bekendmaking van beleid en het geven van informatie septembercirculaire 2011 ( ); meicirculaire 2011 ( )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "bekendmaking van beleid en het geven van informatie septembercirculaire 2011 (2011-2000409303); meicirculaire 2011 (2011-2000038740)"

Transcriptie

1 de gemeentebesturen, ter attentie van de raden en de colleges van B&W Bestuur, Democratie en Financiën Financieel en Informatiestelsel Schedeldoekshaven EZ Den Haag Postbus EA Den Haag Contactpersoon Algemeen: Y. Drese T (070) eventuele vragen per Onderwerp junicirculaire gemeentefonds 2012 Doelstelling bekendmaking van beleid en het geven van informatie Datum 13 juni 2012 Kenmerk Relaties met andere circulaires decembercirculaire 2011 ( ); septembercirculaire 2011 ( ); meicirculaire 2011 ( ) Geldig tot 1 juli 2013

2 JUNICIRCULAIRE GEMEENTEFONDS 2012

3 Voorwoord Voor u ligt de junicirculaire gemeentefonds In deze circulaire wordt u over de gemeentefondsuitkeringen over de jaren 2011 en verder geïnformeerd. Een junicirculaire, en niet een meicirculaire zoals u van ons gewend bent. Dat heeft alles te maken met recent afgeronde besluitvorming over het Begrotingsakkoord 2013 en het Overhedenoverleg dat daarover op 4 juni 2012 heeft plaatsgevonden. De uitkomsten hiervan zijn in de voorliggende circulaire verwerkt. Het akkoord en het overleg stonden vanzelfsprekend in het teken van de moeilijke budgettaire situatie van de overheid. In het Begrotingsakkoord zijn keuzen gemaakt om de financiële positie van Nederland te verbeteren door middel van een pakket aan maatregelen van afgerond 12 miljard euro in Iedereen wordt dan ook geraakt door het Begrotingsakkoord. De financiële uitdagingen waar ons land voor staat vragen ook bijdragen van provincies en gemeenten. Wij realiseren ons dat hierdoor dit jaar en komende jaren geen gemakkelijke jaren zullen zijn voor medeoverheden en dat soms lastige maar noodzakelijke keuzen gemaakt moeten worden. Wij hebben echter de overtuiging dat met een gezamenlijke inspanning van Rijk, provincies en gemeenten gezonde overheidsfinanciën worden gerealiseerd. Tegen deze achtergrond zijn in deze circulaire de budgettaire gevolgen van de voorjaarsbesluitvorming voor het gemeentefonds verwerkt, alsmede de mutaties als gevolg van eerdere besluitvorming. In het navolgende zijn de meest in het oog springende punten uitgelicht. De doorwerking van de voorjaarsbesluitvorming en de maatregelen uit het Begrotingsakkoord leiden via de trap-op-trap-af-systematiek tot afnemende accressen voor 2012 en verder. Bij de herberekening van de accressen in september 2012 vindt mogelijk een correctie plaats in verband met de btw-verhoging van 2% punt in oktober 2012, indien deze noodzakelijk is om dubbele compensatie te voorkomen. De btw-verhoging heeft mogelijk een opwaarts effect op de accressen, terwijl tegelijkertijd gemeenten en provincies reeds worden gecompenseerd voor de btw-verhoging via het BTWcompensatiefonds. Doet het opwaartse effect zich inderdaad voor dan zal het worden gecorrigeerd. Het kabinet heeft in het gemeentefonds middelen ter beschikking gesteld voor de kosten die samenhangen met de decentralisatie van de functie begeleiding uit de AWBZ. In het Begrotingsakkoord is afgesproken dat de geplande overheveling per 2013 niet doorgaat. De komende kabinetsformatie zal helderheid geven over de voornemens ten aanzien van decentralisatie van taken. In afwachting daarvan zullen deze transitiemiddelen binnen het gemeentefonds beschikbaar blijven voor de met decentralisatie samenhangende kosten voor gemeenten. Na de formatie zal duidelijkheid ontstaan of de decentralisatie doorgang JUNICIRCULAIRE GEMEENTEFONDS 2012

4 JUNICIRCULAIRE GEMEENTEFONDS 2012

5 vindt. Wanneer een nieuw kabinet afziet van de decentralisatie van begeleiding zullen de middelen voor 2013 worden teruggeboekt. De integratie-uitkering Wet maatschappelijke ondersteuning wordt met ingang van 2013 verlaagd met 34 miljoen. Dit is het gevolg van de verhoging van de vermogensinkomensbijtelling bij de vaststelling van de eigen bijdragen, waardoor gemeenten een hogere eigen bijdrage van cliënten kunnen vragen. Op deze wijze blijft voor gemeenten een even groot budget beschikbaar voor de uitvoering van de Wmo. Gemeenten zijn zelf verantwoordelijk voor het innen van de eigen bijdragen. In het Begrotingsakkoord is afgesproken dat gemeenten, provincies, waterschappen en gemeenschappelijke regelingen per 2013 gaan schatkistbankieren zonder leenfaciliteit. Met de medeoverheden en andere betrokkenen wordt overlegd over de nadere invulling van het schatkistbankieren. In de Staatscourant is gepubliceerd dat contracten en beleggingen die zijn aangegaan op of na uur op 4 juni 2012 zullen vallen onder de nog op te stellen nieuwe regels, waarvoor op zo kort mogelijke termijn een wettelijke grondslag zal worden gecreëerd. De circulaire informeert u daarnaast over de stand van zaken met betrekking tot het wetsvoorstel Houdbare overheidsfinanciën. De circulaire informeert u ten slotte over de herijking gemeentefonds. Vooralsnog gaan wij uit van invoering met ingang van Mede namens de staatssecretaris van Financiën, De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Mevrouw mr.drs. J.W.E. Spies JUNICIRCULAIRE GEMEENTEFONDS 2012

6 JUNICIRCULAIRE GEMEENTEFONDS 2012

7 Inhoudsopgave 1. Accres Uitkeringsjaar Opbouw uitkeringen Compensatie gratis verstrekken Nederlandse Identiteitskaart (NIK) Ontwikkeling uitkeringsbasis Algemene uitkering, uitkeringsfactor en bedragen per eenheid Actualisatie maatstaven verdeelmodel Wmo Voorschotbetalingen Uitkeringsjaar Opbouw uitkeringen Waarderingskamer Aanpak fraude Bommenregeling Ontwikkeling uitkeringsbasis Algemene uitkering, uitkeringsfactor en bedragen per eenheid Actualisatie maatstaven verdeelmodel Wmo Verzameltabel Voorschotbetalingen Uitkeringsjaar Opbouw uitkeringen Suppletie-uitkering afschaffing OZB woningen gebruikers A+O fonds Aanpassing norm kwijtschelding en bijzondere bijstand Uitvoeringskosten inburgering Aanpassing financieringsarrangement mgba/orra Decentralisatie begeleiding en transitiekosten Ontwikkeling uitkeringsbasis Algemene uitkering, uitkeringsfactor en bedragen per eenheid Maatstaf OZB: WOZ-waardering en aanpassing rekentarieven Invoering Basisregistraties Adressen en Gebouwen Integratie-uitkering Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Verzameltabel Voorschotbetalingen Meerjarenperspectief Opbouw uitkeringen Meerjarige ontwikkeling uitkeringsfactor Verzameltabel Integratie- en decentralisatie-uitkeringen Opbouw integratie- en decentralisatie-uitkeringen JUNICIRCULAIRE GEMEENTEFONDS 2012

8 6.2. LHBT-emancipatiebeleid Eigen Kracht Uitvoering multimodale benuttingsmaatregelen Nationaal Programma Kwaliteitssprong Zuid Voortijdig schoolverlaten RMC-regio s G RegioSpecifiek Pakket (RSP) Zuiderzeelijn Antillianengemeenten Jeugd Quick Wins Binnenvaart Veiligheidshuizen Invoeringskosten decentralisatie jeugdzorg Green Deal Rijksbijdrage IODS-kwaliteitsprojecten Brede impuls combinatiefuncties Vrouwenopvang Landelijk Platform Woonoverlast Zichtbare Schakel: Wijkverpleegkundigen voor een gezonde wijk Nationale gebiedsontwikkeling (Nota Ruimte en BIRK) Bodemsanering Maatschappelijke opvang Centra voor Jeugd en Gezin Financieel beleid Redelijk peil Aanpassing handleiding artikel Begrotingsanalyse Begrotingsscans Herindelingsscans Overige mededelingen Loon- en prijsontwikkeling Macronorm OZB Verdeelonderzoeken gemeentefondsclusters Schatkistbankieren Vaststelling decentralisatie- en integratie-uitkeringen Wetsvoorstel vrijstelling precariobelasting op netwerken nutsbedrijven Wet Houdbare overheidsfinanciën Bijlagen...43 Bijlage 1 Verdeeltabellen 2011, 2012 en Bijlage 2 Overzicht van verdeelmaatstaven 2013, gegroepeerd naar cluster Bijlage 3 Volumina maatstaven Bijlage 4 Decentralisatie-uitkering Zichtbare Schakel Bijlage 5 Decentralisatie-uitkering Brede impuls combinatiefuncties Bijlage 6 Decentralisatie-uitkering Bodemsanering JUNICIRCULAIRE GEMEENTEFONDS 2012

9 Bijlage 7 Decentralisatie-uitkering LHBT-emancipatiebeleid Bijlage 8 Suppletie-uitkering Bommenregeling Bijlage 9 Integratie-uitkering Wmo 2011, 2012 en Bijlage 10 Decentralisatie-uitkering Centra voor Jeugd en Gezin Bijlage 11 Decentralisatie-uitkering Vrouwenopvang (extra middelen) Bijlage 12 Decentralisatie-uitkering Maatschappelijke opvang, verslavingsbeleid en openbare geestelijke gezondheidszorg...92 Bijlage 13 Decentralisatie-uitkering Veiligheidshuizen...95 JUNICIRCULAIRE GEMEENTEFONDS 2012

10 JUNICIRCULAIRE GEMEENTEFONDS 2012

11 1. Accres Het huidige kabinet heeft bij zijn aantreden de normeringssystematiek met ingang van 2012 weer in werking gesteld. Dit betekent dat de omvang van het gemeentefonds en het provinciefonds met ingang van 2012 weer evenredig meebeweegt met de ontwikkeling van de netto gecorrigeerde rijksuitgaven (NGRU). De mutatie van het gemeentefonds en het provinciefonds als gevolg van een stijging of daling van de NGRU staat bekend als het accres. Ten opzichte van de stand septembercirculaire 2011 is het accres voor 2012 met 254 miljoen neerwaarts bijgesteld. Deze daling wordt vooral veroorzaakt door de additionele nullijn in de collectieve sector (excl. zorg) die is afgesproken in het Begrotingsakkoord 2013 en, in mindere mate, door de doorwerking van de reguliere voorjaarsbesluitvorming De afname van het accres in 2013 bedraagt 213 miljoen ten opzichte van de stand septembercirculaire Dezelfde oorzaken, alsmede de departementale taakstellingen uit het Begrotingsakkoord 2013 leiden tot de afname. De actuele raming van de accressen staat in tabel 1.1. Opgemerkt zij dat de accressen onderhevig zullen zijn aan effecten van budgettaire besluitvorming door een na de verkiezingen te vormen kabinet. Tabel 1.1 Accressen gemeentefonds (in mln) Uitkeringsjaar Accres Accres in procenten -2,01-0,41 3,50 0,98 3,08 2,01 Verschil t.o.v. septembercirculaire Cumulatief verschil Figuur 1.1 Accressen gemeentefonds ; cumulatief verschil (in mln) cumulatie x mln Nullijn Rijk Er is sinds 2010 sprake van een nullijn bij de rijksoverheid. Dit kan de vraag oproepen waarom een additionele nullijn voor de jaren 2012 en 2013 zoals afgesproken in het Begrotingsakkoord 2013 toch tot een neerwaartse aanpassing van het accres leidt. In de Miljoenennota 2012 is budgettair rekening gehouden met een mogelijke loonstijging door middelen te reserveren op de aanvullende post. Deze aanvullende post is onderdeel van de JUNICIRCULAIRE GEMEENTEFONDS

