1. METHODOLOGISCHE NOTA BELANGRIJKSTE ONTWIKKELINGEN IN STATISTIEKEN 3.1 SYNTHESE 3.2 GEREGISTREERDE CONTRACTEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1. METHODOLOGISCHE NOTA BELANGRIJKSTE ONTWIKKELINGEN IN STATISTIEKEN 3.1 SYNTHESE 3.2 GEREGISTREERDE CONTRACTEN"

Transcriptie

1

2 INHOUDSTAFEL. METHODOLOGISCHE NOTA BELANGRIJKSTE ONTWIKKELINGEN IN STATISTIEKEN 3. SYNTHESE 3.. Aantal geregistreerde personen en contracten Aantal geregistreerde personen met ten minste één achterstallig contract t.o.v. de meerderjarige bevolking Jaarlijkse evolutie van het aantal geregistreerde personen en contracten GEREGISTREERDE CONTRACTEN 3.2. Aantal contracten per kredietvorm Aandeel van de verschillende kredietvormen Leningen op afbetaling: uitsplitsing per categorie deelnemer Verkopen op afbetaling: uitsplitsing per categorie deelnemer Financieringshuur: uitsplitsing per categorie deelnemer Kredietopeningen: uitsplitsing per categorie deelnemer Hypothecaire kredieten: uitsplitsing per categorie deelnemer GEREGISTREERDE PERSONEN 3.3. Verdeling volgens het aantal geregistreerde contracten Uitsplitsing van de geregistreerde personen per leeftijdscategorie Spreiding van de geregistreerde personen over de administratieve arrondissementen en provincies GEREGISTREERDE BERICHTEN VAN COLLECTIEVE SCHULDENREGELING 3.4. Verdeling per gerechtelijk arrondissement Jaarlijkse evolutie RAADPLEGINGEN DOOR DE KREDIETGEVERS INFORMATIEVERSTREKKING AAN PARTICULIEREN IN HET KADER VAN DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER... 35

3

4 . METHODOLOGISCHE NOTA Op juni 2003 onderging de Centrale voor kredieten aan particulieren een belangrijke verandering ingevolge de inwerkingtreding van de wet van 0 augustus 200 betreffende de Centrale voor kredieten aan particulieren. Sinds die datum immers registreert de Centrale, overeenkomstig de wettelijke en reglementaire bepalingen, de inlichtingen betreffende alle consumenten- en hypothecaire kredieten die door natuurlijke personen voor privé-doeleinden werden afgesloten, alsook de eventuele wanbetalingen die uit deze kredieten voortvloeien; deze registratie is één van de preventiemiddelen tegen de overmatige schuldenlast bij particulieren. Ter herinnering, de Centrale is in werking getreden in 987 en overeenkomstig de destijds geldende wetgeving betrof de registratie enkel de wanbetalingen met betrekking tot de verkopen op afbetaling, de leningen op afbetaling en de persoonlijke leningen op afbetaling. In 993 werd ingevolge de wet van 2 juni 99 op het consumentenkrediet 2 het toepassingsveld van deze "negatieve" registratie verruimd tot alle in die wet bepaalde kredietvormen, namelijk de verkoop op afbetaling, de lening op afbetaling, de financieringshuur en de kredietopening. In de loop van het tweede semester van datzelfde jaar werd ingevolge de nieuwe wet op het hypothecair krediet 3 eveneens gestart met de registratie van de wanbetalingen inzake hypothecaire kredieten. Tenslotte worden sinds januari 999 ook de berichten van collectieve schuldenregeling 4 in het bestand van de Centrale opgenomen. Wanneer een aanvraag tot collectieve schuldenregeling toelaatbaar wordt verklaard, dient de griffie van de rechtbank van eerste aanleg de Centrale hierover een bericht te sturen. Zodra een minnelijke of gerechtelijke aanzuiveringsregeling wordt bereikt, moeten de inlichtingen daaromtrent eveneens worden medegedeeld. Tenzij anders vermeld, omvatten de in de tabellen vermelde aantallen van geregistreerde personen niet de personen die enkel 5 omwille van een collectieve schuldenregeling geregistreerd werden. Koninklijk besluit van 5 april 985 betreffende de registratie van afbetalingscontracten. 2 Wet van 2 juni 99 op het consumentenkrediet, koninklijk besluit van 20 november 992. Worden evenwel niet geregistreerd, de consumentenkredieten: - waarvan het initieel toegekende bedrag lager is dan BEF (of 200 euro vanaf januari 2002); - vastgesteld bij authentieke akte en waarvan het initieel toegekende bedrag hoger is dan BEF (of euro vanaf januari 2002); - waarbij de consument, voor zover het geen kredietopening betreft, het initieel toegekende bedrag dient terug te betalen binnen een termijn van ten hoogste drie maanden; - waarvan, ingeval het een kredietopening betreft, het toegestane bedrag lager is dan BEF (of 250 euro vanaf januari 2002) en terugbetaalbaar is binnen een termijn van drie maanden. 3 Wet van 4 augustus 992 op het hypothecair krediet, koninklijk besluit van januari Wet van 5 juli 998 betreffende de collectieve schuldenregeling en de mogelijkheid van verkoop uit de hand van de in beslag genomen onroerende goederen; koninklijk besluit van 22 april 999 tot regeling van de registratie van de berichten van collectieve schuldenregeling door de Nationale Bank van België en van hun raadpleging door de personen bedoeld in artikel 9, 2, van de wet van 5 juli In 2003 ging het om personen.

5 Sinds juni 2003 moeten de kredietgevers volgende inlichtingen meedelen aan de Centrale: a) betreffende de debiteur alsook de eventuele codebiteur: het identificatienummer bij het Rijksregister van de natuurlijke personen, de naam, de eerste voornaam, de geboortedatum, het geslacht en het adres; b) betreffende de kredietovereenkomst: de kredietvorm, het nummer van het contract en - voor de verkopen op afbetaling, de leningen op afbetaling en de financieringshuren: het totale terug te betalen bedrag, het bedrag van de eerste betalingstermijn, het aantal betalingstermijnen, de initiële periodiciteit van de betalingstermijnen, de datum van de eerste en van de laatste betalingstermijn, - voor de kredietopeningen: het bedrag van het krediet, de datum van het afsluiten van het contract en desgevallend de einddatum van het contract, - voor de hypothecaire kredieten: het ontleende bedrag in kapitaal, het bedrag van de eerste vervaldag, het aantal vervaldagen, de initiële periodiciteit van de vervaldagen, de datum van de eerste en van de laatste vervaldag; c) betreffende de wanbetaling: de datum en het bedrag van de achterstand of, in geval van opeisbaarheid, het bedrag en de datum van het verschuldigd blijvend debetsaldo. De criteria die aanleiding geven tot de registratie van wanbetalingen die voortvloeien uit kredietovereenkomsten, zijn de volgende: a) voor de verkopen op afbetaling, de leningen op afbetaling en de financieringshuren: - wanneer drie termijnbedragen op hun vervaldag niet of onvolledig zijn betaald, of - wanneer een vervallen termijnbedrag gedurende drie maanden niet of onvolledig is betaald, of - wanneer de nog te vervallen termijnbedragen onmiddellijk opeisbaar geworden zijn; b) voor de kredietopeningen: - wanneer een ongeoorloofde debetstand niet is aangezuiverd binnen drie maanden vanaf de datum waarop de kredietgever hiertoe schriftelijk heeft verzocht; c) voor de hypothecaire kredieten: - wanneer een verschuldigd bedrag niet of onvolledig is betaald binnen drie maanden na de vervaldag, of - wanneer een verschuldigd bedrag niet of onvolledig is betaald binnen één maand na de ingebrekestelling via aangetekend schrijven. Het betreft: - de instellingen en personen erkend door de FOD Economie voor het verlenen van consumentenkredieten (kredietinstellingen die onder het toezicht staan van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen, verkopers op afbetaling, postorderbedrijven, financieringsmaatschappijen en ondernemingen gespecialiseerd in financieringshuur); - de instellingen ingeschreven bij de Controledienst voor de Verzekeringen voor het toekennen van hypothecaire kredieten. 2

6 De kredietgevers hebben tevens de verplichting de vervroegde terugbetaling of de opzegging van kredietopeningen aan de Centrale te melden alsook, ingeval een wanbetaling geregistreerd werd, de evolutie van de debetstand en de eventuele regularisatie van het contract. De bewaartermijnen van de gegevens zijn de volgende: - voor de kredietovereenkomst zonder wanbetaling: drie maanden en acht werkdagen na de einddatum van de kredietovereenkomst; - voor de wanbetaling: niet-geregulariseerd: tien jaar vanaf de datum van de eerste registratie van de wanbetaling; geregulariseerd: in principe één jaar vanaf de datum van regularisatie. Deze termijn mag in geen enkel geval leiden tot een overschrijding van de bewaartermijn van tien jaar die berekend wordt vanaf de datum van de eerste registratie van de wanbetaling. Bij het verstrijken van deze termijnen worden de gegevens onverwijld verwijderd uit het bestand. De in de Centrale opgenomen inlichtingen dienen door de kredietgever verplicht te worden geraadpleegd: - vóór het afsluiten of wijzigen van een consumenten- of hypothecaire kredietovereenkomst die onderworpen is aan de nieuwe wet op de Centrale voor kredieten aan particulieren; - voorafgaand aan het ter beschikking stellen van een betaalkaart. De bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de in de Centrale geregistreerde persoon wordt door volgende maatregelen gewaarborgd. Deze persoon: - wordt in kennis gesteld van de registratie van de gegevens door een specifieke melding in de tekst van de afgesloten kredietovereenkomst; - wordt persoonlijk per brief in kennis gesteld van de eerste registratie van een wanbetaling op zijn naam in het bestand; - kan kosteloos en persoonlijk inzage krijgen in de op zijn naam geregistreerde gegevens; - kan de rechtzetting vragen van gegevens waarvan werd aangetoond dat ze verkeerd waren. Koninklijk besluit van 22 april 999 tot regeling van de registratie van de berichten van collectieve schuldenregeling door de Nationale Bank van België en van hun raadpleging door de personen bedoeld in artikel 9, 2, van de wet van 5 juli

