ICT Beheermodel informatiesystemen Drechtsteden Baseline inrichting ICT beheermodel Drechtsteden

Save this PDF as:
Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ICT Beheermodel informatiesystemen Drechtsteden Baseline inrichting ICT beheermodel Drechtsteden"

Transcriptie

1 Drechtsteden Technische Architectuur (DTA) ICT Beheermodel informatiesystemen Drechtsteden Baseline inrichting ICT beheermodel Drechtsteden Status : Definitief 1.0 Redactie : DTA Datum :

2 Versiebeheer Versie Datum Status Door Opmerkingen Definitief John van Eck Vastgestelde versie MT-ICT Dordrecht Definitief John van Eck Versie PMO programma IP & A Drechtsteden Distributie Versie Datum Naam Functie Bedrijf Programmamanagers en architecten programma IP&A Drechtsteden Goedkeuring Versie Datum Naam Functie Status PMO programma IP&A vastgesteld Drechtsteden 2

3 Inhoudsopgave 1 Inleiding Doelstelling van dit document Uitgangspunten Vormen van beheer Belegging van de drie vormen van beheer bij de Drechtsteden Functioneel beheer Technisch beheer Applicatiebeheer Fysieke toegang tot apparatuur, programmatuur en gegevens in relatie tot de drie vormen van beheer Fysieke toegang tot apparatuur en programmatuur van informatiesystemen in relatie tot de drie vormen van beheer Fysieke toegang tot gegevens die opgeslagen zijn binnen gegevensbanken (databases) van informatiesystemen in relatie tot de drie vormen van beheer Batchverwerkingen Ontwikkelafspraken Project Start Architectuur (PSA) Opleverprocedure

4 1 Inleiding Binnen de organisaties die deelnemen aan het Servicecentrum Drechtsteden draait een groot aantal informatiesystemen welke ondersteuning bieden aan de bedrijfsprocessen van deze organisaties zowel als de bedrijfsprocessen van het Servicecentrum Drechtsteden zelf. De levenscyclus van een informatiesysteem loopt vanaf het moment dat vanuit het informatiebeleid besloten wordt tot ontwikkeling van een informatiesysteem tot het moment dat het informatiesysteem wordt uitgefaseerd. Binnen deze levenscyclus zijn verschillende toestanden (zie bijlage 1) van het informatiesysteem te onderkennen, waarbinnen verschillende beheertaken dienen te worden uitgevoerd. Bij de organisaties die deelnemen aan het Servicectrum Drechtsteden zijn verschillende organisatieonderdelen en externe partijen betrokken bij de uitvoering van dit beheer. Binnen de Drechtsteden was (tot dit document) er ten aanzien van het beheer informatiesystemen echter geen eenduidig beheermodel vastgelegd, waarin het beheer rondom informatiesystemen beschreven staat en waaraan de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden (TVBs) van de verschillende organisatieonderdelen, externe partijen en personen gerelateerd kunnen worden. In de beheerpraktijk leverde dit veel onduidelijkheden en discussies op over wie wat mag t.a.v. informatiesystemen, vooral over rechten binnen, toegang tot informatiesystemen en eigen ontwikkeling van informatiesystemen. Daarnaast zijn er nog een aantal ontwikkelingen op basis waarvan het noodzakelijk is geworden om goede afspraken te maken en duidelijkheid te creëren omtrent de TVBs van het beheer van informatiesystemen. Dit zijn o.a.: - Toenemende integratie van informatiesystemen binnen de Drechtsteden en met informatiesystemen van externe partijen. - Ontwikkelingen t.a.v. informatiearchitectuur van de Drechtsteden, zoals o.a. het principe van eenmalige registratie, meervoudig gebruik van gegevens, rol Frontoffice en MidOffice t.o.v. de backoffice, ontwikkeling Mozaiek, enz. - Toenemende focus op Informatiebeveiliging en rechtmatigheid (o.a. invoering changemanagement, OTAP, functiescheiding, enz.). - Toegenomen ontwikkeling van informatiesystemen in eigen beheer van de Drechtsteden (o.a. in het kader van E-government en Sociale Dienst). - Professionalisering ICT - Overheveling van beheertaken van de organisaties naar het Servicecentrum Drechtsteden. 2 Doelstelling van dit document Het doel van dit document is om het beheermodel op hoofdlijnen voor het beheer van informatiesystemen bij de Drechtsteden vast te leggen. In eerste instantie wordt niet gestreefd naar beschrijving van een volledig beheermodel, maar wordt een aanpak gehanteerd waarbij steeds de op dat moment relevante onderwerpen worden toegevoegd aan het document. Op deze manier zal dit document op termijn uitgroeien tot een volledig beheermodel Informatiesystemen Drechtsteden. Verder wordt gestreefd naar een zo n praktisch mogelijke beschrijving van de relevante onderwerpen. 3 Uitgangspunten De baseline Informatiebeveiliging geldt als uitgangspunt. Als referentiemodel bij het opstellen van dit document is gebruik gemaakt van het boek beheer informatiesystemen van Prof. dr. ir. M. Looijen. 4 Vormen van beheer Looijen onderscheidt drie vormen van beheer binnen het beheer van informatiesystemen, dit zijn functioneel beheer, applicatiebeheer en technisch beheer. Waarbij de volgende globale omschrijving van de verantwoordelijkheid van deze drie vormen van beheer door Looijen wordt gegeven: - Functioneel beheer is verantwoordelijk voor de instandhouding van de functionaliteit van het informatiesysteem. 4