12 NGRU; de reservering had dus een positief effect op het accres Nu besloten is tot voortzetting van de nullijn komen de gereserveerde middelen niet tot uitbetaling, hetgeen leidt tot een daling van de NGRU en dus ook van het accres. Accreskorting btw Onderdeel van het Begrotingsakkoord 2013 is een verhoging van het hoge btw-tarief van 19 naar 21%. Gemeenten en provincies kunnen gebruik blijven maken van het BTWcompensatiefonds (BCF). Zij worden voor wat hun declarabele btw-uitgaven betreft derhalve niet met de btw-verhoging geconfronteerd. Het kabinet beziet nog of de departementen voor de btw-verhoging worden gecompenseerd. Als daartoe wordt besloten dan werkt dit via de normeringssystematiek positief door in het accres. In dat geval zal het accres hiervoor worden gecorrigeerd zodat geen sprake is van dubbele compensatie. In de septembercirculaire 2012 wordt hierop teruggekomen. Reële accressen Tabel 1.1 bevat de nominale procentuele ontwikkeling van het gemeentefonds. Defleren van de nominale percentages met de prijsontwikkeling van het Bruto Binnenlands Product geeft een indicatie van de reële ontwikkeling van de accressen. De reële accressen geven de ontwikkeling gecorrigeerd voor de relatieve prijsontwikkeling van het mandje rijksuitgaven weer. Tabel 1.2 bevat een indicatie van de reële accressen. Tabel 1.2 Nominale en reële accressen (in procenten) Uitkeringsjaar Accres -2,01-0,41 3,50 0,98 3,08 2,01 Prijsontwikkeling bbp *) 1¾ 1½ 1¾ 1¾ 1¾ 1¾ Reëel accres -3,76-1,91 1,75-0,77 1,33 0,26 *) Bron: CPB ( ) en Ministerie van Financiën ( ) De reële accressen zijn niet meer dan richtinggevend. Gemeenten en provincies met statistieken over hun eigen volume- en prijsontwikkeling van de uitgaven kunnen desgewenst de nominale accressen defleren met hun eigen specifieke gegevens. 2 JUNICIRCULAIRE GEMEENTEFONDS 2012

13 2. Uitkeringsjaar Opbouw uitkeringen Tabel 2.1 vermeldt de opbouw van de uitkeringen 2011 na actualisatie ten opzichte van de decembercirculaire De tabel gaat uit van het bedrag aan uitkering van ,900 miljoen dat voor 2010 is geraamd. De mutaties zijn gegroepeerd per cluster. De paragraafaanduiding in de tabel verwijst naar de paragraaf waarin de wijzigingen in de mutaties zijn toegelicht. Ook zijn in dit hoofdstuk enkele paragrafen opgenomen met overige informatie die van belang is voor de uitkeringen uit het gemeentefonds. Tabel 2.1 Opbouw uitkeringen 2011 (mln ) Raming deze circulaire December circulaire van Uitkeringen 2010 (beginstand) ,900 algemene mutaties -22,390 cluster eigen inkomsten 0,000 cluster werk en inkomen -24,507 cluster zorg 6,438 cluster educatie 8,528 cluster sport, kunst en ontspanning -0,099 cluster VHROSV -0,498 cluster oudheid -0,062 cluster riolering -0,767 cluster wegen en water -2,097 cluster reiniging -1,431 cluster groen -0,704 cluster bevolkingszaken - stand decembercirculaire ,923 - compensatie NIK 6, # 6,923 cluster openbare orde en veiligheid 0,453 cluster fysiek milieu -0,190 cluster overig/algemene ondersteuning 22,210 Integratie- en decentralisatie-uitkeringen (excl. Wmo) - mutaties van invloed op omvang GF -133,820 Uitkeringen (excl. Wmo) , ,887 waarvan - algemene /aanvullende uitkeringen , ,663 - integratie- en decentralisatie-uitkeringen 1.071,123 - suppletie-uitkering afschaffing OZB woningen gebruikers 59,739 - suppletie-uitkering bommenregeling 2 19,054 18,849 - suppletie-uitkering verdeelmodel ,513 - Wmo 1.455,986 1 De vergelijking met de decembercirculaire 2011 is alleen opgenomen als de raming van het betreffende onderdeel is gewijzigd. Het teken # geeft een onderdeel aan dat niet werd geraamd in die circulaire. 2 Het betreft de gemeente Bergen op Zoom ( ) en de gemeente Neerijnen ( ). JUNICIRCULAIRE GEMEENTEFONDS

14 2.2. Compensatie gratis verstrekken Nederlandse Identiteitskaart (NIK) Gemeenten ontvangen via de algemene uitkering incidenteel 6 miljoen ter gedeeltelijke compensatie van gemaakte kosten naar aanleiding van het gratis verstrekken van de Nederlandse Identiteitskaart (NIK). Het betreft hier een compensatie voor ambtshalve terugbetaalde leges bij aanvragen voor de NIK in de periode tot 6 weken voor de uitspraak van de Hoge Raad en een bedrag voor de uitvoeringskosten van gemeenten. De Tweede Kamer is hierover per brief van 16 december 2011 geïnformeerd (Tweede Kamer, , , nr. 18). Het bedrag per eenheid van de maatstaf inwoners wordt met 0,23 (in basis) verhoogd Ontwikkeling uitkeringsbasis De ontwikkeling van de uitkeringsbasis voor het jaar 2011 geeft aanleiding tot het verhogen van de uitkeringsfactor met twee punten ten opzichte van de stand decembercirculaire Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de maatstaf bijstandsontvangers (definitieve stand). Eén uitkeringspunt komt voor het jaar 2011 naar huidig inzicht overeen met 11,5 miljoen Algemene uitkering, uitkeringsfactor en bedragen per eenheid Inclusief de aanvullende uitkering bedraagt de algemene uitkering over het jaar ,458 miljoen. De uitkeringsfactor stellen wij voorlopig vast op 1,536. Hierbij is rekening gehouden met bovenstaande behandelde onderwerpen. Voor het uitkeringsjaar 2011 bedraagt de verdeelreserve op dit moment één punt. De bedragen per eenheid van de verdeelmaatstaven volgens de huidige stand treft u aan in de verdeeltabel 2011 in bijlage Actualisatie maatstaven verdeelmodel Wmo Ten opzichte van de septembercirculaire 2011 zijn de maatstaven geactualiseerd. Een overzicht van de bedragen per gemeente treft u aan in bijlage Voorschotbetalingen De gegevens uit deze circulaire leiden tot aanpassing van de voorschotbetalingen op de algemene uitkering over Het betreft bijstellingen van de bedragen per eenheid en de uitkeringsfactor (zie paragraaf 2.4) die met ingang van de betaalmaand juli 2012 geëffectueerd zullen worden. 4 JUNICIRCULAIRE GEMEENTEFONDS 2012

15 3. Uitkeringsjaar Opbouw uitkeringen Tabel 3.1 vermeldt de opbouw van de uitkeringen 2012 na actualisering ten opzichte van de decembercirculaire De tabel gaat uit van het bedrag aan uitkeringen dat voor 2011 is geraamd in tabel 2.1. De mutaties zijn gegroepeerd per cluster. De paragraafaanduiding in de tabel verwijst naar de paragraaf waarin de wijzigingen in de mutaties zijn toegelicht. Ook zijn in dit hoofdstuk enkele paragrafen opgenomen met overige informatie die van belang is voor de uitkeringen uit het gemeentefonds. Tabel 3.1 Opbouw uitkeringen 2012 (mln ) Raming deze circulaire 1 December circulaire van Uitkeringen voorafgaand jaar (beginstand) , ,887 algemene mutaties - accres -342, ,887 - aanvullende algemene mutatie - accres (gerichte verdeling, ingroeiregeling OHV) - vrijval gericht accres suppletie-uitkering OZB - A+O fonds - EU-richtlijn invordering - overheidsbrede inkoop van beeldmateriaal - Waarderingskamer -0, pm cluster eigen inkomsten - suppletie-uitkering afschaffing OZB woningen gebruikers cluster werk en inkomen - normering lokaal inkomensbeleid - bijzondere bijstand voor kwetsbare groepen - aanpassing norm kwijtschelding en bijzondere bijstand ivm kosten kinderopvang - selectieve en gerichte schuldhulpverlening - ketensamenwerking werk en inkomen -309,816 - aanpak fraude 2, # - aanvullende bijstand voor 65-jarigen en ouder cluster zorg - maatschappelijke stage - uitvoeringskosten inburgering - transitiekosten decentralisatie AWBZ begeleiding naar de Wmo - toezicht en handhaving kinderopvang (incl. gastouderopvang) cluster educatie - Vakantieschool Taal Amsterdam - ingroeiregeling OHV cluster bevolkingszaken - GBA - mgba en ORRA - compensatie NIK -6, # - burgerzakensysteem-kern cluster openbare orde en veiligheid - mannenopvang - tijdelijk huisverbod bij huiselijk geweld (voortzetting op de volgende bladzijde) 0,000 38,300 37,670 8,400-27,327-2,400 1 Het geeft aan dat dit onderdeel in voorgaande circulaires wordt toegelicht. Zie verzameltabel De vergelijking met de decembercirculaire 2011 is alleen opgenomen als de raming van het betreffende onderdeel is gewijzigd. Het teken # geeft een onderdeel aan dat niet werd geraamd in die circulaire. JUNICIRCULAIRE GEMEENTEFONDS

16 Tabel 3.1 Opbouw uitkeringen 2012 (vervolg) Raming deze circulaire 1 December circulaire van cluster fysiek milieu - regionale omgevingsdiensten -50,000 Integratie- en decentralisatie-uitkeringen (excl. Wmo) - mutaties van invloed op omvang GF 131, , ,124 Uitkeringen (excl. Wmo) , ,404 waarvan - algemene /aanvullende uitkeringen , ,257 - integratie- en decentralisatie-uitkeringen 1.198, ,559 - suppletie-uitkering afschaffing OZB woningen gebruikers - suppletie-uitkering bommenregeling 18, ,849 - Wmo 1.493, Waarderingskamer De algemene uitkering is ten opzichte van 2011 met 0,084 miljoen verlaagd in verband met een verhoging van het budget van de Waarderingskamer Aanpak fraude De algemene uitkering wordt in 2012 met 2 miljoen en vanaf 2013 met structureel 3,8 miljoen verhoogd in verband met de inwerkingtreding van het wetsvoorstel aanpak fraude, die staat gepland voor 1 januari De middelen zijn bedoeld voor de uitvoeringskosten die gemeenten maken en worden verdeeld via de maatstaf bijstandsontvangers in het cluster Werk en inkomen. De toekenning van deze bedragen vindt plaats onder voorbehoud van parlementaire instemming. Met het wetsvoorstel krijgen gemeenten een plicht tot het opleggen en invorderen van boetes bij constatering van fraude Bommenregeling Bijlage 8 vermeldt de groep gemeenten die in 2012 een suppletie-uitkering ontvangt, inclusief de bijbehorende bedragen. Verder zijn in de lijst van zogenaamde veelgebruikers voor de periode , die in paragraaf 3.1 van de maartcirculaire 2011 is gepubliceerd, twee wijzigingen opgetreden. Ten eerste is de gemeente Venlo aan de lijst met veelgebruikers toegevoegd. Ten tweede is de gemeente Apeldoorn met ingang van 2012 uit de lijst verwijderd. Voor informatie over de verkrijging van een suppletie-uitkering voor het opsporen en ruimen van conventionele explosieven uit de Tweede Wereldoorlog wordt u verwezen naar 6 JUNICIRCULAIRE GEMEENTEFONDS 2012