7 2. BELANGRIJKSTE ONTWIKKELINGEN IN start van de positieve Centrale... Op juni 2003 is de nieuwe Centrale voor kredieten aan particulieren, de positieve Centrale, van start gegaan overeenkomstig de bepalingen van de wet van 0 augustus 200 en haar uitvoeringsbesluiten. Het geheel van de nieuwe regels betreffende de melding en de raadpleging van gegevens werd goedgekeurd door het Begeleidingscomité, opgericht door de wet en samengesteld uit vertegenwoordigers van de Minister van Economie, van de kredietgevers, van de consumenten en van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. De gebruikte terminologie met betrekking tot de geregistreerde gegevens en de algemene werkingsprincipes van de Centrale werden verduidelijkt in de methodologische nota (zie pt. hiervoor). Deze start houdt enerzijds in dat de Centrale alle nieuwe consumentenen hypothecaire kredietovereenkomsten registreert die vanaf juni 2003 door natuurlijke personen voor privé-doeleinden werden afgesloten, alsook, zoals vroeger, de eventuele wanbetalingen met betrekking tot deze kredieten, en anderzijds dat, om doeltreffend te zijn, de kredietgevers alle op juni 2003 lopende kredietovereenkomsten binnen de drie maanden dienden mee te delen, met uitzondering van de contracten met een eindvervaldatum vóór december Vergeleken met de statistische brochure van de vorige jaren, bevat deze van 2003, naast de gegevens inzake wanbetalingen, ook de gegevens betreffende het geheel van de kredietovereenkomsten en de kredietnemers....registratie van 6,4 miljoen kredieten en 4,2 miljoen personen... Eind 2003 bevatte het bestand van de Centrale voor kredieten aan particulieren gegevens over 6,4 miljoen kredietovereenkomsten en 4,2 miljoen personen, hetzij 52 p.c. van de meerderjarige bevolking (tabel 3...). Van die kredietnemers waren er ongeveer geregistreerd met één of meerdere achterstallige kredietovereenkomsten, hetgeen een totaal geeft van ongeveer contracten, waarvan er of 88 p.c. "niet geregulariseerd" waren, d.w.z. dat de betalingsachterstand bleef bestaan. Het totale achterstallige bedrag van deze niet-geregulariseerde contracten bedroeg bijna 2 miljard euro (tabel 3...2). 4

8 ...gevoelige daling van het aantal "negatieve" registraties... Het jaar 2003 wordt gekenmerkt door een aanzienlijke daling van het aantal met een betalingsachterstand geregistreerde personen en contracten tegenover eind Het aantal personen daalt met 2,2 p.c. en het aantal achterstallige contracten neemt met 8, p.c. af (grafiek ). De verhouding tussen het aantal achterstallige kredietnemers en de meerderjarige bevolking bedraagt 4,3 p.c. tegenover 5,0 p.c. vorig jaar (grafiek 3..2). De nettodaling van het aantal geregistreerde contracten met een wanbetaling en bijgevolg ook van de personen is uitsluitend het gevolg van de toename van het aantal schrappingen van achterstallige contracten (tabel ). De omvang van de schrappingen wordt hoofdzakelijk verklaard door twee technische factoren. Ten eerste verkorten de nieuwe wettelijke bepalingen de bewaartermijn van de geregulariseerde wanbetalingen. Tot 3 mei 2003 bleven de gegevens van een achterstallig opeisbaar contract dat geregulariseerd werd, nog twee jaar geregistreerd. Sinds juni is die bewaartermijn teruggebracht tot één jaar, wat de schrapping door de Centrale tot gevolg heeft gehad van alle sinds meer dan één jaar geregulariseerde contracten. Ten tweede legt de wet de kredietgevers de verplichting op het Rijksregisternummer van de natuurlijke personen te gebruiken teneinde de kredietnemer correct te identificeren. Deze nieuwe kwaliteitsnorm heeft bij de kredietgevers aanleiding gegeven tot inventarisoperaties, die eveneens tot een aanzienlijk aantal schrappingen geleid hebben. Deze schrappingen werden echter vaak gevolgd door een nieuwe registratie van dezelfde persoon. Dit verklaart in grote mate de toename met 8 p.c. van het aantal nieuwe negatieve registraties tegenover Deze stijging weerspiegelt zich ook in de verhoging van het aantal brieven dat aan de consumenten verstuurd werd naar aanleiding van de eerste registratie van een wanbetaling (tabel 3.6). 5

9 Grafiek vergelijkt het aandeel van de verschillende kredietvormen ten opzichte van enerzijds alle geregistreerde kredietovereenkomsten en anderzijds de achterstallige kredieten. Terwijl de verkopen en leningen op afbetaling slechts 28 p.c. van het totale aantal kredieten vertegenwoordigen, maken de wanbetalingen bij deze kredietvormen 53 p.c. van alle achterstallen uit....kredietopeningen: tendens van de voorgaande jaren bevestigd... Het aandeel van de wanbetalingen voortvloeiend uit kredietopeningen blijft stijgen ten opzichte van de betalingsachterstallen bij andere kredietvormen en groeide van 34 p.c. in 2002 tot 37 p.c. eind 2003 (grafiek 3.2.2). Ongeveer twee derden van de geregistreerde kredietopeningen werden toegekend door niet-bancaire kredietgevers, zijnde financieringsmaatschappijen, grootwarenhuisketens en postorderbedrijven (tabel ). De uitsplitsing van de geregistreerde personen per leeftijdscategorie toont aan dat eind 2003 bijna 80 p.c. van de meerderjarige bevolking tussen 35 en 44 jaar geregistreerd is voor minstens één krediet. Nochtans blijkt uit diezelfde onderverdeling, maar dan uitsluitend toegepast op de achterstallige contracten, dat de categorie 25 tot 34-jarigen proportioneel het sterkst vertegenwoordigd is in de Centrale (grafieken en ). Wat de spreiding van de geregistreerde personen over de administratieve arrondissementen en provincies betreft (tabel ), werd in de loop van het voorbije jaar geen noemenswaardige verschuiving vastgesteld. Het aantal in de Centrale geregistreerde berichten van collectieve schuldenregeling bedraagt eind 2003 ongeveer eenheden, waarbij er 800 berichten geregistreerd werden gedurende het voorbije jaar tegenover in Dit bevestigt de tendens dat er meer en meer beroep wordt gedaan op deze procedure door kredietnemers die moeilijkheden ondervinden bij de terugbetaling van hun kredieten (tabel 3.4.2). 6

10 ...toename van het aantal raadplegingen van de Centrale... De kredietgevers hebben in 2003 meer dan 5,2 miljoen raadplegingen verricht van het bestand van de Centrale, hetzij gemiddeld meer dan raadplegingen per dag (tabel en grafiek 3.5). Dit is het hoogste aantal van de laatste vijf jaar en is uitsluitend het gevolg van een gevoelige toename van de raadpleging van het bestand sinds de start van de positieve Centrale. In 65 p.c. van de gevallen gaat de raadpleging over een reeds geregistreerde persoon en in iets minder dan 7 p.c. heeft deze persoon terugbetalingsmoeilijkheden. Tenslotte is het aantal aanvragen waarbij door consumenten toegang tot het bestand wordt gevraagd, vermeerderd met 52 p.c. tegenover vorig jaar (tabel 3.6). Dit fenomeen is gedeeltelijk het gevolg van de interesse die bij het publiek is ontstaan door de persartikelen over het opstarten van de positieve Centrale in juni

11 3. STATISTIEKEN 3. SYNTHESE 3.. AANTAL GEREGISTREERDE PERSONEN EN CONTRACTEN 3... TOTALE AANTAL PERSONEN EN CONTRACTEN (toestand einde periode - eenheden) Totale aantal personen Totale aantal contracten

12 3...2 AANTAL ACHTERSTALLIGE PERSONEN EN CONTRACTEN (toestand einde periode) Aantal personen Aantal achterstallige contracten Achterstallige/ eisbare bedrag (miljoenen euro's) () Nietgeregulariseerd (2) Geregulariseerd (3) Totaal (4) = (2) + (3) (5) Voor de niet opeisbaar gestelde contracten is dat het bedrag van de achterstallige betalingen; voor de opeisbaar gestelde contracten het onmiddellijk eisbare bedrag AANTAL GEREGISTREERDE PERSONEN MET TEN MINSTE ÉÉN ACHTERSTALLIG CONTRACT T.O.V. DE MEERDERJARIGE BEVOLKING (toestand einde periode - procenten) 5,5 5,0 4,5 4, r Bron: berekeningen op basis van NIS-gegevens (bevolkingscijfers); r: raming. 9

13 3..3 JAARLIJKSE EVOLUTIE VAN HET AANTAL GEREGISTREERDE PERSONEN EN CONTRACTEN TOTALE AANTAL PERSONEN EN CONTRACTEN Aangezien de activiteiten van de Centrale met betrekking tot het positieve luik slechts op juni 2003 van start zijn gegaan, is deze tabel dit jaar niet pertinent. 0

14 AANTAL ACHTERSTALLIGE PERSONEN EN CONTRACTEN (toestand einde periode - eenheden) Aantal personen Aantal achterstallige contracten Netto-evolutie Nieuwe registraties Schrappingen Inbegrepen de schrappingen die het gevolg zijn van de verkorting van de bewaartermijn van twee jaar tot één jaar voor geregulariseerde contracten. (variatie t.o.v. het voorgaande jaar - procenten) achterstallige contracten personen

