THEMA V.2. HYSTERECTOMIE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "THEMA V.2. HYSTERECTOMIE"

Transcriptie

1 THEMA V.2. HYSTERECTOMIE Selectiecriteria Naast de algemene selectiecriteria (cfr. Inleiding 2.4.a.) die steeds in het kader van deze publicatie gehanteerd worden, is het specifieke selectiecriterium gebaseerd op het voorkomen van de ICD-9-CM procedure codes 68.3, 68.4, 68.5, 68.6, 68.7 en Deze codes hebben de volgende betekenis : 68.3 : subtotal abdominal hysterectomy 68.4 : total abdominal hysterectomy 68.5 : vaginal hysterectomy 68.6 : radical abdominal hysterectomy 68.7 : radical vaginal hysterectomy 68.9 : other and unspecified hysterectomy In deze selectie worden dus alle klassieke ziekenhuisverblijven opgenomen waarin een hysterectomie werd uitgevoerd met ontslag in het jaar De enige uitzondering die gemaakt wordt zijn de verblijven waarvoor de ICD-9-CM procedure code 68.8 pelvic evisceration werd geregistreerd. Het gaat hier slechts om 96 verblijven waarbij slechts in één vierde van de gevallen effectief ook een RIZIV-code voor hysterectomie wordt teruggevonden. De MKG-databank 1998 bevat klassieke ziekenhuisverblijven tijdens dewelke een hysterectomie werd uitgevoerd. Ten opzicht van de gegevens in MKG 1996 in Beeld is dit een lichte stijging van bijna 1%. Registratiejaar 1998 Geografisch niveau Administratieve arrondissementen Toelichting De administratieve arrondissementen waar meer ziekenhuisverblijven met een hysterectomie voorkomen dan verwacht 1 zijn vrijwel exclusief terug te vinden in het 1 Voor de berekening van het verwacht aantal verblijven wordt verwezen naar Inleiding 3. Methodologie.

2 Vlaamse landsgedeelte (kaart V.2.a en tabel V.2.a.) In de meeste West- en Oost- Vlaamse, Antwerpse en Limburgse arrondissementen worden (veel) meer hysterectomieën uitgevoerd dan verwacht 1. De afwijking van de SAR is daarenboven meestal als significant te beschouwen (cfr. de sterretjes op de kaart). In nagenoeg alle Waalse arrondissementen komen er minder ziekenhuisverblijven met een hysterectomie voor dan verwacht 1. De enige uitzonderingen zijn Marche-en- Famenne (klasse 5), en Aarlen en Virton (beide klasse 4). De afwijking van de SAR is niet significant voor deze arrondissementen. Dit geldt trouwens voor een aantal Waalse arrondissementen, vooral in de provincies Luik en Luxemburg. Voor sommige onder hen ligt de waarde van de SAR werkelijk dichtbij de waarde 100 (klassen 3 en 4), voor andere, bijvoorbeeld Bastenaken, is de afwijking van de SAR groter (klasse 2) maar is het 95 % betrouwbaarheidsinterval breed omwille van een klein aantal ziekenhuisverblijven. De leeftijdsdistributie (figuur V.2.a.) toont aan dat een hysterectomie vooral wordt uitgevoerd bij vrouwen rond de leeftijd van 46 jaar. Een tweede, kleinere piek van ingrepen situeert zich rond de leeftijd van 67 jaar. Tabel V.2.b. illustreert het aandeel van de verschillende procedurecodes die behoren tot de selectie van hysterectomie-verblijven. Hieruit blijkt dat het vooral gaat om verblijven met de procedure code 68.4 total abdominal hysterectomy en verblijven met de code 68.5 vaginal hysterectomy. Samen maken deze codes 83,5 % van de selectie uit. In vergelijking met de cijfers van 1996 stijgt het aandeel vaginale hysterectomieën met 4,1%. Het aandeel totale abdominale hysterectomieën daalt lichtjes. Het aandeel 68.9 other and unspecified hysterectomy daalt met 1,1% wat wijst op het steeds vollediger en correcter worden van de codering. De uitgevoerde controle op basis van de RIZIV-codes die voor deze verblijven werden geregistreerd, wordt samengevat in tabel V.2.c. Deze tabel toont aan dat voor de overgrote meerderheid (89%) van de verblijven met de ICD-9-CM-code 68.4 (total abdominal hysterectomy) een RIZIV-code totale hysterectomie, langs abdominale weg gefactureerd werd. Bij nagenoeg alle verblijven (92%) waarbij de ICD-9-CM code 68.5 (vaginal hysterectomy) werd geregistreerd, is de RIZIV-code totale hysterectomie, langs vaginale weg, inclusief de colporrafie vooraan en/of de eventuele colpoperineoraffie achteraan terug te vinden. Ook voor de procedurecodes 68.6 radical abdominal hysterectomy en 68.7 radical vaginal hysterectomy worden, voor de meeste verblijven, correcte overeenkomstige RIZIV-codes teruggevonden. Dit wijst op een redelijk grote consistentie tussen de registratie en de facturatie. Enkel voor de code 68.3 subtotal abdominal hysterectomy worden soms niet consistente RIZIV-codes teruggevonden. Zo wordt in 25% van deze verblijven een RIZIV-code vermeld die wijst op een totale hysterectomie, en in 13% van de verblijven wordt in de RIZIV-nomenclatuur een vaginale hysterectomie opgegeven.

3 Voor alle vermelde RIZIV-codes in tabel V.2.c. werden, op nationaal vlak, de cijfers uit de MKG vergeleken met de cijfers beschikbaar op het RIZIV. Er werd een zeer goede overeenkomst gevonden. In tabel V.2.d. wordt een overzicht gegeven van de vijf meest frequent geregistreerde hoofddiagnosen voor alle ziekenhuisverblijven met een hysterectomie die behoren tot de selectie. Deze vijf hoofddiagnosen dekken ongeveer 70% van alle verblijven. De meest frequent voorkomende indicatie om een hysterectomie uit te voeren is een leiomyoma van de baarmoeder. Deze diagnose werd in 32 % van alle verblijven behorend tot de selectie geregistreerd als hoofddiagnose. Deze top 5 van hoofddiagnosen is exact dezelfde als in MKG 1996 in Beeld werd teruggevonden. Ook de aandelen van elk van de hoofddiagnosen zijn zeer gelijkaardig. Indien elk type van hysterectomie (elke ICD-9-CM-procedurecode) apart wordt bekeken, komen deze verschillende indicaties in andere verhoudingen te staan en treden in sommige gevallen nog andere hoofddiagnosen op de voorgrond. De kruistabel (tabel V.2.e.) van ICD-9-CM-procedurecodes en hoofddiagnosen illustreert dit duidelijk. Het leiomyoma van de baarmoeder blijft wel voor alle types van hysterectomie de meest frequent voorkomende indicatie, uitgezonderd voor de vaginale hysterectomie. Hier is een genitale prolaps de meest frequent voorkomende indicatie. Ook voor de radicale vaginale hysterectomie is een genitale prolaps een belangrijke indicatie. De gewone vaginale hysterectomie is de ingreep met het laagste aandeel maligne indicaties. De procedure 68.6 radical abdominal hysterectomy is de ingreep waarbij meest frequent een maligne neoplasma van de vrouwelijke geslachtsorganen wordt geregistreerd als hoofddiagnose. In 21% van de verblijven met deze ingreep gaat het om een maligne neoplasma van de baarmoeder, in 14% betreft het een maligne neoplasma van baarmoederhals en in 13% van de verblijven is een maligne neoplasma van de ovaria of andere uteriene adnexen de aanleiding tot de hysterectomie. Dit klopt volledig met de gegevens op basis van de controle met de RIZIV-nomenclatuur, waaruit bleek dat dit de ingreep is die overeenkomt met een totale uitgebreide hysterectomie, de ingreep die geïndiceerd is bij maligne aandoeningen van de vrouwelijke geslachtsorganen. In tabel V.2.f. wordt, per arrondissement, het aandeel van elk van de verschillende hysterectomie-procedures weergegeven. De op nationaal vlak meest frequent uitgevoerde ingrepen (codes 68.4 total abdominal hysterectomy en 68.5 vaginal hysterectomy ) zijn ook voor de meeste arrondissementen de belangrijkste types van hysterectomie. Toch kan er variatie vastgesteld worden tussen de verschillende geografische zones wat betreft het aandeel van elk van de types van hysterectomie. In MKG 1996 in Beeld viel het op dat in Wallonië en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest opvallend meer radicale hysterectomieën werden uitgevoerd dan verwacht 1, dit in tegenstelling tot wat in Vlaanderen het geval was. In 1998 is dit beeld minder uitgesproken zoals in kaart V.2.b. geïllustreerd wordt. De provincie Antwerpen en delen van Oost- en West-Vlaanderen vallen nog wel fel op omwille van een kleiner

