Bestel- en afhaaladres: Tj. Jorna Hegedyk BM Wytgaard tel

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bestel- en afhaaladres: Tj. Jorna Hegedyk 29 9089 BM Wytgaard tel. 058-255 1418"

Transcriptie

1 juni - juli 2011

2 Bestel- en afhaaladres: Tj. Jorna Hegedyk BM Wytgaard tel

3 3 Deskundig, betrouwbaar en betrokken jaarrekeningen fi scale adviezen loonadministraties belasting - aangiften bedrijfseconomische adviezen bedrijfsoverdrachten samenwerkingsvormen subsidies Wismastate 9 Postbus AB Leeuwarden T (0888) F (0888) E

4 4 De zekerheid van sparen. Dat is het idee. Komt uw spaargeld binnenkort vrij? Wat zijn de mogelijkheden en wat past het beste bij u? Onafhankelijke kredietbureaus bestempelen de Rabobank als een van de veiligste banken ter wereld. Ontdek het zelf. Zekerheid en rendement gaan hand in hand bij de Rabobank Uw geld moet meer opleveren dan rente alleen. Rabobank. Een bank met ideeën.

5 5 Colofon Dorpsblad It Havenpypke 42 e jaargang nr. 243 Juni - Juli 2011 Verschijnt 6 keer per jaar. It Havenpypke is een uitgave van Feriening Doarpsbelang Wytgaerd Doarpsbelang Wytgaard Maarten Jansen Voorzitter Herman Santema Penningmeester Loïse Zuidersma Secretaris Tjibbe Boonstra Karen Voetberg Ids Boersma Henny Visser Redactie It Havenpypke Monika Tekstra Administratie Age-Jan Jorna Financieel beheer Bertus Blümers Lay-out Catrien Jorna Lay-out Overige medewerkers Elie de Jong Tekstverw. Fries Arnold Hoekstra Fotografie Redactieadres (ook voor adreswijzigingen, opzeggingen, aanmeldingen) Monika Tekstra Tjissema BG Wytgaard Abonnementen 15,- per jaar, Buitenland 18,- per jaar. Info over betalingen: Herman Santema ( ) Drukker Caparis Heerenveen Website In dit nummer o.a. 7 Fan de redaksje 8 Burgerlijke Stand 10 In Memoriam Ida Terra 13 Pypkepetear 19 Twirre 21 Twirreloop 25 Merke 28 Activiteiten agenda 30 Blote knibbeldag 33 Volleybalvereniging 38 TJ Roordaschool 40 JCW 43 WWS uitje 44 Bistedokter 47 Vrouwen van Nu 49 Simmer yn de Zuidlanden 54 Artsen Inleverdata kopij augustus (vóór 25 juli.) oktober (vóór 26 sept.) december (vóór 28 nov.) It Havenpypke verschijnt rond de 18 e van de eerstgenoemde maand. De redactie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van stukken geschreven door niet-redactieleden. Tevens behoudt de redactie zich het recht voor om teksten te redigeren en zonodig in te korten. Stuur uw kopij (vóór 25 juli) naar: Op e omslach: Juf Ytsje har lêtste groepke. Achter: v.l.n.r. Anne Jan Veenstra, Niels van der Weij, juf Ytsje, Jennifer Turkstra. Midden: Sjoerd Mulder en Tyme Mulder. Voor: Jildou Faber en Jens Overzet.

6 6

7 7 Fan de redaksje Twirregefoel! Op in jûntiid begjin maaie rin ik de Twirre yn. De doar fan it âlde jeugdhonk troch, de doar dêr't wy eartiids mei de brânslang hiel wat wetter trochhinne spielden om de saak nei in drokke sneintemiddei skjin te krijen. Mar de doar is net mear de doar fan foarhinne. As ik der trochhinne rin moat ik my op 'en nij oriintearje. Wat sjocht it der oars út, wat in feroarings. Ik hie tusken de bedriuwen troch wol ris binnen west mar no't de timmerlju klear binne sjogge jo pas echt hoe't it wurden is. Fierderop, yn de nije keuken fan de foyer, hear ik stimmen fan myn 'keukenprojektmaten' Auke en Durk. Oscar de Vries, Cees Verbeek en Wiebren Wolters binne noch drok dwaande om de lêste foegen tusken de tegels te setten. Oscar hat der suver in 'lekke koppakking' fan, sa seit er. Noch ien jûn trochsette en dan kinne wy ek los. Wat is der al in soad wurk troch de frijwilligers fersetten. Bûten is der ûnder de betûfte lieding fan Appie de Ruiter al straten. De tegels sitte ek al yn de nije húskes fan de foyer, dêr hat Teake Jaspers wis in soad tiid yn stutsen. It risseltaat mei der dan ek wêze. Spitigernôch binne der ek tsjinslaggen. Wetteroerlêst troch lekkaazje, mar wat noch folle slimmer is: de stellerij fan lead fan it dak fan de Twirre (en ek fan skoalle en tsjerke). Lokkich wie men der op 'e tiid by, mar der hie in soad lekkerij fan komme kinnen yn de nije berging en klaaikeamers. Der moat dizze simmer noch in soad dien wurde, mar ien ding is wis: goed komt it. Wat kin Wytgaard grutsk wêze op har frijwilligers en op sa'n prachtich nij doarpshûs! AJJ

8 8 BURGERLIJKE STAND Geboren Op 13 april 2011 Evan Wander Finn. Zoon van Harmen Talsma en Marlous van Zutphen. Meekeshof 19. Op 25 april 2011 Bjorn Fos. Zoon van Aen-Age Jongbloed en Tjitske Hettinga. Broertje van Ninthe. Werpsterdyk 40, Leeuwarden. Op 26 april 2011 Wietze Jelle. Zoon van Arjen en Clazina van Balen. Broertje van Wianne, Marije en Elske. Friens. Op 26 mei 2011 Ids. Zoon van Marten en Geartsje Hellinga-Andringa. Broertje van Jelte en Rutger. Grou. Overleden Op 4 mei 2011 oud-wytgaardster Ida Terra- Van der Meer. Ze is 88 jaar geworden. De laatste jaren woonachtig in Bolsward. Op 25 mei 2011 oud-wytgaarder Martin Cecilia Galama. Hij is door ziekte slechts 57 jaar geworden. Hij woonde in Enschede. Verhuisd Na veel plezierige jaren in Wytgaard te hebben gewoond ben ik in de meivakantie verhuisd. Mijn nieuwe adres is: Nassaustraat 80, 9076 CH, Sint Annaparochie. Doutzen Oppers, Jildert en Allard Postma. Per 1 juni Edward van der Wal en Hedwig Jorna van Hegedyk 39 naar Pûndyk 9. Bedankje Hartelijk dank voor de felicitaties, bloemen, kaarten en telefoontjes die we met ons 45-jarig huwelijk mochten ontvangen. Anne en Bonnie de Haan.

