ISTQB Foundation level. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ISTQB Foundation level. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V."

Transcriptie

1 ISTQB Foundation level Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V.

2 Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 10 Inhoudsopgave 1 INLEIDING ALGEMEEN VERSIEBEHEER ISTQB ONDERWERPEN DE FUNDAMENTEN VAN TESTEN TESTEN TIJDENS HET SYSTEEMONTWIKKELINGSPROCES STATISCHE TESTTECHNIEKEN TESTSPECIFICATIETECHNIEKEN TESTMANAGEMENT TESTTOOLS LITERATUURVERWIJZINGEN... 10

3 Organisatie SYSQA B.V. Pagina 3 van 10 1 Inleiding 1.1 Algemeen ISTQB, ook wel bekend als testen volgens ISEB, is niet ontwikkeld als een testmethodiek, maar als een verzameling definities en begrippen die van belang zijn bij het testproces. ISTQB staat voor International Software Testing Qualifications Board en is een groep testexperts die de syllabus hebben geschreven die de basis vormt voor het The Certified Tester Foundation Level in Software Testing, ook wel bekend als ISEB Foundation. De invloed van ISTQB en de bijbehorende certificering hebben het echter tot een dergelijk belangrijk begrip gemaakt dat het inmiddels niet raar is om te testen volgens ISEB Hiermee kan ISTQB worden gezien als testmethode. Deze introductie gaat in op ISTQB foundation niveau. 1.2 Versiebeheer Versie Status Datum Auteur Opmerkingen 0.1 Concept 11 augustus 2005 H.J.J. Cannegieter Eerste concept

4 Organisatie SYSQA B.V. Pagina 4 van 10 2 ISTQB syllabus In de ISTQB-syllabus bestaat uit de volgende onderdelen: De fundamenten van testen; Testen tijdens het systeemontwikkelingsproces; Statische testtechnieken; Testontwerptechnieken; Testmanagement; Testtools. 2.1 De fundamenten van testen In het Engels bestaan verschillende foutbegrippen (failure, fault en error) in het Nederlands hebben we het altijd over fouten. Er is een verschil tussen testen en debuggen. Testen heeft als doel fouten op systematische manier aan het licht te brengen, debuggen richt zich op het verwijderen van fouten. Het is onmogelijk, ondanks het testen, om foutloze applicaties te realiseren. Het testen dient tot verhoging van de software kwaliteit. Testen neemt een groot deel van de ontwikkelkosten in beslag. De testkosten moeten afhangen van de risico s en de beoordeling van schade die verbonden is aan het optreden van mogelijke fouten. Het testproces bestaat uit vier fases: 1. Testplanning en beheersing; 2. Testanalyse en -ontwerp; 3. Testuitvoering; 4. Testafronding Voor een gestructureerd testproces is de testplanning van groot belang. Dit houdt de planning van resources in, maar ook het vaststellen van de teststrategie. Hieruit komen de te behalen dekkingsgraad, te gebruiken testtechnieken, de prioritering van testen en de inzet van testtools naar voren. Het vaststellen van een teststrategie wordt onderkend als één van de belangrijkste taken tijdens de testplanning. Omdat een volledige testonmogelijk is, moeten er eisen worden gesteld aan de hand van een risico inschatting. Risico s worden onderverdeeld in productrisico s en procesrisico s. Afhankelijk van de kans op fouten en de mogelijke schade bij het optreden van een fout, moeten de testactiviteiten over de verschillende delen van het systeem worden verdeeld. Doel van de teststrategie is het verkrijgen van een optimale verdeling. Uit risicoanalyse en teststrategie wordt de te behalen dekkingsgraad per systeemdeel opgemaakt. Dit kan een van de acceptatiecriteria zijn, net als eisen van de klant. Bij de behandeling van de testsoorten wordt ook een aantal maal van teststrategie gesproken. Hiermee wordt echter de praktische aanpak van een bepaalde testsoort bedoeld, niet de complete teststrategie zoals wij die in het onderzoek voor ogen hebben. Testanalyse en -ontwerp gebeurt in twee fasen: opstellen van logische en van fysieke testgevallen. Naast testdata horen ook de randvoorwaarden voor uitvoering bij een testgeval. Om te beoordelen of een testgeval goed of fout is verlopen, moet er een resultaatvoorspelling worden opgesteld. Verwachte waarden zijn af te leiden uit de specificaties van het testobject en eventuele andere bronnen. Naast risico zijn er andere criteria voor prioritering van testgevallen, bijvoorbeeld door te kijken vanuit het gezichtspunt van de gebruiker of van de ontwikkelaar Na testanalyse en -ontwerp volgt de testuitvoering. Na het vinden en oplossen van een fout moet er een hertest plaatsvinden. Of er voldoende getest is, moet besloten worden aan de hand van de acceptatiecriteria die zijn opgenomen in het testscript. In de praktijk wordt echter vaak gestuurd op tijd en kosten. De testafronding omvat het conserveren van de testware en een evaluatie van het testproces.

