Deskundig, betrouwbaar en betrokken

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Deskundig, betrouwbaar en betrokken"

Transcriptie

1 april mei 2010

2

3 3 Deskundig, betrouwbaar en betrokken jaarrekeningen fi scale adviezen loonadministraties belasting - aangiften bedrijfseconomische adviezen bedrijfsoverdrachten samenwerkingsvormen subsidies Wismastate 9 Postbus AB Leeuwarden T (0888) F (0888) E

4 4 Een bank met ideeën. Duurzaam beleggen. Coöperatiefonds. Groenfinanciering. Rabo Groenobligaties. Duurzaam investeren in de toekomst. Rabobank. Een bank met ideeën.

5 5 Colofon Dorpsblad It Havenpypke 41 e jaargang nr. 236 april mei 2010 Verschijnt 6 keer per jaar. It Havenpypke is een uitgave van Feriening Doarpsbelang Wytgaerd Doarpsbelang Wytgaard Henk Buwalda Voorzitter Herman Santema Penningmeester Hennie Visser Secretaris Tjibbe Boonstra Karen Voetberg Maarten Jansen Harmen Talsma Redactie It Havenpypke Bertus Blümers Algemeen Catrien Jorna Financieel beheer Monika Tekstra Administratie Wim Schuurman Lay-out Overige medewerkers Elie de Jong Corrector Frysk Arnold Hoekstra Fotografie Redactieadres (ook voor adreswijzigingen, opzeggingen, aanmeldingen) Monika Tekstra Tjissema BG Wytgaard Abonnementen 15,- per jaar, Buitenland 18,- per jaar. Betaling via toegezonden nota. Info: Herman Santema ( ) Drukker Caparis Heerenveen Website In dit nummer o.a. 7 Redactioneel 8 Burgerlijke stand 11 Doarpsbelang 19 Pypkepetear 23 Eerste kievitsei 24 Kleaster 32 Activiteitenagenda 35 Slach om Wytgaard 39 Volleybal 45 Palm Peaske 46 JCW 49 Merke 50 4 maaie komitee 57 Havenpypke online! 59 Huisartsen 62 Antyk ferfier Inleverdata kopij juni (vóór 31 mei) augustus (vóór 26 juli) oktober (vóór 27 sept.) It Havenpypke verschijnt rond de 18 e van de eerstgenoemde maand. De redactie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van stukken geschreven door niet-redactieleden. Tevens behoudt de redactie zich het recht voor om teksten te redigeren en zonodig in te korten. Stuur uw kopij (vóór 31 mei) naar: Op de omslag: In plaatsje fan in grutske jongeman. Haeije Hemstra en syn earste ljipaai, fûn op 21 maart. De Jongerein hat de takomst, mar jildt dat ek foar de ljip?

6 6 Nu ook kappers cadeaubon!

7 7 Fan de redaksje Drege tiden It is bêst wol tsjinstridich: it giet min mei de ekonomy, hjirtroch reitsje in soad minsken harren baan kwyt, mar yn ferienings en frijwilligersorganisaasjes giet it muoisum mei de besetting. It haadbestjoer fan ús keatsklup bestiet op it stuit noch mar út trije minsken. Doarpsbelang hat mar leafst njoggentjin minsken frege foar fersterking en ek de follybalklup hat in fakatuere. Nim my net kwea ôf as ik hjirby ek noch ien fergetten ha. Wy kinne wol stelle dat eltsenien om minsken en hannen sit te springen. It tsjinstesintrum wol graach troch en hat de minsken, mar rekket finansjeel út balâns en giet in ûnwisse takomst temjitte. Is der dan neat posityfs te melden? Ja, wol. Alie Deelstra fan de winkel melde op de doarpsbelanggearkomste dat de aksjes oant no ta fertuten dien hawwe en hopet op dizze foet noch lang troch te kinnen. De Twirre wurdt dit jier ferboud ta in multyfunksjoneel doarpssintrum. Litte we ek noch efkes stil stean by de musical Mei de groetnis fan Paulus. In skitterjend inisjatyf dat oan in prachtich ein brocht is. Fjouwer kear in tsjerke fol. Hjir wienen mear as sechstich meiwurkers. It kin dus wol! Ek It Havenpypke hat goed nijs te melden. It hiele argyf fan fjirtich jier havenpypkes is digitalisearre. Op stean alle pypkes út it ferline. Mei de maklike sykfunksje kin je alles fine. Mar ús pypke bliuwt fansels ek noch by jo op de doarmatte fallen. Ek foar dit kear wer in soad lêsplezier. Skreaun troch Catrien Jorna

8 8 BURGERLIJKE STAND Overleden Op 25 februari 2010 op 81- jarige leeftijd oud-wytgaarder Klaske Halbersma-Terpstra. Akkrum. Op 2 april 2010 Jan de Bruin op 62-jarige leeftijd. Meekeshof 28. Geboren Op 23 februari 2010 Joni. Zoon van Frans Dooper en Karla Hingst. Broertje van Lyra en Evin. Finne 26. Verhuisd Op 31 maart 2010 Wiebe de Boer (tot 1987 Noardein 4) van Leeuwarden naar Verzorgingshuis Nij Dekema Weidum (Skildyk 10, kamer 117, 9022 DN) Bedankjes Het Reumafonds bedankt alle collectanten en bewoners in Wytgaard voor de inzet en bijdrage aan het prachtige resultaat van de collecte. Er is 349,63 opgehaald. Hannie Jaspers De opbrengst van de Simavi collecte in Wytgaard bedroeg 252,59. Namens alle moeders in Afrika en Azië wil ik u bedanken voor jullie gift en de collectanten bedankt voor hun inzet ieder jaar weer. Namens de coördinator van de collecte Lies de Jong.

9 9 In Wytgaard gingen ook collectanten op pad voor de hersenstichting en de opbrengst was 283,51. Daarom willen we graag alle gulle gevers en de collectanten heel hartelijk danken voor hun bijdrage. Wilt u volgend jaar meehelpen collecteren? Bel dan Saskia Mulder, collectecoördinator in Wytgaard, tel De stilte voor de storm. Voortgang verbouwplannen Twirre De procedures omtrent de aanvraag bouwvergunning, aanvraag subsidiefondsen en de aanbestedingen van de bouw, zitten in het traject. Elke procedure vergt de nodige tijd en in de tussenliggende periode kunnen we eigenlijk alleen maar afwachten en hopen dat er zich geen complicaties gaan aandienen. Het is een complexe materie om de cirkel rond te krijgen en elke kink in de kabel leidt onherroepelijk tot vertraging. De uitkomst van de aanbesteding op 23 april a.s. is voor ons het moment van de waarheid. Strookt de gecalculeerde bouwsom met de ingediende aanneemsom van de laagste inschrijver? Zoals het er nu voorstaat kunnen we op z n vroegst na de Twirreloop starten met de werkzaamheden. De werkgroepen zijn volop in beweging en laten links en rechts al van zich horen. De inrichtingscommissie heeft al een eigen Hyves-pagina in de lucht, waarop we alle acties op de voet kunnen volgen: Tot zover de stand van zaken op dit moment. Tot de volgende keer. Bouwcommissie Twirre.

10 10 Openingstijden: maandag-, woensdag-, vrijdag- en zaterdagmorgen van uur en woensdagmiddag van uur Supermarkt Deelstra Meekeshof BC Wytgaard Telefoon binnen- en buitenschilderwerk - wand-afwerking - beton-renovatie - beglazingen

11 11 Notulen Jaarvergadering Doarpsbelang Wytgaard, 26 maart 2010 (deze notulen worden op de jaarvergadering van 2011 aangenomen) Opening. Voorzitter Henk Buwalda opent de vergadering en heet een ieder van harte welkom, in het bijzonder wethouder mw. Isabelle Diks en onze dorpenmanager Jurjen v.d. Weg. Verder zijn er nog een paar gasten: Harry v/d Molen (CDA), Harry Bever (VVD), Jelle de Visser (PvdA), Luuk Vernhout (CU) en Roel Douma, hij heeft belangstelling voor de nieuwbouw. Wijkagente Akkelien de Jong is wel uitgenodigd, maar helaas niet aanwezig. 1. Vaststellen van de agenda. Geen wijzigingen, de agenda wordt gevolgd zoals deze opgesteld is. 2. Werkgroep Vaarwater presenteert alternatieve plannen. Jeroen Hemstra vertelt in t kort hoe het oorspronkelijke plan (opvaart naar Zwette + haventje) tot stand kwam en dat de hiervoor benodigde 1,3 miljoen momenteel geen haalbaar bedrag is. Er zijn echter 2 alternatieven bedacht: A)wel de oorspronkelijke vaarroute volgen (er ligt een optie op die grond) en er een fiets-/wandelpad maken richting Zwette kosten ± B)de Fopma s reed volgen en zo een fiets- /wandelpad aanleggen richting Zwette kosten ± Beide alternatieven zullen nu door de werkgroep op haalbaarheid worden onderzocht; er zal ook gekeken worden of er bij de Zwette wat bankjes kunnen komen. Er zal

12 12 t.z.t. ook een verbinding over de Zwette komen richting Littenseradiel, dus extra interessant voor fietsers. Reactie uit de zaal: de Fopma s reed is al gemeentegrond, dus zouden de kosten wellicht nog meer te drukken zijn, aldus Yde Santema. In de pauze kunnen deze alternatieven bekeken worden. 3. Rondje werkgroepen. - t Havenpypke Catrien Jorna vertelt dat de Havenpypkes bijna allemaal ook online te bekijken zijn ( ; Rudie Hoekstra zou nieuw redactielid worden, maar heeft zich teruggetrokken, Age Jan Jorna is nu gevraagd. - De Twirre Menno Deelstra vertelt dat een aantal werkgroepen met ieder een eigen aandachtsgebied nu gaan kijken hoe het beschikbare geld besteed kan/moet worden. Na de Twirreloop (12 mei 2010) hoopt men te kunnen starten met fase 1: het slopen. Het dorp zal goed op de hoogte worden gehouden en betrokken worden bij het proces. - AED (automatische externe defibrillator) Harmen Talsma vertelt over de aanschaf van de AED en in t kort hoe het werkt en de procedure rondom het gebruik. Een paar weetjes: je hebt nooit garantie dat het lukt, maar iets doen is beter dan niets; 80 % krijgt thuis een hartstilstand; wel altijd eerst 112 bellen. De AED komt in het gemaalhokje te hangen, dit is straks via een codeslot te openen door de vrijwilligers die hiervoor geschoold zijn. Er zijn 15 vrijwilligers die de cursus hebben gedaan. Later zal een melding bij 112 via SMS bij de vrijwilligers komen zodat er mogelijk met behulp van de AED gestart kan worden met reanimatie. Zolang deze procedure nog niet werkzaam is, komt er een tijdelijk protocol. Dit wordt via t Havenpypke bekend gemaakt. Daarna reikt Harmen de certificaten uit aan de aanwezige vrijwilligers die de cursus AED hebben gevolgd. Voordat we gaan pauzeren, krijgen Isabelle Diks en Jurjen v/d Weg van de gemeente het woord om te vertellen hoe de gemeente met Wytgaard bezig is.