9 9 Bedankje Langs deze weg willen we graag iedereen bedanken voor de felicitaties en attenties die we mochten ontvangen voor ons 60-jarig huwelijksfeest. Het was hartverwarmend. Aan en Gatske Jongbloed - Bakker Bedankje Beste collectanten, De jaarlijkse collecte voor het Nationaal Fonds Kinderhulp in de week van 10 tot 16 april heeft in Wytgaard een bedrag van 289,73 opgeleverd. Mede door jullie inzet kunnen kinderen in zorginstellingen en/of pleeggezinnen weer een beetje 'geluk' ervaren. Hartelijk dank, Akke Jorna Bedankje De collecte van ZOA vluchtelingenzorg heeft in Wytgaard in 2011, het mooie bedrag van 261,52 opgebracht! Hartelijk dank hiervoor, ook dank aan de collectanten Bonnie, Lysbeth, Tsjitske en Rini! Gerry Jongbloed Bedankje It Astma Fonds betanket alle minsken fan Wytgaard e.o. foar harren grutte bijdrage. En ek de minsken dy t by de doarren lâns west ha, tige tank. Der is 318,03 ophelle. Tjitske Visser

10 10 In Memoriam Ida Terra- Van der Meer Ida was een vooruitstrevende vrouw. Dat zie je door haar hele leven terug. Ze kreeg samen met Nico Terra zes kinderen. Ondanks het grote gezin wilde ze buiten de deur werken. Ze kreeg een baan bij Hunkemöller. Op haar 49 e begon ze met rijlessen en slaagde in één keer. Ze was één van de eerste vrouwen die een lange broek droeg en door sommige vrouwen werd ze hierop aangekeken. Ida is geboren op 13 september 1922 in Wytgaard. Ze groeit op in een groot gezin van Watze van der Meer en Agatha Postma en had elf broers en zusters. Na het doorlopen van de lagere school moest er gewerkt worden. Tijdens de oorlog werkte ze bij een boer. Ze zorgde voor de huishouding en het eten. In deze tijd heeft ze Nico Terra leren kennen. Ondanks de moeilijke tijd stappen ze toch in het huwelijksbootje. Hun eerste woning was op de Lytse Huzen. Later werd Nico arbeider bij fam. Van der Weij en betrokken ze de arbeiderswoning aan de Lapedyk. Ze kregen vier zonen: Jan, Watze, Henk en Bertus en twee dochters: Agatha en Thea. Ida was een werkster. Buitenshuis, maar ook binnenshuis. De grote schoonmaak werd nooit overgeslagen. Ze heeft ook bij collega s schoongemaakt. Ze wilde er schoon en goed bijlopen. Haar dochters kregen leuke slips en zelf lag ze in een hippe bikini achter het windscherm. Een grote belevenis was ook de reis naar Australië waar haar drie broers wonen. Ze vond het een hele reis, maar is blij dat ze het gedaan heeft. Met hun pensioen verhuisden ze naar de bungalow op Meekeshof. Lang hebben ze hier samen niet van kunnen genieten. Nico werd ziek en Ida werd op haar 63 e weduwe. Ida was geen persoon om alleen te zijn. Zo kwam Ida Teake Haringsma tegen. Samen maakten ze vele fietstochten.

11 11 Ze gingen naar alle verjaardagen van de kinderen en kleinkinderen. Ze hebben in goede gezondheid nog een hele tijd in Wytgaard gewoond. De laatste jaren woonden ze in Bolsward. De gezondheid van Ida ging achteruit, ook geestelijk. Twee weken voor haar overlijden brak ze haar heup. Hier kon ze niet van herstellen. Zelf was ze trots op haar hoge leeftijd van 88 jaar. De kinderen sluiten zich daar bij aan. Voor dit In Memoriam zijn delen gebruikt uit de toespraak gehouden op haar uitvaart, gemaakt door Agatha en Thea. Catrien Jorna Bedankje Wij willen een ieder bedanken voor de belangstelling getoond na het overlijden van onze mem, skoanmem, beppe en vriendin. Kinderen, kleinkinderen en Teake

12 12

13 13 Pypkepetear mei Juf Ytsje Jildou en Jennifer stean by de tafel te boartsjen. Anne Jan is oan it puzeljen. Sjoerd en Niels binne mei in grutte kraan de saken oan it fersetten. Niels van der Weij hie it hast net oan tiid om nei skoalle te gean, want hy moast eins sleepslange as kuile. Mar syn mem Anke is hjoed de helpmem en hat dochs noch in gatsje fine kinnen. Sadwaande is syn broerke Mark ek mei en dy is drok oan it boartsjen. Jens is op folle toeren mei de racebaan. Tyme wol boekje lêze. Hy noadiget Juf Ytsje út om op de kessens sitten te gean. Juf Ytsje is de beppe van Tyme (en ek fan Sjoerd). Se moat foarlêze. Juf Ytsje is noch mar krekt begûn en de measte bern litte harren boartersguod falle en gean yn in krinkje deromhinne sitten. Ik bin op 10 maaie te gast op it Pjutteplak yn e sakristy fan e tsjerke. De reden dat ik hjir bin is, dat It Pjutteplak oan de ein fan dit skoaljier ophâldt. En dat nei hast 25 jier... Ik hie graach de 25 jier folmakke oant febrewaris 2012, mar no it op dit stuit wêze sil, is it ek goed. Ik libje der nei ta en ik bin der klear foar. It basisûnderwiis yn Wytgaard is en wurdt in hieltyd bredere skoalle. Se neame it brede school. Mei septimber wolle se hjiryn in pakket oanbiede fan berne-opfang foar nul- oant fjouwerjierrigen, mei dêryn pjutte-ûnderwiis. Ik ha altyd sein as soks der komt dan hâld ik op. Alles wurdt oars. Wy falle no ûnder de Twirre en binne selsstannich. Ast ûnder de brede skoalle falst, wurde der oare easken steld. It finansjele plaatsje wurdt oars. Der soe foar my folle mear wurk omhinne sitte. Ik bin echt ien foar de bern. Ik hâld net fan beoardielje en rapporten skriuwe. It falt my net rau op myn dak hear, want it siet der altyd wol oan te kommen. Ik hie al hiel lang besluten om hjir net yn mei te gean. As it safier is, dan hâld ik der mei op, dan haw ik it lang genôch dien. Ho, ik rûk wat, seit juf Ytsje. Der hat ien yn e broek poept. It bern wurdt der tusken út helle en krijt fan Anke in skjinne broek. Wol spitich datst de fiifentweintich jier net fol makkest. Nee, dit is in moaie reden om te stopjen. Ik woe dochs al net salang mear trochgean, hie ik yn e holle. It is in moai momint. Ik bin de âlde situaasje en as de nije