17 paragraaf 3.1 van de maartcirculaire Zie verder ook paragraaf 1.7 van de junicirculaire 2010 en paragraaf 4.5 van de septembercirculaire Aanvragen voor een bijdrage bij voorkeur per via Per post blijft vanzelfsprekend ook mogelijk: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties t.a.v. FEZ/BBV Postbus EA Den Haag Wij wijzen u er nogmaals op dat de btw, net als onder het voormalige Bijdragebesluit, niet voor compensatie in aanmerking komt. In de aanvraag dient duidelijk te worden opgenomen dat de bedragen exclusief btw zijn. Verder moeten de gemaakte kosten inzichtelijk worden gemaakt in IV3 via lastenfunctie 160 opsporing en ruiming van conventionele explosieven. Gebruik van deze functie is verplicht vanaf het verslagjaar Voor vragen of nadere informatie betreffende de bommenregeling kunt u zich wenden tot 3.5. Ontwikkeling uitkeringsbasis De ontwikkeling van de uitkeringsbasis voor het jaar 2012 geeft aanleiding tot het verhogen van de uitkeringsfactor met zes punten ten opzichte van de stand decembercirculaire Deze verhoging wordt vooral veroorzaakt door een lagere raming van het aantal bijstandsontvangers en een hogere raming van de waarde woningen en nietwoningen bij de maatstaven onroerendezaakbelasting (OZB). Voor 2012 komt één punt uitkeringsfactor naar huidig inzicht overeen met 11,6 miljoen Algemene uitkering, uitkeringsfactor en bedragen per eenheid Inclusief de aanvullende uitkering bedraagt de algemene uitkering over het jaar 2012 naar huidig inzicht ,248 miljoen. De uitkeringsfactor stellen wij voorlopig vast op 1,496. Hierbij is rekening gehouden met de doorwerking van de ramingen over de voorgaande jaren en met de onderwerpen die zijn behandeld in dit hoofdstuk. De bedragen per eenheid van de verdeelmaatstaven volgens de huidige stand treft u aan in de verdeeltabel 2012 in bijlage Actualisatie maatstaven verdeelmodel Wmo Ten opzichte van de septembercirculaire 2011 zijn de maatstaven geactualiseerd. Een overzicht van bedragen per gemeente treft u aan in bijlage 9. JUNICIRCULAIRE GEMEENTEFONDS

18 3.8. Verzameltabel De opbouwtabel 2012 (tabel 3.1) bevat onderdelen die in deze circulaire niet zijn toegelicht. In de tabel zijn zij aangeduid met het Deze wijzigingen zijn behandeld in eerdere circulaires. Tabel 3.8 geeft per onderwerp de vindplaats. Tabel 3.8 Verzameltabel 2012 Onderwerp/maatregel Circulaire Mutatie (mln euro) algemene mutaties - aanvullende algemene mutatie mei 2011, ,387 - vrijval gericht accres suppletie-uitkering OZB mei 2009, 3.2 0,000 - A+O fonds mei 2011, 3.3-0,229 - EU-richtlijn invordering september 2011, 5.3-0,090 - overheidsbrede inkoop van beeldmateriaal december 2011, 4.2-0,300 - accres (gerichte verdeling, ingroeiregeling OHV) mei 2005, 5.1-8,500 cluster eigen inkomsten - suppletie-uitkering afschaffing OZB woningen gebruikers mei 2011, 3.2 0,000 cluster educatie - Vakantieschool Taal Amsterdam september 2011, 4.3-0,100 - ingroeiregeling OHV mei 2005, 5.1 8,500 cluster werk en inkomen - bijzondere bijstand voor kwetsbare groepen september 2011, ,000 - aanpassing norm kwijtschelding en bijz. bijstand ivm kosten kinderopvang september 2011, ,000 - normering lokaal inkomensbeleid mei 2011, ,000 - selectieve en gerichte schuldhulpverlening mei 2011, ,000 - aanvullende bijstand voor 65-jarigen en ouder mei 2009, 3.4-0,700 - ketensamenwerking werk en inkomen mei 2008, 3.6-3,000 cluster zorg - transitiekosten decentralisatie AWBZ begeleiding naar de Wmo september 2011, ,600 - toezicht en handhaving kinderopvang (incl. gastouderopvang) september 2011, 5.8 2,100 - uitvoeringskosten inburgering mei 2011, ,130 - maatschappelijke stage december 2010, 3.2 0,100 cluster bevolkingszaken - mgba en ORRA juni 2010, ,200 - burgerzakensysteem-kern september 2010, 5.2-1,300 - GBA juni 2007, 3.4 0,173 cluster openbare orde en veiligheid - tijdelijk huisverbod bij huiselijk geweld december 2011, 3.3-1,200 - mannenopvang maart 2011, 1.3-1,200 cluster fysiek milieu - regionale omgevingsdiensten september 2011, , Voorschotbetalingen De wijziging in de uitkeringsfactor en de wijziging van een aantal bedragen behorend bij de verdeelmaatstaven brengen een aanpassing met zich mee van de voorschotbetalingen op de algemene uitkering over 2012 (zie voor die wijzigingen de kolom wijzigingen sinds september 2011 in tabel 3 van bijlage 2 van deze circulaire). De betalingen zijn momenteel gebaseerd op tabel 3 van bijlage 1 van de septembercirculaire 2011 en op de decembercirculaire De aanpassing van de betalingen vindt als volgt plaats: 1. per valutadatum 3 juli 2012 zal in één keer verrekening plaatsvinden over de maanden januari tot en met juni; 2. met ingang van 3 juli 2012 worden de wijzigingen opgenomen in het termijnbedrag voor JUNICIRCULAIRE GEMEENTEFONDS 2012

19 4. Uitkeringsjaar Opbouw uitkeringen Tabel 4.1 vermeldt de opbouw van de uitkeringen 2013 na actualisering ten opzichte van de septembercirculaire De tabel gaat uit van het bedrag aan uitkeringen dat voor 2012 is geraamd in tabel 3.1. De mutaties zijn gegroepeerd naar de clusters. De paragraafaanduiding in de tabel verwijst naar de paragraaf waarin de wijzigingen in de mutaties zijn toegelicht. Ook zijn in dit hoofdstuk enkele paragrafen opgenomen met overige informatie die van belang is voor de uitkeringen uit het gemeentefonds. JUNICIRCULAIRE GEMEENTEFONDS

20 Tabel 4.1 Opbouw uitkeringen 2013 (mln ) Raming deze circulaire 1 September circulaire van Uitkeringen voorafgaand jaar (beginstand) , ,614 algemene mutaties - accres -69, ,859 - aanvullende algemene mutatie - accres (gerichte verdeling, ingroeiregeling OHV) - vrijval gericht accres suppletie-uitkering OZB 0, A+O fonds 0, pm - overheidsbrede inkoop van beeldmateriaal - - Waarderingskamer pm cluster eigen inkomsten -65,064 - suppletie-uitkering afschaffing OZB woningen gebruikers 0, cluster werk en inkomen - aanpak fraude 1, # - aanpassing norm kwijtschelding en bijzondere bijstand ivm kosten kinderopvang -2, # - aanvullende bijstand voor 65-jarigen en ouder cluster zorg - transitiekosten decentralisatie AWBZ begeleiding naar de Wmo -15, uitvoeringskosten inburgering -12, pm cluster educatie - ingroeiregeling OHV cluster fysiek milieu - regionale omgevingsdiensten cluster sport, kunst & ontspanning - bibliotheken 3 cluster bevolkingszaken - GBA 0,000-0,800-27,700 8,500-30,000 - mgba en ORRA 33, ,200 - burgerzakensysteem-kern Integratie- en decentralisatie-uitkeringen (excl. Wmo) - mutaties van invloed op omvang GF -82, ,331 0,000 34,603-82,963 Uitkeringen (excl. Wmo) , ,385 waarvan - algemene /aanvullende uitkeringen , ,231 - integratie- en decentralisatie-uitkeringen 1.103, ,566 - suppletie-uitkering afschaffing OZB woningen gebruikers 59, ,739 - suppletie-uitkering bommenregeling 18, ,849 - Wmo 1.488, pm 1 Het geeft aan dat dit onderdeel in voorgaande circulaires wordt toegelicht. Zie verzameltabel De vergelijking met de septembercirculaire 2011 is alleen opgenomen als de raming van het betreffende onderdeel is gewijzigd. Het teken # geeft een onderdeel aan dat niet werd geraamd in die circulaire. 3 Vanaf 2013 geïntegreerd in de algemene uitkering. De omvang is 5,791 miljoen. 10 JUNICIRCULAIRE GEMEENTEFONDS 2012

21 4.2. Suppletie-uitkering afschaffing OZB woningen gebruikers De suppletie-uitkering afschaffing OZB woningen gebruikers blijft voor 2013 ongewijzigd. Het verloop van de suppletie-uitkering afschaffing OZB woningen gebruikers is afhankelijk van de hoogte van het reële accres en wordt jaarlijks aangepast in de meicirculaire. Een uitgebreide beschrijving van de systematiek van de berekening van deze suppletieuitkering is opgenomen in paragraaf 5.8 van de septembercirculaire Voor het uitkeringsjaar 2013 blijft de suppletie-uitkering gelijk aan die van het uitkeringsjaar 2012, omdat het accres geen ruimte biedt voor een verdere afbouw van de suppletie-uitkering A+O fonds De bijdrage aan het A+O fonds voor het jaar 2013 en verder is vastgesteld op een bedrag van Ten opzichte van de stand in de begroting 2012 van het gemeentefonds betekent dit een verlaging van als gevolg van de indexatie voor loon- en prijsontwikkeling. Deze verlaging wordt aan de algemene uitkering van het gemeentefonds toegevoegd Aanpassing norm kwijtschelding en bijzondere bijstand Om de armoedeval voor alleenstaande ouders met een relatief laag inkomen te verminderen, is per 1 januari 2012 voor gemeenten en waterschappen de mogelijkheid gecreëerd om bij de kwijtschelding van lokale belastingen rekening te houden met de kosten van formele kinderopvang. Dit vermindert de armoedeval en maakt werken lonender. Naar schatting betekent deze maatregel voor ongeveer werkende alleenstaande ouders die nu gebruik maken van formele kinderopvang een inkomensverbetering. Om gemeenten en waterschappen te ondersteunen bij het uitvoeren van deze maatregel is per 2012 structureel 10 miljoen aan het gemeentefonds toegevoegd. U bent hierover in paragraaf 5.6 van de septembercirculaire geïnformeerd, overigens zonder dat daarbij de waterschappen zijn genoemd. Inmiddels is besloten het bedrag van 2 miljoen, bestemd voor de waterschappen, uit het gemeentefonds te lichten. Daarmee resteert met ingang van 2013 een bedrag van 8 miljoen voor gemeenten Uitvoeringskosten inburgering Via de algemene uitkering 2013 is een bedrag beschikbaar van 24,6 miljoen in verband met de uitvoeringskosten inburgering. In 2012 was dat bedrag 36,7 miljoen (zie paragraaf 3.6 van de meicirculaire 2011). Op dit moment wordt gewerkt aan een wijziging van het inburgeringsstelsel. Het is het voornemen om dit nieuwe inburgeringsstelsel in 2013 in te voeren. De verdeling vindt plaats via de maatstaf vast bedrag voor iedere gemeente en via de maatstaf minderheden. JUNICIRCULAIRE GEMEENTEFONDS