13 13 Isabelle is erg benieuwd naar de verdere plannen met de verbinding naar de Zwette. Verder feliciteert ze de cursisten met het AED-certificaat en goed dat het dorp gebruik maakt van de aanschafregeling. Ook vindt zij dat het contact en de samenwerking tussen gemeente en dorp(sbelang) goed en prettig is. Jurjen geeft aan dat hij de dynamiek in ons dorp: Vaarwater, verbouw Twirre en een goed functionerend bestuur Doarpsbelang, zeer waardeert. Vragen uit de zaal: Wytze Jorna: hoe staat het met de nieuwbouw Jurjen zegt dat, zodra alles rond en definitief is, er een infoavond zal komen. Broer Roorda: hoe zit het met de procedure diepriolering en de erg hoge kosten die dit met zich meebrengt voor de bewoners van de Plof en Brún Peerdsje Isabelle zal dit uitzoeken en terugkoppelen via Doarpsbelang. Verder heeft Roorda een klacht over het maaien langs het Zwettepad. Vorig jaar is pas in juni voor het eerst gemaaid. Isabelle zegt dat voor deze activiteiten schema s zijn en dat niet alles tegelijkertijd gemaaid kan worden. Yvonne vertelt dat ook Doarpsbelang dit bij de gemeente aangekaart heeft en dat dit jaar eerder en vaker gemaaid zal worden, althans, dat is toegezegd. Dus, even afwachten. Trudy Jorna: het strooibeleid afgelopen winter was voor Wytgaard een crime Isabelle zegt dat er bij dergelijk weer een volgorde van strooien en schuiven is, feit is wel dat Wytgaard te laat ontzet is. Ook dit heeft Doarpsbelang bij de gemeente aangekaart, en ook hierin heeft men toegezegd het een volgende keer beter te doen. Jeroen Hemstra zegt nog dat de grens Leeuwarden- Boarnsterhim wel heel duidelijk te zien was tijdens de sneeuwperiode. De kant Boarnsterhim was na 1 dag begaanbaar, de kant Leeuwarden pas na 8 dagen. Watze Roorda: maakt zich zorgen over de 110 kuub grote (of liever gezegd kleine) wateroverlooptank. Volgens hem zou er een 300 kuub tank geplaatst worden, en gezien het feit dat een toename aan overloop nodig is (a.s. nieuwbouw maar ook het veranderende klimaat met

14 14

15 15 stortbuien), kunnen er problemen ontstaan die niemand wil. Ook dit zal Isabelle uitzoeken en terugkoppelen naar Doarpsbelang. Alie Deelstra: kan de stoep bij brievenbus en glasbak ook gestrooid worden bij gladheid. Dit is voor de ouderen van groot belang. Doarpsbelang neemt dit mee naar onze strooier Willy de Bruin, die overigens geweldig werk heeft verricht. Hij wordt bedankt met een attentie uit de dorpswinkel. Broer Roorda meldt tot slot dat de Oenemawei aan onderhoud toe is, Jurjen zal uitzoeken wie hier verantwoordelijk voor is. Henk bedankt Isabelle en Jurjen; omdat Isabelle de vergadering in de pauze verlaat, krijgt zij een blijk van waardering uit de dorpswinkel voor haar aanwezigheid. 4. PAUZE. Tijdens de pauze worden de plannen Vaarwater bekeken en besproken. 5. Notulen jaarvergadering Henk neemt de notulen pagina voor pagina door; er zijn echter geen op- of aanmerkingen zodat de notulen worden aangenomen met dank aan notulist Karen Voetberg. 6. Jaarverslag (zie en klik door naar jaarverslag ) Yvonne leest het jaarverslag voor, het geeft een goed beeld van waar het bestuur mee bezig was. Catrien Jorna vraagt of het verslag wat meer met naam en toenaam kan. Dat wordt meegenomen. 7. Financieel verslag / verslag kascommissie. Trudy Jorna en Ids Roorda hebben de boeken gecontroleerd; Trudy geeft aan dat alles in orde is, compliment aan de penningmeester. Zij geeft de tip nog mee om een boekhouder te vragen een systeem aan te brengen. Iedere penningmeester heeft een eigen manier van boekhouden, dat maakt een overdracht wellicht lastiger dan zou hoeven. De penningmeester neemt deze tip mee.

16 16 Broer Roorda vraagt waarom de post vergaderkosten hoger is Herman legt uit dat er meer werkgroepen zijn waardoor o.a. meer aan zaalhuur besteed is. Een nadere specificatie van uitgaven kan dergelijke vragen voorkomen. Herman neemt dit mee. Ook de lagere post inkomsten abonnees valt op Herman legt uit dat er iets niet helemaal goed is gegaan met het versturen van de nota s. Dit wordt opgelost en lijkt een reden temeer om over te gaan tot automatische incasso. Hierover volgt nog nader bericht. Omdat er verder geen vragen zijn wordt aan de aanwezigen voorgesteld de penningmeester decharge te verlenen. Dat gebeurt, met dank aan Herman Santema. Verkiezing kascommissie. Trudy Jorna treedt af als kascommissielid en wordt met een presentje bedankt. Als opvolger stelt Watze Roorda zich beschikbaar. Ids Roorda blijft nog een jaar aan. Age Jan Jorna (niet aanwezig) blijft reservelid. 10.Bestuursverkiezing. Er zijn 2 aftredende leden: Yvonne de Vries en Eric v/d Veen. Henk bedankt hen voor hun geweldige inzet de afgelopen 4 jaar. Zij ontvangen onder applaus DE pen met inscriptie. Nadat 19 personen zijn benaderd, kunnen Hennie Visser en Maarten Jansen worden voorgedragen als bestuurslid: er hebben zich geen tegenkandidaten gemeld en de leden laten met applaus weten in te stemmen met deze voordracht. Welkom in het bestuur! 11.Rondvraag. Trudy Jorna: in het perk aan de Meekeshof staan nu rozenbottelstruiken, niet erg vriendelijke beplanting. Eric meldt dat dit al in een plan van aanpak is meegenomen. Age Jongbloed: maakt zich zorgen over het voortbestaan van It Kleaster en wat het wegvallen van deze voorziening zal betekenen voor de ouderen. Eelke Nutma (bestuur Kleaster) legt uit dat men na lang gesteggel nu

17 17 toch om tafel gaat met alle betrokken instanties om tot een gezamenlijke afstemming te komen van hoe nu verder. Er wordt wel onderhoud gepleegd aan de woningen. Het blijft lastig om de exploitatie rond te krijgen. Watze Roorda geeft aan dat de oorspronkelijke opzet van woningen met gebruik van It Kleaster dan ook wegvalt als It Kleaster zou moeten sluiten. Yde Santema vult nog aan dat het wellicht onvoldoende bekend is hoe belangrijk It Kleaster is voor alle ouderen in ons dorp. Hij tipt ook dat It Kleaster misschien gebruik kan maken van het feit dat Reduzum een laag accommodatiepeil blijkt te hebben. De dagopvang, die van Wytgaard naar Reduzum verhuisde, zou in It Kleaster een veel mooiere plek hebben. Broer Roorda: vraagt de aanwezige politici hoe Leeuwarden de bezuinigingen van 20 miljoen moet uitvoeren. CDA er v/d Molen geeft aan dat nog meer gekeken moet worden naar wat echt moet, en dat andere, grote projecten dan uitgesteld moeten worden. Zoveel mogelijk wel doen wat werkgelegenheid oplevert. VVD er Bever geeft aan om wel te blijven investeren in de economie, de VVD zal het beleid van de coalitie kritisch volgen. Alie Deelstra: vertelt dat de winkel ook na de acties nog goed loopt; de klanten lijken trouw te blijven komen en zoals het nu gaat, kan de winkel goed bestaan. Elkien zal in april onderhoud plegen aan het pand en het perk naast de winkel gaan bestraten. Dat zou een mooie plek voor het wapen van Wytgaard waarvoor goedkeuring is om het ergens te laten aanbrengen. Doarpsbelang zal dit meenemen. Alie bedankt het bestuur en Jurjen v/d Weg voor hun inspanningen voor en tijdens de acties rondom de winkel. Alles is gezegd en besproken; Henk bedankt iedereen voor hun aanwezigheid, in t bijzonder Jurjen v/d Weg, hij krijgt ook een attentie uit de dorpswinkel. Ook de catering was weer dik orde met dank aan Tiede en Durkje Rinsma. Om uur hamert Henk de vergadering af.

18 18

19 19 Pypkepetear mei Jan Arendz Op woansdei 10 maart om oere haw ik ôfsprutsen mei Jan Arendz. Foar eltsenien in bekende Fries, toanielspiler fan Tryater, foar my de heit fan myn freonen Jeen en Gearte. Ik haw in soad op de Noardein by harren boarte. No kom ik der net sa faak mear, mar dochs fielt it hiel fertroud as ik de lange donkere gong trochrin en deryn kommen bin sûnder oan te beljen. Folk rop ik. We sitte yn e keuken lit Marijke my witte. Foar t ik it wit sit ik krekt wer, as doe t ik lyts wie, by harren oan de keukentafel. Earst efkes byprate, mar ik kom hjir net sûnder reden, want ik wol graach in petear my Jan om t er de Pyt van der Zee priis wûn hat. Dat is in trijejierlikse priis fan e provinsje foar it fryske amateurtoaniel. As se de lêste happen fan it moarnsiten fuortwurke ha set Marijke ôf nei in repetysje. Jan hat mear tiid, hy sit op it stuit net yn in produksje. Se libje op oare tiden as trochsnee minsken. Se moatte faak jûns spylje en moarns begjinne se wat letter. it is bêst in asosjaal berop fynt Jan. Je binne in soad fuort en hawwe minder tiid foar sosjale dingen. Marijke hat dêr net sa n muoite mei, mar ik fyn it wolris spitich. Ik kin nea op in sportferiening. Ik mei graach keatse, mar men kin net fan my op oan. Ek spontane besites binne der net faak, want dat past net yn ús plenning. Op snein wurde faaks de famyljefeestjes plend, want dan kinne wy der ek by wêze. Dit libben hawwe se al mear as fiifentritich jier. Salang binne se al by Tryater. Yn de rin fan syn karriêre, mar ek dêrfoar hat Jan him bot ynsetten foar it Fryske amateurtoaniel. Ik kom sels út it amateurtoaniel. Ik woe froeger graach in toanieloplieding dwaan, mar dat is my doe ôfret. Jan fynt it amateurtoaniel kleurryk. It is in sosjaal gebeuren yn in doarp. Spitich dat hieltiten mear doarpen ôfheakje by it Bûn, de kompetysje tusken toanielferienings. Dan komme wy by it karmasterskip (sjuery dy t in stik beoardielt). Jan hat troch oplieding hjiryn te jaan dit omheech brocht. Faak wienen as binne der mieningsferskillen tusken regisseur, feriening en karmasters oer it stik. Ferienings heakken ôf om t se fûnen dat se it foar it doarp dienen en net foar it Bûn. Mar it moat dochs oansprekke om ek ris in miening te hearren fan in bûtensteander? Troch de modernisearring yn toaniel, moat der ek oars beoardield

20 20 wurde. As in karmaster net begrypt wat in regisseur mei bygelyks in bepaalde sêne bedoelt, moat der altyd oer praat wurde, mei de fraach wêrom? Ik haw dan ek ynfierd dat de punten mei it neipetear noch omheech bysteld wurde kinne. Sa wurdt in neipetear foar in feriening nijsgjirriger want se kinne der noch wat punten bylulle, mar ek de karmaster kin harren kar ek better begripe. In amateurspiler kin je ek nea mei in ûnfoldwaande beoardiele ek al spilet dizze noch sa beroerd. It bliuwt amateurtoaniel. It is wolris foarkaam dat in karmaster in spiler komplimintearre mei syn earste optreden, wylst dizze persoan al tweintich jier spile. Dan gean je as karmaster ôf. Op my meie de minsken mear kommentaar hawwe, ik bin dan ek profesjoneel. In trend is ek dat ferienings hieltiten mar muoisum manlike spilers fine kinne. Op it stuit is it in krym, mar ik bin eins sa ek in bytsje by Tryater kaam. Yn myn amateur karriêre wurke ik wol gauris mei Pyt van der Zee. Pyt is de earste fryske toaniel adviseur en lei de basis foar it sa suksesfolle Tryater. Yn 1965 is Tryater oprjochte. Healwei jierren santich sochten se mannen, Pyt hat my doe foardroegen. Sa bin ik by Tryater kaam. Wy krigen doe de útfieringsjûn in lytse fergoeding. Wy dienen dit dan ek as hobby neist ús baan, mar troch de lytse fergoeding koene je wol sjen dat Tryater krekt wat better wie as in doarpsklup. Letter wienen wy fyftich prosint yn tsjinst en sûnt 1980 binne we berops.

