Uittreksel. Ten geleide

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Uittreksel. Ten geleide"

Transcriptie

1 Ten geleide TMap, Test Management Approach, is een aanpak voor het gestructureerd testen van informatiesystemen. Het geeft antwoord op de wat/wanneer, hoe, waarmee en wie vragen van het testen. Om de inrichting en uitvoering van testprocessen gestructureerd te laten verlopen, is TMap gebaseerd op vier, aan deze vragen gerelateerde, pijlers. 1. De wat/wanneer vragen worden beantwoord door het faseringsmodel, een aan de ontwikkelingscyclus gerelateerde beschrijving van de testcyclus. 2. Het hoe is verwoord in de beschrijving van de technieken voor het plannen, voorbereiden en uitvoeren van de diverse tests. 3. Op het waarmee wordt ingegaan bij de beschrijving van de infrastructuur en de tools. 4. De beschrijving van de organisatie~aspecten geeft antwoord op de wie vraag. TMap is een generiek model. De theorie is universeel beschreven omdat dé testaanpak nu eenmaal niet bestaat. Testen komt voor in diverse variaties die elk hun eigen toepassing van de standaard vragen. In het boek wordt daarom ruim aandacht besteed aan de wijze waarop de juiste componenten van TMAp, voor welk testproces dan ook, geselecteerd kunnen worden. Het boek is opgebouwd uit vijf delen. Deel 1 beschrijft het fenomeen testen en TMap in het algemeen, terwijl de delen 2, 3, 4 en 5 de respectievelijke pijlers van TMap beschrijven: fasering, technieken, organisatie en infrastructuur. Deel I beschrijft het belang en context van het testen in de informatievoorziening en binnen de kwaliteitszorg in het bijzonder. Het waarom van het testen en de mogelijkheden van een gestructureerde toepassing komen uitvoerig aan de orde. Ter oriëntatie is een hoofdstuk opgenomen waarin de theorie in een notedop is beschreven. In Variaties op het thema zijn enkele belangrijke toepassingsgebieden belicht, zoals het testen van pakketten, het testen in onderhoudssituaties en het testen in client/server omgevingen. Deel II bevat het faseringsmodel voor de testprocessen. De testactiviteiten worden systematisch beschreven voor zowel de white-box als de black-box tests. De fasering vormt de rode draad van TMap. Vanuit de fasering wordt de relatie gelegd tussen de componenten van de overige pijlers: technieken, organisatie en infrastructuur. In deel III worden de voor het testen beschikbare technieken in detail beschreven. Naast de primaire testspecificatietechnieken voorziet het TMap instrumentarium onder andere in technieken voor het bepalen van de teststrategie en de testbegroting. Dit deel bevat tevens een uitgebreide verzameling checklists. In deel IV komt de organisatie van het testen aan de orde. Hierin worden de testfuncties met de vereiste kennis en vaardigheden, de organisatiestructuur en het aspect testbeheer beschreven. Aan de selectie en de opleiding van testpersoneel is in een apart hoofdstuk aandacht besteed. In het hoofdstuk Structurering wordt ingegaan op de implementatie van het gestructureerd testen binnen een organisatie. Hiertoe is een speciaal voor dit doel ontwikkelde leidraad opgenomen. Deel V gaat in op de voor het testen benodigde infrastructuur. Respectievelijk zijn richtlijnen opgenomen voor de testomgeving, de testtools en de kantoor inrichting. Aangemaakt d.d Pagina 2

2 Deel I: Algemeen 1. Inleiding Testen is volgens het woordenboek: aan een test onderwerpen, beproeven, toetsen. Over testen bestaat in de informatica industrie zo langzamerhand een beeld, maar nog lang geen sluitende definitie waarvan een ieder zich bedient. De vele soorten tests met uiteenlopende doelen, de vage begrenzingen en de veelal nog informele toepassing van het fenomeen maken het opstellen van een eenduidige begripsbepaling lastig. 1.1 Wat is testen? Testen is in ieder geval vergelijken. Het vraagt om een te testen object en een referentiekader waaraan dat object moet voldoen. Definitie van Testen volgens ISO Activiteiten zoals meten, onderzoeken, beproeven, keuren met kalibers van één of meer kenmerken van een produkt of dienst en het vergelijken van uitkomsten met gestelde eisen om te bepalen of aan deze voorwaarde is voldaan. Testen geeft inzicht in het verschil tussen de actuele en de vereiste status van een object. Testen behoort tot de detectieve middelen van een kwaliteitssysteem. De diverse detectie-instrumenten worden verdeeld in twee groepen: toetsen : het inspecteren van tussenprodukten en ontwikkelingsprocessen, ofwel verificatie (wordt er goed gebouwd?) testen : het inspecteren van de eindprodukten, ofwel de validatie (wordt het goede produkt gebouwd?) Definitie van Testen Testen is een proces van plannen, voorbereiden en meten, dat tot doel heeft de kenmerken van een informatiesysteem vast te stellen en het verschil tussen de actuele en de vereiste status aan te tonen. 1.2 Waarom testen? ISO formuleert: Is vastgesteld of het produkt de eigenschappen en kenmerken bezit om te voldoen aan de vastgestelde of, en dat is nog lastiger; vanzelfsprekende behoeften? Eigenlijk luidt de vraag: Welke risico s worden gelopen, en welke maatregelen zijn eventueel te nemen ter reductie van die risico s? Om niet pas tijdens de exploitatiefase antwoord op dit soort cruciale vragen te krijgen, is een goed gestructureerd en betrouwbaar testproces vereist. Dat vraagt om een gestructureerde testaanpak en dito organisatie en infrastructuur. 1.3 Waar staat het testen? In de meeste organisaties is het testen onderontwikkeld en bevindt het zich nog vaak in een experimenteel stadium. Men heeft veelal de neiging om de invoering van een gedegen kwaliteitssysteem, waarvan het testen een belangrijk onderdeel vormt, voor zich uit te schuiven. Het ontbreekt meestal aan de vereiste organisatorische basis die waarborgen biedt om kwalitatief te kunnen ontwikkelen en testen. Daar waar men het fenomeen kwaliteit wel serieus neemt, wordt het testen pas als laatste gestructureerd. Overigens blijkt dat in rijpere industrieën, zoals bijvoorbeeld de luchtvaart en hardware industrie, het testen zich ontwikkeld heeft tot een volwaardig (en substantieel) onderdeel van het kwaliteitssysteem. Aangemaakt d.d Pagina 3

