Neem de bank altijd met je mee.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Neem de bank altijd met je mee."

Transcriptie

1 juni - juli 2009

2

3

4 Neem de bank altijd met je mee. Stap voor meer informatie binnen bij de Rabobank

5 5 Colofon Dorpsblad It Havenpypke 40 e jaargang nr. 231 juni juli 2009 Verschijnt 6 keer per jaar. It Havenpypke is een uitgave van Feriening Doarpsbelang Wytgaerd Doarpsbelang Wytgaard Henk Buwalda Voorzitter Herman Santema Penningmeester Yvonne de Vries Secretaris Tjibbe Boonstra Eric van der Veen Karen Voetberg Harmen Talsma Redactie It Havenpypke Bertus Blümers Algemeen Catrien Jorna Financieel beheer Monika Tekstra Administratie Wim Schuurman Lay-out Overige medewerkers Elie de Jong Corrector Frysk Arnold Hoekstra Fotografie Redactieadres (ook voor adreswijzigingen, opzeggingen, aanmeldingen) Monika Tekstra Tjissema BG Wytgaard Abonnementen: 15,- per jaar, Buitenland 18,- per jaar. Betaling via toegezonden nota. Info: Herman Santema ( ) Drukker Caparis Heerenveen In dit nummer 7 redactioneel 8 burgerlijke stand 10 doarpsbelang 13 pypkepetear 18 verkiezingen 22 Twirreloop 24 wasgaard 29 Buorren 1 30 activiteitenagenda 34 bistedokter 36 volleybal 40 toneel 43 Merkeprogramma 49 klaverjassen 57 huisartsen Inleverdata kopij Augustus (vóór 20 juli) Oktober (vóór 27 sept.) December (vóór 29 nov.) Het Havenpypke verschijnt rond de 18 e van de eerstgenoemde maand. De redactie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van stukken geschreven door niet-redactieleden. Tevens behoudt de redactie zich het recht voor om teksten te redigeren en zonodig in te korten. Stuur uw kopij (vóór 20 juli) naar: hotmail.com Op de omslag: Hynstespul 2009, met 46 span een enorm succes. Hier André Ydema op de bok. Dorpsgenoot Iebe Vriesema wist dit jaar beslag te leggen op de gouden swipe.

6 6

7 7 Fan de redaksje Sport Foarop.. De betelle fuotbalploegen út Fryslân dogge it mar bêst. S.C. Heerenveen helle syn earste priis yn e histoarje troch de beker te winnen. S.C. Cambuur hat ek in goed seizoen draaid, promoasje mocht krekt net barre. Ek yn Wytgaard wurdt folop balle by Oant No Ta. Elke freedtejûn binne der in stikmannich manlju efter in bal oan it draven. Oer draven sprutsen, wy kinne sa stadichoan wol sizze dat de Twirreloop Wytgaard aardich op e kaart set. Mar leafst 410 dielnimmers kamen nei Wytgaard om yn ús kontreien in goede tiid del te setten. In oar evenemint dat Wytgaard ek op de kaart set is it Hynstespul. Skitterjende spannen jagen troch de hindernissen. Ek de kommende moannen kinne wy ús goed sportyf útlibje mei û.o it keatsen. Ek de minder sportive minsken ûnder ús kinne har útlibje by de fisksport. Oant no ta organisearret op 20 juny in fiskwedstriid. Fan al dat switten krije wy natuerlik smoarge klean. Dy moatte útwosken wurde en komme dan oan e line. Yn dit Pypke útslaggen en moaie plaatsjes oer sport en wasklinen! In soad lêsplezier. CJ

8 8 BURGERLIJKE STAND Overleden Op 16 mei 2009, op 91-jarige leeftijd, Maria Akke van der Werff- van der Werf. Buorren 44. Geboren Op 9 april 2009, Anne-Rixt. Dochter van Teake Roorda en Styntsje de Boer. Hoogezand. Op 22 april 2009, Dario Henderikus. Zoon van Guido en Janny Del Grosso. Broertje van Demi. Tjissema 7. Op 5 juni 2009, Yde Santema, zoon van Bart en Roos Santema. Indonesië. Getrouwd Op 17 april 2009, William de Ruiter en Rixt de Boer. Meekeshof 9. Op 8 mei 2009, Benny Jaspers en Lenie Jorna. Fopma s Reed 14. Op 29 mei 2009, Anneke Visser en Rudolf Douma. Sneek. Verhuizingen Frans Klappe en Nathalie van der Vlies met kinderen Melany en Michael, van Meekeshof 20 naar Meekeshof 21. Per 1 mei 2009 Arnold en Sippie Jorna en de kinderen Richard en Sandra van Buorren 12 naar Zuiderburen. Bedankjes De collecte voor ZOA-vluchtelingenzorg eind maart heeft een prima bedrag opgeleverd van in totaal 286,24 euro, met grote dank aan de collectanten Liesbeth, Bonnie, Tjitske en Greetje! Gerry Jongbloed-Jellema

9 9 Ut namme fan it Astma Fonds, tige tank oan alle minsken fan Wytgaard e.o. dy t in bijdrage levere ha. Ek de kollektanten foar jim ynset. It hat 303,56 foar it Astma Fonds opbrocht. Tjitske Visser De collecte voor "Sport gehandicapten" heeft in Wytgaard 270,94 opgebracht. Hartelijk bedankt voor uw bijdrage. Gretha de Jong De jaarlijkse collecte voor het Nationaal Fonds Kinderhulp heeft in Wytgaard 277,89 opgebracht. Alle gulle gevers en natuurlijk de collectanten worden hartelijk bedankt voor hun bijdrage. Akke Jorna In Wytgaard heeft de collecte voor de Nederlandse Hartstichting 208,65,- opgebracht. De Nederlandse Hartstichting bedankt u voor uw gift en alle collectanten bedankt voor jullie inzet. Djoke Grupstra. De Anjercollecte heeft 210,12 opgeleverd. Van dit bedrag mag de vereniging die voor het fonds gecollecteerd heeft een derde gedeelte zelf houden. Wij, toneelvereniging Lyts Mar Krigel, worden hier 70,04 beter van. Lyts Mar Krigel wil iedereen die geld in de collectebus heeft gedaan, hiervoor hartelijk bedanken. Thijs Hofstra

10 10 Op maandag 18 mei was er een gemeentelijke informatieavond in de Twirre over de aankomende nieuwbouw. Het nieuwbouwplan Nij Wyngerd werd gepresenteerd door Henny Lowik (projectleider) en Jos van Langen (stedenbouwkundige). Het verslag werd gemaakt door Suzanne vd Werf (assistent projectleider). Er was een goede opkomst deze avond en er werden veel vragen gesteld/opmerkingen geplaatst. Als alles volgens de normale procedures gaat, worden er volgend jaar 10 huizen gebouwd, daarna zullen er enkele per jaar gebouwd worden tot Dhr. Lowik vertelde dat het plan beantwoordt aan de duurzaamheideisen die de gemeente Leeuwarden stelt. Deze eisen zullen in de loop van de tijd toenemen. Voor het plan geldt een voorkeursregeling: de helft van de kavels kan aangekocht worden door mensen die aan Wytgaard gebonden zijn. Deze regels zijn gesteld aan de hand van de huisvestingswet. De planning is als volgt (als er bezwaren zijn zal deze uitlopen): Plan aanpassen naar aanleiding van inspraakreacties Plan naar de gemeenteraad september 2009 Start bestemmingsplan Wytgaard september 2009 Procedures In maart 2010 starten bouw - wegprofielen, zand etc. Augustus 2010 bouwrijp maken (riolering etc.) Okt./nov uitgifte kavels Aan het eind van de avond werden de heren van de gemeente bedankt, dhr. Lowik kreeg de eerste paal uitgereikt. Dorpsbelang is blij met het feit dat de nieuwbouw nu gestalte krijgt, nadat er jarenlang over gesproken is. Veel (oud)dorpsbewoners wachten er al langere tijd op, ook is het goed voor de doorstroom van de huizen.

11 11 Jongeren die graag in Wytgaard willen blijven wonen, hebben meer mogelijkheden hiertoe. Ook voor de school is deze nieuwbouw belangrijk, het aantal leerlingen loopt op dit moment terug. Met elkaar willen we graag proberen de leefbaarheid en voorzieningen in Wytgaard zo goed mogelijk te houden. Namens dorpsbelang, Yvonne de Vries

12 12 Inlichtingen en reserveringen: Tiede & Durkje Rinsma ( ) EMMAKADE 45 LEEUWARDEN TEL

13 13 Pypkepetear mei Rudy Hoekstra It is in pear dagen nei de jiergearkomste fan toanielferiening Lyts Mar Krigel, as ik mei Rudy om e tafel sit fanwege syn ôftreden as ponghâlder. Normaal sprutsen is dit net sa bysûnder, mar Rudy hat in behoarlik skoft yn dit bestjoer sitten. De jiergearkomste is hast altyd yn it sealtsje en is hâlden op woansdei 20 maaie, de dei foar Himelfeartsdei. Leden krije kofje as tee en ien konsumpsje fan e klup, de rest moatte de minsken sels betelje. De gearkomste hâlde foar in frije dei komt de opbringst altyd ten goede, minsken bliuwe langer sitten en binne oan de ein by it ôfrekkenjen wat royaler as oars. Dit jout de kultuer oan yn sa n klup, ien en al gesellichheid. Dit is ek wat Rudy op e fuotten hâlden hat binnen dizze klup. Rudy wie der al by doe t de útfierings noch yn it parochysealtsje wienen. It is 1981 as Rudy yn oanrekking komt mei LMK. Hy is dan helper by de dekorbou en sit mei de útfierings by de yngong foar de ûntfangst. Yn 1982 as de Twirre klear is ferhuzet ek LMK nei it doarpshûs. Yn 1983 freget Floris Schuurman om it dekor te ûntwerpen foar it stik Serenade foar Beits. Dat wurdt in dekor yn de foarm fan in soart wenninkje wêrfan de foarkant hielendal iepen wie. Mar in jier letter krige Rudy in nije taak by it stik De Gouden Swipe. Hy waard ynstekker. As jo binnen LMK it oer de gouden tiid fan de Swipe ha, kin hast elts dêr oer mei prate. Se hawwe mei dit stik mear as tritich kear fuort west te spyljen. It wienen feesten. In soad minsken sieten doe sûnder wurk as wienen al yn e VUT. Sy gongen middeis al mei it dekor op paad om de boel op te bouwen. Hjir hawwe we de earste ljochttafel oan oer hâlden, en as je sa faak fuort geane te spyljen krij je natuerlik dat minsken wolris net kinne. Ik leau dat ik in kear as trije in roltsje oernaam ha. As jo oan twa produksjes meidien hawwe kin je lid wurde. Sa ek mei Rudy en hy waard fuortendaliks frege foar it bestjoer. Yn dy tiid kaam men byinoar by Monika Tekstra oan e Buorren. Dêr waard fergadere, dekor boud yn it hok, de kleansouder wie dêr ensfh. As wy melden dat wy de jûns kamen om te bouwen, sette Monika de

14 14 Rudy in syn koarte karriêre as spiler.. kachel oan yn it hok en stie de kofje klear. Fergaderingen wie nachtwurk. Earst waard der in oere ouwehoerd, dan soenen wy dochs los, mar yn de koartste kearen gongen wy wer in sydstrjitte yn en dwaalden wy ôf. Somtiden wie it pas om twa oere dien en sieten we regelmjittich byinoar. Ek de afterpartys fan de slútjûnen fûnen dêr plak. It wie net sa dat der neat barde, hear. Yn 1985 is it jongereintoaniel opstarten en is der in fleksibel poadium boud foar yn e Twirre. Bûten de oanskafte eigen ljochttafel hie de feriening gjin eigen ljochten, behalve dan in pear oan in houten plankje. Mar dit moast profesjoneler en sa begûn men ljocht en lûd te hieren by de Fryske Kultuer Rie. Doe t it hieren fan ljocht en lûd te djoer waard, woe de feriening sels dit spul oanskaffe. Der moast fl ,00 op it kleed komme, dat wie fansels net om e nocht. Yn 1996 hat de feriening dêrom de grutte blombolle aksje hâlden yn Wytgaard en omlizzende doarpen. Hjir waard doe fl ,00 mei ophelle en troch fan 1988 ôf ien kear yn e fjouwer jier in rommelmerk te organisearjen en mei dêrneist in bulte subsydzjes kaam doe sa it jild byinoar. Grutsk wienen wy op ús materialen.