21 21 Wy, dat binne Jan en Marijke tegearre. Sy moetsje elkoar ek fia Tryater en krije yn 1975 ferkearing. Marijke komt yn oanrekking mei Tryater troch in freondinne. Jan is boeresoan en wol it leafst op in pleatske wenje. Yn dy tiid stiet der oan e Noardein al in skoftke wat te keap en sa komme se yn 1979 yn Wytgaard telâne. Yntusken is Jan tachtich foarstellings fierder en hat hy in stikmannich stikken regisearre. Hy skriuwt ek stikken, bygelyks de teatermonolooch Arendz Arends, in stik oer himsels en de skriuwer Jan Arends. Dit stik woe ik tsien jier lyn al meitsje, mar der wie doe gjin romte foar. Der kearn fan Tryater waard hieltyd lytser om t minsken mei de vut gongen en dit net oanfolle waard. Wy as fêste meiwurkers waarden dan ek oeral foar yn setten. Yntusken is de kearn oanfolle en is der mear romte foar it skriuwen en koe ik Arendz Arends yn 2007 opfiere. Hjoed de dei sit Jan ek net yn in produksje en is hy dwaande mei in stik oer sterke ferhalen út de Fryske doarpen. Hy is drok oan e gong mei it sammeljen fan ferhalen. Sokke neventaken meitsje it berop leuk. Jan is adviseur, dosint, sjuerylid, coach en bestjoerder en is in baas yn syn fak. Ik fyn it dan ek net ferwûnderlik dat hy dizze priis tabedield krijt. Ik fiel my ek tige fereare. Net om myn bydrage dy t ik levere ha, want dat fyn ik fanselssprekkend. Dat heart by my, ik doch it graach en ik fyn it tige wichtich om dêroan by te dragen. Ik fiel my fereare om t de priis koppele is oan Pyt van der Zee. Hy hat my dochs ûntdutsen. De priis besteande út in oarkonde en in bedrach fan twatûzen euro sil yn juny mei it Oerolfestival troch deputearre Jannewietske de Vries útrikt wurde. Jan ek út namme fan Wytgaard lokwinske en betanke foar it petear. Ik krij fan Jan noch in doaske aaien fan eigen hinnen mei en ferlit it hûs wer troch de donkere gong nei it ljocht fan bûten. Ik wol beslute mei in gedicht fan Jan Arendz: Ik sykje it ljocht Sûnder ljocht fiel ik my net goed Mei ljocht kinne minsken my sjen Wat ik doch en wa t ik bin... Skreaun troch Catrien Jorna

22 22 Pjutteplak Wytgaard heeft een eigen peuterspeelzaal, genaamd It Pjutteplak. It Pjutteplak is gevestigd in dorpscentrum De Twirre. Elke dinsdag- en vrijdagochtend is het Pjutteplak open van 8.45 uur tot uur. Je kunt je kindje opgeven, als hij/zij 1,5 jaar oud is, bij juf Ytsje Mulder. De kinderen worden, als ze 2 jaar zijn, geplaatst. Soms is er een wachtlijst, dan duurt het iets langer. Juf Ytsje is altijd samen met 1 ouder. Er is veel verschillend speelgoed aanwezig en vaak wordt er een activiteit gedaan zoals plakken, kleien en verven. De kinderen kunnen hollen, fietsen en spelen in de grote zaal. Er is zelfs een glijbaan. Kortom: erg gezellig! In overleg met juf Ytsje kun je natuurlijk een keertje komen kijken.. Tel.nr. juf Ytsje: Werkgroep It Pjutteplak

23 23 Eerste kievitsei van Wytgaard Jeen Arendz heeft op 20 maart om 7.30 uur in de landerijen achter Van der Wey het eerste Wytgaardster kievitsei gevonden. Kantje boord, William de Ruiter belde een uur na Jeen een eitje door. Eerder werd ook Sjouke Jorna s claim op de Sjoerd Mulderbokaal afgewezen. Hij vond zijn ei een dag eerder in de omgeving van Wolvega, maar zijn argument dat Wolvega ook met een W begint werd resoluut van de hand gewezen. Kort maar krachtig, zo laat het seizoen zich het best omschrijven. Ondanks de strenge winter waren de territoria vroeg en goed bezet en kwamen de meeste fjildmannen goed aan hun trekken. Territoria die zich overigens meer en meer concentreren op de maislanden. Zo zeer zelfs dat rond deze percelen een ware verkeersopstopping ontstond. De ene auto was nog niet vertrokken of de volgende voegde alweer in. Naast een eizoekerspas is een geldig rijbewijs een onmisbaar document. Wat doe je met die stok? vroeg onlangs een boekemantsje toen hij een eierzoeker met een pols tegen het lijf liep... Van der Wey

24 24 Is er een toekomst voor It Kleaster? Al voor de zomer van 2009 heeft het bestuur van It Kleaster via de koninklijke weg geprobeerd om via gesprekken met de verhuurder (Elkien) en gemeente duidelijkheid te krijgen over een goede exploitatie voor It Kleaster na november Begin juni 2009 vond een eerste gesprek met Elkien plaats. Na de zomer zou er een vervolg komen. Elkien reageerde niet op de talloze verzoeken om een vervolggesprek. Van gemeentekant reageerde de dorpsmanager met de mededeling dat als Jan (ondergetekende) geen oplossing wist om binnen de gemeente geldpotjes aan te boren, hij het ook niet zou weten. Vanuit de gemeente wordt overigens al sinds 2002 aangegeven, dat we niet op subsidie voor exploitatie hoeven te rekenen. Als de koninklijke weg niets oplevert, dan zoek je naar andere mogelijkheden. Zonder actie was het op 1 november 2010 sowieso over en uit geweest met It Kleaster. Die mogelijkheid is er nog steeds, al zijn er weer wat lichtpuntjes. Het zal er de komende tijd om gaan spannen. Via het Havenpypke zullen wij u op de hoogte houden van de ontwikkelingen. Ondertussen is er namelijk het een en ander gebeurd. Wat te denken van de hoge opkomst (30 mensen) op de PvdA verkiezingsbijeenkomst. Wethouder Deinum was blij verrast met deze opkomst, zo meldde hij. Dat waren ze niet zo gewend in de stad. Aan het eind van de avond zal hij nog wel even aan deze woorden teruggedacht hebben. De hoge opkomst had eigenlijk alles te maken met de toekomst van It Kleaster. Het was geweldig om te zien dat zoveel dorpsgenoten zich oprecht zorgen maakten over het voortbestaan van It Kleaster. Elders in dit Havenpypke staat een stukje over deze avond. Ik heb er weinig meer aan toe te voegen. Volgens wethouder Deinum is een voorziening als It Kleaster van levensbelang voor de ouderen van Wytgaard en daarmee van belang voor heel Wytgaard. Koste wat kost moet geprobeerd worden dit soort voorzieningen in stand te houden. Hij gaf aan dat er nog voor de zomer duidelijkheid moet komen. Te beginnen met een overleg tussen alle betrokkenen om te bekijken hoe de verschillende partijen (financiële) ondersteuning kunnen bieden. Het was natuurlijk een verkiezingsbijeenkomst, dus pas over een tijdje zullen

25 25 we weten wat de woorden van wethouder Deinum waard zijn geweest. Het lijkt erop dat hij weer wethouder wordt, dus dan kunnen en zullen we hem aan zijn uitspraken en toezeggingen herinneren. Na het stukje in de Leeuwarder Courant over de toezeggingen van wethouder Deinum werd het even druk. De Mid Frieslander schreef een uitgebreid artikel over de moeilijke situatie van It Kleaster. Elkien startte tot onze verbazing met het wegwerken van achterstallig onderhoud. Planmatig onderhoud staat er op het fors uitgevallen bord. Leuke benaming, vooral als je weet dat de plannen voor onderhoud vele jaren terug al uitgevoerd zouden worden. Schilderen kon in ieder geval niet: Bij sommige kozijnen kon je zo door het hout heen naar binnen prikken. Op dit moment worden grote delen van de kozijnen vervangen. Er kwam ook vlak na de krantenberichten telefoon van Elkien. Mede naar aanleiding van een brandbrief van het bestuur. Het bleek dat men na het gesprek in juni 2009 niets meer had gedaan. Allerlei excuses, het belangrijkste was echter dat er een gesprek gepland werd. Op donderdag 18 maart jongstleden was het dan zover. Belangrijkste uitkomst van het gesprek is de positieve opstelling van Elkien. Zij zullen half april 2010 alle belanghebbenden bij elkaar brengen om te praten over de toekomst van It Kleaster. Het is de bedoeling dat er een plan wordt ontwikkeld, dat er voor moet zorgen dat de exploitatie van It Kleaster voor de langere termijn wordt zeker gesteld. Ideeën zijn altijd welkom. Ik hoop in het volgende Havenpypke met positief nieuws te komen vanuit deze bijeenkomst. Namens het bestuur van It Kleaster, Jan de Groot.

26 26 Voor een uniek stukje vlees naar SLAGERIJ SIXMA Haedstrjitte 66 Reduzum Tel Eigen aankoop - Eigen weiderij - Eigen slachterij en verwerking s Maandags de gehele dag open

27 27 Ik bin lilk (Ik ben boos/kwaad) Dinsdag 23 februari 2010, Wytgaard Er is een verkiezingsbijeenkomst in It Kleaster. De PvdA komt, met een zware delegatie, naar Wytgaard. Het zijn wethouder (Henk Deinum), een PvdA-lid (Jelle de Visser) en de fractievoorzitter van de PvdA Leeuwarden (Sjoerd Feitsma). Je ziet dat ze duidelijk verrast zijn door de grote opkomst. De fractievoorzitter zit in de zaal. De wethouder en zijn partijgenoot zitten in het midden, goed zichtbaar voor iedereen. De wethouder kijkt de zaal in met een blik van zo, dit wordt een thuiswedstrijd.de man naast hem heeft zijn armen over elkaar geslagen en ziet eruit als of hij een zwaar weekend achter de rug heeft. Hij denkt waarschijnlijk gauw scoren en dan lekker schaatsenrijden kijken (Sven Kramer). De fractievoorzitter naast mij (mij is de schrijver van dit stukje), kijkt wat gereserveerder. Hij ziet waarschijnlijk de jij maakt mij niks wijs blik in de ogen van de vrijwilligers van It Kleaster. De aanwezigen in de zaal zijn gemiddeld vér boven de zestig jaren oud. De meesten zijn gekomen voor het behoud van het Dienstencentrum It Kleaster. De PvdA schijnt in het verleden tegen de subsidie gestemd te hebben. Na de koffie heet de wethouder iedereen welkom en vraagt of er nog klachten of wensen in ons dorp zijn. Iemand begint over It Kleaster en dan sluit Monika daar naadloos op aan. Ze is keurig in stemmig zwart gekleed en wit in het gezicht van de concentratie. Monika barst los! Ik bin lilk en dat herhaalt ze indringend voor elke zin, zonder te haperen, en dat met een schitterende boosheid. De wethouder denkt: verrek, ik sta met één nul achter. De man naast hem denkt waarschijnlijk: daar gaat m n schaatsen. Maar Monika gaat gewoon door. De zinnen gaan als striemende zweepslagen richting de tafel. Deze meid heeft met een chirurgische precisie haar betoog voorbereid.

28 28 Af en toe kijk ik naar de gezichten van de andere aanwezigen. Bij sommigen lees ik: zó, dat hoef ik gelukkig niet meer te zeggen. Maar ik zie toch ook blikken van verwondering: dat er zoveel geluid uit zo n fragiel lichaam komt. Monika houdt de tafel nog steeds lilk onder druk. Ik zie de fractievoorzitter naast mij waarschijnlijk denken: zó, ben ik blij dat die niet in de oppositie bij ons in de raad zit. De man naast de wethouder denkt: help, waar is hier de nooduitgang? De wethouder denkt: ik zeg eerst niets, ik heb vrouw en kinderen. Monika gaat onverdroten lilk door. Als onze geliefde koningin zo n troonrede zou houden, denkt het hele volk: help, mama is boos! Dan rondt Monika af en volgt er een daverend applaus. It Kleaster schudt op z n grondvesten. Er wordt weer koffie ingeschonken. Iedereen moet dit op z n eigen manier even verwerken. De wethouder vindt dat It Kleaster open moet blijven en dat de PvdA er alles aan zal doen, wat er in hun vermogen ligt. Maar, zegt dat hij wel met de hele raad te doen heeft. En eerlijk is eerlijk, men lijkt betrokken. Het is uur. Ik stap op om naar het volgende drama te kijken (Sven Kramer). Mooi dorp. Hulde aan Monika (ze heeft waarschijnlijk het Dienstencentrum gered). Lammert Hofstede Ik bin lilk (It pleit fan Monika) om t wy no al sa lang fjochtsje moatte om it Dienstencentrum iepen te hâlden. om t wy finansjeel altyd in tekoart ha. om t wy fan de Gemeente gjin subsydzje krije om dit tekoart oan te folje. om t se by de gemeente amper fan it bestean fan it D.C. ôfwitte, lit stean wat it ynhâldt.