14 14 Twirre iepengiet, begjint de nije situaasje. De Twirre is ek oanpast oan de nije situaasje. Beppe!!! Ik ha de puzel klear, ropt Anne Jan. Hjir reagearret Juf Ytsje ek wol op. Se jout him in nije puzel. Hoe is de âlde situaasje ûntstien? Dat wie oan it begjin fan myn karriêre. Ik ha de kleuterkweek dien. Dit is in spesjalisearre oplieding foar beukerûnderwiis. Myn earste baan wie yn Stiens oan skoalle. Doe t ik troude, bin ik ophâlden. Sjoerd wie berne en ik wie swanger fan Aant doe t se my fregen om pjutteliedster te wurden yn Wurdum. Ik ha dat efkes dien, doe moast ik der wer út.. Se wienen al lang bliid dat ik helpe koe. Dêrneist wie ik ek ynfalster by de beukers hjir op de basisskoalle. Koart dernei kaam it praat út de âlders wei: Wy wolle hjir ek wol wat hawwe foar de lytse bern, dêr is hjir neat foar. Wy wolle wat opsette. No, doe haw ik oanjûn dat ik der wol graach oan meiwurkje woe. Der moast fan alles regele wurde. Je kinne net samar begjinne. Wy hawwe it oanfrege by de gemeente, mar hoe fierder? Je moatte in gebou ha. Je moasten de kosten wat yn e hân hâlde ensf. De opset is sa wurden, dat It Pjutteplak in ûnderdiel waard fan e Twirre en foar my as liedster kaam der in ûnkoste-fergoeding. Nei in skoftke boartsjen is it tiid foar in wurkje. Der moat earst opromme wurde. Dit duorret efkes, mar boartsjen is ek sa leuk... De stuollen stean yn in kring. Juf Ytsje begjint te fertellen út it boek fan Wiggele it pykje. It aai komt út. Sjoerd is sa bliid en sprint nei foaren om it pykje oan te wizen. Dit docht er net ien kear mar wol trije

15 15 kear. Jennifer fynt dit ek machtich en komt ek nei foaren. Mar, wat no? Wiggele is syn mem kwyt. Se geane lâns de hûn, de ko, it skiep en op it lêst fynt Wiggele syn mem de fûgel wer. Gelokkich it rint goed ôf. De bern meie no Wiggele skilderje. Juf Ytsje hat allegear pykjes fan papier makke dy t de bern opfervje kinne. In feest! Allegearre krije se in grutte skelk foar. Mark brûkt de ferve as lippestift en yn e koartste kearen is it in kleurryk barren. Wy binne begongen yn e jonges klaaikeamer, In lytse romte sûnder ruten. Wy brûkten de seal as grutte boartersromte en sa koenen wy dochs oan de fjouwerkante meters it bern komme, wat in wetlike eask wie. No is dat fansels folle stranger. Wy hawwe allegear fûnsen oanskreaun om oan jild te kommen foar materialen. Wy hawwe hiel wat sammele en op it lêst wie it elke tiisdei en freed in hiel getôch om alles wer klear te setten yn dy klaaikeamer. As de hannen wer skjin binne is it tiid foar it fruithapke en drinken. Niels syn mem is hjoed de helpmem. Dat hâldt yn dat Niels hjoed de bus bestjoere mei. Eltsenien giet mei yn e bus en se sjonge in ferske. As de bus wer stoppet mei Niels alle fruithapkes en drinkbekers útdiele. Jens is sekuer. Hy yt earst kreas syn ierdbaaikes op en dan it drinken. Op it lêst koe it net mear. Fyftjin jier lyn besleat it Twirrebestjoer om de Twirre út te wreidzjen. Se bouden in berging en ik krige myn eigen pjutteplak. Dat wie in ferromming! De romte en it gemak. No wurdt it noch moaier sizze se. Wat lûkt dy sa oan yn dit fak? Fan lyts ôf oan woe ik altyd al wat mei bern dwaan. Ik bin gek mei bern. Jemich, wat lûkt my sa oan? It is foar my sa fanselssprekkend en hiel gewoan. Ik fiel my der hiel goed by. Om te sjen hoe t se harren ûntwikkelje en wat se dogge. En dy karakterkes, echt dat lytse, geweldich. Dat hat gewoan wat. No binne de bern al in skoftke serieus oan e gong west. It is moai waar, se stean te popeljen om nei bûten te gean. De trekkers, scooters en fytskes wurde te foarskyn helle troch juf Ytsje. Hurd de jas oan, de bern kinne hast net wachtsje. Jildou is ien fan de jongsten en kin krekt by de grûn op har fytske en beweecht har op har teannen

16 16

17 17 foarút. De grutteren skeure yn it rûn. Je hawwe in hiel deiritme. De bern leare dat en witte dat. De ien wat gauwer as in oar. Je moatte it goed yn e gaten hâlde of elk bern wol likefolle oandacht krijt. Sommigen hearst net en binne stil, in oar is drok en freget in soad oandacht. Faak krijt dy dat dan ek noch. Mar ik besykje eltsenien likefolle oandacht te jaan. It is ek spesjaal dat ik hast al myn beppesizzers by my yn e klasse hân ha. Hilde en Silke sitte al op e basisskoalle en Sjoerd en Tyme sitte noch by my en Melle is noch te jong. Somtiden ek wol dreech, want hjir binne oare regels as thús. Foar bern is dat soms muoilik te begripen. Se fine it apart dat der ek in oar bern by my op e skoat sit. Mar oer it algemien rêdt it him goed. boartsje as yn e stâl en dan patat ite. Wolst dochs net in plakje by de Sisa? Nee, net om de Sisa hear. Mar It Pjutteplak is fan my en is myn ding. Sa fiel ik dat. Ik tink dat elts him dêr by oanslút. Alle bern dy t op It Pjutteplak sitten hawwe en alle âlden, mar ek alle ynwenners fan Wytgaard: It Pjutteplak is Juf Ytsje Skreaun troch Catrien Jorna Om kertier oer âlven wurde de bern wer ophelle troch harren âlden as oppas en litte se grutsk harren beskildere Wiggele it pykje sjen. Krekt of sizze se, wy hawwe wer in leuke moarn hân by Juf Ytsje. Noch in pear moanne en dan sit it derop. Ik slút ôf mei it skoalreiske. Al jierren is dat by my thús. Lekker bûten Juf Ytsje lêst foar út it boek van Wiggele

18 18 Nu ook kappers cadeaubon!