4 aantal radicale hysterectomieën dan verwacht 1, maar het sterke Noord-Zuid contrast dat voor het jaar 1996 in beeld werd gebracht, kan voor de gegevens 1998 niet worden gereproduceerd. Uiteraard gaat het hier om een eerder klein aantal verblijven (2067) in vergelijking met de totale selectie van verblijven met een hysterectomie (19033), zodat deze gegevens per definitie minder betrouwbaar zijn. Kleine verschillen in aantal kunnen relatief grote effecten veroorzaken. De exacte cijfers die aan de basis liggen van kaart V.2.b. zijn terug te vinden in tabel V.2.g. Wat meer opvalt in tabel V.2.f. dan in 1996 het geval was, is het feit dat in de Vlaamse arrondissementen het aandeel vaginale hysterectomieën eerder hoger ligt dan de Belgische referentie, terwijl dit voor Wallonië niet het geval lijkt te zijn. Kaart V.2.c., waarin enkel de gewone (niet-radicale) vaginale hysterectomie (code 68.5) in kaart wordt gebracht, bevestigt dit. Het gaat hier over voldoende verblijven (8006) en voor vele arrondissementen is de afwijking van de SAR significant. De cijfers waarop kaart V.2.c. gebaseerd is worden weergegeven in tabel V.2.h. In dit thema werd de geografische variatie in het aantal uitgevoerde hysterectomieën in kaart gebracht. Zowel voor alle types van hysterectomie samen, als voor een beperktere selectie van bepaalde types van hysterectomie werd een grote geografische variatie aangetoond. In de studie hysterectomie in Belgie uitgevoerd door de CM en te raadplegen op hun website wordt gesteld dat de opgetekende variatie in het aantal hysterectomieën dat wordt uitgevoerd, meestal veel kleiner is indien enkel de levensreddende indicaties worden bekeken, dat wil zeggen indicaties die wijzen op een maligniteit. Er wordt hierbij gerefereerd naar een Canadese publicatie. Om na te gaan of dit opgaat voor de Belgische situatie werden, van de totale selectie van verblijven waarin een hysterectomie werd uitgevoerd (19033), enkel die verblijven weerhouden waarbij een maligne aandoening van de vrouwelijke geslachtsorganen als hoofddiagnose werd opgegeven. Op deze manier werden 2101 verblijven weerhouden. Steeds gebruik makend van dezelfde methodologie levert het in beeld brengen van deze verblijven kaart V.2.d. op. Op basis van deze kaart kan moeilijk besloten worden dat er zich minder geografische variatie voordoet wat betreft het aantal uitgevoerde hysterectomieën indien men zich beperkt tot de hysterectomieën met een maligne indicatie. De variatie ziet er echter wel anders uit dan op basis van alle hysterectomieën. Terwijl in kaart V.2.a. eerder een Noord-Zuid contrast werd vastgesteld, zijn er in kaart V.2.d. eerder een aantal opvallende zones te beschrijven. Vooral de as Antwerpen-Ieper valt op vanwege een groter aantal verblijven met een hysterectomie voor een kwaadaardige aandoening van de vrouwelijke geslachtsorganen. In het Oosten van het land is er, globaal gezien, bijna overal een lager aantal ziekenhuisverblijven met een hysterectomie voor een maligne neoplasma van de vrouwelijke geslachtsorganen terug te vinden, dan verwacht 1. Het is niet verwonderlijk dat deze kaart lijkt op kaart V.2.b. waar de radicale hysterectomieën werden in beeld gebracht. De hysterectomieën voor een maligne indicatie zullen immers dikwijls radicale hysterectomieën zijn. Er moet hierbij steeds voor ogen gehouden worden dat het ook hier gaat om een beperkt aantal verblijven en dat, zoals op de kaart V.2.d. aangeduid door de (afwezigheid van) sterretjes, voor vele arrondissementen de afwijking van de SAR niet significant is. De gegevens waarop kaart V.2.d. is gebaseerd, zijn terug te vinden in tabel V.2.i.

5 De leeftijdsdistributie (figuur V.2.b.) van deze laatste selectie illustreert dat de levensreddende hysterectomieën vooral worden uitgevoerd bij een oudere populatie. Deze leeftijdsdistributie is in feite een deel van de kleinere piek rond 67 jaar in figuur V.2.a. De leeftijdsdistributie van hysterectomieën voor een maligne indicatie vertoont geen piek rond de menopauze. De verleiding is groot om nog één stapje verder te gaan in de analyse van de hysterectomieën met maligne indicatie. Een voor de hand liggende verklaring voor een groter aantal verblijven waarbij een hysterectomie wordt uitgevoerd voor een kwaadaardige aandoening van de vrouwelijke geslachtorganen, is de hypothese dat er in deze streken een grotere prevalentie zou zijn van dergelijke aandoeningen. Zoals reeds herhaaldelijk gesteld kan op basis van de MKG geen prevalentie bepaald worden. Het aantal ziekenhuisverblijven waarbij een maligniteit van de vrouwelijke geslachtsorganen werd geregistreerd kan echter misschien toch evenredig zijn aan de prevalentie van dergelijke aandoeningen. Om deze reden werd dus het aantal ziekenhuisverblijven waarbij een maligne neoplasma van de vrouwelijke geslachtsorganen werd geregistreerd als hoofddiagnose, in kaart gebracht (kaart V.2.e.). Zoals reeds eerder uiteengezet wordt er voor deze wijze van selectie gekozen als beste of minst slechte benadering van het aantal patiënten dat lijdt aan de aandoening in kwestie. Het valt onmiddellijk op dat de as Antwerpen-Ieper ook in deze kaart duidelijk op de voorgrond treedt en voor de meeste van deze arrondissementen is de afwijking van SAR significant. Anderzijds valt de veel lichter ingekleurde zone in het Zuidoosten van het land op, zoals ook, maar minder uitgesproken in kaart V.2.d. het geval was. De gegevens waarop kaart V.2.e. is gebaseerd, zijn terug te vinden in tabel V.2.j. Globaal gezien kan er zeker gelijkenis vastgesteld worden tussen de kaarten V.2.d en V.2.e. De variatie voor wat betreft het aantal uitgevoerde hysterectomieën met een maligne indicatie kan voor een deel verklaard worden door de variatie in aantal ziekenhuisverblijven van patiënten met een maligne neoplasma van de vrouwelijke geslachtsorganen. Om echter werkelijk zicht te krijgen op de prevalentie van maligne neoplasmata van de vrouwelijke geslachtorganen in de Belgische bevolking zijn er meer pure epidemiologische gegevens nodig, die wellicht meerdere jaren omvatten.

6 Kaart V.2.a. Hysterectomie - MKG 1998 Definitie klassen + (aantal arrondissementen) 120 < SAR (6) 110 < SAR =< 120 (7) 100 < SAR =< 110 (7) 90 < SAR =< 100 (11) 80 < SAR =< 90 (5) SAR =< 80 (7) De * geeft aan of de afwijking van de waarde van de SAR significant is voor het desbetreffende administratief arrondissement

7 Administratief arrondissement Aantal Ondergrens Bovengrens Significante SAR Klasse Naam Nummer verblijven 95% BI 95% BI afwijking SAR ANTWERPEN * MECHELEN TURNHOUT * BRUSSEL-HOOFDSTAD * HALLE-VILVOORDE * LEUVEN NIJVEL * BRUGGE * DIKSMUIDE * IEPER * KORTRIJK * OOSTENDE * ROESELARE TIELT * VEURNE AALST * DENDERMONDE * EEKLO GENT * OUDENAARDE * ST-NIKLAAS * AAT * CHARLEROI * BERGEN * MOESCROEN ZINNIK * THUIN DOORNIK * HOEI * LUIK VERVIERS BORGWORM * HASSELT * MAASEIK TONGEREN * AARLEN BASTENAKEN MARCHE-EN-FAMENNE NEUFCHATEAU VIRTON DINANT * NAMEN * PHILIPPEVILLE Totaal Tabel V.2.a. Aantal klassieke ziekenhuisverblijven met hysterectomie - MKG 1998

8 Figuur V.2.a. Leeftijdsdistributie - MKG Leeftijd Aantal klassieke ziekenhuisverblijven met hysterectomie ICD-9-CM procedure code omschrijving aantal verblijven % verblijven 68.3 Subtotal abdominal hysterectomy Total abdominal hysterectomy Vaginal hysterectomy Radical abdominal hysterectomy Radical vaginal hysterectomy Other and unspecified hysterectomy totaal Tabel V.2.b. Overzicht ICD-9-CM-procedurecodes in selectie klassieke ziekenhuisverblijven met hysterectomie - MKG 1998 aandeel (in %) van overeenkomstige RIZIV-codes ICD-9-CM-procedurecode andere totaal aantal verblijven 68.3 Subtotal abdominal hysterectomy Total abdominal hysterectomy Vaginal hysterectomy Radical abdominal hysterectomy Radical vaginal hysterectomy Other and unspecified hysterectomy totaal Tabel V.2.c. Overeenkomstige RIZIV-codes bij de klassieke ziekenhuisverblijven met een ICD-9-CM-procedurecode voor hysterectomie - MKG 1998 RIZIV-code Omschrijving totale hysterectomie, langs abdominale weg subtotale hysterectomie totale hysterectomie, langs vaginale weg, inclusief de colporrafie vooraan en/of de eventuele colpoperineorraffie achteraan totale uitgebreide hysterectomie (Wertheim) totale uitgebreide hysterectomie met lymphadenectomie in het bekken myomectomie langs abdominale of vaginale weg Heelkundige verstrekkingen langs laparascopische weg, subtotale hysterectomie, met anatomopathologische bevestiging Heelkundige verstrekkingen langs laparascopische weg, vaginale hysterectomie door laparoscopie, inclusief de vaginale bewerking, met anatomopathologische bevestiging Relevante RIZIV-codes met betrekking tot hysterectomie en hun omschrijving

