EISEN AAN TESTPLANNEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "EISEN AAN TESTPLANNEN"

Transcriptie

1 EISEN AAN TESTPLANNEN <afdeling/project> Auteur : <naam/bedrijf> Datum : <datum> Versie :.. Status :.. Datum overdracht : <datum> Overgedragen aan : <verantwoordelijke persoon>

2 Inhoudsopgave 1 Inleiding DOEL VAN DIT DOCUMENT REFERENTIES Eisen OPDRACHTFORMULERING TESTSTRATEGIE TESTAANPAK TESTBASIS TESTBEOORDELING RISICO S ORGANISATIE INFRASTRUCTUUR PLANNING Checklist Bijlage; template testplan Copyright

3 1 Inleiding 1.1 Doel van dit document Dit document verschaft voor de lezer ervan een aantal specifieke eisen ten aanzien van de inhoud van testplannen. Zodoende kunnen nieuwe testplannen op een optimale wijze worden opgesteld en kunnen bestaande testplannen op kwaliteit worden beoordeeld. De in dit document genoemde eisen zijn enerzijds afkomstig uit de in 1.2 Referenties genoemde literatuur en anderzijds tot stand gekomen met behulp van ervaringsgegevens van.... Een checklist is toegevoegd in hoofdstuk 3. In de bijlage staat een template voor een testplan. 1.2 Referenties [1] Kwaliteitszorg door acceptatietesten N.P.M.Mors Leiderdorp 1996, ongewijzigde herdruk [2] Testen volgens TMap Pol / Teunissen / Van Veenendaal ös Hertogenbosch 1995, derde druk 1998 Copyright

4 2 Eisen Bij de nu volgende eisen wordt per eis een verwijzing opgenomen naar de gebruikte literatuur. Waar geen verwijzing is opgenomen, is de eis tot stand gekomen met behulp van ervaringsgegevens van medewerkers van Opdrachtformulering Een goed testplan bevat te allen tijde een eenduidige opdrachtformulering. Binnen deze opdrachtformulering dienen ten minste de volgende items beschreven te zijn: Opdrachtgever voor opstellen van het testplan en uitvoering van de test [1] + [2]; als er meerdere opdrachtgevers zijn, leg eenduidig vast wie welke opdracht geeft, en voor welke zaken je aan wie moet rapporteren. Opdrachtnemer voor opstellen van het testplan en uitvoering van de test [1] + [2]. Doelstelling van het uit te voeren testproces [1] + [2]; bijv. een certificaat behalen (dit komt bijv. bij millennium-projecten voor), de op te leveren produkten tijdens en na afronding van het testproject, de te testen kwaliteitsaspecten voor bepaalde systeemdelen en een onderbouwd advies hieromtrent. De doelstelling moet dermate meetbaar zijn dat tijdens en aan het einde van het testtraject ondubbelzinnig aangegeven kan worden in hoeverre aan de doelstellingen wordt/is voldaan. In de doelstelling komen tevens de acceptatiecriteria tot uitdrukking. Denk hierbij aan meetbare acceptatiecriteria zoals: er mogen geen storingen en abends voorkomen in de laatste hertest, en/of er mogen maximaal 10 bevindingen zijn die betrekking hebben op cosmetische zaken in het systeem. De acceptatiecriteria kan je verdelen naar systeemdelen of functies. Voor bepaalde vitale functies kunnen strengere normen gelden dan voor minder belangrijke functies in een systeem. Opdrachtomschrijving; hierin staat wat je moet doen, wat de opdrachtgever van je verwacht en een omschrijving wanneer je het goed doet. Randvoorwaarden en uitgangspunten met betrekking tot de start en uitvoering van de test [1]; voorbeelden zijn: de positie van het testplan t.o.v. een aanwezig mastertestplan, kwaliteitssysteem of richtlijnen testen; te testen systeemdatums (bij millenniumtrajecten); beschikbare testomgevingen die aan bepaalde eisen voldoen; een aantoonbaar nivo van de voorliggende systeemtest indien er sprake is van een acceptatietest; beschikbaarheid van testcapaciteit op bepaalde momenten in het testtraject; indien specificaties gedurende het testtraject wijzigen moeten daar afspraken over worden gemaakt, bijv. over de besluitvorming welke wel en niet meegomen worden in de test, hoe prioriteiten gesteld worden, hoe specificaties en versiebeheer samengaan e.d.; deadlines, eventueel gesteld aan start (programmatuur klaar, bevroren specificaties, testomgeving klaar) en afronding van het gehele testtraject, bijv. voor een bepaalde datum moeten alle tests achter de rug zijn; ook voor bepaalde hertestrondes kunnen tijdslimieten vooraf gedefinieerd worden [1]; gebruik van bepaalde tools, zoals planningspakketten, compilers, compareprogramma s, tools voor geautomatiseerd testen; etc. Copyright

5 Afbakening van het te testen object en het beoogde testproces, alsmede de testsoort [1] + [2]; wat wordt getest in welke testsoort (PT, IT, ST, AT, ET), afbakening van te testen systeemdelen, interfaces en functies, afbakening in testtijd voor bepaalde systeemdelen (bijv. systeemdeel X wordt in maximaal 4 werkdagen door 2 fte s getest, incl. hertest). Laat in het testplan duidelijk naar voren komen welke delen je niet test en bij wie wel die verantwoordelijkheid ligt. Een mogelijkheid is in de bijlage van het testplan een opsomming te geven van te testen functies en interfaces. Raakvlakken met overige (lopende) projecten; wat zijn de andere projecten, wat is hun invloed op het testtraject, hoe hangen de projecten met elkaar samen. Positiebepaling testtraject t.o.v. andere testtrajecten binnen het project; met name grootschalige testtrajecten worden in de praktijk ontleed tot meerdere testtrajecten; samenhang en onderlinge afhankelijkheden worden hier benoemd. 2.2 Teststrategie In een testplan dient uiteengezet te zijn, wat de te volgen teststrategie is. Het bepalen van de teststrategie is een onderbouwd keuzeproces, waarbij diverse variabelen een rol spelen in dat keuzeproces. Hieronder volgen de meest belangrijke variabelen. Welke delen van het te testen systeem zijn kritisch voor het bedrijfsproces van de organisatie (bijv. een verzekeringsmaatschappij heeft groot belang bij een correct werkende prolongatie, omdat daarmee het meeste geld wordt verdiend, of bijv. de front office van een call center systeem, waar de schermafhandeling en presentatie vitaal is, omdat een telefonisch verkoopgesprek bijv. maximaal 3 minuten mag duren). Wat zijn de kritische bedrijfseigenschappen en gebruikerswensen, bijv. binnen 1 etmaal ontvangt de klant zijn nota, of het systeem biedt de mogelijkheid voor een time to market van een nieuw bankprodukt van 2 maanden doorlooptijd. Risico s (zie paragraaf 2.6). Time boxing of budget boxing; binnen bepaalde tijd of budgetgrenzen moet een systeem (of systeemdelen) (voor een bepaald percentage dekkingsgraad) getest worden. Welke kwaliteitseisen en normen gelden voor welke systeemdelen, functies en interfaces. Prioriteiten in te testen systeemdelen, functies en interfaces en mate van diepgang waarmee deze delen getest moeten worden. Kwaliteit van de testbasis; in hoeverre bieden de specificaties mogelijkheden om te kunnen testen. Kennis bij de tester(s) en coordinator op het gebied van testen en de materie/het bedrijfsproces. Kunde en persoonlijke vaardigheden bij de tester(s) en coordinator zijn eveneens van belang. Gebruik van een nieuwe testaanpak of het gebruik van nieuwe testtools. Bijv. een organisatie wil gebruik maken van een record en play back tool, echter kennis en ervaring hiermee is er nauwelijks. Dat geeft aanleiding tot keuzes ten aanzien van activiteiten en planning in het testtraject. Omvang van het systeem in functiepunten; op basis van het aantal functiepunten (of bij het ontbreken hiervan het aantal functies, tabellen en entiteiten) per deelsysteem kan een inschatting worden gemaakt voor de testinspanningen. Opdrachtformulering; de aspecten die genoemd zijn in de vorige paragraaf vormen eveneens input voor de teststrategie. De weergave van deze teststrategie dient in ieder geval de volgende items te bevatten: Copyright