5 - Applicatie beheer is verantwoordelijk voor de instandhouding van de applicatieprogrammatuur 1 en de gegevensbanken. - Technisch beheer is verantwoordelijk voor de instandhouding van de operationalisering van het informatiesysteem, bestaande uit apparatuur, programmatuur en gegevensverzamelingen die vanuit het gebruik continu beschikbaar moeten zijn. 5 Belegging van de drie vormen van beheer in de Drechtsteden 5.1 Functioneel beheer De eigenaar van het informatiesysteem is binnen de Drechtsteden verantwoordelijk voor het beleggen van het functioneel beheer van het informatiesysteem. Normaal gesproken zal dit een persoon of personen zijn die werkzaam zijn bij het (de) organisatieonderde(e)l(en) waarvoor het informatiesysteem bedrijfsprocessen ondersteunt. Dit ligt in de lijn met de huidige praktijk. 5.2 Technisch beheer Het technisch beheer van informatiesystemen wordt exclusief belegd bij de serviceeenheid Netwerken computerbeheer van het Servicecentrum Drechtsteden of een externe partij (hier gelden aparte beleidsregels voor). Momenteel geldt voor alle organisatieonderdelen van de Drechtsteden gedwongen winkelnering ten aanzien van de afname van de diensten van Technisch beheer van de serviceeenheid Netwerk- en computerbeheer van het Servicecentrum Drechtsteden. Geen enkel ander organisatieonderdeel van de Drechtsteden is bevoegd om taken die tot het technisch beheer behoren, te verrichten. 5.3 Applicatiebeheer Binnen applicatiebeheer wordt door de Drechtsteden onderscheid gemaakt tussen applicatieonderhoud 2 en technisch applicatiebeheer. Het applicatieonderhoud richt zich op het onderhoud 3 van applicatieprogrammatuur en gegevensbanken. Het technisch applicatiebeheer richt zich op de daadwerkelijke implementatie van de nieuwe of gewijzigde applicatieprogrammatuur en gegevensbanken. Applicatieonderhoud vindt binnen het OTAP-model plaats in de ontwikkel- en testomgeving. Voor deze laatste omgeving geldt dat deze dan specifiek ter ondersteuning van het applicatieonderhoud ingericht dient te zijn (o.a. testen opleverscripts, testen programmatuur, enz.), zie ook bijlage 2. Het applicatieonderhoud is normaal gesproken belegd bij een externe partij, de applicatieleverancier. In geval van applicatieonderhoud, in eigen beheer, van de Drechtsteden kan het applicatieonderhoud belegd zijn bij een organisatieonderdeel of binnen een projectorganisatie van de Drechtsteden. Functioneel beheer en Technisch beheer stellen eisen en randvoorwaarden t.a.v. het applicatieonderhoud en de oplevering van nieuwe of gewijzigde applicatieprogrammatuur en/of gegevensbanken. Aan de eisen en randvoorwaarden van technisch beheer zal voldaan moeten worden om tot in productiename van de wijziging of nieuwe functionaliteit over te gaan. Technisch applicatiebeheer is belegd bij de afdeling Informatisering/ICT. Over de invulling van applicatiebeheer zijn momenteel de meeste onduidelijkheden in de organisatie. Dit beheermodel heeft dan ook als belangrijk doel om ten aanzien van de TVBs van het applicatiebeheer duidelijkheid te scheppen. 1 Onder applicatieprogrammatuur wordt verstaan alle programmatuur anders dan basisprogrammatuur (o.a. besturingssystemen), databasemanagementprogrammatuur, web- en applicatieserverprogrammatuur en programmatuurmiddelen. 2 Onder applicatieonderhoud valt zowel nieuwe ontwikkeling van applicatieprogrammatuur en gegevensbanken als aanpassing van bestaande applicatieprogrammatuur en gegevensbanken (wijzigingen). 3 Onder onderhoud vallen zowel wijzigingen als nieuwe ontwikkelingen. 5

