STATISTISCH OVERZICHT 30 JUNI 2016

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "STATISTISCH OVERZICHT 30 JUNI 2016"

Transcriptie

1

2 FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR DE KINDERBIJSLAG STATISTISCH OVERZICHT 30 JUNI 2016 Gedetailleerde gegevens STATISTISCH OVERZICHT NR. 3

3 Verantwoordelijke uitgever: Federaal Agentschap voor de Kinderbijslag Voor alle inlichtingen kan men zich wenden tot het Federaal Agentschap voor de Kinderbijslag (FAMIFED), Departement Ondersteuning - Research Trierstraat Brussel Website: Bijkomende exemplaren kunnen op verzoek bekomen worden. Deze inlichtingen mogen gereproduceerd worden, mits vermelding van de bron. Dit document is louter informatief en mag niet beschouwd worden als een rechtsgeldig document.

4 1. VOORWOORD 2. DEFINITIES 3. BELGIË Pagina 3.1. TELLING VAN DE KINDERBIJSLAG VLAAMSE GEMEENSCHAP 4.1. TELLING VAN DE KINDERBIJSLAG WAALS GEWEST 5.1. TELLING VAN DE KINDERBIJSLAG DUITSTALIGE GEMEENSCHAP 6.1. TELLING VAN DE KINDERBIJSLAG 68 84, 7.1. TELLING VAN DE KINDERBIJSLAG ALGEMEEN STELSEL VAN DE KINDERBIJSLAG STELSEL VAN DE GEWAARBORGDE GEZINSBIJSLAG GEMEENSCHAPPELIJKE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE VAN BRUSSEL-HOOFDSTAD (GGC) 8. BAREMA INHOUD

5 1. VOORWOORD

6 1. VOORWOORD 6 1. VOORWOORD In het kader van de zesde staatshervorming droeg het federaal niveau op 1 juli 2014 de bevoegdheid voor de kinderbijslag over aan de Vlaamse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC) voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, hierna de deelentiteiten genoemd worden. Via de Algemene Kinderbijslagwet (AKBW) 1 werd tegelijkertijd één wetgevend kader ingevoerd voor de gezinsbijslag van de werknemers, de zelfstandigen en de werknemers van de openbare sector. Naast de AKBW bestaat er nog een residuair stelsel: het stelsel van de gewaarborgde gezinsbijslag (GGB). Sinds 2015 beschikt FAMIFED over de volledige gegevens per deelentiteit voor alle statistieken. De cijfers in dit document kunnen dus niet langer vergeleken worden met de vorige statistische reeksen. 1 Publicatie in het Belgisch Staatsblad van 5 mei /06/2016

7 1. VOORWOORD 7 Voor de opmaak van de cijfers per deelentiteit, baseert deze studie zich op de aanknopingsfactoren die overeengekomen zijn tussen de verschillende deelentiteiten om de tijdens de overgangsfase betaalde gezinsbijslag ten laste te nemen. De belangrijkste factor hiervan is de woonplaats van het kind. Voor de kinderen waarvan de woonplaats buiten België gesitueerd is, is het regionale selectiecriterium de vestigingseenheid 2 van de huidige of laatste werkgever in België van de rechthebbende. Als de vestigingseenheid niet bepaald is, moet het adres van de exploitatiezetel van de huidige of laatste werkgever van de rechthebbende in acht genomen worden. Als er geen adres van een werkgever kan worden bepaald, moet het huidige of laatste domicilie van de rechthebbende in België in acht genomen worden. In laatste instantie wordt het adres van het betaalbureau van het bevoegde fonds gebruikt. 2 Onder vestigingseenheid verstaat men een plaats die men geografisch gezien kan identificeren door een adres, waar ten minste een activiteit van de onderneming wordt uitgeoefend of van waaruit de activiteit wordt uitgeoefend (art. I.2, 16 Boek I van het Wetboek van economisch recht). Een vestigingseenheid is dus een afzonderlijke exploitatiezetel, afdeling of onderafdeling van een onderneming (bv. atelier, fabriek, winkel, kantoor etc.) die geografisch gezien met een adres gelokaliseerd kan worden. Op die plaats of vanuit die plaats worden een of meer hoofdactiviteiten (of secundaire of ondersteunende activiteiten) voor rekening van de onderneming/instelling/vereniging uitgeoefend. Elke onderneming/instelling/vereniging heeft in principe ten minste een vestigingseenheid. Elke vestigingseenheid krijgt een eigen identificatienummer dat structureel losstaat van het identificatienummer van de juridische entiteit tot waar ze op dat moment behoort. 30/06/2016

8 2. DEFINITIES

9 2. DEFINITIES 9 2. DEFINITIES De verschillende begrippen die in de tabellen van dit statistisch overzicht worden gebruikt, worden hierna gedefinieerd. Zie voor meer informatie en voor de wetsverwijzingen. ACTOREN ACTOR De verschillende actoren van de kinderbijslag zijn: de rechthebbenden, de bijslagtrekkenden en de rechtgevende kinderen. RECHTHEBBENDE De rechthebbende is de persoon, in principe de vader, die het recht op kinderbijslag verkrijgt. BIJSLAGTREKKENDE De bijslagtrekkende is de persoon die het kind opvoedt en aan wie de kinderbijslag wordt betaald. De bijslagtrekkende is doorgaans de moeder of de natuurlijke persoon of rechtspersoon die de rol van de moeder vervult. BIJSLAGTREKKEND GEZIN Dit is het gezin aan wie de kinderbijslag daadwerkelijk betaald wordt. EENOUDERGEZIN Een eenoudergezin is een gezin dat bestaat uit een bijslagtrekkende die alleen woont met één of meer kinderen. EENOUDERTOESLAG Dit is de toeslag bovenop de basiskinderbijslag voor eenoudergezinnen van wie het maandelijks bruto-inkomen een bepaald grensbedrag niet overschrijdt. Er bestaan twee gezinscategorieën. De eerste categorie betreft de eenoudergezinnen die een eenoudertoeslag voor alle kinderen

10 2. DEFINITIES 10 ontvangen en die hier vermeld worden onder 'verhoogde schaal Art. 41'. De tweede categorie betreft de eenoudergezinnen die ook een sociale toeslag Art. 42bis (langdurig werklozen of gepensioneerden) of 50ter (invaliden) ontvangen en die pas vanaf rang 3 daadwerkelijk een eenoudertoeslag ontvangen. In de tabellen van dit overzicht worden ze vermeld onder 'verhoogde schaal Art. 42bis' en 'verhoogde schaal Art. 50ter'. RECHTGEVEND KIND Dit is het kind voor wie de kinderbijslag betaald wordt. KIND MET EEN AANDOENING Dit is een kind met een lichamelijke of geestelijke beperking dat tot zijn/haar 21 jaar een bijkomende uitkering voor die beperking ontvangt. In sommige tabellen van dit overzicht worden die kinderen ook vermeld als kinderen 'met een handicap'. Soort evaluatiesysteem Het betreft het type systeem waarmee de ernst van de aandoening van het kind op een schaal bepaald wordt. Momenteel bestaan het oude en het (op 1 mei 2003 ingevoerde) huidige systeem naast elkaar. Oud evaluatiesysteem In dat bijna uitgedoofde systeem gaat het om de kinderen met een lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid van minstens 66 %. De toeslag is afhankelijk van de zelfredzaamheidsgraad van het kind en wordt bepaald op een schaal van 0 tot 9 punten. Huidig evaluatiesysteem In dit systeem, ingevoerd in 2003, ontvangt men een toeslag naargelang de gevolgen van de aandoening op drie gebieden: de lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid (pijler 1), de activiteit en de participatie van het kind (pijler 2) en de gevolgen voor de familiale omgeving (pijler 3). Die pijlers worden beoordeeld op een schaal van 0 tot 36 punten. De toeslag wordt bepaald op basis van het resultaat van de beoordeling

11 2. DEFINITIES 11 PERSONEN MET EEN HANDICAP OUDER DAN 25 JAAR De rechtgevenden die vóór 1 juli 1966 geboren zijn en erkend zijn als volledig ongeschikt om te werken of in een beschutte werkplaats tewerkgesteld worden, worden als personen met een handicap ouder dan 25 jaar beschouwd. Zij ontvangen de gewone kinderbijslag. Aangezien ze geen toeslag voor kinderen met een aandoening ontvangen, worden ze in dit overzicht niet meegerekend bij de kinderen 'met een handicap', maar bij de kinderen 'zonder handicap'. TYPE PLAATSING Kinderen kunnen op twee manieren geplaatst worden: bij een privépersoon of in een instelling. BIJ EEN PRIVÉPERSOON GEPLAATST KIND (ART. 70TER AKBW) Wanneer een kind bij een privépersoon geplaatst is, ontvangt het pleeggezin de volledige kinderbijslag. Er kan ook een forfaitaire bijslag toegekend worden aan de persoon die de kinderbijslag vóór de plaatsing in het pleeggezin ontving, op voorwaarde dat die persoon regelmatig contact met het kind houdt. IN EEN INSTELLING GEPLAATST KIND (ART. 70 AKBW) Wanneer het kind in een instelling geplaatst is, wordt twee derde van de kinderbijslag betaald aan de instelling of aan de overheid die het kind op basis van de reglementering betreffende de jeugdbescherming voor haar rekening in een instelling heeft geplaatst. Eén derde wordt aan de persoon die vóór de plaatsing de bijslagtrekkende was betaald of wordt op een spaarrekening gestort. SOCIOPROFESSIONEEL STATUUT Het socioprofessioneel statuut van een kind ouder dan 18 jaar kan één van de volgende zijn: student, leerling, werkzoekende of persoon met een handicap

12 2. DEFINITIES 12 STUDENTEN Dit zijn de rechtgevende kinderen van 18 tot en met 24 jaar die onderwijs volgen, stage lopen om in een ambt te worden benoemd of een eindwerk schrijven. WERKZOEKENDEN Dit zijn de rechtgevende kinderen van 18 tot en met 24 jaar die als werkzoekende ingeschreven zijn en die hun studies of leerperiode beëindigd of onderbroken hebben. LEERLINGEN Dit zijn de rechtgevende kinderen van 18 tot en met 24 jaar die een leerovereenkomst of een door een bevoegde overheid erkende en gecontroleerde leerverbintenis gesloten hebben. PERSONEN MET EEN HANDICAP Dit zijn de rechtgevende kinderen van 18 tot en met 21 jaar met een aandoening (zie Kind met een aandoening). SECTOREN EN STELSELS ALGEMENE KINDERBIJSLAGWET - AKBW Dit is de wet voor de kinderbijslag in België waarin de bedragen staan die aan de gezinnen betaald worden. Die wet werd op 1 juli 2014 ingevoerd en maakt de kinderbijslagwetgeving voor werknemers, die voor zelfstandigen en die voor de overheidssector tot één geheel. SECTOR In dit overzicht betekent het begrip sector de beroepssector waartoe de rechthebbende behoort (werknemers, zelfstandigen, openbare sector of stelsel van de gewaarborgde gezinsbijslag)

13 2. DEFINITIES 13 ALGEMEEN STELSEL VAN DE KINDERBIJSLAG Dit is het stelsel van de kinderbijslag op basis van de Algemene Kinderbijslagwet (AKBW). Die is van toepassing op de werknemers, de zelfstandigen en de openbare sector, dus op alle rechtgevenden met uitzondering van diegenen die gewaarborgde gezinsbijslag ontvangen. STELSEL VAN DE GEWAARBORGDE GEZINSBIJSLAG (GGB) Dit is het residuaire gezinsbijslagstelsel voor gezinnen die geen aanspraak kunnen maken op kinderbijslag in een ander (Belgisch, buitenlands of internationaal) stelsel en één van de voorwaarden van wie de bestaansmiddelen een bepaald grensbedrag niet overschrijden. DEELENTITEIT De deelentiteiten zijn de delen van de federale staat die politiek autonoom zijn binnen hun bevoegdheidsdomeinen. Bij de zesde staatshervorming op 1 juli 2014 werd de bevoegdheid voor kinderbijslag van de federale overheid aan de deelentiteiten overgedragen. Dit zijn de Vlaamse Gemeenschap, het Waalse Gewest, de Duitstalige Gemeenschap en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC) voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De gegevens in dit overzicht zijn steeds per deelentiteit beschikbaar. RECHTSGRONDEN RANG De rang van het kind betekent in dit overzicht de volgorde van het kind in het gezin: het oudste kind krijgt rang 1, het volgende krijgt rang 2 en zo gaat het verder tot "rang 3 en meer", waartoe alle kinderen vanaf rang 3 behoren. In het overzicht vindt u ook het begrip "rang 2 en meer", waartoe alle kinderen vanaf rang 2 behoren. KINDERBIJSLAGSCHAAL Dit is het bedrag dat de bijslagtrekkende gezinnen ontvangen op basis van de Algemene Kinderbijslagwet (AKBW) of de wet tot instelling van gewaarborgde gezinsbijslag (GGB). De verschillende bedragen vindt u in het barema van de kinderbijslag

