Sjabloon testplan op basis van SYSQA -teststrategieaanpak. <<Organisatie>>

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Sjabloon testplan op basis van SYSQA -teststrategieaanpak. <<Organisatie>>"

Transcriptie

1 Sjabloon testplan op basis van SYSQA -teststrategieaanpak <<Organisatie>> SYSQA B.V. Almere Datum : <<datum>> Status : <<status>> Opgesteld door : <<naam>>

2 Organisatie Sjabloon detailtestplan op basis van SYSQA -teststrategieaanpak Pagina 2 van 17 Inhoudsopgave 1 Inleiding Doel van het testplan Gebruikte afkortingen en overige terminologie Achtergrond Opdracht Scope Acceptatie Testbasis Documenten Normen, standaards en procedures Teststrategie Generieke test strategie mastertestplan Productrisico s Testorganisatie Rollen Taken en verantwoordelijkheden Producten Infrastructuur Testomgeving Hardware Testtools Begroting Planning Planning Project beheersing Risico s en tegenmaatregelen Voortgangsbewaking Rapportage Overlegstructuren Bevindingenbeheer Beheer testproducten Quality Assurance...17 Versiebeheer Versie Datum Opmerkingen Auteur Verzendlijst Versie Ontvanger

3 Organisatie Sjabloon detailtestplan op basis van SYSQA -teststrategieaanpak Pagina 3 van 17 1 Inleiding 1.1 Doel van het testplan Omschrijf hier het doel van dit testplan. Bijv.: Het doel van dit detail testplan (DTP) voor de (kies hier de relevante testsoort: unit test, systeem test, functionele acceptatie test of andere) test is de opdrachtgever en andere stakeholders te informeren over de aanpak, de activiteiten en de op te leveren (eind)producten met betrekking tot het testtraject. Dit plan geeft inzicht in de diverse uit te voeren tests zodanig dat de juiste kwaliteitsattributen met de afgesproken diepgang zoals vastgelegd in het mastertestplan (MTP) worden getest. Let wel: het doel wordt in samenspraak met de opdrachtgever opgesteld. 1.2 Gebruikte afkortingen en overige terminologie Vermeld hier de afkortingen die je gebruikt in het plan Afkorting DTP MTP GAT Betekenis Detailtestplan Mastertestplan Gebruikersacceptatietest 1.3 Achtergrond Geef aan wat de aanleiding, strategisch belang en de doelstelling zijn van het project. 1.4 Opdracht Opdrachtformulering Laat het doel van de testopdracht en het te bereiken resultaat duidelijk naar voren komen. Het te bereiken resultaat moet meetbaar zijn. De opdracht moet voldoen aan het SMART principe: de opdracht moet Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdsgebonden. Voorbeeld doel van de testopdracht: - Controleren in hoeverre de opgeleverde software voldoet aan opgestelde specificaties. Om aan deze opdracht te kunnen voldoen zullen de benodigde testen uitgevoerd en voorbereid worden. Ander voorbeeld van de mogelijke omschrijving van de opdracht: SYSQA BV, hierna te noemen SYSQA, voert in opdracht van <naam opdrachtgever>, de functionele acceptatietest van het systeem <systeemnaam> uit Een onderdeel van de opdrachtomschrijving is de afbakening; wat hoort wel en wat hoort niet tot de opdracht. Dit wordt verder in paragraaf 1.5 gedetailleerd Opdrachtgever Vermeld hier de opdrachtgever, veelal de Projectmanager of de Business Owner Opdrachtnemer Dit is meestal de testcoördinator. Indien noodzakelijk, hanteer dan het volgende format: Organisatie, Project, Vertegenwoordigd door naam contactpersoon. De naam van SYSQA wordt alleen genoemd als het gaat om een opdracht waar SYSQA resultaat verantwoordelijk is.

4 Organisatie Sjabloon detailtestplan op basis van SYSQA -teststrategieaanpak Pagina 4 van Betrokkenen bij het opstellen van het testplan Hier vermeld je de personen die je hebt geconsulteerd, personen van wie je input nodig hebt, personen die op basis van dit plan iets moeten doen, etc. Naam Rol Verantwoordelijkheid Overige stakeholders Naam Rol Relatie 1.5 Scope Projectafbakening Geef aan wat het beschouwinggebied van de test is. Met andere woorden geef aan op welk (deel-) systeem getest wordt. Geef in een plaatje weer, waar en hoe het (deel-) systeem zich in de totale omgeving bevindt. Geef aan welke activiteiten wel / niet tot de scope behoren. Geef aan welke testsoorten wel / niet tot de scope van het detailtestplan behoren Randvoorwaarden Randvoorwaarden worden in principe extern aan het testproject opgelegd. Zij liggen over het algemeen op het terrein van limieten en voorwaarden met betrekking tot benodigde middelen, mensen, budget en tijd. Voorbeelden van randvoorwaarden zijn: 1. Vaste einddatum, de test dient uiterlijk op een vastgestelde einddatum te zijn beëindigd; 2. Bij het uitvoeren van de diverse testen geldt de actuele versie van de Project Brief of het PID als randvoorwaarde; 3. De software/ deelopleveringen worden op vastgestelde data opgeleverd; 4. Het testtraject krijgt vaak als randvoorwaarde een budget toegewezen. Soms kan niet voldaan worden aan het noodzakelijke aantal medewerkers voor het testproject maar door het budget bepaald, en niet zozeer door de feitelijke behoefte Uitgangspunten Uitgangspunten worden door de testmanager bepaald in overleg met de verantwoordelijken van het project / programma. Voorbeelden van uitgangspunten zijn: 1. Opleveringen software: beschrijf hier wie welke software moet opleveren voor het kunnen uitvoeren van de diverse testscripts; 2. Scope testbasis: beschrijf hier de testbasis welke gebruikt moet worden door het test team (denk eraan ook technische en overige documentatie, bijvoorbeeld: testresultaten uit vorige testsoorten, te noemen, en niet alleen het FO!); 3. Wijzigingen testbasis: bepaal hier hoe de wijzigingen in de software en de test basis aangeleverd moeten worden aan het testteam. Gebruik indien aanwezig een standaard wijzigingprocedure en/of een releasemanagement tool; 4. Beschikbaarheid medewerkers vanuit bouw, support testomgeving en gebruiker organisatie: vermeld hier wat voor afspraken er gemaakt (moeten) worden over de beschikbaarheid van de diverse disciplines die nodig zijn gedurende het testtraject.

5 Organisatie Sjabloon detailtestplan op basis van SYSQA -teststrategieaanpak Pagina 5 van Relatie met andere projecten Beschrijf hier de relatie met de overige testsoorten, zowel voorgaande als opvolgende Testsoort Testcoördinator Omschrijving afhankelijkheid Noodzakelijke actie (omschrijving) 1.6 Acceptatie Acceptanten Beschrijf wie de acceptant voor dit testtraject is (meestal de opdrachtgever) Entry en exit criteria Vermeld hier welke Entry criteria en welke Exit criteria er voor deze testsoort zijn. Houd de criteria specifiek. Als het bijzonder generiek, en niet specifiek voor deze testsoort is, laat het criterium dan in het MTP zetten. Voorbeelden: Entry criteria: - De voorgaande testsoort is afgerond; - Bevindingen van een voorgaande testsoort zijn opgelost of geaccepteerd; - Testomgeving is beschikbaar. Exit criteria: - Alle geplande testen zijn succesvol uitgevoerd; - Nog openstaande bevindingen zijn geaccepteerd, niet blokkerend voor de volgende fase; - Alle testresultaten en bevindingen zijn geregistreerd; - Alle testware is geconserveerd; - Het eindrapport van de testsoort is opgesteld Acceptatiecriteria Aan het eind van het testtraject wordt een vrijgaveadvies opgesteld waarin de resultaten van het testtraject worden beschreven. In het vrijgaveadvies is een advies over het al dan niet in productie nemen van de applicatie opgenomen. Dit advies wordt onderbouwd met een overzicht van de openstaande bevindingen en weergave van het testtraject. De risico s van een eventuele implementatie worden benoemd. Een positief advies voor het accepteren van de programmatuur zal gegeven worden als: - De programmatuur na de testronde geen blokkerende bevindingen bevat. - Aan alle acceptatiecriteria voldaan is. De eindrapportage is een acceptatiedocument waarmee opdracht officieel wordt afgesloten en door ondertekening van het document wordt de inhoud en beschreven bevindingen van het testresultaat geaccepteerd en het testteam decharge verleent Decharge van de testopdracht Vermeld hier wanneer de opdrachtgever decharge gaat verlenen voor de testopdracht: onder welke voorwaarden, wat de procedure daarvoor is etc..