15 15 Mar it doel is fansels ek om elk jier in goed stik del te setten. Foarop rint de regisseur. It hat wolris in hiele toer west om in regisseur te finen. In oantal jierren ha wy Max Rijenga hân út Ljouwert. Mar spitigernôch ferstoar hy oan in hertkwaal. Alles wie klear, spilers, it stik en de repetysje soenen koart dêrop los. Wy moasten in oare regisseur sykje, dat woe net, mar in dei foar de earste repetysje kamen wy by Monte Huizinga en syn antwurd by it earste tillefoantsje wie: dêr wienen jim al. Hy hie op dat stuit gjin auto, wy moasten him dan ophelje. In dei letter stie er foar de groep. Rudy hat sels ek ris spile yn in stik yn 1993, mar al gau waard dúdlik dat soks neat foar him wie. Yn 1994 wie der ek in grutte produksje Sil de strânjutter. Ek hjir is de feriening stikmannich kear mei fuort west. It waard dúdlik dat der mear belied binnen de feriening komme moast. Rudy waard yn 1994 foarsitter. Yn dy tiid ha wy de hiele finansjele situaasje útspitten. Doe t dit op e rit wie hat Rudy yn 1998 it ponghâlderskip oernommen. Hjir wie hy hielendal op syn plak. De feriening wie sûn en yn 2005 koe der in trussysteem oanskaft wurde ek wer troch aksjes en subsydzjes. Mar der is in tiid fan kommen en gean. Doe t Thys Hofstra in pear jier lyn wer yn it bestjoer kaam, begûn ik ek ris te tinken, hjir soe ik de finansjele boekhâlding wol fertroud oan oer drage kinne. En sa kaam it. Op 20 maaie 2009 kaam der in ein oan 24 jier bestjoerslid fan LMK. Der is yn 24 jier in soad feroare, der binne minder frijwilligers te finen, de regels binne wat strakker wurden. Foarhinne koe alles en kaam der nea in ein oan de jûn, mar al die jierren ha ik it prachtich fûn. It sil yn oktober wol hiel apart oanfiele as ik op in útfieringsjûn de Twirre ynstap en der in oar by de doar sit. Ik ha bygelyks noch nea mei Tina gewoan in jûntsje nei it Wytgaarder toaniel west. Mar stikem sil ik yn e rin fan it repetysjeproses om it hoekje sjen en de âlde ferhalen wer oan de bar fertelle. Rudy betanke foar it petear! Skreaun troch Catrien Jorna

16 16

17 17 Wytgaard in beeld hynstespul 2009

18 18 Ferkiezing Europeesk Parlement Stimburo Wytgaard 2009 Utslach ferkiezing 4-jun-09 Utslach eardere ferkiezing 10-jun-04 C.D.A. 70 C.D.A. 66 P.v.d.A. 32 P.v.d.A. 64 V.V.D. 7 V.V.D. 10 GroenLinks 19 GroenLinks 22 SP 11 SP 14 Chistenunie- SGP 5 S.G.P.,G.P.V. en R.P.F. 3 D66 16 D66 10 New Europeans 0 Democratisch Europa 0 Europa Voord/Duurz 1 Leefbaar Europa 1 Solidara 0 Partij voor het noorden 11 Partij voor de dieren 6 Partij voor de dieren 5 Europ. Klokkenl. part. 0 Nieuw Rechts 0 De Groenen 0 Europa Transparant 19 P.V.V. 19 Lijst Pim Fortuyn 6 Liberaal Democr. Partij 0 Respect Nu 0 P.E.P. (Partij Eur.Politiek) 0 Libertas 1 Jildich útbrochte stimmen 187 Jildich útbrochte stimmen 231 Stimgerjochtenden 440 Stimgerjochtenden 453 Opkomstpersintaazje 42,50% Opkomstpersintaazje 50,99%

19 19

20 20 Wytgaard in beeld Finne en lân Telefoon binnen- en buitenschilderwerk - wand-afwerking - beton-renovatie - beglazingen

21 21 Wytgaard in beeld Schoolverlaters 2009 Achter v.l.n.r. Rick Dijkstra - Piter Jelles Junior, Tjitte Hemstra - OSG Sevenwolden Grou, Jochum Jorna - Piter Jelles Aldlân, Jens Bouma - Piter Jelles Aldlân. Voor v.l.n.r. Fenna Hoekstra Piter Jelles Junior, Eline Dijkstra - Piter Jelles Aldlân, Miranda van der Meer - Piter Jelles Aldlân, Marije Jongbloed - Piter Jelles Aldlân, Ilona van der Galiën - Piter Jelles Aldlân, Rikst Siemonsma Piter Jelles Impuls

22 22 Twirreloop 13 mei 2009 We hadden wel op veel deelnemers gerekend na het succes van vorig jaar. Hadden we vorig jaar al een record aantal lopers en loopsters (340), nu kregen we nog een 70 meer! Uitslagen 14,7 km 113 deelnemers: 1 Jan Abert Veenema Bolsward Eelco Hoogeveen Blija Jacob van der Leij Leeuwarden Saco Hemstra Weidum Huib Jan Imbens Wirdum Cor Appelman Wirdum Tseard Jongbloed Wytgaard Watze van der Meer Leeuwarden Annie Andringa Wytgaard Sible van der Meer Wytgaard Uitslagen 10,2 km 157 deelnemers: 1 Hero Polet Sneek Klaas Kroese Scharnegoutum Jappie Brandenburg Oudemirdum Wilma Hemstra Weidum Aen Wybren Jongbloed Wytgaard Uitslagen 5,9 km 74 deelnemers: 1 Siep Nota Sneek Ilona Kruis Ysbrechtum Charissa Zijlstra Lekkum Tjitte Hemstra Wytgaard Harmen Talsma Wytgaard 35.34

23 23 Uitslagen 2,5 km - 65 deelnemers: 1 Wietse Jan van Wijngaarden Arne de Vries Rienk Visser Redmer de Vries Jens Bouma Sander Kiers Jort Siemonsma Jelle Deelstra Haeije Hemstra Anke Boonstra Ilona van der Galiën Rikst Siemonsma Laura Dijk Minze Klompmaker Emma Dijk Michael Planting Jelle van der Wal Allard Visser Auke van Wijngaarden Joey Dijkstra Brecht Hemstra Harm Okkema Theo Hoekstra Melany Planting Henny Brinksma Thom de Vries Laura Ydema Vera de Roos Shannon Ritmeijer Peke Okkema Femke Deelstra Pieter Jan Hoekstra Erykah Jansen Simon Deelstra Rick de Roos Lútsen Quadrado Dorine Hoekstra Roy Dijkstra Stefan Oedzes Beau Velstra Anniken Jansen Harm Boonstra Tot volgend jaar! Thijs Hofstra

24 24 Wasgaard Citaat uit de internet-encyclopedie Wikepedia: Waslijnen hebben verschillende verschijningsvormen. Een bekende vorm is een gespannen waslijn tussen twee palen met op elke paal een dwarsverbinding, zodat er één of meerdere draden (vaak drie) naast elkaar gespannen kunnen worden. Draden die simpelweg gespannen zijn tussen twee willekeurige andere punten (bomen, metalen haakjes en dergelijke) komen ook voor. Kennis is macht, en nu de waslijn geen geheimen meer voor ons heeft, is het tijd een rondje langs proper Wytgaard te maken om de opgedane kennis in praktijk te brengen... Op deze foto herkent de kenner onmiddellijk de klassieke waslijn. Let ook op de volgorde waarop de kledingstukken zijn opgehangen (altijd van groot naar klein!). Jammer dat de eigenaresse hier halverwege een steekje heeft laten vallen. Kan beter.

25 25 Het wasrekje. Uitstekend vormgegeven doordat eenheid in de was is aangebracht (nooit herenondergoed tussen de slabbetjes hangen). Let ook even op de frivole accessoire links van dit babywasje. Prima! Kijk, zo zien we dat graag: een bomvolle waslijn met hagelwit katoen. Een waslijn die de eigenaar nota bene met een katrol de lucht in heeft gehesen. Maar bij nadere observering zien we toch enkele haarscheurtjes in de compositie. Zo wordt de rustieke witte lijn herhaaldelijk onderbroken door een bonte dissonant. Het landelijk tafereeltje waarin de eigenaar zijn lijn heeft geplaatst, kan dit onrustige beeld niet compenseren.

26 26 De droogmolen zoals die eigenlijk gebruikt zou moeten worden: witte was buiten, gekleurde was binnen. Let ook op de stevige verankering in steen. Uitstekend. Hier gaat het hart van de waslijnliefhebber sneller van kloppen: een droogrek inclusief authentieke kledingstukken.

27 27 Een Miele T8303 met softcaretrommel. Uitgerust met speciale programma s zoals een outdoor- en impregneerprogramma. Inclusief trommelverlichting en elektronische storingsdiagnose. Duurzaam geëmailleerd. Indrukwekkend maar laatste in onze test. De prijswinnaar. We zien hier een hoge lijn met correcte ondersteuning die zowel excelleert in eenheid als stijl. Let vooral op de molen als symbool van de eeuwenoude vriendschap tussen wind en was. Boete voor ondergoed aan waslijn Inwoners van het centrum van de Roemeense stad Timisoara riskeren een boete van bijna 300 euro wanneer ze hun ondergoed buiten aan de waslijn te drogen hangen. Het stadsbestuur vindt de wapperende onderbroeken en beha's een aanfluiting voor de binnenstad. Volgens de gemeente is Timisoara een echte moderne Europese stad. Waslijnen vol met onderbroeken en andere soorten ondergoed passen daar niet bij, aldus de stad.wie het verbod negeert, wordt meteen door de politie op de bon geslingerd.

28 28 Deskundig, betrouwbaar en betrokken jaarrekeningen fi scale adviezen loonadministraties belasting - aangiften bedrijfseconomische adviezen bedrijfsoverdrachten samenwerkingsvormen subsidies Wismastate 9 Postbus AB Leeuwarden T (0888) F (0888) E

29 29 Fan Buorren 1 (Wisten jo dat ) Heren 1 fan de follybalferiening de beker wûn hawwe? De finale hiel spannend wie? Sy it oare jier yn in hegere klasse komme foar de beker en it dan in stik dreger wurde sil? De Plof in troef fûn hat foar it winnen fan de musicalawards mei de merke? Sy in nije buertbewenner krigen ha dy ek noch yn de muzyk sit? De measten him wol kinne as bekende nederlanner? Wy eltse wike op snein ledekeatsen hawwe? Teminsten as wy de it buordsjes by de yngong fan it doarp leauwe meie? Men yn 'e Cathstrjitte gjin wekker nedich ha? Men dêr moarns om healwei fiven wekker makke wurdt troch losrinnende, brinzgjende hynders? It hynstespul neffens it boerd op 'e noardkant op sjuni is? twa pake en beppesizzers van Yde en Aaltsje Santema tagelyk jierdei binne? se tafallig ek Yde en Aaltsje hjitte? Merke sneon 15 augustus Yn goed oerlis mei de merkekommisje is besletten dizze jûn ek in feestje foar âldere doarpsgenoaten te hâlden. Fan oere ôf sil ús âlddoarpsgenoat Douwe van der Werff, Geartsje de Boer en band optrede yn de parochyseal. De jûn is foar de âlderen ûnder ús, de minsken dy't jûns net mear nei de merketinte gean. De muzyk fan dizze jûn sil popmuzyk út de jierren '60 wêze. Om't der yn de parochyseal gjin commerciële activiteiten plakfine meie sille der tagongskaarten foar dizze jûn yn de foarferkeap helle wurde moatte. Foar 15,- hawwe jo muzyk en frij drinken. Fan 13 july ôf binne de tagongskaarten te ferkrijen by de winkel fan Deelstra en by Jack de Vries op de Plof.