29 29 om t neffens de krante in D.C. yn Ljouwert finansjeel, wol rom bemetten wurdt. om t wy net witte wêr as aansen de Soos hinne moat. om t wy net witte wêr as aansen de Activiteiten kommisje hinne moat. om t wy net witte wêr as aansen de biljetters hinne moatte. om t wy net witte wêr as aansen meiinoar iten sean wurde kin en dan gesellich meiinoar ite mei rom 25 persoanen. om t wy net witte wêr as aansen It Aldereinkoar, it Shantykoar en de yogagroep hinne moatte. om t wy net witte wêr as aansen Alderen dy t thús harren jierdei of in oar feestje fanwege romt of drokte net mear hâlde dan hinne moatte. om t wy net witte wêr as aansen de Beurtferiening harren jûntsjes hâlde kin. om t sa as it no liket dit allegearre fan ús âlderen ôfnommen wurdt. om t dit yn in tiid gebeurt wêryn altyd roppen wurdt dat âlderen sa lang mogelijk yn harren wenning wenjen bliuwe moatte en dat dêr fersjennings foar wêze moatte. om t wy dizze fersjennings hjir hawwe en dat dat no nei Gychum holpen wurdt om t dat de wrâld op syn kop is. om t wy hjir al twa boargemasters hân hawwe, Margreet de Boer en Dales en dizze beiden lûd rôpen dat it D.C. foaral bestean bliuwe moast. om t hjir ek al ferskate wethâlders west ha dy t itselde rôpen en fierder ek neat dienen. om t it liket dat der wol jild is foar in sûnenssintum yn e nijbou, wylst hjir in gebou stiet. Hjit dit net kapitaalvernietiging? Dit sil der foar soargje dat der noch mear aktiviteiten oan it D.C. ûntlutsen wurde, lykas: de terapeut en pedicure, mei it gefolg dat de loop der dan hielendal út is en ek de kapster gjin besteansrjocht mear hat. om t alle aktiviteiten dy t hjir deistich binne gewoan ôffiert wurde. om t alle frijwilligers dy t harren al jierren omraak ynsette, itselde paad gean.

30 30 om t ek de biblioteek al nei in oar plak ferhuze is en dit miskien it begjin fan de ôfbraak is. om t de bewenners fan it Kleaster har reden om hjir te wenjen, foar in hiel grut part kwyt reitsje. om t wy as doarpsargyf al dy lange jierren it net oandoare om alles wat wy al hawwe nei it D.C. te bringen, om t it oars mei koarten miskien wer ferhuze wurde moat. om t ek de wenningstifting amperoan aksje ûndernimt of meiwurking ferlient. Ek wat ûnderhâld oangiet. om t der aansen in prachtich gebou stiet te ferpauperjen. om t wy witte dat oare sintrums harren ek net sels bedrippe kinne en wol jild fan e gemeente krije. om t wy witte dat der sels oan de hier meibetelle wurdt, wylst ús fertelt wurdt dat der nea jild, of subsydzje jûn wurdt foar strukturele saken lykas; hier-, en gas- en ljocht rekkens. Jim hawwe it wol begrepen. Ik Bin Lilk!! Mar ik bin ek bliid om t jim hjir allegearre binne en ik hoopje dat jim ek lilk binne. Ik tink dat ek jim noch wol dingen betinke kinne dy t yn dit rychje thús hearre. Lit dan foaral fan jim hearre! Want It Dienstencentrum moat hjir bliuwe!! Monika Tekstra om t ik noch in persoanlike reden ha om lilk te wezen. Myn mem wie ien fand e earste bewenners fan it Kleaster en is jierrenlang fersoarge troch 16 frijwilligers fan it Dienstencentrum en dêrneist de Thuiszorg. Dit hat de ynstânsjes in hiel soad jild besparre. Foar my noch altyd it ultime bewiis dat der yn sa n lyts doarpke as Wytgaard in ferskriklik soad mooglik is en wy dêr ek grutsk op wêze meie. om t ek dizze gefoelens ús no ôfnommen wurde.

31 31 Utslach Gemeenterieferkiezings 3 maart 2010 Stimburo Wytgaard 3 maart 2010 Utslach fan 7 maart 2006 PvdA 67 PvdA 88 CDA 59 CDA 80 VVD 32 VVD 17 SP 15 SP 25 PalGrLinks 16 PalGrL 17 ChristenUnie 4 ChrUnie 10 NwLeeuwPartij 11 NwLPartij 5 FNP 65 FNP 59 LPFLwd&Klokkenl. 2 L. Klokkenluiders 0 Student058 0 Fris VerSocEconBelang 0 LPF 4 D66 10 D66 0 P.P.Ons 1 Lfb.Leeuw 1 Tal jildige stimmen 281 Tal jild. st. 307 blanco 5 ûnjildich 2 Tal stimh. 457 Tal stimhawwenden 440 opk.pers. 67,18 Mei in kiezerspas mei yn elts stimburo fan de gemeente stimd wurde. Yn Wytgaard stimme minsken far buten it doarp, mar ek Wytgaarders sille op in oar buro stimme. Dit jout mooglik in lykwicht en op grûn dêrfan kin it opkomst persintaazje steld wurde op 65,45. Foarkarstimmen foar Wytgaarder kandidaten: K. Hellinga CDA (6) J. Hemstra FNP (65) W. Kingma FNP (2)

32 32 ACTIVITEITENAGENDA DI 22 APRIL Jaarvergadering volleybalvereniging uur Twirre WO 12 MEI Twirreloop uur start bij de Twirre WO 28 APRIL Oud papier Let op! aangepaste datum VR 30 APRIL Kaatsen: 1 e ledenpartij, koninginnepartij uur junioren uur senioren sportveld VR/ZA 7/8 MEI Twirre en JCW organiseren: Perkplantenactie (opbrengst is voor verbouwing/inrichting Twirre) ZO 16 MEI Kaatsen: 2 e ledenpartij, blomkepartij uur junioren uur senioren sportveld ZO 30 MEI Kaatsen: 3 e ledenpartij uur junioren uur senioren sportveld ZA 5 JUNI Oud papier

33 33 ZO 13 JUNI Kaatsen: 4 e ledenpartij uur junioren uur senioren VR 25 JUNI Kaatsen: 4 e ledenpartij, familiekaatsen uur sportveld (dit jaar geen barbecue) Wilt u als vereniging of particulier een datum plannen. Informeer dan bij het agendabureau of er op die datum geen andere activiteiten voor het dorp zijn. Zo niet, boek uw datum ( ). Zo loopt niemand elkaar in de weg. B.V.D. Hulp gezocht voor mensen met Multiple Sclerose Het Nationaal MS Fonds organiseert van 10 tot en met 17 mei een vakantieweek voor mensen met Multiple Sclerose. Dit jaar wordt de vakantieweek gehouden in Elsloo (Fr) in de Vrije Vogel. De vakantieweek is bedoeld om ervaringen uit te wisselen en staat in het thema van beweging. Het Nationaal MS Fonds is nog dringend op zoek naar verzorgenden en verpleegkundigen. Ben je sociaal en kan je goed in groepsverband werken? Neem dan contact op met Pamela Zaat van het Nationaal MS-Fonds, Tel of Kijk voor meer informatie op of doe een donatie op giro 5057.

34 34

35 35 Slach om Wytgaard (diel twa) Freedtemoarn 6.15 oere, bêd & brochje op Meekeshôf 61. Ik wurd wekker makke troch Pytsje. Moast der net ôf, do soest om healwei sânen dochs by Wim weze? Dat sei Hannie teminsten. Bliid dat der noch minsken binne dy t myn ôfspraken byhâlde, stap ik fan bêd. Under stiet alles al klear. Efkes letter stap ik op myn opklapfyts rjochting Brún Peardsje. Edje komt ek krekt oanriden en tegearre stappe wy yn it nije ûnderkommen fan Wim & Catrien. Ah, de kofje stiet al klear en mei sokke dikke stikken sûkerbôle, dat ik letter noch lêst fan myn kaakspieren ha, of soe dat fan it lullen komme? Yn wêzen kinne wy hjir hjoed ek wol sitten bliuwe want oan de iene kant kinne wy oan t spoar ta sjen. Herman sjocht de earste ljip al op t nêst sitten. Oan de oare kant hienen wy de reedriders sjen kinnen op de Swette, as de âlvestêdetocht hjoed ferriden waard. Omdat de teleskoop noch ûntbrekt by ús aaisikersploechje gean wy der dochs mar op út. Sjoerd en Herman helje earst de ferwachte aaikes op dy t in bytsje skeef efter it bushokje fan t Brún Peardsje lizze. Wy rinne tusken de buorkerijen fan frou Hiemstra en Hellinga it lân yn. In âld mantsje mei in aaisikerspet op fytst ús foarby en wy sizze kreas: Goeie, moai waar te aaisykjen net?. Mar as wy efkes letter al in moai ein op sjou binne sjogge wy dyselde man oer de betonreed fan Hellinga it lân yn fytsen, nei it stikje bou dêr t wy ek kânskes sjoen hienen. Bale, eh dy âld fint kin dochs allinnich net dat hiele stik oereidzje, dat heart al wer minder freonlik as niis. By de slach om Wytgaard heart fansels it nimmen fan de grêft fan Hellinga, mei de pols wol te ferstean. Sjoerd is der ûndertusken ek wer by, Herman moast efkes nei hûs want de wc-kraan rûn troch. Dat is dan wer in foardiel dat je hjir om Wytgaard rinne en net yn in boatsje by Terherne farre. Ik kin eins net in goed byld krije fan Herman mei bako en wetterpomptange. Undertúsken is it fierljeppen oer de beruchte grêft fan Hellinga úteinset. Op Edward nei, dy hie wer wat mei syn ankel of sa, rêde wy it allegear op. Tiid foar in bakje by in daam. Sjoerd hie fansels in termoskanne mei, ha jimme krekt noch wat fûn? : freget Wim oan Sjoerd as efkes letter Herman der ek wer by is, no nee, net echt. Jammer. As wy flak by Broer Roorda (Teake no fansels) binne, sjogge wy dêr ien yn t lân draven. Dy aaisiker is hastich. Eh ju, dat is fêst

36 36 de frou fan Teake dy t in hikke ticht dwaan moat of sa, sis ik. Dan ropt Edward:" Nee hear, it is wol in aaisiker". Dêr snap ik hielendal neat fan. Ik ha altyd tocht dat je as echte aaisiker mei je hiele lichem en geast ien wienen mei it fjild, de loft en fansels de dream in broedsje te finen. Mar der is by dizze aaisiker neat fan werom te sjen. Hast dravend giet er nei syn fyts en mei in sprint wêr't Jopie Soetemelk jaloersk op wêze soe set er ôf nei it stikje bou. Efkes letter sjoch ik de nije meneuvels fan in aaisiker om sjen te litten oan de oare aaisiker (dy t hjir krekt foar wie), dat er in aaike fûn hat, mei de mobile fier foarút wurdt der skille mei ien of oare kompjoeter dy t de skore byhâldt. Dan wurdt der op de hoksen de fynst ûnder de dêrfoar bestimde pet lein. Ik kin my net langer ynhâlde en rin op de persoan ôf, de net skreaune wet, dat je net by in oare aaisiker yn t selde lân rinne meie oan myn rinskuon laapjend. No ik wat tichterby kom hat er wol wat fan Gerben Zonderland fan de Kameleon. Mar dan sjoch ik it pas goed, it is dé Jan Hoekstra fan it kafee. Dat ik, Jaap Roorda, hjirre dochs wol ien fan de toppers ûnder de aaisikers oer t mad kom, mei tige bysûnder neamd wurde. En dat is er, want hy hat al seis ûnder de pet en twa yn e bûse. Hoe hâldt hy dy hiel, freegje ik my ôf. Us iene aaike op fiif man en dy acht fan Jan stekt wol hiel bot, dus ik swets der noch fjouwer by, sa dogge aaisikers dat. Ik winskje Jan it bêste en gean wer nei myn maten dy t no achter by Jelle yn t lân rinne. Edje en ik prate noch in pypfol mei de boer oer de foars en tsjins fan it aaisykjen. Om him hoecht it net sa nedich, mar wy meie gerêst troch syn lân rinne. Dat is dan wer moai fan sa n man. Wy miene te sjen dat in ljip op in roek slacht yn in stikje bou fan Namle (Jacob no fansels, ik bliuw wat hingjen hoe as it fiif jier lyn wie, sorry) by de Swette. Op in dea haske en in pear plestik spuiten nei fine wy neat, de oaren komme efkes letter mei in twake oan setten fûn troch Herman. It is hast tolve oere, ús mage rammelt, dus skean oer nei Sjoerd en Fransien foar brunebeannesop. De tafel is al ree en it sop smakket poerbêst. Sels makke mei allegear krûden deryn : seit Sjoerd. As soenen wy nei it sop noch net sêd wêze, bakt ús maat ek noch aaien. Sa sêd as in tiik steane wy efkes letter yn de sleufsilo it lân oer te eagjen. Yn de bou rint al immen, mar neffens Sjoerd moat yn it stik dêrneist al in kânske lizze. En dêr tôgje wy wer hinne, fiif man op in rige, stropers neamde in mollefanger ús twa jier tebek. Nei in pear slaggen haw ik echt skjin myn nocht, justerjûn let, fannemoarn betiid en fan t wykein mei freonen fuort en dan wurdt