14 2. DEFINITIES 14 GEWONE SCHAAL - ART. 40 AKBW De gewone schaal is het basisbedrag dat alle gezinnen ontvangen, met uitzondering van de gezinnen die de verhoogde schaal Art. 50bis AKBW voor wezen (zie Art. 50bis AKBW) ontvangen. Het bedrag van de gewone schaal is afhankelijk van de rang van het kind. VERHOOGDE SCHALEN Het gaat om de volgende verhoogde schalen: Art. 50bis AKBW voor wezen en de sociale toeslagen die bovenop de gewone schaal betaald kunnen worden : Art. 50ter AKBW voor kinderen van invaliden, 42bis AKBW voor kinderen van gepensioneerden of van personen die minstens zes maanden werkloos zijn en Art. 41 AKBW voor eenoudergezinnen. Verhoogde schaal Art. 50bis AKBW Dit is een forfaitaire bijslag die voorrang heeft op ieder ander recht voor een wees die minstens één van beide ouders verloren heeft. De schaal wordt standaard toegekend wanneer het kind beide ouders verloren heeft of als het geen contact met de overlevende ouder meer heeft en op voorwaarde dat de overlevende ouder niet opnieuw huwt of gaat samenwonen. Gezinnen die deze schaal krijgen, ontvangen de gewone schaal niet. Verhoogde schaal Art. 50ter AKBW Dit is een sociale toeslag bovenop de gewone toeslag als de rechthebbende invalide of al meer dan zes maanden arbeidsongeschikt is, en van wie het maandelijks bruto-inkomen een bepaald grensbedrag niet overschrijdt. Verhoogde schaal Art. 42bis AKBW Dit is een sociale toeslag bovenop de gewone toeslag als de rechthebbende gepensioneerd of al meer dan zes maanden werkloos is, en van wie het maandelijks bruto-inkomen een bepaald grensbedrag niet overschrijdt

15 2. DEFINITIES 15 Verhoogde schaal Art.41 AKBW Dit is een sociale toeslag bovenop de gewone toeslag voor eenoudergezinnen van wie het maandelijkse bruto-inkomen een bepaald grensbedrag niet overschrijdt. Die toeslag wordt wel pas vanaf het derde kind toegekend aan gezinnen die een verhoogde bijslag Art. 50ter AKBW of Art. 42bis AKBW ontvangen. Bijzondere schaal Art. 10, 3 GGB Dit is een toeslag voor geplaatste kinderen, specifiek op basis van de wet tot instelling van gewaarborgde gezinsbijslag (GGB). Wanneer een kind ten laste van een overheid in een instelling is geplaatst, wordt een bijzondere forfaitaire bijslag toegekend aan de persoon die vlak voor de plaatsing kinderbijslag voor dat kind ontving, op voorwaarde dat die persoon regelmatig contact blijft houden met het kind. ANDERE KRAAMGELD Het kraamgeld is een premie die bij de geboorte van een kind wordt betaald. De premie varieert naargelang het om een eerste of een volgende geboorte in het gezin gaat. ADOPTIEPREMIE De adoptiepremie is een premie die een gezin ontvangt wanneer het een kind adopteert. KINDERBIJSLAGFONDS Een kinderbijslagfonds is een instelling die kinderbijslag betaalt. Er bestaan verschillende, zowel openbare als private kinderbijslagfondsen. Hun aantal kan door overnames en fusies doorheen de tijd veranderen. De volledige lijst vindt u op de website van FAMIFED. In dit overzicht worden de kinderbijslagfondsen fondsen genoemd

16 3. BELGIË

17 3.1. TELLING VAN DE KINDERBIJSLAG

18 3.1. TELLING VAN DE KINDERBIJSLAG INHOUDSTAFEL Pagina INLEIDING SAMENVATTENDE TABELLEN Rechthebbenden, bijslagtrekkende gezinnen en rechtgevende kinderen per stelsel Rechtgevende kinderen per schaal en per stelsel Rechtgevende kinderen per rang en per stelsel Rechtgevende kinderen per leeftijdsgroep en per stelsel ALGEMEEN STELSEL VAN DE KINDERBIJSLAG Rechthebbenden op kinderbijslag: verdeling volgens het aantal kinderen in het gezin Bijslagtrekkende gezinnen: verdeling per schaal en volgens het aantal kinderen in het gezin Rechtgevende kinderen: Verdeling per schaal en per leeftijdsgroep Verdeling per schaal en per rang Rechtgevende kinderen jonger dan 21 jaar met een aandoening en rechtgevend op een toeslag (art. 47, AKBW) Kraamgeld en adoptiepremie Geplaatste kinderen STELSEL VAN DE GEWAARBORGDE GEZINSBIJSLAG Rechthebbenden op kinderbijslag: verdeling volgens het aantal kinderen in het gezin Bijslagtrekkende gezinnen: verdeling per schaal en volgens het aantal kinderen in het gezin Rechtgevende kinderen: Verdeling per schaal en per leeftijdsgroep Verdeling per schaal en per rang Kraamgeld en adoptiepremie OVERZICHT PER KINDERBIJSLAGFONDS Rechthebbenden, bijslagtrekkende gezinnen en rechtgevende kinderen per kinderbijslagfonds Rechtgevende kinderen per schaal en per kinderbijslagfonds

19 INLEIDING INLEIDING Voor de telling van de kinderbijslag wordt de volledige Belgische kinderbijslag meegerekend die betaald wordt voor kinderen die in België of in het buitenland opgevoed worden. Die berekening gebeurt tweemaal per jaar en geeft de situatie op 30 juni of 31 december weer van het jaar in kwestie. In dit statistisch overzicht worden de aantallen eerst op nationaal niveau en vervolgens per entiteit voorgesteld. Dit deel betreft het nationaal niveau. Deze telling bevat een reeks tabellen die op basis van de voormelde gegevens zijn opgesteld: in samenvattende tabellen wordt eerst een globaal overzicht gegeven van de aantallen van alle stelsel van de kinderbijslag samen. Vervolgens worden het algemene stelsel van de kinderbijslag en het stelsel van de gewaarborgde gezinsbijslag apart behandeld. Het geheel wordt afgerond met een overzicht per kinderbijslagfonds. Zie de rubriek Definities voor meer informatie over de hier gebruikte termen. TELLING VAN DE KINDERBIJSLAG

20 SAMENVATTENDE TABELLEN VERDELING VAN DE RECHTHEBBENDEN, BIJSLAGTREKKENDE GEZINNEN EN RECHTGEVENDE KINDEREN PER STELSEL STELSEL RECHTHEBBENDEN BIJSLAGTREKKENDE GEZINNEN RECHTGEVENDE KINDEREN ALGEMEEN STELSEL VAN DE KINDERBIJSLAG STELSEL VAN DE GEWAARBORGDE GEZINSBIJSLAG VERDELING VAN DE RECHTGEVENDE KINDEREN PER SCHAAL EN PER STELSEL SCHAAL ALGEMEEN STELSEL VAN DE KINDERBIJSLAG STELSEL VAN DE GEWAARBORGDE GEZINSBIJSLAG GEWONE SCHAAL ART. 40, AKBW VERHOOGDE SCHAAL ART. 41, AKBW VERHOOGDE SCHAAL ART. 42BIS, AKBW VERHOOGDE SCHAAL ART. 50TER, AKBW VERHOOGDE SCHAAL ART. 50BIS, AKBW SPECIALE SCHAAL ART. 10, 3, GGB TELLING VAN DE KINDERBIJSLAG BELGIË

21 SAMENVATTENDE TABELLEN VERDELING VAN DE RECHTGEVENDE KINDEREN PER RANG EN PER STELSEL RANG ALGEMEEN STELSEL VAN DE KINDERBIJSLAG STELSEL VAN DE GEWAARBORGDE GEZINSBIJSLAG RANG RANG RANG 3 EN VERDELING VAN DE RECHTGEVENDE KINDEREN PER LEEFTIJDSGROEP EN PER STELSEL LEEFTIJDSGROEP ALGEMEEN STELSEL VAN DE KINDERBIJSLAG STELSEL VAN DE GEWAARBORGDE GEZINSBIJSLAG 0-5 jaar jaar jaar jaar jaar TELLING VAN DE KINDERBIJSLAG BELGIË

22 ALGEMEEN STELSEL VAN DE KINDERBIJSLAG RECHTHEBBENDEN OP KINDERBIJSLAG VERDELING VOLGENS HET AANTAL KINDEREN IN HET GEZIN AANTAL KINDEREN en + AANTAL RECHTHEBBENDEN TELLING VAN DE KINDERBIJSLAG BELGIË

23 ALGEMEEN STELSEL VAN DE KINDERBIJSLAG BIJSLAGTREKKENDE GEZINNEN VERDELING PER SCHAAL EN VOLGENS HET AANTAL KINDEREN IN HET GEZIN AANTAL KINDEREN ARTIKEL 40, AKBW Gewone Schaal ARTIKEL 41, AKBW eenoudergezinnen ARTIKEL 42bis, AKBW langdurig werklozen en gepensioneerden ARTIKEL 50ter, AKBW invaliden ARTIKEL 50bis, AKBW wezen ALGEMEEN en TELLING VAN DE KINDERBIJSLAG BELGIË

24 ALGEMEEN STELSEL VAN DE KINDERBIJSLAG RECHTGEVENDE KINDEREN VERDELING PER SCHAAL EN PER LEEFTIJDSGROEP LEEFTIJD VAN DE RECHTGEVENDE KINDEREN hand. (*) hand. (*) hand. (*) hand. (*) hand. (*) hand. (*) 0-5 jaar jaar jaar jaar jaar RANG VAN DE RECHTGEVENDE KINDEREN ARTIKEL 40, AKBW Gewone Schaal VERDELING PER SCHAAL EN PER RANG ARTIKEL 40, AKBW Gewone Schaal ARTIKEL 41, AKBW eenoudergezinnen ARTIKEL 41, AKBW eenoudergezinnen ARTIKEL 42bis, AKBW langdurig werklozen en gepensioneerden ARTIKEL 42bis, AKBW langdurig werklozen en gepensioneerden ARTIKEL 50ter, AKBW invaliden ARTIKEL 50ter, AKBW invaliden ARTIKEL 50bis, AKBW wezen ARTIKEL 50bis, AKBW wezen hand. (*) hand. (*) hand. (*) hand. (*) hand. (*) hand. (*) ALGEMEEN 1ste de de en ALGEMEEN (*) Rechtgevende kinderen jonger dan 21 jaar met een aandoening en rechtgevend op een toeslag (art. 47, akbw) TELLING VAN DE KINDERBIJSLAG BELGIË

25 ALGEMEEN STELSEL VAN DE KINDERBIJSLAG RECHTGEVENDE KINDEREN JONGER DAN 21 JAAR MET EEN AANDOENING EN RECHTGEVEND OP EEN TOESLAG (art. 47, AKBW) OUD SYSTEEM (VERDELING VOLGENS ZELFREDZAAMHEID) ZELFREDZAAMHEIDSGRAAD AANTAL TOESLAGEN 0-3 punten 4-6 punten 7-9 punten HUIDIG SYSTEEM (VERDELING VOLGENS DE ERNST VAN DE GEVOLGEN VAN DE AANDOENING) ERNST VAN DE GEVOLGEN VAN DE AANDOENING minimum 4 punten in de 1ste pijler en minder dan 6 punten over de 3 pijlers 6-8 punten over de 3 pijlers en minder dan 4 punten in de 1ste pijler 6-8 punten over de 3 pijlers en minimum 4 punten in de 1ste pijler 9-11 punten over de 3 pijlers en minder dan 4 punten in de 1ste pijler 9-11 punten over de 3 pijlers en minimum 4 punten in de 1ste pijler punten over de 3 pijlers punten over de 3 pijlers punten over de 3 pijlers + 20 punten over de 3 pijlers AANTAL TOESLAGEN VAN DE TWEE SYSTEMEN TELLING VAN DE KINDERBIJSLAG BELGIË

