Raad van de gemeente Renkum

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Raad van de gemeente Renkum"

Transcriptie

1 Memo Van Registreren College Ja, Kopie aan MT Aan Raad van de gemeente Renkum Datum Onderwerp 11 juni 2013 Meicirculaire gemeentefonds 2013 De meicirculaire van het gemeentefonds is 31 mei 2013 door het ministerie van Binnenlandse Zaken gepubliceerd. De informatie uit deze circulaire is verwerkt in de berekening van de verwachte algemene uitkering voor de gemeente Renkum. Naast de accresontwikkeling zijn er nog de maatregelen regeerakkoord Rutte II, onderhandelingsakkoord, taakmutaties en overige mutaties. Omdat bij de berekening van de algemene uitkering de ontwikkeling van de WOZ-waarde wordt meegenomen, zal ook de prognose van de OZBopbrengsten worden meegenomen. In de raadbrieven van 21 januari en 29 januari 2013 bent u al geïnformeerd over de effecten van het regeerakkoord Rutte II en onderhandelingsakkoord. De hierna gepresenteerde cijfers vervangen de prognoses van deze raadsbrieven. De uitkomst van de meicirculaire 2013 wordt vergeleken met de septembercirculaire 2012 die als basis heeft gediend voor de begroting Samenvatting Hieronder wordt het resultaat van de algemene uitkering weergegeven ten opzichte van de begroting Voor de OZB als gevolg van de verwachte waardedaling is een PM-post opgenomen. Resultaat algemene uitkering (Bedragen x 1.000) Accres ontwikkeling Maatregelen regeerakkoord Rutte II Mutaties kwantiteiten maatstaven Overige mutaties gemeentefonds Totaal algemene uitkering Stelpost voor risico s (buffer alg.uitk.) Totaal incl. beschikbare stelpost OZB 0 - PM - PM - PM - PM Totaal

2 pagina 2 van Accresontwikkeling Accres 2012 Nadat de normeringssystematiek voor het gemeentefonds en provinciefonds een aantal jaren buiten werking is geweest, is deze met ingang van het begrotingsjaar 2012 weer van kracht. Dit betekent dat de ontwikkeling van de fondsen weer gekoppeld is aan de netto gecorrigeerde rijksuitgaven. Onderdeel van de bestuurlijke afspraken die het Rijk en de medeoverheden in het voorjaar van 2011 hebben gemaakt is het afschaffen van de maartcirculaire. Daarom wordt het definitieve accres van jaar t vanaf nu in de meicirculaire van jaar t+1 opgenomen. In de septembercirculaire 2012 was het accres 2012 berekend op -1,43 procent. Dit komt overeen met een bedrag van -244 miljoen. Op basis van het Financieel Jaarverslag 2012 van het Rijk is het definitieve accres 2012 nu berekend op -2,56 procent, oftewel -436 miljoen. Het accres 2012 komt daarmee 192 miljoen lager uit dan in de septembercirculaire 2012 werd verondersteld. De belangrijkste oorzaak van deze daling is de gebleken onderuitputting bij de departementen. Voor Renkum is het effect hiervan ongeveer structureel. De afrekening van de algemene uitkering over 2012 vindt in 2013 plaats. Omdat bij de jaarstukken 2012 al rekening is gehouden met een nadeel van voor 2012 leidt dit tot een extra nadeel van voor Accres Hieronder worden de nominale accresontwikkelingen weergegeven ten opzichte van de septembercirculaire Tevens wordt aangeven wat het reële accres is in procenten. Accres (bedragen x miljoen) Stand septembercirc Meicirc Mutatie t.o.v. sept Mutatie cumulatief Nominaal accres in % -0,82 5,95 0,09 0,87 0,54 Prijsmutatie BBP in % 1,60 1,60 0,90 0,90 0,90 Reëel accres in % -2,38 4,28-0,80-0,03-0,36 In de stand van de accressen zijn alle voorgenomen investeringen en bezuinigingen uit de verschillende akkoorden van het kabinet Rutte II verwerkt. Wat niet is verwerkt zijn de eventuele consequenties van het zogenaamde Oranjeakkoord, met een netto bezuiniging van 4,3 miljard netto. In augustus 2013 wordt in de aanloop van de presentatie van de begroting 2014 op Prinsjesdag bekeken of er nadere

3 pagina 3 van 12 maatregelen nodig zijn en tot welk bedrag. Daarbij speelt de discussie een rol of de norm voor Nederland 2,8 of 3,0% begrotingstekort zal zijn. De accressen uit deze circulaire geven een reëler beeld van de te verwachte accressen dan het beeld uit september De toen uitgesproken verwachting dat er sprake was van een te rooskleurige verwachting wordt nu duidelijk. Over de periode tot en met 2017 is sprake van een afname van het accres (t.o.v. september 2012) van totaal 571 miljoen. Daarbij kan nog een kanttekening geplaatst worden bij het enorm hoge accres in 2014 ( 974 miljoen), gezien de extra maatregelen die het kabinet waarschijnlijk moet nemen. De nominale percentages geven de groei van de fondsen aan. De reële percentages geven aan wat daarvan overblijft na aftrek van een gemiddeld inflatiecijfer. De gemiddelde inflatie bedraagt 1,60% voor 2013 en 2014 en 0,90% voor 2015 en verder op basis van de prijsontwikkeling Bruto Binnenlands Product. Het accres is vertaald in de uitkering uit het gemeentefonds voor de gemeente Renkum. De resultaten ten opzichte van de septembercirculaire 2012 zijn in onderstaand overzicht weergegeven. Effect accressen Renkum (bedragen x 1.000) Nominale accres Prijsontwikkeling Reële accres Suppletie-uitkering afschaffen OZB woningen gebruikers In 2006 is de mogelijkheid OZB te heffen voor het gebruikersdeel van woningen afgeschaft. Gemeenten hebben destijds via het gemeentefonds een compensatie ontvangen op basis van een landelijk rekentarief. Dat landelijke tarief kon hoger of lager zijn dan het eigen gemeentelijke belastingtarief. Vanuit het principe dat geen enkele gemeente er op achter uit mocht gaan, is een suppletie-uitkering in het leven geroepen. Afwijkingen ten opzichte van het landelijke rekentarief werden daarin verrekend (positief of negatief). In totaal gaat het tot en met 2013 om jaarlijks ± 60 miljoen. Deze tijdelijke regeling wordt afgebouwd als in mei van een jaar de raming van het accres voor het volgende jaar in reële termen positief uitvalt. Dat is voor 2014 het geval. De bedragen van de suppletie-uitkering dalen in 2014 met tweederde ten opzichte van Voor Renkum daalt deze suppletie-uitkering met (van naar ). Voor de uitkeringsjaren 2015 en verder is er geen ruimte in het accres en is de suppletie- uitkering gelijk aan de uitkering in Tegenover de daling van de suppletie-uitkering staat een stijging van de uitkeringsfactor met 3 punten. Dit levert een voordeel op van structureel.

4 pagina 4 van 12 In onderstaand overzicht zijn de bovengenoemde mutaties samengevat. Effect accressen Renkum (bedragen x 1.000) Accres Reële accres Suppletie-uitkering afschaffen OZB Effect accressen Maatregelen regeerakkoord Rutte II Met de meicirculaire wordt nader invulling gegeven aan voornemens die eerder al in december 2012 waren aangekondigd (zie de raadsbrieven van 21 januari 2013 en 29 januari 2013). Zo worden nu o.a. de aangekondigde kortingen wegens BCF, de onderwijshuisvesting en de lagere apparaatskosten t.b.v. opschaling gemeenten daadwerkelijk verminderd op het gemeentefonds. In onderstaand overzicht worden de uitkomsten van deze mutaties weergegeven. Voor de mutaties zonder budgettaire effect worden taakstellingen opgenomen in de begroting bij het betreffende product. Risico hierbij is dat deze taakstellingen niet (volledig) ingevuld kunnen worden. Mutaties uit regeerakkoord (bedragen x 1.000) Verhoging BTW BCF (taakstellende korting) Korting onderwijshuisvesting Lagere apparaatskosten (opschaling gemeenten) Met budgettair effect Dualiseringskorting 1) Hergebruik scootmobiel e.d WMO 0 2) 0 PM PM PM Maatschappelijke stage Zonder budgettair effect ) Hiermee komt de ombuiging van te vervallen. 2) Korting van 89 miljoen is verwerkt binnen het WMO-budget Hieronder wordt nadere toelichting gegeven ten opzichte van de eerder genoemde raadsbrieven op de bovengenoemde bedragen.

