Sjabloon detailtestplan. <<Organisatie>>

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Sjabloon detailtestplan. <<Organisatie>>"

Transcriptie

1 Sjabloon detailtestplan <<Organisatie>> SYSQA B.V. Almere Datum : <<datum>> Status : <<status>> Opgesteld door : <<naam>>

2 Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 18 Inhoudsopgave 1 Managementsamenvatting Opdrachtformulering Inleiding Opdrachtomschrijving Opdrachtgever Opdrachtnemer Doelstelling Beschouwingsgebied Randvoorwaarden en uitgangspunten Wijzigingsprocedure Testbasis en acceptatiecriteria Uitgangsdocumentatie Acceptatiecriteria Acceptatieproces Teststrategie Kwaliteitskenmerken Testtechnieken Testaanpak Testfasering en activiteiten Testproducten Vrijgaveadvies en eindrapportage Testorganisatie Test organisatiestructuur Testrollen/functies & personele invulling Overleg en Rapportage Infrastructuur Testomgeving Testtools Kantoorinrichting Planning en begroting Planning Begroting Beheer Testprocesbeheer Bevindingenbeheer Beheer infrastructuur Testproductbeheer Bedreigingen, risico s en maatregelen Bijlage: Productrisicoanalyse... 18

3 Organisatie SYSQA B.V. Pagina 3 van 18 Versiebeheer Versie Datum Opmerkingen Auteur Verzendlijst Versie Ontvanger

4 Organisatie SYSQA B.V. Pagina 4 van 18 1 Managementsamenvatting In dit hoofdstuk worden de kernpunten van het testplan weergegeven: - de doelstelling; - samenvatting van de teststrategie; - de onderkende bedreigingen en risico s; - de planning.

5 Organisatie SYSQA B.V. Pagina 5 van 18 2 Opdrachtformulering 2.1 Inleiding Geef een korte beschrijving van hetgeen in dit hoofdstuk beschreven zal worden. Geef daarbij aan wat de aanleiding is geweest voor het opstarten van het testtraject. 2.2 Opdrachtomschrijving Formele en naueurige omschrijving van de opdracht, bijvoorbeeld: Voor het project is de volgende testopdracht opgesteld: SYSQA BV, hierna te noemen SYSQA, voert in opdracht van het., hierna te noemen het de acceptatietest van het uit.. (Deze formulering wordt alleen gehanteerd als SYSQA resultaat verantwoordelijkheid draagt.) 2.3 Opdrachtgever Beschrijf hier wie de opdrachtgever van de testopdracht is en welke rol hij/zij vervult binnen de opdrachtgever. De opdrachtgever is eveneens de persoon aan wie de opdrachtnemer rapporteert. 2.4 Opdrachtnemer Identificatie van de opdrachtnemer, compleet met naam en functie. Indien een SYSQAmedewerker dit testplan maakt in een detacheringsopdracht is niet SYSQA de opdrachtnemer, maar de medewerker in zijn functie bij de klant. 2.5 Doelstelling Beschrijving van het doel van de test. Hier staat wat met het testtraject beoogd wordt. 2.6 Beschouwingsgebied Beschrijf hier wat gerekend wordt tot de scope van het testtraject. Geef duidelijk de begrenzing aan van wat er getest gaat worden. Geef tevens aan wat niet tot de scope van het testtraject behoort. 2.7 Randvoorwaarden en uitgangspunten Randvoorwaarden zijn voorwaarden die het testproject oplegt aan haar omgeving, uitgangspunten zijn voorwaarden die de omgeving oplegt aan het testproject. Om het testtraject tot een succes te laten verlopen bestaan een aantal randvoorwaarden en uitgangspunten waar aan voldaan dient te worden. Bijvoorbeeld: - Producten (testplan, testvoorbereiding, uitvoering, database en eindrapportage); - Faciliteiten (aparte testruimte, werkplekken, autorisatie, het inrichten van een testomgeving); - Versiebeheer (release procedures); - Beschikbaarheid medewerkers; - Beschikbaarheid ontwikkelteam. 2.8 Wijzigingsprocedure Tijdens projecten wijzigen er regelmatig zaken, soms ook zaken die van invloed zijn op het testtraject. In voorkomende gevallen dient dit tot wijzigingen in het testplan te leiden. Als dat zo is wordt hier beschreven wie deze wijzigingen doorvoert en wie het nieuwe testplan goedkeurt.

6 Organisatie SYSQA B.V. Pagina 6 van 18 3 Testbasis en acceptatiecriteria 3.1 Uitgangsdocumentatie Beschrijven wat de testbasis per testsoort is. Titel Versie Datum Auteur Definitief J/N <mastertestplan> 1.2 Dd-mm-yyyy 3.2 Acceptatiecriteria Een beschrijving van de acceptatiecriteria, een verwijzing naar een ander document met de acceptatiecriteria of een beschrijving van het proces van het inventariseren en meetbaar maken van de acceptatiecriteria 3.3 Acceptatieproces Beschrijving van de wijze en de verantwoordelijkheden van acceptatie.

7 Organisatie SYSQA B.V. Pagina 7 van 18 4 Teststrategie 4.1 Kwaliteitskenmerken Op basis van de productrisicoanalyse (zie bijlage) worden de deelobjecten en kenmerken van het te testen systeem bepaald. Als de teststrategie niet gedefinieerd is in het mastertestplan wordt deze hier bepaald. Als deze in het mastertestplan niet genoeg gespecificeerd is, wordt deze hier verder gespecificeerd. Als de teststrategie in het mastertestplan compleet is, wordt deze hier overgenomen. Als er gekozen wordt om af te wijken van de zwaarte die is opgenomen in het mastertestplan wordt dit als volgt aangegeven. Voor een verzwaring van een onderdeel, voor een verlichting van een onderdeel. Als er afgeweken wordt moet dit voorzien worden van een duidelijke motivering. Kenmerk RK MTP Zwaarte Deelsys 1 Deelsys 2 Totaalsys MTP Functionaliteit N.v.t. N.v.t. Gebr. B I Vriendelijkheid Beveiliging A -autorisatie B matrix -applicatie C Inpasbaarheid B S I. RK MTP: RisicoKlasse Mastertestplan Zwaarte MTP: zwaarte van het onderdeel als in Mastertestplan Beperkte dynamische test Gemiddelde dynamische test Zwarte dynamische test S Statisch testen I Impliciet testen <Leeg> Geen aandacht voor dit kenmerk 4.2 Testtechnieken Beschrijf de gekozen testeenheden en testtechnieken voor de diverse kwaliteitsattributen/kenmerken en deelsystemen. KENMERK Deelobject Testvorm Technieken Functionaliteit Deelsys 1 A/ Functionele test Te1:DCT Te2:SYN,SEM Functionaliteit Deelsys1 A/ Regressietest Te3:selectie uit te1 en te2 Functionaliteit Deelsys2 B/ Functionele test Te4:exploratory testing Te5:SYN,SEM Functionaliteit Totale systeem Integratie Te6:GCT Performance online C/ Totale systeem C/ Steekproef in ST omgeving Te7: Error guessing