3 2. Kader en belang U wilt gaan testen. In wezen echter wilt u niet testen, maar u wilt de risico s beheersen die verbonden zijn aan het invoeren van een nieuw informatiesysteem. Dit boek gaat daarom eigenlijk niet over testen, maar over risicobeheersing. Testen is daarbij slechts een middel. Misschien een paardemiddel, maar voorlopig wel een noodzakelijk middel Doel van het testen Het ontwikkelen en onderhouden van informatiesystemen vereist bijzondere aandacht voor de kwaliteit ervan, dat wil zeggen het voldoen aan de verwachtingen van de diverse gebruikers. Op basis van het bovenstaande ligt het voor de hand te concluderen dat het blootleggen van kwaliteitsgebrek teneinde die op te kunnen (laten) heffen, de belangrijkste doelstelling van het testen is: Testen doe je om de fouten eruit te halen. Hoewel het niet te ontkennen valt dat door middel van testen de kwaliteit verbeterd kan worden, is testen toch niet het geschikte middel om dat te bereiken. Met behulp van testen worden uitsluitend symptomen waargenomen. Het gevaar is daardoor groot dat testen enkel tot symptoombestrijding leidt. Testen zou aanleiding moeten zijn om diagnoses te stellen: het zoeken van de oorzaken achter de problemen. Kwaliteit moet er in worden gebouwd, niet getest! De waargenomen symptomen stellen de organisatie in staat om een diagnose te stellen en de problemen op te lossen. Maar, minstens even belangrijk, die waargenomen symptomen bieden ook de gelegenheid een uitspraak te doen over de risico s die gelopen worden als een bepaalde versie van een systeem in gebruik genomen wordt. Op basis van de waarnemingen gedurende het testen kan door middel van extrapolatie een voorspelling worden gedaan over het systeemgedrag in produktie. 2.2 Wat is testen niet? Testen is niet: 1. alleen meten, maar ook plannen en voorbereiden: Het testen behelst maar 40%, plannen en voorbereiden, vragen 60% van de testinspanning. 2. het vrijgeven of accepteren: Het testen levert advies over de kwaliteit, de beslissing over vrijgave is aan anderen. 3. foutherstel: Slechts bij de programmatest is het mogelijk het testen en herstellen in één hand te leggen. Bij alle andere tests moet het principe gehanteerd worden, dat er niet getest wordt door de persoon die heeft gebouwd en niet hersteld wordt door de persoon die heeft getest. 4. een fase ná ontwikkeling: Parallel aan het opstellen van de functionele specificaties, moet een testplan worden opgesteld. Direct na het vaststellen van de functionele specificaties wordt dan gestart met de voorbereiding van de tests. 5. het implementeren van een informatiesysteem: In principe zijn testen en implementeren tegengestelde, sterk gerelateerde activiteiten, die organisatorisch goed belegd dienen te worden. 6. bedoeld om het systeem te toetsen op volledigheid en juistheid van de functionaliteit; 7. goedkoop: De testkosten schommelen tussen de 20% en 50 % van de ontwikkelingskosten na de fase functionele specificatie. Daarentegen zal een goede, tijdig uitgevoerde test het ontwikkelingsproces positief beïnvloeden en kan een kwalitatief beter systeem opleveren. Het herstellen van fouten vergt meer inspanning, tijd en geld naarmate het moment van detectie verder afligt van het moment van ontstaan. 8. het opleiden voor gebruik en beheer: Hoewel het de voorkeur geniet het testen en het opleiden te scheiden, is de combinatie onder voorwaarden mogelijk. Goede afspraken moeten voorkomen dat zowel de test als de opleiding van onvoldoende kwaliteit zullen zijn. 9. populair. 2.3 Kwaliteitszorg en Testen Definitie van Kwaliteit volgens ISO: Het geheel van eigenschappen en kenmerken van een produkt of dienst dat van belang is voor het voldoen aan vastgestelde of vanzelfsprekende behoeften. Aangemaakt d.d Pagina 4

4 Wat voor de één vanzelfsprekend is, is dat voor de ander absoluut niet. Vanzelfsprekendheid is bij uitstek een subjectief begrip. Een belangrijk aspect van kwaliteitszorg is daarom het minimaliseren van de vanzelfsprekende behoeften, door deze om te zetten in vastgestelde behoeften en het zichtbaar maken in welke mate aan de vastgestelde behoeften wordt voldaan. Daartoe moeten maatregelen worden getroffen om de eisen vast te stellen en het ontwikkelingsproces beheersbaar te maken. Definitie van kwaliteitsborging, quality assurance : Het geheel van alle geplande en systematische acties nodig om in voldoende mate het vertrouwen te geven dat een produkt of dienst voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen. Deze maatregelen moeten ertoe leiden dat: er meetpunten en -grootheden zijn die een indicatie geven van de kwaliteit van de processen (normering). het voor de individuele medewerker duidelijk is aan welke eisen zijn werk moet voldoen en dat hij aan de hand van bovengenoemde normen kan toetsen. het voor een onafhankelijke partij mogelijk is de produkten/diensten aan de hand van bovengenoemde normen te toetsen. het management bij gebleken gebreken in (deel)produkten of diensten kan traceren waardoor dat gebrek is ontstaan en hoe het in de toekomst kan worden voorkomen.. Deze maatregelen zijn te onderscheiden in: preventieve maatregelen: voorkomen van diskwaliteit; detectieve maatregelen: ontdekken van diskwaliteit; correctieve maatregelen: opheffen van diskwaliteit. Het is van wezenlijke belang dat er samenhang bestaat tussen de verschillende maatregelen. 2.4 De kwaliteit van informatiesystemen Wat eigenlijk nodig is, is een aantal (onafhankelijk en meetbare) criteria die gezamenlijk het hele kwaliteitsspectrum van een informatiesysteem afdekken. Per criterium dient de Meeteenheid te worden bepaald. Vervolgens kunnen dan per criterium afspraken worden gemaakt omtrent de mate waarin dat aspect in het produkt aanwezig moet zijn: de normering. Dat is helaas nog niet gerealiseerd. Goede aanzetten zijn: Delen 1991, SERC 1993, NGGO 994. De produktkwaliteit wordt ontleed in twee dimensies: Statische dimensie: Beschrijft de beheereigenschappen van een informatiesysteem, ofwel de kwaliteit die wordt ervaren door het systeembeheerder- en onderhoudspersoneel. Het gaat vooral over de aanpasbaarheid van het systeem. Dynamische dimensie: Beschrijft de gebruikseigenschappen van een informatiesysteem, ofwel de kwaliteit van de informatievoorziening in werking. Het gaat over het gebruik van het systeem. 3. Context van het testen 3.1 Dynamisch expliciet testen Het actuele resultaat wordt vergeleken met het verwachte resultaat om zo te bepalen of het systeem zich als vereist gedraagt. De bedoeling is om fouten te vinden. 3.2 Dynamisch impliciet testen Gelijktijdig met het expliciet testen kunnen gegevens over dat testproces worden verzameld. Uit deze gegevens kan informatie worden afgeleid over het wel en wee van het informatiesysteem. Zo kan een uitspraak over de bedrijfszekerheid van het systeem gebaseerd worden op het gedrag van het systeem gedurende de test testperiode: door bij te houden hoe vaak het systeem is geplaagd door storingen en met name trends daarin te zoeken, kan een schatting worden gedaan over de te verwachten storingen gedurende het gebruik. Aangemaakt d.d Pagina 5

5 3.3 Statisch testen Een informatiesysteem is meer dan een programma: het is het totaal van structuren en middelen die gebruikt worden om een organisatie van informatie te voorzien. Een aantal van deze aspecten kan niet door middel van dynamische testen gecontroleerd worden. Dit maakt het noodzakelijk andere vormen van testen aan te wenden. Zo n andere vorm is het controleren en onderzoeken van produkten, zonder dat er sprake is van het uitvoeren van programma s. Dit heet statisch testen. 3.4 Ontwikkel- en testproces Het ontwikkelen van informatiesystemen gebeurt in de meeste gevallen nog steeds volgens het gangbare faseringsmodel, de waterval-methode: 1. informatiebeleid, informatieplanning: Men begint bedrijfsbreed met het definiëren van de mogelijkheden die de informatietechnologie zoal biedt voor de oplossing van problemen of de optimalisatie van de bedrijfsprocessen en men kent daarin prioriteiten toe; 2. informatie-analyse, definitiestudie: Men stelt globaal vast aan welke eisen de functionaliteit moet gaan voldoen; 3. functioneel ontwerp: Men bepaalt vervolgens wat er aan functionaliteit gemaakt moet worden om die problemen op te lossen; 4. technisch ontwerp: Men gaat zich daarna druk maken over hoe dat dan moet worden opgelost; 5. Men maakt het systeem en gaat het vervolgens testen, invoeren en gebruiken. Een momenteel veel gehanteerde presentatie van het faseringsmodel voor systeemontwikkeling en het testen is het zogenaamde V-model (zie figuur 1). Figuur 1 V-model 3.5 Testsoorten Een testsoort is een groep van testactiviteiten die gezamenlijk worden georganiseerd en aangestuurd. Testsoorten kunnen in eerste instantie worden ingedeeld in de zogenaamde white-box en black-box tests. White-box testsoorten Zijn gebaseerd op de coding, de programmabeschrijvingen of het technisch ontwerp. Er wordt nadrukkelijk gebruik gemaakt van kennis over de interne bouw van het systeem. Deze worden uitsluitend uitgevoerd door ontwikkelaars. Onderscheid wordt gemaakt tussen: Programmatest: Een door de ontwikkelaar in de laboratoriumomgeving uitgevoerd test, die moet aantonen dat een programma aan de in de technische specificaties gestelde eisen voldoet. Integratietest: Een door de ontwikkelaar in de laboratoriumomgeving uitgevoerd test, die moet aantonen dat een logische serie programma s aan de in de technische specificaties gestelde eisen voldoet. De nadruk ligt op gegevensdoorvoer en de interface werking. Black-box testen Zijn gebaseerd op de functionele specificaties en de kwaliteitseisen. Het systeem wordt beschouwd in de verschijningsvorm zoals die ook gedurende het uiteindelijke gebruik zal zijn. Onderscheid wordt gemaakt tussen: Systeemtest: Een door de ontwikkelaar in een (goed beheersbare) laboratoriumomgeving uitgevoerde test, die moet aantonen dat het ontwikkelde systeem of delen daarvan aan de in de functionele- en technische Aangemaakt d.d Pagina 6