26 ALGEMEEN STELSEL VAN DE KINDERBIJSLAG KRAAMGELD EN ADOPTIEPREMIE AANTAL GEBOORTES DIE AANLEIDING HEBBEN GEGEVEN TOT DE TOEKENNING VAN EEN KRAAMGELD EN AANTAL KINDEREN WAARVOOR EEN ADOPTIEPREMIE WERD BETAALD RANG GEBOORTES ADOPTIES Eerste rang Volgende rangen GEPLAATSTE KINDEREN In een instelling (art. 70, AKBW) AARD VAN DE PLAATSING Bij een particulier (art. 70ter, AKBW) (*) AANTAL GEPLAATSTE KINDEREN (*) Het gaat om het aantal bij een particulier geplaatste kinderen voor wie een forfaitaire uitkering betaald wordt aan de persoon die vóór de plaatsing de kinderbijslag ontving. TELLING VAN DE KINDERBIJSLAG BELGIË

27 STELSEL VAN DE GEWAARBORGDE GEZINSBIJSLAG RECHTHEBBENDEN OP KINDERBIJSLAG VERDELING VOLGENS HET AANTAL KINDEREN IN HET GEZIN AANTAL KINDEREN AANTAL RECHTHEBBENDEN en TELLING VAN DE KINDERBIJSLAG BELGIË

28 STELSEL VAN DE GEWAARBORGDE GEZINSBIJSLAG BIJSLAGTREKKENDE GEZINNEN VERDELING PER SCHAAL EN VOLGENS HET AANTAL KINDEREN IN HET GEZIN AANTAL KINDEREN ARTIKEL 40, AKBW Gewone Schaal ARTIKEL 41, AKBW eenoudergezinnen ARTIKEL 10, 3, GGB Speciale schaal voor geplaatste kinderen ARTIKEL 42bis, AKBW langdurig werklozen en gepensioneerden ARTIKEL 50bis, AKBW wezen ALGEMEEN en TELLING VAN DE KINDERBIJSLAG BELGIË

29 STELSEL VAN DE GEWAARBORGDE GEZINSBIJSLAG RECHTGEVENDE KINDEREN VERDELING PER SCHAAL EN PER LEEFTIJDSGROEP LEEFTIJD VAN DE RECHTGEVENDE KINDEREN ARTIKEL 40, AKBW Gewone Schaal ARTIKEL 41, AKBW eenoudergezinnen ARTIKEL 10, 3, GGB Speciale schaal voor geplaatste kinderen ARTIKEL 42bis, AKBW langdurig werklozen en gepensioneerden ARTIKEL 50bis, AKBW wezen ALGEMEEN 0-5 jaar jaar jaar jaar jaar VERDELING PER SCHAAL EN PER RANG RANG VAN DE RECHTGEVENDE KINDEREN ARTIKEL 40, AKBW Gewone Schaal ARTIKEL 41, AKBW eenoudergezinnen ARTIKEL 10, 3, GGB Speciale schaal voor geplaatste kinderen ARTIKEL 42bis, AKBW langdurig werklozen en gepensioneerden ARTIKEL 50bis, AKBW wezen ALGEMEEN 1ste de de en TELLING VAN DE KINDERBIJSLAG BELGIË

30 STELSEL VAN DE GEWAARBORGDE GEZINSBIJSLAG KRAAMGELD EN ADOPTIEPREMIE AANTAL GEBOORTES DIE AANLEIDING HEBBEN GEGEVEN TOT DE TOEKENNING VAN EEN KRAAMGELD EN AANTAL KINDEREN WAARVOOR EEN ADOPTIEPREMIE WERD BETAALD RANG GEBOORTES ADOPTIES Eerste rang Volgende rangen TELLING VAN DE KINDERBIJSLAG BELGIË

31 OVERZICHT PER KINDERBIJSLAGFONDS VERDELING VAN DE RECHTHEBBENDEN, BIJSLAGTREKKENDE GEZINNEN EN RECHTGEVENDE KINDEREN PER KINDERBIJSLAGFONDS KINDERBIJSLAGFONDS RECHTHEBBENDEN BIJSLAGTREKKENDE GEZINNEN RECHTGEVENDE KINDEREN 2 Group S Mensura Attentia Acerta Securex ADMB Partena UCM Xerius FZK Horizon DIBISS FAMIFED - AKBW FAMIFED - GGB TELLING VAN DE KINDERBIJSLAG BELGIË

32 OVERZICHT PER KINDERBIJSLAGFONDS VERDELING VAN DE RECHTGEVENDE KINDEREN PER SCHAAL EN PER KINDERBIJSLAGFONDS KINDERBIJSLAGFONDS ARTIKEL 40, AKBW Gewone Schaal ARTIKEL 41, AKBW eenoudergezinnen ARTIKEL 42bis, AKBW langdurig werklozen en gepensioneerden ARTIKEL 50ter, AKBW invaliden ARTIKEL 50bis, AKBW wezen ARTIKEL 10, 3, GGB Speciale schaal voor geplaatste kinderen 2 Group S Mensura Attentia Acerta Securex ADMB Partena UCM Xerius FZK Horizon DIBISS FAMIFED - AKBW FAMIFED - GGB TELLING VAN DE KINDERBIJSLAG BELGIË

33 4. VLAAMSE GEMEENSCHAP

34 4.1. TELLING VAN DE KINDERBIJSLAG

35 4.1. TELLING VAN DE KINDERBIJSLAG INHOUDSTAFEL Pagina INLEIDING SAMENVATTENDE TABELLEN Rechthebbenden, bijslagtrekkende gezinnen en rechtgevende kinderen per stelsel Rechtgevende kinderen per schaal en per stelsel Rechtgevende kinderen per rang en per stelsel Rechtgevende kinderen per leeftijdsgroep en per stelsel ALGEMEEN STELSEL VAN DE KINDERBIJSLAG Rechthebbenden op kinderbijslag: verdeling volgens het aantal kinderen in het gezin Bijslagtrekkende gezinnen: verdeling per schaal en volgens het aantal kinderen in het gezin Rechtgevende kinderen: Verdeling per schaal en per leeftijdsgroep Verdeling per schaal en per rang Rechtgevende kinderen jonger dan 21 jaar met een aandoening en rechtgevend op een toeslag (art. 47, AKBW) Kraamgeld en adoptiepremie Geplaatste kinderen STELSEL VAN DE GEWAARBORGDE GEZINSBIJSLAG Rechthebbenden op kinderbijslag: verdeling volgens het aantal kinderen in het gezin Bijslagtrekkende gezinnen: verdeling per schaal en volgens het aantal kinderen in het gezin Rechtgevende kinderen: Verdeling per schaal en per leeftijdsgroep Verdeling per schaal en per rang Kraamgeld en adoptiepremie OVERZICHT PER KINDERBIJSLAGFONDS Rechthebbenden, bijslagtrekkende gezinnen en rechtgevende kinderen per kinderbijslagfonds Rechtgevende kinderen per schaal en per kinderbijslagfonds

36 INLEIDING INLEIDING Voor de telling van de kinderbijslag wordt de volledige Belgische kinderbijslag meegerekend die betaald wordt voor kinderen die in België of in het buitenland opgevoed worden. Die berekening gebeurt tweemaal per jaar en geeft de situatie op 30 juni of 31 december weer van het jaar in kwestie. In dit statistisch overzicht worden de aantallen eerst op nationaal niveau en vervolgens per entiteit voorgesteld. Dit deel betreft de Vlaamse Gemeenschap. Deze telling bevat een reeks tabellen die op basis van de voormelde gegevens zijn opgesteld: in samenvattende tabellen wordt eerst een globaal overzicht gegeven van de aantallen van alle stelsel van de kinderbijslag samen. Vervolgens worden het algemeen stelsel van de kinderbijslag en het stelsel van gewaarborgde gezinsbijslag apart behandeld. Het geheel wordt afgerond met een overzicht per kinderbijslagfonds. Zie de rubriek Definities voor meer informatie over de hier gebruikte termen. TELLING VAN DE KINDERBIJSLAG

37 SAMENVATTENDE TABELLEN VERDELING VAN DE RECHTHEBBENDEN, BIJSLAGTREKKENDE GEZINNEN EN RECHTGEVENDE KINDEREN PER STELSEL STELSEL RECHTHEBBENDEN BIJSLAGTREKKENDE GEZINNEN RECHTGEVENDE KINDEREN ALGEMEEN STELSEL VAN DE KINDERBIJSLAG STELSEL VAN DE GEWAARBORGDE GEZINSBIJSLAG VERDELING VAN DE RECHTGEVENDE KINDEREN PER SCHAAL EN PER STELSEL SCHAAL ALGEMEEN STELSEL VAN DE KINDERBIJSLAG STELSEL VAN DE GEWAARBORGDE GEZINSBIJSLAG GEWONE SCHAAL ART. 40, AKBW VERHOOGDE SCHAAL ART. 41, AKBW VERHOOGDE SCHAAL ART. 42BIS, AKBW VERHOOGDE SCHAAL ART. 50TER, AKBW VERHOOGDE SCHAAL ART. 50BIS, AKBW SPECIALE SCHAAL ART. 10, 3, GGB TELLING VAN DE KINDERBIJSLAG VLAAMSE GEMEENSCHAP

38 SAMENVATTENDE TABELLEN VERDELING VAN DE RECHTGEVENDE KINDEREN PER RANG EN PER STELSEL RANG ALGEMEEN STELSEL VAN DE KINDERBIJSLAG STELSEL VAN DE GEWAARBORGDE GEZINSBIJSLAG RANG RANG RANG 3 EN VERDELING VAN DE RECHTGEVENDE KINDEREN PER LEEFTIJDSGROEP EN PER STELSEL LEEFTIJDSGROEP ALGEMEEN STELSEL VAN DE KINDERBIJSLAG STELSEL VAN DE GEWAARBORGDE GEZINSBIJSLAG 0-5 jaar jaar jaar jaar jaar TELLING VAN DE KINDERBIJSLAG VLAAMSE GEMEENSCHAP

39 ALGEMEEN STELSEL VAN DE KINDERBIJSLAG RECHTHEBBENDEN OP KINDERBIJSLAG VERDELING VOLGENS HET AANTAL KINDEREN IN HET GEZIN AANTAL KINDEREN AANTAL RECHTHEBBENDEN en TELLING VAN DE KINDERBIJSLAG VLAAMSE GEMEENSCHAP

40 ALGEMEEN STELSEL VAN DE KINDERBIJSLAG BIJSLAGTREKKENDE GEZINNEN VERDELING PER SCHAAL EN VOLGENS HET AANTAL KINDEREN IN HET GEZIN AANTAL KINDEREN ARTIKEL 40, AKBW Gewone Schaal ARTIKEL 41, AKBW eenoudergezinnen ARTIKEL 42bis, AKBW langdurig werklozen en gepensioneerden ARTIKEL 50ter, AKBW invaliden ARTIKEL 50bis, AKBW wezen ALGEMEEN en TELLING VAN DE KINDERBIJSLAG VLAAMSE GEMEENSCHAP

41 ALGEMEEN STELSEL VAN DE KINDERBIJSLAG RECHTGEVENDE KINDEREN VERDELING PER SCHAAL EN PER LEEFTIJDSGROEP LEEFTIJD VAN DE RECHTGEVENDE KINDEREN ARTIKEL 40, AKBW Gewone Schaal hand. (*) hand. (*) hand. (*) hand. (*) hand. (*) hand. (*) 0-5 jaar jaar jaar jaar jaar VERDELING PER SCHAAL EN PER RANG RANG VAN DE RECHTGEVENDE KINDEREN ARTIKEL 40, AKBW Gewone Schaal ARTIKEL 41, AKBW eenoudergezinnen ARTIKEL 41, AKBW eenoudergezinnen ARTIKEL 42bis, AKBW langdurig werklozen en gepensioneerden ARTIKEL 42bis, AKBW langdurig werklozen en gepensioneerden ARTIKEL 50ter, AKBW invaliden ARTIKEL 50ter, AKBW invaliden ARTIKEL 50bis, AKBW wezen ARTIKEL 50bis, AKBW wezen hand. (*) hand. (*) hand. (*) hand. (*) hand. (*) hand. (*) 1ste de de en ALGEMEEN ALGEMEEN (*) Rechtgevende kinderen jonger dan 21 jaar met een aandoening en rechtgevend op een toeslag (art. 47, akbw) TELLING VAN DE KINDERBIJSLAG VLAAMSE GEMEENSCHAP

