Aandachtspunten inzet testtool. Een aanpak. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aandachtspunten inzet testtool. Een aanpak. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V."

Transcriptie

1 Aandachtspunten inzet testtool Een aanpak Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

2 Organisatie SYSQA BV Pagina 2 van 12 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING DOEL EN AFBAKENING CAPTURE EN PLAYBACK TOOLS VRAGENLIJST INVALSHOEK VRAGENLIJST VRAGEN MET BETREKKING TOT HET ASPECT KOSTEN VRAGEN MET BETREKKING TOT HET ASPECT TIJD VRAGEN MET BETREKKING TOT HET ASPECT KWALITEIT...12 Almere van 12 Quality Assurance in ICT

3 Organisatie SYSQA BV Pagina 3 van Inleiding 1.1 Doel en afbakening Geautomatiseerde systemen worden steeds complexer. Hierbij moeten we denken aan gecompliceerde GUI s en gedistribueerde processen, die in een heterogene omgeving uitgevoerd moeten worden. Daarnaast staan ingrijpende aanpassingen op stapel; De EURO en het millennium probleem. Deze zaken hebben ook hun weerslag op het testtraject. Geautomatiseerd testen wordt hierdoor steeds meer wenselijk. Automatiseringsprojecten kennen drie belangrijke variabelen die sterk met elkaar samenhangen: Budget Tijd Kwaliteit Een manier om invloed uit te oefenen op een of meer van deze variabelen is de inzet van een testtool. Ter beperking van de omvang van het uit te voeren onderzoek is in eerste instantie gekozen voor de groep van meest gebruikte en daarmee meest in de aandacht staande testtools, namelijk capture en playback tools (zie volgende paragraaf X voor een toelichting). Een projectmanager heeft een probleem ten aanzien van het budget, de tijd of de kwaliteit. Een andere mogelijkheid is dat de projectmanager een nieuw systeemontwikkelingstraject gaat starten en hij of zij wil aan een van deze drie of zelfs alledrie bijzondere aandacht schenken (bijvoorbeeld als gevolg van problemen in het verleden). Voordat de projectmanager de telefoon pakt en de inkoopafdeling verzoekt een testtool aan te schaffen zal hij/zij zich het een en ander af moeten vragen. Daarbij is het goed te beseffen dat er zeer veel factoren van invloed zijn op de overweging een tool te gaan gebruiken (het afwegingsproces). Wat hij/zij zich af zal moeten vragen is zeer complex; door de variabelen budget, tijd en kwaliteit als uitgangpunt te nemen is getracht enige structuur te brengen in dit afwegingsproces. Het doel van dit rapport is ondersteuning bieden aan SYSQA-medewerkers die een opdrachtgever bij moeten staan bij de keuze al dan niet gebruik te gaan maken van een testtool. De opzet is als volgt: Per variabele zijn een aantal vragen geformuleerd. Deze zijn steeds van een toelichting voorzien waarin duidelijk gemaakt wordt wat met de vraag beoogd wordt en welke invloed de beantwoording heeft op het afwegingsproces. Het is de bedoeling dat dit een dynamisch document wordt waar, naar gelang de ervaring toeneemt zullen de vragen vervolmaakt moeten worden Almere van 12 Quality Assurance in ICT

4 Organisatie SYSQA BV Pagina 4 van Capture en playback tools Capture en playback tools zijn tools die als het ware de testinvoer opnemen, zodat deze invoer op een later tijdstip afgespeeld kan worden. Mogelijkheden van dit soort tools zijn bijvoorbeeld hulp bieden bij het opzetten van de test (testinvoer) en het kunnen muteren van de opgeslagen invoergegevens. In combinatie met comparators is het mogelijk de testresultaten te analyseren. Over het algemeen wordt het als een nadeel gezien dat dergelijke tools bepaalde eisen aan de stabiliteit van de testbasis stellen. Capture en playback tools kunnen bijvoorbeeld de volgende functionaliteiten omvatten ( Testen volgens T-map, Pol, Teunissen, van Veenendaal, 1996): autmatische creatie van testscripts en de mogelijkheid tot handmatig onderhoud van testscripts bij gewijzigde situaties; logging van (een) specfieke terminal(s) ten behoeve van performance testen; multipliceren van testscripts ten behoeve van volumetests; selectieve uitsluiting van (gevoelige) applicaties van logging; opslag, beheer, documentatie en benadering van meerdere versies van testgevallen; on-line en batch beschikbaarstelling van testgevalllen; mogelijkheid tot automatische en interactieve vergelijking van opgenomen en actuele invoer; mogelijkheid tot toevoegen en verwijderen van schermen, waarbij de integriteit van de test tijdens het afspelen van de test gewaarborgd blijft; mogelijkheid tot directe analyse van verschillen bij de constatering; mogelijkheid tot registratie van een verklaring van een geconstateerd verschil; mogelijkheid tot het afbreken van de test en het later weer opstarten op het punt van afbreken; de aanwezigheid van een test-control-language waarmee bijvoorbeeld diverse testscripts kunnen worden samengevoegd tot een testdraaiboek. Capture en playback tools bestrijken zowel het gebied van de testontwikkeling als dat van de testuitvoering. Test ontwikkeling: Bij het ontwikkelen van tests moet gedacht worden aan het ontwikkelen van testscripts, test data en verwachte resultaten na het uitvoeren van een gespecificeerd testgeval. Als er problemen zijn binnen een project bij het ontwikkelen van één van deze deliverables, is het zeker aan te raden een test ontwikkel tool aan te schaffen. Een capture & playback tool heeft een deel van deze functionaliteit in zich d.m.v. het capture gedeelte. Veel capture en playback tools ondersteunen alle drie deze aspecten. Test uitvoering: Tijdens het uitvoeren van de test zullen de volgende acties ondersteund minimaal ondersteund moeten worden: uitvoering van een opgesteld testgeval, het vergelijken van verwachte resultaten met de geconstateerde resultaten, het opslaan van alle data die met deze testactiviteiten verband houden. Zodra er problemen zijn met één van deze activiteiten kan een test uitvoerings tool uitkomst bieden. Een capture & playback tool kan hierbij uitkomst bieden: het playback gedeelte van vrijwel alle C&P tools bieden ondersteuning op alle drie de activiteiten. Almere van 12 Quality Assurance in ICT

5 Organisatie SYSQA BV Pagina 5 van Vragenlijst 2.1 Invalshoek vragenlijst De werkgroep heeft de aanname gedaan dat de vragenlijst wordt ingevuld door de algemeen projectleider van een systeemontwikkelingsproject. De eerste, belangrijkste vraag die gesteld moet worden is de vraag wat de verwachtingen / problemen zijn t.a.v. tijd, geld en kwaliteit, dus met andere woorden de volgende vraag: Wat is de reden dat u de inzet van een testtool binnen dit project overweegt? Is dit uit kostenoverwegingen? Heeft u problemen / verwachtingen t.a.v. de doorlooptijd van de tests? Heeft u problemen / verwachtingen t.a.v. de kwaliteit van de tests? Afhankelijk van het antwoord op die vraag kunnen verdere detailvragen worden gesteld met betrekking tot dat aspect. Hierna volgt de concept vragenlijst, toegespitst op de drie aspecten: kosten, tijd en kwaliteit. De lijst is zeker nog niet volledig, maar moet worden gezien als een eerste concept waar nog van alles aan toegevoegd, gewijzigd kan worden. Opmerkingen / aanvullingen zijn dus welkom. Almere van 12 Quality Assurance in ICT