6 specificaties gestelde eisen voldoen. Acceptatietest: Een door de gebruiker(s) en beheerder(s) in een zoveel mogelijk als-het-ware-produktie-omgeving uitgevoerde test, die moet aantonen dat het ontwikkelde systeem aan de functionele en kwalitatieve eisen voldoet. Deze test geeft antwoorden op de vragen als: Welke risico s worden gelopen bij in gebruikname? Heeft de leverancier aan zijn verplichtingen voldaan? Acceptatie-test wordt opgedeeld in: Functionele acceptatietest: Is gericht op de functionele werking, wordt uitgevoerd door de gebruikers en functioneel beheerders en sluit nauw aan bij de systeemtest. Produktie-acceptatietest: Is gericht op exploitatie-eisen, wordt uitgevoerd door technisch beheerders kort voor de in-produktname. 3.6 Testvormen Een testvorm is een groep activiteiten met het oogmerk het informatiesysteem op een aantal samenhangende kwaliteitsattributen te controleren. Bij de strategiebepaling wordt bepaald op welke manier, dus in welke vorm getest gaat worden. Indien nodig worden nieuwe testvormen bedacht. Op basis van de testvormen kunnen afspraken gemaakt worden over wie welke tests uitvoert. Testvorm Omschrijving Kwaliteitsattribuut o.a. Stress Het laten verwerken van grote hoeveelheden en Bedrijfszekerheid, continuïteit aantallen Middelen gebruik Het meten van de benodigde hoeveelheid middelen Zuinigheid (disk, geheugen, etc.) Herstel Het testen van de herstel en herstart faciliteiten Herstelbaarheid Produktie Het testen van de produktie procedures Juistheid, bedrijfszekerheid Standaards het testen van de standaards Beveiliging, bruikbaarheid Beveiliging Het testen van de beveiliging Beveiliging, geoorloofdheid Functionaliteit Het testen van de functionaliteit (inclusief Juistheid volledigheid foutafhandeling) Regressie Het testen dat alle onderdelen nog correct functioneren Alle na het doorvoeren van een wijziging Handmatige Het testen van de relatie tussen het geautomatiseerde Inpasbaarheid ondersteuning en het handmatige deel van het systeem Interfaces Het testen van aansluitingen met andere systemen Juistheid, volledigheid Controls Het testen van controles, zoals audit-trails, gegevensvalidaties, enzovoorts Controleerbaarheid, beveiliging, juistheid Referentie schaduw draaien 4. Gestructureerd testen Het testen of twee versies van een applicatie een identieke interface hebben Juistheid, volledigheid Uit diverse onderzoek naar het testproces in de afgelopen jaren is de onvolwassenheid van het testen bevestigd. Testen wordt meestal gezien als een noodzakelijk kwaad dat alleen maar geld en vooral veel tijd kost. Veel organisaties zijn, na de zoveelste structureringspoging, nog steeds zoekende. De meeste aanzetten tot het op een hoger plan brengen van het testen zijn gestrand op allerlei, meestal voorspelbare, oorzaken. Naast de toenemende functionele en technische complexiteit van de informatiesystemen en de steeds wijzigende ontwikkelmethoden, technieken en hulpmiddelen vinden deze oorzaken vooral hun oorsprong in de organisatie van het testen; enerzijds en de organisatie van het structureringsproces van het testen, anderzijds in de organisatie en de beheersing van het testproces zelf. Aangemaakt d.d Pagina 7

7 4.1 Ongestructureerd testen: de bevindingen Traditionele valkuilen, die de structurering van het testen met zich meebrengen: Tijdsdruk: Een ongestructureerd testproces verliest het vrijwel altijd van tijdsdruk. Wachthouding: Te late start van de voorbereiding. Fasering van de testactiviteiten: Het ontbreekt vaak aan een voorgeschreven aanpak waarin de testactiviteiten minimaal in fasen zijn onderverdeeld en beschreven. Testtechnieken en tools: Hoewel dikwijls wel aanwezig, worden de testtechnieken en tools niet gebruikt. Fixatie van de specificaties: In contracten voor de ontwikkeling of het onderhoud van informatiesystemen wordt het testen als bijzaak gezien en formele gronden voor oplevering en/of niet-acceptatie zijn in de meeste gevallen niet beschikbaar. De specificaties blijken in veel gevallen niet gefixeerd en beheerd te zijn. Beheer: Een testproces strandt nogal eens door het ontbreken van de vereiste beheerfuncties, als configuratie- en wijzigingsbeheer. Kwaliteit van de white-box tests laat in veel gevallen te wensen over. Tegengestelde belangen: Ontwikkelaars willen zoveel mogelijk tijd om het product te optimaliseren. Het rekencentrum moet voordat het systeem in produktie gaat inzicht hebben in een groot aantal aspecten. Testers/gebruikers/beheerders willen de tests conform de testplanning uitvoeren. De opdrachtgever wil simpelweg tegen de minste kosten en moeite de optimale oplossing voor het probleem. Coördinatie van de testactiviteiten: Het ontbreekt in projecten of in organisaties vaak aan voorschriften over de te hanteren testmethoden en technieken. 4.2 Gestructureerd testen: de aanbevelingen Om het testproces binnen een project of de testprocessen in een organisatie te structureren kunnen de belangrijkste bevindingen uit de diverse onderzoeken als basis dienen. Reductie van de tijdsdruk. Dit wordt bereikt door: tijdige, flexibele planning; voortgangsbewaking; een tijdige start; voldoende en geschikt personeel; sluitende afspraken. Reductie van de tijdsdruk wordt bevorderd door tijdig een mastertestplan op te stellen, waarin geregeld is welke partijen, welke tests, op welke momenten uitvoeren. De technieken strategiebepaling en testpuntanalyse (TPA) leveren de daarbij vereiste ondersteuning. Projectmatige aanpak, los van de lijnbeslommeringen : De testactiviteiten moeten op basis van het testplan projectmatig worden aangepakt. De ruis van de lijn, zoals afdelingsoverleg, atv-verplichtingen, nevenactiviteiten en opleidingen, moet daarbij tot het minimum beperkt blijven. Het is raadzaam de testactiviteiten stringent te scheiden van de dagelijkse lijnbeslommeringen. Aangemaakt d.d Pagina 8

8 Fasering van de testactiviteiten, parallel aan de bouwactiviteiten: Testactiviteiten moeten op enig moment tijdens het proces van systeemontwikkeling starten en in onderlinge samenhang met andere activiteiten worden uitgevoerd. Dat vraagt om een zorgvuldige fasering. Een faseringsmodel moet per testsoort fasegewijs de activiteiten beschrijven tot het niveau van wat en wanneer. Voorschriftgeving en controle op de toepassing: De te gebruiken standaards voor het testen (faseringsmodel, documentatie, technieken, tools, enzovoort) moeten tijdig, eenduidig en centraal worden voorgeschreven. Gestructureerd en passend gebruik van testtools: In theorie kunnen de meeste testactiviteiten geautomatiseerd worden uitgevoerd, dat wil zeggen er zijn testtools voor beschikbaar. Als de vereiste structuur in het testproces is aangebracht kunnen testtools passend worden ingezet. In eerste instantie moet daarbij gedacht worden aan ondersteunende tools voor begroting, planning, voortgangsbewaking, beheer van testdata, coverage analysers en rapportage tools. In tweede instantie aan zogenaamde primaire testtools voor onder andere testontwerp en record & playback. Inrichting beheer: Het gaat hier om het beheer van het testproces zelf; haar omgeving en de testattributen zoals het testobject, de specificaties en de testware. Reductie van tegengestelde belangen en teambuilding: Door het vroegtijdig opstellen van een mastertestplan waarin zoveel mogelijk afspraken tussen de diverse betrokkenen worden vastgelegd, wordt voorkomen dat in een later stadium conflicten de voortgang en het werkklimaat negatief beïnvloeden. Inrichten van een testcoördinatie en/of testhelpdesk functie: Een facilitaire discipline die waar nodig de testactiviteiten coördineert en als helpdesk fungeert. 4.3 De vier pijlers onder een gestructureerde testaanpak De vier pijlers zijn een aan de ontwikkelingscyclus gerelateerde: Fasering (F): Door gebruik van een faseringsmodel wordt het overzicht behouden tijdens het systeemontwikkelingsproces. Door te noteren wat, wanneer, hoe, waar (mee), door wie, enz., moet gebeuren in het stramien van het proces, worden vanzelf de claims op en de relaties met de overige aspecten (pijlers) gelegd. Figuur 2 De vier pijlers Technieken (T): Er zijn technieken ter ondersteuning van het planningsproces, intake en rapportage technieken. De belangrijkste groep technieken wordt gevormd door de testspecificatietechnieken waarmee bepaalde eigenschappen (kwaliteitsattributen) van een informatiesysteem worden gemeten. Er is geen enkele techniek waarmee alle attributen gemeten kunnen worden. Infrastructuur (I): Om tests te kunnen uitvoeren is een testomgeving nodig. Deze omgeving moet stabiel, beheersbaar en representatief zijn. Verder moet deze omgeving zijn afgescheiden van andere omgevingen, zoals de ontwikkelingsomgeving. Organisatie (O): Enerzijds is er de organisatie binnen het testteam, anderzijds is er de inbedding van het testteam in de projectorganisatie. Voor iedere test moet beschreven zijn wie hem uitvoert, wie er verantwoordelijk voor is, wie controleert dat de test goed is uitgevoerd en aan wie de resultaten worden doorgegeven. Aangemaakt d.d Pagina 9