42 ALGEMEEN STELSEL VAN DE KINDERBIJSLAG RECHTGEVENDE KINDEREN JONGER DAN 21 JAAR MET EEN AANDOENING EN RECHTGEVEND OP EEN TOESLAG (art. 47, AKBW) OUD SYSTEEM (VERDELING VOLGENS ZELFREDZAAMHEID) ZELFREDZAAMHEIDSGRAAD AANTAL TOESLAGEN 0-3 punten 4-6 punten 7-9 punten HUIDIG SYSTEEM (VERDELING VOLGENS DE ERNST VAN DE GEVOLGEN VAN DE AANDOENING) ERNST VAN DE GEVOLGEN VAN DE AANDOENING minimum 4 punten in de 1ste pijler en minder dan 6 punten over de 3 pijlers 6-8 punten over de 3 pijlers en minder dan 4 punten in de 1ste pijler 6-8 punten over de 3 pijlers en minimum 4 punten in de 1ste pijler 9-11 punten over de 3 pijlers en minder dan 4 punten in de 1ste pijler 9-11 punten over de 3 pijlers en minimum 4 punten in de 1ste pijler punten over de 3 pijlers punten over de 3 pijlers punten over de 3 pijlers + 20 punten over de 3 pijlers AANTAL TOESLAGEN VAN DE TWEE SYSTEMEN TELLING VAN DE KINDERBIJSLAG VLAAMSE GEMEENSCHAP

43 ALGEMEEN STELSEL VAN DE KINDERBIJSLAG KRAAMGELD EN ADOPTIEPREMIE AANTAL GEBOORTES DIE AANLEIDING HEBBEN GEGEVEN TOT DE TOEKENNING VAN EEN KRAAMGELD EN AANTAL KINDEREN WAARVOOR EEN ADOPTIEPREMIE WERD BETAALD RANG GEBOORTES ADOPTIES Eerste rang Volgende rangen GEPLAATSTE KINDEREN In een instelling (art. 70, AKBW) AARD VAN DE PLAATSING Bij een particulier (art. 70ter, AKBW) (*) AANTAL GEPLAATSTE KINDEREN (*) Het gaat om het aantal bij een particulier geplaatste kinderen voor wie een forfaitaire uitkering betaald wordt aan de persoon die vóór de plaatsing de kinderbijslag ontving. TELLING VAN DE KINDERBIJSLAG VLAAMSE GEMEENSCHAP

44 STELSEL VAN DE GEWAARBORGDE GEZINSBIJSLAG RECHTHEBBENDEN OP KINDERBIJSLAG VERDELING VOLGENS HET AANTAL KINDEREN IN HET GEZIN AANTAL KINDEREN AANTAL RECHTHEBBENDEN en TELLING VAN DE KINDERBIJSLAG VLAAMSE GEMEENSCHAP

45 STELSEL VAN DE GEWAARBORGDE GEZINSBIJSLAG BIJSLAGTREKKENDE GEZINNEN VERDELING PER SCHAAL EN VOLGENS HET AANTAL KINDEREN IN HET GEZIN AANTAL KINDEREN ARTIKEL 40, AKBW Gewone Schaal ARTIKEL 41, AKBW eenoudergezinnen ARTIKEL 10, 3, GGB Speciale schaal voor geplaatste kinderen ARTIKEL 42bis, AKBW langdurig werklozen en gepensioneerden ARTIKEL 50bis, AKBW wezen ALGEMEEN en TELLING VAN DE KINDERBIJSLAG VLAAMSE GEMEENSCHAP

46 STELSEL VAN DE GEWAARBORGDE GEZINSBIJSLAG RECHTGEVENDE KINDEREN VERDELING PER SCHAAL EN PER LEEFTIJDSGROEP LEEFTIJD VAN DE RECHTGEVENDE KINDEREN ARTIKEL 40, AKBW Gewone Schaal ARTIKEL 41, AKBW eenoudergezinnen ARTIKEL 10, 3, GGB Speciale schaal voor geplaatste kinderen ARTIKEL 42bis, AKBW langdurig werklozen en gepensioneerden ARTIKEL 50bis, AKBW wezen ALGEMEEN 0-5 jaar jaar jaar jaar jaar VERDELING PER SCHAAL EN PER RANG RANG VAN DE RECHTGEVENDE KINDEREN ARTIKEL 40, AKBW Gewone Schaal ARTIKEL 41, AKBW eenoudergezinnen ARTIKEL 10, 3, GGB Speciale schaal voor geplaatste kinderen ARTIKEL 42bis, AKBW langdurig werklozen en gepensioneerden ARTIKEL 50bis, AKBW wezen ALGEMEEN 1ste de de en TELLING VAN DE KINDERBIJSLAG VLAAMSE GEMEENSCHAP

47 STELSEL VAN DE GEWAARBORGDE GEZINSBIJSLAG KRAAMGELD EN ADOPTIEPREMIE AANTAL GEBOORTES DIE AANLEIDING HEBBEN GEGEVEN TOT DE TOEKENNING VAN EEN KRAAMGELD EN AANTAL KINDEREN WAARVOOR EEN ADOPTIEPREMIE WERD BETAALD RANG GEBOORTES ADOPTIES Eerste rang 87 - Volgende rangen TELLING VAN DE KINDERBIJSLAG VLAAMSE GEMEENSCHAP

48 OVERZICHT PER KINDERBIJSLAGFONDS VERDELING VAN DE RECHTHEBBENDEN, BIJSLAGTREKKENDE GEZINNEN EN RECHTGEVENDE KINDEREN PER KINDERBIJSLAGFONDS KINDERBIJSLAGFONDS RECHTHEBBENDEN BIJSLAGTREKKENDE GEZINNEN RECHTGEVENDE KINDEREN 2 Group S Mensura Attentia Acerta Securex ADMB Partena UCM Xerius FZK Horizon DIBISS FAMIFED - AKBW FAMIFED - GGB TELLING VAN DE KINDERBIJSLAG VLAAMSE GEMEENSCHAP

49 OVERZICHT PER KINDERBIJSLAGFONDS VERDELING VAN DE RECHTGEVENDE KINDEREN PER SCHAAL EN PER KINDERBIJSLAGFONDS KINDERBIJSLAGFONDS ARTIKEL 40, AKBW Gewone Schaal ARTIKEL 41, AKBW eenoudergezinnen ARTIKEL 42bis, AKBW langdurig werklozen en gepensioneerden ARTIKEL 50ter, AKBW invaliden ARTIKEL 50bis, AKBW wezen ARTIKEL 10, 3, GGB Speciale schaal voor geplaatste kinderen 2 Group S Mensura Attentia Acerta Securex ADMB Partena UCM Xerius FZK Horizon DIBISS FAMIFED - AKBW FAMIFED - GGB TELLING VAN DE KINDERBIJSLAG VLAAMSE GEMEENSCHAP

50 5. WAALS GEWEST

51 5.1. TELLING VAN DE KINDERBIJSLAG

52 5.1. TELLING VAN DE KINDERBIJSLAG INHOUDSTAFEL Pagina INLEIDING SAMENVATTENDE TABELLEN Rechthebbenden, bijslagtrekkende gezinnen en rechtgevende kinderen per stelsel Rechtgevende kinderen per schaal en per stelsel Rechtgevende kinderen per rang en per stelsel Rechtgevende kinderen per leeftijdsgroep en per stelsel ALGEMEEN STELSEL VAN DE KINDERBIJSLAG Rechthebbenden op kinderbijslag: verdeling volgens het aantal kinderen in het gezin Bijslagtrekkende gezinnen: verdeling per schaal en volgens het aantal kinderen in het gezin Rechtgevende kinderen: Verdeling per schaal en per leeftijdsgroep Verdeling per schaal en per rang Rechtgevende kinderen jonger dan 21 jaar met een aandoening en rechtgevend op een toeslag (art. 47, AKBW) Kraamgeld en adoptiepremie Geplaatste kinderen STELSEL VAN DE GEWAARBORGDE GEZINSBIJSLAG Rechthebbenden op kinderbijslag: verdeling volgens het aantal kinderen in het gezin Bijslagtrekkende gezinnen: verdeling per schaal en volgens het aantal kinderen in het gezin Rechtgevende kinderen: Verdeling per schaal en per leeftijdsgroep Verdeling per schaal en per rang Kraamgeld en adoptiepremie OVERZICHT PER KINDERBIJSLAGFONDS Rechthebbenden, bijslagtrekkende gezinnen en rechtgevende kinderen per kinderbijslagfonds Rechtgevende kinderen per schaal en per kinderbijslagfonds

53 5.1.1 INLEIDING INLEIDING Voor de telling van de kinderbijslag wordt de volledige Belgische kinderbijslag meegerekend die betaald wordt voor kinderen die in België of in het buitenland opgevoed worden. Die berekening gebeurt tweemaal per jaar en geeft de situatie op 30 juni of 31 december weer van het jaar in kwestie. In dit statistisch overzicht worden de aantallen eerst op nationaal niveau en vervolgens per entiteit voorgesteld. Dit deel betreft het Waalse Gewest. Deze telling bevat een reeks tabellen die op basis van de voormelde gegevens zijn opgesteld: in samenvattende tabellen wordt eerst een globaal overzicht gegeven van de aantallen van alle stelsel van de kinderbijslag samen. Vervolgens worden het algemene stelsel van de kinderbijslag en het stelsel van de gewaarborgde gezinsbijslag apart behandeld. Het geheel wordt afgerond met een overzicht per kinderbijslagfonds. Zie de rubriek Definities voor meer informatie over de hier gebruikte termen. TELLING VAN DE KINDERBIJSLAG

54 SAMENVATTENDE TABELLEN VERDELING VAN DE RECHTHEBBENDEN, BIJSLAGTREKKENDE GEZINNEN EN RECHTGEVENDE KINDEREN PER STELSEL STELSEL RECHTHEBBENDEN BIJSLAGTREKKENDE GEZINNEN RECHTGEVENDE KINDEREN ALGEMEEN STELSEL VAN DE KINDERBIJSLAG STELSEL VAN DE GEWAARBORGDE GEZINSBIJSLAG VERDELING VAN DE RECHTGEVENDE KINDEREN PER SCHAAL EN PER STELSEL SCHAAL ALGEMEEN STELSEL VAN DE KINDERBIJSLAG STELSEL VAN DE GEWAARBORGDE GEZINSBIJSLAG GEWONE SCHAAL ART. 40, AKBW VERHOOGDE SCHAAL ART. 41, AKBW VERHOOGDE SCHAAL ART. 42BIS, AKBW VERHOOGDE SCHAAL ART. 50TER, AKBW VERHOOGDE SCHAAL ART. 50BIS, AKBW SPECIALE SCHAAL ART. 10, 3, GGB TELLING VAN DE KINDERBIJSLAG WAALS GEWEST

55 SAMENVATTENDE TABELLEN VERDELING VAN DE RECHTGEVENDE KINDEREN PER RANG EN PER STELSEL RANG ALGEMEEN STELSEL VAN DE KINDERBIJSLAG STELSEL VAN DE GEWAARBORGDE GEZINSBIJSLAG RANG RANG RANG 3 EN VERDELING VAN DE RECHTGEVENDE KINDEREN PER LEEFTIJDSGROEP EN PER STELSEL LEEFTIJDSGROEP ALGEMEEN STELSEL VAN DE KINDERBIJSLAG STELSEL VAN DE GEWAARBORGDE GEZINSBIJSLAG 0-5 jaar jaar jaar jaar jaar TELLING VAN DE KINDERBIJSLAG WAALS GEWEST