6 6 Fysieke toegang tot apparatuur, programmatuur en gegevens in relatie tot de drie vormen van beheer 6.1 Fysieke toegang tot apparatuur en programmatuur van informatiesystemen in relatie tot de drie vormen van beheer Voor het beschrijven van toegangsrechten dient onderscheid gemaakt te worden in toegang tot apparatuur en programmatuur aan de ene kant en gegevens aan de andere kant. Deze paragraaf beschrijft de toegang tot apparatuur en programmatuur en de volgende paragraaf beschrijft de toegang tot de gegevens. Voor toegang t.b.v. het beheer van informatiesystemen tot apparatuur, programmatuur en gegevens van informatiesystemen (en ICT infrastructuur) wordt het principe gehanteerd van alleen toegang indien nodig vanuit de uit te voeren beheertaak. Hieruit volgt dat voor functioneel beheer er geen fysieke toegang is tot de apparatuur of programmatuur van informatiesystemen in geen van de OTAP omgevingen. Functioneel beheerders maken alleen via de functionaliteit van het informatiesysteem gebruik van dat informatiesysteem, met uitzondering van de toegang tot gegevens (zie volgende paragraaf). Applicatiebeheer in de vorm van applicatieonderhoud heeft alleen fysieke toegang tot de applicatieprogrammatuur in een ontwikkelomgeving (en eventueel een testomgeving, zie onder de vorm beheer applicatiebeheer), over de precies benodigde rechten op de ontwikkelomgeving voor applicatieonderhoud worden afspraken gemaakt met technisch beheer. Applicatiebeheer in de vorm van technisch applicatiebeheer heeft alleen fysieke toegang tot die componenten van het specifieke informatiesysteem waarop wijzigingen dan wel nieuwe programmatuur of een gegevensbank geïmplementeerd dienen te worden. Technisch beheer heeft fysieke toegang tot de apparatuur en programmatuur van informatiesystemen in zoverre dit vanuit de beheertaken van technisch beheer noodzakelijk is. 6.2 Fysieke toegang tot gegevens die opgeslagen zijn binnen gegevensbanken (databases) van informatiesystemen in relatie tot de drie vormen van beheer Gegevens die opgeslagen zijn in informatiesystemen zijn eigendom van de eigenaar van het informatiesysteem. Dat betekent dat de eigenaar ook verantwoordelijk is voor deze gegevens. Dat heeft tot gevolg dat een functioneel beheerder buiten de functionele toegang tot deze gegevens de rechten op een gegevensbank heeft om gegevens te kunnen raadplegen, invoeren, wijzigen en verwijderen (gegevensbeheer). Indien de eigenaar op basis van functiescheiding, rechtmatigheid, enz. vindt dat dit niet gewenst is, worden er nadere afspraken gemaakt. Technisch beheer stelt randvoorwaarden ten aanzien van de hulpmiddelen die bij het gegevensbeheer gebruikt worden en de wijze waarop deze hulpmiddelen worden gebruikt. Applicatiebeheer in de vorm van applicatieonderhoud heeft alleen toegang tot gegevens die zijn opgeslagen in de ontwikkelomgeving en mogelijk testomgeving (zie onder vorm van beheer applicatiebeheer). Applicatiebeheer in de vorm van technisch applicatiebeheer heeft alleen toegang tot gegevens in de OTAP-omgevingen in zoverre dit nodig is voor de implementatie van nieuwe of gewijzigde applicatieprogrammatuur en gegevensbanken. Technisch beheer heeft alleen toegang tot gegevens in zoverre dit vanuit de beheertaken van technisch beheer noodzakelijk is. 7 Batchverwerkingen In veel informatiesystemen wordt gebruik gemaakt van geautomatiseerde bulk -verwerking van gegevens, ook wel batchverwerking genoemd. Functioneel beheer is verantwoordelijk om te bepalen wanneer en in welke frequentie deze batchverwerkingen gedraaid worden. Het daadwerkelijk draaien van de batchverwerking is de verantwoordelijkheid van technisch beheer. Tussen functioneel beheer en technisch beheer worden afspraken gemaakt over het proces van batchverwerking. 6

