HANDLEIDING ADVODATA (INTERIM)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HANDLEIDING ADVODATA (INTERIM)"

Transcriptie

1 HANDLEIDING ADVODATA (INTERIM) Versie 8.9.x 11 MAART 2015 ADVODATA COMPUTER SERVICES

2 1. Berekeningen A. Invorderingen Via het bovenstaande menu item kan de nieuwe versie van de invorderingberekening module gestart worden. Creatie & Selectie Invordering Het systeem van invorderingen, is eenvoudig in te delen in volgende onderdelen: Dossierselectie Invorderingenbeheer per dossier: o Toevoegen + wijzigen + verwijderen Documentenbeheer per dossier (documenten zijn facturen en creditnota s) o Toevoegen + wijzigen + verwijderen o Koppeling met betalingen o Schadebeding- en intrestberekeningen Betalingen toekennen aan één of meerdere documenten o Toevoegen + wijzigen + verwijderen o Koppeling met documenten Export naar Excel Stap 1: de selectie van een dossier. Door op Selecteer Dossier te klikken volgt een popup waarin men het dossier kan selecteren. Pas indien een correct dossier geselecteerd werd (dossier met een partij voor en een partij tegen), kan men de invorderingen voor dat dossier beheren. Advodata 8.9.x (Interim) 1

3 Advodata 8.9.x (Interim) 2

4 Stap 2: selecteer een reeds bestaande invordering of maak een nieuwe invordering aan. Bij de ingave van een nieuwe invordering worden de partijen voor en de partijen tegen, zoals die in het dossier gekoppeld zijn, in dropdowns weergegeven. De default-instellingen van de verkoopsvoorwaarden voor de partij voor worden daaronder ingeladen, en zijn voor elke invordering wijzigbaar: Vervaldag type: de datum die gehanteerd worden bij de intrestberekeningen Intrest %: de conventionele intrest voor de intrestberekeningen Schadebeding type: het type dat bepaald of het schadebeding per factuur apart, of voor alle facturen samen berekend wordt Schadebeding %: het percentage voor de schadebeding berekening Ondergrens en bovengrens zijn indien te stellen, afhankelijk van het schadebeding type Advodata 8.9.x (Interim) 3

5 Het is ook mogelijk om in de dropdown bestaande invorderingen te selecteren. Eens een invordering geselecteerd is, zijn er verschillende mogelijkheden: Invordering wijzigen: hou er rekening mee dat een invordering wijzigen, kan impliceren dat herberekeningen uitgevoerd worden voor alle facturen onder deze invordering (cfr. Schadebeding en intresten) Invordering verwijderen: een invordering verwijderen, verwijdert tevens onherroepelijk alle documenten en betalingen onder deze invordering Documenten (facturen credit nota s) toevoegen: een popup verschijnt indien men op de knop klikt Betalingen toevoegen: een popup verschijnt indien men op de knop klikt Advodata 8.9.x (Interim) 4

6 Document toevoegen (factuur of credit nota) Indien men een document wil toevoegen, zijn er opnieuw een aantal verplichte instellingen: Document type: factuur of creditnota Referte Onderwerp: tekstuele beschrijving Documentdatum: puur administratieve datum Vervaldatum: de datum die gebruikt wordt bij alle berekeningen Bedrag Schadebeding: indien men het percentage uitvinkt, kan men het schadebeding bedrag gewoon manueel invoeren Wet Betalingsachterstand: hier is het mogelijk om voor de intrestberekeningen de wet van 22/11/2013 toe te passen of niet Traject: indien bovenstaande van toepassing is, kan men het gewenste traject kiezen (contract afgesloten of herzien voor of na 22/11/2013) Advodata 8.9.x (Interim) 5

7 Bestaande Documenten wijzigen Als er één of meerdere documenten gedefinieerd zijn, kan men deze ook gaan beheren (wijzigen en verwijderen). Dit kan uiteraard enkel vanaf het moment dat er een document geselecteerd wordt in de grid. Hou er opnieuw rekening mee dat het wijzigen van een document, een herberekening van dat document impliceert. Let er ook op, dat wanneer reeds betalingen gekoppeld werden aan een document, en je vervolgens het document wijzigt of verwijdert, de bedragen van de betaling niet meer zullen kloppen of geen zin meer hebben. Advodata 8.9.x (Interim) 6

8 Betalingen Toevoegen Vanaf het moment dat er documenten gedefinieerd zijn, is het zinvol om ook betalingen toe te voegen. Elke betaling kan één of meerdere toekenning bevatten, en dit voor meerdere documenten. Er wordt per document onderscheid gemaakt op vier niveaus: Voorschot: dit bedrag wordt van de hoofdsom afgetrokken, en is dus van invloed voor de schadebeding- en intrestberekening Hoofdsom: het nog af te lossen bedrag Schadebeding: het nog af te lossen bedrag van het schadebeding Intrest: de openstaande intrest Opnieuw zijn er echter een aantal verplichte instellingen: Betalingsdatum: ven belang bij de berekening van de intresten Bedrag Advodata 8.9.x (Interim) 7

9 Bij de toekenning van de bedragen, worden de gewenste documenten opengeklapt. Indien het toegekend bedrag in het rood gemarkeerd is, betekent dit dat de betaling nog niet compleet is. Men kan kiezen om de toekenningen manueel in te voeren, of (indien een document geselecteerd is) via de dropdown die een aantal vastgelegde verdelingen toepast: Geen keuze: manuele toekenning Betaling 1: enkel de hoofdsom in mindering brengen Betaling 2: eerst het schadebeding, en dan pas de hoodsom in mindering brengen Afbetaling: eerst het schadebeding, vervolgens de intrest, en dan pas de hoodsom in mindering brengen Advodata 8.9.x (Interim) 8

10 In de grid kunnen bij documenten de gekoppelde betalingen, en bij betalingen de gekoppelde documenten geraadpleegd worden. Advodata 8.9.x (Interim) 9

11 Bij documenten is er nog een tweede subniveau voorzien, namelijk een gedetailleerd overzicht van de intrestberekening. Deze berekening houdt rekening met de referentiedatum boven de grid, en alle bedragen en datums van het document en alle eventueel gekoppelde betalingen. In onderstaande screenshot is een betaling toegevoegd, tov de screenshot hierboven. Advodata 8.9.x (Interim) 10

12 Exporteren naar Excel Ten slotte kan men voor elke invordering een afdruk in Excel-formaat exporteren naar het bestandsysteem. Dit kan met de knop export naar Excel. Advodata 8.9.x (Interim) 11

13 2. Boekhouding A. Aankoopboek Ingave Via de ingave module kunnen nieuwe aankoopfacturen en ontvangen credit nota s worden toegevoegd aan het aankoopboek. De ingave van een aankoopfactuur of ontvangen creditnota begint met het toevoegen van de bovenste coördinaten in het scherm. (Zie onderstaand scherm) Type: keuze tussen factuur of credit nota Periode: hier geeft u aan voor welke kwartaalaangifte van de BTW deze factuur moet ingeboekt worden (suggestie) Leverancier: hier ziet u een lijst met alle leveranciersrekeningen die tot dusver in het systeem ingevoerd werden. In het leveranciersscherm kan met het menu beheer ook een nieuwe leveranciersrekening toegevoegd worden. Documentdatum: dit is de datum die op het document (factuur, credit nota) vermeld staat. Document nummer: dit is een automatische nummering die over alle inkomende facturen en creditnota s doorloopt Boekingsdatum: is automatisch de datum waarop de boeking ingevoerd wordt en kan niet aangepast worden. Referentie leverancier: dit is het documentnummer van de leverancier Totaal Document: dit is de totale waarde van de factuur of creditnota inclusief BTW Saldo Afwijking: Dit controlegetal geeft aan of er een verschil is tussen de som van de lijnen onderaan in het document en de totaal document waarde. Pas als alles correct is ingebracht, komt dit saldo op nul te staan en kan je de ingave van die factuur beëindigen. Advodata 8.9.x (Interim) 12

14 Eens de bovenste Coördinaten ingevuld zijn moet nog de boeking op de kosten- of investeringsrekeningen ingegeven worden. Bij deze boeking moet er steeds een opdeling gemaakt worden tussen de kost exclusief BTW enerzijds en de terug te vorderen BTW indien er BTW werd aangerekend. Deze boeking kan via 2 wegen ingevoerd worden. In de meeste gevallen is het makkelijker om in te voeren via onze wizard. In dat geval zullen enkele berekeningen en selecties voor u gemaakt worden. Advodata 8.9.x (Interim) 13

15 Ingave met de Wizard In onze wizard wordt eerst de kostenrekening gevraagd waarop de boeking mag gebeuren. Bij rekening krijgt u een overzicht van alle kostenrekeningen die momenteel al in het rekeningstelsel zijn opgenomen. Met de knop kan u bovendien de instellingen van de gekozen rekening aanpassen. Voor het instellen van rekeningen verwijzen we graag naar het hoofdstuk instellingen in deze handleiding. Bij BTW regeling staat standaard Normale BTW aangeduid. Hier kan ook ingesteld worden dat het om een factuur met medecontractant dan wel een intracommunautaire factuur gaat. Bij BTW ventilatie kan aangegeven worden wat de BTW voet is die op de factuur verrekend werd. Afhankelijk van de gekozen kostenrekening wordt hier al een BTW voet voorgesteld. Deze kan in dit scherm nog aangepast worden indien nodig. Voor facturen met verschillende BTW voet, raden we aan de ingave zonder wizard te gebruiken. Het veld Aftrek. BTW rekening toont de aftrekbaarheid van de geselecteerde kostenpost, zoals deze werd ingesteld in het rekeningenstelsel. Deze instelling kan gewijzigd worden door te dubbelklikken op het veld. Het Veld Aftrek. BTW Globaal geeft aan in welke mate u BTW plichtig bent. Standaard staat dit op 100% ingevuld. Indien u gemengd BTW plichtig bent, dan moet dit aangepast worden naar het percentage waarin u BTW plichtig bent. Onze software maakt bij de boeking van de BTW de verrekening van bovenstaande velden. BV. Een wagen is 50% aftrekbaar + u bent voor 50% BTW plichtig: de aftrekbare BTW zal 25% bedragen. Onderaan het scherm wordt de boeking opgedeeld in de kost exclusief BTW en de terug te vorderen BTW. De verdeling tussen privé een bedrijfsmatig en de terugvorderbaarheid van de BTW zullen voorgesteld worden zoals dit is ingesteld in de geselecteerde kostenrekening. Om deze instellingen aan te passen verwijzen we terug naar het hoofdstuk instellingen. Met toevoegen voegt u de boekingen voor kost en BTW toe aan het hoofdscherm van de ingave. Advodata 8.9.x (Interim) 14