19 19 Ien stap foarút, twa stappen werom... Beste dorpsgenoten, Zoals al in de nieuwsbrief genoemd, hebben we door waterschade in de Twirre een fikse terugslag gehad. Hoewel we het water vrij snel weer uit het gebouw hebben kunnen krijgen, blijkt dat de schade groter is dan vooreerst werd gedacht. De schade aan de nieuwe marmoleum vloer in de peuterspeelzaal was gelijk duidelijk, zodat we deze er weer uit konden halen. Onze hoop was dat de nieuwe gietvloeren de watertest hadden doorstaan, maar afgelopen week bleek dat ook deze vloer opzwelt, zodat ook hij hoogstwaarschijnlijk in zijn geheel moet worden vervangen. Verder staat de schade aan de deuren, vouwwanden en de sportvloer nog ter discussie. Al met al zijn dit zaken waar we met z n allen niet op zitten te wachten. Afgezien van de tijd en energie die hierin gaan zitten, moeten we nog maar afwachten hoe één en ander wordt afgehandeld. Het is zeker dat we hierdoor vertraging gaan oplopen, hoeveel is op dit moment nog niet duidelijk. Het blijft voor ons zaak om druk te blijven uitoefenen richting verzekering en aannemers om e.e.a. zo snel mogelijk af te handelen. Hoewel we qua zelfwerkzaamheid nog steeds op schema lopen kan bovenstaande ons lelijk voor de voeten gaan lopen bij de montage van de bar en de keuken en de verdere inrichting. We gaan er echter nog steeds vanuit dat we het hele gebouw na de vakantie gebruiksklaar hebben. Hopelijk kan ik in het Havenpypke van augustus a.s., aangeven dat de klus is geklaard en dat we uit kunnen zien naar een spetterende heropening op zaterdag 10 september!! Tot ziens, Bouwcommissie Twirre

20 20 Jan de Ruiter s Oliehandel Leverancier van dieselproducten en smeermiddelen voor o.a. landbouw en transport Tankstation voor dieselproducten Verkooppunt van diverse merken flessengas Wie rekenen kan, koopt olie bij Jan! Mariahof BZ Leeuwarden Shell Leverancier Ambachtelijk Slagerij Gerben en Anneke Hoekstra Wij slachten uitsluitend eerste klas rund- en varkensvlees. Eigen worstenmakerij. Onze specialiteit: gerookte droge worstjes Greate Buorren 19 tel

21 21 Twirreloop 11 mei 2011 Het deelnemersaantal was maar liefst 423. Het is inmiddels een geliefde loop en een groot evenement in Wytgaard. Thijs Hofstra had de zaken weer piekfijn in orde. Hierbij de uitslagen van Prominenten en Wytgaarders óf de Wytgaardster Prominenten. 2,5 km 47 deelnemers. 1 Pascal Sinnema Leeuwarden Arne de Vries Wytgaard Sander Kiers Wytgaard Jort Siemonsma Wytgaard Harm Okkema Wytgaard Michael Planting Wytgaard Laura Ydema Wytgaard Stefan Oedzes Wytgaard Minze Klompmaker Wytgaard Auke v. Wijngaarden Wytgaard Jarig Boersma Wytgaard Allard Visser Wytgaard Haeije Hemstra Wytgaard Andrea Ydema Wytgaard Brecht Hemstra Wytgaard Rick de Roos Wytgaard Peke Okkema Wytgaard Angus Ydema Wytgaard Beau Velstra Wytgaard Theo Hoekstra Wytgaard Tom de Vries Wytgaard Vera de Roos Wytgaard René Oedzes Wytgaard Joey Dijkstra Wytgaard Hessel Boersma Wytgaard Pieter-Jan Hoekstra Wytgaard Hidde Mulder Wytgaard Jesse Mulder Wytgaard Dorine Hoekstra Wytgaard Anniken Jansen Wytgaard Hennie Brinksma Wytgaard 24.00

22 22 5,8 km 80 deelnemers 1 Remco Bijlsma Cornjum Marrit Burghoorn Wytgaard Liesbeth Wijtsma Wytgaard Redmer de Vries Wytgaard Jelle Deelstra Wytgaard Redmer Wolters Wytgaard Wietse Jan v. Wytgaard Wijngaarden 69 Marit v.d. Velde Wytgaard Hannie v. Wijngaarden Wytgaard ,2 km 176 deelnemers 1 Rieke Kobes Oudehaske Roelof Burghoorn Wytgaard Syb v.d. Ploeg Wytgaard Niels Overzet Wytgaard Wiebren Wolters Wytgaard Pieter de Roos Wytgaard Roelof Brinksma Wytgaard ,7 km 120 deelnemers 1 Harrie Wiersma Blija Annie Andringa Wytgaard Sible v.d. Meer Wytgaard Thijs Hofstra en Anneke Schuurman zijn druk met het noteren van de tijden bij de finish

23 23 Sible van der Meer Michael Planting en Harm Okkema

24 24 Inlichtingen en reserveringen: Tiede & Durkje Rinsma ( ) EMMAKADE 45 LEEUWARDEN TEL

25 25

26 26 MERKE 2011: LEAFDE IS... Freed 19 augustus 9.00 oere: LOVEPARADE De optocht is dit jier in wier spektakel mei dancemuzyk, felle kleuren en hippe praalweinen oere: Leafde is... in spultsje Dizze dei sil de hiele dei yn it teken stean fan in kompetysje. Eltsenien hat syn eigen team by elkoar socht en sil stride foar de haadpriis. Leafde is gjin spultsje, mar mei de merke al!!! oere: Leafde is...soms switte De bern fan de basisskoalle meie middeis hurd oan e slach om de krâns mei nei hûs sleepje te kinnen oere: Leafde is... in spektakel foar en troch it doarp It jûnsprogramma bliuwt noch in ferrassing oere: Leafde is... dûnsje fan gelok Die Twa sil eltsenien dûnsje litte fan gelok Leafde is... tankber wêze Wy binne eltsenien tankber foar de frije jeften dy't wy krigen ha. It listrinnen hat in grut sukses west en dêr binne wy tige wiis mei. Mei eltse euro mear, kin de Merke noch moaier wurde dan as dy altyd al is. Tige tank. De Merke kommisje