8 Organisatie SYSQA B.V. Pagina 8 van 18 5 Testaanpak 5.1 Testfasering en activiteiten Hieronder staat de SYSQA standaard, indien de klant een eigen standaard heeft dient deze gevolgd te worden. Teneinde deze testopdracht naar voldoening van [opdrachtgever] te kunnen uitvoeren, wordt tewerk gegaan conform het volgende faseringsmodel: De in het faseringsmodel genoemde fasen en bijbehorende activiteiten worden hierna volgend toegelicht. Fase Beheer Deze fase begint tegelijkertijd met de fase Planning en bepaalt de voortgang en informatievoorziening van het hele proces. In deze fase worden rapportages opgeleverd en wordt sturing gegeven aan het algehele proces. Fase Inrichting en Beheer Infrastructuur In deze fase komt de zorg voor de infrastructuur naar voren. Het afspreken, regelen, beheren van de infrastructuur en alles wat daar mee te maken heeft komen hier naar voren. Fase Planning Het opstellen van het plan van aanpak, het uiteindelijke testplan, wordt op basis van de opdrachtformulering als eerste activiteit na de opdrachtverstrekking uitgevoerd in de fase Testplan. Het testplan, waarin in detail wordt aangegeven hoe deze opdracht wordt uitgevoerd, dient na goedkeuring door [opdrachtgever] als uitgangspunt voor de verder te verrichten werkzaamheden. Een van de mijlpalen producten van deze fase is het testplan voor het project. Het beheer (voortgangsbewaking) loopt gedurende het gehele project door. Fase Voorbereiding De activiteit welke wordt gedaan in de voorbereiding is de detail-intake. Het doel van de detail-intake is het beoordelen van de testbaarheid van de testbasis. Met de testbaarheid wordt hier de volledigheid en consistentie van de documentatie (de testbasis) bedoeld, zover

9 Organisatie SYSQA B.V. Pagina 9 van 18 die benodigd is voor het voorbereiden en uitvoeren van de tests. In hoofdstuk 3 is de testbasis voor [opdrachtgever] nader gedefinieerd. Fase Specificatie In deze fase worden per testeenheid testspecificaties, testscripts en steekproeven gespecificeerd met behulp van in de teststrategie bepaalde testtechnieken. Deze testgevallen worden primair gebaseerd op de functionele specificaties van [naam programmatuur]. In het testdraaiboek worden de testscripts, testbestanden en steekproeven zodanig samengesteld dat de verschillende tests een minimale onderlinge afhankelijkheid hebben en dat het draaiboek helder en eenduidig door acceptatietesters kan worden uitgevoerd. Hergebruik van de ontwikkelde testware bij nieuwe releases van [naam programmatuur] wordt hierdoor gemakkelijk gemaakt. Parallel hieraan wordt de algemene beschrijving van de testinfrastructuur uit het testplan verder in detail uitgewerkt opdat in de volgende fase direct met testen kan worden begonnen. Fase Testuitvoering Na alle voorgaande activiteiten volgt nu de uitvoering van de acceptatietest bestaande uit testgevallen en steekproeven. Deze worden conform het draaiboek uitgevoerd. Naast het uitvoeren van de testcases worden de resultaten van de testen geanalyseerd en de verschillen worden vastgelegd in rapportages en gemeld aan de [naam opdrachtgever]. Besprekingen met de bouwer van [naam programmatuur] over de gevonden resultaten worden uitgevoerd door middel van een projectvergadering. Indien nodig vindt na oplevering van verbeterde programmatuur een hertest plaats. Fase Testafronding Na uitvoering van de voorgenomen tests en nadat het [naam opdrachtgever] in staat is gesteld om tot een vrijgavebeslissing te komen op basis van de (eind)rapportage(s) en advies van de testcoördinator, wordt het testproject afgerond. Met behulp van de opgeleverde testware kunnen, gepaard gaande met kennis van het systeem en kennis overdracht, de relevante tests door derden worden herhaald. De resultaten van de procesevaluatie kunnen worden gebruikt bij het aanscherpen van de in ontwikkeling zijnde [naam opdrachtgever]methodiek. Verder wordt in deze testfase het testproces geëvalueerd om te leren van opgedane ervaringen en leerpunten toe te kunnen passen in een volgende testsituatie. 5.2 Testproducten Het testtraject levert testdocumentatie op die na het project gebruikt wordt voor onderhoudsdoeleinden en derhalve overdraagbaar en onderhoudbaar moet zijn. De volgende documenten kunnen opgeleverd worden: - Testspecificaties; - Testscripts; - Testdraaiboek; - Uitgangsbestanden. Hier. aangegeven te worden aan welke eisen de testproducten dienen te voldoen, zodanig dat de producten onderhoudbaar en overdraagbaar zijn, alsmede wie verantwoordelijk is voor het beheer van de testproducten.

10 Organisatie SYSQA B.V. Pagina 10 van Vrijgaveadvies en eindrapportage Aan het eind van het testtraject wordt een vrijgaveadvies opgesteld waarin de resultaten van het testtraject worden beschreven. In het vrijgaveadvies is een advies over het al dan niet in productie nemen van de applicatie opgenomen. Dit advies wordt onderbouwd met een overzicht van de openstaande bevindingen en weergave van het testtraject. De risico s van een eventuele implementatie worden benoemd. Een positief advies voor het accepteren van de programmatuur zal gegeven worden als: 1. De programmatuur na de testronde geen blokkerende bevindingen bevat. 2. De programmatuur na de testronde geen ernstige bevindingen bevat. 3. De programmatuur na de testronde geen kleine bevindingen bevat. De eindrapportage is een acceptatiedocument waarmee opdracht officieel wordt afgesloten en door ondertekening van het document wordt de inhoud en beschreven bevindingen van het testresultaat geaccepteerd en het testteam decharge verleent.

11 Organisatie SYSQA B.V. Pagina 11 van 18 6 Testorganisatie 6.1 Test organisatiestructuur Beschrijving van de testorganisatiestructuur, mits niet opgenomen in MasterTestPlan 6.2 Testrollen/functies & personele invulling Beschrijf van elke rol/functie wie daarvoor is ingepland, voor hoeveel tijd zij zijn ingepland (in uren) voor dit project, enzovoort. Rol / Functie Naam Taken Bevoegdheden Te besteden uren Testcoördinator <naam> <taken> <bevoegdheden> <uren> Tester 1 Tester 2 Materiedeskundige Technisch deskundige Beheerder testomgeving 6.3 Overleg en Rapportage Overlegstructuren Geef een beschrijving van de overlegvormen die tijdens het testtraject zullen plaatsvinden Rapportagestructuur Maak een schema waarin de relaties en rapportagelijnen zowel binnen het testteam als daarbuiten worden weergegeven. Soort overleg Doel Frequentie Deelnemers Testprojectoverleg Hierin wordt door de testmanager 1 x p/2 mededeling gedaan over de voortgang van het testproces.... Soort rapportage Door Aan Vorm Frequentie voortgangsrapportage testmanager opdrachtgever schriftelijk 1 x p/...

12 Organisatie SYSQA B.V. Pagina 12 van 18 7 Infrastructuur 7.1 Testomgeving Denk hierbij aan: - Hardware/systeemsoftware (systemen, netwerken, schijfconfiguratie, grafische terminals (stations), alfanumeriek terminals, PC s, printers); - Systeemsoftware; - Hulpmiddelen; - Applicatie-infrastructuur; - Data-infrastructuur; - Overige voorzieningen (query-mogelijkheden, autorisatie, back-up en restore mogelijkheden, uitwisselmogelijkheden tussen testomgevingen). 7.2 Testtools Beschrijf welke tools gebruikt (gaan) worden tijdens het testtraject. Denk hierbij aan: - Record- en playback-tools; - Registratietool voor bevindingen (denk hierbij aan het gebruiken van het SYSQA bevindingenbeheer tool); - Tool waarmee met de systeemdatum geschoven kan worden; - Elektronische vergelijkingstools. 7.3 Kantoorinrichting Beschrijf de kantoorinrichting en de overige benodigdheden die voor het testtraject nodig zijn.

