Adviesnota aan B en W. Onderwerp Meicirculaire 2013 gemeentefonds. Datum 9 juli 2013 Naam steller Ruud Bosmans. Afdelingsmanager Ilse Rutten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Adviesnota aan B en W. Onderwerp Meicirculaire 2013 gemeentefonds. Datum 9 juli 2013 Naam steller Ruud Bosmans. Afdelingsmanager Ilse Rutten"

Transcriptie

1 Adviesnota aan B en W Onderwerp Meicirculaire 2013 gemeentefonds Datum 9 juli 2013 Naam steller Ruud Bosmans Kenmerk Afdelingsmanager Ilse Rutten Afdeling Middelen Coördinator Ingrid van Groenland Voorstel 1. Kennis nemen van de meicirculaire 2013 Gemeentefonds en de uitwerking van de gevolgen voor Venray in de bijgevoegde bijlage 1 Toelichting gevolgen meicirculaire De financiële gevolgen van de meicirculaire 2013 opnemen in de programmabegroting 2013 via de 2 e bestuursrapportage 2013 en meerjarig verwerken in de (concept) programmabegroting De financiële gevolgen zijn per saldo voor (nadeel), (nadeel), (nadeel), (nadeel) en (nadeel). Aanleiding De minister van BZK brengt jaarlijks een aantal circulaires uit waaronder de meicirculaire. In deze meicirculaire 2013 is informatie opgenomen over de gemeentefondsuitkeringen voor de jaren 2012 en verder. In deze meicirculaire zijn de gevolgen voor het gemeentefonds verwerkt als gevolg van de uitvoering van het regeerakkoord en het nadien op 18 januari 2013 gesloten financieel akkoord (onderhandelaarsakkoord). De decentralisaties blijven van het grootste belang voor gemeenten. Het sociaal akkoord en het zorgakkoord hebben ook gevolgen voor de wijze waarop de decentralisaties in het sociale domein invulling krijgen. In deze meicirculaire worden hiervan de eerste financiële contouren geschetst zonder dat dit verwerkt wordt in de uitkering uit het gemeentefonds.. Noemenswaardige informatie uit de meicirculaire 2013 wordt hier kort geschetst. Voor een nadere inhoudelijke toelichting verwijzen wij naar de bijlage Toelichting gevolgen meicirculaire 2013 gemeentefonds. Het kabinet heeft de accressen voor 2012 tot en met 2018 opnieuw vastgesteld. Dit betekent, met uitzondering van het accres 2014, een aanzienlijk negatieve wijziging ten opzichte van de cijfers uit de septembercirculaire Opvallend is dat het jaar 2014 daarentegen een sterke verhoging laat zien. Het hoge accrespercentage in 2014 hangt samen met een aantal pieken in infrastructurele projecten. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) waarschuwen echter om niet van het hoge accres 2014 uit te gaan. Door diverse factoren zoals onderuitputting door vakdepartementen, uitstel van investeringen, prijsbijstellingen etc. zal het accres 2014 lager worden. Onze verwachtingen zijn dat dit accres wordt gehalveerd. In onze berekeningen gaan wij dan ook voorzichtigheidshalve uit van de helft van het positieve accres Het kabinet heeft de cijfers vastgesteld aan de hand van de Voorjaarsnota 2013 van het rijk. De besluitvorming over de rijksbegroting ( in aanloop naar de Miljoenennota) zal echter nog effect hebben op de accresramingen. Regeerakkoord Met deze circulaire wordt invulling gegeven aan de voornemens die eerder al in decembercirculaire 2012 waren aangekondigd. Zo worden nu de aangekondigde kortingen doorgevoerd m.b.t. btw compensatiefonds (BCF)/ btw verhoging 19% naar 21%, lagere apparaatskosten (opschaling gemeenten), maatschappelijke stage, scootmobielen (WMO) en onderwijshuisvesting. Pagina 1 van 5

2 vervolgnota aan B en W In het regeerakkoord is opgenomen dat er met ingang van het 2015 voor gemeenten besparingen ontstaan door schaalvoordelen, verminderen van toezicht, vereenvoudiging van regelgeving en minder dubbeling van taken. De besparing gaat uit van een daling van het aantal gemeenteambtenaren doordat gemeenten groter worden of met elkaar gaan samenwerken. Er is uitgegaan van het rekenkundige equivalent van een vermindering met 75 gemeenten in de periode tot Voor de totale periode komt deze benadering neer op een resterend aantal van gemeenten in Dit leidt met ingang van 2015 tot een uitname uit het gemeentefonds van 60 miljoen. Deze korting neemt elk jaar met 60 miljoen toe totdat landelijk een structureel bedrag van 975 miljoen bereikt wordt. Dit komt overeen met een jaarlijkse toename van de korting met ongeveer totdat in 2031 een structureel kortingsbedrag bereikt wordt van ongeveer 2.3 miljoen! Decentralisaties Met de decentralisaties zijn grote bedragen gemoeid. Voor een deel gaat het om nieuw geld voor gemeenten, voor een ander deel zijn het nu nog specifieke uitkeringen. De decentralisaties gaan gepaard met aanzienlijke ombuigingstaakstellingen. Per saldo is op termijn een verdubbeling van het gemeentefonds denkbaar. In bijlage 16 van de circulaire wordt een toelichting gegeven op het macrobudget voor jeugdzorg. In deze bijlage wordt, in tegenstelling tot de verwachtingen, een indicatief bedrag geraamd voor de decentralisatie Jeugdzorg in Dit is het jaar waarin de gemeenten verantwoordelijk zijn voor deze transitie. Voor Venray gaat het om een bedrag van ruim 9.8 miljoen. Omdat dit bedrag nog onzeker is heeft het Rijk dit nog niet verwerkt in de algemene uitkering. Aangegeven wordt dat het bedrag in de meicirculaire 2014 definitief gemaakt wordt. Eind 2013 of begin 2014 zal een beleidsplan Jeugdzorg aan de gemeenteraad worden voorgelegd waarin ingegaan wordt op de transitie en in hoofdlijnen op de besteding van de (voorlopige) middelen. De voorgenomen korting per 2015 op het budget voor huishoudelijk hulp (WMO) met 40% is nog niet via deze circulaire door het rijk verwerkt. Via de meicirculaire is de verlaging van de dualiseringskorting (vermindering aantal politiek ambtsdragers) verwerkt. Inmiddels is bekend geworden dat op 9 juli 2013 de 1e kamer het initiatiefvoorstel dualiseringscorrectie met ruime meerderheid heeft verworpen. De voornaamste redenen voor het afwijzen zijn de taakverzwaring die de komende jaren met de decentralisaties werk, langdurige zorg en jeugd op gemeenten afkomt. Daarnaast neemt door gemeentelijke herindeling het aantal raadsleden als vanzelf af. In de circulaire wordt melding gemaakt van toekomstige onttrekkingen aan het gemeentefonds voor: o Het voornemen om per 1 januari 2015 het budget voor buitenonderhoud en aanpassingen van schoolgebouwen in het primair en speciaal onderwijs van gemeenten naar schoolbesturen over te hevelen. o Het voornemen om een nieuwe bibliotheekwetgving per 1 januari 2015 in werking te laten treden. Een indicatie van de prijs- en loonontwikkelingen voor 2014 van: prijs 1,75% en loon 2%. Pagina 2 van 5

3 vervolgnota aan B en W De macronorm OZB wordt voor het jaar 2014 vastgesteld op 2,45%. De macronorm 2014 is lager door landelijke overschrijdingen van de macronorm in 2012 en Deze overschrijdingen zijn in mindering gebracht op de macronorm De beoogde invoering van het nieuwe verdeelstelsel van het gemeentefonds is Zoals bekend wordt deze herverdelingsoperatie gecombineerd met de gevolgen van de wet BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen). De definitieve voornemens worden uiterlijk in de meicirculaire 2014 bekend gemaakt. Om de prikkelwerking voor herindelingen te bevorderen onderzoekt het kabinet voor het einde van 2013 de mogelijkheden tot aanpassing van het vaste bedrag in het gemeentefonds. De invoering van het verplicht schatkistbankieren is voorzien voor uiterlijk eind De Tweede Kamer der Staten Generaal heeft met een ruime meerderheid op 23 april 2013 ingestemd met het wetsvoorstel houdbare overheidsfinanciën. In het op 18 januari 2013 afgesloten financieel akkoord (onderhandelaarsakkoord) is afgesproken dat deze kabinetsperiode wordt afgezien van een sanctie zolang er geen sanctie uit Europa volgt. In onze huidige (meerjaren)begroting hebben we een buffer opgenomen om de gevolgen van het regeerakkoord op te kunnen vangen die oploopt tot structureel 2 miljoen vanaf Deze buffer wordt nu ingezet om de nadelige financiële gevolgen op te vangen. In deze meicirculaire 2013 zijn nog niet de consequenties verwerkt van de aanvullende rijksbezuinigingen van 6 miljard. Om hier proactief rekening mee te houden stellen we voor om met ingang van 2014 in de begroting rekening te houden met een structureel aanvullende korting van ruim Dit wordt verwerkt in de begroting Beoogd resultaat Het bijstellen van het begrotingsjaar 2013 en de (concept)programmabegroting 2014 inclusief het meerjarenperspectief op basis van de financiële gevolgen van de meicirculaire Argumenten 1.1 De meicirculaire 2013 geeft informatie over de meerjarige inkomsten voor de gemeente uit het gemeentefonds en is daarmee een zeer belangrijke informatiebron; 1.2 Er zijn diverse ontwikkelingen in maatstaven en uitkeringsfactor waarvan de meeste tot nu toe niet voorzien waren. 1.3 Ten opzichte van de voorgaande circulaires zijn bijstellingen noodzakelijk met betrekking tot onder meer het aantal woningen, inwoners etc.. Deze hebben gevolgen voor de hoogte van de algemene uitkering uit het gemeentefonds; 2 De omvang en verdeling van de algemene uitkering is belangrijk voor de financiële huishouding van de gemeente en het meerjarig perspectief. Integraliteit/Relatie met andere beleidsvelden Alle beleidsvelden Pagina 3 van 5

4 vervolgnota aan B en W Kanttekeningen/risico's De algemene uitkering uit het Gemeentefonds wordt pas definitief twee jaar na afloop van het uitkeringsjaar als alle gegevens definitief zijn. Tot dan kan er sprake zijn van substantiele wijzigingen. Voor het jaar 2014 wordt de verdeling van het gemeentefonds in combinatie met de gevolgen van de Wet BAG doorgevoerd. De gevolgen hiervan zijn nog niet bekend. De kortingen voor maatschappelijke stage, scootmobielen en onderwijshuisvesting zijn in de berekeningen van deze meicirculaire budgettair neutraal verwerkt. We gaan er vooralsnog vanuit dat we op de betreffende beleidsterreinen voor eenzelfde omvang ook minder kosten zullen hebben. Het risico is aanwezig dat de kortingen groter blijken te zijn dan de te behalen kostenbesparingen en dan toch nog van invloed zijn op ons meerjarenperspectief. Communicatie De raad is via een raadsinformatiebrief in juni 2013 op de hoogte gesteld van de financiële gevolgen van deze meicirculaire De betrokken budgethouders zijn geïnformeerd over de gevolgen van de meicirculaire. Financiële gevolgen Er zijn bijstellingen nodig van de ramingen voor de algemene uitkering uit het gemeentefonds. Voor (nadeel), (nadeel), (nadeel), (nadeel) en (nadeel). De financiële gevolgen voor 2013 worden verwerkt bij de tweede bestuursrapportage De meerjarige gevolgen vanaf 2014 worden verwerkt in de (concept) programmabegroting Personele/organisatorische gevolgen N.v.t. Juridische gevolgen/rechtmatigheid N.v.t. Fatale termijnen N.v.t. Overleg gevoerd met Extern N.v.t. Intern Ike Busser (wethouder Financiën), Joost Smits (concerncontroller) en Anne de Wit (senior adviseur financien). De financiële effecten van de meicirculaire 2013 zijn voorgelegd aan de betreffende beleidsmedewerkers. Vervolgtraject besluitvorming Deze nota ter kennis brengen aan commissie Middelen en Raad. Evaluatie N.v.t. Bijlagen Bijlage 1, Toelichting gevolgen meicirculaire 2013 gemeentefonds Pagina 4 van 5