37 37 der ek net in soad tee dronken. Dus ik sis tsjin Sjoerd dy t neist my rint: Ik hâld op, de lêste aaien fine jimme sûnder my ek wol. En wylst ik sa skean nei myn sikersmaat sjoch, leit dêr samar ynienen in aaike. Ik kin t net leauwe en rin der hinne, ien aaike wurde der twa. It oare aaike wie noch wat skjinner dat de skutkleuren kamen better út. Ik jou in gjalp en as in lyts bern stean ik te springen fan blidens, de oaren komme der ek by. Blinder,dit is wol it muoilikst te te finen nêst seit Skuur en ik groei noch mear. Okee, meirinne en meiswetse yn in aaisikersploech is my wol tabetroud mar echt in eksimplaar fine is meunstereftich. Yn prinsipe hie ik se lizze litte wollen, mar Herman hie se al troch sms t, wy ha noch besocht om de aaikes wer digitaal te skrassen, mar dat slagge net fansels, dat ik beslút om se mar oan Theo & Pytsje te jaan as fergoeding foar de oernachting. Skoor ik punten mei en kom wer in plakje heger op de list, favoriete schoonzoon te stean en wa wit smyt dat letter noch wat op. By in hikke jouwe wy ús del en ha in pyppetear (hie einliks wol makkelik west as Catrien hjir no wie, dan hie ik dizze betinksels ek net delpinne hoecht) oer dizze dei. Der wurdt noch in foto makke foar it argyf en dan taai ik ôf nei myn opklapfyts dy t noch by Wim stiet. Mannen it wie wer tige slagge en ik gean der fanút dat ik no elts jier mei dwaan mei, no t ik sels ek in twake efter myn namme delsette kin. Oan t oar jier. Jaap

38 38 Top 1 Toys & De Boer De nummer 1 in speelgoed De winkel voor speelgoed & huishoud Schrans 94/96 Tel Leeuwarden Lieuwenburg 182 / 184 Tel Leeuwarden Wij zijn open op: Maandag t/m Vrijdag van 8.30 tot en op Zaterdag van 8.30 tot uur

39 39 Volleybalvereniging Wytgaard In het Havenpypke van februari hebben jullie een aantal teams van ons leren kennen, maar we hebben nog meer teams die jullie ook graag op de hoogte houden van hun prestaties. Dus bij deze nog wat leesplezier vanuit de volleybalclub. Recreanten Elke donderdagavond half acht is het weer raak in de Twirre: de volleybal dames/heren Recreanten trainen weer. Helaas op dit moment zonder trainer die opstapte, omdat hij vond dat de heren te enthousiast, maar ongericht, om zich heen sloegen. Dus bestaat de trainingsavond op t ogenblik uit wat zelf-training om daarna een paar oefenwedstrijdjes te spelen. Dames tegen heren, waarbij de heren de dames soms heel galant laten winnen, maar vaker nog gewoon verliezen. De dames spelen technisch het betere volleybal, wat ook blijkt uit de stand in de dorpencompetitie: de dames eindigden vorig jaar als vierde, de heren als laatste (maar met veel speelplezier!) Mochten er in Wytgaard en omgeving nog mensen rondlopen die mee willen volleyballen: welkom! (sekse of leeftijd geen bezwaar). Groeten Herke Wynalda namens de recreanten. Dames1 De dames 1 van Wytgaard zijn dit seizoen gestart in gewijzigde samenstelling, dit doordat we verblijd werden met een tweede dames team. Op papier waren we acht dames sterk, maar één dame meldde ons al aan het begin van het seizoen dat we konden gaan sparen voor een mooi kado voor een poppeslok. Toen speelden we nog met 7 en een plus op de bank als coach. Want een team dat zijn we! Onze doelstelling voor is met veel plezier kampioen te worden in de 3 e klasse. Nu moeten jullie weten dat dames 1 de gewoonte heeft om bij elke 3-0 overwinning het te vieren met een bittergarnituur. En zich daar gaande weg de wedstrijd steeds meer op ging verheugen. En deze overwinningen heb je nodig om kampioen te worden. De start was goed dus we roken al weer een mogelijk kampioenschap. Vorig jaar net 2 punten te weinig behaald

40 40 om kampioen te worden. We zagen de kilo s er al weer aanvliegen, maar dat hebben we over voor het kampioenschap. Toen kwam de omslag, lieten soms domme punten liggen, plezier werd iets minder. Slecht doen we het echt niet, staan op een 3 e plaats in de competitie. Maar de druk van kampioen willen worden werd wel heel groot. Het woord bittergarnituur tijdens de wedstrijd werd als de goden verzoeken beschouwd. Begonnen het woord zelfs te vermijden en stonden we gespannen in het veld, daarbij één langdurig zieke en één geblesseerde, we werden wel heel kwetsbaar. Gelukkig hielp dames 2 ons meerdere malen uit de brand. Tot onze blijdschap kwam op 11 januari een keerpunt, we maakten het team, wat ons vorig seizoen van het kampioenschap afhield, met de grond gelijk in een bekerwedstrijd. Eén van de dames durfde na de eerste set, die we wonnen met 25 9 weer het woord bittergarnituur in de mond te nemen. Na nog wat peptalk: kom op we zijn goed, we kunnen het en laten we plezier hebben, stevenden we af op een geweldige overwinning. Vol verwachting keken we dus na afloop uit naar onze drankjes met bittergarnituur. Daar kwam onze coach met een blad vol drinken en chips garnituur. Tot onze grote schrik, na twee maanden zonder te moeten, bleek de frituurpan kapot te zijn. Maar liever de frituur kapot dan onze teamspirit gebroken!! Zijn er dames die 3 e (en voor de toekomst 2 e klasse) willen en kunnen spelen? Ze zijn welkom om langs te komen en mee te trainen op dinsdagavond van u. Het eten van de bittergarnituur is echt niet verplicht hoor!!! Dames 2 Wist u dat.. Er dit jaar eindelijk weer een tweede damesteam in Wytgaard is? Wij het boven verwachting goed doen? Wij zelfs momenteel tweede staan in de poule en streven om kampioen te worden? We hier helaas wel steeds dikker door worden? Wij het 3-0 winnen namelijk stimuleren met bitterballen?

41 41 Wij dit nu zo vaak krijgen, dat we er bijna op uitgegeten zijn. Wij daarom voor de variatie na het winnen naar Snackbar Ely s in Leeuwarden gaan. Er daar echt gezocht moet worden naar vriendelijk personeel, nu wij daar de kas zo goed spekken. Er helaas één blessure is in ons team. Zij zich gelukkig niet uit het veld laat slaan en ze ons nu vanaf de zijlijn coacht. Alle dames hier ontzettend blij mee zijn!!! Wij ook erg blij zijn met onze reservespelers. Wij u bij deze allemaal willen uitnodigen voor ons kampioensfeestje. Met onze motivatie en enthousiasme zit dat er zeker in!!! Groeten van alle dames van Dames II: Hannie, Gearte, Jildou, Saskia, Iepie, Frieda, Trudy en Ida en natuurlijk onze reservespelers, Wilma en Annemiek Heren 2 Het Heren 2 volleybalteam van Wytgaard speelt nu al zo n 15 jaar in de NeVoBo competitie, Slechts één klasse lager dan Heren 1 staan zij na 11 enerverende wedstrijden onbedreigd op de 7 e plaats met reëel perspectief op plaats 6. Dit ervaren sterrenteam (gemiddelde leeftijd 52 jaar) slaagt er ieder seizoen weer in om haar jarenlang onveranderde doelstelling met glans te halen. Die doelstelling is dat het sportieve plezier in de 4 e set op hetzelfde hoge peil moet staan als in de voorgaande 3 sets. Denk niet dat dit vanzelf gaat, want er heerst een ijzeren discipline. Aan de vooravond van het seizoen wordt een tactisch schema opgezet, waarin steeds de optimale opstelling wordt geformeerd uit de ruime selectie. Dit schema wordt rücksichtslos gevolgd. Als er Oentsjerk als speelhal staat genoteerd, gaat de groep daarheen, ook al is bekend dat zij daar geen tegenstander zullen treffen. Om de tegenstander voor de wedstrijd zenuwachtig te maken, arriveren onze sterspelers altijd op het allerlaatste moment. Heeft de vooraf aangewezen speler de shirts vergeten, dan wordt hij onverbiddelijk naar huis gestuurd om ze te halen, ook al is hij in zeven haasten rechtstreeks uit het werk naar de sporthal geracet. Zelfs buiten het volleybalseizoen is dit

Vraag Antwoord Scores. Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend.

Vraag Antwoord Scores. Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. Tekst 1 Is elk wittenskiplik ûndersyk wol wittenskiplik? 1 A 2 maximumscore 1 Omdat dat ûndersyk net foldocht oan (Piersma syn)

Nadere informatie

KRANT VOORLEESDAG BASISONDERWIJS VRIJDAG 9 OKTOBER. Beste leerkracht van de bovenbouw,

KRANT VOORLEESDAG BASISONDERWIJS VRIJDAG 9 OKTOBER. Beste leerkracht van de bovenbouw, KRANT VOORLEESDAG BASISONDERWIJS VRIJDAG 9 OKTOBER 2015 Beste leerkracht van de bovenbouw, De landelijke Dag van de Duurzaamheid vindt dit jaar plaats op vrijdag 9 oktober 2015. Door heel Nederland vinden,

Nadere informatie

Staatsexamen VWO 2014

Staatsexamen VWO 2014 Staatsexamen VWO 2014 Nederl Friese taal schrijfvaardigheid Tijdvak 1 Vrijdag 23 mei 09.00 11.30 uur College-examen schriftelijk Opgavenboekje Steatseksamen Frysk vwo 2014 tiidfek 1 Bijgaande examenopgave

Nadere informatie

Merke 2015 Back to the 70 s

Merke 2015 Back to the 70 s Merke 2015 Back to the 70 s Tongersdei - Donderdag Tongersdei 13 Augustus - Donderdag 13 Augustus 19.00 Back to the 70 s DISCO-PARADE Dit jier kinne alle bern fan de basisskoalle mei harren fersierde fiets

Nadere informatie

Trijetalich ûnderwiis súksesfol

Trijetalich ûnderwiis súksesfol De Trijetalige Skoalle 1 Trijetalich ûnderwiis súksesfol Acht jier lang hawwe sân skoallen yn Fryslân meidien oan it projekt Trijetalige Skoalle. De resultaten wienen sa goed dat de projektskoallen graach

Nadere informatie

Tomke makket in snieman

Tomke makket in snieman Tomke makket in snieman 2017 Tema Seizoenen dit boekje is in kadootsje foar alle pjutten en beukers yn Fryslân No foarlêze, letter sels lêze. Tegearre lêze is in simpele en fijne wize om mei dyn berntsje

Nadere informatie

nr. Januari 2008 www.destapstien.nl

nr. Januari 2008 www.destapstien.nl Januari 2008 nr. 4 www.destapstien.nl Foarwurd Alle nijjierswinsken al lang wer achter de rêch, it skoaljier is twa wiken âld as ik dit skriuw. We sitte wer yn ús ritme, binne blij dat we by de waarme

Nadere informatie

Vraag Antwoord Scores. Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. Tekst 1 De wolf hat neat te sykjen yn Nederlân

Vraag Antwoord Scores. Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. Tekst 1 De wolf hat neat te sykjen yn Nederlân Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. Tekst 1 De wolf hat neat te sykjen yn Nederlân 1 B 2 C 3 maximumscore 1 Jagers kinne minder reeën, kninen en hazzen sjitte. Wolven

Nadere informatie

www.mantgumermerke.nl

www.mantgumermerke.nl www.mantgumermerke.nl Op 13, 14 en 15 augustus sil it wer heve! Dan is it wer tiid foar de Mantgumer Merke! Jawis, wy as kommisje rinne al wer waarm foar de Merke. Noch in hiel skoft tinke de measte minsken,

Nadere informatie

Harkje, lêze en útspraak

Harkje, lêze en útspraak Les1 Om te begjinnen Jonge kinderen leren spelenderwijs met gemak twee of drie talen tegelijk. Volwassenen moeten er vaak wat meer moeite voor doen. Dat neemt niet weg dat ook volwassenen in staat zijn

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO

Correctievoorschrift VWO Correctievoorschrift VWO 2007 tijdvak 1 Fries Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores 6 Bronvermeldingen

Nadere informatie

Cursussen Fries 2016-2017

Cursussen Fries 2016-2017 afuk.frl Wolkom by de Afûk! Bent u in Friesland komen wonen en wilt u de taal graag kunnen verstaan? Of wilt u voor uw werk graag Fries kunnen spreken? Bent u Friestalig en wilt u het Fries graag leren

Nadere informatie

Tomke nei de biblioteek Tema Hoi Tomke dit boekje is in kadootsje fan

Tomke nei de biblioteek Tema Hoi Tomke   dit boekje is in kadootsje fan Tomke nei de biblioteek 2015 Tema Hoi Tomke www.tomke.nl www.gidsvoornederland.nl/bibliotheken/fryslân dit boekje is in kadootsje fan Foarlêzen en boeken foar jonge bern Boeken bringe in petear op gong;

Nadere informatie

Landschap van toevalligheid

Landschap van toevalligheid Landschap van toevalligheid Eerste druk, november 2012 2012 Geert Koenen Coverfoto: Ramon van Someren Portretfoto: Barbara van Bergem Corrector: Marijke Geers isbn: 978-90-484-2736-9 nur: 306 Uitgever:

Nadere informatie

> KATERN FOAR NET-FRYSKTALIGE LEARLINGEN <

> KATERN FOAR NET-FRYSKTALIGE LEARLINGEN < Ferwurkingen by LinKk 4 jannewaris 2009 tema: bisten & natuer > KATERN FOAR NET-FRYSKTALIGE LEARLINGEN < Het thema van dit katern voor niet-friestalige leerlingen is Bisten en Natuer. Je leert van verschillende

Nadere informatie

Ofwêzich : frou B.H. Wijbenga-Kleinschmidt en de hear S.L. Papma.