30 30 ACTIVITEITENAGENDA ZA 20 JUNI Oant no ta organiseert: Viswedstrijd uur bij de Wytgaardster ZO 5 JULI Kaatsen: 5 e ledenpartij, Van der Heide-partij uur jeugd uur senioren Sportveld VR 26 JUNI Kaatsen: 4 e ledenpartij, familiekaatsten + BBQ uur Sportveld (let op! 2 spul út / opgave tot woensdag uur) ZA 27 JUNI JCW organiseert: Clubreisje voor de jongste clubleden ZA 4 JULI Oud papier 1 T/M 8 AUGUSTUS: IFKS SKÛTSJESILEN Volg het Wytgaarder Skûtsje Jonge Rein in de B-klasse ZA 1 AUGUSTUS Oud papier VR 14 EN ZA 15 AUGUSTUS MERKE: Thema musicals

31 31 ZA 15 AUGUSTUS Dansen voor ouderen Muziek van Douwe v/d Werff en band Vanaf uur Parochiezaaltje VR 4 SEPTEMBER Volleybalvereniging organiseert: Hanstoernooi Mixtoernooi voor leden uur Twirre Wilt u als vereniging of particulier een datum plannen. Informeer dan bij het agendabureau of er op die datum geen andere activiteiten voor het dorp zijn. Zo niet, boek uw datum ( ). Zo loopt niemand elkaar in de weg. B.V.D. Klaar voor start.twirreloop Wytgaard

32 32 Voor een uniek stukje vlees naar SLAGERIJ SIXMA Haedstrjitte 66 Reduzum Tel Eigen aankoop - Eigen weiderij - Eigen slachterij en verwerking s Maandags de gehele dag open

33 33 WWS F1 kampioen! De jongens van F1 hebben op 30 mei 2009 een toernooi gespeeld in Friesche Palen en zijn kampioen geworden. v.l.n.r. Greta Dijksta (hulpleider), Dennis Kuperus, Bram Bemelmans, Michael Planting, Jort Siemonsma, Aelze Dirk de Jong, Wiebe Krist, Erik Tawafra, Marco Kuperus en Samir Tawafra (leider). Hidde Drost staat niet op de foto. DVD Sinterklaasfeest 2008 Op de DVD ziet u een aaneenschakeling van mooie foto s van de rondrit en het feest op school, met toepasselijke achtergrondmuziek. Beleef dit feest nog een keer! Deze DVD kunt u voor 7,50 bestellen bij de maker van de foto s en tevens samensteller van de DVD, door vóór 1 augustus a.s. uw naam en adres door te geven aan: Arnold Hoekstra, Cathstraat 14, tel Of via

34 34 De bistedokter: Bûsjild. Koartlyn moast ik sels op e snijbank. My waard deselde ridel ôfdraaid dy t ik ek altyd doch at ik mei eigners in operaasjeôfspraak meitsje foar harren bist. Ik mocht de jûns derfoar nei achten net mear ite en dyselde deis ek gjin drinken mear nimme. Moarns om acht oere moast ik my melde by de opnamebaly fan de polyklinyk en k soe dan al rillegau holpen wurde. Ik waard troch myn frou nei t sikehûs brocht om t it net hielendal wis wie oft ik dy middeis sels wol wer thús komme koe mei de auto. Nei in koart skoftke yn e wachtkeamer waard ik oproppen. Ik moast my yn in lyts keamerke hielendal útklaaie en krige dêr in fierstente koart steryl operaasjehesje oan. Dernei helle in sjarmante suster my de tariedingsromte yn en waard ik op in heech bêd dirigearre. Efkes letter kaam ik mei de sjirurch yn e kunde. Hy harke út e flecht wei nei myn hert en longen en joech dernei de narkotiseur it konsynje om my in spuit yn e kont te jaan.ylst in soarte fan wurgens my al gau oerfoel, ferkundige de ferpleechster my alfêst fierder ree te meitsjen. Sy begûn sekuer myn spultsje te plôkjen as wie se in krielhin oant slachtsjen. Har epilearjen die my alderûnhuerichste sear. En ik lei dêr al sa nuver neaken en bleat foar de suster! Alhoewol t ik net hielendal mear by sûpe en stút wie, koe ik noch krekt oan har freegje oft skeare net better wie. Nee, dit giet folle makliker, fûn se. Dernei pakte sy in flesse spiritus en in dot watten en begûn rij myn skroatum te ûntsmetten. Ik huvere oant yn myn lytse teanen. Itselde ritueel werhelle him mei joadium. Doe waard ik nei de OK riden en dêr kaam de sjirurch wer op it aljemint, wapene mei in skalpel. Gewoan yn spikerbroek! En net iens sterile wanten oan, gjin mûlekapke foar of mûtse op. Hy miende dat ik al hielendal ûnder seil wie en kundige monter oan dat hy dit skiep wol eventsjes waskje soe, en ik bin der sa goed as wis fan dat er sei dat er dit hearskip fan syn bûsjild ôfhelpe woe. Dêrnei gie it dat it slydjage. Hy pakte myn iene kloat tusken tomme en wiisfinger, snie myn sek oer de bal hinne yn en knypte de hiele testikel troch it gat nei bûten ta. Doe splitste er it siedstring fan t bloedfet en knope die twa oan mekoar.

35 35 Op it momint dat hy it mes wer pakte om de helte fan myn genetyske foarrie derôf te fykjen, joech ik in gjalp dy t eltsenien yn e OK troch ieren en sinen gong. Wie er no hielendal besoademitere?!? Myn rie te n ein seach ik rjocht yn de synyske eagen fan dy spytgnyskjende sjirurch. Dweiltrochwiet fan t swit waard ik wekker yn e útsliepseal. Ferstuivere frege de pasjint dy t neist my lei wat my yn e goedichheid mankearde. Ik grypte nei myn krús. Fansels foel my in stien fan it hert doe t it hiele spul der noch like te sitten, mar t wie krekt oft ik in oar yn t krús taaste. Wat de lokaasje oanbelange moast dy swaffel wol by my heare, mar ik fielde it net! Ûnderwilens kaam de suster ek ferheard oandraven. Och, in alderheislikst aaklike dream, of sokssawat moat ik andere hawwe. Ik die myn eagen wer ticht en ynienen foel alles op syn plak. Ik hie krekt in kijkoperaasje oan myn knibbel ûndergien. Rêchprik hân en it hiele barren op it skerm folgje kind. No lei ik by te kommen en sûnder mis wie ik eefkes yn e slom rekke. De fearten yn it lân fan de dreamen binne wier net te bedjipjen. Al prakkesearjend realisearre ik my dat dy operateur yn myn boaze slomkemerje alles presys sa die sa t ik sels in boarre kastrear. Sels alle tariedings wiene krektlyk. Mar ik wit ynienen wer hiel klear: sterilisaasje? Noait ien krolhier yn myn skamte dy t deroer prakketinkt, ik fertrou dy snijhearen foar gjin sint! Sûnt dy tiid krij ik nuveraardige assosjaasjes at ús jonges om har bûsjild freegje. Dat begripe se net. Ja letter miskien, as harren dit skriuwen ûnder eagen komt. Noflike bykomstichheid foar de boarren út dizze omkriten is dat ik my sûnt dat penibele momint foarnommen ha se net earder te ûntmanjen foar t ik seker wit dat se hielendal neat mear fiele. Menno J. Wiersma Bistedokter midden yn it hert fan Fryslân

36 36 Volleybal: Wytgaard C1-mix kampioen! De Kampioenen Boven v.l.n.r.: Gerbrich Jongbloed, Shannon Ritmeijer, coach Klaske Deinum, Meindert Reitsma en Jelle v/d Velde onder v.l.n.r.: Chris Ynema, Anna Marijke Jorna, Pieter Ypma en Jorn de Vries Op zaterdag 18 april brak de grote dag aan, Wytgaard C1- mix kon kampioen worden van de B-poule. Wij begonnen de dag als eerste en we hadden 3 punten voorsprong op UDI C1 en VCL C3. In de eerste seizoenshelft, najaar 2008, werden er 4 wedstrijddagen gespeeld, dit was ook het geval in de tweede seizoenshelft, voorjaar Uit elke seizoenshelft kwam een kampioen. Wij speelden mee voor het kampioenschap in de tweede seizoenshelft. Vol vertrouwen gingen wij naar de sporthal in Grou, eindelijk zouden wij een keer kampioen worden (als alles volgens plan ging lopen).

37 37 Onze trainster, Sandra Jorna, zou ophouden met trainen na dit seizoen. Als wij kampioen zouden worden, zou dit een mooi cadeau voor Sandra zijn! De eerste wedstrijd moesten wij tegen Dosko/Acta C2. Deze wedstrijd hebben wij met overmacht gewonnen, namelijk met Daarna moesten wij tegen onze concurrenten, VCL C3. Het werd een spannende wedstrijd. Uiteindelijk wonnen wij die ook met De volgende wedstrijd moesten wij tegen Dosko/Acta C1. Ook deze wedstrijd was geen probleem voor ons want de 2 punten gingen weer naar Wytgaard: Voor de vierde wedstrijd was VCL C1 onze tegenstander. Dit seizoen hadden wij al een paar keer van hun verloren. Dit leek ook nu te gebeuren maar wij gingen beter spelen en wonnen de wedstrijd terecht met Na dit succes volgde de wedstrijd tegen Grouw C2. Normaal zou dit geen probleem voor ons moeten zijn maar al snel stonden wij achter. Na een gouden wissel herstelden wij ons en wonnen ook deze wedstrijd met Dan hadden wij de wedstrijd tegen onze andere concurrent: UDI C1. Deze wedstrijd verliep geweldig, wij speelden goed en maakten UDI in met Toen brak de laatste wedstrijd aan, het kon al niet meer mis gaan: wij worden kampioen maar natuurlijk moest eerst deze wedstrijd nog gespeeld worden. Dit was geen probleem, wij pakten de 2 punten met een overwinning van Daarna was het zeker: Wytgaard C1-mix is kampioen!! Wij vierden al een klein feestje tussen de andere wedstrijden. Toen kwam de huldiging en hoorden wij: en de kampioen van de B-poule is geworden: Wytgaard C1-mix. Wij namen de bescheiden prijs in ontvangst. Toen dit succes een beetje bezakt was gingen wij weer terug naar Wytgaard met een mooie gedachte: Wytgaard is kampioen geworden!!!! Hierbij wil ik graag onze trainster, Sandra, hartelijk bedanken voor wat ze de afgelopen jaren voor ons heeft gedaan. Geschreven door Meindert Reitsma

38 38

39 39 Wytgaard in beeld Bekerkampioen! Heren I, volleybalvereniging Wytgaard v.l.n.r.: Alfred Hoekstra, Lenie Jaspers, Bauke Jongbloed, Aen Wybren Jongbloed, André Jaspers, Benny Jaspers, Watze Jorna, de arm met bier is eigendom van Jan Jorna