9 5. TMap in een notedop 5.1 Testen als proces Voor alle testsoorten en vormen gelden de hoofdactiviteiten plannen, voorbereiden en uitvoeren. In grote lijnen komt het erop neer dat tijdens de creatie of aanpassing van de functionele specificaties een mastertestplan wordt opgesteld, waarin geregeld is wie, wanneer, welke testsoort of testvorm voor zijn rekening neemt. Omdat het testen meerdere disciplines raakt moeten de diverse taken, verantwoordelijkheden, mijlpalen en produkten worden beschreven in een testplan. In grotere projecten wordt de opdracht voor het tot stand komen en coördineren van dat testplan vaak belegd bij het management van een, al dan niet onafhankelijk, testteam. Op basis van het dit (Master)testplan worden vervolgens deeltestplannen gemaakt, meestal: een White-box testplan; een Systeem testplan; een Acceptatie testplan. Na fixatie van de testplannen worden parallel aan de ontwerp- en realisatie-activiteiten de testgevallen en de testinfrastructuur ontwikkeld. Na de oplevering van het testobject wordt dan het daadwerkelijke testen uitgevoerd. Een testproces introduceert naast het systeemontwerp dus een tweede ontwerpproces, het testproces. 5.2 Testfasering In het faseringsmodel van TMap zijn de drie hoofdactiviteiten van het testen verdeeld over een vijftal fasen, te weten: 1. planning en beheer; 2. voorbereiding; 3. specificatie; 4. uitvoering; 5. afronding. Het TMap-faseringsmodel is een generiek model. Het is toepasbaar voor alle testsoorten en vormen. Voor de White-box testen bevat het te veel activiteiten. Het is aan de Figuur 3 Het TMap-faseringsmodel testverantwoordelijkheden de passende keuze te maken uit het TMap-arsenaal. Binnen de hiërarchie van de testplannen zullen in een systeemontwikkelingsproces dus meerdere TMapmodellen functioneren voor de verschillende testsoorten De fase Planning en beheer De fase Planning en beheer start tijdens de specificatiefase. De uit te voeren activiteiten leggen de basis voor een beheersbaar en kwalitatief testproces. Nadat de testopdracht is gefixeerd wordt globaal kennis gemaakt met de specificaties, de materie en de organisatie (van het project). Het is onmogelijk het systeem volledig te testen. 100% dekkende testtechnieken bestaan alleen in theorie en geen enkele organisatie heeft daar tijd en geld voor. Daarom wordt via risicotaxatie de teststrategie bepaald. Afhankelijk van de risico s wordt vastgesteld welke systeemdelen de meeste aandacht zullen krijgen en welke wat minder, enz. Een en ander wordt uiteraard nadrukkelijk afgestemd met de opdrachtgever. Testers mogen en kunnen dat niet zelf beslissen. Het doel is: De best haalbare dekkingsgraad op de juiste plaats. Aangemaakt d.d Pagina 10

10 Het is belangrijk dat gedurende alle fasen van het testproces kwaliteitsindicaties worden afgegeven. Tegen het einde van het testproces wil de opdrachtgever, zo nodig onderbouwd met statistische informatie, weten welke risico s er gelopen worden en dus welke maatregelen er genomen moeten worden. Er kan bijvoorbeeld worden besloten nog langer te testen of gedeeltelijk in produktie te gaan. Aangemaakt d.d Pagina 11

11 5.2.2 Activiteiten Planning en beheer opdrachtformulering; globale intake en studie; vaststellen testbasis; bepalen strategie; inrichten organisatie; inrichten testprodukten; definiëren infrastructuur; inrichten beheer; bepalen planning; fixeren testplan; onderhouden testplan; uitvoeren beheer; rapporteren; bepalen detailplanning De fase Voorbereiding De fase begint met de detail intake van de specificaties en de overige documentatie die als testbasis dient. Er wordt inzicht in de testbaarheid verkregen door te onderzoeken op bijvoorbeeld uniforme notatie, scheidbaarheid en herkenbaarheid. Naar aanleiding hiervan zal de kwaliteit van de testbasis kunnen toenemen. Na de intake wordt de testbasis (in samenwerking met de bouwers) onderverdeeld in onafhankelijke opleverbare en testbare systeemdelen. Vervolgens wordt aan deze testeenheden de testtechnieken toegewezen en wordt een planning gemaakt van het vervolg van de testactiviteiten Activiteiten Voorbereiding detail intake testbasis; definiëren testeenheden; toewijzen testtechnieken; specificeren infrastructuur De fase Specificatie Tijdens de fase Specificatie worden de testgevallen gespecificeerd en de bijbehorende testinfrastructuur gerealiseerd. De creatie van testgevallen wordt in twee stappen uitgevoerd: het logisch en het fysiek testontwerp. Op het moment dat de testbasis beschikbaar is, worden op basis daarvan (logische) testgevallen gespecificeerd (testspecificaties). Bij een testgeval moet hierbij worden gedacht aan de beschrijving van de uitgangssituatie, het veranderingsproces en de resultaatvoorspelling. Later als er meer bekend is over de technische realisatie, worden de logische testgevallen vertaald naar fysieke testgevallen (testscripts) Activiteiten Specificatie opstellen testspecificaties; definiëren uitgangsbestanden; opstellen testscripts; opstellen testdraaiboek; specificeren intake testobject/infrastructuur; realiseren infrastructuur De fase Uitvoering De fase Uitvoering start op het moment dat de eerste testbare componenten beschikbaar zijn. Eerst worden de opgeleverde (delen van) applicaties gecontroleerd op volledigheid en in de testomgeving geïnstalleerd. Daarna wordt gecheckt of het samenstel van applicaties en technische infrastructuur überhaupt werken (intake). Om het testen te beginnen moeten de initiële testbestanden gevuld worden. Als zowel de (delen van) de applicaties, de infrastrctuur als de initiële bestanden klaar staan, worden de zogenaamde pretest uitgevoerd met als doel de werking van de hoofdtaken van het te testen object te Aangemaakt d.d Pagina 12