27 27 Sneon 20 augustus 8.45 oere: Leafde is... yn trio s keatse Dit jier wurd der yn plak fan pearkekeatsen wer yn trio s keatst. Jim kinne jim mei de foarmerke yndividueel opjaan, dan meitsje wy de trio s. Sa bliuwt it spannend!!! oere: Leafde is... in feestje It matinee sil wer in grut feest wurde mei muzyk fan Rintje Kas oere: Leafde... giet troch de mage Mei syn allen gesellich sop en broadsjes ite yn de nije Twirre. Hjir sil ek de ferlotting plak fine oere: Leafde is... in oerwinning Der sil striden wurde foar de krâns en wa sil de Kening of Keninginne fan dit jier wurde? oere: Leafde is... út jim dak gean De merke sil ôfsluten wurde mei muzyk fan Prime Suspect. Dizze band sil der foar soarchje dat jim de heupen los swinge en hielendal út jim dak gean! Snein 21 augustus De hiele dei: LEAFDE IS... BYKOMME

28 28 ACTIVITEITENAGENDA VR 17 JUNI Kaatsen: familiekaatsen uur Sportveld (let op! 2 spul út. Opgave tot maandag uur) ZO 3 JULI Kaatsen: 3 e ledenpartij, Tinga Deuren partij uur jeugd uur senioren Sportveld VR 24, ZA 25, ZO 26 JUNI JCW organiseert: Clubreisje naar Ameland voor de oudste en middelste clubleden VR 1 JULI Volleybalver. Organiseert: Stratentoernooi Sportveld ZO 10 JULI Oant No ta organiseert: Viswedstrijd Start: uur bij de Wytgaardster ZO 17 JULI Kaatsen: 4 e ledenpartij uur jeugd uur senioren Sportveld ZA 2 JULI ZA 6 AUGUSTUS Oud papier Oud papier

29 29 VR 19 EN ZA 20 AUGUSTUS MERKE Thema: Alles is Leafde Wilt u als vereniging of particulier een datum plannen. Informeer dan bij het agendabureau of er op die datum geen andere activiteiten voor het dorp zijn. Zo niet, boek uw datum. Zo loopt niemand elkaar in de weg. B.V.D. Wytgaard in beeld Sjoerd v/d Werff toont het nieuwe Oant No Ta shirt.

30 30 Blote Knibbeldag Het is lente! De eerste vliegen zijn gearriveerd, de boeren hebben hun mest over het land uitgereden, het ruikt dus ook naar lente heerlijk. En zoals Martin Bril al schreef: de rokjes komen weer tevoorschijn. De dames laten weer zien wat ze in huis hebben en dat in combinatie met het schitterende voorjaarsweer, dan is de natuur op zijn best. Maar dan heb je van die mannen die het totaalbeeld en uitzicht weer moeten verzieken. Ze moeten zo nodig een bermudashort aantrekken. Dit gekleurde onding is waarschijnlijk ontworpen door een mannenhaatster. Wytgaard is al niet zo verwend met mannelijk schoon (volgens sommige dames), maar ineens laten mannen honden uit en fietsen met die seksloze broeken met daaronder van die witte kalfknibbels. Ik heb een keer zo n creatie aangehad en toen sprak mijn Korrie mij fijntjes toe: als je dat ding 25 jaar geleden aangetrokken had, we nu waarschijnlijk zonder kinderen zaten. Zo n broek is een misdaad tegen de menselijkheid (net zoals de broekrok, ook al een anticonceptie kledingstuk). Vroeger knipte je gewoon een oude spijkerbroek af en was je nog hip ook! Ik kan me nog herinneren dat onze plaatselijke George Clooney (Ale Terpstra) een jaar geleden een korte broek had aangetrokken en de natuur danig in de war raakte. Bij elke stap schoot er een lichtflits van Ale zijn witte knieën over de groene weilanden. De koeien raakten van streek. Ik meende dat de Fokje 6, een strakke zwart-witte koe met mooie uiers, naar Ale knipoogde. Bij de Zwette sprong een olijke snoek op en floot naar Ale z n knibbels. Een eend met negen kuikens bracht haar kroost vlug naar de veilige overkant. Michiel keek bezorgd en verbaasd naar dit natuurverschijnsel. Hij had zijn lange broek aangetrokken want volgens zijn mening waren de vrouwen niet bestand tegen zoiets moois als zijn elegante knibbels. Nu, in de lente van 2011, vinden wij dat we voor mannen van rond de 65 jaar er nog best uitzien, maar wij houden tóch onze langebroek maar aan. We lopen weer richting de Zwette - als er een hemel op aarde bestaat komt dit aardig in de buurt. Het wordt een mooie zomer. Wytgaard, Lammert Hofstede

31 31 Wytgaard in beeld Zijn stukje in het Havenpypke van februari heeft de redactie doen besluiten dhr. Lammert Hofstede, wonend op It Kleaster, met terugwerkende kracht Fries te verklaren. Hij kreeg het paspoort uitgereikt maandag 30 mei Gefeliciteerd! Wytgaard in Beeld Deze prachtige muurschildering is gemaakt door beeldend kunstenaar Klaas Lageweg uit Leeuwarden.