15 3.2 GEREGISTREERDE CONTRACTEN 3.2. AANTAL CONTRACTEN PER KREDIETVORM TOTAAL VAN DE CONTRACTEN (toestand einde periode - eenheden) Leningen op afbetaling (loa) Verkopen of afbetaling (voa) Financieringshuur (fh) Kredietopeningen (ko) Hypothecaire kredieten (hyp)

16 ACHTERSTALLIGE CONTRACTEN (toestand einde periode - eenheden) Leningen op afbetaling (loa) Verkopen op afbetaling (voa) Financieringshuur (fh) Kredietopeningen (ko) Hypothecaire kredieten (hyp) AANDEEL VAN DE VERSCHILLENDE KREDIETVORMEN (toestand einde periode) Totaal van de contracten 2003 Achterstallige contracten 2003 hyp 28% loa 23% loa 4% voa 5% fh 0% hyp 9% voa 2% fh % ko 44% ko 37% 3

17 3.2.3 LENINGEN OP AFBETALING: UITSPLITSING PER CATEGORIE DEELNEMER TOTAAL VAN DE CONTRACTEN (toestand einde periode) Totale aantal contracten Bedrag 3 (duizenden euro's) Kredietinstellingen Overige instellingen Instellingen die onder het toezicht staan van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen. Instellingen, andere dan de kredietinstellingen, die door de FOD Economie werden erkend voor het verstrekken van consumentenkredieten. Totale terug te betalen bedrag. 4

18 ACHTERSTALLIGE CONTRACTEN (toestand einde periode) Aantal achterstallige contracten Aantal niet-geregulariseerde achterstallige contracten Achterstallige/ eisbare bedrag 3 (duizenden euro's) Totaal Totaal Totaal Kredietinstellingen Overige instellingen 2 Kredietinstellingen Overige instellingen Kredietinstellingen Overige instellingen Instellingen die onder het toezicht staan van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen. Instellingen, andere dan de kredietinstellingen, die door de FOD Economie werden erkend voor het verstrekken van consumentenkredieten. Voor de niet opeisbaar gestelde contracten is dat het bedrag van de achterstallige betalingen; voor de opeisbaar gestelde contracten het onmiddellijk eisbare bedrag NIET-GEREGULARISEERDE ACHTERSTALLIGE CONTRACTEN T.O.V. HET TOTAAL VAN DE UITSTAANDE CONTRACTEN (toestand einde periode - procenten) aantal bedrag Bron: berekeningen op basis van de gegevens van de Centrale. Deze cijfers mogen niet vergeleken worden met deze van de voorgaande jaren, die gebaseerd waren op de gegevens van het NIS. 5

19 3.2.4 VERKOPEN OP AFBETALING: UITSPLITSING PER CATEGORIE DEELNEMER TOTAAL VAN DE CONTRACTEN (toestand einde periode) Totale aantal contracten Bedrag 3 (duizenden euro's) Totaal Kredietinstellingen Overige instellingen Instellingen die onder het toezicht staan van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen. Instellingen, andere dan de kredietinstellingen, die door de FOD Economie werden erkend voor het verstrekken van consumentenkredieten. Totale terug te betalen bedrag. 6

20 ACHTERSTALLIGE CONTRACTEN (toestand einde periode) Aantal achterstallige contracten Aantal niet-geregulariseerde achterstallige contracten Achterstallige/ eisbare bedrag 3 (duizenden euro's) Totaal Totaal Totaal Kredietinstellingen Overige instellingen 2 Kredietinstellingen Overige instellingen 2 Kredietinstellingen Overige instellingen Instellingen die onder het toezicht staan van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen. Instellingen, andere dan de kredietinstellingen, die door de FOD Economie werden erkend voor het verstrekken van consumentenkredieten. Voor de niet opeisbaar gestelde contracten is dat het bedrag van de achterstallige betalingen; voor de opeisbaar gestelde contracten het onmiddellijk eisbare bedrag NIET-GEREGULARISEERDE ACHTERSTALLIGE CONTRACTEN T.O.V. HET TOTAAL VAN DE UITSTAANDE CONTRACTEN (toestand einde periode - procenten) aantal bedrag Bron: berekeningen op basis van de gegevens van de Centrale. Deze cijfers mogen niet vergeleken worden met deze van de voorgaande jaren, die gebaseerd waren op de gegevens van het NIS. 7

21 3.2.5 FINANCIERINGSHUUR: UITSPLITSING PER CATEGORIE DEELNEMER TOTAAL VAN DE CONTRACTEN (toestand einde periode) Totale aantal contracten Bedrag 3 (duizenden euro's) Totaal Kredietinstellingen Overige instellingen Instellingen die onder het toezicht staan van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen. Instellingen, andere dan de kredietinstellingen, die door de FOD Economie werden erkend voor het verstrekken van consumentenkredieten. Totale terug te betalen bedrag. 8

22 ACHTERSTALLIGE CONTRACTEN (toestand einde periode) Aantal achterstallige contracten Aantal niet-geregulariseerde achterstallige contracten Achterstallige/ eisbare bedrag 3 (duizenden euro's) Totaal Totaal Totaal Kredietinstellingen Overige instellingen 2 Kredietinstellingen Overige instellingen 2 Kredietinstellingen Overige instellingen Instellingen die onder het toezicht staan van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen. Instellingen, andere dan de kredietinstellingen, die door de FOD Economie werden erkend voor het verstrekken van consumentenkredieten. Voor de niet opeisbaar gestelde contracten is dat het bedrag van de achterstallige betalingen; voor de opeisbaar gestelde contracten het onmiddellijk eisbare bedrag. 9

23 3.2.6 KREDIETOPENINGEN: UITSPLITSING PER CATEGORIE DEELNEMER TOTAAL VAN DE CONTRACTEN (toestand einde periode) Totale aantal contracten Bedrag 3 (duizenden euro's) Totaal Kredietinstellingen Overige instellingen Instellingen die onder het toezicht staan van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen. Instellingen, andere dan de kredietinstellingen, die door de FOD Economie werden erkend voor het verstrekken van consumentenkredieten. Bedrag van de toegekende kredietlijn. 20

24 ACHTERSTALLIGE CONTRACTEN (toestand einde periode) Aantal achterstallige contracten Aantal niet-geregulariseerde achterstallige contracten Achterstallige/ eisbare bedrag 3 (duizenden euro's) Totaal Totaal Totaal Kredietinstellingen Overige instellingen 2 Kredietinstellingen Overige instellingen 2 Kredietinstellingen Overige instellingen Instellingen die onder het toezicht staan van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen. Instellingen, andere dan de kredietinstellingen, die door de FOD Economie werden erkend voor het verstrekken van consumentenkredieten. Voor de niet opeisbaar gestelde contracten is dat het bedrag van de achterstallige betalingen; voor de opeisbaar gestelde contracten het onmiddellijk eisbare bedrag NIET-GEREGULARISEERDE ACHTERSTALLIGE CONTRACTEN T.O.V. HET TOTAAL VAN DE UITSTAANDE CONTRACTEN (toestand einde periode - procenten) aantal bedrag Bron: berekeningen op basis van de gegevens van de Centrale. Deze cijfers mogen niet vergeleken worden met deze van de voorgaande jaren, die gebaseerd waren op de gegevens van het NIS. 2

25 3.2.7 HYPOTHECAIRE KREDIETEN: UITSPLITSING PER CATEGORIE DEELNEMER TOTAAL VAN DE CONTRACTEN (toestand einde periode) Totale aantal contracten Bedrag 3 (duizenden euro's) Totaal Kredietinstellingen Overige instellingen Instellingen die onder het toezicht staan van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen. Instellingen, andere dan de kredietinstellingen, die door de Controledienst voor de Verzekeringen werden erkend voor het verstrekken van consumentenkredieten. Ontleend kapitaal. 22

26 ACHTERSTALLIGE CONTRACTEN (toestand einde periode) Aantal achterstallige contracten Aantal niet-geregulariseerde achterstallige contracten Achterstallige/ eisbare bedrag 3 (duizenden euro's) Totaal Totaal Totaal Kredietinstellingen Overige instellingen 2 Kredietinstellingen Overige instellingen 2 Kredietinstellingen Overige instellingen Instellingen die onder het toezicht staan van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen. Instellingen, andere dan de kredietinstellingen, die door de Controledienst voor de Verzekeringen werden erkend voor het verstrekken van consumentenkredieten. Voor de niet opeisbaar gestelde contracten is dat het bedrag van de achterstallige betalingen; voor de opeisbaar gestelde contracten het onmiddellijk eisbare bedrag NIET-GEREGULARISEERDE ACHTERSTALLIGE CONTRACTEN T.O.V. HET TOTAAL VAN DE UITSTAANDE CONTRACTEN (toestand einde periode - procenten) 3 2 aantal bedrag Bron: berekeningen op basis van de gegevens van de Centrale. 23

27 3.3 GEREGISTREERDE PERSONEN 3.3. VERDELING VOLGENS HET AANTAL GEREGISTREERDE CONTRACTEN TOTAAL VAN DE CONTRACTEN (toestand einde periode - eenheden) Aantal geregistreerde personen voor één contract twee contracten drie contracten vier contracten vijf contracten en meer (toestand einde periode) % 8% 4% 45% 26% contract 2 contracten 3 contracten 4 contracten 5 contracten en meer 24

28 ACHTERSTALLIGE CONTRACTEN (toestand einde periode - eenheden) Aantal geregistreerde personen voor één contract twee contracten drie contracten vier contracten vijf contracten en meer (toestand einde periode) % 4% 5% 2% 62% contract 2 contracten 3 contracten 4 contracten 5 contracten en meer 25