16 Ingave zonder Wizard Met ingave zonder de wizard kunnen handmatig nog extra lijnen toegevoegd worden. Dit kan nuttig zijn voor complexere facturen die niet via onze wizard ingeboekt kunnen worden. Bijvoorbeeld facturen waar op een deel van het bedrag een andere BTW voet moet worden toegepast of facturen waar een deel in credit moet worden ingebracht. Hierbij is het belangrijk dat de som van alles wat werd ingebracht overeenkomt met de totaal document waarde die bovenaan aangegeven werd. Het veld saldo afwijking controleert of dit het geval is. Eens alle gegevens zijn ingegeven kan de boeking finaal bevestigd worden met de knop bevestigen. Detail boeking uit voorbeeld: Rekening Nummer Debet Credit Leverancier 44xxxx 121 Kostenrekening 60xxxx of xxxx Terug te vorderen BTW Advodata 8.9.x (Interim) 15

17 Overzicht De map met het overzicht bevat alle boekingen die reeds in de boekhouding zijn ingevoerd. Bovenaan de map kan een selectie gemaakt worden op boekhoudperiode, kwartaal van de BTW aangifte of een andere periode naar keuze. Met de knop voor elke boeking kan steeds het detail van de boeking opgevraagd worden. De kolom status toont het resultaat van een automatische controle op alle boekingen. Indien er boekingen zijn waar het saldo niet overeenstemt of met ontbrekende gegevens dan zal dit hier aangegeven worden. Advodata 8.9.x (Interim) 16

18 Aanpassen of verwijderen boekingen Met de knoppen wijzigen en verwijderen kunnen boekingen uit het verleden makkelijk gecorrigeerd of verwijderd worden. Verwijderen is slechts mogelijk met de laatste boeking in de lijst. Dit omdat de documentnummering steeds moet doorlopen doorheen de boekhouding. Er mogen m.a.w. geen hiaten in de documentnummering gemaakt worden door documenten te verwijderen. Wijzigen is steeds mogelijk voor zover de periode (kwartaal) waarop de boeking slaat nog niet is afgesloten. Eens de aangifte van de BTW voor een bepaalde BTW-periode is gebeurd moet dit kwartaal worden afgesloten en mogen geen aanpassingen in de boekhouding voor dit kwartaal gebeuren. Voor het afsluiten van een kwartaal verwijzen we naar het hoofdstuk BTW aangifte. Wanneer u een boeking wenst te wijzigen begint u met de cursor op de desbetreffende lijn te plaatsen. Dit kan door op deze lijn te klikken, waardoor deze opgelicht wordt weergegeven. Het is in deze fase belangrijk dat het detailoverzicht van deze lijn is dichtgeklapt. Dit is het geval wanneer de knop voor de lijn staat. Met de knop wijzigen opent een venster met de details van de boeking. Dit venster komt overeen met het venster waarin de oorspronkelijke boeking werd ingevoerd. Hier kunnen alle waarden eenvoudig worden overschreven. Met de knop Bevestigen wordt de wijziging opgeslagen. Advodata 8.9.x (Interim) 17

19 B. Provisies De module provisienota s biedt de mogelijkheid om bedragen op te vragen aan cliënten zonder dat deze al gefactureerd worden. Dit biedt als voordeel dat deze dan ook nog niet worden opgenomen in het overzicht van opbrengsten & BTW aangiftes. Ingave Kies de knop Ingave om een nieuwe ingave te starten: Stap 1: Selecteer de datum en klant Advodata 8.9.x (Interim) 18

20 Stap 2: Voeg via Toevoegen Rekening alle lijnen toe met juiste omschrijving & bedragen. Eens het document volledig is kan je onderaan bevestigen en wordt er gevraagd om deze af te drukken. Advodata 8.9.x (Interim) 19

21 Overzicht Via de knop Overzicht kan de historiek van alle provisienota s opgevraagd worden en kunnen bestaande provisienota s nog aangepast worden. C. Verkoopboek Het verkoopboek wordt gebruikt om uitgaande facturen en credit nota s aan te maken, te raadplegen of te wijzigen. Bij het inboeken van een uitgaande factuur of creditnota krijgt u de mogelijkheid om deze af te printen. Advodata 8.9.x (Interim) 20

22 Ingave van een factuur met betrekking tot maximaal 1 dossier Via de knop ingave kunnen nieuwe uitgaande facturen geboekt worden. Inboeken gebeurt als volgt: Afbeelding vak 1 : 1. Geef bovenaan het scherm aan of het om een factuur of credit nota gaat. 2. Geef de documentdatum aan 3. Geef aan voor welke periode deze factuur/credit nota opgenomen mag worden in de BTW aangifte Advodata 8.9.x (Interim) 21

23 4. Selecteer de cliënt aan wie de factuur/credit nota gericht is. U kan zoeken op partij, op dossier nummer of op rekening. Indien u factureert aan een cliënt die nog niet opgenomen is in Advodata, dan moet deze eerst in ons dossierbeheer als partij worden aangemaakt. Indien u factureert aan een cliënt waarvoor geen dossier werd aangemaakt, dan kan u deze enkel terugvinden wanneer u opzoekt via partij. Afbeelding vak 3: 5. U kan de te factureren bedragen op 2 wijzen invoegen: rechtsreeks via toevoegen rekening of automatisch gebaseerd op de geregistreerde prestaties via toevoegen prestaties. (Vak 3 in bovenstaande afbeelding) Direct de te factureren bedragen ingeven via toevoegen rekening Hier krijgt u een overzicht van alle opbrengsten rekeningen die voorzien zijn in het rekeningenstelsel (klasse 7). Via deze rekeningen kunnen zowel erelonen als kosten worden toegevoegd. Advodata 8.9.x (Interim) 22

24 Voor het ingeven van erelonen die slaan op prestaties geleverd vanaf 1 januari 2014 kiest u de rekening erelonen. Voor het ingeven van erelonen die slaan op prestaties geleverd voor 2014 kiest u de rekening Ereloon voor Na selectie van een rekening wordt ook de link met een dossier gevraagd. Is er geen dossier gemaakt voor de partij waaraan u factureert, dan kunt u hier op annuleren klikken. Abeelding vak 2: Eens de rekeningen zijn toegevoegd verschijnen deze in het midden van het hoofdscherm. Hier ziet u per lijn de BTW regeling (Normale BTW, Medecontractant of Intracommunautair) en de BTW ventilatie in (0%, 6%, 12% of 21%). Deze zaken worden afhankelijk van de instellingen van de gekozen rekening voor u ingesteld. U kan de voorgestelde instellingen hier nog wijzigen vooraleer de boeking te bevestigen. Per rekening vult u het bedrag exclusief BTW in bij de kolom Credit (indien factuur) of de kolom debet (indien creditnota). Wanneer op het ingegeven bedrag BTW verschuldigd is, voegt het systeem automatisch een lijn te betalen BTW toe. Advodata 8.9.x (Interim) 23

25 Wanneer alle bedragen zijn ingevuld klikt u onderaan het scherm op bevestigen om de boeking door te voeren. U krijgt nog de vraag of u de factuur wilt afprinten. Dit kan ook nog op een later tijdstip gedaan worden. Factureren op basis van de items in de prestatiefiche Indien u prestaties met bijhorende tarieven bijhoudt in de prestatiefiches van uw dossiers, dan kunnen deze gegevens overgenomen worden bij facturatie. Daarvoor klikt u op de knop toevoegen prestatie. Er opent zich een scherm met bovenaan de actieve dossiers van de geselecteerde partij. Daaronder vindt u een lijst met de nog niet gefactureerde items op de prestatiefiche van het geselecteerde dossier. Standaard staan alle items geselecteerd voor facturatie. U kan echter ook handmatig items afvinken, zodat deze niet opgenomen worden in de factuur. Advodata 8.9.x (Interim) 24

26 Wanneer u op selecteren klikt wordt een lijn erelonen aangemaakt met de som van de geselecteerde items. U kan vervolgens nog extra kosten handmatig toevoegen via toevoegen rekening indien gewenst. Met Bevestigen boekt u de factuur en krijgt u ook hier de mogelijkheid om af te printen. Advodata 8.9.x (Interim) 25

27 Ingave factuur met betrekking op meerdere dossiers Met de module collectief kunt u de prestaties uit meerdere dossiers automatisch factureren. Het systeem overloopt alle niet aangerekende prestaties uit alle dossiers en maakt automatisch facturen aan. Dit veronderstelt dat de prestatiefiche en bijhorende tarieven wordt gebruikt om de geleverde prestaties in deze dossiers bij te houden. In het Scherm collectief kan u selecteren welke dossier gefactureerd moeten worden. U kan een filter opgeven naar periode van de dossiers, periode van de geleverde prestaties, beheerder en behandelaar. Met minimum bedrag stelt u in dat er geen facturen worden aangemaakt met een waarde kleiner dan dit bedrag. Wanneer u nazicht per dossier aanvinkt wordt elke factuur nog eens op het scherm getoond eer deze effectief wordt ingeboekt. Wij raden aan deze functie steeds aangevinkt te laten. Advodata 8.9.x (Interim) 26