5 vervolgnota aan B en W Naslagwerk Meicirculaire 2013 gemeentefonds Raadsinformatiebrief meicirculaire 2013 Pagina 5 van 5

6 Gemeentefonds Meicirculaire 2013

7

8 de gemeentebesturen, ter attentie van de raden en de colleges van B&W DGBK/ Bestuur, Democratie en Financiën Turfmarkt 147 Den Haag Postbus EA Den Haag Contactpersoon eventuele vragen per Datum 31 mei 2013 Kenmerk Onderwerp meicirculaire gemeentefonds 2013 bekendmaking van beleid en het geven van informatie Doelstelling Juridische grondslag Relaties met andere circulaires decembercirculaire 2012 ( ); Ingangsdatum 31 mei 2013 Geldig tot 1 juli 2014

9 Meicirculaire gemeentefonds 2013

10

11 Meicirculaire gemeentefonds 2013

12 Inhoudsopgave 1 Accres en decentralisaties Accres Decentralisaties Uitkeringsjaar Opbouw uitkeringen Mutaties en maatstaven algemene uitkering Maatstaf (extra groei) leerlingen voortgezet onderwijs Ontwikkeling uitkeringsbasis Algemene uitkering, uitkeringsfactor en bedragen per eenheid Voorschotbetalingen Uitkeringsjaar Opbouw uitkeringen Mutaties en verdeelaspecten algemene uitkering Waarderingskamer en landelijke voorziening WOZ Herdenking slavernijverleden Bommenregeling Maatstaf bedrijfsvestigingen Ontwikkeling uitkeringsbasis Algemene uitkering, uitkeringsfactor en bedragen per eenheid Mutatie integratie- en decentralisatie-uitkeringen met effect op omvang gemeentefonds Verzameltabel Voorschotbetalingen Uitkeringsjaar Opbouw uitkeringen Mutaties en verdeelaspecten algemene uitkering Suppletie-uitkering afschaffing OZB woningen gebruikers A+O fonds Wet Maatregelen Werk en Bijstand en enkele sociale zekerheidswetten Transitiekosten nieuwe Wmo Uitvoeringskosten inburgering Decentralisatie provinciale taken vergunningverlening, toezicht en handhaving Maatstaf herindeling vervroeging en verruiming Maatstaf herindeling - splitsing van gemeenten Maatstaf OZB: WOZ-waardering en aanpassing rekentarieven Invoering basisregistraties Adressen en Gebouwen Ontwikkeling uitkeringsbasis Algemene uitkering, uitkeringsfactor en bedragen per eenheid Mutatie integratie- en decentralisatie-uitkeringen met effect op omvang Meicirculaire gemeentefonds 2013

13 gemeentefonds Verzameltabel Voorschotbetalingen Meerjarenperspectief Opbouw uitkeringen Mutaties en verdeelaspecten algemene uitkering Lagere apparaatskosten (opschaling) BTW-compensatiefonds Onderwijshuisvesting Overheveling buitenonderhoud PO en SO Scootmobielen Maatschappelijke stages Dualiseringskorting E-boeken (actualiseren bibliotheekwetgeving) Meerjarige ontwikkeling uitkeringsfactor Verzameltabel Integratie- en decentralisatie-uitkeringen Opbouw integratie- en decentralisatie-uitkeringen Integratie-uitkering Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Maatschappelijke opvang Centra voor jeugd en gezin Invoeringskosten decentralisatie jeugd Vrouwenopvang Brede impuls combinatiefuncties/buurtsportcoaches Nationale gebiedsontwikkeling (Nota Ruimte en Birk) Green Deal Bodemsanering Jeugdwerkloosheid Werkgeversdienstverlening Financieel beleid Redelijk peil Wetswijziging financieel toezicht en aanpassing Besluit begroting en verantwoording (BBV) Begrotingsanalyse Begrotingsscans Herindelingsscans Overige mededelingen Loon- en prijsontwikkeling Macronorm OZB Verdeelonderzoeken gemeentefondsclusters Maatstaf vast bedrag Meicirculaire gemeentefonds 2013

14 8.5 Schatkistbankieren Vaststelling decentralisatie- en integratie-uitkeringen Derivaten Wet Houdbare overheidsfinanciën Krimpmaatstaf en paragrafen demografische ontwikkeling Bijlagen Bijlage 1 Verdeeltabellen 2013 en Bijlage 2 Overzicht van verdeeltabellen 2014, gegroepeerd naar cluster Bijlage 3 Volumina maatstaven Bijlage 4 Suppletie-uitkering afschaffing OZB woningen gebruiker Bijlage 5 Integratie-uitkering Wmo Bijlage 6 Decentralisatie-uitkering Vrouwenopvang Bijlage 7 Decentralisatie-uitkering Invoeringskosten Jeugd(zorg) Bijlage 8 Decentralisatie-uitkering Brede impuls combinatiefuncties Bijlage 9 Suppletie-uitkering Bommenregeling Bijlage 10 Decentralisatie-uitkering Nationale gebiedsontwikkeling (Nota Ruimte en BIRK) Bijlage 11 Decentralisatie-uitkering Bodemsanering Bijlage 12 Decentralisatie-uitkering Maatschappelijke opvang Bijlage 13 Decentralisatie-uitkering Centra voor Jeugd en Gezin Bijlage 14 Overzicht aantal bedrijfsvestigingen Bijlage 15 Aanpassing BBV Bijlage 16 Decentralisatie Jeugdzorg Meicirculaire gemeentefonds 2013

15 Meicirculaire gemeentefonds 2013

16 1 Accres en decentralisaties 1.1 Accres Voor de jaren 2013 tot en met 2018 zijn nieuwe accresramingen beschikbaar. Voor 2012 is het accres definitief vastgesteld. Accres 2012 Nadat de normeringssystematiek voor het gemeentefonds en provinciefonds een aantal jaren buiten werking is geweest, is deze met ingang van het begrotingsjaar 2012 weer van kracht. Dit betekent dat de ontwikkeling van de fondsen weer gekoppeld is aan de netto gecorrigeerde rijksuitgaven. Onderdeel van de bestuurlijke afspraken die het Rijk en de medeoverheden in het voorjaar van 2011 hebben gemaakt is het afschaffen van de maartcirculaire. Daarom wordt het definitieve accres van jaar t vanaf nu in de meicirculaire van jaar t+1 opgenomen. Tabel 1.1 bevat het definitieve accres Tabel 1.1: Accres 2012 (x 1 mln) In de septembercirculaire 2012 was het accres 2012 berekend op -1,43 procent. Dit komt overeen met een bedrag van -244 miljoen. In hoofdstuk 1 van de Uitkeringsjaar Accres Accres in procenten Verschil t.o.v. septembercirculaire ,56% -192 decembercirculaire 2012 gaven wij aan een verdere verlaging van dit bedrag te verwachten. Wij achtten een waarschuwing op zijn plaats, echter zonder een precieze invulling, omdat december geen regulier bijstellingsmoment is. Op basis van het Financieel Jaarverslag 2012 van het Rijk is het definitieve accres 2012 nu berekend op -2,56 procent, oftewel -436 miljoen. Het accres 2012 komt daarmee 192 miljoen lager uit dan in de septembercirculaire 2012 werd verondersteld. De belangrijkste oorzaak van deze daling is de gebleken onderuitputting bij de departementen. Verwerking bijstelling accres 2012 in 2013 Het uitkeringsjaar 2012 blijft ongewijzigd en de bijstelling wordt opgenomen onder het uitkeringsjaar Het bedrag van de bijstelling in dat jaar wordt daartoe zowel structureel als incidenteel opgenomen. Het accres kent twee bijstellingsmomenten gedurende het uitkeringsjaar, de mei- en de septembercirculaire. De vaststelling van het accres (het verschil tussen het tweede bijstellingsmoment en de definitieve stand) vindt plaats na afloop van een begrotingsjaar. Voorheen vond dit plaats op basis van de Voorlopige Rekening van het Rijk. In het streven naar een vermindering van regeldruk en administratieve lasten binnen de overheid is besloten de Voorlopige Rekening te integreren in het Financieel Jaarverslag van het Rijk. 1 1 De Tweede Kamer is in 2006 op de hoogte gesteld van het voornemen tot het integreren van de Voorlopige Rekening in het Financieel Jaarverslag van het Rijk (zie Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 55). Meicirculaire gemeentefonds

17 Dat betekent dat het definitieve accres met ingang van het uitkeringsjaar 2012 wordt berekend op basis van de stand van het Financieel Jaarverslag Rijk. Het definitieve accres 2012 wordt verwerkt in de 1e suppletoire begroting 2013 van het gemeentefonds. Accressen De afgesproken toepassing van de normeringssystematiek leidt in de huidige moeilijke financiële omstandigheden tot een neerwaartse aanpassing van de accressen, behalve voor het jaar Tabel 1.2: Accressen (x 1 mln) Uitkeringsjaar Accres Accres in procenten -0,82% 5,95% 0,09% 0,87% 0,54% 0,54% Verschil t.o.v. decembercirculaire Cumulatief verschil Cumulatief accres Het accres 2013 wordt geraamd op -0,82 procent, -139 miljoen. Dit is ten opzichte van de decembercirculaire een verslechtering van 156 miljoen. De oorzaak hiervan is het inhouden van de prijsbijstelling in 2013 en een lagere dan verwachte loon- en prijsontwikkeling. Dit heeft effect op de loon- en prijsbijstelling van de departementale begrotingen en daardoor ook op het accres. Het accres voor 2014 is naar boven bijgesteld, tot 5,95 procent. Dat komt overeen met een accres van bijna 1 miljard in Het hoge accrespercentage in 2014 hangt samen met een aantal pieken in infrastructurele projecten. Ook maatregelen uit het Regeerakkoord hebben een positieve uitwerking gehad op het accres Dit geldt bijvoorbeeld voor de maatregel huurmarkt. Door deze maatregel nemen de uitgaven aan de huurtoeslag toe. Deze maatregel wordt gedekt door hogere lasten via de verhuurderheffing. Omdat alleen de voor de normeringssystematiek relevante uitgaven meetellen wordt niet het saldo van deze maatregelen meegenomen in de bepaling van het accres, maar tellen alleen de hogere uitgaven aan huurtoeslag. De maatregelen uit het Regeerakkoord onder de noemer overdrachten bedrijven hebben in 2014 eveneens een positief effect op het accres. De subsidies aan bedrijven nemen toe waardoor de relevante rijksuitgaven stijgen. Het kabinet heeft in zijn Voorjaarsnota besloten de prijsbijstelling 2013 éénmalig voor 2013 niet uit te keren. Dat heeft een negatief effect op het accres 2013, maar een positief effect op het accres De resterende prijsbijstelling tranche 2013 (voor de jaren 2014 en verder) wordt aangehouden en betrokken bij besluitvorming in augustus. Het accres voor enig jaar wordt na afloop van een jaar definitief vastgesteld. Onderuitputting en nadere besluitvorming kunnen, zoals gebruikelijk, het accres nog beïnvloeden. Meicirculaire gemeentefonds