6 Organisatie Sjabloon detailtestplan op basis van SYSQA -teststrategieaanpak Pagina 6 van 17 2 Testbasis 2.1 Documenten Vermeld hier welke documenten de basis voor deze testsoort vormen. Vermeld hier alle relevante documenten. De tabel is hier nu gevuld met voorbeelden. Document Versie Datum Auteur Requirements Functioneel ontwerp interface Technisch ontwerp rapport AO procedure Datamodel Projectplan 2.2 Normen, standaards en procedures Vermeld hier de normen en standaards welke naast de documentatie gebruikt worden om de test basis op te stellen. Voorbeelden: TMap Next, ISO 9126 en Prince2. Denk ook aan bedrijfsstandaards.

7 Organisatie Sjabloon detailtestplan op basis van SYSQA -teststrategieaanpak Pagina 7 van 17 3 Teststrategie De teststrategie geeft aan hoe de testinspanning verdeeld wordt over de testsoorten en de kwaliteitsattributen. Vermeld hier hoe je tot deze strategie gekomen bent. Indien dit in het MTP uitgewerkt is: verwijs naar het MTP. Wijs specifiek op de teststrategie in het kader van de in het DTP beschreven testsoort. 3.1 Generieke teststrategie mastertestplan Indien er geen MTP geschreven is, volg dan onderstaande werkwijze. Beschrijf daarbij de algemene teststrategie, gefocust op de scope van dit detailtestplan. Een belangrijk doel van het toewijzen van risico's en kwaliteitsattributen aan testsoorten is ervoor te zorgen dat er niet onbedoeld tests dubbel of juist niet worden uitgevoerd. Vanzelfsprekend kan er in bepaalde situaties bewust voor gekozen worden om vergelijkbare tests door meerdere partijen gedurende meerdere testronden te laten uitvoeren. Dit is bijvoorbeeld zinvol als een bepaald testaspect vanuit verschillende kanten belicht kan worden. Zo kan bijvoorbeeld het kwaliteitsattribuut beveiliging zowel in de GAT als in de PAT worden meegenomen. In de GAT worden dan de autorisaties getest, terwijl in de PAT gekeken wordt naar de technische werking van de firewalls. In de onderstaande tabel staat een aanzet tot een verdeling van verschillende kwaliteitsattributen met bijbehorende risicoklasse over de verschillende testsoorten. Opmerkingen bij deze tabel: - In de tabel kunnen ook toetssoorten meegenomen worden, omdat die in veel organisaties ook onder verantwoordelijkheid van het MTP vallen. - De risicoklasse in de tabel is niet ingevuld aangezien de tabel een aanzet is om inzicht te geven in welke testsoort of toetssoort welke kwaliteitsattributen getest kunnen worden. In de praktijk wordt deze tabel alleen ingevuld voor de kwaliteitsattributen met een risicoklasse. De overige kwaliteitsattributen worden buiten beschouwing gelaten. - De tabel is een aanzet die per project verder uitgewerkt moet worden. UT ST IT GAT PAT Risicoklasse Beheerbaarheid Beveiliging Bruikbaarheid Connectiviteit Continuïteit Enz... Toelichting bij de bovenstaande tabel: UT unittest ST systeemtest IT integratietest GAT gebruikersacceptatietest PAT productieacceptatietest beperkte dekking van de dynamische test gemiddelde dekking van de dynamische test grote dekking van de dynamische test Als in een cel niets staat, betekent dit dat de betreffende toets- of testsoort geen aandacht hoeft te besteden aan het kwaliteitsattribuut. Een ' ' in de UT kolom wil zeggen dat er extra inspanning ten opzichte van de standaard testaanpak van realisatie wordt verwacht. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan het

8 Organisatie Sjabloon detailtestplan op basis van SYSQA -teststrategieaanpak Pagina 8 van 17 expliciet loggen van testresultaten. De 'standaard' inspanning voor de UT is veelal onderdeel van de realisatieplanning en daarmee niet afzonderlijk zichtbaar. De boven beschreven strategiematrix is zonder meer bruikbaar bij nieuwbouwtrajecten. Het voornaamste verschil tussen nieuwbouw en onderhoud voor de teststrategie is de foutkans. Er wordt bij onderhoud een aantal aanpassingen, meestal naar aanleiding van probleemrapporten of wijzigingsvoorstellen, gedaan op een al bestaand systeem. Deze wijzigingen dienen te worden getest. Bij het aanpassen is het mogelijk dat er onbedoeld fouten in ongewijzigde delen van het systeem worden geïntroduceerd, waardoor het systeem in kwaliteit achteruit gaat. Dit verschijnsel van kwaliteitsachteruitgang heet regressie en is de reden dat ook de ongewijzigde delen van het systeem getest worden. Deze verdeling van foutkansen bij onderhoud betekent voor de strategiebepaling dat voornamelijk de belangen van de deelobjecten anders komen te liggen dan bij een nieuwbouwsituatie. Een deelobject dat bij de nieuwbouw heel veel testbelang had, blijft bij de onderhoudsrelease misschien wel ongewijzigd. Omdat de kans op regressie dan het enige risico is, is het testbelang veel kleiner. Om die reden kan voor onderhoud de strategiebepaling voor een testsoort worden aangepast door in de stappen van de strategiebepaling wijzigingen als deelobjecten te kiezen. Een dergelijke vorm van strategiebepaling wordt ook wel (test)impactanalyse genoemd. Per wijziging (een geaccepteerd wijzigingsvoorstel of een opgelost probleemrapport) wordt geïnventariseerd welke delen van het systeem worden gewijzigd, welke delen van het systeem mogelijk worden beïnvloed door de wijziging en welke kwaliteitsattributen relevant zijn. Er zijn diverse variaties mogelijk voor het testen van elke wijziging, geheel afhankelijk van de gelopen risico s: - Een beperkte test, alleen gericht op de wijziging; - Een volledige (her)test van de functie waarin de wijziging is aangebracht; - Het testen van de samenhang tussen de gewijzigde functie en de functies er direct omheen. Tevens wordt de regressietest van het systeem als geheel onderkend. De regressietest richt zich voornamelijk op de samenhang tussen de gewijzigde en ongewijzigde delen van het systeem, omdat hier de kans op regressie het grootst is. Indien de strategiebepaling voor de nieuwbouw beschikbaar is, kunnen de hier toegekende belangen aan deelobjecten een rol spelen bij de samenstelling van deze regressietest. Een regressietest kan beperkt of volledig worden uitgevoerd, afhankelijk van de risico s én van de benodigde testinspanning. 3.2 Productrisico s Neem hier het resultaat voor de te testen testsoort over vanuit het MTP. Indien er geen MTP is, dan dient dit onderdeel hier beschreven te worden. De teststrategie begint met het in kaart brengen van de productrisico s. Vervolgens worden deze productrisico s door verschillende testsoorten afgedekt, waarbij de risico s voor de onderhanden testsoort in dit DTP opgenomen moeten worden conform de hieronder beschreven methode. Ook dient weergegeven te worden in welk ander DTP de overige geconstateerde productrisico s opgenomen worden. Tijdens het opstellen van de teststrategie komt men o.a. tot de volgende (voorbeeld) tabel. Vermeld deze in het plan conform de hieronder getoonde tabel. Voor een beschrijving hoe de risico s kunnen worden verzameld zie par van de Handleiding Teststrategie. Subproduct Kwaliteitsattribuut Productrisico Risico Klasse Maken van Functionaliteit Verkeerde klant wordt vereffend A Betaalstapel Nauwkeurigheid Klant ontvangt onterecht herinnering B Maken van Functionaliteit Betaling komt onterecht in nabewerking, veel A A Cluster Risico Klasse A