28 Wanneer u op Factureren klikt maakt het systeem alle facturen aan binnen de opgegeven filters. Elke factuur wordt nog eens afzonderlijk op het scherm getoond ter bevestiging. Met de knop bevestigen bevestigt u de factuur en toont het systeem de volgende factuur op scherm. Met de knop Annuleren slaat u de huidige factuur over en gaat het systeem naar de volgende factuur. Met de knop Facturatie stoppen slaat u de huidige factuur over en zal het systeem ook geen verdere facturen tonen. Overzicht Naar analogie met het aankoopboek toont de map met het overzicht in het verkoopboek een lijst met alle ingeboekte verkoopfacturen en uitgaande creditnota s. Deze lijst kan via onze nieuwe boekhoudsoftware geconsulteerd worden. Net zoals in het aankoopboek kunnen de verkoopfacturen aangepast en verwijderd worden. Hiertoe selecteert u de desbetreffende lijn zoals hieronder en klikt u op de knop wijzigen of verwijderen. Verwijderen lukt slechts bij de factuur met het hoogste documentnummer. Wijzigen is steeds mogelijk voor zover de BTW periode waarvoor de factuur in aanmerking komt niet is afgesloten. Advodata 8.9.x (Interim) 27

29 Advodata 8.9.x (Interim) 28

30 D. Financieel Dagboek Het Financieel dagboek dient voor het registreren van inkomende en uitgaande betalingen, maw de geldbewegingen op bankrekeningen en kas. Door uw financieel dagboek bij te houden kan u zien welke facturen nog openstaan. Bovendien is het financieel dagboek ook gekoppeld met onze dossiermodule. Hierdoor kan u op dossierniveau bijhouden wat opgevraagd werd en welk deel hiervan reeds ontvangen is. Ingave van een rekeninguittreksel Via de groene knop ingave kan u de ingave van een nieuw rekeninguittreksel starten. Onderstaand scherm opent zich. Selecteer de bankrekening waarvoor een uittreksel ingegeven moet worden. Geef datum van het uittreksel in Geef het eindsaldo van het uittreksel in Boekingsdatum, uittrekselnummer, beginsaldo en saldo afwijking worden door het systeem ingevuld Advodata 8.9.x (Interim) 29

31 Nu moeten alle lijnen uit het rekeninguittreksel toegevoegd worden. Eens deze correct zijn toegevoegd zal de saldo afwijking bovenaan het scherm op 0 komen te staan. Op dit moment kan de ingave met de knop bevestigen gefinaliseerd worden. Ingave van een aankoop Om een lijn toe te voegen die slaat op een uitgaande betaling klikt u op de knop lijn toevoegen linksonder het scherm. Onderstaand menu opent zich. Hier kiest u voor Aankoop (afbeelding 1). Hiernaa krijgt u in het rechtse menu een aantal opties die op aankoop boekingen slaan. Met aankoopfactuur: het betalen van een aankoopfactuur die reeds in uw aankoopboek ingevoerd is. Gebruik deze optie voor alle gevallen waar u reeds de aankoopfactuur heeft ontvangen. Op leveranciersrekening: het betalen van een kost waarvoor u nog de aankoopfactuur dient te ontvangen. Bij inboeken van de factuur zal u deze betaling kunnen koppelen, zodat de factuur als betaald geboekt wordt. Gebruik deze optie voor alle gevallen waar u verwacht in de toekomst een factuur te ontvangen. Dossierkosten: dossierkosten waarvoor u geen factuur zal ontvangen Deurwaarder/Expert/Deskundige: kosten van een expert, indien u hier geen factuur voor zal ontvangen Algemene kosten: voor kosten die niet gebonden zijn aan een dossier, waarvoor u geen factuur zal ontvangen Personeel Kosten: voor betaling van uw medewerkers Bank kosten: aangerekende bankkosten Investeringen: voor investeringskosten waarvoor u geen factuur zal ontvangen Andere kosten Advodata 8.9.x (Interim) 30

32 Van zodra u aankoop en met aankoopfactuur/creditnota geselecteerd heeft krijgt u een lijst te zien met nog openstaande aankoopfacturen. U kan in deze lijst zoeken via de velden in het kader opzoeken document. Eens u de juiste factuur heeft gevolden kan u deze selecteren door ze aan te klikken. De lijn met de factuur wordt geel opgelicht. (afbeelding 2) Van zodra een document werd geselecteerd kan u onderaan een omschrijving en het bedrag ingeven. Wanneer er geld verdwijnt van uw bankrekening boekt u het bedrag op Credit. Wanneer u geld ontvangt boekt u dit bedrag bij Debet. Bevestig het ingeven van deze lijn met de knop bevestigen. Advodata 8.9.x (Interim) 31

33 Ingave van een verkoop De ingave van een verkoop gebeurt naar analogie met de ingave van een aankoop. Klik op de knop Lijn toevoegen. In het menu kiest u voor verkoop (figuur 1). Er dienen zich opnieuw enkele mogelijkheden aan. Met verkoopfactuur/creditnota: wanneer u de betaling ontvangt van een verkoopfactuur die reeds ingeboekt is in uw verkoopboek Op klantenrekening: Wanneer u de betaling ontvangt voor een dienst waarvoor u in de toekomst nog een verkoopfactuur zal maken. Bij het aanmaken van de verkoopfactuur zal u deze betaling kunnen koppelen, zodat de factuur als voldaan geboekt wordt. Provisie Nota: voor ontvangen betalingen bij een nieuwe klant, waarvoor nog geen klantrekeing bestaat. Het systeem maakt bij deze boeking een rekening aan. Provisie in: Boeken van een betaling zonder een klantrekening te gebruiken (niet aangeraden) Provisie uit: Boeken van een betaling zonder een klantrekening te gebruiken (niet aangeraden) Andere opbrengsten Advodata 8.9.x (Interim) 32

34 Eens u verkoop en de juiste optie uit het menu gekozen heeft krijgt u een lijst te zien met facturen of een lijst met klantenrekeningen, indien u deze optie heeft gekozen. In het kader opzoeken rekening kan u terug een opzoeking doen, om de juiste rekening of het juiste document terug te vinden. U selecteert een rekening door deze aan te klikken, de geselecteerde rekening licht geel op. Van zodra u een rekening heeft geselecteerd kan u onderaan het scherm een referentie en het bedrag opgeven. De boekingsregel is hier identiek aan een aankoop. Wanneer er geld verdwijnt van uw bankrekening boekt u het bedrag op Credit. Wanneer u geld ontvangt boekt u dit bedrag bij Debet. Met bevestigen wordt de nieuwe lijn aan het uittreksel toegevoegd. Ingave van een betaling op de derden rekening Naast aankoop en verkoop kan ook een verrichting op de derdenrekening ingevoerd worden. Dit gebeurt volledig naar analogie met aankoop en verkoop boekingen. U heeft hier de keuze tussen een inkomende of een uitgaande betaling. Advodata 8.9.x (Interim) 33

35 Ingave van een overige boeking Bij overige boekingen vindt u nog enkele boekingen die niet onder een van de vorige rubrieken vallen. De opties hier zijn: Geldbewegingen: voor het overschrijven van geld tussen verschillende bankrekeningen Wachtrekeningen: voor het toevoegen van geld op een wachtrekening Rekening Courant: wordt gebruikt voor uitgaven waar geen speciefieke rekening voor gemaakt is en waar geen factuur voorzien is Belastingen: Voor het betalen van belastingen of ontvangen van een belastingstegoed Bevestigen van het rekeninguittreksel Eens alle lijnen van het uittreksel correct zijn ingegeven zal het saldo op 0 staan. Dit betekent dat de verrekening van alle ingevoegde lijnen overeenkomt met het verschil tussen begin en eindsaldo op de rekening. Met de knop bevestigen finaliseert u het ingeven van het uittreksel. Advodata 8.9.x (Interim) 34

36 Raadpleging van uw financieel dagboek Met de knop overzicht kunnen vorige rekeninguittreksels geraadpleegd worden. Het is ook mogelijk om correcties aan te brengen aan vorige boekingen. Bovenaan het scherm selecteert u de bankrekening en het boekjaar. Alle uittreksels van dit boekjaar worden getoond in de lijst. Eventueel kan u ook een begin en einddatum invoeren om de lijst verder te filteren. Wanneer u een uittreksel selecteert kan u met de knop wijzigen aanpassingen doorvoeren. Advodata 8.9.x (Interim) 35

37 Met het + teken voor de lijn met het uittreksel kan een detail uitgeklapt worden. Er verschijnt dan een overzicht met alle lijnen van het geselecteerde uittreksel. E. Diversenboek Voor het diversenboek verwijzen we naar de handleiding bij de vorige versie van onze boekhoudsoftware. Deze module is voorlopig niet beschikbaar in onze nieuwe boekhoudsoftware. 3. BTW aangiftes A. Periodieke aangifte Eens alle aankoop en verkoop facturen voor een kwartaal zijn ingeboekt kan de Periodieke BTW aangifte gebeuren. Dit kan via de tab Aangiftes in onze software. Met de knop Periodieke BTW kan een voorstel voor de aangifte aangemaakt worden. Het aanmaken van een voorstel voor de periodieke aangifte begint met het aanduiden van de periode waarvoor deze aangifte moet worden gemaakt. Van zodra u de periode aanduidt, genereert ons systeem alle vakken die verwacht worden bij de aangifte. Deze worden onderaan in het scherm weergegeven. Naast elke rekening staat er een knop. Hiermee kan een lijstje opgevraagd worden van alle boekingen die samen het totaalbedrag uitmaken van dit vak op de aangifte. Advodata 8.9.x (Interim) 36