22 4.6. Aanpassing financieringsarrangement mgba/orra De ontwikkeling van de modernisering van de GBA is in de fase van realisatie van software en voorbereiding van de implementatie gekomen. Het VNG-bestuur heeft in oktober 2011 de plannen betreffende de ondersteuning van gemeenten bij de implementatie van de modernisering van de GBA door KING en betreffende de verwerving van de Burgerzakenmodules besproken. De kosten van deze ondersteuning en verwerving zullen gedekt worden door een eenmalige uitname van 12 miljoen in 2012 uit het gemeentefonds ten gunste van de VNG, die in het project namens gemeenten optreedt als opdrachtgever/hoofdaannemer. Uit hoofde van het financieringsarrangement mgba/orra was aanvankelijk uiterlijk in 2013 een terugbetaling aan het gemeentefonds voorzien. Het gaat om een bedrag van 25 miljoen ter compensatie van uitnamen van 4,8 miljoen in 2009 en 20,2 miljoen in Er wordt nu in 2012 een bedrag van 12 miljoen vervroegd aan het fonds toegevoegd. Daarmee resteert voor 2013 een terugbetaling aan het fonds van 13 miljoen Decentralisatie begeleiding en transitiekosten 2013 Het kabinet heeft in het gemeentefonds in ,6 miljoen en in miljoen ter beschikking gesteld voor de kosten die samenhangen met de decentralisatie van de functie begeleiding uit de AWBZ (zie paragraaf 5.7 van de septembercirculaire 2011). In het Begrotingsakkoord is afgesproken dat de geplande overheveling per 2013 niet doorgaat. De komende kabinetsformatie zal helderheid geven over de voornemens ten aanzien van decentralisatie van taken. In afwachting daarvan zullen deze transitiemiddelen binnen het gemeentefonds beschikbaar blijven voor de met decentralisatie samenhangende kosten voor gemeenten. Na de formatie zal duidelijkheid ontstaan of de decentralisatie doorgang vindt. Wanneer een nieuw kabinet afziet van de decentralisatie van begeleiding zullen de middelen voor 2013 worden teruggeboekt Ontwikkeling uitkeringsbasis Per saldo hebben de ontwikkelingen in de uitkeringsbasis (inclusief de OZB-maatstaven) van 2012 op 2013 een neerwaarts effect op de uitkeringsfactor voor 2013 van 11 punten. Met name de toename van het aantal bijstandsontvangers, woonruimten en inwoners zorgt voor een neerwaarts effect van 16 punten. Er is een opwaarts effect van 5 punten. Dat bestaat uit de groei van het areaal in verband met de WOZ-maatstaven (drie punten) en de verwerking van de inflatie bij de aanpassing van de rekentarieven in verband met de herwaardering van de WOZ-waarde (zie paragraaf 4.10 van deze circulaire; twee punten). Voor 2013 komt één punt uitkeringsfactor naar huidig inzicht overeen met 11,8 miljoen. 12 JUNICIRCULAIRE GEMEENTEFONDS 2012

23 4.9. Algemene uitkering, uitkeringsfactor en bedragen per eenheid Inclusief de aanvullende uitkering bedraagt de algemene uitkering over het jaar 2013 naar huidig inzicht ,285 miljoen. De uitkeringsfactor stellen wij voorlopig vast op 1,475. Hierbij is rekening gehouden met de doorwerking van de ramingen over de vorige jaren en met de onderwerpen behandeld in dit hoofdstuk. Tabel 4.9 Ontwikkeling uitkeringsfactor 2013 t.o.v. uitkeringsjaar 2012 Stand uitkeringsfactor 2012 (deze circulaire) 1,496 Mutaties uitkeringsfactor in punten - accres en gerichte verdeling (incl. aanvullende alg. mutatie) 1-0,008 - ontwikkelingen uitkeringsbasis/ozb -0,011 - verdeelreserve -0,001 - overige ontwikkelingen -0,001 Totaal mutaties in punten -0,021 Stand uitkeringsfactor 2013 in deze circulaire 1,475 1 inclusief uitname regionale omgevingsdiensten Maatstaf OZB: WOZ-waardering en aanpassing rekentarieven Met ingang van het uitkeringsjaar 2013 wordt het rekentarief voor eigenaren van woningen op 0,1005%, voor gebruikers van niet-woningen op 0,1083% en voor eigenaren van nietwoningen op 0,1343% vastgesteld. Sinds 1997 wordt op basis van de nieuwe Financiële-verhoudingswet in het gemeentefonds rekening gehouden met verschillen in de belastingcapaciteit van gemeenten. Als gevolg van verschillen in waarde van de onroerende zaken loopt de belastingcapaciteit uiteen tussen gemeenten. De belastingcapaciteit waar in het gemeentefonds rekening mee wordt gehouden, wordt voor iedere gemeente met dezelfde tarieven berekend. Deze tarieven worden de rekentarieven genoemd en zijn in het verleden vastgesteld op het gemiddelde tarief op dat moment van alle gemeenten. Verschillen in feitelijke tarieven tussen gemeenten spelen in de verdeling van het gemeentefonds geen rol. De aanpassing van de rekentarieven ten opzichte van 2012 is noodzakelijk omdat op 1 januari 2013 een nieuw WOZ-tijdvak begint met waardepeildatum In 2012 wordt nog uitgegaan van de WOZ-waarde uit het huidige WOZ-tijdvak met waardepeildatum Bij de aanpassing van de rekentarieven wordt in principe altijd dezelfde werkwijze toegepast (zie paragraaf 9.2 van de meicirculaire 2000 en paragraaf 7.1 van de septembercirculaire 2004). Het rekentarief wordt naar beneden (of naar boven) bijgesteld om de stijging (of daling) van de inkomstenmaatstaf als gevolg van de stijging (of daling) van de WOZ-waarde van woningen en niet-woningen ongedaan te maken. Uitgezonderd wordt hierbij het effect van de inflatie (pnb). JUNICIRCULAIRE GEMEENTEFONDS

24 De marktontwikkeling tussen en bij woningen wordt, op basis van informatie die de Waarderingskamer heeft verzameld, geschat op -3%. Voor niet-woningen wordt de waardeontwikkeling over dezelfde periode geschat op -2,5%. De inflatie (pnb) in die periode bedraagt volgens de ramingen van het CPB 1,2%. Het rekentarief voor eigenaren van woningen in 2013 komt dan uit op 0,1005% (0,0963%* 1,012/0,970), voor OZB niet-woningen gebruikers op 0,1083% (0,1043%* 1,012/0,975) en voor OZB nietwoningen eigenaren op 0,1343% (0,1294%* 1,012/0,975) Invoering Basisregistraties Adressen en Gebouwen De invoering van de Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG) heeft gevolgen voor de wijze waarop de volumina van een aantal maatstaven voor het uitkeringsjaar 2013 en verder kunnen worden vastgesteld (zie hierover paragraaf 7.5 van de meicirculaire 2011 en paragraaf 5.2 van de decembercirculaire 2011). Het gaat om de maatstaf woonruimten en de direct daaraan gerelateerde maatstaven, te weten woonruimten * bodemfactor kern, woonruimten * % slechte grond, huishoudens met laag inkomen (drempel) en woonruimten * omgevingsadressendichtheid. Daarnaast is de invoering van de BAG van invloed op maatstaven waarvan de vaststelling van de aantallen samenhangt met de adresligging (bijvoorbeeld de omgevingsadressendichtheid, kernen, klantenpotentiëlen, etc.). De afgelopen tijd zijn in samenwerking met de VNG en het CBS verschillende mogelijkheden voor invoering van de BAG in de verdeelsystematiek van het gemeentefonds verkend. Uit analyse blijkt dat invoering per uitkeringsjaar 2013 voor een grote groep gemeenten tot forse herverdeeleffecten zal leiden. Om die reden wordt de invoering van de BAG voor het gemeentefonds uitgesteld en gekoppeld aan de komende herijking van het gemeentefonds. De herijking zal leiden tot een nieuwe verdeling, niet eerder dan met ingang van Bij het onderzoek naar de nieuwe verdeling zal gebruik worden gemaakt van de nieuwe woninggegevens volgens de definities van de BAG. Alle verdeelmaatstaven van het gemeentefonds maken bij de herijking integraal onderdeel uit van het onderzoek, waarbij een relatie wordt gelegd tussen de kosten van gemeenten en de structuurkenmerken (kostendragende factoren) die hierbij een rol spelen. Deze integrale aanpak moet er in resulteren dat de onbedoelde herverdeeleffecten van dit specifieke onderdeel tot een minimum worden beperkt. Voor het uitkeringsjaar 2013 wordt bij de toepassing van de betrokken maatstaven uitgegaan van het aantal woonruimten per 1 januari 2012 volgens de bestaande definitie (woningen, wooneenheden, recreatiewoningen en capaciteit bijzondere woongebouwen), vermeerderd met de procentuele groei van het aantal woonruimten in het jaar Als er sprake is van een daling van het aantal woonruimten in 2011, wordt het aantal woonruimten per 1 januari 2012 zonder correctie gehanteerd voor het uitkeringsjaar Op deze wijze worden ten eerste ongewenste financiële verschuivingen voorkomen en wordt ten tweede rekening gehouden met gemeenten die een gestage groei doormaken. De 14 JUNICIRCULAIRE GEMEENTEFONDS 2012

25 basisgegevens voor maatstaven waarbij adressen een rol spelen, zullen voor het uitkeringsjaar 2013 door het CBS nog volgens de bestaande werkwijze worden geleverd. De beschreven aanpak sluit aan bij de adviezen die de VNG-commissie Financiën en de Raad voor de financiële verhoudingen hierover onlangs aan de fondsbeheerders hebben uitgebracht Integratie-uitkering Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Indexatie Conform de afspraken in de Bestuursafspraken Rijk-VNG is het Wmo-budget meerjarig vastgesteld en wordt het jaarlijks geïndexeerd. Het onderdeel huishoudelijke hulp wordt conform de meerjarige afspraak met 2,38% geïndexeerd. Ook in 2013 zal de beschikbare index voor loon- en prijsontwikkelingen worden toegepast. Vermogensinkomensbijtelling Wmo De integratie-uitkering Wet maatschappelijke ondersteuning in het gemeentefonds wordt verlaagd met 34 miljoen vanaf 2013 (structureel). Dit is het gevolg van de verhoging van de vermogensinkomensbijtelling bij de vaststelling van de eigen bijdragen, waardoor gemeenten een hogere eigen bijdrage van cliënten kunnen vragen. Op deze wijze blijft voor gemeenten een even groot budget beschikbaar voor de uitvoering van de Wmo. Gemeenten zijn zelf verantwoordelijk voor het innen van de eigen bijdragen. In het Regeerakkoord was afgesproken om de vermogensinkomensbijtelling - die wordt gehanteerd bij het vaststellen van de eigen bijdrage van cliënten in de AWBZ en de Wmo - te verhogen naar 8% met ingang van 1 januari In het Begrotingsakkoord 2013 is deze bijtelling verder verhoogd naar 12%. Deze bijtelling betekent dat 12% van het belastbaar inkomen uit sparen en beleggen bij het bijdrageplichtige inkomen in de Wmo mag worden meegeteld (zie Kamerstukken II, 2011/12, ). Het CBS heeft onderzoek gedaan naar de financiële effecten van de vermogensinkomensbijtelling. Voor de Wmo heeft het CBS berekend dat dit effect 32 miljoen is in 2010 bij een verhoging naar 12%. Het CBS heeft hierbij geen rekening kunnen houden met eventuele gedragseffecten (minder zorgvraag) als gevolg van hogere eigen bijdragen. Rekening houdend met een volumegroei van 2% per jaar t/m 2013, wordt de extra verdiencapaciteit van gemeenten middels eigen bijdragen geraamd op 34 miljoen voor Zorgzwaartepakket Het extramuraliseren van Zorgzwaartepakket (ZZP) 1-3 (nieuwe instroom) leidt er toe dat personen die nog geen verblijfsindicatie hebben minder snel in aanmerking zullen komen voor intramurale zorg uit hoofde van de AWBZ. Dit leidt tot een zwaarder beroep op de voorzieningen die thans uit hoofde van de Wmo worden aangeboden. De staatssecretaris JUNICIRCULAIRE GEMEENTEFONDS