18 In tabel 1.3 worden de nominale accressen uit de tabellen 1.1 en 1.2 vergeleken met de raming van het Centraal Planbureau van de prijsontwikkeling van het bruto binnenlands product. Tabel 1.3: Nominale en reële accressen (in procenten) Uitkeringsjaar Accres (a) -2,56% -0,82% 5,95% 0,09% 0,87% 0,54% 0,54% Prijsontwikkeling BBP (b) 1 1,1% 1,6% 1,6% 0,9% 0,9% 0,9% 0,9% Reëel accres (c) 2-3,62% -2,38% 4,28% -0,80% -0,03% -0,36% -0,36% 1 Bron: Stabiliteitsprogramma Het percentage waarmee het accres de pbbp overtreft: c = (1+a)/(1+b)-1 De reële accressen zijn niet meer dan richtinggevend. Gemeenten met statistieken over hun eigen volume- en prijsontwikkeling van de uitgaven kunnen desgewenst de nominale accressen defleren met hun eigen specifieke gegevens. 1.2 Decentralisaties Inleiding In het Regeerakkoord is opgenomen dat door middel van de decentralisaties in het sociale domein de gemeenten de eerstverantwoordelijke overheidslaag worden voor de onderwerpen werk, maatschappelijke ondersteuning en jeugdzorg. De gemeenten krijgen per 1 januari 2015 op grond van de nieuwe Wmo, Jeugdwet en Participatiewet een brede integrale verantwoordelijkheid voor het sociale domein. De kern van de decentralisatieoperatie is onveranderd en is erop gericht dat de burger die het nodig heeft ondersteuning krijgt die aansluit bij zijn persoonlijke situatie en behoeften. Deze veranderingen bieden kansen. Nu alle drie de decentralisaties eenzelfde invoeringsdatum kennen hebben gemeenten meer tijd om zich voor te bereiden en kunnen gemeenten direct starten met een integrale benadering van het sociale domein. Daarnaast biedt het gewonnen draagvlak bij de sociale en maatschappelijke partners een stevige basis voor de decentralisaties. In de decentralisatiebrief van 19 februari 2013 heeft het kabinet de randvoorwaarden geschetst die noodzakelijk zijn bij de decentralisaties. Zo werkt het kabinet aan het verstevigen van de uitvoeringskracht van gemeenten, aan ruimte voor maatwerk en integraliteit in de wet- en regelgeving, aan een stevig implementatie ondersteuningsaanbod voor gemeenten en aan ontschotting van budgetten. Met ontschotting bedoelt het kabinet dat gemeenten in staat worden gesteld met een integraal budget maatwerk te leveren voor burgers. Financiële effecten Met de decentralisaties zijn grote bedragen gemoeid. Voor een deel gaat het om nieuw geld Meicirculaire gemeentefonds

19 voor gemeenten, voor een ander deel zijn het nu nog specifieke uitkeringen. De decentralisaties gaan gepaard met aanzienlijke ombuigingstaakstellingen. Per saldo is op termijn een verdubbeling van het gemeentefonds geen ondenkbare uitkomst. In deze circulaire worden de hoogte van het budget en de verdeling voor 2015 op basis van historische gegevens over het gebruik van jeugdzorg op gemeentelijk niveau (bron: SCP en Cebeon) bekend gemaakt. In bijlage 16 treft u deze verdeling aan. In de meicirculaire 2014 wordt vervolgens bekendgemaakt wat de budgetten zijn per gemeente op basis van de objectieve verdeling, welke geleidelijk van kracht zal zijn vanaf In de septembercirculaire 2013 wordt u inzicht geboden in de historische verdeling voor 2015 van de budgetten voor de nieuwe Wmo. Vormgeving sociaal deelfonds In de decentralisatiebrief heeft het kabinet het in het Regeerakkoord geschetste perspectief uitgewerkt om de budgetten van de voorgenomen decentralisaties in stappen te bundelen en zo breed mogelijke te ontschotten in het gemeentefonds tot één integraal budget: het zogenaamde deelfonds sociaal domein. Het sociale deelfonds is geen specifieke of brede doeluitkering, maar een onderdeel van het gemeentefonds met verantwoording aan de gemeenteraad. In onderstaande tabel is het tijdpad van de verschillende decentralisaties weergegeven, en daarmee van de verwachte ontwikkeling in de inrichting van het financiële arrangement. Jaar Wat Toelichting 2013 Onderzoek Op basis van onderzoek besluit nemen over mogelijkheden ineenschuiven systematiek deelfonds en participatiebudget. Medio 2013 eerste beeld. Eind 2013 beeld modellen en besluit Onderzoek Op basis van onderzoek besluit nemen over het betrekken van Wwb I-deel in de bundeling. Medio 2013 eerste beeld. Eind 2013 beeld modellen en besluit Bestaande specifieke uitkeringen, decentralisatie en integratie-uitkeringen in het sociaal domein worden vereenvoudigd en toegevoegd aan het deelfonds. Onderzoeken welke regelingen dit omvat en welk tijdpad en welke vorm passend is (bijv. maatschappelijke en vrouwenopvang). Nader onderzoek naar regelingen in het sociale domein die nu nog niet uitdrukkelijk zijn genoemd Decentralisatie extramurale AWBZ Taken uit huidige clusters gerelateerd aan sociaal domein worden ondergebracht in deelfonds. Per septembercirculaire 2013 een eerste inzicht in de verdeling van het macrobudget nieuwe Wmo voor 2015 op basis van historische budgetten 2015 Jeugdzorg wordt gedecentraliseerd en ondergebracht in deelfonds. De regeling krijgt financieel vorm in een verdeelmodel in het deelfonds. Het perspectief van bundeling richt zich op de budgetten die bedoeld zijn om de participatie te bevorderen. Voor de Wet werk en bijstand (straks Participatiewet) wordt thans Meicirculaire gemeentefonds

20 onderzocht of het betrekken van het Inkomensdeel in deze bundeling toegevoegde waarde heeft. Onderzoek en monitoring Op 26 maart 2013 heeft de Tweede Kamer de motie Schouw aangenomen (Tweede Kamer, B/ C, nr. 13). In deze motie wordt de regering verzocht onderzoek te laten doen door een onafhankelijke partij naar de eventuele financiële risico s en uitvoeringsrisico s van de decentralisaties in het sociaal domein en daarbij aandacht te besteden aan de mogelijkheden deze risico s te ondervangen en bij de uitvoering te adresseren, onder de voorwaarde dat dit onderzoek niet tot vertraging van het decentralisatieproces leidt. De Tweede Kamer is op 26 april 2013 per brief geïnformeerd over de uitvoering van de motie Schouw. Het Centraal Planbureau (CPB) zal dit onderzoek gaan doen naar de mogelijke financiële risico s die gepaard gaan met de decentralisaties in het sociaal domein. Daarbij geldt dat de in het Regeerakkoord opgenomen financiële kaders en tijdspaden van toepassing zijn, met in achtneming van de wijzigingen voortvloeiend uit het sociaal akkoord en het zorgakkoord. Het onderzoek is voorts gericht op het brede sociaal domein, dus inclusief de taken die de gemeenten reeds hebben binnen dit domein, maar strekt zich niet uit tot hetgeen daarbuiten ligt. Voor het zomerreces van 2013 zal het CPB een integrale rapportage op hoofdlijnen opleveren. In aanvulling op het onderzoek van het CPB wordt door het Rijk en de VNG ingezet op het versterken van de samenhang tussen de decentralisatietrajecten en op het monitoren van de voortgang die geboekt wordt in de transitiefase. Dit vindt plaats in het kader van het identificeren van uitvoeringsrisico s die mogelijk gepaard gaan met de decentralisaties in het sociaal domein en heeft tot doel de gemeenten zo goed mogelijk te begeleiden in de aanloop naar de decentralisaties. Voor het einde van dit jaar wordt door het Rijk en de VNG ten behoeve van de Ministeriële Commissie Decentralisaties (MCD) een eerste beeld opgeleverd waarin de voortgang, best practices, innovatieve aanpakken voor integrale beleidsvorming en uitvoeringsrisico s helder naar voren komen. Op basis van dit beeld en verdere monitoring maken het Rijk en de VNG afspraken ter nadere invulling van de procesbegeleiding. De monitoring zal worden voortgezet in de fase waarin de decentralisaties reeds zijn doorgevoerd. In die fase zal de monitoring, zoals is aangekondigd in de decentralisatiebrief (Tweede Kamer, vergaderjaar , VII, nr. 59), gericht zijn op informatievergaring ten behoeve van inzicht in de werking van het stelsel, waaronder de behaalde resultaten in het sociaal domein. Onderwerp van overleg over de invulling van deze monitoring is hoe optimaal kan worden aangesloten bij de informatievergaring die plaatsvindt in het kader van de horizontale verantwoordingsmechanismen. Ook de rol van de lokale rekenkamers wordt in ogenschouw genomen en in lijn met de decentralisatiebrief vormt de Wet revitalisering generiek toezicht het uitgangspunt voor wat betreft het Meicirculaire gemeentefonds

21 interbestuurlijk toezicht. Het kabinet zal bezien in hoeverre er voor zeer specifieke situaties aanleiding is om met een aanwijzingsbevoegdheid verdere ruimte te bieden aan de betrokken ministers om in noodzakelijke gevallen in te grijpen. Tot slot geldt dat voor de benchmarking, waarin de VNG het voortouw heeft, wordt ingezet op een voortvarende uitbouw van de reeds gestarte initiatieven. De benchmarking richt zich op de prestaties van de individuele gemeenten, opdat gemeenten onderling van elkaar kunnen leren. Meicirculaire gemeentefonds

22 2 Uitkeringsjaar Opbouw uitkeringen Tabel 2.1 vermeldt de opbouw van de uitkeringen 2012 na actualisatie ten opzichte van de decembercirculaire De tabel gaat uit van het bedrag aan uitkering van ,887 miljoen dat voor 2011 is geraamd. De mutaties zijn gegroepeerd per cluster. Tabel 2.1 Opbouw uitkeringen 2012 (mln ) Raming deze circulaire December circulaire Uitkeringen voorafgaand jaar (beginstand) ,887 algemene mutaties - accres 2-244, ,000 - aanvullende algemene mutatie 41,387 - accres (gerichte verdeling, ingroeiregeling OHV) -8,500 - Regeerakkoordkorting 100 miljoen (Rutte I) -50,000 - vrijval gericht accres suppletie-uitkering OZB 0,000 - A+O fonds -0,229 - EU-richtlijn invordering -0,090 - overheidsbrede inkoop van beeldmateriaal -0,300 - Waarderingskamer 0, ,969 cluster eigen inkomsten 0,000 cluster werk en inkomen 38,300 cluster zorg 37,670 cluster educatie 8,400 cluster bevolkingszaken -27,327 cluster openbare orde en veiligheid -1,200 cluster fysiek milieu 19,200 Integratie- en decentralisatie-uitkeringen (excl. Wmo) 197,814 Uitkeringen (excl. Wmo) , ,017 waarvan - algemene /aanvullende uitkeringen , ,538 - integratie- en decentralisatie-uitkeringen 1.264,880 - suppletie-uitkering afschaffing OZB woningen gebruikers 59,739 - suppletie-uitkering bommenregeling 3 20,033 18,860 - Wmo 1.511,305 1 De vergelijking met de decembercirculaire 2012 is alleen opgenomen als de raming van het betreffende onderdeel is gewijzigd. 2 De afronding is preciezer gemaakt. 3 Het betreft de gemeente Werkendam ( ). Het bedrag was abusievelijk niet meegenomen in de junicirculaire Meicirculaire gemeentefonds

23 2.2 Mutaties en maatstaven algemene uitkering Maatstaf (extra groei) leerlingen voortgezet onderwijs In overleg met het Ministerie van OCW worden bij de vaststelling van de aantallen van de maatstaven leerlingen voortgezet onderwijs en extra groei leerlingen voortgezet onderwijs met terugwerkende kracht vanaf uitkeringsjaar 2011 de zogenaamde vavo (voortgezet algemeen volwassenenonderwijs)-leerlingen meegeteld. Vavo-leerlingen zijn leerlingen die staan ingeschreven aan een instelling voor voortgezet onderwijs, maar onderwijs volgen op een regionaal opleidingscentrum (ROC). De vo-school waar de leerling staat ingeschreven blijft verantwoordelijk en ontvangt bekostiging voor deze leerlingen van het Ministerie van OCW. Om de bekostiging van de huisvesting - die via het gemeentefonds loopt - hiermee in lijn te brengen, is besloten om de vavo-leerlingen mee te tellen. Deze aanpassing zou aanvankelijk met ingang van 2012 worden toegepast, maar dit tijdstip blijkt bij nader inzien niet houdbaar. Aanpassing vindt nu plaats met terugwerkende kracht tot en met het eerste nog niet beschikte uitkeringsjaar, te weten Ontwikkeling uitkeringsbasis De ontwikkeling van de uitkeringsbasis voor het jaar 2012 geeft aanleiding tot het verlagen van de uitkeringsfactor met één punt ten opzichte van de stand decembercirculaire Eén uitkeringspunt komt voor het jaar 2012 naar huidig inzicht overeen met 11,7 miljoen Algemene uitkering, uitkeringsfactor en bedragen per eenheid Inclusief de aanvullende uitkering bedraagt de algemene uitkering over het jaar ,123 miljoen. De uitkeringsfactor stellen wij voorlopig vast op 1,505. Hierbij is rekening gehouden met bovenstaande behandelde onderwerp. 2.3 Voorschotbetalingen De gegevens uit deze circulaire leiden tot aanpassing van de voorschotbetalingen op de uitkering over 2012 die met ingang van de betaalmaand juli 2013 geëffectueerd zullen worden. Meicirculaire gemeentefonds