6 Kwaliteitsattributen: er dient te zijn weergegeven op welke kwaliteitsattributen het te testen object wordt getoetst [2]. Definieer op basis van de kwaliteitsattributen kwaliteitseisen. Maak die zoveel mogelijk kwantificeerbaar en meetbaar. Met testen wordt immers getoetst in hoeverre wordt voldaan aan de kwaliteitseisen. De kwaliteitseisen worden gekoppeld aan de systeemdelen. Relatief belang van kwaliteitsattributen: er dient te zijn bepaald wat het relatief belang van de te toetsen kwaliteitsattributen is [2]. Hieruit vloeit de prioriteit voort welke attributen en eisen je test. Relatief belang van deelsystemen: er dient te zijn bepaald wat het relatief belang van de eventuele verschillende deelsystemen, interfaces en functies is [2]. Testtechnieken; er dient te zijn aangegeven wat (per deelsysteem/per kwaliteitsattribuut) de gebruikte testtechniek is [2]. Dekkingsgraad per testtechniek / per deelsysteem / functie / interface; of bijvoorbeeld welke en hoeveel coderegels moeten worden getest (m.n. bij de PT en ST is dit van belang). Verdeling van testtijd/inspanningen over de systeemdelen en kwaliteitseisen. Beredenering; de strategie dient onderbouwd te worden. Het moet voor een projectleider zonder testkennis logisch en helder zijn waarom voor de strategie wordt gekozen. 2.3 Testaanpak Gaf het vorige hoofdstuk aan het hoe en waarom van de test, dit hoofdstuk biedt inzicht in wat je gaat doen. De testaanpak geeft dus aan wat je gaat doen in het testtraject. Dit mag geen algemeen verhaal zijn, maar moet specifiek ingaan op de situatie waar je voor staat. Kom dus niet met theorieen die de opdrachtgever ook terug kan vinden in de gangbare testliteratuur. Dit hoofdstuk ontleent zijn toegevoegde waarde aan het feit dat hier ingegaan wordt op de specifieke situatie en problematiek en hoe je die in het testraject gaat aanpakken. Geef aan welke fasering je kiest, en wat je in die fase doet en wat de op te leveren produkten zijn. Hoe ga je te werk. Wat zijn bijzondere aspecten in de aanpak die nog niet zijn vermeld in de teststrategie. Een voorbeeld kan zijn als getest wordt in onderhoudssituaties, dat gebruik wordt gemaakt van bestaande testware en dat bijzondere aandacht wordt besteed aan regressietesten. Hoe ga je om met deze bijzondere aspecten. 2.4 Testbasis De testbasis is een opsomming van documenten die de basis vormen waarmee het testontwerp en de testgevallen worden gecreeerd. Voorbeelden kunnen zijn: Functionele specificaties (ook wel genoemd Functioneel Ontwerp, Basis Ontwerp, Logisch Detail Ontwerp e.d.). Technisch ontwerp. Business cases. Besluitenlijsten. Werkdocumenten en memo s. Handleidingen, gebruikersdocumentatie. Copyright

7 Zorg bij gebruik van dit materiaal voor formele goedkeuring door de opdrachtgever. Geef per document aan welke versie gebruikt wordt als testbasis. 2.5 Testbeoordeling Geef in het testplan aan hoe de kwaliteit en risico s tijdens het testproces beoordeeld worden. De volgende criteria worden benoemd in het testplan. Let wel: een aantal punten kan reeds beschreven zijn in een kwaliteitssysteem of master testplan binnen de organisatie. Acceptatiecriteria ten aanzien van eventueel geconstateerde problemen [1]; hoe moet een bevinding omschreven worden, aan welke eisen moet het voldoen qua leesbaarheid (je moet het als tester en coordinator ook later kunnen begrijpen wat precies de bevinding was), traceerbaarheid (om voor de ontwikkelaar aan te geven welke handelingen werden verricht in het systeem dat leidde tot de bevinding), volledigheid (qua omschrijving, prioriteit/urgentie van de bevinding, evt. samenhang met andere bevindingen, betrokken systeemdeel of functie). Bevindingenregistratie; hoe vindt de registratie van bevindingen plaats. Welke hulpmiddelen worden gebruikt om bevindingen vast te leggen, wie mag ze vastleggen, welke autorisaties gelden er voor de bevindingenregistratie, wat moet en mag worden vastgelegd van elke bevinding. Bevindingen kunnen betrekking hebben op: de testbasis; het testobject (verschillen tussen specificaties en testresultaten); de hulpmiddelen, zoals testtools, compareprogramma s e.d.; de testomgeving (netwerkstoringen, computerstoringen, fouten in de JCL of verkeerde versie JCL, verkeerde libraries, verkeerde versie software staat klaar, databestanden kloppen niet, verkeerde versie referentietabellen e.d.); de standaarden en voorschriften (bijv. de standaarden voor schermopbouw, online foutafhandeling etc.); de testspecificaties zelf (de eigen testgevallen zijn niet correct, bijv. verkeerde outputverwachting is gedefinieerd). Acceptatie, beoordeling en klassificatie van geconstateerde testresultaten en bevindingen. Wie pleegt overleg en wanneer, wie is betrokken bij en wie neemt welke beslissing ten aanzien van bevindingen. Een duidelijke scheiding in klasse en prioriteit dient te worden aangegeven tussen verschillende bevindingen. Klasses lopen van hoge prioriteit tot laag. Aflopend zijn dat: storingen en abends, testbelemmerende fouten, geen testbelemmerende fouten, bevindingen van cosmetische aard. Geef eensluidende definties van de verschillende klasses. Handig is hierbij ook meetbare normen te maken, bijv. testbelemmerend wil zeggen dat niet binnen 30 minuten verder kan worden gegaan met een volgende test. Afhandeling van de verschillende soorten bevindingen. Per klasse en prioriteit dient beschreven te zijn hoe de verdere afhandeling van het probleem verloopt. 2.6 Risico s De aan het project verbonden risico s worden opgesomd. Deze opsomming voldoet aan de volgende eisen: Copyright