26 van VWS werkt deze maatregel verder uit en brengt hierbij conform artikel 2 Fvw- de gevolgen voor gemeenten in beeld. Zodra hierover meer informatie beschikbaar is, wordt u via de circulaire geïnformeerd. Overzicht WMO-budget De verlaging van de integratie-uitkering Wet maatschappelijke ondersteuning wordt verdeeld volgens de Wmo-verdeelsleutel. Een overzicht van de bedragen per gemeente is vermeld in bijlage 9. Overzicht van het totale Wmo-budget in 2013 ( in miljoenen euro ) bedrag huishoudelijke verzorging huishoudelijke verzorging 1.264,7 vermogensinkomensbijtelling -34,0 totaal 1.230,7 subsidieregelingen AWBZ diensten bij wonen met zorg 24,6 zorgvernieuwingsprojecten GGZ 7,2 coördinatie vrijwillige thuiszorg en mantelzorg en vorming, training en advies 39,7 aanpassing bestaande ADL-clusters 3,0 collectieve GGZ-preventie 10,2 totaal 84,7 specifieke uitkeringen WVG dure woningaanpassingen 21,0 besluit bijdrage AWBZ gemeenten (Bbag) 23,0 totaal 44,0 uitvoeringskosten reeds beschikbaar 71,9 structurele toevoeging o.g.v. rapport Cebeon 70,0 compensatie registratiekosten Wtcg 1,8 uitname ivm centralisatie CAK -14,5 totaal 129,2 totaal Wmo 1.488, Verzameltabel De opbouwtabel 2013 (tabel 4.1) bevat onderdelen die in deze circulaire niet zijn toegelicht. In de tabel zijn zij aangeduid met het Deze wijzigingen zijn behandeld in eerdere circulaires. Tabel 4.13 geeft per onderwerp de vindplaats. Tabel 4.13 Verzameltabel 2013 Onderwerp/maatregel Circulaire Mutatie (mln euro) algemene mutaties - aanvullende algemene mutatie mei 2011, ,114 - overheidsbrede inkoop van beeldmateriaal december 2011, 4.2 0,300 - accres (gerichte verdeling, ingroeiregeling OHV) mei 2005, 5.1-8,500 cluster educatie - ingroeiregeling OHV mei 2005, 5.1 8,500 cluster werk en inkomen - aanvullende bijstand voor 65-jarigen en ouder mei 2009, 3.4-0,600 cluster bevolkingszaken - burgerzakensysteem-kern september 2010, 5.2 1,300 - GBA juni 2007, 3.4 0,103 cluster fysiek milieu - regionale omgevingsdiensten september 2011, ,00 16 JUNICIRCULAIRE GEMEENTEFONDS 2012

27 4.14. Voorschotbetalingen De voorschotbetalingen voor het uitkeringsjaar 2013 zullen voor de algemene uitkering in beginsel worden gebaseerd op de voorlopige uitkeringsfactor en de voorlopige bedragen per eenheid volgens de inzichten ten tijde van de septembercirculaire JUNICIRCULAIRE GEMEENTEFONDS

28 18 JUNICIRCULAIRE GEMEENTEFONDS 2012

29 5. Meerjarenperspectief 5.1. Opbouw uitkeringen Tabel 5.1 geeft de voorlopige opbouw van de uitkeringen voor de jaren 2014 tot en met De meerjarenraming is geactualiseerd ten opzichte van de septembercirculaire 2011 en gaat uit van het bedrag aan uitkeringen dat voor 2013 is geraamd in paragraaf 4.1. De mutaties zijn gegroepeerd per cluster. Tabel 5.1 Opbouw uitkeringen (mln ) Uitkeringen voorafgaand jaar (beginstand) , , , ,468 algemene mutaties - accres 571, , , ,000 - aanvullende algemene mutatie 12,085 20, accres (gerichte verdeling, ingroeiregeling OHV) -8,500-8,500-8, vrijval gericht accres suppletie-uitkering OZB 0,000 0,000 0,000 0,000 - EU-richtlijn invordering 0,090 - A+O fonds pm pm pm pm - Waarderingskamer pm pm pm pm cluster eigen inkomsten - suppletie-uitkering afschaffing OZB woningen gebruikers 0,000 0,000 0,000 0,000 cluster werk en inkomen - aanvullende bijstand voor 65-jarigen en ouder -1,200-0,800 - cluster zorg - transitiekosten decentralisatie AWBZ begeleiding naar de Wmo -32, uitvoeringskosten inburgering pm cluster educatie - ingroeiregeling OHV 8,500 8,500 8,500 - cluster fysiek milieu - regionale omgevingsdiensten -20,000 cluster bevolkingszaken - mgba en ORRA -13, cluster bestuursorganen - professionaliseringsfonds burgemeesters pm - verminderen aantal politieke ambtsdragers -110,000 cluster overig/algemene ondersteuning - Nationaal Uitvoeringsprogramma e-overheid (NUP) -146, ,000 Integratie- en decentralisatie-uitkeringen (excl. Wmo) - mutaties van invloed op omvang GF -48, ,152-24,294-1,622 Uitkeringen (excl. Wmo) , , , ,846 waarvan - algemene /aanvullende uitkeringen , , , ,704 - integratie- en decentralisatie-uitkeringen 1054, , , ,742 - suppletie-uitkering afschaffing OZB woningen gebruikers 59,739 59,739 59,739 59,739 - suppletie-uitkering bommenregeling 18,661 18,661 18,661 18,661 - Wmo pm pm pm pm 5.2. Meerjarige ontwikkeling uitkeringsfactor Tabel geeft de ontwikkeling weer van de voorlopige uitkeringsfactoren voor de jaren 2013 tot en met De toename van de uitkeringsfactor wordt vooral bepaald door een opwaarts effect van de accressen en door een neerwaarts effect als gevolg van de groei van de uitkeringsbasis. JUNICIRCULAIRE GEMEENTEFONDS

30 Tabel Uitkeringsfactoren voorlopige uitkeringsfactor, jaar t 1,475 1,505 1,510 1,546 1,568 verschil t.o.v. jaar t-1 0,030 0,005 0,036 0,022 waarvan - algemene mutaties 0,047 0,015 0,042 0,029 - verdeelreserve -0,001-0,001-0,001-0,001 - ontwikkeling uitkeringsbasis (incl. OZB) -0,017-0,009-0,005-0,006 - overige ontwikkelingen 0,001 0,000 0,000 0,000 Het meerjarenperspectief is gebaseerd op de ramingen in lopende prijzen. Gemeenten die hun meerjarenraming opstellen in constante prijzen moeten de uitkeringsfactor corrigeren voor de nominale ontwikkeling. Bij wijze van handreiking wordt hier een methode uiteengezet waarmee omrekening naar constante prijzen kan worden verricht. Centraal staat de prijsontwikkeling van het BBP, zoals vermeld in hoofdstuk 1. Deze prijsontwikkeling wordt op de ramingen van het gemeentefonds geprojecteerd en vervolgens uitgedrukt in punten van de uitkeringsfactor. De uitkeringsfactoren in constante prijzen worden verkregen door de uitkomsten in mindering te brengen op het meerjarenbeeld van de uitkeringsfactoren, zoals dat wordt gegeven in tabel In tabel is deze methode toegepast. De tabel geeft de uitkeringsfactoren in constante prijzen van 2013 na correctie voor deze inflatiepercentages. In de eigen gemeentelijke situatie kan de geraamde inflatie afwijken van het percentage dat hier wordt gebruikt in de berekeningen. U zou in dat geval de regel loon-/prijsmutatie op die afwijkende raming moeten afstemmen. Tabel Raming uitkeringsfactoren in constante prijzen van het jaar omvang gemeentefonds, jaar t-1 (mln euro) , , , ,5 loon-/prijsmutatie (mln euro) 290,1 298,3 294,0 304,6 cumulatief (mln euro) 290,1 588,3 882, ,0 één punt uitkeringsfactor, jaar t (mln euro) 11,9 11,8 11,9 12,0 loon-/prijsmutatie cumulatief (in punten UF) uitkeringsfactoren in lopende prijzen 1,505 1,510 1,546 1,568 af: nominale ontwikkeling 0,024 0,050 0,074 0,099 uitkeringsfactoren in constante prijzen 1,481 1,460 1,472 1, Verzameltabel De opbouwtabel (tabel 5.1) bevat onderdelen die in deze circulaire niet zijn toegelicht. Informatie over deze onderdelen vindt u in voorafgaande circulaires. Tabel 5.3 geeft per onderwerp de vindplaats van die informatie. 20 JUNICIRCULAIRE GEMEENTEFONDS 2012

GEMEENTE DE.V HELDER. junicirculaire gemeentefonds 2012* bekendmaking van beleid en het geven van informatie

GEMEENTE DE.V HELDER. junicirculaire gemeentefonds 2012* bekendmaking van beleid en het geven van informatie Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de gemeentebesturen, ter attentie van de raden en de colleges van B&W circulaire GEMEENTE DE.V HELDER Bestuur, Democratie en Financiën Financieel

Nadere informatie

cireu aire Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de gemeentebesturen, ter attentie van de raden en de colleges van B&W

cireu aire Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de gemeentebesturen, ter attentie van de raden en de colleges van B&W Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de gemeentebesturen, ter attentie van de raden en de colleges van B&W cireu aire Onderwerp Doelstelling septembercirculaire gemeentefonds 2012 bekendmaking

Nadere informatie

Doorkiesnummer : (0495) Agendapunt: 8 ONDERWERP AANLEIDING EN DOELSTELLING PROBLEEMSTELLING OPLOSSINGSRICHTINGEN

Doorkiesnummer : (0495) Agendapunt: 8 ONDERWERP AANLEIDING EN DOELSTELLING PROBLEEMSTELLING OPLOSSINGSRICHTINGEN Wijnen, Peter FIN S3 RAD: RAD121107 2012-11-07T00:00:00+01:00 BW: BW121002 voorstel gemeenteraad Vergadering van de gemeenteraad van 7 november 2012 Portefeuillehouder : J.M. Cardinaal Behandelend ambtenaar

Nadere informatie

gemeentefonds bekendmaking van beleid en het geven van informatie

gemeentefonds bekendmaking van beleid en het geven van informatie de gemeentebesturen, ter attentie van de raden en de colleges van B&W OBD BFV Schedeldoekshaven 200 2511 EZ Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag www.rijksoverheid.nl Contactpersoon Algemeen: Y. Drese

Nadere informatie

2 9 SEP 2011 Vertrouwelijk. septembercirculaire gemeentefonds 2011 bekendmaking van beleid en het geven van informatie

2 9 SEP 2011 Vertrouwelijk. septembercirculaire gemeentefonds 2011 bekendmaking van beleid en het geven van informatie RAAD/CIE dd nr HI IIIIIIMIIIIIII 1106744 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de gemeentebesturen, ter attentie van de raden en de colleges van B&W circulaire Gem. STEENBERGEN Kopieaan:

Nadere informatie

meicirculaire gemeentefonds 2011 bekendmaking van beleid en het geven van informatie

meicirculaire gemeentefonds 2011 bekendmaking van beleid en het geven van informatie Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de gemeentebesturen, ter attentie van de raden en de colleges van B&W ci reu aire Onderwerp Doelstelling meicirculaire gemeentefonds 2011 bekendmaking

Nadere informatie

Doorkiesnummer : (0495) 575 521 Agendapunt: 8 ONDERWERP

Doorkiesnummer : (0495) 575 521 Agendapunt: 8 ONDERWERP Wijnen, Peter FIN S3 RAD: RAD131106 2013-11-06T00:00:00+01:00 BW: BW131001 voorstel gemeenteraad Vergadering van de gemeenteraad van 6 november 2013 Portefeuillehouder : J.M. Cardinaal Behandelend ambtenaar

Nadere informatie

* In de bedragen van de juni- en septembercirculaire 2010 is de stelpost voor korting van het gemeentefonds niet verwerkt.

* In de bedragen van de juni- en septembercirculaire 2010 is de stelpost voor korting van het gemeentefonds niet verwerkt. Zaaknummer: BECMM08 Onderwerp Gevolgen meicirculaire gemeentefonds 2011 Collegevoorstel Op 31 mei is van het ministerie van BZK de meicirculaire gemeentefonds 2011 ontvangen. De circulaire bevat informatie

Nadere informatie

OXT.?W III III MUI MUI INI II 13.017609. Advies B&W. Beslissing. Bespreken. Burgemeester Gelok. Registratienummer

OXT.?W III III MUI MUI INI II 13.017609. Advies B&W. Beslissing. Bespreken. Burgemeester Gelok. Registratienummer Advies B&W B&W Registratienummer 2 2 OXT.?W Beslissing Burgemeester Gelok Raadsinformatiebijeenkomst 7 november 203 Secretaris Van den Berge Gemeenteraadsbijeenkomst n.v.t. Wethouder Schenk T Bespreken

Nadere informatie

Algemene uitkering

Algemene uitkering Onderwerp Decembercirculaire 2010 van het Gemeentefonds. Beslispunten 1. De Decembercirculaire 2010 voor kennisgeving aan te nemen; 2. Op basis van de uitkomsten van de Decembercirculaire 2010 de begroting

Nadere informatie

i^v RAADSINFORMATIEBRIEF

i^v RAADSINFORMATIEBRIEF i^v gemeente WOERDEN Van: college van burgemeester en wethouders Datum: 1 november 211 Portefeuillehouder(s): B. Duindam Portefeuille(s): Financiën Contactpersoon: Ivonne Mellema-Moor Tel.nr.: 843 E-mailadres:

Nadere informatie

Vervolgens zijn de resultaten vergeleken met de ramingen voor de jaren , welke zijn gebaseerd op de meicirculaire 2014.