5 pagina 5 van 12 BCF (taakstellende korting). In het Regeerakkoord was het voornemen opgenomen het BTW-compensatiefonds (BCF) af te schaffen. In de decembercirculaire 2012 is dit uitgewerkt: onder aftrek van een korting van 310 miljoen is het bedrag van het gemeentelijke aandeel in het BCF aan het gemeentefonds toegevoegd. In het financieel akkoord dat het Rijk en de decentrale overheden op 18 januari 2013 hebben gesloten heeft het kabinet de gemeenten en provincies echter een handreiking gedaan door het BCF niet af te schaffen. De taakstellende korting van 310 miljoen vanaf 2015 blijft daarbij wel gehandhaafd. Korting onderwijshuisvesting Uit de Periodieke OnderhoudsRapporten blijkt dat gemeenten minder uitgeven op het subcluster onderwijshuisvesting dan wat ze ontvangen in het gemeentefonds. Dit is geconstateerd in de motie Van Haersma Buma. Hierdoor zal een bedrag van 256 miljoen uit het gemeentefonds worden gehaald. In het overleg met de VNG is van de zijde van het Rijk nadrukkelijk aangegeven dat de uitname niet verbonden is aan een gemeentelijke taakwijziging zoals in verband met het buitenonderhoud primair onderwijs. Het betreft een algemene korting die in het Regeerakkoord is afgesproken waarbij 256 miljoen uit het gemeentefonds wordt overgeheveld naar de begroting van OCW ten behoeve van de scholen in het primair onderwijs en het voortgezet onderwijs. Dit gebeurt per 1 januari Daarnaast is het voornemen dat er per 1 januari 2015 een wetswijziging komt waar het gaat om de onderwijshuisvesting. Doel is de taken en het budget voor het buitenonderhoud en aanpassingen van schoolgebouwen in het primair en speciaal onderwijs van gemeenten naar schoolbesturen over te hevelen. Door deze wetswijziging komt er een uitname uit het gemeentefonds. De omvang van de uitname en verdeling is op dit moment nog niet vastgesteld. Voor het jaar 2014 blijft de huidige procedure van aanvragen door de schoolbesturen en vaststellen van het programma door het college ongewijzigd. Lagere apparaatskosten (opschaling gemeenten) Het kabinet zet meerdere instrumenten in om herindeling te bevorderen. Zo wordt vanaf 2015 jaarlijks oplopend een korting van 60 miljoen doorgevoerd vanwege lagere apparaatskosten. Die korting wordt door alle gemeenten naar evenredigheid gedragen, ook door de gemeenten die in de ogen van de minister BZK al de gewenste schaalgrootte hebben. Daarnaast wordt de frictiekosten-bijdrage bij herindelingen verruimd en vervroegd. Dit betekent onder andere dat gemeenten een jaar eerder al een vergoeding ontvangen. Die bijdragen worden overigens opgebracht door alle gemeenten gezamenlijk. Op dit moment vindt nader onderzoek plaats naar aanvullende stimuleringsmaatregelen, onder andere naar de zgn. vaste voet. 3. Mutaties kwantiteiten maatstaven De verdeling van het gemeentefonds vindt plaats via diverse maatstaven zoals inwoners, bijstandontvangers, woonruimten, leerlingen VO en (V)SO en OZB. Wijziging van bijvoor-

6 pagina 6 van 12 beeld het totaal aantal inwoners heeft geen invloed op de omvang van het gemeentefonds. Om het gemeentefonds volledig te kunnen verdelen naar gemeenten zal als gevolg van toeof afname van kwantiteiten van de maatstaven een correctie moeten plaatsvinden. Deze correctie vindt plaats door de uitkeringsfactor te verlagen of te verhogen. In de circulaire wordt dit de ontwikkeling uitkeringsbasis genoemd. De gemeente moet zelf een raming maken van de kwantiteiten van de maatstaven voor hun gemeente. Deze ontwikkeling kan afwijken ten opzichte van de landelijke prognose. Hierdoor kunnen voor- of nadelen ontstaan bij de berekening van de algemene uitkering uit het gemeentefonds. De ontwikkeling uitkeringsbasis laat een daling zien van de uitkeringsfactor ten opzichte van de septembercirculaire van 1 punt in 2013 tot een stijging van 10 punten in De prognoses van een aantal maatstaven voor de gemeente Renkum zijn eveneens bijgesteld. Het aantal bijstandontvangers per 31 december 2012 is sterker toegenomen dan was voorzien bij een eerdere berekening van de algemene uitkering. Het aantal bijstandontvangers zal in 2013 en verder naar verwachting toenemen ten opzichte van het aantal dat was voorzien bij een eerdere berekening van de algemene uitkering. Daarnaast hebben de aantallen bedrijfsvestigingen en woonruimte invloed op de hoogte van de algemene uitkering. In de septembercirculaire 2012 is melding gemaakt van een wijziging van de methode waarop het CBS het aantal bedrijfsvestigingen bepaalt. Om herverdeeleffecten te voorkomen gaan de aantallen bedrijfsvestigingen voor de uitkeringsjaren 2011, 2012 en 2013 uit van het aantal voor het uitkeringsjaar 2010 en wordt dit aantal vervolgens geïndexeerd met de groei van het aantal bedrijfsvestigingen volgens de nieuwe methode. Per 2013 zou het CBS voor het bepalen van het aantal bedrijfsvestigingen opnieuw overgaan op een nieuwe methode. Het CBS heeft deze methodewijziging echter met een jaar uitgesteld. Op dit moment worden de effecten verkend en is nog geen helderheid te geven over de te hanteren aantallen in In de junicirculaire 2012 zijn de gevolgen van de Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG) en het uitgestelde moment van invoering in het gemeentefonds gemeld. Het gebruik van de BAG is gekoppeld aan de komende herijking van het gemeentefonds. Voor uitkeringsjaar 2014 geldt daarom in lijn met 2013 opnieuw een tijdelijke maatregel. Basis voor de aantallen woonruimten 2014 zijn de gebruikte aantallen voor uitkeringsjaar 2013 (aantal woonruimten per 1 januari 2012 volgens de bestaande definitie, inclusief indexatie over 2011). Deze aantallen worden vervolgens gecorrigeerd met het saldo van het aantal nieuwgebouwde en gesloopte woningen over Omdat de woningvoorraadstatistiek van het CBS per 1 januari 2012 is gestopt, wordt voor deze correctie gebruik gemaakt van de gegevens uit de BAG. Met ingang van het uitkeringsjaar 2014 wordt het rekentarief voor eigenaren van woningen op 0,1085%, voor gebruikers van niet-woningen op 0,1153% en voor eigenaren van nietwoningen op 0,1430% vastgesteld. De aanpassing van de rekentarieven ten opzichte van 2013 is noodzakelijk omdat op 1 januari 2014 een nieuw WOZ-tijdvak begint met waarde-

7 pagina 7 van 12 peildatum In 2013 wordt nog uitgegaan van de WOZ-waarde uit het huidige WOZ-tijdvak met waardepeildatum Daarnaast zijn er nog andere kleinere mutaties in kwantiteiten verwerkt bij de berekening van de algemene uitering. De effecten hiervan worden in onderstaand overzicht weergegeven. Mutaties aantallen (Bedragen x 1.000) Ontwikkeling uitkeringsbasis Mutaties aantallen gemeente: Bijstandontvangers Bedrijfsvestigingen Woonruimten OZB Overig Totaal Overige mutaties gemeentefonds Als gevolg van uitkering van de herverdeelreserve, afrondingen en overige aanpassingen vinden er kleine mutaties plaats op de algemene uitkering. 5. Taakmutaties, integratie- en decentralisatie-uitkeringen In onderstaand overzicht worden de mutaties weergegeven ten opzichte van de septembercirculaire Deze mutaties hebben geen invloed op het resultaat van de begroting omdat deze mutaties worden verwerkt binnen de producten waarop zij betrekking hebben. Vervolgens worden de mutaties kort toegelicht. Mutaties (Bedragen x 1.000) Transitiekosten decentr. AWBZ Impuls combinatiefunctie Bommenregeling WMO PM PM PM Invoeringskosten decentr. jeugdzorg Totale mutaties Transitiekosten decentralisatie AWBZ naar WMO Het kabinet stelt in aanvulling op de middelen die in het kader van de decentralisatie begeleiding reeds beschikbaar zijn gesteld voor gemeenten ( 47,6 miljoen in 2012; 32 miljoen in 2013), in 2014 een bedrag van 37 miljoen beschikbaar via de algemene uitkering. Deze

8 pagina 8 van 12 middelen zijn bedoeld om gemeenten te compenseren voor de (transitie)kosten die samenhangen met de inwerkingtreding van de nieuwe WMO per Impuls combinatiefunctie De Brede impuls combinatiefuncties richt zich op de realisatie van combinatiefuncties, inclusief buurtsportcoaches. Deze impuls betreft de bestaande Impuls brede scholen, sport en cultuur, uitgebreid met de inzet van buurtsportcoaches vanuit het VWS-programma Sport en bewegen in de buurt. Op 13 februari 2012 is een Addendum op de bestuurlijke afspraken Impuls brede scholen, sport en cultuur getekend. Daarnaast stelt het Ministerie van VWS oplopend extra middelen beschikbaar voor buurtsportcoaches, waardoor er in 2013 in totaal fte combinatiefuncties kunnen worden gerealiseerd. Percentage van deelname bedraagt 140%. Het aantal te realiseren fte s bedraag 6,0. Bommenregeling Over 2012 ontvangt de gemeente een suppletie-uitkering voor het opsporen en ruimen van conventionele explosieven uit de Tweede Wereldoorlog conform raadsbesluit van 30 januari Het besluit was: Het ministerie van BZK te verzoeken om een aanvullende uitkering uit het gemeentefonds van ,20 exclusief BTW (zijnde 70% van ,- exclusief BTW) voor de kosten van het onderzoeken, opsporen en ruimen van conventionele explosieven uit de Tweede Wereldoorlog binnen de grenzen van het project Renkums Beekdal Beukenlaan te Renkum. Integratie-uitkering WMO Actualisatie maatstaven verdeelmodel Wmo 2011 tot en met 2013 Integratie-uitkering WMO heeft een eigen verdeelmodel. Ten opzichte van de septembercirculaire 2012 zijn de maatstaven geactualiseerd. Dit heeft tot gevolg dat de integratieuitkering WMO over 2011, 2012 en 2013 worden aangepast. Deze actualisering heeft totaal een lagere uitkering van tot gevolg. In de decembercirculaire 2012 was het extramuraliseren lage ZZP s voor gemeenten voor 2013 verwerkt. In deze circulaire was de ingratie-uitkering WMO met voor 2013 verhoogd. WMO-budget 2014 Het WMO budget 2014 wordt aangepast ten opzichte van het budget Per saldo hebben deze aanpassingen een hogere integratie-uitkering WMO van tot gevolg ten opzichte van Door actualisatie van de maatstaven verdeelmodel is het bovengenoemde effect in de begroting lager. Hieronder worden de aanpassingen van het WMObudget 2014 toegelicht, die per saldo leiden tot deze mutaties. De effecten per maatregel zijn niet inzichtelijk.