5 Organisatie SYSQA B.V. Pagina 5 van 10 In dit hoofdstuk worden algemene testprincipes behandeld, dit zijn: Principe 1. Testen toont de aanwezigheid van fouten aan. Door middel van testen kan aan worden getoond dat er fouten zijn, er kan met testen niet worden aangetoond dat er geen fouten zijn. Testen reduceert de waarschijnlijkheid dat er onontdekte fouten overblijven in de software maar, zelfs als er geen fouten meer gevonden worden is dit nog geen bewijs van de juistheid. Principe 2. Volledig testen is onmogelijk. Alles testen (alle combinaties van invoer en precondities) is niet uitvoerbaar (feasible) met uitzondering van triviale gevallen. In plaats van volledig testen wordt gebruik gemaakt van risico s en prioriteiten om te bepalen waar de testinspanning op concentreert. Principe 3. Vroeg testen Testactiviteiten moeten zo vroeg mogelijk in de software- of systeemontwikkelcyslus testen en moet gericht zijn vastgestelde doelen. Principe 4. Foutclustering / foutgroepering / foutophoping Een klein aantal modules bevatten de meeste fouten die gevonden worden tijdens het testen voor vrijgave en bevatten de meeste operationele systeemfouten (failures). Principe 5. Pesticide paradox. Als dezelfde tests keer op keer herhaald worden, worden er uiteindelijk geen nieuwe bugs meer gevonden. Om tegemoet te komen aan de pesticide paradox moeten de testcases regelmatig gereviewd en vernieuwd worden en nieuwe en andere tests moeten opgesteld worden om verschillende delen van de software of systeem uit te voeren om zo mogelijk meer fouten te vinden. Principe 6. Testen is afhankelijk van de context. Testen wordt verschillend uitgevoerd in verschillende contexten. Bij voorbeeld, veiligheid-kritische systemen worden anders getest dan e-commerce sites. Principe 7. Afwezigheid-van-fouten bedrog Het vinden en herstellen van fouten helpt niet als het systeem dat gebouwd is onbruikbaar is of de behoeften en verwachtingen van de gebruikers niet vervult. 2.2 Testen tijdens het systeemontwikkelingsproces Testen moet worden geïntegreerd in het ontwikkelingsproces. Het V-model toont hoe het testen wordt gecombineerd met ontwikkelen via de watervalmethode.