Ofwêzich : frou B.H. Wijbenga-Kleinschmidt en de hear S.L. Papma. OANTEKENS fan de iepenbiere gearkomste fan de ried fan de gemeente Ferwerderadiel, hâlden op tongersdei 20 septimber 2012 om 20.00 oere yn it gemeentehûs yn Ferwert. Oanwêzich : de riedsleden: frou L.J.

Nadere informatie

BESLUTELIST FAN DE GEARKOMSTE FAN DE RIE FAN MENAMERADIEL Tongersdei 28 maaie 2015

BESLUTELIST FAN DE GEARKOMSTE FAN DE RIE FAN MENAMERADIEL Tongersdei 28 maaie 2015 BESLUTELIST FAN DE GEARKOMSTE FAN DE RIE FAN MENAMERADIEL Tongersdei 28 maaie 2015 Oanwêzich Foarsitter : de hear T. van Mourik Griffier : mefrou W. Bruinsma P.v.d.A. : mefrou M. van der Meer en de hear

Nadere informatie

MR/ Ouderraad it Pertoer

MR/ Ouderraad it Pertoer Nieuwsbrief MR/ Ouderraad it Pertoer November 2016 In dit nummer Ouders, bedankt!! Wat doet de MR Voorstellen ouders in de MR en OR Beste ouders. Schooljaar 2015-2016 - nr. 2 Ouders, bedankt! Bij deze

Nadere informatie

TRUCKSTOP. Drama/Thriller. door LOT VEKEMANS. Fryske oersetting. Baukje Stavinga

TRUCKSTOP. Drama/Thriller. door LOT VEKEMANS. Fryske oersetting. Baukje Stavinga TRUCKSTOP Drama/Thriller door LOT VEKEMANS Fryske oersetting Baukje Stavinga TONEELUITGEVERIJ VINK B.V. (Grimas Theatergrime verkoop) Tel: 072-5 11 24 07 E-mail: info@toneeluitgeverijvink.nl Website: www.toneeluitgeverijvink.nl

Nadere informatie

DOARPSNIJS Nûmer 363 maaie 2013 1

DOARPSNIJS Nûmer 363 maaie 2013 1 DOARPSNIJS Nûmer 363 maaie 2013 1 KOLOFON Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste tongersdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april

Nadere informatie

> KATERN FOAR NET-FRYSKTALIGE LEARLINGEN <

> KATERN FOAR NET-FRYSKTALIGE LEARLINGEN < Ferwurkingen by LinKk 3 desimber 2015 tema: kommunikaasje > KATERN FOAR NET-FRYSKTALIGE LEARLINGEN < Veel plezier met de opdrachten. Opdracht I Wurdspin Jullie kennen meer vormen van communicatiemiddelen

Nadere informatie

DOARPSNIJS Nûmer 366 septimber 2013 1

DOARPSNIJS Nûmer 366 septimber 2013 1 DOARPSNIJS Nûmer 366 septimber 2013 1 KOLOFON Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste tongersdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april

Nadere informatie

DOARPSNIJS Nûmer 394 maart 2016 1

DOARPSNIJS Nûmer 394 maart 2016 1 DOARPSNIJS Nûmer 394 maart 2016 1 KOLOFON Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste woansdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april 1982.

Nadere informatie

Presentatie onderzoeksresultaten. Hokker taal prate jo?

Presentatie onderzoeksresultaten. Hokker taal prate jo? Presentatie onderzoeksresultaten Hokker taal prate jo? Colofon Kolofon Hokker taal prate jo? 2013 Projectgroep Afke Punter Lia Kooistra Annewiep Bloem Sjoukje Jager Fokke Jagersma Auteurs Annewiep Bloem

Nadere informatie

DOARPSNIJS Nûmer 350 maart 2012 1

DOARPSNIJS Nûmer 350 maart 2012 1 DOARPSNIJS Nûmer 350 maart 2012 1 KOLOFON Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste tongersdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april

Nadere informatie

DOARPSNIJS. Nûmer 384 april 2015 1

DOARPSNIJS. Nûmer 384 april 2015 1 DOARPSNIJS Nûmer 384 april 2015 1 KOLOFON Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste tongersdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april

Nadere informatie

> KATERN FOAR NET- FRYSKTALIGE LEARLINGEN <

> KATERN FOAR NET- FRYSKTALIGE LEARLINGEN < Ferwurking by LinKk 2 novimber 2015 tema: & > KATERN FOAR NET- FRYSKTALIGE LEARLINGEN < Opdracht 1 Watfoar taal leare wy? 1 g 2 i 5 i 8 i Gebruik de app Wat Wurd It of website van Praat Mar Frysk om de

Nadere informatie

In dit nummer. Colofon Dorpsblad It Havenpypke 40 e jaargang nr. 230 april - mei 2009 Verschijnt 6 keer per jaar.

In dit nummer. Colofon Dorpsblad It Havenpypke 40 e jaargang nr. 230 april - mei 2009 Verschijnt 6 keer per jaar. april - mei 2009 3 Colofon Dorpsblad It Havenpypke 40 e jaargang nr. 230 april - mei 2009 Verschijnt 6 keer per jaar. It Havenpypke is een uitgave van Feriening Doarpsbelang Wytgaerd Doarpsbelang Wytgaard

Nadere informatie

Buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand in de gemeente Kollumerland c.a. (BABS)

Buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand in de gemeente Kollumerland c.a. (BABS) Buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand in de gemeente Kollumerland c.a. (BABS) Even voorstellen Henny Bosscha-van der Veen Woonplaats: Visvliet Geboortejaar: 1949 vrijwilligerswerk Nederlands,

Nadere informatie

Hylke Speerstra. De Treastfûgel. Bornmeer maart 2013

Hylke Speerstra. De Treastfûgel. Bornmeer maart 2013 maart 2013 maart 2013 Hylke Speerstra De treastfûgel Hylke Speerstra It wrede paradys, it ferfolch Jaap Krol It fûgelgebed Gjalt de Groot It swetshok In Memoriam Hylke Speerstra De Treastfûgel Yn De treastfûgel

Nadere informatie

Sanne Rienks wint mythenwedstrijd klas 2Ga

Sanne Rienks wint mythenwedstrijd klas 2Ga Sanne Rienks wint mythenwedstrijd klas 2Ga De leerlingen van klas 2Ga hebben de afgelopen weken een aantal mythologische verhalen te horen gekregen in de lessen Latijn en Grieks. Het was de hoogste tijd

Nadere informatie

Verslag behorende bij de raadsvergadering van de gemeente Skarsterlân, gehouden op woensdag 27 maart 2013 vanaf 20.00 uur in het gemeentehuis te Joure

Verslag behorende bij de raadsvergadering van de gemeente Skarsterlân, gehouden op woensdag 27 maart 2013 vanaf 20.00 uur in het gemeentehuis te Joure Verslag behorende bij de raadsvergadering van de gemeente Skarsterlân, gehouden op woensdag 27 maart 2013 vanaf 20.00 uur in het gemeentehuis te Joure Aanwezig: De raadsleden: de dames en heren L. Boelsma-Hoekstra

Nadere informatie

Examen VWO. Fries. tijdvak 1 vrijdag 30 mei uur. Bij dit examen hoort een bijlage.

Examen VWO. Fries. tijdvak 1 vrijdag 30 mei uur. Bij dit examen hoort een bijlage. Examen VWO 2008 tijdvak 1 vrijdag 30 mei 9.00 12.00 uur Fries Bij dit examen hoort een bijlage. Voor dit examen zijn maximaal 50 punten te behalen. Het examen bestaat uit 24 vragen en een samenvattingsopdracht.

Nadere informatie

Uitgave: Stifting Nijkleaster, Wirdum 2010 eerste druk

Uitgave: Stifting Nijkleaster, Wirdum 2010 eerste druk Uitgave: Stifting Nijkleaster, Wirdum 2010 eerste druk Auteur: Ds. Hinne Wagenaar Wirdum Tekstbijdrage: Stifting Nijkleaster Vormgeving: Romke Lemstra BA32 Heerenveen Druk: ABN AMRO Ferline jier ha we

Nadere informatie

Tentamenstof eintoets Frysk pabo 1

Tentamenstof eintoets Frysk pabo 1 Tentamenstof eintoets Frysk pabo 1 Stavering: - s/z, f/v - g/ch - û/oe - u/ú/ue - dakjes - tusken-n - oergongs-w - faak foarkommende wurdsjes - i/y/ii/ie - soldaten-regel - twalûden en brekking - ij/ai/aai/y

Nadere informatie

Dizze brosjuere is net allinne bedoeld foar dy, as

Dizze brosjuere is net allinne bedoeld foar dy, as Dizze brosjuere is net allinne bedoeld foar dy, as âlder, mar ek foar alle oare minsken dy t te krijen ha mei bern yn twatalige (Frysk en Nederlânsk) of meartalige situaasjes (Frysk, Nederlânsk, in streektaal,

Nadere informatie

DOARPSNIJS Nûmer 379 novimber 2014 1

DOARPSNIJS Nûmer 379 novimber 2014 1 DOARPSNIJS Nûmer 379 novimber 2014 1 KOLOFON Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste tongersdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april

Nadere informatie

DOARPSNIJS Nûmer 361 maart 2013 1

DOARPSNIJS Nûmer 361 maart 2013 1 DOARPSNIJS Nûmer 361 maart 2013 1 KOLOFON Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste tongersdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april

Nadere informatie

Openingstijden: maandag-, woensdag-, vrijdag- en zaterdagmorgen van 8.30 12.00 uur en woensdagmiddag van 16.00 18.00 uur

Openingstijden: maandag-, woensdag-, vrijdag- en zaterdagmorgen van 8.30 12.00 uur en woensdagmiddag van 16.00 18.00 uur dec. - jan. 2011 3 Openingstijden: maandag-, woensdag-, vrijdag- en zaterdagmorgen van 8.30 12.00 uur en woensdagmiddag van 16.00 18.00 uur Supermarkt Deelstra Meekeshof 1 9089 BC Wytgaard 058-2551707

Nadere informatie

De Doarpsomropper fan Skearnegoutum 38ste jiergong nûmer 11 july/augustus 2007

De Doarpsomropper fan Skearnegoutum 38ste jiergong nûmer 11 july/augustus 2007 De Doarpsomropper fan Skearnegoutum 38ste jiergong nûmer 11 july/augustus 2007 Meidielingsblêd fan: Doarpsbelangen, Oranje feriening, Krite It Pompeblêd, Muzykfer. Excelsior, Martens Cantorij, Herv. en

Nadere informatie

Herfstvakantie: 15 t/m 23 oktober 25-10: Jelle (2004) teamvergadering 27-10: signaaldictee blok 2 bovenbouw (proefdictee)

Herfstvakantie: 15 t/m 23 oktober 25-10: Jelle (2004) teamvergadering 27-10: signaaldictee blok 2 bovenbouw (proefdictee) Oktober 2011: 3-10: luizencontrole: de tweede ronde oud papier: Auke, Marius, Wouter, Jappie 5-10: informatieavond start Kinderboekenweek (5 t/m 15 oktober) Meester Tjitte viert zijn verjaardag 6-10: eerste

Nadere informatie

Friese taal schrijfvaardigheid

Friese taal schrijfvaardigheid Staatsexamen VMBO TL 2016 Nederl Friese taal schrijfvaardigheid Tijdvak 1 Vrijdag 27 mei 13.30 15.00 uur College-examen schriftelijk Opgavenboekje 1 / 5 Schriftelijk college-examen schrijfvaardigheid Friese

Nadere informatie

beeld op het noorden beelden van Jan Ketelaar

beeld op het noorden beelden van Jan Ketelaar beeld op het noorden beelden van Jan Ketelaar beeld op het noorden Jan Ketelaar (Hoogezand Sappemeer 1958) heeft zijn opleiding gevolgd aan de Kunstacademie Minerva te Groningen. In 2002 is hij afgestudeerd

Nadere informatie

> KATERN FOAR NET-FRYSKTALIGE LEARLINGEN <

> KATERN FOAR NET-FRYSKTALIGE LEARLINGEN < Ferwurkingen by LinKk 4 febrewaris 2016 tema: bisten en natuer > KATERN FOAR NET-FRYSKTALIGE LEARLINGEN < Het thema van dit katern voor niet-friestalige leerlingen is Bisten en Natuer. Je leert van verschillende

Nadere informatie

DOARPSNIJS Nûmer 377 septimber 2014 1

DOARPSNIJS Nûmer 377 septimber 2014 1 DOARPSNIJS Nûmer 377 septimber 2014 1 KOLOFON Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste tongersdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april

Nadere informatie

Neem de bank altijd met je mee.

