Portefeuillehouder: P. Broeksma Behandelend ambtenaar J.G. Komduur, (t.a.v. J.G. Komduur)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Portefeuillehouder: P. Broeksma Behandelend ambtenaar J.G. Komduur, 0595 447792 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J.G. Komduur)"

Transcriptie

1 Vergadering: 7 juni 2012 Agendanummer: 10 Status: Opiniërend Portefeuillehouder: P. Broeksma Behandelend ambtenaar J.G. Komduur, E mail: (t.a.v. J.G. Komduur) Aan de gemeenteraad, Onderwerp: Beschikbaarstelling krediet voor het opstellen van een voorbereidingsdocument om te komen tot legionellapreventie en beheer van de waterleidinginstallatie in 19 gemeentelijke gebouwen en 11 NIET gemeentelijke gebouwen. Voorgestelde besluit: Voor het opstellen van het bovengenoemde voorbereidingsdocument wordt de raad gevraagd een bedrag beschikbaar te stellen van , Dit bedrag te bekostigen uit het in de kadernota van 2009 voorlopig gereserveerd budget van , Inhoud: Aanleiding: In 2002 en 2003 is er op basis van de toen geldende wet en regelgeving geld beschikbaar gesteld voor aanpassingen aan watertechnische in stallaties in een aantal gemeentelijke gebouwen, een aantal dorpshuizen en particuliere gymzalen. De voorgestelde aanpassingen zijn ook daadwerkelijk uitgevoerd. Eind 2004 is een nieuwe wetgeving met betrekking tot legionellapreventie in leidingwater van kracht geworden. Naar aanleiding van inspecties aan de watertechnische installaties in een aantal gemeentelijke gebouwen is medio 2009 een quick scan uitgevoerd naar de kans op besmetting van het leidingwater in een aantal gemeentelijke en een aantal NIET gemeentelijke gebouwen. Door een installatiebedrijf zijn de op en aanmerkingen vertaald in een globale kostenindicatie per gebouw. Uit deze quick scan is gebleken, dat de waterinstallaties in onze gemeentelijke gebouwen niet voldoen aan de wettelijke voorschriften en regelingen. Dien ten gevolge is in de kadernota 2009 een voorlopig budget gereserveerd van , voor aanpassingen van de watertechnische installaties voor alleen de gemeentelijke gebouwen. De kosten om inzicht te krijgen in de bestaande situatie van de water technische installaties in 11 NIET gemeentelijke gebouwen, zijnde ( ,75 exclusief btw) vallen buiten het voorlopige gereserveerde budget van , in de kadernota Pagina 1 van 6

2 Wettelijk of beleidskader: De primaire verantwoordelijkheid voor het beheersen van het besmettingsrisico door legionella in waterinstallaties ligt volgens de huidige wet geving bij de eigenaar van de waterinstallatie. Er ligt dus geen verantwoordelijkheid voor de gemeente bij NIET gemeentelijke gebouwen. Het Waterleidingbesluit stelt de eigenaar van een collectieve leidingwaterinstallatie verantwoordelijk voor de kwaliteit van het leidingwater. De uitvoering dient te voldoen aan NEN 1006+A3 (AVWI 2005) augustus 2011,waterwerkbladen, aanleggen overeenkomstig ISSO Publicatie 55.1, ISSO/SBR 811. Naast het voldoen aan deze voorschriften zijn een juist gebruik en beheer van de leidingwaterinstallaties eveneens belangrijke voorwaarden voor de deugdelijkheid van de waterkwaliteit. Gedachtengang: Een verdere uitwerking van de plannen door Kuipers Drinkwater Security gaf aan dat de voorbereidende werkzaamheden niet één op één weggezet konden worden. Een extern bureau heeft medio 2010 opdracht gekregen om een aanbestedingsdocument op te stellen om inzicht te krijgen in de kosten van de voorbereidende werkzaamheden ten aanzien van de bestaande waterleidinginstallaties in een aantal gemeentelijke gebouwen e.e.a. afgestemd op de huidige wettelijke voorschriften en regelingen. In het kader van haar maatschappelijke verantwoordelijkheid heeft het college in haar vergadering van 13 september 2011 besloten om hier 11 NIET gemeentelijke gebouwen aan toe te voegen, te weten (6 dorpshuizen en 5 niet gemeentelijke kleedgebouwen). De eigenaren van deze 11 gebouwen zijn medio oktober 2011 op de hoogte gebracht van het collegebesluit en liften mee met het voorbereidingstraject en de bijbehorende kosten worden gefinancierd door de gemeente. Op deze wijze is er zowel bij de gemeente als bij de desbetreffende gebouweigenaren inzicht in de eventueel te treffen maatregelen. Het waterleidingsbesluit stelt de eigenaar verantwoordelijk voor de leidingwaterinstallatie in een gebouw. Daarom is het college van mening dat de eventuele uitvoeringskosten voor rekening komen van de desbetreffende gebouweigenaren. Na de inventarisatieronde zal gecommuniceerd worden of de desbetreffende eigenaren mee willen liften bij het uitvoeringstraject van de gemeentelijke gebouwen. De meeste gebouweigenaren hebben positief gereageerd om mee te liften met het voorbereidingstraject.tot op heden zijn geen reacties binnen gekomen over de wijze van financiering ten aanzien van de daadwerkelijke uitvoeringskosten. Pagina 2 van 6