8 Risico s bij aanvang van en tijdens het testtraject: er is aangegeven wat de mogelijke risico s voor het beschreven project zijn. Risico s kunnen betrekking hebben op de voortgang en kwaliteit van het testtraject, bijv. beschikbare capaciteit, beschikbare doorlooptijd e.d.). Risico s kunnen ook betrekking hebben op de business dat het te testen systeem ondersteunt. Risico s worden omschreven in termen wat de impact is op de voortgang van het testtraject, maar ook op de business als geen maatregelen worden genomen om het risico te verminderen. Voorkom vage omschrijvingen in risico s, maar kwantificeer risico s en impact zoveel mogelijk. Dat spreekt opdrachtgevers goed aan. Neem een klassificatie op van risico s, opdat voor de opdrachtgever duidelijk is welke risico s de belangrijkste zijn en de meeste impact hebben. Maatregelen: voor elk risico dat is weergegeven dient een te nemen maatregel ter voorkoming zijn opgenomen. 2.7 Organisatie Ten behoeve van de organisatie van de test dienen de volgende zaken beschreven te zijn in een testplan: Betrokken personen: wie is betrokken bij het testproces [1] + [2]. Taken en bevoegdheden van alle betrokken personen [1] + [2]. Escalatiekanalen; bij wie kan je terecht als de test in een impasse verkeert en er niet via de normale lijnen een besluit genomen kan worden. Inzetbaarheid; de totale inzetbaarheid per persoon voor het project [1]. Overleg- en communicatiestructuren; communicatiematrix; wie overlegt met wie en wanneer. Voortgangsrapportage: er is aangegeven hoe, wanneer en met welke frequentie gerapporteerd wordt over de voortgang van het testtraject [1]. Eindrapportage: er is aangegeven hoe de eindrapportage tot stand komt [1]. Ontvangers: er is aangegeven welke personen de rapportage ontvangen [1]. Resultaten: er is aangegeven welke personen de (tussen-) resultaten ontvangen en wanneer [1]. 2.8 Infrastructuur Het testplan dient een beschrijving te bevatten van de benodigde technische infrastructuur. De volgende punten zijn in deze beschrijving minimaal ingevuld: Apparatuur: de specifieke hard- en software die benodigd is voor uitvoering van de test [1] + [2]. Tools en testtools die gebruikt worden voor de verschillende testfasen, w.o. planningstools, record en playback tools. Testomgevingsaspecten; per onderdeel van de omgeving is aangegeven gedurende welke periode het ter beschikking is van de testuitvoerenden [1]. Het kan voorkomen dat de testomgeving ook voor andere doeleinden gebruikt wordt. Machinecapaciteit; hoeveel capaciteit is nodig voor de verschillende fases van de test en hoeveel staat ter beschikking; in hoeverre is het mogelijk een schaduwdatabase te creeren voor de test met het oog op de beschikbare machinecapaciteit. Versiebeheer en overdracht van versies naar de testomgeving. Dit geldt voor alle componenten die een rol spelen bij de test, zoals de software, functionele en technische Copyright

9 specificaties, testspecificaties en draaiboeken, tussenprodukten, eindprodukten, hardware, besturingssoftware. Voor overdracht van versies naar een testronde is het verstandig oplever- of overdrachtsprocedures te maken en gebruiken. Dit zijn checklists waarmee je voor jezelf en ontwikkelaars zekerstelt dat je de juiste versies van componenten krijgt om te testen. 2.9 Planning In het testplan is een aantal planningen opgenomen. Bij de planningen is duidelijk een samenhang met de testfasering terug te vinden. Onderstaande planningen komen voor in testplannen. Globale doorloop-planning: hier is globaal aangegeven wat per testonderdeel de te verwachten doorlooptijd is. Globale planning (schematisch): hier is schematisch aangegeven wat de planning van het project is (globaal) [1] + [2]; hierin zijn ook de afhankelijkheden met andere trajecten aangegeven. Detailplanning: deze planning bevat alle uit te voeren subactiviteiten en de toegewezen persoon voor de uitvoering van deze activiteit. Deze planning zal leidend zijn voor voortgangscontrole. Mijlpalenplanning: Deze planning bevat uitsluitend de door het project op te leveren mijpalen inclusief de geplande datum. Een mijlpaal dient per definitie akkoord te zijn bevonden. Overzicht van geschatte kosten van het testtraject, i.c. kosten van arbeid en tools en hulpmiddelen. Benodigd aantal mensuren: aangegeven is hoeveel mensuren benodigd zijn om de test volledig (en per activiteit) volgens de gekozen strategie uit te voeren [1]. Benodigde capaciteit van systeem- en functioneel beheer. Copyright

10 3 Checklist Om een testplan te beoordelen kan de volgende checklist worden gehanteerd. Achter elke criterium wordt een vink gezet als het criterium aanwezig is of niet van toepassing. Staat er geen vink achter het criterium, dan moet dat aspect nog worden opgenomen in het testplan. De checklist geeft niet aan of het criterium op een kwalitatief goede wijze is omschreven in het testplan. Criterium Management samenvatting Opdrachtformulering Opdrachtgever is genoemd Opdrachtnemer is genoemd Doelstelling is beschreven Opdrachtomschrijving is omschreven Randvoorwaarden en uitgnagspunten zijn genoemd Afbakening is aanwezig Raakvlakken met overige (lopende) projecten zijn genoemd Positiebepaling testtraject t.o.v. andere testtrajecten binnen het project Teststrategie Kwaliteitsattributen zijn aangewezen Relatief belang van kwaliteitsattributen is aangegeven Relatief belang van deelsystemen is aangegeven Testtechnieken zijn bepaald Dekkingsgraad per testtechniek / per deelsysteem / functie / interface Verdeling van testtijd/inspanningen over de systeemdelen en kwaliteitseisen Beredenering / onderbouwing strategie is aangegeven Testaanpak Fasering en produkten zijn benoemd Hoe ga je te werk Bijzondere aspecten zijn beschreven Omgang met bijzondere aspecten is omschreven Testbasis Documenten zijn benoemd Testbeoordeling Acceptatiecriteria van geconstateerde bevindingen zijn aangegeven Bevindingenregistratie is georganiseerd Acceptatie, beoordeling en klassificatie van bevindingen is bepaald Afhandeling van bevindingen is bepaald Risico s Risico s bij aanvang van en tijdens testtraject zijn beschreven Maatregelen zijn aangegeven Organisatie Betrokken personen zijn genoemd Taken en bevoegdheden zijn genoemd Escalatiekanalen zijn beschreven Inzetbaarheid is beschreven Overleg- en communicatiestructuren zijn beschreven Voortgangsrapportage is beschreven Eindrapportage is beschreven Check OK NVT Copyright

11 Ontvangers zijn aangegeven Resultaten rapportage is beschreven Infrastructuur Apparatuur is beschreven Tools en testtools en hun functie in het testproces zijn benoemd Testomgevingsaspecten zijn genoemd Machinecapaciteit is genoemd Versiebeheer en overdracht van versies is geregeld Planning Globale doorloopplanning is beschreven Globale planning (schematisch) is opgenomen, incl. afhankelijkheden Detailplanning is opgenomen Mijlpalenplanning is beschreven Geschatte kosten worden weergegeven Benodigd aantal mensuren is aangegeven Benodigde capaciteit van systeem- en functioneel beheer Copyright

12 4 Bijlage; template testplan Bij Product Management vindt u een template voor een testplan. Copyright

Regressietesten. De aanpak en aandachtspunten. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V.

Regressietesten. De aanpak en aandachtspunten. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Regressietesten De aanpak en aandachtspunten Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 8 Inhoudsopgave 1 INLEIDING...3 1.1 ALGEMEEN...3 1.2 VERSIEBEHEER...3

Nadere informatie

TESTEN VOLGENS TMAP, EEN KORTE INTRODUCTIE. 1. Inleiding. 2. TMap methode. Kwaliteit zonder gestructureerd testen is toeval.