6 Organisatie SYSQA B.V. Pagina 6 van 10 Gebruikers eisen/wensen Acceptatietest Functioneel systeemontwerp Systeem integratietest Systeemtest Technische systeemontwerp Component integratietest Componenten specificatie Componenttest Ontwikkeling Verificatie beoordeelt de correctheid en volledigheid van een fase ten opzichte van de voorgaande fase. Dit zijn in de figuur de pijlen omhoog aan de linkerkant. Validatie beoordeelt of een deelproduct voor zijn oorspronkelijke doel bruikbaar en nuttig is. Dit zijn de pijlen middenin het figuur van de testsoorten naar de ontwikkelfases De testsoorten worden als volgt omschreven: Componententest Test voor het eerst systematisch de vervaardigde softwarecomponenten, onafhankelijk van elkaar. Er wordt getest op functionaliteit, robuustheid, efficiëntie, en onderhoudbaarheid. Er worden whitebox technieken toegepast. Componentintegratietest Is de tweede testsoort en test groepen van eerder geteste componenten die zijn geïntegreerd. Testdoel is het onthullen van fouten in de interfaces tussen componenten. Omdat niet alle componenten gelijktijdig gereed zijn, moet er een integratiestrategie worden bedacht. Systeemtest Test het volledig geïntegreerde systeem in een aparte testomgeving. Er wordt getest op basis van functionele eisen (gebruikerseisen) en niet-functionele eisen (load test, performance test, volume test, stress test, databeveiliging, stabiliteit, robuustheid, compatibiliteit, verschillende configuraties, bruikbaarheid en onderhoudbaarheid). Probleem bij de systeemtest is vaak de klanteneisen niet duidelijk zijn geformuleerd. Systeemintegratietest Omvat het testen van complete systemen in combinatie met externe systemen. Er wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van een productielike acceptatietestomgeving. Ook hier worden weer fouten in interfaces ontdekt.

7 Organisatie SYSQA B.V. Pagina 7 van 10 Acceptatietest Is een speciale soort systeemtest die test op contractuele acceptatie. Hij wordt uitgevoerd bij de klant. Regressietest. Na acceptatie van de eerste versie wordt in de loop der tijd vaak systeemonderhoud uitgevoerd en wordt het systeem verder ontwikkeld. Ook dan moet er getest worden. Naast het testen van gewijzigde systeemonderdelen, is een belangrijk middel hierbij de regressietest, waarbij onveranderde onderdelen worden getest. Naast de testsoorten worden de volgende testtypes onderkent: Testen van functies (functioneel testen); Testen van software product karakteristieken (niet-functioneel testen); Testen van de software structuur / architectuur (structuur testen); Testen met betrekking tot veranderingen (conformatie of regressietesten). 2.3 Statische testtechnieken Bij statisch testen wordt de software zelf niet getest maar worden reviews of geautomatiseerde statische analyse uitgevoerd. Met behulp van reviews worden tussenproducten, inclusief code, getoetst zodat fouten in deze tussenproducten vroegtijdig worden gevonden. Dit kan ook geautomatiseerd met behulp van tools. De volgende fases worden onderkent bij een review: Planning, het selecteren van reviewers, toewijzen van rollen, definiëren van entry en exit criteria en bepalen welk deel van het document beoordeeld wordt; Kick off, het verspreiden van documenten, toelichten van de doelstellingen, het proces en de te reviewen documenten aan de deelnemers alsmede het checken of aan de entrycriteria is voldaan; Individuele voorbereiding, het zoeken naar fouten door iedere reviewer; Review meeting, discussie over en vastleggen van de bevindingen in een groepsmeeting; Rework, het doorvoeren van verbeteringen in het gereviewde product op basis van de bevindingen; Vervolg, vaststellen of de fouten goed zijn verwerkt, verzamelen van metrieken en vaststellen dat voldaan is aan de exitcriteria. De volgende rollen worden onderkent binnen het reviewproces: manager (beslissen dat een review plaats moet vinden, beschikbaarstellen tijd en vaststellen of de reviewdoelstellingen zijn gehaald), moderator (organiseert en leidt de review en zit de meeting voor), auteur (maker van het te reviewen product), reviewers (voeren de review daadwerkelijk uit door het vinden en bespreken van bevindingen) en de scribe (documenteert alle bevindingen tijdens de meeting). De volgende reviewvormen worden onderkent in volgorde van mate van formaliteit): Informele review: review zonder formeel proces; Walkthrough: informele review waarbij de auteur zijn document in de meeting aan de deskundigen presenteert; Technische review: formele, gedocumenteerde review door deskundigen worden vooraf bij de moderator ingediend. Inspectie: formele, gedocumenteerde review waarbij de voorbereiding gebeurt aan de hand van checklists. De meeting wordt door een moderator geleid en er worden metrics gegenereerd voor procesverbetering.