13 Organisatie SYSQA B.V. Pagina 13 van 18 8 Planning en begroting 8.1 Planning Geef per fase of per activiteit aan wanneer deze uitgevoerd wordt en wie die uitvoert, bijvoorbeeld met behulp van onderstaande tabel. Fase Start Einde TC TS1 TS2 Intake - Globale intake <datum> <datum> - Benoemen testcoördinator Inrichten en beheer infrastructuur - Vaststellen benodigde infrastructuur - Opstellen detailspecificatie infrastructuur Planning - Vaststellen teststrategie - Verzamelen testbasis - Bepalen testorganisatie - Opstellen globale planning - Detailplanning volgende fase - Opstellen testplan - Goedkeuring testplan Voorbereiding - Vaststellen testbaarheid - Bepalen van de testeenheden - Toewijzen van de testtechnieken Specificatie - Defniëren van de testgevallen - Vaststellen initiële gegevensverzameling - Opstellen van de testscripts - Opstellen testdraaiboek - Controle aflevering testobject Uitvoering - Controle op aflevering infrastructuur - Testen van de back up procedures - Installatie en pre test - Opbouw van de uitgangsbestanden - Uitvoeren van de scripts - Bevindingen registratie en communicatie - Correcties door het ontwikkelteam Beheer - Metriekenrapportage - Bijwerken metriekenrapportage - Invullen definitieve metrieken rapportage Afronding - Opstellen vrijgave advies - Conserveren van de testware - Overdracht van known errors - Opstellen testverslag - Vrijgave en decharge testteam

14 Organisatie SYSQA B.V. Pagina 14 van 18 Indien het gaat om een relatief klein testtraject volstaat het plannen op basis van fases in plaats van op activiteiten. Bovenstaande uitgangspunten resulteren tot de volgende inspanning: Functionaris Functienaam Functienaam Functienaam doorlooptijd Fase Testplan Dagen/Uur Dagen\Uur Dagen\Uur Dagen\Uur Testvoorbereiding Dagen/Uur Dagen\Uur Dagen\Uur Dagen\Uur Testuitvoering Dagen/Uur Dagen\Uur Dagen\Uur Dagen\Uur Testafronding Dagen/Uur Dagen\Uur Dagen\Uur Dagen\Uur Neem de start- en einddatum over in een Gantt Chart naar onderstaand voorbeeld. Planning & Beheer Voorbereiding Uitvoering Afronding Begroting Geef een overzicht van alle kosten van het testtraject. De kosten bestaan uit inspanning maar ook uit kosten voor bijvoorbeeld tools en dergelijke.

15 Organisatie SYSQA B.V. Pagina 15 van 18 9 Beheer 9.1 Testprocesbeheer Testprocesbeheer richt zich op het beheersen van het testproces en de kwaliteit van het testobject Voortgang en de besteding van budget en tijd: Per fase worden de volgende gegevens bijgehouden: Activiteit startdatum einddatum Urenverbruik Rest uren <Fase > -<activiteit> <fase> -<activiteit> -<activiteit> Kwaliteitsindicatoren Onderstaande kwaliteitsindicatoren kunnen worden bijgehouden: - Aantal openstaande bevindingen per ernstcategorie op een bepaald moment (dit is een momentopname van de kwaliteit van het product); - Aantal opgeloste bevindingen per ernstcategorie in een bepaalde periode; - Stabiliteit van het systeem (gebaseerd op het aantal opgeloste versus het aantal aangemelde bevindingen per ernstcategorie); - Aantal aangemelde bevindingen per ernstcategorie per dag of per week testen; - Aantal hertests; - Hersteltijd per bevinding; - Testbasisbevindingen per onderdeel van het deelsysteem; - Verlies- en leegloopuren; - Voorspelling aantal nog niet gedane bevindingen Metrieken De metrieken kunnen worden samengesteld op het niveau van testeenheid (onderdeel van het deelsysteem, functie, programma). Als voorbeeld is hieronder een set te verzamelen metrieken opgenomen: - Hertests per testeenheid: testeenheid, periode, aantal hertests, aantal uren per hertest; - Bevindingen per testeenheid: testeenheid, periode, aantal en status per ernstcategorie; - Bevindingen en oorzaak per soort functie: testeenheid, periode, aantal per soort functie; - Aantal per soort fout: testeenheid, periode, aantal per soort fout; - Hersteltijd bevindingen: testeenheid, bevinding, ernstcategorie, hoeveelste test, tijdstip melding, tijdstip herstel; bevindingen per functiepunt; - Testeenheid, functiepunten, aantal bevindingen per ernstcategorie.

16 Organisatie SYSQA B.V. Pagina 16 van Bevindingenbeheer De resultaten van het testtraject worden vastgelegd in de testrapportages. Afwijkingen in de respons van het systeem ten opzichte van de verwachting wordt vastgelegd in een bevindingenrapport. In het bevindingenrapport wordt onder meer de urgentie vastgelegd. Om deze urgentie per bevinding te kunnen prioriteren is een verdeling gemaakt namelijk: 1. Testblokkerende bevinding = testwerkzaamheden kunnen niet worden gecontinueerd, bijvoorbeeld de database functioneert niet naar behoren 2. Ernstige bevinding = testwerkzaamheden kunnen worden gecontinueerd het systeem kan met deze bevinding niet in productie 3. Kleine bevinding = het systeem werkt niet conform de testbasis, maar met een beperkt aantal van deze bevindingen kan in productie worden gegaan. Per bevinding wordt een duidelijke omschrijving van de afwijking gegeven. Hierin wordt gemeld in welke situatie de fout optreedt, wat de fout exact is en wat de verwachte respons van het systeem is. Bevindingen kunnen van allerlei aard zijn en kunnen betrekking hebben op: 1. de testbasis; 2. het testobject (verschillen tussen specificaties en testresultaten); 3. de testomgeving (netwerkstoringen, computerstoringen, verkeerde versie software staat klaar, databestanden kloppen niet ); 4. de testspecificaties zelf (de eigen testgevallen zijn niet correct). De bevindingen worden naar aanleiding van hun urgentie regelmatig gerapporteerd aan de projectleider van het [naam] project. 9.3 Beheer infrastructuur Beschrijf hier welke functionaris welk onderdeel van de infrastructuur beheerd. 9.4 Testproductbeheer Reviews Ten behoeve van de bewaking van de kwaliteit van testproducten kunnen deze door middel van (collegiale) reviews beoordeeld worden. Geef in deze paragraaf aan welke testproducten door wie wordt beoordeeld. Testproduct Criteria Reviewtechniek Reviewer(s) Testproducten Aangeven wie er verantwoordelijk is voor het beheer van de testproducten en waar de conservering van de testware plaats vindt.

17 Organisatie SYSQA B.V. Pagina 17 van Bedreigingen, risico s en maatregelen Opsomming van de risico s die van toepassing zijn op het testproject en de maatregelen die genomen kunnen worden om deze risico s te verminderen. Risico Maatregel Verantwoordelijke

18 Organisatie SYSQA B.V. Pagina 18 van 18 Bijlage: Productrisicoanalyse In deze bijlage komen de resultaten van de productrisicoanalyse, overgenomen uit het Mastertestplan. Kans op Falen Hoog Midden Laag Schade bij falen Hoog A B B Midden B B C Laag C C C Risicoclassificatie Kenmerk Risicoklasse Argumentatie Functionaliteit -deelsys 1 A Hoge faalkans, wordt in cruciale processen 1 en 2 gebruikt -deelsys 2 B Gemiddelde faalkans, slechts beperkt gebruikt in cruciale proces 2 -totaal C Als deelsys 1 en 2 goed werken, is de kans op integratiefouten laag Gebr.vriendelijkheid B Performance -online -batch Beveiliging B C A

Mastertestplan <<Naam project>> <<Organisatie>>

Mastertestplan <<Naam project>> <<Organisatie>> Mastertestplan SYSQA B.V. Almere Datum : Status : Opgesteld door : Organisatie Pagina 2 van 17 Inhoudsopgave 1 Management

Nadere informatie

Sjabloon testplan op basis van SYSQA -teststrategieaanpak. <<Organisatie>>

Sjabloon testplan op basis van SYSQA -teststrategieaanpak. <<Organisatie>> Sjabloon testplan op basis van SYSQA -teststrategieaanpak SYSQA B.V. Almere Datum : Status : Opgesteld door : Organisatie Sjabloon detailtestplan op basis

Nadere informatie

TESTEN VOLGENS TMAP, EEN KORTE INTRODUCTIE. 1. Inleiding. 2. TMap methode. Kwaliteit zonder gestructureerd testen is toeval.