38 Met de tabs overzicht aankoop en overzicht verkoop kan een overzicht opgevraagd worden van alle boekingen in het aankoop en verkoopboek die op deze periode van toepassing zijn. Naast de informatie die uit de boekhouding automatisch gewonnen wordt is er de mogelijkheid om manueel bedragen in te vullen voor de vakken 61 en 62. Deze dienen voor het ingeven van historische BTW op investeringen die voor het huidige kwartaal zijn doorgevoerd. Deze bedragen kunnen toegevoegd worden door vak 61 en 62 te selecteren en de knop manuele ingave onderaan het scherm te gebruiken. Onderaan het scherm voorzien wij de mogelijkheid om het voorstel voor de aangifte te exporteren naar een Excel bestand op de computer. Dit Excel bestand bevat alle vakken voor de aangifte met per vak alle boekingen die voor dit vak in aanmerking komen. Dit Excel bestand kan achteraf afgeprint worden of doorgestuurd naar een expert ter controle. Eens alle boekingen finaal zijn en u klaar bent om de aangifte door te voeren kan de periode afgesloten worden met de knop periode afsluiten. Eens de periode is afgesloten kunnen geen wijzigingen of extra boekingen ingevoerd worden voor deze periode in het aankoop- en verkoop boek. In het financieel dagboek kunnen ook na afsluiten van een periode nog aanpassingen gebeuren. Wanneer de periode afgesloten is wordt de knop maak intervat bestand onderaan de pagina actief. Met deze knop kan een intervat bestand geëxporteerd worden naar de computer. Met dit bestand kan de aangifte gebeuren via de website van de FOD financiën. Na het aanmelden via uw kaartlezer en paspoort of via uw token selecteert u ingave via bestand. Hier kan het intervat bestand opgeladen worden die onze software heeft aangemaakt. Daarna krijgt u nog een overzichtje van de aangifte, ter bevestiging. Advodata 8.9.x (Interim) 37

39 Advodata 8.9.x (Interim) 38

40 B. Klantenlisting Na elk kalenderjaar vraagt de overheid een overzicht van alle gefactureerde bedragen en de opgevraagde BTW aan jullie klanten. Dit moet voor het eind van maart van het daaropvolgende jaar ingediend worden. Dit overzicht kan gegenereerd worden via de optie Klantenlisting. Na selectie van het jaar, wordt het overzicht opgebouwd en worden alle totalen gemaakt per klantrekening. Wanneer meerdere klantrekeningen hetzelfde BTW nummer hebben opgegeven worden deze ook samengevoegd. Door op het plusteken links te klikken kunnen de details van de verkoopfacturen en creditnota s weergegeven worden. Automatisch wordt voor alle klantrekeningen waarbij een BTW nummer ingevuld staat nagekeken of deze nummers geldig zijn volgens de VIES database (VAT Information Exchange System). Alle Advodata 8.9.x (Interim) 39

41 klantrekeningen met een geldig BTW nummer worden groen gekleurd, klantrekeningen waarvan het BTW nummer niet wordt aanvaard worden rood aangegeven en moeten nagekeken en gecorrigeerd worden. Alle klantrekeningen waarvoor geen BTW nummer werd opgegeven, worden in het wit weergegeven. Wij raden aan deze nog eens te overlopen om zeker te zijn dat er geen BTW nummers werden vergeten voor klanten die toch BTW-plichtig zijn. Automatisch wordt ook bepaald welke lijnen er opgenomen gaan worden in de listing. Hiervoor worden volgende voorwaardes overlopen: Totaal van de netto bedragen van de klantrekening moet boven het opgelegde minimumbedrag van 250 uitkomen. Dit bedrag kan bovenaan in het scherm aangepast worden indien nodig. Indien er creditnota s werden opgemaakt dan moet de klantrekening altijd opgenomen worden in de klantlisting. Klant moet over een geldig Belgisch BTW nummer beschikken. Aanpassingen van het BTW nummer kunnen gemaakt worden door de gewenste lijn te selecteren en onderaan op de knop Wijzigen Klant Rekening te drukken. Dan wordt het overzicht van de klantrekening getoond en kan daar een ander BTW nummer ingegeven worden. Na de ingave wordt automatisch gecontroleerd of het BTW nummer geldig is volgens VIES en wordt ook de naam en adres volgens de VIES informatie weergegeven ter controle. Voor klanten die vroeger BTW-plichtig waren maar waarvan ondertussen het BTW nummer niet meer actief is kan er ook ingesteld worden tot wanneer ze BTW plichtig waren. Door in dit veld een datum in het verleden in te geven zal de online VIES controle niet gebeuren en kan dit BTW nummer toch nog in de klantlisting opgenomen worden. Wanneer de je dan de wijzigingen opslaat wordt de klantlisting opnieuw overlopen voor alle nieuwe / foutieve BTW nummers. Dit overzicht kan altijd geëxporteerd worden naar Excel door de knop Maak Excel bestand om dit zo te kunnen voorleggen aan collega s / boekhouders ter controle. Advodata 8.9.x (Interim) 40

42 Eens alle BTW-plichtige klanten van een geldig BTW nummer werden voorzien, kan het Intervat bestand worden gegenereerd via de knop Maak Intervat bestand. Dit bestand kan dan worden aangeboden op de website van Intervat. 4. Instellingen Via instellingen kan het rekeningstelsel beheerd worden. Via de map beheer krijgt u een lijst van alle rekeningen die tot dusver in het systeem zijn voorzien. Advodata 8.9.x (Interim) 41

43 Het algemeen rekeningen stelsel wordt opgedeeld in 7 klassen naargelang de bestemming van de rekeningen. Uiteraard is het belangrijk dat nieuwe rekeningen steeds onder de juiste klasse ondergebracht worden. klasse 1 : Vermogen klasse 2 : Investeringen klasse 3 : Voorraden klasse 4 : Vorderingen en Schulden klasse 5 : Financiële middelen klasse 6 : Aankopen en Algemene kosten klasse 7 : Opbrengsten Advodata 8.9.x (Interim) 42

44 Nieuwe rekeningen kunnen naast het instellingen menu ook aangemaakt worden bij het selecteren van een leverancier of kostenrekening. Dit kan telkens bovenaan het scherm via het menu beheer. Leveranciersrekeningen (44xxxxx) Bij het aanmaken van een nieuwe leveranciersrekening geeft u de naam en bedrijfsgegevens van de leverancier in. Met opslaan wordt de leverancier toegevoegd aan de lijst met leveranciersrekeningen. U geeft aan dat de nieuwe rekening om een leverancier gaat door bij categorie 44 Leveranciers te selecteren. Het is niet strikt noodzakelijk alle info velden in te vullen bij het aanmaken van een nieuwe leveranciersrekening. Voor de volledigheid van de administratie raden we dit echter wel aan. Advodata 8.9.x (Interim) 43

45 Kostenrekeningen (60xxxxx of 61xxxxx) Bij het aanmaken of het wijzigen van een kostenrekening opent zicht het scherm waar de aftrekbaarheid qua BTW en de kostverhouding tussen bedrijfsmatig en privaat kan ingesteld worden. Wanneer deze zaken zijn ingesteld zal bij het inboeken van facturen via de wizard deze opsplitsing automatisch voorzien worden. Wanneer een deel van de kost privaat is zal gevraagd worden op welke rekening het private deel geboekt mag worden. Hiervoor wordt meestal de rekening courant 4166 of de rekening privaat gebruik geselecteerd. (volgens mij best geen rekeningnummers vermelden, iedereen heeft hiervoor een ander nummer) Bij BTW rooster kan het rooster van de aangifte geselecteerd worden waar deze kosten op terecht komen. Rooster 81 wordt gebruikt voor kosten die doorgerekend worden naar de cliënt Rooster 82 wordt gebruikt voor algemene bedrijfskosten Rooster 83 wordt gebruikt voor investeringskosten Rooster 47 wordt gebruikt voor schuldbemiddeling en voorlopige bewindvoering Advodata 8.9.x (Interim) 44

Nieuw Financieel. Inhoud

Nieuw Financieel. Inhoud Nieuw Financieel Inhoud 1. Financieel beheer... 2 1.1. Algemeen... 2 1.2 Overzicht afdrukken... 3 2. Financieel uittreksel... 4 2.1 Hoofd financieel uittreksel... 4 2.2 Detail financieel uittreksel...

Nadere informatie

EINDEJAARSVERRICHTINGEN

EINDEJAARSVERRICHTINGEN EINDEJAARSVERRICHTINGEN Tijdens de overgang van het oudejaar naar het nieuwe jaar dienen er een aantal handelingen verricht te worden, teneinde er voor te zorgen dat deze overgang ook voor Uw programma

Nadere informatie

INTERNETBOEKHOUDEN HANDLEIDING BANKING MODULE

INTERNETBOEKHOUDEN HANDLEIDING BANKING MODULE INTERNETBOEKHOUDEN HANDLEIDING BANKING MODULE INHOUD INHOUD... 2 INLEIDING... 3 ALVORENS TE STARTEN... 4 UITGAAND BETALINGSVERKEER... 6 Samenstellen werklijst betalingen vanuit de openstaande verrichtingen...

Nadere informatie

Handleiding BOEKHOUDEN BETALINGEN LEVERANCIERS

Handleiding BOEKHOUDEN BETALINGEN LEVERANCIERS Handleiding BOEKHOUDEN BETALINGEN LEVERANCIERS G. Verwilghensingel 6 - B-3500 Hasselt - t. 011 360 360 - f. 011 360 369 BTW BE 0441.752.054 - KBC 450-0622771-87 - www.adsolut.be Betalingen leveranciers

Nadere informatie

Expert/M Plus VATREFUND.