9 Organisatie Sjabloon detailtestplan op basis van SYSQA -teststrategieaanpak Pagina 9 van 17 Betaalstapel Geschiktheid handmatig werk Functie Y uit vorige voorbeeld Veel werk om verkeerde matching ongedaan te maken B A Koppelen van risico s aan requirements van het informatiesysteem Vervolgens kunnen de requirements/systeemeisen die binnen de scope vallen van dit testplan worden gelinkt met de benoemde risico s. Op deze wijze worden er combinaties van risico s en requirements gevormd (RRC s). Productrisico s Requirements A X X X B X C X X X D X E X F X G X X H X X Het koppelen van risico s en requirements tot RRC s kan tot gevolg hebben dat er requirements en/of risico s overblijven, oftewel deze kunnen niet gekoppeld worden. In principe is een requirement zonder risico een overbodig requirement (als er niets gebeurt wanneer het er niet is of wanneer het foutief is, wat voegt dit requirement dan toe?) en is een risico zonder requirement een signaal dat het requirements development proces onvoldoende is uitgevoerd. Met deze overgebleven risico s en/of requirements dienen de betreffende stakeholders opnieuw aan de slag te gaan. Dit geheel is dus een iteratief proces. Om het testtraject beter te beheersen kunnen de de RRC s geclusterd worden in logische groepen (bijvoorbeeld: op basis van overeenkomstige Kwaliteitsattributen). Dit is in de tabel weergegeven met de rode cirkels. Dit is indicatief, en kan in praktijk alleen op deze manier (met cirkels) gebeuren als de risico s én de requirements gesorteerd worden op (hier) Kwaliteitsattributen! De RRC s dienen vervolgens een classificatie te krijgen op basis van de factoren impact en faalkans (zie ook paragraaf van de Handleiding Teststrategie). Dit kan per RRC worden uitgevoerd of per cluster indien er clusters worden gebruikt. Dit is afhankelijk van de projectfactoren (zoals bijv. tijd en geld) en van het antwoord op de vraag of dit toegevoegde waarde biedt. Op basis van de risicoclassificatie wordt vastgesteld welke testtechnieken worden gehanteerd. De testsoort en het betreffende aandachtsgebied bepalen op deze wijze de test specificatietechnieken die gebruikt kunnen worden. Door deze informatie uit te zetten in een tabel krijg je een overzicht van de RRC s, de eventuele clusters en de te gebruiken testtechnieken. Bijvoorbeeld: Risico/requirement combinaties Cluster Risico classificatie Testtechnieken

10 Organisatie Sjabloon detailtestplan op basis van SYSQA -teststrategieaanpak Pagina 10 van ; 4.4; 5.2; 5.3; 6.2; 7.9; 7.11 Invoeren en muteren B Semantische test Berekenen A EVT Databewerking en verzending Geef een korte conclusie. Noem met name de meest risicovolle punten.

11 Organisatie Sjabloon detailtestplan op basis van SYSQA -teststrategieaanpak Pagina 11 van 17 4 Testorganisatie 4.1 Rollen Geef aan per functie wie die functie vervult, eventueel van welke afdeling deze persoon afkomstig is, en zijn/haar inzet uitgedrukt in FTE. Functie Naam Afdeling Inzet (in FTE) Testmanager Testcoördinator <testsoort> Tester Taken en verantwoordelijkheden Hier worden per geïdentificeerde rol de taken en verantwoordelijkheden weergegeven, zowel op uitvoeringsniveau als op managementniveau. De beschikbaarheid van mensen in dit overzicht is specifiek toegespitst op het testtraject. Het aantal uur per week en per taak zijn gedetailleerde inschattingen. Rol Afdeling / Naam medewerker(s) Omschrijving taken en verantwoordelijkheden

12 Organisatie Sjabloon detailtestplan op basis van SYSQA -teststrategieaanpak Pagina 12 van 17 5 Producten Vermeld hier de producten die vanuit het DTP worden opgeleverd. Onderstaande tabel is gevuld met voorbeelden. Verwijs vervolgens ook naar de planning (hoofdstuk 8) daar waar het gaat over het opleveren van mijlpaalproducten. Producten OG ON PM PL GO OT PG FO TO BE QA PB DB Detail Testplan Testscripts ST Testevaluatierapport... Legenda: R Review OG Opdrachtgever G Goedkeuring ON Opdrachtnemer K Kennisgeving PM Projectmanager PL Projectleider GO Gebruikersorganisatie OT Overall Testcoördinator Cluster PG Projectgroep FO Functionele ondersteuning TO Technische ondersteuning BE Beheer & Exploitatie QA QA-groep PB Project Bureau (DB) (Database administrator)

13 Organisatie Sjabloon detailtestplan op basis van SYSQA -teststrategieaanpak Pagina 13 van 17 6 Infrastructuur Vermeld hier de globale infrastructuur welke nodig is voor het uitvoeren van de voorgenomen tests. Ook voor het totale project geldende afspraken dienen hier overgenomen te worden uit het MTP, en anders hier specifiek genoemd te worden. 6.1 Testomgeving Beschrijf hier de benodigde testomgevingen voor de applicaties, eventuele interfaces tussen de omgevingen, benodigde stubs en drivers, etc. 6.2 Hardware Indien er hardware nodig is (bijv. werkstations, stand alone PC s, servers, internet toegang, etc. vermeld dat hier. Geef duidelijk aan wat je nodig hebt, wie dit moet leveren, aan welke eisen het moet het voldoen, wanneer je het nodig hebt, etc. 6.3 Testtools Beschrijf in deze paragraaf welke testtools je gebruikt en waarom (denk aan tools voor automated testing, bevindingenregistratie, testmanagement, requirements management tool, etc.), wie het beheer van de tools verzorgt, eventuele licenties en daaraan verbonden kosten (vergeet niet deze mee te nemen in hoofdstuk 7), etc.

14 Organisatie Sjabloon detailtestplan op basis van SYSQA -teststrategieaanpak Pagina 14 van 17 7 Begroting Maak hier de begroting op conform de standaards van de opdrachtgever. Deze begroting geldt voor de onderhanden testsoort, en dient de globale begroting uit het MTP in details uiteen te zetten.

15 Organisatie Sjabloon detailtestplan op basis van SYSQA -teststrategieaanpak Pagina 15 van 17 8 Planning 8.1 Planning Neem in dit hoofdstuk de gedetailleerde planning op voor de onderhanden testsoort. Op basis van ervaringscijfers van SYSQA wordt de volgende verdeling van het totaal aantal uren van de planning / begroting voorgesteld: Fase Testplan Testvoorbereiding Testuitvoering Testafronding Totaal Tijdsplanning 10% uur 45% uur 40% uur 5% uur 100% uur Functionaris Functienaam Functienaam Functienaam doorlooptijd Fase Testplan Dagen/Uur Dagen\Uur Dagen\Uur Dagen\Uur Testvoorbereiding Dagen/Uur Dagen\Uur Dagen\Uur Dagen\Uur Testuitvoering Dagen/Uur Dagen\Uur Dagen\Uur Dagen\Uur Testafronding Dagen/Uur Dagen\Uur Dagen\Uur Dagen\Uur De bovengenoemde inspanning- en doorlooptijd planning geeft nog geen indruk van de feitelijke doorlooptijd van het traject welke van een aantal variabele (bijv.: testomgeving) afhankelijk is. Hiervoor kan door middel van de volgende GANTT chart inzicht gegeven worden: In week [x] wordt een start gemaakt met de testvoorbereiding en kan het volgende tijdschema als planning worden gebruikt: Week Fase Testplan Testvoorbereiding Testuitvoering Testafronding X X+1 X+2 X+3 X+4 X+5 X+6 X+7 X+8 Mijlpaal Datum Datum Datum Datum Bij bovengenoemde planning gaan we uit van een testomgeving welke wordt opgeleverd in week [x] zodat pre-tests uitgevoerd kunnen worden. Om de voortgang van het project te kunnen beoordelen zijn in de planning mijlpalen opgenomen. De vermelde mijlpalen zijn gebaseerd op inzichten welke op het moment van vervaardigen van het testplan aanwezig waren. Toekomstige veranderingen kunnen invloed hebben op de bovenstaande planning en mijlpalen. Indien noodzakelijk zal in overleg met de projectleider de gevolgen worden besproken en de mijlpaal worden aangepast.>

