STATISTISCH OVERZICHT 30 JUNI 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "STATISTISCH OVERZICHT 30 JUNI 2016"

Transcriptie

1

2 FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR DE KINDERBIJSLAG STATISTISCH OVERZICHT 30 JUNI 2016 Gedetailleerde gegevens STATISTISCH OVERZICHT NR. 3

3 Verantwoordelijke uitgever: Federaal Agentschap voor de Kinderbijslag Voor alle inlichtingen kan men zich wenden tot het Federaal Agentschap voor de Kinderbijslag (FAMIFED), Departement Ondersteuning - Research Trierstraat Brussel Website: Bijkomende exemplaren kunnen op verzoek bekomen worden. Deze inlichtingen mogen gereproduceerd worden, mits vermelding van de bron. Dit document is louter informatief en mag niet beschouwd worden als een rechtsgeldig document.

4 1. VOORWOORD 2. DEFINITIES 3. BELGIË Pagina 3.1. TELLING VAN DE KINDERBIJSLAG VLAAMSE GEMEENSCHAP 4.1. TELLING VAN DE KINDERBIJSLAG WAALS GEWEST 5.1. TELLING VAN DE KINDERBIJSLAG DUITSTALIGE GEMEENSCHAP 6.1. TELLING VAN DE KINDERBIJSLAG 68 84, 7.1. TELLING VAN DE KINDERBIJSLAG ALGEMEEN STELSEL VAN DE KINDERBIJSLAG STELSEL VAN DE GEWAARBORGDE GEZINSBIJSLAG GEMEENSCHAPPELIJKE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE VAN BRUSSEL-HOOFDSTAD (GGC) 8. BAREMA INHOUD

5 1. VOORWOORD

6 1. VOORWOORD 6 1. VOORWOORD In het kader van de zesde staatshervorming droeg het federaal niveau op 1 juli 2014 de bevoegdheid voor de kinderbijslag over aan de Vlaamse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC) voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, hierna de deelentiteiten genoemd worden. Via de Algemene Kinderbijslagwet (AKBW) 1 werd tegelijkertijd één wetgevend kader ingevoerd voor de gezinsbijslag van de werknemers, de zelfstandigen en de werknemers van de openbare sector. Naast de AKBW bestaat er nog een residuair stelsel: het stelsel van de gewaarborgde gezinsbijslag (GGB). Sinds 2015 beschikt FAMIFED over de volledige gegevens per deelentiteit voor alle statistieken. De cijfers in dit document kunnen dus niet langer vergeleken worden met de vorige statistische reeksen. 1 Publicatie in het Belgisch Staatsblad van 5 mei /06/2016

7 1. VOORWOORD 7 Voor de opmaak van de cijfers per deelentiteit, baseert deze studie zich op de aanknopingsfactoren die overeengekomen zijn tussen de verschillende deelentiteiten om de tijdens de overgangsfase betaalde gezinsbijslag ten laste te nemen. De belangrijkste factor hiervan is de woonplaats van het kind. Voor de kinderen waarvan de woonplaats buiten België gesitueerd is, is het regionale selectiecriterium de vestigingseenheid 2 van de huidige of laatste werkgever in België van de rechthebbende. Als de vestigingseenheid niet bepaald is, moet het adres van de exploitatiezetel van de huidige of laatste werkgever van de rechthebbende in acht genomen worden. Als er geen adres van een werkgever kan worden bepaald, moet het huidige of laatste domicilie van de rechthebbende in België in acht genomen worden. In laatste instantie wordt het adres van het betaalbureau van het bevoegde fonds gebruikt. 2 Onder vestigingseenheid verstaat men een plaats die men geografisch gezien kan identificeren door een adres, waar ten minste een activiteit van de onderneming wordt uitgeoefend of van waaruit de activiteit wordt uitgeoefend (art. I.2, 16 Boek I van het Wetboek van economisch recht). Een vestigingseenheid is dus een afzonderlijke exploitatiezetel, afdeling of onderafdeling van een onderneming (bv. atelier, fabriek, winkel, kantoor etc.) die geografisch gezien met een adres gelokaliseerd kan worden. Op die plaats of vanuit die plaats worden een of meer hoofdactiviteiten (of secundaire of ondersteunende activiteiten) voor rekening van de onderneming/instelling/vereniging uitgeoefend. Elke onderneming/instelling/vereniging heeft in principe ten minste een vestigingseenheid. Elke vestigingseenheid krijgt een eigen identificatienummer dat structureel losstaat van het identificatienummer van de juridische entiteit tot waar ze op dat moment behoort. 30/06/2016

8 2. DEFINITIES

9 2. DEFINITIES 9 2. DEFINITIES De verschillende begrippen die in de tabellen van dit statistisch overzicht worden gebruikt, worden hierna gedefinieerd. Zie voor meer informatie en voor de wetsverwijzingen. ACTOREN ACTOR De verschillende actoren van de kinderbijslag zijn: de rechthebbenden, de bijslagtrekkenden en de rechtgevende kinderen. RECHTHEBBENDE De rechthebbende is de persoon, in principe de vader, die het recht op kinderbijslag verkrijgt. BIJSLAGTREKKENDE De bijslagtrekkende is de persoon die het kind opvoedt en aan wie de kinderbijslag wordt betaald. De bijslagtrekkende is doorgaans de moeder of de natuurlijke persoon of rechtspersoon die de rol van de moeder vervult. BIJSLAGTREKKEND GEZIN Dit is het gezin aan wie de kinderbijslag daadwerkelijk betaald wordt. EENOUDERGEZIN Een eenoudergezin is een gezin dat bestaat uit een bijslagtrekkende die alleen woont met één of meer kinderen. EENOUDERTOESLAG Dit is de toeslag bovenop de basiskinderbijslag voor eenoudergezinnen van wie het maandelijks bruto-inkomen een bepaald grensbedrag niet overschrijdt. Er bestaan twee gezinscategorieën. De eerste categorie betreft de eenoudergezinnen die een eenoudertoeslag voor alle kinderen

10 2. DEFINITIES 10 ontvangen en die hier vermeld worden onder 'verhoogde schaal Art. 41'. De tweede categorie betreft de eenoudergezinnen die ook een sociale toeslag Art. 42bis (langdurig werklozen of gepensioneerden) of 50ter (invaliden) ontvangen en die pas vanaf rang 3 daadwerkelijk een eenoudertoeslag ontvangen. In de tabellen van dit overzicht worden ze vermeld onder 'verhoogde schaal Art. 42bis' en 'verhoogde schaal Art. 50ter'. RECHTGEVEND KIND Dit is het kind voor wie de kinderbijslag betaald wordt. KIND MET EEN AANDOENING Dit is een kind met een lichamelijke of geestelijke beperking dat tot zijn/haar 21 jaar een bijkomende uitkering voor die beperking ontvangt. In sommige tabellen van dit overzicht worden die kinderen ook vermeld als kinderen 'met een handicap'. Soort evaluatiesysteem Het betreft het type systeem waarmee de ernst van de aandoening van het kind op een schaal bepaald wordt. Momenteel bestaan het oude en het (op 1 mei 2003 ingevoerde) huidige systeem naast elkaar. Oud evaluatiesysteem In dat bijna uitgedoofde systeem gaat het om de kinderen met een lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid van minstens 66 %. De toeslag is afhankelijk van de zelfredzaamheidsgraad van het kind en wordt bepaald op een schaal van 0 tot 9 punten. Huidig evaluatiesysteem In dit systeem, ingevoerd in 2003, ontvangt men een toeslag naargelang de gevolgen van de aandoening op drie gebieden: de lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid (pijler 1), de activiteit en de participatie van het kind (pijler 2) en de gevolgen voor de familiale omgeving (pijler 3). Die pijlers worden beoordeeld op een schaal van 0 tot 36 punten. De toeslag wordt bepaald op basis van het resultaat van de beoordeling

11 2. DEFINITIES 11 PERSONEN MET EEN HANDICAP OUDER DAN 25 JAAR De rechtgevenden die vóór 1 juli 1966 geboren zijn en erkend zijn als volledig ongeschikt om te werken of in een beschutte werkplaats tewerkgesteld worden, worden als personen met een handicap ouder dan 25 jaar beschouwd. Zij ontvangen de gewone kinderbijslag. Aangezien ze geen toeslag voor kinderen met een aandoening ontvangen, worden ze in dit overzicht niet meegerekend bij de kinderen 'met een handicap', maar bij de kinderen 'zonder handicap'. TYPE PLAATSING Kinderen kunnen op twee manieren geplaatst worden: bij een privépersoon of in een instelling. BIJ EEN PRIVÉPERSOON GEPLAATST KIND (ART. 70TER AKBW) Wanneer een kind bij een privépersoon geplaatst is, ontvangt het pleeggezin de volledige kinderbijslag. Er kan ook een forfaitaire bijslag toegekend worden aan de persoon die de kinderbijslag vóór de plaatsing in het pleeggezin ontving, op voorwaarde dat die persoon regelmatig contact met het kind houdt. IN EEN INSTELLING GEPLAATST KIND (ART. 70 AKBW) Wanneer het kind in een instelling geplaatst is, wordt twee derde van de kinderbijslag betaald aan de instelling of aan de overheid die het kind op basis van de reglementering betreffende de jeugdbescherming voor haar rekening in een instelling heeft geplaatst. Eén derde wordt aan de persoon die vóór de plaatsing de bijslagtrekkende was betaald of wordt op een spaarrekening gestort. SOCIOPROFESSIONEEL STATUUT Het socioprofessioneel statuut van een kind ouder dan 18 jaar kan één van de volgende zijn: student, leerling, werkzoekende of persoon met een handicap

12 2. DEFINITIES 12 STUDENTEN Dit zijn de rechtgevende kinderen van 18 tot en met 24 jaar die onderwijs volgen, stage lopen om in een ambt te worden benoemd of een eindwerk schrijven. WERKZOEKENDEN Dit zijn de rechtgevende kinderen van 18 tot en met 24 jaar die als werkzoekende ingeschreven zijn en die hun studies of leerperiode beëindigd of onderbroken hebben. LEERLINGEN Dit zijn de rechtgevende kinderen van 18 tot en met 24 jaar die een leerovereenkomst of een door een bevoegde overheid erkende en gecontroleerde leerverbintenis gesloten hebben. PERSONEN MET EEN HANDICAP Dit zijn de rechtgevende kinderen van 18 tot en met 21 jaar met een aandoening (zie Kind met een aandoening). SECTOREN EN STELSELS ALGEMENE KINDERBIJSLAGWET - AKBW Dit is de wet voor de kinderbijslag in België waarin de bedragen staan die aan de gezinnen betaald worden. Die wet werd op 1 juli 2014 ingevoerd en maakt de kinderbijslagwetgeving voor werknemers, die voor zelfstandigen en die voor de overheidssector tot één geheel. SECTOR In dit overzicht betekent het begrip sector de beroepssector waartoe de rechthebbende behoort (werknemers, zelfstandigen, openbare sector of stelsel van de gewaarborgde gezinsbijslag)

13 2. DEFINITIES 13 ALGEMEEN STELSEL VAN DE KINDERBIJSLAG Dit is het stelsel van de kinderbijslag op basis van de Algemene Kinderbijslagwet (AKBW). Die is van toepassing op de werknemers, de zelfstandigen en de openbare sector, dus op alle rechtgevenden met uitzondering van diegenen die gewaarborgde gezinsbijslag ontvangen. STELSEL VAN DE GEWAARBORGDE GEZINSBIJSLAG (GGB) Dit is het residuaire gezinsbijslagstelsel voor gezinnen die geen aanspraak kunnen maken op kinderbijslag in een ander (Belgisch, buitenlands of internationaal) stelsel en één van de voorwaarden van wie de bestaansmiddelen een bepaald grensbedrag niet overschrijden. DEELENTITEIT De deelentiteiten zijn de delen van de federale staat die politiek autonoom zijn binnen hun bevoegdheidsdomeinen. Bij de zesde staatshervorming op 1 juli 2014 werd de bevoegdheid voor kinderbijslag van de federale overheid aan de deelentiteiten overgedragen. Dit zijn de Vlaamse Gemeenschap, het Waalse Gewest, de Duitstalige Gemeenschap en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC) voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De gegevens in dit overzicht zijn steeds per deelentiteit beschikbaar. RECHTSGRONDEN RANG De rang van het kind betekent in dit overzicht de volgorde van het kind in het gezin: het oudste kind krijgt rang 1, het volgende krijgt rang 2 en zo gaat het verder tot "rang 3 en meer", waartoe alle kinderen vanaf rang 3 behoren. In het overzicht vindt u ook het begrip "rang 2 en meer", waartoe alle kinderen vanaf rang 2 behoren. KINDERBIJSLAGSCHAAL Dit is het bedrag dat de bijslagtrekkende gezinnen ontvangen op basis van de Algemene Kinderbijslagwet (AKBW) of de wet tot instelling van gewaarborgde gezinsbijslag (GGB). De verschillende bedragen vindt u in het barema van de kinderbijslag