9 ICD-9-CM-diagnosecode op drie cijfers Omschrijving % verblijven 218 uterine leiomyoma 32,0 618 genital prolapse 17,2 626 disorders of menstruation and other abnormal bleeding from the female genital tract 10,1 617 endometriosis 6,5 182 malignant neoplasm of body of uterus 5,6 totaal top 5 71,4 Tabel V.2.d. Top 5 van de hoofddiagnosen voor ziekenhuisverblijven met hysterectomie - MKG 1998 aandeel (in%) van de verblijven met als hoofddiagnose ICD-9-CM-code : ICD-9-CM-procedurecode andere totaal aantal verblijven 68.3 Subtotal abdominal hysterectomy Total abdominal hysterectomy Vaginal hysterectomy Radical abdominal hysterectomy Radical vaginal hysterectomy Other and unspecified hysterectomy totaal Tabel V.2.e. Aandeel van verschillende hoofddiagnosen bij klassieke ziekenhuisverblijven met verschillende hysterectomie ICD-9-CM-procedurecodes - MKG 1998 ICD-9-CM-diagnosecode op 3 cijfers Omschrijving 180 Malignant neoplasm of cervix uteri 182 Malignant neoplasm of body of uterus 183 Malignant neoplasm of ovary and other uterine adnexa 218 Uterine leiomyoma 219 Other benign neoplasm of uterus 617 Endometriosis 618 Genital prolapse 621 Disorders of uterus, not elsewhere classified 626 Disorders of menstruation and other abnormal bleeding from the female genital tract Relevante ICD-9-CM-diagnosecodes als indicatie voor een hysterectomie, en hun omschrijving - MKG 1998

10 Administratief arrondissement Naam Nummer 68.3 Subtotal abdominal % verblijven met ICD-9-CM-procedurecode 68.4 Total abdominal 68.5 Vaginal 68.6 Radical abdominal 68.7 Radical vaginal 68.9 Other and unspecified Totaal aantal verblijven ANTWERPEN MECHELEN TURNHOUT BRUSSEL-HOOFDSTAD HALLE-VILVOORDE LEUVEN NIJVEL BRUGGE DIKSMUIDE IEPER KORTRIJK OOSTENDE ROESELARE TIELT VEURNE AALST DENDERMONDE EEKLO GENT OUDENAARDE ST-NIKLAAS AAT CHARLEROI BERGEN MOESCROEN ZINNIK THUIN DOORNIK HOEI LUIK VERVIERS BORGWORM HASSELT MAASEIK TONGEREN AARLEN BASTENAKEN MARCHE-EN-FAMENNE NEUFCHATEAU VIRTON DINANT NAMEN PHILIPPEVILLE Totaal België Tabel V.2.f. Percentage van de verschillende ICD-9-CM-procedurecodes, per arrondissement Klassieke ziekenhuisverblijven met hysterectomie - MKG 1998

11 Kaart V.2.b. Radicale hysterectomie - MKG 1998 Definitie klassen + (aantal arrondissementen) 120 < SAR (12) 110 < SAR =< 120 (4) 100 < SAR =< 110 (4) 90 < SAR =< 100 (5) 80 < SAR =< 90 (7) SAR =< 80 (11) De * geeft aan of de afwijking van de waarde van de SAR significant is voor het desbetreffende administratief arrondissement

12 Administratief arrondissement Naam Nummer Aantal verblijven SAR Klasse Ondergrens 95% BI Bovengrens 95% BI Significante afwijking SAR ANTWERPEN * MECHELEN * TURNHOUT * BRUSSEL-HOOFDSTAD * HALLE-VILVOORDE * LEUVEN NIJVEL BRUGGE * DIKSMUIDE * IEPER * KORTRIJK OOSTENDE * ROESELARE * TIELT VEURNE * AALST DENDERMONDE * EEKLO GENT OUDENAARDE ST-NIKLAAS * AAT CHARLEROI BERGEN * MOESCROEN ZINNIK THUIN DOORNIK HOEI * LUIK VERVIERS BORGWORM HASSELT MAASEIK TONGEREN * AARLEN BASTENAKEN * MARCHE-EN-FAMENNE NEUFCHATEAU VIRTON DINANT NAMEN PHILIPPEVILLE Totaal 2067 Tabel V.2.g. Aantal klassieke ziekenhuisverblijven met radicale hysterectomie - MKG 1998

13 Kaart V.2.c. Vaginale hysterectomie - MKG 1998 Definitie klassen + (aantal arrondissementen) 120 < SAR (10) 110 < SAR =< 120 (6) 100 < SAR =< 110 (4) 90 < SAR =< 100 (5) 80 < SAR =< 90 (6) SAR =< 80 (12) De * geeft aan of de afwijking van de waarde van de SAR significant is voor het desbetreffende administratief arrondissement

14 Administratief arrondissement Naam Nummer Aantal verblijven SAR Klasse Ondergrens 95% BI Bovengrens 95% BI Significante afwijking SAR ANTWERPEN * MECHELEN * TURNHOUT * BRUSSEL-HOOFDSTAD * HALLE-VILVOORDE LEUVEN NIJVEL BRUGGE * DIKSMUIDE IEPER * KORTRIJK * OOSTENDE * ROESELARE TIELT * VEURNE AALST DENDERMONDE * EEKLO GENT OUDENAARDE * ST-NIKLAAS * AAT * CHARLEROI BERGEN * MOESCROEN ZINNIK THUIN DOORNIK * HOEI * LUIK * VERVIERS * BORGWORM * HASSELT MAASEIK TONGEREN AARLEN BASTENAKEN * MARCHE-EN-FAMENNE * NEUFCHATEAU VIRTON DINANT * NAMEN * PHILIPPEVILLE Totaal 8006 Tabel V.2.h. Aantal klassieke ziekenhuisverblijven met vaginale hysterectomie - MKG 1998

15 Kaart V.2.d. Hysterectomie met maligne indicatie - MKG 1998 Definitie klassen + (aantal arrondissementen) 120 < SAR (7) 110 < SAR =< 120 (4) 100 < SAR =< 110 (7) 90 < SAR =< 100 (7) 80 < SAR =< 90 (10) SAR =< 80 (8) De * geeft aan of de afwijking van de waarde van de SAR significant is voor het desbetreffende administratief arrondissement

16 Administratief arrondissement Naam Nummer Aantal verblijven SAR Klasse Ondergrens 95% BI Bovengrens 95% BI Significante afwijking SAR ANTWERPEN MECHELEN TURNHOUT BRUSSEL-HOOFDSTAD HALLE-VILVOORDE * LEUVEN NIJVEL BRUGGE * DIKSMUIDE IEPER KORTRIJK OOSTENDE ROESELARE TIELT VEURNE * AALST DENDERMONDE EEKLO GENT * OUDENAARDE ST-NIKLAAS AAT CHARLEROI BERGEN MOESCROEN ZINNIK THUIN DOORNIK * HOEI LUIK VERVIERS BORGWORM HASSELT MAASEIK TONGEREN AARLEN BASTENAKEN MARCHE-EN-FAMENNE * NEUFCHATEAU VIRTON DINANT NAMEN PHILIPPEVILLE Totaal 2101 Tabel V.2.i. Aantal klassieke ziekenhuisverblijven met hysterectomie voor maligne indicatie - MKG 1998

17 Figuur V.2.b. Leeftijdsdistributie - MKG Leeftijd Aantal klassieke ziekenhuisverblijven met hysterectomie voor maligne indicatie Kaart V.2.e. Klassieke ziekenhuisverblijven met maligne neoplasma van de vrouwelijke geslachtsorganen als hoofddiagnose - MKG 1998 Definitie klassen + (aantal arrondissementen) 120 < SAR (9) 110 < SAR =< 120 (4) 100 < SAR =< 110 (5) 90 < SAR =< 100 (7) 80 < SAR =< 90 (6) SAR =< 80 (12) De * geeft aan of de afwijking van de waarde van de SAR significant is voor het desbetreffende administratief arrondissement

18 Administratief arrondissement Naam Nummer Aantal verblijven SAR Klasse Ondergrens 95% BI Bovengrens 95% BI Significante afwijking SAR ANTWERPEN * MECHELEN TURNHOUT * BRUSSEL-HOOFDSTAD HALLE-VILVOORDE LEUVEN NIJVEL BRUGGE * DIKSMUIDE * IEPER * KORTRIJK * OOSTENDE ROESELARE * TIELT VEURNE AALST * DENDERMONDE * EEKLO GENT * OUDENAARDE ST-NIKLAAS * AAT CHARLEROI * BERGEN MOESCROEN ZINNIK THUIN * DOORNIK HOEI * LUIK VERVIERS * BORGWORM HASSELT MAASEIK TONGEREN * AARLEN BASTENAKEN MARCHE-EN-FAMENNE * NEUFCHATEAU * VIRTON DINANT NAMEN * PHILIPPEVILLE Totaal 6085 Tabel V.2.j. Aantal klassieke ziekenhuisverblijven met maligne neoplasma van de vrouwelijke geslachtsorganen als hoofddiagnose- MKG 1998

THEMA I.2. Aantal ligdagen in klassieke hospitalisatie

THEMA I.2. Aantal ligdagen in klassieke hospitalisatie THEMA I.2. Aantal ligdagen in klassieke hospitalisatie Selectiecriteria Onderstaande selectie omvat alle klassieke ziekenhuisverblijven (definitie cfr.: Inleiding 2.2.) die voldoen aan de algemene selectiecriteria