40 40 De grote witte eik v.l.n.r.: Richtsje van der Werff, Eelkje Jongbloed, Rixt Feersma Hoekstra, Sandra Jorna, Jitske Jongbloed. Liggend: Zen Jorna (regiseur) Twee studenten van de NHL: Zen Jorna en Brecht Wassenaar, gingen bij ons in Wytgaard voor hun stage een stuk regisseren. Dit zouden we uiteindelijk uitvoeren op de jeugdtheater-jongerendag. Alles was gebaseerd op improvisatie. We hebben allerlei oefeningen en opdrachten gedaan om beter te kunnen improviseren. Ons groepje bestond uit: Sandra Jorna (Hardcore) Jitske Jongbloed (Gothick) Richtsje van der Werff (Gangster) Eelkje Jongbloed (Boer) Rixt Feersma Hoekstra (Nerd)

41 41 We moesten zelf een stuk improviseren, met verschillende oefeningen en ideeën zijn we uiteindelijk tot dit stuk gekomen. Het gaat over: 5 totaal zeer verschillende jongens hebben allemaal één ding gemeen, ze hebben een afspraak bij de GROTE witte eik. De jongens weten echter niet dat ze een afspraakje hebben met hetzelfde meisje, uiteindelijk komen ze daar achter als ze haar beschrijven. Het meisje komt alleen niet opdagen de jongens besluiten samen te gaan werken en wraak te nemen. Op een gegeven moment gaan ze het plan uitproberen. Wanneer ze dat doen scheurt er een stukje van de boer zijn overal, de andere jongens zien dat de boer niet een jongen is maar een meisje. De boer legt uit dat hij is gekomen om te kijken met wie het meisje een afspraak had. Uiteindelijk blijken de nerd de gangster en de hardcore precies dezelfde opdracht te hebben. Alleen de Gothick blijft over en wacht nog steeds op zijn afspraakje. De meisjes besluiten weg te gaan want ze vinden het niet de moeite waard. Geschreven door: Rixt en Eelkje. Aan alle vrijwilligers van Dagcentrum t Kleaster Graag willen wij, Grė en Marianne, alle vrijwilligers bedanken voor hun hulp, betrokkenheid en niet te vergeten jullie gezellige aanwezigheid op het dagcentrum. Wij hebben altijd met veel plezier gewerkt en wij vinden het jammer dat het dagcentrum moet sluiten. Wij voelen ons zeer betrokken met één ieder en wij wensen jullie heel veel goeds toe. BEDANKT! NOGMAALS Namens Zorggroep Noorderbreedte en Thuiszorg Het Friese Land. Grė van Wijk en Marianne Kriege

42 42

43 43

44 44

45 45

46 46

47 47

48 48 Pjutteplak Wytgaard heeft een eigen peuterspeelzaal, genaamd It Pjutteplak. It Pjutteplak is gevestigd in dorpscentrum De Twirre. Elke dinsdag- en vrijdagochtend is het Pjutteplak open van 8.45 uur tot uur. Je kunt je kindje opgeven, als hij/zij 1,5 jaar oud is, bij juf Ytsje Mulder. De kinderen worden, als ze 2 jaar zijn, geplaatst. Soms is er een wachtlijst, dan duurt het iets langer. Juf Ytsje is altijd samen met 1 ouder. Er is veel verschillend speelgoed aanwezig en vaak wordt er een activiteit gedaan zoals plakken, kleien en verven. De kinderen kunnen hollen, fietsen en spelen in de grote zaal. Er is zelfs een glijbaan. Kortom: erg gezellig! In overleg met juf Ytsje kun je natuurlijk een keertje komen kijken.. Tel.nr. juf Ytsje: Werkgroep It Pjutteplak

49 49 Klaverjassen de Twirre Op zaterdag 18 april was er de laatste klaverjasavond van het seizoen Deze avond telde niet meer mee voor de competitie. Maar er waren wel mooie en lekkere prijzen te winnen. De Douwe Elzinga-Trofee ging dit seizoen naar: Astrid Kuiken met punten. Er waren 16 deelnemers. De winnaars waren: 1e Annie de Bruin 5681 pnt., 2e Roelie Sijszeling 5634 pnt., 3e Wietse Ypma 5349 pnt., 4e Gerben Dijkstra 5187 pnt., 5e Klaas Ypma 5054 pnt. en de poedel was voor Patricia Dijkstra met 3561 pnt. Voor het volgende seizoen zijn de data (onder voorbehoud) ook al bekend. Zet ze in uw agenda en kom ook eens een avondje klaverjassen in de Twirre. Aanvang is 20:30 uur (inschrijven vanaf 20:00 uur, individuele opgave) Inleg 3,- per avond. Nieuwe data voor het seizoen zijn: zaterdag 12 september zaterdag 10 oktober zaterdag 14 november zaterdag 12 december zaterdag 9 januari zaterdag 13 februari zaterdag 14 maart Tot ziens, Patricia en Wiesje

50 50 SCHILDER GLASZETTER BEHANGER Dekemawei XB BAARD Telefoon: Fax

51 51 Hallo, ik ben Jantina Grupstra Ik verkoop producten van Oriflame. Oriflame is een Zweeds cosmeticabedrijf, dat via onafhankelijke consulenten en zonder tussenkomst van detaillisten natuurlijke huidverzorgings- en cosmeticaproducten van hoge kwaliteit verkoopt. Oriflame heeft nog nooit ingrediënten of producten getest of laten testen op dieren. Zou u een cosmeticaboekje willen hebben, waar u thuis even rustig in kan kijken of er ook iets voor u tussen staat, of een leuk cadeautje, dan kunt u het boekje bij mij ophalen, en als dat niet lukt breng ik het bij u langs. Mocht u een bestelling willen doen dan zorg ik er voor dat het zo vlug mogelijk bij u thuis word bezorgt. Mijn adres is: Fopma's Reed 10 Wytgaard. TEL: Weer thuis! Vervolg op (fiets)reis naar Santiago de Compostella Na een voorspoedige vlucht via London naar Eindhoven, waar Gerrie, Geert, Veronique Jeltje en Peter ons met bloemen verwelkomden, was het lekker na precies 5 weken weer thuis te zijn en lekker in het eigen bed te kunnen slapen. We kijken terug op een fantastische reis met een schat aan ervaringen en voor ons beide veel mooie herinneringen. (bron:website) Wie een indruk van de reis wil krijgen surft naar: Baukje van balen

52 52

53 53 GEZOCHT Vrijwilligers voor bediening AED Een AED (Automatische Externe Defibrillator) is een compact en gemakkelijk te bedienen apparaat dat door middel van elektrische schokken het hartritme weer op gang kan helpen (defibrillatie). In combinatie met een snelle alarmering van 112 en directe reanimatie kunnen er dus levens gered worden. Een verspreiding van een AED (met scholing van vrijwilligers in het gebruik ervan) vergroot de overlevingskans van het slachtoffer in geval van een plotselinge hartstilstand. Iedereen in Nederland kan en mag een AED gebruiken. Een cursus/training helpt om in noodgevallen snel en doeltreffend te handelen. Dorpsbelang Wytgaard kan nu via een zeer gunstige regeling van de gemeente een AED voor Wytgaard aanschaffen, hiervoor moeten we wel aan bepaalde voorwaarden voldoen. Zo moeten er een bepaald aantal vrijwilligers zijn die een AED kunnen bedienen en bereid zijn hiervoor op cursus te gaan. Daarom zijn we op korte termijn op zoek naar minimaal 10 (en maximaal 15) vrijwilligers die nodig zijn om de AED te kunnen bedienen als dat een keer nodig mocht zijn. In september zal de cursus/training beginnen, deze wordt jaarlijks herhaald. Wil je vrijwilliger zijn/worden, dan kun jij je tot 4 juli opgeven via Voor vragen kun je contact opnemen met: Harmen Talsma, telefoonnummer

54 54 Top 1 Toys & De Boer De nummer 1 in speelgoed De winkel voor speelgoed & huishoud Schrans 94/96 Tel Leeuwarden Lieuwenburg 182 / 184 Tel Leeuwarden Wij zijn open op: Maandag t/m Vrijdag van 8.30 tot en op Zaterdag van 8.30 tot uur

55 55 Bakkerswysheid? Yn e wikefolder fan ús doarpswinkel stie koartlyn by de deistige oanbiedingen: in heale wize bôle. Dat liket yn earste oansjen wol nijsgjirrich. Wol ris faker fan heard en mooglik ek wol kocht. Mar as je dêr dan wer mear fan witte wolle, is der mar ien goeie oplossing: keapje, priuwe en opite. Sa dien, it hat goed smakke, gjin probleem. Mar dan is it op, en tink je noch ris nei oer de namme fan dit produkt: in heale wize bôle. Fernuvering, en dan komt de fraach: bin ik der no wizer fan wurden en haw ik no krigen wat der oanbean waard? Yn it earste plak: it wie net in heale bôle, it wie net sa fan: de helt foar my en de oare foar in buorfrou, nee, de bôle wie noch hiel, net yn twaen. Yn it twadde plak de foarm: de bôle wie rûn en wat plat, mear de foarm fan in grut útfallen krintepof en like wol wat op in stoet yn it lyts. No de fraach wie dizze bôle dan wiis? Wa sil it sizze? Wa leaut der yn ferburgen krêften yn bôle as brea, ek al sit der mear yn as yn in gewoane bôle (û.o. krinten en stikjes appel, sa t se seinen yn e winkel)? Mar soms wolle ek bakkers je op e ferkearde foet sette, en soms giet soks tafallich sa. Yn dit gefal hâlde wy it mar op it lêste, en woe de makker fan de wikefolder ús in healwize bôle ferkeapje. Mooglik hie hy de namme fan it produkt oars trochkrigen? Fryske bakkers meitsje sa no en dan Fryske spesjaliteiten. Der wurdt net altyd sa goed oer neitocht hoe t soks no krekt op papier moat. As it mar goed yn en út de bakkersoven komt! Mar miskien binne der bakkers as deskundigen dy t op it gebiet fan nammen fan bakkersprodukten better op e hichte binne as dizze skriuwer(korreksjeman), en fine se dit mar in healwiis ferhaal! Mar ek dan hearre wy dat graach. ` (edj)

56 56 YNSTJOERD/INGEZONDEN Frysk skriuwen leare? Dat kin by de Afûk! By de begjinnerskursus, leargong A, giet it om de stavering en it skriuwen fan ienfâldige teksten. Wa t mear fan de Fryske taal, de skiednis en de literatuer witte wol, kin fierder mei leargong B en C. De measte kursussen duorje in hiel winterskoft mar der binne ek hiel nijsgjirrige koarte (skriuw)kursussen. Jo wolle fuortendaliks oan e slach? Dan is online Frysk learen op wat foar jo. Meld jo no oan: de earste moanne is fergees! Mear ynformaasje fine jo op of yn ús kursusfolder dy t jo telefoanysk by ús oanfreegje kinne, Nij! Kombinaasjekursus: Frysk leare fia ynternet en yn groepsferbân! Leare yn jo eigen tiid en tempo mei ien kear yn e moanne in les yn in fêste groep. Fries leren verstaan, lezen en/of spreken? Dat kan met een cursus van de Afûk! Voor de beginners is er de cursus Fries verstaan en lezen. Heeft u die cursus al gevolgd of beheerst u die vaardigheden al goed, dan kunt u verder met de cursus Fries spreken. Wilt u het Fries in korte tijd leren verstaan èn lezen èn spreken dan kunt u overwegen een intensieve cursus te volgen. U wilt meteen aan de slag? Dan is online Fries leren op iets voor u. Meld u nu aan: de eerste maand is gratis! Meer informatie over ons cursusaanbod vindt u op of in onze cursusfolder die u telefonisch bij ons op kunt vragen, tel Nieuw! Combinatiecursus: Fries leren via internet en in groepsverband! Leren in uw eigen tijd en tempo met één keer per maand een les in een vaste groep. In kursus Frysk fan de Afûk: altyd tichtby!