24 3 Uitkeringsjaar Opbouw uitkeringen Tabel 3.1 vermeldt de opbouw van de uitkeringen 2013 na actualisatie ten opzichte van de decembercirculaire De tabel gaat uit van het bedrag aan uitkering dat voor 2012 is geraamd in tabel 3.1. De mutaties zijn gegroepeerd per cluster. De paragraafaanduiding in de tabel verwijst naar de paragraaf waarin de wijzigingen in de mutaties zijn toegelicht. Van de mutaties in de integratie- en decentralisatie-uitkeringen is in onderstaande tabel alleen het saldo opgenomen. Uitgebreidere informatie over de mutaties in de integratie- en decentralisatie-uitkeringen is te vinden in hoofdstuk 6. Ook zijn in dit hoofdstuk enkele paragrafen opgenomen met overige informatie die van belang is voor de uitkeringen uit het gemeentefonds. Meicirculaire gemeentefonds

25 Tabel 3.1 Opbouw uitkeringen 2013 (mln ) Raming deze circulaire 1 December circulaire Uitkeringen voorafgaand jaar (beginstand) , ,017 algemene mutaties - accres -138, ,000 - accres tranche 2012 (structureel) -192, # - accres tranche 2012 (incidenteel) -192, # - correctie in verband met btw-verhoging vanaf - aanvullende algemene mutatie - accres (gerichte verdeling, ingroeiregeling OHV) - Regeerakkoordkorting 100 miljoen (Rutte I) - uitname IBD - vrijval gericht accres suppletie-uitkering OZB - A+O fonds - overheidsbrede inkoop van beeldmateriaal - Waarderingskamer (incl. landelijke voorziening WOZ) -0, pm cluster eigen inkomsten - suppletie-uitkering afschaffing OZB woningen gebruikers cluster werk en inkomen - aanpak fraude - aanpassing norm kwijtschelding en bijzondere bijstand ivm kosten kinderopvang - aanvullende bijstand voor 65-jarigen en ouder cluster zorg - transitiekosten decentralisatie AWBZ begeleiding naar de Wmo -616,211 - herdenking slavernijverleden 0, # - uitvoeringskosten inburgering - kinderopvangtoeslag voor doelgroepouders cluster educatie - ingroeiregeling OHV cluster sport, kunst & ontspanning - bibliotheken 3 cluster wegen en water - wijziging Babw cluster fysiek milieu - transitiekosten Regionale Uitvoeringsdiensten cluster bevolkingszaken - GBA - mgba en ORRA - burgerzakensysteem-kern Integratie- en decentralisatie-uitkeringen (excl. Wmo) 0,000-0,800-67,550 8,500 0,000-0,218-19,200 - mutaties van invloed op omvang GF -11, ,589 34,603-11,663 Uitkeringen (excl. Wmo) , ,846 waarvan - algemene /aanvullende uitkeringen , ,454 - integratie- en decentralisatie-uitkeringen 1.241, ,793 - suppletie-uitkering afschaffing OZB woningen gebruikers 59,739 - suppletie-uitkering bommenregeling 19, ,860 - Wmo 1.547,507 1 Het geeft aan dat dit onderdeel in voorgaande circulaires wordt toegelicht. Zie verzameltabel De vergelijking met de decembercirculaire 2012 is alleen opgenomen als de raming van het betreffende onderdeel is gewijzigd. Het teken # geeft een onderdeel aan dat niet werd geraamd in die circulaire. 3 Vanaf 2013 geïntegreerd in de algemene uitkering. De omvang is 5,791 miljoen. Meicirculaire gemeentefonds

26 3.2 Mutaties en verdeelaspecten algemene uitkering Waarderingskamer en landelijke voorziening WOZ Op 1 januari 2013 is de landelijke voorziening WOZ (LV WOZ) van start gegaan. In de LV WOZ worden de gegevens uit de door de gemeenten gehouden basisregistratie WOZ opgenomen. De LV WOZ neemt de verstrekking van deze gegevens aan de afnemers over van de gemeenten. In de loop van 2013 zullen de gemeenten op de voorziening worden aangesloten en volgens planning is deze per 1 januari 2014 voor alle afnemers volledig operationeel. De LV WOZ is ondergebracht bij het Kadaster. In het bestuurlijk overleg WOZ van 13 april 2011 is door de deelnemende partijen ingestemd met de vorming van de LV WOZ en zijn tevens afspraken gemaakt over de te hanteren verdeelsleutel voor de jaarlijkse kosten van beheer en exploitatie van de LV WOZ. Deze afspraken zijn neergelegd in het Uitvoeringsbesluit kostenverrekening en gegevensuitwisseling Wet waardering onroerende zaken. Op 22 november 2012 heeft de Waarderingskamer de begroting 2013 van de LV WOZ vastgesteld. De totale kosten van beheer en exploitatie zijn geraamd op 1,474 miljoen. Conform de gemaakte afspraken komt de jaarlijkse bijdrage van gemeenten daarmee naar huidig inzicht neer op een bedrag van 0,663 miljoen (45%). Met ingang van 2013 wordt de algemene uitkering van het gemeentefonds structureel met dit bedrag verlaagd ten gunste van de Waarderingskamer. De Waarderingskamer draagt zorg voor de betaling aan het Kadaster als beherende organisatie van de LV WOZ op basis van geleverde diensten. Het resterende deel van de totale kosten van beheer en exploitatie komt voor rekening van het Rijk (40%) en de waterschappen (15%). Daarnaast is de algemene uitkering ten opzichte van 2012 met 0,153 miljoen verlaagd in verband met een verhoging van het budget van de Waarderingskamer Herdenking slavernijverleden Voor de herdenking van het slavernijverleden ontvangt de gemeente Amsterdam in 2013 eenmalig De verdeling vindt plaats via de maatstaf vast bedrag voor Amsterdam Bommenregeling Bijlage 9 vermeldt de groep gemeenten die in 2013 een suppletie-uitkering ontvangt, inclusief de bijbehorende bedragen. Voor informatie over de verkrijging van een suppletie-uitkering voor het opsporen en ruimen van conventionele explosieven uit de Tweede Wereldoorlog wordt u verwezen naar paragraaf 1.7 van de junicirculaire 2010 (Junicirculaire 2010). Meicirculaire gemeentefonds

27 Aanvragen voor een bijdrage ontvangen wij bij voorkeur per via Per post aanvragen blijft vanzelfsprekend ook mogelijk: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties t.a.v. FEZ/BBV Postbus EA Den Haag Verzoeken die wij vóór 1 maart ontvangen worden in het jaar van ontvangst toegekend. Verzoeken die wij vanaf die datum ontvangen worden meegenomen in het volgende jaar. Het komt regelmatig voor dat aanvragen bedragen inclusief btw bevatten. Btw komt echter, net als onder het voormalige Bijdragebesluit, niet voor compensatie in aanmerking. In de aanvraag dient daarom duidelijk te worden opgenomen dat de bedragen exclusief btw zijn. Daarnaast is het van belang te vermelden op welk jaar of welke jaren de aanvraag betrekking heeft. Indien de aanvraag betrekking heeft op meerdere jaren dient het totaalbedrag te worden uitgesplitst naar de betrokken jaren. Tot slot wijzen wij u er nogmaals op dat de gemaakte kosten inzichtelijk moeten worden gemaakt in Iv3 via lastenfunctie 160 opsporing en ruiming van conventionele explosieven. Gebruik van deze functie is verplicht vanaf het verslagjaar De informatie wordt gebruikt bij het monitoren van de bommenregeling. Voor vragen of nadere informatie betreffende de bommenregeling kunt u zich wenden tot Maatstaf bedrijfsvestigingen In paragraaf 3.1 van de septembercirculaire 2012 is melding gemaakt van een wijziging van de methode waarop het CBS het aantal bedrijfsvestigingen bepaalt. Om herverdeeleffecten te voorkomen gaan de aantallen bedrijfsvestigingen voor de uitkeringsjaren 2011, 2012 en 2013 uit van het aantal voor het uitkeringsjaar 2010 en wordt dit aantal vervolgens geïndexeerd met de groei van het aantal bedrijfsvestigingen volgens de nieuwe methode. De aantallen bedrijfsvestigingen per gemeente voor de uitkeringjaren 2011 en 2012 zijn opgenomen in bijlage 13 van de septembercirculaire Bijlage 14 vermeldt de te hanteren aantallen voor uitkeringsjaar Per 2013 zou het CBS voor het bepalen van het aantal bedrijfsvestigingen opnieuw overgaan op een nieuwe methode. Het CBS heeft deze methodewijziging echter met een jaar uitgesteld. Op dit moment worden de effecten verkend en is nog geen helderheid te geven over de te hanteren aantallen in Ontwikkeling uitkeringsbasis De ontwikkeling van de uitkeringsbasis voor het jaar 2013 geeft aanleiding tot het Meicirculaire gemeentefonds

28 verlaging van de uitkeringsfactor met één punt ten opzichte van de stand decembercirculaire Deze verlaging wordt vooral veroorzaakt door enerzijds een lagere raming van het aantal bijstandsontvangers (2 punten) en anderzijds een lagere raming van de waarde woningen en niet-woningen bij de maatstaven onroerendezaakbelasting (OZB) (-3 punten). Voor 2013 komt één punt uitkeringsfactor naar huidig inzicht overeen met 11,7 miljoen Algemene uitkering, uitkeringsfactor en bedragen per eenheid Inclusief de aanvullende uitkering bedraagt de algemene uitkering over het jaar ,864 miljoen. De uitkeringsfactor stellen wij voorlopig vast op 1,440. Hierbij is rekening gehouden met bovenstaande behandelde onderwerpen. De bedragen per eenheid van de maatstaven volgens de huidige stand treft u aan in de verdeeltabel 2013 in bijlage Mutatie integratie- en decentralisatie-uitkeringen met effect op omvang gemeentefonds Het gemeentefonds wordt met 11,663 miljoen verlaagd ten opzichte van het uitkeringsjaar Door nieuwe, aflopende en in omvang wijzigende decentralisatie- en integratie-uitkeringen verandert de omvang van het gemeentefonds met genoemd bedrag (zie hoofdstuk 6). 3.4 Verzameltabel De opbouwtabel 2013 (tabel 3.1) bevat onderdelen die in deze circulaire niet zijn toegelicht. In de tabel zijn zij aangeduid met het Deze wijzigingen zijn behandeld in eerdere circulaires. Tabel 3.4 geeft per onderwerp de vindplaats. Meicirculaire gemeentefonds