Nadere informatie

THEMA V.1. Prostatectomie

THEMA V.1. Prostatectomie THEMA V.1. Prostatectomie Selectiecriteria Naast de algemene selectiecriteria (cfr. Inleiding 2.4.a.) die steeds in het kader van deze publicatie gehanteerd worden, is het specifieke selectiecriterium

Nadere informatie

THEMA IV.4. Ischemisch Hartlijden

THEMA IV.4. Ischemisch Hartlijden THEMA IV.4. Ischemisch Hartlijden Selectiecriteria Naast de algemene selectiecriteria (cfr. Inleiding 2.4.a.) die steeds in het kader van deze publicatie gehanteerd worden, is het specifieke selectiecriterium

Nadere informatie

THEMA IV.2. Maligne neoplasma van trachea, bronchus en long

THEMA IV.2. Maligne neoplasma van trachea, bronchus en long THEMA IV.2. Maligne neoplasma van trachea, bronchus en long Selectiecriteria Voor deze selectie worden alle ziekenhuisverblijven weerhouden die beantwoorden aan de algemene selectiecriteria (cfr. Inleiding

Nadere informatie

THEMA IV.3. Diabetes Mellitus

THEMA IV.3. Diabetes Mellitus THEMA IV.3. Diabetes Mellitus Selectiecriteria Voor deze selectie worden alle ziekenhuisverblijven weerhouden die beantwoorden aan de algemene selectiecriteria (cfr. Inleiding 2.4.a) en bovendien als hoofddiagnose

Nadere informatie

THEMA V.3. INGREEP OP DE CORONAIREN

THEMA V.3. INGREEP OP DE CORONAIREN THEMA V.3. INGREEP OP DE CORONAIREN Selectiecriteria Naast de algemene selectiecriteria (cfr. Inleiding 2.4.a.) die steeds in het kader van deze publicatie gehanteerd worden, is het specifieke selectiecriterium

Nadere informatie

THEMA I.1. Aantal klassieke ziekenhuisverblijven

THEMA I.1. Aantal klassieke ziekenhuisverblijven THEMA I.1. Aantal klassieke ziekenhuisverblijven Selectiecriteria Onderstaande selectie omvat alle klassieke ziekenhuisverblijven (definitie cfr.: Inleiding 2.2.) die voldoen aan de algemene selectiecriteria

Nadere informatie

THEMA IV.1. Tuberculose

THEMA IV.1. Tuberculose THEMA IV.1. Tuberculose Specifieke selectiecriteria Voor deze selectie van tuberculose-verblijven worden alle ziekenhuisverblijven weerhouden die beantwoorden aan de algemene selectiecriteria (cfr. Inleiding

Nadere informatie

THEMA II.2. Ziekenhuisverblijven van bejaarden

THEMA II.2. Ziekenhuisverblijven van bejaarden THEMA II.2. Ziekenhuisverblijven van bejaarden Selectiecriteria Onderstaande selectie omvat alle ziekenhuisverblijven van bejaarden, dit wil zeggen waarbij de patiënt 75 jaar of ouder is, ongeacht de pathologie

Nadere informatie

ORGANISATIE VAN DE OPLEIDINGEN

ORGANISATIE VAN DE OPLEIDINGEN ORGANISATIE VAN DE OPLEIDINGEN POLITIEKE & SOCIALE WETENSCHAPPEN COMMUNICATIEWETENSCHAPPEN De opleidingen worden aangeboden door alle universiteiten, behalve door UHasselt. De opleiding politieke & sociale

Nadere informatie

MZG 2011 in beeld Pathologienatlas. Geografische variatie van de pathologie in de Belgische ziekenhuizen

MZG 2011 in beeld Pathologienatlas. Geografische variatie van de pathologie in de Belgische ziekenhuizen MZG 2011 in beeld Pathologienatlas Geografische variatie van de pathologie in de Belgische ziekenhuizen I. Algemeen gedeelte MZG 2011 in beeld Inhoudsopgave Methodologie en Bevolking per arrondissement

Nadere informatie

2003-2004 UNIVERSITAIR ONDERWIJS

2003-2004 UNIVERSITAIR ONDERWIJS Academiejaar 2003-2004 UNIVERSITAIR ONDERWIJS Aantal generatiestudenten per provincie en arrondissement van woonplaats van de student, per studiegebied, nationaliteit en geslacht ingedeeld Belgische studenten

Nadere informatie

Verantwoordelijke uitgever: Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers

Verantwoordelijke uitgever: Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers Geografische spreiding van de kinderbijslag 2011 Verantwoordelijke uitgever: Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers Voor inlichtingen: RKW Departement Ondersteuning Research en Financiën Trierstraat

Nadere informatie

in vergelijking met 2002 en 2003, daling van het aantal laboratoria die ten minste 1 geval diagnosticeerden (tabel 2).

in vergelijking met 2002 en 2003, daling van het aantal laboratoria die ten minste 1 geval diagnosticeerden (tabel 2). Doelstellingen en beschrijving van het surveillancenetwerk 1. Doelstellingen schatting trend van het aantal geregistreerde gevallen van hepatitis A (1994-24), schatting incidentie op nationaal en arrondissementsniveau,

Nadere informatie

Chômeurs complets mis au travail en ateliers protégés - Unités physiques - Hommes - LIEU D'HABITATION

Chômeurs complets mis au travail en ateliers protégés - Unités physiques - Hommes - LIEU D'HABITATION Chômeurs complets mis au travail en ateliers protégés - Unités physiques - Hommes - LIEU D'HABITATION Volledig werklozen tewerkgesteld in een beschutte werkplaats - Fysieke eenheden - Mannen - WOONPLAATS

Nadere informatie

Chômeurs complets de 58 ans et plus (50 ans et plus avec passé professionnel) (*) - Unités physiques - Hommes - LIEU D'HABITATION

Chômeurs complets de 58 ans et plus (50 ans et plus avec passé professionnel) (*) - Unités physiques - Hommes - LIEU D'HABITATION Chômeurs complets de 58 ans et plus (50 ans et plus avec passé professionnel) (*) - Unités physiques - Hommes - LIEU D'HABITATION Volledig werklozen van 58 jaar en ouder (50 jaar en ouder met beroepsverleden)

Nadere informatie

Jaar N Jaar N. Leeftijdsgroep < 1 j. 0 1 j. - 4 j j j j j j j j j. 96 > 65 j.

Jaar N Jaar N. Leeftijdsgroep < 1 j. 0 1 j. - 4 j j j j j j j j j. 96 > 65 j. Referentielaboratorium Brussel Inleiding De resultaten in de onderstaande tabel zijn gebaseerd op patiënten van wie : een staal naar het referentielaboratorium is verstuurd (U.C.L. - Brussel) voor diagnose;

Nadere informatie

Respiratoir Syncytiaal Virus

Respiratoir Syncytiaal Virus Doelstellingen en beschrijving van het surveillancenetwerk 1. Doelstellingen schatting trends van infecties met R.S.V. (1996-1), schatting incidentie op nationaal en arrondissementsniveau, voorstelling

Nadere informatie

Chlamydia trachomatis

Chlamydia trachomatis Peillaboratoria Doelstellingen en beschrijving van het surveillancenetwerk 1. Doelstellingen schatting trend van het aantal gevallen met C. trachomatis (1986-23), schatting incidentie op nationaal en arrondissementsniveau,

Nadere informatie

Chômeurs complets de 58 ans et plus (50 ans et plus avec passé professionnel) (*) - Hommes - LIEU D'HABITATION

Chômeurs complets de 58 ans et plus (50 ans et plus avec passé professionnel) (*) - Hommes - LIEU D'HABITATION Chômeurs complets de 58 ans et plus (50 ans et plus avec passé professionnel) (*) - Hommes - LIEU D'HABITATION Volledig werklozen van 58 jaar en ouder (50 jaar en ouder met beroepsverleden) (*) - Mannen

Nadere informatie

Respiratoir Syncytiaal Virus

Respiratoir Syncytiaal Virus Doelstellingen en beschrijving van het surveillancenetwerk 1. Doelstellingen schatting trends van infecties met R.S.V. (1996-22), schatting incidentie op nationaal en arrondissementsniveau, voorstelling

Nadere informatie

Centrale voor kredieten aan particulieren. Statistieken

Centrale voor kredieten aan particulieren. Statistieken Centrale voor kredieten aan particulieren Statistieken 2016 Nationale Bank van België, Brussel. Alle rechten voorbehouden. De volledige of gedeeltelijke verveelvoudiging van deze brochure voor educatieve

Nadere informatie

Verantwoordelijke uitgever: Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers

Verantwoordelijke uitgever: Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers Geografische spreiding van de kinderbijslag 2010 1 Verantwoordelijke uitgever: Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers Voor inlichtingen: RKW Departement Ondersteuning Research en Financiën Trierstraat

Nadere informatie

Respiratoir Syncytiaal Virus

Respiratoir Syncytiaal Virus Peillaboratoria Doelstellingen en beschrijving van het surveillancenetwerk 1. Doelstellingen schatting trends van R.S.V.-infecties (1996-21), schatting incidentie op nationaal en arrondissementsniveau,

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL 1. KERNCIJFERS GEOGRAFISCHE TELLING OP 31 DECEMBER

INHOUDSTAFEL 1. KERNCIJFERS GEOGRAFISCHE TELLING OP 31 DECEMBER Geografische statistiek telling 2008 INHOUDSTAFEL INLEIDING... 2 1. KERNCIJFERS GEOGRAFISCHE TELLING OP 31 DECEMBER 2007...5 2. EVOLUTIE VAN HET AANTAL RECHTGEVENDE KINDEREN PER ARRONDISSEMENT 2000-2007...18