6 Organisatie SYSQA BV Pagina 6 van Vragen met betrekking tot het aspect Kosten Indien een projectmanager uit is op een behoorlijke kostenbesparing van de huidige test, is een capture & playback tool niet op voorhand de juiste oplossing. Het inzetten van een testtool is pas kostenbesparend als meerdere malen een hertest uitgevoerd wordt. Deze hertest mag dan niet veel afwijken van de oorspronkelijk opgezette test. Dit impliceert dat de functionaliteit van het te testen object weinig aan verandering onderhevig mag zijn. Verder dient duidelijk gemaakt te worden dat een testtool altijd hoge investeringskosten met zich mee brengt, zowel wat betreft de aanschaf van de tool, als door de opleiding van mensen die met het tool moeten omgaan. Naarmate het systeem van groter (strategisch dan wel ander) belang is voor de organisatie, zullen betrekkelijk hoge investeringen gemakkelijker gedaan worden. Bij grote automatiseringsprojecten hoort vaak een hoog budget. De kosten voor een testtool zijn dan relatief gezien ten opzichte van de totale kosten, vrij gering. Aangezien automatiseringsprojecten echter al zoveel geld kosten, is de extra investering voor een testtool niet altijd gewenst, zeker als deze hoog uitvalt. Dit kan veranderen als blijkt dat de tool ook voor het testen van andere systemen in de organisatie (nu of in de toekomst) ingezet kan worden. Indien reeds eerder testtools zijn aangeschaft door de organisatie, zullen deze eerder in aanmerking komen om wederom ingezet te worden dan nieuw aan te schaffen tools. De investeringskosten zullen dan natuurlijk lager uitvallen, aangezien de tools reeds gekocht zijn. Het opleiden van gebruikers is echter de grootste kostenpost. Zijn de gebruikers nog niet vertrouwd met de aanwezige tools, dan zal de aanschaf van nieuwe tools het totale testbudget niet erg beïnvloeden. Zijn de gebruikers vertrouwd met de aanwezige tools, dan zal de volgende stap zijn om te bepalen of deze tools geschikt zijn voor het automatisch testen van het nieuwe informatiesysteem. Er wordt een aantal aspecten onderkend die van invloed zijn op de vraag of een capture & playback tool tegemoet kan komen bij kostenbesparingen. Deze worden hieronder uitgewerkt. Kennis en ervaring t.a.v. testtools: Het kennis- en ervaringsniveau t.a.v. testtools binnen het project zijn bepalend voor tijdsduur en kosten van de implementatie van een capture & playback tool; bij een hoog kennisniveau zal de implementatie minder kosten. Ook de aanschafkosten kunnen gereduceerd worden door het gebruik van een tool dat al binnen de organisatie gebruikt wordt. Almere van 12 Quality Assurance in ICT

7 Organisatie SYSQA BV Pagina 7 van 12 Het aantal gebruikers: Hoe meer mensen met een tool gaan testen hoe lager de relatieve kosten voor het gebruik van zo n tool worden. De licentiekosten bijv. Nemen relatief bij een hoger aantal gebruikers. Wat niet vergeten moet worden is dat de absolute kosten altijd zullen toenemen wanneer er meer gebruikers zullen zijn. Het aantal geplande hertests: Als het aantal geplande hertests is vastgesteld kan een capture & playback tool hulp bieden bij het geautomatiseerd uitvoeren van deze hertests. Dit heeft tot gevolg dat er sneller gehertest kan worden of dat binnen dezelfde tijd er meer hertests uitgevoerd kunnen worden. Implementatie van een capture & playback tool: Als de implementatie van een testtool niet serieus genomen wordt, kan dat resulteren in het mislukken van het doel van het invoeren van een testtool: snel, gestructureerd en kostenbesparend testen. Denk bijvoorbeeld aan het configureren van een testtool, het inbedden van een testmethodiek in het tool, het verzorgen van het vereiste platform waarrop het testtool draait, het installeren en configureren van andere applicaties waar het tool noodzakelijkerwijs gebruik van maakt, idem voor databases, etc. Zodra hier niet goed over nagedacht is, zal de implementatie van een capture & playback tool tot vertraging en meerwerk dus tot hogere kosten kunnen leiden.. Hoeveelheid testwerk: Naarmate de hoeveelheid testwerk meer wordt neemt de kans op fouten bij het handmatig testen toe. De hoeveelheid kan zelfs zo groot worden dat het überhaupt onmogelijk is alle testgevallen uit te voeren. Een capture & playback tool kan uitkomst bieden door geautomatiseerd (dus bijv. ook s nachts) tests uit te voeren. Herbruikbaarheid van het testtool: Initieel kost het implementeren van een testtool binnen een project enkel geld. Het zou prettig zijn als deze initiele kosten er later weer uitgehaald kunnen worden. Op vier manieren kan dat gerealiseerd worden: - het project is erg groot en zal lang duren en meerdere releases opleveren; - er gaan veel gebruikers met het testtool werken; - het project zal ook nog een behoorlijke periode in onderhoud genomen worden; - andere projecten in de organisatie zullen het testtool ook gaan gebruiken. Almere van 12 Quality Assurance in ICT

8 Organisatie SYSQA BV Pagina 8 van 12 Hoge dekkingsgraad: Vooral bij embedded software kun je je voorstellen hoe belangrijk het goed functioneren van software kan zijn. Denk bijv. aan een vliegtuigcomputer, ziekenhuisapparatuur, liften, etc. Zulke systemen zullen een zeer hoge mate van dekking vragen. Handmatig is het (haast) niet te doen om een hoge dekking te halen. Geautomatiseerd kan dit wel: denk bijvoorbeeld aan testgeval generatoren. Ook capture & playback tools kunnen hierbij een rol spelen. Omdat de testuitvoering geautomatiseerd gaat kan er meer aandacht besteed worden aan het opstellen van testgevallen. Hierdoor kan een hogere dekkingsgraad behaald worden. Almere van 12 Quality Assurance in ICT

9 Organisatie SYSQA BV Pagina 9 van Vragen met betrekking tot het aspect Tijd Het eerste wat een opdrachtgever verwacht van de inzet van een testtool is meestal tijdwinst. Of tijdwinst behaald kan worden is een complexe vraag. Deze vraag vormt echter de kern van alle vraagstukken over testtools met betrekking tot het aspect tijd. Is tijdwinst mogelijk? Verwacht de opdrachtgever meteen resultaat, dan kan hij/zij snel uit de droom geholpen worden. Tijdwinst is alleen mogelijk bij langere doorlooptijd en indien frequent hertesten uitgevoerd moeten worden. Indien zich acute tijdsproblemen voordoen, kan beter op de huidige wijze door worden getest, eventueel met meer mensen, dan dat op dit moment de aanschaf van een testtool wordt overwogen. In de praktijk is aangetoond dat het gebruik van een testtool in eerste instantie extra tijd kost. Zelfs de overweging om al dan niet een testtool aan te schaffen heeft zijn tijd nodig. Hoe lang duurt op dit moment de voorbereiding en specificatiefase? Bij de overweging dient meegenomen te worden hoelang het produceren van testware duurt op de huidige manier t.o.v. de benodigde tijd bij inzet van testtools. Tijdswinst in de uitvoeringsfase: Zal inzet van een testtool de benodigde tijd per testrun beinvloeden, zijn minder testruns nodig? Kun je in dezelfde tijd (eventueel zelfs met minder capaciteit) meer testruns uitvoeren? Tijdswinst in het beheer van testresultaten? Onder testresultaten verstaan we hier niet alleen de probleemrapporten maar ook de resultaten van de uitgevoerde scripts. Met name de tijdswinst t.o.v. de handmatige werkwijze is hier van belang. Dit aspect heeft niet alleen betrekking op de tijd, maar ook op de kwaliteit. Hier wordt echter alleen de tijdswinst geteld. Hoeveel testwerk wordt verwacht? Deze vraag kan beantwoord worden vanuit het project waarvoor de inzet van testtools overwogen wordt, maar ook voor toekomstige projecten. De hoeveelheid testwerk speelt een grote rol in de keuze van het wel of niet toepassen van een testtool. Voor een goed inzicht in deze kwestie zal een schatting gedaan moeten worden van zowel het huidige als het in de toekomst te verwachten testwerk. Indien de totale hoeveelheid testwerk beperkt is, zal de tijd die nodig is om het testtool te leren werken relatief groot zijn in vergelijking met de totale hoeveeltijd tijd die het testtraject in beslag neemt. Dat betekent dat bij een geringe hoeveelheid testwerk een tool relatief minder tijdwinst zal opleveren dan bij een grote hoeveelheid testwerk. Aanwezige kennis en/of ervaring met testtools Indien de aanschaf van een (bepaalde) testtool overwogen wordt, verdient het aanbeveling om eerst eens een grondige blik op de organisatie te werpen. Onderzoek of er reeds tools aanwezig zijn en/of er mensen zijn met ervaring met bepaalde testtools.. Daarnaast moet rekening gehouden worden met een inleertijd (periode die nodig is om gebruikers snel en efficiënt met een tool te laten werken). Als de gehanteerde planning voor een project geen ruimte biedt voor een extra tijdsinvestering, kan dit opgelost worden door meer resources Almere van 12 Quality Assurance in ICT