29 Tabel 3.4 Verzameltabel 2013 Onderw erp/maatregel Circulaire Mutatie (mln euro) algemene mutaties - aanvullende algemene mutatie mei 2011, ,114 - overheidsbrede inkoop van beeldmateriaal december 2011, 4.2 0,300 - correctie in verband met btw -verhoging vanaf 2013 september 2012, 1-64,703 - accres (gerichte verdeling, ingroeiregeling OHV) mei 2005, 5.1-8,500 - Regeerakkoordkorting 100 miljoen (Rutte I) 1 september 2011, ,000 - uitname IBD december 2012, 5.1-2,000 - vrijval gericht accres suppletie-uitkering OZB juni 2012, 4.2 0,000 - A+O fonds juni 2012, 4.3 0,022 cluster eigen inkomsten - suppletie-uitkering afschaffing OZB w oningen gebruikers juni 2012, 4.2 0,000 cluster educatie - ingroeiregeling OHV mei 2005, 5.1 8,500 cluster werk en inkomen - aanvullende bijstand voor 65-jarigen en ouder mei 2009, 3.4-0,600 - aanpak fraude juni 2012, 3.2 1,800 - aanpassing norm kw ijtschelding en bijzondere bijstand ivm kosten kinderopvang juni 2012, 4.4-2,000 cluster zorg - transitiekosten decentralisatie AWBZ begeleiding naar de Wmo juni 2012, ,600 - kinderopvangtoeslag voor doelgroepouders september 2012, ,000 - uitvoeringskosten inburgering juni 2012, ,100 cluster wegen en water - w ijziging Babw september 2012, ,218 cluster fysiek milieu - transitiekosten Regionale Uitvoeringsdiensten december 2012, ,200 cluster bevolkingszaken - burgerzakensysteem-kern september 2010, 5.2 1,300 - GBA juni 2007, 3.4 0,103 - mgba en ORRA juni 2012, ,200 cluster sport, kunst & ontspanning - bibliotheken juni 2007, 3.7 n.v.t. 1 In septembercirculaire 2011: regionale omgevingsdiensten in het cluster fysiek milieu. 3.5 Voorschotbetalingen De wijziging in de uitkeringsfactor en de wijziging van een aantal bedragen behorend bij de verdeelmaatstaven brengen een aanpassing met zich mee van de voorschotbetalingen op de algemene uitkering over 2013 (zie voor die wijzigingen de kolom wijzigingen sinds december 2012 in tabel 1 van bijlage 1 ). De betalingen zijn momenteel gebaseerd op tabel 3 van bijlage 1 van de septembercirculaire 2012 en op de decembercirculaire De aanpassing van de betalingen vindt als volgt plaats: 1. per valutadatum 2 juli 2013 zal in één keer verrekening plaatsvinden over de maanden januari tot en met juni; 2. met ingang van 2 juli 2013 worden de wijzigingen opgenomen in het termijnbedrag voor Meicirculaire gemeentefonds

30 4 Uitkeringsjaar Opbouw uitkeringen Tabel 4.1 vermeldt de opbouw van de uitkeringen 2014 na actualisatie ten opzichte van de septembercirculaire De tabel gaat uit van het bedrag aan uitkeringen dat voor 2013 is geraamd in tabel 3.1. De mutaties zijn gegroepeerd per cluster. De paragraafaanduiding in de tabel verwijst naar de paragraaf waarin de wijzigingen in de mutaties zijn toegelicht. Tabel 4.1 Opbouw uitkeringen 2014 (mln ) Raming deze circulaire 1 September circulaire Uitkeringen voorafgaand jaar (beginstand) , ,547 algemene mutaties - accres 973, ,000 - accres tranche 2012 (incidenteel) 192, # - aanvullende algemene mutatie - accres (gerichte verdeling, ingroeiregeling OHV) - Regeerakkoordkorting 100 miljoen (Rutte I) - Btw- verhoging # - Btw-correctie accres # - vrijval gericht accres suppletie-uitkering OZB 39, ,000 - A+O fonds -0, pm - Waarderingskamer pm pm 1.014,783 cluster eigen inkomsten - suppletie-uitkering afschaffing OZB woningen gebruikers -39, ,000-39,951 cluster werk en inkomen - Wet maatregelen Werk en Bijstand pm # - aanvullende bijstand voor 65-jarigen en ouder -1,200 cluster zorg - transitiekosten decentralisatie AWBZ begeleiding naar de Wmo 5, ,000 - herdenking slavernijverleden -0, # - uitvoeringskosten inburgering -24, pm -19,750 cluster educatie - ingroeiregeling OHV 8,500 cluster fysiek milieu - decentralisatie provinciale taken vergunningverlening, toezicht en handhaving pm # 0,000 cluster bevolkingszaken - mgba en ORRA -13,000 Integratie- en decentralisatie-uitkeringen (excl. Wmo) - mutaties van invloed op omvang GF -163, , ,015 Uitkeringen (excl. Wmo) , ,467 waarvan - algemene /aanvullende uitkeringen , ,517 - integratie- en decentralisatie-uitkeringen 1078, ,351 - suppletie-uitkering afschaffing OZB woningen gebruikers 19, ,739 - suppletie-uitkering bommenregeling 19,914 18,860 - Wmo 1.570, pm Meicirculaire gemeentefonds

31 4.2 Mutaties en verdeelaspecten algemene uitkering Suppletie-uitkering afschaffing OZB woningen gebruikers Ter beperking van de gevolgen van de afschaffing van een deel van de ozb in 2006 is een suppletie-uitkering in het leven geroepen. Deze tijdelijke regeling wordt afgebouwd als in mei van een jaar de raming van het accres voor het volgende jaar in reële termen positief uitvalt. Dat is voor 2014 het geval. De bedragen van de suppletie-uitkering dalen in 2014 met tweederde ten opzichte van Die daling betekent voor één gemeente een achteruitgang die exact wegvalt tegen haar reële accres. Voor alle andere gemeenten is er een kleinere achteruitgang of een vooruitgang. Dat is conform de bestuurlijke toezegging dat géén gemeente er door de bedoelde afschaffing van de ozb op achteruit zal gaan. Voor de uitkeringsjaren 2015 en verder is er geen ruimte in het accres en is de suppletieuitkering gelijk aan de uitkering in Omdat het 5 jaar geleden is dat de suppletieuitkering voor het laatst is afgebouwd is in bijlage 4 een uitgebreide beschrijving opgenomen van de werking van de suppletie-uitkering. Deze was ook opgenomen in de septembercirculaire In de bijlage is ook de omvang van de suppletie-uitkering per gemeente opgenomen A+O fonds De bijdrage aan het A+O fonds voor het jaar 2014 en verder is met verhoogd tot een bedrag van als gevolg van de indexatie voor loon- en prijsontwikkeling. Deze verhoging wordt gekort op de algemene uitkering van het gemeentefonds Wet Maatregelen Werk en Bijstand en enkele sociale zekerheidswetten Voor de implementatie- en uitvoeringskosten van de Wet Maatregelen Werk en Bijstand en enkele sociale zekerheidswetten wordt door het Ministerie van SZW eenmalig een nog te bepalen bedrag toegevoegd aan het gemeentefonds. Het wetsvoorstel is op dit moment in voorbereiding. Beoogde inwerkingtreding van deze wet is medio Naar verwachting zal bij septembercirculaire 2013 het definitieve bedrag bekend worden gemaakt Transitiekosten nieuwe Wmo Het kabinet stelt in aanvulling op de middelen die in het kader van de decentralisatie begeleiding reeds beschikbaar zijn gesteld voor gemeenten ( 47,6 miljoen in 2012; 32 miljoen in 2013), in 2014 een bedrag van 37 miljoen beschikbaar via de algemene uitkering. Deze middelen zijn bedoeld om gemeenten te compenseren voor de (transitie)kosten die samenhangen met de inwerkingtreding van de nieuwe Wmo per De middelen worden verdeeld via een vast bedrag (25%) en via een bedrag per inwoner (75%). Meicirculaire gemeentefonds

Doorkiesnummer : (0495) 575 521 Agendapunt: 8 ONDERWERP

Doorkiesnummer : (0495) 575 521 Agendapunt: 8 ONDERWERP Wijnen, Peter FIN S3 RAD: RAD131106 2013-11-06T00:00:00+01:00 BW: BW131001 voorstel gemeenteraad Vergadering van de gemeenteraad van 6 november 2013 Portefeuillehouder : J.M. Cardinaal Behandelend ambtenaar

Nadere informatie

Doorkiesnummer : (0495) Agendapunt: 8 ONDERWERP AANLEIDING EN DOELSTELLING PROBLEEMSTELLING OPLOSSINGSRICHTINGEN

Doorkiesnummer : (0495) Agendapunt: 8 ONDERWERP AANLEIDING EN DOELSTELLING PROBLEEMSTELLING OPLOSSINGSRICHTINGEN Wijnen, Peter FIN S3 RAD: RAD121107 2012-11-07T00:00:00+01:00 BW: BW121002 voorstel gemeenteraad Vergadering van de gemeenteraad van 7 november 2012 Portefeuillehouder : J.M. Cardinaal Behandelend ambtenaar

Nadere informatie

OXT.?W III III MUI MUI INI II 13.017609. Advies B&W. Beslissing. Bespreken. Burgemeester Gelok. Registratienummer

OXT.?W III III MUI MUI INI II 13.017609. Advies B&W. Beslissing. Bespreken. Burgemeester Gelok. Registratienummer Advies B&W B&W Registratienummer 2 2 OXT.?W Beslissing Burgemeester Gelok Raadsinformatiebijeenkomst 7 november 203 Secretaris Van den Berge Gemeenteraadsbijeenkomst n.v.t. Wethouder Schenk T Bespreken

Nadere informatie

i^v RAADSINFORMATIEBRIEF

i^v RAADSINFORMATIEBRIEF i^v gemeente WOERDEN Van: college van burgemeester en wethouders Datum: 1 november 211 Portefeuillehouder(s): B. Duindam Portefeuille(s): Financiën Contactpersoon: Ivonne Mellema-Moor Tel.nr.: 843 E-mailadres:

Nadere informatie

Algemene uitkering

Algemene uitkering Onderwerp Decembercirculaire 2010 van het Gemeentefonds. Beslispunten 1. De Decembercirculaire 2010 voor kennisgeving aan te nemen; 2. Op basis van de uitkomsten van de Decembercirculaire 2010 de begroting

Nadere informatie

Memo Reg.nr.: O-FIN/2013/16 / RIS

Memo Reg.nr.: O-FIN/2013/16 / RIS Memo Reg.nr.: O-FIN/2013/16 / RIS 2013-37 Aan : Raadsleden gemeente Boxmeer Van : College van Burgemeester en Wethouders Kopie : Datum : 23 januari 2013 Onderwerp : Decembercirculaire 2012 Bijlage(n) :

Nadere informatie

In de bijgevoegde analyse wordt weergegeven waardoor de verschillen ten opzichte van de meicirculaire zijn ontstaan.

