Verantwoordelijke uitgever: Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verantwoordelijke uitgever: Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers"

Transcriptie

1

2 Geografische spreiding van de kinderbijslag 2011

3 Verantwoordelijke uitgever: Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers Voor inlichtingen: RKW Departement Ondersteuning Research en Financiën Trierstraat 70-0 Brussel of Bijkomende exemplaren kunnen op aanvraag verkregen worden. Deze gegevens mogen enkel worden overgenomen met vermelding van de bron. Deze studie is louter informatief en mag niet beschouwd worden als een document waarop aanspraak op sommige rechten kan worden gebaseerd.

4 INHOUDSTAFEL INLEIDING... 1 DEEL I: OVERZICHT VAN DE GEOGRAFISCHE VERDELING VAN DE RECHTGEVENDE KINDEREN IN HET KINDERBIJSLAGSTELSEL VOOR WERKNEMERS EN HET STELSEL VAN DE GEWAARBORGDE KINDERBIJSLAG OVERZICHT VAN DE KERNCIJFERS VAN DE GEOGRAFISCHE TELLING OP 31 DECEMBER 2011 IN HET WERKNEMERSSTELSEL OVERZICHT VAN DE KERNCIJFERS VAN DE GEOGRAFISCHE TELLING OP 31 DECEMBER 2011 IN HET STELSEL VAN DE GEWAARBORGDE KINDERBIJSLAG DEEL II: EVOLUTIE VAN HET AANTAL KINDEREN PER ARRONDISSEMENT EN EVOLUTIE VAN HET AANTAL KINDEREN PER ARRONDISSEMENT EVOLUTIE VAN HET AANTAL KINDEREN PER DEEL III: GEOGRAFISCHE VERDELING VAN DE KINDEREN IN HET DWH ARBEIDSMARKT EN SOCIALE BESCHERMING GEBRUIKTE BRON TOTAALOVERZICHT VAN DE RECHTGEVENDE KINDEREN, OVERZICHT VAN DE RECHTGEVENDE KINDEREN VAN 0 TOT 17 JAAR IN CONCLUSIE BIJLAGEN... 43

5 Inleiding De geografische telling geeft, voor het kinderbijslagstelsel voor werknemers, een overzicht van het aantal gezinnen en kinderen volgens het arrondissement waarin de bijslagtrekkende woont. De cijfers beschrijven de situatie op 31 december 2011, daarnaast wordt er tevens een blik geworpen op de evolutie gedurende de laatste tien jaren. Naast de cijfers betreffende de werknemersregeling schetst de studie ook een beknopt beeld van de belangrijkste statistieken in het stelsel van de gewaarborgde kinderbijslag. In het afsluitende deel wordt op basis van het Datawarehouse Arbeidsmarkt en Sociale Bescherming de geografische spreiding van de kinderen in alle kinderbijslagstelsels in België in kaart gebracht. Bij de studie hoort ten slotte ook een omvangrijke bijlage met heel wat detailinformatie over de geografische verdeling van het aantal rechtgevende kinderen en gezinnen per arrondissement en gewest. Hierna volgt een beknopte beschrijving van de verschillende delen van de studie: Deel I: Overzicht van de geografische verdeling van de rechtgevende kinderen in het kinderbijslagstelsel voor werknemers en het stelsel van de gewaarborgde kinderbijslag Dit deel bestaat uit 2 luiken die elk een verschillend stelsel behandelen: In een eerste luik worden de belangrijkste kerncijfers (werknemersstelsel) per arrondissement en gewest weergegeven aan de hand van een aantal overzichtelijke landkaarten. Een overzicht van alle kaarten bevindt zich in schema 1 op pagina 6. In een tweede luik wordt een beknopt overzicht geboden van het aantal kinderen in het stelsel van de gewaarborgde kinderbijslag. Er wordt een basisoverzicht gegeven van de statistieken per gewest en per arrondissement op 31 december Deel II: Evolutie van het aantal kinderen per arrondissement en gewest In dit deel wordt stilgestaan bij de algemene evolutie van het aantal kinderen per arrondissement en per gewest. In eerste instantie wordt een algemeen beeld gegeven van de evoluties per arrondissement tussen 2001 en Hierbij worden de sterkst stijgende en de sterkst dalende arrondissementen geanalyseerd. Daarnaast is er in dit luik uitgebreid aandacht voor de evolutie van de effectieven per gewest. Hierbij wordt aan de hand van twee overzichtstabellen de evolutie ( ) van het aantal rechtgevende kinderen volgens rang, schaal en leeftijd in kaart gebracht. 1

6 Deel III: Geografische verdeling van de kinderen in het DWH Arbeidsmarkt en Sociale Bescherming In het laatste deel van de studie wordt de geografische spreiding van de rechtgevende kinderen besproken aan de hand van de laatst beschikbare cijfers in het Datawarehouse Arbeidsmarkt en Sociale Bescherming bij de KSZ (december 2010). Voor de leeftijdsgroep 0-17 jaar wordt ook een vergelijking gemaakt tussen de kinderbijslagstatistieken en de statistieken op basis van het Rijksregister. Ook de geografische spreiding binnen het stelsel van de zelfstandigen komt in dit luik aan bod Aan de hand van deze analyses wordt een overzicht gegeven van de beschikbare statistieken inzake de geografische spreiding van de rechtgevende kinderen en de evolutie sinds Tot slot wordt nog opgemerkt dat de cijfers betreffende de geografische verdeling in detail te raadplegen zijn in de bijlage van deze statistiek en via het statistiekportaal van de RKW via de volgende link: 2

7 DEEL I: Overzicht van de geografische verdeling van de rechtgevende kinderen in het kinderbijslagstelsel voor werknemers en het stelsel van de gewaarborgde kinderbijslag 1.1 Overzicht van de kerncijfers van de geografische telling op 31 december 2011 in het werknemersstelsel Dit eerste luik biedt een overzicht van de geografische verdeling van het aantal rechtgevende kinderen op arrondissementsniveau. De bespreking gebeurt aan de hand van een aantal landkaarten die weergeven hoeveel rechtgevende kinderen er zijn per arrondissement en wat hun respectieve aandeel is binnen het totaal aantal kinderen (kaart 1) of binnen een bepaald arrondissement (kaarten 2 tot en met 11). Alvorens de bespreking aan te vangen vindt u hieronder een aantal belangrijke methodologische toelichtingen die moeten helpen bij de interpretatie van de gegevens: De geografische verdeling wordt opgemaakt op basis van de woonplaats van de bijslagtrekkende. Als een bijslagtrekkende in een bepaald arrondissement woont, wordt het rechtgevend kind verondersteld in hetzelfde arrondissement te wonen. De cijfers zelf hebben betrekking op de kinderen waarvoor in december 2011 kinderbijslag betaald werd op basis van een recht in de maand november. Hierdoor zijn de cijfers iets lager dan in de demografische statistiek waar de ingeschreven gevallen het uitgangspunt vormen en niet enkel de betaalde gevallen zoals hier het geval is. In de statistieken van 31 december 2011 zijn ook de werkhervatters opgenomen. Wanneer iemand na een langdurige periode van werkloosheid of ziekte/invaliditeit het werk hervat en een bepaalde inkomensgrens (zie infra) niet overschrijdt, dan heeft deze persoon gedurende acht kwartalen verder recht op de verhoogde kinderbijslag voor langdurig werklozen of invaliden. Concreet betekent dit dat een deel van de langdurig werklozen (art. 42bis KBW) en invaliden (art. 50ter KBW) in principe werkt, maar ze worden verder opgenomen in de bestaande statistische categorieën. Inkomensgrenzen: in de studie wordt vaak verwezen naar de inkomensgrenzen die binnen de kinderbijslag voor de gezinnen gelden. In de praktijk bedroeg in 2011 (spilindex 114,97) deze maandelijkse bruto inkomensgrens 2.144,07 EUR voor eenoudergezinnen en 2.217,20 EUR voor de gezinnen met twee ouders 1. Wie niet voldoet aan deze inkomensnorm 1 Een overzicht van de geldende barema s vindt u via de volgende link: 3

8 heeft geen recht op de sociale supplementen. Als in de studie naar inkomensgrenzen wordt verwezen, dan heeft dit betrekking op de hiervoor vermelde bedragen. In deze statistiek wordt de geografische verdeling besproken aan de hand van verschillende categorieën van rechthebbenden. Voor de duidelijkheid zullen deze categorieën hieronder worden toegelicht. Gewone schaal De onderstaande tabel geeft een overzicht van de categorieën van rechthebbenden waarvoor de gewone schaal uitbetaald wordt. Enkel in het geval het een eenoudergezin betreft waarvan de inkomensgrens niet overschreden wordt, kan er bijkomend ook een recht zijn op het sociaal supplement voor eenoudergezinnen art. 41 KBW. Arbeidsprestaties Wezen Werklozen < 6 maanden Werklozen > 6 maanden Gepensioneerden Invaliden In deze categorie zijn de kinderen opgenomen van rechthebbenden die werken of tijdelijk werkloos zijn. Categorie van weeskinderen die geen recht hebben op de verhoogde wezenbijslag omdat de overlevende ouder hertrouwd is of een feitelijk gezin gevormd heeft. In deze categorie zijn ook de weeskinderen opgenomen die geboren zijn vóór 1 juli 1966 en die kinderbijslag ontvangen in het kader van een restregeling. Tot deze categorie behoren de kinderen waarvan de rechthebbende werkloos is, maar geen sociaal supplement ontvangt omdat de voorwaarde van langer dan 6 maanden werkloosheid niet vervuld is. Tot deze categorie behoren de kinderen waarvan de rechthebbende werkloos is, maar geen sociaal supplement ontvangt omdat de inkomensvoorwaarde niet voldaan is. De kinderen van gepensioneerde rechthebbenden waarvan het gezinsinkomen de inkomensnorm om recht te hebben op de verhoogde schaal overschrijdt, zijn opgenomen in deze categorie. Tot deze categorie behoren de kinderen waarvan de rechthebbende invalide of langer dan 6 maanden ziek is, maar geen sociaal supplement ontvangt omdat de inkomensvoorwaarde niet voldaan is. 4

9 Verhoogde schaal In deze groep zijn de kinderen opgenomen voor wie de verhoogde schaal voor werklozen, gepensioneerden of invaliden wordt uitbetaald. Indien het een eenoudergezin betreft hebben de kinderen vanaf rang 3 ook nog recht op een eenouderpremie. Ook de werkhervatters zijn in de onderstaande categorieën opgenomen. Werklozen > 6 maanden Gepensioneerden Invaliden In deze categorie zijn de kinderen opgenomen van wie de rechthebbende langer dan 6 maanden werkloos is en die recht hebben op het sociaal supplement art. 42bis KBW. In deze categorie zijn de kinderen opgenomen van gepensioneerde rechthebbenden die recht hebben op de verhoogde schaal voor gepensioneerden (art. 42bis KBW). In deze categorie zijn de kinderen opgenomen van wie de rechthebbende invalide of langer dan 6 maanden ziek is en die recht hebben op het sociaal supplement art. 50ter KBW. Wezen verhoogde schaal Wezen In deze categorie zijn de kinderen opgenomen die recht hebben op de wezenbijslag (art. 50bis KBW). 5

10 Het onderstaande schema 1 geeft een overzicht van alle beschikbare landkaarten op arrondissementsniveau die in deze studie aan bod komen. In wat volgt wordt elk van deze kaarten apart toegelicht. Schema 1: Overzicht landkaarten per arrondissement, werknemersstelsel 6