8 Organisatie SYSQA B.V. Pagina 8 van Testspecificatietechnieken Testspecificatietechnieken worden gebruikt bij dynamisch testen. Meestal wordt onder testen verstaan: het uitvoeren van het testobject op een computer. Er is een aantal technieken dat voor het bepalen van testgevallen kunnen worden gebruikt. De testspecificatietechnieken kunnen in twee categorieën worden ingedeeld: black-box technieken, white-box technieken en op ervaring gebaseerde technieken. Black-box technieken beschouwen het testobject als een zwarte doos. Over de code en interne opbouw is geen informatie noodzakelijk. Het gedrag van het testobject wordt van buitenaf waargenomen. White-box technieken nemen ook inzicht in de code mee. Tijdens de uitvoer van de testgevallen wordt de interne uitvoer van het testobject geanalyseerd. De volgende black-box technieken worden onderkent: Equivalentieklassen test Grenswaarde analyse Beslissingstabellen test Status-transactietest Use case test De volgende white-box technieken worden onderkent: Statement testen en dekking; Decision testen en dekking; Condition testen en dekking; Pad testen en dekking. De volgende op ervaring gebaseerde technieken worden onderkent: Error guessing; Exploratory testen 2.5 Testmanagement Er zijn verschillende organisatievormen in het testen, uiteenlopend van uitsluitend testen door ontwikkelaars tot een aparte testorganisatie. De te kiezen organisatievorm hangt af van de testsoort die onderhanden is. De volgende rollen worden onderkend in een testteam: testmanager, testontwerper, testautomatiseringsdeskundige, testbeheerder, tester (testuitvoerder). Binnen elke testsoort speelt zich een testcyclus af, bestaande uit testplanning, testspecificatie, testuitvoering, testregistratie en controle voor afronding. De testmanager is verantwoordelijk voor de planning van een testcyclus. Punten die hierbij in beschouwing worden genomen: stand van de ontwikkeling, testresultaten uit voorgaande testsoorten, resources. Voortgangscontrole vindt plaats op basis van een aantal metrics: gebaseerd op fouten, gebaseerd op testgevallen en gebaseerd op het testobject. Afwijkingen tussen verwachte en werkelijke waarde in de testuitvoering worden eerst geanalyseerd. Als de fout niet te maken heeft met een foutieve testuitvoering, wordt een bevinding opgesteld. In een project is het van belang om een goede bevindingendatabase bij te houden, die tevens dient als communicatiemiddel tussen verschillende partijen. Bevindingen moeten op een uniforme manier worden, zodat ze kunnen worden opgenomen in statistieken. Omdat in het proces van softwareontwikkeling meerdere ontwikkelaars en testers parallel deelnemen, is een goed configuratiemanagement belangrijk. De volgende eisen moeten hierbij worden vervuld: versiebeheer, configuratiebeheer, statusbeheer van fouten en veranderingen, configuratie audits. 2.6 Testtools Voor iedere fase in het testtraject zijn testtools beschikbaar om het testwerk kwalitatief te verbeteren of te automatiseren. Testtools bieden alleen voordelen als het testproces beheerst en

9 Organisatie SYSQA B.V. Pagina 9 van 10 gestructureerd verloopt. De implementatie van een testtool kan een hoge investering vergen, een keuze moet daarom zorgvuldig geschieden. Er bestaan nogal eens onrealistische verwachtingen over de inzet van testtools. De implementatie van een tool moet derhalve worden begeleid. De volgende testtools worden onderkent: Tools ter ondersteuning van het testmanagement - Testmanagementtools; - Requirementsmanagementtools; - Incidentmanagementtools; - Configuratiemanagementtools; Tools ter ondersteuning van statisch testen: - Reviewproces ondersteunende tools; - Statische analyse tools; - Modeleer tools Tools ter ondersteuning van testspecificatie: - Testontwerp tools; - Testdata voorbereidingstools; Tools ter ondersteuning van de testuitvoering en vastlegging: - Testraamwerk/unittest framework tools; - Test comparators; - Dekkingsgraad-meet tools; - Beveiligingstools; Monitor- en performance tools: - Dynamische analyse tools; - Performance testtools ; - Loadtesttools; - Stresstesttools; - Monitor tools; Tools voor het ondersteunen van een specifiek applicatie gebied; Overige tools zoals SQL-tools of debuggers