16 Organisatie Sjabloon detailtestplan op basis van SYSQA -teststrategieaanpak Pagina 16 van 17 9 Projectbeheersing 9.1 Risico s en tegenmaatregelen Hieronder wordt een aantal risico s voor het testproject aangegeven. Bij elk risico wordt de consequentie en de oplossing of maatregel genoemd indien dit risico zich voor zou doen. Productrisico s zijn al in hoofdstuk 3.2 aan de orde gekomen, en dienen niet in onderstaand overzicht opgenomen te worden. Nr. Risico Consequentie Risico Klasse 1. Te late oplevering testobject 2. Kwaliteit testbasis Maatregelen Vertraging Hoog Mogelijkheid bekijken van deelopleveringen. Hierdoor ontstaat het risico dat bij oplevering van het geheel fouten in de delen ontstaan. Regressie testgevallen moeten (en kunnen) bij deelopleveringen als laatste worden uitgevoerd. Onvolledige testset (dekking niet optimaal) Laag Overwogen moet worden in hoeverre opstellers van blauwdrukken ingezet kunnen worden bij het opstellen van de testgevallen. Inzet materiedeskundigen voor het opstellen van testgevallen. 9.2 Voortgangsbewaking Geef hier aan hoe de voortgang wordt bewaakt. Denk daarbij aan zaken als: is er een uren registratie systeem, etc. 9.3 Rapportage Vermeld hier welke rapportages er gemaakt gaan worden, aangevuld met bijvoorbeeld: Indien in tussenliggende periodes zich zaken voordoen, waardoor de voortgang van het project wordt bedreigd, wordt met de testcoördinator afgestemd welke maatregelen worden genomen om vertraging te voorkomen c.q. tot het minimum te beperken. Soort rapportage Doel Frequentie Wie Voortgangsrapportage Geeft inzicht in de Wekelijks Testlead aan voortgang van de tests testmanager Eindrapportage Geeft de resultaten van 1x Testmanager het testtraject en advies. 9.4 Overlegstructuren Geef aan welke overlegstructuren er zijn voor het testteam. Soort overleg Doel Frequentie Wie Bevindingenoverleg Acties bepalen Dagelijks Testlead, beheer of bouw Testteamoverleg Stand van zaken Wekelijks Testmanager en Projectoverleg bespreken. Voortgang project overall bespreken testteam Wekelijks Projectleider bouw, projectleider business, testmanager

17 Organisatie Sjabloon detailtestplan op basis van SYSQA -teststrategieaanpak Pagina 17 van Bevindingenbeheer Vermeld hier hoe er met bevindingen omgegaan wordt. Verwijs naar de procedure. Vermeld indien noodzakelijk wie de prioriteit en de zwaarte van een bevinding bepaalt. Laat in ieder geval zaken opgenomen zijn als: - De resultaten van het testtraject worden vastgelegd in de testrapportages. - Afwijkingen in de respons van het systeem ten opzichte van de verwachting wordt vastgelegd in een bevindingenrapport. - In het bevindingenrapport wordt onder meer de urgentie vastgelegd. Om deze urgentie per bevinding te kunnen prioriteren is een verdeling gemaakt, namelijk: 1. Testblokkerende bevinding = testwerkzaamheden kunnen niet worden gecontinueerd, bijvoorbeeld de database functioneert niet naar behoren 2. Ernstige bevinding = testwerkzaamheden kunnen worden gecontinueerd het systeem kan met deze bevinding niet in productie 3. Kleine bevinding = het systeem werkt niet conform de testbasis, maar met een beperkt aantal van deze bevindingen kan in productie worden gegaan. Per bevinding wordt een duidelijke omschrijving van de afwijking gegeven. Hierin wordt o.a. gemeld in welke situatie de fout optreedt, wat de fout exact is en wat de verwachte respons van het systeem is. Bevindingen kunnen van allerlei aard zijn en kunnen betrekking hebben op: - De testbasis; - Het testobject (verschillen tussen specificaties en testresultaten); - De testomgeving (netwerkstoringen, computerstoringen, verkeerde versie software staat klaar, databestanden kloppen niet ); - De testspecificaties zelf (de eigen testgevallen zijn niet correct). De bevindingen worden naar gelang van hun urgentie regelmatig gerapporteerd aan de projectleider van het [naam] project. 9.6 Beheer testproducten Geef hier aan hoe het beheer van de testproducten geregeld is of moet worden. 9.7 Quality Assurance Beschrijf hier welke kwaliteitsmaatregelen er worden genomen worden tijdens het testtraject. Denk hierbij aan review van de testplannen, audits op testscenario s, etc.

Mastertestplan <<Naam project>> <<Organisatie>>

Mastertestplan <<Naam project>> <<Organisatie>> Mastertestplan SYSQA B.V. Almere Datum : Status : Opgesteld door : Organisatie Pagina 2 van 17 Inhoudsopgave 1 Management

Nadere informatie

Sjabloon detailtestplan. <<Organisatie>>

Sjabloon detailtestplan. <<Organisatie>> Sjabloon detailtestplan SYSQA B.V. Almere Datum : Status : Opgesteld door : Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 18 Inhoudsopgave 1 Managementsamenvatting...

Nadere informatie

Sjabloon testplan o.b.v. situationeel testen. <<Organisatie>>

Sjabloon testplan o.b.v. situationeel testen. <<Organisatie>> Sjabloon testplan o.b.v. situationeel testen SYSQA B.V. Almere Datum : Status : Opgesteld door : Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 11 Over dit sjabloon Dit

Nadere informatie

Testplan IpMEDT3 project

Testplan IpMEDT3 project Testplan IpMEDT3 project Versie: 1.0 Groepsbegeleider: Bob Zadok Blok Groepsleden: Luuk Gortzak (s1062708) Jens Brokaar (s1066589) Ellis Stroet (s1066586)

Nadere informatie

EISEN AAN TESTPLANNEN

EISEN AAN TESTPLANNEN EISEN AAN TESTPLANNEN Auteur : Datum : Versie :.. Status :.. Datum overdracht : Overgedragen aan : Inhoudsopgave 1 Inleiding...

Nadere informatie

Vrijgaveadvies. Project <naam project>

Vrijgaveadvies. Project <naam project> Vrijgaveadvies Project SYSQA B.V. Almere Datum : 08-02-2013 Status : Versie : Opgesteld door : Organisatie Project Pagina 2 van 16 Inhoudsopgave 1 Management samenvatting...

Nadere informatie

TESTEN VOLGENS TMAP, EEN KORTE INTRODUCTIE. 1. Inleiding. 2. TMap methode. Kwaliteit zonder gestructureerd testen is toeval.

TESTEN VOLGENS TMAP, EEN KORTE INTRODUCTIE. 1. Inleiding. 2. TMap methode. Kwaliteit zonder gestructureerd testen is toeval. TESTEN VOLGENS TMAP, EEN KORTE INTRODUCTIE Kwaliteit zonder gestructureerd testen is toeval Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. De TMap methode 3. De fase Planning & Beheer 4. De fase testspecificatie 5. De

Nadere informatie

Regressietesten. De aanpak en aandachtspunten. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V.

Regressietesten. De aanpak en aandachtspunten. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Regressietesten De aanpak en aandachtspunten Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 8 Inhoudsopgave 1 INLEIDING...3 1.1 ALGEMEEN...3 1.2 VERSIEBEHEER...3

Nadere informatie

Van Risicoanalyse tot Teststrategie

Van Risicoanalyse tot Teststrategie Van Risicoanalyse tot Teststrategie Cees Dulfer, Sr. Testconsultant Rabobank Nederland TestNet, 2 november 2005 1/28 TestNet, 2 november 2005 2/28 Agenda Historie Testproces en positionering Product Risico

Nadere informatie

Testen. Presentatie. Open-i Software Services BV, Maarssen Datum : 06-07-2013 Versie : 1.2

Testen. Presentatie. Open-i Software Services BV, Maarssen Datum : 06-07-2013 Versie : 1.2 Testen Presentatie Open-i Software Services BV, Maarssen Datum : 06-07-2013 Versie : 1.2 Algemeen Tegenwoordig behoeft het belang van testen nauwelijks nog te worden uitgelegd. Binnen organisaties speelt

Nadere informatie

Ontwikkelen en testen van e-business: beheerste dynamiek

Ontwikkelen en testen van e-business: beheerste dynamiek Ontwikkelen en testen van e-business: beheerste dynamiek Het ontwikkelen en gestructureerd testen van administratieve systemen is gebaseerd het watervalprincipe. Bij het ontwikkelen volgens het watervalprincipe

Nadere informatie

Testaanpak: leidraad voor het kiezen van een testtechniek

Testaanpak: leidraad voor het kiezen van een testtechniek Testaanpak: leidraad voor het kiezen van een testtechniek SYSQA B.V. Almere Datum : 18 november 2012 Status : Definitief Opgesteld door : Organisatie: SYSQA B.V. Pagina 2 van 9 Inhoudsopgave 1 Inleiding...