3 Om welke werkzaamheden gaat het nu in hoofdzaak: - uitvoeren van een grondige inspectie van de watertechnische installatie - Het opstellen van een bijbehorende rapportage van de benodigde aanpassingen en deze vertalen (per locatie) in een technische omschrijving ten behoeve van de uitvoering door een installateur - Het aanleveren van het benodigde tekenwerk om de leidingwaterinstallaties in kaart te brengen (zowel bestaand als gewijzigd) Aanbesteding voorbereidingstraject: Voor de aanbesteding van de bovengenoemde werkzaamheden zijn een 4 tal specialistische bedrijven uitgenodigd. Een van de bedrijven heeft zich vrij snel na de uitnodiging afgemeld. De drie overgebleven bedrijven hebben op basis van het aanbestedingsdocument een offerte uitgebracht. Na beoordeling van de uitgebrachte offertes aan de hand van de vooraf opgestelde gunningcriteria en de beoordelingsmethode, zoals omschreven in het aanbestedingsdocument blijkt de firma Kalfsbeek uit Assen de laagste inschrijver. De firma Kalfsbeek kan de werkzaamheden uitvoeren: Voor 19 gemeentelijke gebouwen ,25. Voor 11 niet gemeentelijke gebouwen ,75 Totaal voor beide objectenlijst exclusief btw , Voor de prijzen van de overige partijen zie bijlage 1: Beoordeling aanbesteding d.d. 17 november Externe begeleiding en post onvoorzien: Omdat in de aanloop van dit project ondersteuning is verleend door een extern bureau wordt het vervolg proces ook door hetzelfde extern bureau begeleid, dit om het geheel goed op elkaar af te stemmen. De ervaring heeft geleerd dat bij dit soort werkzaamheden, tijdens de uitvoeringsfase zaken aan het licht komen die van te voren niet altijd te voorzien zijn. Bovendien zijn er situaties denkbaar waar het ontrafelen van de bestaande situatie onder de vloer aanleiding geven tot meerdere interpretaties. Voor externe begeleiding en voor onvoorziene werkzaamheden wordt totaal een bedrag opgenomen van , exclusief btw. Vervolgtraject gemeentelijke en niet gemeentelijke gebouwen: Uit het voorbereidingsdocument blijkt welke aanpassingen daadwerkelijk uitgevoerd moeten worden aan de watertechnische installaties van de gemeentelijke en (6+5) niet gemeentelijke gebouwen. Deze aanpassingen zullen bij de gemeentelijke gebouwen net als de voorbereiding in een aanbestedingsvorm worden weggezet. Een drie tot viertal installatie bedrijven zal te zijner tijd worden uitgenodigd om offerte uit te brengen. De planning is om de resultaten van deze aanbesteding medio Pagina 3 van 6