10 Organisatie SYSQA B.V. Pagina 10 van 10 3 Literatuurverwijzingen International Software Testing Qualifications Board: Certified tester Foundation Level Syllabus. Version A. Spillner, T. Linz en M. Pol: Testen volgens ISEB

Introductie QA en testen bij ERP

Introductie QA en testen bij ERP Introductie QA en testen bij ERP SYSQA B.V. Almere Datum : 25-04-2013 Status : definitief Versie : 2.0 Opgesteld door : Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 12 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Leeswijzer...

Nadere informatie

DEEL II TESTEN IN ALLE STADIA VAN E-BUSINESS

DEEL II TESTEN IN ALLE STADIA VAN E-BUSINESS DEEL II TESTEN IN ALLE STADIA VAN E-BUSINESS 5 Testen in het Informatie-stadium 5.1 Inleiding Zoals wij in paragraaf 4.2.1 uiteen hebben gezet is er in het stadium Informatie sprake van statische informatieverschaffing

Nadere informatie

Organisatie SYSQA B.V. Pagina 1 van 6 Titel Overzicht Versie 1.0 Onderwerp Overzicht blackbox testtechnieken Datum 15 februari 1996

Organisatie SYSQA B.V. Pagina 1 van 6 Titel Overzicht Versie 1.0 Onderwerp Overzicht blackbox testtechnieken Datum 15 februari 1996 Organisatie SYSQA B.V. Pagina 1 van 6 Black-Box Test Technieken Er zijn een aantal test specificatie technieken, verder testtechnieken genoemd, die bruikbaar zijn binnen het black-box acceptatietesten.

Nadere informatie

TESTKRANT MAGAZINE VOOR DE NEDERLANDSE TESTER

TESTKRANT MAGAZINE VOOR DE NEDERLANDSE TESTER TESTKRANT MAGAZINE VOOR DE NEDERLANDSE TESTER Visual management binnen de testafdeling Meer resultaat en plezier met Kanban Derk-Jan de Grood En ook artikelen van Erik van Veenendaal Jeroen Mengerink Bryan

Nadere informatie

Acceptatietesten en testmanagement Examennummer: 93453 Datum: 29 maart 2014 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur

Acceptatietesten en testmanagement Examennummer: 93453 Datum: 29 maart 2014 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Acceptatietesten en testmanagement Examennummer: 93453 Datum: 29 maart 2014 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Dit examen bestaat uit 7 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 20 meerkeuzevragen (maximaal

Nadere informatie

Praktijkgerichte aanpak voor End to End (E2E) testen

Praktijkgerichte aanpak voor End to End (E2E) testen Praktijkgerichte aanpak voor End to End (E2E) testen Gerard Numan gerard.numan@polteq.com Polteq 2014 E2E wil zeggen: End to End, van het ene uiterste einde naar het andere einde. E2E-processen lopen over

Nadere informatie

Een toekomstgericht testplatform voor Dienst Uitvoering Onderwijs

Een toekomstgericht testplatform voor Dienst Uitvoering Onderwijs Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen Master in Computing Science Academiejaar 2011 2012 Een toekomstgericht testplatform voor Dienst Uitvoering Onderwijs door Johan van der Geest en Mark Ettema 6

Nadere informatie

Change Management. Tijd voor een verandering? Gemaakt door: Nabeel Malik & Ralph Veraart. Tijd voor een verandering?

Change Management. Tijd voor een verandering? Gemaakt door: Nabeel Malik & Ralph Veraart. Tijd voor een verandering? Change Management Tijd voor een verandering? Gemaakt door: Nabeel Malik & Ralph Veraart Tijd voor een verandering? Pagina 1 van 79 Tijd voor een verandering? Pagina 2 van 79 Voorwoord Na het goede verloop

Nadere informatie

Continuous delivery Maturity model

Continuous delivery Maturity model AMIS Edisonbaan 15 Postbus 24 3430 AA Nieuwegein T +31(0) 30 601 60 00 E info@amis.nl I amis.nl BTW nummer NL8117.70.400.B69 KvK nummer 30114159 Statutair gevestigd te Enschede Continuous delivery Maturity

Nadere informatie

Opleidingsaanbod Testen: het antwoord op úw opleidingsvraag!