29 3.3.2 UITSPLITSING VAN DE GEREGISTREERDE PERSONEN PER LEEFTIJDSCATEGORIE TOTAAL VAN DE CONTRACTEN (toestand einde periode - eenheden) 8-24 jaar jaar jaar jaar jaar 65 jaar en meer TOTAAL AANDEEL VAN DE GEREGISTREERDE PERSONEN IN DE BEVOLKING, UITGESPLITST PER LEEFTIJDSCATEGORIE (TOTAAL VAN DE CONTRACTEN) (toestand eind procenten) Totaal van de contracten 00,0 80,0 66,8 78,4 70, 60,0 40,0 52, per leeftijdscategorie gemiddeld 52,3 20,0 20,0 8,6 0, Bron: berekeningen op basis van NIS-gegevens (bevolkingscijfers). 26

30 ACHTERSTALLIGE CONTRACTEN (toestand einde periode - eenheden) 8-24 jaar jaar jaar jaar jaar 65 jaar en meer TOTAAL AANDEEL VAN DE GEREGISTREERDE PERSONEN IN DE BEVOLKING, UITGESPLITST PER LEEFTIJDSCATEGORIE (ACHTERSTALLIGE CONTRACTEN) (toestand eind procenten) Achterstallige contracten 0,0 8,0 6,8 6,6 6,0 4,0 2,0 2,3 5,5 3,3 0,9 per leeftijdscategorie gemiddeld 4,3 0, Bron: berekeningen op basis van NIS-gegevens (bevolkingscijfers). 27

31 3.3.3 SPREIDING VAN DE GEREGISTREERDE PERSONEN OVER DE ADMINISTRATIEVE ARRONDISSEMENTEN EN PROVINCIES TOTAAL VAN DE CONTRACTEN (toestand eind 2003) Arrondissement Provincie Aantal geregistreerde personen Aandeel in het totaal van de geregistreerde personen (procenten) Aandeel van de geregistreerde personen in de bevolking (procenten) Antwerpen ,7 49,7 Mechelen ,8 48,0 Turnhout ,6 46,5 Provincie Antwerpen ,0 48,6 Halle-Vilvoorde ,5 52,9 Leuven ,3 49, Provincie Vlaams-Brabant ,8 5,2 Nijvel ,8 59,2 Provincie Waals-Brabant ,8 59,2 Aat ,8 56,9 Bergen ,7 59,2 Charleroi ,7 60,7 Doornik ,4 54,4 Moeskroen ,7 54,9 Thuin 68 53,6 59,9 Zinnik 8 06,9 59,7 Provincie Henegouwen ,9 58,9 Borgworm ,8 6,0 Hoei 48 37, 6,7 Luik ,2 57,2 Verviers ,5 5,3 Provincie Luik ,6 56,4 Hasselt ,8 52,6 Maaseik ,0 49,3 Tongeren ,8 50,5 Provincie Limburg ,6 5,2 Het betreft de meerderjarige bevolking per arrondissement en per provincie; bron: berekeningen op basis van NIS-gegevens (bevolkingscijfers). 28

32 TOTAAL VAN DE CONTRACTEN (vervolg) (toestand eind 2003) Arrondissement Provincie Aantal geregistreerde personen Aandeel in het totaal van de geregistreerde personen (procenten) Aandeel van de geregistreerde personen in de bevolking (procenten) Aarlen ,6 58,0 Bastenaken ,4 56,4 Marche-en-Famenne ,5 59,9 Neufchâteau ,6 55,0 Virton ,5 56,9 Provincie Luxemburg ,5 57,2 Dinant 45 80, 58,4 Namen , 59,2 Philippeville ,7 60,5 Provincie Namen ,8 59,2 Aalst ,5 49,9 Dendermonde ,7 48,3 Eeklo ,7 45,0 Gent ,6 48,7 Oudenaarde ,0 47,5 Sint-Niklaas ,0 48,7 Provincie Oost-Vlaanderen ,5 48,6 Brugge ,5 47,8 Diksmuide ,4 43,3 Ieper ,9 44,8 Kortrijk ,5 47,8 Oostende 57 63,3 48,7 Roeselare ,2 47,3 Tielt ,7 44,2 Veurne ,5 47, Provincie West-Vlaanderen ,0 47, Brussel-Hoofdstad ,6 47,7 Verblijfplaats in het buitenland ,9 - TOTAAL ,0 52,3 Het betreft de meerderjarige bevolking per arrondissement en per provincie; bron: berekeningen op basis van NIS-gegevens (bevolkingscijfers). 2 Het betreft personen die op het ogenblik van het afsluiten van de kredietovereenkomst in België verbleven. 29

33 ACHTERSTALLIGE CONTRACTEN (toestand eind 2003) Arrondissement Provincie Aantal geregistreerde personen Aandeel in het totaal van de geregistreerde personen (procenten) Aandeel van de geregistreerde personen in de bevolking (procenten) Antwerpen ,2 3,4 Mechelen 6 738,9 2,7 Turnhout ,0 2, Provincie Antwerpen ,0 3,0 Halle-Vilvoorde 333 3,2 2,6 Leuven ,6 2,5 Provincie Vlaams-Brabant ,8 2,5 Nijvel ,0 3,9 Provincie Waals-Brabant ,0 3,9 Aat 3 62,0 5,8 Bergen ,9 7, Charleroi ,0 8,7 Doornik 6 363,8 5,7 Moeskroen 3 499,0 6,4 Thuin , 6,6 Zinnik ,6 6,8 Provincie Henegouwen ,5 7,2 Borgworm ,8 5,3 Hoei 4 958,4 6,4 Luik ,0 6,9 Verviers ,6 4,5 Provincie Luik ,9 6, Hasselt ,9 3,3 Maaseik 4 05,2 2,4 Tongeren 4 847,4 3,2 Provincie Limburg ,4 3,0 Het betreft de meerderjarige bevolking per arrondissement en per provincie; bron: berekeningen op basis van NIS-gegevens (bevolkingscijfers). 30

34 ACHTERSTALLIGE CONTRACTEN (vervolg) (toestand eind 2003) Arrondissement Provincie Aantal geregistreerde personen Aandeel in het totaal van de geregistreerde personen (procenten) Aandeel van de geregistreerde personen in de bevolking (procenten) Aarlen 906 0,5 4,7 Bastenaken 546 0,4 5,0 Marche-en-Famenne ,7 6, Neufchâteau 2 8 0,6 5,0 Virton 689 0,5 4,6 Provincie Luxemburg ,7 5, Dinant 4 908,4 6,3 Namen ,8 6, Philippeville ,9 6,6 Provincie Namen , 6,2 Aalst ,0 3,4 Dendermonde 4 625,3 3, Eeklo 88 0,5 2,8 Gent ,5 3, Oudenaarde ,8 3,0 Sint-Niklaas 5 23,5 2,9 Provincie Oost-Vlaanderen ,6 3, Brugge 6 386,8 2,9 Diksmuide 053 0,3 2,8 Ieper ,6 2,7 Kortrijk 6 523,8 3,0 Oostende 5 398,5 4,6 Roeselare ,9 2,7 Tielt 43 0,4 2, Veurne 729 0,5 3,7 Provincie West-Vlaanderen ,9 3, Brussel-Hoofdstad ,5 5,3 Verblijfplaats in het buitenland ,6 - TOTAAL ,0 4,3 Het betreft de meerderjarige bevolking per arrondissement en per provincie; bron: berekeningen op basis van NIS-gegevens (bevolkingscijfers). 2 Het betreft personen die op het ogenblik van het afsluiten van de kredietovereenkomst in België verbleven. 3

35 3.4 GEREGISTREERDE BERICHTEN VAN COLLECTIEVE SCHULDENREGELING 3.4. VERDELING PER GERECHTELIJK ARRONDISSEMENT (toestand eind eenheden) Gemelde berichten van toelaatbaarheid Griffies van de rechtbanken van eerste aanleg Totaal waarvan berichten die aanleiding hebben gegeven tot de melding van een minnelijke regeling gerechtelijke regeling Aarlen Antwerpen Bergen Brugge Brussel Charleroi Dendermonde Dinant Doornik Eupen Gent Hasselt Hoei Ieper Kortrijk Leuven Luik Marche-en-Famenne Mechelen Namen Neufchâteau Nijvel Oudenaarde Tongeren Turnhout Verviers Veurne TOTAAL Waarvan collectieve schuldenregelingen die personen betreffen waarvoor geen enkele kredietovereenkomst in de Centrale geregistreerd werd. 32

36 3.4.2 JAARLIJKSE EVOLUTIE (toestand einde periode - eenheden) Gemelde berichten van toelaatbaarheid Griffies van de rechtbanken van eerste aanleg Totaal waarvan berichten die aanleiding hebben gegeven tot de melding van minnelijke regeling gerechtelijke regeling

37 3.5 RAADPLEGINGEN DOOR DE KREDIETGEVERS Aantal Geregistreerde personen (procenten) Personen met betalingsachterstand 2 (procenten) , , , , ,5 6,9 2 Antwoorden waarbij de persoon waarop wordt geraadpleegd, geregistreerd is in de Centrale. Antwoorden waarbij de persoon waarop wordt geraadpleegd, geregistreerd is in de Centrale met minstens één wanbetaling. (daggemiddelde - eenheden) werkdagen zaterdagen en bankholidays

38 3.6 INFORMATIEVERSTREKKING AAN PARTICULIEREN IN HET KADER VAN DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER Aantal schriftelijke kennisgevingen bij de registratie van een eerste wanbetaling Aantal aanvragen tot inzage

1. BELANGRIJKSTE ONTWIKKELINGEN IN 2005... 1 2. STATISTIEKEN

1. BELANGRIJKSTE ONTWIKKELINGEN IN 2005... 1 2. STATISTIEKEN INHOUDSTAFEL. BELANGRIJKSTE ONTWIKKELINGEN IN 2005... 2. STATISTIEKEN 2. SYNTHESE 2.. Aantal geregistreerde personen en contracten... 6 2..2 Jaarlijkse evolutie van het aantal geregistreerde personen en

Nadere informatie

Statistieken. Centrale voor kredieten aan particulieren - 2006

Statistieken. Centrale voor kredieten aan particulieren - 2006 Statistieken Centrale voor kredieten aan particulieren - 2006 Nationale Bank van België, Brussel. Alle rechten voorbehouden. De volledige of gedeeltelijke verveelvoudiging van deze brochure voor educatieve

Nadere informatie

NATIONALE BANK VAN BELGIE

NATIONALE BANK VAN BELGIE NATIONALE BANK VAN BELGIE DECEMBER 2002 CENTRALE VOOR KREDIETEN AAN PARTICULIEREN INHOUDSTAFEL. BELANGRIJKSTE ONTWIKKELINGEN IN 2002... 2. STATISTIEKEN 2. SYNTHESE 2.. Aantal geregistreerde personen en...