10 Organisatie SYSQA BV Pagina 10 van 12 (testers) in te zetten. De opleiding en inleerperiode van deze extra krachten legt echter ook weer beslag op tijd en geld. Indien binnen de organisatie kennis en/of ervaring met testtools voorhanden is, zal de tijd die benodigd is om met deze tools te leren werken korter zijn, dan wanneer dit niet het geval is. Het oplossen van eventuele problemen met de tool kan dan ook soepeler verlopen, aangezien dit grotendeels intern kan gebeuren. De invloed van de looptijd van een project Indien de looptijd van een project binnen een organisatie kort is, heeft het normaliter weinig nut om over het gebruik van testtools na te denken. Het aantal hertesten dat plaats zal vinden zal dan namelijk vrij gering zijn. De volgende algemene regel geldt hier: hoe meer hertesten, des te eerder zal een testtool over het gehele traject tijdwinst opleveren. De looptijd van een project kan verder eveneens iets zeggen over het belang van het project voor de organisatie. Hoe langer de looptijd, hoe kritischer het project, des te belangrijker is het voor de organisatie. Beschrijving van het testproces Voordat een testtool gebruikt wordt, kan het soms noodzakelijk zijn dat het testproces beschreven is. Is dit het geval en is het testproces nog niet vastgelegd, dan dient dit alsnog te gebeuren. Met de nodige gevolgen voor de tijdsplanning. Het is hier niet mogelijk om te beschrijven in hoeverre en in welke vorm het testproces beschreven dient te zijn. Verschillende testtools stellen hieraan verschillende eisen. Heeft de opdrachtgever reeds een bepaald tool in gedachten, dan kan hij over de benodigde beschrijving navraag doen bij de producent/leverancier van de tool. Documentatie van het systeem Niet alleen het testproces dient beschreven te zijn, ook het testobject, het automatiseringssysteem, moet gedocumenteerd zijn. Ook toekomstige veranderingen in het systeem zullen gedocumenteerd moeten worden. Dit heeft directe invloed op de totale tijd die benodigd is voor het systeemontwikkelingstraject en voor het onderhoud/beheer van het systeem. Beschrijving van het werkproces Naast het testproces en het testobject dienen tenslotte ook de werkprocedures vastgelegd te zijn. Een goede beschrijving van het werkproces maakt dat het minder belangrijk is wie welke werkzaamheden uitvoert. Bij een slechte of geen beschrijving is (vrijwel) alles afhankelijk van de kennis en werkwijze van bepaalde personen. Het kan dan behoorlijk veel (discussie)tijd kosten om het werkproces in kaart te brengen. Andere factoren die van invloed zijn op het aspect tijd Bij andere factoren kan gedacht worden aan de complexiteit van de organisatie (ingebruikname van tool duurt langer dan verwacht door bijvoorbeeld investeringsaanvragen, budgetten, politiek) en hard-/software eisen die aan een tool gesteld worden. Overig Ook voor het plannen van het testtraject zijn tools beschikbaar. Het eventuele gebruik is onder andere afhankelijk van de looptijd van het project, de hoeveelheid testwerk et cetera Almere van 12 Quality Assurance in ICT

11 Organisatie SYSQA BV Pagina 11 van 12 (zie boven). Meestal is de overweging om dergelijke tools aan te schaffen alleen interessant in het begin van het testtraject. Later in het traject is het nut van deze tools achterhaald. Almere van 12 Quality Assurance in ICT

12 Organisatie SYSQA BV Pagina 12 van Vragen met betrekking tot het aspect Kwaliteit 1. Waar liggen de oorzaken van de mindere kwaliteit in het verleden? Als de oorzaak niet bekend is moet de oorzaak eerst onderzocht worden. Misschien ligt de oorzaak niet binnen het bereik van een testtool. 2. Op welke onderdelen verwacht u, door het inschakelen van een testtool, het testtraject kwalitatief te verbeteren? Op zich geeft de inzet van een testtool bij een test niet de garantie dat daarmee de kwaliteit van de test zal verhogen. Het kan echter wel resulteren in een efficiënter testproces, waardoor er binnen een bepaalde periode meer getest kan worden. Er zijn diverse tools die de kwaliteit van het testproject kunnen verhogen. Hierbij kan gedacht worden aan tools die bijdragen aan het generen van testgevallen, tools die het (plannings)proces verbeteren, etc. 3. Kwaliteitsbeleid van de organisatie? Welk belang hecht de organisatie aan de kwaliteit; is men bezig met iso-normering, waarbinnen een testtool een rol kan spelen, etc. 4. Welke testtechnieken worden momenteel gebruikt? Dit geeft een indicatie van het belang dat aan kwaliteit wordt gehecht; welk belang hecht men aan een goed product. 5. Welk tool wordt er al gebruikt? Van dit tool zou bepaald kunnen worden welke bijdrage het aan het kwaliteitsstreven van de organisatie heeft geleverd; of welke bijdrage het niet heeft geleverd. Is dit testproject op zich staand qua teststrategie, beschikbare uitgangsdocumentatie of zijn er binnen de organisatie vaker vergelijkbare projecten? Als het onderhavige project in veel opzichten uniek is, is een testtool dat juist voor dit project wordt aangekocht misschien niet goed toepasbaar binnen andere systeemontwikkelingsprojecten, hetgeen betekent dat de investering in dat testtool volledig ten laste van het project komt. Als er vaker vergelijkbare SO-projecten plaatsvinden (de organisatie heeft bewust gekozen voor een bepaalde wijze van systeemontwikkeling qua methode, documentatievorm, etc.), is de kans dat een testtool ook in andere projecten goed bruikbaar is groter en de investering in tijd en geld makkelijker te verantwoorden. Almere van 12 Quality Assurance in ICT

Regressietesten. De aanpak en aandachtspunten. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V.