11 1.1.1 Totaal aantal rechtgevende kinderen per arrondissement en gewest De onderstaande kaart 1 geeft de spreiding weer van het aantal rechtgevende kinderen in het werknemersstelsel. Hieruit blijkt dat 10,78 % van de rechtgevende kinderen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest woont. Het Vlaams Gewest heeft een aandeel van 56,99 % met Antwerpen en Halle-Vilvoorde als grootste arrondissementen, met respectievelijk 9,43 % en 5,94 % van de kinderen in België. Gent is het derde grootste arrondissement. De overige grote arrondissementen in het Vlaams Gewest zijn Leuven, Turnhout en Hasselt. Het Waals Gewest telt 32,23 % van de kinderen. De grootste arrondissementen zijn Luik, Charleroi en Nijvel met respectievelijk 5,62 %, 4,45 % en 3,63 % van de rechtgevende kinderen. De rechtgevende kinderen zijn dus sterk geconcentreerd in de grote steden van de centrumregio s. Bijna 1 op 3 kinderen in de werknemersregeling woont immers in Brussel, Halle-Vilvoorde, Leuven of Antwerpen. De Duitstalige Gemeenschap ten slotte telt 0,45 % van het totaal aantal kinderen in België of kinderen. Kaart 1: kinderen per arrondissement en aandeel van het arrondissement in het totaal van het werknemersstelsel cijfers 31 december 2011 Brugge ,05% Oostende 2,06% Veurne Diksmuide Tielt 0,38% ,42% 0,82% Roeselare Ieper ,90% 1,35% Moeskroen ,68% Kortrijk ,73% ,77% Doornik ,30% Eeklo Gent ,70% ,15% Oudenaarde AANTAL % VLAAMS ,99% VLAAMS-BRABANT ,30% ANTWERPEN ,50% LIM BURG ,40% WEST-VLAANDEREN ,70% OOST-VLAANDEREN ,09% WAALS ,23% waarvan Duitstalige Gemeenschap ,45% LUIK ,71% LUXEM BURG ,84% NAM EN ,33% WAALS-BRABANT (Nijvel) ,63% HENEGOUWEN ,72% BRUSSELS HOOFD- STEDELIJK ,78% BRUSSELS HOOFDST. GEW ,78% TOTAAL ,- % Aat ,77% ,32% Sint-Niklaas ,75% Dendermonde ,43% Mechelen 3,20% Aalst Brussel ,40% 5,94% 10,78% Halle- Vilvoorde Bergen ,34% Zinnik ,88% Thuin ,30% Antwerpen Charleroi ,45% Nijvel ,63% Philippeville ,56% Leuven ,37% Turnhout ,86% Namen ,83% ,65% Dinant ,94% Hasselt ,75% Maaseik ,02% Tongeren ,62% Borgworm Luik ,62% Hoei ,00% Marche-en- Famenne ,46% Bastenaken Neufchâteau 0,33% ,49% Virton ,32% Aarlen ,24% Verviers ,43% 7

12 1.1.2 rechtgevende kinderen per arrondissement en gewest - arbeidprestaties en tijdelijk werklozen Het percentage kinderen van de rechthebbenden die werknemer of tijdelijk werkloze zijn, varieert tussen 54,37 % in het arrondissement Charleroi en 88,57 % in het arrondissement Tielt. Dit percentage verschilt dus heel sterk naargelang het arrondissement. De percentages zijn gemiddeld een stuk hoger in het Vlaams Gewest (81,34 %) dan in het Waals Gewest (65,37 %) en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (57,16 %), wat de verschillende socio-economische situaties in de gewesten weerspiegelt. Binnen het Vlaamse Gewest laat vooral de streek rond Tielt, Roeselare en Kortrijk hoge percentages kinderen van werkende rechthebbenden noteren. Maar ook in Leuven, Dendermonde, Turnhout, Diksmuide en Ieper is dit percentage hoog. In Antwerpen en de Limburgse arrondissementen is dit percentage eerder laag in vergelijking tot de rest van het Vlaams Gewest. In het Waals Gewest worden de hoogste percentages genoteerd in de arrondissementen Nijvel, Borgworm en Hoei en de laagste percentages in Aarlen, Bergen en Charleroi. Binnen de Duitstalige Gemeenschap tenslotte is het percentage vrij hoog (77,36 %) in vergelijking tot de rest van het Waals Gewest. Kaart 2: en percentage kinderen in de categorie arbeidsprestaties & tijdelijk werklozen per arrondissement - werknemersstelsel 31 december 2011 Brugge ,21% Oostende 82,32% Veurne Diksmuide Tielt 80,34% ,09% 88,57% Roeselare Ieper 86,14% Kortrijk ,06% ,72% Moeskroen ,37% AANTAL % VLAAMS ,34% VLAAMS-BRABANT ,69% ANTWERPEN ,25% LIM BURG ,58% WEST-VLAANDEREN ,56% OOST-VLAANDEREN ,40% WAALS ,37% waarvan Duitstalige Gemeenschap ,36% LUIK ,75% LUXEM BURG ,01% NAM EN ,66% WAALS-BRABANT (Nijvel) ,04% HENEGOUWEN ,66% BRUSSELS HOOFD- STEDELIJK ,16% BRUSSELS HOOFDST. GEW ,16% TOTAAL ,59% Eeklo ,11% Doornik ,36% Gent ,80% ,40% Sint-Niklaas ,10% Dendermonde Brussel Aalst ,63% ,73% ,53% Oudenaarde 57,16% Halle- Vilvoorde Aat ,72% Bergen ,53% Zinnik ,67% Thuin ,11% Antwerpen ,17% Charleroi ,37% Mechelen ,46% Nijvel ,04% Philippeville ,63% Leuven ,25% Turnhout ,10% Namen ,48% Hasselt ,66% Maaseik ,64% Tongeren ,38% Borgworm Luik 75,98% ,87% Hoei ,61% Dinant ,23% Marche-en- Famenne ,51% Neufchâteau ,08% Bastenaken ,11% Virton ,44% Aarlen ,69% Verviers ,49% 8

13 1.1.3 rechtgevende kinderen per arrondissement en gewest - wezen gewone schaal Kaart 3 op de volgende pagina geeft per arrondissement het percentage wezen in de gewone schaal weer. Zoals uit de cijfers blijkt, gaat het om een vrij kleine groep (1,01 % van het totale stelsel), die over alle gewesten samen slechts kinderen vertegenwoordigen waarvan er behoren tot de categorie van wezen geboren vóór 1 juli Deze categorie heeft recht in het kader van een uitdovende regeling voor gehandicapte kinderen. De overige kinderen zijn weeskinderen van wie de overlevende ouder hertrouwd is of een nieuw feitelijk gezin gevormd heeft, waardoor het recht op de verhoogde wezenbijslag ophoudt. Op arrondissementsniveau is het onderscheid tussen beide bovenstaande categorieën niet beschikbaar. Daarom is het ook niet mogelijk om eenduidige conclusies te trekken uit de cijfers, omdat in een aantal arrondissementen het aandeel van de meer dan 25 jarigen waarschijnlijk hoger zal zijn dan in andere arrondissementen. Kaart 3: en percentage kinderen in de gewone schaal voor wezen per arrondissement - werknemersstelsel 31 december 2011 Brugge 239 1,19% 606 Oostende 1,54% Veurne 97 Diksmuide Tielt 1,34% ,60% 1,03% Roeselare 346 Ieper 1,34% Kortrijk 287 1,66% 621 1,19% Moeskroen 147 1,13% 182 1,24% Doornik 319 1,28% AANTAL % VLAAMS ,03% VLAAMS-BRABANT ,84% ANTWERPEN ,92% LIM BURG ,10% WEST-VLAANDEREN ,34% OOST-VLAANDEREN ,03% WAALS ,13% waarvan Duitstalige Gemeenschap 77 0,89% LUIK ,99% LUXEM BURG 420 1,19% NAM EN ,31% WAALS-BRABANT (Nijvel) 609 0,88% HENEGOUWEN ,23% BRUSSELS HOOFD- STEDELIJK ,55% BRUSSELS HOOFDST. GEW ,55% TOTAAL ,01% Eeklo Gent 877 0,94% 266 1,21% Oudenaarde Aat 196 1,33% 432 0,97% Sint-Niklaas 315 0,94% Dendermonde Aalst 500 1,09% Bergen 553 1,23% 860 0,76% Halle- Vilvoorde Zinnik 411 1,14% Thuin ,81% Charleroi ,24% 310 1,24% Brussel ,55% Antwerpen Mechelen 605 0,99% Nijvel 609 0,88% Philippeville 114 1,06% Leuven 805 0,96% Turnhout 857 1,16% Namen 711 1,31% 147 1,18% Dinant 259 1,44% Hasselt 758 1,05% Borgworm Maaseik 436 1,13% Tongeren 366 1,18% Luik ,98% Hoei 210 1,09% Marche-en- Famenne 84 0,96% Bastenaken 68 Neufchâteau 1,06% 119 1,26% Virton 89 1,47% Aarlen 60 1,33% Verviers 437 0,94% 2 Het gaat om de gehandicapte wezen die vóór 1 juli 1966 geboren zijn. Deze groep heeft op basis van verworven rechten verder recht op kinderbijslag (gewone schaal) en vormt dus een uitzondering op het feit dat de kinderbijslag beperkt is tot. 9

14 Uit de cijfers blijkt dat het percentage wezen in de gewone schaal een stuk lager is dan in de verhoogde schaal (zie kaart 11 infra). Dit wijst erop dat binnen de totale groep weeskinderen het overgrote deel van de rechthebbenden niet hertrouwt of geen nieuw feitelijk gezin vormt. Op arrondissementsniveau zijn echter geen cijfers per leeftijdscategorie beschikbaar, maar uit de algemene cijfers per gewest blijkt dat in het Vlaams Gewest 21,21 % van de wezen jonger dan 25 jaar behoort tot de gewone schaal, tegenover 17,54 % in het Waals Gewest en 12,14 % in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De kans dat de ouder van een weeskind een nieuw feitelijk gezin vormt of hertrouwt is dus vrij laag en ook hier zijn er aanzienlijke verschillen tussen de gewesten. 10

15 1.1.4 rechtgevende kinderen per arrondissement en gewest - werklozen gewone schaal < 6 maanden werkloos Kaart 4 op de volgende pagina heeft betrekking op het percentage rechtgevende kinderen waarvan de rechthebbende minder dan 6 maanden werkloos is met de gewone schaal. Een werkloze die minder dan 6 maanden werkloos is, heeft immers geen recht op de toeslag voor langdurig werklozen > 6 maanden 3. Voor een aantal van deze kinderen zal wel de eenouderpremie art. 41 KBW worden uitbetaald. In geval het een alleenstaande ouder betreft met een beperkt inkomen dan is er recht op de eenouderpremie, ook als de rechthebbende minder dan 6 maand werkloos is. Dus niet alle kinderen in deze categorie ontvangen per definitie de gewone schaal, een aantal onder hen ontvangt de eenoudertoeslag. Op basis van het beschikbare cijfermateriaal is het niet mogelijk uit te maken hoeveel dat er zijn binnen deze subcategorie per gewest. Maar op basis van de demografische statistieken (zonder onderscheid per gewest) zou het gaan om zo n 17 % van deze groep (minder dan 6 maanden werkloos gewone schaal), die een eenoudersupplement ontvangt. Uit de cijfers blijkt dat het percentage kortdurig werklozen het laagst is in Diksmuide (0,54 %), Tielt (0,56 %) en Leuven (0,68 %). De hoogste percentages in het Vlaamse Gewest worden waargenomen in Tongeren (1,38 %), Veurne (1,36 %) en Antwerpen (1,26 %). In het Waals Gewest zijn de percentages gemiddeld dubbel zo hoog als in het Vlaams Gewest. De hoogste percentages worden vastgesteld in het zuiden van het Waals Gewest, met name in Aarlen (5,65 %), Virton (3,10 %) en Bastenaken (3,06 %). De percentages zijn daar een stuk hoger dan in de rest van het Waals Gewest. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ten slotte is het percentage (2,68 %) kortdurig werklozen hoger dan in de andere gewesten. In de Duitstalige Gemeenschap behoort slechts 1,85 % van de kinderen tot deze categorie. Ook wat deze indicator betreft heeft de Duitstalige Gemeenschap een profiel dat afwijkt van de rest van het Waals Gewest. 3 In het geval het gaat om een werkhervatter die opnieuw werkloos wordt kan er wel een recht zijn op de toeslag voor langdurig werklozen en gepensioneerden indien de persoon in de periode van gelijkstelling is, ook als de werkloosheidsduur minder dan 6 maanden bedraagt. Maar deze rechthebbende wordt dan gecatalogeerd onder de categorie art. 42bis KBW. 11

16 Kaart 4: en percentage kinderen van werklozen in de gewone schaal (< 6 maanden werkloos) per arrondissement werknemersstelsel 31 december 2011 Brugge 235 1,17% 410 Oostende 1,04% Veurne 98 Diksmuide Tielt 1,36% ,54% 0,56% Roeselare 182 Ieper 0,71% Kortrijk 122 0,71% 441 0,84% Moeskroen 410 3,16% 128 0,87% Doornik 566 2,27% Eeklo Gent 842 0,93% 245 0,73% Dendermonde Aalst ,91% 0,90% Oudenaarde Aat 283 1,92% Bergen 958 2,13% 367 0,83% Sint-Niklaas ,19% Halle- Vilvoorde Zinnik 623 1,74% Brussel ,68% Antwerpen ,26% Charleroi ,55% Mechelen 567 0,92% Nijvel ,53% Leuven 571 0,68% Turnhout 777 1,05% Namen ,21% 233 1,87% Hasselt 733 1,02% Maaseik 434 1,12% Tongeren 428 1,38% Luik ,64% Hoei 346 1,80% Borgworm Verviers 1. 2,36% Thuin AANTAL % VLAAMS ,00% VLAAMS-BRABANT ,97% ANTWERPEN ,14% LIM BURG ,13% WEST-VLAANDEREN ,87% OOST-VLAANDEREN ,88% WAALS ,26% waarvan Duitstalige Gemeenschap 160 1,85% LUIK ,43% LUXEM BURG ,97% NAM EN ,23% WAALS-BRABANT (Nijvel) ,53% HENEGOUWEN ,25% BRUSSELS HOOFD- STEDELIJK ,68% BRUSSELS HOOFDST. GEW ,68% TOTAAL ,59% 464 1,86% Philippeville 247 2,29% Dinant 408 2,26% Marche-en- Famenne 162 1,85% Bastenaken 196 Neufchâteau 3,06% 244 2,58% Virton 188 3,10% Aarlen 255 5,65% 12