7 8 Ontwikkelafspraken Indien er sprake is van ontwikkeling van informatiesystemen (enige vorm van functionaliteit) in eigen beheer van de Drechtsteden, dan worden er ten aanzien van de te ontwikkelen functionaliteit tussen de opdrachtgever en technisch beheer (serviceeenheid Netwerk- en computerbeheer van het Servicecentrum Drechtsteden) in overleg afspraken gemaakt die vastgelegd worden in de volgende twee documenten: 1. Project Start Architectuur (PSA) 2. Opleverprocedure In een Project Start Architectuur wordt na overleg een concreet en doelgericht kader neergelegd waarbinnen het project moet worden uitgevoerd. Het kader wordt gevoed door algemeen gehanteerde principes, beleidslijnen en modellen van/door programma IP & A Drechtsteden. De opleverprocedure is bedoeld om vast te leggen hoe het proces van oplevering van nieuwe dan wel gewijzigde functionaliteit verloopt. 8.1 Project Start Architectuur (PSA) Een Project Start Architectuur dient in ieder geval te bestaan uit de volgende onderwerpen: Omgevingsmodel van de functionaliteit (bedrijfscontext en bedrijfsprocessen). Afbakening ICT oplossing (contextdiagram tot omgeving (applicaties en gebruikers), inhoud van de ICT oplossingen (te onderscheiden functionaliteiten, interfacing, technische architectuur). Project overschrijdende ontwerpkeuzes. Standaarden en richtlijnen (ontwerp- en ontwikkelstandaarden (conventies), sjablonen en richtlijnen). 8.2 Opleverprocedure De opleverprocedure bevat minimaal afspraken omtrent de volgende onderwerpen (met inachtneming van hetgeen in dit beheermodel is beschreven): aanmelding van oplevering (change) wijze van opleveren (scripts) op te leveren documentatie (datamodel, installatiehandleiding, overzicht wat gewijzigd is, enz.) frequentie en omvang van opleveren (patches, releases) planning termijnen versiebeheer aantal betrokken omgevingen uit te voeren tests op te stellen testplannen procedure in geval acceptatietesten niet positief zijn (back-out) procedure bij urgentie Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden in het opleverproces 7

8 Bijlage 1 Toestanden model levenscyclus Informatiesysteem volgens Looijen IBP: InformatieBeleid- en Planning O: Ontwikkeling AI: Acceptatie en Invoering G: Gebruik W: Wijziging E: Exploitatie 8

9 Bijlage 2 OTAP, staat voor de verschillende omgevingen die bij de ontwikkeling en wijziging van informatiesystemen gehanteerd worden. O staat voor de ontwikkelomgeving, hierin worden nieuwe functionaliteit of wijzingen in ontwikkeld. Toestand O. T staat voor testomgeving, hierin worden de nieuw ontwikkelde programmatuur door de ontwikkelaars getest en tevens de opleverscripts getest door de ontwikkelaars. Zie ook opmerking bij acceptatieomgeving. Toestand O. A staat voor accpetatieomgeving, hierin wordt door functioneel beheer en technisch beheer getest of de nieuwe of gewijzigde programmatuur aan de gestelde eisen voldoet. (Binnen de Drechtsteden wordt het begrip testomgeving over het algemeen gebruikt om de acceptatieomgeving aan te geven). Toestand AI. P staat voor productieomgeving, de live omgeving waar de eindgebruikers van het informatiesysteem gebruik van maken. Toestand G en E. Afhankelijk van de omvang van het ontwikkelingstraject van een informatiesysteem en het belang van het informatiesysteem kunnen er meer of minder omgevingen toegepast worden. 9