Nadere informatie

Chômeurs complets dispensés d'inscription (*) - Unités physiques - Hommes - LIEU D'HABITATION

Chômeurs complets dispensés d'inscription (*) - Unités physiques - Hommes - LIEU D'HABITATION Chômeurs complets dispensés d'inscription (*) - Unités physiques - Hommes - LIEU D'HABITATION Volledig werklozen vrijgesteld van inschrijving (*) - Fysieke eenheden - Mannen - WOONPLAATS ethodologische

Nadere informatie

Total des attributaires sur base de prestations de travail - LIEU D'HABITATION

Total des attributaires sur base de prestations de travail - LIEU D'HABITATION ethodologische nota note methodologique - zie m voir II - 73 Total des attributaires sur base de prestations de travail - LIEU D'HABITATION Totaal aantal rechthebbenden op basis van arbeidsprestaties-

Nadere informatie

1. METHODOLOGISCHE NOTA BELANGRIJKSTE ONTWIKKELINGEN IN STATISTIEKEN 3.1 SYNTHESE 3.2 GEREGISTREERDE CONTRACTEN

1. METHODOLOGISCHE NOTA BELANGRIJKSTE ONTWIKKELINGEN IN STATISTIEKEN 3.1 SYNTHESE 3.2 GEREGISTREERDE CONTRACTEN INHOUDSTAFEL. METHODOLOGISCHE NOTA...... 2. BELANGRIJKSTE ONTWIKKELINGEN IN 2003... 4 3. STATISTIEKEN 3. SYNTHESE 3.. Aantal geregistreerde personen en contracten... 8 3..2 Aantal geregistreerde personen

Nadere informatie

MANDATARISSEN PER PE 40 ZETELS MANDATAIRES PAR EP 40 SIEGES Berekening van het aantal zetels Mode de calcul du nombre de sièges (art.

MANDATARISSEN PER PE 40 ZETELS MANDATAIRES PAR EP 40 SIEGES Berekening van het aantal zetels Mode de calcul du nombre de sièges (art. MANDATARISSEN PER PE 40 ZETELS MANDATAIRES PAR EP 40 SIEGES Berekening van het aantal zetels Mode de calcul du nombre de sièges (art. 14 20 HR/ROI) mdc 04/07/2017 - Minimum 3 mandatarissen per provinciale

Nadere informatie

Chlamydia trachomatis

Chlamydia trachomatis Doelstellingen en beschrijving van het surveillancenetwerk 1. Doelstellingen schatting trend van het aantal gevallen met C. trachomatis (1986-29), schatting incidentie op nationaal en arrondissementsniveau,

Nadere informatie

FAMIFED. Federaal agentschap voor de kinderbijslag GEOGRAFISCHE SPREIDING VAN DE KINDERBIJSLAG

FAMIFED. Federaal agentschap voor de kinderbijslag GEOGRAFISCHE SPREIDING VAN DE KINDERBIJSLAG FAMIFED Federaal agentschap voor de kinderbijslag GEOGRAFISCHE SPREIDING VAN DE KINDERBIJSLAG 2013 Geografische spreiding van de kinderbijslag 2013 Verantwoordelijke uitgever: Federaal agentschap voor

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE INLEIDING METHODOLOGIE ALGEMENE SELECTIECRITERIA TOEPASSING VAN DE ALGEMENE SELECTIECRITERIA

INHOUDSOPGAVE INLEIDING METHODOLOGIE ALGEMENE SELECTIECRITERIA TOEPASSING VAN DE ALGEMENE SELECTIECRITERIA MPG in beeld 2012 1 INHOUDSOPGAVE INLEIDING METHODOLOGIE ALGEMENE SELECTIECRITERIA TOEPASSING VAN DE ALGEMENE SELECTIECRITERIA THEMA S IN DE MINIMALE PSYCHIATRISCHE GEGEVENS IN BEELD : I. ALCOHOLAFHANKELIJKHEID

Nadere informatie

in vergelijking met 2002, daling van het aantal laboratoria die ten minste 1 geval diagnosticeerden in Wallonië (2002 : N=19, 2003 : N=14; tabel 2).

in vergelijking met 2002, daling van het aantal laboratoria die ten minste 1 geval diagnosticeerden in Wallonië (2002 : N=19, 2003 : N=14; tabel 2). Doelstellingen en beschrijving van het surveillancenetwerk 1. Doelstellingen schatting trend van infecties met het (1996-23), schatting incidentie op nationaal en arrondissementsniveau, voorstelling van

Nadere informatie

Centrale voor kredieten aan particulieren. Statistieken

Centrale voor kredieten aan particulieren. Statistieken Centrale voor kredieten aan particulieren Statistieken 2015 Nationale Bank van België, Brussel. Alle rechten voorbehouden. De volledige of gedeeltelijke verveelvoudiging van deze brochure voor educatieve

Nadere informatie

Nationale Bank van België, Brussel.

Nationale Bank van België, Brussel. Nationale Bank van België, Brussel. Alle rechten voorbehouden. De volledige of gedeeltelijke verveelvoudiging van deze brochure voor educatieve en niet-commerciële doeleinden is toegestaan mits bronvermelding.

Nadere informatie

REGIONALE PATENTACTIVITEIT VLAANDEREN EN BELGIË

REGIONALE PATENTACTIVITEIT VLAANDEREN EN BELGIË Steunpunt O&O Indicatoren Dekenstraat 2 3000 Leuven REGIONALE PATENTACTIVITEIT VLAANDEREN EN BELGIË Augustus 2007 Mariette Du Plessis* Catherine Lecocq** Tom Magerman* Xiaoyan Song* Bart Van Looy*,** *Steunpunt

Nadere informatie

Bronnen. Symbolen en afkortingen

Bronnen. Symbolen en afkortingen - 1 - Bronnen Tot 1989 waren de gepubliceerde cijfers inzake het bevolkingsaantal gesteund op de gegevens uit het bevolkingsbestand, beheerd door CEVI. Deze gegevens werden ook aangegeven aan het Nationaal

Nadere informatie

Respiratoir Syncytiaal Virus

Respiratoir Syncytiaal Virus Peillaboratoria Doelstellingen en beschrijving van het surveillancenetwerk 1. Doelstellingen schatting trends van R.S.V.-infecties (1996-24), schatting incidentie op nationaal en arrondissementsniveau,

Nadere informatie

GEOGRAFISCHE VARIATIE VAN PSYCHIATRISCHE ZIEKTEBEELDEN IN BELGIE

GEOGRAFISCHE VARIATIE VAN PSYCHIATRISCHE ZIEKTEBEELDEN IN BELGIE MPG in beeld 2010 GEOGRAFISCHE VARIATIE VAN PSYCHIATRISCHE ZIEKTEBEELDEN IN BELGIE 1 Voorwoord De MPG 2010 in beeld sluit aan bij de inspanningen van de Organisatie voor de Gezondheidszorgvoorzieningen

Nadere informatie

Nr Trein Vertrek Bestemming Uur Status 7970 Aalst Burst 5:31 geschrapt 7972 Aalst Burst 6:20 geschrapt 8978 Aalst Burst 19:14 geschrapt 7076 (4)

Nr Trein Vertrek Bestemming Uur Status 7970 Aalst Burst 5:31 geschrapt 7972 Aalst Burst 6:20 geschrapt 8978 Aalst Burst 19:14 geschrapt 7076 (4) Nr Trein Vertrek Bestemming Uur Status 7970 Aalst Burst 5:31 geschrapt 7972 Aalst Burst 6:20 geschrapt 8978 Aalst Burst 19:14 geschrapt 7076 (4) Aalst Gent-Sint-Pieters 12:30 behouden 8677 Aarlen Athus

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU DIRECTORAAT-GENERAAL ORGANISATIE VAN DE

FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU DIRECTORAAT-GENERAAL ORGANISATIE VAN DE MKG 2004 IN BEELD GEOGRAFISCHE VARIATIE VAN DE PATHOLOGIE IN DE BELGISCHE ZIEKENHUIZEN FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU DIRECTORAAT-GENERAAL ORGANISATIE

Nadere informatie

TEXTIEL EN KUNSTSTOFFEN IN WEST VLAANDEREN

TEXTIEL EN KUNSTSTOFFEN IN WEST VLAANDEREN Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij West-Vlaanderen Koning Leopold III-laan 66, 8200 Brugge T 050 40 31 66 F 050 71 94 06 E info@pomwvl.be KBO nummer: 0881.702.779 _ www.pomwvl.be TEXTIEL EN KUNSTSTOFFEN

Nadere informatie

1. BELANGRIJKSTE ONTWIKKELINGEN IN 2005... 1 2. STATISTIEKEN

1. BELANGRIJKSTE ONTWIKKELINGEN IN 2005... 1 2. STATISTIEKEN INHOUDSTAFEL. BELANGRIJKSTE ONTWIKKELINGEN IN 2005... 2. STATISTIEKEN 2. SYNTHESE 2.. Aantal geregistreerde personen en contracten... 6 2..2 Jaarlijkse evolutie van het aantal geregistreerde personen en

Nadere informatie

Toevlucht tot de spoeddienst van een ziekenhuis: exploratie van de gegevens van CM

Toevlucht tot de spoeddienst van een ziekenhuis: exploratie van de gegevens van CM Gezondheidszorgconsumptie Toevlucht tot de spoeddienst van een ziekenhuis: exploratie van de gegevens van CM Hervé Avalosse, Agnès Chapelle, Fabienne van Sloten - departement O&O Samenvatting In België

Nadere informatie

Voorwoord. Tot slot rest mij al diegenen te danken die aan de totstandkoming van deze publicatie hebben bijgedragen.