14 2. DEFINITIES 14 GEWONE SCHAAL - ART. 40 AKBW De gewone schaal is het basisbedrag dat alle gezinnen ontvangen, met uitzondering van de gezinnen die de verhoogde schaal Art. 50bis AKBW voor wezen (zie Art. 50bis AKBW) ontvangen. Het bedrag van de gewone schaal is afhankelijk van de rang van het kind. VERHOOGDE SCHALEN Het gaat om de volgende verhoogde schalen: Art. 50bis AKBW voor wezen en de sociale toeslagen die bovenop de gewone schaal betaald kunnen worden : Art. 50ter AKBW voor kinderen van invaliden, 42bis AKBW voor kinderen van gepensioneerden of van personen die minstens zes maanden werkloos zijn en Art. 41 AKBW voor eenoudergezinnen. Verhoogde schaal Art. 50bis AKBW Dit is een forfaitaire bijslag die voorrang heeft op ieder ander recht voor een wees die minstens één van beide ouders verloren heeft. De schaal wordt standaard toegekend wanneer het kind beide ouders verloren heeft of als het geen contact met de overlevende ouder meer heeft en op voorwaarde dat de overlevende ouder niet opnieuw huwt of gaat samenwonen. Gezinnen die deze schaal krijgen, ontvangen de gewone schaal niet. Verhoogde schaal Art. 50ter AKBW Dit is een sociale toeslag bovenop de gewone toeslag als de rechthebbende invalide of al meer dan zes maanden arbeidsongeschikt is, en van wie het maandelijks bruto-inkomen een bepaald grensbedrag niet overschrijdt. Verhoogde schaal Art. 42bis AKBW Dit is een sociale toeslag bovenop de gewone toeslag als de rechthebbende gepensioneerd of al meer dan zes maanden werkloos is, en van wie het maandelijks bruto-inkomen een bepaald grensbedrag niet overschrijdt

15 2. DEFINITIES 15 Verhoogde schaal Art.41 AKBW Dit is een sociale toeslag bovenop de gewone toeslag voor eenoudergezinnen van wie het maandelijkse bruto-inkomen een bepaald grensbedrag niet overschrijdt. Die toeslag wordt wel pas vanaf het derde kind toegekend aan gezinnen die een verhoogde bijslag Art. 50ter AKBW of Art. 42bis AKBW ontvangen. Bijzondere schaal Art. 10, 3 GGB Dit is een toeslag voor geplaatste kinderen, specifiek op basis van de wet tot instelling van gewaarborgde gezinsbijslag (GGB). Wanneer een kind ten laste van een overheid in een instelling is geplaatst, wordt een bijzondere forfaitaire bijslag toegekend aan de persoon die vlak voor de plaatsing kinderbijslag voor dat kind ontving, op voorwaarde dat die persoon regelmatig contact blijft houden met het kind. ANDERE KRAAMGELD Het kraamgeld is een premie die bij de geboorte van een kind wordt betaald. De premie varieert naargelang het om een eerste of een volgende geboorte in het gezin gaat. ADOPTIEPREMIE De adoptiepremie is een premie die een gezin ontvangt wanneer het een kind adopteert. KINDERBIJSLAGFONDS Een kinderbijslagfonds is een instelling die kinderbijslag betaalt. Er bestaan verschillende, zowel openbare als private kinderbijslagfondsen. Hun aantal kan door overnames en fusies doorheen de tijd veranderen. De volledige lijst vindt u op de website van FAMIFED. In dit overzicht worden de kinderbijslagfondsen fondsen genoemd

16 3. BELGIË

17 3.1. TELLING VAN DE KINDERBIJSLAG

18 3.1. TELLING VAN DE KINDERBIJSLAG INHOUDSTAFEL Pagina INLEIDING SAMENVATTENDE TABELLEN Rechthebbenden, bijslagtrekkende gezinnen en rechtgevende kinderen per stelsel Rechtgevende kinderen per schaal en per stelsel Rechtgevende kinderen per rang en per stelsel Rechtgevende kinderen per leeftijdsgroep en per stelsel ALGEMEEN STELSEL VAN DE KINDERBIJSLAG Rechthebbenden op kinderbijslag: verdeling volgens het aantal kinderen in het gezin Bijslagtrekkende gezinnen: verdeling per schaal en volgens het aantal kinderen in het gezin Rechtgevende kinderen: Verdeling per schaal en per leeftijdsgroep Verdeling per schaal en per rang Rechtgevende kinderen jonger dan 21 jaar met een aandoening en rechtgevend op een toeslag (art. 47, AKBW) Kraamgeld en adoptiepremie Geplaatste kinderen STELSEL VAN DE GEWAARBORGDE GEZINSBIJSLAG Rechthebbenden op kinderbijslag: verdeling volgens het aantal kinderen in het gezin Bijslagtrekkende gezinnen: verdeling per schaal en volgens het aantal kinderen in het gezin Rechtgevende kinderen: Verdeling per schaal en per leeftijdsgroep Verdeling per schaal en per rang Kraamgeld en adoptiepremie OVERZICHT PER KINDERBIJSLAGFONDS Rechthebbenden, bijslagtrekkende gezinnen en rechtgevende kinderen per kinderbijslagfonds Rechtgevende kinderen per schaal en per kinderbijslagfonds

19 INLEIDING INLEIDING Voor de telling van de kinderbijslag wordt de volledige Belgische kinderbijslag meegerekend die betaald wordt voor kinderen die in België of in het buitenland opgevoed worden. Die berekening gebeurt tweemaal per jaar en geeft de situatie op 30 juni of 31 december weer van het jaar in kwestie. In dit statistisch overzicht worden de aantallen eerst op nationaal niveau en vervolgens per entiteit voorgesteld. Dit deel betreft het nationaal niveau. Deze telling bevat een reeks tabellen die op basis van de voormelde gegevens zijn opgesteld: in samenvattende tabellen wordt eerst een globaal overzicht gegeven van de aantallen van alle stelsel van de kinderbijslag samen. Vervolgens worden het algemene stelsel van de kinderbijslag en het stelsel van de gewaarborgde gezinsbijslag apart behandeld. Het geheel wordt afgerond met een overzicht per kinderbijslagfonds. Zie de rubriek Definities voor meer informatie over de hier gebruikte termen. TELLING VAN DE KINDERBIJSLAG

20 SAMENVATTENDE TABELLEN VERDELING VAN DE RECHTHEBBENDEN, BIJSLAGTREKKENDE GEZINNEN EN RECHTGEVENDE KINDEREN PER STELSEL STELSEL RECHTHEBBENDEN BIJSLAGTREKKENDE GEZINNEN RECHTGEVENDE KINDEREN ALGEMEEN STELSEL VAN DE KINDERBIJSLAG STELSEL VAN DE GEWAARBORGDE GEZINSBIJSLAG VERDELING VAN DE RECHTGEVENDE KINDEREN PER SCHAAL EN PER STELSEL SCHAAL ALGEMEEN STELSEL VAN DE KINDERBIJSLAG STELSEL VAN DE GEWAARBORGDE GEZINSBIJSLAG GEWONE SCHAAL ART. 40, AKBW VERHOOGDE SCHAAL ART. 41, AKBW VERHOOGDE SCHAAL ART. 42BIS, AKBW VERHOOGDE SCHAAL ART. 50TER, AKBW VERHOOGDE SCHAAL ART. 50BIS, AKBW SPECIALE SCHAAL ART. 10, 3, GGB TELLING VAN DE KINDERBIJSLAG BELGIË

21 SAMENVATTENDE TABELLEN VERDELING VAN DE RECHTGEVENDE KINDEREN PER RANG EN PER STELSEL RANG ALGEMEEN STELSEL VAN DE KINDERBIJSLAG STELSEL VAN DE GEWAARBORGDE GEZINSBIJSLAG RANG RANG RANG 3 EN VERDELING VAN DE RECHTGEVENDE KINDEREN PER LEEFTIJDSGROEP EN PER STELSEL LEEFTIJDSGROEP ALGEMEEN STELSEL VAN DE KINDERBIJSLAG STELSEL VAN DE GEWAARBORGDE GEZINSBIJSLAG 0-5 jaar jaar jaar jaar jaar TELLING VAN DE KINDERBIJSLAG BELGIË

22 ALGEMEEN STELSEL VAN DE KINDERBIJSLAG RECHTHEBBENDEN OP KINDERBIJSLAG VERDELING VOLGENS HET AANTAL KINDEREN IN HET GEZIN AANTAL KINDEREN en + AANTAL RECHTHEBBENDEN TELLING VAN DE KINDERBIJSLAG BELGIË

23 ALGEMEEN STELSEL VAN DE KINDERBIJSLAG BIJSLAGTREKKENDE GEZINNEN VERDELING PER SCHAAL EN VOLGENS HET AANTAL KINDEREN IN HET GEZIN AANTAL KINDEREN ARTIKEL 40, AKBW Gewone Schaal ARTIKEL 41, AKBW eenoudergezinnen ARTIKEL 42bis, AKBW langdurig werklozen en gepensioneerden ARTIKEL 50ter, AKBW invaliden ARTIKEL 50bis, AKBW wezen ALGEMEEN en TELLING VAN DE KINDERBIJSLAG BELGIË

24 ALGEMEEN STELSEL VAN DE KINDERBIJSLAG RECHTGEVENDE KINDEREN VERDELING PER SCHAAL EN PER LEEFTIJDSGROEP LEEFTIJD VAN DE RECHTGEVENDE KINDEREN hand. (*) hand. (*) hand. (*) hand. (*) hand. (*) hand. (*) 0-5 jaar jaar jaar jaar jaar RANG VAN DE RECHTGEVENDE KINDEREN ARTIKEL 40, AKBW Gewone Schaal VERDELING PER SCHAAL EN PER RANG ARTIKEL 40, AKBW Gewone Schaal ARTIKEL 41, AKBW eenoudergezinnen ARTIKEL 41, AKBW eenoudergezinnen ARTIKEL 42bis, AKBW langdurig werklozen en gepensioneerden ARTIKEL 42bis, AKBW langdurig werklozen en gepensioneerden ARTIKEL 50ter, AKBW invaliden ARTIKEL 50ter, AKBW invaliden ARTIKEL 50bis, AKBW wezen ARTIKEL 50bis, AKBW wezen hand. (*) hand. (*) hand. (*) hand. (*) hand. (*) hand. (*) ALGEMEEN 1ste de de en ALGEMEEN (*) Rechtgevende kinderen jonger dan 21 jaar met een aandoening en rechtgevend op een toeslag (art. 47, akbw) TELLING VAN DE KINDERBIJSLAG BELGIË

25 ALGEMEEN STELSEL VAN DE KINDERBIJSLAG RECHTGEVENDE KINDEREN JONGER DAN 21 JAAR MET EEN AANDOENING EN RECHTGEVEND OP EEN TOESLAG (art. 47, AKBW) OUD SYSTEEM (VERDELING VOLGENS ZELFREDZAAMHEID) ZELFREDZAAMHEIDSGRAAD AANTAL TOESLAGEN 0-3 punten 4-6 punten 7-9 punten HUIDIG SYSTEEM (VERDELING VOLGENS DE ERNST VAN DE GEVOLGEN VAN DE AANDOENING) ERNST VAN DE GEVOLGEN VAN DE AANDOENING minimum 4 punten in de 1ste pijler en minder dan 6 punten over de 3 pijlers 6-8 punten over de 3 pijlers en minder dan 4 punten in de 1ste pijler 6-8 punten over de 3 pijlers en minimum 4 punten in de 1ste pijler 9-11 punten over de 3 pijlers en minder dan 4 punten in de 1ste pijler 9-11 punten over de 3 pijlers en minimum 4 punten in de 1ste pijler punten over de 3 pijlers punten over de 3 pijlers punten over de 3 pijlers + 20 punten over de 3 pijlers AANTAL TOESLAGEN VAN DE TWEE SYSTEMEN TELLING VAN DE KINDERBIJSLAG BELGIË