12 controleren. De pretest geven het antwoord op de vraag: Is de kwaliteit van het testobject van dien aard dat het grondig aan de tand gevoeld kan worden met de daadwerkelijke testuitvoering Activiteiten Uitvoering intake testobject / infrastructuur; vullen uitgangsbestanden uitvoeren (her)tests; controleren en beoordelen testresultaten; onderhouden testdraaiboek De fase Afronding Tijdens de afronding wordt er een selectie gemaakt van de vaak grote hoeveelheid testware, zoals de testgevallen, de testresultaten en ook bijvoorbeeld de beschrijvingen van de testinfrastructuur en de gebruikte tools. Het oogmerk is hierbij dat bij wijzigingen en de bijbehorende onderhoudstests de testware alleen maar aanpassing behoeft en er dus niet opnieuw een complete nieuwe testset moet worden ontworpen (regressietesten) Activiteiten Afrondingsfase evalueren testobject; evalueren testproces; opstellen evaluatierapport; Figuur 4 Activiteiten in de TMap-fasering conserveren testware; decharge testteam. 5.3 Testtechnieken Testtechnieken per TMap fase Planning en beheer Strategiebepaling; Testpuntanalyse (TPA); Diverse checklists. Voorbereiding Detail intake testbasis; Fagan inspection. Specificatie Testspecificatietechnieken Uitvoering Checklists kwaliteitsattributen Afronding Diverse checklists Strategiebepaling Het bepalen van een expliciete teststrategie is een instrument om met de opdrachtgever (van de test) te communiceren over de organisatie en de strategische keuzen van het testen. De opdrachtgever van een test verwacht bepaalde kwaliteiten van het op te leveren systeem die van geval tot geval heel verschillend zijn. Het is van groot belang in staat te zijn daarover met de opdrachtgever te kunnen communiceren, en afhankelijk van de wensen van de opdrachtgever een vertaling te maken naar de manier waarop getest zal worden. Een risicotaxatie vormt de basis voor de teststrategie, omdat het van belang is de testinspanning (testdekking) optimaal in te zetten. Met de techniek voor strategiebepaling wordt geanalyseerd hoeveel in een test moet worden geïnvesteerd om de optimale balans te vinden tussen de gewenste kwaliteit en de hoeveelheid tijd c.q. geld die daarvoor nodig is. Aangemaakt d.d Pagina 13

13 5.3.2 Testpuntanalyse (TPA) TPA is geschikt voor het begroten van de black-box testsoorten, systeem- en acceptatietest. TPA herleidt de Functie-Punt-Analyse (FPA) punten naar testpunten op basis waarvan vervolgens het aantal testuren berekend wordt. De TPA-techniek analyseert de impact van specifieke testbeïnvloedingsfactoren, zoals bijvoorbeeld de kwaliteitseisen, de omvang en de complexiteit van het systeem, maar ook de kwaliteit van de testbasis of de mate waarin testtools worden gebruikt Detail intake testbasis De testbasis wordt gevormd door de documentatie op basis waarvan de tests worden voorbereid. De intake is in wezen een audit van de testbasis waarbij gekeken wordt of de documentatie voldoende compleet, accuraat en consistent is om als uitgangspunt voor de test te dienen Testspecificatietechniek Op basis van de uitgangsinformatie moeten testgevallen worden bepaald. Een elementair testgeval bestaat uit: de uitgangssituatie; het veranderingsproces en; een resultaatvoorspelling. Een testspecificatietechniek Is een gestandaardiseerde manier om vanuit uitgangsinformatie testgevallen af te leiden Checklists Tmap biedt een groot aantal checklists (zie bijlage B - Checklists). 5.4 Infrastructuur en tools De infrastructuur voor het testen bevat alle faciliteiten en middelen die nodig zijn om naar behoren te kunnen testen: testomgevingen: Testomgevingen worden ingericht op basis van de testsoort en testvorm. laboratorium omgeving voor White-box testen; beheersbare systeemtestomgeving; de als het ware omgeving voor acceptatietesten. testtools: record & playback: Het kunnen opnemen van een testsessie om die naderhand automatisch te kunnen spelen. comparators: Het automatisch vergelijken van testresultaten met resultaten van voorgaande sessies. testdrivers: Een vervanging van een aansturingsprogramma dat nog niet is opgeleverd, om toch de onderliggende delen al te kunnen testen. simulators: Tools waarmee de life-omgeving kan worden nagebootst voor het testen van bijvoorbeeld de performance. coverage analysers: Daarmee wordt gemeten in hoeverre het testobject door testgevallen is gedekt. werkplekken (kantoorinrichting) 5.5 Organisatie De organisatie van gestructureerd testen vraagt aandacht op de volgende aspectgebieden: het operationele testproces; de structurele testorganisatie; testbeheer; personeel & opleidingen; Aangemaakt d.d Pagina 14

14 structurering van het testproces. Aangemaakt d.d Pagina 15

15 5.5.1 Het operationele testproces De belangrijkste functies zijn: testen; testmanagement; beheer. Kennis dient aanwezig te zijn op het gebied van: testen; het testobject; gebruik en beheer; infrastructuur en tools De structurele testorganisatie Kent twee functies: voorwaarde scheppende testvoorschriftgeving coördinatie van testprocessen testbeheer methodische en technische ondersteuning operationele Testbeheer Het in bedwang houden van: het testproces; de testinfrastructuur; de testprodukten Structurering van het testproces Teststructurering vindt meestal haar oorsprong in een of andere kostbare fout of, zo u wilt, ramp. Het management besluit dan dat er nu maar eindelijk eens iets moet gebeuren. Er wordt iemand belast met de structurering en er wordt alvast een project of een systeem als pilot geselecteerd, waarmee die structurering zich moet bewijzen. Dat gaat nogal eens mis. Een structureringsproces vraagt een strategie en know-how op zowel het gebied van organisatieverandering als van testen. Na inventarisatie van de actuele testpraktijk en de mogelijkheden voor het structureringsproces moet stapsgewijs getransformeerd worden van ist naar soll. Tijd en tact spelen daarbij een belangrijke rol. 6. Variaties op het thema 6.1 Inleiding TMap is een generiek model. De oorspronkelijk voor het black-box testen in nieuwbouw situaties ontworpen aanpak is geëvalueerd tot een werkbasis voor vrijwel alle testsoorten en testactiviteiten in de informatievoorziening. De TMap-pijlers fasering, technieken, infrastructuur en organisatie kunnen voor andere testvormen worden gehanteerd. Dit vraagt het een en ander van zowel de samenstellers van de TMap-standaard als van de gebruikers daarvan. Primair staat een verantwoord testproces, niet onderbelicht maar vooral ook niet overdone. Soms vraagt een testproces extra s in de vorm van speciale technieken of een afwijkende organisatiestructuur. Die kunnen dan meestal gemakkelijk van de standaard worden afgeleid. Vanwege verscheidenheid in aanbod en gebruiksvormen is het uiteraard onmogelijk dé standaard testinfrastructuur te beschrijven. TMap biedt een referentiekader op basis waarvan de testinfrastuctuur kan worden gedefinieerd. Aangemaakt d.d Pagina 16

16 6.2 Variaties Bij elke standaard aanpak ontstaan in het gebruik variaties die zich min of meer als een specifieke subset van de standaard ontwikkelen. Hierna wordt ingegaan op enkele gebieden waarin dit fenomeen zich met betrekking tot TMap voordoet. 6.3 Testen in de onderhoudssituatie TMap kan zowel worden gebruikt bij nieuwbouw als bij het onderhoud van informatiesystemen. Er is slechts sprake van een benadering vanuit een ander perspectief, hetgeen een aantal accentverschuivingen veroorzaakt (zie figuur 5). In grote lijnen kun echter gesteld worden dat het onderhoudstesten op dezelfde manier kan worden aangepakt als bij nieuwbouw Ontwikkel- en testproces Het ontwikkel- en testproces, dat geldt in nieuwbouwsituaties, verandert voor onderhoud in principe niet. Er is sprake van een white-box programma- en integratietest en van een black-box systeem- en acceptatietest. Een onderhoudstestproces start meestal bij de ontvangst van een wijzigingsaanvraag of een releaseplan Soorten onderhoud Met betrekking tot het soort onderhoud is uit het oogpunt van het testen een tweedeling te maken: planbaar onderhoud: Tot deze categorie behoren: perfectief onderhoud (aanpassen van de programmatuur aan nieuwe wensen) adaptief onderhoud (aanpassen van programmatuur aan veranderingen in de omgeving) correctief planbaar onderhoud (uitstelbaar herstel van fouten of tekortkomingen) ad-hoc correctief onderhoud: Ad-hoc correctief onderhoud heeft te maken met storingen die onmiddellijk om een oplossing vragen. Het zal niet mogelijk zijn de benodigde stappen van een gestructureerde testaanpak uit te voeren. Ook ten aanzien van ad-hoc onderhoud is het mogelijk om door middel van een bepaalde testaanpak een kwaliteitsverbetering te realiseren. Belangrijk is het uitvoeren van een goede risico-analyse met betrekking tot het informatiesysteem en op basis van de uitkomsten ervan, het definiëren van een aantal standaard tests. 6.4 Geïntegreerde testaanpak Figuur 5 Systeemonderhoud in het V-model In veel organisaties worden de systeemtest en de acceptatietest geheel of gedeeltelijk samengevoegd. Dit verschijnsel wordt de Geïntegreerde testaanpak genoemd. Bij toepassing van een geïntegreerde test wordt tevoren tussen de partijen afgesproken welke aspecten bij welke test en tot welk niveau aan de orde komen. Doorgaans door het toewijzen van kwaliteitsattributen en daaraan gekoppeld de testvormen en de te gebruiken technieken of een te realiseren dekkingsgraad. De ontwikkelaars en de gebruikers specificeren ieder hun eigen testgevallen, zoveel mogelijk onafhankelijk van elkaar, parallel aan de technisch ontwerpfase en de systeemrealisatie. Een geïntegreerde test wordt voorafgegaan door een (gereduceerde) systeemtest. De overeengekomen aspecten worden tot het afgesproken niveau door de ontwikkelaars aan een systeemtest onderworpen. De gebruikers spelen daarbij geen rol. Na uitvoering van het systeemtestdeel wordt in samenwerking tussen de ontwikkelaars en de gebruikers het systeem geconfronteerd met de voor het geïntegreerde deel overeengekomen testgevallen. Aangemaakt d.d Pagina 17