In de bijgevoegde analyse wordt weergegeven waardoor de verschillen ten opzichte van de meicirculaire zijn ontstaan. Memo Aan: de Raad van de gemeente Oude IJsselstreek Cc: Van: College van burgemeester en wethouders Datum: 6 oktober 2015 Kenmerk: 15ini02499 Onderwerp: uitwerking septembercirculaire 2015 (Algemene uitkering

Nadere informatie

gemeente Eindhoven 0,6 1,5 3,6 4,0 2,8 5,9 7,9 8,2

gemeente Eindhoven 0,6 1,5 3,6 4,0 2,8 5,9 7,9 8,2 gemeente Eindhoven Inboeknummer 14bst001068 Dossiernummer 14.27.601 1 juli 2014 Raadsinformatiebrief Onderwerp: Meicirculaire Gemeentefonds 2014. Inleiding Drie keer per jaar (in mei, september, december)

Nadere informatie

MEMORIE VAN TOELICHTING. 1 e Bestuursrapportage 2014 & Kadernota 2015

MEMORIE VAN TOELICHTING. 1 e Bestuursrapportage 2014 & Kadernota 2015 MEMORIE VAN TOELICHTING 1 e Bestuursrapportage 2014 & Kadernota 2015 College van B&W van BEEK 26 juni 2014 MEMORIE VAN TOELICHTING Mede naar aanleiding van de commissiebehandelingen op 23, 24 en 25 juni

Nadere informatie

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp gemeente Haarlemmermeer De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp Bezoekadres; Raadhuisplein 1 Hoofddorp Telefoon 0900 1852 Telefax 023 563 95 50 Cluster Contactpersoon

Nadere informatie

Memo Reg.nr.: O-FIN/2014/519 / RIS

Memo Reg.nr.: O-FIN/2014/519 / RIS Memo Reg.nr.: O-FIN/2014/519 / RIS 2014-459 Aan : Raadsleden gemeente Boxmeer Van : College van Burgemeester en Wethouders Kopie : Datum : 20 juni 2014 Onderwerp : Meicirculaire 2014 Bijlage(n) : Inleiding

Nadere informatie

bekendmaking van beleid en het geven van informatie septembercirculaire 2011 (2011-2000409303); meicirculaire 2011 (2011-2000038740)

bekendmaking van beleid en het geven van informatie septembercirculaire 2011 (2011-2000409303); meicirculaire 2011 (2011-2000038740) de gemeentebesturen, ter attentie van de raden en de colleges van B&W Bestuur, Democratie en Financiën Financieel en Informatiestelsel Schedeldoekshaven 200 2511 EZ Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag

Nadere informatie

datum voor Afdeling/cluster 23 juni 2015 Leden van de Raad Bedrijfsvoering

datum voor Afdeling/cluster 23 juni 2015 Leden van de Raad Bedrijfsvoering Memo datum voor Afdeling/cluster 23 juni 2015 Leden van de Raad Bedrijfsvoering behandeld door bijlage(n) A. ter Beest 1 Onderwerp Effecten meicirculaire 2015 i.r.t. de Voorjaarsnota 2015 Geachte leden

Nadere informatie

GEMEENTE DE.V HELDER. junicirculaire gemeentefonds 2012* bekendmaking van beleid en het geven van informatie

GEMEENTE DE.V HELDER. junicirculaire gemeentefonds 2012* bekendmaking van beleid en het geven van informatie Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de gemeentebesturen, ter attentie van de raden en de colleges van B&W circulaire GEMEENTE DE.V HELDER Bestuur, Democratie en Financiën Financieel

Nadere informatie

Ten opzichte van de kadernota ontwikkelt de algemene uitkering zich als volgt in de meicirculaire: [zie volgende pagina]

Ten opzichte van de kadernota ontwikkelt de algemene uitkering zich als volgt in de meicirculaire: [zie volgende pagina] Gemeenteraad van Wageningen Postbus 1 6700 AA WAGENINGEN *17.0102052* Wageningen 13 juni 2017 ons kenmerk FC/17.0102052 ons nr. ink. brief FC/ onderwerp Meicirculaire 2017 bijlagen 1 behandeld door R.

Nadere informatie

Vervolgens zijn de resultaten vergeleken met de ramingen voor de jaren , welke zijn gebaseerd op de meicirculaire 2014.

Vervolgens zijn de resultaten vergeleken met de ramingen voor de jaren , welke zijn gebaseerd op de meicirculaire 2014. Resultaat Septembercirculaire 2014 Op basis van de septembercirculaire 2014 is de algemene uitkering berekend voor de jaren 2014 tot en met 2018. Berekening heeft plaatsgevonden op basis van constante

Nadere informatie

Raad van de gemeente Renkum

Raad van de gemeente Renkum Memo Van Registreren College Ja, 121315 Kopie aan MT Aan Raad van de gemeente Renkum Datum Onderwerp 11 juni 2013 Meicirculaire gemeentefonds 2013 De meicirculaire van het gemeentefonds is 31 mei 2013

Nadere informatie

Vervolgens zijn de resultaten vergeleken met de ramingen voor de jaren 2015-2019, welke zijn gebaseerd op de meicirculaire 2015.

Vervolgens zijn de resultaten vergeleken met de ramingen voor de jaren 2015-2019, welke zijn gebaseerd op de meicirculaire 2015. Resultaat Septembercirculaire 2015 Op basis van de septembercirculaire 2015 is de algemene uitkering berekend voor de jaren 2015 tot en met 2019. Berekening heeft plaatsgevonden op basis van constante

Nadere informatie

Onderwerp : Verwerking septembercirculaire 2014 in de begroting, als 1 e begrotingswijziging op de programmabegroting 2015

Onderwerp : Verwerking septembercirculaire 2014 in de begroting, als 1 e begrotingswijziging op de programmabegroting 2015 Raadsvoorstel *Z0150D438FB* Aan de raad Documentnummer : INT-14-14335 Afdeling : Bedrijfsvoering Onderwerp : Verwerking septembercirculaire 2014 in de begroting, als 1 e begrotingswijziging op de programmabegroting

Nadere informatie

Onderwerp : Gevolgen meicirculaire 2013 voor de Voorjaarsnota 2013 en de Kadernota

Onderwerp : Gevolgen meicirculaire 2013 voor de Voorjaarsnota 2013 en de Kadernota Nummer : 05.11.2013 (aanvullend voorstel) Onderwerp : Gevolgen meicirculaire 2013 voor de Voorjaarsnota 2013 en de Kadernota 2014 2017 Korte inhoud : Gevolgen voor de Voorjaarsnota 2013 We stellen voor

Nadere informatie

Financiën Ingekomen stuk D5 (PA 13 november 2013) Concern Financiën. Ons kenmerk FA20/13.0012907. Datum uw brief

Financiën Ingekomen stuk D5 (PA 13 november 2013) Concern Financiën. Ons kenmerk FA20/13.0012907. Datum uw brief Ingekomen stuk D5 (PA 13 november 2013) Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 323 59 92 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postadres Postbus 9105 6500

Nadere informatie

Aan het college van Burgemeester en wethouders van Haarlemmerliede en Spaarnwoude. Onderwerp: Standaardrapport naar aanleid9ing van decembercirculaire

Aan het college van Burgemeester en wethouders van Haarlemmerliede en Spaarnwoude. Onderwerp: Standaardrapport naar aanleid9ing van decembercirculaire Aan het college van Burgemeester en wethouders van Haarlemmerliede en Spaarnwoude Onderwerp: Standaardrapport naar aanleid9ing van decembercirculaire Halfweg, 25 januari 2013 Geacht college, Het verschijnen

Nadere informatie

Gemeentefonds. Septembercirculaire 2013

Gemeentefonds. Septembercirculaire 2013 Gemeentefonds Septembercirculaire 2013 de gemeentebesturen, ter attentie van de raden en de colleges van B&W DGBK/ Bestuur, Democratie en Financiën Turfmarkt 147 Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag

Nadere informatie

23 juni 2015 Financiële gevolgen meicirculaire 2015 gemeentefonds M.A. Bouter

23 juni 2015 Financiële gevolgen meicirculaire 2015 gemeentefonds M.A. Bouter Aan Gemeenteraad Datum Betreft Contactpersoon 23 juni 2015 Financiële gevolgen meicirculaire 2015 gemeentefonds M.A. Bouter Doorkiesnummer Email Bijlage(n) Ons kenmerk Uw kenmerk CC 1 592113 Hofhoek 5

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief. Onderwerp Septembercirculaire 2014 algemene uitkering

Raadsinformatiebrief. Onderwerp Septembercirculaire 2014 algemene uitkering Raadsinformatiebrief Onderwerp Septembercirculaire 2014 algemene uitkering Inleiding/Aanleiding Gemeenten ontvangen jaarlijks een algemene uitkering uit het Gemeentefonds. Deze algemene uitkering is een

Nadere informatie

gemeentefonds bekendmaking van beleid en het geven van informatie

gemeentefonds bekendmaking van beleid en het geven van informatie de gemeentebesturen, ter attentie van de raden en de colleges van B&W OBD BFV Schedeldoekshaven 200 2511 EZ Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag www.rijksoverheid.nl Contactpersoon Algemeen: Y. Drese

Nadere informatie

UITWERKING MEICIRCULAIRE bijlage -

UITWERKING MEICIRCULAIRE bijlage - UITWERKING MEICIRCULAIRE 2015 - bijlage - Het gemeentefonds is een fonds op de Rijksbegroting waaruit de gemeenten jaarlijks gelden ontvangen om van gemeente verwachte taken uit te voeren. Het gaat hierbij

Nadere informatie

Collegebesluit. Onderwerp: Decembercirculaire 2014 Reg. Nummer: 2015/ Inleiding

Collegebesluit. Onderwerp: Decembercirculaire 2014 Reg. Nummer: 2015/ Inleiding Collegebesluit Onderwerp: Decembercirculaire 2014 Reg. Nummer: 2015/ 17799 1. Inleiding De decembercirculaire 2014 is de derde circulaire die in 2014 is verschenen over de ontwikkeling van het Gemeentefonds.

Nadere informatie

: Aanvullend voorstel voor voorjaarsnota 2006 en kadernota 2007

: Aanvullend voorstel voor voorjaarsnota 2006 en kadernota 2007 Nummer Onderwerp : B-2.14.2006 : Aanvullend voorstel voor voorjaarsnota 2006 en kadernota 2007 Korte inhoud : Voor de voorjaarsnota moet de begrote algemene uitkering worden verhoogd met 144.637 en de

Nadere informatie

UITWERKING MEICIRCULAIRE bijlage 2 -

UITWERKING MEICIRCULAIRE bijlage 2 - UITWERKING MEICIRCULAIRE 2014 - bijlage 2 - De meicirculaire kent een gewijzigde opzet. Zo zijn in het eerste hoofdstuk de politiek bestuurlijke items uitgelicht en kort toegelicht. Vanaf hoofdstuk twee

Nadere informatie

Adviesnota aan B en W. Onderwerp Septembercirculaire 2013 gemeentefonds en de financiële gevolgen van het begrotingsakkoord op het gemeentefonds

Adviesnota aan B en W. Onderwerp Septembercirculaire 2013 gemeentefonds en de financiële gevolgen van het begrotingsakkoord op het gemeentefonds Adviesnota aan B en W Onderwerp Septembercirculaire 2013 gemeentefonds en de financiële gevolgen van het begrotingsakkoord op het gemeentefonds Datum 16 oktober 2013 Naam steller Ruud Bosmans Kenmerk Afdelingsmanager

Nadere informatie

Algemene uitkering Beginstand algemene uitkering

Algemene uitkering Beginstand algemene uitkering R A A D S I N F O R M A T I E B R I E F De leden van de raad Postbus 200 2920 AE KRIMPEN AAN DEN IJSSEL Datum: 1-12-2016 Zaaknummer: ZK16006137 Afdeling: Financiën en Control Contactpersoon: J.M.T. Koren

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 930 B Jaarverslag en slotwet Gemeentefonds 2013 Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL Wetsartikel

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 33 240 B Jaarverslag en slotwet Gemeentefonds 2011 Nr. 4 MEMORIE VAN TOELICHTING A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL Wetsartikel

Nadere informatie

cireu aire Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de gemeentebesturen, ter attentie van de raden en de colleges van B&W

cireu aire Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de gemeentebesturen, ter attentie van de raden en de colleges van B&W Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de gemeentebesturen, ter attentie van de raden en de colleges van B&W cireu aire Onderwerp Doelstelling septembercirculaire gemeentefonds 2012 bekendmaking

Nadere informatie

MEMO van college aan de raad

MEMO van college aan de raad MEMO van college aan de raad datum : 24 juni 2014 aan : Gemeenteraad van : College onderwerp : Gevolgen algemene uitkering n.a.v. meicirculaire 2014 Portefeuillehouder: Rob Zeeman Inlichtingen bij: Jan

Nadere informatie

Onderwerp : Gevolgen van de meicirculaire 2014 op de Voorjaarsrapportage 2014 en het Kaderplan

Onderwerp : Gevolgen van de meicirculaire 2014 op de Voorjaarsrapportage 2014 en het Kaderplan Nummer : 06-14.2014 (aanvullend voorstel) Onderwerp : Gevolgen van de meicirculaire 2014 op de Voorjaarsrapportage 2014 en het Kaderplan 2015-2018 Korte inhoud : Zoals aangegeven in de Voorjaarsrapportage

Nadere informatie

Doorkiesnr.:

Doorkiesnr.: Gemeente Hellendoorn Gemeenteraad van Hellendoorn Postbus 200 7440 AE NIJVERDAL Uw brief/kenmerk: Ons kenmerk: 14UIT11334 Doorkiesnr.: 63 02 64 Typ. /coll. ATI Bijlagen: Onderwerp: Ontwikkeling gemeentefonds