TESTEN VOLGENS TMAP, EEN KORTE INTRODUCTIE. 1. Inleiding. 2. TMap methode. Kwaliteit zonder gestructureerd testen is toeval. TESTEN VOLGENS TMAP, EEN KORTE INTRODUCTIE Kwaliteit zonder gestructureerd testen is toeval Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. De TMap methode 3. De fase Planning & Beheer 4. De fase testspecificatie 5. De

Nadere informatie

Sjabloon testplan o.b.v. situationeel testen. <<Organisatie>>

Sjabloon testplan o.b.v. situationeel testen. <<Organisatie>> Sjabloon testplan o.b.v. situationeel testen SYSQA B.V. Almere Datum : Status : Opgesteld door : Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 11 Over dit sjabloon Dit

Nadere informatie

Testplan IpMEDT3 project

Testplan IpMEDT3 project Testplan IpMEDT3 project Versie: 1.0 Groepsbegeleider: Bob Zadok Blok Groepsleden: Luuk Gortzak (s1062708) Jens Brokaar (s1066589) Ellis Stroet (s1066586)

Nadere informatie

EISEN AAN TESTPLANNEN

EISEN AAN TESTPLANNEN EISEN AAN TESTPLANNEN Auteur : Datum : Versie :.. Status :.. Datum overdracht : Overgedragen aan : Inhoudsopgave 1 Inleiding...

Nadere informatie

Vrijgaveadvies. Project <naam project>

Vrijgaveadvies. Project <naam project> Vrijgaveadvies Project SYSQA B.V. Almere Datum : 08-02-2013 Status : Versie : Opgesteld door : Organisatie Project Pagina 2 van 16 Inhoudsopgave 1 Management samenvatting...

Nadere informatie

Regressietesten. De aanpak en aandachtspunten. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V.

Regressietesten. De aanpak en aandachtspunten. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Regressietesten De aanpak en aandachtspunten Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 8 Inhoudsopgave 1 INLEIDING...3 1.1 ALGEMEEN...3 1.2 VERSIEBEHEER...3

Nadere informatie

Examen TMPA Test Management Approach (TMap) Professional Advanced

Examen TMPA Test Management Approach (TMap) Professional Advanced Examen TMPA Test Management Approach (TMap) Professional Advanced Publicatiedatum Startdatum 6 juni 2003 1 mei 2003 Doelgroep De module is bestemd voor (beginnende) professionele testers met een ½ tot

Nadere informatie

Woordenlijst bij TMap

Woordenlijst bij TMap Woordenlijst bij TMap Acceptatietest De door de toekomstige gebruiker(s) en beheerder(s) in een zoveel mogelijk als-ware-het-productie omgeving uitgevoerde test, die moet aantonen dat het ontwikkelde systeem

Nadere informatie

Testplan <NAAM INFORMATIESYSTEEM/PROJECT>

Testplan <NAAM INFORMATIESYSTEEM/PROJECT> Testplan é 2000 Pag. 1 Inhoud 1. DOCUMENTGEGEVENS... 4 1.1 WIJZIGINGSHISTORIE... 4 1.2 DISTRIBUTIE... 4 1.3 OPENSTAANDE PUNTEN... 4 1.4 ACCORDERING... 4 1.5 WIJZIGINGSPROCEDURE...

Nadere informatie

Voorbeeldexamen. Testen Foundation. Editie maart 2012

Voorbeeldexamen. Testen Foundation. Editie maart 2012 Voorbeeldexamen Testen Foundation Editie maart 2012 Copyright 2012 EXIN All rights reserved. No part of this publication may be published, reproduced, copied or stored in a data processing system or circulated

Nadere informatie

<<Naam document>> <<Organisatie>>

<<Naam document>> <<Organisatie>> SYSQA B.V. Almere Datum : Status : Opgesteld door : Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 10 Inhoudsopgave 1 Managementsamenvatting...3 2 Opdracht...4

Nadere informatie

NGI-Noord. Mei 2007. Tim Koomen Leo van der Aalst Michiel Vroon

NGI-Noord. Mei 2007. Tim Koomen Leo van der Aalst Michiel Vroon NGI-Noord Mei 2007 Tim Koomen Leo van der Aalst Michiel Vroon TMap of TMap Next? TMap = methode TMap Next = boektitel TMap Next = externe communicatie. Waarom? Actualisering van de methode Testen integraal

Nadere informatie

TMap in essenties Michiel Vroon Leo van der Aalst Rob Baarda

TMap in essenties Michiel Vroon Leo van der Aalst Rob Baarda TMap in essenties Michiel Vroon Leo van der Aalst Rob Baarda 1 Waarom? Actualisering van de methode Praktijkgericht Testen integraal onderdeel van grotere geheel Diverse lijnorganisatievormen mogelijk

Nadere informatie

ISO4 Opdracht 2 Tmap Next testplan

ISO4 Opdracht 2 Tmap Next testplan ISO4Opdracht2 TmapNexttestplan HermanvanderMeulen s1013123 Versie1.0 08 04 2009 Inhoudsopgave Versiebeheer... 3 Inleiding... 4 1.Opdracht... 5 1.1Opdrachtgever... 5 1.2Opdrachtnemer... 5 1.3Opdracht...

Nadere informatie

TestFrame. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V.

TestFrame. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. TestFrame Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 13 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 2 TESTFRAME... 4 2.1 TESTFRAME ALS

Nadere informatie

RAD Rapid application development. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

RAD Rapid application development. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. RAD Rapid application development Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 10 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 VERSIEBEHEER...

Nadere informatie

Van Risicoanalyse tot Teststrategie

Van Risicoanalyse tot Teststrategie Van Risicoanalyse tot Teststrategie Cees Dulfer, Sr. Testconsultant Rabobank Nederland TestNet, 2 november 2005 1/28 TestNet, 2 november 2005 2/28 Agenda Historie Testproces en positionering Product Risico

Nadere informatie

Ontwikkelen en testen van e-business: beheerste dynamiek

Ontwikkelen en testen van e-business: beheerste dynamiek Ontwikkelen en testen van e-business: beheerste dynamiek Het ontwikkelen en gestructureerd testen van administratieve systemen is gebaseerd het watervalprincipe. Bij het ontwikkelen volgens het watervalprincipe

Nadere informatie

Testen. Presentatie. Open-i Software Services BV, Maarssen Datum : 06-07-2013 Versie : 1.2

Testen. Presentatie. Open-i Software Services BV, Maarssen Datum : 06-07-2013 Versie : 1.2 Testen Presentatie Open-i Software Services BV, Maarssen Datum : 06-07-2013 Versie : 1.2 Algemeen Tegenwoordig behoeft het belang van testen nauwelijks nog te worden uitgelegd. Binnen organisaties speelt

Nadere informatie

TMAP NEXT. TMap in essenties

TMAP NEXT. TMap in essenties TMAP NEXT TMap in essenties auteurs: Aalst, L. van der, Broekman, B., Koomen, T., Vroon, M. gebaseerd op de originele publicatie in : TMap NEXT, voor resultaatgericht testen, Aalst, L. van der, Broekman,

Nadere informatie

TMapNext. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V.