17 Ten aanzien van de verantwoordelijkheden moet worden opgemerkt dat de ontwikkelaar onverminderd verantwoordelijk blijft voor het ter acceptatie aan te bieden produkt. De participatie van de gebruiker bij de geïntegreerde test moet uitsluitend gekenschetst worden als ondersteuning van het ontwikkelproces. De gebruiker accepteert het systeem door het uitvoeren van een acceptatietest Risico s, maatregelen en overwegingen De geïntegreerde testaanpak kan slechts worden toegepast nadat vooraf eenduidige afspraken gemaakt zijn over een groot aantal aspecten. Een belangrijk risico van de geïntegreerde testaanpak is de verminderde onafhankelijkheid van de betrokkenen. Hoewel formeel goede afspraken te maken zijn, kunnen conflicten ontstaan over allerlei onderwerpen. Een risico bij de geïntegreerde test is de late constatering dat één van de partijen geen goede test heeft voorbereid. Het is dan vaak niet meer mogelijk om die schade te herstellen. Een maatregel ter voorkoming van conflicten en of te late constatering van onvoldoende voorbereiding voor het testen, is het inschakelen van een controlerende derde partij. Deze taak kan bijvoorbeeld worden ingevuld door een kwaliteitszorg medewerker. 6.5 Client/Server, GUI s, OO, RAD, CASE en CAST Steeds meer informatiesystemen worden geëxploiteerd in andere dan de klassieke mainframe infrastructuur. De beperkingen van de mainframe omgevingen remmen organisaties snel te kunnen inspelen op veranderende wensen uit de markt. Diensten en produkten moeten met concurrerende snelheid in exploitatie kunnen worden gebracht. Time-to-market is de slogan van de jaren negentig. Om in dat kader doeltreffend te kunnen opereren wil de gebruiker tijdig en snel over betrouwbare informatie beschikken. Hij wil daarvoor een flexibele informatie infrastructuur. Om zijn doel te bereiken wil de gebruiker vanaf zijn werkplek alle beschikbare applicaties en gegevens kunnen aanwenden. Dat vraagt integratie van hardware en applicaties, van hulpmiddelen en (lokale) netwerken, open systemen, enzovoort. Deze mogelijkheden worden in het algemeen geboden door de zogenaamde client/server technologie Client/Server De client/server technologie bestaat uit een groot aantal componenten voor zowel ontwikkeling als exploitatie. Vooralsnog kan Figuur 6 De vijf Client/Server architecturen (Gartner Group) het fenomeen client/server worden beschreven als een technologie waarin informatiesystemen in onafhankelijke processen worden onderverdeeld, die door clients worden geïnitieerd en door servers worden uitgevoerd. Het gebruik van een standaard communicatie taal is daarbij essentieel. Voor het testen is het van belang over de logische inrichting van applicaties duidelijkheid te verkrijgen. Informatiesystemen zijn in het algemeen onderverdeeld in 3 logische onderdelen: presentatie; toepassing; gegevens. Dit onderscheid speelt een belangrijke rol bij het distribueren van delen van een applicatie over meerdere hardwareplatforms. In samenhang hiermee heeft de Gartner Group vijf client/server architecturen (zie figuur 6) vastgesteld, waarbinnen de logische applicatieonderdelen over client en server verspreid zijn. Deze verdeling van de applicatie-onderdelen is van grote invloed op het testen, in het bijzonder op de toe te passen teststrategie en testspecificatietechnieken. Er is sprake van dislocatie van functionaliteit en gegevens en een veelheid aan nieuwe c.q. afwijkende situaties voor de tester in de client/server omgeving Graphical User Interfaces (GUI s) De transformatie van karakter-georiënteerde naar grafisch georiënteerde software voor gebruikersinterfaces (GUl s) vraagt ook een transformatie van de testwijze en voorlopig meer testinspanning. Aangemaakt d.d Pagina 18

18 Voor het testen geldt dat er een aantal testniveaus te onderscheiden is: individuele vensters interactie tussen vensters individuele applicaties interfaces tussen applicaties. Daarbinnen vragen de verschillende schermattributen hun eigen aandacht. Het is van belang de GUl-tests in de aangegeven niveaus te organiseren. De tests worden dakpansgewijs opgezet, waarbij na elke test weer de werking van een attribuut of een component wordt goedgekeurd, tot en met de integrale werking van de totale interface. Wellicht nog sterker dan bij andere tests is het aantal mogelijke testsituaties bij GUl-tests vrijwel onbeperkt. Het gebruik van testtools is bij het testen van GUl s sterk aan te raden. Zeker record & playback tools die de vele scherminteracties nauwkeurig en snel kunnen (her) testen zijn zeer bruikbaar, of eigenlijk een must Object Oriented Development (OO) Voor wat betreft het testen is OO alleen een (gestructureerde) stap meer in de goede richting. De werkwijze bij het ontwerp (onderkennen, beschrijven, classificeren en structureren van objecten) en de realisatie (specificeren, bouwen en implementeren van methods) bieden testers de vereiste structuur. Zowel de white-box als de black-box tests, en daarbinnen zowel de intake van de testbasis als de statische en de dynamische tests, kunnen conform de TMap-bouwstenen worden uitgevoerd. De mogelijkheden van parallellisatie van tests en de integratie van testspecificaties van ontwikkelaars en gebruikers zullen door OO toenemen. Zoals altijd geldt ook hier dat testers optimaal van de voordelen kunnen profiteren bij consequente toepassing van de ontwikkelstandaards en standaard functionaliteit. Hoe meer daarvan wordt afgeweken, hoe meer testinspanning vereist is! RAD, Evolutionaire systeemontwikkeling In grote lijnen komt het er op neer dat bij RAD de nadruk ligt op het specificeren, prototypen en realiseren van systeemdelen in kleine teams van gebruikers en ontwikkelaars, waarbij gebruik gemaakt wordt van de meest geavanceerde hulpmiddelen. De evolutionaire aanpak kan in principe RAD impliceren, maar legt meer nadruk op het stapsgewijs ontwikkelen c.q. aanpassen van kleine systeemdelen naar de uiteindelijke gewenste totaaloplossing. Het testen bij dit soort ontwikkelingsprocessen is bij consequente toepassing van de overeengekomen werkwijze gemakkelijker. De deelontwikkelingen kunnen als dakpannen worden beschouwd, die alle hun eigen testproces kunnen doorlopen. Zowel de testbasis (de specificaties) als het testobject komt dakpansgewijs tot stand en kan als zodanig als invoer dienen voor specificatie en de uitvoering van de respectievelijke white-box en black-box tests CASE en CAST Computer Aided Software Engineering en Testing stellen een verzameling hulpmiddelen voor waarmee in theorie systemen vanaf de specificaties geheel geautomatiseerd gerealiseerd en getest kunnen worden. Zowel de software als de testware worden vanaf de Specificaties gerealiseerd en vervolgens met elkaar geconfronteerd. De resultaten worden automatisch vergeleken en wellicht automatisch hersteld. Een kind kan de was doen. De systeemontwikkeling beperkt zich tot de selectie en toepassing van tools! Impact algemeen In het algemeen concentreert de impact van client/server en gerelateerde technologieën en ontwikkelingsmethoden op het testen zich vooralsnog op de volgende aspecten: Toepasbaarheid van TMap: Tmap biedt voldoende bouwstenen voor de inrichting en uitvoering van testprocessen. Meer aandacht voor het ontwikkelingsproces en de gebruikte hulpmiddelen: De aandacht zal verschuiven van het testobject naar het ontwikkelingsproces en de consequente toepassing van de gebruikte hulpmiddelen. Uitgaan van consequent gebruik van ontwikkelstandaards: Tests zullen worden afgestemd op strikte toepassing van de standaards voor bijvoorbeeld modulariteit, Aangemaakt d.d Pagina 19