17 1.1.5 rechtgevende kinderen per arrondissement en gewest - werklozen gewone schaal > 6 maanden werkloos Kaart 5 op de volgende pagina geeft het percentage kinderen weer, waarvan de rechthebbende meer dan 6 maanden werkloos is, maar waarvoor er voor het kind geen recht is op de sociale toeslag voor langdurig werklozen. Dit laatste is het geval wanneer bijvoorbeeld de inkomensgrens overschreden wordt. In de praktijk zijn dit meestal gezinnen waarin één van de beide partners langdurig werkloos is en waarbij het gezinsinkomen de grens overschrijdt. In het Vlaamse Gewest kennen vooral een aantal arrondissementen in West-Vlaanderen, namelijk Oostende (4,88 %) en Brugge (4,58 %), het hoogste percentage langdurig werklozen in de gewone schaal. Maar ook in Antwerpen (5,18 %), Maaseik (4,00 %) en Tongeren (3,95 %) is het percentage hoger dan in de rest van het Vlaams Gewest. De laagste percentages worden vastgesteld in de regio Tielt (1,93 %), Diksmuide (2,20 %) en Roeselare (2,36 %). In het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn de percentages een stuk hoger. De hoogste percentages in het Waals Gewest worden waargenomen in Aarlen (12,62 %), Bastenaken (8,82 %) en Virton (8,46 %). De laagste percentages daarentegen komen voor in Namen (5,00 %) en Nijvel (5,12 %). In de Duitstalige Gemeenschap bedraagt het percentage 4,73 %, dit is lager dan in de rest van het Waals Gewest. 13

18 Kaart 5: en percentage kinderen van werklozen in de gewone schaal (> 6 maanden werkloos) per arrondissement werknemersstelsel 31 december 2011 Brugge 978 4,88% Oostende 4,58% Veurne 249 Diksmuide Tielt 3,87% ,20% 1,93% Roeselare 609 Ieper 2,36% Kortrijk 423 2,45% ,38% Moeskroen 834 6,44% 519 3,53% Doornik ,60% Eeklo Gent ,89% 673 3,06% Oudenaarde Aat 819 5,55% ,39% Sint-Niklaas 966 2,88% Dendermonde Aalst ,53% Bergen ,11% ,85% Halle- Vilvoorde Zinnik ,42% Brussel ,16% Antwerpen ,18% Charleroi ,23% Mechelen ,26% Nijvel ,12% Leuven ,61% Turnhout ,07% Namen ,00% 648 5,19% Hasselt ,93% Borgworm Hoei ,59% Maaseik ,00% Tongeren ,95% Luik ,11% Verviers ,59% Thuin AANTAL % VLAAMS ,74% VLAAMS-BRABANT ,32% ANTWERPEN ,31% LIM BURG ,96% WEST-VLAANDEREN ,13% OOST-VLAANDEREN ,68% WAALS ,30% waarvan Duitstalige Gemeenschap 408 4,73% LUIK ,44% LUXEM BURG ,90% NAM EN ,18% WAALS-BRABANT (Nijvel) ,12% HENEGOUWEN ,69% BRUSSELS HOOFD- STEDELIJK ,16% BRUSSELS HOOFDST. GEW ,16% TOTAAL ,93% ,35% Philippeville 647 5,99% Dinant 938 5,20% Marche-en- Famenne 532 6,09% Bastenaken 565 Neufchâteau 8,82% 601 6,35% Virton 513 8,46% Aarlen ,62% 14

19 1.1.6 rechtgevende kinderen per arrondissement en gewest - gepensioneerden gewone schaal Het aantal rechthebbende gepensioneerden (kaart 6) die het recht openen in de gewone schaal is eerder laag (0,44 % van de kinderen) in alle Belgische arrondissementen en stelt in absolute aantallen weinig voor (8.431 kinderen). Deze groep bestaat vooral uit gezinnen van gepensioneerde rechthebbenden van wie het inkomen te hoog is om van de verhoogde schaal voor langdurig werklozen en gepensioneerden te kunnen genieten. In het Vlaams Gewest worden de hoogste percentages waargenomen in Hasselt (1,51 %), Maaseik (1,27 %) en Tongeren (0,69 %). In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is het percentage gepensioneerden in de gewone schaal het laagst van alle gewesten en ook in het Waals Gewest is het percentage gepensioneerden lager dan in het Vlaams Gewest. Voor de verhoogde schalen is deze verhouding dan weer net omgekeerd, vermits het aandeel gepensioneerden dubbel zo hoog is in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (zie infra). De hoogste percentages in het Waals Gewest worden waargenomen in Aarlen (1,02 %), Virton (0,61 %) en Nijvel (0,50 %). Binnen heel België zijn er dus slechts drie arrondissementen, Maaseik, Hasselt en Aarlen, waar het percentage kinderen van rechthebbende gepensioneerden (gewone schaal) beduidend hoger is dan het nationale gemiddelde. Het aantal kinderen in de Duitstalige Gemeenschap binnen deze categorie ligt op hetzelfde niveau als in het Waals Gewest. In absolute aantallen gaat het hier maar om 40 kinderen of 0,46% van de kinderen in de Duitstalige Gemeenschap. 15

20 Kaart 6: en percentage kinderen van gepensioneerden in de gewone schaal per arrondissement - werknemersstelsel 31 december 2011 Brugge 102 0,51% 177 Oostende 0,45% Veurne 34 Diksmuide Tielt 0,47% ,22% 0,24% Ieper 60 0,35% Roeselare 65 0,25% Kortrijk 150 0,29% Moeskroen 39 0,30% 36 0,24% Doornik 104 0,42% Eeklo Gent 280 0,31% 71 0,32% Oudenaarde Aat 61 0,41% 142 0,32% Sint-Niklaas 80 0,24% Dendermonde Aalst Brussel ,33% 0,40% 0,38% Halle- Vilvoorde Bergen 165 0,37% Zinnik 127 0,35% Antwerpen 644 0,36% Charleroi 321 0,39% Mechelen 208 0,34% Nijvel 350 0,50% Leuven 347 0,41% Turnhout 259 0,35% Namen 232 0,43% 47 0,38% Hasselt ,51% Maaseik 491 1,27% Tongeren 215 0,69% Borgworm Luik 483 0,45% Hoei 66 0,34% Verviers 148 0,32% AANTAL % VLAAMS ,47% VLAAMS-BRABANT 801 0,41% ANTWERPEN ,35% LIM BURG ,27% WEST-VLAANDEREN 644 0,35% OOST-VLAANDEREN 762 0,30% WAALS ,41% waarvan Duitstalige Gemeenschap 40 0,46% LUIK 744 0,40% LUXEM BURG 170 0,48% NAM EN 364 0,44% WAALS-BRABANT (Nijvel) 350 0,50% HENEGOUWEN 914 0,38% BRUSSELS HOOFD- STEDELIJK 776 0,38% BRUSSELS HOOFDST. GEW ,38% TOTAAL ,44% Thuin 86 0,34% Philippeville 54 0,50% Dinant 78 0,43% Marche-en- Famenne 23 0,26% Bastenaken 21 Neufchâteau 0,33% 43 0,45% Virton 37 0,61% Aarlen 46 1,02% 16

21 1.1.7 rechtgevende kinderen per arrondissement en gewest - invaliden gewone schaal Kaart 7: en percentage kinderen van invaliden in de gewone schaal per arrondissement - werknemersstelsel 31 december 2011 Brugge 451 2,25% 827 Oostende 2,10% Veurne 156 Diksmuide Tielt 2,16% ,64% 2,04% Roeselare Ieper 460 2,67% 605 2,35% Kortrijk ,24% Moeskroen 243 1,88% 350 2,38% Doornik 694 2,79% Eeklo Gent ,87% AANTAL % VLAAMS ,15% VLAAMS-BRABANT ,05% ANTWERPEN ,85% LIM BURG ,85% WEST-VLAANDEREN ,29% OOST-VLAANDEREN ,09% WAALS ,82% waarvan Duitstalige Gemeenschap 245 2,84% LUIK ,71% LUXEM BURG ,61% NAM EN ,45% WAALS-BRABANT (Nijvel) ,32% HENEGOUWEN ,06% BRUSSELS HOOFD- STEDELIJK ,13% BRUSSELS HOOFDST. GEW ,13% TOTAAL ,36% 522 2,37% Oudenaarde Aat 482 3,26% 864 1,95% Sint-Niklaas 730 2,18% Dendermonde Aalst ,37% Bergen ,39% ,92% Halle- Vilvoorde Zinnik ,15% In de cijfers in de bovenstaande kaart 7 worden de kinderen weergegeven waarvan de rechthebbende invalide is, maar geen recht heeft op de verhoogde schaal voor invaliden. Dit is het geval wanneer het gezinsinkomen, de inkomensnorm bepaald in de Kinderbijslagwet, overschrijdt. In het Vlaams Gewest wordt het hoogste percentage invaliden in de gewone schaal genoteerd in de arrondissementen Maaseik (2,94 %), Hasselt (2,84 %), Tongeren (2,75 %), Ieper (2,67 %) en Diksmuide (2,64 %). In het Waalse Gewest is dit in Aarlen (4,19 %), Virton (3,69 %), Bergen (3,39 %), Neufchâteau (3,35 %) en Bastenaken (3,28 %). Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ten slotte telt het laagste percentage kinderen in deze schaal, maar het verschil met het Vlaams Gewest is verwaarloosbaar. Algemeen zijn de verschillen tussen gewesten en arrondissementen onderling trouwens eerder beperkt in deze categorie. In de Duitstalige Gemeenschap is het aandeel van deze categorie 2,84 %, wat overeenstemt met het gemiddelde voor het Waals Gewest. Thuin 794 3,18% Brussel ,13% Antwerpen ,68% Charleroi ,02% Mechelen ,99% Nijvel ,32% Philippeville 326 3,02% Leuven ,24% Turnhout ,14% Namen ,34% Hasselt ,84% 369 Borgworm 2,96% Dinant 438 2,43% Hoei 542 2,82% Maaseik ,94% Tongeren 853 2,75% Luik ,77% Marche-en- Famenne 254 2,96% Bastenaken 287 Neufchâteau 3,28% 317 3,35% Virton 224 3,69% Aarlen 189 4,19% Verviers ,47% 17

22 1.1.8 rechtgevende kinderen per arrondissement en gewest - werklozen verhoogde schaal Kaart 8: en percentage kinderen van werklozen in de verhoogde schaal (art. 42bis KBW) per arrondissement werknemersstelsel 31 december 2011 Brugge ,62% Oostende 3,99% Veurne 395 Diksmuide Tielt 5,47% ,26% 2,17% Roeselare Ieper 698 4,05% 738 2,86% Kortrijk ,87% Moeskroen ,99% 610 4,14% Doornik ,38% Eeklo Gent ,78% ,10% Oudenaarde AANTAL % VLAAMS ,50% VLAAMS-BRABANT ,00% ANTWERPEN ,27% LIM BURG ,23% WEST-VLAANDEREN ,07% OOST-VLAANDEREN ,10% WAALS ,02% waarvan Duitstalige Gemeenschap 623 7,22% LUIK ,42% LUXEM BURG ,72% NAM EN ,92% WAALS-BRABANT (Nijvel) ,36% HENEGOUWEN ,03% BRUSSELS HOOFD- STEDELIJK ,70% BRUSSELS HOOFDST. GEW ,70% TOTAAL ,56% Aat ,77% ,74% Sint-Niklaas ,67% Dendermonde Aalst Brussel ,47% 4,67% 20,70% Halle- Vilvoorde Bergen ,01% Zinnik ,71% Het percentage kinderen in de verhoogde schaal voor langdurig werklozen verschilt sterk tussen de gewesten en de arrondissementen onderling, zo blijkt uit kaart 8. Binnen het Vlaams Gewest is dit percentage het laagst in Tielt (2,17 %), Roeselare (2,86 %), Leuven (3,10 %) en Diksmuide (3,26 %). De hoogste percentages worden genoteerd in Antwerpen (8,99 %), Oostende (7,62 %), Tongeren (6,60 %), Hasselt (6,50 %) en Gent (5,78 %). Gemiddeld behoort 5,50 % van de kinderen in het Vlaamse Gewest tot deze categorie. In het Waals Gewest is dit meer dan 2 keer zoveel (13,02 %) en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is dit bijna vier keer zoveel (20,70 %). Thuin ,99% Charleroi ,41% ,84% Antwerpen Mechelen ,73% Nijvel ,36% Philippeville ,05% Leuven ,10% Turnhout ,38% Namen ,66% 840 6,73% Dinant ,41% Hasselt ,50% Maaseik ,45% Tongeren ,60% Luik ,86% Hoei ,01% Borgworm Marche-en- Famenne ,54% Bastenaken 556 Neufchâteau 8,68% 801 8,46% Virton ,42% Aarlen ,26% Verviers ,67% 18