Neem de bank altijd met je mee. P dec. jan. 2009 Neem de bank altijd met je mee. Stap voor meer informatie binnen bij de Rabobank www.rabobank.nl/mobiel 5 Colofon Dorpsblad It Havenpypke 40 e jaargang nr. 228 dec. - jan. 2009 Verschijnt

Nadere informatie

Steatekommisje Lân, Loft en Wetter

Steatekommisje Lân, Loft en Wetter Steatekommisje Lân, Loft en Wetter Datum gearkomste: 9 april 08 Wurklistpunt: 3 STEATEKOMMISJE LAN, LOFT EN WETTER 10 Ferslach fan de gearkomste op 5 maart 08 yn it Doarpshûs fan Seisbierrum. Oanwêzich:

Nadere informatie

Deskundig, betrouwbaar en betrokken

Deskundig, betrouwbaar en betrokken dec. - jan. 2012 ! 2 3 Deskundig, betrouwbaar en betrokken jaarrekeningen fi scale adviezen loonadministraties belasting - aangiften bedrijfseconomische adviezen bedrijfsoverdrachten samenwerkingsvormen

Nadere informatie

Neem de bank altijd met je mee.

Neem de bank altijd met je mee. juni - juli 2009 Neem de bank altijd met je mee. Stap voor meer informatie binnen bij de Rabobank www.rabobank.nl/mobiel 5 Colofon Dorpsblad It Havenpypke 40 e jaargang nr. 231 juni juli 2009 Verschijnt

Nadere informatie

Deadebetinking 4 maaie 2011.

Deadebetinking 4 maaie 2011. Deadebetinking 4 maaie 2011. It is goed dat wer safolle minsken kommen binne om hjir de slachtoffers te betinken dy t yn de 2 e wrâldoarloch fallen binne yn har striid foar ús frijheid. Tige wolkom! In

Nadere informatie

Reünie EP de Boerschool. September 2014

Reünie EP de Boerschool. September 2014 Reünie EP de Boerschool September 2014 It Fuottenein Doarpskrante fan Winaam Uitgave van de Vereniging Dorpsbelang Wijnaldum Voorzitter: Johannes Rutten Tel. 06 51405131 Secretaris: Janny Stuiver Tel.

Nadere informatie

Neem de bank altijd met je mee.

Neem de bank altijd met je mee. dec. 2009 jan. 2010 3 Neem de bank altijd met je mee. Stap voor meer informatie binnen bij de Rabobank www.rabobank.nl/mobiel 4 Nu ook kappers cadeaubon! 5 Colofon Dorpsblad It Havenpypke 41 e jaargang

Nadere informatie

Dodenherdenking 04 mei Bij het graf van William Robert Fisher en Corneslis op het kerkhof van de Sint Martinuskerk in Wirdum (Fr).

Dodenherdenking 04 mei Bij het graf van William Robert Fisher en Corneslis op het kerkhof van de Sint Martinuskerk in Wirdum (Fr). . Bij het graf van William Robert Fisher en Corneslis op het kerkhof van de Sint Martinuskerk in Wirdum (Fr). De ceremonie begint met het geluid van overvliegende vliegtuigen. Zo moet het geklonken hebben

Nadere informatie

Dienst van Woord en Gebed voorafgaande aan de begrafenis van. Rintje Lolkema. In de Hermeskerk te Uitwellingerga, op 9 februari 2016.

Dienst van Woord en Gebed voorafgaande aan de begrafenis van. Rintje Lolkema. In de Hermeskerk te Uitwellingerga, op 9 februari 2016. Dienst van Woord en Gebed voorafgaande aan de begrafenis van Rintje Lolkema I 3 februari 1938 2 februari 2016 In de Hermeskerk te Uitwellingerga, op 9 februari 2016. Voorganger: Ds Dingena Hasper Diaken:

Nadere informatie

Foto s: Lykle Veenje, Klaas Hendriks, Johannes Herder, John van den Berg, Hendrik Jellema

Foto s: Lykle Veenje, Klaas Hendriks, Johannes Herder, John van den Berg, Hendrik Jellema Colofon Initiatiefnemer: Dorpsbelang Lollum-Waaksens Begeleiding discussieavonden: Gesprekleiders: Haye Jacob Jorritsma Holger Bakker Klaas Hendriks Chantal van Sluys Johannes Herder Gerrie Folkerts Notulisten:

Nadere informatie

\^/ETTERSKIP FRYSLÂN

\^/ETTERSKIP FRYSLÂN {ltt'" \^/ETTERSKIP FRYSLÂN Bugel Hajema Adviseurs T.a.v. de heer P.W. Rienstra Balthasar Bekkerwei 76 8914 BE LEEUWARDEN Leeuwarden, 1 5 november 201 1 Bijlage(n): 2 Ons kenmerk: WFNI l 15813 Tel: 058-292

Nadere informatie

Nieuwsbrief Nummer 6 jaargang Agenda: December. 15 Nieuwsbrief 6 22 Kerstwandeling 26 t/m Kerstvakantie

Nieuwsbrief Nummer 6 jaargang Agenda: December. 15 Nieuwsbrief 6 22 Kerstwandeling 26 t/m Kerstvakantie CBS De Twatine Boeyengastraat 18 8627 SG Gauw tel. : 0515-521596 fax : 0515-521132 e-mail : schoolleider@twatine.nl website: www.twatine.nl Nieuwsbrief Nummer 6 jaargang 2016-2017 Agenda: December 15 Nieuwsbrief

Nadere informatie

Braakballen pluizen van de kerkuil

Braakballen pluizen van de kerkuil Braakballen pluizen van de kerkuil Inleiding Welkom bij het project braakballen pluizen van de kerkuil. De kerkuil is een prachtige uil, het is een echte vogel van de nacht, die zich overdag niet laat

Nadere informatie

Bestel- en afhaaladres: Tj. Jorna Hegedyk 29 9089 BM Wytgaard tel. 058-255 1418

Bestel- en afhaaladres: Tj. Jorna Hegedyk 29 9089 BM Wytgaard tel. 058-255 1418 juni - juli 2011 Bestel- en afhaaladres: Tj. Jorna Hegedyk 29 9089 BM Wytgaard tel. 058-255 1418 3 Deskundig, betrouwbaar en betrokken jaarrekeningen fi scale adviezen loonadministraties belasting - aangiften

Nadere informatie

Colofon Dorpsblad It Havenpypke 41 e jaargang nr. 233 okt. nov. 2009 Verschijnt 6 keer per jaar. In dit nummer

Colofon Dorpsblad It Havenpypke 41 e jaargang nr. 233 okt. nov. 2009 Verschijnt 6 keer per jaar. In dit nummer okt. nov. 2009 3 Colofon Dorpsblad It Havenpypke 41 e jaargang nr. 233 okt. nov. 2009 Verschijnt 6 keer per jaar. It Havenpypke is een uitgave van Feriening Doarpsbelang Wytgaerd Doarpsbelang Wytgaard

Nadere informatie

Kaders windenergie Súdwest Fryslân

Kaders windenergie Súdwest Fryslân - E i g e n W i n d - Nieuwsb!ef 9 Redactie: Dorpsweg 7, 8753JC Cornwerd. 0515233867 Kattebelletje: Notysje 24 mei 2012 Kaders windenergie Súdwest Fryslân Cornwerd, 18 februari 2014. Open brief aan alle

Nadere informatie

Samenvatting / Gearfetting bidbook Lwd2018. De toekomst van Leeuwarden 2018 De takomst van Ljouwert 2018

Samenvatting / Gearfetting bidbook Lwd2018. De toekomst van Leeuwarden 2018 De takomst van Ljouwert 2018 Samenvatting / earfetting bidbook Lwd2018 De toekomst van Leeuwarden 2018 De takomst van Ljouwert 2018 02 samenvatting gearfetting bidbook lwd2018 03 Culturele Hoofdstad van Europa Misschien bent u het

Nadere informatie

DOARPSNIJS Nûmer 367 oktober 2013 1

DOARPSNIJS Nûmer 367 oktober 2013 1 DOARPSNIJS Nûmer 367 oktober 2013 1 KOLOFON Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste tongersdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april

Nadere informatie

Correctievoorschrift HAVO 2015

Correctievoorschrift HAVO 2015 Correctievoorschrift HAVO 2015 tijdvak 1 Fries Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores 6 Bronvermeldingen

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Woord van de voorzitter. Nieuwe teamindelingen & trainingstijden. In dit nummer: mei 2013 editie 7 2013-2014. staan vanaf. ca.

NIEUWSBRIEF. Woord van de voorzitter. Nieuwe teamindelingen & trainingstijden. In dit nummer: mei 2013 editie 7 2013-2014. staan vanaf. ca. NIEUWSBRIEF In dit nummer: mei 201 editie 7 Woord van de voorzitter 1 Marianne Jansen 2 Woord van de voorzitter Joost Wissink Oproep: oude nieuwsbrieven Bill s Bar Beach Volleybal Toernooi Opfriscursus

Nadere informatie

Ferslach fan de earste diskusjebyienkomst oer de bestjoerlike takomst fan de gemeente Ferwerderadiel.

Ferslach fan de earste diskusjebyienkomst oer de bestjoerlike takomst fan de gemeente Ferwerderadiel. Ferslach fan de earste diskusjebyienkomst oer de bestjoerlike takomst fan de gemeente Ferwerderadiel. Datum: 17 april 2013 om 19.30 oere Plak: MFC It Trefpunt, Hallum Oanwêzich: 74 ynwenners Hallum en

Nadere informatie

Karin Idzenga & Jan Calsbeek Als je aan mij denkt ben ik er

Karin Idzenga & Jan Calsbeek Als je aan mij denkt ben ik er Karin Idzenga & Jan Calsbeek Als je aan mij denkt ben ik er Kort toneelstuk voor twee personen over leven in een verzorgingstehuis 2011 1 Karin Idzenga en Jan Calsbeek Niet kopiëren of opvoeren zonder

Nadere informatie

Sneon 5 july 2014 51e Jiergong nû. 2126

Sneon 5 july 2014 51e Jiergong nû. 2126 Sneon 5 july 2014 51e Jiergong nû. 2126 2 DOARPSNIJS Dorpskrant voor Exmorra en Allingawier Jaargang 51, Nr. 2126 2014 Redactie: Petra Tolsma 0515-576911 Griet Reitsma 0515-574408 Willem de Boer 0515-851040

Nadere informatie

Maart 165 Nûmer 2/ 2014 Fjouwerentritichste Jiergong. Redaksje: Baudy Cuperus-Sijtsma Grienewei 34 Tel. 242048 baudycuperus@knid.

Maart 165 Nûmer 2/ 2014 Fjouwerentritichste Jiergong. Redaksje: Baudy Cuperus-Sijtsma Grienewei 34 Tel. 242048 baudycuperus@knid. Maart 165 Nûmer 2/ 2014 Fjouwerentritichste Jiergong Redaksje: Baudy Cuperus-Sijtsma Grienewei 34 Tel. 242048 baudycuperus@knid.nl Dieta Holwerda (Lay-out) Langgrousterwei 12 Tel. 242212 dieta@knid.nl

Nadere informatie

Uitnodiging. Konferinsje opbringstfêst wurkjen en toetsen by it fak Frysk. Conferentie opbrengstgericht werken en toetsen bij het vak Fries

Uitnodiging. Konferinsje opbringstfêst wurkjen en toetsen by it fak Frysk. Conferentie opbrengstgericht werken en toetsen bij het vak Fries Uitnodiging Konferinsje opbringstfêst wurkjen en toetsen by it fak Frysk Conferentie opbrengstgericht werken en toetsen bij het vak Fries donderdag 14 februari 2013 tongersdei 14 febrewaris 2013 Om het

Nadere informatie

Marsumer fan it jier Achte oanwêzigen, bêste minsken,

Marsumer fan it jier Achte oanwêzigen, bêste minsken, Marsumer fan it jier 2011 Achte oanwêzigen, bêste minsken, It is wer safier. Wy binne takaam oan de Marsumer fan it jier 2011! Salang der in Aldjiersoertinking is, salang sil der ek in Marsumer fan it

Nadere informatie

> KATERN VOOR NIET-FRIESTALIGE LEERLINGEN < Eigen cover maken!