Vervolgens zijn de resultaten vergeleken met de ramingen voor de jaren , welke zijn gebaseerd op de meicirculaire 2014. Resultaat Septembercirculaire 2014 Op basis van de septembercirculaire 2014 is de algemene uitkering berekend voor de jaren 2014 tot en met 2018. Berekening heeft plaatsgevonden op basis van constante

Nadere informatie

Vervolgens zijn de resultaten vergeleken met de ramingen voor de jaren 2015-2019, welke zijn gebaseerd op de meicirculaire 2015.

Vervolgens zijn de resultaten vergeleken met de ramingen voor de jaren 2015-2019, welke zijn gebaseerd op de meicirculaire 2015. Resultaat Septembercirculaire 2015 Op basis van de septembercirculaire 2015 is de algemene uitkering berekend voor de jaren 2015 tot en met 2019. Berekening heeft plaatsgevonden op basis van constante

Nadere informatie

In de bijgevoegde analyse wordt weergegeven waardoor de verschillen ten opzichte van de meicirculaire zijn ontstaan.

In de bijgevoegde analyse wordt weergegeven waardoor de verschillen ten opzichte van de meicirculaire zijn ontstaan. Memo Aan: de Raad van de gemeente Oude IJsselstreek Cc: Van: College van burgemeester en wethouders Datum: 6 oktober 2015 Kenmerk: 15ini02499 Onderwerp: uitwerking septembercirculaire 2015 (Algemene uitkering

Nadere informatie

Gemeentefonds. Septembercirculaire 2013

Gemeentefonds. Septembercirculaire 2013 Gemeentefonds Septembercirculaire 2013 de gemeentebesturen, ter attentie van de raden en de colleges van B&W DGBK/ Bestuur, Democratie en Financiën Turfmarkt 147 Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 33 240 B Jaarverslag en slotwet Gemeentefonds 2011 Nr. 4 MEMORIE VAN TOELICHTING A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL Wetsartikel

Nadere informatie

bekendmaking van beleid en het geven van informatie

bekendmaking van beleid en het geven van informatie de gemeentebesturen, ter attentie van de raden en de colleges van B&W OBD BFV Schedeldoekshaven 200 2511 EZ Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag www.rijksoverheid.nl Contactpersoon Algemeen: Y. Drese

Nadere informatie

Algemene uitkering Beginstand algemene uitkering

Algemene uitkering Beginstand algemene uitkering R A A D S I N F O R M A T I E B R I E F De leden van de raad Postbus 200 2920 AE KRIMPEN AAN DEN IJSSEL Datum: 1-12-2016 Zaaknummer: ZK16006137 Afdeling: Financiën en Control Contactpersoon: J.M.T. Koren

Nadere informatie

Aan het college van Burgemeester en wethouders van Haarlemmerliede en Spaarnwoude. Onderwerp: Standaardrapport naar aanleid9ing van decembercirculaire

Aan het college van Burgemeester en wethouders van Haarlemmerliede en Spaarnwoude. Onderwerp: Standaardrapport naar aanleid9ing van decembercirculaire Aan het college van Burgemeester en wethouders van Haarlemmerliede en Spaarnwoude Onderwerp: Standaardrapport naar aanleid9ing van decembercirculaire Halfweg, 25 januari 2013 Geacht college, Het verschijnen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 930 B Jaarverslag en slotwet Gemeentefonds 2013 Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL Wetsartikel

Nadere informatie

Adviesnota aan B en W. Onderwerp Meicirculaire 2013 gemeentefonds. Datum 9 juli 2013 Naam steller Ruud Bosmans. Afdelingsmanager Ilse Rutten

Adviesnota aan B en W. Onderwerp Meicirculaire 2013 gemeentefonds. Datum 9 juli 2013 Naam steller Ruud Bosmans. Afdelingsmanager Ilse Rutten Adviesnota aan B en W Onderwerp Meicirculaire 2013 gemeentefonds Datum 9 juli 2013 Naam steller Ruud Bosmans Kenmerk Afdelingsmanager Ilse Rutten Afdeling Middelen Coördinator Ingrid van Groenland Voorstel

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 096 Wijziging van de Gemeentewet in verband met het afschaffen van het gebruikersdeel van de onroerendezaakbelasting (OZB) op woningen en het

Nadere informatie

bekendmaking van beleid en het geven van informatie

bekendmaking van beleid en het geven van informatie de gemeentebesturen, ter attentie van de raden en de colleges van B&W OBD BFV Schedeldoekshaven 200 2511 EZ Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag www.rijksoverheid.nl Contactpersoon Datum 31 mei 2011

Nadere informatie

UITWERKING MEICIRCULAIRE bijlage -

UITWERKING MEICIRCULAIRE bijlage - UITWERKING MEICIRCULAIRE 2015 - bijlage - Het gemeentefonds is een fonds op de Rijksbegroting waaruit de gemeenten jaarlijks gelden ontvangen om van gemeente verwachte taken uit te voeren. Het gaat hierbij

Nadere informatie

UITWERKING MEICIRCULAIRE bijlage -

UITWERKING MEICIRCULAIRE bijlage - UITWERKING MEICIRCULAIRE 2017 - bijlage - Het gemeentefonds is een fonds op de Rijksbegroting waaruit de gemeenten jaarlijks gelden ontvangen om van gemeente verwachte taken uit te voeren. Het gaat hierbij

Nadere informatie

Samenvatting Voorjaarsnota - decembercirculaire

Samenvatting Voorjaarsnota - decembercirculaire Memo meicirculaire 2016 De laatste bijstelling van de algemene uitkering heeft plaatsgevonden in de Voorjaarsnota 2016 op basis van de decembercirculaire 2015 en de meest actuele gegevens eenheden verdeelmaatstaven

Nadere informatie

Memo Reg.nr.: O-FIN/2014/519 / RIS

Memo Reg.nr.: O-FIN/2014/519 / RIS Memo Reg.nr.: O-FIN/2014/519 / RIS 2014-459 Aan : Raadsleden gemeente Boxmeer Van : College van Burgemeester en Wethouders Kopie : Datum : 20 juni 2014 Onderwerp : Meicirculaire 2014 Bijlage(n) : Inleiding

Nadere informatie

UITWERKING MEICIRCULAIRE bijlage 2 -

UITWERKING MEICIRCULAIRE bijlage 2 - UITWERKING MEICIRCULAIRE 2014 - bijlage 2 - De meicirculaire kent een gewijzigde opzet. Zo zijn in het eerste hoofdstuk de politiek bestuurlijke items uitgelicht en kort toegelicht. Vanaf hoofdstuk twee

Nadere informatie

CIRCULAIRE GEMEENTEFONDS van 16 maart 2004

CIRCULAIRE GEMEENTEFONDS van 16 maart 2004 Datum 16 maart 2004 Ons kenmerk FO2004/57623 Onderdeel Afd. Financiële Organisatie Binnenlands Bestuur Inlichtingen zie onder CIRCULAIRE GEMEENTEFONDS van 16 maart 2004 Aantal bijlagen geen Bezoekadres

Nadere informatie

datum voor Afdeling/cluster 23 juni 2015 Leden van de Raad Bedrijfsvoering

datum voor Afdeling/cluster 23 juni 2015 Leden van de Raad Bedrijfsvoering Memo datum voor Afdeling/cluster 23 juni 2015 Leden van de Raad Bedrijfsvoering behandeld door bijlage(n) A. ter Beest 1 Onderwerp Effecten meicirculaire 2015 i.r.t. de Voorjaarsnota 2015 Geachte leden

Nadere informatie

Memo Reg.nr.: O-FIN/2013/16 / RIS

Memo Reg.nr.: O-FIN/2013/16 / RIS Memo Reg.nr.: O-FIN/2013/16 / RIS 2013-37 Aan : Raadsleden gemeente Boxmeer Van : College van Burgemeester en Wethouders Kopie : Datum : 23 januari 2013 Onderwerp : Decembercirculaire 2012 Bijlage(n) :

Nadere informatie

: Aanvullend voorstel voor voorjaarsnota 2006 en kadernota 2007

: Aanvullend voorstel voor voorjaarsnota 2006 en kadernota 2007 Nummer Onderwerp : B-2.14.2006 : Aanvullend voorstel voor voorjaarsnota 2006 en kadernota 2007 Korte inhoud : Voor de voorjaarsnota moet de begrote algemene uitkering worden verhoogd met 144.637 en de

Nadere informatie

Onderwerp : Verwerking septembercirculaire 2014 in de begroting, als 1 e begrotingswijziging op de programmabegroting 2015

Onderwerp : Verwerking septembercirculaire 2014 in de begroting, als 1 e begrotingswijziging op de programmabegroting 2015 Raadsvoorstel *Z0150D438FB* Aan de raad Documentnummer : INT-14-14335 Afdeling : Bedrijfsvoering Onderwerp : Verwerking septembercirculaire 2014 in de begroting, als 1 e begrotingswijziging op de programmabegroting

Nadere informatie

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp gemeente Haarlemmermeer De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp Bezoekadres; Raadhuisplein 1 Hoofddorp Telefoon 0900 1852 Telefax 023 563 95 50 Cluster Contactpersoon

Nadere informatie

Vaststelling brief aan de raad over actuele financiele ontwikkelingen

Vaststelling brief aan de raad over actuele financiele ontwikkelingen B&W.nr. 11.0990, d.d. 4-10- 2011 Onderwerp Vaststelling brief aan de raad over actuele financiele ontwikkelingen Besluiten:Behoudens advies van de commissie 1. Vast te stellen bijgaande brief aan de raad

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief 73

Raadsinformatiebrief 73 Aan de leden van de gemeenteraad. Raadsinformatiebrief 73 Helmond, 10 oktober 2017 Zaaknummer: Telefoon.: 0492-587117 Onderwerp: Septembercirculaire 2017 Uw kenmerk: Uw brief d.d.: Onlangs is de Programmabegroting

Nadere informatie

Ten opzichte van de kadernota ontwikkelt de algemene uitkering zich als volgt in de meicirculaire: [zie volgende pagina]

Ten opzichte van de kadernota ontwikkelt de algemene uitkering zich als volgt in de meicirculaire: [zie volgende pagina] Gemeenteraad van Wageningen Postbus 1 6700 AA WAGENINGEN *17.0102052* Wageningen 13 juni 2017 ons kenmerk FC/17.0102052 ons nr. ink. brief FC/ onderwerp Meicirculaire 2017 bijlagen 1 behandeld door R.

Nadere informatie

Collegebesluit. Onderwerp: Decembercirculaire 2014 Reg. Nummer: 2015/ Inleiding

Collegebesluit. Onderwerp: Decembercirculaire 2014 Reg. Nummer: 2015/ Inleiding Collegebesluit Onderwerp: Decembercirculaire 2014 Reg. Nummer: 2015/ 17799 1. Inleiding De decembercirculaire 2014 is de derde circulaire die in 2014 is verschenen over de ontwikkeling van het Gemeentefonds.