23 Binnen het Waals Gewest worden de hoogste percentages kinderen met recht op de verhoogde schaal voor langdurig werklozen geteld in de arrondissementen Charleroi (18,41 %), Bergen (18,01 %), Luik (16,86 %), Philippeville (13,05 %) en Thuin (12,84 %). Voor deze categorie zijn de onderlinge verschillen tussen de arrondissementen relatief groot. In het arrondissement met het laagste percentage rechtgevende kinderen in deze schaal (Tielt) zijn er verhoudingsgewijs 9 keer minder kinderen in deze schaal dan in het arrondissement met het hoogste percentage Brussel (20,70 %). Ten slotte wordt opgemerkt dat in deze schaal zich ook de rechtgevende kinderen bevinden van degenen die in de periode van de gelijkstelling zitten in het kader van de werkhervattingmaatregel (zie supra). Voor deze laatste groep zijn er echter geen aparte cijfers beschikbaar per gewest of arrondissement. Binnen de Duitstalige Gemeenschap behoort 7,22 % van de kinderen tot deze categorie, dit is beduidend lager dan in de rest van het Waals Gewest. Als de som van alle categorieën van werklozen wordt geanalyseerd dan blijkt dat in het Vlaams Gewest 10,24 % van de kinderen opgroeit in een gezin waarin minstens één ouder werkloos is, in het Waals Gewest is dit 21,58 % en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is dit 30,54 %. 19

24 1.1.9 rechtgevende kinderen per arrondissement en gewest - gepensioneerden verhoogde schaal Kaart 9: en percentage kinderen van gepensioneerden in de verhoogde schaal (art. 42bis KBW) per arrondissement werknemersstelsel 31 december ,27% Oostende Veurne 20 0,28% Diksmuide 8 0,10% Ieper 32 0,19% Brugge 57 0,14% Tielt 21 0,13% Roeselare 31 0,12% Kortrijk 93 0,18% Moeskroen 35 0,27% Eeklo 21 0,14% Doornik 42 0,17% Gent 209 0,23% AANTAL % VLAAMS ,32% VLAAMS-BRABANT 332 0,17% ANTWERPEN ,37% LIM BURG ,82% WEST-VLAANDEREN 316 0,17% OOST-VLAANDEREN 519 0,21% WAALS ,29% waarvan Duitstalige Gemeenschap 20 0,23% LUIK 631 0,34% LUXEM BURG 65 0,18% NAM EN 192 0,23% WAALS-BRABANT (Nijvel) 190 0,27% HENEGOUWEN 691 0,28% BRUSSELS HOOFD- STEDELIJK ,77% BRUSSELS HOOFDST. GEW ,77% TOTAAL ,36% 58 0,26% Oudenaarde Aat 23 0,16% 98 0,22% Sint-Niklaas 59 0,18% Dendermonde Aalst 74 0,16% Bergen 101 0,23% 192 0,17% Halle- Vilvoorde Zinnik 106 0,30% Het percentage rechtgevende kinderen in de verhoogde schaal voor gepensioneerden is eerder laag. Binnen het Vlaams Gewest ligt dit percentage (0,32 %) iets hoger dan in het Waals Gewest (0,29 %). Binnen het Vlaams Gewest is vooral in Hasselt (1,07 %), Maaseik (0,71 %) en Antwerpen (0,50 %) het percentage rechtgevende kinderen van gepensioneerden in de verhoogde schaal hoog. In het Waalse Gewest worden de hoogste percentages vastgesteld in de arrondissementen Luik (0,44 %), Charleroi (0,38 %) en Aarlen (0,31 %). In de andere arrondissementen is het percentage vrij laag. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ten slotte, is het percentage rechtgevende kinderen van gepensioneerde rechthebbenden (0,77 %) meer dan dubbel zo hoog als in de andere gewesten. In de Duitstalige Gemeenschap behoort 0,23 % van de kinderen tot deze categorie. Thuin 56 0,22% Brussel ,77% Antwerpen 911 0,50% Charleroi 328 0,38% Mechelen 145 0,24% Nijvel 190 0,27% Philippeville 31 0,29% Leuven 140 0,17% Turnhout 103 0,14% Namen 135 0,25% 16 0,13% Dinant 26 0,14% Hasselt 766 1,07% Maaseik 276 0,71% Tongeren 126 0,41% Luik 468 0,44% Hoei 33 0,17% Borgworm 8 0,08% Marche-en- Famenne 17 0,19% Neufchâteau Bastenaken 17 0,27% Virton 9 0,15% Aarlen 14 0,31% Verviers 114 0,24% 20

25 In absolute aantallen is de groep van kinderen van gepensioneerden in de verhoogde schaal een vrij kleine categorie die slechts kinderen telt voor het volledige werknemersstelsel rechtgevende kinderen per arrondissement en gewest - invaliden verhoogde schaal De kaart op de volgende pagina heeft betrekking op de kinderen van invalide rechthebbenden waarvoor de verhoogde bijslag voor invaliden (art. 50ter KBW) wordt uitbetaald. Het percentage kinderen in deze categorie is binnen het Vlaams Gewest het hoogst in Hasselt (5,02 %), Oostende (4,49 %) en Maaseik (4,33 %). In de andere arrondissementen is het percentage eerder laag in vergelijking tot het nationale gemiddelde (4,58 %). In het Waals Gewest is het percentage kinderen in deze schaal bijna dubbel zo hoog als in het Vlaams Gewest. Vooral in Charleroi (10,07 %), Bergen (9,46 %) en Luik (7,72 %) ligt het percentage een stuk boven het nationale gemiddelde. De laagste percentages in het Waals Gewest worden waargenomen in het arrondissement Nijvel (2,46 %) gevolgd door Aarlen (3,33 %) en Borgworm (3,74 %). In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is het percentage met 6,78 % meer dan twee keer zo hoog als in het Vlaams Gewest (3,18 %) en iets hoger dan in het Waals Gewest (6,31 %). Zoals reeds eerder vermeld ligt het percentage invaliden in de gewone schaal in het Vlaams Gewest het hoogst, terwijl de verhouding in de verhoogde schaal omgekeerd is. In het Vlaams Gewest wordt voor 37,19 % van de kinderen van invaliden de gewone schaal uitbetaald, in de andere gewesten respectievelijk 42,64 % (Waals Gewest) en 44,41 % (Brussels Hoofdstedelijk Gewest). Als we de som nemen van alle kinderen met een invalide rechthebbende (dus zowel gewone als verhoogde schaal) dan blijkt dat in het Vlaams Gewest voor 5,33 % van de kinderen de rechthebbende een invalide is, in het Waals Gewest is dit 9,13 % en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is dit 8,91 %. Als we som van de invaliden en de werklozen nemen (dus zowel gewone als verhoogde schaal) ten slotte dan blijkt voor 15,57 % van de kinderen in het Vlaams Gewest dat de rechthebbende werkloos of invalide is. In het Waals Gewest is dit 30,71 % en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 39,45 %. Deze cijfers illustreren de grote socio-economische verschillen tussen de regio s. 21

26 Kaart 10: kinderen en percentage kinderen van invaliden in de verhoogde schaal (art. 50ter KBW) per arrondissement - werknemersstelsel 31 december 2011 Brugge 900 4,49% 964 Oostende 2,45% Veurne 235 Diksmuide Tielt 3,26% ,31% 2,12% Roeselare 694 Ieper 2,69% Kortrijk 438 2,54% ,99% Moeskroen 574 4,43% 442 3,00% Doornik ,60% Eeklo Gent ,98% 801 3,64% Oudenaarde Aat 839 5,68% ,05% Sint-Niklaas 957 2,86% Dendermonde Aalst ,09% Bergen ,46% ,29% Halle- Vilvoorde Zinnik ,49% Brussel ,78% Antwerpen ,80% Charleroi ,07% Mechelen ,87% Nijvel ,46% Leuven ,33% Turnhout ,52% Namen ,41% 467 3,74% Hasselt ,02% Maaseik ,33% Tongeren ,24% Luik ,72% Hoei 894 4,65% Borgworm Verviers ,20% AANTAL % VLAAMS ,18% VLAAMS-BRABANT ,31% ANTWERPEN ,32% LIM BURG ,66% WEST-VLAANDEREN ,90% OOST-VLAANDEREN ,05% WAALS ,31% waarvan Duitstalige Gemeenschap 260 3,01% LUIK ,50% LUXEM BURG ,69% NAM EN ,48% WAALS-BRABANT (Nijvel) ,46% HENEGOUWEN ,13% BRUSSELS HOOFD- STEDELIJK ,78% BRUSSELS HOOFDST. GEW ,78% TOTAAL ,58% Thuin ,36% Philippeville 597 5,53% Dinant 731 4,06% Marche-en- Famenne 473 5,41% Bastenaken 301 Neufchâteau 4,70% 481 5,08% Virton 246 4,06% Aarlen 150 3,33% 22

27 rechtgevende kinderen per arrondissement en gewest - wezen verhoogde schaal Het percentage weeskinderen met recht op de verhoogde wezenbijslag is het laagste in het Vlaams Gewest (1,27 %). Het hoogste percentage weeskinderen in het Vlaams Gewest, wordt waargenomen in Oudenaarde (1,49 %) gevolgd door Veurne (1,45 %). In het Waals Gewest is het aantal weeskinderen gemiddeld het hoogst (2,10 %). De meeste arrondissementen in het Waals Gewest noteren trouwens percentages weeskinderen die hoger liggen dan 2 %. De laagste percentages weeskinderen in het Waals Gewest worden waargenomen in Nijvel (1,56 %), Verviers (1,72 %) en Borgworm (1,86 %). De hoogste percentages worden dan weer waargenomen in Philippeville (2,64 %), Virton (2,61 %), Aarlen (2,59 %), Bergen (2,53 %) en Thuin (2,49 %). In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bedraagt het percentage van deze categorie 1,70 %, wat ongeveer het midden houdt tussen de twee andere gewesten. In de Duitstalige Gemeenschap ligt het percentage kinderen met wezenbijslag op 1,39 %, wat een stuk lager is dan in de rest van het Waals Gewest. De verhouding wezen gewone schaal versus wezen verhoogde schaal kan enkel berekend worden op het niveau van de gewesten. Op het niveau van de arrondissementen is er geen opdeling per leeftijd mogelijk, waardoor de categorie van gehandicapte kinderen geboren vóór 1 juli 1966 niet kan afgezonderd worden. Uit de cijfers blijkt dat van alle wezen jonger dan er in het Vlaams Gewest 26,92 % de gewone schaal ontvangen. In het Waals Gewest is dit 21,29 % en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 13,90 %. 23

28 Kaart 11: en percentage kinderen in de verhoogde schaal voor wezen (art. 50bis KBW) per arrondissement - werknemersstelsel 31 december ,42% Oostende Veurne 105 1,45% Diksmuide 108 1,33% Ieper 229 1,33% Brugge 547 1,39% Tielt 190 1,21% Roeselare 303 1,18% Kortrijk 679 1,30% Moeskroen 262 2,02% 199 1,35% Doornik 532 2,14% Eeklo Gent ,23% 329 1,49% Oudenaarde Aat 325 2,20% 504 1,14% Sint-Niklaas 408 1,22% Dendermonde Aalst 614 1,34% Bergen ,53% ,23% Halle- Vilvoorde Zinnik 730 2,03% Brussel ,70% Antwerpen ,26% Charleroi ,33% Mechelen 745 1,21% Nijvel ,56% Leuven ,24% Turnhout 812 1,10% Namen ,90% 232 1,86% Hasselt ,39% Borgworm Hoei 368 1,91% Maaseik 542 1,40% Tongeren 444 1,43% Luik ,18% Verviers 800 1,72% AANTAL % VLAAMS ,27% VLAAMS-BRABANT ,24% ANTWERPEN ,21% LIM BURG ,40% WEST-VLAANDEREN ,32% OOST-VLAANDEREN ,26% WAALS ,10% waarvan Duitstalige Gemeenschap 120 1,39% LUIK ,01% LUXEM BURG 786 2,23% NAM EN ,11% WAALS-BRABANT (Nijvel) ,52% HENEGOUWEN ,30% BRUSSELS HOOFD- STEDELIJK ,70% BRUSSELS HOOFDST. GEW ,70% TOTAAL ,58% Thuin 620 2,49% Philippeville 285 2,64% Dinant 432 2,40% Marche-en- Famenne 165 1,89% Bastenaken 128 Neufchâteau 2,00% 218 2,30% Virton 158 2,61% Aarlen 117 2,59% 24