Opleidingsaanbod Testen: het antwoord op úw opleidingsvraag! Opleidingsaanbod Testen: het antwoord op úw opleidingsvraag! Aan iedere opleidingsvraag op het gebied van testen en kwaliteitszorg liggen één of meerdere bedrijfsdoelstellingen ten grondslag. U wilt bijvoorbeeld

Nadere informatie

Handreiking voor toepassen van Agile Scrum binnen Overheidsdiensten

Handreiking voor toepassen van Agile Scrum binnen Overheidsdiensten Handreiking voor toepassen van Agile Scrum binnen Overheidsdiensten Versie 1.0 Datum april 2012 Status definitief Colofon Projectnaam Locatie Contactpersoon Bijlage(n) 1 Auteurs DR en Quintor Project BAS,

Nadere informatie

Automatiseer het automatiseringsbedrijf

Automatiseer het automatiseringsbedrijf Automatiseer het automatiseringsbedrijf Het optimaliseren van de ontwikkelstraat Bachelor afstudeeronderzoek Stef Roskam December 2010 Augustus 2011 Bedrijfsbegeleider: R. van der Sanden Afstudeerbegeleider:

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Projectdocumenten niveau 4 IB en AO Versie 0.11

Inhoudsopgave. Projectdocumenten niveau 4 IB en AO Versie 0.11 Inhoudsopgave Inleiding...2 Algemene opmaak...2 Planning, urenverantwoording en kostenoverzicht...2 Planning...2 Urenverantwoording...2 Kostenoverzicht...3 Definitiestudie...4 Werkproces...4 Doel van het

Nadere informatie

VOORWOORD... 3. Inleiding... 4

VOORWOORD... 3. Inleiding... 4 VOORWOORD... 3 Inleiding... 4 1.1 Wat is ITIL?... 4 1.2 Examens... 4 1.3 Indeling van deze samenvatting... 5 1.4 Hoe kunt u deze samenvatting gebruiken?... 5 DEEL 1 DE SERVICELEVENSCYCLUS VAN ITIL... 6

Nadere informatie

SOAgile Een onderzoek naar de inzet van de combinatie SOA en Scrum Agile bij softwareontwikkeling.

SOAgile Een onderzoek naar de inzet van de combinatie SOA en Scrum Agile bij softwareontwikkeling. 2012 SOAgile Een onderzoek naar de inzet van de combinatie SOA en Scrum Agile bij softwareontwikkeling. Auteur: Niels Wolf Studentnummer: 850876182 9-4-2012 S C R I P T I E B P M & I T - S O A G I L E

Nadere informatie

Toetsingskader voor business intelligence systemen

Toetsingskader voor business intelligence systemen Toetsingskader voor business intelligence systemen - IT auditor versus BI omgevingen - postgraduate IT-opleiding Vrije Universiteit Amsterdam Gaston Stassen Niels Kappert Assen, maart 2009 Colofon Toetsingskader

Nadere informatie

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Audit INDiGO. Willen, kunnen en doen

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Audit INDiGO. Willen, kunnen en doen Koninkrijksrelaties Willen, kunnen en doen Den Haag, januari 2011 Dit rapport heeft 48 pagina s GV/DH/sb 2011.IRA.0012.RA 2011 KPMG Advisory N.V., een Nederlandse naamloze vennootschap, is een dochtermaatschappij

Nadere informatie

Proftaak Software Engineering P3

Proftaak Software Engineering P3 Proftaak Software Engineering P3 Versie 1.4 Juli 2011 Tom Broumels Jelle Oosterkamp Stefan Roijers Sjaak Verwaaijen 1 versie datum voltooid auteur Wijziging 1.0 Aug 2010 Sjaak Verwaaijen 1.2 Nov 2010 Sjaak