32 32

33 33 Volleybalvereniging Wytgaard Het seizoen was zeer geslaagd. Ondanks dat we niet konden trainen in de Twirre. Gelukkig mochten we gebruik maken van de Golle in Wurdum en zijn er goede prestaties geleverd. Dames 1 geëindigd op een verdiende tweede plek! Al een aantal jaren speelt het dames 1 team in de top van de 3 e klasse, maar dit jaar was een topper!! Het seizoen ging vliegend van start met een overwinning met 3-0 op de kampioen Stasko 1. De overwinningen zetten de rest van het jaar door in setstanden van 3-0 en hier en daar een 2-1 overwinning. Dit heeft uiteindelijk geleidt tot een kampioenswedstrijd tegen Stasko. De 1 e set won Wytgaard, maar de 2 e set pakte Stasko de winst. Dit betekende ook direct het kampioenschap voor Stasko, aangezien zij nog maar 1 set nodig hadden. De 3 e set is gestopt op de stand van 15-15, omdat Wilma Hemstra haar arm uit de kom schoot bij een smashbeweging. De wedstrijd is natuurlijk gestaakt en Stasko heeft deze set ook op papier gewonnen. Dames 1 heeft dit jaar ook de bekerfinale bereikt na een verdiende overwinning in de halve finale tegen een team uit de 2 e klasse. De finale is gespeeld tegen Trium, de kampioen van de 2 e klasse die ook deze titel heeft gewonnen. Met setstanden van en is het behalen van de 2 e plek voor dames 1 Wytgaard feestelijk gevierd met een fles champagne en wederom een grote aanhang publiek. Nog bedankt voor de ondersteuning! Het team bestond dit jaar uit de volgende speelsters; Anneke Douma (nee, niet de zangeres) maar een kanjer van een aanvalster die na een blessure aan haar rug, weer super speelt (ook als spelverdeler). Sigrid de Winkel die met de hulp van dextro een inventieve speelster is. En dan Tsjikke Boonstra met haar super opslag en aanval, Sandra Jorna die na een blessure weer goed is hersteld en als aanvoerster altijd druk in de weer is. De twee veelzijdige spelverdelers, Catrien Jorna en Etsje de Vries, en niet te vergeten de midaanvallers Wilma Hemstra en Ingrid Visser.

34 34 Het is dit jaar niet gelukt om te promoveren, maar gezien de succesvolle prestaties dit jaar gaan we volgend jaar opnieuw voor het kampioenschap. Het damesteam 1 heeft met de hulp van trainer/coach Richard een super geslaagd en sportief jaar afgesloten. HEREN 1 KAMPIOEN Na 11 jaar en dan in 2011 kampioen, kan het nog mooier? Wij, heren 1, met de spelers Watze, Benny, Bauke, Siep, André, Jan draaien al jaren met de top mee en na twee bekersuccessen was een kampioenschap wel aan de beurt. De seizoenstart was weinig hoopvol. Door vakanties en blessures begonnen we pas heel laat met trainen en moesten zelfs onze bekerwedstrijd kado geven. Die tegenstanders hebben uiteindelijk de beker wel gewonnen dus misschien had er een dubbel in gezeten, maar ja dan moet je meedoen. Alles was ook even wennen, trainen in Wurdum op een woensdag, een dag voor onze wedstrijddag, niet ideaal. We begonnen met 7 spelers. Dat is eigenlijk best veel bij ons, maar meteen na de eerste wedstrijd waren we al weer met 6, Bauke viel met een zware enkelblessure uit.

35 35 Die wedstrijd tegen Grou werd echter wel gewonnen. Verder ging de 1 ste seizoenshelft wonderbaarlijk goed en verloren op een enkel setje na, geen enkele wedstrijd. Zo heeft soms elk nadeel zijn voordeel met 6 man altijd dezelfde opstelling geeft rust en de punten en dus ruime voorsprong op de rest, gelukkig bleef de rest heel. Toch blij dat Bauke er de 2 de helft weer was, want tegen VVH raakte Siep geblesseerd en verloren we ook onze eerste wedstrijd. Dus weer even met 6 man. We pakten de draad van het winnen weer op en toen de topwedstrijd er aan kwam, hadden we een voorsprong van 9 punten met een wedstrijd meer. Onze grote concurrent Trynwâlden (eigenlijk al jaren) was nog meer gespannen dan wij waren en zo wonnen we uiteindelijk vrij gemakkelijk met 3-0, wat daar nog nooit gebeurd was. Zelfs een lichte blessure van Benny bracht ons niet van ons stuk. We hadden gewonnen door simpel spel maar wel heel opportunistisch en met veel enthousiasme, lazen we in een verslag in de Trynwâldster krant. Toen hadden we nog maar 1 punt nodig in 3 wedstrijden. Dat moesten we gelijk maar even afmaken de volgende wedstrijd met publiek en het bestuur op de tribune. Dat liep wel even anders, Alfred had een snipperwedstrijd genomen, moest een weekendje skiën met zijn verpleegsters, we verloren na een zwaarbevochten pot met 2-1, maar het punt was binnen. Na afloop aan de champagne (van het bestuur), met de bloemen en de beker op de foto en die Alfred gelijk maar even g d, wist hij het meteen maar en kon er daar een op drinken. De volgende thuiswedstrijd hebben we het feestje met hem maar even overgedaan en nu met bloemen van dames 1. Al met al dus een zeer geslaagd seizoen, maar toch promoveren wij niet. Dit komt door personele problemen, 7 man is te weinig. Dus de vraag is, wie wil er met ons ballen??? Na ons vorig kampioenschap hebben we er ook een paar nieuwe jonge spelers bij gekregen en wel Benny en Watze. Nieuw bloed brengt tzt weer een nieuw kampioenschap, dus kom erbij, we zijn best wel gezellig.

de tuorkefretter Utjefte fan Doarpsbelang Wurdum/Swichum

de tuorkefretter Utjefte fan Doarpsbelang Wurdum/Swichum de tuorkefretter Utjefte fan Doarpsbelang Wurdum/Swichum Januari 2015 APK KeurIng 19,95 all In uw Peugeot EN haaima elly Hofstede - Peugeot 208,,Voor mijn werk als mediator moet ik veel rijden. Ik maak

Nadere informatie

re redactie is niet verantwoordelijk

re redactie is niet verantwoordelijk tkrpsblêd Jaar 1 :u::rl"ffi.ad "ITHA~' 2re jaargang, no.153 juni/juli1~ vers::hijnt 6 keer per jaar ~: ~of77, S039 BD Wytgaard, tel. :058-2551lli7. Redoctie: Joz.B.Roorda E.de Jong M Hoekstra-SiEm:lI1SIB

Nadere informatie

Anneke Snijder-de Jong.