9 pagina 9 van 12 Bijstelling budget voor huishoudelijke hulp De voorziening hulp bij het huishouden in de WMO wordt beperkt tot mensen die deze echt nodig hebben en die er zelf (financieel) niet in kunnen voorzien. In tegenstelling tot hetgeen wat in het Regeerakkoord is opgenomen blijft het voor nieuwe cliënten in 2014 mogelijk om een beroep te doen op huishoudelijke hulp. De korting van 89 miljoen in 2014, die conform het Regeerakkoord is ingeboekt op het budget voor huishoudelijke hulp, blijft van toepassing. Gemeenten kunnen deze besparing realiseren door doelmatiger huishoudelijke hulp in te kopen/ te organiseren, minder uren huishoudelijke hulp toe te kennen en de mogelijkheden binnen de eigen bijdragesystematiek voor Wmo-voorzieningen maximaal te benutten. De voorgenomen korting per 2015 op het budget voor huishoudelijke hulp wordt verzacht. Gemeenten houden 60% van het budget in plaats van 25% om breed in te zetten voor ondersteuning van burgers. Deze korting is niet verwerkt bij de berekening van de uitkering uit het gemeentefonds. Middelen maatwerkvoorziening In het Regeerakkoord is afgesproken dat de bestaande regelingen voor financiële compensatie (Wtcg, CER en de regeling specifieke zorgkosten) worden afgeschaft. Het budget van de bestaande regelingen wordt vanaf 2014 (oplopend tot circa 700 miljoen structureel vanaf 2017) overgeheveld naar het gemeentefonds. Gemeenten kunnen maatwerk bieden door het compenseren van beperkingen met voorzieningen via de WMO of het geven van directe inkomenssteun via de bijzondere bijstand. De middelen zijn niet geoormerkt. In 2014 wordt hiertoe de integratie-uitkering huishoudelijke hulp incidenteel met 45 miljoen verhoogd en via de WMO-verdeelsleutel verdeeld. Extramuraliseren lage ZZP s voor gemeenten 2014 In de decembercirculaire 2012 is ingegaan op het besluit in het Begrotingsakkoord 2013 om de lichte zorgzwaartepaketten in de AWBZ voor nieuwe gevallen (23 jaar en ouder) te extramuraliseren per 1 januari Voor 2013 is ter compensatie van deze extra kosten incidenteel 15 miljoen toegevoegd aan de integratie-uitkering voor huishoudelijke hulp. Voor 2014 wordt nu incidenteel 53,7 miljoen toegevoegd aan de integratie-uitkering WMO en verdeeld via de WMO-verdeelsleutel. Uitname in verband met centrale financiering CAK In verband met de centrale financiering van het CAK voor de uitvoering van WMO-taken is vanaf 2012 het gemeentefonds met 14,5 miljoen verlaagd. Dit bedrag blijkt structureel te laag en wordt vanaf 2014 verhoogd tot een bedrag van 16,4 miljoen structureel. Dit betekent dat een uitname van 1,9 miljoen wordt toegepast op de post uitvoeringskosten WMO van de integratie-uitkering WMO. Invoeringskosten decentralisatie jeugdzorg Voor de invoeringskosten voor de decentralisatie jeugdzorg is in miljoen beschikbaar. In de septembercirculaire 2012 is de eerste tranche van 24 miljoen verdeeld en is

10 pagina 10 van 12 aangekondigd dat het nog resterende bedrag van 24 miljoen in de meicirculaire 2013 wordt verdeeld. Het bedrag in 2013 is geheel beschikbaar voor gemeenten en wordt verdeeld op basis van het aantal jongeren (2/3e deel) en een vast bedrag voor iedere gemeente (1/3e deel). Voor 2014 is 16 miljoen beschikbaar. Aan gemeenten wordt 7,75 miljoen beschikbaar gesteld op basis van de verdeling als hierboven. Andere delen gaan naar provincies ( 1,95 miljoen), naar de drie WGR-plus regio s met jeugdzorgtaken ( 0,45 miljoen) en de transitiecommissie ( 0,75 miljoen). Voor onderzoek, congressen en andere ondersteunende activiteiten is 5,1 miljoen gereserveerd. Deze bedragen komen overeen met de bedragen die in 2013 beschikbaar zijn voor deze onderdelen. 6. Decentralisaties In het Regeerakkoord is opgenomen dat door middel van de decentralisaties in het sociale domein de gemeenten de eerstverantwoordelijke overheidslaag worden voor de onderwerpen werk, maatschappelijke ondersteuning en jeugdzorg. De gemeenten krijgen per 1 januari 2015 op grond van de nieuwe Wmo, Jeugdwet en Participatiewet een brede integrale verantwoordelijkheid voor het sociale domein. De kern van de decentralisatieoperatie is onveranderd en is erop gericht dat de burger die het nodig heeft ondersteuning krijgt die aansluit bij zijn persoonlijke situatie en behoeften. In de decentralisatiebrief van 19 februari 2013 heeft het kabinet de randvoorwaarden geschetst die noodzakelijk zijn bij de decentralisaties. Zo werkt het kabinet aan het verstevigen van de uitvoeringskracht van gemeenten, aan ruimte voor maatwerk en integraliteit in de wet- en regelgeving, aan een stevig implementatie ondersteuningsaanbod voor gemeenten en aan ontschotting van budgetten. Met ontschotting bedoelt het kabinet dat gemeenten in staat worden gesteld met een integraal budget maatwerk te leveren voor burgers. Financiële effecten Met de decentralisaties zijn grote bedragen gemoeid. Voor een deel gaat het om nieuw geld voor gemeenten, voor een ander deel zijn het nu nog specifieke uitkeringen. De decentralisaties gaan gepaard met aanzienlijke ombuigingstaakstellingen. Wat nu precies aan taken overkomt en welke vergoeding er tegenover staat is nog steeds onzeker. Bij de behandeling van een (sociaal-)akkoord in het Parlement wil er nog wel eens wat wijzigen. Terzake geldt wel een visie in de eindfase in Bedenk dat op basis van onderzoek kan nog veel wijzigen. De omvang van de algemene uitkering in het jaar 2013 is ± 16,25 miljard. In de nabije toekomst is een verdubbeling van het gemeentefonds geen ondenkbaar scenario. In deze meicirculaire 2013 wordt een inkijkje gegeven wat de vergoeding voor jeugdzorg per individuele gemeente kan gaan worden, na aftrek van allerlei kortingen. De bedragen zijn echter nog zo onzeker, dat ze niet zijn meegenomen in de telling van de berekeningen. In de aanstaande septembercirculaire (2013) wordt op basis van eenzelfde historische basis inzicht geboden voor de nieuwe WMO. Pas bij de volgende meicirculaire (2014) wordt op basis van een objectieve verdeling voor beide taken een meer reële inschatting bekend gemaakt.

11 pagina 11 van 12 De rijksvergoeding voor de Participatiewet zal de eerste jaren nog wel even een specifieke uitkering (dus buiten het gemeentefonds om) blijven. 7. OZB Voor 2014 wordt een waardedaling verwacht van de WOZ-waarde. Deze daling bedraagt landelijk 5,7% voor woningen en 4,4% voor niet-woningen. Bij de berekening van de algemene uitkering over 2014 wordt rekening gehouden met deze daling. Deze daling werkt ook door in de OZB-opbrengsten van de gemeente Renkum. Indien deze daling niet wordt gecompenseerd door een hoger tarief levert dat een lagere inkomst op van Uit realisatiecijfers van de laatste jaren blijkt dat de waardedaling bij de gemeente Renkum achterblijft ten opzichte van de landelijke cijfers. Voorlopig is er een PM-post opgenomen voor het effect van de mutatie van de WOZ-waarde. Bij de begroting 2014 zal de ontwikkeling van de WOZ-waarde voor de gemeente Renkum worden opgenomen. Het financiële effect hiervan zal dan in de begroting 2014 worden verwerkt. 8. Risico s Er wordt van diverse kanten gewaarschuwd dat de accrescijfers over 2014 een positief beeld tonen. Dit bedrag kan gezien de huidige economische situatie onder druk komen te staan. Daarnaast zijn er nog andere risico s te noemen die effect hebben op de hoogte van het gemeentefonds en de verdeling daarvan. - Invulling Oranje-akkoord Wat niet is verwerkt zijn de eventuele consequenties van het zogenaamde Oranjeakkoord, met een netto bezuiniging van 4,3 miljard netto. In augustus 2013 wordt in de aanloop van de presentatie van de begroting 2014 op Prinsjesdag bekeken of er nadere maatregelen nodig zijn en tot welk bedrag. Daarbij speelt de discussie een rol of de norm voor Nederland 2,8 of 3,0% begrotingstekort zal zijn. Het voorlopige effect van het Oranje-akkoord kan 14 uitkeringspunten structureel vanaf 2014 bedragen. Dit komt neer op ongeveer structureel voor Renkum. - Herverdeling gemeentefonds. In 2011 is de verdeelonderzoeken naar de gemeentefondsclusters afgerond. Eind 2011 is besloten de prioriteit te leggen bij de decentralisaties Begeleiding, Jeugdzorg en de uitvoeringslasten Wet werken naar vermogen waardoor de herverdeling is uitgesteld. Op dit moment wordt verwacht dat de invoering van de herverdeling van het gemeentefonds per 2015 zal plaatsvinden. Dat betekent dat de nadere onderzoeken in 2012 zullen worden uitgevoerd. Dit kan betekenen dat met ingang van 2015 door de aanpassing van het verdeelstelsel herverdeeleffecten zullen ontstaan. Deze herverdeeleffecten kunnen zowel positief als negatief voor een individuele gemeente uitvallen. Het herverdeeleffect mag nooit groter zijn dan 15 per inwoner per jaar.