26 ALGEMEEN STELSEL VAN DE KINDERBIJSLAG KRAAMGELD EN ADOPTIEPREMIE AANTAL GEBOORTES DIE AANLEIDING HEBBEN GEGEVEN TOT DE TOEKENNING VAN EEN KRAAMGELD EN AANTAL KINDEREN WAARVOOR EEN ADOPTIEPREMIE WERD BETAALD RANG GEBOORTES ADOPTIES Eerste rang Volgende rangen GEPLAATSTE KINDEREN In een instelling (art. 70, AKBW) AARD VAN DE PLAATSING Bij een particulier (art. 70ter, AKBW) (*) AANTAL GEPLAATSTE KINDEREN (*) Het gaat om het aantal bij een particulier geplaatste kinderen voor wie een forfaitaire uitkering betaald wordt aan de persoon die vóór de plaatsing de kinderbijslag ontving. TELLING VAN DE KINDERBIJSLAG BELGIË

27 STELSEL VAN DE GEWAARBORGDE GEZINSBIJSLAG RECHTHEBBENDEN OP KINDERBIJSLAG VERDELING VOLGENS HET AANTAL KINDEREN IN HET GEZIN AANTAL KINDEREN AANTAL RECHTHEBBENDEN en TELLING VAN DE KINDERBIJSLAG BELGIË

28 STELSEL VAN DE GEWAARBORGDE GEZINSBIJSLAG BIJSLAGTREKKENDE GEZINNEN VERDELING PER SCHAAL EN VOLGENS HET AANTAL KINDEREN IN HET GEZIN AANTAL KINDEREN ARTIKEL 40, AKBW Gewone Schaal ARTIKEL 41, AKBW eenoudergezinnen ARTIKEL 10, 3, GGB Speciale schaal voor geplaatste kinderen ARTIKEL 42bis, AKBW langdurig werklozen en gepensioneerden ARTIKEL 50bis, AKBW wezen ALGEMEEN en TELLING VAN DE KINDERBIJSLAG BELGIË

29 STELSEL VAN DE GEWAARBORGDE GEZINSBIJSLAG RECHTGEVENDE KINDEREN VERDELING PER SCHAAL EN PER LEEFTIJDSGROEP LEEFTIJD VAN DE RECHTGEVENDE KINDEREN ARTIKEL 40, AKBW Gewone Schaal ARTIKEL 41, AKBW eenoudergezinnen ARTIKEL 10, 3, GGB Speciale schaal voor geplaatste kinderen ARTIKEL 42bis, AKBW langdurig werklozen en gepensioneerden ARTIKEL 50bis, AKBW wezen ALGEMEEN 0-5 jaar jaar jaar jaar jaar VERDELING PER SCHAAL EN PER RANG RANG VAN DE RECHTGEVENDE KINDEREN ARTIKEL 40, AKBW Gewone Schaal ARTIKEL 41, AKBW eenoudergezinnen ARTIKEL 10, 3, GGB Speciale schaal voor geplaatste kinderen ARTIKEL 42bis, AKBW langdurig werklozen en gepensioneerden ARTIKEL 50bis, AKBW wezen ALGEMEEN 1ste de de en TELLING VAN DE KINDERBIJSLAG BELGIË

30 STELSEL VAN DE GEWAARBORGDE GEZINSBIJSLAG KRAAMGELD EN ADOPTIEPREMIE AANTAL GEBOORTES DIE AANLEIDING HEBBEN GEGEVEN TOT DE TOEKENNING VAN EEN KRAAMGELD EN AANTAL KINDEREN WAARVOOR EEN ADOPTIEPREMIE WERD BETAALD RANG GEBOORTES ADOPTIES Eerste rang Volgende rangen TELLING VAN DE KINDERBIJSLAG BELGIË

31 OVERZICHT PER KINDERBIJSLAGFONDS VERDELING VAN DE RECHTHEBBENDEN, BIJSLAGTREKKENDE GEZINNEN EN RECHTGEVENDE KINDEREN PER KINDERBIJSLAGFONDS KINDERBIJSLAGFONDS RECHTHEBBENDEN BIJSLAGTREKKENDE GEZINNEN RECHTGEVENDE KINDEREN 2 Group S Mensura Attentia Acerta Securex ADMB Partena UCM Xerius FZK Horizon DIBISS FAMIFED - AKBW FAMIFED - GGB TELLING VAN DE KINDERBIJSLAG BELGIË

32 OVERZICHT PER KINDERBIJSLAGFONDS VERDELING VAN DE RECHTGEVENDE KINDEREN PER SCHAAL EN PER KINDERBIJSLAGFONDS KINDERBIJSLAGFONDS ARTIKEL 40, AKBW Gewone Schaal ARTIKEL 41, AKBW eenoudergezinnen ARTIKEL 42bis, AKBW langdurig werklozen en gepensioneerden ARTIKEL 50ter, AKBW invaliden ARTIKEL 50bis, AKBW wezen ARTIKEL 10, 3, GGB Speciale schaal voor geplaatste kinderen 2 Group S Mensura Attentia Acerta Securex ADMB Partena UCM Xerius FZK Horizon DIBISS FAMIFED - AKBW FAMIFED - GGB TELLING VAN DE KINDERBIJSLAG BELGIË

33 4. VLAAMSE GEMEENSCHAP

34 4.1. TELLING VAN DE KINDERBIJSLAG

35 4.1. TELLING VAN DE KINDERBIJSLAG INHOUDSTAFEL Pagina INLEIDING SAMENVATTENDE TABELLEN Rechthebbenden, bijslagtrekkende gezinnen en rechtgevende kinderen per stelsel Rechtgevende kinderen per schaal en per stelsel Rechtgevende kinderen per rang en per stelsel Rechtgevende kinderen per leeftijdsgroep en per stelsel ALGEMEEN STELSEL VAN DE KINDERBIJSLAG Rechthebbenden op kinderbijslag: verdeling volgens het aantal kinderen in het gezin Bijslagtrekkende gezinnen: verdeling per schaal en volgens het aantal kinderen in het gezin Rechtgevende kinderen: Verdeling per schaal en per leeftijdsgroep Verdeling per schaal en per rang Rechtgevende kinderen jonger dan 21 jaar met een aandoening en rechtgevend op een toeslag (art. 47, AKBW) Kraamgeld en adoptiepremie Geplaatste kinderen STELSEL VAN DE GEWAARBORGDE GEZINSBIJSLAG Rechthebbenden op kinderbijslag: verdeling volgens het aantal kinderen in het gezin Bijslagtrekkende gezinnen: verdeling per schaal en volgens het aantal kinderen in het gezin Rechtgevende kinderen: Verdeling per schaal en per leeftijdsgroep Verdeling per schaal en per rang Kraamgeld en adoptiepremie OVERZICHT PER KINDERBIJSLAGFONDS Rechthebbenden, bijslagtrekkende gezinnen en rechtgevende kinderen per kinderbijslagfonds Rechtgevende kinderen per schaal en per kinderbijslagfonds

36 INLEIDING INLEIDING Voor de telling van de kinderbijslag wordt de volledige Belgische kinderbijslag meegerekend die betaald wordt voor kinderen die in België of in het buitenland opgevoed worden. Die berekening gebeurt tweemaal per jaar en geeft de situatie op 30 juni of 31 december weer van het jaar in kwestie. In dit statistisch overzicht worden de aantallen eerst op nationaal niveau en vervolgens per entiteit voorgesteld. Dit deel betreft de Vlaamse Gemeenschap. Deze telling bevat een reeks tabellen die op basis van de voormelde gegevens zijn opgesteld: in samenvattende tabellen wordt eerst een globaal overzicht gegeven van de aantallen van alle stelsel van de kinderbijslag samen. Vervolgens worden het algemeen stelsel van de kinderbijslag en het stelsel van gewaarborgde gezinsbijslag apart behandeld. Het geheel wordt afgerond met een overzicht per kinderbijslagfonds. Zie de rubriek Definities voor meer informatie over de hier gebruikte termen. TELLING VAN DE KINDERBIJSLAG

37 SAMENVATTENDE TABELLEN VERDELING VAN DE RECHTHEBBENDEN, BIJSLAGTREKKENDE GEZINNEN EN RECHTGEVENDE KINDEREN PER STELSEL STELSEL RECHTHEBBENDEN BIJSLAGTREKKENDE GEZINNEN RECHTGEVENDE KINDEREN ALGEMEEN STELSEL VAN DE KINDERBIJSLAG STELSEL VAN DE GEWAARBORGDE GEZINSBIJSLAG VERDELING VAN DE RECHTGEVENDE KINDEREN PER SCHAAL EN PER STELSEL SCHAAL ALGEMEEN STELSEL VAN DE KINDERBIJSLAG STELSEL VAN DE GEWAARBORGDE GEZINSBIJSLAG GEWONE SCHAAL ART. 40, AKBW VERHOOGDE SCHAAL ART. 41, AKBW VERHOOGDE SCHAAL ART. 42BIS, AKBW VERHOOGDE SCHAAL ART. 50TER, AKBW VERHOOGDE SCHAAL ART. 50BIS, AKBW SPECIALE SCHAAL ART. 10, 3, GGB TELLING VAN DE KINDERBIJSLAG VLAAMSE GEMEENSCHAP

38 SAMENVATTENDE TABELLEN VERDELING VAN DE RECHTGEVENDE KINDEREN PER RANG EN PER STELSEL RANG ALGEMEEN STELSEL VAN DE KINDERBIJSLAG STELSEL VAN DE GEWAARBORGDE GEZINSBIJSLAG RANG RANG RANG 3 EN VERDELING VAN DE RECHTGEVENDE KINDEREN PER LEEFTIJDSGROEP EN PER STELSEL LEEFTIJDSGROEP ALGEMEEN STELSEL VAN DE KINDERBIJSLAG STELSEL VAN DE GEWAARBORGDE GEZINSBIJSLAG 0-5 jaar jaar jaar jaar jaar TELLING VAN DE KINDERBIJSLAG VLAAMSE GEMEENSCHAP

39 ALGEMEEN STELSEL VAN DE KINDERBIJSLAG RECHTHEBBENDEN OP KINDERBIJSLAG VERDELING VOLGENS HET AANTAL KINDEREN IN HET GEZIN AANTAL KINDEREN AANTAL RECHTHEBBENDEN en TELLING VAN DE KINDERBIJSLAG VLAAMSE GEMEENSCHAP

40 ALGEMEEN STELSEL VAN DE KINDERBIJSLAG BIJSLAGTREKKENDE GEZINNEN VERDELING PER SCHAAL EN VOLGENS HET AANTAL KINDEREN IN HET GEZIN AANTAL KINDEREN ARTIKEL 40, AKBW Gewone Schaal ARTIKEL 41, AKBW eenoudergezinnen ARTIKEL 42bis, AKBW langdurig werklozen en gepensioneerden ARTIKEL 50ter, AKBW invaliden ARTIKEL 50bis, AKBW wezen ALGEMEEN en TELLING VAN DE KINDERBIJSLAG VLAAMSE GEMEENSCHAP

41 ALGEMEEN STELSEL VAN DE KINDERBIJSLAG RECHTGEVENDE KINDEREN VERDELING PER SCHAAL EN PER LEEFTIJDSGROEP LEEFTIJD VAN DE RECHTGEVENDE KINDEREN ARTIKEL 40, AKBW Gewone Schaal hand. (*) hand. (*) hand. (*) hand. (*) hand. (*) hand. (*) 0-5 jaar jaar jaar jaar jaar VERDELING PER SCHAAL EN PER RANG RANG VAN DE RECHTGEVENDE KINDEREN ARTIKEL 40, AKBW Gewone Schaal ARTIKEL 41, AKBW eenoudergezinnen ARTIKEL 41, AKBW eenoudergezinnen ARTIKEL 42bis, AKBW langdurig werklozen en gepensioneerden ARTIKEL 42bis, AKBW langdurig werklozen en gepensioneerden ARTIKEL 50ter, AKBW invaliden ARTIKEL 50ter, AKBW invaliden ARTIKEL 50bis, AKBW wezen ARTIKEL 50bis, AKBW wezen hand. (*) hand. (*) hand. (*) hand. (*) hand. (*) hand. (*) 1ste de de en ALGEMEEN ALGEMEEN (*) Rechtgevende kinderen jonger dan 21 jaar met een aandoening en rechtgevend op een toeslag (art. 47, akbw) TELLING VAN DE KINDERBIJSLAG VLAAMSE GEMEENSCHAP