TMapNext. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. TMapNext Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 15 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 VERSIEBEHEER...FOUT! BLADWIJZER

Nadere informatie

CHECKLIST GESTRUCTUREERD TESTEN. Doel. Toepassingsgebied

CHECKLIST GESTRUCTUREERD TESTEN. Doel. Toepassingsgebied Gepubliceerd in: Checklist Informatiemangement, Aflevering 29, 1999 CHECKLIST GESTRUCTUREERD TESTEN Doel Het doel van deze checklist is het bepalen van de sterke en zwakke punten van de huidige werkwijze

Nadere informatie

TMap NEXT Test Engineer

TMap NEXT Test Engineer Voorbeeldexamen TMap NEXT Test Engineer Editie juni 2013 Copyright 2013 EXIN All rights reserved. No part of this publication may be published, reproduced, copied or stored in a data processing system

Nadere informatie

TMap NEXT Test Engineer

TMap NEXT Test Engineer Voorbeeldexamen TMap NEXT Test Engineer Editie juli 2011 Copyright 2011 EXIN All rights reserved. No part of this publication may be published, reproduced, copied or stored in a data processing system

Nadere informatie

Testaanpak: leidraad voor het kiezen van een testtechniek

Testaanpak: leidraad voor het kiezen van een testtechniek Testaanpak: leidraad voor het kiezen van een testtechniek SYSQA B.V. Almere Datum : 18 november 2012 Status : Definitief Opgesteld door : Organisatie: SYSQA B.V. Pagina 2 van 9 Inhoudsopgave 1 Inleiding...

Nadere informatie

ISTQB Foundation level. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V.

ISTQB Foundation level. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. ISTQB Foundation level Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 10 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 VERSIEBEHEER... 3

Nadere informatie

Kwaliteit van testen. Onbeheersbaar of ongecontroleerd? thema

Kwaliteit van testen. Onbeheersbaar of ongecontroleerd? thema thema Kwaliteit van testen Onbeheersbaar of ongecontroleerd? Testtrajecten hebben de naam moeilijk planbaar en beheersbaar te zijn. Vraag aan tien willekeurige testmanagers naar de oorzaken die hieraan

Nadere informatie

Organisatie SYSQA B.V. Pagina 1 van 6 Titel Overzicht Versie 1.0 Onderwerp Overzicht blackbox testtechnieken Datum 15 februari 1996

Organisatie SYSQA B.V. Pagina 1 van 6 Titel Overzicht Versie 1.0 Onderwerp Overzicht blackbox testtechnieken Datum 15 februari 1996 Organisatie SYSQA B.V. Pagina 1 van 6 Black-Box Test Technieken Er zijn een aantal test specificatie technieken, verder testtechnieken genoemd, die bruikbaar zijn binnen het black-box acceptatietesten.

Nadere informatie

TMap NEXT Test Manager

TMap NEXT Test Manager Voorbeeldexamen TMap NEXT Test Manager Editie februari 2013 Copyright 2013 EXIN All rights reserved. No part of this publication may be published, reproduced, copied or stored in a data processing system

Nadere informatie

De brug tussen PRINCE2 en TMap

De brug tussen PRINCE2 en TMap De brug tussen PRINCE2 en TMap Rob Baarda Testnet, Nieuwegein 9 juni 2004 Sogeti Nederland B.V. Pagina 1 Agenda PRINCE2 kort TMap in PRINCE2 Tips Globale typering PRINCE2 Onder besturing van Board Op basis

Nadere informatie

Samenvatting TMap Next Voor resultaatgericht testen

Samenvatting TMap Next Voor resultaatgericht testen SAMENVATTING Samenvatting TMap Next Voor resultaatgericht testen Versie 1.0 ML september & oktober 2010 Inhoudsopgave ALGEMEEN... 4 1. INLEIDING... 4 2. KADER EN BELANG VAN TESTEN... 5 2.1. PLAATS VAN

Nadere informatie

Bijlage 3: Master testplan

Bijlage 3: Master testplan Bijlage 3: Master testplan KIS Testplan Inaxion Lelystad Adres: Jol -20 Postbus : 609 Postcode Plaats 8483 ED Lelystad I www.inaxion.nl Plaats Lelystad Datum 22 maart 200 Auteur Saidou Diallo Status Finaal.0

Nadere informatie

voorbeeldexamen TMap TMap NEXT Foundation editie juli 2009 inhoud 2 inleiding 3 voorbeeldexamen 15 antwoordindicatie 33 evaluatie TMPF_2.

voorbeeldexamen TMap TMap NEXT Foundation editie juli 2009 inhoud 2 inleiding 3 voorbeeldexamen 15 antwoordindicatie 33 evaluatie TMPF_2. voorbeeldexamen TMPF_2.0 TMap TMap NEXT Foundation editie juli 2009 inhoud 2 inleiding 3 voorbeeldexamen 15 antwoordindicatie 33 evaluatie EXIN Hét exameninstituut voor ICT ers Janssoenborch, Hoog Catharijne

Nadere informatie

Acceptatietesten en testmanagement Examennummer: 93453 Datum: 29 maart 2014 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur

Acceptatietesten en testmanagement Examennummer: 93453 Datum: 29 maart 2014 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Acceptatietesten en testmanagement Examennummer: 93453 Datum: 29 maart 2014 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Dit examen bestaat uit 7 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 20 meerkeuzevragen (maximaal

Nadere informatie

Testen bij DWH-projecten

Testen bij DWH-projecten Testen bij DWH-projecten Snelheid, Kwaliteit, Flexibiliteit onder úw regie Armando Dörsek, Software Control 18-09-2007 Wat gaat u horen? Testen van DW/BI > Structureren & Plannen Project- en teamstructuur

Nadere informatie

Sjabloon testspecificatie. <<Organisatie>>

Sjabloon testspecificatie. <<Organisatie>> Sjabloon testspecificatie SYSQA B.V. Almere : Status : Opgesteld door : Organisatie Pagina 2 van 5 Inhoudsopgave Inleiding...3 1 Analyse functiebeschrijving...4

Nadere informatie

Testen Foundation (TestF.NL)

Testen Foundation (TestF.NL) (TestF.NL) EXIN Hét exameninstituut voor ICT ers Janssoenborch - Hoog Catharijne Godebaldkwartier 365 3511 DT Utrecht Postbus 19147 3501 DC Utrecht Nederland T +31 30 234 48 11 F +31 30 231 59 86 E info@exin.nl

Nadere informatie

RAD en testen. Een aanpak. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

RAD en testen. Een aanpak. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. RAD en testen Een aanpak Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Organisatie SYSQA Pagina 1 van 23 Managementsamenvatting Rapid Application Development (RAD) is een systeem-ontwikkelingsmethode

Nadere informatie

Test Process Improvement Benchmark. SPIder Conferentie 23 september Wim van Uden

Test Process Improvement Benchmark. SPIder Conferentie 23 september Wim van Uden Test Process Improvement Benchmark SPIder Conferentie 23 september Wim van Uden Agenda Korte inleiding TPI -model TPI benchmark overall Vergelijking branches DO s& DON Ts Test Process Improvement Optimaliseren

Nadere informatie

TMap NEXT Test Engineer

TMap NEXT Test Engineer Preparation Guide TMap NEXT Test Engineer Editie juni 2013 Copyright 2013 EXIN All rights reserved. No part of this publication may be published, reproduced, copied or stored in a data processing system

Nadere informatie

8-12-2015. Hoe test je een pen? Je kunt de presentatie na afloop van elke les downloaden. Ga naar : www.gelsing.info Kies voor de map Acceptatietesten

8-12-2015. Hoe test je een pen? Je kunt de presentatie na afloop van elke les downloaden. Ga naar : www.gelsing.info Kies voor de map Acceptatietesten Les 1 Docent: Marcel Gelsing Je kunt de presentatie na afloop van elke les downloaden. Ga naar : www.gelsing.info Kies voor de map Acceptatietesten Hoe test je een pen? 1 Bekijk eerst het filmpje over

Nadere informatie

PROQA Project Quality Assurance. Checklist. Behorend bij het PROQA-assessment SYSQA B.V.