29 1.2 Overzicht van de kerncijfers van de geografische telling op 31 december 2011 in het stelsel van de gewaarborgde kinderbijslag In dit deel wordt een beknopt overzicht gegeven van de statistieken met betrekking tot het stelsel van de gewaarborgde kinderbijslag op 31 december Op de kaart is telkens het absoluut aantal kinderen weergegeven per arrondissement en de percentages geven weer hoeveel % van het totaal aantal kinderen per arrondissement (werknemersstelsel + stelsel gewaarborgde) er behoren tot het stelsel van de gewaarborgde kinderbijslag. Voor alle gewesten samen bedraagt dit 0,90 % of anders gezegd iets minder dan 1 op kinderen behoort tot het stelsel van de gewaarborgde kinderbijslag. In het Vlaams Gewest is deze kans 0,45 % of ongeveer de helft kinderen per arrondissement Brugge 170 0,84% 51 Oostende 0,13% Veurne 13 Diksmuide Tielt 0,18% ,07% 0,18% Roeselare Ieper 35 0,20% 105 0,41% Kortrijk 167 0,32% Moeskroen 49 0,38% 44 0,30% Doornik 87 0,35% Eeklo Gent 861 0,95% 47 0,21% Oudenaarde Aat 24 0,16% 183 0,41% Sint-Niklaas 107 0,32% Dendermonde Aalst Brussel ,33% 0,26% 2,96% Halle- Vilvoorde Bergen 364 0,80% Zinnik 147 0,41% Antwerpen ,95% Charleroi 945 1,10% Mechelen 219 0,36% Nijvel 122 0,18% Leuven 246 0,29% Turnhout 136 0,18% Namen 384 0,70% 47 0,38% Hasselt 209 0,29% Maaseik 74 0,19% Tongeren 101 0,32% Borgworm Luik ,25% Hoei 75 0,39% Verviers ,56% Thuin AANTAL % VLAAMS ,45% VLAAMS-BRABANT 540 0,27% ANTWERPEN ,65% LIM BURG 384 0,27% WEST-VLAANDEREN 575 0,31% OOST-VLAANDEREN ,55% WAALS ,02% waarvan Duitstalige Gemeenschap 116 1,33% LUIK ,01% LUXEM BURG 144 0,41% NAM EN 520 0,62% WAALS-BRABANT (Nijvel) 122 0,18% HENEGOUWEN ,71% BRUSSELS HOOFD- STEDELIJK ,45% BRUSSELS HOOFDST. GEW ,96% TOTAAL ,91% 136 0,54% Philippeville 34 0,31% Dinant 102 0,56% Marche-en- Famenne 25 0,29% Bastenaken 8 Neufchâteau 0,12% 37 0,39% Virton 17 0,28% Aarlen 57 1,25% 25

30 In het Waals Gewest bedraagt het percentage met 1,03 % iets meer en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ten slotte is de kans 3 %, wat een stuk hoger is dan de andere gewesten. De verschillen tussen de arrondissementen zijn trouwens ook vrij groot. Het arrondissement met het hoogste percentage kinderen in de gewaarborgde kinderbijslag is het arrondissement Brussel, het bedraagt 3 %. Daarnaast zijn er nog 4 arrondissementen waarvan het aandeel meer dan 1 % bedraagt, het betreft Verviers, Aarlen, Luik en Charleroi met respectievelijk 2,60 %, 2,27 %, 1,26 % en 1,10 %. Daarnaast zijn er nog een aantal arrondissementen waarvan het percentage zich net onder de 1 % situeert, het betreft: Antwerpen, Gent, Oostende en Bergen. Voor de overige arrondissementen is het percentage een stuk lager, het laagste percentage wordt trouwens vastgesteld in Diksmuide, daar behoort minder dan 1 op kinderen tot het stelsel van de gewaarborgde kinderbijslag Overzicht per gewest van het aantal kinderen per rang en leeftijd Tabel 1 op de volgende pagina geeft het aantal kinderen per gewest weer. Wat de verdeling per leeftijd betreft blijkt dat in het stelsel van de gewaarborgde kinderbijslag de kinderen doorgaans jonger zijn dan in het werknemersstelsel en dit geldt voor alle gewesten. Het percentage kinderen tussen 18 en 24 varieert van 6,62 % in het Vlaams Gewest tot 9,97 % in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. In de werknemersregeling in zijn geheel bedraagt dit percentage 16 %. In het stelsel van de gewaarborgde kinderbijslag bedraagt het aandeel van de kinderen van 0 tot 5 jaar in het Vlaams Gewest echter 38,32 %, in het Waals Gewest is dit 39,67 % en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 40,59 %. Binnen het stelsel van de werknemers is 29,74 % van de kinderen tussen 0 en 5 jaar. Het percentage kinderen met een hogere rang is ook een stuk hoger dan in het werknemersstelsel. In het Vlaams Gewest is 27,58 % van de kinderen van rang 3, in het Waals Gewest is dit 26,31 % en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is dit 19,35 %. Het stelsel van de gewaarborgde kinderbijslag (alle gewesten) telt 24,18 % kinderen van rang 3 of meer, dit is bijna dubbel zoveel als in het werknemersstelsel (12,56 %). Dit duidt erop dat er in het stelsel van de gewaarborgde kinderbijslag veel meer grote gezinnen zijn dan in het werknemersstelsel. Het onderlinge aandeel van de gewesten binnen het stelsel van de gewaarborgde kinderbijslag verschilt trouwens ook sterk van dat van het werknemersstelsel. Zo heeft het Vlaams Gewest binnen het werknemersstelsel een aandeel van 56,99 % tegenover slechts 28,22 % van de kinderen in het stelsel van de gewaarborgde kinderbijslag. Voor het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bedraagt het percentage respectievelijk 32,23 % en 10,78 % in het werknemersstelsel en 36,08 % en 35,70 % in het stelsel van de gewaarborgde. Er is dus een duidelijke 26

31 oververtegenwoordiging van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest binnen de gewaarborgde kinderbijslag. Tabel 1: Overzicht aantal kinderen volgens rang en leeftijd in het stelsel van de gewaarborgde kinderbijslag - december 2011 percentage Vlaams Gewest 4.971,-% 1ste rang ,72% 2de rang ,70% 3de rang en elk der volgende ,58%,-% 0-5 jaar ,32% 6-11 jaar ,05% jaar ,01% jaar 329 6,62% Waals Gewest 6.355,-% 1ste rang ,31% 2de rang ,38% 3de rang en elk der volgende ,31%,-% 0-5 jaar ,67% 6-11 jaar ,87% jaar ,49% jaar 507 7,98% Brussels Hoofdstedelijk Gewest 6.289,-% 1ste rang ,15% 2de rang ,49% 3de rang en elk der volgende ,35%,-% 0-5 jaar ,59% 6-11 jaar ,28% jaar ,15% jaar 628 9,97% TOTAAL ALLE EN

32 DEEL II: Evolutie van het aantal kinderen per arrondissement en gewest In dit deel zal de evolutie van het aantal rechtgevende kinderen tussen 2001 en 2011 besproken worden op basis van zowel de evolutie binnen de arrondissementen als tussen de gewesten. Op gewestelijk niveau is de beschikbare informatie gedetailleerder en bijgevolg komen ook de verschillen in de rangverdeling en de leeftijdsverdeling tussen de verschillende gewesten aan bod. 2.1 Evolutie van het aantal kinderen per arrondissement Algemeen waren er in het werknemersstelsel in België 4 8,83 % rechtgevende kinderen meer in 2011 dan in 2001 (gebaseerd op de geografische statistiek). Dit komt neer op een toename van rechtgevende kinderen. De relatieve toename is trouwens het sterkst in de stedelijke arrondissementen (zie tabel 3, p 30) 5. Op een totaal van 43 arrondissementen in België zijn er 4 arrondissementen (zie tabel 3, p.30) waarvan het aantal rechtgevende kinderen is gedaald tussen 2001 en Het betreft de arrondissementen: Virton, Maaseik, Ieper en Thuin. In een drietal arrondissementen is het aantal rechtgevende kinderen nauwelijks gewijzigd in vergelijking tot Het betreft de arrondissementen Tongeren, Bergen en Brugge. Daartegenover staan 16 arrondissementen die een meer dan gemiddelde toename (+ 8,83 %) van het aantal rechtgevende kinderen telden: Brussel, Eeklo, Borgworm, Oudenaarde, Mechelen, Aalst, Leuven, Halle-Vilvoorde, Sint-Niklaas, Neufchâteau, Aat, Hoei, Antwerpen, Gent, Dinant en Namen. In 20 arrondissementen ten slotte was de stijging gemiddeld of iets minder dan gemiddeld. De helft van de toename van het aantal rechtgevende kinderen concentreert zich binnen de 8 arrondissementen die in volgende tabel 1 zijn weergegeven. Dit terwijl de betreffende arrondissementen slechts een aandeel hebben van 29,26 % in het totaal aantal rechtgevende kinderen. 4 Exclusief de kinderen opgevoed buiten het Rijk die niet in de cijfers zijn opgenomen. 5 De evolutie van het aantal rechtgevende kinderen in zijn geheel kan trouwens geraadpleegd worden op het statistiekportaal van de RKW: 28

THEMA IV.3. Diabetes Mellitus

THEMA IV.3. Diabetes Mellitus THEMA IV.3. Diabetes Mellitus Selectiecriteria Voor deze selectie worden alle ziekenhuisverblijven weerhouden die beantwoorden aan de algemene selectiecriteria (cfr. Inleiding 2.4.a) en bovendien als hoofddiagnose

Nadere informatie

Total des attributaires sur base de prestations de travail - LIEU D'HABITATION

Total des attributaires sur base de prestations de travail - LIEU D'HABITATION ethodologische nota note methodologique - zie m voir II - 73 Total des attributaires sur base de prestations de travail - LIEU D'HABITATION Totaal aantal rechthebbenden op basis van arbeidsprestaties-

Nadere informatie

BAREMA VAN DE KINDERBIJSLAG

BAREMA VAN DE KINDERBIJSLAG BAREMA VAN DE KINDERBIJSLAG A. ALGEMENE KINDERBIJSLAGWET Schaal tegen spilindex 119,62 (Basis 2004 = 100) van toepassing op 01/07/2014 Aanpassingen: 1. Aanpassing van de grensbedragen voor de inkomsten

Nadere informatie

Barema. Kinderbijslag voor werknemers KINDERBIJSLAG

Barema. Kinderbijslag voor werknemers KINDERBIJSLAG Barema Kinderbijslag voor werknemers KINDERBIJSLAG 1. BASISBEDRAGEN 1.1 Premies Eénmalig KRAAMGELD 1 ste geboorte 1.223,11 2 de geboorte en elk der volgende 920,25 Elk kind uit een meerlingenzwangerschap

Nadere informatie

Barema. Kinderbijslag voor werknemers KINDERBIJSLAG

Barema. Kinderbijslag voor werknemers KINDERBIJSLAG Barema Kinderbijslag voor werknemers KINDERBIJSLAG 1. BASISBEDRAGEN 1.1 Premies Eénmalig KRAAMGELD 1ste geboorte 2de geboorte en elk der volgende Elk kind uit een meerlingenzwangerschap 1.223,11 920,25

Nadere informatie

THEMA V.3. INGREEP OP DE CORONAIREN

THEMA V.3. INGREEP OP DE CORONAIREN THEMA V.3. INGREEP OP DE CORONAIREN Selectiecriteria Naast de algemene selectiecriteria (cfr. Inleiding 2.4.a.) die steeds in het kader van deze publicatie gehanteerd worden, is het specifieke selectiecriterium

Nadere informatie

Bronnen. Symbolen en afkortingen

Bronnen. Symbolen en afkortingen - 1 - Bronnen Tot 1989 waren de gepubliceerde cijfers inzake het bevolkingsaantal gesteund op de gegevens uit het bevolkingsbestand, beheerd door CEVI. Deze gegevens werden ook aangegeven aan het Nationaal

Nadere informatie

Nationale Bank van België, Brussel.

Nationale Bank van België, Brussel. Nationale Bank van België, Brussel. Alle rechten voorbehouden. De volledige of gedeeltelijke verveelvoudiging van deze brochure voor educatieve en niet-commerciële doeleinden is toegestaan mits bronvermelding.