42 ALGEMEEN STELSEL VAN DE KINDERBIJSLAG RECHTGEVENDE KINDEREN JONGER DAN 21 JAAR MET EEN AANDOENING EN RECHTGEVEND OP EEN TOESLAG (art. 47, AKBW) OUD SYSTEEM (VERDELING VOLGENS ZELFREDZAAMHEID) ZELFREDZAAMHEIDSGRAAD AANTAL TOESLAGEN 0-3 punten 4-6 punten 7-9 punten HUIDIG SYSTEEM (VERDELING VOLGENS DE ERNST VAN DE GEVOLGEN VAN DE AANDOENING) ERNST VAN DE GEVOLGEN VAN DE AANDOENING minimum 4 punten in de 1ste pijler en minder dan 6 punten over de 3 pijlers 6-8 punten over de 3 pijlers en minder dan 4 punten in de 1ste pijler 6-8 punten over de 3 pijlers en minimum 4 punten in de 1ste pijler 9-11 punten over de 3 pijlers en minder dan 4 punten in de 1ste pijler 9-11 punten over de 3 pijlers en minimum 4 punten in de 1ste pijler punten over de 3 pijlers punten over de 3 pijlers punten over de 3 pijlers + 20 punten over de 3 pijlers AANTAL TOESLAGEN VAN DE TWEE SYSTEMEN TELLING VAN DE KINDERBIJSLAG VLAAMSE GEMEENSCHAP

43 ALGEMEEN STELSEL VAN DE KINDERBIJSLAG KRAAMGELD EN ADOPTIEPREMIE AANTAL GEBOORTES DIE AANLEIDING HEBBEN GEGEVEN TOT DE TOEKENNING VAN EEN KRAAMGELD EN AANTAL KINDEREN WAARVOOR EEN ADOPTIEPREMIE WERD BETAALD RANG GEBOORTES ADOPTIES Eerste rang Volgende rangen GEPLAATSTE KINDEREN In een instelling (art. 70, AKBW) AARD VAN DE PLAATSING Bij een particulier (art. 70ter, AKBW) (*) AANTAL GEPLAATSTE KINDEREN (*) Het gaat om het aantal bij een particulier geplaatste kinderen voor wie een forfaitaire uitkering betaald wordt aan de persoon die vóór de plaatsing de kinderbijslag ontving. TELLING VAN DE KINDERBIJSLAG VLAAMSE GEMEENSCHAP

44 STELSEL VAN DE GEWAARBORGDE GEZINSBIJSLAG RECHTHEBBENDEN OP KINDERBIJSLAG VERDELING VOLGENS HET AANTAL KINDEREN IN HET GEZIN AANTAL KINDEREN AANTAL RECHTHEBBENDEN en TELLING VAN DE KINDERBIJSLAG VLAAMSE GEMEENSCHAP

45 STELSEL VAN DE GEWAARBORGDE GEZINSBIJSLAG BIJSLAGTREKKENDE GEZINNEN VERDELING PER SCHAAL EN VOLGENS HET AANTAL KINDEREN IN HET GEZIN AANTAL KINDEREN ARTIKEL 40, AKBW Gewone Schaal ARTIKEL 41, AKBW eenoudergezinnen ARTIKEL 10, 3, GGB Speciale schaal voor geplaatste kinderen ARTIKEL 42bis, AKBW langdurig werklozen en gepensioneerden ARTIKEL 50bis, AKBW wezen ALGEMEEN en TELLING VAN DE KINDERBIJSLAG VLAAMSE GEMEENSCHAP

46 STELSEL VAN DE GEWAARBORGDE GEZINSBIJSLAG RECHTGEVENDE KINDEREN VERDELING PER SCHAAL EN PER LEEFTIJDSGROEP LEEFTIJD VAN DE RECHTGEVENDE KINDEREN ARTIKEL 40, AKBW Gewone Schaal ARTIKEL 41, AKBW eenoudergezinnen ARTIKEL 10, 3, GGB Speciale schaal voor geplaatste kinderen ARTIKEL 42bis, AKBW langdurig werklozen en gepensioneerden ARTIKEL 50bis, AKBW wezen ALGEMEEN 0-5 jaar jaar jaar jaar jaar VERDELING PER SCHAAL EN PER RANG RANG VAN DE RECHTGEVENDE KINDEREN ARTIKEL 40, AKBW Gewone Schaal ARTIKEL 41, AKBW eenoudergezinnen ARTIKEL 10, 3, GGB Speciale schaal voor geplaatste kinderen ARTIKEL 42bis, AKBW langdurig werklozen en gepensioneerden ARTIKEL 50bis, AKBW wezen ALGEMEEN 1ste de de en TELLING VAN DE KINDERBIJSLAG VLAAMSE GEMEENSCHAP

47 STELSEL VAN DE GEWAARBORGDE GEZINSBIJSLAG KRAAMGELD EN ADOPTIEPREMIE AANTAL GEBOORTES DIE AANLEIDING HEBBEN GEGEVEN TOT DE TOEKENNING VAN EEN KRAAMGELD EN AANTAL KINDEREN WAARVOOR EEN ADOPTIEPREMIE WERD BETAALD RANG GEBOORTES ADOPTIES Eerste rang 87 - Volgende rangen TELLING VAN DE KINDERBIJSLAG VLAAMSE GEMEENSCHAP

48 OVERZICHT PER KINDERBIJSLAGFONDS VERDELING VAN DE RECHTHEBBENDEN, BIJSLAGTREKKENDE GEZINNEN EN RECHTGEVENDE KINDEREN PER KINDERBIJSLAGFONDS KINDERBIJSLAGFONDS RECHTHEBBENDEN BIJSLAGTREKKENDE GEZINNEN RECHTGEVENDE KINDEREN 2 Group S Mensura Attentia Acerta Securex ADMB Partena UCM Xerius FZK Horizon DIBISS FAMIFED - AKBW FAMIFED - GGB TELLING VAN DE KINDERBIJSLAG VLAAMSE GEMEENSCHAP

49 OVERZICHT PER KINDERBIJSLAGFONDS VERDELING VAN DE RECHTGEVENDE KINDEREN PER SCHAAL EN PER KINDERBIJSLAGFONDS KINDERBIJSLAGFONDS ARTIKEL 40, AKBW Gewone Schaal ARTIKEL 41, AKBW eenoudergezinnen ARTIKEL 42bis, AKBW langdurig werklozen en gepensioneerden ARTIKEL 50ter, AKBW invaliden ARTIKEL 50bis, AKBW wezen ARTIKEL 10, 3, GGB Speciale schaal voor geplaatste kinderen 2 Group S Mensura Attentia Acerta Securex ADMB Partena UCM Xerius FZK Horizon DIBISS FAMIFED - AKBW FAMIFED - GGB TELLING VAN DE KINDERBIJSLAG VLAAMSE GEMEENSCHAP

50 5. WAALS GEWEST

51 5.1. TELLING VAN DE KINDERBIJSLAG

52 5.1. TELLING VAN DE KINDERBIJSLAG INHOUDSTAFEL Pagina INLEIDING SAMENVATTENDE TABELLEN Rechthebbenden, bijslagtrekkende gezinnen en rechtgevende kinderen per stelsel Rechtgevende kinderen per schaal en per stelsel Rechtgevende kinderen per rang en per stelsel Rechtgevende kinderen per leeftijdsgroep en per stelsel ALGEMEEN STELSEL VAN DE KINDERBIJSLAG Rechthebbenden op kinderbijslag: verdeling volgens het aantal kinderen in het gezin Bijslagtrekkende gezinnen: verdeling per schaal en volgens het aantal kinderen in het gezin Rechtgevende kinderen: Verdeling per schaal en per leeftijdsgroep Verdeling per schaal en per rang Rechtgevende kinderen jonger dan 21 jaar met een aandoening en rechtgevend op een toeslag (art. 47, AKBW) Kraamgeld en adoptiepremie Geplaatste kinderen STELSEL VAN DE GEWAARBORGDE GEZINSBIJSLAG Rechthebbenden op kinderbijslag: verdeling volgens het aantal kinderen in het gezin Bijslagtrekkende gezinnen: verdeling per schaal en volgens het aantal kinderen in het gezin Rechtgevende kinderen: Verdeling per schaal en per leeftijdsgroep Verdeling per schaal en per rang Kraamgeld en adoptiepremie OVERZICHT PER KINDERBIJSLAGFONDS Rechthebbenden, bijslagtrekkende gezinnen en rechtgevende kinderen per kinderbijslagfonds Rechtgevende kinderen per schaal en per kinderbijslagfonds

53 5.1.1 INLEIDING INLEIDING Voor de telling van de kinderbijslag wordt de volledige Belgische kinderbijslag meegerekend die betaald wordt voor kinderen die in België of in het buitenland opgevoed worden. Die berekening gebeurt tweemaal per jaar en geeft de situatie op 30 juni of 31 december weer van het jaar in kwestie. In dit statistisch overzicht worden de aantallen eerst op nationaal niveau en vervolgens per entiteit voorgesteld. Dit deel betreft het Waalse Gewest. Deze telling bevat een reeks tabellen die op basis van de voormelde gegevens zijn opgesteld: in samenvattende tabellen wordt eerst een globaal overzicht gegeven van de aantallen van alle stelsel van de kinderbijslag samen. Vervolgens worden het algemene stelsel van de kinderbijslag en het stelsel van de gewaarborgde gezinsbijslag apart behandeld. Het geheel wordt afgerond met een overzicht per kinderbijslagfonds. Zie de rubriek Definities voor meer informatie over de hier gebruikte termen. TELLING VAN DE KINDERBIJSLAG

54 SAMENVATTENDE TABELLEN VERDELING VAN DE RECHTHEBBENDEN, BIJSLAGTREKKENDE GEZINNEN EN RECHTGEVENDE KINDEREN PER STELSEL STELSEL RECHTHEBBENDEN BIJSLAGTREKKENDE GEZINNEN RECHTGEVENDE KINDEREN ALGEMEEN STELSEL VAN DE KINDERBIJSLAG STELSEL VAN DE GEWAARBORGDE GEZINSBIJSLAG VERDELING VAN DE RECHTGEVENDE KINDEREN PER SCHAAL EN PER STELSEL SCHAAL ALGEMEEN STELSEL VAN DE KINDERBIJSLAG STELSEL VAN DE GEWAARBORGDE GEZINSBIJSLAG GEWONE SCHAAL ART. 40, AKBW VERHOOGDE SCHAAL ART. 41, AKBW VERHOOGDE SCHAAL ART. 42BIS, AKBW VERHOOGDE SCHAAL ART. 50TER, AKBW VERHOOGDE SCHAAL ART. 50BIS, AKBW SPECIALE SCHAAL ART. 10, 3, GGB TELLING VAN DE KINDERBIJSLAG WAALS GEWEST

55 SAMENVATTENDE TABELLEN VERDELING VAN DE RECHTGEVENDE KINDEREN PER RANG EN PER STELSEL RANG ALGEMEEN STELSEL VAN DE KINDERBIJSLAG STELSEL VAN DE GEWAARBORGDE GEZINSBIJSLAG RANG RANG RANG 3 EN VERDELING VAN DE RECHTGEVENDE KINDEREN PER LEEFTIJDSGROEP EN PER STELSEL LEEFTIJDSGROEP ALGEMEEN STELSEL VAN DE KINDERBIJSLAG STELSEL VAN DE GEWAARBORGDE GEZINSBIJSLAG 0-5 jaar jaar jaar jaar jaar TELLING VAN DE KINDERBIJSLAG WAALS GEWEST

56 ALGEMEEN STELSEL VAN DE KINDERBIJSLAG RECHTHEBBENDEN OP KINDERBIJSLAG VERDELING VOLGENS HET AANTAL KINDEREN IN HET GEZIN AANTAL KINDEREN AANTAL RECHTHEBBENDEN en TELLING VAN DE KINDERBIJSLAG WAALS GEWEST