56 ALGEMEEN STELSEL VAN DE KINDERBIJSLAG RECHTHEBBENDEN OP KINDERBIJSLAG VERDELING VOLGENS HET AANTAL KINDEREN IN HET GEZIN AANTAL KINDEREN AANTAL RECHTHEBBENDEN en TELLING VAN DE KINDERBIJSLAG WAALS GEWEST

57 ALGEMEEN STELSEL VAN DE KINDERBIJSLAG BIJSLAGTREKKENDE GEZINNEN VERDELING PER SCHAAL EN VOLGENS HET AANTAL KINDEREN IN HET GEZIN AANTAL KINDEREN ARTIKEL 40, AKBW Gewone Schaal ARTIKEL 41, AKBW eenoudergezinnen ARTIKEL 42bis, AKBW langdurig werklozen en gepensioneerden ARTIKEL 50ter, AKBW invaliden ARTIKEL 50bis, AKBW wezen ALGEMEEN en TELLING VAN DE KINDERBIJSLAG WAALS GEWEST

58 ALGEMEEN STELSEL VAN DE KINDERBIJSLAG RECHTGEVENDE KINDEREN VERDELING PER SCHAAL EN PER LEEFTIJDSGROEP LEEFTIJD VAN DE RECHTGEVENDE KINDEREN ARTIKEL 40, AKBW Gewone Schaal hand. (*) hand. (*) hand. (*) hand. (*) hand. (*) hand. (*) 0-5 jaar jaar jaar jaar jaar VERDELING PER SCHAAL EN PER RANG RANG VAN DE RECHTGEVENDE KINDEREN ARTIKEL 40, AKBW Gewone Schaal ARTIKEL 41, AKBW eenoudergezinnen ARTIKEL 41, AKBW eenoudergezinnen ARTIKEL 42bis, AKBW langdurig werklozen en gepensioneerden ARTIKEL 42bis, AKBW langdurig werklozen en gepensioneerden ARTIKEL 50ter, AKBW invaliden ARTIKEL 50ter, AKBW invaliden ARTIKEL 50bis, AKBW wezen ARTIKEL 50bis, AKBW wezen hand. (*) hand. (*) hand. (*) hand. (*) hand. (*) hand. (*) 1ste de de en ALGEMEEN ALGEMEEN (*) rechtgevende kinderen jonger dan 21 jaar met een aandoening en rechtgevend op een toeslag (art. 47, akbw) TELLING VAN DE KINDERBIJSLAG WAALS GEWEST

59 ALGEMEEN STELSEL VAN DE KINDERBIJSLAG RECHTGEVENDE KINDEREN JONGER DAN 21 JAAR MET EEN AANDOENING EN RECHTGEVEND OP EEN TOESLAG (art. 47, AKBW) OUD SYSTEEM (VERDELING VOLGENS ZELFREDZAAMHEID) ZELFREDZAAMHEIDSGRAAD AANTAL TOESLAGEN 0-3 punten 4-6 punten 7-9 punten HUIDIG SYSTEEM (VERDELING VOLGENS DE ERNST VAN DE GEVOLGEN VAN DE AANDOENING) ERNST VAN DE GEVOLGEN VAN DE AANDOENING minimum 4 punten in de 1ste pijler en minder dan 6 punten over de 3 pijlers 6-8 punten over de 3 pijlers en minder dan 4 punten in de 1ste pijler 6-8 punten over de 3 pijlers en minimum 4 punten in de 1ste pijler 9-11 punten over de 3 pijlers en minder dan 4 punten in de 1ste pijler 9-11 punten over de 3 pijlers en minimum 4 punten in de 1ste pijler punten over de 3 pijlers punten over de 3 pijlers punten over de 3 pijlers + 20 punten over de 3 pijlers AANTAL TOESLAGEN VAN DE TWEE SYSTEMEN TELLING VAN DE KINDERBIJSLAG WAALS GEWEST

60 ALGEMEEN STELSEL VAN DE KINDERBIJSLAG KRAAMGELD EN ADOPTIEPREMIE AANTAL GEBOORTES DIE AANLEIDING HEBBEN GEGEVEN TOT DE TOEKENNING VAN EEN KRAAMGELD EN AANTAL KINDEREN WAARVOOR EEN ADOPTIEPREMIE WERD BETAALD RANG GEBOORTES ADOPTIES Eerste rang Volgende rangen GEPLAATSTE KINDEREN In een instelling (art. 70, AKBW) AARD VAN DE PLAATSING Bij een particulier (art. 70ter, AKBW) (*) AANTAL GEPLAATSTE KINDEREN (*) Het gaat om het aantal bij een particulier geplaatste kinderen voor wie een forfaitaire uitkering betaald wordt aan de persoon die vóór de plaatsing de kinderbijslag ontving. TELLING VAN DE KINDERBIJSLAG WAALS GEWEST

61 STELSEL VAN DE GEWAARBORGDE GEZINSBIJSLAG RECHTHEBBENDEN OP KINDERBIJSLAG VERDELING VOLGENS HET AANTAL KINDEREN IN HET GEZIN AANTAL KINDEREN AANTAL RECHTHEBBENDEN en TELLING VAN DE KINDERBIJSLAG WAALS GEWEST

62 STELSEL VAN DE GEWAARBORGDE GEZINSBIJSLAG BIJSLAGTREKKENDE GEZINNEN VERDELING PER SCHAAL EN VOLGENS HET AANTAL KINDEREN IN HET GEZIN AANTAL KINDEREN ARTIKEL 40, AKBW Gewone Schaal ARTIKEL 41, AKBW eenoudergezinnen ARTIKEL 10, 3, GGB Speciale schaal voor geplaatste kinderen ARTIKEL 42bis, AKBW langdurig werklozen en gepensioneerden ARTIKEL 50bis, AKBW wezen ALGEMEEN en TELLING VAN DE KINDERBIJSLAG WAALS GEWEST

DEMOGRAFISCHE STATISTIEKEN 1ste SEMESTER 2015

DEMOGRAFISCHE STATISTIEKEN 1ste SEMESTER 2015 FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR KINDERBIJSLAG DEMOGRAFISCHE STATISTIEKEN 1ste SEMESTER 2015 HALFJAARLIJKSE STATISTIEKEN NR 151 30.06.2015 Verantwoordelijk uitgever: Federaal Agentschap voor de Kinderbijslag Voor

Nadere informatie

STATISTISCH OVERZICHT 31 DECEMBER 2015

STATISTISCH OVERZICHT 31 DECEMBER 2015 FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR DE KINDERBIJSLAG STATISTISCH OVERZICHT 31 DECEMBER 2015 Gedetailleerde gegevens STATISTISCH OVERZICHT NR 2 Verantwoordelijke uitgever: Federaal Agentschap voor de Kinderbijslag

Nadere informatie

BAREMA VAN DE KINDERBIJSLAG 2017/1

BAREMA VAN DE KINDERBIJSLAG 2017/1 A. ALGEMENE KINDERBIJSLAGWET Schaal tegen spilindex 103,04 (Basis 2013 = 100) van toepassing op 01/06/2017 Aanpassing van het barema aan de nieuwe spilindex I. BASISKINDERBIJSLAGEN 1. GEWONE KINDERBIJSLAG

Nadere informatie

BAREMA VAN DE KINDERBIJSLAG

BAREMA VAN DE KINDERBIJSLAG BAREMA VAN DE KINDERBIJSLAG A. ALGEMENE KINDERBIJSLAGWET Schaal tegen spilindex 119,62 (Basis 2004 = 100) van toepassing op 01/07/2015 Aanpassing: Aanpassing van de grensbedragen voor de inkomsten of sociale

Nadere informatie

BAREMA VAN DE KINDERBIJSLAG 2017/1

BAREMA VAN DE KINDERBIJSLAG 2017/1 A. ALGEMENE KINDERBIJSLAGWET Voor de kinderbijslagbedragen is de spilindex 101,02 (Basis 2013 = 100) van toepassing vanaf 01/06/2016. De grensbedragen voor de bestaansmiddelen zijn aangepast vanaf 01/06/2017

Nadere informatie

BAREMA VAN DE KINDERBIJSLAG

BAREMA VAN DE KINDERBIJSLAG A. ALGEMENE KINDERBIJSLAGWET Schaal tegen spilindex 101,02 (Basis 2013 = 100) van toepassing op 01/06/2016 Aanpassing van het barema aan de nieuwe spilindex I. BASISKINDERBIJSLAGEN 1. GEWONE KINDERBIJSLAG

Nadere informatie

FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR KINDERBIJSLAG DEMOGRAFISCHE STATISTIEKEN 2 DE SEMESTER 2014

FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR KINDERBIJSLAG DEMOGRAFISCHE STATISTIEKEN 2 DE SEMESTER 2014 FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR KINDERBIJSLAG DEMOGRAFISCHE STATISTIEKEN 2 DE SEMESTER 2014 HALFJAARLIJKSE STATISTIEKEN NR 150 Verantwoordelijk uitgever: Federaal Agentschap voor de Kinderbijslag Voor alle inlichtingen,

Nadere informatie

BAREMA VAN DE KINDERBIJSLAG

BAREMA VAN DE KINDERBIJSLAG BAREMA VAN DE KINDERBIJSLAG A. ALGEMENE KINDERBIJSLAGWET Schaal tegen spilindex 119,62 (Basis 2004 = 100) van toepassing op 01/07/2014 Aanpassingen: 1. Aanpassing van de grensbedragen voor de inkomsten

Nadere informatie

Een overzicht per entiteit van de kinderbijslag voor kinderen met een aandoening.

Een overzicht per entiteit van de kinderbijslag voor kinderen met een aandoening. Een overzicht per entiteit van de kinderbijslag voor kinderen met een aandoening. Focus: 2016 3 Sinds 50 jaar wordt een bijkomende bijslag voorzien voor kinderen met een aandoening. In de loop van de jaren

Nadere informatie

Gezinsbijslag (schaal van kracht vanaf 1 januari maandelijkse bedragen in EUR)

Gezinsbijslag (schaal van kracht vanaf 1 januari maandelijkse bedragen in EUR) Gezinsbijslag (schaal van kracht vanaf 1 januari 2008 - maandelijkse bedragen in EUR) I. Samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders 1. Gewone kinderbijslag (artikel 40): eerste

Nadere informatie

Gezinsbijslag (schaal van kracht vanaf 1 september maandelijkse bedragen in EUR)

Gezinsbijslag (schaal van kracht vanaf 1 september maandelijkse bedragen in EUR) Gezinsbijslag (schaal van kracht vanaf 1 september 2008 - maandelijkse bedragen in EUR) I. Samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders 1. Gewone kinderbijslag (artikel 40): eerste

Nadere informatie

Gezinsbijslag (schaal van kracht vanaf 1 mei (maandelijkse bedragen in EUR)

Gezinsbijslag (schaal van kracht vanaf 1 mei (maandelijkse bedragen in EUR) Gezinsbijslag (schaal van kracht vanaf 1 mei (maandelijkse bedragen in EUR) I. Samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders 1. Gewone kinderbijslag (artikel 40) eerste kind 86,77

Nadere informatie

DEMOGRAFISCHE EN FINANCIËLE STATISTIEKEN TWEEDE HALFJAAR 2010

DEMOGRAFISCHE EN FINANCIËLE STATISTIEKEN TWEEDE HALFJAAR 2010 Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers DEMOGRAFISCHE EN FINANCIËLE STATISTIEKEN TWEEDE HALFJAAR 2010 HALFJAARLIJKSE STATISTIEKEN NR 142 Verantwoordelijk uitgever: Rijksdienst voor Kinderbijslag

Nadere informatie

Verantwoordelijke uitgever: Federaal Agentschap voor de Kinderbijslag (FAMIFED)

Verantwoordelijke uitgever: Federaal Agentschap voor de Kinderbijslag (FAMIFED) Verantwoordelijke uitgever: Federaal Agentschap voor de Kinderbijslag (FAMIFED) Voor alle inlichtingen kunt u terecht bij: FAMIFED Departement Ondersteuning - Research en Financiën Trierstraat 70 1000

Nadere informatie

Bedragen kinderbijslag

Bedragen kinderbijslag Bedragen kinderbijslag 1/06/2016 KINDERBIJSLAG 1. BASISBEDRAGEN 1.1 Premies Eénmalig KRAAMGELD 1ste geboorte 2de geboorte en elk der volgende Elk kind uit een meerlingenzwangerschap 1.247,58 938,66 1.247,58