Anneke Snijder-de Jong. Anneke Snijder-de Jong. Ik bin berne op 20 maaie 1962 op Lytselollum, tusken Wjelsryp en Frjentsjer. Us âlders Roel en Janke wennen dêr op in pleats. Earst wie it in mingd bedriuw, ek mei ierappels, biten

Nadere informatie

Dit had toch een leuke plaats geweest voor uw advertentie. Neem snel contact op met: Doarpsbelang - Boudina Rijpma - van der Meulen

Dit had toch een leuke plaats geweest voor uw advertentie. Neem snel contact op met: Doarpsbelang - Boudina Rijpma - van der Meulen maaitiid 2014 Beste ynwenners, Foar jim leit al wer it Maaitiidsnûmmer fan de Nijsbriif. Wylst ik op de bank sit om dit stikje te skriuwen, skynt it foarjierssintsje my lekker op de rêch. In Nijsbriif

Nadere informatie

DOARPSNIJS Nûmer 370 jannewaris 2014 1

DOARPSNIJS Nûmer 370 jannewaris 2014 1 DOARPSNIJS Nûmer 370 jannewaris 2014 1 KOLOFON Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste tongersdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april

Nadere informatie

de tuorkefretter Utjefte fan Doarpsbelang Wurdum/Swichum

de tuorkefretter Utjefte fan Doarpsbelang Wurdum/Swichum de tuorkefretter Utjefte fan Doarpsbelang Wurdum/Swichum April 2014 APK KeurIng 19,95 all In uw Peugeot EN haaima elly Hofstede - Peugeot 208,,Voor mijn werk als mediator moet ik veel rijden. Ik maak heel

Nadere informatie

de tuorkefretter Utjefte fan Doarpsbelang Wurdum/Swichum

de tuorkefretter Utjefte fan Doarpsbelang Wurdum/Swichum de tuorkefretter Utjefte fan Doarpsbelang Wurdum/Swichum Januari 2014 APK KeurIng 19,95 all In uw Peugeot EN haaima elly Hofstede - Peugeot 208,,Voor mijn werk als mediator moet ik veel rijden. Ik maak

Nadere informatie

Fan e redaksje. Maart 155 Nûmer 2/ 2012 Twaentritichste Jiergong. Redaksje: Baudy Cuperus-Sijtsma Grienewei 34 Tel. 242048 baudycuperus@knid.

Fan e redaksje. Maart 155 Nûmer 2/ 2012 Twaentritichste Jiergong. Redaksje: Baudy Cuperus-Sijtsma Grienewei 34 Tel. 242048 baudycuperus@knid. Maart 155 Nûmer 2/ 2012 Twaentritichste Jiergong Redaksje: Baudy Cuperus-Sijtsma Grienewei 34 Tel. 242048 baudycuperus@knid.nl Dieta Holwerda (Lay-out) Langgrousterwei 12 Tel. 242212 dieta@knid.nl Pieter

Nadere informatie

Sneon 4 juli 2015 52e Jiergong nû. 2138

Sneon 4 juli 2015 52e Jiergong nû. 2138 Sneon 4 juli 2015 52e Jiergong nû. 2138 2 DOARPSNIJS Dorpskrant voor Exmorra en Allingawier Jaargang 52, Nr. 2138 Juli 2015 Redactie: Petra Tolsma 0515-576911 Griet Reitsma 0515-574408 Willem de Boer 0515-851040

Nadere informatie

de tuorkefretter Utjefte fan Doarpsbelang Wurdum/Swichum

de tuorkefretter Utjefte fan Doarpsbelang Wurdum/Swichum de tuorkefretter Utjefte fan Doarpsbelang Wurdum/Swichum Juni 2014 APK KeurIng 19,95 all In uw Peugeot EN haaima elly Hofstede - Peugeot 208,,Voor mijn werk als mediator moet ik veel rijden. Ik maak heel

Nadere informatie

De Doarpsomropper fan Skearnegoutum 36 ste jiergong nûmer 3 novimber 2004

De Doarpsomropper fan Skearnegoutum 36 ste jiergong nûmer 3 novimber 2004 De Doarpsomropper fan Skearnegoutum 36 ste jiergong nûmer 3 novimber 2004 Meidielingsblêd fan: Doarpsbelangen, Oranje feriening, Krite It Pompeblêd, Muzykfer. Excelsior, Martens Cantorij, Herv. en Geref.

Nadere informatie

de tuorkefretter Utjefte fan Doarpsbelang Wurdum/Swichum

de tuorkefretter Utjefte fan Doarpsbelang Wurdum/Swichum de tuorkefretter Utjefte fan Doarpsbelang Wurdum/Swichum Februari 2014 APK KeurIng 19,95 all In uw Peugeot EN haaima elly Hofstede - Peugeot 208,,Voor mijn werk als mediator moet ik veel rijden. Ik maak

Nadere informatie

de tuorkefretter Utjefte fan Doarpsbelang Wurdum/Swichum

de tuorkefretter Utjefte fan Doarpsbelang Wurdum/Swichum de tuorkefretter Utjefte fan Doarpsbelang Wurdum/Swichum Oktober 2014 APK KeurIng 19,95 all In uw Peugeot EN haaima elly Hofstede - Peugeot 208,,Voor mijn werk als mediator moet ik veel rijden. Ik maak

Nadere informatie

de tuorkefretter Utjefte fan Doarpsbelang Wurdum/Swichum

de tuorkefretter Utjefte fan Doarpsbelang Wurdum/Swichum de tuorkefretter Utjefte fan Doarpsbelang Wurdum/Swichum September 2014 APK KeurIng 19,95 all In uw Peugeot EN haaima elly Hofstede - Peugeot 208,,Voor mijn werk als mediator moet ik veel rijden. Ik maak

Nadere informatie

DOARPSBLÊD FOAR WYTGAARD

DOARPSBLÊD FOAR WYTGAARD DOARPSBLÊD FOAR WYTGAARD Foar alle RUWFOER o.o.: - persfezels - snijmaïs - bierbostel - foerjïrpels En fansels ek foar alle soarten krêftfoer dy't it bêste by jo' basis-rantsoen passe. kinne jo terjochte

Nadere informatie

de tuorkefretter Utjefte fan Doarpsbelang Wurdum/Swichum

de tuorkefretter Utjefte fan Doarpsbelang Wurdum/Swichum de tuorkefretter Utjefte fan Doarpsbelang Wurdum/Swichum Maart 2014 APK KeurIng 19,95 all In uw Peugeot EN haaima elly Hofstede - Peugeot 208,,Voor mijn werk als mediator moet ik veel rijden. Ik maak heel

Nadere informatie

Berltsum kriget skoalle foar de takomst De Foarútgong

Berltsum kriget skoalle foar de takomst De Foarútgong Berltsum kriget skoalle foar de takomst De Foarútgong De skoalbern fan Berltsum hawwe freedtemoarn 18 oktober 2013 tsjûge west fan it ûntbleatsjen fan de namme fan harren nije skoalle. Wethâlder Lute Pen