57 ALGEMEEN STELSEL VAN DE KINDERBIJSLAG BIJSLAGTREKKENDE GEZINNEN VERDELING PER SCHAAL EN VOLGENS HET AANTAL KINDEREN IN HET GEZIN AANTAL KINDEREN ARTIKEL 40, AKBW Gewone Schaal ARTIKEL 41, AKBW eenoudergezinnen ARTIKEL 42bis, AKBW langdurig werklozen en gepensioneerden ARTIKEL 50ter, AKBW invaliden ARTIKEL 50bis, AKBW wezen ALGEMEEN en TELLING VAN DE KINDERBIJSLAG WAALS GEWEST

58 ALGEMEEN STELSEL VAN DE KINDERBIJSLAG RECHTGEVENDE KINDEREN VERDELING PER SCHAAL EN PER LEEFTIJDSGROEP LEEFTIJD VAN DE RECHTGEVENDE KINDEREN ARTIKEL 40, AKBW Gewone Schaal hand. (*) hand. (*) hand. (*) hand. (*) hand. (*) hand. (*) 0-5 jaar jaar jaar jaar jaar VERDELING PER SCHAAL EN PER RANG RANG VAN DE RECHTGEVENDE KINDEREN ARTIKEL 40, AKBW Gewone Schaal ARTIKEL 41, AKBW eenoudergezinnen ARTIKEL 41, AKBW eenoudergezinnen ARTIKEL 42bis, AKBW langdurig werklozen en gepensioneerden ARTIKEL 42bis, AKBW langdurig werklozen en gepensioneerden ARTIKEL 50ter, AKBW invaliden ARTIKEL 50ter, AKBW invaliden ARTIKEL 50bis, AKBW wezen ARTIKEL 50bis, AKBW wezen hand. (*) hand. (*) hand. (*) hand. (*) hand. (*) hand. (*) 1ste de de en ALGEMEEN ALGEMEEN (*) rechtgevende kinderen jonger dan 21 jaar met een aandoening en rechtgevend op een toeslag (art. 47, akbw) TELLING VAN DE KINDERBIJSLAG WAALS GEWEST

59 ALGEMEEN STELSEL VAN DE KINDERBIJSLAG RECHTGEVENDE KINDEREN JONGER DAN 21 JAAR MET EEN AANDOENING EN RECHTGEVEND OP EEN TOESLAG (art. 47, AKBW) OUD SYSTEEM (VERDELING VOLGENS ZELFREDZAAMHEID) ZELFREDZAAMHEIDSGRAAD AANTAL TOESLAGEN 0-3 punten 4-6 punten 7-9 punten HUIDIG SYSTEEM (VERDELING VOLGENS DE ERNST VAN DE GEVOLGEN VAN DE AANDOENING) ERNST VAN DE GEVOLGEN VAN DE AANDOENING minimum 4 punten in de 1ste pijler en minder dan 6 punten over de 3 pijlers 6-8 punten over de 3 pijlers en minder dan 4 punten in de 1ste pijler 6-8 punten over de 3 pijlers en minimum 4 punten in de 1ste pijler 9-11 punten over de 3 pijlers en minder dan 4 punten in de 1ste pijler 9-11 punten over de 3 pijlers en minimum 4 punten in de 1ste pijler punten over de 3 pijlers punten over de 3 pijlers punten over de 3 pijlers + 20 punten over de 3 pijlers AANTAL TOESLAGEN VAN DE TWEE SYSTEMEN TELLING VAN DE KINDERBIJSLAG WAALS GEWEST

60 ALGEMEEN STELSEL VAN DE KINDERBIJSLAG KRAAMGELD EN ADOPTIEPREMIE AANTAL GEBOORTES DIE AANLEIDING HEBBEN GEGEVEN TOT DE TOEKENNING VAN EEN KRAAMGELD EN AANTAL KINDEREN WAARVOOR EEN ADOPTIEPREMIE WERD BETAALD RANG GEBOORTES ADOPTIES Eerste rang Volgende rangen GEPLAATSTE KINDEREN In een instelling (art. 70, AKBW) AARD VAN DE PLAATSING Bij een particulier (art. 70ter, AKBW) (*) AANTAL GEPLAATSTE KINDEREN (*) Het gaat om het aantal bij een particulier geplaatste kinderen voor wie een forfaitaire uitkering betaald wordt aan de persoon die vóór de plaatsing de kinderbijslag ontving. TELLING VAN DE KINDERBIJSLAG WAALS GEWEST

61 STELSEL VAN DE GEWAARBORGDE GEZINSBIJSLAG RECHTHEBBENDEN OP KINDERBIJSLAG VERDELING VOLGENS HET AANTAL KINDEREN IN HET GEZIN AANTAL KINDEREN AANTAL RECHTHEBBENDEN en TELLING VAN DE KINDERBIJSLAG WAALS GEWEST

62 STELSEL VAN DE GEWAARBORGDE GEZINSBIJSLAG BIJSLAGTREKKENDE GEZINNEN VERDELING PER SCHAAL EN VOLGENS HET AANTAL KINDEREN IN HET GEZIN AANTAL KINDEREN ARTIKEL 40, AKBW Gewone Schaal ARTIKEL 41, AKBW eenoudergezinnen ARTIKEL 10, 3, GGB Speciale schaal voor geplaatste kinderen ARTIKEL 42bis, AKBW langdurig werklozen en gepensioneerden ARTIKEL 50bis, AKBW wezen ALGEMEEN en TELLING VAN DE KINDERBIJSLAG WAALS GEWEST

BAREMA VAN DE KINDERBIJSLAG

BAREMA VAN DE KINDERBIJSLAG A. ALGEMENE KINDERBIJSLAGWET Schaal tegen spilindex 101,02 (Basis 2013 = 100) van toepassing op 01/06/2016 Aanpassing van het barema aan de nieuwe spilindex I. BASISKINDERBIJSLAGEN 1. GEWONE KINDERBIJSLAG

Nadere informatie

BAREMA VAN DE KINDERBIJSLAG

BAREMA VAN DE KINDERBIJSLAG BAREMA VAN DE KINDERBIJSLAG A. ALGEMENE KINDERBIJSLAGWET Schaal tegen spilindex 119,62 (Basis 2004 = 100) van toepassing op 01/07/2014 Aanpassingen: 1. Aanpassing van de grensbedragen voor de inkomsten

Nadere informatie

Gezinsbijslag (schaal van kracht vanaf 1 mei (maandelijkse bedragen in EUR)

Gezinsbijslag (schaal van kracht vanaf 1 mei (maandelijkse bedragen in EUR) Gezinsbijslag (schaal van kracht vanaf 1 mei (maandelijkse bedragen in EUR) I. Samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders 1. Gewone kinderbijslag (artikel 40) eerste kind 86,77

Nadere informatie

DEMOGRAFISCHE EN FINANCIËLE STATISTIEKEN TWEEDE HALFJAAR 2010

DEMOGRAFISCHE EN FINANCIËLE STATISTIEKEN TWEEDE HALFJAAR 2010 Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers DEMOGRAFISCHE EN FINANCIËLE STATISTIEKEN TWEEDE HALFJAAR 2010 HALFJAARLIJKSE STATISTIEKEN NR 142 Verantwoordelijk uitgever: Rijksdienst voor Kinderbijslag

Nadere informatie

Gezinsbijslag in 15 vragen

Gezinsbijslag in 15 vragen Gezinsbijslag in 15 vragen 1. Wat is gezinsbijslag? Gezinsbijslag omvat: - het kraamgeld dat eenmalig wordt uitbetaald bij de geboorte - de adoptiepremie die eenmaal wordt uitbetaald bij de adoptie - de

Nadere informatie

Barema. Kinderbijslag voor werknemers KINDERBIJSLAG

Barema. Kinderbijslag voor werknemers KINDERBIJSLAG Barema Kinderbijslag voor werknemers KINDERBIJSLAG 1. BASISBEDRAGEN 1.1 Premies Eénmalig KRAAMGELD 1ste geboorte 2de geboorte en elk der volgende Elk kind uit een meerlingenzwangerschap 1.223,11 920,25

Nadere informatie

Barema. Kinderbijslag voor werknemers KINDERBIJSLAG

Barema. Kinderbijslag voor werknemers KINDERBIJSLAG Barema Kinderbijslag voor werknemers KINDERBIJSLAG 1. BASISBEDRAGEN 1.1 Premies Eénmalig KRAAMGELD 1 ste geboorte 1.223,11 2 de geboorte en elk der volgende 920,25 Elk kind uit een meerlingenzwangerschap

Nadere informatie

Departement Controle

Departement Controle Trierstraat 70 B-1000 Brussel Departement Controle CO 1377 Afzender RKW Trierstraat 70 B-1000 Brussel datum 08.12.2008 uw ref. contact Hugo Bogaert attaché telefoon 02-237 23 61 02-237 21 11 Betreft: Herziening

Nadere informatie

De statistiek per kinderbijslagfonds

De statistiek per kinderbijslagfonds De statistiek per kinderbijslagfonds Jaar 2013 Verantwoordelijke uitgever: Federaal Agentschap voor de Kinderbijslag (FAMIFED) Voor alle inlichtingen kunt u terecht bij: FAMIFED Departement Ondersteuning

Nadere informatie

Nr. Situatie Recht op toeslag voor eenoudergezinnen

Nr. Situatie Recht op toeslag voor eenoudergezinnen Programmawet (1) van 27 april 2007 - Maatregelen voor de eenoudergezinnen - Voorbeelden Eenoudergezinnen die enkel de gewone schaal ontvangen: specifieke toeslag van 20 EUR 1. Een koppel gaat gescheiden

Nadere informatie

BIJLAGEN. Bijlage 1: Bijdragereeks en de impact op het recht op kinderbijslag I II III IV V

BIJLAGEN. Bijlage 1: Bijdragereeks en de impact op het recht op kinderbijslag I II III IV V BIJLAGEN Bijlage 1: Bijdragereeks en de impact op het recht op kinderbijslag Naar aanleiding van de Algemene Kinderbijslagwet heeft FAMIFED een tabel opgemaakt met de impact van de verschillende bijdragereeksen

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over de toepassing van het gewijzigde artikel 48 KBW en de toepassing van de 240-uren norm

Vragen en antwoorden over de toepassing van het gewijzigde artikel 48 KBW en de toepassing van de 240-uren norm Vragen en antwoorden over de toepassing van het gewijzigde artikel 48 KBW en de toepassing van de 240-uren norm Ontstaan van een recht in de werknemersregeling als gevolg van een wijziging in de socio-professionele

Nadere informatie

II/C/996/111 - bijlage 2 Aanknopingsfactoren voor het aanrekenen van de betaalde gezinsbijslag aan de deelstaten 1. Doelstellingen Aan elk kind een regiocode 1 toekennen om zodoende: de betaalde gezinsbijslag

Nadere informatie

CIRCULAIRE. Sociale uitkeringen Bedragen per 1 januari 2014

CIRCULAIRE. Sociale uitkeringen Bedragen per 1 januari 2014 Anneleen Bettens Adjunct-adviseur Competentiecentrum Werk & Sociale Zekerheid T +32 2 515 09 27 F +32 2 515 09 13 ab@vbo-feb.be CIRCULAIRE Sociale uitkeringen Bedragen per 1 januari 2014 19 februari 2014

Nadere informatie

Brevet van rechthebbende

Brevet van rechthebbende Identificatie van de volgende instelling Kenmerk van de werkgever Brevet van rechthebbende Identificatie van het oorspronkelijke fonds Naam van de beheerder verantwoordelijk voor het dossier e-mail : tel.