Nadere informatie

DEMOGRAFISCHE EN FINANCIËLE STATISTIEKEN TWEEDE HALFJAAR 2009

DEMOGRAFISCHE EN FINANCIËLE STATISTIEKEN TWEEDE HALFJAAR 2009 Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers DEMOGRAFISCHE EN FINANCIËLE STATISTIEKEN TWEEDE HALFJAAR 2009 HALFJAARLIJKSE STATISTIEKEN NR 140 Verantwoordelijk uitgever: Rijksdienst voor Kinderbijslag

Nadere informatie

DEMOGRAFISCHE EN FINANCIËLE STATISTIEKEN EERSTE HALFJAAR 2012

DEMOGRAFISCHE EN FINANCIËLE STATISTIEKEN EERSTE HALFJAAR 2012 Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers DEMOGRAFISCHE EN FINANCIËLE STATISTIEKEN EERSTE HALFJAAR 2012 HALFJAARLIJKSE STATISTIEKEN NR 145 Verantwoordelijk uitgever: Rijksdienst voor Kinderbijslag

Nadere informatie

DEMOGRAFISCHE EN FINANCIËLE STATISTIEKEN TWEEDE HALFJAAR 2011

DEMOGRAFISCHE EN FINANCIËLE STATISTIEKEN TWEEDE HALFJAAR 2011 Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers DEMOGRAFISCHE EN FINANCIËLE STATISTIEKEN TWEEDE HALFJAAR 2011 HALFJAARLIJKSE STATISTIEKEN NR 144 Verantwoordelijk uitgever: Rijksdienst voor Kinderbijslag

Nadere informatie

Gezinsbijslag in 15 vragen

Gezinsbijslag in 15 vragen Gezinsbijslag in 15 vragen 1. Wat is gezinsbijslag? Gezinsbijslag omvat: - het kraamgeld dat eenmalig wordt uitbetaald bij de geboorte - de adoptiepremie die eenmaal wordt uitbetaald bij de adoptie - de

Nadere informatie

Barema. Kinderbijslag voor werknemers KINDERBIJSLAG

Barema. Kinderbijslag voor werknemers KINDERBIJSLAG Barema Kinderbijslag voor werknemers KINDERBIJSLAG 1. BASISBEDRAGEN 1.1 Premies Eénmalig KRAAMGELD 1ste geboorte 2de geboorte en elk der volgende Elk kind uit een meerlingenzwangerschap 1.223,11 920,25

Nadere informatie

Verantwoordelijke uitgever: Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers

Verantwoordelijke uitgever: Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers Verantwoordelijke uitgever: Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers Voor inlichtingen: RKW Departement Ondersteuning Research en Financiën Trierstraat 70-1000 Brussel e-mail: research@rkw.be www.rkw.be

Nadere informatie

Barema. Kinderbijslag voor werknemers KINDERBIJSLAG

Barema. Kinderbijslag voor werknemers KINDERBIJSLAG Barema Kinderbijslag voor werknemers KINDERBIJSLAG 1. BASISBEDRAGEN 1.1 Premies Eénmalig KRAAMGELD 1 ste geboorte 1.223,11 2 de geboorte en elk der volgende 920,25 Elk kind uit een meerlingenzwangerschap

Nadere informatie

Bijlage bij bericht 6 H-HR/ e bijvoegsel bij ARPS-Bundel 522. Uitreiking: typelijst 25/003

Bijlage bij bericht 6 H-HR/ e bijvoegsel bij ARPS-Bundel 522. Uitreiking: typelijst 25/003 Bijlage bij bericht 6 H-HR/2007 70e bijvoegsel bij ARPS-Bundel 522 Uitreiking: typelijst 25/003 Reserve: 20 ex BEDRAGEN VAN DE GEZINSPRESTATIES TOEPASSELIJK VANAF 01.05.2006 TOT 30.09.2006 Spilindex Coëfficiënt

Nadere informatie

DEMOGRAFISCHE STATISTIEKEN EERSTE HALFJAAR 2014

DEMOGRAFISCHE STATISTIEKEN EERSTE HALFJAAR 2014 Federaal Agentschap voor Kinderbijslag DEMOGRAFISCHE STATISTIEKEN EERSTE HALFJAAR 2014 HALFJAARLIJKSE STATISTIEKEN NR 149 Verantwoordelijk uitgever: Federaal Agentschap voor de Kinderbijslag Voor alle

Nadere informatie

DEMOGRAFISCHE EN FINANCIËLE STATISTIEKEN TWEEDE HALFJAAR 2012

DEMOGRAFISCHE EN FINANCIËLE STATISTIEKEN TWEEDE HALFJAAR 2012 Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers DEMOGRAFISCHE EN FINANCIËLE STATISTIEKEN TWEEDE HALFJAAR 2012 HALFJAARLIJKSE STATISTIEKEN NR 146 Verantwoordelijk uitgever: Rijksdienst voor Kinderbijslag

Nadere informatie

STATISTISCH OVERZICHT 31 DECEMBER 2015

STATISTISCH OVERZICHT 31 DECEMBER 2015 FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR DE KINDERBIJSLAG STATISTISCH OVERZICHT 31 DECEMBER 2015 Analyse STATISTISCH OVERZICHT NR. 2 Verantwoordelijke uitgever: Federaal Agentschap voor de Kinderbijslag Voor alle inlichtingen:

Nadere informatie

STATISTISCH OVERZICHT VAN DE KINDERBIJSLAG 31 DECEMBER 2016

STATISTISCH OVERZICHT VAN DE KINDERBIJSLAG 31 DECEMBER 2016 FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR DE KINDERBIJSLAG STATISTISCH OVERZICHT VAN DE KINDERBIJSLAG 31 DECEMBER 2016 Analyse Verantwoordelijke uitgever: Federaal Agentschap voor de Kinderbijslag Voor alle inlichtingen:

Nadere informatie

Rijksdienst voor kinderbijslag voor werknemers

Rijksdienst voor kinderbijslag voor werknemers HAL FJ AAR L IJ K S E ME DE DE L ING Rijksdienst voor kinderbijslag voor werknemers DEMOGRAFISCHE EN FINANCIËLE STATISTIEKEN TWEEDE HALFJAAR 2004 HALFJAARLIJKSE MEDEDELING NR 130 Verantwoordelijk uitgever

Nadere informatie

DEMOGRAFISCHE EN FINANCIËLE STATISTIEKEN EERSTE HALFJAAR 2011

DEMOGRAFISCHE EN FINANCIËLE STATISTIEKEN EERSTE HALFJAAR 2011 Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers DEMOGRAFISCHE EN FINANCIËLE STATISTIEKEN EERSTE HALFJAAR 2011 HALFJAARLIJKSE STATISTIEKEN NR 143 Verantwoordelijk uitgever: Rijksdienst voor Kinderbijslag

Nadere informatie

DEMOGRAFISCH VERSLAG

DEMOGRAFISCH VERSLAG RKW KINDERBIJSLAG VOOR WERKNEMERS GEWAARBORGDE GEZINSBIJSLAG DEMOGRAFISCH VERSLAG - 2009 - STATISTISCHE REEKSEN 2008 Tellingen 2008 Verantwoordelijke uitgever: Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers

Nadere informatie

Departement Controle

Departement Controle Trierstraat 70 B-1000 Brussel Departement Controle CO 1377 Afzender RKW Trierstraat 70 B-1000 Brussel datum 08.12.2008 uw ref. contact Hugo Bogaert attaché telefoon 02-237 23 61 02-237 21 11 Betreft: Herziening

Nadere informatie

Eenoudergezinnen en de kinderbijslag

Eenoudergezinnen en de kinderbijslag Eenoudergezinnen en de kinderbijslag Focus: 2017-1 Bijna één op vijf of meer dan 540.000 kinderen met recht op Belgische kinderbijslag groeit op in een eenoudergezin. Meer dan de helft van deze kinderen

Nadere informatie

Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers

Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers 2009/1 139 Rijksdienst voor kinderbijslag voor werknemers DEMOGRAFISCHE EN FINANCIËLE STATISTIEKEN EERSTE HALFJAAR 2009 HALFJAARLIJKSE MEDEDELING NR 139 Verantwoordelijk

Nadere informatie

Situatie van de kinderbijslag aan de vooravond van de splitsing. RKW - Studiedag 29 maart 2012

Situatie van de kinderbijslag aan de vooravond van de splitsing. RKW - Studiedag 29 maart 2012 Situatie van de kinderbijslag aan de vooravond van de splitsing RKW - Studiedag 29 maart 2012 Splitsing volgens de 6e staatshervorming 2 - Overdracht van de bevoegdheid aan de gemeenschappen Voor Brussel:

Nadere informatie

De statistiek per kinderbijslagfonds

De statistiek per kinderbijslagfonds De statistiek per kinderbijslagfonds Jaar 2013 Verantwoordelijke uitgever: Federaal Agentschap voor de Kinderbijslag (FAMIFED) Voor alle inlichtingen kunt u terecht bij: FAMIFED Departement Ondersteuning

Nadere informatie

Departement Controle. Betreft: Eenoudergezinnen - Verhoging van de maandelijkse toeslag - Verhoging van de inkomensgrens

Departement Controle. Betreft: Eenoudergezinnen - Verhoging van de maandelijkse toeslag - Verhoging van de inkomensgrens Trierstraat 70 B-1000 Brussel Departement Controle CO 1375 Afzender RKW Trierstraat 70 B-1000 Brussel datum 06.10.2008 II/C/CO1375/BH uw ref. contact Hugo Bogaert attaché telefoon 02-237 23 61 02-237 21

Nadere informatie

Nr. Situatie Recht op toeslag voor eenoudergezinnen

Nr. Situatie Recht op toeslag voor eenoudergezinnen Programmawet (1) van 27 april 2007 - Maatregelen voor de eenoudergezinnen - Voorbeelden Eenoudergezinnen die enkel de gewone schaal ontvangen: specifieke toeslag van 20 EUR 1. Een koppel gaat gescheiden

Nadere informatie

Nieuwe maatregelen ter bestrijding van de werkloosheidsvallen, toegelicht bij CO 1362 van 16 februari 2007

Nieuwe maatregelen ter bestrijding van de werkloosheidsvallen, toegelicht bij CO 1362 van 16 februari 2007 Nieuwe maatregelen ter bestrijding van de werkloosheidsvallen, toegelicht bij CO 1362 van 16 februari 2007 Overzicht van de gestelde vragen en gegeven antwoorden Toekenning van een sociale toeslag na het

Nadere informatie

De kinderen in België zonder Belgische kinderbijslag

De kinderen in België zonder Belgische kinderbijslag De kinderen in België zonder Belgische kinderbijslag Focus 2017 2 Op 1 mei 2015 waren er 96.231 kinderen jonger dan 18 jaar en gedomicilieerd in België die geen Belgische kinderbijslag ontvingen. Dit komt

Nadere informatie

FOCUS De sociale toeslagen in het stelsel voor kinderbijslag voor werknemers. Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers

FOCUS De sociale toeslagen in het stelsel voor kinderbijslag voor werknemers. Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers FOCUS 2011-1 De sociale toeslagen in het stelsel voor kinderbijslag voor werknemers Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers Trierstraat 70 1000 Brussel Tel.: 02-237 26 48 Fax: 02-237 24 35 E-mail:

Nadere informatie

BIJLAGEN. Bijlage 1: Bijdragereeks en de impact op het recht op kinderbijslag I II III IV V

BIJLAGEN. Bijlage 1: Bijdragereeks en de impact op het recht op kinderbijslag I II III IV V BIJLAGEN Bijlage 1: Bijdragereeks en de impact op het recht op kinderbijslag Naar aanleiding van de Algemene Kinderbijslagwet heeft FAMIFED een tabel opgemaakt met de impact van de verschillende bijdragereeksen

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over de toepassing van het gewijzigde artikel 48 KBW en de toepassing van de 240-uren norm

Vragen en antwoorden over de toepassing van het gewijzigde artikel 48 KBW en de toepassing van de 240-uren norm Vragen en antwoorden over de toepassing van het gewijzigde artikel 48 KBW en de toepassing van de 240-uren norm Ontstaan van een recht in de werknemersregeling als gevolg van een wijziging in de socio-professionele

Nadere informatie

Brevet van rechthebbende

Brevet van rechthebbende Identificatie van de volgende instelling Kenmerk van de werkgever Brevet van rechthebbende Identificatie van het oorspronkelijke fonds Naam van de beheerder verantwoordelijk voor het dossier e-mail : tel.