Regressietesten. De aanpak en aandachtspunten. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Regressietesten De aanpak en aandachtspunten Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 8 Inhoudsopgave 1 INLEIDING...3 1.1 ALGEMEEN...3 1.2 VERSIEBEHEER...3

Nadere informatie

TESTEN VOLGENS TMAP, EEN KORTE INTRODUCTIE. 1. Inleiding. 2. TMap methode. Kwaliteit zonder gestructureerd testen is toeval.

TESTEN VOLGENS TMAP, EEN KORTE INTRODUCTIE. 1. Inleiding. 2. TMap methode. Kwaliteit zonder gestructureerd testen is toeval. TESTEN VOLGENS TMAP, EEN KORTE INTRODUCTIE Kwaliteit zonder gestructureerd testen is toeval Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. De TMap methode 3. De fase Planning & Beheer 4. De fase testspecificatie 5. De

Nadere informatie

Examen TMPA Test Management Approach (TMap) Professional Advanced

Examen TMPA Test Management Approach (TMap) Professional Advanced Examen TMPA Test Management Approach (TMap) Professional Advanced Publicatiedatum Startdatum 6 juni 2003 1 mei 2003 Doelgroep De module is bestemd voor (beginnende) professionele testers met een ½ tot

Nadere informatie

Organisatie SYSQA B.V. Pagina 1 van 6 Titel Overzicht Versie 1.0 Onderwerp Overzicht blackbox testtechnieken Datum 15 februari 1996

Organisatie SYSQA B.V. Pagina 1 van 6 Titel Overzicht Versie 1.0 Onderwerp Overzicht blackbox testtechnieken Datum 15 februari 1996 Organisatie SYSQA B.V. Pagina 1 van 6 Black-Box Test Technieken Er zijn een aantal test specificatie technieken, verder testtechnieken genoemd, die bruikbaar zijn binnen het black-box acceptatietesten.

Nadere informatie

Testen. Presentatie. Open-i Software Services BV, Maarssen Datum : 06-07-2013 Versie : 1.2

Testen. Presentatie. Open-i Software Services BV, Maarssen Datum : 06-07-2013 Versie : 1.2 Testen Presentatie Open-i Software Services BV, Maarssen Datum : 06-07-2013 Versie : 1.2 Algemeen Tegenwoordig behoeft het belang van testen nauwelijks nog te worden uitgelegd. Binnen organisaties speelt

Nadere informatie

Ontwikkelen en testen van e-business: beheerste dynamiek

Ontwikkelen en testen van e-business: beheerste dynamiek Ontwikkelen en testen van e-business: beheerste dynamiek Het ontwikkelen en gestructureerd testen van administratieve systemen is gebaseerd het watervalprincipe. Bij het ontwikkelen volgens het watervalprincipe

Nadere informatie

Testplan IpMEDT3 project

Testplan IpMEDT3 project Testplan IpMEDT3 project Versie: 1.0 Groepsbegeleider: Bob Zadok Blok Groepsleden: Luuk Gortzak (s1062708) Jens Brokaar (s1066589) Ellis Stroet (s1066586)

Nadere informatie

Kwaliteitsbewaking en testen in ICT beheerorganisaties

Kwaliteitsbewaking en testen in ICT beheerorganisaties DKTP Informatie Technologie Veembroederhof 1 1019 HD Amsterdam Telefoon 020 427 52 21 Kwaliteitsbewaking en testen in ICT beheerorganisaties Voor de meeste projectgroepen die software ontwikkelen vormt

Nadere informatie

RAD Rapid application development. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

RAD Rapid application development. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. RAD Rapid application development Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 10 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 VERSIEBEHEER...

Nadere informatie

Testomgevingen beheer

Testomgevingen beheer Testomgevingen beheer Testen brengt het verwachte resultaat en de huidige toestand bij elkaar. Het geeft aanknopingspunten om de planning te maken, het product te verbeteren en om zorgen bij belanghebbenden

Nadere informatie

Vrijgaveadvies. Project <naam project>

Vrijgaveadvies. Project <naam project> Vrijgaveadvies Project SYSQA B.V. Almere Datum : 08-02-2013 Status : Versie : Opgesteld door : Organisatie Project Pagina 2 van 16 Inhoudsopgave 1 Management samenvatting...

Nadere informatie

Verschillen in QA aanpak tussen ERP projecten en niet-erp projecten

Verschillen in QA aanpak tussen ERP projecten en niet-erp projecten Verschillen in QA aanpak tussen ERP projecten en niet-erp projecten SYSQA B.V. Almere Datum : 06 mei 2013 Status : definitief Versie : 2.0 Opgesteld door : Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 5 Overzicht

Nadere informatie

ISTQB Foundation level. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V.

ISTQB Foundation level. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. ISTQB Foundation level Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 10 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 VERSIEBEHEER... 3

Nadere informatie

Sjabloon testplan o.b.v. situationeel testen. <<Organisatie>>

Sjabloon testplan o.b.v. situationeel testen. <<Organisatie>> Sjabloon testplan o.b.v. situationeel testen SYSQA B.V. Almere Datum : Status : Opgesteld door : Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 11 Over dit sjabloon Dit

Nadere informatie

Woordenlijst bij TMap

Woordenlijst bij TMap Woordenlijst bij TMap Acceptatietest De door de toekomstige gebruiker(s) en beheerder(s) in een zoveel mogelijk als-ware-het-productie omgeving uitgevoerde test, die moet aantonen dat het ontwikkelde systeem

Nadere informatie

TESTAUTOMATISERING IN EEN ETL-OMGEVING

TESTAUTOMATISERING IN EEN ETL-OMGEVING Pagina 21 TESTAUTOMATISERING IN EEN ETL-OMGEVING Door John Kronenberg John.Kronenberg@bartosz.nl @johnkronenberg Edward Crain Edward.crain@divetro.nl Welke groeifasen werden doorlopen in testautomatisering

Nadere informatie

EISEN AAN TESTPLANNEN

EISEN AAN TESTPLANNEN EISEN AAN TESTPLANNEN Auteur : Datum : Versie :.. Status :.. Datum overdracht : Overgedragen aan : Inhoudsopgave 1 Inleiding...

Nadere informatie

Christian Hoppenbrouwers Tools voor offshore testen Voorjaarsevent Testnet: 30 juni 2008

Christian Hoppenbrouwers Tools voor offshore testen Voorjaarsevent Testnet: 30 juni 2008 Titel, samenvatting en biografie Samenvatting: Christian Hoppenbrouwers Tools voor offshore testen Voorjaarsevent Testnet: 30 juni 2008 Steeds meer bedrijven offshoren hun IT activiteiten naar landen als

Nadere informatie

C.A.S.T. Make it as simple as possible, but not simpler. Make IT as simple as possible, but not simpler. Complexiteit. Einstein maakte het simpel

C.A.S.T. Make it as simple as possible, but not simpler. Make IT as simple as possible, but not simpler. Complexiteit. Einstein maakte het simpel Geautomatiseerd Testen Complexiteit Valori Meeting of Minds, 28 juni 2011 1 2 Einstein maakte het simpel Make it as simple as possible, but not simpler (Einstein) 3 4 Waar staat dit voor? Make IT as simple

Nadere informatie

Mastertestplan <<Naam project>> <<Organisatie>>

Mastertestplan <<Naam project>> <<Organisatie>> Mastertestplan SYSQA B.V. Almere Datum : Status : Opgesteld door : Organisatie Pagina 2 van 17 Inhoudsopgave 1 Management

Nadere informatie

Testing University. A fool with a tool is still a fool

Testing University. A fool with a tool is still a fool Testing University A fool with a tool is still a fool Test Tooling is een must Must? Test Tooling? 2 Als je iets moet kun je dan wel de juiste keuzes maken? Moeten Willen 3 Van moeten naar willen Moeten