Nadere informatie

DEMOGRAFISCH VERSLAG - 2003 -

DEMOGRAFISCH VERSLAG - 2003 - RKW KINDERBIJSLAG VOOR WERKNEMERS GEWAARBORGDE GEZINSBIJSLAG DEMOGRAFISCH VERSLAG - 2003 - STATISTISCHE REEKSEN 1993-2003 Uitgave 2004 Verantwoordelijke uitgever: Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers

Nadere informatie

Nieuwe uitkeringen vanaf 1 mei 2011

Nieuwe uitkeringen vanaf 1 mei 2011 Nieuwe uitkeringen vanaf 1 mei 2011 Door de overschrijding van de index worden de bedragen van de sociale uitkeringen opnieuw aangepast. De bedragen zijn geldig vanaf 1 mei 2011. 1. KINDERBIJSLAGEN Gewone

Nadere informatie

CIRCULAIRE. Sociale uitkeringen Bedragen per 1 januari 2013 S.2013/004 AB/LP/S.5000 CI13-004N.AB. 11 januari 2013. Samenvatting

CIRCULAIRE. Sociale uitkeringen Bedragen per 1 januari 2013 S.2013/004 AB/LP/S.5000 CI13-004N.AB. 11 januari 2013. Samenvatting Anneleen Bettens Adjunct-adviseur AB/LP/S.5000 CI13-004N.AB CIRCULAIRE Sociale uitkeringen Bedragen per 1 januari 2013 11 januari 2013 Samenvatting Sedert 1 december 2012 is het bedrag van bepaalde socialezekerheidsuitkeringen

Nadere informatie

Aanvraag om kinderbijslag

Aanvraag om kinderbijslag Aanvraag om kinderbijslag contact telefoon fax e-mail dossiernummer Met dit formulier kunt u kinderbijslag aanvragen als: - werknemer (of ambtenaar) - zelfstandige - werkloze - invalide - gepensioneerde

Nadere informatie

Betaling van kinderbijslag voor werknemers Gewaarborgde gezinsbijslag. Mieke SERLIPPENS Jurist bij de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers

Betaling van kinderbijslag voor werknemers Gewaarborgde gezinsbijslag. Mieke SERLIPPENS Jurist bij de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers Betaling van kinderbijslag voor werknemers Gewaarborgde gezinsbijslag Mieke SERLIPPENS Jurist bij de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers Sociale Praktijkstudies nr. 10002 Stof bijgehouden tot

Nadere informatie

Algemene inhoud. DEEL 1 Inkomens 1. DEEL 2 Fiscaal 43

Algemene inhoud. DEEL 1 Inkomens 1. DEEL 2 Fiscaal 43 Algemene inhoud DEEL 1 Inkomens 1 1. Overzicht actuele wetgeving 1 2. Inkomen, sociale zekerheid of sociale bijstand 3 3. Tegemoetkomingen aan personen met een handicap 4 3.1. Toelichting over de regelgeving

Nadere informatie

Model E. 1. Met dit formulier kunt u kraamgeld aanvragen als: - werknemer (of ambtenaar) - zelfstandige - werkloze - invalide - gepensioneerde

Model E. 1. Met dit formulier kunt u kraamgeld aanvragen als: - werknemer (of ambtenaar) - zelfstandige - werkloze - invalide - gepensioneerde Model E Infoblad 1. Met dit formulier kunt u kraamgeld aanvragen als: - werknemer (of ambtenaar) - zelfstandige - werkloze - invalide - gepensioneerde 2. Wanneer kunt u het kraamgeld aanvragen? - Het kind

Nadere informatie

Aanvraag om kraamgeld voor werknemers

Aanvraag om kraamgeld voor werknemers Aanvraag om kraamgeld voor werknemers contact telefoon dossiernummer Met dit formulier vraagt u kraamgeld aan als werknemer. Wie als werknemer werkloos, invalide of gepensioneerd is, blijft voor de Kinderbijslagwet

Nadere informatie

De administrateur-generaal

De administrateur-generaal Trierstraat 70 B-1000 Brussel De administrateur-generaal Afzender RKW Trierstraat 70 B-1000 Brussel datum 09.11.2010 uw ref. contact Herman Stuyver attaché telefoon 02-237 23 98 02-237 21 11 Betreft: Ouderlijk

Nadere informatie

IV. Trimestrialisering van de sociale toeslagen

IV. Trimestrialisering van de sociale toeslagen IV. Trimestrialisering van de sociale toeslagen Vragen Oplossing 1. Situatie Referentie RKW: II/A/21/F00221/T/ced voor alle voorbeelden 1. een moeder woont met haar twee kinderen bij haar vader (grootvader

Nadere informatie

Bijlage 1 bij dienstbrief 996/93bis: vragen en antwoorden

Bijlage 1 bij dienstbrief 996/93bis: vragen en antwoorden Principe 1 2 De algemene afwijking primeert op de individuele afwijking. De MO 599 vermeldt een groep personen gedefinieerd als de niet-voorrangsgerechtigde rechthebbende vader, moeder, stiefvader, stiefmoeder

Nadere informatie

Cijferbijlage Wonen in Nederland en werken in België

Cijferbijlage Wonen in Nederland en werken in België Cijferbijlage Wonen in Nederland en werken in België Inhoud Algemeen 2 Gezin 2 Medische zorg 3 Nabestaanden 3 Werkloos 4 Ziek of arbeidsongeschikt 5 Zwangerschap en bevalling 5 Zo blijft u op de hoogte

Nadere informatie

AANVRAAG OM KINDERBIJSLAG VOOR WERKNEMERS

AANVRAAG OM KINDERBIJSLAG VOOR WERKNEMERS AANVRAAG OM KINDERBIJSLAG VOOR WERKNEMERS Met dit formulier vraagt u kinderbijslag aan als werknemer. Wie als werknemer werkloos, invalide of gepensioneerd is, blijft voor de Kinderbijslagwet werknemer.

Nadere informatie

De administrateur-generaal

De administrateur-generaal Trierstraat 70 B-1000 Brussel De administrateur-generaal Afzender RKW Trierstraat 70 B-1000 Brussel datum 18.12.2009 uw ref. contact Hugo Bogaert adviseur telefoon 02-237 23 61 02-237 21 11 Betreft: Artikel

Nadere informatie

AANVRAAG OM KINDERBIJSLAG

AANVRAAG OM KINDERBIJSLAG ADMB KINDERBIJSLAGFONDS VZW, SINT-CLARASTRAAT 48, 8000 BRUGGE AANVRAAG OM KINDERBIJSLAG Met dit formulier kunt u kinderbijslag aanvragen als: werknemer, zelfstandige, werkloze, invalide of gepensioneerde

Nadere informatie

WET VAN 29 MAART 1976. betreffende de gezinsbijslag voor zelfstandigen. (B.S. 6 mei 1976)

WET VAN 29 MAART 1976. betreffende de gezinsbijslag voor zelfstandigen. (B.S. 6 mei 1976) WET VAN 29 MAART 1976 betreffende de gezinsbijslag voor zelfstandigen (B.S. 6 mei 1976) Gewijzigd door: - de wet van 17 maart 1993 (B.S. 22 april 1993) ; - de wet van 6 april 1995 (B.S. 26 juli 1995) ;

Nadere informatie

Met dit formulier kunt u als u met uw gezin in België woont een VOORLOPIGE toeslag op de kinderbijslag aanvragen als:

Met dit formulier kunt u als u met uw gezin in België woont een VOORLOPIGE toeslag op de kinderbijslag aanvragen als: Mevrouw Mijnheer Met dit formulier kunt u als u met uw gezin in België woont een toeslag op de kinderbijslag aanvragen als: - Langdurig werkloze (tenminste 6 maanden) - Zieke (tenminste 6 maanden) - Bruggepensioneerde

Nadere informatie

Meer weten over kinderbijslagen

Meer weten over kinderbijslagen Troonstraat 125-1050 Brussel Tel. 02 507 89 37 - studiedienst@gezinsbond.be Meer weten over kinderbijslagen 1. Waarvoor dient de kinderbijslag? De kinderbijslag is een tussenkomst van de overheid om deels

Nadere informatie

Aanvraag om kinderbijslag

Aanvraag om kinderbijslag Model AA Terug te sturen naar: PB 10020 1070 ANDERLECHT Ons kenmerk: Dossierbeheerder: Telefoon: 02 643 18 11 E-mail: infokbaf@attentia.be Aanvraag om kinderbijslag Met dit formulier kunt u kinderbijslag

Nadere informatie

Nieuwsbrief van Acerta Kinderbijslagfonds 46ste jaargang nr. 1 maart 2002. In dit nummer

Nieuwsbrief van Acerta Kinderbijslagfonds 46ste jaargang nr. 1 maart 2002. In dit nummer Allocatief Nieuwsbrief van Acerta Kinderbijslagfonds 46ste jaargang nr. 1 maart 2002 In dit nummer Nieuwe barema s Kinderbijslag betalen aan de vader? Het kan! Papier hier... Vragenlijsten al teruggestuurd?

Nadere informatie

AANVRAAG OM BREVET. ldentificatie van de oorspronkelijke instelling. (:.. RECHTHEBBENI>EVANDEcOORsPRONKELIJKEINSTELLING-...j

AANVRAAG OM BREVET. ldentificatie van de oorspronkelijke instelling. (:.. RECHTHEBBENI>EVANDEcOORsPRONKELIJKEINSTELLING-...j . 1 BREVET V AN RECHTHEBBENDE: INSTRUMENTEN VOOR GEGEVENSOVERDRACHT AANVRAAG OM BREVET Identificatie van de volgende instelling ldentificatie van de oorspronkelijke instelling (:.. RECHTHEBBENI>EVANDEcOORsPRONKELIJKEINSTELLING-....j

Nadere informatie

Aanvraag om kinderbijslag voor werknemers

Aanvraag om kinderbijslag voor werknemers Trierstraat 70 B-1000 Brussel Telefoon 02-237 21 11 Aanvraag om kinderbijslag voor werknemers contact telefoon dossiernummer Met dit formulier vraagt u kinderbijslag aan als werknemer. Wie als werknemer

Nadere informatie

FOCUS 2013-1. De kinderbijslag voor kinderen met een aandoening: tien jaar na de hervorming. Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers

FOCUS 2013-1. De kinderbijslag voor kinderen met een aandoening: tien jaar na de hervorming. Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers FOCUS 2013-1 De kinderbijslag voor kinderen met een aandoening: tien jaar na de hervorming Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers Trierstraat 70 1000 Brussel Tel.: 02-237 26 51 E-mail: research@rkw-onafts.fgov.be

Nadere informatie

Met dit formulier kun je als je met je gezin in België woont een toeslag op de kinderbijslag aanvragen als:

Met dit formulier kun je als je met je gezin in België woont een toeslag op de kinderbijslag aanvragen als: Model S Mevrouw Mijnheer Met dit formulier kun je als je met je gezin in België woont een toeslag op de kinderbijslag aanvragen als: - langdurig werkloze (ten minste 6 maanden), - zieke (ten minste 6 maanden),

Nadere informatie

AANVRAAG OM KINDERBIJSLAG VOOR WERKNEMERS MODEL A

AANVRAAG OM KINDERBIJSLAG VOOR WERKNEMERS MODEL A Acerta Kinderbijslagfonds vzw, Groenenborgerlaan 16, B-2610 Wilrijk Ons kenmerk: Aanspreekpunt: 078-15 92 99 contact.kbf@acerta.be, AANVRAAG OM KINDERBIJSLAG VOOR WERKNEMERS MODEL A Met dit formulier vraagt

Nadere informatie

Betreft: Toepassing van artikel 44bis KBW ingeval van plaatsing van het kind met een beschermd recht

Betreft: Toepassing van artikel 44bis KBW ingeval van plaatsing van het kind met een beschermd recht Trierstraat 70 B-1000 Brussel dienst Controle Afzender RKW Trierstraat 70 B-1000 Brussel datum 21.12.2012 uw ref. contact Peter Savat Guy Tillieux sociaal inspecteurs telefoon 02-237 21 07 02-237 23 60

Nadere informatie

Nieuwsbrief van Acerta Kinderbijslagfonds 52ste jaargang nr.2 juni 2008

Nieuwsbrief van Acerta Kinderbijslagfonds 52ste jaargang nr.2 juni 2008 Nieuwsbrief van Acerta Kinderbijslagfonds 52ste jaargang nr.2 juni 2008 Trimestriële uitgave Afgifteperiode maart 2008 Afgiftekantoor Antwerpen X P409328 In dit nummer Nieuwe barema s en grensbedragen

Nadere informatie

Juridisch bulletin. www.rkw.be

Juridisch bulletin. www.rkw.be Juridisch bulletin www.rkw.be Dienstvoorschriften 2008 Inhoud 1 Ministeriële omzendbrieven 3 1.1 Ministeriële omzendbrief nr. 601 van 30 januari 2008 (Artikel 76bis, 1, KBW. Bedragen van de gezinsbijslag

Nadere informatie

Aanvraag om kraamgeld voor het onderwijspersoneel

Aanvraag om kraamgeld voor het onderwijspersoneel Trierstraat 70 B-1000 Brussel Telefoon 02-237 21 11 Aanvraag om kraamgeld voor het onderwijspersol contact telefoon dossier nr. Met dit formulier vraagt u kraamgeld aan als persolslid van onderwijs. Ook

Nadere informatie

Groep S - KinderBijslag V.Z.W.