Nadere informatie

NATIONALE BANK VAN BELGIE

NATIONALE BANK VAN BELGIE NATIONALE BANK VAN BELGIE Bijgewerkte gegevens op 30/06/200 DECEMBER 2000 CENTRALE VOOR KREDIETEN AAN PARTICULIEREN INHOUDSTAFEL. BELANGRIJKSTE ONTWIKKELINGEN IN 2000... 2. STATISTIEKEN 2. SYNTHESE 2..

Nadere informatie

Centrale voor kredieten aan particulieren. Statistieken

Centrale voor kredieten aan particulieren. Statistieken Centrale voor kredieten aan particulieren Statistieken 2016 Nationale Bank van België, Brussel. Alle rechten voorbehouden. De volledige of gedeeltelijke verveelvoudiging van deze brochure voor educatieve

Nadere informatie

Nationale Bank van België, Brussel.

Nationale Bank van België, Brussel. Nationale Bank van België, Brussel. Alle rechten voorbehouden. De volledige of gedeeltelijke verveelvoudiging van deze brochure voor educatieve en niet-commerciële doeleinden is toegestaan mits bronvermelding.

Nadere informatie

Centrale voor kredieten aan particulieren. Statistieken

Centrale voor kredieten aan particulieren. Statistieken Centrale voor kredieten aan particulieren Statistieken 2015 Nationale Bank van België, Brussel. Alle rechten voorbehouden. De volledige of gedeeltelijke verveelvoudiging van deze brochure voor educatieve

Nadere informatie

Statistieken. Centrale voor kredieten aan particulieren

Statistieken. Centrale voor kredieten aan particulieren Statistieken Centrale voor kredieten aan particulieren - 2008 Sommige tabellen van dit verslag werden aangevuld op 30 juni 2009 Nationale Bank van België, Brussel. Alle rechten voorbehouden. De volledige

Nadere informatie

Statistieken. Centrale voor kredieten aan particulieren - 2009

Statistieken. Centrale voor kredieten aan particulieren - 2009 Statistieken Centrale voor kredieten aan particulieren - 2009 Nationale Bank van België, Brussel. Alle rechten voorbehouden. De volledige of gedeeltelijke verveelvoudiging van deze brochure voor educatieve

Nadere informatie

Statistieken. Centrale voor kredieten aan particulieren

Statistieken. Centrale voor kredieten aan particulieren Statistieken Centrale voor kredieten aan particulieren - 2010 Nationale Bank van België, Brussel. Alle rechten voorbehouden. De volledige of gedeeltelijke verveelvoudiging van deze brochure voor educatieve

Nadere informatie

Nationale Bank van België, Brussel.

Nationale Bank van België, Brussel. Nationale Bank van België, Brussel. Alle rechten voorbehouden. De volledige of gedeeltelijke verveelvoudiging van deze brochure voor educatieve en niet-commerciële doeleinden is toegestaan mits bronvermelding.

Nadere informatie

THEMA I.2. Aantal ligdagen in klassieke hospitalisatie

THEMA I.2. Aantal ligdagen in klassieke hospitalisatie THEMA I.2. Aantal ligdagen in klassieke hospitalisatie Selectiecriteria Onderstaande selectie omvat alle klassieke ziekenhuisverblijven (definitie cfr.: Inleiding 2.2.) die voldoen aan de algemene selectiecriteria

Nadere informatie

Centrale voor kredieten aan particulieren. Statistieken

Centrale voor kredieten aan particulieren. Statistieken Centrale voor kredieten aan particulieren Statistieken 2012 Nationale Bank van België, Brussel. Alle rechten voorbehouden. De volledige of gedeeltelijke verveelvoudiging van deze brochure voor educatieve

Nadere informatie

Percentage achterstallige kredietnemers 5,7 % 5,2 %

Percentage achterstallige kredietnemers 5,7 % 5,2 % Departement Micro-economische informatie Laatste geregistreerde gegevens oktober 212 1. Kerncijfers TABEL 1. AANTAL KREDIETNEMERS 211-1 212-1 Variatie Met minstens: - één uitstaand contract 5.462.345 6.223.412

Nadere informatie

Percentage achterstallige kredietnemers 5,2 % 5,4 %

Percentage achterstallige kredietnemers 5,2 % 5,4 % Departement Micro-economische informatie Laatste geregistreerde gegevens augustus 213 1. Kerncijfers TABEL 1. AANTAL KREDIETNEMERS 212-8 213-8 Variatie Met minstens: - één uitstaand contract 6.216.65 6.242.148

Nadere informatie

Percentage achterstallige kredietnemers 5,5 % 5,7 %

Percentage achterstallige kredietnemers 5,5 % 5,7 % Departement Micro-economische informatie Laatste geregistreerde gegevens augustus 215 1. Kerncijfers TABEL 1. AANTAL KREDIETNEMERS 214-8 215-8 Variatie Met minstens: - één uitstaand contract 6.243.845

Nadere informatie

Centrale voor kredieten aan particulieren

Centrale voor kredieten aan particulieren Brussel, 16 oktober 2013 Peter NEEFS Rol & belang van CKP Is CKP een wondermiddel? NEE Kan CKP ervoor zorgen dat er geen wanbetalingen meer zijn? NEE Kan CKP ervoor zorgen dat de overmatige schuldenlast

Nadere informatie

THEMA IV.4. Ischemisch Hartlijden

THEMA IV.4. Ischemisch Hartlijden THEMA IV.4. Ischemisch Hartlijden Selectiecriteria Naast de algemene selectiecriteria (cfr. Inleiding 2.4.a.) die steeds in het kader van deze publicatie gehanteerd worden, is het specifieke selectiecriterium

Nadere informatie

THEMA IV.3. Diabetes Mellitus

THEMA IV.3. Diabetes Mellitus THEMA IV.3. Diabetes Mellitus Selectiecriteria Voor deze selectie worden alle ziekenhuisverblijven weerhouden die beantwoorden aan de algemene selectiecriteria (cfr. Inleiding 2.4.a) en bovendien als hoofddiagnose

Nadere informatie

Verantwoordelijke uitgever: Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers

Verantwoordelijke uitgever: Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers Geografische spreiding van de kinderbijslag 2011 Verantwoordelijke uitgever: Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers Voor inlichtingen: RKW Departement Ondersteuning Research en Financiën Trierstraat

Nadere informatie

ORGANISATIE VAN DE OPLEIDINGEN

ORGANISATIE VAN DE OPLEIDINGEN ORGANISATIE VAN DE OPLEIDINGEN POLITIEKE & SOCIALE WETENSCHAPPEN COMMUNICATIEWETENSCHAPPEN De opleidingen worden aangeboden door alle universiteiten, behalve door UHasselt. De opleiding politieke & sociale

Nadere informatie

DE RECHTEN VAN DE PERSONEN GEREGISTREERD BIJ DE CENTRALE VOOR KREDIETEN AAN PARTICULIEREN VAN DE NATIONALE BANK (C.K.P.)

DE RECHTEN VAN DE PERSONEN GEREGISTREERD BIJ DE CENTRALE VOOR KREDIETEN AAN PARTICULIEREN VAN DE NATIONALE BANK (C.K.P.) KONINKRIJK BELGIE COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER DE RECHTEN VAN DE PERSONEN GEREGISTREERD BIJ DE CENTRALE VOOR KREDIETEN AAN PARTICULIEREN VAN DE NATIONALE BANK (C.K.P.)

Nadere informatie

THEMA I.1. Aantal klassieke ziekenhuisverblijven

THEMA I.1. Aantal klassieke ziekenhuisverblijven THEMA I.1. Aantal klassieke ziekenhuisverblijven Selectiecriteria Onderstaande selectie omvat alle klassieke ziekenhuisverblijven (definitie cfr.: Inleiding 2.2.) die voldoen aan de algemene selectiecriteria

Nadere informatie

THEMA IV.2. Maligne neoplasma van trachea, bronchus en long

THEMA IV.2. Maligne neoplasma van trachea, bronchus en long THEMA IV.2. Maligne neoplasma van trachea, bronchus en long Selectiecriteria Voor deze selectie worden alle ziekenhuisverblijven weerhouden die beantwoorden aan de algemene selectiecriteria (cfr. Inleiding

Nadere informatie

Verantwoordelijke uitgever: Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers

Verantwoordelijke uitgever: Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers Geografische spreiding van de kinderbijslag 2010 1 Verantwoordelijke uitgever: Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers Voor inlichtingen: RKW Departement Ondersteuning Research en Financiën Trierstraat

Nadere informatie

Belangrijkste evoluties van de Centrale voor kredieten aan particulieren aan het einde van het derde kwartaal 2012

Belangrijkste evoluties van de Centrale voor kredieten aan particulieren aan het einde van het derde kwartaal 2012 Oktober 2012 Belangrijkste evoluties van de Centrale voor kredieten aan particulieren aan het einde van het derde kwartaal 2012 Analyse uitgevoerd door het Observatorium Krediet en Schuldenlast Duvivier

Nadere informatie

2003-2004 UNIVERSITAIR ONDERWIJS

2003-2004 UNIVERSITAIR ONDERWIJS Academiejaar 2003-2004 UNIVERSITAIR ONDERWIJS Aantal generatiestudenten per provincie en arrondissement van woonplaats van de student, per studiegebied, nationaliteit en geslacht ingedeeld Belgische studenten