Nadere informatie

TMap in een notedop. Martin Pol en Erik van Veenendaal

TMap in een notedop. Martin Pol en Erik van Veenendaal TMap in een notedop Martin Pol en Erik van Veenendaal De vier pijlers onder een gestructureerde testaanpak zijn een aan de ontwikkelingscyclus gerelateerde fasering van de testactiviteiten, een goede organisatorische

Nadere informatie

Checklist risicofactoren IT-projecten

Checklist risicofactoren IT-projecten Organisatie SYSQA B.V. Pagina 1 van 5 Checklist risicofactoren IT-projecten In onderstaande checklists zijn de factoren die het slagen van een project beïnvloeden opgenomen. Projectomvang Hoe groot is

Nadere informatie

kwaliteitsmeterplus 4

kwaliteitsmeterplus 4 kwaliteitsmeterplus 4 Testen voor de toekomst Eenvoudig en intuïtief Werkproces georiënteerd Scheiding bevindingen en issues Hertest methode Schermafdruk en -opnames SaaS Open platform kwaliteitsmeterplus

Nadere informatie

Grenzeloos vertrouwen in een tool!?

Grenzeloos vertrouwen in een tool!? Grenzeloos vertrouwen in een tool!? TestNet voorjaarsevenement Maandag 30 juni 2008 Rick de Jong Agenda Korte introductie Kritische kijk op het gebruik van tools Intake en selectie van tools Het omarmen

Nadere informatie

SmartTestAssistant. Het slimme testhulpmiddel. door Frank Stolker

SmartTestAssistant. Het slimme testhulpmiddel. door Frank Stolker SmartTestAssistant Het slimme testhulpmiddel door Frank Stolker Inhoud Waarom wéér een ander tool? Omdat dit is wat we willen Wat is SmartTestAssistant dan? Hoe zit het in elkaar? Hoe werkt het? Schematische

Nadere informatie

Data Warehouse. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

Data Warehouse. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Data Warehouse Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 9 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 VERSIEBEHEER... 3 2 DOEL VAN

Nadere informatie

KENMERKEN MODEL BASED TESTING TOOLS

KENMERKEN MODEL BASED TESTING TOOLS Testoptimal Helpt de met data selectie /data generatie volgens CTE Aan logische testgevallen Kan de leesbare logische testgevallen dekking op het op data dekking op de requirements opgenomen in het Goed

Nadere informatie

Test Automatisering? Mislukken Slagen gegarandeerd! Ruud Teunissen - Polteq Test Services BV

Test Automatisering? Mislukken Slagen gegarandeerd! Ruud Teunissen - Polteq Test Services BV Test Automatisering? Mislukken Slagen gegarandeerd! Ruud Teunissen - Polteq Test Services BV Mislukken Slagen gegarandeerd 2 Mislukken Slagen gegarandeerd Management verwacht onmiddellijk R.O.I. Doel:

Nadere informatie

Accelerate? Automate!

Accelerate? Automate! Accelerate? Automate! TA Flying Squad bij KPN Marco Jansen van Doorn Test Tool Consultant, Business Line Test Automation What s Cooking, Vianen, 24 mei 2016 Vraag & Antwoord Meer rendement uit testautomatisering?

Nadere informatie

Whitepaper Test Management Business case voor geautomatiseerd testen

Whitepaper Test Management Business case voor geautomatiseerd testen Whitepaper Test Management Business case voor geautomatiseerd testen Waarom we informatiesystemen testen behoeft geen uitleg: Testen is nodig om inzicht te geven in de kwaliteit. Het voorkomen van risico

Nadere informatie

ICT Beheermodel informatiesystemen Drechtsteden Baseline inrichting ICT beheermodel Drechtsteden

ICT Beheermodel informatiesystemen Drechtsteden Baseline inrichting ICT beheermodel Drechtsteden Drechtsteden Technische Architectuur (DTA) ICT Beheermodel informatiesystemen Drechtsteden Baseline inrichting ICT beheermodel Drechtsteden Status : Definitief 1.0 Redactie : DTA Datum : 29-08-2007 1 Versiebeheer

Nadere informatie

CHECKLIST GESTRUCTUREERD TESTEN. Doel. Toepassingsgebied

CHECKLIST GESTRUCTUREERD TESTEN. Doel. Toepassingsgebied Gepubliceerd in: Checklist Informatiemangement, Aflevering 29, 1999 CHECKLIST GESTRUCTUREERD TESTEN Doel Het doel van deze checklist is het bepalen van de sterke en zwakke punten van de huidige werkwijze

Nadere informatie

Adding value to test tooling Hoe en waarom DevOps de wereld van performance testen verandert

Adding value to test tooling Hoe en waarom DevOps de wereld van performance testen verandert Hoe en waarom DevOps de wereld van performance testen verandert Najaarsevenement 14 oktober 2015 Inleiding Wie zijn we Marc Koper: Specialist in performancetesten / testautomatisering HenkJaap van den

Nadere informatie

Sjabloon detailtestplan. <<Organisatie>>

Sjabloon detailtestplan. <<Organisatie>> Sjabloon detailtestplan SYSQA B.V. Almere Datum : Status : Opgesteld door : Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 18 Inhoudsopgave 1 Managementsamenvatting...

Nadere informatie

testing with a smile

testing with a smile testing with a smile Online software voor volledig en gebruiksvriendelijk testmanagement! TESTEN MOET LEUK ZIJN Functioneel acceptatieen gebruikerstesten. Ongeëvenaard in compleetheid en eenvoud. On-Line,

Nadere informatie

Acceptatiemanagement meer dan gebruikerstesten. bridging it & users

Acceptatiemanagement meer dan gebruikerstesten. bridging it & users Acceptatiemanagement meer dan gebruikerstesten bridging it & users Consultancy Software Training & onderzoek Consultancy CEPO helpt al meer dan 15 jaar organisaties om integraal de kwaliteit van hun informatiesystemen

Nadere informatie

4.1 Simulatie in de analysefase

4.1 Simulatie in de analysefase 1 Bijlage 4 Simulatietechnieken Simulatie is een toetstechniek waarmee door middel van het nabootsen van een bepaalde situatie (bijvoorbeeld een herontworpen bedrijfsproces) in een afgeschermde omgeving

Nadere informatie

Najaarsspecial Oktober 2013

Najaarsspecial Oktober 2013 Najaarsspecial Oktober 2013 Pagina 12 TESTEN IS GEEN KUNSTJE ; ADAPTIVITEIT MAAKT VAN TESTEN IN JOUW CONTEXT EEN KUNDE! Door Leo van der Aalst en Rik Marselis leo.vander.aalst@sogeti.nl rik.marselis@sogeti.nl

Nadere informatie

Procesvalidatie voor een veiliger ketentest

Procesvalidatie voor een veiliger ketentest Procesvalidatie voor een veiliger ketentest Johan Vink TestNet Voorjaarsevenement 2010 Agenda Inleiding Typering project & testaanpak Werkwijze business proces Probleem De opdracht voor het testteam Probleemanalyse

Nadere informatie

8-12-2015. Hoe test je een pen? Je kunt de presentatie na afloop van elke les downloaden. Ga naar : www.gelsing.info Kies voor de map Acceptatietesten

8-12-2015. Hoe test je een pen? Je kunt de presentatie na afloop van elke les downloaden. Ga naar : www.gelsing.info Kies voor de map Acceptatietesten Les 1 Docent: Marcel Gelsing Je kunt de presentatie na afloop van elke les downloaden. Ga naar : www.gelsing.info Kies voor de map Acceptatietesten Hoe test je een pen? 1 Bekijk eerst het filmpje over

Nadere informatie

Factsheet CONTINUOUS VALUE DELIVERY Mirabeau

Factsheet CONTINUOUS VALUE DELIVERY Mirabeau Factsheet CONTINUOUS VALUE DELIVERY Mirabeau CONTINUOUS VALUE DELIVERY We zorgen ervoor dat u in elke volwassenheidsfase van uw digitale platform snel en continu waarde kunt toevoegen voor eindgebruikers.