Nadere informatie

Martin van Leeuwen Happy Testing

Martin van Leeuwen Happy Testing Titel, samenvatting en biografie Samenvatting: Deze presentatie beschrijft een aantal test maatregelen die in een RUP nieuwbouw project zijn genomen, om ervoor te zorgen dat het testen aan het eind van

Nadere informatie

Handleiding. Teststrategie

Handleiding. Teststrategie Handleiding Teststrategie SYSQA B.V. Datum : 12-01-2009 Status : Definitief Opgesteld door : Nico van Mourik Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 27 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 4 1.1 ALGEMEEN... 4 1.2

Nadere informatie

Woordenlijst bij TMap

Woordenlijst bij TMap Woordenlijst bij TMap Acceptatietest De door de toekomstige gebruiker(s) en beheerder(s) in een zoveel mogelijk als-ware-het-productie omgeving uitgevoerde test, die moet aantonen dat het ontwikkelde systeem

Nadere informatie

ISO4 Opdracht 2 Tmap Next testplan

ISO4 Opdracht 2 Tmap Next testplan ISO4Opdracht2 TmapNexttestplan HermanvanderMeulen s1013123 Versie1.0 08 04 2009 Inhoudsopgave Versiebeheer... 3 Inleiding... 4 1.Opdracht... 5 1.1Opdrachtgever... 5 1.2Opdrachtnemer... 5 1.3Opdracht...

Nadere informatie

TestFrame. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V.

TestFrame. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. TestFrame Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 13 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 2 TESTFRAME... 4 2.1 TESTFRAME ALS

Nadere informatie

RAD Rapid application development. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

RAD Rapid application development. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. RAD Rapid application development Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 10 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 VERSIEBEHEER...

Nadere informatie

Voorbeeldexamen. Testen Foundation. Editie maart 2012

Voorbeeldexamen. Testen Foundation. Editie maart 2012 Voorbeeldexamen Testen Foundation Editie maart 2012 Copyright 2012 EXIN All rights reserved. No part of this publication may be published, reproduced, copied or stored in a data processing system or circulated

Nadere informatie

Procesvisie op Maat. Op basis van het Master Test Plan wordt een gedetailleerd testplan voor elke fase opgesteld.

Procesvisie op Maat. Op basis van het Master Test Plan wordt een gedetailleerd testplan voor elke fase opgesteld. 1. 1.1. Inleiding Doel In de discipline vindt de validatie van datgene wat binnen het project is gerealiseerd plaats. Dit bestrijkt het gebied van unittest tot en met acceptatie door gebruikers en beheerorganisatie.

Nadere informatie

8-12-2015. Hoe test je een pen? Je kunt de presentatie na afloop van elke les downloaden. Ga naar : www.gelsing.info Kies voor de map Acceptatietesten

8-12-2015. Hoe test je een pen? Je kunt de presentatie na afloop van elke les downloaden. Ga naar : www.gelsing.info Kies voor de map Acceptatietesten Les 1 Docent: Marcel Gelsing Je kunt de presentatie na afloop van elke les downloaden. Ga naar : www.gelsing.info Kies voor de map Acceptatietesten Hoe test je een pen? 1 Bekijk eerst het filmpje over

Nadere informatie

Kwaliteit van testen. Onbeheersbaar of ongecontroleerd? thema

Kwaliteit van testen. Onbeheersbaar of ongecontroleerd? thema thema Kwaliteit van testen Onbeheersbaar of ongecontroleerd? Testtrajecten hebben de naam moeilijk planbaar en beheersbaar te zijn. Vraag aan tien willekeurige testmanagers naar de oorzaken die hieraan

Nadere informatie

TMap NEXT Test Manager

TMap NEXT Test Manager Voorbeeldexamen TMap NEXT Test Manager Editie februari 2013 Copyright 2013 EXIN All rights reserved. No part of this publication may be published, reproduced, copied or stored in a data processing system

Nadere informatie

Acceptatietesten en testmanagement Examennummer: 93453 Datum: 29 maart 2014 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur

Acceptatietesten en testmanagement Examennummer: 93453 Datum: 29 maart 2014 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Acceptatietesten en testmanagement Examennummer: 93453 Datum: 29 maart 2014 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Dit examen bestaat uit 7 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 20 meerkeuzevragen (maximaal

Nadere informatie

Testen bij DWH-projecten

Testen bij DWH-projecten Testen bij DWH-projecten Snelheid, Kwaliteit, Flexibiliteit onder úw regie Armando Dörsek, Software Control 18-09-2007 Wat gaat u horen? Testen van DW/BI > Structureren & Plannen Project- en teamstructuur

Nadere informatie

PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D

PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D Auteur : P. van der Meer, Ritense B.V. Datum : 17 juli 2008 Versie : 1.3 2008 Ritense B.V. INHOUD 1 VERSIEBEHEER...1 2 PROJECT

Nadere informatie

Samenvatting TMap Next Voor resultaatgericht testen

Samenvatting TMap Next Voor resultaatgericht testen SAMENVATTING Samenvatting TMap Next Voor resultaatgericht testen Versie 1.0 ML september & oktober 2010 Inhoudsopgave ALGEMEEN... 4 1. INLEIDING... 4 2. KADER EN BELANG VAN TESTEN... 5 2.1. PLAATS VAN

Nadere informatie

Checklist testen Lopende zaken MijnOverheid. Versie 1.1

Checklist testen Lopende zaken MijnOverheid. Versie 1.1 Checklist testen Lopende zaken MijnOverheid Versie 1.1 Datum Status 01 oktober Definitief Definitief Checklist testen Lopende zaken MijnOverheid 01 oktober 2013 Colofon Projectnaam MijnOverheid Versienummer

Nadere informatie

TMapNext. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V.

TMapNext. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. TMapNext Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 15 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 VERSIEBEHEER...FOUT! BLADWIJZER

Nadere informatie

Bijlage 3: Master testplan

Bijlage 3: Master testplan Bijlage 3: Master testplan KIS Testplan Inaxion Lelystad Adres: Jol -20 Postbus : 609 Postcode Plaats 8483 ED Lelystad I www.inaxion.nl Plaats Lelystad Datum 22 maart 200 Auteur Saidou Diallo Status Finaal.0

Nadere informatie

<<Naam document>> <<Organisatie>>

<<Naam document>> <<Organisatie>> SYSQA B.V. Almere Datum : Status : Opgesteld door : Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 10 Inhoudsopgave 1 Managementsamenvatting...3 2 Opdracht...4

Nadere informatie

ISACA round-table 7 december 2009 Rik Marselis

ISACA round-table 7 december 2009 Rik Marselis ISACA round-table 7 december 2009 Rik Marselis Senior Testconsultant bij Sogeti Penningmeester van BNTQB, de member board voor België en Nederland van de International Software Testing Qualifications Board

Nadere informatie

Het plan van aanpak, een hele klus

Het plan van aanpak, een hele klus Het plan van aanpak, een hele klus door Wim - 02-02-2011 http://www.itpedia.nl/2011/02/02/het-plan-van-aanpak-een-hele-klus/ Hoe groot of hoe klein maak je een plan van aanpak? Welke onderdelen neem je

Nadere informatie

NGI-Noord. Mei 2007. Tim Koomen Leo van der Aalst Michiel Vroon

NGI-Noord. Mei 2007. Tim Koomen Leo van der Aalst Michiel Vroon NGI-Noord Mei 2007 Tim Koomen Leo van der Aalst Michiel Vroon TMap of TMap Next? TMap = methode TMap Next = boektitel TMap Next = externe communicatie. Waarom? Actualisering van de methode Testen integraal

Nadere informatie

Test Management Assessment

Test Management Assessment Test Management Assessment Bart Knaack 1 Spreker wie ben ik? Bart Knaack Testmanager LogicaCMG Medewerker Test Research Centre Huidige opdracht: Legacy transformation testing bij Nationale Nederlanden.

Nadere informatie

De tester als bruggenbouwer

De tester als bruggenbouwer De tester als bruggenbouwer Tim Koomen Testnet voorjaarsevenement 9 juni 2004 Agenda Bruggen Enkele bruggen toegelicht De bruggenbouwer Trends Sogeti Nederland B.V. Pagina 1 Bruggen Systeem Beheer Stuur

Nadere informatie

PRORAIL PoC Protocol MFP s en grootformaatprinters

PRORAIL PoC Protocol MFP s en grootformaatprinters PRORAIL PoC Protocol MFP s en grootformaatprinters Inhoudsopgave 1 Opzet Proof of Concept... 3 2 Eisen en Wensen leidend... 3 3 Actieve rol leverancier... 4 4 Testsoorten... 4 4.1 IT Intake... 4 4.2 Functionele

Nadere informatie

ISTQB Foundation level. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V.