Nadere informatie

II/C/996/111 - bijlage 2 Aanknopingsfactoren voor het aanrekenen van de betaalde gezinsbijslag aan de deelstaten 1. Doelstellingen Aan elk kind een regiocode 1 toekennen om zodoende: de betaalde gezinsbijslag

Nadere informatie

CIRCULAIRE. Sociale uitkeringen Bedragen per 1 januari 2014

CIRCULAIRE. Sociale uitkeringen Bedragen per 1 januari 2014 Anneleen Bettens Adjunct-adviseur Competentiecentrum Werk & Sociale Zekerheid T +32 2 515 09 27 F +32 2 515 09 13 ab@vbo-feb.be CIRCULAIRE Sociale uitkeringen Bedragen per 1 januari 2014 19 februari 2014

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale zekerheid» SCSZ/08/002 BERAADSLAGING NR. 08/002 VAN 15 JANUARI 2008 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN BEPAALDE PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

Statistiek per kinderbijslagfonds

Statistiek per kinderbijslagfonds Statistiek per kinderbijslagfonds Jaar 2012 Verantwoordelijke uitgever: Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers Inlichtingen bij de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers (RKW) Departement

Nadere informatie

DEMOGRAFISCH VERSLAG - 2003 -

DEMOGRAFISCH VERSLAG - 2003 - RKW KINDERBIJSLAG VOOR WERKNEMERS GEWAARBORGDE GEZINSBIJSLAG DEMOGRAFISCH VERSLAG - 2003 - STATISTISCHE REEKSEN 1993-2003 Uitgave 2004 Verantwoordelijke uitgever: Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers

Nadere informatie

Nieuwe uitkeringen vanaf 1 mei 2011

Nieuwe uitkeringen vanaf 1 mei 2011 Nieuwe uitkeringen vanaf 1 mei 2011 Door de overschrijding van de index worden de bedragen van de sociale uitkeringen opnieuw aangepast. De bedragen zijn geldig vanaf 1 mei 2011. 1. KINDERBIJSLAGEN Gewone

Nadere informatie

Aanvraag om kinderbijslag

Aanvraag om kinderbijslag Aanvraag om kinderbijslag contact telefoon fax e-mail dossiernummer Met dit formulier kunt u kinderbijslag aanvragen als: - werknemer (of ambtenaar) - zelfstandige - werkloze - invalide - gepensioneerde

Nadere informatie

FOCUS De kinderbijslag voor invalide rechthebbenden. Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers

FOCUS De kinderbijslag voor invalide rechthebbenden. Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers FOCUS 2010-1 De kinderbijslag voor invalide rechthebbenden Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers Trierstraat 70 1000 Brussel Tel.: 02-237 25 33 Fax: 02-237 24 35 E-mail: research@rkw.be Website:

Nadere informatie

CIRCULAIRE. Sociale uitkeringen Bedragen per 1 januari 2013 S.2013/004 AB/LP/S.5000 CI13-004N.AB. 11 januari 2013. Samenvatting

CIRCULAIRE. Sociale uitkeringen Bedragen per 1 januari 2013 S.2013/004 AB/LP/S.5000 CI13-004N.AB. 11 januari 2013. Samenvatting Anneleen Bettens Adjunct-adviseur AB/LP/S.5000 CI13-004N.AB CIRCULAIRE Sociale uitkeringen Bedragen per 1 januari 2013 11 januari 2013 Samenvatting Sedert 1 december 2012 is het bedrag van bepaalde socialezekerheidsuitkeringen

Nadere informatie

Kinderbijslagfonds UCM

Kinderbijslagfonds UCM Kinderbijslagfonds UCM Maandelijkse verhoging van de kinderbijslag voor eenoudergezinnen De regering heeft beslist om de kinderbijslag te verhogen voor eenoudergezinnen waarvan het brutomaandinkomen niet

Nadere informatie

VR DOC.0557/5

VR DOC.0557/5 VR 2017 0906 DOC.0557/5 SAMENWERKINGSAKKOORD TUSSEN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP, HET WAALSE GEWEST, DE GEMEENSCHAPPELIJKE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE EN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP BETREFFENDE DE AANKNOPINGSFACTOREN

Nadere informatie

Verantwoordelijke uitgever: Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers

Verantwoordelijke uitgever: Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers Geografische spreiding van de kinderbijslag 2011 Verantwoordelijke uitgever: Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers Voor inlichtingen: RKW Departement Ondersteuning Research en Financiën Trierstraat

Nadere informatie

Betaling van kinderbijslag voor werknemers Gewaarborgde gezinsbijslag. Mieke SERLIPPENS Jurist bij de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers

Betaling van kinderbijslag voor werknemers Gewaarborgde gezinsbijslag. Mieke SERLIPPENS Jurist bij de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers Betaling van kinderbijslag voor werknemers Gewaarborgde gezinsbijslag Mieke SERLIPPENS Jurist bij de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers Sociale Praktijkstudies nr. 10002 Stof bijgehouden tot

Nadere informatie

FAMIFED. Federaal agentschap voor de kinderbijslag GEOGRAFISCHE SPREIDING VAN DE KINDERBIJSLAG

FAMIFED. Federaal agentschap voor de kinderbijslag GEOGRAFISCHE SPREIDING VAN DE KINDERBIJSLAG FAMIFED Federaal agentschap voor de kinderbijslag GEOGRAFISCHE SPREIDING VAN DE KINDERBIJSLAG 2013 Geografische spreiding van de kinderbijslag 2013 Verantwoordelijke uitgever: Federaal agentschap voor

Nadere informatie

Statistiek per kinderbijslagfonds

Statistiek per kinderbijslagfonds Statistiek per kinderbijslagfonds Telling 2009 Verantwoordelijke uitgever: Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknmers Informatie verkrijgbaar bij de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers (RKW)

Nadere informatie

AANVRAAG OM KRAAMGELD

AANVRAAG OM KRAAMGELD ADMB KINDERBIJSLAGFONDS VZW, SINT-CLARASTRAAT 48, 8000 BRUGGE Dossiernummer: AANVRAAG OM KRAAMGELD voor werknemers Met dit formulier vraagt u kraamgeld aan als werknemer. Wie als werknemer werkloos, invalide

Nadere informatie

996/124 - Bijlage 2. Antwoorden. Er moet een huisbezoek worden aangevraagd.

996/124 - Bijlage 2. Antwoorden. Er moet een huisbezoek worden aangevraagd. Vragen van KBF ontvangen per mail 1 Wanneer een gezin ingeschreven staat volgens de KSZ op een adres met de melding Gemeenschappen. Dat veronderstelt dat het gezin niet op een gewoon adres verblijft, maar

Nadere informatie

Aanvraag om kraamgeld voor werknemers

Aanvraag om kraamgeld voor werknemers Aanvraag om kraamgeld voor werknemers contact telefoon dossiernummer Met dit formulier vraagt u kraamgeld aan als werknemer. Wie als werknemer werkloos, invalide of gepensioneerd is, blijft voor de Kinderbijslagwet

Nadere informatie

AANVRAAG OM KINDERBIJSLAG

AANVRAAG OM KINDERBIJSLAG 2014/07 AANVRAAG OM KINDERBIJSLAG contact telefoon dossiernummer Met dit formulier kunt u kinderbijslag aanvragen als - werknemer (of ambtenaar) - zelfstandige - werkloze - invalide - gepensioneerde Wanneer

Nadere informatie

Model E. 1. Met dit formulier kunt u kraamgeld aanvragen als: - werknemer (of ambtenaar) - zelfstandige - werkloze - invalide - gepensioneerde

Model E. 1. Met dit formulier kunt u kraamgeld aanvragen als: - werknemer (of ambtenaar) - zelfstandige - werkloze - invalide - gepensioneerde Model E Infoblad 1. Met dit formulier kunt u kraamgeld aanvragen als: - werknemer (of ambtenaar) - zelfstandige - werkloze - invalide - gepensioneerde 2. Wanneer kunt u het kraamgeld aanvragen? - Het kind

Nadere informatie

Wanneer een formulier 'Aanvraag om kinderbijslag' indienen?

Wanneer een formulier 'Aanvraag om kinderbijslag' indienen? Aanvraag om kinderbijslag 1 contact telefoon fax e-mail referentie Met dit formulier kunt u kinderbijslag aanvragen als: Wanneer een formulier 'Aanvraag om kinderbijslag' indienen? - werknemer (of ambtenaar)

Nadere informatie

Dienst voor de bijzondere Socialezekerheidsstelsels

Dienst voor de bijzondere Socialezekerheidsstelsels Dienst voor de bijzondere Socialezekerheidsstelsels Afzender DIBISS P.B 17 Sint-Agatha-Berchem-Schweitzer BE-182 Sint-Agatha-Berchem dienst GEZINSPRESTATIES rekeningnummer BE91 96 149 1276 kantoor verzendingsdatum

Nadere informatie

De administrateur-generaal

De administrateur-generaal Trierstraat 70 B-1000 Brussel De administrateur-generaal Afzender RKW Trierstraat 70 B-1000 Brussel datum 09.11.2010 uw ref. contact Herman Stuyver attaché telefoon 02-237 23 98 02-237 21 11 Betreft: Ouderlijk

Nadere informatie

Algemene inhoud. DEEL 1 Inkomens 1. DEEL 2 Fiscaal 43

Algemene inhoud. DEEL 1 Inkomens 1. DEEL 2 Fiscaal 43 Algemene inhoud DEEL 1 Inkomens 1 1. Overzicht actuele wetgeving 1 2. Inkomen, sociale zekerheid of sociale bijstand 3 3. Tegemoetkomingen aan personen met een handicap 4 3.1. Toelichting over de regelgeving

Nadere informatie

Cijferbijlage Wonen in Nederland en werken in België

Cijferbijlage Wonen in Nederland en werken in België Cijferbijlage Wonen in Nederland en werken in België Inhoud Algemeen 2 Gezin 2 Medische zorg 3 Nabestaanden 3 Werkloos 4 Ziek of arbeidsongeschikt 5 Zwangerschap en bevalling 5 Zo blijft u op de hoogte

Nadere informatie

AANVRAAG OM KINDERBIJSLAG VOOR WERKNEMERS

AANVRAAG OM KINDERBIJSLAG VOOR WERKNEMERS AANVRAAG OM KINDERBIJSLAG VOOR WERKNEMERS Met dit formulier vraagt u kinderbijslag aan als werknemer. Wie als werknemer werkloos, invalide of gepensioneerd is, blijft voor de Kinderbijslagwet werknemer.

Nadere informatie

IV. Trimestrialisering van de sociale toeslagen

IV. Trimestrialisering van de sociale toeslagen IV. Trimestrialisering van de sociale toeslagen Vragen Oplossing 1. Situatie Referentie RKW: II/A/21/F00221/T/ced voor alle voorbeelden 1. een moeder woont met haar twee kinderen bij haar vader (grootvader

Nadere informatie

Aanvraag om kinderbijslag. Wanneer een formulier 'Aanvraag om kinderbijslag' indienen? Wie kan de kinderbijslag aanvragen?