57 57 HUISARTSEN L.J. Lukkes, Weidum Openingstijden praktijk Werkdagen van uur Lunchpauze van uur. Woensdagmiddag gesloten Telefoon Spoedgevallen (praktijkuren) Buiten praktijkuren Dokterswacht Friesland Herhaalrecepten of ga naar: Apotheekhoudende huisartsenpraktijk Wirdum e.o. Aanwezig dhr. Bartels (ma., wo. en do.) mevr. Bruinsma (di. en vr.) Telefoon: uur Spoedgevallen ( uur) Buiten praktijkuren: Dokterswacht Friesland Spreekuur en uur Terugbel-spreekuur uur Huisbezoeken tot uur Herhaalrecepten en ga naar herhaalrecepten - Bellen voor een afspraak vóór uur, heeft u meerdere problemen, dan vooraf overleggen met assistente. - Recepten van specialisten of herhaalrecepten kunt u inleveren via de medicijnenbrievenbus. - Recepten ingediend vóór uur kunnen tussen en uur afgehaald, of na uur thuisbezorgd worden. U wordt verzocht om een H (halen) of B (bezorgen) op het recept te zetten. - De bezorgkosten bedragen ½-1 euro. - Bezorging : elke werkdag tussen uur en uur door Anna-Marijke ( ) en Gerbrich ( )

58 58 Belangrijke mededeling voor het bestellen van medicijnen Met ingang van 1 april adviseren wij u uw herhaalmedicijnen tijdig te bestellen. Door de maatregelen van diverse Zorgverzekeraars om alleen nog bepaalde medicijnen te vergoeden, is het niet meer mogelijk om altijd op dezelfde dag nog af te leveren. Bovendien neemt het klaarzetten en bereiden van de medicatie door aanpassingen in ons kwaliteitscontrolesysteem meer tijd in beslag. We gaan dus over op het systeem dat in de meeste apotheken al langer gangbaar was namelijk: de ene dag bestellen andere dag halen of bezorgen. Omdat niet overal op alle dagen wordt bezorgd dient u rekening te houden met de daarvoor geldende bezorgdagen. Op de dinsdag en vrijdag bezorging regio Boksum, Blessum en Deinum en op de maandag en donderdag aflevering via de Plus supermarkt in Mantgum. Bestel zoveel mogelijk via onze site: onder herhalingsrecept of via receptenlijn: tel We hopen op uw begrip en danken u alvast voor uw medewerking. LJ Lukkes Dierenartsenpraktijk Reduzum-Grou E.J. Havik, L. Kalsbeek, F.W.L. Schuurmans en M. J. Wiersma Oedsmawei 13, 9001 ZJ Grou Telefoon: Spreekuren gezelschapsdieren: Maandag t/m vrijdag: uur (balie open tot uur) en van: uur (balie open tot uur).

59 De bank van wolle is kinne. We zijn geen internationale bank maar wel een hele beste. Met een typisch Friese manier van zakendoen. Dus zonder bancaire prietpraat en ingewikkelde procedures maar recht op de man af en vooral door zee. En met glasheldere adviezen en ferme daadkracht. frieslandbank.nl Friesland Bank, Zaailand 108, 8911 BN Leeuwarden, telefoon (058) Willen is kunnen

60 SUPERMARKT DEELSTRA brood, koek en banket vleeswaren kaas diepvries-artikelen tabak en drogisterij en de allereerste levensbehoeften OPENINGSTIJDEN: Maandag Woensdag Vrijdag Zaterdag uur uur en uur uur uur

Vraag Antwoord Scores. Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend.

Vraag Antwoord Scores. Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. Tekst 1 Is elk wittenskiplik ûndersyk wol wittenskiplik? 1 A 2 maximumscore 1 Omdat dat ûndersyk net foldocht oan (Piersma syn)

Nadere informatie

Cursussen Fries 2016-2017

Cursussen Fries 2016-2017 afuk.frl Wolkom by de Afûk! Bent u in Friesland komen wonen en wilt u de taal graag kunnen verstaan? Of wilt u voor uw werk graag Fries kunnen spreken? Bent u Friestalig en wilt u het Fries graag leren

Nadere informatie

KRANT VOORLEESDAG BASISONDERWIJS VRIJDAG 9 OKTOBER. Beste leerkracht van de bovenbouw,

KRANT VOORLEESDAG BASISONDERWIJS VRIJDAG 9 OKTOBER. Beste leerkracht van de bovenbouw, KRANT VOORLEESDAG BASISONDERWIJS VRIJDAG 9 OKTOBER 2015 Beste leerkracht van de bovenbouw, De landelijke Dag van de Duurzaamheid vindt dit jaar plaats op vrijdag 9 oktober 2015. Door heel Nederland vinden,

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO

Correctievoorschrift VWO Correctievoorschrift VWO 2007 tijdvak 1 Fries Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores 6 Bronvermeldingen

Nadere informatie

Trijetalich ûnderwiis súksesfol

Trijetalich ûnderwiis súksesfol De Trijetalige Skoalle 1 Trijetalich ûnderwiis súksesfol Acht jier lang hawwe sân skoallen yn Fryslân meidien oan it projekt Trijetalige Skoalle. De resultaten wienen sa goed dat de projektskoallen graach

Nadere informatie

Vraag Antwoord Scores. Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. Tekst 1 De wolf hat neat te sykjen yn Nederlân

Vraag Antwoord Scores. Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. Tekst 1 De wolf hat neat te sykjen yn Nederlân Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. Tekst 1 De wolf hat neat te sykjen yn Nederlân 1 B 2 C 3 maximumscore 1 Jagers kinne minder reeën, kninen en hazzen sjitte. Wolven

Nadere informatie

Harkje, lêze en útspraak

Harkje, lêze en útspraak Les1 Om te begjinnen Jonge kinderen leren spelenderwijs met gemak twee of drie talen tegelijk. Volwassenen moeten er vaak wat meer moeite voor doen. Dat neemt niet weg dat ook volwassenen in staat zijn

Nadere informatie

Staatsexamen VWO 2014

Staatsexamen VWO 2014 Staatsexamen VWO 2014 Nederl Friese taal schrijfvaardigheid Tijdvak 1 Vrijdag 23 mei 09.00 11.30 uur College-examen schriftelijk Opgavenboekje Steatseksamen Frysk vwo 2014 tiidfek 1 Bijgaande examenopgave

Nadere informatie

Merke 2015 Back to the 70 s

Merke 2015 Back to the 70 s Merke 2015 Back to the 70 s Tongersdei - Donderdag Tongersdei 13 Augustus - Donderdag 13 Augustus 19.00 Back to the 70 s DISCO-PARADE Dit jier kinne alle bern fan de basisskoalle mei harren fersierde fiets

Nadere informatie

> KATERN FOAR NET-FRYSKTALIGE LEARLINGEN <

> KATERN FOAR NET-FRYSKTALIGE LEARLINGEN < Ferwurkingen by LinKk 4 jannewaris 2009 tema: bisten & natuer > KATERN FOAR NET-FRYSKTALIGE LEARLINGEN < Het thema van dit katern voor niet-friestalige leerlingen is Bisten en Natuer. Je leert van verschillende

Nadere informatie

> KATERN FOAR NET-FRYSKTALIGE LEARLINGEN <

> KATERN FOAR NET-FRYSKTALIGE LEARLINGEN < Ferwurkingen by LinKk 3 desimber 2015 tema: kommunikaasje > KATERN FOAR NET-FRYSKTALIGE LEARLINGEN < Veel plezier met de opdrachten. Opdracht I Wurdspin Jullie kennen meer vormen van communicatiemiddelen

Nadere informatie

www.mantgumermerke.nl

www.mantgumermerke.nl www.mantgumermerke.nl Op 13, 14 en 15 augustus sil it wer heve! Dan is it wer tiid foar de Mantgumer Merke! Jawis, wy as kommisje rinne al wer waarm foar de Merke. Noch in hiel skoft tinke de measte minsken,

Nadere informatie

Tomke makket in snieman

Tomke makket in snieman Tomke makket in snieman 2017 Tema Seizoenen dit boekje is in kadootsje foar alle pjutten en beukers yn Fryslân No foarlêze, letter sels lêze. Tegearre lêze is in simpele en fijne wize om mei dyn berntsje

Nadere informatie

nr. Januari 2008 www.destapstien.nl

nr. Januari 2008 www.destapstien.nl Januari 2008 nr. 4 www.destapstien.nl Foarwurd Alle nijjierswinsken al lang wer achter de rêch, it skoaljier is twa wiken âld as ik dit skriuw. We sitte wer yn ús ritme, binne blij dat we by de waarme

Nadere informatie

Landschap van toevalligheid

Landschap van toevalligheid Landschap van toevalligheid Eerste druk, november 2012 2012 Geert Koenen Coverfoto: Ramon van Someren Portretfoto: Barbara van Bergem Corrector: Marijke Geers isbn: 978-90-484-2736-9 nur: 306 Uitgever:

Nadere informatie

Deskundig, betrouwbaar en betrokken

Deskundig, betrouwbaar en betrokken april mei 2010 3 Deskundig, betrouwbaar en betrokken jaarrekeningen fi scale adviezen loonadministraties belasting - aangiften bedrijfseconomische adviezen bedrijfsoverdrachten samenwerkingsvormen subsidies

Nadere informatie

DOARPSNIJS Nûmer 363 maaie 2013 1

DOARPSNIJS Nûmer 363 maaie 2013 1 DOARPSNIJS Nûmer 363 maaie 2013 1 KOLOFON Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste tongersdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april

Nadere informatie

MR/ Ouderraad it Pertoer

MR/ Ouderraad it Pertoer Nieuwsbrief MR/ Ouderraad it Pertoer November 2016 In dit nummer Ouders, bedankt!! Wat doet de MR Voorstellen ouders in de MR en OR Beste ouders. Schooljaar 2015-2016 - nr. 2 Ouders, bedankt! Bij deze

Nadere informatie

Sanne Rienks wint mythenwedstrijd klas 2Ga

Sanne Rienks wint mythenwedstrijd klas 2Ga Sanne Rienks wint mythenwedstrijd klas 2Ga De leerlingen van klas 2Ga hebben de afgelopen weken een aantal mythologische verhalen te horen gekregen in de lessen Latijn en Grieks. Het was de hoogste tijd

Nadere informatie

Tomke nei de biblioteek Tema Hoi Tomke dit boekje is in kadootsje fan

Tomke nei de biblioteek Tema Hoi Tomke   dit boekje is in kadootsje fan Tomke nei de biblioteek 2015 Tema Hoi Tomke www.tomke.nl www.gidsvoornederland.nl/bibliotheken/fryslân dit boekje is in kadootsje fan Foarlêzen en boeken foar jonge bern Boeken bringe in petear op gong;

Nadere informatie

DOARPSNIJS Nûmer 350 maart 2012 1

DOARPSNIJS Nûmer 350 maart 2012 1 DOARPSNIJS Nûmer 350 maart 2012 1 KOLOFON Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste tongersdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april

Nadere informatie

Maart 165 Nûmer 2/ 2014 Fjouwerentritichste Jiergong. Redaksje: Baudy Cuperus-Sijtsma Grienewei 34 Tel. 242048 baudycuperus@knid.