TESTEN VOLGENS TMAP, EEN KORTE INTRODUCTIE. 1. Inleiding. 2. TMap methode. Kwaliteit zonder gestructureerd testen is toeval. TESTEN VOLGENS TMAP, EEN KORTE INTRODUCTIE Kwaliteit zonder gestructureerd testen is toeval Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. De TMap methode 3. De fase Planning & Beheer 4. De fase testspecificatie 5. De

Nadere informatie

Testplan IpMEDT3 project

Testplan IpMEDT3 project Testplan IpMEDT3 project Versie: 1.0 Groepsbegeleider: Bob Zadok Blok Groepsleden: Luuk Gortzak (s1062708) Jens Brokaar (s1066589) Ellis Stroet (s1066586)

Nadere informatie

Sjabloon testplan o.b.v. situationeel testen. <<Organisatie>>

Sjabloon testplan o.b.v. situationeel testen. <<Organisatie>> Sjabloon testplan o.b.v. situationeel testen SYSQA B.V. Almere Datum : Status : Opgesteld door : Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 11 Over dit sjabloon Dit

Nadere informatie

Mastertestplan <<Naam project>> <<Organisatie>>

Mastertestplan <<Naam project>> <<Organisatie>> Mastertestplan SYSQA B.V. Almere Datum : Status : Opgesteld door : Organisatie Pagina 2 van 17 Inhoudsopgave 1 Management

Nadere informatie

Sjabloon detailtestplan. <<Organisatie>>

Sjabloon detailtestplan. <<Organisatie>> Sjabloon detailtestplan SYSQA B.V. Almere Datum : Status : Opgesteld door : Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 18 Inhoudsopgave 1 Managementsamenvatting...

Nadere informatie

Sjabloon testplan op basis van SYSQA -teststrategieaanpak. <<Organisatie>>

Sjabloon testplan op basis van SYSQA -teststrategieaanpak. <<Organisatie>> Sjabloon testplan op basis van SYSQA -teststrategieaanpak SYSQA B.V. Almere Datum : Status : Opgesteld door : Organisatie Sjabloon detailtestplan op basis

Nadere informatie

RAD Rapid application development. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

RAD Rapid application development. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. RAD Rapid application development Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 10 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 VERSIEBEHEER...

Nadere informatie

Testen. Presentatie. Open-i Software Services BV, Maarssen Datum : 06-07-2013 Versie : 1.2

Testen. Presentatie. Open-i Software Services BV, Maarssen Datum : 06-07-2013 Versie : 1.2 Testen Presentatie Open-i Software Services BV, Maarssen Datum : 06-07-2013 Versie : 1.2 Algemeen Tegenwoordig behoeft het belang van testen nauwelijks nog te worden uitgelegd. Binnen organisaties speelt

Nadere informatie

Ontwikkelen en testen van e-business: beheerste dynamiek

Ontwikkelen en testen van e-business: beheerste dynamiek Ontwikkelen en testen van e-business: beheerste dynamiek Het ontwikkelen en gestructureerd testen van administratieve systemen is gebaseerd het watervalprincipe. Bij het ontwikkelen volgens het watervalprincipe

Nadere informatie

Voorbeeldexamen. Testen Foundation. Editie maart 2012

Voorbeeldexamen. Testen Foundation. Editie maart 2012 Voorbeeldexamen Testen Foundation Editie maart 2012 Copyright 2012 EXIN All rights reserved. No part of this publication may be published, reproduced, copied or stored in a data processing system or circulated

Nadere informatie

Martin van Leeuwen Happy Testing

Martin van Leeuwen Happy Testing Titel, samenvatting en biografie Samenvatting: Deze presentatie beschrijft een aantal test maatregelen die in een RUP nieuwbouw project zijn genomen, om ervoor te zorgen dat het testen aan het eind van

Nadere informatie

Vrijgaveadvies. Project <naam project>

Vrijgaveadvies. Project <naam project> Vrijgaveadvies Project SYSQA B.V. Almere Datum : 08-02-2013 Status : Versie : Opgesteld door : Organisatie Project Pagina 2 van 16 Inhoudsopgave 1 Management samenvatting...

Nadere informatie

Examen TMPA Test Management Approach (TMap) Professional Advanced

Examen TMPA Test Management Approach (TMap) Professional Advanced Examen TMPA Test Management Approach (TMap) Professional Advanced Publicatiedatum Startdatum 6 juni 2003 1 mei 2003 Doelgroep De module is bestemd voor (beginnende) professionele testers met een ½ tot

Nadere informatie

Woordenlijst bij TMap

Woordenlijst bij TMap Woordenlijst bij TMap Acceptatietest De door de toekomstige gebruiker(s) en beheerder(s) in een zoveel mogelijk als-ware-het-productie omgeving uitgevoerde test, die moet aantonen dat het ontwikkelde systeem

Nadere informatie

Van Risicoanalyse tot Teststrategie

Van Risicoanalyse tot Teststrategie Van Risicoanalyse tot Teststrategie Cees Dulfer, Sr. Testconsultant Rabobank Nederland TestNet, 2 november 2005 1/28 TestNet, 2 november 2005 2/28 Agenda Historie Testproces en positionering Product Risico

Nadere informatie

Testplan <NAAM INFORMATIESYSTEEM/PROJECT>

Testplan <NAAM INFORMATIESYSTEEM/PROJECT> Testplan é 2000 Pag. 1 Inhoud 1. DOCUMENTGEGEVENS... 4 1.1 WIJZIGINGSHISTORIE... 4 1.2 DISTRIBUTIE... 4 1.3 OPENSTAANDE PUNTEN... 4 1.4 ACCORDERING... 4 1.5 WIJZIGINGSPROCEDURE...

Nadere informatie

Kwaliteit van testen. Onbeheersbaar of ongecontroleerd? thema

Kwaliteit van testen. Onbeheersbaar of ongecontroleerd? thema thema Kwaliteit van testen Onbeheersbaar of ongecontroleerd? Testtrajecten hebben de naam moeilijk planbaar en beheersbaar te zijn. Vraag aan tien willekeurige testmanagers naar de oorzaken die hieraan

Nadere informatie

ISO4 Opdracht 2 Tmap Next testplan

ISO4 Opdracht 2 Tmap Next testplan ISO4Opdracht2 TmapNexttestplan HermanvanderMeulen s1013123 Versie1.0 08 04 2009 Inhoudsopgave Versiebeheer... 3 Inleiding... 4 1.Opdracht... 5 1.1Opdrachtgever... 5 1.2Opdrachtnemer... 5 1.3Opdracht...

Nadere informatie

Bijlage 3: Master testplan

Bijlage 3: Master testplan Bijlage 3: Master testplan KIS Testplan Inaxion Lelystad Adres: Jol -20 Postbus : 609 Postcode Plaats 8483 ED Lelystad I www.inaxion.nl Plaats Lelystad Datum 22 maart 200 Auteur Saidou Diallo Status Finaal.0

Nadere informatie

TestFrame. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V.

TestFrame. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. TestFrame Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 13 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 2 TESTFRAME... 4 2.1 TESTFRAME ALS

Nadere informatie

<<Naam document>> <<Organisatie>>

<<Naam document>> <<Organisatie>> SYSQA B.V. Almere Datum : Status : Opgesteld door : Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 10 Inhoudsopgave 1 Managementsamenvatting...3 2 Opdracht...4

Nadere informatie

1,3 miljoen regels mission critical code omzetten naar C++, hoe test je dat?

1,3 miljoen regels mission critical code omzetten naar C++, hoe test je dat? 1,3 miljoen regels mission critical code omzetten naar C++, hoe test je dat? XXXXXX Najaarsevenement 2016 Jaap Kuilman 11 oktober 2016 Introductie Jaap Kuilman Testconsultant bij InTraffic Ervaring in

Nadere informatie

ISTQB Foundation level. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V.