Nadere informatie

41e jaargang nr. 164 - juni 2013. De oude kazerne DOARPSBEL JUNI 2013 1

41e jaargang nr. 164 - juni 2013. De oude kazerne DOARPSBEL JUNI 2013 1 41e jaargang nr. 164 - juni 2013 De oude kazerne DOARPSBEL JUNI 2013 1 INHOUDSOPGAVE Agenda...2 Bestuur dorpsbelang Holwerd...2 Nijs fan doarpsbelang...3 De natoer yn en om Holwert...6 Notulen van de Algemene

Nadere informatie

DüARPSBLÊD FüAR WYTGAERD,38)

DüARPSBLÊD FüAR WYTGAERD,38) DüARPSBLÊD FüAR WYTGAERD,38) 1 fxrpehaj) " IT HAVfNPYH(E" 24 jaargang, na.138 dec. '93/jan. '94 verschijnt 6 keer per jaar Redactie-alres: Meekeshof 36, 9089 FM Wytgaard, tel.:05105-51106. Redactie: Joz.B.Roorda

Nadere informatie

t Skieppesturtsje febrewaris 2015 1

t Skieppesturtsje febrewaris 2015 1 t Skieppesturtsje febrewaris 2015 1 Kuikens: geef kuikens vanaf de eerste dag Garvo opfokmeel of Garvo opfokkorrel. Het meel heeft een fijne structuur en de korrel is een fijne korrel ( 2mm). De kuikens

Nadere informatie

Wispelweagen - Maart - Jaargang 44

Wispelweagen - Maart - Jaargang 44 Wispelweagen - Maart - Jaargang 44 REDACTIE: Voorzitter Jelle van der Meulen De Streek 33 tel. 466558 Secretariaat Bartsje van der Heide Smidte 50 tel. 463196 Financiën & advertenties Johannes Oppersma

Nadere informatie

D. de Vries Skoallestrjitte 8 Tel: 0518-432383 E-mail: D.de.Vries84@kpnplanet.nl

D. de Vries Skoallestrjitte 8 Tel: 0518-432383 E-mail: D.de.Vries84@kpnplanet.nl Redactie: R.P. de Hoog Leijesterpaed 5 Tel: 0518-431801 E-mail: R.Hoog@chello.nl D. de Vries Skoallestrjitte 8 Tel: 0518-432383 E-mail: D.de.Vries84@kpnplanet.nl K. Hoekstra Poelhuizen 1 Tel.06-12813360

Nadere informatie

it Haven-pypke DoerpsblOd foar Wytgaerd

it Haven-pypke DoerpsblOd foar Wytgaerd it Haven-pypke DoerpsblOd foar Wytgaerd Mensen\MJ1eJ1~ instedenendcrpen, aan rivierenenvaarten; inpolders en q:>eilanden. EndeRabobank5 altijdin de00urt. -------------- IlbllJllk f:' geld en goede raad

Nadere informatie

De Doarpsomropper fan Skearnegoutum 35 ste jiergong nûmer 2 oktober 2003

De Doarpsomropper fan Skearnegoutum 35 ste jiergong nûmer 2 oktober 2003 De Doarpsomropper fan Skearnegoutum 35 ste jiergong nûmer 2 oktober 2003 Meidielingsblêd fan: Doarpsbelangen, Oranje feriening, Krite It Pompeblêd, Muzykfer. Excelsior, Martens Cantorij, Herv. en Geref.

Nadere informatie

DOARPSAGENDA (onder voorbehoud) DE KOEKOEK 27 e jaargang nr. 10 juni 2013

DOARPSAGENDA (onder voorbehoud) DE KOEKOEK 27 e jaargang nr. 10 juni 2013 -7876- DOARPSAGENDA (onder voorbehoud) -7859- DE KOEKOEK 27 e jaargang nr. 10 juni 2013 28-06 Oud-papier-actie gez. scholen 06-07 Beachvolleybaltoernooi op de Greate Buorren, 13.00 uur 08-07 Kopij inleveren

Nadere informatie

FOAR WYTGAARD DOARPSBL~D

FOAR WYTGAARD DOARPSBL~D DOARPSBL~D FOAR WYTGAARD Foar alle RUWFOER o.o.: - persfezels - snijmais - bierbostel - foerjirpels En finseis ek folr alle soerten krêftfoer dy't it Wst. by jo'ba.i.-rant.o.n pa kinn. jo ter}ocht. by:

Nadere informatie

de tuorkefretter Utjefte fan Doarpsbelang Wurdum/Swichum

de tuorkefretter Utjefte fan Doarpsbelang Wurdum/Swichum de tuorkefretter Utjefte fan Doarpsbelang Wurdum/Swichum April 2015 APK KeurIng 19,95 all In uw Peugeot EN haaima elly Hofstede - Peugeot 208,,Voor mijn werk als mediator moet ik veel rijden. Ik maak heel

Nadere informatie

t Pompebled 7 e jaargang nummer 77 februari 2000 Doarpskrante mei it nijs fan

t Pompebled 7 e jaargang nummer 77 februari 2000 Doarpskrante mei it nijs fan t Pompebled 7 e jaargang nummer 77 februari 2000 Doarpskrante mei it nijs fan 1 t POMPEBLED verschijnt 10 keer per jaar OPLAGE: 900 exemplaren Uitgave: Drukkerij Canrinus De Rusken 44 Frieschepalen Tel.:

Nadere informatie

t Pompebled Doarpskrante mei it nijs fan 11 jaargang Nr.: november 2003

t Pompebled Doarpskrante mei it nijs fan 11 jaargang Nr.: november 2003 t Pompebled e 11 jaargang Nr.: 114 november 2003 Doarpskrante mei it nijs fan Fryske Peallen Sigerswâld 1 Colofon t POMPEBLED verschijnt 10 keer per jaar Oplage: ±900 exemplaren Uitgave en advertenties:

Nadere informatie

31e Jaargang, Nr: 148, april 2013 Van de redactie

31e Jaargang, Nr: 148, april 2013 Van de redactie 31e Jaargang, Nr: 148, april 2013 Van de redactie Het is weer voorjaar maar brrr, er is nog niet veel van te merken. Het is een lange, mooie winter geweest maar we zijn nu echt wel klaar voor de lente.

Nadere informatie