19 object oriëntatie en het gebruik van hulpmiddelen. Nieuwe testvormen: Voor sommige aspecten zullen nieuwe of afwijkende testnormen ontstaan. Technology-push: De tester wordt voortdurend geconfronteerd met een niet aflatende technology-push en het kost veel tijd en inlevingsvermogen van het testpersoneel om bij te blijven. Aangemaakt d.d Pagina 20

20 Onvolwassenheid technologie: De veelheid, de complexiteit en het innovatieve karakter van de toegepaste technologische hulpmiddelen is op zichzelf een bron van fouten. Bij het bepalen van de teststrategie moet dit fenomeen aandacht krijgen. Verhouding bouw- en testinspanning: De ervaring leert dat de technologische ontwikkelingen zich het eerst richten op de technische infrastructuur; daarna op de ontwikkelings- en beheeraspecten en vervolgens pas op het voorzien in passende testinstrumenten. Hierdoor dreigt de verhouding testinspanning ten opzichte van bouwinspanning onevenwichtig te worden. Door toepassing van evolutionaire en rapid ontwikkelingsmethoden wordt de tester in dit kader ook nog geconfronteerd met een latere beschikbaarheid van de testbasis (de specificerende documentatie). De structureel bij het testen aanwezige tijdsdruk zal voorlopig dus toenemen. Daarom moet gezocht worden naar een nog betere balans tussen: tijd en kwaliteit van het testproces; testen en toetsen (meer toetsen dan voorheen); white-box en black-box tests (meer integratie). 6.6 Testen van pakketten Inleiding Het aanschaffen van een pakket in plaats van het zelf ontwikkelen van software is iets wat steeds vaker voorkomt. Het aantal beschikbare pakketten, alsmede de goede kwaliteit ervan, is hier vooral debet aan. Wat zijn echter de gevolgen van deze ontwikkeling voor het testen? De doelstelling van testen is het verkrijgen van een bepaalde mate van inzicht in de kwaliteit. In dit kader is bij het testen van pakketten een drietal vragen van belang: 1. Voldoet het pakket aan de leveranciersspecificaties? beantwoorden d.m.v. de Innametest 2. Voldoet het pakket aan de wensen en eisen van de Organisatie? beantwoorden d.m.v. de Functietest 3. Kan het pakket in produktie worden genomen? beantwoorden d.m.v. de Acceptatietest De eerste twee vragen dienen in principe te worden beantwoord tijdens het proces van pakketselectie (dus voordat het pakket is aangeschaft!) en de laatste vraag tijdens het implementatieproces De Innametest Het vaststellen of het pakket voldoet aan de leveranciersspecificatie is het eerste aspect dat moet worden beoordeeld. De leveranciersspecificaties vormen dus de testbasis voor de innametest. Voor het uitvoeren van de innametest zijn er verschillende mogelijkheden: uitvoeren en beoordelen bijgeleverde testset; zelf testen van kritieke functies; statisch testen, door analyse van ervaringen van bestaande gebruikers en beoordeling van tests en de kwaliteitszorg van de leverancier De Functietest Nadat is vastgesteld dat het pakket voldoet aan de leveranciersspecificatie, moet worden beoordeeld of het pakket voldoet aan de wensen en eisen van de organisatie. Dit is het moeilijkste, maar ook het belangrijkste onderdeel van pakkettesten. De volgende TMap-activiteiten worden in het kader van de functietest minimaal onderkend: bepalen teststrategie fixeren testplan detail intake testbasis opstellen testspecificaties opstellen testdraaiboek uitvoeren (her) tests controleren en beoordelen testresultaten rapporteren Aangemaakt d.d Pagina 21

Implementatieplan van een testtool. Een aanpak. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

Implementatieplan van een testtool. Een aanpak. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Implementatieplan van een testtool Een aanpak Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Organisatie SYSQA BV Pagina 1 van 19 Managementsamenvatting Steeds meer organisaties realiseren zich dat

Nadere informatie

TMAP EN RATIONAL UNIFIED PROCESS

TMAP EN RATIONAL UNIFIED PROCESS TMAP EN RATIONAL UNIFIED PROCESS Auteur T. Koomen, M. Tolsma Versie 1.1 Plaats Rotterdam Kenmerk VERSIE INFORMATIE Versie Datum Bijzonderheden Auteur 0.1 21 augustus 2003 Eerste concept T. Koomen, M. Tolsma

Nadere informatie

CHECKLIST TESTORGANISATIE. Doel. Toepassingsgebied

CHECKLIST TESTORGANISATIE. Doel. Toepassingsgebied CHECKLIST TESTORGANISATIE Doel Het doel van deze checklist is het bepalen van de sterke en zwakke punten van de huidige software testorganisatie, zowel op project- als op organisatieniveau. Met behulp

Nadere informatie

DEEL II TESTEN IN ALLE STADIA VAN E-BUSINESS

DEEL II TESTEN IN ALLE STADIA VAN E-BUSINESS DEEL II TESTEN IN ALLE STADIA VAN E-BUSINESS 5 Testen in het Informatie-stadium 5.1 Inleiding Zoals wij in paragraaf 4.2.1 uiteen hebben gezet is er in het stadium Informatie sprake van statische informatieverschaffing

Nadere informatie

Toetsingskader voor business intelligence systemen

Toetsingskader voor business intelligence systemen Toetsingskader voor business intelligence systemen - IT auditor versus BI omgevingen - postgraduate IT-opleiding Vrije Universiteit Amsterdam Gaston Stassen Niels Kappert Assen, maart 2009 Colofon Toetsingskader

Nadere informatie

Testproces verbetering (TPV) Handvat voor het doorvoeren van verbeteringen in testprocessen SYSQA B.V.

Testproces verbetering (TPV) Handvat voor het doorvoeren van verbeteringen in testprocessen SYSQA B.V. Testproces verbetering (TPV) Handvat voor het doorvoeren van verbeteringen in testprocessen SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 18 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 4 1.1 ALGEMEEN... 4 1.2 DOELGROEP...

Nadere informatie

Docentenhandleiding. Leerboek resultaatgedreven softwaretesten

Docentenhandleiding. Leerboek resultaatgedreven softwaretesten Docentenhandleiding TestGoal Leerboek resultaatgedreven softwaretesten Versie 1.2 Derk-Jan de Grood 978 90 395 2561 D Collis B.V. De heijderweg 1 2314 XZ Leiden T 071-5183636 F 071-5813630 E grood@collis.nl

Nadere informatie

fasen fasen ontwerpen inrichten invoeren integreren opzetten n en inrichten beheer informatiesysteem

fasen fasen ontwerpen inrichten invoeren integreren opzetten n en inrichten beheer informatiesysteem Management en Informatica Consultants Steenwinkel Kruithof Associates Ed Kruithof Margareth Jonker Samenvatting SIM 3 fasen voorbereiden ontwerpen inrichten invoeren integreren besturing bedrijfsprocessen

Nadere informatie

Change Management. Tijd voor een verandering? Gemaakt door: Nabeel Malik & Ralph Veraart. Tijd voor een verandering?