Maart 165 Nûmer 2/ 2014 Fjouwerentritichste Jiergong. Redaksje: Baudy Cuperus-Sijtsma Grienewei 34 Tel. 242048 baudycuperus@knid. Maart 165 Nûmer 2/ 2014 Fjouwerentritichste Jiergong Redaksje: Baudy Cuperus-Sijtsma Grienewei 34 Tel. 242048 baudycuperus@knid.nl Dieta Holwerda (Lay-out) Langgrousterwei 12 Tel. 242212 dieta@knid.nl

Nadere informatie

Colofon Dorpsblad It Havenpypke 41 e jaargang nr. 233 okt. nov. 2009 Verschijnt 6 keer per jaar. In dit nummer

Colofon Dorpsblad It Havenpypke 41 e jaargang nr. 233 okt. nov. 2009 Verschijnt 6 keer per jaar. In dit nummer okt. nov. 2009 3 Colofon Dorpsblad It Havenpypke 41 e jaargang nr. 233 okt. nov. 2009 Verschijnt 6 keer per jaar. It Havenpypke is een uitgave van Feriening Doarpsbelang Wytgaerd Doarpsbelang Wytgaard

Nadere informatie

Op de omslag: Afscheid doet pijn, bakkerij Sybesma verdwijnt uit Wytgaard. Geartje Vledder en Alida de Vries doen voor de laatste keer het licht uit.

Op de omslag: Afscheid doet pijn, bakkerij Sybesma verdwijnt uit Wytgaard. Geartje Vledder en Alida de Vries doen voor de laatste keer het licht uit. aug.-sept. 2008 3 Colofon Dorpsblad It Havenpypke 39 e jaargang nr. 226 aug.- sept. 2008 Verschijnt 6 keer per jaar. It Havenpypke is een uitgave van Feriening Doarpsbelang Wytgaerd Doarpsbelang Wytgaard

Nadere informatie

Dodenherdenking 04 mei Bij het graf van William Robert Fisher en Corneslis op het kerkhof van de Sint Martinuskerk in Wirdum (Fr).

Dodenherdenking 04 mei Bij het graf van William Robert Fisher en Corneslis op het kerkhof van de Sint Martinuskerk in Wirdum (Fr). . Bij het graf van William Robert Fisher en Corneslis op het kerkhof van de Sint Martinuskerk in Wirdum (Fr). De ceremonie begint met het geluid van overvliegende vliegtuigen. Zo moet het geklonken hebben

Nadere informatie

DOARPSNIJS Nûmer 366 septimber 2013 1

DOARPSNIJS Nûmer 366 septimber 2013 1 DOARPSNIJS Nûmer 366 septimber 2013 1 KOLOFON Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste tongersdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april

Nadere informatie

Herfstvakantie: 15 t/m 23 oktober 25-10: Jelle (2004) teamvergadering 27-10: signaaldictee blok 2 bovenbouw (proefdictee)

Herfstvakantie: 15 t/m 23 oktober 25-10: Jelle (2004) teamvergadering 27-10: signaaldictee blok 2 bovenbouw (proefdictee) Oktober 2011: 3-10: luizencontrole: de tweede ronde oud papier: Auke, Marius, Wouter, Jappie 5-10: informatieavond start Kinderboekenweek (5 t/m 15 oktober) Meester Tjitte viert zijn verjaardag 6-10: eerste

Nadere informatie

DOARPSNIJS. Nûmer 384 april 2015 1

DOARPSNIJS. Nûmer 384 april 2015 1 DOARPSNIJS Nûmer 384 april 2015 1 KOLOFON Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste tongersdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april

Nadere informatie

Openingstijden: maandag-, woensdag-, vrijdag- en zaterdagmorgen van 8.30 12.00 uur en woensdagmiddag van 16.00 18.00 uur

Openingstijden: maandag-, woensdag-, vrijdag- en zaterdagmorgen van 8.30 12.00 uur en woensdagmiddag van 16.00 18.00 uur dec. - jan. 2011 3 Openingstijden: maandag-, woensdag-, vrijdag- en zaterdagmorgen van 8.30 12.00 uur en woensdagmiddag van 16.00 18.00 uur Supermarkt Deelstra Meekeshof 1 9089 BC Wytgaard 058-2551707

Nadere informatie

Buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand in de gemeente Kollumerland c.a. (BABS)

Buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand in de gemeente Kollumerland c.a. (BABS) Buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand in de gemeente Kollumerland c.a. (BABS) Even voorstellen Henny Bosscha-van der Veen Woonplaats: Visvliet Geboortejaar: 1949 vrijwilligerswerk Nederlands,

Nadere informatie

DOARPSNIJS Nûmer 394 maart 2016 1

DOARPSNIJS Nûmer 394 maart 2016 1 DOARPSNIJS Nûmer 394 maart 2016 1 KOLOFON Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste woansdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april 1982.

Nadere informatie

Ofwêzich : frou B.H. Wijbenga-Kleinschmidt en de hear S.L. Papma.

Ofwêzich : frou B.H. Wijbenga-Kleinschmidt en de hear S.L. Papma. OANTEKENS fan de iepenbiere gearkomste fan de ried fan de gemeente Ferwerderadiel, hâlden op tongersdei 20 septimber 2012 om 20.00 oere yn it gemeentehûs yn Ferwert. Oanwêzich : de riedsleden: frou L.J.

Nadere informatie

Verslag behorende bij de raadsvergadering van de gemeente Skarsterlân, gehouden op woensdag 27 maart 2013 vanaf 20.00 uur in het gemeentehuis te Joure

Verslag behorende bij de raadsvergadering van de gemeente Skarsterlân, gehouden op woensdag 27 maart 2013 vanaf 20.00 uur in het gemeentehuis te Joure Verslag behorende bij de raadsvergadering van de gemeente Skarsterlân, gehouden op woensdag 27 maart 2013 vanaf 20.00 uur in het gemeentehuis te Joure Aanwezig: De raadsleden: de dames en heren L. Boelsma-Hoekstra

Nadere informatie

Friese taal schrijfvaardigheid

Friese taal schrijfvaardigheid Staatsexamen VMBO TL 2016 Nederl Friese taal schrijfvaardigheid Tijdvak 1 Vrijdag 27 mei 13.30 15.00 uur College-examen schriftelijk Opgavenboekje 1 / 5 Schriftelijk college-examen schrijfvaardigheid Friese

Nadere informatie

> KATERN FOAR NET- FRYSKTALIGE LEARLINGEN <

> KATERN FOAR NET- FRYSKTALIGE LEARLINGEN < Ferwurking by LinKk 2 novimber 2015 tema: & > KATERN FOAR NET- FRYSKTALIGE LEARLINGEN < Opdracht 1 Watfoar taal leare wy? 1 g 2 i 5 i 8 i Gebruik de app Wat Wurd It of website van Praat Mar Frysk om de

Nadere informatie

Bestel- en afhaaladres: Tj. Jorna Hegedyk 29 9089 BM Wytgaard tel. 058-255 1418

Bestel- en afhaaladres: Tj. Jorna Hegedyk 29 9089 BM Wytgaard tel. 058-255 1418 juni - juli 2011 Bestel- en afhaaladres: Tj. Jorna Hegedyk 29 9089 BM Wytgaard tel. 058-255 1418 3 Deskundig, betrouwbaar en betrokken jaarrekeningen fi scale adviezen loonadministraties belasting - aangiften

Nadere informatie

In dit nummer. Colofon Dorpsblad It Havenpypke 40 e jaargang nr. 230 april - mei 2009 Verschijnt 6 keer per jaar.

In dit nummer. Colofon Dorpsblad It Havenpypke 40 e jaargang nr. 230 april - mei 2009 Verschijnt 6 keer per jaar. april - mei 2009 3 Colofon Dorpsblad It Havenpypke 40 e jaargang nr. 230 april - mei 2009 Verschijnt 6 keer per jaar. It Havenpypke is een uitgave van Feriening Doarpsbelang Wytgaerd Doarpsbelang Wytgaard

Nadere informatie

W I N T E R P R O G R A M Oansletten Kriten

W I N T E R P R O G R A M Oansletten Kriten W I N T E R P R O G R A M 2 0 1 6-2 0 1 7 Oansletten Kriten 1 *************************************************************************** Adressen fan skriuwers fan oansletten kriten: ----------------------------------------------------------

Nadere informatie

Neem de bank altijd met je mee.

Neem de bank altijd met je mee. dec. 2009 jan. 2010 3 Neem de bank altijd met je mee. Stap voor meer informatie binnen bij de Rabobank www.rabobank.nl/mobiel 4 Nu ook kappers cadeaubon! 5 Colofon Dorpsblad It Havenpypke 41 e jaargang

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO 2013

Correctievoorschrift VWO 2013 Correctievoorschrift VWO 2013 tijdvak 1 Fries Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores 6 Bronvermeldingen

Nadere informatie

> KATERN VOOR NIET-FRIESTALIGE LEERLINGEN < Eigen cover maken!

> KATERN VOOR NIET-FRIESTALIGE LEERLINGEN < Eigen cover maken! Ferwurkingen by LinKk 1 septimber 2015 tema: minsken & moetingen > KATERN VOOR NIET-FRIESTALIGE LEERLINGEN < Opdracht 1 Welkom bij LinKk! Dit is het verwerkingskatern dat bij het eerste LinKk-tijdschrift

Nadere informatie

Jannewaris 169 Nûmer 1/ 2015 Fiifentritichste Jiergong. Redaksje: Baudy Cuperus-Sijtsma Grienewei 34 Tel. 242048 baudycuperus@knid.

Jannewaris 169 Nûmer 1/ 2015 Fiifentritichste Jiergong. Redaksje: Baudy Cuperus-Sijtsma Grienewei 34 Tel. 242048 baudycuperus@knid. Jannewaris 169 Nûmer 1/ 2015 Fiifentritichste Jiergong Redaksje: Baudy Cuperus-Sijtsma Grienewei 34 Tel. 242048 baudycuperus@knid.nl Dieta Holwerda (Lay-out) Langgrousterwei 12 Tel. 242212 dieta@knid.nl

Nadere informatie

De Doarpsomropper fan Skearnegoutum 38ste jiergong nûmer 11 july/augustus 2007

De Doarpsomropper fan Skearnegoutum 38ste jiergong nûmer 11 july/augustus 2007 De Doarpsomropper fan Skearnegoutum 38ste jiergong nûmer 11 july/augustus 2007 Meidielingsblêd fan: Doarpsbelangen, Oranje feriening, Krite It Pompeblêd, Muzykfer. Excelsior, Martens Cantorij, Herv. en

Nadere informatie

Neem de bank altijd met je mee.

Neem de bank altijd met je mee. P dec. jan. 2009 Neem de bank altijd met je mee. Stap voor meer informatie binnen bij de Rabobank www.rabobank.nl/mobiel 5 Colofon Dorpsblad It Havenpypke 40 e jaargang nr. 228 dec. - jan. 2009 Verschijnt

Nadere informatie

TRUCKSTOP. Drama/Thriller. door LOT VEKEMANS. Fryske oersetting. Baukje Stavinga

TRUCKSTOP. Drama/Thriller. door LOT VEKEMANS. Fryske oersetting. Baukje Stavinga TRUCKSTOP Drama/Thriller door LOT VEKEMANS Fryske oersetting Baukje Stavinga TONEELUITGEVERIJ VINK B.V. (Grimas Theatergrime verkoop) Tel: 072-5 11 24 07 E-mail: info@toneeluitgeverijvink.nl Website: www.toneeluitgeverijvink.nl

Nadere informatie

DOARPSNIJS Nûmer 377 septimber 2014 1

DOARPSNIJS Nûmer 377 septimber 2014 1 DOARPSNIJS Nûmer 377 septimber 2014 1 KOLOFON Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste tongersdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april

Nadere informatie

de Moanne algemien-kultureel opinybled mei Trotwaer 1 4,50 Kolofon Yn dit nûmer

de Moanne algemien-kultureel opinybled mei Trotwaer 1 4,50 Kolofon Yn dit nûmer de Moanne algemien-kultureel opinybled mei Trotwaer JIERGONG 2 NUMER 6 JULY 2003 6 literer tydskrift sunt 1969 1 4,50 Kolofon Yn dit nûmer De Moanne, algemien-kultureel opinyblêd (mei Trotwaer, literêr

Nadere informatie

Doarpslibben Ryptsjerk Winter 2010-2011. Fan de redaksje

Doarpslibben Ryptsjerk Winter 2010-2011. Fan de redaksje Doarpslibben Ryptsjerk Winter 2010-2011 Colofon De doarpskrante is in inisjatyf fan doarpsbelang en wurdt troch har finansjeel stipe De krante wurdt fergees by leden besoarge en komt fjouwer kear yn it

Nadere informatie

mienskip@kimswerd.com

mienskip@kimswerd.com mienskip@kimswerd.com OM E TOER Herfst Op het moment dat deze Om e toer geschreven werd, leek dat seizoen nog een heel eind weg want 20 september en temperaturen van 24 tot 28 graden is moeilijk met elkaar

Nadere informatie

Examen VWO. Fries. tijdvak 1 vrijdag 30 mei uur. Bij dit examen hoort een bijlage.