Nadere informatie

Financiën Ingekomen stuk D5 (PA 13 november 2013) Concern Financiën. Ons kenmerk FA20/13.0012907. Datum uw brief

Financiën Ingekomen stuk D5 (PA 13 november 2013) Concern Financiën. Ons kenmerk FA20/13.0012907. Datum uw brief Ingekomen stuk D5 (PA 13 november 2013) Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 323 59 92 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postadres Postbus 9105 6500

Nadere informatie

VNG Ledenbrief Financiële gevolgen regeerakkoord voor gemeenten

VNG Ledenbrief Financiële gevolgen regeerakkoord voor gemeenten Van: VNG Aan: OW-Info Onderwerp: Lbr. 17/068 Financiële gevolgen regeerakkoord voor gemeenten Datum: woensdag 15 november 2017 10:45:08 Bekijk deze nieuwsbrief in uw browser 0 VNG Ledenbrief Financiële

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief1

Raadsinformatiebrief1 /29074 Raadsinformatiebrief1 Onderwerp Portefeuillehouder B&W besluit d.d. Raadsinformatiebrief meicirculaire gemeentefonds D. Emmer 2706 Aan de leden van de gemeenteraad Zaanstad, Inleiding Gemeenten

Nadere informatie

Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Stadsplein 1 3431 LZ www.nieuwegein.nl IBAN: NL49 BNGH 0285 0043 87 BIC: BNGHNL2G

Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Stadsplein 1 3431 LZ www.nieuwegein.nl IBAN: NL49 BNGH 0285 0043 87 BIC: BNGHNL2G Postbus 1 343 AA Bezoekadres Stadsplein 1 3431 LZ www.nieuwegein.nl IBAN: NL49 BNGH 285 43 87 BIC: BNGHNL2G Nieuwegein Financiën 215-439 Contactpersoon Harry Harkema Telefoon (3) 67 18 48 E-mail H.Harkema@nieuwegein.nl

Nadere informatie

Voorts geven wij ook inzicht in de voorlopige financiële consequenties van de ontwerp-najaarsnota 2015.

Voorts geven wij ook inzicht in de voorlopige financiële consequenties van de ontwerp-najaarsnota 2015. Gemeente Bladel MEDEDELING Economisch hart van de Kempen IIIIIIIIIDIIIIIIIIII Nummer : R2015.117 Onderwerp : Septembercirculaire 2015 Aan de raad Samenvatting De septembercirculaire bevat informatie over

Nadere informatie

Een eerste inzicht in het budget voor de Wmo 2015. 1. Inleiding

Een eerste inzicht in het budget voor de Wmo 2015. 1. Inleiding Een eerste inzicht in het budget voor de Wmo 2015 1. Inleiding Het wetsvoorstel Wmo 2015 is op 14 januari 2014 aan de Tweede Kamer aangeboden. De inwerkingtreding van het wetsvoorstel is voorzien op 1

Nadere informatie

CIRCULAIRE GEMEENTEFONDS Van 20 mei 2008

CIRCULAIRE GEMEENTEFONDS Van 20 mei 2008 Datum 20.mei 2008 Ons kenmerk. Onderdeel Afd. Financiële Organisatie Binnenlands Bestuur Inlichtingen zie onder CIRCULAIRE GEMEENTEFONDS Van 20 mei 2008 Aan Onderwerp de gemeentebesturen, ter attentie

Nadere informatie

Onderwerp : Gevolgen meicirculaire 2013 voor de Voorjaarsnota 2013 en de Kadernota

Onderwerp : Gevolgen meicirculaire 2013 voor de Voorjaarsnota 2013 en de Kadernota Nummer : 05.11.2013 (aanvullend voorstel) Onderwerp : Gevolgen meicirculaire 2013 voor de Voorjaarsnota 2013 en de Kadernota 2014 2017 Korte inhoud : Gevolgen voor de Voorjaarsnota 2013 We stellen voor

Nadere informatie

Collegevoorstel. Zaaknummer Decembercirculaire 2016 gemeentefonds

Collegevoorstel. Zaaknummer Decembercirculaire 2016 gemeentefonds Zaaknummer 00494739 Onderwerp Decembercirculaire 2016 gemeentefonds Collegevoorstel Aanleiding / voorgeschiedenis Gemeenten ontvangen vanuit het Rijk op drie tijdstippen in het jaar de informatie over

Nadere informatie

Doorkiesnr.:

Doorkiesnr.: Gemeente Hellendoorn Gemeenteraad van Hellendoorn Postbus 200 7440 AE NIJVERDAL Uw brief/kenmerk: Ons kenmerk: 14UIT11334 Doorkiesnr.: 63 02 64 Typ. /coll. ATI Bijlagen: Onderwerp: Ontwikkeling gemeentefonds

Nadere informatie

CIRCULAIRE PROVINCIEFONDS van 6 december 2010

CIRCULAIRE PROVINCIEFONDS van 6 december 2010 Datum 6 december 2010 Ons kenmerk 2010-0000790248 Onderdeel Cluster Bestuurlijke en Financiële Verhoudingen CIRCULAIRE PROVINCIEFONDS van 6 december 2010 Inlichtingen zie onder Aantal bijlagen 7 Bezoekadres

Nadere informatie

Doorkiesnummer : (0495) Agendapunt: 7 ONDERWERP

Doorkiesnummer : (0495) Agendapunt: 7 ONDERWERP Hanssen, Annie FIN S3 RAD: RAD151112 donderdag 12 november 2015 BW: BW151013 voorstel gemeenteraad Vergadering van de gemeenteraad van 12 november 2015 Portefeuillehouder : H.A. Litjens Behandelend ambtenaar

Nadere informatie

MEMORIE VAN TOELICHTING. 1 e Bestuursrapportage 2014 & Kadernota 2015

MEMORIE VAN TOELICHTING. 1 e Bestuursrapportage 2014 & Kadernota 2015 MEMORIE VAN TOELICHTING 1 e Bestuursrapportage 2014 & Kadernota 2015 College van B&W van BEEK 26 juni 2014 MEMORIE VAN TOELICHTING Mede naar aanleiding van de commissiebehandelingen op 23, 24 en 25 juni

Nadere informatie

1^9 '^^^E HI^I ^p ^- Septembercirculaire ' * ^^^^^^^^^^r ^BL^^HI. Gemeentefonds. r'i B.JK ^ai IV

1^9 '^^^E HI^I ^p ^- Septembercirculaire ' * ^^^^^^^^^^r ^BL^^HI. Gemeentefonds. r'i B.JK ^ai IV r'i B.JK ^ai IV Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Gemeentefonds Septembercirculaire 2011 ^ ^ Jwl^B^k^ * ^^B " 'y'^ H^^^k...J j*^f ' * ^^^^^^^^^^r ^BL^^HI 1^9 '^^^E HI^I ^p ^- ^HL

Nadere informatie

Raad van de gemeente Renkum

Raad van de gemeente Renkum Memo Van Registreren College Ja, 121315 Kopie aan MT Aan Raad van de gemeente Renkum Datum Onderwerp 11 juni 2013 Meicirculaire gemeentefonds 2013 De meicirculaire van het gemeentefonds is 31 mei 2013

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief. Onderwerp Septembercirculaire 2014 algemene uitkering

Raadsinformatiebrief. Onderwerp Septembercirculaire 2014 algemene uitkering Raadsinformatiebrief Onderwerp Septembercirculaire 2014 algemene uitkering Inleiding/Aanleiding Gemeenten ontvangen jaarlijks een algemene uitkering uit het Gemeentefonds. Deze algemene uitkering is een

Nadere informatie

23 juni 2015 Financiële gevolgen meicirculaire 2015 gemeentefonds M.A. Bouter

23 juni 2015 Financiële gevolgen meicirculaire 2015 gemeentefonds M.A. Bouter Aan Gemeenteraad Datum Betreft Contactpersoon 23 juni 2015 Financiële gevolgen meicirculaire 2015 gemeentefonds M.A. Bouter Doorkiesnummer Email Bijlage(n) Ons kenmerk Uw kenmerk CC 1 592113 Hofhoek 5

Nadere informatie

CIRCULAIRE PROVINCIEFONDS van 3 maart 2011

CIRCULAIRE PROVINCIEFONDS van 3 maart 2011 Datum 3 maart 2011 Ons kenmerk 2011-2000048603 Onderdeel Cluster Bestuurlijke en Financiële Verhoudingen Inlichtingen zie onder CIRCULAIRE PROVINCIEFONDS van 3 maart 2011 Aantal bijlagen 5 Bezoekadres

Nadere informatie

Septembercirculaire 2015

Septembercirculaire 2015 Zaak Ministerie van Binnenlan Koninkrijksrelaties Gemeente BrielU 1^L 3U z v Gemeentefonds Septembercirculaire 2015 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrela ries de gemeentebesturen, ter attentie

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief 81

Raadsinformatiebrief 81 Aan de leden van de gemeenteraad. Raadsinformatiebrief 81 Financiën Helmond, 21 oktober 2016 Zaaknummer: 1223942 Telefoon.: 0492-587117 Onderwerp: Septembercirculaire 2016 Uw kenmerk: Uw brief d.d.: Onlangs

Nadere informatie

Gemeentefonds. Septembercirculaire 2013

Gemeentefonds. Septembercirculaire 2013 Gemeentefonds Septembercirculaire 2013 de gemeentebesturen, ter attentie van de raden en de colleges van B&W DGBK/ Bestuur, Democratie en Financiën Turfmarkt 147 Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 32 710 B Jaarverslag en slotwet Gemeentefonds 2010 Nr. 4 MEMORIE VAN TOELICHTING A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL Wetsartikel

Nadere informatie

Vertrouwelijk (bij gebruik van persoonsgegevens) Raadscommissie. F&V LTA ja: Maand Jaar LTA nee: Niet op LTA

Vertrouwelijk (bij gebruik van persoonsgegevens) Raadscommissie. F&V LTA ja: Maand Jaar LTA nee: Niet op LTA Raadsvoorstel Onderwerp Decembercirculaire gemeentefonds 2016 Registratienr. 6140851 Steller/telnr. Franke Hiemstra/ 76 98 Bijlagen geen Classificatie Portefeuillehouder Langetermijn agenda (LTA) Raad

Nadere informatie

Technische vragen RIB meicirculaire Utrechtse Heuvelrug

Technische vragen RIB meicirculaire Utrechtse Heuvelrug 1 2 Algemene uitkering Kunnen we een historisch overzicht krijgen van de bruto uitkering van de algemene uitkering conform bijgevoegde tabel (Blad 2) 2 2 WOZ irt OZB tarief Uit de mei circulaire 2016 (blz.

Nadere informatie

2 a. Toelichting van de VNG bij de financiële aspecten van het Bestuursakkoord.