> KATERN VOOR NIET-FRIESTALIGE LEERLINGEN < Eigen cover maken! Ferwurkingen by LinKk 1 septimber 2015 tema: minsken & moetingen > KATERN VOOR NIET-FRIESTALIGE LEERLINGEN < Opdracht 1 Welkom bij LinKk! Dit is het verwerkingskatern dat bij het eerste LinKk-tijdschrift

Nadere informatie

Ferslach fan de riedsgearkomste fan de gemeente Ljouwerteradiel op tongersdei 13 novimber 2014 om 19.30 oere yn it gemeentehûs fan Stiens.

Ferslach fan de riedsgearkomste fan de gemeente Ljouwerteradiel op tongersdei 13 novimber 2014 om 19.30 oere yn it gemeentehûs fan Stiens. 5a Ferslach fan de riedsgearkomste fan de gemeente Ljouwerteradiel op tongersdei 13 novimber 2014 om 19.30 oere yn it gemeentehûs fan Stiens. Oanwêzich: de froulju C.G. Bijsterbosch (PvdA), U.C. de Voogd

Nadere informatie

Doarpslibben Ryptsjerk Winter 2010-2011. Fan de redaksje

Doarpslibben Ryptsjerk Winter 2010-2011. Fan de redaksje Doarpslibben Ryptsjerk Winter 2010-2011 Colofon De doarpskrante is in inisjatyf fan doarpsbelang en wurdt troch har finansjeel stipe De krante wurdt fergees by leden besoarge en komt fjouwer kear yn it

Nadere informatie

Overzicht moties bij programmabegroting 2014 - raad 7 november 2013. Programma 1 - Samenleving. Motie Fractie Onderwerp Stemming

Overzicht moties bij programmabegroting 2014 - raad 7 november 2013. Programma 1 - Samenleving. Motie Fractie Onderwerp Stemming Overzicht moties bij programmabegroting 2014 - raad 7 november 2013 Programma 1 - Samenleving P1-M1 CDA / Consultatiebureaus (motie) Er wederom door het college voorgesteld wordt om de consultatiebureaus

Nadere informatie

De Eendracht. Vereniging voor dorpsbelangen Deinum. Voorzitter Assuerus Jorna Gersdroegerij 8 058 254 2472

De Eendracht. Vereniging voor dorpsbelangen Deinum. Voorzitter Assuerus Jorna Gersdroegerij 8 058 254 2472 De Eendracht Vereniging voor dorpsbelangen Deinum Leden van het bestuur Voorzitter Assuerus Jorna Gersdroegerij 8 058 254 2472 Foarsitter 9033 XR Deinum Penningmeester Anko van der Veen it Harspit 1 058

Nadere informatie

Tien menútten over t Bildt, de Bilkerts, de ferenings en organisasys in t perspektyf fan 2015 én de jaren derna.

Tien menútten over t Bildt, de Bilkerts, de ferenings en organisasys in t perspektyf fan 2015 én de jaren derna. Algemene beskouwings 16 juny 2011 Behandeling Perspektyfnota 2012-2015 Tien menútten over t Bildt, de Bilkerts, de ferenings en organisasys in t perspektyf fan 2015 én de jaren derna. De gemeente t Bildt

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO 2013

Correctievoorschrift VWO 2013 Correctievoorschrift VWO 2013 tijdvak 1 Fries Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores 6 Bronvermeldingen

Nadere informatie

Van het bestuur. De Warbere Bijker. Informatiebrief van imkervereniging Leeuwarden e.o. (sinds 1899)

Van het bestuur. De Warbere Bijker. Informatiebrief van imkervereniging Leeuwarden e.o. (sinds 1899) Informatiebrief van imkervereniging Leeuwarden e.o. (sinds 1899) Maart 2013 Pagina 1 De Warbere Bijker Jaargang 6 nummer 1 In dit nummer: Van het bestuur 1 Bijenstal nieuws 2 Open imkerijdagen 2 Voorjaarsbijeenkomst

Nadere informatie

Jannewaris 169 Nûmer 1/ 2015 Fiifentritichste Jiergong. Redaksje: Baudy Cuperus-Sijtsma Grienewei 34 Tel. 242048 baudycuperus@knid.

Jannewaris 169 Nûmer 1/ 2015 Fiifentritichste Jiergong. Redaksje: Baudy Cuperus-Sijtsma Grienewei 34 Tel. 242048 baudycuperus@knid. Jannewaris 169 Nûmer 1/ 2015 Fiifentritichste Jiergong Redaksje: Baudy Cuperus-Sijtsma Grienewei 34 Tel. 242048 baudycuperus@knid.nl Dieta Holwerda (Lay-out) Langgrousterwei 12 Tel. 242212 dieta@knid.nl

Nadere informatie

Bruinsma s Bakkerij De Echte Bakker Skans 2 Winsum Tel. 0517-34 14 54

Bruinsma s Bakkerij De Echte Bakker Skans 2 Winsum Tel. 0517-34 14 54 1 Bruinsma s Bakkerij De Echte Bakker Skans 2 Winsum Tel. 0517-34 14 54 DE GROOTSTE KEUS IN: BROOD KOEK BANKET en.... GEBAK KIJK EENS WAT VAKER IN DE SPIEGEL * Nieuwe en gebruikte fietsen * Luxe en huishoudelijke

Nadere informatie

van de openbare raadsvergadering van de gemeente Heerenveen, gehouden op maandag 13 december 2010.

van de openbare raadsvergadering van de gemeente Heerenveen, gehouden op maandag 13 december 2010. VERSLAG van de openbare raadsvergadering van de gemeente Heerenveen, gehouden op maandag 13 december. Voorzitter: Griffier: de heer drs. P.M.M. de Jonge, burgemeester de heer drs. P. Houtsma, griffier

Nadere informatie

Zuid Afrikaans Braai Buffet met Soul Dada

Zuid Afrikaans Braai Buffet met Soul Dada Zuid Afrikaans Braai Buffet met Soul Dada Donderdag 24 en Vrijdag 25 januari 2013 Aanvang 18.30 uur De Pleats, grote zaal Alleen voor Nutleden die gereserveerd hebben Na drie eerdere succesvolle muzikale

Nadere informatie

Poppenwierster courant

Poppenwierster courant Poppenwierster courant September/ oktober 2015, Jaargang 24 nr. 3 Plaatselijk Belang Poppenwier Beste Dorpsgenoten, De zomer is alweer voorbij. En wat een prachtige zomer! In Poppenwier druiste het weer

Nadere informatie

Op de omslag: Afscheid doet pijn, bakkerij Sybesma verdwijnt uit Wytgaard. Geartje Vledder en Alida de Vries doen voor de laatste keer het licht uit.

Op de omslag: Afscheid doet pijn, bakkerij Sybesma verdwijnt uit Wytgaard. Geartje Vledder en Alida de Vries doen voor de laatste keer het licht uit. aug.-sept. 2008 3 Colofon Dorpsblad It Havenpypke 39 e jaargang nr. 226 aug.- sept. 2008 Verschijnt 6 keer per jaar. It Havenpypke is een uitgave van Feriening Doarpsbelang Wytgaerd Doarpsbelang Wytgaard

Nadere informatie

Jrg. 3 2007 Nr. 1. Theun de Vries 6. J.J. Kalma 10. Fryske kentekens 16

Jrg. 3 2007 Nr. 1. Theun de Vries 6. J.J. Kalma 10. Fryske kentekens 16 Jrg. 3 2007 Nr. 1 Theun de Vries 6 J.J. Kalma 10 Fryske kentekens 16 Begjin jannewaris waarden de goed 800 skriften fan de dichter Obe Postma (1868-1963) dy t by de Fryske Akademy wiene, oerdroegen oan

Nadere informatie

Verzet tegen het verminderen van het aantal volksvertegenwoordigers

Verzet tegen het verminderen van het aantal volksvertegenwoordigers Nummer:,. X 201200336 Ontvangstdatum: 2 MRT tytsjerksteradiel r s n b g e Het bestuur van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten Postbus 30435 2500 GK DEN HAAG Burgum, 29 februari 2012 VERZONDEN 1.03,12

Nadere informatie

DOARPSNIJS Nûmer 383 maart 2015 1

DOARPSNIJS Nûmer 383 maart 2015 1 DOARPSNIJS Nûmer 383 maart 2015 1 KOLOFON Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste tongersdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april

Nadere informatie

de Moanne algemien-kultureel opinybled mei Trotwaer 1 4,50 Yn dit nûmer

de Moanne algemien-kultureel opinybled mei Trotwaer 1 4,50 Yn dit nûmer de Moanne algemien-kultureel opinybled mei Trotwaer literer tydskrift sunt 1969 JIERGONG 2 NUMER 9/10 DESIMBER 2003 1 4,50 9 10 Yn dit nûmer 8 24 2 Redaksje 3 Gryt van Duinen, Fan Beuys oant Aldi 8 Marita

Nadere informatie

mienskip@kimswerd.com

mienskip@kimswerd.com mienskip@kimswerd.com OM E TOER Herfst Op het moment dat deze Om e toer geschreven werd, leek dat seizoen nog een heel eind weg want 20 september en temperaturen van 24 tot 28 graden is moeilijk met elkaar

Nadere informatie

Omrop Fryslân. Jierferslach

Omrop Fryslân. Jierferslach Omrop Fryslân Jierferslach 2011 Kolofon Produksje: Fotografy: Yllustraasjes: Opmaak: Omrop Fryslân, Ljouwert Dirk Jan Haarsma Omrop Fryslân Joël Puik, Omrop Fryslân Ynhâld Gearstalling organen Omrop Fryslân

Nadere informatie

DOARPSNIJS Nûmer 370 jannewaris 2014 1

DOARPSNIJS Nûmer 370 jannewaris 2014 1 DOARPSNIJS Nûmer 370 jannewaris 2014 1 KOLOFON Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste tongersdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april

Nadere informatie

de Moanne algemien-kultureel opinybled mei Trotwaer 1 4,50 Kolofon Yn dit nûmer

de Moanne algemien-kultureel opinybled mei Trotwaer 1 4,50 Kolofon Yn dit nûmer de Moanne algemien-kultureel opinybled mei Trotwaer JIERGONG 2 NUMER 6 JULY 2003 6 literer tydskrift sunt 1969 1 4,50 Kolofon Yn dit nûmer De Moanne, algemien-kultureel opinyblêd (mei Trotwaer, literêr

Nadere informatie

FERDWAALD YN NEW YORK (Lost in Yonkers)

FERDWAALD YN NEW YORK (Lost in Yonkers) FERDWAALD YN NEW YORK (Lost in Yonkers) In toanielstik fan NEIL SIMON Winner PULITZER PRIIS foar drama 1991 Fryske oersetting Gurbe Dijkstra TONEELUITGEVERIJ VINK B.V. (Grimas Theatergrime verkoop) Tel:

Nadere informatie

STICHTING DOARPSKRANTE TERWISPEL

STICHTING DOARPSKRANTE TERWISPEL STICHTING DOARPSKRANTE TERWISPEL Juni 2011 - Jaargang 41 REDACTIE: Voorzitter Nynke de Visser Harnemoune 1 tel. 463120 Secretariaat Bartsje van der Heide Smidte 50 tel. 463196 Financiën & advertenties

Nadere informatie

Beschrijving ochtend programma (voor iedereen)

Beschrijving ochtend programma (voor iedereen) Beschrijving ochtend programma (voor iedereen) Natuer/Natuur Tijdens het ochtendprogramma "Natuer" gaan de leerlingen zich verdiepen in de Nederlandse (dus ook Fryske) natuur. Zij gaan in 4 groepen aan

Nadere informatie

Bruinsma s Bakkerij De Echte Bakker Skans 2 Winsum Tel. 0517-34 14 54

Bruinsma s Bakkerij De Echte Bakker Skans 2 Winsum Tel. 0517-34 14 54 Bruinsma s Bakkerij De Echte Bakker Skans 2 Winsum Tel. 0517-34 14 54 DE GROOTSTE KEUS IN: BROOD KOEK BANKET en.... GEBAK * Nieuwe en gebruikte fietsen * Luxe en huishoudelijke artikelen * Speelgoed en

Nadere informatie