Examen VWO. Fries. tijdvak 1 vrijdag 30 mei uur. Bij dit examen hoort een bijlage. Examen VWO 2008 tijdvak 1 vrijdag 30 mei 9.00 12.00 uur Fries Bij dit examen hoort een bijlage. Voor dit examen zijn maximaal 50 punten te behalen. Het examen bestaat uit 24 vragen en een samenvattingsopdracht.

Nadere informatie

> KATERN FOAR NET-FRYSKTALIGE LEARLINGEN <

> KATERN FOAR NET-FRYSKTALIGE LEARLINGEN < Ferwurkingen by LinKk 4 febrewaris 2016 tema: bisten en natuer > KATERN FOAR NET-FRYSKTALIGE LEARLINGEN < Het thema van dit katern voor niet-friestalige leerlingen is Bisten en Natuer. Je leert van verschillende

Nadere informatie

Deskundig, betrouwbaar en betrokken

Deskundig, betrouwbaar en betrokken dec. - jan. 2012 ! 2 3 Deskundig, betrouwbaar en betrokken jaarrekeningen fi scale adviezen loonadministraties belasting - aangiften bedrijfseconomische adviezen bedrijfsoverdrachten samenwerkingsvormen

Nadere informatie

DOARPSNIJS Nûmer 379 novimber 2014 1

DOARPSNIJS Nûmer 379 novimber 2014 1 DOARPSNIJS Nûmer 379 novimber 2014 1 KOLOFON Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste tongersdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april

Nadere informatie

Van het bestuur. De Warbere Bijker. Informatiebrief van imkervereniging Leeuwarden e.o. (sinds 1899)

Van het bestuur. De Warbere Bijker. Informatiebrief van imkervereniging Leeuwarden e.o. (sinds 1899) Informatiebrief van imkervereniging Leeuwarden e.o. (sinds 1899) Maart 2013 Pagina 1 De Warbere Bijker Jaargang 6 nummer 1 In dit nummer: Van het bestuur 1 Bijenstal nieuws 2 Open imkerijdagen 2 Voorjaarsbijeenkomst

Nadere informatie

Uitgave: Stifting Nijkleaster, Wirdum 2010 eerste druk

Uitgave: Stifting Nijkleaster, Wirdum 2010 eerste druk Uitgave: Stifting Nijkleaster, Wirdum 2010 eerste druk Auteur: Ds. Hinne Wagenaar Wirdum Tekstbijdrage: Stifting Nijkleaster Vormgeving: Romke Lemstra BA32 Heerenveen Druk: ABN AMRO Ferline jier ha we

Nadere informatie

BESLUTELIST FAN DE GEARKOMSTE FAN DE RIE FAN MENAMERADIEL Tongersdei 28 maaie 2015

BESLUTELIST FAN DE GEARKOMSTE FAN DE RIE FAN MENAMERADIEL Tongersdei 28 maaie 2015 BESLUTELIST FAN DE GEARKOMSTE FAN DE RIE FAN MENAMERADIEL Tongersdei 28 maaie 2015 Oanwêzich Foarsitter : de hear T. van Mourik Griffier : mefrou W. Bruinsma P.v.d.A. : mefrou M. van der Meer en de hear

Nadere informatie

Steatekommisje Lân, Loft en Wetter

Steatekommisje Lân, Loft en Wetter Steatekommisje Lân, Loft en Wetter Datum gearkomste: 9 april 08 Wurklistpunt: 3 STEATEKOMMISJE LAN, LOFT EN WETTER 10 Ferslach fan de gearkomste op 5 maart 08 yn it Doarpshûs fan Seisbierrum. Oanwêzich:

Nadere informatie

Reünie EP de Boerschool. September 2014

Reünie EP de Boerschool. September 2014 Reünie EP de Boerschool September 2014 It Fuottenein Doarpskrante fan Winaam Uitgave van de Vereniging Dorpsbelang Wijnaldum Voorzitter: Johannes Rutten Tel. 06 51405131 Secretaris: Janny Stuiver Tel.

Nadere informatie

DOARPSNIJS Nûmer 361 maart 2013 1

DOARPSNIJS Nûmer 361 maart 2013 1 DOARPSNIJS Nûmer 361 maart 2013 1 KOLOFON Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste tongersdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april

Nadere informatie

Dienst van Woord en Gebed voorafgaande aan de begrafenis van. Rintje Lolkema. In de Hermeskerk te Uitwellingerga, op 9 februari 2016.

Dienst van Woord en Gebed voorafgaande aan de begrafenis van. Rintje Lolkema. In de Hermeskerk te Uitwellingerga, op 9 februari 2016. Dienst van Woord en Gebed voorafgaande aan de begrafenis van Rintje Lolkema I 3 februari 1938 2 februari 2016 In de Hermeskerk te Uitwellingerga, op 9 februari 2016. Voorganger: Ds Dingena Hasper Diaken:

Nadere informatie

de Moanne algemien-kultureel opinybled mei Trotwaer 1 4,50 Yn dit nûmer

de Moanne algemien-kultureel opinybled mei Trotwaer 1 4,50 Yn dit nûmer de Moanne algemien-kultureel opinybled mei Trotwaer literer tydskrift sunt 1969 JIERGONG 2 NUMER 9/10 DESIMBER 2003 1 4,50 9 10 Yn dit nûmer 8 24 2 Redaksje 3 Gryt van Duinen, Fan Beuys oant Aldi 8 Marita

Nadere informatie

Jierferslach. Omrop Fryslân

Jierferslach. Omrop Fryslân Jierferslach 2010 Omrop Fryslân 1 Produksje Foto s Opmaak Drukkerij Korreksjewurk Omrop Fryslân, Ljouwert Dirk Jan Haarsma Omrop Fryslân, Ljouwert Van der Eems, Easterein Taalwurk Fryslân, Grou 2 YnhAld

Nadere informatie

DOARPSNIJS Nûmer 367 oktober 2013 1

DOARPSNIJS Nûmer 367 oktober 2013 1 DOARPSNIJS Nûmer 367 oktober 2013 1 KOLOFON Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste tongersdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april

Nadere informatie

Dizze brosjuere is net allinne bedoeld foar dy, as

Dizze brosjuere is net allinne bedoeld foar dy, as Dizze brosjuere is net allinne bedoeld foar dy, as âlder, mar ek foar alle oare minsken dy t te krijen ha mei bern yn twatalige (Frysk en Nederlânsk) of meartalige situaasjes (Frysk, Nederlânsk, in streektaal,

Nadere informatie

Presentatie onderzoeksresultaten. Hokker taal prate jo?

Presentatie onderzoeksresultaten. Hokker taal prate jo? Presentatie onderzoeksresultaten Hokker taal prate jo? Colofon Kolofon Hokker taal prate jo? 2013 Projectgroep Afke Punter Lia Kooistra Annewiep Bloem Sjoukje Jager Fokke Jagersma Auteurs Annewiep Bloem

Nadere informatie

Correctievoorschrift HAVO 2015

Correctievoorschrift HAVO 2015 Correctievoorschrift HAVO 2015 tijdvak 1 Fries Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores 6 Bronvermeldingen

Nadere informatie

3 In dit nummer. Colofon Dorpsblad It Havenpypke 40 e jaargang nr. 227 okt. - nov. 2008 Verschijnt 6 keer per jaar.

3 In dit nummer. Colofon Dorpsblad It Havenpypke 40 e jaargang nr. 227 okt. - nov. 2008 Verschijnt 6 keer per jaar. okt. nov. 2008 Colofon Dorpsblad It Havenpypke 40 e jaargang nr. 227 okt. - nov. 2008 Verschijnt 6 keer per jaar. It Havenpypke is een uitgave van Feriening Doarpsbelang Wytgaerd Doarpsbelang Wytgaard

Nadere informatie

\^/ETTERSKIP FRYSLÂN

\^/ETTERSKIP FRYSLÂN {ltt'" \^/ETTERSKIP FRYSLÂN Bugel Hajema Adviseurs T.a.v. de heer P.W. Rienstra Balthasar Bekkerwei 76 8914 BE LEEUWARDEN Leeuwarden, 1 5 november 201 1 Bijlage(n): 2 Ons kenmerk: WFNI l 15813 Tel: 058-292

Nadere informatie

Karin Idzenga & Jan Calsbeek Als je aan mij denkt ben ik er

Karin Idzenga & Jan Calsbeek Als je aan mij denkt ben ik er Karin Idzenga & Jan Calsbeek Als je aan mij denkt ben ik er Kort toneelstuk voor twee personen over leven in een verzorgingstehuis 2011 1 Karin Idzenga en Jan Calsbeek Niet kopiëren of opvoeren zonder

Nadere informatie

Zuid Afrikaans Braai Buffet met Soul Dada

Zuid Afrikaans Braai Buffet met Soul Dada Zuid Afrikaans Braai Buffet met Soul Dada Donderdag 24 en Vrijdag 25 januari 2013 Aanvang 18.30 uur De Pleats, grote zaal Alleen voor Nutleden die gereserveerd hebben Na drie eerdere succesvolle muzikale

Nadere informatie

Wolkom by de RIEDSEKSKURZJE 2016 op freed 2 septimber.

Wolkom by de RIEDSEKSKURZJE 2016 op freed 2 septimber. Wolkom by de RIEDSEKSKURZJE 2016 op freed 2 septimber. Tema: Feilichheid Besites: P.I. Ljouwert, brânwacht Gytsjerk Ite: Eetcafé De Winze, Wyns Fan t jier stiet de riedsekskurzje yn it teken fan feilichheid.

Nadere informatie

Bestel- en afhaaladres: Tj. Jorna Hegedyk 29 9089 BM Wytgaard tel. 058-255 1418

Bestel- en afhaaladres: Tj. Jorna Hegedyk 29 9089 BM Wytgaard tel. 058-255 1418 juni juli 2012 Bestel- en afhaaladres: Tj. Jorna Hegedyk 29 9089 BM Wytgaard tel. 058-255 1418 3 Deskundig, betrouwbaar en betrokken jaarrekeningen fi scale adviezen loonadministraties belasting - aangiften

Nadere informatie

Braakballen pluizen van de kerkuil

Braakballen pluizen van de kerkuil Braakballen pluizen van de kerkuil Inleiding Welkom bij het project braakballen pluizen van de kerkuil. De kerkuil is een prachtige uil, het is een echte vogel van de nacht, die zich overdag niet laat

Nadere informatie

Schooljaar 2015-2016, nr. 3

Schooljaar 2015-2016, nr. 3 Schooljaar 2015-2016, nr. 3 Agenda 16-10: Schaatslessen groep 5 t/m 8 in Leeuwarden 19-10 t/m 23-10: Herfstvakantie 27-10: Zakelijke Ouderavond 29-10: Open ochtend tussen 8:30 10:00 uur 30-10: Schaatslessen

Nadere informatie

Marsumer fan it jier Achte oanwêzigen, bêste minsken,

Marsumer fan it jier Achte oanwêzigen, bêste minsken, Marsumer fan it jier 2011 Achte oanwêzigen, bêste minsken, It is wer safier. Wy binne takaam oan de Marsumer fan it jier 2011! Salang der in Aldjiersoertinking is, salang sil der ek in Marsumer fan it

Nadere informatie

Foto s: Lykle Veenje, Klaas Hendriks, Johannes Herder, John van den Berg, Hendrik Jellema

Foto s: Lykle Veenje, Klaas Hendriks, Johannes Herder, John van den Berg, Hendrik Jellema Colofon Initiatiefnemer: Dorpsbelang Lollum-Waaksens Begeleiding discussieavonden: Gesprekleiders: Haye Jacob Jorritsma Holger Bakker Klaas Hendriks Chantal van Sluys Johannes Herder Gerrie Folkerts Notulisten:

Nadere informatie

Jannewaris 154 Nûmer 1/ 2012 Twaentritichste Jiergong. Redaksje: Dieta Holwerda (Lay-out) Langgrousterwei 12 Tel. 242212 dieta@knid.