PROQA Project Quality Assurance. Checklist. Behorend bij het PROQA-assessment SYSQA B.V. PROQA Project Quality Assurance Checklist Behorend bij het PROQA-assessment SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 9 Inhoudsopgave 1 INLEIDING CHECKLIST WERKEN VOLGENS PROQA... 3 1.1 DE 5 FASEN

Nadere informatie

Checklist basisontwerp SDM II

Checklist basisontwerp SDM II Organisatie SYSQA B.V. Pagina 1 van 5 Checklist basisontwerp SDM II Documentatie. Zijn de uitgangspunten voor het basisontwerp Is een plan van aanpak Zijn er wijzigingen op het Software Quality Assurance

Nadere informatie

PAT PT IT ST. ontwikkelaarstests. acceptatietests GT FAT

PAT PT IT ST. ontwikkelaarstests. acceptatietests GT FAT 42 Testen volgens TMap - Deel I Algemeen laat staan vergezeld van de voor de acceptatietest onmisbare documentatie, zoals de gebruikershandleiding. Geleidelijk aan is daarom de behoefte ontstaan om bij

Nadere informatie

TMap Next zoals het hoort!

TMap Next zoals het hoort! TMap Next zoals het hoort! Bart Broekman info@bartbroekman.nl Partner van Het verhaal en de moraal Aanleiding: Slimme mensen die domme dingen doen De kern van hoe het hoort Omdraaien van de volgorde Van

Nadere informatie

Linkedin discussie: Hoe kan je best geld besparen op testen?

Linkedin discussie: Hoe kan je best geld besparen op testen? Linkedin discussie: Hoe kan je best geld besparen op testen? Snelle besparingen In deze tijden moet iedereen besparen. Dit wordt natuurlijk ook verwacht van een testteam: Waar kan je binnen testen besparen?

Nadere informatie

PRORAIL PoC Protocol MFP s en grootformaatprinters

PRORAIL PoC Protocol MFP s en grootformaatprinters PRORAIL PoC Protocol MFP s en grootformaatprinters Inhoudsopgave 1 Opzet Proof of Concept... 3 2 Eisen en Wensen leidend... 3 3 Actieve rol leverancier... 4 4 Testsoorten... 4 4.1 IT Intake... 4 4.2 Functionele

Nadere informatie

Test Coördinatie Introductie

Test Coördinatie Introductie your reference in testing services Test Coördinatie Introductie 1 Gent, 4 april 2011 Wat verstaan jullie onder testen? En testcoördinatie? 2 Hoe zien jullie het? Testen bestaat uit activiteiten die uitgevoerd

Nadere informatie

Webtesten onder schaarste

Webtesten onder schaarste Testnet najaarsevenement 2005 B e y o n d t h e o r d i n a r y Webtesten onder schaarste Vincent Staal ORDINA NV Ringwade 1 Postbus 7101 3430 JC Nieuwegein Tel: 030 6637000 Fax: 030 6637099 www.ordina.nl

Nadere informatie

Inlichtingenbureau Voortgangsrapportage April Realisatie van het Sectorloket-systeem

Inlichtingenbureau Voortgangsrapportage April Realisatie van het Sectorloket-systeem Inlichtingenbureau Voortgangsrapportage April 2004 Realisatie van het Sectorloket-systeem Opdrachtgever: stichting Inlichtingenbureau Status Versie Datum Definitief 1.0 27 april 2004 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...

Nadere informatie

TMap in een notedop. Martin Pol en Erik van Veenendaal

TMap in een notedop. Martin Pol en Erik van Veenendaal TMap in een notedop Martin Pol en Erik van Veenendaal De vier pijlers onder een gestructureerde testaanpak zijn een aan de ontwikkelingscyclus gerelateerde fasering van de testactiviteiten, een goede organisatorische

Nadere informatie

Aandachtspunten inzet testtool. Een aanpak. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

Aandachtspunten inzet testtool. Een aanpak. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Aandachtspunten inzet testtool Een aanpak Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Organisatie SYSQA BV Pagina 2 van 12 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING...3 1.1 DOEL EN AFBAKENING...3 1.2 CAPTURE

Nadere informatie

PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D

PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D Auteur : P. van der Meer, Ritense B.V. Datum : 17 juli 2008 Versie : 1.3 2008 Ritense B.V. INHOUD 1 VERSIEBEHEER...1 2 PROJECT

Nadere informatie

De tester als bruggenbouwer

De tester als bruggenbouwer De tester als bruggenbouwer Tim Koomen Testnet voorjaarsevenement 9 juni 2004 Agenda Bruggen Enkele bruggen toegelicht De bruggenbouwer Trends Sogeti Nederland B.V. Pagina 1 Bruggen Systeem Beheer Stuur

Nadere informatie

PROJECT INITIATION DOCUMENT

PROJECT INITIATION DOCUMENT PROJECT INITIATION DOCUMENT Versie: Datum: x.x dd-mm-jj DOCUMENTATIE Versie Naam opdrachtgever Naam opsteller Datum: dd-mm-jj Voor akkoord: Datum:. INHOUDSOPGAVE 1. Managementsamenvatting

Nadere informatie

ISACA round-table 7 december 2009 Rik Marselis

ISACA round-table 7 december 2009 Rik Marselis ISACA round-table 7 december 2009 Rik Marselis Senior Testconsultant bij Sogeti Penningmeester van BNTQB, de member board voor België en Nederland van de International Software Testing Qualifications Board

Nadere informatie

Handleiding. Teststrategie

Handleiding. Teststrategie Handleiding Teststrategie SYSQA B.V. Datum : 12-01-2009 Status : Definitief Opgesteld door : Nico van Mourik Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 27 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 4 1.1 ALGEMEEN... 4 1.2

Nadere informatie

Procesvalidatie voor een veiliger ketentest

Procesvalidatie voor een veiliger ketentest Procesvalidatie voor een veiliger ketentest Johan Vink TestNet Voorjaarsevenement 2010 Agenda Inleiding Typering project & testaanpak Werkwijze business proces Probleem De opdracht voor het testteam Probleemanalyse

Nadere informatie

Testen = Monitoren. Hoe de werkzaamheden van de boodschapper van de koning gaan veranderen. Datum: 30 April 2015

Testen = Monitoren. Hoe de werkzaamheden van de boodschapper van de koning gaan veranderen. Datum: 30 April 2015 Testen = Monitoren Hoe de werkzaamheden van de boodschapper van de koning gaan veranderen. Spreker: Ide Koops Datum: 30 April 2015 1 2 Agenda Testrapportages in het verleden Impact nieuwe ontwikkelingen

Nadere informatie

Testen en QA bij pakketimplementaties

Testen en QA bij pakketimplementaties Testen en QA bij pakketimplementaties Eric Begeer Sogeti Nederland B.V. Testnet 5 november 2003 Agenda Waarom maken organisaties gebruik van pakketten? Welke risico s lopen ze hierbij? Welke maatregelen

Nadere informatie

Martin van Leeuwen Happy Testing

Martin van Leeuwen Happy Testing Titel, samenvatting en biografie Samenvatting: Deze presentatie beschrijft een aantal test maatregelen die in een RUP nieuwbouw project zijn genomen, om ervoor te zorgen dat het testen aan het eind van