Expert/M Plus VATREFUND. Expert/M Plus VATREFUND www.kluwer.be/software Inhoudsopgave INLEIDING... 1 VERWERKING IN EXPERT/M PLUS... 2 1. CONFIGURATIE... 2 Leveranciers... 2 Grootboekrekeningen... 2 2. INGAVE AANKOPEN... 3 3. VATREFUND

Nadere informatie

Documentatie voor update SNDwin 12.30

Documentatie voor update SNDwin 12.30 Documentatie voor update SNDwin 12.30 I. Verbeteringen... 3 1. Aankoop onbetaalde facturen... 3 2. Aankoop toevoegen factuur (periode)... 3 3. Aankoop - toevoegen factuur (mededeling)... 3 4. Individuele

Nadere informatie

Opstarten van de module Overschrijvingen

Opstarten van de module Overschrijvingen Opstarten van de module Overschrijvingen 1 Welkom in de module Beheer overschrijvingen van WinBooks on Web Dit document is ontworpen om u kennis te laten maken met de module Beheer overschrijvingen in

Nadere informatie

Eindejaarsdocument. Inhoudsopgave 1 INVENTARIS. 1.1 Inventaris afdrukken

Eindejaarsdocument. Inhoudsopgave 1 INVENTARIS. 1.1 Inventaris afdrukken Eindejaarsdocument 1 Inhoudsopgave 1 INVENTARIS...1 1.1 Inventaris afdrukken...1 1.2 Inventaris exporteren (= Inventaris opslaan om later af te drukken)...3 1.3 Inventaris importeren...3 2 EINDEJAARSKORTING...5

Nadere informatie

Glenn Vanthournout 2 glenn@veel-voudig.be

Glenn Vanthournout 2 glenn@veel-voudig.be VV-Facturen Inhoudsopgave 1. Introductie... 3 1.1 Twee luiken... 3 1.2 Voordelen... 3 2. Registreren... 4 3. Uw gegevens ingeven... 5 4. Klanten... 6 5. Leveranciers... 7 6. Inkomsten... 8 6.1 Offertes...

Nadere informatie

Expert/M Plus Elektronische betalingen leveranciers.

Expert/M Plus Elektronische betalingen leveranciers. Expert/M Plus Elektronische betalingen leveranciers www.kluwer.be/software Inhoudsopgave Creatie betalingenbank... 2 Betalingen leveranciers... 3 Selecties leveranciers (tab 1)... 3 Overzicht leveranciers

Nadere informatie

Stap voor stap BOB 50 & BOB 50 Expert. Handleiding Expert modus

Stap voor stap BOB 50 & BOB 50 Expert. Handleiding Expert modus Stap voor stap BOB 50 & BOB 50 Expert Handleiding Expert modus INHOUD De Expert modus... 3 1. Boekhoudkundige audit... 4 2. Audit nota s... 9 3. Verwijdering van boekingen... 13 4. Decentralisatie van

Nadere informatie

BEST/Rentm in de Cloud

BEST/Rentm in de Cloud BEST/Rentm in de Cloud Productvoorstelling www.cloudsyndic.com A. Dorp 37, 2861 Onze-Lieve-Vrouw-Waver T. +32 15 75 30 58 F. +32 15 75 21 42 E. info@cloudsyndic.com 1 BEST/Rentm in de Cloud - Flow 2 Algemeen

Nadere informatie

Handleiding BBC. Creditnota koppelen aan factuur

Handleiding BBC. Creditnota koppelen aan factuur Handleiding BBC Creditnota koppelen aan factuur Cevi NV Bisdomplein 3 9000 GENT Tel 09 264 07 01 contactcenter@cevi.be http://www.cevi.be Logins NV Gen. De Wittelaan 17 B32-2800 Mechelen helpdesk@logins.be

Nadere informatie

BEKNOPTE HANDLEIDING A N A L Y T I S C H

BEKNOPTE HANDLEIDING A N A L Y T I S C H BEKNOPTE HANDLEIDING A N A L Y T I S C H 1 Algemene werking Wings ondersteunt twee verschillende soorten analytische opvolging. De eerste analytische uitsplitsing is de traditionele op kostenplaats of

Nadere informatie

Handleiding PSU Boekhouden V4 module Filiaal

Handleiding PSU Boekhouden V4 module Filiaal gravita Hoofdkade 95, 9503 HD Stadskanaal Tel. & fax: 0599-614815 E-mail: info@gravita.nl / www.gravita.nl Inschrijfnummer KvK: 02083322 Postbank 4491228 Fiscaalnummer 1345.68.266.B01 PSUB-f Handleiding

Nadere informatie

WinBooks Versie 4 What s New?

WinBooks Versie 4 What s New? WinBooks Versie 4 What s New? 1. Goedkeuring van de facturen vóór betaling... 2 2. Afpunten van de openstaande posten... 8 3. Prints : BTW Formulieren 2007... 10 4. Prints : Dagboeken : overzicht van de

Nadere informatie

DAVE. Migratie Cockpit A BUSINESS INTELLIGENCE ODYSSEY. Inleiding. Voorbereiding

DAVE. Migratie Cockpit A BUSINESS INTELLIGENCE ODYSSEY. Inleiding. Voorbereiding DAVE A BUSINESS INTELLIGENCE ODYSSEY Migratie Cockpit Inleiding De module Migratie zorgt ervoor dat u op een vlotte manier kan overstappen van Cockpit Boekhouding naar Dave Accounting. Dit betekent dat

Nadere informatie

Profin. Financiële administratie. Cervus Automatisering BV Midden Engweg 4 3882 TT Putten www.cervus.nl

Profin. Financiële administratie. Cervus Automatisering BV Midden Engweg 4 3882 TT Putten www.cervus.nl Profin Financiële administratie Cervus Automatisering BV Inhoudsopgave Algemeen pagina 3 Boekjaar aanmaken pagina 4 Grootboekrekeningen pagina 6 Dagboeken pagina 7 Dagboeken met een tegenrekening pagina

Nadere informatie

Factuurvoorstellen. Opmerkingen: Raadpleeg de facturatietoepassing voor meer details. De volgende hoofdschermen zijn beschikbaar:

Factuurvoorstellen. Opmerkingen: Raadpleeg de facturatietoepassing voor meer details. De volgende hoofdschermen zijn beschikbaar: Module Functie kaart Kantoorbeheer Factuurvoorstel UR09110500 Factuurvoorstellen Dit voorstel toont een lijst van diensten en uitgaven die aan de klant zouden aangerekend moeten worden. Dit bedrag is exclusief

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften ABAB-Internetboekhouden Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften 1. Inleiding..2 2. Aanmaken van het bankbestand.. 2 3. Bankmutaties aanbieden..3 4. Bankafschriften inlezen en verwerken.....4

Nadere informatie

Central Station Urenregistratie

Central Station Urenregistratie Central Station Urenregistratie Inhoud 1 Inleiding...3 2 Uren boeken in 4 stappen...4 2.1 Stap 1: Urenregistratie starten... 4 2.1.1 Inloggen... 4 2.1.2 Aanmaken nieuw urenformulier (eenmaal per week)...

Nadere informatie

Getting Started Guide

Getting Started Guide Getting Started Guide Basecone gebruikershandleiding Verwerken van documenten Inkoop en Verkoop versie 1.0 september 2012 Welkom bij Basecone! Met deze gebruikshandleiding Verwerken voorzien wij u van

Nadere informatie

Inhoud. Algemeen. Opstarten. Menu structuur

Inhoud. Algemeen. Opstarten. Menu structuur Inhoud Algemeen... 1 Opstarten... 1 Menu structuur... 1 Factureren... 4 Balie factuur... 4 Factuur voorstel... 4 Onderhoud... 5 Boekingen aanpassen... 5 Stamgegevens/ Gebruikers... 9 Inlezen Journaalposten...

Nadere informatie

NIEUWIGHEDEN BEHEER VASTE ACTIVA 3.1

NIEUWIGHEDEN BEHEER VASTE ACTIVA 3.1 NIEUWIGHEDEN BEHEER VASTE ACTIVA 3.1 Versie 3.1 December 2004 DE WIZARD VOOR HET BEHEER VAN DE VASTE ACTIVA INLEIDING De grootte en het type onderneming bepalen grotendeels het type beheer dat toegepast

Nadere informatie

Een declaratie aanmaken

Een declaratie aanmaken Een declaratie aanmaken U kunt in Kleos drie verschillende soorten declaraties aanmaken: 1. een declaratie voor een dossier: een declaratie voor 1 dossier voor 1 debiteur; 2. een declaratie voor een cliënt:

Nadere informatie

1 INHOUDSOPGAVE 1 INHOUDSOPGAVE... 1.1 2 NIEUWE MENULIJN... 2.1. 2.1 10.9 Detail journaal algemene boekhouding... 2.1 3 BTW-VERWERKING... 3.

1 INHOUDSOPGAVE 1 INHOUDSOPGAVE... 1.1 2 NIEUWE MENULIJN... 2.1. 2.1 10.9 Detail journaal algemene boekhouding... 2.1 3 BTW-VERWERKING... 3. 1 INHOUDSOPGAVE 1 INHOUDSOPGAVE... 1.1 2 NIEUWE MENULIJN... 2.1 2.1 10.9 Detail journaal algemene boekhouding... 2.1 3 BTW-VERWERKING... 3.1 3.1 Afdruk BTW nummer op bestelbon... 3.1 3.2 Uitbreidingen

Nadere informatie

HANDLEIDING GEBRUIKERSBEHEER. Onderwijs en Vorming

HANDLEIDING GEBRUIKERSBEHEER. Onderwijs en Vorming HANDLEIDING GEBRUIKERSBEHEER Onderwijs en Vorming Gebruikersbeheer in Web IDM 1. Aanmelden in het gebruikersbeheerplatform Na het voltooien van het aanmeldproces (zie Aanmelden bij Mijn Onderwijs), kom

Nadere informatie

Expert/M Plus Handleiding UBL Import.

Expert/M Plus Handleiding UBL Import. Expert/M Plus Handleiding UBL Import www.kluwer.be/software Inhoudsopgave 1. ALGEMEEN... 2 2. INSTALLATIE VAN DE SOFTWARE... 2 3. INSTELLING IN CENTRAAL DOSSIERBEHEER... 2 4. CONFIGURATIE UBL IMPORT...