Nadere informatie

Chômeurs complets mis au travail en ateliers protégés - Unités physiques - Hommes - LIEU D'HABITATION

Chômeurs complets mis au travail en ateliers protégés - Unités physiques - Hommes - LIEU D'HABITATION Chômeurs complets mis au travail en ateliers protégés - Unités physiques - Hommes - LIEU D'HABITATION Volledig werklozen tewerkgesteld in een beschutte werkplaats - Fysieke eenheden - Mannen - WOONPLAATS

Nadere informatie

Chômeurs complets de 58 ans et plus (50 ans et plus avec passé professionnel) (*) - Hommes - LIEU D'HABITATION

Chômeurs complets de 58 ans et plus (50 ans et plus avec passé professionnel) (*) - Hommes - LIEU D'HABITATION Chômeurs complets de 58 ans et plus (50 ans et plus avec passé professionnel) (*) - Hommes - LIEU D'HABITATION Volledig werklozen van 58 jaar en ouder (50 jaar en ouder met beroepsverleden) (*) - Mannen

Nadere informatie

KONINKRIJK BELGIE COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER

KONINKRIJK BELGIE COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER KONINKRIJK BELGIE COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER DE RECHTEN VAN PERSONEN GEREGISTREERD BIJ DE CENTRALE VOOR KREDIETEN AAN PARTICULIEREN VAN DE NATIONALE BANK (C.K.P.) Wet

Nadere informatie

Januari 2013. Krediet en overmatige schuldenlast: wat leren wij uit de cijfers 2012 van de Centrale voor Kredieten aan Particulieren?

Januari 2013. Krediet en overmatige schuldenlast: wat leren wij uit de cijfers 2012 van de Centrale voor Kredieten aan Particulieren? Januari 2013 Krediet en overmatige schuldenlast: wat leren wij uit de cijfers 2012 van de Centrale voor Kredieten aan Particulieren? Analyse uitgevoerd voor het Observatorium Krediet en Schuldenlast Duvivier

Nadere informatie

THEMA V.1. Prostatectomie

THEMA V.1. Prostatectomie THEMA V.1. Prostatectomie Selectiecriteria Naast de algemene selectiecriteria (cfr. Inleiding 2.4.a.) die steeds in het kader van deze publicatie gehanteerd worden, is het specifieke selectiecriterium

Nadere informatie

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken [ Gegevens 2004 ]

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken [ Gegevens 2004 ] Wegwijs in justitie In de hoofdrol bij justitie De instellingen Meer informatie Justitie in de praktijk De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken [ Gegevens 2004 ] Notariaat Met dank aan

Nadere informatie

Chômeurs complets de 58 ans et plus (50 ans et plus avec passé professionnel) (*) - Unités physiques - Hommes - LIEU D'HABITATION

Chômeurs complets de 58 ans et plus (50 ans et plus avec passé professionnel) (*) - Unités physiques - Hommes - LIEU D'HABITATION Chômeurs complets de 58 ans et plus (50 ans et plus avec passé professionnel) (*) - Unités physiques - Hommes - LIEU D'HABITATION Volledig werklozen van 58 jaar en ouder (50 jaar en ouder met beroepsverleden)

Nadere informatie

Jaar N Jaar N. Leeftijdsgroep < 1 j. 0 1 j. - 4 j j j j j j j j j. 96 > 65 j.

Jaar N Jaar N. Leeftijdsgroep < 1 j. 0 1 j. - 4 j j j j j j j j j. 96 > 65 j. Referentielaboratorium Brussel Inleiding De resultaten in de onderstaande tabel zijn gebaseerd op patiënten van wie : een staal naar het referentielaboratorium is verstuurd (U.C.L. - Brussel) voor diagnose;

Nadere informatie

in vergelijking met 2002 en 2003, daling van het aantal laboratoria die ten minste 1 geval diagnosticeerden (tabel 2).

in vergelijking met 2002 en 2003, daling van het aantal laboratoria die ten minste 1 geval diagnosticeerden (tabel 2). Doelstellingen en beschrijving van het surveillancenetwerk 1. Doelstellingen schatting trend van het aantal geregistreerde gevallen van hepatitis A (1994-24), schatting incidentie op nationaal en arrondissementsniveau,

Nadere informatie

THEMA IV.1. Tuberculose

THEMA IV.1. Tuberculose THEMA IV.1. Tuberculose Specifieke selectiecriteria Voor deze selectie van tuberculose-verblijven worden alle ziekenhuisverblijven weerhouden die beantwoorden aan de algemene selectiecriteria (cfr. Inleiding

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL 1. KERNCIJFERS GEOGRAFISCHE TELLING OP 31 DECEMBER

INHOUDSTAFEL 1. KERNCIJFERS GEOGRAFISCHE TELLING OP 31 DECEMBER Geografische statistiek telling 2008 INHOUDSTAFEL INLEIDING... 2 1. KERNCIJFERS GEOGRAFISCHE TELLING OP 31 DECEMBER 2007...5 2. EVOLUTIE VAN HET AANTAL RECHTGEVENDE KINDEREN PER ARRONDISSEMENT 2000-2007...18

Nadere informatie

Chlamydia trachomatis

Chlamydia trachomatis Peillaboratoria Doelstellingen en beschrijving van het surveillancenetwerk 1. Doelstellingen schatting trend van het aantal gevallen met C. trachomatis (1986-23), schatting incidentie op nationaal en arrondissementsniveau,

Nadere informatie

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken Wegwijs in justitie In de hoofdrol bij justitie De instellingen Meer informatie Justitie in de praktijk De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken [ Gegevens 2003 ] Notariaat Met dank aan

Nadere informatie

Chômeurs complets dispensés d'inscription (*) - Unités physiques - Hommes - LIEU D'HABITATION

Chômeurs complets dispensés d'inscription (*) - Unités physiques - Hommes - LIEU D'HABITATION Chômeurs complets dispensés d'inscription (*) - Unités physiques - Hommes - LIEU D'HABITATION Volledig werklozen vrijgesteld van inschrijving (*) - Fysieke eenheden - Mannen - WOONPLAATS ethodologische

Nadere informatie

MANDATARISSEN PER PE 40 ZETELS MANDATAIRES PAR EP 40 SIEGES Berekening van het aantal zetels Mode de calcul du nombre de sièges (art.

MANDATARISSEN PER PE 40 ZETELS MANDATAIRES PAR EP 40 SIEGES Berekening van het aantal zetels Mode de calcul du nombre de sièges (art. MANDATARISSEN PER PE 40 ZETELS MANDATAIRES PAR EP 40 SIEGES Berekening van het aantal zetels Mode de calcul du nombre de sièges (art. 14 20 HR/ROI) mdc 04/07/2017 - Minimum 3 mandatarissen per provinciale

Nadere informatie

Respiratoir Syncytiaal Virus

Respiratoir Syncytiaal Virus Doelstellingen en beschrijving van het surveillancenetwerk 1. Doelstellingen schatting trends van infecties met R.S.V. (1996-1), schatting incidentie op nationaal en arrondissementsniveau, voorstelling

Nadere informatie

Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting

Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting Feiten en cijfers Hoeveel personen in België hebben te kampen met overmatige schuldenlast? In 2007 waren 338.933 personen

Nadere informatie

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken Gegevens 2010 Anvers I 902 1 248 199 49 8 1159 Anvers II 666 16 158 137 21 14 854 Anvers III 815 3 315 279 36 7 1140 Anvers IV 1723 5 290 290 0

Nadere informatie

Respiratoir Syncytiaal Virus

Respiratoir Syncytiaal Virus Doelstellingen en beschrijving van het surveillancenetwerk 1. Doelstellingen schatting trends van infecties met R.S.V. (1996-22), schatting incidentie op nationaal en arrondissementsniveau, voorstelling

Nadere informatie

FAMIFED. Federaal agentschap voor de kinderbijslag GEOGRAFISCHE SPREIDING VAN DE KINDERBIJSLAG

FAMIFED. Federaal agentschap voor de kinderbijslag GEOGRAFISCHE SPREIDING VAN DE KINDERBIJSLAG FAMIFED Federaal agentschap voor de kinderbijslag GEOGRAFISCHE SPREIDING VAN DE KINDERBIJSLAG 2013 Geografische spreiding van de kinderbijslag 2013 Verantwoordelijke uitgever: Federaal agentschap voor

Nadere informatie

Levensstandaard Fiscale statistiek van de inkomens

Levensstandaard Fiscale statistiek van de inkomens Levensstandaard Fiscale statistiek van de inkomens De Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie biedt onpartijdige statistische informatie. De informatie wordt conform de wet verspreid, meer

Nadere informatie

THEMA V.3. INGREEP OP DE CORONAIREN

THEMA V.3. INGREEP OP DE CORONAIREN THEMA V.3. INGREEP OP DE CORONAIREN Selectiecriteria Naast de algemene selectiecriteria (cfr. Inleiding 2.4.a.) die steeds in het kader van deze publicatie gehanteerd worden, is het specifieke selectiecriterium

Nadere informatie

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken Gegevens 2012 Anvers I 902 1 248 199 49 8 1159 Anvers II 666 16 158 137 21 14 854 Anvers III 815 3 315 279 36 7 1140 Anvers IV 1723 5 290 290 0

Nadere informatie

BIJZONDERE VOORWAARDEN BETREFFENDE DE KASFACILITEIT I - Van kracht op 23 maart 2015

BIJZONDERE VOORWAARDEN BETREFFENDE DE KASFACILITEIT I - Van kracht op 23 maart 2015 BIJZONDERE VOORWAARDEN BETREFFENDE DE KASFACILITEIT I - Artikel 1 Terminologie De Bank : bpost bank N.V. Markiesstraat 1 bus 2-1000 Brussel, BTW BE 0456.038.471, RPR Brussel, handelend als kredietgever.