4 dit jaar in een apart voorstel voor te leggen ter besluitvorming. De uit te voeren aanpassingen aan de installaties van de NIET gemeentelijke gebouwen worden dus niet door de gemeente gefinancierd. Resume: De resultaten van de aanbesteding met een inschatting van de bijkomende kosten leveren het volgende kostenoverzicht op: Offerte firma Kalfsbeek (d.d ) , Externe begeleidingskosten+ onvoorzien , Totaal exclusief btw , 19% btw 7.398,22 TOTAAL ,22 Ter afronding 163,78 Afgerond , Globale verrekening/compensatie deel BTW 2.000, Totaal beschikbaar te stellen krediet , Advies Financiën: Een deel van deze BTW is te verrekenen/compenseren, een ander deel niet. Voor een aantal gebouwen geldt dat de BTW verrekenbaar is (gemeentelijke kleedgebouwen en zwembad) en voor een aantal gebouwen geldt dat de BTW gedeeltelijk verrekenbaar is (gymzalen en sporthal). Bij de sporthal en gymzalen is het te verrekenen BTW percentage afhankelijk van het sport, schoolgebruik, dit kan pas achteraf worden vastgesteld. Bij de post externe begeleiding en onvoorzien is op voorhand geen inschatting te maken welk percentage BTW achteraf verrekend kan worden. Gemiddeld kan worden aangehouden dat bij de gemeentelijke gebouwen 40% van de BTW niet is te verrekenen. Bij de NIET gemeentelijke gebouwen kan geen BTW verrekend worden. Rekening houdende met de mogelijke BTW verrekening/compensatie wordt voorgesteld om een krediet beschikbaar te stellen van ,. Overwegingen college die leiden tot het voorgestelde besluit: De primaire verantwoordelijkheid voor het beheersen van het besmettingsrisico door legionella in waterinstallaties ligt volgens de huidige wetgeving bij de eigenaar van de waterinstallatie. De installaties in een aantal gemeentelijke gebouwen blijken niet te voldoen aan de huidige wet en regelgeving. Uit reeds uitgevoerd vooronderzoek blijkt dit deels ook voor de installaties in een aantal NIET gemeentelijke gebouwen. Om inzicht te krijgen in de huidige situatie van de watertechnische installaties heeft het college ervoor gekozen om ook deze NIET gemeentelijke gebouwen in het voorbereidingstraject te betrekken en te bekostigen. Pagina 4 van 6

5 Het opstellen van het voorbereidingsdocument is de aanzet om te komen tot daadwerkelijke aanpassingen aan de watertechnische installaties in een aantal gemeentelijke en 11 NIET gemeentelijke gebouwen. De kosten van de daadwerkelijke aanpassingen bij de 11 NIET gemeentelijke gebouwen zijn voor rekening van de desbetreffende eigenaren. Na de inventarisatie ronde zal met deze gebouweigenaren gecommuniceerd worden of zij (op hun kosten) mee willen liften bij de uitvoeringsmaatregelen aan de gemeentelijke gebouwen. Achterliggende documenten: Offerte Kalsbeek d.d Beoordeling aanbesteding d.d Burgemeester en wethouders van Winsum, M.A.P. Michels, burgemeester drs. R.J. Bolt, secretaris Pagina 5 van 6

6 Agendanummer: Vergadering: De raad van de gemeente Winsum; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders; gelet op het bepaalde in de gemeentewet en het Waterleidingbesluit: b e s l u i t : - een bedrag van , beschikbaar te stellen voor de voorbereidende werkzaamheden aan de watertechnische installaties van 19 gemeentelijke en 11 niet gemeentelijke gebouwen, dit bedrag te bekostigen uit het in de kadernota 2009 vastgelegd budget van , Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Winsum in zijn openbare vergadering van De raad voornoemd, voorzitter, griffier, Pagina 6 van 6

Onderwerp: Voorstel tot vaststelling van het afvalwaterbeleidsplan BMWE/NZV.