Voorwoord. Tot slot rest mij al diegenen te danken die aan de totstandkoming van deze publicatie hebben bijgedragen. MPG in beeld 2008 1 Voorwoord De MPG 2008 in beeld sluit aan bij de inspanningen van de Organisatie voor de Gezondheidszorgvoorzieningen om de geregistreerde gegevens maximaal terug te koppelen naar de

Nadere informatie

Sociaal-economische analyse van de Vlaamse milieu-industrie

Sociaal-economische analyse van de Vlaamse milieu-industrie Sociaal-economische analyse van de Vlaamse milieu-industrie Aanvullende regionale analyse RAPPORT Brussel, 9 februari 2000 1 D/2000/4665/4 Gedrukt door Goekint Graphics 2 INHOUD 1. Inleiding 9 2. Beschrijvend

Nadere informatie

Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen

Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Omschrijving van het advocatenkantoor, het bedrijf, de juridische dienst of het notariskantoor: FOD Justitie. Functie Antwerpen : 4. Deze plaatsen vervangen deze

Nadere informatie

Vastgoed is een bron van een kapitaalstroom met een jaarlijks debiet van vermoedelijk omtrent 1/3 BBP Vastgoed is zowel voor particulieren als voor

Vastgoed is een bron van een kapitaalstroom met een jaarlijks debiet van vermoedelijk omtrent 1/3 BBP Vastgoed is zowel voor particulieren als voor Vastgoed is een bron van een kapitaalstroom met een jaarlijks debiet van vermoedelijk omtrent 1/3 BBP Vastgoed is zowel voor particulieren als voor bedrijven vaak de grootste financiële investering ooit

Nadere informatie

Nr Trein Vertrek Bestemming Uur Status 7970 Aalst Burst 5:31 geschrapt 7972 Aalst Burst 6:20 geschrapt 8978 Aalst Burst 19:14 geschrapt 8677 Aarlen

Nr Trein Vertrek Bestemming Uur Status 7970 Aalst Burst 5:31 geschrapt 7972 Aalst Burst 6:20 geschrapt 8978 Aalst Burst 19:14 geschrapt 8677 Aarlen Nr Trein Vertrek Bestemming Uur Status 7970 Aalst Burst 5:31 geschrapt 7972 Aalst Burst 6:20 geschrapt 8978 Aalst Burst 19:14 geschrapt 8677 Aarlen Athus 19:25 geschrapt 5890 Aarlen Libramont 20:07 geschrapt

Nadere informatie

Statistieken. Centrale voor kredieten aan particulieren - 2006

Statistieken. Centrale voor kredieten aan particulieren - 2006 Statistieken Centrale voor kredieten aan particulieren - 2006 Nationale Bank van België, Brussel. Alle rechten voorbehouden. De volledige of gedeeltelijke verveelvoudiging van deze brochure voor educatieve

Nadere informatie

Lijn 21 : Genk - Landen. Stations en haltes ALKEN BOKRIJK GENK HASSELT KIEWIT LANDEN SINT-TRUIDEN

Lijn 21 : Genk - Landen. Stations en haltes ALKEN BOKRIJK GENK HASSELT KIEWIT LANDEN SINT-TRUIDEN 21 Lijn 21 : Genk - Landen Stations en haltes ALKEN BOKRIJK GENK HASSELT KIEWIT LANDEN SINT-TRUIDEN De Panne Veurne Poperinge ROOSENDAAL (NL) Essen Knokke Zeebrugge Noorderkempen Turnhout Blankenberge

Nadere informatie

Train Origine Destination 1576 Dendermonde Geraardsbergen 4: Aarlen Luxemburg 5: (3) Kortrijk Zottegem 8:05

Train Origine Destination 1576 Dendermonde Geraardsbergen 4: Aarlen Luxemburg 5: (3) Kortrijk Zottegem 8:05 Train Origine Destination 1576 Dendermonde Geraardsbergen 4:37 15905 Aarlen Luxemburg 5:39 1658 Kortrijk Zottegem 8:05 1660 Kortrijk Zottegem 10:05 1663 Kortrijk Zottegem 13:05 1669 Kortrijk Zottegem 19:05

Nadere informatie

1. Kan de minister een overzicht geven van alle organisatoren van time-outbegeleiding per arrondissement?

1. Kan de minister een overzicht geven van alle organisatoren van time-outbegeleiding per arrondissement? VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN PASCAL SMET VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL Vraag nr. 184 van 29 november 2011 van KATHLEEN HELSEN Time-outprojecten - Stand van zaken

Nadere informatie

Stations en haltes. Lijn 34 : Luik-Guillemins - Hasselt

Stations en haltes. Lijn 34 : Luik-Guillemins - Hasselt Lijn : Luik-Guillemins - Hasselt Stations en haltes BILZEN DIEPENBEEK GLAAIEN HASSELT HERSTAL LIERS LUIK-GUILLEMINS LUIK-JONFOSSE LUIK-PALEIS MILMORT TONGEREN De Panne Veurne Poperinge ROOSENDAAL Essen

Nadere informatie

Levensstandaard Fiscale statistiek van de inkomens

Levensstandaard Fiscale statistiek van de inkomens Levensstandaard Fiscale statistiek van de inkomens De Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie biedt onpartijdige statistische informatie. De informatie wordt conform de wet verspreid, meer

Nadere informatie

Lijn 163 : Bastenaken-Noord - Libramont. Stations en haltes BASTENAKEN-NORD BASTENAKEN-ZUID LIBRAMONT

Lijn 163 : Bastenaken-Noord - Libramont. Stations en haltes BASTENAKEN-NORD BASTENAKEN-ZUID LIBRAMONT 163 Lijn 163 : Bastenaken-Noord - Libramont Stations en haltes BASTENAKEN-NORD BASTENAKEN-ZUID LIBRAMONT De Panne Veurne Poperinge ROOSENDAAL (NL) Essen Knokke Zeebrugge Noorderkempen Turnhout Blankenberge

Nadere informatie

FOCUS op. loopbaanonderbreking in het kader van palliatief verlof

FOCUS op. loopbaanonderbreking in het kader van palliatief verlof FOCUS op loopbaanonderbreking in het kader van palliatief verlof Dankzij een loopbaanonderbreking in het kader van palliatief verlof kunt u meer tijd doorbrengen aan de zijde van een persoon die ongeneeslijk

Nadere informatie

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken [ Gegevens 2004 ]

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken [ Gegevens 2004 ] Wegwijs in justitie In de hoofdrol bij justitie De instellingen Meer informatie Justitie in de praktijk De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken [ Gegevens 2004 ] Notariaat Met dank aan

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in de grensregio van Nederland en Vlaanderen

De arbeidsmarkt in de grensregio van Nederland en Vlaanderen De arbeidsmarkt in de grensregio van en Vlaanderen De arbeidsmarkt in de grensregio van en Vlaanderen Verklaring van tekens Niets (blanco) Een cijfer kan op logische gronden niet voorkomen. Het cijfer

Nadere informatie

Vraag nr. 8 van 27 september 2011 van FILIP DEWINTER. Sociale huisvesting - Nationaliteiten

Vraag nr. 8 van 27 september 2011 van FILIP DEWINTER. Sociale huisvesting - Nationaliteiten VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN FREYA VAN DEN BOSSCHE VLAAMS MINISTER VAN ENERGIE, WONEN, STEDEN EN SOCIALE ECONOMIE Vraag nr. 8 van 27 september 2011 van FILIP DEWINTER Sociale huisvesting - Nationaliteiten

Nadere informatie

Stations en haltes. Lijn 52 : Antwerpen-Centraal - Puurs

Stations en haltes. Lijn 52 : Antwerpen-Centraal - Puurs 52 Lijn 52 : Antwerpen-Centraal - Puurs Stations en haltes ANTWERPEN-BERCHEM ANTWERPEN-CENTRAAL ANTWERPEN-ZUID BOOM HEMIKSEM HOBOKEN-POLDER NIEL PUURS RUISBROEK-SAUVEGARDE SCHELLE De Panne Veurne Poperinge

Nadere informatie

Lijn 58 : Gent-Sint-Pieters - Eeklo. Stations en haltes EEKLO EVERGEM GENTBRUGGE GENT-DAMPOORT GENT-SINT-PIETERS SLEIDINGE WAARSCHOOT WONDELGEM

Lijn 58 : Gent-Sint-Pieters - Eeklo. Stations en haltes EEKLO EVERGEM GENTBRUGGE GENT-DAMPOORT GENT-SINT-PIETERS SLEIDINGE WAARSCHOOT WONDELGEM 58 Lijn 58 : Gent-Sint-Pieters - Eeklo Stations en haltes EEKLO EVERGEM GENTBRUGGE GENT-DAMPOORT GENT-SINT-PIETERS SLEIDINGE WAARSCHOOT WONDELGEM De Panne Veurne Poperinge ROOSENDAAL (NL) Essen Knokke

Nadere informatie

Huisvestingsmaatschappij (VHM) beschikt niet over de cijfergegevens verdeeld volgens de erkende woonnoodgebieden.