12 pagina 12 van 12 - Stelpost loon- en prijsontwikkeling. Bij de berekening van het reële accres wordt rekening gehouden met prijsontwikkeling Bruto Binnenlands Product. Deze prijsontwikkeling wordt binnen de meerjarenbegroting toegevoegd aan de stelpost loon- en prijsontwikkeling. De begrote bedragen op de producten zijn op prijspeil In onderstaand overzicht is weergegeven hoe hoog deze stelpost is. Hierbij is er een risico dat deze stelpost ontoereikend is om de loon- prijsstijgingen van de komende jaren op te vangen. Stelpost Bedragen x Stelpost loon- en prijsontwikkeling voor meicirc Effect meicirculaire (zie blz. 3) Stelpost loon- en prijsontwikkeling na meicirc Uitkomst meerjarenbegroting Onderstaand overzicht laat zien wat het effect van de meicirculaire gemeentefonds 2013 is op de meerjarenbegroting Bedragen x Meerjarenbegroting na voorjaarsnota Meicirculaire gemeentefonds Stelpost voor risico s (buffer algemene uitkering) OZB - PM - PM - PM - PM Meerjarenbegroting na incl. effecten gemeentefonds

Onderwerp : Gevolgen meicirculaire 2013 voor de Voorjaarsnota 2013 en de Kadernota

Onderwerp : Gevolgen meicirculaire 2013 voor de Voorjaarsnota 2013 en de Kadernota Nummer : 05.11.2013 (aanvullend voorstel) Onderwerp : Gevolgen meicirculaire 2013 voor de Voorjaarsnota 2013 en de Kadernota 2014 2017 Korte inhoud : Gevolgen voor de Voorjaarsnota 2013 We stellen voor

Nadere informatie

Memo Reg.nr.: O-FIN/2013/16 / RIS

Memo Reg.nr.: O-FIN/2013/16 / RIS Memo Reg.nr.: O-FIN/2013/16 / RIS 2013-37 Aan : Raadsleden gemeente Boxmeer Van : College van Burgemeester en Wethouders Kopie : Datum : 23 januari 2013 Onderwerp : Decembercirculaire 2012 Bijlage(n) :

Nadere informatie

Vervolgens zijn de resultaten vergeleken met de ramingen voor de jaren 2015-2019, welke zijn gebaseerd op de meicirculaire 2015.

Vervolgens zijn de resultaten vergeleken met de ramingen voor de jaren 2015-2019, welke zijn gebaseerd op de meicirculaire 2015. Resultaat Septembercirculaire 2015 Op basis van de septembercirculaire 2015 is de algemene uitkering berekend voor de jaren 2015 tot en met 2019. Berekening heeft plaatsgevonden op basis van constante

Nadere informatie

Memo Reg.nr.: O-FIN/2014/519 / RIS

Memo Reg.nr.: O-FIN/2014/519 / RIS Memo Reg.nr.: O-FIN/2014/519 / RIS 2014-459 Aan : Raadsleden gemeente Boxmeer Van : College van Burgemeester en Wethouders Kopie : Datum : 20 juni 2014 Onderwerp : Meicirculaire 2014 Bijlage(n) : Inleiding

Nadere informatie

OXT.?W III III MUI MUI INI II 13.017609. Advies B&W. Beslissing. Bespreken. Burgemeester Gelok. Registratienummer

OXT.?W III III MUI MUI INI II 13.017609. Advies B&W. Beslissing. Bespreken. Burgemeester Gelok. Registratienummer Advies B&W B&W Registratienummer 2 2 OXT.?W Beslissing Burgemeester Gelok Raadsinformatiebijeenkomst 7 november 203 Secretaris Van den Berge Gemeenteraadsbijeenkomst n.v.t. Wethouder Schenk T Bespreken

Nadere informatie

Algemene uitkering

Algemene uitkering Onderwerp Decembercirculaire 2010 van het Gemeentefonds. Beslispunten 1. De Decembercirculaire 2010 voor kennisgeving aan te nemen; 2. Op basis van de uitkomsten van de Decembercirculaire 2010 de begroting

Nadere informatie

MEMORIE VAN TOELICHTING. 1 e Bestuursrapportage 2014 & Kadernota 2015

MEMORIE VAN TOELICHTING. 1 e Bestuursrapportage 2014 & Kadernota 2015 MEMORIE VAN TOELICHTING 1 e Bestuursrapportage 2014 & Kadernota 2015 College van B&W van BEEK 26 juni 2014 MEMORIE VAN TOELICHTING Mede naar aanleiding van de commissiebehandelingen op 23, 24 en 25 juni

Nadere informatie

UITWERKING MEICIRCULAIRE bijlage 2 -

UITWERKING MEICIRCULAIRE bijlage 2 - UITWERKING MEICIRCULAIRE 2014 - bijlage 2 - De meicirculaire kent een gewijzigde opzet. Zo zijn in het eerste hoofdstuk de politiek bestuurlijke items uitgelicht en kort toegelicht. Vanaf hoofdstuk twee

Nadere informatie

Vervolgens zijn de resultaten vergeleken met de ramingen voor de jaren , welke zijn gebaseerd op de meicirculaire 2014.

Vervolgens zijn de resultaten vergeleken met de ramingen voor de jaren , welke zijn gebaseerd op de meicirculaire 2014. Resultaat Septembercirculaire 2014 Op basis van de septembercirculaire 2014 is de algemene uitkering berekend voor de jaren 2014 tot en met 2018. Berekening heeft plaatsgevonden op basis van constante

Nadere informatie

23 juni 2015 Financiële gevolgen meicirculaire 2015 gemeentefonds M.A. Bouter

23 juni 2015 Financiële gevolgen meicirculaire 2015 gemeentefonds M.A. Bouter Aan Gemeenteraad Datum Betreft Contactpersoon 23 juni 2015 Financiële gevolgen meicirculaire 2015 gemeentefonds M.A. Bouter Doorkiesnummer Email Bijlage(n) Ons kenmerk Uw kenmerk CC 1 592113 Hofhoek 5

Nadere informatie

UITWERKING MEICIRCULAIRE bijlage -

UITWERKING MEICIRCULAIRE bijlage - UITWERKING MEICIRCULAIRE 2017 - bijlage - Het gemeentefonds is een fonds op de Rijksbegroting waaruit de gemeenten jaarlijks gelden ontvangen om van gemeente verwachte taken uit te voeren. Het gaat hierbij

Nadere informatie

Doorkiesnummer : (0495) 575 521 Agendapunt: 8 ONDERWERP

Doorkiesnummer : (0495) 575 521 Agendapunt: 8 ONDERWERP Wijnen, Peter FIN S3 RAD: RAD131106 2013-11-06T00:00:00+01:00 BW: BW131001 voorstel gemeenteraad Vergadering van de gemeenteraad van 6 november 2013 Portefeuillehouder : J.M. Cardinaal Behandelend ambtenaar

Nadere informatie

gemeente Eindhoven 0,6 1,5 3,6 4,0 2,8 5,9 7,9 8,2

gemeente Eindhoven 0,6 1,5 3,6 4,0 2,8 5,9 7,9 8,2 gemeente Eindhoven Inboeknummer 14bst001068 Dossiernummer 14.27.601 1 juli 2014 Raadsinformatiebrief Onderwerp: Meicirculaire Gemeentefonds 2014. Inleiding Drie keer per jaar (in mei, september, december)

Nadere informatie

Onderwerp : Verwerking septembercirculaire 2014 in de begroting, als 1 e begrotingswijziging op de programmabegroting 2015

Onderwerp : Verwerking septembercirculaire 2014 in de begroting, als 1 e begrotingswijziging op de programmabegroting 2015 Raadsvoorstel *Z0150D438FB* Aan de raad Documentnummer : INT-14-14335 Afdeling : Bedrijfsvoering Onderwerp : Verwerking septembercirculaire 2014 in de begroting, als 1 e begrotingswijziging op de programmabegroting