Nadere informatie

Aandeel van de gerechtigden op wachten overbruggingsuitkeringen. volledige werkloosheid - analyse volgens arrondissement

Aandeel van de gerechtigden op wachten overbruggingsuitkeringen. volledige werkloosheid - analyse volgens arrondissement Aandeel van de gerechtigden op wachten overbruggingsuitkeringen in de volledige werkloosheid - analyse volgens arrondissement Inleiding In ons recent onderzoek betreffende de gerechtigden op wacht- en

Nadere informatie

1. BELANGRIJKSTE ONTWIKKELINGEN IN 2005... 1 2. STATISTIEKEN

1. BELANGRIJKSTE ONTWIKKELINGEN IN 2005... 1 2. STATISTIEKEN INHOUDSTAFEL. BELANGRIJKSTE ONTWIKKELINGEN IN 2005... 2. STATISTIEKEN 2. SYNTHESE 2.. Aantal geregistreerde personen en contracten... 6 2..2 Jaarlijkse evolutie van het aantal geregistreerde personen en

Nadere informatie

Vastgoed is een bron van een kapitaalstroom met een jaarlijks debiet van vermoedelijk omtrent 1/3 BBP Vastgoed is zowel voor particulieren als voor

Vastgoed is een bron van een kapitaalstroom met een jaarlijks debiet van vermoedelijk omtrent 1/3 BBP Vastgoed is zowel voor particulieren als voor Vastgoed is een bron van een kapitaalstroom met een jaarlijks debiet van vermoedelijk omtrent 1/3 BBP Vastgoed is zowel voor particulieren als voor bedrijven vaak de grootste financiële investering ooit

Nadere informatie

Nr. Situatie Recht op toeslag voor eenoudergezinnen

Nr. Situatie Recht op toeslag voor eenoudergezinnen Programmawet (1) van 27 april 2007 - Maatregelen voor de eenoudergezinnen - Voorbeelden Eenoudergezinnen die enkel de gewone schaal ontvangen: specifieke toeslag van 20 EUR 1. Een koppel gaat gescheiden

Nadere informatie

FOCUS 2009-2. De maandelijkse kinderbijslag per kind in het kinderbijslagstelsel voor werknemers. Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers

FOCUS 2009-2. De maandelijkse kinderbijslag per kind in het kinderbijslagstelsel voor werknemers. Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers FOCUS 2009-2 De maandelijkse kinderbijslag per kind in het kinderbijslagstelsel voor werknemers Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers Trierstraat 70 1000 Brussel Tel.: 02-237 26 46 Fax: 02-237

Nadere informatie

DEMOGRAFISCHE EN FINANCIËLE STATISTIEKEN TWEEDE HALFJAAR 2010

DEMOGRAFISCHE EN FINANCIËLE STATISTIEKEN TWEEDE HALFJAAR 2010 Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers DEMOGRAFISCHE EN FINANCIËLE STATISTIEKEN TWEEDE HALFJAAR 2010 HALFJAARLIJKSE STATISTIEKEN NR 142 Verantwoordelijk uitgever: Rijksdienst voor Kinderbijslag

Nadere informatie

Instituut voor de nationale rekeningen. Regionale rekeningen

Instituut voor de nationale rekeningen. Regionale rekeningen Instituut voor de nationale rekeningen Regionale rekeningen 2004-2007 Inhoud van de publicatie Deze publicatie bevat gegevens betreffende de aggregaten per bedrijfstak en de inkomensrekeningen van de huishoudens

Nadere informatie

Toevlucht tot de spoeddienst van een ziekenhuis: exploratie van de gegevens van CM

Toevlucht tot de spoeddienst van een ziekenhuis: exploratie van de gegevens van CM Gezondheidszorgconsumptie Toevlucht tot de spoeddienst van een ziekenhuis: exploratie van de gegevens van CM Hervé Avalosse, Agnès Chapelle, Fabienne van Sloten - departement O&O Samenvatting In België

Nadere informatie

Nr Trein Vertrek Bestemming Uur Status 7970 Aalst Burst 5:31 geschrapt 7972 Aalst Burst 6:20 geschrapt 8978 Aalst Burst 19:14 geschrapt 7076 (4)

Nr Trein Vertrek Bestemming Uur Status 7970 Aalst Burst 5:31 geschrapt 7972 Aalst Burst 6:20 geschrapt 8978 Aalst Burst 19:14 geschrapt 7076 (4) Nr Trein Vertrek Bestemming Uur Status 7970 Aalst Burst 5:31 geschrapt 7972 Aalst Burst 6:20 geschrapt 8978 Aalst Burst 19:14 geschrapt 7076 (4) Aalst Gent-Sint-Pieters 12:30 behouden 8677 Aarlen Athus

Nadere informatie

Gezinsbijslag in 15 vragen

Gezinsbijslag in 15 vragen Gezinsbijslag in 15 vragen 1. Wat is gezinsbijslag? Gezinsbijslag omvat: - het kraamgeld dat eenmalig wordt uitbetaald bij de geboorte - de adoptiepremie die eenmaal wordt uitbetaald bij de adoptie - de

Nadere informatie

ctiva Het ACTIVA-plan (de werkkaart) Wat is het ACTIVA-plan?

ctiva Het ACTIVA-plan (de werkkaart) Wat is het ACTIVA-plan? activa Het ACTIVA-plan (de werkkaart) ctiva februari 2008 Wat is het ACTIVA-plan? De overheid doet er alles aan om mensen (terug) aan het werk te krijgen. Een belangrijk wapen in die strijd is het ACTIVA-plan.

Nadere informatie

De statistiek per kinderbijslagfonds

De statistiek per kinderbijslagfonds De statistiek per kinderbijslagfonds Jaar 2013 Verantwoordelijke uitgever: Federaal Agentschap voor de Kinderbijslag (FAMIFED) Voor alle inlichtingen kunt u terecht bij: FAMIFED Departement Ondersteuning

Nadere informatie

Betreft: Toepassing van artikel 44bis KBW ingeval van plaatsing van het kind met een beschermd recht

Betreft: Toepassing van artikel 44bis KBW ingeval van plaatsing van het kind met een beschermd recht Trierstraat 70 B-1000 Brussel dienst Controle Afzender RKW Trierstraat 70 B-1000 Brussel datum 21.12.2012 uw ref. contact Peter Savat Guy Tillieux sociaal inspecteurs telefoon 02-237 21 07 02-237 23 60

Nadere informatie

TEXTIEL EN KUNSTSTOFFEN IN WEST VLAANDEREN

TEXTIEL EN KUNSTSTOFFEN IN WEST VLAANDEREN Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij West-Vlaanderen Koning Leopold III-laan 66, 8200 Brugge T 050 40 31 66 F 050 71 94 06 E info@pomwvl.be KBO nummer: 0881.702.779 _ www.pomwvl.be TEXTIEL EN KUNSTSTOFFEN

Nadere informatie

FOCUS op. loopbaanonderbreking in het kader van het verlof voor medische bijstand

FOCUS op. loopbaanonderbreking in het kader van het verlof voor medische bijstand FOCUS op loopbaanonderbreking in het kader van het verlof voor medische bijstand Dankzij een loopbaanonderbreking in het tijd doorbrengen aan de zijde van een ernstig ziek gezins- of familielid. systeem.

Nadere informatie

DEMOGRAFISCH VERSLAG - 2003 -

DEMOGRAFISCH VERSLAG - 2003 - RKW KINDERBIJSLAG VOOR WERKNEMERS GEWAARBORGDE GEZINSBIJSLAG DEMOGRAFISCH VERSLAG - 2003 - STATISTISCHE REEKSEN 1993-2003 Uitgave 2004 Verantwoordelijke uitgever: Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers

Nadere informatie

DE KINDERBIJSLAG IN DE OVERHEIDSSECTOR. Tellingen 2007. Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers Trierstraat 70-1000 BRUSSEL

DE KINDERBIJSLAG IN DE OVERHEIDSSECTOR. Tellingen 2007. Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers Trierstraat 70-1000 BRUSSEL DE KINDERBIJSLAG IN DE OVERHEIDSSECTOR Tellingen 2007 Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers Trierstraat 70-1000 BRUSSEL Verantwoordelijke uitgever: Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers

Nadere informatie

FOCUS 2013-1. De kinderbijslag voor kinderen met een aandoening: tien jaar na de hervorming. Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers

FOCUS 2013-1. De kinderbijslag voor kinderen met een aandoening: tien jaar na de hervorming. Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers FOCUS 2013-1 De kinderbijslag voor kinderen met een aandoening: tien jaar na de hervorming Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers Trierstraat 70 1000 Brussel Tel.: 02-237 26 51 E-mail: research@rkw-onafts.fgov.be

Nadere informatie

1. Op welke manier wordt deze samenwerking tussen steden/gemeenten, de VDAB en de bouwsector concreet ingevuld?

1. Op welke manier wordt deze samenwerking tussen steden/gemeenten, de VDAB en de bouwsector concreet ingevuld? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 420 van JAN HOFKENS datum: 6 maart 2015 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT VDAB - Samenwerkingsverband BouwKan met bouwsector De bestaande

Nadere informatie

Statistieken. Centrale voor kredieten aan particulieren - 2006

Statistieken. Centrale voor kredieten aan particulieren - 2006 Statistieken Centrale voor kredieten aan particulieren - 2006 Nationale Bank van België, Brussel. Alle rechten voorbehouden. De volledige of gedeeltelijke verveelvoudiging van deze brochure voor educatieve

Nadere informatie

CIRCULAIRE. Sociale uitkeringen Bedragen per 1 januari 2014

CIRCULAIRE. Sociale uitkeringen Bedragen per 1 januari 2014 Anneleen Bettens Adjunct-adviseur Competentiecentrum Werk & Sociale Zekerheid T +32 2 515 09 27 F +32 2 515 09 13 ab@vbo-feb.be CIRCULAIRE Sociale uitkeringen Bedragen per 1 januari 2014 19 februari 2014

Nadere informatie

Drie recepten om een keuze te maken

Drie recepten om een keuze te maken Drie recepten om een keuze te maken uit het nationaal aanbod affichage 2 m² PTOC, de expert in out-of-home media of buitenreclame die werkt voor Space, heeft net een studie afgerond over het brede universum

Nadere informatie

1. Kan de minister een overzicht geven van alle organisatoren van time-outbegeleiding per arrondissement?

1. Kan de minister een overzicht geven van alle organisatoren van time-outbegeleiding per arrondissement? VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN PASCAL SMET VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL Vraag nr. 184 van 29 november 2011 van KATHLEEN HELSEN Time-outprojecten - Stand van zaken

Nadere informatie

CIRCULAIRE. Sociale uitkeringen Bedragen per 1 januari 2013 S.2013/004 AB/LP/S.5000 CI13-004N.AB. 11 januari 2013. Samenvatting

CIRCULAIRE. Sociale uitkeringen Bedragen per 1 januari 2013 S.2013/004 AB/LP/S.5000 CI13-004N.AB. 11 januari 2013. Samenvatting Anneleen Bettens Adjunct-adviseur AB/LP/S.5000 CI13-004N.AB CIRCULAIRE Sociale uitkeringen Bedragen per 1 januari 2013 11 januari 2013 Samenvatting Sedert 1 december 2012 is het bedrag van bepaalde socialezekerheidsuitkeringen

Nadere informatie

Loopbaanvoorwaarde. Minimunleeftijd. Uitzonderingen lange loopbanen

Loopbaanvoorwaarde. Minimunleeftijd. Uitzonderingen lange loopbanen je rechten op zak Wettelijk pensioen Voor de meeste Belgen op pensioenleeftijd is en blijft het wettelijk pensioen de enige bron van inkomsten. Dit is gebaseerd op de solidariteit tussen de generaties:

Nadere informatie

EVALUATIE VAN 1 JAAR SALDUZ- WET

EVALUATIE VAN 1 JAAR SALDUZ- WET EVALUATIE VAN 1 JAAR SALDUZ- WET Kwantitatief luik Studiedag «t Salduz beter gaan?! Hoe de toekomstige EU-richtlijnen implementeren in onze regelgeving?» DSB Marie FRANSSENS 27 maart 2013 Inleiding kwantitatief

Nadere informatie

NATIONALE BANK VAN BELGIE

NATIONALE BANK VAN BELGIE NATIONALE BANK VAN BELGIE DECEMBER 2002 CENTRALE VOOR KREDIETEN AAN PARTICULIEREN INHOUDSTAFEL. BELANGRIJKSTE ONTWIKKELINGEN IN 2002... 2. STATISTIEKEN 2. SYNTHESE 2.. Aantal geregistreerde personen en...

Nadere informatie

NATIONALE BANK VAN BELGIE

NATIONALE BANK VAN BELGIE NATIONALE BANK VAN BELGIE Bijgewerkte gegevens op 30/06/200 DECEMBER 2000 CENTRALE VOOR KREDIETEN AAN PARTICULIEREN INHOUDSTAFEL. BELANGRIJKSTE ONTWIKKELINGEN IN 2000... 2. STATISTIEKEN 2. SYNTHESE 2..