ISTQB Foundation level. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. ISTQB Foundation level Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 10 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 VERSIEBEHEER... 3

Nadere informatie

Presentatie 06-03-2008 Gestructureerd en geautomatiseerd testen Ad Driessens en Gerben Mondeel

Presentatie 06-03-2008 Gestructureerd en geautomatiseerd testen Ad Driessens en Gerben Mondeel Presentatie 06-03-2008 Gestructureerd en geautomatiseerd testen Ad Driessens en Gerben Mondeel Doelstelling Introductie Practis en Producten Project bij Achmea Testaanpak Concrete toepassing van Rational

Nadere informatie

Organisatie SYSQA B.V. Pagina 1 van 6 Titel Overzicht Versie 1.0 Onderwerp Overzicht blackbox testtechnieken Datum 15 februari 1996

Organisatie SYSQA B.V. Pagina 1 van 6 Titel Overzicht Versie 1.0 Onderwerp Overzicht blackbox testtechnieken Datum 15 februari 1996 Organisatie SYSQA B.V. Pagina 1 van 6 Black-Box Test Technieken Er zijn een aantal test specificatie technieken, verder testtechnieken genoemd, die bruikbaar zijn binnen het black-box acceptatietesten.

Nadere informatie

PAT PT IT ST. ontwikkelaarstests. acceptatietests GT FAT

PAT PT IT ST. ontwikkelaarstests. acceptatietests GT FAT 42 Testen volgens TMap - Deel I Algemeen laat staan vergezeld van de voor de acceptatietest onmisbare documentatie, zoals de gebruikershandleiding. Geleidelijk aan is daarom de behoefte ontstaan om bij

Nadere informatie

TMap in een notedop. Martin Pol en Erik van Veenendaal

TMap in een notedop. Martin Pol en Erik van Veenendaal TMap in een notedop Martin Pol en Erik van Veenendaal De vier pijlers onder een gestructureerde testaanpak zijn een aan de ontwikkelingscyclus gerelateerde fasering van de testactiviteiten, een goede organisatorische

Nadere informatie

TMap NEXT Test Manager

TMap NEXT Test Manager Voorbeeldexamen TMap NEXT Test Manager Editie februari 2013 Copyright 2013 EXIN All rights reserved. No part of this publication may be published, reproduced, copied or stored in a data processing system

Nadere informatie

TestNet voorjaarsevenement 2014 Managen van een KetenTest bij NS met hun TOPAAS toolsuite. Managen van een Ketentest bij NS met hun TOPAAS tool-suite

TestNet voorjaarsevenement 2014 Managen van een KetenTest bij NS met hun TOPAAS toolsuite. Managen van een Ketentest bij NS met hun TOPAAS tool-suite Managen van een Ketentest bij NS met hun TOPAAS tool-suite Bart Broekman mei 2014 Onderwerpen De (prachtige) TOPAAS tooling De (niet zo prachtige) project-situatie De (oh zo mooie) dingen die we ermee

Nadere informatie

De SYSQA dienst auditing. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

De SYSQA dienst auditing. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. De SYSQA dienst auditing Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 8 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 VERSIEBEHEER... 3

Nadere informatie

CHECKLIST GESTRUCTUREERD TESTEN. Doel. Toepassingsgebied

CHECKLIST GESTRUCTUREERD TESTEN. Doel. Toepassingsgebied Gepubliceerd in: Checklist Informatiemangement, Aflevering 29, 1999 CHECKLIST GESTRUCTUREERD TESTEN Doel Het doel van deze checklist is het bepalen van de sterke en zwakke punten van de huidige werkwijze

Nadere informatie

Testaanpak: leidraad voor het kiezen van een testtechniek

Testaanpak: leidraad voor het kiezen van een testtechniek Testaanpak: leidraad voor het kiezen van een testtechniek SYSQA B.V. Almere Datum : 18 november 2012 Status : Definitief Opgesteld door : Organisatie: SYSQA B.V. Pagina 2 van 9 Inhoudsopgave 1 Inleiding...

Nadere informatie

Risk Based Testing. TestNet Voorjaarsbijeenkomst. Johan Vink. A reality check

Risk Based Testing. TestNet Voorjaarsbijeenkomst. Johan Vink. A reality check Risk Based Testing A reality check TestNet Voorjaarsbijeenkomst Johan Vink Even voorstellen - Johan Vink - 42 jaar testervaring - 15 jaar betaald - Test competence leader Risk Based Testing, a reality

Nadere informatie

Praktijkgerichte aanpak voor End to End (E2E) testen

Praktijkgerichte aanpak voor End to End (E2E) testen Praktijkgerichte aanpak voor End to End (E2E) testen Gerard Numan gerard.numan@polteq.com Polteq 2014 E2E wil zeggen: End to End, van het ene uiterste einde naar het andere einde. E2E-processen lopen over

Nadere informatie

8-12-2015. Hoe test je een pen? Je kunt de presentatie na afloop van elke les downloaden. Ga naar : www.gelsing.info Kies voor de map Acceptatietesten

8-12-2015. Hoe test je een pen? Je kunt de presentatie na afloop van elke les downloaden. Ga naar : www.gelsing.info Kies voor de map Acceptatietesten Les 1 Docent: Marcel Gelsing Je kunt de presentatie na afloop van elke les downloaden. Ga naar : www.gelsing.info Kies voor de map Acceptatietesten Hoe test je een pen? 1 Bekijk eerst het filmpje over

Nadere informatie

De tester als bruggenbouwer

De tester als bruggenbouwer De tester als bruggenbouwer Tim Koomen Testnet voorjaarsevenement 9 juni 2004 Agenda Bruggen Enkele bruggen toegelicht De bruggenbouwer Trends Sogeti Nederland B.V. Pagina 1 Bruggen Systeem Beheer Stuur

Nadere informatie

Test Coördinatie Introductie

Test Coördinatie Introductie your reference in testing services Test Coördinatie Introductie 1 Gent, 4 april 2011 Wat verstaan jullie onder testen? En testcoördinatie? 2 Hoe zien jullie het? Testen bestaat uit activiteiten die uitgevoerd

Nadere informatie

Subwerkgroep Methoden. Toelichting inhoud en voortgang tot nu toe

Subwerkgroep Methoden. Toelichting inhoud en voortgang tot nu toe SPIDER werkgroep Requirements Management Subwerkgroep Methoden Toelichting inhoud en voortgang tot nu toe donderdag 17 januari 2008 Frans van Veen Bert Dubbelman Robert van Lieshout Erwin Bolwidt Jan-Willem

Nadere informatie

van TESTmanagement naar testmanagement

van TESTmanagement naar testmanagement Ontwikkelingen in testmanagement: van TESTmanagement naar testmanagement Presenta9e TestNet Voorjaarsevenement 10 mei 2011 Peter Logman & Arno Dijkmans Agenda Wie zijn wij? TESTmanagement Sleutelmomenten

Nadere informatie

Procesvisie op Maat. Op basis van het Master Test Plan wordt een gedetailleerd testplan voor elke fase opgesteld.

Procesvisie op Maat. Op basis van het Master Test Plan wordt een gedetailleerd testplan voor elke fase opgesteld. 1. 1.1. Inleiding Doel In de discipline vindt de validatie van datgene wat binnen het project is gerealiseerd plaats. Dit bestrijkt het gebied van unittest tot en met acceptatie door gebruikers en beheerorganisatie.