Nadere informatie

Samenvatting Voorjaarsnota - decembercirculaire

Samenvatting Voorjaarsnota - decembercirculaire Memo meicirculaire 2016 De laatste bijstelling van de algemene uitkering heeft plaatsgevonden in de Voorjaarsnota 2016 op basis van de decembercirculaire 2015 en de meest actuele gegevens eenheden verdeelmaatstaven

Nadere informatie

Algemene uitkering Beginstand algemene uitkering

Algemene uitkering Beginstand algemene uitkering R A A D S I N F O R M A T I E B R I E F De leden van de raad Postbus 200 2920 AE KRIMPEN AAN DEN IJSSEL Datum: 1-12-2016 Zaaknummer: ZK16006137 Afdeling: Financiën en Control Contactpersoon: J.M.T. Koren

Nadere informatie

: Aanvullend voorstel voor voorjaarsnota 2006 en kadernota 2007

: Aanvullend voorstel voor voorjaarsnota 2006 en kadernota 2007 Nummer Onderwerp : B-2.14.2006 : Aanvullend voorstel voor voorjaarsnota 2006 en kadernota 2007 Korte inhoud : Voor de voorjaarsnota moet de begrote algemene uitkering worden verhoogd met 144.637 en de

Nadere informatie

UITWERKING MEICIRCULAIRE bijlage -

UITWERKING MEICIRCULAIRE bijlage - UITWERKING MEICIRCULAIRE 2015 - bijlage - Het gemeentefonds is een fonds op de Rijksbegroting waaruit de gemeenten jaarlijks gelden ontvangen om van gemeente verwachte taken uit te voeren. Het gaat hierbij

Nadere informatie

datum voor Afdeling/cluster 23 juni 2015 Leden van de Raad Bedrijfsvoering

datum voor Afdeling/cluster 23 juni 2015 Leden van de Raad Bedrijfsvoering Memo datum voor Afdeling/cluster 23 juni 2015 Leden van de Raad Bedrijfsvoering behandeld door bijlage(n) A. ter Beest 1 Onderwerp Effecten meicirculaire 2015 i.r.t. de Voorjaarsnota 2015 Geachte leden

Nadere informatie

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp gemeente Haarlemmermeer De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp Bezoekadres; Raadhuisplein 1 Hoofddorp Telefoon 0900 1852 Telefax 023 563 95 50 Cluster Contactpersoon

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief. Onderwerp Septembercirculaire 2014 algemene uitkering

Raadsinformatiebrief. Onderwerp Septembercirculaire 2014 algemene uitkering Raadsinformatiebrief Onderwerp Septembercirculaire 2014 algemene uitkering Inleiding/Aanleiding Gemeenten ontvangen jaarlijks een algemene uitkering uit het Gemeentefonds. Deze algemene uitkering is een

Nadere informatie

Ten opzichte van de kadernota ontwikkelt de algemene uitkering zich als volgt in de meicirculaire: [zie volgende pagina]

Ten opzichte van de kadernota ontwikkelt de algemene uitkering zich als volgt in de meicirculaire: [zie volgende pagina] Gemeenteraad van Wageningen Postbus 1 6700 AA WAGENINGEN *17.0102052* Wageningen 13 juni 2017 ons kenmerk FC/17.0102052 ons nr. ink. brief FC/ onderwerp Meicirculaire 2017 bijlagen 1 behandeld door R.

Nadere informatie

Aan het college van Burgemeester en wethouders van Haarlemmerliede en Spaarnwoude. Onderwerp: Standaardrapport naar aanleid9ing van decembercirculaire

Aan het college van Burgemeester en wethouders van Haarlemmerliede en Spaarnwoude. Onderwerp: Standaardrapport naar aanleid9ing van decembercirculaire Aan het college van Burgemeester en wethouders van Haarlemmerliede en Spaarnwoude Onderwerp: Standaardrapport naar aanleid9ing van decembercirculaire Halfweg, 25 januari 2013 Geacht college, Het verschijnen

Nadere informatie

In de bijgevoegde analyse wordt weergegeven waardoor de verschillen ten opzichte van de meicirculaire zijn ontstaan.

In de bijgevoegde analyse wordt weergegeven waardoor de verschillen ten opzichte van de meicirculaire zijn ontstaan. Memo Aan: de Raad van de gemeente Oude IJsselstreek Cc: Van: College van burgemeester en wethouders Datum: 6 oktober 2015 Kenmerk: 15ini02499 Onderwerp: uitwerking septembercirculaire 2015 (Algemene uitkering

Nadere informatie

Advies aan B&W 6 november 2012

Advies aan B&W 6 november 2012 Advies aan B&W 6 november 2012 Dienst Gemeentebedrijven Ambtenaar, tel.nr. W van de Camp, 9929 Afdeling F&C Portefeuillehouder J van Loon Onderwerp: Effecten regeerakkoord op gemeentefonds en de specifieke

Nadere informatie

Doorkiesnummer : (0495) Agendapunt: 8 ONDERWERP AANLEIDING EN DOELSTELLING PROBLEEMSTELLING OPLOSSINGSRICHTINGEN

Doorkiesnummer : (0495) Agendapunt: 8 ONDERWERP AANLEIDING EN DOELSTELLING PROBLEEMSTELLING OPLOSSINGSRICHTINGEN Wijnen, Peter FIN S3 RAD: RAD121107 2012-11-07T00:00:00+01:00 BW: BW121002 voorstel gemeenteraad Vergadering van de gemeenteraad van 7 november 2012 Portefeuillehouder : J.M. Cardinaal Behandelend ambtenaar

Nadere informatie

Afdeling Dĩrectiestaf

Afdeling Dĩrectiestaf Raadhuisplein 1 7811 AP Emmen t. 14 0591 f. 0591 685599 Postbus 30001 7800 RA Emmen e. gemeente@emmen.nl i. www.emmen.nl Aan de raad van de gemeente Emmen Afdeling Dĩrectiestaf team Kaderstelling 8Í Advies

Nadere informatie

Onderwerp : Gevolgen van de meicirculaire 2014 op de Voorjaarsrapportage 2014 en het Kaderplan

Onderwerp : Gevolgen van de meicirculaire 2014 op de Voorjaarsrapportage 2014 en het Kaderplan Nummer : 06-14.2014 (aanvullend voorstel) Onderwerp : Gevolgen van de meicirculaire 2014 op de Voorjaarsrapportage 2014 en het Kaderplan 2015-2018 Korte inhoud : Zoals aangegeven in de Voorjaarsrapportage

Nadere informatie

i^v RAADSINFORMATIEBRIEF

i^v RAADSINFORMATIEBRIEF i^v gemeente WOERDEN Van: college van burgemeester en wethouders Datum: 1 november 211 Portefeuillehouder(s): B. Duindam Portefeuille(s): Financiën Contactpersoon: Ivonne Mellema-Moor Tel.nr.: 843 E-mailadres:

Nadere informatie

MEMO van college aan de raad

MEMO van college aan de raad MEMO van college aan de raad datum : 24 juni 2014 aan : Gemeenteraad van : College onderwerp : Gevolgen algemene uitkering n.a.v. meicirculaire 2014 Portefeuillehouder: Rob Zeeman Inlichtingen bij: Jan

Nadere informatie

Doorkiesnr.:

Doorkiesnr.: Gemeente Hellendoorn Gemeenteraad van Hellendoorn Postbus 200 7440 AE NIJVERDAL Uw brief/kenmerk: Ons kenmerk: 14UIT11334 Doorkiesnr.: 63 02 64 Typ. /coll. ATI Bijlagen: Onderwerp: Ontwikkeling gemeentefonds

Nadere informatie

Collegevoorstel. Zaaknummer Decembercirculaire 2016 gemeentefonds

Collegevoorstel. Zaaknummer Decembercirculaire 2016 gemeentefonds Zaaknummer 00494739 Onderwerp Decembercirculaire 2016 gemeentefonds Collegevoorstel Aanleiding / voorgeschiedenis Gemeenten ontvangen vanuit het Rijk op drie tijdstippen in het jaar de informatie over

Nadere informatie

Voorts geven wij ook inzicht in de voorlopige financiële consequenties van de ontwerp-najaarsnota 2015.

Voorts geven wij ook inzicht in de voorlopige financiële consequenties van de ontwerp-najaarsnota 2015. Gemeente Bladel MEDEDELING Economisch hart van de Kempen IIIIIIIIIDIIIIIIIIII Nummer : R2015.117 Onderwerp : Septembercirculaire 2015 Aan de raad Samenvatting De septembercirculaire bevat informatie over

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief 73

Raadsinformatiebrief 73 Aan de leden van de gemeenteraad. Raadsinformatiebrief 73 Helmond, 10 oktober 2017 Zaaknummer: Telefoon.: 0492-587117 Onderwerp: Septembercirculaire 2017 Uw kenmerk: Uw brief d.d.: Onlangs is de Programmabegroting

Nadere informatie

Een eerste inzicht in het budget voor de Wmo 2015. 1. Inleiding

Een eerste inzicht in het budget voor de Wmo 2015. 1. Inleiding Een eerste inzicht in het budget voor de Wmo 2015 1. Inleiding Het wetsvoorstel Wmo 2015 is op 14 januari 2014 aan de Tweede Kamer aangeboden. De inwerkingtreding van het wetsvoorstel is voorzien op 1

Nadere informatie

Doorkiesnummer : (0495) Agendapunt: 7 ONDERWERP

Doorkiesnummer : (0495) Agendapunt: 7 ONDERWERP Hanssen, Annie FIN S3 RAD: RAD151112 donderdag 12 november 2015 BW: BW151013 voorstel gemeenteraad Vergadering van de gemeenteraad van 12 november 2015 Portefeuillehouder : H.A. Litjens Behandelend ambtenaar

Nadere informatie

Collegebesluit. Onderwerp: Decembercirculaire 2014 Reg. Nummer: 2015/ Inleiding

Collegebesluit. Onderwerp: Decembercirculaire 2014 Reg. Nummer: 2015/ Inleiding Collegebesluit Onderwerp: Decembercirculaire 2014 Reg. Nummer: 2015/ 17799 1. Inleiding De decembercirculaire 2014 is de derde circulaire die in 2014 is verschenen over de ontwikkeling van het Gemeentefonds.