Nadere informatie

van TESTmanagement naar testmanagement

van TESTmanagement naar testmanagement Ontwikkelingen in testmanagement: van TESTmanagement naar testmanagement Presenta9e TestNet Voorjaarsevenement 10 mei 2011 Peter Logman & Arno Dijkmans Agenda Wie zijn wij? TESTmanagement Sleutelmomenten

Nadere informatie

Acceptatietesten in de praktijk

Acceptatietesten in de praktijk Acceptatietesten in de praktijk Optimaliseren van de testorganisatie Arie van Stam en Patrick van t Hek Acceptatietesten in de praktijk Optimaliseren van de testorganisatie Auteurs Arie van Stam Patrick

Nadere informatie

Praktijkgerichte aanpak voor End to End (E2E) testen

Praktijkgerichte aanpak voor End to End (E2E) testen Praktijkgerichte aanpak voor End to End (E2E) testen Gerard Numan gerard.numan@polteq.com Polteq 2014 E2E wil zeggen: End to End, van het ene uiterste einde naar het andere einde. E2E-processen lopen over

Nadere informatie

DE TESTKUBUS. Aanpak voor het structureren en beheren van testsets. Expertisegroep TestKubus. Versie 1.0 (25 april 2005)

DE TESTKUBUS. Aanpak voor het structureren en beheren van testsets. Expertisegroep TestKubus. Versie 1.0 (25 april 2005) DE TESTKUBUS Aanpak voor het structureren en beheren van testsets Auteur Expertisegroep TestKubus Versie 1.0 (25 april 2005) Plaats Kenmerk Diemen Definitief Versieinformatie VERSIEINFORMATIE Versie Datum

Nadere informatie

SmartTestAssistant. Het slimme testhulpmiddel. door Frank Stolker

SmartTestAssistant. Het slimme testhulpmiddel. door Frank Stolker SmartTestAssistant Het slimme testhulpmiddel door Frank Stolker Inhoud Waarom wéér een ander tool? Omdat dit is wat we willen Wat is SmartTestAssistant dan? Hoe zit het in elkaar? Hoe werkt het? Schematische

Nadere informatie

Algemene kennis op het gebied van systeemontwikkeling en een half jaar tot een jaar werkervaring in het vakgebied testen. Niet van toepassing

Algemene kennis op het gebied van systeemontwikkeling en een half jaar tot een jaar werkervaring in het vakgebied testen. Niet van toepassing Exam requirements TMap NEXT Foundation (TMPF.NL) Publicatiedatum 10-05-2010 Startdatum 01-07-2007 Samenvatting TMap NEXT Foundation is gebaseerd op de vernieuwde versie van TMap, zoals beschreven in het

Nadere informatie

Kwaliteitsbewaking en testen in ICT beheerorganisaties

Kwaliteitsbewaking en testen in ICT beheerorganisaties DKTP Informatie Technologie Veembroederhof 1 1019 HD Amsterdam Telefoon 020 427 52 21 Kwaliteitsbewaking en testen in ICT beheerorganisaties Voor de meeste projectgroepen die software ontwikkelen vormt

Nadere informatie

Kwaliteitskosten onderzoek. Aanpak. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V.

Kwaliteitskosten onderzoek. Aanpak. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Kwaliteitskosten onderzoek Aanpak Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 8 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 VERSIEBEHEER... 3 2 KWALITEITSKOSTEN...

Nadere informatie

Testservices Testsoorten, -vormen en -

Testservices Testsoorten, -vormen en - Testservices Testsoorten, -vormen en - processen Van Auteur Testservices Service Groep Standaards & technieken Kenmerk Versie 1.5 Datum 27-09--20130 Bestand TS Testprocessen 1.5 Status definitief Inhoudsopgave

Nadere informatie

TestNet voorjaarsevenement 2014 Managen van een KetenTest bij NS met hun TOPAAS toolsuite. Managen van een Ketentest bij NS met hun TOPAAS tool-suite

TestNet voorjaarsevenement 2014 Managen van een KetenTest bij NS met hun TOPAAS toolsuite. Managen van een Ketentest bij NS met hun TOPAAS tool-suite Managen van een Ketentest bij NS met hun TOPAAS tool-suite Bart Broekman mei 2014 Onderwerpen De (prachtige) TOPAAS tooling De (niet zo prachtige) project-situatie De (oh zo mooie) dingen die we ermee

Nadere informatie

Presentatie 06-03-2008 Gestructureerd en geautomatiseerd testen Ad Driessens en Gerben Mondeel

Presentatie 06-03-2008 Gestructureerd en geautomatiseerd testen Ad Driessens en Gerben Mondeel Presentatie 06-03-2008 Gestructureerd en geautomatiseerd testen Ad Driessens en Gerben Mondeel Doelstelling Introductie Practis en Producten Project bij Achmea Testaanpak Concrete toepassing van Rational

Nadere informatie

kwaliteitsmeterplus 4

kwaliteitsmeterplus 4 kwaliteitsmeterplus 4 Testen voor de toekomst Eenvoudig en intuïtief Werkproces georiënteerd Scheiding bevindingen en issues Hertest methode Schermafdruk en -opnames SaaS Open platform kwaliteitsmeterplus

Nadere informatie

Releases en change-management bij maatwerkapplicaties

Releases en change-management bij maatwerkapplicaties Releases en change-management bij maatwerkapplicaties door Wim - 01-26-2011 http://www.itpedia.nl/2011/01/26/releases-en-change-management-bij-maatwerk-applicaties/ Op grote maatwerk informatiesystemen

Nadere informatie

Procesvisie op Maat. Op basis van het Master Test Plan wordt een gedetailleerd testplan voor elke fase opgesteld.

Procesvisie op Maat. Op basis van het Master Test Plan wordt een gedetailleerd testplan voor elke fase opgesteld. 1. 1.1. Inleiding Doel In de discipline vindt de validatie van datgene wat binnen het project is gerealiseerd plaats. Dit bestrijkt het gebied van unittest tot en met acceptatie door gebruikers en beheerorganisatie.

Nadere informatie

Het plan van aanpak, een hele klus

Het plan van aanpak, een hele klus Het plan van aanpak, een hele klus door Wim - 02-02-2011 http://www.itpedia.nl/2011/02/02/het-plan-van-aanpak-een-hele-klus/ Hoe groot of hoe klein maak je een plan van aanpak? Welke onderdelen neem je

Nadere informatie

1,3 miljoen regels mission critical code omzetten naar C++, hoe test je dat?

1,3 miljoen regels mission critical code omzetten naar C++, hoe test je dat? 1,3 miljoen regels mission critical code omzetten naar C++, hoe test je dat? XXXXXX Najaarsevenement 2016 Jaap Kuilman 11 oktober 2016 Introductie Jaap Kuilman Testconsultant bij InTraffic Ervaring in

Nadere informatie

Riskpoker - Confirmation - Planningpoker. Opfrissing TMap NEXT in scrum en toelichting op de opdracht Leo van der Aalst - Jos Punter - Hans Lantink

Riskpoker - Confirmation - Planningpoker. Opfrissing TMap NEXT in scrum en toelichting op de opdracht Leo van der Aalst - Jos Punter - Hans Lantink Riskpoker - Confirmation - Planningpoker 10-7-2013 Opfrissing TMap NEXT in scrum en toelichting op de opdracht Leo van der Aalst - Jos Punter - Hans Lantink 1 Presentatie (sprint) backlog items 1 2 3 4

Nadere informatie

De SYSQA dienst auditing. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

De SYSQA dienst auditing. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. De SYSQA dienst auditing Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 8 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 VERSIEBEHEER... 3

Nadere informatie

Subwerkgroep Methoden. Toelichting inhoud en voortgang tot nu toe

Subwerkgroep Methoden. Toelichting inhoud en voortgang tot nu toe SPIDER werkgroep Requirements Management Subwerkgroep Methoden Toelichting inhoud en voortgang tot nu toe donderdag 17 januari 2008 Frans van Veen Bert Dubbelman Robert van Lieshout Erwin Bolwidt Jan-Willem