ISTQB Foundation level. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. ISTQB Foundation level Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 10 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 VERSIEBEHEER... 3

Nadere informatie

TMap in essenties Michiel Vroon Leo van der Aalst Rob Baarda

TMap in essenties Michiel Vroon Leo van der Aalst Rob Baarda TMap in essenties Michiel Vroon Leo van der Aalst Rob Baarda 1 Waarom? Actualisering van de methode Praktijkgericht Testen integraal onderdeel van grotere geheel Diverse lijnorganisatievormen mogelijk

Nadere informatie

Testen en QA bij pakketimplementaties

Testen en QA bij pakketimplementaties Testen en QA bij pakketimplementaties Eric Begeer Sogeti Nederland B.V. Testnet 5 november 2003 Agenda Waarom maken organisaties gebruik van pakketten? Welke risico s lopen ze hierbij? Welke maatregelen

Nadere informatie

TMAP NEXT. TMap in essenties

TMAP NEXT. TMap in essenties TMAP NEXT TMap in essenties auteurs: Aalst, L. van der, Broekman, B., Koomen, T., Vroon, M. gebaseerd op de originele publicatie in : TMap NEXT, voor resultaatgericht testen, Aalst, L. van der, Broekman,

Nadere informatie

Organisatie SYSQA B.V. Pagina 1 van 6 Titel Overzicht Versie 1.0 Onderwerp Overzicht blackbox testtechnieken Datum 15 februari 1996

Organisatie SYSQA B.V. Pagina 1 van 6 Titel Overzicht Versie 1.0 Onderwerp Overzicht blackbox testtechnieken Datum 15 februari 1996 Organisatie SYSQA B.V. Pagina 1 van 6 Black-Box Test Technieken Er zijn een aantal test specificatie technieken, verder testtechnieken genoemd, die bruikbaar zijn binnen het black-box acceptatietesten.

Nadere informatie

Een duivelse samenwerking (Projectmanagement vs. Testmanagement) Albrie Beemer & Erik Bits 18 april 2012

Een duivelse samenwerking (Projectmanagement vs. Testmanagement) Albrie Beemer & Erik Bits 18 april 2012 Een duivelse samenwerking (Projectmanagement vs. Testmanagement) Albrie Beemer & Erik Bits 18 april 2012 Het duivelsvierkant Agenda Introductie 19.00u 19.10u Klassiek Projectmanagement: Prince 2 Testmanagement:

Nadere informatie

Praktijkgerichte aanpak voor End to End (E2E) testen

Praktijkgerichte aanpak voor End to End (E2E) testen Praktijkgerichte aanpak voor End to End (E2E) testen Gerard Numan gerard.numan@polteq.com Polteq 2014 E2E wil zeggen: End to End, van het ene uiterste einde naar het andere einde. E2E-processen lopen over

Nadere informatie

Test Coördinatie Introductie

Test Coördinatie Introductie your reference in testing services Test Coördinatie Introductie 1 Gent, 4 april 2011 Wat verstaan jullie onder testen? En testcoördinatie? 2 Hoe zien jullie het? Testen bestaat uit activiteiten die uitgevoerd

Nadere informatie

PROJECT INITIATION DOCUMENT

PROJECT INITIATION DOCUMENT PROJECT INITIATION DOCUMENT Versie: Datum: x.x dd-mm-jj DOCUMENTATIE Versie Naam opdrachtgever Naam opsteller Datum: dd-mm-jj Voor akkoord: Datum:. INHOUDSOPGAVE 1. Managementsamenvatting

Nadere informatie

PROQA Project Quality Assurance. Checklist. Behorend bij het PROQA-assessment SYSQA B.V.

PROQA Project Quality Assurance. Checklist. Behorend bij het PROQA-assessment SYSQA B.V. PROQA Project Quality Assurance Checklist Behorend bij het PROQA-assessment SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 9 Inhoudsopgave 1 INLEIDING CHECKLIST WERKEN VOLGENS PROQA... 3 1.1 DE 5 FASEN

Nadere informatie

Risico s bij ERP. SYSQA B.V. Almere. Datum : 6 mei 2013 Status : Definitief Versie : 2.0 Opgesteld door :

Risico s bij ERP. SYSQA B.V. Almere. Datum : 6 mei 2013 Status : Definitief Versie : 2.0 Opgesteld door : Risico s bij ERP SYSQA B.V. Almere Datum : 6 mei 2013 Status : Definitief Versie : 2.0 Opgesteld door : Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 13 Titel Risico s bij ERP Versie 2.0 Datum 06-05-2013 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Anko Tijman Een agile teststrategie op basis van MoSCoW

Anko Tijman Een agile teststrategie op basis van MoSCoW Titel, samenvatting en biografie Anko Tijman Een agile teststrategie op basis van MoSCoW Samenvatting: Deze presentatie behandelt de toepassing van de teststrategie vanuit een agile perspectief: welke

Nadere informatie

Linkedin discussie: Hoe kan je best geld besparen op testen?

Linkedin discussie: Hoe kan je best geld besparen op testen? Linkedin discussie: Hoe kan je best geld besparen op testen? Snelle besparingen In deze tijden moet iedereen besparen. Dit wordt natuurlijk ook verwacht van een testteam: Waar kan je binnen testen besparen?

Nadere informatie

Aandachtspunten inzet testtool. Een aanpak. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

Aandachtspunten inzet testtool. Een aanpak. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Aandachtspunten inzet testtool Een aanpak Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Organisatie SYSQA BV Pagina 2 van 12 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING...3 1.1 DOEL EN AFBAKENING...3 1.2 CAPTURE

Nadere informatie

Risk Based Testing. TestNet Voorjaarsbijeenkomst. Johan Vink. A reality check

Risk Based Testing. TestNet Voorjaarsbijeenkomst. Johan Vink. A reality check Risk Based Testing A reality check TestNet Voorjaarsbijeenkomst Johan Vink Even voorstellen - Johan Vink - 42 jaar testervaring - 15 jaar betaald - Test competence leader Risk Based Testing, a reality

Nadere informatie

Examen TMPA Test Management Approach (TMap) Professional Advanced

Examen TMPA Test Management Approach (TMap) Professional Advanced Examen TMPA Test Management Approach (TMap) Professional Advanced Publicatiedatum Startdatum 6 juni 2003 1 mei 2003 Doelgroep De module is bestemd voor (beginnende) professionele testers met een ½ tot

Nadere informatie

1. Work Breakdown Structure en WBS Dictionary

1. Work Breakdown Structure en WBS Dictionary 1. Work Breakdown Structure en WBS Dictionary CUSTOMER migratie Management Technische Transitie Meetings Status Reporting Administratie Technisch Upgegrade Systemen (3-tier) Delta Analyse & Functioneel

Nadere informatie

Verbeteren bij de Belastingdienst: Niet in de cloud maar beide benen op de grond

Verbeteren bij de Belastingdienst: Niet in de cloud maar beide benen op de grond Verbeteren bij de Belastingdienst: Niet in de cloud maar beide benen op de grond Mieke van Tongeren Bart Broekman Belastingdienst - Cluster IV 1 Mieke van Tongeren mj.van.tongeren@belastingdienst.nl 06-18304456

Nadere informatie

Verschillen in QA aanpak tussen ERP projecten en niet-erp projecten

Verschillen in QA aanpak tussen ERP projecten en niet-erp projecten Verschillen in QA aanpak tussen ERP projecten en niet-erp projecten SYSQA B.V. Almere Datum : 06 mei 2013 Status : definitief Versie : 2.0 Opgesteld door : Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 5 Overzicht

Nadere informatie

TMap NEXT Test Engineer

TMap NEXT Test Engineer Voorbeeldexamen TMap NEXT Test Engineer Editie juni 2013 Copyright 2013 EXIN All rights reserved. No part of this publication may be published, reproduced, copied or stored in a data processing system

Nadere informatie

Wij testen..maar....wat test jij?

Wij testen..maar....wat test jij? Wij testen..maar....wat test jij? Wij testen maar wat test jij? Harm Pul, Busineslinemanager Functioneel Beheer TMAP dag 2015, 29 september 2015 Bussum 2 Herkent u dit? De gebruikers testen dit straks

Nadere informatie

Procesvalidatie voor een veiliger ketentest

Procesvalidatie voor een veiliger ketentest Procesvalidatie voor een veiliger ketentest Johan Vink TestNet Voorjaarsevenement 2010 Agenda Inleiding Typering project & testaanpak Werkwijze business proces Probleem De opdracht voor het testteam Probleemanalyse

Nadere informatie

Presentatie 06-03-2008 Gestructureerd en geautomatiseerd testen Ad Driessens en Gerben Mondeel

Presentatie 06-03-2008 Gestructureerd en geautomatiseerd testen Ad Driessens en Gerben Mondeel Presentatie 06-03-2008 Gestructureerd en geautomatiseerd testen Ad Driessens en Gerben Mondeel Doelstelling Introductie Practis en Producten Project bij Achmea Testaanpak Concrete toepassing van Rational

Nadere informatie

TMAP NEXT DOCUMENT OVERZICHT TOEGEPASTE TESTVORMEN

TMAP NEXT DOCUMENT OVERZICHT TOEGEPASTE TESTVORMEN TMAP NEXT DOCUMENT OVERZICHT TOEGEPASTE TESTVORMEN Copyright Sogeti Nederland B.V. te Vianen Niets uit deze uitgave mag verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt (voor willekeurig welke doeleinden)

Nadere informatie

Testplan <NAAM INFORMATIESYSTEEM/PROJECT>

Testplan <NAAM INFORMATIESYSTEEM/PROJECT> Testplan é 2000 Pag. 1 Inhoud 1. DOCUMENTGEGEVENS... 4 1.1 WIJZIGINGSHISTORIE... 4 1.2 DISTRIBUTIE... 4 1.3 OPENSTAANDE PUNTEN... 4 1.4 ACCORDERING... 4 1.5 WIJZIGINGSPROCEDURE...