Nadere informatie

Aan de leden van de gemeenteraad

Aan de leden van de gemeenteraad Raadsvoorstel Raadsvergadering : 10 november 2005 Agendapunt : 6. Portefeuillehouder : A. Croné Afdeling : FJC Behandelend ambt. : A. Pleijsant-Helmstrijd Datum : 18 oktober 2005 Onderwerp : Septembercirculaire

Nadere informatie

B en W. nr d.d

B en W. nr d.d B en W. nr. 13.0897 d.d. 1-10-2013 Onderwerp Brief aan de gemeenteraad over ontwikkeling algemene uitkering Gemeentefonds Burgemeester en wethouders besluiten: Behoudens advies van de commissie 1. De brief

Nadere informatie

Vertrouwelijk (bij gebruik van persoonsgegevens) Raadscommissie. F&V LTA ja: Maand Jaar LTA nee: Niet op LTA

Vertrouwelijk (bij gebruik van persoonsgegevens) Raadscommissie. F&V LTA ja: Maand Jaar LTA nee: Niet op LTA Raadsvoorstel Onderwerp Decembercirculaire gemeentefonds 2016 Registratienr. 6140851 Steller/telnr. Franke Hiemstra/ 76 98 Bijlagen geen Classificatie Portefeuillehouder Langetermijn agenda (LTA) Raad

Nadere informatie

In het budgettair perspectief van de kaderbrief 2015 is het totaaleffect van de ontwikkelingen in de meicirculaire 2014 opgenomen.

In het budgettair perspectief van de kaderbrief 2015 is het totaaleffect van de ontwikkelingen in de meicirculaire 2014 opgenomen. Raadsmemo Datum: 3 juli 2014 Aan: Gemeenteraad van Hof van Twente Kopie aan: Van: Voor informatie: Onderwerp: H.J. Scholten Jeroen te Molder, Financiële zaken Meicirculaire 2014 gemeentefonds 1. Aanleiding

Nadere informatie

Financiën Ingekomen stuk D5 (PA 13 november 2013) Concern Financiën. Ons kenmerk FA20/13.0012907. Datum uw brief

Financiën Ingekomen stuk D5 (PA 13 november 2013) Concern Financiën. Ons kenmerk FA20/13.0012907. Datum uw brief Ingekomen stuk D5 (PA 13 november 2013) Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 323 59 92 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postadres Postbus 9105 6500

Nadere informatie

Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Stadsplein 1 3431 LZ www.nieuwegein.nl IBAN: NL49 BNGH 0285 0043 87 BIC: BNGHNL2G

Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Stadsplein 1 3431 LZ www.nieuwegein.nl IBAN: NL49 BNGH 0285 0043 87 BIC: BNGHNL2G Postbus 1 343 AA Bezoekadres Stadsplein 1 3431 LZ www.nieuwegein.nl IBAN: NL49 BNGH 285 43 87 BIC: BNGHNL2G Nieuwegein Financiën 215-439 Contactpersoon Harry Harkema Telefoon (3) 67 18 48 E-mail H.Harkema@nieuwegein.nl

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 096 Wijziging van de Gemeentewet in verband met het afschaffen van het gebruikersdeel van de onroerendezaakbelasting (OZB) op woningen en het

Nadere informatie

Dostzaan Buiten gewoon

Dostzaan Buiten gewoon Gemeente Dostzaan Buiten gewoon De Gemeenteraad van Oostzaan Gemeentehuis Bezoekadres Kerkbuurt, 5 BD Oostzaan Postadres Postbus 0, 50 AA Wormer Telefoon 075 65 00 Fax 075 65 E-maii antwoord@over-gemeenten.nl

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief 81

Raadsinformatiebrief 81 Aan de leden van de gemeenteraad. Raadsinformatiebrief 81 Financiën Helmond, 21 oktober 2016 Zaaknummer: 1223942 Telefoon.: 0492-587117 Onderwerp: Septembercirculaire 2016 Uw kenmerk: Uw brief d.d.: Onlangs

Nadere informatie

2 a. Toelichting van de VNG bij de financiële aspecten van het Bestuursakkoord.

2 a. Toelichting van de VNG bij de financiële aspecten van het Bestuursakkoord. 2 a. Toelichting van de VNG bij de financiële aspecten van het Bestuursakkoord. Tijdens de ledenconsultaties die in juni over het Bestuursakkoord en het rapport De eerste overheid hebben plaatsgevonden

Nadere informatie

Onderwerp Meicirculaire 2009 Gemeentefonds en aanpassingen begroting 2009

Onderwerp Meicirculaire 2009 Gemeentefonds en aanpassingen begroting 2009 Gemeente Appingedam Raadsvoorstel Raadsagenda d.d.: 17 september 2009 Voorstel nummer : 9 Behandelend ambtenaar : A. Schuur Telefoonnummer : 0596 691241 E-mailadres : a.schuur@appingedam.nl Portefeuillehouder

Nadere informatie

Adviesnota aan B en W. Onderwerp Meicirculaire 2013 gemeentefonds. Datum 9 juli 2013 Naam steller Ruud Bosmans. Afdelingsmanager Ilse Rutten

Adviesnota aan B en W. Onderwerp Meicirculaire 2013 gemeentefonds. Datum 9 juli 2013 Naam steller Ruud Bosmans. Afdelingsmanager Ilse Rutten Adviesnota aan B en W Onderwerp Meicirculaire 2013 gemeentefonds Datum 9 juli 2013 Naam steller Ruud Bosmans Kenmerk Afdelingsmanager Ilse Rutten Afdeling Middelen Coördinator Ingrid van Groenland Voorstel

Nadere informatie

ADDENDUM KADERBRIEF 2015 INZAKE HERZIENE MEERJARENBEGROTING 2015-2018 + OMBUIGINGSOPERATIE GEMEENTE TUBBERGEN

ADDENDUM KADERBRIEF 2015 INZAKE HERZIENE MEERJARENBEGROTING 2015-2018 + OMBUIGINGSOPERATIE GEMEENTE TUBBERGEN ADDENDUM KADERBRIEF 2015 INZAKE HERZIENE MEERJARENBEGROTING 2015-2018 + OMBUIGINGSOPERATIE GEMEENTE TUBBERGEN Definitieve versie 12-08-2014 Addendum Kaderbrief 2015 gemeente Tubbergen definitieve versie

Nadere informatie

B en W d.d

B en W d.d B en W 14.0354 d.d. 8-4-2014 Onderwerp Reactie aan VNG op de onderzoeksrapportage Groot-onderhoud gemeentefonds Besluiten:Behoudens advies van de commissie 1. Vast te stellen de brief aan de gemeenteraad

Nadere informatie

Financiële vertaling Bestuursakkoord

Financiële vertaling Bestuursakkoord Financiële vertaling Bestuursakkoord In deze notitie geven we inzicht in de financiële vertaling van het Bestuursakkoord. Dat doen we per onderdeel van het Bestuursakkoord. En dat doen we door per onderdeel

Nadere informatie

VNG Ledenbrief Financiële gevolgen regeerakkoord voor gemeenten

VNG Ledenbrief Financiële gevolgen regeerakkoord voor gemeenten Van: VNG Aan: OW-Info Onderwerp: Lbr. 17/068 Financiële gevolgen regeerakkoord voor gemeenten Datum: woensdag 15 november 2017 10:45:08 Bekijk deze nieuwsbrief in uw browser 0 VNG Ledenbrief Financiële

Nadere informatie

Gemeen(te)goed nieuwsbrief

Gemeen(te)goed nieuwsbrief Septembercirculaire Prinsjesdag. Niet alleen van belang voor het Rijk en de burgers, maar ook voor de gemeenten. De septembercirculaire wordt tegelijkertijd gepubliceerd met de plannen voor 2011. Van belang

Nadere informatie

Wijzigingen uitkering gemeentefonds cluster educatie

Wijzigingen uitkering gemeentefonds cluster educatie Wijzigingen uitkering gemeentefonds cluster educatie De uitkering educatie ondergaat ingrijpende wijzigingen. De structurele wijziging van de systematiek vindt plaats voor het kalenderjaar 2015 en ook

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief1

Raadsinformatiebrief1 /29074 Raadsinformatiebrief1 Onderwerp Portefeuillehouder B&W besluit d.d. Raadsinformatiebrief meicirculaire gemeentefonds D. Emmer 2706 Aan de leden van de gemeenteraad Zaanstad, Inleiding Gemeenten