Nadere informatie

Bronnen. Symbolen en afkortingen

Bronnen. Symbolen en afkortingen - 1 - Bronnen Tot 1989 waren de gepubliceerde cijfers inzake het bevolkingsaantal gesteund op de gegevens uit het bevolkingsbestand, beheerd door CEVI. Deze gegevens werden ook aangegeven aan het Nationaal

Nadere informatie

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna "WVP"), inzonderheid artikel 29;

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid artikel 29; 1/5 Advies nr. 35/2008 van 8 oktober2008 Betreft: Adviesaanvraag betreffende een ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 juli 2002 tot regeling van de Centrale voor

Nadere informatie

THEMA V.2. HYSTERECTOMIE

THEMA V.2. HYSTERECTOMIE THEMA V.2. HYSTERECTOMIE Selectiecriteria Naast de algemene selectiecriteria (cfr. Inleiding 2.4.a.) die steeds in het kader van deze publicatie gehanteerd worden, is het specifieke selectiecriterium gebaseerd

Nadere informatie

Respiratoir Syncytiaal Virus

Respiratoir Syncytiaal Virus Peillaboratoria Doelstellingen en beschrijving van het surveillancenetwerk 1. Doelstellingen schatting trends van R.S.V.-infecties (1996-21), schatting incidentie op nationaal en arrondissementsniveau,

Nadere informatie

Vastgoed is een bron van een kapitaalstroom met een jaarlijks debiet van vermoedelijk omtrent 1/3 BBP Vastgoed is zowel voor particulieren als voor

Vastgoed is een bron van een kapitaalstroom met een jaarlijks debiet van vermoedelijk omtrent 1/3 BBP Vastgoed is zowel voor particulieren als voor Vastgoed is een bron van een kapitaalstroom met een jaarlijks debiet van vermoedelijk omtrent 1/3 BBP Vastgoed is zowel voor particulieren als voor bedrijven vaak de grootste financiële investering ooit

Nadere informatie

Total des attributaires sur base de prestations de travail - LIEU D'HABITATION

Total des attributaires sur base de prestations de travail - LIEU D'HABITATION ethodologische nota note methodologique - zie m voir II - 73 Total des attributaires sur base de prestations de travail - LIEU D'HABITATION Totaal aantal rechthebbenden op basis van arbeidsprestaties-

Nadere informatie

BEROEPSVERENIGING VAN HET KREDIET

BEROEPSVERENIGING VAN HET KREDIET Big brother zit overal! Heel wat instellingen, personen of organisaties nemen het niet zo nauw met de privacy van de burgers. De Liga heeft een aantal kandidaten op een rijtje gezet die het recht op privacy

Nadere informatie

Krediet en problematische schuldenlast: welke geografische verschillen? R. Duvivier

Krediet en problematische schuldenlast: welke geografische verschillen? R. Duvivier Krediet en problematische schuldenlast: welke geografische verschillen? R. Duvivier Samenvatting: In dit artikel zullen we in de eerste plaats aantonen dat inwoners van bepaalde delen van het land meer

Nadere informatie

in vergelijking met 2002, daling van het aantal laboratoria die ten minste 1 geval diagnosticeerden in Wallonië (2002 : N=19, 2003 : N=14; tabel 2).

in vergelijking met 2002, daling van het aantal laboratoria die ten minste 1 geval diagnosticeerden in Wallonië (2002 : N=19, 2003 : N=14; tabel 2). Doelstellingen en beschrijving van het surveillancenetwerk 1. Doelstellingen schatting trend van infecties met het (1996-23), schatting incidentie op nationaal en arrondissementsniveau, voorstelling van

Nadere informatie

Chlamydia trachomatis

Chlamydia trachomatis Doelstellingen en beschrijving van het surveillancenetwerk 1. Doelstellingen schatting trend van het aantal gevallen met C. trachomatis (1986-29), schatting incidentie op nationaal en arrondissementsniveau,

Nadere informatie

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer;

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer; 1/6 Advies nr 25/2010 van 1 september 2010 Betreft: Advies betreffende het ontwerp van koninklijk besluit houdende wijziging van verschillende besluiten betreffende registratie van persoonsgegevens ingevolge

Nadere informatie

II, 2002. - 10 2001 3, 1, 3, 2, 4, 7, 8, 1, 9 34; 20 1992 11 1993 31 1994; 22 2001; 18 2001; 7 2001; 33.079/1 23 2002, 84, 1, : HOOFDSTUK I.

II, 2002. - 10 2001 3, 1, 3, 2, 4, 7, 8, 1, 9 34; 20 1992 11 1993 31 1994; 22 2001; 18 2001; 7 2001; 33.079/1 23 2002, 84, 1, : HOOFDSTUK I. 1. 7 JULI 2002. - Koninklijk besluit tot regeling van de Centrale voor Kredieten aan Particulieren ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. Gelet op de wet

Nadere informatie

Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen

Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Omschrijving van het advocatenkantoor, het bedrijf, de juridische dienst of het notariskantoor: FOD Justitie. Functie Antwerpen : 4. Deze plaatsen vervangen deze

Nadere informatie

Ontwikkeling van de werkloosheidsuitkering en 4 de kwartaal de kwartaal 2000

Ontwikkeling van de werkloosheidsuitkering en 4 de kwartaal de kwartaal 2000 Ontwikkeling van de werkloosheidsuitkering en 4 de kwartaal 2001-4 de kwartaal 2000 Het aantal vergoede volledig werklozen kwam in het 4 de kwartaal 2001 gemiddeld uit op 619 617. Dat zijn er 22 349 meer

Nadere informatie

MZG 2011 in beeld Pathologienatlas. Geografische variatie van de pathologie in de Belgische ziekenhuizen

MZG 2011 in beeld Pathologienatlas. Geografische variatie van de pathologie in de Belgische ziekenhuizen MZG 2011 in beeld Pathologienatlas Geografische variatie van de pathologie in de Belgische ziekenhuizen I. Algemeen gedeelte MZG 2011 in beeld Inhoudsopgave Methodologie en Bevolking per arrondissement

Nadere informatie

10 AUGUSTUS 2001. Wet betreffende de Centrale voor Kredieten aan Particulieren.

10 AUGUSTUS 2001. Wet betreffende de Centrale voor Kredieten aan Particulieren. 10 AUGUSTUS 2001. Wet betreffende de Centrale voor Kredieten aan Particulieren. HOOFDSTUK I. Voorafgaande bepalingen. Artikel 1. Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet.

Nadere informatie

REGIONALE REKENINGEN

REGIONALE REKENINGEN REGIONALE REKENINGEN Aggregaten per bedrijfstak 1995-1999 Instituut voor de Nationale Rekeningen Dienst Financiële en economische statistieken Nationale Bank van België, Brussel Inhoud van de publicatie

Nadere informatie

Sociaal-economische analyse van de Vlaamse milieu-industrie

Sociaal-economische analyse van de Vlaamse milieu-industrie Sociaal-economische analyse van de Vlaamse milieu-industrie Aanvullende regionale analyse RAPPORT Brussel, 9 februari 2000 1 D/2000/4665/4 Gedrukt door Goekint Graphics 2 INHOUD 1. Inleiding 9 2. Beschrijvend

Nadere informatie

Nr Trein Vertrek Bestemming Uur Status 7970 Aalst Burst 5:31 geschrapt 7972 Aalst Burst 6:20 geschrapt 8978 Aalst Burst 19:14 geschrapt 7076 (4)

Nr Trein Vertrek Bestemming Uur Status 7970 Aalst Burst 5:31 geschrapt 7972 Aalst Burst 6:20 geschrapt 8978 Aalst Burst 19:14 geschrapt 7076 (4) Nr Trein Vertrek Bestemming Uur Status 7970 Aalst Burst 5:31 geschrapt 7972 Aalst Burst 6:20 geschrapt 8978 Aalst Burst 19:14 geschrapt 7076 (4) Aalst Gent-Sint-Pieters 12:30 behouden 8677 Aarlen Athus

Nadere informatie

RAAD VOOR HET VERBRUIK ADVIES

RAAD VOOR HET VERBRUIK ADVIES RvV 501 RAAD VOOR HET VERBRUIK ADVIES Over een ontwerp van koninklijk besluit tot regeling van de Centrale voor Kredieten aan Particulieren Brussel, 29 november 2016 SAMENVATTING Aanleiding tot dit ontwerp

Nadere informatie

Aanvraag om onderbrekingstoelagen voor militairen

Aanvraag om onderbrekingstoelagen voor militairen Aanvraag om onderbrekingstoelagen voor militairen U wilt als militair in het kader van een tijdelijke ambtsontheffing wegens loopbaanonderbreking (TALO) een financiële tussenkomst van de RVA ontvangen.

Nadere informatie

De evolutie en tendensen op regionaal en provinciaal niveau worden verderop in deze barometer besproken.

De evolutie en tendensen op regionaal en provinciaal niveau worden verderop in deze barometer besproken. NOTARISBAROMETER VASTGOED WWW.NOTARIS.BE T1 2017 Barometer 32 VASTGOEDACTIVITEIT IN BELGIË De index van de vastgoedactiviteit klimt in het 1 ste trimester van 2017 naar een nieuw record: 128,36 punten.

Nadere informatie

De inflatie zakte in juni nog tot 1,5 punten. De daaropvolgende maanden steeg de inflatie tot 2,0 in augustus (Bron: NBB).