Nadere informatie

TWB Deel II Hoofdstuk 08 ICT Standaarden

TWB Deel II Hoofdstuk 08 ICT Standaarden Auteur: ReTiBo Projectteam Datum Uitgifte: 16/03/2011 Versie: 03.00 TWB Deel II Hoofdstuk 08 ICT Standaarden Dit document vervangt integraal Deel II Hoofdstuk 08 ICT Standaarden 1. Inleiding 1.1. Samenvatting

Nadere informatie

Centric Security & Continuity Services

Centric Security & Continuity Services 2006 Centric IT Solutions B.V. U ontvangt dit document onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat u dit document vertrouwelijk zal behandelen. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in

Nadere informatie

PRINCE 2: Projects IN Controlled Environments 1

PRINCE 2: Projects IN Controlled Environments 1 PRINCE 2: s IN Controlled Environments 1 Dit artikel geeft een uitgebreide samenvatting van PRINCE 2, een best-practice projectmanagement methodiek die inmiddels dé standaard aanpak voor het managen van

Nadere informatie

Inzicht in de wijziging van een bedrijfsregel. De invoering van SEPA in een informatiesysteem binnen een internationale financiële organisatie

Inzicht in de wijziging van een bedrijfsregel. De invoering van SEPA in een informatiesysteem binnen een internationale financiële organisatie Inzicht in de wijziging van een bedrijfsregel De invoering van SEPA in een informatiesysteem binnen een internationale financiële organisatie Student Sebastiaan Vrielink Studentnummer 851265037 Datum presentatie

Nadere informatie

D2: Kwaliteitsraamwerk voor standaarden

D2: Kwaliteitsraamwerk voor standaarden Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek / Netherlands Organisation for Applied Scientific Research Colosseum 27 7521 PV Enschede TNO-rapport www.tno.nl T +31 53 483 52 00

Nadere informatie

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie

Introductie User Stories. SYSQA B.V. Almere

Introductie User Stories. SYSQA B.V. Almere Introductie User Stories SYSQA B.V. Almere Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 9 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Wat zijn User Stories?... 4 2.1 Definitie... 4 2.2 Voordelen... 4 2.3 Verschillen tussen

Nadere informatie

Koen Vincent Studentnummer: 1689843 Scriptienummer 1049

Koen Vincent Studentnummer: 1689843 Scriptienummer 1049 Welke risico s moet een organisatie beheersen met betrekking tot haar legacy-systemen bij het realiseren van haar systeemintegratie (vernieuwings-)doelstellingen? Koen Vincent Studentnummer: 1689843 Scriptienummer

Nadere informatie

De twee auteurs, een uit de ITIL wereld, de ander uit de AM wereld, hebben voor u de antwoorden.

De twee auteurs, een uit de ITIL wereld, de ander uit de AM wereld, hebben voor u de antwoorden. De kloof en de brug Bouwers en beheerders zijn net als twee zijden van een muntstuk. Ze vormen een eenheid maar kijken elkaar nooit aan. (Oude Chinese wijsheid, 2002 NC) Inleiding Binnen het IT wereldje

Nadere informatie

Grip op Secure Software Development (SSD)

Grip op Secure Software Development (SSD) (SSD) De opdrachtgever aan het stuur Versie: 1.03 Opdrachtgever A. Reuijl CIP Auteurs M. Koers UWV R. Paans Noordbeek R. van der Veer SIG R. Roukens UWV C. Kok DKTP J. Breeman BKWI Classificatie Publiek

Nadere informatie

ICT Complexiteit Binnen Organisaties Architectuur als stuurmiddel?

ICT Complexiteit Binnen Organisaties Architectuur als stuurmiddel? ICT Complexiteit Binnen Organisaties Architectuur als stuurmiddel? Colofon Auteur: Ing. Roel Konieczny rkoniecz@sci.kun.nl Opleiding: Opdracht: Universiteit: Subfaculteit: Informatiekunde ICT complexiteit

Nadere informatie

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen.

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen. Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. De functioneel beheerder en BiSL Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. De functioneel

Nadere informatie