Nadere informatie

raadsvergadering: 16 oktober 2013 onderwerp: Algemene uitkering vlg. meicirculaire 2013

raadsvergadering: 16 oktober 2013 onderwerp: Algemene uitkering vlg. meicirculaire 2013 raadsvergadering: 16 oktober 2013 onderwerp: Algemene uitkering vlg. meicirculaire 2013 bijlage: ontwerp-besluit datum: gemeenteblad I nr.: agenda nr.: RAADSVOORSTEL Aan de gemeenteraad, 1. Inleiding Het

Nadere informatie

Financiële ontwikkelingen na gereedkomen primitieve begroting

Financiële ontwikkelingen na gereedkomen primitieve begroting Financiële ontwikkelingen na gereedkomen primitieve begroting Inleiding In de raadsvergadering van 3 december 2014 is een nieuwe Planning & Control Cyclus vastgesteld. Met deze vaststelling zijn de 1 e

Nadere informatie

Financieel beeld van de gemeente Naarden, Muiden, Bussum September 2014

Financieel beeld van de gemeente Naarden, Muiden, Bussum September 2014 Financieel beeld van de gemeente Naarden, Muiden, Bussum September 2014 Inleiding In de fusieraad van 30 juni 2014 is gesproken over een consolidatie van de drie begrotingen en om inzicht te krijgen in

Nadere informatie

CIRCULAIRE GEMEENTEFONDS van 16 maart 2004

CIRCULAIRE GEMEENTEFONDS van 16 maart 2004 Datum 16 maart 2004 Ons kenmerk FO2004/57623 Onderdeel Afd. Financiële Organisatie Binnenlands Bestuur Inlichtingen zie onder CIRCULAIRE GEMEENTEFONDS van 16 maart 2004 Aantal bijlagen geen Bezoekadres

Nadere informatie

2. Financieel kader gemeenschappelijke regelingen in de regio van Hollands-Midden

2. Financieel kader gemeenschappelijke regelingen in de regio van Hollands-Midden 1. Inleiding Ten tijde van het schrijven van de kadernota 2016 wordt nog volop gewerkt aan de uitwerking van het proces Kracht#15. Voor het besluitvormingsproces dient de Kadernota 2016 in januari 2015

Nadere informatie

Ontwikkelingen gemeentefonds 2014 en verder. Utrecht, 7 juni 2013 Gijs Oskam

Ontwikkelingen gemeentefonds 2014 en verder. Utrecht, 7 juni 2013 Gijs Oskam Ontwikkelingen gemeentefonds 2014 en verder Utrecht, 7 juni 2013 Gijs Oskam Programma Enkele cijfers van CPB Ontwikkeling accressen Accressen nader beschouwd Normeringssystematiek inclusief /exclusief

Nadere informatie

19 januari 2015 10 2015/ n.v.t. burgemeester A.G.J. Strien

19 januari 2015 10 2015/ n.v.t. burgemeester A.G.J. Strien Aan de raad van de gemeente Olst-Wijhe. Raadsvergadering d.d. Agendapunt Voorstelnummer Opiniërend besproken d.d. Portefeuillehouder 19 januari 2015 10 2015/ n.v.t. burgemeester A.G.J. Strien Kenmerk 14.411162

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 750 B Vaststelling van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2014 Nr. 6 VERSLAG HOUDENDE EEN LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN

Nadere informatie

Memo * * Registratienummer / 14Z : College van BenW. : Leden van de gemeenteraad. Datum : 26 juni 2014

Memo * * Registratienummer / 14Z : College van BenW. : Leden van de gemeenteraad. Datum : 26 juni 2014 Memo Registratienummer 2014-19938 / 14Z.004437 Van Aan : College van BenW : Leden van de gemeenteraad Datum : 26 juni 2014 Onderwerp : Memo met informatie over de meicirculaire 2014 De meicirculaire 2014

Nadere informatie

= = Raadsvergadering d.d. 25 november 2014 Agendanr..

= = Raadsvergadering d.d. 25 november 2014 Agendanr.. = = Raadsvergadering d.d. 25 november 2014 Agendanr.. Aan de Raad No.ZA.14-30274/DV.14-402, afdeling M&A. Sellingen, 13 november 2014 Onderwerp: Septembercirculaire 2014 Beoogd effect fect Actueel inzicht

Nadere informatie

Wy stelle jo foar te besluten om: de begroting te wijzigingen conform de mutaties in de decembercirculaire gemeentefonds 2014.

Wy stelle jo foar te besluten om: de begroting te wijzigingen conform de mutaties in de decembercirculaire gemeentefonds 2014. Riedsútstel Ried : 12 februari 2015 Agindapunt : 5 Status : Opiniërend/Besluitvormend Eardere behandeling : Informatiecarrousel 5 februari 2015 (agendapunt 7) Portefúljehâlder : Mw. G. Postma Amtner :

Nadere informatie

Datum 12 oktober 2016 Behandeld door Ruud Bosmans

Datum 12 oktober 2016 Behandeld door Ruud Bosmans Aan de gemeenteraad van de gemeente Venray Middelen Raadhuisstraat 1 Postbus 500, 5800 AM Venray Telefoon (0478) 52 33 33 Telefax (0478) 52 32 22 E-mail gemeente@venray.nl Internet www.venray.nl KvK-nummer

Nadere informatie

Leiden. Illllllllllllllllllllil III i min G Raac ld..'.?.tíftŵ7.teŵ.*nr. Ĩ R. Q r J ^ Wethouder. Bereikbaarheid, Financiën en Economie

Leiden. Illllllllllllllllllllil III i min G Raac ld..'.?.tíftŵ7.teŵ.*nr. Ĩ R. Q r J ^ Wethouder. Bereikbaarheid, Financiën en Economie Wethouder Illllllllllllllllllllil III i min G13.1 602 Bereikbaarheid, Financiën en Economie Leiden Retouradres: Postbus 9100,2300 PC Leiden Aan de Dagelijks Besturen van de Gemeenschappelijke Regelingen

Nadere informatie

Onderwerp Actuele ontwikkelingen algemene uitkering/financieel akkoord/decembercirculaire 2012

Onderwerp Actuele ontwikkelingen algemene uitkering/financieel akkoord/decembercirculaire 2012 Raadsinformatiebrief Onderwerp Actuele ontwikkelingen algemene uitkering/financieel akkoord/decembercirculaire 2012 1. Inleiding/aanleiding In de raadsinformatiebrief van 23 oktober 2012 hebben wij u geïnformeerd

Nadere informatie

Integratie-uitkering Sociaal Domein

Integratie-uitkering Sociaal Domein Integratie-uitkering Sociaal Domein 2017-2022 Integratie-uitkering Sociaal Domein Participatiebudget Jeugd Wmo Colofon Integratie-uitkering Sociaal Domein 2017-2022 Integratie-uitkering Sociaal Domein

Nadere informatie

Portefeuillehouder : W.C. Luijendijk Datum collegebesluit : 1 november 2016 Corr. nr.:

Portefeuillehouder : W.C. Luijendijk Datum collegebesluit : 1 november 2016 Corr. nr.: Preadvies Portefeuillehouder : W.C. Luijendijk Datum collegebesluit : 1 november 2016 Corr. nr.: 2016.29266 Onderwerp : Voorstel inzake herijkte begroting 2016 regio Hart van Brabant Programma : 2. Welzijn,

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Meicirculaire gemeentefonds 2016 (volledig)

Raadsvoorstel. Meicirculaire gemeentefonds 2016 (volledig) Raadsvoorstel Onderwerp Meicirculaire gemeentefonds 2016 (volledig) Registratienr. 5780828 Steller/telnr. F.Hiemstra/ 76 98 Bijlagen geen Classificatie Openbaar Vertrouwelijk (bij gebruik van persoonsgegevens)

Nadere informatie

*ZEA1C1378EA* Begrotingsraad d.d. 10 november 2015

*ZEA1C1378EA* Begrotingsraad d.d. 10 november 2015 *ZEA1C1378EA* Begrotingsraad d.d. 10 november 2015 Agendanr. 03. Aan de Raad No.ZA.15-35649/DV.15-546, afdeling Middelen en Advies. Sellingen, 29 oktober 2015 Onderwerp: Septembercirculaire 2015 Beoogd

Nadere informatie

VOORJAARSNOTA

VOORJAARSNOTA VOORJAARSNOTA 2015 2018 1. Inleiding De situatie ten tijde van het opstellen van deze voorjaarsnota kan opnieuw onzeker worden genoemd. Hoewel de eerste tekenen van een voorzichtig economisch herstel zich

Nadere informatie

Raadsvoorstel: 2015-1464 Onderwerp: Septembercirculaire 2015

Raadsvoorstel: 2015-1464 Onderwerp: Septembercirculaire 2015 Raadsvoorstel: 2015-1464 Onderwerp: Septembercirculaire 2015 Datum: 12 oktober 2015 Portefeuillehouder: M. Doodkorte Raadsbijeenkomst: 27 oktober 2015 (inloop) Raadsvergadering: 5 november 2015 Programma:

Nadere informatie

Zomernota Kaders voor de begroting 2016 en meerjarenraming

Zomernota Kaders voor de begroting 2016 en meerjarenraming Zomernota 2015 Kaders voor de begroting 2016 en meerjarenraming 2017-2019 Zomernota 2015 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 5 1.1 Algemeen 5 1.2 Leeswijzer 5 2 Financiële uitgangspunten 7 2.1 Beleidsmatige uitgangspunten

Nadere informatie

MEMORIE VAN TOELICHTING. Begroting 2015 en meerjarenraming

MEMORIE VAN TOELICHTING. Begroting 2015 en meerjarenraming MEMORIE VAN TOELICHTING Begroting 2015 en meerjarenraming 2016-2018 College van B&W van BEEK 10 oktober 2014 MEMORIE VAN TOELICHTING Mede naar aanleiding van de commissiebehandelingen op 6, 7 en 8 oktober

Nadere informatie

CIRCULAIRE PROVINCIEFONDS van 6 december 2010

CIRCULAIRE PROVINCIEFONDS van 6 december 2010 Datum 6 december 2010 Ons kenmerk 2010-0000790248 Onderdeel Cluster Bestuurlijke en Financiële Verhoudingen CIRCULAIRE PROVINCIEFONDS van 6 december 2010 Inlichtingen zie onder Aantal bijlagen 7 Bezoekadres

Nadere informatie

In deze nota wordt op hoofdlijnen ingegaan op de uitkomsten van de circulaire. In de bijlage wordt gedetailleerder ingegaan op de uitkomsten.