Change Management. Tijd voor een verandering? Gemaakt door: Nabeel Malik & Ralph Veraart. Tijd voor een verandering? Change Management Tijd voor een verandering? Gemaakt door: Nabeel Malik & Ralph Veraart Tijd voor een verandering? Pagina 1 van 79 Tijd voor een verandering? Pagina 2 van 79 Voorwoord Na het goede verloop

Nadere informatie

Testing at OnGuard Invoeren van gestructureerde testmethodes in een bestaand software ontwikkelproces

Testing at OnGuard Invoeren van gestructureerde testmethodes in een bestaand software ontwikkelproces Testing at OnGuard Invoeren van gestructureerde testmethodes in een bestaand software ontwikkelproces Ing. R.J.C. Backus Eenjarige Master Software Engineering Afstudeerdocent: Stagebegeleider: Opdrachtgever:

Nadere informatie

WHITE PAPER. Usability Testen volgens TMap NEXT. AUTEUR IDEA: usability testen

WHITE PAPER. Usability Testen volgens TMap NEXT. AUTEUR IDEA: usability testen WHITE PAPER Usability Testen volgens TMap NEXT AUTEUR IDEA: usability testen White Paper Usability Testen volgens TMap NEXT IDEA: Usability Testen december 2009 Copyright Sogeti Nederland B.V. te Vianen

Nadere informatie

ELEKTRONISCH DOCUMENTBEHEER

ELEKTRONISCH DOCUMENTBEHEER ELEKTRONISCH DOCUMENTBEHEER. op zoek naar een normenkader Teamnummer: 1052 Johan van der Galiën Chris Schaerlaeckens Maart 2011 Voorwoord Hierbij presenteren wij onze scriptie Elektronisch documentenbeheersystemen,

Nadere informatie

WHITE PAPER PROJECT START ARCHITECTUUR

WHITE PAPER PROJECT START ARCHITECTUUR WHITE PAPER PROJECT START ARCHITECTUUR JOOST LUIJPERS WHITE PAPER PROJECT START ARCHITECTUUR Joost Luijpers Versie: 1.0 Copyright Sogeti Nederland B.V. te Vianen Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Audit INDiGO. Willen, kunnen en doen

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Audit INDiGO. Willen, kunnen en doen Koninkrijksrelaties Willen, kunnen en doen Den Haag, januari 2011 Dit rapport heeft 48 pagina s GV/DH/sb 2011.IRA.0012.RA 2011 KPMG Advisory N.V., een Nederlandse naamloze vennootschap, is een dochtermaatschappij

Nadere informatie

ISTQB Foundation level. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V.

ISTQB Foundation level. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. ISTQB Foundation level Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 10 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 VERSIEBEHEER... 3

Nadere informatie

Effectiviteit van GRC -Tools

Effectiviteit van GRC -Tools - Ali Çolak & Hasib Haq Post Graduate IT-Audit Opleiding VU Team 945 VU Coach: Rob Christiaanse Bedrijfscoach Guillaume Speear RE CISA Alex van Doorn RE RA Auteurs: Ali Çolak Hasib Haq Student Nr: 1689908

Nadere informatie

Het professionaliseren van IT project audits Scriptie ter afronding van de postgraduate IT audit opleiding VU

Het professionaliseren van IT project audits Scriptie ter afronding van de postgraduate IT audit opleiding VU Het professionaliseren van IT project audits Scriptie ter afronding van de postgraduate IT audit opleiding VU Titel : Het professionaliseren van IT project audits Scriptienummer : 1002 Versie : 1.0 Student

Nadere informatie

Testmanagement In de zorgsector

Testmanagement In de zorgsector Testmanagement In de zorgsector Auteur : Yvonne Goorman Review : Ilse Verstappen, Ray Oei Versie : 1.0 Datum : 7 juli 2009 Bruggebouw Bos en Lommerplein 280 Postbus 9204 1006 AE Amsterdam Telefoon (020)

Nadere informatie

vrg: trefwoord trefwrd onderverdeling omschrijving PPF Projectmatig werken Overeenkomst tussen projectleider en de stuurgroep

vrg: trefwoord trefwrd onderverdeling omschrijving PPF Projectmatig werken Overeenkomst tussen projectleider en de stuurgroep PPF Projectmatig werken Hoofdstuk: 0 aant Css: 3 271 Iteratie blz 999 999 Iteratie is herhaling, Iteratief is herhalend. Deze termen zijn begrippen uit de wiskunde en de informatica, bedoeld om aan te

Nadere informatie

Hoofdstuk: 1 Plaatsbepaling beheer

Hoofdstuk: 1 Plaatsbepaling beheer IMF Beheer IMF Hoofdstuk: 1 Plaatsbepaling beheer aant Css: 5 767 blz 8 1.1 Organisatie en Beleid - ORGANISATIE > is een samenwerkingsverband van mensen die activiteiten uitvoeren met behulp van middelen

Nadere informatie

CMM en Testautomatisering

CMM en Testautomatisering Datum: 18 oktober 2006 Auteur: Werkgroep testautomatisering Testnet 2005/2006 Versiebeheer Datum Versie Auteur Titel 18-10-2006 0.1 Werkgroep Eerste versie en input voor de presentatie aan TestneT. Inhoudsopgave

Nadere informatie

ADVANTAGE. Rijkswaterstaat Adviesdienst Verkeer en Vervoer Bureau Dokumentatie Postbus 1031 3000 BA Rotterdam C 8446-3

ADVANTAGE. Rijkswaterstaat Adviesdienst Verkeer en Vervoer Bureau Dokumentatie Postbus 1031 3000 BA Rotterdam C 8446-3 ADVANTAGE Rijkswaterstaat Adviesdienst Verkeer en Vervoer Bureau Dokumentatie Postbus 1031 3000 BA Rotterdam C 8446-3 1 Haalbaarheid invoering ITIL bij Algemene Zaken Automatisering van de Adviesdienst

Nadere informatie

Business en ICT Alignment in Ketens

Business en ICT Alignment in Ketens Business en ICT Alignment in Ketens Drs. A.N.M. Bensink CISA 1 voor allen en allen voor 1 Business en ICT Alignment in Ketens 1 voor allen en allen voor 1 Referaat postinitiële masteropleiding IT-Auditing

Nadere informatie

Op weg naar werken met BIM

Op weg naar werken met BIM Op weg naar werken met BIM Versie 2.1, april 2012 Auteurs: Kenmerk: Ir. H.J. Fikkers, Van de Bunt Adviseurs Ing. L.R. Nieuwenhuizen, CUR Bouw & Infra Drs. J.P.J. Nijssen, Nijssen Management & Advies Ir.

Nadere informatie

1.18 Integrated Service Management (ISM)

1.18 Integrated Service Management (ISM) .8 Integrated Service Management (ISM) 49 In 992 ontwikkelde het toenmalige PTT Telecom met het IPWmodel één van de eerste succesvolle toepassingen van ITIL in Nederland. In een steeds complexer wordende

Nadere informatie

Aan de slag met open standaarden - een handreiking voor overheidsorganisaties

Aan de slag met open standaarden - een handreiking voor overheidsorganisaties Aan de slag met open standaarden - een handreiking voor overheidsorganisaties ir. L.M. Punter, dr. ir. J.P.C. Verhoosel, ir. E.J.A. Folmer dr. ir. P.H.W.M. Oude Luttighuis Datum 18 augustus 2010 Colofon

Nadere informatie

Een automatiseringsproject,

Een automatiseringsproject, Een automatiseringsproject, een kwestie van alleen een systeem plaatsen? Organisatie Projectmanagement Procesmanagement Waarom de organisatie, projectmanagement en procesmanagement een belangrijke rol

Nadere informatie

Hoofdstuk: 1 Basisbegrippen

Hoofdstuk: 1 Basisbegrippen ISYF Informatiesystemen Hoofdstuk: 1 Basisbegrippen aant Css: 5 420 Informatieparadigma - blz 8 1.1 Het verband dat tussen informatiesystemen (=IS) en bedrijfsprocessen (=reëel systeem = RS). Geeft de

Nadere informatie

Virtualisatie en IT-auditing. Scriptie ter afronding van de postgraduate IT-audit opleiding aan de VU Definitieve versie

Virtualisatie en IT-auditing. Scriptie ter afronding van de postgraduate IT-audit opleiding aan de VU Definitieve versie Virtualisatie en IT-auditing Scriptie ter afronding van de postgraduate IT-audit opleiding aan de VU Definitieve versie Auteur: M.J.Montero Teamnummer: 722 VU begeleider (extern): dr. Rene Matthijsse Bedrijfscoach

Nadere informatie

Onderzoek Open Source Ondersteuning SGA. Onderzoek Open Source Ondersteuning Service Gerichte Architectuur

Onderzoek Open Source Ondersteuning SGA. Onderzoek Open Source Ondersteuning Service Gerichte Architectuur Onderzoek Open Source Ondersteuning SGA Onderzoek Open Source Ondersteuning Service Gerichte Architectuur Opdrachtgever : Bestuursdienst Gemeente Rotterdam Projectleider : Folkert-Jan de Groot ( 06 51

Nadere informatie