Nadere informatie

Checklist risicofactoren IT-projecten

Checklist risicofactoren IT-projecten Organisatie SYSQA B.V. Pagina 1 van 5 Checklist risicofactoren IT-projecten In onderstaande checklists zijn de factoren die het slagen van een project beïnvloeden opgenomen. Projectomvang Hoe groot is

Nadere informatie

PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D

PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D Auteur : P. van der Meer, Ritense B.V. Datum : 17 juli 2008 Versie : 1.3 2008 Ritense B.V. INHOUD 1 VERSIEBEHEER...1 2 PROJECT

Nadere informatie

ICT Beheermodel informatiesystemen Drechtsteden Baseline inrichting ICT beheermodel Drechtsteden

ICT Beheermodel informatiesystemen Drechtsteden Baseline inrichting ICT beheermodel Drechtsteden Drechtsteden Technische Architectuur (DTA) ICT Beheermodel informatiesystemen Drechtsteden Baseline inrichting ICT beheermodel Drechtsteden Status : Definitief 1.0 Redactie : DTA Datum : 29-08-2007 1 Versiebeheer

Nadere informatie

PROQA Project Quality Assurance. Checklist. Behorend bij het PROQA-assessment SYSQA B.V.

PROQA Project Quality Assurance. Checklist. Behorend bij het PROQA-assessment SYSQA B.V. PROQA Project Quality Assurance Checklist Behorend bij het PROQA-assessment SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 9 Inhoudsopgave 1 INLEIDING CHECKLIST WERKEN VOLGENS PROQA... 3 1.1 DE 5 FASEN

Nadere informatie

TMapNext. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V.

TMapNext. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. TMapNext Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 15 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 VERSIEBEHEER...FOUT! BLADWIJZER

Nadere informatie

Het plan van aanpak, een hele klus

Het plan van aanpak, een hele klus Het plan van aanpak, een hele klus door Wim - 02-02-2011 http://www.itpedia.nl/2011/02/02/het-plan-van-aanpak-een-hele-klus/ Hoe groot of hoe klein maak je een plan van aanpak? Welke onderdelen neem je

Nadere informatie

Testrisicoanalyse. Introductie

Testrisicoanalyse. Introductie 7 Testrisicoanalyse 7.1 Introductie Veel testtrajecten zijn tegenwoordig gebaseerd op risico s. Bij risicogebaseerd testen (RBT) bepaalt het risico dat de organisatie loopt als het systeem in gebruik wordt

Nadere informatie

Testen bij DWH-projecten

Testen bij DWH-projecten Testen bij DWH-projecten Snelheid, Kwaliteit, Flexibiliteit onder úw regie Armando Dörsek, Software Control 18-09-2007 Wat gaat u horen? Testen van DW/BI > Structureren & Plannen Project- en teamstructuur

Nadere informatie

Aandachtspunten inzet testtool. Een aanpak. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

Aandachtspunten inzet testtool. Een aanpak. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Aandachtspunten inzet testtool Een aanpak Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Organisatie SYSQA BV Pagina 2 van 12 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING...3 1.1 DOEL EN AFBAKENING...3 1.2 CAPTURE

Nadere informatie

RAD en testen. Een aanpak. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

RAD en testen. Een aanpak. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. RAD en testen Een aanpak Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Organisatie SYSQA Pagina 1 van 23 Managementsamenvatting Rapid Application Development (RAD) is een systeem-ontwikkelingsmethode

Nadere informatie

ISACA round-table 7 december 2009 Rik Marselis

ISACA round-table 7 december 2009 Rik Marselis ISACA round-table 7 december 2009 Rik Marselis Senior Testconsultant bij Sogeti Penningmeester van BNTQB, de member board voor België en Nederland van de International Software Testing Qualifications Board

Nadere informatie

TMAP NEXT. BDTM voor opdrachtgevers

TMAP NEXT. BDTM voor opdrachtgevers TMAP NEXT BDTM voor opdrachtgevers auteurs: Aalst, L. van der, Baarda, R., Roodenrijs, E., Vink, J., Visser, B. gebaseerd op de originele publicatie in: TMap NEXT, Business Driven Test Management, Aalst,

Nadere informatie

De brug tussen PRINCE2 en TMap

De brug tussen PRINCE2 en TMap De brug tussen PRINCE2 en TMap Rob Baarda Testnet, Nieuwegein 9 juni 2004 Sogeti Nederland B.V. Pagina 1 Agenda PRINCE2 kort TMap in PRINCE2 Tips Globale typering PRINCE2 Onder besturing van Board Op basis

Nadere informatie

Projectplan. Informatie arrangementen als app. s-hertogenbosch, 6 december 2011

Projectplan. Informatie arrangementen als app. s-hertogenbosch, 6 december 2011 Projectplan Informatie arrangementen als app s-hertogenbosch, 6 december 2011 i Versiebeheer Algemene gegevens Projectnaam Informatie arrangementen als app Uitgave Final Datum 6 december 2011 Auteurs Projectleider

Nadere informatie

Riskpoker - Confirmation - Planningpoker. Opfrissing TMap NEXT in scrum en toelichting op de opdracht Leo van der Aalst - Jos Punter - Hans Lantink

Riskpoker - Confirmation - Planningpoker. Opfrissing TMap NEXT in scrum en toelichting op de opdracht Leo van der Aalst - Jos Punter - Hans Lantink Riskpoker - Confirmation - Planningpoker 10-7-2013 Opfrissing TMap NEXT in scrum en toelichting op de opdracht Leo van der Aalst - Jos Punter - Hans Lantink 1 Presentatie (sprint) backlog items 1 2 3 4

Nadere informatie

Van requirements naar teststrategie

Van requirements naar teststrategie Van requirements naar teststrategie Testnet 7 januari 009 Ruud Harreman Appie Pries Waarom dit onderwerp? Leveranciersperspectief Bestaande testmethodes geven weinig aanknopingspunten hoe requirements

Nadere informatie

Praktijkgerichte aanpak voor End to End (E2E) testen

Praktijkgerichte aanpak voor End to End (E2E) testen Praktijkgerichte aanpak voor End to End (E2E) testen Gerard Numan gerard.numan@polteq.com Polteq 2014 E2E wil zeggen: End to End, van het ene uiterste einde naar het andere einde. E2E-processen lopen over

Nadere informatie

Plan van aanpak voorbeeld. Zo kan je een plan van aanpak maken. 1. Inleiding Plan van Aanpak. 1.1 Doel plan van aanpak project

Plan van aanpak voorbeeld. Zo kan je een plan van aanpak maken. 1. Inleiding Plan van Aanpak. 1.1 Doel plan van aanpak project Plan van aanpak voorbeeld door Wim Hoogenraad - 02-02-2011 https://www.itpedia.nl/2011/02/02/het-plan-van-aanpak-een-hele-klus/ Hoe groot of hoe klein moet je een plan van aanpak maken? Welke onderdelen

Nadere informatie

PRORAIL PoC Protocol MFP s en grootformaatprinters

PRORAIL PoC Protocol MFP s en grootformaatprinters PRORAIL PoC Protocol MFP s en grootformaatprinters Inhoudsopgave 1 Opzet Proof of Concept... 3 2 Eisen en Wensen leidend... 3 3 Actieve rol leverancier... 4 4 Testsoorten... 4 4.1 IT Intake... 4 4.2 Functionele

Nadere informatie

Monitoring en control op uitbestede testwerkzaamheden

Monitoring en control op uitbestede testwerkzaamheden Monitoring en control op uitbestede testwerkzaamheden Kees Blokland Juni 2004 kees.blokland@polteq.com Regievoering uitbestede testwerkzaamheden Uitbestede testen door de leverancier GMTP Acceptatie Monitoring