Huisvestingsmaatschappij (VHM) beschikt niet over de cijfergegevens verdeeld volgens de erkende woonnoodgebieden. Vraag nr. 22 van 22 oktober 1999 van de heer CARL DECALUWE Sociale huursector Huurachterstallen 1. Kan de minister mij, in opvolging van mijn schriftelijke vraag nr. 157 van 30 mei 1997 ( B u l - letin

Nadere informatie

REGIONALE REKENINGEN

REGIONALE REKENINGEN REGIONALE REKENINGEN Aggregaten per bedrijfstak 1995-1999 Instituut voor de Nationale Rekeningen Dienst Financiële en economische statistieken Nationale Bank van België, Brussel Inhoud van de publicatie

Nadere informatie

Lijn 40 : Luik-Guillemins - Maastricht (NL) Stations en haltes BRESSOUX EIJSDEN LUIK-GUILLEMINS MAASTRICHT MAASTRICHT RANDWYCK WEZET

Lijn 40 : Luik-Guillemins - Maastricht (NL) Stations en haltes BRESSOUX EIJSDEN LUIK-GUILLEMINS MAASTRICHT MAASTRICHT RANDWYCK WEZET 40 Lijn 40 : Luik-Guillemins - Maastricht (NL) Stations en haltes BRESSOUX EIJSDEN LUIK-GUILLEMINS MAASTRICHT MAASTRICHT RANDWYCK WEZET De Panne Veurne Poperinge ROOSENDAAL (NL) Essen Knokke Zeebrugge

Nadere informatie

Lijn 69 : Kortrijk - Poperinge. Stations en haltes BISSEGEM IEPER KOMEN KORTRIJK MENEN POPERINGE WEVELGEM

Lijn 69 : Kortrijk - Poperinge. Stations en haltes BISSEGEM IEPER KOMEN KORTRIJK MENEN POPERINGE WEVELGEM 69 Lijn 69 : Kortrijk - Poperinge Stations en haltes BISSEGEM IEPER KOMEN KORTRIJK MENEN POPERINGE WEVELGEM De Panne Veurne Poperinge ROOSENDAAL (NL) Essen Knokke Zeebrugge Noorderkempen Turnhout Blankenberge

Nadere informatie

nr. 357 van LYDIA PEETERS datum: 15 februari 2017 aan PHILIPPE MUYTERS Jeugdwerkloosheid - Stand van zaken trajecten

nr. 357 van LYDIA PEETERS datum: 15 februari 2017 aan PHILIPPE MUYTERS Jeugdwerkloosheid - Stand van zaken trajecten SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 357 van LYDIA PEETERS datum: 15 februari 2017 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Jeugdwerkloosheid - Stand van zaken trajecten Op pagina

Nadere informatie

Lijn 35 : Leuven - Hasselt. Stations en haltes AARSCHOT ANTWERPEN-CENTRAAL DIEST HASSELT LANGDORP LEUVEN SCHULEN TESTELT WEZEMAAL ZICHEM

Lijn 35 : Leuven - Hasselt. Stations en haltes AARSCHOT ANTWERPEN-CENTRAAL DIEST HASSELT LANGDORP LEUVEN SCHULEN TESTELT WEZEMAAL ZICHEM Lijn : Leuven - Hasselt Stations en haltes AARSCHOT ANTWERPEN-CENTRAAL DIEST HASSELT LANGDORP LEUVEN SCHULEN TESTELT WEZEMAAL ZICHEM De Panne Veurne Poperinge ROOSENDAAL (NL) Essen Knokke Zeebrugge Noorderkempen

Nadere informatie

Op de specifieke deelvragen luidt het antwoord als volgt:

Op de specifieke deelvragen luidt het antwoord als volgt: FREYA VAN DEN BOSSCHE VLAAMS MINISTER VAN ENERGIE, WONEN, STEDEN EN SOCIALE ECONOMIE ANTWOORD ANTWOORD op vraag nr. 612 van 4 juli 2012 van FILIP DEWINTER De wachtlijsten in de sociale huisvestingssector

Nadere informatie

Demografie van ondernemingen

Demografie van ondernemingen Demografie van ondernemingen Fabienne Verduyn Inleiding In dit artikel worden de demografische ontwikkelingen van de Belgische ondernemingen geanalyseerd voor de periode 2001 tot en met. Net zoals in de

Nadere informatie

Lijn 86 : Gent-Sint-Pieters - Ronse. Stations en haltes DE PINTE EINE EKE-NAZARETH GAVERE-ASPER GENT-SINT-PIETERS OUDENAARDE RONSE ZINGEM

Lijn 86 : Gent-Sint-Pieters - Ronse. Stations en haltes DE PINTE EINE EKE-NAZARETH GAVERE-ASPER GENT-SINT-PIETERS OUDENAARDE RONSE ZINGEM 86 Lijn 86 : Gent-Sint-Pieters - Ronse Stations en haltes DE PINTE EINE EKE-NAZARETH GAVERE-ASPER GENT-SINT-PIETERS OUDENAARDE RONSE ZINGEM De Panne Veurne Poperinge ROOSENDAAL (NL) Essen Knokke Zeebrugge

Nadere informatie

NATIONALE BANK VAN BELGIE

NATIONALE BANK VAN BELGIE NATIONALE BANK VAN BELGIE DECEMBER 2002 CENTRALE VOOR KREDIETEN AAN PARTICULIEREN INHOUDSTAFEL. BELANGRIJKSTE ONTWIKKELINGEN IN 2002... 2. STATISTIEKEN 2. SYNTHESE 2.. Aantal geregistreerde personen en...

Nadere informatie

FOCUS op. loopbaanonderbreking in het kader van het verlof voor medische bijstand

FOCUS op. loopbaanonderbreking in het kader van het verlof voor medische bijstand FOCUS op loopbaanonderbreking in het kader van het verlof voor medische bijstand Dankzij een loopbaanonderbreking in het tijd doorbrengen aan de zijde van een ernstig ziek gezins- of familielid. systeem.

Nadere informatie

BEVRAGING IKG. UnieKO VZW Kasteeldreef 66/ Beveren

BEVRAGING IKG. UnieKO VZW Kasteeldreef 66/ Beveren BEVRAGING IKG UnieKO VZW Kasteeldreef 66/1 9120 Beveren 7 juni 2012 UnieKO VZW, Kasteeldreef 66/1, 9120 Beveren - 2012 Deze studie is eigendom van VZW UnieKO en is beschermd door de copyrightwetgeving

Nadere informatie

Lijn 154 : Dinant - Namen. Stations en haltes DINANT GODINNE JAMBES LUSTIN NAMEN YVOIR

Lijn 154 : Dinant - Namen. Stations en haltes DINANT GODINNE JAMBES LUSTIN NAMEN YVOIR 154 Lijn 154 : Dinant - Namen Stations en haltes DINANT GODINNE JAMBES LUSTIN NAMEN YVOIR De Panne Veurne Poperinge ROOSENDAAL (NL) Essen Knokke Zeebrugge Noorderkempen Turnhout Blankenberge Oostende Antwerpen-Luchtbal

Nadere informatie

Stations en haltes. Lijn 116 : La Louvière-Centrum - Manage Lijn 117 : 's Gravenbrakel - Luttre

Stations en haltes. Lijn 116 : La Louvière-Centrum - Manage Lijn 117 : 's Gravenbrakel - Luttre 117 Lijn 116 : La Louvière-Centrum - Manage Lijn 117 : 's Gravenbrakel - Luttre Stations en haltes CHARLEROI-ZUID COURCELLES-MOTTE GODARVILLE GOUY-LEZ-PIETON LA LOUVIERE- CENTRUM LA LOUVIERE-ZUID LUTTRE

Nadere informatie

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken Gegevens 2010 Anvers I 902 1 248 199 49 8 1159 Anvers II 666 16 158 137 21 14 854 Anvers III 815 3 315 279 36 7 1140 Anvers IV 1723 5 290 290 0

Nadere informatie

Lijn 54 : Mechelen - Sint-Niklaas

Lijn 54 : Mechelen - Sint-Niklaas 54 Lijn 54 : Mechelen - Sint-Niklaas Werken tussen Puurs en Mechelen: verkeer onderbroken vanaf 31/07 tot en met 31/08. Tussen Puurs en Sint-Niklaas rijden er vervangbussen met haltes in Bornem en Temse.

Nadere informatie

Exploitatie van bioscoopzalen ( 35 mm of meer )

Exploitatie van bioscoopzalen ( 35 mm of meer ) T2.1 Structurele en kwalitatieve inlichtingen T2.1.1 Bioscopen volgens het aantal zalen T2.1.2 Zalen en zitplaatsen T2.1.3 Aantal beschikbare zitplaatsen volgens het aantal zalen T2.1.4 Zalen die het hele

Nadere informatie

Aanvraag om onderbrekingstoelagen voor militairen

Aanvraag om onderbrekingstoelagen voor militairen Aanvraag om onderbrekingstoelagen voor militairen U wilt als militair in het kader van een tijdelijke ambtsontheffing wegens loopbaanonderbreking (TALO) een financiële tussenkomst van de RVA ontvangen.