Nadere informatie

Sjabloon testplan op basis van SYSQA -teststrategieaanpak. <<Organisatie>>

Sjabloon testplan op basis van SYSQA -teststrategieaanpak. <<Organisatie>> Sjabloon testplan op basis van SYSQA -teststrategieaanpak SYSQA B.V. Almere Datum : Status : Opgesteld door : Organisatie Sjabloon detailtestplan op basis

Nadere informatie

Linkedin discussie: Hoe kan je best geld besparen op testen?

Linkedin discussie: Hoe kan je best geld besparen op testen? Linkedin discussie: Hoe kan je best geld besparen op testen? Snelle besparingen In deze tijden moet iedereen besparen. Dit wordt natuurlijk ook verwacht van een testteam: Waar kan je binnen testen besparen?

Nadere informatie

Martin van Leeuwen Happy Testing

Martin van Leeuwen Happy Testing Titel, samenvatting en biografie Samenvatting: Deze presentatie beschrijft een aantal test maatregelen die in een RUP nieuwbouw project zijn genomen, om ervoor te zorgen dat het testen aan het eind van

Nadere informatie

Implementatieplan van een testtool. Een aanpak. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

Implementatieplan van een testtool. Een aanpak. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Implementatieplan van een testtool Een aanpak Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Organisatie SYSQA BV Pagina 1 van 19 Managementsamenvatting Steeds meer organisaties realiseren zich dat

Nadere informatie

Uitwerking onderdelen werkplan

Uitwerking onderdelen werkplan Uitwerking onderdelen werkplan Het Nationaal Platform Data Model (NPDM) heeft een werkplan opgesteld om richting te geven aan de activiteiten voor de komende maanden en inzicht te krijgen in de benodigde

Nadere informatie

Testgedreven ontwikkeling dat is pas veilig!

Testgedreven ontwikkeling dat is pas veilig! Testgedreven ontwikkeling dat is pas veilig! INTRODUCTIE ANKO TIJMAN 2 Software tester sinds 1997 (TMap, ISEB Practitioner) Eerste agile ervaring in 2001 Presentaties op (inter)nationale congressen Nov

Nadere informatie

TestNet voorjaarsevenement 2014 Managen van een KetenTest bij NS met hun TOPAAS toolsuite. Managen van een Ketentest bij NS met hun TOPAAS tool-suite

TestNet voorjaarsevenement 2014 Managen van een KetenTest bij NS met hun TOPAAS toolsuite. Managen van een Ketentest bij NS met hun TOPAAS tool-suite Managen van een Ketentest bij NS met hun TOPAAS tool-suite Bart Broekman mei 2014 Onderwerpen De (prachtige) TOPAAS tooling De (niet zo prachtige) project-situatie De (oh zo mooie) dingen die we ermee

Nadere informatie

Software Test Plan. Yannick Verschueren

Software Test Plan. Yannick Verschueren Software Test Plan Yannick Verschueren Maart 2015 Document geschiedenis Versie Datum Auteur/co-auteur Beschrijving 1 November 2014 Yannick Verschueren Eerste versie 2 December 2014 Yannick Verschueren

Nadere informatie

TESTEN KAN VEEL GOEDKOPER

TESTEN KAN VEEL GOEDKOPER TESTEN KAN VEEL GOEDKOPER auteur: Leo van der Aalst gebaseerd op de oorspronkelijke publicatie in: Automatiserings Gids 2010, Sogeti Nederland B.V. te Vianen. Niets uit deze uitgave mag verveelvoudigd

Nadere informatie

Opdrachtgever in het testproces. Testnet Voorjaarsevenement 2011 Olaf Agterbosch

Opdrachtgever in het testproces. Testnet Voorjaarsevenement 2011 Olaf Agterbosch Opdrachtgever in het testproces Testnet Voorjaarsevenement 2011 Olaf Agterbosch Agenda Even voorstellen; De onderschatte rol van opdrachtgevers bij testen; Aansturen van testen in (out)sourcingsituaties;

Nadere informatie

Voorbeeldexamen. Testen Foundation. Editie maart 2012

Voorbeeldexamen. Testen Foundation. Editie maart 2012 Voorbeeldexamen Testen Foundation Editie maart 2012 Copyright 2012 EXIN All rights reserved. No part of this publication may be published, reproduced, copied or stored in a data processing system or circulated

Nadere informatie

De SYSQA dienst auditing. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

De SYSQA dienst auditing. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. De SYSQA dienst auditing Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 8 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 VERSIEBEHEER... 3

Nadere informatie

Sjabloon testspecificatie. <<Organisatie>>

Sjabloon testspecificatie. <<Organisatie>> Sjabloon testspecificatie SYSQA B.V. Almere : Status : Opgesteld door : Organisatie Pagina 2 van 5 Inhoudsopgave Inleiding...3 1 Analyse functiebeschrijving...4

Nadere informatie

TESTEN IN DE LOGISTIEKE E-COMMERCEKETEN

TESTEN IN DE LOGISTIEKE E-COMMERCEKETEN TESTEN IN DE LOGISTIEKE E-COMMERCEKETEN Productinformatie Testen in de logistieke e-commerceketen Inhoudsopgave 1 Waarom testen in de logistieke e-commerceketen?... 4 1.1 Verschillende klantperspectieven...

Nadere informatie

14/11/2010. Begroting. Testgevalleninventarisatie. Testcase triage. Testgevalleninventarisatie Testcase triage Ureninschatting

14/11/2010. Begroting. Testgevalleninventarisatie. Testcase triage. Testgevalleninventarisatie Testcase triage Ureninschatting Begroting Testgevalleninventarisatie Testcase triage Ureninschatting Een duurzame testaanpak voor een veranderd informatiesysteem No. 47 Testgevalleninventarisatie Testcase triage Testgevallen nodig? Ja

Nadere informatie

Vernieuwing VMS ICT oplossing v0.1

Vernieuwing VMS ICT oplossing v0.1 Bijlage D: Projectplan Vernieuwing VMS ICT oplossing v0.1 Realisatie, Implementatie en overdracht aan beheer Inhoudsopgave 1 Projectdefinitie 3 1.1 Inleiding 3 1.2 Doelstelling 3 1.3 Reikwijdte 4 1.4 Randvoorwaarden,

Nadere informatie

Testen kost te veel tijd

Testen kost te veel tijd Testen kost te veel tijd De oplevering van een nieuwe ICT applicatie betekent in de praktijk voor de opdrachtgever nog geen reden voor een feest. Vaak blijkt het product in onvoldoende mate te voldoen

Nadere informatie

TMap NEXT Test Engineer

TMap NEXT Test Engineer Voorbeeldexamen TMap NEXT Test Engineer Editie juni 2013 Copyright 2013 EXIN All rights reserved. No part of this publication may be published, reproduced, copied or stored in a data processing system

Nadere informatie

Checklist basisontwerp SDM II

Checklist basisontwerp SDM II Organisatie SYSQA B.V. Pagina 1 van 5 Checklist basisontwerp SDM II Documentatie. Zijn de uitgangspunten voor het basisontwerp Is een plan van aanpak Zijn er wijzigingen op het Software Quality Assurance