Onderwerp: Voorstel tot vaststelling van het afvalwaterbeleidsplan BMWE/NZV. Vergadering: 15 10 2013 Agendanummer: 12 Status: Besluitvormend Portefeuillehouder: P.E. Broeksma Behandelend ambtenaar R. Lamein, 0595 447749 E mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. R. Lamein) Gewijzigd Raadsvoorstel

Nadere informatie

III: III II. / ^SnDERVWERR ' ^ \ [ "-V^'ii'^p-' r ;!lcl: Y,-,; J Investering 501.975 NOOR D E N V E L D. ParaaS secretaris ^ffloi/^x

III: III II. / ^SnDERVWERR ' ^ \ [ -V^'ii'^p-' r ;!lcl: Y,-,; J Investering 501.975 NOOR D E N V E L D. ParaaS secretaris ^ffloi/^x G E M E E N T E NOOR D E N V E L D ParaaS secretaris ^ffloi/^x Paraaf direct leidinggev 2na^y3ïlfNA t jadvies VAN $ 0 / 2 Datum Afdeling 30 november 2012 R&S/OW&A III: III II Opsteller Telefoon 279/329

Nadere informatie

Projectinitiatie Document (vastgesteld door de stuurgroep op 19 januari 2012) Projectinitiatie Document/Projectplan

Projectinitiatie Document (vastgesteld door de stuurgroep op 19 januari 2012) Projectinitiatie Document/Projectplan Projectinitiatie Document/Projectplan Project: Nieuwbouw/renovatie gemeentehuis+ Bestandsnaam: Projectinitiatie Document/Projectplan Auteur: D. Oosterkamp 1/25 Management samenvatting Als onderdeel van

Nadere informatie

Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 30 september 2009 / 159/2009. Fatale termijn: besluitvorming vóór: N.v.t.

Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 30 september 2009 / 159/2009. Fatale termijn: besluitvorming vóór: N.v.t. Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 30 september 2009 / 159/2009 Fatale termijn: besluitvorming vóór: N.v.t. Onderwerp Wsw-financiën opnemen in de begroting Programma / Programmanummer Werk &

Nadere informatie

Sociaal statuut. Waterschap Rijn en IJssel

Sociaal statuut. Waterschap Rijn en IJssel BIJLAGE 1 Sociaal statuut Waterschap Rijn en IJssel (1 januari 2014 tot 1 januari 2016) INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Algemeen 5 Artikel 1 Begripsbepalingen. 5 Artikel 2 Leeswijzer 7 Artikel 3

Nadere informatie

Programma Drechtstedendinsdag avondgedeelte d.d. 6 november 2012

Programma Drechtstedendinsdag avondgedeelte d.d. 6 november 2012 Locatie: Gemeentehuis Zwijndrecht, Raadhuisplein 3 17.00-18.00 uur Themabijeenkomst voor raad- en collegeleden Programma Drechtstedendinsdag avondgedeelte d.d. 6 november 2012 Kindermishandeling In het

Nadere informatie

Raadsvergadering van 25 april 2013 Agendanummer: 10.3

Raadsvergadering van 25 april 2013 Agendanummer: 10.3 RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 397623 Raadsvergadering van 25 april 2013 Agendanummer: 10.3 Onderwerp: Verordening Moerdijks Restauratie Fonds. Verantwoordelijk portefeuillehouder: L. Koevoets GEVRAAGD

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp Beleidsplan Openbare Verlichting 2012-2015

Raadsvoorstel. Onderwerp Beleidsplan Openbare Verlichting 2012-2015 Raadsvoorstel Agendapunt: 08 Onderwerp Beleidsplan Openbare Verlichting 2012-2015 Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter inzage 30 december 2011 31 januari 2012 Beleidsplan Openbare Verlichting

Nadere informatie

categorie/agendanr. stuknr. B. en W. 2008 RA08.0015 A 9 07/188 = låçéêïéêéw= Verordening rechtpositie wethouders, raads- en commissieleden c.a.

categorie/agendanr. stuknr. B. en W. 2008 RA08.0015 A 9 07/188 = låçéêïéêéw= Verordening rechtpositie wethouders, raads- en commissieleden c.a. o~~çëîççêëíéä= Jaar stuknr. Raad categorie/agendanr. stuknr. B. en W. 2008 RA08.0015 A 9 07/188 = låçéêïéêéw= Verordening rechtpositie wethouders, raads- en commissieleden c.a. Portefeuillehouder: C. Bijl

Nadere informatie

Energiebedrijf Rundedal

Energiebedrijf Rundedal RIS.5757 Energiebedrijf Rundedal Een gemeentelijke deelneming Onderzoek en Rapportage: J. Hulsegge en F. Nicolai Uitgave: Rekenkamercommissie gemeente Emmen Datum: Oktober 2012 Auteursrecht voorbehouden