Jannewaris 154 Nûmer 1/ 2012 Twaentritichste Jiergong. Redaksje: Dieta Holwerda (Lay-out) Langgrousterwei 12 Tel. 242212 dieta@knid. Jannewaris 154 Nûmer 1/ 2012 Twaentritichste Jiergong Redaksje: Dieta Holwerda (Lay-out) Langgrousterwei 12 Tel. 242212 dieta@knid.nl Pieter Hoogland De Lyts Ein 37 Tel. 241284 info@hooglandverhuur.nl

Nadere informatie

Ziekmelding leerling? Schoolregels. Pleinregels: voor de kinderen:

Ziekmelding leerling? Schoolregels. Pleinregels: voor de kinderen: Geachte ouder(s), verzorger(s), Ziekmelding leerling? Graag telefonisch doorgeven tussen 08.00 en 08.20 uur. Voor u ligt de schoolkalender van schooljaar 2016-2017. In deze kalender staan belangrijke data

Nadere informatie

Openingstijden: maandag-, woensdag-, vrijdag- en zaterdagmorgen van 8.30 12.00 uur en woensdagmiddag van 16.00 18.00 uur

Openingstijden: maandag-, woensdag-, vrijdag- en zaterdagmorgen van 8.30 12.00 uur en woensdagmiddag van 16.00 18.00 uur aug. - sept. 2010 Openingstijden: maandag-, woensdag-, vrijdag- en zaterdagmorgen van 8.30 12.00 uur en woensdagmiddag van 16.00 18.00 uur Supermarkt Deelstra Meekeshof 1 9089 BC Wytgaard 058-2551707

Nadere informatie

Van de redactie. 31e jiergong - nûmer 151 - novimber 2013

Van de redactie. 31e jiergong - nûmer 151 - novimber 2013 31e jiergong - nûmer 151 - novimber 2013 Van de redactie Naar aanleiding van onze oproep in de vorige uitgave van De Twa Doarpen hebben we een aantal mooie foto s ontvangen. Twee daarvan prijken op de

Nadere informatie

JIERFERSLACH 2014. Omrop Fryslân

JIERFERSLACH 2014. Omrop Fryslân JIERFERSLACH 2014 Omrop Fryslân Produksje: Omrop Fryslân, Ljouwert Opmaak: Joël Puik Fotografy: Julian Lankhorst, Jaap Elzes (p. 22, 40, 46) Drukkerij: Van der Eems, Easterein Korreksjewurk: Taalwurk Fryslân,

Nadere informatie

Tentamenstof eintoets Frysk pabo 1

Tentamenstof eintoets Frysk pabo 1 Tentamenstof eintoets Frysk pabo 1 Stavering: - s/z, f/v - g/ch - û/oe - u/ú/ue - dakjes - tusken-n - oergongs-w - faak foarkommende wurdsjes - i/y/ii/ie - soldaten-regel - twalûden en brekking - ij/ai/aai/y

Nadere informatie

DE BAARDER KAT. Als de kat van huis is, is de baas op vakantie, E-mail adres: debaarderkat@hotmail.com

DE BAARDER KAT. Als de kat van huis is, is de baas op vakantie, E-mail adres: debaarderkat@hotmail.com DE BAARDER KAT Als de kat van huis is, is de baas op vakantie, E-mail adres: debaarderkat@hotmail.com JAARGANG 14 NUMMER 2 JUNI 2012 colofon de baarder kat editie: jaargang 14, nummer 2, juni 2012 oplage

Nadere informatie

MR.WALLACE BLACKBOXRED COSMIC U XIGATZE EINSTEINBARBIE HALLO VENRAY MAGICAL MYSTERY TOUR - BEATLES TRIBUTE

MR.WALLACE BLACKBOXRED COSMIC U XIGATZE EINSTEINBARBIE HALLO VENRAY MAGICAL MYSTERY TOUR - BEATLES TRIBUTE SWIMBADTERREIN WOMMELS fanof 17.00 foar mar bist al C8 binnen! AC/DC-TRIBUTE CRAZY/DAISY MR.WALLACE BLACKBOXRED COSMIC U XIGATZE EINSTEINBARBIE HALLO VENRAY MAGICAL MYSTERY TOUR - BEATLES TRIBUTE FEMMES

Nadere informatie

Jannewaris 164 Nûmer 1/ 2014 Fjouwerentritichste Jiergong. Redaksje: Baudy Cuperus-Sijtsma Grienewei 34 Tel. 242048 baudycuperus@knid.

Jannewaris 164 Nûmer 1/ 2014 Fjouwerentritichste Jiergong. Redaksje: Baudy Cuperus-Sijtsma Grienewei 34 Tel. 242048 baudycuperus@knid. Jannewaris 164 Nûmer 1/ 2014 Fjouwerentritichste Jiergong Redaksje: Baudy Cuperus-Sijtsma Grienewei 34 Tel. 242048 baudycuperus@knid.nl Dieta Holwerda (Lay-out) Langgrousterwei 12 Tel. 242212 dieta@knid.nl

Nadere informatie

Hylke Speerstra. De Treastfûgel. Bornmeer maart 2013

Hylke Speerstra. De Treastfûgel. Bornmeer maart 2013 maart 2013 maart 2013 Hylke Speerstra De treastfûgel Hylke Speerstra It wrede paradys, it ferfolch Jaap Krol It fûgelgebed Gjalt de Groot It swetshok In Memoriam Hylke Speerstra De Treastfûgel Yn De treastfûgel

Nadere informatie

Oktober deel 2. Beste ouders / verzorgers,

Oktober deel 2. Beste ouders / verzorgers, Informatiebrief voor ouders en verzorgers ABBS De Reinbôge Greate Buorren 45 8732 EE Tel. 0515 332628 www.reinbogekubaard.nl reinbogekubaard@gearhing.net Oktober deel 2 Beste ouders / verzorgers, Net terug

Nadere informatie

DOARPSBLED FOAR WYTGAARD

DOARPSBLED FOAR WYTGAARD DOARPSBLED FOAR WYTGAARD 3 Dorpsblad "It Havenpypke". 31 e jaargang, nr. 179. Okl./Nov. 2000. Verschijnt 6 keer perjaar. Redactie-adres: Meek.eshof 77, 9089 BD Wytgaard Te/.:058-2551067. E-mail adres:

Nadere informatie

Verzet tegen het verminderen van het aantal volksvertegenwoordigers

Verzet tegen het verminderen van het aantal volksvertegenwoordigers Nummer:,. X 201200336 Ontvangstdatum: 2 MRT tytsjerksteradiel r s n b g e Het bestuur van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten Postbus 30435 2500 GK DEN HAAG Burgum, 29 februari 2012 VERZONDEN 1.03,12

Nadere informatie

DOARPSNIJS Nûmer 355 septimber 2012 1

DOARPSNIJS Nûmer 355 septimber 2012 1 DOARPSNIJS Nûmer 355 septimber 2012 1 KOLOFON Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste tongersdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april

Nadere informatie

Nieuwsbrief Nummer 6 jaargang Agenda: December. 15 Nieuwsbrief 6 22 Kerstwandeling 26 t/m Kerstvakantie

Nieuwsbrief Nummer 6 jaargang Agenda: December. 15 Nieuwsbrief 6 22 Kerstwandeling 26 t/m Kerstvakantie CBS De Twatine Boeyengastraat 18 8627 SG Gauw tel. : 0515-521596 fax : 0515-521132 e-mail : schoolleider@twatine.nl website: www.twatine.nl Nieuwsbrief Nummer 6 jaargang 2016-2017 Agenda: December 15 Nieuwsbrief

Nadere informatie

Ferslach fan de riedsgearkomste fan de gemeente Ljouwerteradiel op tongersdei 13 novimber 2014 om 19.30 oere yn it gemeentehûs fan Stiens.

Ferslach fan de riedsgearkomste fan de gemeente Ljouwerteradiel op tongersdei 13 novimber 2014 om 19.30 oere yn it gemeentehûs fan Stiens. 5a Ferslach fan de riedsgearkomste fan de gemeente Ljouwerteradiel op tongersdei 13 novimber 2014 om 19.30 oere yn it gemeentehûs fan Stiens. Oanwêzich: de froulju C.G. Bijsterbosch (PvdA), U.C. de Voogd

Nadere informatie

it beste lan fan d ierde (het beste land van de aarde)

it beste lan fan d ierde (het beste land van de aarde) it beste lan fan d ierde (het beste land van de aarde) Fries bloed kom in beweging Bruis, kook, en bons door onze aderen! Kom op! Wij bezingen het beste land van de aarde, Het Friese land vol eer en roem

Nadere informatie

De Doarpsomropper fan Skearnegoutum 37 ste jiergong nûmer 9 maaie 2006

De Doarpsomropper fan Skearnegoutum 37 ste jiergong nûmer 9 maaie 2006 De Doarpsomropper fan Skearnegoutum 37 ste jiergong nûmer 9 maaie 2006 Meidielingsblêd fan: Doarpsbelangen, Oranje feriening, Krite It Pompeblêd, Muzykfer. Excel-sior, Martens Cantorij, Herv. en Geref.

Nadere informatie

Beschrijving ochtend programma (voor iedereen)

Beschrijving ochtend programma (voor iedereen) Beschrijving ochtend programma (voor iedereen) Natuer/Natuur Tijdens het ochtendprogramma "Natuer" gaan de leerlingen zich verdiepen in de Nederlandse (dus ook Fryske) natuur. Zij gaan in 4 groepen aan

Nadere informatie

Poppenwierster courant

Poppenwierster courant Poppenwierster courant September/ oktober 2015, Jaargang 24 nr. 3 Plaatselijk Belang Poppenwier Beste Dorpsgenoten, De zomer is alweer voorbij. En wat een prachtige zomer! In Poppenwier druiste het weer

Nadere informatie

Na een heerlijke, zonnige zomervakantie zijn we weer begonnen bij de peuters!

Na een heerlijke, zonnige zomervakantie zijn we weer begonnen bij de peuters! September 2014 Beste ouders, Na een heerlijke, zonnige zomervakantie zijn we weer begonnen bij de peuters! We hebben afscheid genomen van de kinderen die vier jaar zijn geworden en andere kinderen hebben

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2013 382 Wet van 2 oktober 2013, houdende regels met betrekking tot het gebruik van de Friese taal in het bestuurlijk verkeer en in het rechtsverkeer

Nadere informatie

Burgumers, verhalen zelf

Burgumers, verhalen zelf Burgumers, verhalen zelf Uitgave Nut Bergum Burgumers, verhalen zelf Een verhalen bundel voor en door (oud) Burgumers Uitgave Nut Bergum e.o. Redactie Taeke Doevendans 2011 1 2 Voorwoord Een boek geschreven

Nadere informatie