Groep S - KinderBijslag V.Z.W. Groep S - KinderBijslag V.Z.W. Kinderbijslagfonds voor werknemers Behandeld door : Fax: P.C.R.: 000-0094382-01 ONZE REFERENTIES:... (te vermelden in alle briefwisseling a.u.b.) Groep S - Fonsnylaan (4de

Nadere informatie

FOCUS 2009-3. Typegezinnen in de kinderbijslag: kenmerken, evoluties en bedragen. Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers

FOCUS 2009-3. Typegezinnen in de kinderbijslag: kenmerken, evoluties en bedragen. Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers FOCUS 2009-3 Typegezinnen in de kinderbijslag: kenmerken, evoluties en bedragen Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers Trierstraat 70 1000 Brussel Tel.: 02-237 26 48 Fax: 02-237 24 35 E-mail: research@rkw-onafts.fgov.be

Nadere informatie

De administrateur-generaal

De administrateur-generaal Trierstraat 70 B-1000 Brussel De administrateur-generaal Afzender RKW Trierstraat 70 B-1000 Brussel datum 15.05.2008 II/C/999/146 onze ref. uw ref. contact Inge Vandenbosch attaché telefoon 02-237 25 29

Nadere informatie

DE KINDERBIJSLAG IN DE OVERHEIDSSECTOR. Tellingen 2007. Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers Trierstraat 70-1000 BRUSSEL

DE KINDERBIJSLAG IN DE OVERHEIDSSECTOR. Tellingen 2007. Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers Trierstraat 70-1000 BRUSSEL DE KINDERBIJSLAG IN DE OVERHEIDSSECTOR Tellingen 2007 Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers Trierstraat 70-1000 BRUSSEL Verantwoordelijke uitgever: Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers

Nadere informatie

AANVRAAG OM KINDERBIJSLAG

AANVRAAG OM KINDERBIJSLAG ADMB KINDERBIJSLAGFONDS VZW, SINT-CLARASTRAAT 48, 8000 BRUGGE AANVRAAG OM KINDERBIJSLAG Met dit formulier kunt u kinderbijslag aanvragen als: werknemer, zelfstandige, werkloze, invalide of gepensioneerde

Nadere informatie

Dienst voor de bijzondere Socialezekerheidsstelsels. Aanvraag kraamgeld

Dienst voor de bijzondere Socialezekerheidsstelsels. Aanvraag kraamgeld Dienst voor de bijzondere Socialezekerheidsstelsels Afzender DIBISS P.B 17 Sint-Agatha-Berchem-Schweitzer BE-182 Sint-Agatha-Berchem dienst GEZINSPRESTATIES rekeningnummer BE91 96 149 1276 kantoor verzendingsdatum

Nadere informatie

Nog vragen? Wilt u de gegevens die voor de kinderbijslag over u bewaard worden, inkijken of verbeteren?

Nog vragen? Wilt u de gegevens die voor de kinderbijslag over u bewaard worden, inkijken of verbeteren? Aanvraag om een adoptiepremie contact telefoon fax e-mail dossiernummer Met dit formulier kunt u een adoptiepremie aanvragen als: - werknemer (of ambtenaar) - zelfstandige - werkloze - invalide - gepensioneerde

Nadere informatie

Gezin Wonen in België en werken in Nederland

Gezin Wonen in België en werken in Nederland Gezin Wonen in België en werken in Nederland Inhoud Wie krijgt kinderbijslag, kindgebonden budget en kinderopvangtoeslag? 2 Hoeveel Nederlandse kinderbijslag, kindgebonden budget en kinderopvangtoeslag

Nadere informatie

AANVRAAG OM KRAAMGELD (Model E)

AANVRAAG OM KRAAMGELD (Model E) Terug te sturen naar: PB 10020 1070 ANDERLECHT Ons kenmerk: Dossierbeheerder: Telefoon: 02 643 18 11 E-mail: infokbaf@attentia.be AANVRAAG OM KRAAMGELD (Model E) Met dit formulier kunt u kraamgeld aanvragen

Nadere informatie

KINDERBIJSLAG VOOR ZELFSTANDIGEN STATISTISCHE REEKSEN UITGAVE 2007

KINDERBIJSLAG VOOR ZELFSTANDIGEN STATISTISCHE REEKSEN UITGAVE 2007 STATISTISCHE REEKSEN UITGAVE 2007 Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers Trierstraat 70 1000 BRUSSEL Verantwoordelijke uitgever: Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers Voor alle inlichtingen

Nadere informatie

Aanvraag om kinderbijslag

Aanvraag om kinderbijslag T 078 15 40 25 F 078 15 50 25 www.xerius.be kinderbijslag@xerius.be Model AA Dossiernummer / Met dit formulier kunt u kinderbijslag aanvragen als: werknemer (of ambtenaar) zelfstandige werkloze invalide

Nadere informatie

Aanvraag om kraamgeld

Aanvraag om kraamgeld T 078 15 40 25 F 078 15 50 25 www.xerius.be kinderbijslag@xerius.be Model E Dossiernummer / Met dit formulier kunt u kraamgeld aanvragen als: werknemer (of ambtenaar) zelfstandige werkloze invalide gepensioneerde

Nadere informatie

Nota Vlaamse Regionale Analyse: De Vlaamse regering bereikt een akkoord over de hervorming van de kinderbijslag

Nota Vlaamse Regionale Analyse: De Vlaamse regering bereikt een akkoord over de hervorming van de kinderbijslag Nota Vlaamse Regionale Analyse: De Vlaamse regering bereikt een akkoord over de hervorming van de kinderbijslag De Vlaamse regering hakte uiteindelijk de knoop door over de hervorming van de Vlaamse kinderbijslag.

Nadere informatie

Vlaanderen is sinds de zesde staatshervorming bevoegd voor de kinderbijslag.

Vlaanderen is sinds de zesde staatshervorming bevoegd voor de kinderbijslag. SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 643 van CHRIS JANSSENS datum: 12 mei 2015 aan JO VANDEURZEN VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Kinderbijslag - Controles Vlaanderen is sinds de zesde staatshervorming

Nadere informatie

Aanvraag voor een toeslag op de kinderbijslag voor gezinnen BUI TEN België

Aanvraag voor een toeslag op de kinderbijslag voor gezinnen BUI TEN België Terug te sturen naar: PB 10020 1070 ANDERLECHT Ons kenmerk: Dossierbeheerder: Telefoon: 02 643 18 11 E-mail: infokbaf@attentia.be De gegevens die u op dit formulier invult, worden verzameld voor de vestiging

Nadere informatie

Betreft: Aanvraag voor een toeslag op de kinderbijslag voor gezinnen buiten België

Betreft: Aanvraag voor een toeslag op de kinderbijslag voor gezinnen buiten België MOD. 19_Fisc dienst datum onze ref. uw ref. contact telefoon telefax De gegevens die u op dit formulier invult, worden verzameld voor de vestiging van het recht op kinderbijslag en de betaling ervan. Ze

Nadere informatie

HET STELSEL VAN DE KINDERBIJSLAG VOOR WERKNEMERS

HET STELSEL VAN DE KINDERBIJSLAG VOOR WERKNEMERS HET STELSEL VAN DE KINDERBIJSLAG VOOR WERKNEMERS Exemplaren zijn verkrijgbaar bij: Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers (RKW) Trierstraat 70, 1000 BRUSSEL 02-237 20 20 www.rkw.be Reproductie

Nadere informatie

Dienst voor de bijzondere Socialezekerheidsstelsels

Dienst voor de bijzondere Socialezekerheidsstelsels Dienst voor de bijzondere Socialezekerheidsstelsels Afzender DIBISS P.B 17 Sint-Agatha-Berchem-Schweitzer BE-182 Sint-Agatha-Berchem dienst GEZINSPRESTATIES rekeningnummer BE91 96 149 1276 kantoor verzendingsdatum

Nadere informatie

KONINKLIJK BESLUIT VAN 8 APRIL 1976. houdende regeling van de gezinsbijslag ten voordele van de zelfstandigen. (BS 6 mei 1976)

KONINKLIJK BESLUIT VAN 8 APRIL 1976. houdende regeling van de gezinsbijslag ten voordele van de zelfstandigen. (BS 6 mei 1976) KONINKLIJK BESLUIT VAN 8 APRIL 1976 houdende regeling van de gezinsbijslag ten voordele van de zelfstandigen (BS 6 mei 1976) (Errata BS 4 september 1976) Gewijzigd door: - het koninklijk besluit van 6

Nadere informatie

AANVRAAG OM KRAAMGELD

AANVRAAG OM KRAAMGELD ADMB KINDERBIJSLAGFONDS VZW, SINT-CLARASTRAAT 48, 8000 BRUGGE AANVRAAG OM KRAAMGELD Met dit formulier kunt u kraamgeld aanvragen als: werknemer, zelfstandige, werkloze, invalide of gepensioneerde Wanneer

Nadere informatie

Bezorg deze aanvraag ten vroegste 4 maanden voor de uitgerekende bevallingsdatum aan ons kinderbijslagfonds. WANNEER het kraamgeld aanvragen?

Bezorg deze aanvraag ten vroegste 4 maanden voor de uitgerekende bevallingsdatum aan ons kinderbijslagfonds. WANNEER het kraamgeld aanvragen? Aanvraag Mevrouw, Mijnheer, Met dit formulier kunt u aanvragen als: werknemer (of ambtenaar) zelfstandige werkloze invalide gepensioneerde Bezorg deze aanvraag ten vroegste 4 maanden voor de uitgerekende

Nadere informatie

AANVRAAG OM KINDERBIJSLAG MOD A

AANVRAAG OM KINDERBIJSLAG MOD A AANVRAAG OM KINDERBIJSLAG MOD A Met dit formulier kunt u kinderbijslag aanvragen als werknemer (of ambtenaar), zelfstandige, werkloze, invalide of gepensioneerde. Wanneer een formulier "Aanvraag om kinderbijslag"

Nadere informatie

FAMILIENZULAGENKASSE OSTBELGIEN HERBESTHALER STRASSE 1 A B 4700 EUPEN TEL 087/56.93.88 FAX 087/55.79.04 e-mail.: info@fzk.be

FAMILIENZULAGENKASSE OSTBELGIEN HERBESTHALER STRASSE 1 A B 4700 EUPEN TEL 087/56.93.88 FAX 087/55.79.04 e-mail.: info@fzk.be FAMILIENZULAGENKASSE OSTBELGIEN HERBESTHALER STRASSE 1 A B 4700 EUPEN TEL 087/56.93.88 FAX 087/55.79.04 e-mail.: info@fzk.be Aanvraag om een adoptiepremie contact telefoon dossiernummer 087/56.93.88 Met

Nadere informatie

adoptie ingediend zijn.

adoptie ingediend zijn. Uw correspondent: Dossier: Datum: AANVRAAG OM EEN ADOPTIEPREMIE Met dit formulier vraagt u een adoptiepremie aan als werknemer. Wie als werknemer werkloos, invalide of gepensioneerd is, blijft voor de

Nadere informatie

Kinderbijslagfonds UCM. Aanvraag om een adoptiepremie Model Eter. Uw kinderen, ons engagement! Voorwaarden? Wie ontvangt de adoptiepremie?

Kinderbijslagfonds UCM. Aanvraag om een adoptiepremie Model Eter. Uw kinderen, ons engagement! Voorwaarden? Wie ontvangt de adoptiepremie? Kinderbijslagfonds UCM Aanspreekpunt: ga naar www.kbfucm.be kbf.brussel@ucm.be Aanvraag om een adoptiepremie Model Eter Het formulier op de volgende bladzijden gebruikt u om als werknemer een adoptiepremie

Nadere informatie

Studentenarbeid. Weerslag op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders - Inkomstenjaren 2013 en 2014 -

Studentenarbeid. Weerslag op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders - Inkomstenjaren 2013 en 2014 - EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN Studentenarbeid Weerslag op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders - Inkomstenjaren 2013 en 2014 - Ik heb gewerkt als student.