Nadere informatie

NGI-Noord. Mei 2007. Tim Koomen Leo van der Aalst Michiel Vroon

NGI-Noord. Mei 2007. Tim Koomen Leo van der Aalst Michiel Vroon NGI-Noord Mei 2007 Tim Koomen Leo van der Aalst Michiel Vroon TMap of TMap Next? TMap = methode TMap Next = boektitel TMap Next = externe communicatie. Waarom? Actualisering van de methode Testen integraal

Nadere informatie

Test Process Improvement Benchmark. SPIder Conferentie 23 september Wim van Uden

Test Process Improvement Benchmark. SPIder Conferentie 23 september Wim van Uden Test Process Improvement Benchmark SPIder Conferentie 23 september Wim van Uden Agenda Korte inleiding TPI -model TPI benchmark overall Vergelijking branches DO s& DON Ts Test Process Improvement Optimaliseren

Nadere informatie

Uittreksel. Ten geleide

Uittreksel. Ten geleide Ten geleide TMap, Test Management Approach, is een aanpak voor het gestructureerd testen van informatiesystemen. Het geeft antwoord op de wat/wanneer, hoe, waarmee en wie vragen van het testen. Om de inrichting

Nadere informatie

Checklist basisontwerp SDM II

Checklist basisontwerp SDM II Organisatie SYSQA B.V. Pagina 1 van 5 Checklist basisontwerp SDM II Documentatie. Zijn de uitgangspunten voor het basisontwerp Is een plan van aanpak Zijn er wijzigingen op het Software Quality Assurance

Nadere informatie

Ontwikkelaar ICT. Context. Doel

Ontwikkelaar ICT. Context. Doel Ontwikkelaar ICT Doel Ontwikkelen en ontwerpen van ICT-producten, binnen overeen te komen dan wel in een projectplan vastgelegde afspraken ten aanzien van tijd, budget en kwaliteit, opdat overeenkomstig

Nadere informatie

Business Intelligence Teststrategie

Business Intelligence Teststrategie Business Intelligence Teststrategie een teststrategie volgens TMap NEXT Schiphol, 30 september 2009 Bart Vrenegoor, Sogeti Nederland B.V. Programma Waarom een teststrategie? Opstellen BI-Teststrategie

Nadere informatie

TMAP NEXT. TMap in essenties

TMAP NEXT. TMap in essenties TMAP NEXT TMap in essenties auteurs: Aalst, L. van der, Broekman, B., Koomen, T., Vroon, M. gebaseerd op de originele publicatie in : TMap NEXT, voor resultaatgericht testen, Aalst, L. van der, Broekman,

Nadere informatie

Testgedreven ontwikkeling dat is pas veilig!

Testgedreven ontwikkeling dat is pas veilig! Testgedreven ontwikkeling dat is pas veilig! INTRODUCTIE ANKO TIJMAN 2 Software tester sinds 1997 (TMap, ISEB Practitioner) Eerste agile ervaring in 2001 Presentaties op (inter)nationale congressen Nov

Nadere informatie

Erwin van den Hul De stappen van een complexe risico analyse matrix naar concreet testen

Erwin van den Hul De stappen van een complexe risico analyse matrix naar concreet testen Titel, samenvatting en biografie Erwin van den ul De stappen van een complexe risico analyse matrix naar concreet testen Samenvatting: Zie volgende pagina. Biografie: Erwin heeft ruim 10 jaar aansprekende

Nadere informatie

Najaarsspecial Oktober 2013

Najaarsspecial Oktober 2013 Najaarsspecial Oktober 2013 Pagina 12 TESTEN IS GEEN KUNSTJE ; ADAPTIVITEIT MAAKT VAN TESTEN IN JOUW CONTEXT EEN KUNDE! Door Leo van der Aalst en Rik Marselis leo.vander.aalst@sogeti.nl rik.marselis@sogeti.nl

Nadere informatie

Linkedin discussie: Hoe kan je best geld besparen op testen?

Linkedin discussie: Hoe kan je best geld besparen op testen? Linkedin discussie: Hoe kan je best geld besparen op testen? Snelle besparingen In deze tijden moet iedereen besparen. Dit wordt natuurlijk ook verwacht van een testteam: Waar kan je binnen testen besparen?

Nadere informatie

14/11/2010. Begroting. Testgevalleninventarisatie. Testcase triage. Testgevalleninventarisatie Testcase triage Ureninschatting

14/11/2010. Begroting. Testgevalleninventarisatie. Testcase triage. Testgevalleninventarisatie Testcase triage Ureninschatting Begroting Testgevalleninventarisatie Testcase triage Ureninschatting Een duurzame testaanpak voor een veranderd informatiesysteem No. 47 Testgevalleninventarisatie Testcase triage Testgevallen nodig? Ja

Nadere informatie

SmartTestAssistant. Het slimme testhulpmiddel. door Frank Stolker

SmartTestAssistant. Het slimme testhulpmiddel. door Frank Stolker SmartTestAssistant Het slimme testhulpmiddel door Frank Stolker Inhoud Waarom wéér een ander tool? Omdat dit is wat we willen Wat is SmartTestAssistant dan? Hoe zit het in elkaar? Hoe werkt het? Schematische

Nadere informatie

TMap NEXT Test Engineer

TMap NEXT Test Engineer Voorbeeldexamen TMap NEXT Test Engineer Editie juni 2013 Copyright 2013 EXIN All rights reserved. No part of this publication may be published, reproduced, copied or stored in a data processing system

Nadere informatie

TMap in essenties Michiel Vroon Leo van der Aalst Rob Baarda

TMap in essenties Michiel Vroon Leo van der Aalst Rob Baarda TMap in essenties Michiel Vroon Leo van der Aalst Rob Baarda 1 Waarom? Actualisering van de methode Praktijkgericht Testen integraal onderdeel van grotere geheel Diverse lijnorganisatievormen mogelijk

Nadere informatie

Procesvalidatie voor een veiliger ketentest

Procesvalidatie voor een veiliger ketentest Procesvalidatie voor een veiliger ketentest Johan Vink TestNet Voorjaarsevenement 2010 Agenda Inleiding Typering project & testaanpak Werkwijze business proces Probleem De opdracht voor het testteam Probleemanalyse

Nadere informatie

Webtesten onder schaarste

Webtesten onder schaarste Testnet najaarsevenement 2005 B e y o n d t h e o r d i n a r y Webtesten onder schaarste Vincent Staal ORDINA NV Ringwade 1 Postbus 7101 3430 JC Nieuwegein Tel: 030 6637000 Fax: 030 6637099 www.ordina.nl

Nadere informatie

Samenvatting TMap Next Voor resultaatgericht testen

Samenvatting TMap Next Voor resultaatgericht testen SAMENVATTING Samenvatting TMap Next Voor resultaatgericht testen Versie 1.0 ML september & oktober 2010 Inhoudsopgave ALGEMEEN... 4 1. INLEIDING... 4 2. KADER EN BELANG VAN TESTEN... 5 2.1. PLAATS VAN

Nadere informatie

TMap Next zoals het hoort!

TMap Next zoals het hoort! TMap Next zoals het hoort! Bart Broekman info@bartbroekman.nl Partner van Het verhaal en de moraal Aanleiding: Slimme mensen die domme dingen doen De kern van hoe het hoort Omdraaien van de volgorde Van

Nadere informatie

Kwaliteitskosten onderzoek. Aanpak. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V.