Nadere informatie

Lijn 4 : Antwerpen-Centraal - Noorderkempen. Stations en haltes AMSTERDAM CS ANTWERPEN-CENTRAAL ANTWERPEN-LUCHTBAL NOORDERKEMPEN SCHIPHOL

Lijn 4 : Antwerpen-Centraal - Noorderkempen. Stations en haltes AMSTERDAM CS ANTWERPEN-CENTRAAL ANTWERPEN-LUCHTBAL NOORDERKEMPEN SCHIPHOL Lijn : Antwerpen-Centraal - Noorderkempen Stations en haltes AMERDAM CS ANTWERPEN-CENTRAAL ANTWERPEN-LUCHTBAL NOORDERKEMPEN SCHIPHOL De Panne Veurne Poperinge ROOSENDAAL (NL) Essen Knokke Zeebrugge Noorderkempen

Nadere informatie

Raadgevend Comite FAVV. Voorstelling jaarverslag Hormonencel

Raadgevend Comite FAVV. Voorstelling jaarverslag Hormonencel Raadgevend Comite FAVV 2011 Voorstelling jaarverslag 2010 Multidisciplinaire Hormonencel Overzicht 2008 Kaarten Teruggevonden substanties Dossiers NIET: voedingssupplementen humane doping en geneesmiddelen

Nadere informatie

NATIONALE BANK VAN BELGIE

NATIONALE BANK VAN BELGIE NATIONALE BANK VAN BELGIE Bijgewerkte gegevens op 30/06/200 DECEMBER 2000 CENTRALE VOOR KREDIETEN AAN PARTICULIEREN INHOUDSTAFEL. BELANGRIJKSTE ONTWIKKELINGEN IN 2000... 2. STATISTIEKEN 2. SYNTHESE 2..

Nadere informatie

ctiva Het ACTIVA-plan (de werkkaart) Wat is het ACTIVA-plan?

ctiva Het ACTIVA-plan (de werkkaart) Wat is het ACTIVA-plan? activa Het ACTIVA-plan (de werkkaart) ctiva februari 2008 Wat is het ACTIVA-plan? De overheid doet er alles aan om mensen (terug) aan het werk te krijgen. Een belangrijk wapen in die strijd is het ACTIVA-plan.

Nadere informatie

Ontwikkeling van de werkloosheidsuitkering en 4 de kwartaal de kwartaal 2000

Ontwikkeling van de werkloosheidsuitkering en 4 de kwartaal de kwartaal 2000 Ontwikkeling van de werkloosheidsuitkering en 4 de kwartaal 2001-4 de kwartaal 2000 Het aantal vergoede volledig werklozen kwam in het 4 de kwartaal 2001 gemiddeld uit op 619 617. Dat zijn er 22 349 meer

Nadere informatie

nr. 31 van LYDIA PEETERS datum: 16 oktober 2015 aan GEERT BOURGEOIS Archeologische zones in stadskernen - Openbaar onderzoek

nr. 31 van LYDIA PEETERS datum: 16 oktober 2015 aan GEERT BOURGEOIS Archeologische zones in stadskernen - Openbaar onderzoek SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 31 van LYDIA PEETERS datum: 16 oktober 2015 aan GEERT BOURGEOIS MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BUITENLANDS BELEID EN ONROEREND ERFGOED Archeologische

Nadere informatie

Patiënten (niet-inwoners) in België

Patiënten (niet-inwoners) in België FOD Volksgezondheid SPF Santé Publique Observatorium voor Patiëntenmobiliteit Patiënten (niet-inwoners) in België DIRECTORAAT-GENERAAL GEZONDHEIDSZORG DGGS Dienst Datamanagement, Databankbeheer Eveline

Nadere informatie

Stations en haltes. Lijn 122 : Gent-Sint-Pieters - Geraardsbergen

Stations en haltes. Lijn 122 : Gent-Sint-Pieters - Geraardsbergen 122 Lijn 122 : Gent-Sint-Pieters - Geraardsbergen Stations en haltes BALEGEM-DORP BALEGEM-ZUID GENT-SINT-PIETERS GERAARDSBERGEN GONTRODE LANDSKOUTER LIERDE MELLE MERELBEKE MOORTSELE SCHELDEWINDEKE ZOTTEGEM

Nadere informatie

Instituut voor de nationale rekeningen. Regionale rekeningen

Instituut voor de nationale rekeningen. Regionale rekeningen Instituut voor de nationale rekeningen Regionale rekeningen 2004-2007 Inhoud van de publicatie Deze publicatie bevat gegevens betreffende de aggregaten per bedrijfstak en de inkomensrekeningen van de huishoudens

Nadere informatie

Stations en haltes. Lijn 75 : Gent-Sint-Pieters - Moeskroen Lijn 75 (F) : Moeskroen - Lille-Flandres

Stations en haltes. Lijn 75 : Gent-Sint-Pieters - Moeskroen Lijn 75 (F) : Moeskroen - Lille-Flandres Lijn : Gent--Pieters - Moeskroen Lijn (F) : Moeskroen - Lille-Flandres Stations en haltes CROIX L ALLUMETTE CROIX WASQUEHAL DE PINTE DEINZE GENT-SINT-PIETERS HARELBEKE KORTRIJK LILLE FLANDRES MOESKROEN

Nadere informatie

Lijn 69 : Kortrijk - Poperinge

Lijn 69 : Kortrijk - Poperinge 69 Lijn 69 : Kortrijk - Poperinge Stations en haltes: Bissegem Ieper Komen Kortrijk Menen Poperinge Wervik Wevelgem Dienstregelingen geldig vanaf 13.12.2015 Uitgave 01.02.2016 De Panne Veurne Poperinge

Nadere informatie

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken Gegevens 2012 Anvers I 902 1 248 199 49 8 1159 Anvers II 666 16 158 137 21 14 854 Anvers III 815 3 315 279 36 7 1140 Anvers IV 1723 5 290 290 0

Nadere informatie

Stations en haltes. Lijn 112 : La Louvière-Centrum - Charleroi-Zuid Lijn 118 : La Louvière-Centrum - Bergen

Stations en haltes. Lijn 112 : La Louvière-Centrum - Charleroi-Zuid Lijn 118 : La Louvière-Centrum - Bergen Lijn 112 : La Louvière-Centrum - Charleroi-Zuid Lijn : La Louvière-Centrum - Bergen Stations en haltes BERGEN BRACQUEGNIES CARNIERES CHARLEROI-ZUID FORCHIES HAVRE LA LOUVIERE- CENTRUM LA LOUVIERE-ZUID

Nadere informatie

De evolutie en tendensen op regionaal en provinciaal niveau worden verderop in deze barometer besproken.

De evolutie en tendensen op regionaal en provinciaal niveau worden verderop in deze barometer besproken. NOTARISBAROMETER VASTGOED WWW.NOTARIS.BE T1 2017 Barometer 32 VASTGOEDACTIVITEIT IN BELGIË De index van de vastgoedactiviteit klimt in het 1 ste trimester van 2017 naar een nieuw record: 128,36 punten.

Nadere informatie

Hoofdstuk 6 : Volwassenenonderwijs

Hoofdstuk 6 : Volwassenenonderwijs Deel 1 SCHOOLBEVOLKING Hoofdstuk 6 : Volwassenenonderwijs 6.3. Basiseducatie Schooljaar 2007-2008 BASISEDUCATIE Aantal cursisten - aantal cursussen per centrum en provincie - kalenderjaar 2007-2008 Aantal

Nadere informatie

Lijn 40 : Luik-Guillemins - Maastricht (NL)

Lijn 40 : Luik-Guillemins - Maastricht (NL) 40 Lijn 40 : Luik-Guillemins - Maastricht (NL) Stations en haltes: Bressoux Eijsden (NL) Luik-Guillemins Maastricht (NL) Maastricht Randwijck (NL) Wezet Dienstregelingen geldig vanaf 14.06.2015 Uitgave

Nadere informatie

Lijn 58 : Gent-Sint-Pieters - Eeklo

Lijn 58 : Gent-Sint-Pieters - Eeklo 58 Lijn 58 : Gent-Sint-Pieters - Eeklo Stations en haltes: Eeklo Evergem Gent-Dampoort Gent-Sint-Pieters Gentbrugge Sleidinge Waarschoot Wondelgem Dienstregelingen geldig vanaf 14.06.2015 Uitgave 01.06.2015

Nadere informatie

Enquête naar het gebruik van buitenschoolse opvang voor kinderen van 3 jaar tot 12 jaar Voorjaar 2004

Enquête naar het gebruik van buitenschoolse opvang voor kinderen van 3 jaar tot 12 jaar Voorjaar 2004 Enquête naar het gebruik van buitenschoolse opvang voor kinderen van 3 jaar tot 12 jaar Voorjaar Katleen Govaert Bea Buysse Kind en Gezin Hallepoortlaan 27, 1060 Brussel Telefoon: 02/533 14 11 - Wettelijk

Nadere informatie

1. Op welke manier wordt deze samenwerking tussen steden/gemeenten, de VDAB en de bouwsector concreet ingevuld?

1. Op welke manier wordt deze samenwerking tussen steden/gemeenten, de VDAB en de bouwsector concreet ingevuld? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 420 van JAN HOFKENS datum: 6 maart 2015 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT VDAB - Samenwerkingsverband BouwKan met bouwsector De bestaande

Nadere informatie

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken Wegwijs in justitie In de hoofdrol bij justitie De instellingen Meer informatie Justitie in de praktijk De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken [ Gegevens 2003 ] Notariaat Met dank aan

Nadere informatie