In deze nota wordt op hoofdlijnen ingegaan op de uitkomsten van de circulaire. In de bijlage wordt gedetailleerder ingegaan op de uitkomsten. Informatienota Vergadering : 28 juni 2016 Voorstelnummer : Registratienummer : 16.010876 Portefeuillehouder : R.S. van Meygaarden Afdeling : Financiën Bijlage(n) : B&W-datum/nummer : 21 juni 2016, nummer

Nadere informatie

No.ZA /DV en No.ZA.17/065646/DV , afdeling Middelen en Advies. Onderwerp: Bestuursrapportage 2017 / septembercirculaire 2017

No.ZA /DV en No.ZA.17/065646/DV , afdeling Middelen en Advies. Onderwerp: Bestuursrapportage 2017 / septembercirculaire 2017 *ZEA67154E20* GEWIJZIGD EXEMPLAAR Raadsvergadering d.d. 31 oktober 2017 Agendanr. 7. Aan de Raad No.ZA.16-40246/DV.16-620 en No.ZA.17/065646/DV.17-693, afdeling Middelen en Advies. Sellingen, 26 oktober

Nadere informatie

Gemeente Langedijk Kwartaalrapportage 2e kwartaal 2013

Gemeente Langedijk Kwartaalrapportage 2e kwartaal 2013 Gemeente Langedijk Kwartaalrapportage 2e kwartaal 2013 Verzonden aan de raad d.d. 22-08-2013 - 2 - Inleiding Hierbij ontvangt u de 2 e kwartaalrapportage 2013. In de nu voorliggende kwartaalrapportage

Nadere informatie

CIRCULAIRE PROVINCIEFONDS van 3 maart 2011

CIRCULAIRE PROVINCIEFONDS van 3 maart 2011 Datum 3 maart 2011 Ons kenmerk 2011-2000048603 Onderdeel Cluster Bestuurlijke en Financiële Verhoudingen Inlichtingen zie onder CIRCULAIRE PROVINCIEFONDS van 3 maart 2011 Aantal bijlagen 5 Bezoekadres

Nadere informatie

Ontwikkeling van het macro budget langdurige zorg voor de gehandicaptensector

Ontwikkeling van het macro budget langdurige zorg voor de gehandicaptensector Ontwikkeling van het macro budget langdurige zorg voor de gehandicaptensector Inleiding In deze factsheet staan de macro budgetontwikkelingen voor de gehandicaptensector beschreven. Per domein wordt aangegeven

Nadere informatie

ECGF/U200900770 Lbr. 09/052

ECGF/U200900770 Lbr. 09/052 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8020 betreft Ledenraadpleging over aanvullend bestuurlijk akkoord Rijk-VNG 17 april 2009 Samenvatting uw kenmerk ons kenmerk

Nadere informatie

ons kenmerk BB/U201301355 Lbr. 13/079

ons kenmerk BB/U201301355 Lbr. 13/079 1309115 VNG 1 5 OKT. 2013 OF. m IxJ A. gs.ses Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad Vereniging van Netderlancise Gemeenten informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Addendum VNG Reactie

Nadere informatie

Financiële consequenties akkoorden: duidelijkheid voor bekostiging 2014/2015

Financiële consequenties akkoorden: duidelijkheid voor bekostiging 2014/2015 Financiële consequenties akkoorden: duidelijkheid voor bekostiging 2014/2015 Nu OCW een aangepaste regeling bekostiging personeel 2014-2015 heeft gepubliceerd, kan bepaald worden wat de financiële consequenties

Nadere informatie

5.1.2 Woonlasten (lokale lastendruk)

5.1.2 Woonlasten (lokale lastendruk) 5.1.2 Woonlasten (lokale lastendruk) Tot de woonlasten worden gerekend de OZB, rioolrechten en afvalstoffenheffing. De woonlasten vormen het grootste deel van de opbrengst uit de gemeentelijke heffingen

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Secretaris-generaal Macro-Economische Vraagstukken en Arbeidsmarkt Algemeen

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Geld voor gemeenten in het sociaal domein. Uithoorn, 17 september 2015 Gijs Oskam, VNG/Gemeentefinanciën

Geld voor gemeenten in het sociaal domein. Uithoorn, 17 september 2015 Gijs Oskam, VNG/Gemeentefinanciën Geld voor gemeenten in het sociaal domein Uithoorn, 17 september 2015 Gijs Oskam, VNG/Gemeentefinanciën Programma Inkomstenbronnen Eigen inkomstenbronnen Uitkeringen van het Rijk Decentralisatie Jeugdzorg

Nadere informatie

bekendmaking van beleid en het geven van informatie septembercirculaire 2011 (2011-2000409303); meicirculaire 2011 (2011-2000038740)

bekendmaking van beleid en het geven van informatie septembercirculaire 2011 (2011-2000409303); meicirculaire 2011 (2011-2000038740) de gemeentebesturen, ter attentie van de raden en de colleges van B&W Bestuur, Democratie en Financiën Financieel en Informatiestelsel Schedeldoekshaven 200 2511 EZ Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag

Nadere informatie

Raadsmededeling - Openbaar

Raadsmededeling - Openbaar Raadsmededeling - Openbaar Nummer : 94/2014 Datum : 12 juni 2014 B&W datum : 10 juni 2014 Beh. ambtenaar Portefeuillehouder : T.M.M. Kok : J.J.Storm van 's Gravesande Onderwerp : meicirculaire algemene

Nadere informatie

Wat gaat het kosten? Baten & lasten totaal. Bedragen * Inkomsten Lasten Bijdrage gemeente

Wat gaat het kosten? Baten & lasten totaal. Bedragen * Inkomsten Lasten Bijdrage gemeente Wat gaat het kosten? Bedragen * 1. Inkomsten Lasten Bijdrage gemeente Integratie-uitkering 3.55 3.55 Bbz24 177 298 12 44.28 4.855-3.173 Bijzondere bijstand en minimabeleid 4.331 4.331 Organisatie (incl.

Nadere informatie

AAN DE AGENDACOMMISSIE

AAN DE AGENDACOMMISSIE AAN DE AGENDACOMMISSIE Agenda: 8-6-2017 Franeker, 18-4-2017 Onderwerp Concept begroting 2018 Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân (Dienst) Portefeuillehouder Wethouder T. Twerda Doel

Nadere informatie

Begroting 2016. Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken

Begroting 2016. Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken INHOUDSOPGAVE 1. Gemeente Bloemendaal 1.1... 4 1.2 Toelichting op de begroting 2016... 5 2. Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude 2.1... 6 2.2 Toelichting op

Nadere informatie

B en W - advies. Portefeu i Ilehouder H. Wessel

B en W - advies. Portefeu i Ilehouder H. Wessel B en W - advies Portefeu i Ilehouder H. Wessel Afdeling Financiën & Personeel Advies van Alex Klein Datum advies 15-7-2014 Paraaf afdelingshoofd /1t( Bestandsnaam Advies meicirculaire 2014 Advies O.R.

Nadere informatie

DIGITAAL AFSCHRIFT 2014_BW_00075

DIGITAAL AFSCHRIFT 2014_BW_00075 DIGITAAL AFSCHRIFT 2014_BW_00075 OPSCHRIFT Vergadering van 4 februari 2014 Bevoegde portefeuillehouder: Leo van der Zon Onderwerp Raadsmededelingen: Decembercirculaire 2013 Gemeentefonds - Besluitvormend

Nadere informatie

Technische vragen RIB meicirculaire Utrechtse Heuvelrug

Technische vragen RIB meicirculaire Utrechtse Heuvelrug 1 2 Algemene uitkering Kunnen we een historisch overzicht krijgen van de bruto uitkering van de algemene uitkering conform bijgevoegde tabel (Blad 2) 2 2 WOZ irt OZB tarief Uit de mei circulaire 2016 (blz.

Nadere informatie

Inhoudsopgave. I Inleiding 3. II Kaders begroting III Financiële beschouwing begroting 2014 en meerjarenraming 4

Inhoudsopgave. I Inleiding 3. II Kaders begroting III Financiële beschouwing begroting 2014 en meerjarenraming 4 Perspectiefnota 2014 Inhoudsopgave blz. I Inleiding 3 II Kaders begroting 2014 3 III Financiële beschouwing begroting 2014 en meerjarenraming 4 Bijlagen: begrotingscirculaire 2014-2017 provincie Groningen

Nadere informatie