Nadere informatie

Snel te implementeren. Inpasbaar in uw situatie

Snel te implementeren. Inpasbaar in uw situatie Everything4Office ProjectManager Software voor Project Management Snel te implementeren Inpasbaar in uw situatie Economisch zeer verantwoord Everything4Office Software, Tolnasingel 1, 2411 PV Bodegraven

Nadere informatie

Opdrachtgever in het testproces

Opdrachtgever in het testproces Opdrachtgever in het testproces Testnet Voorjaarsevenement 2011 Olaf Agterbosch 1.0 Agenda Even voorstellen; De onderschatte rol van opdrachtgevers bij testen; Aansturen van testen in (out)sourcingsituaties;

Nadere informatie

Testaanpak: leidraad voor het kiezen van een testtechniek

Testaanpak: leidraad voor het kiezen van een testtechniek Testaanpak: leidraad voor het kiezen van een testtechniek SYSQA B.V. Almere Datum : 18 november 2012 Status : Definitief Opgesteld door : Organisatie: SYSQA B.V. Pagina 2 van 9 Inhoudsopgave 1 Inleiding...

Nadere informatie

TMap NEXT Test Engineer

TMap NEXT Test Engineer Voorbeeldexamen TMap NEXT Test Engineer Editie juli 2011 Copyright 2011 EXIN All rights reserved. No part of this publication may be published, reproduced, copied or stored in a data processing system

Nadere informatie

Project Fasering Documentatie Applicatie Ontwikkelaar

Project Fasering Documentatie Applicatie Ontwikkelaar Project Fasering Documentatie Applicatie Ontwikkelaar Auteurs: Erik Seldenthuis Aminah Balfaqih Datum: 31 Januari 2011 Kerntaak 1 Ontwerpen van applicaties De volgordelijke plaats van de documenten binnen

Nadere informatie

Whitepaper. Exploratory Testing. Waarom doen we dat niet altijd? door Dennis Joele

Whitepaper. Exploratory Testing. Waarom doen we dat niet altijd? door Dennis Joele Whitepaper Exploratory Testing Waarom doen we dat niet altijd? door Dennis Joele Dennis Joele is werkzaam als test designer bij TriOpSys en heeft als zodanig voor de Dienst der Hydrografie van de Koninklijke

Nadere informatie

AVEBE haalt online én offline informatie uit Microsoft Dynamics CRM

AVEBE haalt online én offline informatie uit Microsoft Dynamics CRM AVEBE haalt online én offline informatie uit Microsoft Dynamics CRM AVEBE ontwikkelt en verkoopt zetmeelproducten op wereldwijde schaal. Het verkoopteam werkte met een gefragmenteerde CRM (Customer Relationship

Nadere informatie

Testen van Datawarehouses en Informa2e. Kan het 2x zo snel, 2x zo goedkoop en 2x zo volledig?

Testen van Datawarehouses en Informa2e. Kan het 2x zo snel, 2x zo goedkoop en 2x zo volledig? Testen van Datawarehouses en Informa2e Kan het 2x zo snel, 2x zo goedkoop en 2x zo volledig? Wat verwachten we van DWH testen? 1. 2. 3. 4. 5. Gestructureerd Bekende afwijkingen Herhaalbaar (regressietesten)

Nadere informatie

IT kwaliteit helder en transparant. bridging IT & users

IT kwaliteit helder en transparant. bridging IT & users IT kwaliteit helder en transparant bridging IT & users Acceptatiemanagement meer dan gebruikerstesten CEPO helpt al meer dan 15 jaar organisaties om integraal de kwaliteit van hun informatiesystemen en

Nadere informatie

Subwerkgroep Methoden. Toelichting inhoud en voortgang tot nu toe

Subwerkgroep Methoden. Toelichting inhoud en voortgang tot nu toe SPIDER werkgroep Requirements Management Subwerkgroep Methoden Toelichting inhoud en voortgang tot nu toe donderdag 17 januari 2008 Frans van Veen Bert Dubbelman Robert van Lieshout Erwin Bolwidt Jan-Willem

Nadere informatie

Advies. Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie

Advies. Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie DIENST Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie Advies over en ondersteuning bij het initieel inrichten/optimaliseren

Nadere informatie

Rapport Richtlijn gebruik productiegegevens

Rapport Richtlijn gebruik productiegegevens Rapport Richtlijn gebruik productiegegevens Documenthistorie Datum en versienummer Auteur Opmerking Versie 1.0, 20 december 2005 M. van der Werff, B. de Wit Ter vaststelling door DPB Goedkeuring Datum

Nadere informatie

Testrapport Kiezen op Afstand Inhoudelijke Stresstest

Testrapport Kiezen op Afstand Inhoudelijke Stresstest Testrapport Inhoudelijke Stresstest Dit document heeft 10 pagina 's Testrapport 1nhoudelijke Stresstest vo.21 Document historie Versie Datum Bijzonderheden Autorisatie 0.1 20-09-2006 Opzet 0.2 22-09-2006

Nadere informatie

Testnet Noord 18 september 2012

Testnet Noord 18 september 2012 Testnet Noord 18 september 2012 Agenda Introductie Trends in Testen Functionaliteit versus Hoedanigheid Handmatig versus geautomatiseerd testen Waterval versus Agile Projecten nieuwe stijl Vragen e: andre.boeters@squerist.nl

Nadere informatie

Praktijkgerichte aanpak voor End to End (E2E) testen

Praktijkgerichte aanpak voor End to End (E2E) testen Praktijkgerichte aanpak voor End to End (E2E) testen Gerard Numan gerard.numan@polteq.com Polteq 2014 E2E wil zeggen: End to End, van het ene uiterste einde naar het andere einde. E2E-processen lopen over

Nadere informatie

De beheerrisico s van architectuur

De beheerrisico s van architectuur De beheerrisico s van architectuur Een overzicht van de ArChimate Risico Extensie versie 0.2 Bert Dingemans Inleiding Het implementeren van een (enterprise) architectuur brengt altijd risico s met zich

Nadere informatie

Testplan <NAAM INFORMATIESYSTEEM/PROJECT>

Testplan <NAAM INFORMATIESYSTEEM/PROJECT> Testplan é 2000 Pag. 1 Inhoud 1. DOCUMENTGEGEVENS... 4 1.1 WIJZIGINGSHISTORIE... 4 1.2 DISTRIBUTIE... 4 1.3 OPENSTAANDE PUNTEN... 4 1.4 ACCORDERING... 4 1.5 WIJZIGINGSPROCEDURE...

Nadere informatie

Tool Ambitie Resultaat

Tool Ambitie Resultaat Tool Ambitie Resultaat Testautomatisering door eindgebruikers en regressietesten in de keten Praktijkvoorbeelden van Tosca Ferrie Wolff - Practice lead Tosca - Implementation Partner Tricentis ferrie.wolff@sogeti.com

Nadere informatie

Test Process Improvement Benchmark. SPIder Conferentie 23 september Wim van Uden

Test Process Improvement Benchmark. SPIder Conferentie 23 september Wim van Uden Test Process Improvement Benchmark SPIder Conferentie 23 september Wim van Uden Agenda Korte inleiding TPI -model TPI benchmark overall Vergelijking branches DO s& DON Ts Test Process Improvement Optimaliseren

Nadere informatie

VAN USE CASE NAAR TEST CASE ORDINA SMART COMPETENCE CENTER

VAN USE CASE NAAR TEST CASE ORDINA SMART COMPETENCE CENTER VAN USE CASE NAAR TEST CASE ORDINA SMART COMPETENCE CENTER Sander Hoogendoorn Versie 1.0 15 april 2002 Documentbeheer Versie Datum Auteur Omschrijving 0.1 15 April 2002 Sander Hoogendoorn 0.2 15 april

Nadere informatie

Presentatie 06-03-2008 Gestructureerd en geautomatiseerd testen Ad Driessens en Gerben Mondeel

Presentatie 06-03-2008 Gestructureerd en geautomatiseerd testen Ad Driessens en Gerben Mondeel Presentatie 06-03-2008 Gestructureerd en geautomatiseerd testen Ad Driessens en Gerben Mondeel Doelstelling Introductie Practis en Producten Project bij Achmea Testaanpak Concrete toepassing van Rational

Nadere informatie

TestFrame. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V.