Nadere informatie

B en W d.d

B en W d.d B en W 14.0354 d.d. 8-4-2014 Onderwerp Reactie aan VNG op de onderzoeksrapportage Groot-onderhoud gemeentefonds Besluiten:Behoudens advies van de commissie 1. Vast te stellen de brief aan de gemeenteraad

Nadere informatie

UITWERKING MEICIRCULAIRE bijlage -

UITWERKING MEICIRCULAIRE bijlage - UITWERKING MEICIRCULAIRE 2017 - bijlage - Het gemeentefonds is een fonds op de Rijksbegroting waaruit de gemeenten jaarlijks gelden ontvangen om van gemeente verwachte taken uit te voeren. Het gaat hierbij

Nadere informatie

Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Stadsplein 1 3431 LZ www.nieuwegein.nl IBAN: NL49 BNGH 0285 0043 87 BIC: BNGHNL2G

Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Stadsplein 1 3431 LZ www.nieuwegein.nl IBAN: NL49 BNGH 0285 0043 87 BIC: BNGHNL2G Postbus 1 343 AA Bezoekadres Stadsplein 1 3431 LZ www.nieuwegein.nl IBAN: NL49 BNGH 285 43 87 BIC: BNGHNL2G Nieuwegein Financiën 215-439 Contactpersoon Harry Harkema Telefoon (3) 67 18 48 E-mail H.Harkema@nieuwegein.nl

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief 73

Raadsinformatiebrief 73 Aan de leden van de gemeenteraad. Raadsinformatiebrief 73 Helmond, 10 oktober 2017 Zaaknummer: Telefoon.: 0492-587117 Onderwerp: Septembercirculaire 2017 Uw kenmerk: Uw brief d.d.: Onlangs is de Programmabegroting

Nadere informatie

2 9 SEP 2011 Vertrouwelijk. septembercirculaire gemeentefonds 2011 bekendmaking van beleid en het geven van informatie

2 9 SEP 2011 Vertrouwelijk. septembercirculaire gemeentefonds 2011 bekendmaking van beleid en het geven van informatie RAAD/CIE dd nr HI IIIIIIMIIIIIII 1106744 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de gemeentebesturen, ter attentie van de raden en de colleges van B&W circulaire Gem. STEENBERGEN Kopieaan:

Nadere informatie

Gemeentefonds. Septembercirculaire 2013

Gemeentefonds. Septembercirculaire 2013 Gemeentefonds Septembercirculaire 2013 de gemeentebesturen, ter attentie van de raden en de colleges van B&W DGBK/ Bestuur, Democratie en Financiën Turfmarkt 147 Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag

Nadere informatie

* In de bedragen van de juni- en septembercirculaire 2010 is de stelpost voor korting van het gemeentefonds niet verwerkt.

* In de bedragen van de juni- en septembercirculaire 2010 is de stelpost voor korting van het gemeentefonds niet verwerkt. Zaaknummer: BECMM08 Onderwerp Gevolgen meicirculaire gemeentefonds 2011 Collegevoorstel Op 31 mei is van het ministerie van BZK de meicirculaire gemeentefonds 2011 ontvangen. De circulaire bevat informatie

Nadere informatie

Doorkiesnummer : (0495) Agendapunt: 7 ONDERWERP

Doorkiesnummer : (0495) Agendapunt: 7 ONDERWERP Hanssen, Annie FIN S3 RAD: RAD151112 donderdag 12 november 2015 BW: BW151013 voorstel gemeenteraad Vergadering van de gemeenteraad van 12 november 2015 Portefeuillehouder : H.A. Litjens Behandelend ambtenaar

Nadere informatie

Voorts geven wij ook inzicht in de voorlopige financiële consequenties van de ontwerp-najaarsnota 2015.

Voorts geven wij ook inzicht in de voorlopige financiële consequenties van de ontwerp-najaarsnota 2015. Gemeente Bladel MEDEDELING Economisch hart van de Kempen IIIIIIIIIDIIIIIIIIII Nummer : R2015.117 Onderwerp : Septembercirculaire 2015 Aan de raad Samenvatting De septembercirculaire bevat informatie over

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief1

Raadsinformatiebrief1 /29074 Raadsinformatiebrief1 Onderwerp Portefeuillehouder B&W besluit d.d. Raadsinformatiebrief meicirculaire gemeentefonds D. Emmer 2706 Aan de leden van de gemeenteraad Zaanstad, Inleiding Gemeenten

Nadere informatie

Een eerste inzicht in het budget voor de Wmo 2015. 1. Inleiding

Een eerste inzicht in het budget voor de Wmo 2015. 1. Inleiding Een eerste inzicht in het budget voor de Wmo 2015 1. Inleiding Het wetsvoorstel Wmo 2015 is op 14 januari 2014 aan de Tweede Kamer aangeboden. De inwerkingtreding van het wetsvoorstel is voorzien op 1

Nadere informatie

Collegevoorstel. Zaaknummer Decembercirculaire 2016 gemeentefonds

Collegevoorstel. Zaaknummer Decembercirculaire 2016 gemeentefonds Zaaknummer 00494739 Onderwerp Decembercirculaire 2016 gemeentefonds Collegevoorstel Aanleiding / voorgeschiedenis Gemeenten ontvangen vanuit het Rijk op drie tijdstippen in het jaar de informatie over

Nadere informatie

CIRCULAIRE GEMEENTEFONDS van 16 maart 2004

CIRCULAIRE GEMEENTEFONDS van 16 maart 2004 Datum 16 maart 2004 Ons kenmerk FO2004/57623 Onderdeel Afd. Financiële Organisatie Binnenlands Bestuur Inlichtingen zie onder CIRCULAIRE GEMEENTEFONDS van 16 maart 2004 Aantal bijlagen geen Bezoekadres

Nadere informatie

Samenvatting Voorjaarsnota - decembercirculaire

Samenvatting Voorjaarsnota - decembercirculaire Memo meicirculaire 2016 De laatste bijstelling van de algemene uitkering heeft plaatsgevonden in de Voorjaarsnota 2016 op basis van de decembercirculaire 2015 en de meest actuele gegevens eenheden verdeelmaatstaven

Nadere informatie

Advies aan B&W 6 november 2012

Advies aan B&W 6 november 2012 Advies aan B&W 6 november 2012 Dienst Gemeentebedrijven Ambtenaar, tel.nr. W van de Camp, 9929 Afdeling F&C Portefeuillehouder J van Loon Onderwerp: Effecten regeerakkoord op gemeentefonds en de specifieke

Nadere informatie

VNG Ledenbrief Financiële gevolgen regeerakkoord voor gemeenten

VNG Ledenbrief Financiële gevolgen regeerakkoord voor gemeenten Van: VNG Aan: OW-Info Onderwerp: Lbr. 17/068 Financiële gevolgen regeerakkoord voor gemeenten Datum: woensdag 15 november 2017 10:45:08 Bekijk deze nieuwsbrief in uw browser 0 VNG Ledenbrief Financiële

Nadere informatie

Raadsvergadering 3 juli 2013

Raadsvergadering 3 juli 2013 Raadsvergadering 3 juli 2013 Orgaan: Locatie: Datum: Aanvang: Raadsvergadering Raadzaal van het Gemeentehuis (Spiekersteeg 1, Gieten) woensdag 03 juli 2013 19:00 uur 1. Inspraak burgers over geagendeerde

Nadere informatie

Wy stelle jo foar te besluten om: de begroting te wijzigingen conform de mutaties in de decembercirculaire gemeentefonds 2014.

Wy stelle jo foar te besluten om: de begroting te wijzigingen conform de mutaties in de decembercirculaire gemeentefonds 2014. Riedsútstel Ried : 12 februari 2015 Agindapunt : 5 Status : Opiniërend/Besluitvormend Eardere behandeling : Informatiecarrousel 5 februari 2015 (agendapunt 7) Portefúljehâlder : Mw. G. Postma Amtner :

Nadere informatie

meicirculaire gemeentefonds 2011 bekendmaking van beleid en het geven van informatie

meicirculaire gemeentefonds 2011 bekendmaking van beleid en het geven van informatie Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de gemeentebesturen, ter attentie van de raden en de colleges van B&W ci reu aire Onderwerp Doelstelling meicirculaire gemeentefonds 2011 bekendmaking

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 32 360 B Jaarverslag en slotwet gemeentefonds 2009 Nr. 4 MEMORIE VAN TOELICHTING A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL Wetsartikel

Nadere informatie

Gemeentefonds. Meicirculaire 2014

Gemeentefonds. Meicirculaire 2014 Gemeentefonds Meicirculaire 2014 de gemeentebesturen, ter attentie van de raden en de colleges van B&W DGBK/ Bestuur, Democratie en Financiën Turfmarkt 147 Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Septembercirculaire 2015

Septembercirculaire 2015 Zaak Ministerie van Binnenlan Koninkrijksrelaties Gemeente BrielU 1^L 3U z v Gemeentefonds Septembercirculaire 2015 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrela ries de gemeentebesturen, ter attentie

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief 81

Raadsinformatiebrief 81 Aan de leden van de gemeenteraad. Raadsinformatiebrief 81 Financiën Helmond, 21 oktober 2016 Zaaknummer: 1223942 Telefoon.: 0492-587117 Onderwerp: Septembercirculaire 2016 Uw kenmerk: Uw brief d.d.: Onlangs

Nadere informatie

bekendmaking van beleid en het geven van informatie

bekendmaking van beleid en het geven van informatie de gemeentebesturen, ter attentie van de raden en de colleges van B&W OBD BFV Schedeldoekshaven 200 2511 EZ Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag www.rijksoverheid.nl Contactpersoon Algemeen: Y. Drese

Nadere informatie

Memo * * Registratienummer / 14Z : College van BenW. : Leden van de gemeenteraad. Datum : 26 juni 2014

Memo * * Registratienummer / 14Z : College van BenW. : Leden van de gemeenteraad. Datum : 26 juni 2014 Memo Registratienummer 2014-19938 / 14Z.004437 Van Aan : College van BenW : Leden van de gemeenteraad Datum : 26 juni 2014 Onderwerp : Memo met informatie over de meicirculaire 2014 De meicirculaire 2014

Nadere informatie

Raadsvoorstel: 2015-1464 Onderwerp: Septembercirculaire 2015

Raadsvoorstel: 2015-1464 Onderwerp: Septembercirculaire 2015 Raadsvoorstel: 2015-1464 Onderwerp: Septembercirculaire 2015 Datum: 12 oktober 2015 Portefeuillehouder: M. Doodkorte Raadsbijeenkomst: 27 oktober 2015 (inloop) Raadsvergadering: 5 november 2015 Programma:

Nadere informatie

Datum 12 oktober 2016 Behandeld door Ruud Bosmans

Datum 12 oktober 2016 Behandeld door Ruud Bosmans Aan de gemeenteraad van de gemeente Venray Middelen Raadhuisstraat 1 Postbus 500, 5800 AM Venray Telefoon (0478) 52 33 33 Telefax (0478) 52 32 22 E-mail gemeente@venray.nl Internet www.venray.nl KvK-nummer

Nadere informatie

= = Raadsvergadering d.d. 25 november 2014 Agendanr..

= = Raadsvergadering d.d. 25 november 2014 Agendanr.. = = Raadsvergadering d.d. 25 november 2014 Agendanr.. Aan de Raad No.ZA.14-30274/DV.14-402, afdeling M&A. Sellingen, 13 november 2014 Onderwerp: Septembercirculaire 2014 Beoogd effect fect Actueel inzicht

Nadere informatie

DIGITAAL AFSCHRIFT 2014_BW_00075

DIGITAAL AFSCHRIFT 2014_BW_00075 DIGITAAL AFSCHRIFT 2014_BW_00075 OPSCHRIFT Vergadering van 4 februari 2014 Bevoegde portefeuillehouder: Leo van der Zon Onderwerp Raadsmededelingen: Decembercirculaire 2013 Gemeentefonds - Besluitvormend

Nadere informatie

B en W. nr d.d

B en W. nr d.d B en W. nr. 13.0897 d.d. 1-10-2013 Onderwerp Brief aan de gemeenteraad over ontwikkeling algemene uitkering Gemeentefonds Burgemeester en wethouders besluiten: Behoudens advies van de commissie 1. De brief

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 930 C Jaarverslag en slotwet Provinciefonds 2013 Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL Wetsartikel

Nadere informatie

In het budgettair perspectief van de kaderbrief 2015 is het totaaleffect van de ontwikkelingen in de meicirculaire 2014 opgenomen.