Nadere informatie

Jaarverslag. Verantwoordelijke uitgever: Tania Dekens, administrateur-generaal FAMIFED Trierstraat 70-1000 Brussel

Jaarverslag. Verantwoordelijke uitgever: Tania Dekens, administrateur-generaal FAMIFED Trierstraat 70-1000 Brussel Jaarverslag 2014 Verantwoordelijke uitgever: Tania Dekens, administrateur-generaal FAMIFED Trierstraat 70-1000 Brussel INHOUDSTAFEL Inhoudstafel... 1 1. FAMIFED in de kijker... 3 Woordje... 3 Heel wat

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/10/109 BERAADSLAGING NR 98/60 VAN 13 OKTOBER 1998, GEWIJZIGD OP 7 SEPTEMBER 2010, BETREFFENDE EEN MACHTIGINGSAANVRAAG

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID. Directie-generaal Sociaal Beleid. Domein Regelgeving Kinderbijslag. Ministeriële omzendbrief nr.

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID. Directie-generaal Sociaal Beleid. Domein Regelgeving Kinderbijslag. Ministeriële omzendbrief nr. FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID Directie-generaal Sociaal Beleid Domein Regelgeving Kinderbijslag Ministeriële omzendbrief nr. 596 Omzendbrief aan de mevrouwen Ministers, aan de heren Ministers,

Nadere informatie

FOCUS 2009-2. De maandelijkse kinderbijslag per kind in het kinderbijslagstelsel voor werknemers. Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers

FOCUS 2009-2. De maandelijkse kinderbijslag per kind in het kinderbijslagstelsel voor werknemers. Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers FOCUS 2009-2 De maandelijkse kinderbijslag per kind in het kinderbijslagstelsel voor werknemers Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers Trierstraat 70 1000 Brussel Tel.: 02-237 26 46 Fax: 02-237

Nadere informatie

BREVET VAN RECHTHEBBENDE: HANDLEIDING VAN DE GEBRUIKER

BREVET VAN RECHTHEBBENDE: HANDLEIDING VAN DE GEBRUIKER BREVET VAN RECHTHEBBENDE: HANDLEIDING VAN DE GEBRUIKER I. ALGEMENE BEPALINGEN 1. Doel van het brevet Het brevet wil garanderen dat de gegevens die van belang zijn voor het recht op kinderbijslag door een

Nadere informatie

Kinderbijslag na de leerplicht Studenten

Kinderbijslag na de leerplicht Studenten Kinderbijslagfonds Horizon Het Gezin Gistelse Steenweg 238-240, B-8200 Brugge Ons kenmerk: Consulente: Telefoon: (050) 44 93 00 E-mail: info@horizonhetgezin.be Kinderbijslag na de leerplicht Studenten

Nadere informatie

Verantwoordelijke uitgever: Federaal Agentschap voor de Kinderbijslag. Voor inlichtingen:

Verantwoordelijke uitgever: Federaal Agentschap voor de Kinderbijslag. Voor inlichtingen: Verantwoordelijke uitgever: Federaal Agentschap voor de Kinderbijslag Voor inlichtingen: Federaal Agentschap voor de Kinderbijslag Departement Ondersteuning - Research en Financiën Trierstraat 70 1000

Nadere informatie

Studentenarbeid. Weerslag op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders - Inkomstenjaren 2011 en 2012 -

Studentenarbeid. Weerslag op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders - Inkomstenjaren 2011 en 2012 - EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN Studentenarbeid Weerslag op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders - Inkomstenjaren 2011 en 2012 - Ik heb gewerkt als student.

Nadere informatie

De administrateur-generaal

De administrateur-generaal Trierstraat 70 B-1000 Brussel De administrateur-generaal Afzender RKW Trierstraat 70 B-1000 Brussel datum 16.10.2007 II/C/999/c.144/sn onze ref. uw ref. contact Herman Stuyver attaché telefoon 02-237 23

Nadere informatie

- 7 - HOOFDSTUK III. INSCHRIJVING

- 7 - HOOFDSTUK III. INSCHRIJVING - 7 - HOOFDSTUK III. INSCHRIJVING Artikel 6 De werkgevers die werknemers in vast dienstverband aanwerven als vaklui, dienen hiervan onverwijld kennis te geven aan de Administratieve Commissie met het oog

Nadere informatie

Aanvraag om vooruitbetaling van gewaarborgd kraamgeld

Aanvraag om vooruitbetaling van gewaarborgd kraamgeld Aanvraag om vooruitbetaling van gewaarborgd kraamgeld door de aanstaande moeder in te vullen datum dossiernr. contact telefoon fax e-mail dossierbeheerder Met dit formulier kunt u als moeder vooruitbetaling

Nadere informatie

Als zelfstandige arbeid je belangrijkste (of enige) beroepsactiviteit is, dan ben je zelfstandige in hoofdberoep.

Als zelfstandige arbeid je belangrijkste (of enige) beroepsactiviteit is, dan ben je zelfstandige in hoofdberoep. 7. Het sociaal statuut van een zelfstandige ondernemer. ---------------------------------------------------------------- 7.1. Sociaal statuut zelfstandige. 7.1.1.Hoofdberoep Als zelfstandige arbeid je

Nadere informatie

AANVRAAG OM EEN ADOPTIEPREMIE

AANVRAAG OM EEN ADOPTIEPREMIE Terug te sturen naar: PB 10020 1070 ANDERLECHT Ons kenmerk: Dossierbeheerder: Telefoon: 02 643 18 11 E-mail: infokbaf@attentia.be AANVRAAG OM EEN ADOPTIEPREMIE Met dit formulier vraagt u een adoptiepremie

Nadere informatie

HET STELSEL VAN DE KINDERBIJSLAG VOOR WERKNEMERS

HET STELSEL VAN DE KINDERBIJSLAG VOOR WERKNEMERS HET STELSEL VAN DE KINDERBIJSLAG VOOR WERKNEMERS Exemplaren zijn verkrijgbaar bij: Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers (RKW) Trierstraat 70, 1000 BRUSSEL 02-237 20 20 www.rkw.be Deze gegevens

Nadere informatie

Infoblad - werknemers

Infoblad - werknemers Infoblad - werknemers Mag u een overlevingspensioen cumuleren met uitkeringen? Waarover gaat dit infoblad? In dit infoblad wordt uitgelegd onder welke voorwaarden u een overlevingpensioen kunt cumuleren

Nadere informatie

Nieuwsbrief van Acerta Kinderbijslagfonds 50ste jaargang nr. 4 december 2006. In dit nummer

Nieuwsbrief van Acerta Kinderbijslagfonds 50ste jaargang nr. 4 december 2006. In dit nummer Nieuwsbrief van Acerta Kinderbijslagfonds 50ste jaargang nr. 4 december 2006 Trimestriële uitgave Afgifteperiode december 2006 Afgiftekantoor Antwerpen X In dit nummer Adoptie Verhoogde kinderbijslag voor

Nadere informatie

II. Het stelsel voor werknemers C. Statistieken 5. Arbeidsongevallen (FAO)

II. Het stelsel voor werknemers C. Statistieken 5. Arbeidsongevallen (FAO) 5. Arbeidsongevallen 5.0 Methodologische nota De tak arbeidsongevallen omvat twee stelsels (van financiering): het kapitalisatiestelsel en het repartitiestelsel. Enkel het repartitiestelsel behoort tot

Nadere informatie

Open van 8.30 tot 16.30 uur

Open van 8.30 tot 16.30 uur Terug te sturen naar volgend adres : bureau FAMIFED - _- Open van 8.30 tot 16.30 uur Afzender FAMIFED B- _- Aanvraag om kinderbijslag voor grensarbeiders contact telefoon fax dossiernummer - Met dit formulier

Nadere informatie

De verwarmingstoelage

De verwarmingstoelage Versie nr: 1 Laatste wijziging: 04-02-2009 1) Waartoe dient deze fiche? 2) Wat is dat een verwarmingstoelage? 3) Wordt elke brandstof in aanmerking genomen voor de toekenning van de verwarmingstoelage?

Nadere informatie

Is de jongere gestopt met studeren? Vul het formulier in a.u.b, onderteken het en stuur het dadelijk terug.

Is de jongere gestopt met studeren? Vul het formulier in a.u.b, onderteken het en stuur het dadelijk terug. Kinderbijslag na de leerplicht Studenten contact telefoon dossiernummer Als jongeren na de leerplicht studeren of een opleiding volgen, kan de kinderbijslag doorbetaald worden tot hun 25e. Om het recht

Nadere informatie

Aanvraag om adoptiepremie

Aanvraag om adoptiepremie T 078 15 40 25 F 078 15 50 25 www.xerius.be kinderbijslag@xerius.be Aanvraag om adoptiepremie Model E-ter Dossiernummer / Met dit formulier kunt u een adoptiepremie aanvragen als: werknemer (of ambtenaar)

Nadere informatie

Infoblad - werknemers Hebt u recht op de werkhervattingstoeslag?

Infoblad - werknemers Hebt u recht op de werkhervattingstoeslag? Infoblad - werknemers Hebt u recht op de werkhervattingstoeslag? Belangrijke melding over de zesde staatshervorming De informatie in dit infoblad heeft betrekking op bevoegdheden die door de zesde staatshervorming

Nadere informatie

Aanvraag om vrijstelling van de tewerkstellingsverplichting in het kader van de dienstencheques

Aanvraag om vrijstelling van de tewerkstellingsverplichting in het kader van de dienstencheques Aanvraag om vrijstelling van de tewerkstellingsverplichting in het kader van de dienstencheques Op 1 juli 2014 werd in het kader van de zesde staatshervorming de bevoegdheid voor de regeling van de dienstencheques

Nadere informatie

Nog vragen? Wilt u de gegevens die voor de kinderbijslag over u bewaard worden, inkijken of verbeteren?

Nog vragen? Wilt u de gegevens die voor de kinderbijslag over u bewaard worden, inkijken of verbeteren? Aanvraag om wezenbijslag contact telefoon fax e-mail dossiernummer Voor de Kinderbijslagwet is een wees een kind van wie één van de volgende verwanten overleden is: de vader, de moeder of een adoptieouder.

Nadere informatie

Ouderschapsverlof. 13.04.2006 Rev. 04.06.2012 Juridische dienst info@salar.be

Ouderschapsverlof. 13.04.2006 Rev. 04.06.2012 Juridische dienst info@salar.be 13.04.2006 Rev. 04.06.2012 Juridische dienst info@salar.be Ouderschapsverlof De redactie en uitgever streven naar optimale betrouwbaarheid en volledigheid van de verstrekte informatie, waarvoor ze echter

Nadere informatie

TC/01/97. Gelet op de aanvraag van de Kruispuntbank; Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van 17 september 2001;

TC/01/97. Gelet op de aanvraag van de Kruispuntbank; Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van 17 september 2001; TC/01/97 BERAADSLAGING NR. 01/77 VAN 2 OKTOBER 2001 BETREFFENDE EEN AANVRAAG VOOR DE RAADPLEGING VAN HET NATIONAAL REPERTORIUM VAN DE KINDERBIJSLAGEN DOOR DE RVP, HET FAO, DE ADMINISTRATIE DER PENSIOENEN

Nadere informatie

Infoblad - werknemers Hoeveel bedraagt uw uitkering na een tewerkstelling?

Infoblad - werknemers Hoeveel bedraagt uw uitkering na een tewerkstelling? Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Voor meer inlichtingen neem contact op met de plaatselijke RVA (werkloosheidsbureau). De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site: www.rva.be Infoblad

Nadere informatie

De toelaatbaarheidsvoorwaarden voor inschakelingsuitkeringen

De toelaatbaarheidsvoorwaarden voor inschakelingsuitkeringen Bewijs van studies - De toelaatbaarheidsvoorwaarden voor inschakelingsuitkeringen Om recht te hebben op uitkeringen, moet u: - jonger dan 25 jaar oud zijn op het moment dat u inschakelingsuitkeringen aanvraagt;

Nadere informatie

verklaring van aansluiting van de meewerkende echtgenote/echtgenoot (koninklijk besluit nr. 38, art. 7 bis)

verklaring van aansluiting van de meewerkende echtgenote/echtgenoot (koninklijk besluit nr. 38, art. 7 bis) Nr. tussenpersoon: Naam en voornaam:... Tel.: gsm: e-mail:... Ondernemingsloket FORMALIS:... Agentschap van Groep S te:... Andere:... verklaring van aansluiting van de meewerkende echtgenote/echtgenoot

Nadere informatie