Nadere informatie

HANDLEIDING Periodieke Facturatie

HANDLEIDING Periodieke Facturatie HANDLEIDING Periodieke Facturatie WINGS Software Snelheid & zekerheid Module WingsPer: Periodieke facturatie 1) Installatie & Activatie Wings Periodieke Facturatie dient te worden beschouwd als een volwaardige

Nadere informatie

VOLLEDIGE BOEKHOUDING

VOLLEDIGE BOEKHOUDING VOLLEDIGE BOEKHOUDING - 1 - 1 FIN. DAGBOEKEN: INBRENGEN BANKUITTREKSELS Inbrengen van financiële verrichtingen op klanten of leveranciers. Module FINANCIEEL Financiële dagboeken. In te vullen velden: Eindsaldo

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften ABAB-Internetboekhouden Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften 1. Inleiding..2 2. Exporteren het bankafschrift...... 2 3. Bankmutaties aanbieden...... 3 4. Bankafschriften inlezen......4

Nadere informatie

Bijlage Inlezen nieuwe tarieven per verzekeraar

Bijlage Inlezen nieuwe tarieven per verzekeraar ! Bijlage inlezen nieuwe tarieven (vanaf 3.2) Bijlage Inlezen nieuwe tarieven per verzekeraar Scipio 3.303 biedt ondersteuning om gebruikers alle tarieven van de verschillende verzekeraars in één keer

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften ABAB-Internetboekhouden Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften 1. Inleiding..2 2. Aanmaken van het bankbestand.. 2 3. Bankmutaties aanbieden..3 4. Bankafschriften inlezen en verwerken.....4

Nadere informatie

Offective > Facturatie > Verkoopfacturen

Offective > Facturatie > Verkoopfacturen Offective > Facturatie > Verkoopfacturen Facturen kunnen ongelimiteerd worden aangemaakt. Klik op Facturatie > Verkoopfacturen In onderstaand scherm ziet u een overzicht van alles. U kunt hier zelf selecties

Nadere informatie

Workflow. Taak Sjablonen

Workflow. Taak Sjablonen Workflow Workflow beheer Bij elke klant in RADAR (het vinkje klant staat aan in het tabblad ALGEMEEN van het bedrijf of de familie) kunt u een planning maken van een aantal periodieke taken, bijvoorbeeld:

Nadere informatie

Multi Management W1500. uitleg

Multi Management W1500. uitleg Multi Management W1500 uitleg www.bolt.nl/afrekenen Inhoudsopgave 1 Inleiding...3 2 Inkooplevering invoeren...4 3 Inkoopfactuur aanmaken...6 4 Invoeren Factuur...8 5 Betaling verkoopfactuur...10 Multi

Nadere informatie

Eindejaarsdocument. Inhoudsopgave 1 INVENTARIS. 1.1 Inventaris afdrukken

Eindejaarsdocument. Inhoudsopgave 1 INVENTARIS. 1.1 Inventaris afdrukken Eindejaarsdocument 1 Inhoudsopgave 1 INVENTARIS... 1 1.1 Inventaris afdrukken... 1 1.2 Inventaris exporteren (= Inventaris opslaan om later af te drukken)... 3 1.3 Inventaris importeren... 3 1.4 Inventaris

Nadere informatie

HANDLEIDING O F F E R T E S

HANDLEIDING O F F E R T E S HANDLEIDING O F F E R T E S 1 Algemene werking De fertemodule van Wings laat u toe om op een eenvoudige manier een ferte samen te stellen en indien gewenst te verwerken naar een order. De gebruiker kan

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften ABAB-Internetboekhouden Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften 1. Inleiding..2 2. Aanmaken van het bankbestand.. 2 3. Bankmutaties aanbieden..3 4. Bankafschriften inlezen en verwerken.....4

Nadere informatie

Handleiding. FinPro. Software voor financieel beheer. Kortekeer Komen

Handleiding. FinPro. Software voor financieel beheer. Kortekeer Komen Handleiding FinPro Software voor financieel beheer Distributed by Developed by Kortekeer 50 7780 Komen Gsm +32 473 995392 Nieuwstraat 66 8940 Wervik patrick@mis-concrete.com finpro@de-co.be Omschrijving

Nadere informatie

Logistiek. Voorschotten. Flexibel, efficiënt & accuraat

Logistiek. Voorschotten. Flexibel, efficiënt & accuraat Logistiek Voorschotten WINGS Software Flexibel, efficiënt & accuraat VOORSCHOTTEN INLEIDING 1.1. Wings Voorschotten 3 Algemeen Specifiek INSTELLINGEN 2.1. Wings Voorschotten Instellingen Voorschot (1)

Nadere informatie

Deutsche Bank Global Transaction Banking. Internet Bankieren. Administratie. www.deutschebank.nl

Deutsche Bank Global Transaction Banking. Internet Bankieren. Administratie. www.deutschebank.nl Deutsche Bank Global Transaction Banking Internet Bankieren Administratie www.deutschebank.nl Internet Bankieren Administratie 2 Administratie U heeft toegang tot Administratie via het menu links op het

Nadere informatie

Handleiding 103: Collecte Database (CDB) voor Wijkhoofden

Handleiding 103: Collecte Database (CDB) voor Wijkhoofden Handleiding 103: Collecte Database (CDB) voor Wijkhoofden Gebruik handleiding 103: Deze handleiding is bestemd voor wijkhoofden en Vrienden die gegevens gaan verwerken en bewerken in een wijk binnen een

Nadere informatie

Expert/M Plus Btw-opeisbaarheid.

Expert/M Plus Btw-opeisbaarheid. Expert/M Plus Btw-opeisbaarheid www.wolterskluwer.be/business-software Inhoudsopgave ALGEMEEN... 2 PRINCIPE IN EXPERT/M PLUS... 3 WERKWIJZE... 4 DOSSIERGEGEVENS... 4 AAN- EN VERKOOPDAGBOEKEN... 5 INSTELLINGEN...

Nadere informatie

Handleiding Incura Boekhouding Invoeren en verwerken bankmutaties

Handleiding Incura Boekhouding Invoeren en verwerken bankmutaties Bankmutaties Een belangrijk onderdeel in Incura Boekhouding is de verwerking van bankmutaties. Het tijdig en zorgvuldig bijwerken van uw bankmutaties zorgt voor een up-to-date inzicht in uw openstaande

Nadere informatie

Deutsche Bank Global Transaction Banking. Internet Bankieren. Betalingen en incasso s invoeren. www.deutschebank.nl

Deutsche Bank Global Transaction Banking. Internet Bankieren. Betalingen en incasso s invoeren. www.deutschebank.nl Deutsche Bank Global Transaction Banking Internet Bankieren Betalingen en incasso s invoeren www.deutschebank.nl Internet Bankieren Betalingen en incasso s invoeren 2 Betalingen en incasso s invoeren Betalingen

Nadere informatie

SAGE BOB SOFTWARE VEREENVOUDIGT UW LEVEN!

SAGE BOB SOFTWARE VEREENVOUDIGT UW LEVEN! SAGE BOB SOFTWARE VEREENVOUDIGT UW LEVEN! Voorstelling van de nieuwe versie 3.3 We stellen u vandaag met trots de nieuwe versie 3.3 van BOB Software voor. Ons doel: uw gebruik van het programma vereenvoudigen

Nadere informatie

Vlajo. Handleiding Boekhouding Online Student & Leercoach. Vraag bij je regionale coördinator een login en paswoord aan.

Vlajo. Handleiding Boekhouding Online Student & Leercoach. Vraag bij je regionale coördinator een login en paswoord aan. Vlajo Handleiding Boekhouding Online Student & Leercoach 1. Praktische informatie 1.1 Webadres www.vlajoboekhouding.be 1.2 Login en paswoord Vraag bij je regionale coördinator een login en paswoord aan.

Nadere informatie

Tennis Vlaanderen Elit-clubtoepassing / Lid worden 8/12/2014

Tennis Vlaanderen Elit-clubtoepassing / Lid worden 8/12/2014 Tennis Vlaanderen Elit-clubtoepassing / Lid worden 8/12/2014 Louizapoortgalerij 203 bus 3, 1050 Brussel Tel.: 02/548.03.00 Fax: 02/548.03.03 E-mail: info@tennisvlaanderen.be E-mail clubs: elit@tennisvlaanderen.be

Nadere informatie

1.21 ANALYTISCHE BOEKHOUDING

1.21 ANALYTISCHE BOEKHOUDING 1.21 ANALYTISCHE BOEKHOUDING 1. KOSTENPLAATSEN EN -DRAGERS. 2. BEHEER VERDEELSLEUTELS. 3. DIVERSE ANALYTISCHE BOEKINGEN. 4. JOURNAAL ANALYTISCHE BOEKINGEN. 5. GLOBAAL RAPPORT ANALYTISCHE BOEKHOUDING. 6.

Nadere informatie

CRM Accountancy. Flexibel, efficiënt & accuraat

CRM Accountancy. Flexibel, efficiënt & accuraat CRM Accountancy WINGS Software Flexibel, efficiënt & accuraat ACCOUNTANCY CRM INHOUDSOPGAVE INLEIDING 1.1. Wings CRM Accountancy algemeen 3 PRESTATIES 2.1. Wings CRM Accountancy login 4 2.1.1. Het inloggen

Nadere informatie

Gebruikerstoelichting Kleos 3.8.6

Gebruikerstoelichting Kleos 3.8.6 Gebruikerstoelichting Kleos 3.8.6 INHOUDSTAFEL 1 Fiche 281.50 algemeen ------------------------------------------------------------------------------------------ 3 2 Het scherm Export Fiches 281.50 -------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Als u pinbetalingen wilt registreren in uw boekhouding, moet u een speciale grootboekrekening en dagboek aanmaken.