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 25 juni 2013

PERSBERICHT Brussel, 25 juni 2013 PERSBERICHT Brussel, 25 juni 2013 Meer 55-plussers aan het werk Arbeidsmarktcijfers eerste kwartaal 2013 66,7% van de 20- tot 64-jarigen is aan het werk. Dat percentage daalt licht in vergelijking met

Nadere informatie

Demografie van ondernemingen

Demografie van ondernemingen Demografie van ondernemingen Fabienne Verduyn Inleiding In dit artikel worden de demografische ontwikkelingen van de Belgische ondernemingen geanalyseerd voor de periode 2001 tot en met. Net zoals in de

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 22 oktober 2014

PERSBERICHT Brussel, 22 oktober 2014 PERSBERICHT Brussel, 22 oktober 2014 Census 2011, een volkstelling voor de eenentwintigste eeuw Een schat aan gegevens over leven, werk en wonen in België 11.000.638 inwoners, gemiddeld 40,8 jaar oud en

Nadere informatie

Bevolking en huishoudens. Huwelijken en echtscheidingen

Bevolking en huishoudens. Huwelijken en echtscheidingen evolking en huishoudens uwelijken en echtscheidingen e Algemene irectie Statistiek en conomische nformatie biedt onpartijdige statistische informatie. e informatie wordt conform de wet verspreid, meer

Nadere informatie

1.1 Aantal levend geborenen dat bij geboorte woont in het Vlaamse Gewest sinds 2001

1.1 Aantal levend geborenen dat bij geboorte woont in het Vlaamse Gewest sinds 2001 Bijlage bij het persbericht dd. 08/06/15: 1 Vrouwen krijgen hun kinderen in toenemende mate na hun dertigste verjaardag 1. Het geboortecijfer volgens Kind en Gezin 67 875 geboorten in 2014, daling van

Nadere informatie

De administrateur-generaal

De administrateur-generaal Trierstraat 70 B-1000 Brussel De administrateur-generaal Afzender RKW Trierstraat 70 B-1000 Brussel datum 18.12.2009 uw ref. contact Hugo Bogaert adviseur telefoon 02-237 23 61 02-237 21 11 Betreft: Artikel

Nadere informatie

Wat is de weerslag van tijdskrediet op mijn pensioen? Welke regels gelden voor tijdskrediet? Bijvoorbeeld: Je zit in halftijds tijdskrediet vanaf je

Wat is de weerslag van tijdskrediet op mijn pensioen? Welke regels gelden voor tijdskrediet? Bijvoorbeeld: Je zit in halftijds tijdskrediet vanaf je je rechten op zak Tijdskrediet Tijdskrediet is een individueel recht om je loopbaan te onderbreken, je prestaties gedurende je loopbaan te verminderen. Dit recht garandeert je dat je achteraf terug aan

Nadere informatie

Gezinsbijslag (schaal van kracht vanaf 1 mei (maandelijkse bedragen in EUR)

Gezinsbijslag (schaal van kracht vanaf 1 mei (maandelijkse bedragen in EUR) Gezinsbijslag (schaal van kracht vanaf 1 mei (maandelijkse bedragen in EUR) I. Samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders 1. Gewone kinderbijslag (artikel 40) eerste kind 86,77

Nadere informatie

rijksdienst voor sociale zekerheid

rijksdienst voor sociale zekerheid rijksdienst voor sociale zekerheid Aangegeven bijdragen bij de RSZ met betrekking tot 2012 rijksdienst voor sociale zekerheid Openbare instelling voor Sociale zekerheid Aangegeven bijdragen bij de RSZ

Nadere informatie

Lijn 4 : Antwerpen-Centraal - Noorderkempen

Lijn 4 : Antwerpen-Centraal - Noorderkempen Lijn : Antwerpen-Centraal - Noorderkempen Stations en haltes: Antwerpen-Centraal Antwerpen-Luchtbal Noorderkempen Dienstregelingen geldig vanaf 13.12.2015 Uitgave 01.12.2015 De Panne Veurne Poperinge ROOSENDAAL

Nadere informatie

Zwartwerk echt voordelig? PC 124

Zwartwerk echt voordelig? PC 124 Zwartwerk echt voordelig? PC 124 Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat 31-1040 Brussel T 02 285 02 11 acvbie@acv-csc.be www.acvbie.be December 2011 In het zwart betaald worden......echt

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 20 december 2013

PERSBERICHT Brussel, 20 december 2013 PERSBERICHT Brussel, 20 december 2013 Werkgelegenheid stabiel, werkloosheid opnieuw in stijgende lijn Arbeidsmarktcijfers derde kwartaal 2013 Na het licht herstel van de arbeidsmarkt in het tweede kwartaal

Nadere informatie

Het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (vroegere brugpensioen)

Het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (vroegere brugpensioen) je rechten op zak Het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (vroegere brugpensioen) Sinds 1 januari 2012 werd het zogenaamde brugpensioen vervangen door het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag.

Nadere informatie

De honden en katten van de Belgen

De honden en katten van de Belgen ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 13 juli 2010 De honden en katten van de Belgen Enkele conclusies Ons land telde in 2008 1.167.000 honden en 1.974.000 katten; In vergelijking

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over de toepassing van het gewijzigde artikel 48 KBW en de toepassing van de 240-uren norm

Vragen en antwoorden over de toepassing van het gewijzigde artikel 48 KBW en de toepassing van de 240-uren norm Vragen en antwoorden over de toepassing van het gewijzigde artikel 48 KBW en de toepassing van de 240-uren norm Ontstaan van een recht in de werknemersregeling als gevolg van een wijziging in de socio-professionele

Nadere informatie

Nieuwe uitkeringen vanaf 1 mei 2011

Nieuwe uitkeringen vanaf 1 mei 2011 Nieuwe uitkeringen vanaf 1 mei 2011 Door de overschrijding van de index worden de bedragen van de sociale uitkeringen opnieuw aangepast. De bedragen zijn geldig vanaf 1 mei 2011. 1. KINDERBIJSLAGEN Gewone

Nadere informatie

De recente evolutie van de vruchtbaarheid in het Vlaamse Gewest: 2012-2013

De recente evolutie van de vruchtbaarheid in het Vlaamse Gewest: 2012-2013 Centrum voor Sociologisch Onderzoek Family & Population Studies De recente evolutie van de vruchtbaarheid in het Vlaamse Gewest: 2012-2013 Jan Van Bavel & Yolien De Hauw (11 Juni 2014) KU Leuven - Centrum

Nadere informatie

Meer weten over kinderbijslagen

Meer weten over kinderbijslagen Troonstraat 125-1050 Brussel Tel. 02 507 89 37 - studiedienst@gezinsbond.be Meer weten over kinderbijslagen 1. Waarvoor dient de kinderbijslag? De kinderbijslag is een tussenkomst van de overheid om deels

Nadere informatie

Bevolking en huishoudens. Huwelijken en echtscheidingen

Bevolking en huishoudens. Huwelijken en echtscheidingen evolking en huishoudens uwelijken en echtscheidingen e Algemene irectie Statistiek en conomische nformatie biedt onpartijdige statistische informatie. e informatie wordt conform de wet verspreid, meer

Nadere informatie

De honden en katten van de Belgen

De honden en katten van de Belgen ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 31 juli 2007 De honden en katten van de Belgen Highlights Ons land telde in 2004 1.064.000 honden en 1.954.000 katten; In vergelijking

Nadere informatie

Kinderarmoede, de erosie van de kinderbijslagen en de staatshervorming

Kinderarmoede, de erosie van de kinderbijslagen en de staatshervorming Kinderarmoede, de erosie van de kinderbijslagen en de staatshervorming Bea Cantillon, Universiteit Antwerpen, Centrum voor Sociaal Beleid Herman Deleeck De evolutie van de kinderarmoede Functies en belang

Nadere informatie

Aanvraag tijdskrediet eindeloopbaan

Aanvraag tijdskrediet eindeloopbaan Aanvraag tijdskrediet eindeloopbaan U wilt uw prestaties verminderen tot een 1/2-tijdse betrekking of met 1/5 tot aan de pensioenleeftijd in de privésector. Met dit formulier kunt u: - een 1/2-tijds of

Nadere informatie

Leefkwaliteit in steden

Leefkwaliteit in steden Sandrine Bouhy en Christophe Rossini Enquête Leefkwaliteit in steden Vlaanderen boven In welke steden is het goed wonen en waarom? Niemand kan die vraag beter beantwoorden dan de inwoners zelf. Wij lieten

Nadere informatie

Kansarmoede-profiel Westhoek

Kansarmoede-profiel Westhoek 1. Kansarmoede-profiel uit de Regionale Omgevingsanalyse: De Westhoek omvat alle gemeenten van de arrondissementen Diksmuide, Ieper (uitgezonderd Wervik) en Veurne (uitgezonderd de 3 kustgemeenten). Index

Nadere informatie

Aanvraag om uitkeringen loopbaanonderbreking

Aanvraag om uitkeringen loopbaanonderbreking Aanvraag om uitkeringen loopbaanonderbreking U wilt uw loopbaan gedeeltelijk of volledig onderbreken en daarbij een financiële tussenkomst van de RVA ontvangen. Met dit formulier kunt u onderbrekingsuitkeringen

Nadere informatie

Grafische sector West-Vlaanderen Werkt 2, 2009

Grafische sector West-Vlaanderen Werkt 2, 2009 Grafische sector West-Vlaanderen Werkt 2, 2009 De grafische sector in West-Vlaanderen Foto: : Febelgra Jens Vannieuwenhuyse sociaaleconomisch beleid, WES De grafische sector is zeer divers. Grafische bedrijven

Nadere informatie

Achtergrondcijfers WELZIJNSZORG VZW HUIDEVETTERSSTRAAT 165 1000 BRUSSEL 02 502 55 75 WWW.WELZIJNSZORG.BE INFO@WELZIJNSZORG.BE

Achtergrondcijfers WELZIJNSZORG VZW HUIDEVETTERSSTRAAT 165 1000 BRUSSEL 02 502 55 75 WWW.WELZIJNSZORG.BE INFO@WELZIJNSZORG.BE Achtergrondcijfers WELZIJNSZORG VZW HUIDEVETTERSSTRAAT 165 1000 BRUSSEL 02 502 55 75 WWW.WELZIJNSZORG.BE INFO@WELZIJNSZORG.BE NATIONAAL SECRETARIAAT Huidevettersstraat 165 1000 Brussel T 02 502 55 75 F

Nadere informatie

Omgevingsanalyse Oostende Ifv nieuwe locatie kinderdagverblijf In opdracht van CM Oostende

Omgevingsanalyse Oostende Ifv nieuwe locatie kinderdagverblijf In opdracht van CM Oostende Omgevingsanalyse Oostende Ifv nieuwe locatie kinderdagverblijf In opdracht van CM Oostende 1 Inleiding In deze analyse worden een aantal cijfers meegegeven die van belang kunnen zijn in het kader van de

Nadere informatie

Bekijk de foto s. Kruis bij elke zin het juiste hokje aan (links of rechts). Dit speelgoed bestond nog niet toen mijn grootouders kind waren.

Bekijk de foto s. Kruis bij elke zin het juiste hokje aan (links of rechts). Dit speelgoed bestond nog niet toen mijn grootouders kind waren. Les Kan ik nog spelen? Naam: Speelgoed door de jaren heen Bekijk de foto s. Kruis bij elke zin het juiste hokje aan (links of rechts). Dit speelgoed bestond nog niet toen mijn grootouders kind waren. Dit

Nadere informatie

arrondissement Oudenaarde Knelpunten en signalen Ontbijtvergadering regiomandatarissen 24 juni 11 Gastenverblijf Steenhuyse, Oudenaarde

arrondissement Oudenaarde Knelpunten en signalen Ontbijtvergadering regiomandatarissen 24 juni 11 Gastenverblijf Steenhuyse, Oudenaarde WELZIJN & GEZONDHEID arrondissement Oudenaarde Knelpunten en signalen 2010 Ontbijtvergadering regiomandatarissen 24 juni 11 Gastenverblijf Steenhuyse, Oudenaarde Een initiatief van het RWO arr. Oudenaarde

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van het Centrum voor Sociaal Beleid van de Universiteit Antwerpen van 11 juni 2007;

Gelet op de aanvraag van het Centrum voor Sociaal Beleid van de Universiteit Antwerpen van 11 juni 2007; SCSZ/07/112 1 BERAADSLAGING NR. 07/035 VAN 3 JULI 2007, GEWIJZIGD OP 2 OKTOBER 2007, MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR DE KRUISPUNTBANK VAN DE SOCIALE ZEKERHEID AAN HET CENTRUM

Nadere informatie

een zeer lage prijs (bron FOD Economie). 1 De grote stijging zou te wijten zijn aan de verkoop van een zeer groot perceel/groot aantal percelen aan

een zeer lage prijs (bron FOD Economie). 1 De grote stijging zou te wijten zijn aan de verkoop van een zeer groot perceel/groot aantal percelen aan De statistieken over de vastgoedprijzen zijn gebaseerd op gegevens afkomstig van het Kadaster van de FOD Financiën en betreffen de verkopen die onderworpen zijn aan het stelsel van registratierechten.