Nadere informatie

Ministerie van Infrastructuur en Milieu Ons kenmerk Uw kenmerk Invoering BCT

Ministerie van Infrastructuur en Milieu Ons kenmerk Uw kenmerk Invoering BCT De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Plesmanweg 1-6 2597 JG Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070-456 0000 F 070-456 1111 Uw kenmerk 31321-85/2015D8704

Nadere informatie

Raadsvergadering, 26 mei 2015. Voorstel aan de Raad. Onderwerp: Overname aandelen BIGA Groep BV

Raadsvergadering, 26 mei 2015. Voorstel aan de Raad. Onderwerp: Overname aandelen BIGA Groep BV Raadsvergadering, 26 mei 2015 Voorstel aan de Raad Onderwerp: Overname aandelen BIGA Groep BV Nr.: 20150526 8 RV Agendapunt: 8 Datum: 3 maart 2015 Onderdeel raadsprogramma: 3 Portefeuillehouder: Jan Burger

Nadere informatie

Kapitaalinjectie netbeheerder intergas

Kapitaalinjectie netbeheerder intergas Raad Onderwerp: V20100333 Kapitaalinjectie netbeheerder intergas Samenvatting: Inleiding: De gemeente heeft aandelen Intergas BV. Door gewijzigde wetgeving worden stengere eisen gesteld aan de solvabilteitspositie

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel?

Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel? Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel? Een onderzoek naar het subsidieproces van de gemeente Soest 25 September 2006. Inhoudsopgave 1. Inleiding en achtergronden...2 2. Probleemstelling...3 3.

Nadere informatie

Corporaties en legionellapreventie

Corporaties en legionellapreventie Corporaties en legionellapreventie Juni 2011 Corporaties en legionellapreventie Auteur Rogier Goes Colofon Aedes, Hilversum Corporaties en legionellapreventie is een uitgave van Aedes. Deze publicatie

Nadere informatie

Nota van B&W. Inleiding

Nota van B&W. Inleiding Nota van B&W Onderwerp Fiber to the home: vervolg aanleg glasvezel naar alle woningen in Haarlemmermeer Portefeuillehouder mr. A.Th.H. van Dijk l S. Bak Collegevergadering 10 juli 201 2 Inlichtingen Ron

Nadere informatie

Voorstel raad en raadsbesluit

Voorstel raad en raadsbesluit Voorstel raad en raadsbesluit Gemeente Landgraaf Programma Documentnummer: B.15.0453 B.15.0453 Landgraaf, 10 maart 2015 ONDERWERP: Overname opstallen en zakelijke rechten Landgraaf Raadsvoorstelnummer:

Nadere informatie

We houden contact. Burgerparticipatie in Velsen. Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009

We houden contact. Burgerparticipatie in Velsen. Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009 We houden contact Burgerparticipatie in Velsen Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009 College van Burgemeester en wethouders van Velsen Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding...

Nadere informatie

Vervolgonderzoek Inkoop en contractbeheer van ICT. juni 2010

Vervolgonderzoek Inkoop en contractbeheer van ICT. juni 2010 Vervolgonderzoek Inkoop en contractbeheer van ICT juni 2010 2 Voorwoord Het belang van ICT binnen de gemeente Amsterdam neemt steeds verder toe. De met ICT gemoeide uitgaven zijn dan ook hoog. Volgens

Nadere informatie

02 Verslag AO Jeugd 8 september 2009 9.25-9.35 Het conceptverslag is ter vaststelling bijgevoegd.

02 Verslag AO Jeugd 8 september 2009 9.25-9.35 Het conceptverslag is ter vaststelling bijgevoegd. Vergadering: Ambtelijk Overleg Jeugd Datum: 13 oktober 2009 9.15 12.15 uur Locatie: Raadzaal Voorhout Raadhuisplein 1, 2215 MA Voorhout Onderwerp: Agenda AO Jeugd Holland Rijnland en Rijnstreek 01 Opening

Nadere informatie

De adviesaanvraag van de centrales en de nadere onderbouwing van de standpunten van beide partijen zijn aan dit advies gehecht.