Als u pinbetalingen wilt registreren in uw boekhouding, moet u een speciale grootboekrekening en dagboek aanmaken. Hoofdstuk 1 Inleiding In Intramed is het mogelijk pinbetalingen direct te registreren. Instellingen Als u pinbetalingen wilt registreren in uw boekhouding, moet u een speciale grootboekrekening en dagboek

Nadere informatie

1.4 INSCHRIJVEN AANKOOPFACTUREN

1.4 INSCHRIJVEN AANKOOPFACTUREN 1.4 INSCHRIJVEN AANKOOPFACTUREN De nummering van de aankoopfacturen verloopt automatisch, en kan in geen geval gewijzigd worden. Het nummer bestaat uit : nummer aankoopjournaal/ volgnummer in dit aankoopjournaal.

Nadere informatie

1 Instellingen voor Clieop-bestanden

1 Instellingen voor Clieop-bestanden U kunt vanuit Reeleezee betalingsopdrachten aanmaken en deze in de vorm van een ClieOp - bestand exporteren. ClieOp (CliëntOpdrachten) is de naam van het elektronische bestand dat zakelijke cliënten gebruiken

Nadere informatie

Legal Eagle en de btw-wijziging per 1 oktober 2012. Wat betekent dit voor Legal Eagle? 2.19.0 2.19.1 Let op: Codesysteem

Legal Eagle en de btw-wijziging per 1 oktober 2012. Wat betekent dit voor Legal Eagle? 2.19.0 2.19.1 Let op: Codesysteem Legal Eagle en de btw-wijziging per 1 oktober 2012. Per 1 oktober 2012 wijzigt het hoge btw-tarief van 19% naar 21%. Diensten met een hoog btw-tarief die voor deze datum zijn verleend moeten, ongeacht

Nadere informatie

HANDLEIDING ARCHX 5.2 FINANCIEEL Februari 2014

HANDLEIDING ARCHX 5.2 FINANCIEEL Februari 2014 HANDLEIDING ARCHX 5.2 FINANCIEEL Februari 2014 Niets uit deze uitgave mag verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze ook zonder voorafgaande

Nadere informatie

Dubieuze debiteuren & Opvolging klanten

Dubieuze debiteuren & Opvolging klanten Dubieuze debiteuren & Opvolging klanten Inhoudsopgave 1. Dubieuze debiteuren... 2 1.1. Afboeken Openstaande facturen... 2 1.1.1. Individuele afboeking... 2 1.1.2. Globale afboeking... 2 1.1.3. De klant

Nadere informatie

Module Scoda. Handleiding oktober 2012. 1 Module Scoda - Handleiding Inform BVBA

Module Scoda. Handleiding oktober 2012. 1 Module Scoda - Handleiding Inform BVBA Module Scoda Handleiding oktober 2012 1 Module Scoda - Handleiding Inform BVBA Inhoud 1. Doel van de module Scoda... 3 2. Schematisch Overzicht... 4 3. Het verkrijgen van CODA-bestanden... 5 4. Het downloaden

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Automatische incasso

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Automatische incasso ABAB-Internetboekhouden Handleiding uitbreidingsmodule: Automatische incasso 1. Inleiding..2 2. Aanmaken van incassobestanden...2 2.1 Selecteren facturen...2 2.2 Deelbetaling....4 2.3 Aanmaken incassobestand...

Nadere informatie

Functies voor het afsluiten en starten van een boekjaar in de Legal Eagle administratie.

Functies voor het afsluiten en starten van een boekjaar in de Legal Eagle administratie. Functies voor het afsluiten en starten van een boekjaar in de Legal Eagle administratie. Sdu /Advocatensupport Sdu www.scherpinsupport.nl december 2015 1 Inhoud Afsluiten administratie.... 3 Aanmaken nieuwe

Nadere informatie

Boekhouding Excel beknopte basishandleiding

Boekhouding Excel beknopte basishandleiding Pagina 1 6 Boekhouding Excel beknopte basishandleiding 1. Inhoud 1. Inhoud 1 2. Algemeen overzicht 1 3. Input gegevens - algemene gegevens 1 4. Input gegevens - aankopen / facturen 3 5. Input gegevens

Nadere informatie

Functies voor het afsluiten en starten van een boekjaar in de Legal Eagle administratie.

Functies voor het afsluiten en starten van een boekjaar in de Legal Eagle administratie. Functies voor het afsluiten en starten van een boekjaar in de Legal Eagle administratie. Sdu uitgevers/advocatensupport Sdu Uitgevers www.scherpinsupport.nl december 2013 1 Inhoud 1. Afsluiten administratie....

Nadere informatie

HANDLEIDING Q3600 Webshop

HANDLEIDING Q3600 Webshop HANDLEIDING Q3600 Webshop Pag.: 1 Inhoudsopgave Inleiding...3 Beheer...4 Webshop artikelgroepen beheren...4 Hoofd artikelgroep toevoegen...6 Sub artikelgroep toevoegen...7 Artikelgroep verwijderen...8

Nadere informatie

Abonnement+ Algemeen. Verklaring menubalk Abonnement+

Abonnement+ Algemeen. Verklaring menubalk Abonnement+ Algemeen Met behulp van Abonnement+ kunt u abonnementen vastleggen met meerdere artikelen, zoals dit ook in de factuuropdracht van Multivers ingevoerd kan worden. Men kan hierbij per abonnement meerdere

Nadere informatie

Via deze module kan U de jaarlijkse fiches en het bestand voor de vakbondspremie aanmaken, zoals opgegeven in het Belgisch staatsblad.

Via deze module kan U de jaarlijkse fiches en het bestand voor de vakbondspremie aanmaken, zoals opgegeven in het Belgisch staatsblad. Vakbondspremie Via deze module kan U de jaarlijkse fiches en het bestand voor de vakbondspremie aanmaken, zoals opgegeven in het Belgisch staatsblad. Vakbondspremie parameters De module vakbondspremie

Nadere informatie

Handleiding Webapplicatie Robin

Handleiding Webapplicatie Robin Handleiding Webapplicatie Robin (Versie 05) Inhoudstafel 1. Registratie van uw labo... 2 2. Persoonlijke account aanmaken... 4 3. Inloggen in uw labo account... 7 4. Wijziging labogegevens... 8 5. Inschrijven

Nadere informatie

HANDLEIDING GEBRUIKERSBEHEER. Onderwijs en Vorming

HANDLEIDING GEBRUIKERSBEHEER. Onderwijs en Vorming HANDLEIDING GEBRUIKERSBEHEER Onderwijs en Vorming Gebruikersbeheer in WebIDM 1. Voorwaarden en benodigdheden Om toegang te hebben tot de website van het Gebruikersbeheer (WebIDM) moet je beschikken over

Nadere informatie

Een nieuwe creditnota maken

Een nieuwe creditnota maken Een nieuwe creditnota maken In Kleos kunt u twee soorten creditnota's maken: een creditnota mét en zonder rollback. Een creditnota met rollback zorgt ervoor dat een eerder aangemaakte declaratie volledig

Nadere informatie

Handleiding Factureren 7x24

Handleiding Factureren 7x24 Handleiding Factureren 7x24 HOME Met Factureren 7x24 kunt u online u facturen samenstellen en inboeken. U kunt de facturen printen en per post versturen, maar u kunt ze ook automatisch e-mailen, of elektronisch

Nadere informatie

Technische nota Derdebetalersregeling AbiFire v5.5/v6.2

Technische nota Derdebetalersregeling AbiFire v5.5/v6.2 Technische nota Derdebetalersregeling AbiFire v5.5/v6.2 Laatste revisie: 29/10/2013 Inhoudsopgave 1 Wat is een derdebetalersregeling... 2 2 Initialisaties... 2 2.1 Voorkeuren... 2 2.2 Instellingen Ambulance...

Nadere informatie

BVBA KMO-zone, Klein Boom 7 2580 Putte (Mechelen) Tel: (015) 76 74 10 Fax: (015) 75 65 76 info@servico.be

BVBA KMO-zone, Klein Boom 7 2580 Putte (Mechelen) Tel: (015) 76 74 10 Fax: (015) 75 65 76 info@servico.be BVBA KMO-zone, Klein Boom 7 2580 Putte (Mechelen) Tel: (015) 76 74 10 Fax: (015) 75 65 76 info@servico.be Handleiding SwingCount Crediteur Verrichten betalingen Voorbereiden betalingen DOEL Voor alle openstaande

Nadere informatie

Technische nota Derdebetalersregeling AbiFire v5.6/v6.3

Technische nota Derdebetalersregeling AbiFire v5.6/v6.3 Technische nota Derdebetalersregeling AbiFire v5.6/v6.3 Laatste revisie: 16/09/2014 Inhoudstabel 1 Wat is een derdebetalersregeling... 2 2 Initialisaties... 2 2.1 Voorkeuren... 2 2.2 Instellingen Ambulance...

Nadere informatie

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen.

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen. Handleiding Scan+ Introductie Met Scan+ gaat een lang gekoesterde wens voor vele gebruikers van Unit 4 Multivers in vervulling: eenvoudig koppelen van documenten in relatiebeheer of documentmanagement

Nadere informatie

Technische handleiding database ontslagmanagement

Technische handleiding database ontslagmanagement Technische handleiding database ontslagmanagement 1. Het databasevenster De database opent u door te dubbelklikken 1 op het Access-icoon Ontslagmanagement.lnk Mogelijk krijgt u eerst één of meerdere vensters

Nadere informatie

Financiële administratie Bank- en kasboekingen

Financiële administratie Bank- en kasboekingen Financiële administratie Bank- en kasboekingen U kunt uw ontvangen bankafschriften en kasmutaties eenvoudig boeken in Kleos. U geeft per afschriftregel aan of het om een debiteurenboeking, crediteurenboeking

Nadere informatie

Handleiding Financieel

Handleiding Financieel Handleiding Financieel Animana B.V. [Pick the date] Animana B.V. Inhoudsopgave 1 Financieel...3 1.1 Grootboekschema...3 1.1.1 Grootboek verdichtingen...3 1.1.2 Invoeren kostenposten(grootboek nummers)/

Nadere informatie

Handleiding Abakus. Inkoopfacturen. Naam handleiding: Inkoopfacturen Product: Abakus Compleet Datum publicatie: 31-12-2014 Versie: 1.