2 a. Toelichting van de VNG bij de financiële aspecten van het Bestuursakkoord. 2 a. Toelichting van de VNG bij de financiële aspecten van het Bestuursakkoord. Tijdens de ledenconsultaties die in juni over het Bestuursakkoord en het rapport De eerste overheid hebben plaatsgevonden

Nadere informatie

Artikel 1. Artikel 2. Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 1. Artikel 2. Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst. Besluit tot vaststelling van de bedragen per eenheid voor de uitkering uit het gemeentefonds over het uitkeringsjaar 2009 De staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijskrelaties, handelende in

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 32 360 B Jaarverslag en slotwet gemeentefonds 2009 Nr. 4 MEMORIE VAN TOELICHTING A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL Wetsartikel

Nadere informatie

gemeente Eindhoven 0,6 1,5 3,6 4,0 2,8 5,9 7,9 8,2

gemeente Eindhoven 0,6 1,5 3,6 4,0 2,8 5,9 7,9 8,2 gemeente Eindhoven Inboeknummer 14bst001068 Dossiernummer 14.27.601 1 juli 2014 Raadsinformatiebrief Onderwerp: Meicirculaire Gemeentefonds 2014. Inleiding Drie keer per jaar (in mei, september, december)

Nadere informatie

bekendmaking van beleid en het geven van informatie

bekendmaking van beleid en het geven van informatie de gemeentebesturen, ter attentie van de raden en de colleges van B&W OBD BFV Schedeldoekshaven 200 2511 EZ Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag www.minbzk.nl\gemeentefonds Contactpersoon Algemeen:

Nadere informatie

Groot onderhoud gemeentefonds. 25 & 27 maart en 1 april 2014

Groot onderhoud gemeentefonds. 25 & 27 maart en 1 april 2014 Groot onderhoud gemeentefonds 25 & 27 maart en 1 april 2014 Onno IJsselsteijn Elze de Vries Inhoud bespreking & doel 1. Proces 2011 heden 2. Doelen groot onderhoud 3. Uitgangspunten verdeling 4. Doorwerking

Nadere informatie

Gemeen(te)goed nieuwsbrief

Gemeen(te)goed nieuwsbrief Septembercirculaire Prinsjesdag. Niet alleen van belang voor het Rijk en de burgers, maar ook voor de gemeenten. De septembercirculaire wordt tegelijkertijd gepubliceerd met de plannen voor 2011. Van belang

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 930 C Jaarverslag en slotwet Provinciefonds 2013 Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL Wetsartikel

Nadere informatie

Onderwerp : Gevolgen van de meicirculaire 2014 op de Voorjaarsrapportage 2014 en het Kaderplan

Onderwerp : Gevolgen van de meicirculaire 2014 op de Voorjaarsrapportage 2014 en het Kaderplan Nummer : 06-14.2014 (aanvullend voorstel) Onderwerp : Gevolgen van de meicirculaire 2014 op de Voorjaarsrapportage 2014 en het Kaderplan 2015-2018 Korte inhoud : Zoals aangegeven in de Voorjaarsrapportage

Nadere informatie

GEMEENTE ROERMOND. Raadsvoorstelno. 2012/069/1 Agendapuntno.: Datum 13 augustus 2012 Portefeuille: BM

GEMEENTE ROERMOND. Raadsvoorstelno. 2012/069/1 Agendapuntno.: Datum 13 augustus 2012 Portefeuille: BM gemeente Roermond GEMEENTE ROERMOND Raadsvoorstelno. 2012/069/1 Agendapuntno.: Datum 13 augustus 2012 Portefeuille: BM Onderwerp: Junicirculaire 2012 algemene uitkering Gemeentefonds Aan de Gemeenteraad

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 560 B Wijziging van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2006 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) Nr. 2 MEMORIE

Nadere informatie

Memo * * Registratienummer / 14Z : College van BenW. : Leden van de gemeenteraad. Datum : 26 juni 2014

Memo * * Registratienummer / 14Z : College van BenW. : Leden van de gemeenteraad. Datum : 26 juni 2014 Memo Registratienummer 2014-19938 / 14Z.004437 Van Aan : College van BenW : Leden van de gemeenteraad Datum : 26 juni 2014 Onderwerp : Memo met informatie over de meicirculaire 2014 De meicirculaire 2014

Nadere informatie

Adviesnota aan B en W. Onderwerp Septembercirculaire 2013 gemeentefonds en de financiële gevolgen van het begrotingsakkoord op het gemeentefonds

Adviesnota aan B en W. Onderwerp Septembercirculaire 2013 gemeentefonds en de financiële gevolgen van het begrotingsakkoord op het gemeentefonds Adviesnota aan B en W Onderwerp Septembercirculaire 2013 gemeentefonds en de financiële gevolgen van het begrotingsakkoord op het gemeentefonds Datum 16 oktober 2013 Naam steller Ruud Bosmans Kenmerk Afdelingsmanager

Nadere informatie

Gemeentefonds. Meicirculaire 2014

Gemeentefonds. Meicirculaire 2014 Gemeentefonds Meicirculaire 2014 de gemeentebesturen, ter attentie van de raden en de colleges van B&W DGBK/ Bestuur, Democratie en Financiën Turfmarkt 147 Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Ministerie van BZK DCB/FEZ/BBV. Aan het gemeentebestuur van : Marum Postbus ZG Marum. Blad: 1

Ministerie van BZK DCB/FEZ/BBV. Aan het gemeentebestuur van : Marum Postbus ZG Marum. Blad: 1 Aan het gemeentebestuur van : Marum Postbus 96 ZG Marum Blad: 1 Blad: Provincie: Gemeente: Groningen Marum Postbus Datum: 1-0-01 01 01-0 96 ZG Marum Bankrekeningnummer: NL 9 BNGH 08500559 Gemeentecode:

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Secretaris-generaal Macro-Economische Vraagstukken en Arbeidsmarkt Algemeen

Nadere informatie

Financiële ontwikkelingen na gereedkomen primitieve begroting

Financiële ontwikkelingen na gereedkomen primitieve begroting Financiële ontwikkelingen na gereedkomen primitieve begroting Inleiding In de raadsvergadering van 3 december 2014 is een nieuwe Planning & Control Cyclus vastgesteld. Met deze vaststelling zijn de 1 e

Nadere informatie

Besluit tot vaststelling van de bedragen per eenheid voor de uitkering uit het gemeentefonds over het uitkeringsjaar 2015

Besluit tot vaststelling van de bedragen per eenheid voor de uitkering uit het gemeentefonds over het uitkeringsjaar 2015 Besluit tot vaststelling van de bedragen per eenheid voor de uitkering uit het gemeentefonds over het uitkeringsjaar 2015 De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, handelende in overeenstemming

Nadere informatie

B en W d.d

B en W d.d B en W 14.0354 d.d. 8-4-2014 Onderwerp Reactie aan VNG op de onderzoeksrapportage Groot-onderhoud gemeentefonds Besluiten:Behoudens advies van de commissie 1. Vast te stellen de brief aan de gemeenteraad

Nadere informatie

Gemeentefonds. Septembercirculaire 2014

Gemeentefonds. Septembercirculaire 2014 Gemeentefonds Septembercirculaire 2014 de gemeentebesturen, ter attentie van de raden en de colleges van B&W DGBK/ Bestuur, Democratie en Financiën Turfmarkt 147 Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag

Nadere informatie

herijkingsonderzoek BDuR en het meerjarenperspectief. Omschrijving

herijkingsonderzoek BDuR en het meerjarenperspectief. Omschrijving Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid Ministerie van Veiligheid en Justitie De voorzitters van de besturen van de veiligheidsregio s Directie Weerbaarheidsverhogin Afdeling Veiligheidsregio

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Junicirculaire gemeentfonds.

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Junicirculaire gemeentfonds. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Junicirculaire gemeentfonds Programma / Programmanummer Bestuur & Middelen / 9610 BW-nummer Portefeuillehouder B. Jeene Samenvatting De junicirculaire van het Gemeentefonds

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 805 B Wijziging van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2013 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) Nr. 2 MEMORIE VAN

Nadere informatie

Onderwerp Actuele ontwikkelingen algemene uitkering/financieel akkoord/decembercirculaire 2012

Onderwerp Actuele ontwikkelingen algemene uitkering/financieel akkoord/decembercirculaire 2012 Raadsinformatiebrief Onderwerp Actuele ontwikkelingen algemene uitkering/financieel akkoord/decembercirculaire 2012 1. Inleiding/aanleiding In de raadsinformatiebrief van 23 oktober 2012 hebben wij u geïnformeerd

Nadere informatie

Herverdeling gemeentefonds Wikken en wegen. Gijs Oskam Expertisecentrum Gemeentefinanciën VNG Utrecht, 18 november 2013

Herverdeling gemeentefonds Wikken en wegen. Gijs Oskam Expertisecentrum Gemeentefinanciën VNG Utrecht, 18 november 2013 Herverdeling gemeentefonds Wikken en wegen Gijs Oskam Expertisecentrum Gemeentefinanciën VNG Utrecht, 18 november 2013 Programma Inkomsten van gemeenten Terugblik op de herverdeling 1997 en 2001 Voorgenomen

Nadere informatie

MEMO van college aan de raad

MEMO van college aan de raad MEMO van college aan de raad datum : 24 juni 2014 aan : Gemeenteraad van : College onderwerp : Gevolgen algemene uitkering n.a.v. meicirculaire 2014 Portefeuillehouder: Rob Zeeman Inlichtingen bij: Jan

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 34 085 B Wijziging van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2014 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) Nr. 2 MEMORIE VAN

Nadere informatie

Aan de leden van de gemeenteraad

Aan de leden van de gemeenteraad Raadsvoorstel Raadsvergadering : 10 november 2005 Agendapunt : 6. Portefeuillehouder : A. Croné Afdeling : FJC Behandelend ambt. : A. Pleijsant-Helmstrijd Datum : 18 oktober 2005 Onderwerp : Septembercirculaire

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF bij mei-circulaire 2011 gemeentefonds. Zwanenburg, 3 juni 2011. Geachte PAUW-abonnee,

NIEUWSBRIEF bij mei-circulaire 2011 gemeentefonds. Zwanenburg, 3 juni 2011. Geachte PAUW-abonnee, NIEUWSBRIEF bij mei-circulaire 2011 gemeentefonds. Zwanenburg, 3 juni 2011. Geachte PAUW-abonnee, Inleiding Afgelopen maanden is de materie rond het Gemeentefonds flink in ontwikkeling geweest. Na een

Nadere informatie

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus AG Hoofddorp

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus AG Hoofddorp gemeente Haarlemmermeer De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp Bezoekadres: Raadhuisplein 1 Hoofddorp Telefoon 0900 1852 Telefax 023 563 95 50 cluster Financiën en

Nadere informatie

Wijzigingen uitkering gemeentefonds cluster educatie

Wijzigingen uitkering gemeentefonds cluster educatie Wijzigingen uitkering gemeentefonds cluster educatie De uitkering educatie ondergaat ingrijpende wijzigingen. De structurele wijziging van de systematiek vindt plaats voor het kalenderjaar 2015 en ook

Nadere informatie

Begrotingsbeleid bij het Rijk en de relatie met gemeentefinanciën

Begrotingsbeleid bij het Rijk en de relatie met gemeentefinanciën Begrotingsbeleid bij het Rijk en de relatie met gemeentefinanciën VNG-congres Gemeentefinanciën Kyra Eikelboom-Doek Programma - Begrotingsbeleid bij het Rijk - Actuele ontwikkelingen: Miljoenennota 2014

Nadere informatie

Gemeentefonds. Septembercirculaire 2015

Gemeentefonds. Septembercirculaire 2015 Gemeentefonds Septembercirculaire 2015 de gemeentebesturen, ter attentie van de raden en de colleges van B&W DGBK/ Bestuur, Democratie en Financiën Turfmarkt 147 Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag

Nadere informatie

- gedeputeerde staten van de provincies - dagelijks bestuur van het Interprovinciaal Overleg

- gedeputeerde staten van de provincies - dagelijks bestuur van het Interprovinciaal Overleg - gedeputeerde staten van de provincies - dagelijks bestuur van het Interprovinciaal Overleg Bestuur, Democratie en Financiën Financieel en Informatiestelsel Schedeldoekshaven 200 2511 EZ Den Haag Postbus

Nadere informatie

Integratie-uitkering Sociaal Domein

Integratie-uitkering Sociaal Domein Integratie-uitkering Sociaal Domein 2017-2022 Integratie-uitkering Sociaal Domein Participatiebudget Jeugd Wmo Colofon Integratie-uitkering Sociaal Domein 2017-2022 Integratie-uitkering Sociaal Domein

Nadere informatie

Nota van B&W. Datum 30 juni inlichtingen Jan Bootsman / Erik Jan Aafjes

Nota van B&W. Datum 30 juni inlichtingen Jan Bootsman / Erik Jan Aafjes gemeente Haarlemmermeer Nota van B&W Onderwerp Juni circulaire gemeentefonds 2010 Datum 30 juni 2010 Portefeuillehouder J.J. Nobel Collegevergadering 24 augustus 2010 inlichtingen Jan Bootsman / Erik Jan

Nadere informatie

Gevolgen op de uitkering uit het Gemeentefonds bij een voorziene herindeling van Noord-Groninger gemeenten

Gevolgen op de uitkering uit het Gemeentefonds bij een voorziene herindeling van Noord-Groninger gemeenten Gevolgen op de uitkering uit het Gemeentefonds bij een voorziene herindeling van Opdrachtnemer: PAUW B.V. Wilgenbos 2 3311 JX Dordrecht www.pauw-gemeentefonds.nl Senior Consultant: Dirk Jans Inhoudsopgave

Nadere informatie