Kwaliteitskosten onderzoek. Aanpak. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Kwaliteitskosten onderzoek Aanpak Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 8 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 VERSIEBEHEER... 3 2 KWALITEITSKOSTEN...

Nadere informatie

Wij testen..maar....wat test jij?

Wij testen..maar....wat test jij? Wij testen..maar....wat test jij? Wij testen maar wat test jij? Harm Pul, Busineslinemanager Functioneel Beheer TMAP dag 2015, 29 september 2015 Bussum 2 Herkent u dit? De gebruikers testen dit straks

Nadere informatie

Testen en de euro. Drs. P.R.B. Holland en S.N.T. Tuijp

Testen en de euro. Drs. P.R.B. Holland en S.N.T. Tuijp 3 Testen en de euro Drs. P.R.B. Holland en S.N.T. Tuijp Dit artikel beschrijft op hoofdlijnen wat het belang is van testen, welke maatregelen dienen te worden genomen en wat de risico s daarbij zijn. Daarbij

Nadere informatie

Bijlage 9. UNI 120621.9 REB GD. Releasebeleid

Bijlage 9. UNI 120621.9 REB GD. Releasebeleid Releasebeleid Ondanks alle aan de samenstelling van de tekst bestede zorg, kan Newway Retail Solutions bv (Newway) géén enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele directe en/of indirecte schade,

Nadere informatie

Productrisicoanalyse in de praktijk

Productrisicoanalyse in de praktijk Productrisicoanalyse in de praktijk Kees Blokland Polteq IT Services BV Agenda Intro Voorbereiding Aandachtspunten voorbereiding Bijeenkomst risicoanalyse Aandachtspunten bijeenkomst risicoanalyse Bepaling

Nadere informatie

Testen kost te veel tijd

Testen kost te veel tijd Testen kost te veel tijd De oplevering van een nieuwe ICT applicatie betekent in de praktijk voor de opdrachtgever nog geen reden voor een feest. Vaak blijkt het product in onvoldoende mate te voldoen

Nadere informatie

SDM II - System Development Methodology II. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

SDM II - System Development Methodology II. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. SDM II - System Development Methodology II Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 12 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2

Nadere informatie

Checklist testen Lopende zaken MijnOverheid. Versie 1.1

Checklist testen Lopende zaken MijnOverheid. Versie 1.1 Checklist testen Lopende zaken MijnOverheid Versie 1.1 Datum Status 01 oktober Definitief Definitief Checklist testen Lopende zaken MijnOverheid 01 oktober 2013 Colofon Projectnaam MijnOverheid Versienummer

Nadere informatie

Testen van digitale leeromgevingen bij ThiemeMeulenhoff. Een Exploratory testaanpak in een veranderende wereld.

Testen van digitale leeromgevingen bij ThiemeMeulenhoff. Een Exploratory testaanpak in een veranderende wereld. Testen van digitale leeromgevingen bij ThiemeMeulenhoff Een Exploratory testaanpak in een veranderende wereld. Hallo! Rob van Steenbergen Tester sinds 1996 Diverse rollen Sinds 2008: Chickenwings Test

Nadere informatie

voorbeeldexamen TMap TMap NEXT Foundation editie juli 2009 inhoud 2 inleiding 3 voorbeeldexamen 15 antwoordindicatie 33 evaluatie TMPF_2.

voorbeeldexamen TMap TMap NEXT Foundation editie juli 2009 inhoud 2 inleiding 3 voorbeeldexamen 15 antwoordindicatie 33 evaluatie TMPF_2. voorbeeldexamen TMPF_2.0 TMap TMap NEXT Foundation editie juli 2009 inhoud 2 inleiding 3 voorbeeldexamen 15 antwoordindicatie 33 evaluatie EXIN Hét exameninstituut voor ICT ers Janssoenborch, Hoog Catharijne

Nadere informatie

TMap NEXT Test Engineer

TMap NEXT Test Engineer Voorbeeldexamen TMap NEXT Test Engineer Editie juli 2011 Copyright 2011 EXIN All rights reserved. No part of this publication may be published, reproduced, copied or stored in a data processing system

Nadere informatie

TMap Process Template voor Visual Studio Het

TMap Process Template voor Visual Studio Het Testen TMap Process Template voor Visual Studio 2010 TESTAANPAK VOOR EFFICIËNT GEBRUIK VS2010 ALM TOOLS Rob Kuijt en Clemens Reijnen Begin jaren 90 brak het besef door dat testen niet iets is dat een ontwikkelaar

Nadere informatie

Titel: Projectdocumenten niveau 4. Versie: 0.6. Datum: 28 augustus 2008. Auteur: Harmen Steenbergen / Titia Brouwer. Projectdocumenten Niveau 4

Titel: Projectdocumenten niveau 4. Versie: 0.6. Datum: 28 augustus 2008. Auteur: Harmen Steenbergen / Titia Brouwer. Projectdocumenten Niveau 4 Titel: Projectdocumenten niveau 4 Versie: 0.6 Datum: 28 augustus 2008 Auteur: Harmen Steenbergen / Titia Brouwer Pagina 1 van 10 Inhoudsopgave Inleiding...4 Algemeen...4 Planning en logboek...4 Definitiestudie...4

Nadere informatie

Risk Based Standaard Testproces CEDS

Risk Based Standaard Testproces CEDS Risk Based Standaard Testproces CEDS Cor Laan, Han Toan Lim V1.0 2 november 2005, Nieuwegein Agenda Introductie bedrijf en sprekers Standaard werkplekken Aanleiding project Risk Based Standaard Testproces

Nadere informatie

Handleiding. Teststrategie

Handleiding. Teststrategie Handleiding Teststrategie SYSQA B.V. Datum : 12-01-2009 Status : Definitief Opgesteld door : Nico van Mourik Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 27 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 4 1.1 ALGEMEEN... 4 1.2

Nadere informatie

Werkgroep ISO29119. TestNet thema-avond 9 oktober 2014

Werkgroep ISO29119. TestNet thema-avond 9 oktober 2014 Werkgroep ISO29119 TestNet thema-avond 9 oktober 2014 Is dit n gezonde maaltijd? Ja toch!! Om jezelf een oordeel te kunnen vormen heb je informatie nodig!! Vandaag brengen we kennis en informatie bij elkaar

Nadere informatie

TMap NEXT Test Manager

TMap NEXT Test Manager TMap NEXT Test Manager Preparation Guide Editie 201607 Copyright 2016 EXIN All rights reserved. No part of this publication may be published, reproduced, copied or stored in a data processing system or

Nadere informatie

Project Fasering Documentatie ICT Beheerder. Auteurs: Angelique Snippe Tymen Kuperus

Project Fasering Documentatie ICT Beheerder. Auteurs: Angelique Snippe Tymen Kuperus Project Fasering Documentatie ICT Beheerder Auteurs: Angelique Snippe Tymen Kuperus Datum: 31 Januari 2011 Kerntaak 1 Ontwikkelen van (onderdelen van) informatiesystemen De volgordelijke plaats van de

Nadere informatie

Test Automatisering? Mislukken Slagen gegarandeerd! Ruud Teunissen - Polteq Test Services BV

Test Automatisering? Mislukken Slagen gegarandeerd! Ruud Teunissen - Polteq Test Services BV Test Automatisering? Mislukken Slagen gegarandeerd! Ruud Teunissen - Polteq Test Services BV Mislukken Slagen gegarandeerd 2 Mislukken Slagen gegarandeerd Management verwacht onmiddellijk R.O.I. Doel:

Nadere informatie