Handleiding Abakus. Inkoopfacturen. Naam handleiding: Inkoopfacturen Product: Abakus Compleet Datum publicatie: 31-12-2014 Versie: 1. Handleiding Abakus Inkoopfacturen 2014 Abakus Compleet Pagina 1 / 9 Inhoud Inhoud... 2 Inleiding... 3 Inkoopfactuur... 3 Boekingsregel(s)... 4 Aanmaken inkooprelatie... 5 Via de Kamer van koophandel...

Nadere informatie

Factuur Beheer. Gebruikers handleiding

Factuur Beheer. Gebruikers handleiding Factuur Beheer Gebruikers handleiding COPYRIGHT 2002 Factuur Beheer Pakket 1 Factuur Beheer door ing. K.H. Welling Factuur Beheer is een boekhoudkundig programma. In dit programma kunnen facturen voor

Nadere informatie

Aanvulling Ereloonfiches Aanvullende instructies voor het verwerken van ereloonfiches 281.50.

Aanvulling Ereloonfiches Aanvullende instructies voor het verwerken van ereloonfiches 281.50. Aanvulling Ereloonfiches Aanvullende instructies voor het verwerken van ereloonfiches 281.50. Rel. 90-05 Inaras N.V. WWW.OCTOPUS.BE ERELOONFICHES 281.50 1/13 WWW.OCTOPUS.BE ERELOONFICHES 281.50 2/13 Inhoudstafel

Nadere informatie

Handleiding. Autotaal Easy-work

Handleiding. Autotaal Easy-work Handleiding Autotaal Easy-work Module: Betaalbestanden (CLIEOP03 Export) Easy-work Versie 599 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 Technische informatie...3 Instellingen algemeen...3 Instellingen

Nadere informatie

Handleiding Incura Boekhouding Invoeren van inkoopfacturen

Handleiding Incura Boekhouding Invoeren van inkoopfacturen Inleiding Om het financiële resultaat van uw organisatie te kunnen bepalen is het belangrijk dat u naast uw verkoopopbrengsten ook de kosten goed vast te leggen. In deze handleiding richten we ons op het

Nadere informatie

Via de werkbalk bovenin ga je naar de laatste crediteurenkaart en vervolgens ga je naar de volgende. Je krijgt dan een nieuwe blanco crediteurenkaart.

Via de werkbalk bovenin ga je naar de laatste crediteurenkaart en vervolgens ga je naar de volgende. Je krijgt dan een nieuwe blanco crediteurenkaart. 1 Instructie Navision - Crediteuren Invoeren stamgegevens crediteuren: Selecteer Crediteuren Selecteer wederom Crediteuren Je komt dan in de crediteurenkaarten. Via de werkbalk bovenin ga je naar de laatste

Nadere informatie

Instructiekaart F3-52 > Een balie-uitgifte in het kasboek verwerken

Instructiekaart F3-52 > Een balie-uitgifte in het kasboek verwerken Voor de balie-uitgifte wordt op de contantfactuur een boekingsstempel gezet. Bij de stappen wordt dit boekingsstempel als voorbeeld gebruikt: Boekingsstempel Nr.: K325 Grootboekrekening Debet Credit 1000

Nadere informatie

Snelstart BankingTools. C@shflow v4

Snelstart BankingTools. C@shflow v4 Snelstart BankingTools C@shflow v4 Bespaar geld en spaar het milieu! Lees de handleiding vanaf uw beeldscherm. Wilt u toch de handleiding afdrukken? Kiest u dan voor de speciale optie meerdere pagina s

Nadere informatie

AFO 231 Registratie facturen

AFO 231 Registratie facturen AFO 231 Registratie facturen 231.1 Inleiding De factuurregistratie hangt nauw samen met de manier waarop het budgetbeheer uitgevoerd wordt. Wij raden dan ook aan de paragraaf over AFO 243 ( Budgetbeheer

Nadere informatie

Aan de slag met Gere-geld

Aan de slag met Gere-geld Aan de slag met Gere-geld Allereerst bedankt voor het kiezen voor de administratieve oplossing van Gere-geld. In principe kunt u direct aan de slag met Gere-geld. Het is echter wel handig om een aantal

Nadere informatie

Mamut Enterprise Abonnementsfacturering

Mamut Enterprise Abonnementsfacturering Mamut Enterprise Abonnementsfacturering Mamut Enterprise Abonnementfacturering is een middel om klanten volgens vaste afspraken en/of abonnementen te factureren. Deze oplossing zit inbegrepen in Mamut

Nadere informatie

Handleiding exporteren en importeren van boekhouding. Van MijnWebwinkel naar Snelstart

Handleiding exporteren en importeren van boekhouding. Van MijnWebwinkel naar Snelstart EBT-SOLUTIONS Handleiding exporteren en importeren van boekhouding. Van MijnWebwinkel naar Snelstart. 22-4-2010 Deze handleiding is bedoeld om uw boekhouding vanuit MijnWebwinkel te exporteren waarna te

Nadere informatie

Boeking - Invoeren klantenbetaling

Boeking - Invoeren klantenbetaling Boeking - Invoeren klantenbetaling Alle boekingsgebonden klantbetalingen (betalingen en uitgaven) moeten via verwerkt worden. Alleen

Nadere informatie

Handleiding Internetbankieren

Handleiding Internetbankieren Handleiding Internetbankieren 1) I N L E I D I N G... 2 2) H E L P D E S K... 2 3) V E R K L A R I N G I C O N E N... 2 4) O V E R Z I C H T H O M E P A G I N A... 3 5) R E K E N I N G E N... 3 a. Mutaties...

Nadere informatie

Beschikt u over de basis module documentenbeheer dan kunt u documenten inlezen en koppelen aan de financiële mutaties en openstaande posten.

Beschikt u over de basis module documentenbeheer dan kunt u documenten inlezen en koppelen aan de financiële mutaties en openstaande posten. Accept Financieel Documenten beheer Het is nu mogelijk om in Accept Financieel te werken met documenten beheer. Met behulp van deze module is het mogelijk om documenten op te slaan in de database van de

Nadere informatie

Jaarlijkse BTW-listing

Jaarlijkse BTW-listing Algemeen Ieder jaar -voor 31 maart- moet U de BTW-listing indienen. Deze bevat een lijst van de BTWplichtige klanten waaraan U gefactureerd hebt in het voorgaande jaar. De aangifte moet U electronisch

Nadere informatie

Central Station. Handleiding Algemeen Maatschappelijk Werk

Central Station. Handleiding Algemeen Maatschappelijk Werk Central Station Handleiding Algemeen Maatschappelijk Werk Versie: november 2010 Inhoudsopgave Inleiding... 3 H1. Cliëntdossier... 4 H1.1 Zoeken naar een cliëntdossier... 4 H1.2. Aanmaken van een nieuw

Nadere informatie

Deutsche Bank Global Transaction Banking. Internet Bankieren. Betalingen en incasso s invoeren.

Deutsche Bank Global Transaction Banking. Internet Bankieren. Betalingen en incasso s invoeren. Deutsche Bank Global Transaction Banking Internet Bankieren Betalingen en incasso s invoeren www.deutschebank.nl Internet Bankieren Betalingen en incasso s invoeren 2 Betalingen en incasso s invoeren Betalingen

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Automatische betalingen

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Automatische betalingen ABAB-Internetboekhouden Handleiding uitbreidingsmodule: Automatische betalingen 1. Inleiding..2 2. Aanmaken van betaalbestanden...2 2.1 Selecteren facturen...2 2.2 Deelbetaling....3 2.3 Aanmaken betaalbestand...

Nadere informatie

Deutsche Bank Global Transaction Banking. Internet Bankieren. Beheren. www.deutschebank.nl

Deutsche Bank Global Transaction Banking. Internet Bankieren. Beheren. www.deutschebank.nl Deutsche Bank Global Transaction Banking Internet Bankieren Beheren www.deutschebank.nl Internet Bankieren Beheren 2 Beheren U heeft toegang tot Beheren via het menu links op het scherm. Via Beheren beheert

Nadere informatie

Handleiding. TAM Pandjeshuis Software. Documentnaam : TAM Handleiding Datum : 12-05-2014 Versie : V0.02 Opgesteld door : TAMSOFT Software Engineering

Handleiding. TAM Pandjeshuis Software. Documentnaam : TAM Handleiding Datum : 12-05-2014 Versie : V0.02 Opgesteld door : TAMSOFT Software Engineering Handleiding Documentnaam : TAM Handleiding Datum : 12-05-2014 Versie : V0.02 Opgesteld door : TAMSOFT Software Engineering Inhoud 1 Software installatie... 2 2 Programma starten en instellen... 2 2.1 Opnieuw

Nadere informatie

UNIDIS KLANTENDAG 2013 UW ADMINISTRATIE SEPA PROOF TRAINING

UNIDIS KLANTENDAG 2013 UW ADMINISTRATIE SEPA PROOF TRAINING Pagina 1 van 35 UNIDIS KLANTENDAG 2013 UW ADMINISTRATIE SEPA PROOF TRAINING Pagina 2 van 35 1. SEPA CHECK Ga naar http://www.unidis.nl/ en klik op doe de SEPA check. Zie onderstaande screenshot. U komt

Nadere informatie

Een nieuwe voorschot- of eigen bijdragenota

Een nieuwe voorschot- of eigen bijdragenota Een nieuwe voorschot- of eigen bijdragenota maken U kunt ten allen tijden een dossiergebonden voorschotnota aanmaken, ook als u via de modules Activiteiten en/of Dossiers (verschotten) nog geen declarabele

Nadere informatie