De adviesaanvraag van de centrales en de nadere onderbouwing van de standpunten van beide partijen zijn aan dit advies gehecht. Aan: De samenwerkende Centrales van Overheidspersoneel vertegenwoordigd in de Sectorcommissie Onderwijspersoneel De voorzitter van de afdeling primair onderwijs van de Sectorcommissie Onderwijspersoneel

Nadere informatie

Verordening voorzieningen. ondersteuning gemeente

Verordening voorzieningen. ondersteuning gemeente Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Arnhem 2015 De raad van de gemeente Arnhem; gelezen het voorstel van het college van @ 2014, nummer@; 1 gelet op de artikelen 2.1.3, 2.1.4,

Nadere informatie

Programma Drechtstedendinsdag avondgedeelte d.d. 4 december 2012

Programma Drechtstedendinsdag avondgedeelte d.d. 4 december 2012 Locatie: Stadhuis Dordrecht, Stadhuisplein 1 17.00-18.00 uur Themabijeenkomst voor raad- en collegeleden Programma Drechtstedendinsdag avondgedeelte d.d. 4 december 2012 Inspiratiesessie Zuid-Westelijke

Nadere informatie

Rapportage Oostzaan. Versie 2.0, definitief 12 januari 2009. Ir. Philip van Leeuwen Drs. Jeroen Scholten Mr. Josje van Hees

Rapportage Oostzaan. Versie 2.0, definitief 12 januari 2009. Ir. Philip van Leeuwen Drs. Jeroen Scholten Mr. Josje van Hees Rapportage Oostzaan Versie 2.0, definitief 12 januari 2009 Auteurs: Ir. Philip van Leeuwen Drs. Jeroen Scholten Mr. Josje van Hees 2009 Nederlands Adviesbureau voor Risicomanagement bv. Dit rapport is

Nadere informatie

Feitenonderzoek De Boonacker

Feitenonderzoek De Boonacker Feitenonderzoek De Boonacker Gemeente Purmerend Rapport 20 november 2013 drs. R.J. Morée MBA mr. J.M. Hoek MRE WO-1311-0294-mdp Inhoudsopgave 1. Een feitenonderzoek naar De Boonacker 1 1.1 Inleiding 1

Nadere informatie

GOVERNANCE HANDBOEK. 2 december 2014

GOVERNANCE HANDBOEK. 2 december 2014 GOVERNANCE HANDBOEK 2 december 2014 Governance-handboek Vestia Inhoudsopgave Inleiding op Governance-handboek Vestia Extern toezichtskader 01. Besluit Beheer Sociale Huursector (BBSH) 02. AedesCode 03.

Nadere informatie

RAAD MET RESERVES. Onderzoek naar Reserves en Voorzieningen REKENKAMERCOMMISSIE HEERENVEEN

RAAD MET RESERVES. Onderzoek naar Reserves en Voorzieningen REKENKAMERCOMMISSIE HEERENVEEN RAAD MET RESERVES Onderzoek naar Reserves en Voorzieningen REKENKAMERCOMMISSIE HEERENVEEN Colofon De rekenkamercommissie van Heerenveen bestaat uit twee raadsleden en drie externe leden en wordt ondersteund

Nadere informatie

Nota archeologiebeleid Schoonhoven

Nota archeologiebeleid Schoonhoven Schoonhoven J. Breimer AMZ Publicaties 2011-4 Colofon Titel: Nota archeologiebeleid, Projectnummer: 5261 Auteur: drs. J.N.W. Breimer Opdrachtgever: Status rapport: concept versie Datum: oktober 2011 ISSN:

Nadere informatie

Raadsvergadering van 28 april 2011 Agendanummer: 10.1

Raadsvergadering van 28 april 2011 Agendanummer: 10.1 RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 278484 Raadsvergadering van 28 april 2011 Agendanummer: 10.1 Onderwerp: Verkoop aandelen Intergas Verantwoordelijk portefeuillehouder: L.M. Koevoets SAMENVATTING De afgelopen

Nadere informatie

AB-OFGV. 11 dec. 2014. 13:00 uur

AB-OFGV. 11 dec. 2014. 13:00 uur AB-OFGV 11 dec. 2014 13:00 uur Agenda AB OFGV Datum : 11 december 2014 Tijd : 13:00-15:00 uur Locatie : OFGV-kantoor, Botter 14-15 Lelystad Genodigden : dhr. J.A. Fackeldey (Lelystad, voorzitter), dhr.

Nadere informatie