Nadere informatie

Software Test Plan. PEN: Paper Exchange Network Software Engineering groep 1 (se1-1415) Academiejaar 2014-2015

Software Test Plan. PEN: Paper Exchange Network Software Engineering groep 1 (se1-1415) Academiejaar 2014-2015 Software Test Plan PEN: Paper Exchange Network Software Engineering groep 1 (se1-1415) Academiejaar 2014-2015 Jens Nevens - Sander Lenaerts - Nassim Versbraegen Jo De Neve - Jasper Bevernage Versie 1 Versie

Nadere informatie

TMap NEXT Test Engineer

TMap NEXT Test Engineer Voorbeeldexamen TMap NEXT Test Engineer Editie juli 2011 Copyright 2011 EXIN All rights reserved. No part of this publication may be published, reproduced, copied or stored in a data processing system

Nadere informatie

Plan van aanpak voorbeeld. Zo kan je een plan van aanpak maken. 1. Inleiding Plan van Aanpak. 1.1 Doel plan van aanpak project

Plan van aanpak voorbeeld. Zo kan je een plan van aanpak maken. 1. Inleiding Plan van Aanpak. 1.1 Doel plan van aanpak project Plan van aanpak voorbeeld door Wim Hoogenraad - 02-02-2011 https://www.itpedia.nl/2011/02/02/het-plan-van-aanpak-een-hele-klus/ Hoe groot of hoe klein moet je een plan van aanpak maken? Welke onderdelen

Nadere informatie

Digikoppeling adapter

Digikoppeling adapter Digikoppeling adapter Versie 1.0 Datum 02/06/2014 Status Definitief Van toepassing op Digikoppeling versies: 1.0, 1.1, 2.0, 3.0 Colofon Logius Servicecentrum: Postbus 96810 2509 JE Den Haag t. 0900 555

Nadere informatie

Checklist testen Lopende zaken MijnOverheid

Checklist testen Lopende zaken MijnOverheid Checklist testen Lopende zaken MijnOverheid Versie 1.2 Datum 01 april 2016 Status Definitief Definitief Checklist testen Lopende zaken MijnOverheid 01 april 2016 Colofon Projectnaam MijnOverheid Versienummer

Nadere informatie

van TESTmanagement naar testmanagement

van TESTmanagement naar testmanagement Ontwikkelingen in testmanagement: van TESTmanagement naar testmanagement Presenta9e TestNet Voorjaarsevenement 10 mei 2011 Peter Logman & Arno Dijkmans Agenda Wie zijn wij? TESTmanagement Sleutelmomenten

Nadere informatie

Inlichtingenbureau Voortgangsrapportage April Realisatie van het Sectorloket-systeem

Inlichtingenbureau Voortgangsrapportage April Realisatie van het Sectorloket-systeem Inlichtingenbureau Voortgangsrapportage April 2004 Realisatie van het Sectorloket-systeem Opdrachtgever: stichting Inlichtingenbureau Status Versie Datum Definitief 1.0 27 april 2004 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...

Nadere informatie

Testen kost te veel tijd

Testen kost te veel tijd Testen kost te veel tijd De oplevering van een nieuwe ICT applicatie betekent in de praktijk voor de opdrachtgever nog geen reden voor een feest. Vaak blijkt het product in onvoldoende mate te voldoen

Nadere informatie

Managementrapportage [datum]

Managementrapportage [datum] Managementrapportage [datum] [Projectnaam] Datum: Status: dd-mm-jj concept / definitief ALGEMENE PROJECTSTATUS Voortgang / bereikte resultaten Risico s / maatregelen BEVINDINGEN PROJECTCONTROL / ASSURANCE

Nadere informatie

De brug tussen PRINCE2 en TMap

De brug tussen PRINCE2 en TMap De brug tussen PRINCE2 en TMap Rob Baarda Testnet, Nieuwegein 9 juni 2004 Sogeti Nederland B.V. Pagina 1 Agenda PRINCE2 kort TMap in PRINCE2 Tips Globale typering PRINCE2 Onder besturing van Board Op basis

Nadere informatie

Erwin van den Hul De stappen van een complexe risico analyse matrix naar concreet testen

Erwin van den Hul De stappen van een complexe risico analyse matrix naar concreet testen Titel, samenvatting en biografie Erwin van den ul De stappen van een complexe risico analyse matrix naar concreet testen Samenvatting: Zie volgende pagina. Biografie: Erwin heeft ruim 10 jaar aansprekende

Nadere informatie

TMAP NEXT. BDTM voor opdrachtgevers

TMAP NEXT. BDTM voor opdrachtgevers TMAP NEXT BDTM voor opdrachtgevers auteurs: Aalst, L. van der, Baarda, R., Roodenrijs, E., Vink, J., Visser, B. gebaseerd op de originele publicatie in: TMap NEXT, Business Driven Test Management, Aalst,

Nadere informatie

Software Test Document

Software Test Document Software Test Document PEN: Paper Exchange Network Software Engineering groep 1 (se1-1415) Academiejaar 2014-2015 Jens Nevens - Sander Lenaerts - Nassim Versbraegen Jo De Neve - Jasper Bevernage Versie

Nadere informatie

Vernieuwing VMS ICT oplossing v0.1

Vernieuwing VMS ICT oplossing v0.1 Bijlage D: Projectplan Vernieuwing VMS ICT oplossing v0.1 Realisatie, Implementatie en overdracht aan beheer Inhoudsopgave 1 Projectdefinitie 3 1.1 Inleiding 3 1.2 Doelstelling 3 1.3 Reikwijdte 4 1.4 Randvoorwaarden,

Nadere informatie

Ministerie van Infrastructuur en Milieu Beheerst naar beheer

Ministerie van Infrastructuur en Milieu Beheerst naar beheer Document D-2 Ministerie van Infrastructuur en Milieu Beheerst naar beheer Versie 1.0 Datum 15 juli 2014 Status Definitief Colofon Versie 1.0 Contactpersoon Paul Leunissen M 06-5250 6691 Paul.Leunissen@minienm.nl

Nadere informatie

Checklist risicofactoren IT-projecten

Checklist risicofactoren IT-projecten Organisatie SYSQA B.V. Pagina 1 van 5 Checklist risicofactoren IT-projecten In onderstaande checklists zijn de factoren die het slagen van een project beïnvloeden opgenomen. Projectomvang Hoe groot is

Nadere informatie

Productrisicoanalyse in de praktijk

Productrisicoanalyse in de praktijk Productrisicoanalyse in de praktijk Kees Blokland Polteq IT Services BV Agenda Intro Voorbereiding Aandachtspunten voorbereiding Bijeenkomst risicoanalyse Aandachtspunten bijeenkomst risicoanalyse Bepaling

Nadere informatie

Testrisicoanalyse. Introductie

Testrisicoanalyse. Introductie 7 Testrisicoanalyse 7.1 Introductie Veel testtrajecten zijn tegenwoordig gebaseerd op risico s. Bij risicogebaseerd testen (RBT) bepaalt het risico dat de organisatie loopt als het systeem in gebruik wordt

Nadere informatie

RAD en testen. Een aanpak. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

RAD en testen. Een aanpak. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. RAD en testen Een aanpak Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Organisatie SYSQA Pagina 1 van 23 Managementsamenvatting Rapid Application Development (RAD) is een systeem-ontwikkelingsmethode

Nadere informatie

Monitoring en control op uitbestede testwerkzaamheden

Monitoring en control op uitbestede testwerkzaamheden Monitoring en control op uitbestede testwerkzaamheden Kees Blokland Juni 2004 kees.blokland@polteq.com Regievoering uitbestede testwerkzaamheden Uitbestede testen door de leverancier GMTP Acceptatie Monitoring

Nadere informatie

TestNet voorjaarsevenement 2014 Managen van een KetenTest bij NS met hun TOPAAS toolsuite. Managen van een Ketentest bij NS met hun TOPAAS tool-suite

TestNet voorjaarsevenement 2014 Managen van een KetenTest bij NS met hun TOPAAS toolsuite. Managen van een Ketentest bij NS met hun TOPAAS tool-suite Managen van een Ketentest bij NS met hun TOPAAS tool-suite Bart Broekman mei 2014 Onderwerpen De (prachtige) TOPAAS tooling De (niet zo prachtige) project-situatie De (oh zo mooie) dingen die we ermee

Nadere informatie

Sjaboon eindrapport audit SYSQA B.V. SYSQA B.V. Almere. Datum : <<datum>> Status : <<concept /definitief>> Opgesteld door : <<SYSQA B.V.