Nadere informatie

Test en acceptatieprotocol

Test en acceptatieprotocol Bijlage J Test en acceptatieprotocol Test en acceptatieprotocol Versie 1.0 16 oktober 2015 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd

Nadere informatie

Implementatieplan van een testtool. Een aanpak. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

Implementatieplan van een testtool. Een aanpak. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Implementatieplan van een testtool Een aanpak Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Organisatie SYSQA BV Pagina 1 van 19 Managementsamenvatting Steeds meer organisaties realiseren zich dat

Nadere informatie

Najaarsspecial Oktober 2013

Najaarsspecial Oktober 2013 Najaarsspecial Oktober 2013 Pagina 12 TESTEN IS GEEN KUNSTJE ; ADAPTIVITEIT MAAKT VAN TESTEN IN JOUW CONTEXT EEN KUNDE! Door Leo van der Aalst en Rik Marselis leo.vander.aalst@sogeti.nl rik.marselis@sogeti.nl

Nadere informatie

ICT Beheermodel informatiesystemen Drechtsteden Baseline inrichting ICT beheermodel Drechtsteden

ICT Beheermodel informatiesystemen Drechtsteden Baseline inrichting ICT beheermodel Drechtsteden Drechtsteden Technische Architectuur (DTA) ICT Beheermodel informatiesystemen Drechtsteden Baseline inrichting ICT beheermodel Drechtsteden Status : Definitief 1.0 Redactie : DTA Datum : 29-08-2007 1 Versiebeheer

Nadere informatie

Plan van Aanpak Pilot

Plan van Aanpak Pilot Plan van Aanpak Pilot DBK-applicaties Beproeven compatibiliteit DBK-applicaties op innovatieplatform voor de Veiligheidsregio s Status : concept Versienummer : V0.2 Datum : Augustus 2012 Blad : 2 / 6 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Voorbeeld SLA <applicatie>

Voorbeeld SLA <applicatie> Naam Best Practice Voorbeeld SLA IDnr 067_BP_N Datum aangepast 01/01/2011 Omschrijving van de inhoud Een voorbeelddocument van (SLA) Soort document Voorbeeld ASL Processen Servicelevel management

Nadere informatie

Testen+ Testaanpak Sogeti testteam bij de Friesland Bank. Versie: 13 februari 2012 André Louwes / Arjan van der Haar

Testen+ Testaanpak Sogeti testteam bij de Friesland Bank. Versie: 13 februari 2012 André Louwes / Arjan van der Haar Testen+ Testaanpak Sogeti testteam bij de Friesland Bank Versie: 13 februari 2012 André Louwes / Arjan van der Haar Testen+ Voorstellen André Louwes Senior Testmanager (Sogeti) Manager testline (Friesland

Nadere informatie

Monitoring en control op uitbestede testwerkzaamheden

Monitoring en control op uitbestede testwerkzaamheden Monitoring en control op uitbestede testwerkzaamheden Kees Blokland Juni 2004 kees.blokland@polteq.com Regievoering uitbestede testwerkzaamheden Uitbestede testen door de leverancier GMTP Acceptatie Monitoring

Nadere informatie

Whitepaper. Exploratory Testing. Waarom doen we dat niet altijd? door Dennis Joele

Whitepaper. Exploratory Testing. Waarom doen we dat niet altijd? door Dennis Joele Whitepaper Exploratory Testing Waarom doen we dat niet altijd? door Dennis Joele Dennis Joele is werkzaam als test designer bij TriOpSys en heeft als zodanig voor de Dienst der Hydrografie van de Koninklijke

Nadere informatie

Erwin van den Hul De stappen van een complexe risico analyse matrix naar concreet testen

Erwin van den Hul De stappen van een complexe risico analyse matrix naar concreet testen Titel, samenvatting en biografie Erwin van den ul De stappen van een complexe risico analyse matrix naar concreet testen Samenvatting: Zie volgende pagina. Biografie: Erwin heeft ruim 10 jaar aansprekende

Nadere informatie

Praktijkgerichte aanpak voor End to End (E2E) testen

Praktijkgerichte aanpak voor End to End (E2E) testen Praktijkgerichte aanpak voor End to End (E2E) testen Gerard Numan gerard.numan@polteq.com Polteq 2014 E2E wil zeggen: End to End, van het ene uiterste einde naar het andere einde. E2E-processen lopen over

Nadere informatie

TMAP EN RATIONAL UNIFIED PROCESS

TMAP EN RATIONAL UNIFIED PROCESS TMAP EN RATIONAL UNIFIED PROCESS Auteur T. Koomen, M. Tolsma Versie 1.1 Plaats Rotterdam Kenmerk VERSIE INFORMATIE Versie Datum Bijzonderheden Auteur 0.1 21 augustus 2003 Eerste concept T. Koomen, M. Tolsma

Nadere informatie

Test Management Assessment

Test Management Assessment Test Management Assessment Bart Knaack 1 Spreker wie ben ik? Bart Knaack Testmanager LogicaCMG Medewerker Test Research Centre Huidige opdracht: Legacy transformation testing bij Nationale Nederlanden.

Nadere informatie

14/11/2010. Begroting. Testgevalleninventarisatie. Testcase triage. Testgevalleninventarisatie Testcase triage Ureninschatting

14/11/2010. Begroting. Testgevalleninventarisatie. Testcase triage. Testgevalleninventarisatie Testcase triage Ureninschatting Begroting Testgevalleninventarisatie Testcase triage Ureninschatting Een duurzame testaanpak voor een veranderd informatiesysteem No. 47 Testgevalleninventarisatie Testcase triage Testgevallen nodig? Ja

Nadere informatie

Test Automatisering? Mislukken Slagen gegarandeerd! Ruud Teunissen - Polteq Test Services BV

Test Automatisering? Mislukken Slagen gegarandeerd! Ruud Teunissen - Polteq Test Services BV Test Automatisering? Mislukken Slagen gegarandeerd! Ruud Teunissen - Polteq Test Services BV Mislukken Slagen gegarandeerd 2 Mislukken Slagen gegarandeerd Management verwacht onmiddellijk R.O.I. Doel:

Nadere informatie

Plan van aanpak voorbeeld. Zo kan je een plan van aanpak maken. 1. Inleiding Plan van Aanpak. 1.1 Doel plan van aanpak project

Plan van aanpak voorbeeld. Zo kan je een plan van aanpak maken. 1. Inleiding Plan van Aanpak. 1.1 Doel plan van aanpak project Plan van aanpak voorbeeld door Wim Hoogenraad - 02-02-2011 https://www.itpedia.nl/2011/02/02/het-plan-van-aanpak-een-hele-klus/ Hoe groot of hoe klein moet je een plan van aanpak maken? Welke onderdelen

Nadere informatie

Ontwikkelaar ICT. Context. Doel

Ontwikkelaar ICT. Context. Doel Ontwikkelaar ICT Doel Ontwikkelen en ontwerpen van ICT-producten, binnen overeen te komen dan wel in een projectplan vastgelegde afspraken ten aanzien van tijd, budget en kwaliteit, opdat overeenkomstig

Nadere informatie

Risk Based Testing. TestNet Voorjaarsbijeenkomst. Johan Vink. A reality check

Risk Based Testing. TestNet Voorjaarsbijeenkomst. Johan Vink. A reality check Risk Based Testing A reality check TestNet Voorjaarsbijeenkomst Johan Vink Even voorstellen - Johan Vink - 42 jaar testervaring - 15 jaar betaald - Test competence leader Risk Based Testing, a reality

Nadere informatie