPPELIJKE ONTWIKKELING team MOONT steller drs.

Nadere informatie

Samenwerking in het sociaal domein. Opdrachtgever Stuurgroep sociaal domein Meierij

Samenwerking in het sociaal domein. Opdrachtgever Stuurgroep sociaal domein Meierij Referentie Rapport Van Postbus 60055, 6800 JB Arnhem Velperplein 8, 6811 AG Arnhem Telefoon (026) 355 13 55 Fax (026) 355 13 99 info@kplusv.nl www.kplusv.nl Samenwerking in het sociaal domein Opdrachtgever

Nadere informatie

Acht is meer dan duizend

Acht is meer dan duizend Acht is meer dan duizend Datum: 17 mei 2013 Plan van aanpak voor de implementatie van jeugdhulp bij de samenwerkende gemeenten in de regio Rotterdam-Rijnmond per 1 januari 2015 Status: definitief INHOUD

Nadere informatie

Beleidsplan Sociaal Domein 2014-2015

Beleidsplan Sociaal Domein 2014-2015 Beleidsplan Sociaal Domein 2014-2015 Gemeente Soest De brug bouwen terwijl je er overheen loopt Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan Sociaal Domein 2014-2015 met als motto De brug bouwen terwijl je er

Nadere informatie

MEMO AAN DE GEMEENTERAAD

MEMO AAN DE GEMEENTERAAD MEMO AAN DE GEMEENTERAAD Aan Datum Onderwerp Van Ons kenmerk De gemeenteraad 27 augustus 2013 Stand van zakennotitie Participatiewet Het college 133684 CC Geachte dames en heren, Kennisnemen van Stand

Nadere informatie

De gevolgen van het regeerakkoord voor het sociale domein in de gemeente Boxtel

De gevolgen van het regeerakkoord voor het sociale domein in de gemeente Boxtel De gevolgen van het regeerakkoord voor het sociale domein in de gemeente Boxtel Informatieve notitie voor de commissie MZ Afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling, februari 2013 Inleiding Op 29 oktober 2012

Nadere informatie

Monitoring van het Sociaal Domein Grip op Ontwikkelingen Wmo, Jeugdhulp, Participatiewet

Monitoring van het Sociaal Domein Grip op Ontwikkelingen Wmo, Jeugdhulp, Participatiewet 1 Monitoring van het Sociaal Domein Grip op Ontwikkelingen Wmo, Jeugdhulp, Participatiewet Titel: Monitoring van het sociaal domein, grip op ontwikkelingen Opdrachtgever: Gemeenschappelijke Regeling Kempengemeenten

Nadere informatie

Doen wat nodig is. Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad

Doen wat nodig is. Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad Doen wat nodig is Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad 1 Voorwoord Een verandering start je niet alleen. Die moet ontstaan in de stad, bij en met de partners

Nadere informatie

Pagina 1 van 5 Versie Nr.1 Registratienr.: Z/14/004375/12040

Pagina 1 van 5 Versie Nr.1 Registratienr.: Z/14/004375/12040 Pagina 1 van 5 Versie Nr.1 Afdeling: Beleid Maatschappij Leiderdorp, 9 oktober 2014 Onderwerp: Beleidsplan Participatiewet Aan de raad. Beslispunten 1. Ter uitvoering van de Participatiewet het Beleidsplan

Nadere informatie

Concept Raadsvoorstel

Concept Raadsvoorstel Concept Raadsvoorstel Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Agendapunt: Sliedrecht, 9 november 2010 Onderwerp: Beleidsnota Centrum voor Jeugd en Gezin Sliedrecht Voorgesteld besluit: De beleidsnota Centrum

Nadere informatie

Dromen zijn doelen met deadlines. Spoorboekje transitie jeugdzorg

Dromen zijn doelen met deadlines. Spoorboekje transitie jeugdzorg Dromen zijn doelen met deadlines Spoorboekje transitie jeugdzorg Inleiding Het kabinet heeft besloten dat er een nieuw stelsel moet komen voor jeugdigen en gezinnen onder verantwoordelijkheid van gemeenten.

Nadere informatie

Regionaal. transitiearrangement

Regionaal. transitiearrangement Regionaal transitiearrangement transitiearrangement samenwerkende gemeenten Jeugdhulp Rijnmond, 31 oktober 2013 2 Voorwoord Voor u ligt het transitiearrangement van de samenwerkende gemeenten jeugdhulp

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: Kadernota Werk! Reg.nummer: 2012/477772

Raadsstuk. Onderwerp: Kadernota Werk! Reg.nummer: 2012/477772 Raadsstuk Onderwerp: Kadernota Werk! Reg.nummer: 2012/477772 1. Inleiding De nota Werk! beschrijft de inzet van de gemeente voor de toeleiding naar werk van bijstandsgerechtigden. De nota vervangt de eerder

Nadere informatie

[INRICHTINGSPLAN SOCIAAL DOMEIN]

[INRICHTINGSPLAN SOCIAAL DOMEIN] 2014 Auteurs (STZ/BP): Sara le Cointre Iris de Graaff 9 september 2014 [INRICHTINGSPLAN SOCIAAL DOMEIN] De organisatie van gemeentelijke uitvoering in het sociaal domein Inhoudsopgave VOORWOORD 2 INLEIDING

Nadere informatie

Wat is de situatie in onze gemeente?

Wat is de situatie in onze gemeente? Toelichting op het beleidsplan Wat is de situatie in onze gemeente? Wat willen we bereiken? Hoe willen we het gaan organiseren? Checklist beleidsplan Jeugd Aanleiding voor deze checklist Hoe gebruik je

Nadere informatie