Sjaboon eindrapport audit SYSQA B.V. SYSQA B.V. Almere. Datum : <<datum>> Status : <<concept /definitief>> Opgesteld door : <<SYSQA B.V. Sjaboon eindrapport audit SYSQA B.V. SYSQA B.V. Almere Datum : Status : Opgesteld door : Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 9 Inhoudsopgave 1 Managementsamenvatting...

Nadere informatie

Uitstroom + Crebonummer Applicatie- en mediaontwikkelaar; Crebonummer 25187 Niveau Niveau 4

Uitstroom + Crebonummer Applicatie- en mediaontwikkelaar; Crebonummer 25187 Niveau Niveau 4 VOORBLAD FORMAT BLAUWDRUK VAN DE OPLEIDING Algemene informatie Blauwdruk Ontwerper: Isolde Kolkhuis Tanke Ontwerpdatum: 23 september 2015 Versie: 03 Domein: Informatie- en communicatietechnologie Kwalificatiedossier:

Nadere informatie

DE TESTKUBUS. Aanpak voor het structureren en beheren van testsets. Expertisegroep TestKubus. Versie 1.0 (25 april 2005)

DE TESTKUBUS. Aanpak voor het structureren en beheren van testsets. Expertisegroep TestKubus. Versie 1.0 (25 april 2005) DE TESTKUBUS Aanpak voor het structureren en beheren van testsets Auteur Expertisegroep TestKubus Versie 1.0 (25 april 2005) Plaats Kenmerk Diemen Definitief Versieinformatie VERSIEINFORMATIE Versie Datum

Nadere informatie

voorbeeldexamen TMap TMap NEXT Foundation editie juli 2009 inhoud 2 inleiding 3 voorbeeldexamen 15 antwoordindicatie 33 evaluatie TMPF_2.

voorbeeldexamen TMap TMap NEXT Foundation editie juli 2009 inhoud 2 inleiding 3 voorbeeldexamen 15 antwoordindicatie 33 evaluatie TMPF_2. voorbeeldexamen TMPF_2.0 TMap TMap NEXT Foundation editie juli 2009 inhoud 2 inleiding 3 voorbeeldexamen 15 antwoordindicatie 33 evaluatie EXIN Hét exameninstituut voor ICT ers Janssoenborch, Hoog Catharijne

Nadere informatie

Najaarsspecial Oktober 2013

Najaarsspecial Oktober 2013 Najaarsspecial Oktober 2013 Pagina 12 TESTEN IS GEEN KUNSTJE ; ADAPTIVITEIT MAAKT VAN TESTEN IN JOUW CONTEXT EEN KUNDE! Door Leo van der Aalst en Rik Marselis leo.vander.aalst@sogeti.nl rik.marselis@sogeti.nl

Nadere informatie

Software Test Plan. Yannick Verschueren

Software Test Plan. Yannick Verschueren Software Test Plan Yannick Verschueren Maart 2015 Document geschiedenis Versie Datum Auteur/co-auteur Beschrijving 1 November 2014 Yannick Verschueren Eerste versie 2 December 2014 Yannick Verschueren

Nadere informatie

Checklist testen WOZ-inzage MijnOverheid

Checklist testen WOZ-inzage MijnOverheid Checklist testen WOZ-inzage MijnOverheid Versie 1.1 Datum 01 oktober 2013 Status Definitief Definitief Checklist testen WOZ-inzage MijnOverheid 01 oktober 2013 Colofon Projectnaam MijnOverheid Versienummer

Nadere informatie

TMap NEXT Test Engineer

TMap NEXT Test Engineer Preparation Guide TMap NEXT Test Engineer Editie juni 2013 Copyright 2013 EXIN All rights reserved. No part of this publication may be published, reproduced, copied or stored in a data processing system

Nadere informatie

Welkom. Great SAP Test Experience. 23 maart 2015

Welkom. Great SAP Test Experience. 23 maart 2015 Welkom Great SAP Test Experience 23 maart 2015 Sogeti PowerPoint Referentie 2014 2 5 5 Sogeti PowerPoint Referentie 2014 3 Sogeti PowerPoint Referentie 2014 4 Sogeti PowerPoint Referentie 2014 5 En toch

Nadere informatie

Agile Testen in de praktijk

Agile Testen in de praktijk 1 Agenda 2 Agile Testen in de praktijk Summerschool 13 Juli 2011 Introductie Agile de context van agile Testen2.0 de tester in een agile project Waarden en principes DoD, PRA en MTP Testen3.0 in een agile

Nadere informatie

Testen = Monitoren. Hoe de werkzaamheden van de boodschapper van de koning gaan veranderen. Datum: 30 April 2015

Testen = Monitoren. Hoe de werkzaamheden van de boodschapper van de koning gaan veranderen. Datum: 30 April 2015 Testen = Monitoren Hoe de werkzaamheden van de boodschapper van de koning gaan veranderen. Spreker: Ide Koops Datum: 30 April 2015 1 2 Agenda Testrapportages in het verleden Impact nieuwe ontwikkelingen

Nadere informatie

Tool Ambitie Resultaat

Tool Ambitie Resultaat Tool Ambitie Resultaat Testautomatisering door eindgebruikers en regressietesten in de keten Praktijkvoorbeelden van Tosca Ferrie Wolff - Practice lead Tosca - Implementation Partner Tricentis ferrie.wolff@sogeti.com

Nadere informatie

CHECKLIST GESTRUCTUREERD TESTEN. Doel. Toepassingsgebied

CHECKLIST GESTRUCTUREERD TESTEN. Doel. Toepassingsgebied Gepubliceerd in: Checklist Informatiemangement, Aflevering 29, 1999 CHECKLIST GESTRUCTUREERD TESTEN Doel Het doel van deze checklist is het bepalen van de sterke en zwakke punten van de huidige werkwijze

Nadere informatie

Bijlage 14 voor de Europees openbare aanbesteding van. Datamigratie. Dienst Uitvoering Onderwijs. Beschrijving Transitieplan

Bijlage 14 voor de Europees openbare aanbesteding van. Datamigratie. Dienst Uitvoering Onderwijs. Beschrijving Transitieplan Bijlage 14 voor de Europees openbare aanbesteding van Datamigratie Dienst Uitvoering Onderwijs Beschrijving Transitieplan Aanbestedingsnummer: EURAAN-GS-13-282 Inhoudsopgave 1 INLEIDING...3 1.1 DOEL VAN

Nadere informatie

Intake <applicatie> Conclusie & Aanbevelingen. <Datum> 1.0. <Auteur> ###-#######

Intake <applicatie> Conclusie & Aanbevelingen. <Datum> 1.0. <Auteur> ###-####### Intake Conclusie & Aanbevelingen Datum Versie 1.0 Auteur Telefoon ###-####### Inhoudsopgave 1. VOORWOORD... 1 2. BESCHRIJVING APPLICATIE... 2 2.1. FUNCTIONEEL ONTWERP... 2

Nadere informatie

TMap Next zoals het hoort!

TMap Next zoals het hoort! TMap Next zoals het hoort! Bart Broekman info@bartbroekman.nl Partner van Het verhaal en de moraal Aanleiding: Slimme mensen die domme dingen doen De kern van hoe het hoort Omdraaien van de volgorde Van

Nadere informatie

Subwerkgroep Methoden. Toelichting inhoud en voortgang tot nu toe

Subwerkgroep Methoden. Toelichting inhoud en voortgang tot nu toe SPIDER werkgroep Requirements Management Subwerkgroep Methoden Toelichting inhoud en voortgang tot nu toe donderdag 17 januari 2008 Frans van Veen Bert Dubbelman Robert van Lieshout Erwin Bolwidt Jan-Willem

Nadere informatie