Nadere informatie

Aanvraag om uitkeringen loopbaanonderbreking: - ouderschapsverlof - medische bijstand - palliatief verlof

Aanvraag om uitkeringen loopbaanonderbreking: - ouderschapsverlof - medische bijstand - palliatief verlof Aanvraag om uitkeringen loopbaanonderbreking: - ouderschapsverlof - medische bijstand - palliatief verlof U wilt uw loopbaan gedeeltelijk of volledig onderbreken: - om meer tijd door te brengen met uw

Nadere informatie

Verdere evolutie van de geharmoniseerde werkloosheid in ruime zin

Verdere evolutie van de geharmoniseerde werkloosheid in ruime zin Verdere evolutie van de geharmoniseerde werkloosheid in ruime zin ruime zin in België, Duitsland, Frankrijk en Nederland in 2014 Directie Statistieken, Begroting en Studies stat@rva.be Inhoudstafel: 1

Nadere informatie

ENQUETE INZAKE HET GEBRUIK VAN KINDEROPVANG VOOR KINDEREN JONGER DAN 3 JAAR NAJAAR 2002

ENQUETE INZAKE HET GEBRUIK VAN KINDEROPVANG VOOR KINDEREN JONGER DAN 3 JAAR NAJAAR 2002 ENQUETE INZAKE HET GEBRUIK VAN KINDEROPVANG VOOR KINDEREN JONGER DAN 3 JAAR NAJAAR 2002 Kind en Gezin Hallepoortlaan 27 1060 Brussel 02/533.14.11 Wettelijk Depot 2003/4112/3 Mei 2003 Cynthia Bettens Bea

Nadere informatie

Deel I Verplicht aan de cliënt te verstrekken informatie 1

Deel I Verplicht aan de cliënt te verstrekken informatie 1 Deel I Verplicht aan de cliënt te verstrekken informatie 1 1. Uw advocaat en zijn kantoor U vertrouwt u dossier toe aan mr. Liesbet JACOBS Mr. JACOBS is advocaat in België en is ingeschreven aan de balie

Nadere informatie

U wilt daarbij een financiële tussenkomst van de RVA ontvangen. Met dit formulier kunt u de onderbrekingsuitkeringen aanvragen.

U wilt daarbij een financiële tussenkomst van de RVA ontvangen. Met dit formulier kunt u de onderbrekingsuitkeringen aanvragen. Aanvraag om uitkeringen loopbaanonderbreking: - ouderschapsverlof - medische bijstand - palliatief verlof voor de personeelsleden van de autonome overheidsbedrijven U wilt uw loopbaan gedeeltelijk of volledig

Nadere informatie

Tweede pensioenpijler chemie. 27 vragen en antwoorden

Tweede pensioenpijler chemie. 27 vragen en antwoorden Tweede pensioenpijler chemie 27 vragen en antwoorden Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat 31-1040 Brussel T 02 285 02 11 acvbie@acv-csc.be www.acvbie.be November 2012 Tweede pensioenpijler

Nadere informatie

Voordelen Fonds Bestaanszekerheid Bouw PC 124

Voordelen Fonds Bestaanszekerheid Bouw PC 124 Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat 31-1040 Brussel T 02 285 02 11 acvbie@acv csc.be www.acvbie.be September 2015 Voordelen Fonds Bestaanszekerheid Bouw PC 124 Inhoudstafel 1. Legitimatiekaart

Nadere informatie

Veldslagen in Vlaanderen vóór WO I

Veldslagen in Vlaanderen vóór WO I Veldslagen in Vlaanderen vóór WO I Provincie Jaar Naam van de veldslag Stad/ Gemeente Periode Oorlog0 Antwerpen 1007 Antwerpen Antwerpen vroege Middeleeuwen 1057 Antwerpen Antwerpen vroege Middeleeuwen

Nadere informatie

Mobiliteit Bouw. Verplaatsingskosten & mobiliteitsvergoeding

Mobiliteit Bouw. Verplaatsingskosten & mobiliteitsvergoeding Mobiliteit Bouw Verplaatsingskosten & mobiliteitsvergoeding Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat 31-1040 Brussel T 02 285 02 11 acvbie@acv-csc.be www.acvbie.be Februari 2015 Hoeveel

Nadere informatie

Vraag nr. 67 van 8 februari 2001 van de heer ROLAND VAN GOETHEM. VIZO-opleidingen Aantal cursisten

Vraag nr. 67 van 8 februari 2001 van de heer ROLAND VAN GOETHEM. VIZO-opleidingen Aantal cursisten Vraag nr. 67 van 8 februari 2001 van de heer ROLAND VAN GOETHEM VIZO-opleidingen Aantal cursisten Uit het activiteitenverslag 1999 van het V I Z O (Vlaams Instituut voor het Zelfstandig Ondernemen) blijkt

Nadere informatie

Vraag nr. 351 van 26 februari 2013 van PAUL DELVA

Vraag nr. 351 van 26 februari 2013 van PAUL DELVA VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN PASCAL SMET VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL Vraag nr. 351 van 26 februari 2013 van PAUL DELVA Nederlandstalig onderwijs Brussel Capaciteit

Nadere informatie

Gids voor reizigers met beperkte mobiliteit

Gids voor reizigers met beperkte mobiliteit Gids voor reizigers met beperkte mobiliteit Geldig vanaf 14/06/2010 Bestemming beter NMBS Mobility Beste klant, Wij stellen alles in het werk om de toegankelijkheid van de stations en de treinen permanent

Nadere informatie

De recente evolutie van de vruchtbaarheid in het Vlaamse Gewest: 2013-2014

De recente evolutie van de vruchtbaarheid in het Vlaamse Gewest: 2013-2014 Centrum voor Sociologisch Onderzoek Family & Population Studies De recente evolutie van de vruchtbaarheid in het Vlaamse Gewest: 2013-2014 Jan Van Bavel & Eli Nomes (20 Mei 2015) KU Leuven - Centrum voor

Nadere informatie

Deel I Verplicht aan de cliënt te verstrekken informatie 1

Deel I Verplicht aan de cliënt te verstrekken informatie 1 Deel I Verplicht aan de cliënt te verstrekken informatie 1 1. Uw advocaat en zijn kantoor U vertrouwt u dossier toe aan mr. 2. Mr. 3 is [advocaat] 4 in [België] 5, en is ingeschreven aan de balie van [

Nadere informatie

Notarisbarometer Vastgoed - familie - vennootschappen

Notarisbarometer Vastgoed - familie - vennootschappen Verantwoordelijke uitgever: Erik Van Tricht, Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat, Bergstraat, 30-34 - 1000 Brussel Notarisbarometer Vastgoed - familie - vennootschappen VASTGOEDACTIVITEIT

Nadere informatie

MEMO BEDRIJF IN FALING WAT NU?

MEMO BEDRIJF IN FALING WAT NU? MEMO BEDRIJF IN FALING WAT NU? INHOUDSTAFEL BEDRIJF IN FALING. WAT NU? 5 Wat moet je doen? 5 Wat moet je meebrengen? 6 Wat gebeurt er na het opmaken van de schuldvordering? 7 Waarvoor komt het Fonds Sluiting

Nadere informatie

VERKIEZING VAN HET EUROPESE PARLEMENT VAN 13 JUNI 2004. Verklaring van bewilliging in kandidaatstelling. 1... 2... 3...

VERKIEZING VAN HET EUROPESE PARLEMENT VAN 13 JUNI 2004. Verklaring van bewilliging in kandidaatstelling. 1... 2... 3... FORMULIER C/13 Nederlandse kiescollege VERKIEZING VAN HET EUROPESE PARLEMENT VAN 13 JUNI 2004 Verklaring van bewilliging in kandidaatstelling. Wij, ondergetekenden, kandidaten voorgedragen voor het Europese

Nadere informatie

II/C/996/111 - bijlage 2 Aanknopingsfactoren voor het aanrekenen van de betaalde gezinsbijslag aan de deelstaten 1. Doelstellingen Aan elk kind een regiocode 1 toekennen om zodoende: de betaalde gezinsbijslag

Nadere informatie

Aanvraag tijdskrediet 1/5

Aanvraag tijdskrediet 1/5 Aanvraag tijdskrediet 1/5 U wilt in de privésector uw prestaties verminderen met 1/5. Met dit formulier kunt u: - een 1/5-tijds tijdskrediet zonder motief en met uitkeringen aanvragen. U hebt over uw hele

Nadere informatie

Notarisbarometer Vastgoed - familie - vennootschappen Juli - september 2015

Notarisbarometer Vastgoed - familie - vennootschappen Juli - september 2015 Notarisbarometer Vastgoed - familie - vennootschappen Juli - september 2015 n 26 T/3 www.notaris.be VASTGOEDACTIVITEIT IN BELGIË 99,8 101 102,1 102,6 106,4 106,8 101,7 103,4 105,9 94,1 94,9 102,8 98,9

Nadere informatie

Met dit formulier kunt u als u met uw gezin in België woont een VOORLOPIGE toeslag op de kinderbijslag aanvragen als:

Met dit formulier kunt u als u met uw gezin in België woont een VOORLOPIGE toeslag op de kinderbijslag aanvragen als: Mevrouw Mijnheer Met dit formulier kunt u als u met uw gezin in België woont een toeslag op de kinderbijslag aanvragen als: - Langdurig werkloze (tenminste 6 maanden) - Zieke (tenminste 6 maanden) - Bruggepensioneerde

Nadere informatie

«Bestaat er een verband tussen de leeftijd van de werkloze en de werkloosheidsduur?» (2 de deel)

«Bestaat er een verband tussen de leeftijd van de werkloze en de werkloosheidsduur?» (2 de deel) «Bestaat er een verband tussen de leeftijd van de werkloze en de werkloosheidsduur?» (2 de deel) Tweede deel In de vorige Stat info ging de studie globaal (ttz. alle statuten bijeengevoegd) over het verband

Nadere informatie

Aanvullend pensioen bouw PC 124

Aanvullend pensioen bouw PC 124 Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat 31-1040 Brussel T 02 285 02 11 acvbie@acv-csc.be www.acvbie.be November 2012 Aanvullend pensioen bouw PC 124 Inhoudstafel 1. Inleiding 2. Wie

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in april 2015

De arbeidsmarkt in april 2015 De arbeidsmarkt in april 2015 Datum: 12 mei 2015 Van: Stad Antwerpen Ondernemen & stadsmarketing Business en innovatie Betreft: Arbeidsmarktfiche april 2015 In deze arbeidsmarktfiche zien we 1. dat Antwerpen

Nadere informatie

Resultaten van de socioeconomische. Valérie Gilbert Virginie Vaes FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

Resultaten van de socioeconomische. Valérie Gilbert Virginie Vaes FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg Resultaten van de socioeconomische monitoring Valérie Gilbert Virginie Vaes FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg ORIGINE EN MIGRATIEACHTERGROND CONCEPTEN 2 Origine Identificatie van personen

Nadere informatie

Trendbarometer hotels 2012 Finaal rapport

Trendbarometer hotels 2012 Finaal rapport Trendbarometer hotels 2012 Finaal rapport Trendbarometer hotels 2012 Inlichtingen Dagmar.Germonprez@toerismevlaanderen.be Tel +32 (0)2 504 25 15 Verantwoordelijke uitgever: Peter De Wilde - Toerisme Vlaanderen

Nadere informatie

Vragen over uw pensioen? Loop langs bij een pensioenpunt. Er is zeker een Pensioenpunt in uw buurt!

Vragen over uw pensioen? Loop langs bij een pensioenpunt. Er is zeker een Pensioenpunt in uw buurt! Vragen over uw pensioen? Loop langs bij een pensioenpunt. In België waren er voor werknemers, zelfstandigen en ambtenaren elk een aparte pensioeninstelling. Werkte u tijdens uw loopbaan in meerdere stelsels,

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in november 2015

De arbeidsmarkt in november 2015 De arbeidsmarkt in november 2015 Datum: 7 december 2015 Van: Stad Antwerpen Ondernemen en Stadsmarketing Business en innovatie Betreft: Arbeidsmarktfiche november 2015 In deze arbeidsmarktfiche zien we

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in juli 2014

De arbeidsmarkt in juli 2014 De arbeidsmarkt in juli 2014 Datum: 13 augustus 2014 Van: Stad Antwerpen Ondernemen & stadsmarketing Werk en Economie Betreft: Arbeidsmarktfiche juli 2014 In deze arbeidsmarktfiche zien we 1. dat Antwerpen

Nadere informatie

Betonindustrie PSC 106.02

Betonindustrie PSC 106.02 Betonindustrie PSC 106.02 Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat 31 1040 Brussel T 02 285 02 11 acvbie@acv csc.be www.acvbie.be September 2015 Betonindustrie September 2015 PSC 106.02

Nadere informatie

Regionale economische vooruitzichten 2014-2019

Regionale economische vooruitzichten 2014-2019 2014/6 Regionale economische vooruitzichten 2014-2019 Dirk Hoorelbeke D/2014/3241/218 Samenvatting Dit artikel geeft een bondig overzicht van enkele resultaten uit de nieuwe Regionale economische vooruitzichten

Nadere informatie

vervoerkosten horeca

vervoerkosten horeca vervoerkosten horeca Folder_transport_HORECA_2012_NL.indd 1 04/03/12 09:20 Folder_transport_HORECA_2012_NL.indd 2 04/03/12 09:20 Vervoerkosten woon-werk verkeer De werkgever komt financieel tussen in de

Nadere informatie