TestFrame. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. TestFrame Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 13 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 2 TESTFRAME... 4 2.1 TESTFRAME ALS

Nadere informatie

handleiding Veiligheidsplanner voorwoord inleiding De stappen van de Lokale stap 01 profiel stap 02 wat is het probleem? stap 03 wat doen wij al?

handleiding Veiligheidsplanner voorwoord inleiding De stappen van de Lokale stap 01 profiel stap 02 wat is het probleem? stap 03 wat doen wij al? handleiding lokale veiligheidsplanner 1 veiligheid door samenwerking handleiding handleiding lokale veiligheidsplanner 2 Welkom bij de internettoepassing Lokale. Het Centrum voor Criminaliteitspreventie

Nadere informatie

Webtesten onder schaarste

Webtesten onder schaarste Testnet najaarsevenement 2005 B e y o n d t h e o r d i n a r y Webtesten onder schaarste Vincent Staal ORDINA NV Ringwade 1 Postbus 7101 3430 JC Nieuwegein Tel: 030 6637000 Fax: 030 6637099 www.ordina.nl

Nadere informatie

Software Test Plan. Yannick Verschueren

Software Test Plan. Yannick Verschueren Software Test Plan Yannick Verschueren November 2014 Document geschiedenis Versie Datum Auteur/co-auteur Beschrijving 1 November 2014 Yannick Verschueren Eerste versie 1 Inhoudstafel 1 Introductie 3 1.1

Nadere informatie

Wij zoeken twee Stagiaires voor testautomatisering

Wij zoeken twee Stagiaires voor testautomatisering Wij zoeken twee Stagiaires voor testautomatisering Ga jij de testen van verschillende software producten automatiseren? Aanleiding Binnen SCC-ICT zijn een aantal doelstellingen opgesteld om de kwaliteit

Nadere informatie

INTERPRETATIEDOCUMENT vastgesteld door het CCvD Bodembeheer

INTERPRETATIEDOCUMENT vastgesteld door het CCvD Bodembeheer INTERPRETATIEDOCUMENT vastgesteld door het CCvD Bodembeheer Van toepassing op : BRL SIKB 0100, versie 4.0-29 juni 2005 Versie en datum vaststelling : 1, 3 september 2009 Datum in werking treden : 7 september

Nadere informatie

Wij testen..maar....wat test jij?

Wij testen..maar....wat test jij? Wij testen..maar....wat test jij? Wij testen maar wat test jij? Harm Pul, Busineslinemanager Functioneel Beheer TMAP dag 2015, 29 september 2015 Bussum 2 Herkent u dit? De gebruikers testen dit straks

Nadere informatie

Plan van Aanpak Pilot

Plan van Aanpak Pilot Plan van Aanpak Pilot DBK-applicaties Beproeven compatibiliteit DBK-applicaties op innovatieplatform voor de Veiligheidsregio s Status : concept Versienummer : V0.2 Datum : Augustus 2012 Blad : 2 / 6 Inhoudsopgave

Nadere informatie

voorbeeldexamen TMap TMap NEXT Foundation editie juli 2009 inhoud 2 inleiding 3 voorbeeldexamen 15 antwoordindicatie 33 evaluatie TMPF_2.

voorbeeldexamen TMap TMap NEXT Foundation editie juli 2009 inhoud 2 inleiding 3 voorbeeldexamen 15 antwoordindicatie 33 evaluatie TMPF_2. voorbeeldexamen TMPF_2.0 TMap TMap NEXT Foundation editie juli 2009 inhoud 2 inleiding 3 voorbeeldexamen 15 antwoordindicatie 33 evaluatie EXIN Hét exameninstituut voor ICT ers Janssoenborch, Hoog Catharijne

Nadere informatie

Van Risicoanalyse tot Teststrategie

Van Risicoanalyse tot Teststrategie Van Risicoanalyse tot Teststrategie Cees Dulfer, Sr. Testconsultant Rabobank Nederland TestNet, 2 november 2005 1/28 TestNet, 2 november 2005 2/28 Agenda Historie Testproces en positionering Product Risico

Nadere informatie

Quality Automation Day

Quality Automation Day Quality Automation Day Sogeti & TOSCA Praktijkvoorbeelden van TOSCA Ferrie Wolff Practice Lead TOSCA ferrie.wolff@sogeti.com 2 What s on the menu? Kennismaking TOSCA Overzicht opdrachten Verdieping in

Nadere informatie

Eibert Dijkgraaf Kijk verder dan je test neus lang is: Life Cycle Testing Scan Voorjaarsevent Testnet: 30 juni 2008

Eibert Dijkgraaf Kijk verder dan je test neus lang is: Life Cycle Testing Scan Voorjaarsevent Testnet: 30 juni 2008 Titel, samenvatting en biografie Eibert Dijkgraaf Kijk verder dan je test neus lang is: Life Cycle Testing Scan Voorjaarsevent Testnet: 30 juni 2008 Samenvatting: Eibert Dijkgraaf (testconsultant Test

Nadere informatie

Exploratory testen. Een introductie

Exploratory testen. Een introductie Exploratory testen Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Datum : 16-05-2004 Status : defintief Opgesteld door : SYSQA BV Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 12 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Introductie testtooling Wink

Introductie testtooling Wink Introductie testtooling Wink SYSQA B.V. Almere Datum : 10-04-2013 Status : 1.0 Opgesteld door : Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 16 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Opbouw... 3 2 Wink... 4 2.1 Wat

Nadere informatie

Roadmap. RIE Manager

Roadmap. RIE Manager Roadmap RIE Manager Look & Feel Rapportage/ Documentatie Uploaden Documenten Major Release 3 Lokaal beheer Major Release 2 Regie in eigen hand Submodules Major Release 1 Introductie In deze roadmap geeft

Nadere informatie

RAPPORT PERFORMANCETEST QUESTIONMARK

RAPPORT PERFORMANCETEST QUESTIONMARK RAPPORT PERFORMANCETEST QUESTIONMARK AOC RAAD Door: Marcel Verberkt Stoas Learning Systems Uitgevoerd : 04 mei 2010 INHOUD AOC Raad... 1 Inhoud... 2 Inleiding... 3 Inleiding... 3 Doelstelling... 4 Opzet

Nadere informatie

TMapNext. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V.

TMapNext. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. TMapNext Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 15 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 VERSIEBEHEER...FOUT! BLADWIJZER

Nadere informatie

Albert Jan Anneveld en Co Meerveld Testomgevingen, nu zeker wel!!!

Albert Jan Anneveld en Co Meerveld Testomgevingen, nu zeker wel!!! Titel, samenvatting en biografie Albert Jan Anneveld en Co Meerveld Testomgevingen, nu zeker wel!!! Samenvatting: Het belang van testen hoeven we niet uit te leggen. Onze presentatie behelst een warm pleidooi

Nadere informatie