Aanvraag om kinderbijslag. Wanneer een formulier 'Aanvraag om kinderbijslag' indienen? Wie kan de kinderbijslag aanvragen? Aanvraag om kinderbijslag Mevrouw, Mijnheer, Met dit formulier kunt u kinderbijslag aanvragen als : werknemer (of ambtenaar) zelfstandige werkloze invalide gepensioneerde Wanneer een formulier 'Aanvraag

Nadere informatie

VR DOC.0085/1

VR DOC.0085/1 VR 2017 0302 DOC.0085/1 DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Ontwerp van samenwerkingsakkoord tussen de Vlaamse Gemeenschap, het Waalse Gewest,

Nadere informatie

Bijlage 1 bij dienstbrief 996/93bis: vragen en antwoorden

Bijlage 1 bij dienstbrief 996/93bis: vragen en antwoorden Principe 1 2 De algemene afwijking primeert op de individuele afwijking. De MO 599 vermeldt een groep personen gedefinieerd als de niet-voorrangsgerechtigde rechthebbende vader, moeder, stiefvader, stiefmoeder

Nadere informatie

Verantwoordelijke uitgever: Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers

Verantwoordelijke uitgever: Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers Geografische spreiding van de kinderbijslag 2010 1 Verantwoordelijke uitgever: Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers Voor inlichtingen: RKW Departement Ondersteuning Research en Financiën Trierstraat

Nadere informatie

AANVRAAG OM KINDERBIJSLAG

AANVRAAG OM KINDERBIJSLAG ADMB KINDERBIJSLAGFONDS VZW, SINT-CLARASTRAAT 48, 8000 BRUGGE AANVRAAG OM KINDERBIJSLAG Met dit formulier kunt u kinderbijslag aanvragen als: werknemer, zelfstandige, werkloze, invalide of gepensioneerde

Nadere informatie

Aanvraag kraamgeld PAGINA 2. Nog vragen? Wilt u de gegevens die voor de kinderbijslag over u bewaard worden, inkijken of verbeteren?

Aanvraag kraamgeld PAGINA 2. Nog vragen? Wilt u de gegevens die voor de kinderbijslag over u bewaard worden, inkijken of verbeteren? UW DOSSIERBEHEERDER Aanvraag Met dit formulier kunt u aanvragen als: - werknemer (of ambtenaar) - zelfstandige - werkloze - invalide - gepensioneerde Bezorg deze aanvraag ten vroegste 4 maanden voor de

Nadere informatie

Juridisch bulletin. Wetgeving

Juridisch bulletin. Wetgeving Juridisch bulletin Wetgeving 2008 www.rkw.be Inhoud 1 Wetten 4 1.1 Programmawet (I) van 8 juni 2008, BS van 16 juni 2008 (Jaarlijkse leeftijdsbijslag) 4 1.2 Wet houdende diverse bepalingen (I) (1) van

Nadere informatie

Bijlage 2: vragen - antwoorden

Bijlage 2: vragen - antwoorden Bijlage 2: vragen - antwoorden Voorafgaande opmerking: Het fonds kan altijd trachten met andere elementen in het dossier vast te stellen dat de sociaal verzekerde wist of redelijkerwijs moest weten dat

Nadere informatie

BREVET VAN RECHTHEBBENDE: INSTRUMENTEN VOOR GEGEVENSOVERDRACHT

BREVET VAN RECHTHEBBENDE: INSTRUMENTEN VOOR GEGEVENSOVERDRACHT BREVET VAN RECHTHEBBENDE: INSTRUMENTEN VOOR GEGEVENSOVERDRACHT Identificatie van de volgende instelling Kenmerk van de werkgever Brevet van rechthebbende Identificatie van het oorspronkelijke fonds Naam

Nadere informatie

WET VAN 29 MAART 1976. betreffende de gezinsbijslag voor zelfstandigen. (B.S. 6 mei 1976)

WET VAN 29 MAART 1976. betreffende de gezinsbijslag voor zelfstandigen. (B.S. 6 mei 1976) WET VAN 29 MAART 1976 betreffende de gezinsbijslag voor zelfstandigen (B.S. 6 mei 1976) Gewijzigd door: - de wet van 17 maart 1993 (B.S. 22 april 1993) ; - de wet van 6 april 1995 (B.S. 26 juli 1995) ;

Nadere informatie

sociale bijdragen en sociale uitkeringen op 1 juni 2001

sociale bijdragen en sociale uitkeringen op 1 juni 2001 Uitgegeven door het Algemeen Christelijk Vakverbond, Haachtsesteenweg 579, 1031 Brussel - Afgiftekantoor Brussel X sociale bijdragen en sociale uitkeringen op 1 juni 2001 taux et montants en droit du travail

Nadere informatie

ADMB KINDERBIJSLAGFONDS VZW, SINT-CLARASTRAAT 48, 8000 BRUGGE

ADMB KINDERBIJSLAGFONDS VZW, SINT-CLARASTRAAT 48, 8000 BRUGGE ADMB KINDERBIJSLAGFONDS VZW, SINT-CLARASTRAAT 48, 8000 BRUGGE AANVRAAG OM KINDERBIJSLAG voor werknemers Met dit formulier vraagt u kinderbijslag aan als werknemer. Wie als werknemer werkloos, invalide

Nadere informatie

Aanvraag om kinderbijslag voor werknemers

Aanvraag om kinderbijslag voor werknemers Trierstraat 70 B-1000 Brussel Telefoon 02-237 21 11 Aanvraag om kinderbijslag voor werknemers contact telefoon dossiernummer Met dit formulier vraagt u kinderbijslag aan als werknemer. Wie als werknemer

Nadere informatie

De administrateur-generaal

De administrateur-generaal Trierstraat 70 B-1000 Brussel De administrateur-generaal Afzender RKW Trierstraat 70 B-1000 Brussel datum 15.05.2008 II/C/999/146 onze ref. uw ref. contact Inge Vandenbosch attaché telefoon 02-237 25 29

Nadere informatie

Aanvraag om kinderbijslag

Aanvraag om kinderbijslag Model AA Terug te sturen naar: PB 10020 1070 ANDERLECHT Ons kenmerk: Dossierbeheerder: Telefoon: 02 643 18 11 E-mail: infokbaf@attentia.be Aanvraag om kinderbijslag Met dit formulier kunt u kinderbijslag

Nadere informatie

Met dit formulier kunt u als u met uw gezin in België woont een VOORLOPIGE toeslag op de kinderbijslag aanvragen als:

Met dit formulier kunt u als u met uw gezin in België woont een VOORLOPIGE toeslag op de kinderbijslag aanvragen als: Mevrouw Mijnheer Met dit formulier kunt u als u met uw gezin in België woont een toeslag op de kinderbijslag aanvragen als: - Langdurig werkloze (tenminste 6 maanden) - Zieke (tenminste 6 maanden) - Bruggepensioneerde

Nadere informatie

AANVRAAG OM EEN ADOPT IEPREMIE

AANVRAAG OM EEN ADOPT IEPREMIE ADMB KINDERBIJSLAGFONDS VZW, SINT-CLARASTRAAT 48, 8000 BRUGGE AANVRAAG OM EEN ADOPT IEPREMIE Met dit formulier kunt u een adoptiepremie aanvragen als: - werknemer (of ambtenaar) - zelfstandige - werkloze

Nadere informatie

Aanvraag om kinderbijslag

Aanvraag om kinderbijslag Aanvraag om kinderbijslag MyFamily staat voor u klaar! MyFamily Brouwersvliet 4 bus 3 2000 Antwerpen kinderbijslag@xerius.be 078 15 40 25?? Wanneer een formulier Aanvraag om kinderbijslag indienen? Meestal

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID. Directie-generaal Sociaal Beleid. Domein Regelgeving Kinderbijslag. Ministeriële Omzendbrief nr.

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID. Directie-generaal Sociaal Beleid. Domein Regelgeving Kinderbijslag. Ministeriële Omzendbrief nr. 1 FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID Directie-generaal Sociaal Beleid Domein Regelgeving Kinderbijslag Ministeriële Omzendbrief nr. 599 Omzendbrief aan de Mevrouwen Ministers, aan de Heren Ministers,

Nadere informatie

AANVRAAG OM KINDERBIJSLAG VOOR WERKNEMERS MODEL A

AANVRAAG OM KINDERBIJSLAG VOOR WERKNEMERS MODEL A Acerta Kinderbijslagfonds vzw, Groenenborgerlaan 16, B-2610 Wilrijk Ons kenmerk: Aanspreekpunt: 078-15 92 99 contact.kbf@acerta.be, AANVRAAG OM KINDERBIJSLAG VOOR WERKNEMERS MODEL A Met dit formulier vraagt

Nadere informatie

AANVRAAG OM KRAAMGELD VOOR WERKNEMERS

AANVRAAG OM KRAAMGELD VOOR WERKNEMERS Acerta Kinderbijslagfonds vzw, Groenenborgerlaan 16, B-2610 Wilrijk Ons kenmerk: Aanspreekpunt: 078-15 92 99 contact.kbf@acerta.be, AANVRAAG OM KRAAMGELD VOOR WERKNEMERS MODEL E Met dit formulier vraagt

Nadere informatie

De administrateur-generaal

De administrateur-generaal Trierstraat 70 B-1000 Brussel De administrateur-generaal Afzender RKW Trierstraat 70 B-1000 Brussel datum 18.12.2009 uw ref. contact Hugo Bogaert adviseur telefoon 02-237 23 61 02-237 21 11 Betreft: Artikel

Nadere informatie

Om recht te hebben op die toeslag, mogen uw belastbare beroepsinkomsten en/of uitkeringen als alleenstaande maximum EUR per maand bedragen.

Om recht te hebben op die toeslag, mogen uw belastbare beroepsinkomsten en/of uitkeringen als alleenstaande maximum EUR per maand bedragen. FISC brief 1: provisionele ambtshalve beslissing tot toekenning Volgens onze gegevens is X / bent u sinds... zes maanden werkloos / ziek. is X sinds... gepensioneerd. ontvangt X / u sinds... een faillissementsverzekering.

Nadere informatie

Meer weten over kinderbijslagen

Meer weten over kinderbijslagen Troonstraat 125-1050 Brussel Tel. 02 507 89 37 - studiedienst@gezinsbond.be Meer weten over kinderbijslagen 1. Waarvoor dient de kinderbijslag? De kinderbijslag is een tussenkomst van de overheid om deels

Nadere informatie

Aanvraag om kraamgeld voor het onderwijspersoneel

Aanvraag om kraamgeld voor het onderwijspersoneel Trierstraat 70 B-1000 Brussel Telefoon 02-237 21 11 Aanvraag om kraamgeld voor het onderwijspersol contact telefoon dossier nr. Met dit formulier vraagt u kraamgeld aan als persolslid van onderwijs. Ook

Nadere informatie

AANVRAAG OM KINDERBIJSLAG MOD A

AANVRAAG OM KINDERBIJSLAG MOD A Gelieve uw dossiernummer (ons kenmerk), of indien u dit niet kent, uw rijksregisternummer, hier in te vullen aub:... Stuur alle documenten ingevuld en ondertekend terug naar: Acerta Kinderbijslagfonds

Nadere informatie

Betreft: Toepassing van artikel 44bis KBW ingeval van plaatsing van het kind met een beschermd recht

Betreft: Toepassing van artikel 44bis KBW ingeval van plaatsing van het kind met een beschermd recht Trierstraat 70 B-1000 Brussel dienst Controle Afzender RKW Trierstraat 70 B-1000 Brussel datum 21.12.2012 uw ref. contact Peter Savat Guy Tillieux sociaal inspecteurs telefoon 02-237 21 07 02-237 23 60

Nadere informatie

Recht op kinderbijslag voor jongeren die hun studies buiten het Belgische grondgebied voortzetten

Recht op kinderbijslag voor jongeren die hun studies buiten het Belgische grondgebied voortzetten Trierstraat 70 B-1000 Brussel Afzender FAMIFED Trierstraat 70 B-1000 Brussel datum 24.02.2016 uw kenm. contact Johan Buyck attaché telefoon 02-237 29 33 02-237 21 11 e-mail: johan.buyck@famifed.be Betreft:

Nadere informatie

Betreft: Toeslag op de kinderbijslag. Mevrouw, mijnheer,

Betreft: Toeslag op de kinderbijslag. Mevrouw, mijnheer, dienst datum onze ref. uw ref. contact telefoon telefax Betreft: Toeslag op de kinderbijslag Mevrouw, mijnheer, Werklozen, gepensioneerden, invaliden, gehandicapten, zieken en eenoudergezinnen kunnen recht

Nadere informatie

Aanvraag om gewaarborgde gezinsbijslag

Aanvraag om gewaarborgde gezinsbijslag Correspondentieadres: FAMIFED Trierstraat 9 B-1000 Brussel Onthaal: B- van 9 tot 16.30 uur Telefoon: dagelijks van 8 tot 16.30 uur (dinsdag van 8 tot 12 uur) Afzender FAMIFED Trierstraat 9 B-1000 Brussel

Nadere informatie