In het budgettair perspectief van de kaderbrief 2015 is het totaaleffect van de ontwikkelingen in de meicirculaire 2014 opgenomen. Raadsmemo Datum: 3 juli 2014 Aan: Gemeenteraad van Hof van Twente Kopie aan: Van: Voor informatie: Onderwerp: H.J. Scholten Jeroen te Molder, Financiële zaken Meicirculaire 2014 gemeentefonds 1. Aanleiding

Nadere informatie

Wijzigingen uitkering gemeentefonds cluster educatie

Wijzigingen uitkering gemeentefonds cluster educatie Wijzigingen uitkering gemeentefonds cluster educatie De uitkering educatie ondergaat ingrijpende wijzigingen. De structurele wijziging van de systematiek vindt plaats voor het kalenderjaar 2015 en ook

Nadere informatie

Gemeentefonds. Septembercirculaire 2014

Gemeentefonds. Septembercirculaire 2014 Gemeentefonds Septembercirculaire 2014 de gemeentebesturen, ter attentie van de raden en de colleges van B&W DGBK/ Bestuur, Democratie en Financiën Turfmarkt 147 Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag

Nadere informatie

Vertrouwelijk (bij gebruik van persoonsgegevens) Raadscommissie. F&V LTA ja: Maand Jaar LTA nee: Niet op LTA

Vertrouwelijk (bij gebruik van persoonsgegevens) Raadscommissie. F&V LTA ja: Maand Jaar LTA nee: Niet op LTA Raadsvoorstel Onderwerp Decembercirculaire gemeentefonds 2016 Registratienr. 6140851 Steller/telnr. Franke Hiemstra/ 76 98 Bijlagen geen Classificatie Portefeuillehouder Langetermijn agenda (LTA) Raad

Nadere informatie

2 a. Toelichting van de VNG bij de financiële aspecten van het Bestuursakkoord.

2 a. Toelichting van de VNG bij de financiële aspecten van het Bestuursakkoord. 2 a. Toelichting van de VNG bij de financiële aspecten van het Bestuursakkoord. Tijdens de ledenconsultaties die in juni over het Bestuursakkoord en het rapport De eerste overheid hebben plaatsgevonden

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 805 B Wijziging van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2013 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) Nr. 2 MEMORIE VAN

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 750 B Vaststelling van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2014 Nr. 6 VERSLAG HOUDENDE EEN LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 640 B Wijziging van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2013 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) Nr. 2 MEMORIE

Nadere informatie

Onderwerp Actuele ontwikkelingen algemene uitkering/financieel akkoord/decembercirculaire 2012

Onderwerp Actuele ontwikkelingen algemene uitkering/financieel akkoord/decembercirculaire 2012 Raadsinformatiebrief Onderwerp Actuele ontwikkelingen algemene uitkering/financieel akkoord/decembercirculaire 2012 1. Inleiding/aanleiding In de raadsinformatiebrief van 23 oktober 2012 hebben wij u geïnformeerd

Nadere informatie

Financiële ontwikkelingen na gereedkomen primitieve begroting

Financiële ontwikkelingen na gereedkomen primitieve begroting Financiële ontwikkelingen na gereedkomen primitieve begroting Inleiding In de raadsvergadering van 3 december 2014 is een nieuwe Planning & Control Cyclus vastgesteld. Met deze vaststelling zijn de 1 e

Nadere informatie

Vaststelling brief aan de raad over actuele financiele ontwikkelingen

Vaststelling brief aan de raad over actuele financiele ontwikkelingen B&W.nr. 11.0990, d.d. 4-10- 2011 Onderwerp Vaststelling brief aan de raad over actuele financiele ontwikkelingen Besluiten:Behoudens advies van de commissie 1. Vast te stellen bijgaande brief aan de raad

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 560 B Wijziging van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2006 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) Nr. 2 MEMORIE

Nadere informatie

Financiële vertaling Bestuursakkoord

Financiële vertaling Bestuursakkoord Financiële vertaling Bestuursakkoord In deze notitie geven we inzicht in de financiële vertaling van het Bestuursakkoord. Dat doen we per onderdeel van het Bestuursakkoord. En dat doen we door per onderdeel

Nadere informatie

AAN DE AGENDACOMMISSIE

AAN DE AGENDACOMMISSIE AAN DE AGENDACOMMISSIE Agenda: 8-6-2017 Franeker, 18-4-2017 Onderwerp Concept begroting 2018 Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân (Dienst) Portefeuillehouder Wethouder T. Twerda Doel

Nadere informatie

NOTA. nota voor burgemeester en wethouders. datum: 14 oktober 2010 registratienummer: I/

NOTA. nota voor burgemeester en wethouders. datum: 14 oktober 2010 registratienummer: I/ NOTA dienst: Dienst Inwoners datum: 14 oktober 2010 registratienummer: I/1012711 afdelingsnaam: DI/SoZa steller: mevr. A. de Wit paraaf chef: kopie aan: onderwerp: Begrotingswijziging Inkomensdeel WWB

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 32 710 B Jaarverslag en slotwet Gemeentefonds 2010 Nr. 4 MEMORIE VAN TOELICHTING A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL Wetsartikel

Nadere informatie

Dostzaan Buiten gewoon

Dostzaan Buiten gewoon Gemeente Dostzaan Buiten gewoon De Gemeenteraad van Oostzaan Gemeentehuis Bezoekadres Kerkbuurt, 5 BD Oostzaan Postadres Postbus 0, 50 AA Wormer Telefoon 075 65 00 Fax 075 65 E-maii antwoord@over-gemeenten.nl

Nadere informatie

No.ZA /DV en No.ZA.17/065646/DV , afdeling Middelen en Advies. Onderwerp: Bestuursrapportage 2017 / septembercirculaire 2017

No.ZA /DV en No.ZA.17/065646/DV , afdeling Middelen en Advies. Onderwerp: Bestuursrapportage 2017 / septembercirculaire 2017 *ZEA67154E20* GEWIJZIGD EXEMPLAAR Raadsvergadering d.d. 31 oktober 2017 Agendanr. 7. Aan de Raad No.ZA.16-40246/DV.16-620 en No.ZA.17/065646/DV.17-693, afdeling Middelen en Advies. Sellingen, 26 oktober

Nadere informatie

MEMORIE VAN TOELICHTING. Begroting 2015 en meerjarenraming

MEMORIE VAN TOELICHTING. Begroting 2015 en meerjarenraming MEMORIE VAN TOELICHTING Begroting 2015 en meerjarenraming 2016-2018 College van B&W van BEEK 10 oktober 2014 MEMORIE VAN TOELICHTING Mede naar aanleiding van de commissiebehandelingen op 6, 7 en 8 oktober

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. B en W-besluit nr.: Naam programma: Onderwerp: Actualisering specifieke uitkeringen.

RAADSVOORSTEL. B en W-besluit nr.: Naam programma: Onderwerp: Actualisering specifieke uitkeringen. Rv. nr.: RAADSVOORSTEL B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.: Naam programma: Algemene dekkingsmiddelen Onderwerp: Actualisering algemene uitkering 2015 o.b.v. september- en decembercirculaire 2014.

Nadere informatie

19 januari 2015 10 2015/ n.v.t. burgemeester A.G.J. Strien

19 januari 2015 10 2015/ n.v.t. burgemeester A.G.J. Strien Aan de raad van de gemeente Olst-Wijhe. Raadsvergadering d.d. Agendapunt Voorstelnummer Opiniërend besproken d.d. Portefeuillehouder 19 januari 2015 10 2015/ n.v.t. burgemeester A.G.J. Strien Kenmerk 14.411162

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 096 Wijziging van de Gemeentewet in verband met het afschaffen van het gebruikersdeel van de onroerendezaakbelasting (OZB) op woningen en het

Nadere informatie

Afdeling Dĩrectiestaf

Afdeling Dĩrectiestaf Raadhuisplein 1 7811 AP Emmen t. 14 0591 f. 0591 685599 Postbus 30001 7800 RA Emmen e. gemeente@emmen.nl i. www.emmen.nl Aan de raad van de gemeente Emmen Afdeling Dĩrectiestaf team Kaderstelling 8Í Advies

Nadere informatie

ECGF/U201301543 Lbr. 13/106

ECGF/U201301543 Lbr. 13/106 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Actualiteiten gemeentefinanciën uw kenmerk ons kenmerk ECGF/U201301543 Lbr. 13/106 bijlage(n) - datum 13 december

Nadere informatie

CIRCULAIRE PROVINCIEFONDS van 6 december 2010

CIRCULAIRE PROVINCIEFONDS van 6 december 2010 Datum 6 december 2010 Ons kenmerk 2010-0000790248 Onderdeel Cluster Bestuurlijke en Financiële Verhoudingen CIRCULAIRE PROVINCIEFONDS van 6 december 2010 Inlichtingen zie onder Aantal bijlagen 7 Bezoekadres

Nadere informatie

CIRCULAIRE GEMEENTEFONDS Van 20 mei 2008

CIRCULAIRE GEMEENTEFONDS Van 20 mei 2008 Datum 20.mei 2008 Ons kenmerk. Onderdeel Afd. Financiële Organisatie Binnenlands Bestuur Inlichtingen zie onder CIRCULAIRE GEMEENTEFONDS Van 20 mei 2008 Aan Onderwerp de gemeentebesturen, ter attentie

Nadere informatie

ADDENDUM KADERBRIEF 2015 INZAKE HERZIENE MEERJARENBEGROTING 2015-2018 + OMBUIGINGSOPERATIE GEMEENTE TUBBERGEN

ADDENDUM KADERBRIEF 2015 INZAKE HERZIENE MEERJARENBEGROTING 2015-2018 + OMBUIGINGSOPERATIE GEMEENTE TUBBERGEN ADDENDUM KADERBRIEF 2015 INZAKE HERZIENE MEERJARENBEGROTING 2015-2018 + OMBUIGINGSOPERATIE GEMEENTE TUBBERGEN Definitieve versie 12-08-2014 Addendum Kaderbrief 2015 gemeente Tubbergen definitieve versie

Nadere informatie

2012 actuele begroting op 31-12-12

2012 actuele begroting op 31-12-12 WMO 4 e berap Bestuurlijke samenvatting Landelijke ontwikkelingen bij de overheid hebben in voor nogal wat wijzigingen, maar ook onzekerheid gezorgd. Zo werd besloten dat de overgang van Begeleiding naar

Nadere informatie

Groot onderhoud gemeentefonds. 25 & 27 maart en 1 april 2014

Groot onderhoud gemeentefonds. 25 & 27 maart en 1 april 2014 Groot onderhoud gemeentefonds 25 & 27 maart en 1 april 2014 Onno IJsselsteijn Elze de Vries Inhoud bespreking & doel 1. Proces 2011 heden 2. Doelen groot onderhoud 3. Uitgangspunten verdeling 4. Doorwerking

Nadere informatie

Financieel overzicht behorend bij Beleidsplan 4D s DAL 18 september 2014

Financieel overzicht behorend bij Beleidsplan 4D s DAL 18 september 2014 Financieel overzicht behorend bij Beleidsplan 4D s DAL 18 september 2014 De basis voor de met de decentralisaties gemoeide financiën voor 2015 zijn de cijfers zoals deze in de Meicirculaire 2014 door het

Nadere informatie

Aan de leden van de gemeenteraad

Aan de leden van de gemeenteraad Raadsvoorstel Raadsvergadering : 10 november 2005 Agendapunt : 6. Portefeuillehouder : A. Croné Afdeling : FJC Behandelend ambt. : A. Pleijsant-Helmstrijd Datum : 18 oktober 2005 Onderwerp : Septembercirculaire

Nadere informatie