De inflatie zakte in juni nog tot 1,5 punten. De daaropvolgende maanden steeg de inflatie tot 2,0 in augustus (Bron: NBB). NOTARISBAROMETER VASTGOED WWW.NOTARIS.BE T3 2017 Barometer 34 MACRO-ECONOMISCH Het consumentenvertrouwen trekt sinds juli terug aan, de indicator stijgt van -2 in juni naar 2 in juli en bereikte hiermee

Nadere informatie

1. Kan de minister een overzicht geven van alle organisatoren van time-outbegeleiding per arrondissement?

1. Kan de minister een overzicht geven van alle organisatoren van time-outbegeleiding per arrondissement? VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN PASCAL SMET VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL Vraag nr. 184 van 29 november 2011 van KATHLEEN HELSEN Time-outprojecten - Stand van zaken

Nadere informatie

Workshop consumentenkredieten

Workshop consumentenkredieten Workshop consumentenkredieten Inspiratiedag financiële vorming Maandag 26 oktober 2015 Inhoud van de workshop I. Korte toelichting II. Concrete voorbeelden III. (Overmatige) schuldenlast IV. Vragen en

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 24 oktober 2012

PERSBERICHT Brussel, 24 oktober 2012 PERSBERICHT Brussel, 24 oktober 2012 De regionale inkomensverschillen onder de loep Hoe verhoudt de inkomensevolutie zich ten opzichte van de inflatie? In welke regio liggen de gemiddelde inkomens het

Nadere informatie

Respiratoir Syncytiaal Virus

Respiratoir Syncytiaal Virus Peillaboratoria Doelstellingen en beschrijving van het surveillancenetwerk 1. Doelstellingen schatting trends van R.S.V.-infecties (1996-24), schatting incidentie op nationaal en arrondissementsniveau,

Nadere informatie

7 JULI 2002. Koninklijk besluit tot regeling van de Centrale voor Kredieten aan Particulieren.

7 JULI 2002. Koninklijk besluit tot regeling van de Centrale voor Kredieten aan Particulieren. 7 JULI 2002. Koninklijk besluit tot regeling van de Centrale voor Kredieten aan Particulieren. HOOFDSTUK I. - Definities. Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder : 1 de wet :

Nadere informatie

nr. 357 van LYDIA PEETERS datum: 15 februari 2017 aan PHILIPPE MUYTERS Jeugdwerkloosheid - Stand van zaken trajecten

nr. 357 van LYDIA PEETERS datum: 15 februari 2017 aan PHILIPPE MUYTERS Jeugdwerkloosheid - Stand van zaken trajecten SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 357 van LYDIA PEETERS datum: 15 februari 2017 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Jeugdwerkloosheid - Stand van zaken trajecten Op pagina

Nadere informatie

Vennootschappen onderworpen aan de vennootschapsbijdrage

Vennootschappen onderworpen aan de vennootschapsbijdrage Vennootschappen onderworpen aan de vennootschapsbijdrage Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (2001), Statistiek van de aangesloten vennootschappen jaar 2000, 68 p. Begin juni

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Persbericht Vincent Van Quickenborne www.quickonomie.be Onderwerp Senaat keurt verstrenging regels consumentenkrediet op de valreep goed Datum 6 mei 2010 Copyright and disclaimer De inhoud van

Nadere informatie

Instituut voor de nationale rekeningen. Regionale rekeningen

Instituut voor de nationale rekeningen. Regionale rekeningen Instituut voor de nationale rekeningen Regionale rekeningen 2004-2007 Inhoud van de publicatie Deze publicatie bevat gegevens betreffende de aggregaten per bedrijfstak en de inkomensrekeningen van de huishoudens

Nadere informatie

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer,

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, ADVIES Nr 03 / 1999 van 27 januari 1999 O. Ref. : 10 / A / 98 / 030 / 10 BETREFT : Ontwerp van koninklijk besluit tot regeling van de registratie van de berichten van collectieve schuldenregeling door

Nadere informatie

Wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet (BS 9 juli 1991) zoals gewijzigd bij wet van 13 juni 2010 (BS 21 juni 2010).

Wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet (BS 9 juli 1991) zoals gewijzigd bij wet van 13 juni 2010 (BS 21 juni 2010). Wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet (BS 9 juli 1991) zoals gewijzigd bij wet van 13 juni 2010 (BS 21 juni 2010). Art. 11 1 Te gelegener tijd voordat de consument door een kredietovereenkomst

Nadere informatie

Politierechtbanken. Gegevens 2016

Politierechtbanken. Gegevens 2016 Politierechtbanken Gegevens 2016 Met dank aan het personeel van de Politierechtbanken en de stafdienst ICT (FOD Justitie). Het gebruik van de inhoud van deze publicatie als toelichting of bewijsvoering

Nadere informatie

T NOTARISBAROMETER VASTGOED. Barometer 33

T NOTARISBAROMETER VASTGOED. Barometer 33 NOTARISBAROMETER VASTGOED WWW.NOTARIS.BE T2 2017 Barometer 33 INHOUD: In het kort... 2 Vastgoedactiviteit in België... 2 Prijsevolutie van het residentieel vastgoed in België... 2 Op macro economisch niveau...

Nadere informatie

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken Wegwijs in justitie In de hoofdrol bij justitie De instellingen Meer informatie Justitie in de praktijk De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken [ Gegevens 2005 ] Rechtbanken van koophandel

Nadere informatie

Notarisbarometer Vastgoed - familie - vennootschappen

Notarisbarometer Vastgoed - familie - vennootschappen Verantwoordelijke uitgever: Erik Van Tricht, Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat, Bergstraat, 30-34 - 1000 Brussel Notarisbarometer Vastgoed - familie - vennootschappen VASTGOEDACTIVITEIT

Nadere informatie

Aandeel van de gerechtigden op wachten overbruggingsuitkeringen. volledige werkloosheid - analyse volgens arrondissement

Aandeel van de gerechtigden op wachten overbruggingsuitkeringen. volledige werkloosheid - analyse volgens arrondissement Aandeel van de gerechtigden op wachten overbruggingsuitkeringen in de volledige werkloosheid - analyse volgens arrondissement Inleiding In ons recent onderzoek betreffende de gerechtigden op wacht- en

Nadere informatie

Pinto Visa-kredietopening Dit document vormt geen juridisch bindend aanbod. KBC Consumer Finance behoudt zich alle wijzigingen voor.

Pinto Visa-kredietopening Dit document vormt geen juridisch bindend aanbod. KBC Consumer Finance behoudt zich alle wijzigingen voor. Pinto Visa-kredietopening Dit document vormt geen juridisch bindend aanbod. KBC Consumer Finance behoudt zich alle wijzigingen voor. DEEL I. EUROPESE STANDAARDINFORMATIE INZAKE CONSUMENTENKREDIET (artikel

Nadere informatie

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken Wegwijs in justitie In de hoofdrol bij justitie De instellingen Meer informatie Justitie in de praktijk De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken [ Gegevens 2004 ] Rechtbanken van Koophandel

Nadere informatie

Strategische doelstelling

Strategische doelstelling Naar een nieuw Openbaar Ministerie in samenspraak met de politie Strategische doelstelling Een strafrechtelijk optreden moet maatschappelijk relevant zijn D.w.z. : Beteugeling strafbaar feit: I Binnen

Nadere informatie

Exploitatie van bioscoopzalen ( 35 mm of meer )

Exploitatie van bioscoopzalen ( 35 mm of meer ) T2.1 Structurele en kwalitatieve inlichtingen T2.1.1 Bioscopen volgens het aantal zalen T2.1.2 Zalen en zitplaatsen T2.1.3 Aantal beschikbare zitplaatsen volgens het aantal zalen T2.1.4 Zalen die het hele

Nadere informatie

REGIONALE PATENTACTIVITEIT VLAANDEREN EN BELGIË

REGIONALE PATENTACTIVITEIT VLAANDEREN EN BELGIË Steunpunt O&O Indicatoren Dekenstraat 2 3000 Leuven REGIONALE PATENTACTIVITEIT VLAANDEREN EN BELGIË Augustus 2007 Mariette Du Plessis* Catherine Lecocq** Tom Magerman* Xiaoyan Song* Bart Van Looy*,** *Steunpunt

Nadere informatie

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken [ Gegevens 2004 ]

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken [ Gegevens 2004 ] Wegwijs in justitie In de hoofdrol bij justitie De instellingen Meer informatie Justitie in de praktijk De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken [ Gegevens 2004 ] Politierechtbanken Met

Nadere informatie

Demografie van ondernemingen

Demografie van ondernemingen Demografie van ondernemingen Fabienne Verduyn Inleiding In dit artikel worden de demografische ontwikkelingen van de Belgische ondernemingen geanalyseerd voor de periode 2001 tot en met. Net zoals in de

Nadere informatie

Lijn 21 : Genk - Landen. Stations en haltes ALKEN BOKRIJK GENK HASSELT KIEWIT LANDEN SINT-TRUIDEN

Lijn 21 : Genk - Landen. Stations en haltes ALKEN BOKRIJK GENK HASSELT KIEWIT LANDEN SINT-TRUIDEN 21 Lijn 21 : Genk - Landen Stations en haltes ALKEN BOKRIJK GENK HASSELT KIEWIT LANDEN SINT-TRUIDEN De Panne Veurne Poperinge ROOSENDAAL (NL) Essen Knokke Zeebrugge Noorderkempen Turnhout Blankenberge

Nadere informatie

Voor meer cijfers, zie beleidsdomein Woonstad. Stad Genk Publicatie Stedenbouwkundige vergunningen

Voor meer cijfers, zie  beleidsdomein Woonstad. Stad Genk Publicatie Stedenbouwkundige vergunningen De cijfers over het aantal stedenbouwkundige vergunningen zijn gebaseerd op de inzameling via de gemeenten of de Vlaamse Overheid, en worden verwerkt en gepubliceerd door de FOD Economie. De gegevens voor

Nadere informatie

THEMA II.2. Ziekenhuisverblijven van bejaarden

THEMA II.2. Ziekenhuisverblijven van bejaarden THEMA II.2. Ziekenhuisverblijven van bejaarden Selectiecriteria Onderstaande selectie omvat alle ziekenhuisverblijven van bejaarden, dit wil zeggen waarbij de patiënt 75 jaar of ouder is, ongeacht de pathologie

Nadere informatie