Bijlage 9. UNI 120621.9 REB GD. Releasebeleid

Bijlage 9. UNI 120621.9 REB GD. Releasebeleid Releasebeleid Ondanks alle aan de samenstelling van de tekst bestede zorg, kan Newway Retail Solutions bv (Newway) géén enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele directe en/of indirecte schade,

Nadere informatie

Testomgevingen beheer

Testomgevingen beheer Testomgevingen beheer Testen brengt het verwachte resultaat en de huidige toestand bij elkaar. Het geeft aanknopingspunten om de planning te maken, het product te verbeteren en om zorgen bij belanghebbenden

Nadere informatie

Ministerie van Infrastructuur en Milieu Beheerst naar beheer

Ministerie van Infrastructuur en Milieu Beheerst naar beheer Document D-2 Ministerie van Infrastructuur en Milieu Beheerst naar beheer Versie 1.0 Datum 15 juli 2014 Status Definitief Colofon Versie 1.0 Contactpersoon Paul Leunissen M 06-5250 6691 Paul.Leunissen@minienm.nl

Nadere informatie

Procesbeschrijving Punch out aansluiting DigiInkoop

Procesbeschrijving Punch out aansluiting DigiInkoop Procesbeschrijving Punch out aansluiting DigiInkoop Versie 1.1 Datum 28 mei 2014 Status Definitief Colofon Projectnaam DigiInkoop Versienummer 1.1 Contactpersoon Centraal Functioneel Beheer DigiInkoop

Nadere informatie

BISL Business Information Services Library. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

BISL Business Information Services Library. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. BISL Business Information Services Library Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 9 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2

Nadere informatie

getronicspinkroccade.nl EPD en BiSL! 13 e EPD-ICT Congres NVMA 12 juni 2008 Thijs de Jong Senior adviseur en trainer

getronicspinkroccade.nl EPD en BiSL! 13 e EPD-ICT Congres NVMA 12 juni 2008 Thijs de Jong Senior adviseur en trainer getronicspinkroccade.nl EPD en BiSL! 13 e EPD-ICT Congres NVMA 12 juni 2008 Thijs de Jong Senior adviseur en trainer Kennismaking 1 Beheer Van project naar beheer Grootschalige Vernieuwing Applicatiebeheer

Nadere informatie

Rapport Richtlijn gebruik productiegegevens

Rapport Richtlijn gebruik productiegegevens Rapport Richtlijn gebruik productiegegevens Documenthistorie Datum en versienummer Auteur Opmerking Versie 1.0, 20 december 2005 M. van der Werff, B. de Wit Ter vaststelling door DPB Goedkeuring Datum

Nadere informatie

Strategie Applicatie integratie Open.Amsterdam project. versie 1.0 juni 2008

Strategie Applicatie integratie Open.Amsterdam project. versie 1.0 juni 2008 Strategie Applicatie integratie Open.Amsterdam project versie 1.0 juni 2008 Document informatie Versiebeheer Versie Datum Auteur Activiteiten 1.0 juni 2008 drs. E. Willemsen Initiële opzet Archivering

Nadere informatie

Bijlage 3: Master testplan

Bijlage 3: Master testplan Bijlage 3: Master testplan KIS Testplan Inaxion Lelystad Adres: Jol -20 Postbus : 609 Postcode Plaats 8483 ED Lelystad I www.inaxion.nl Plaats Lelystad Datum 22 maart 200 Auteur Saidou Diallo Status Finaal.0

Nadere informatie

Plan van Aanpak Pilot

Plan van Aanpak Pilot Plan van Aanpak Pilot DBK-applicaties Beproeven compatibiliteit DBK-applicaties op innovatieplatform voor de Veiligheidsregio s Status : concept Versienummer : V0.2 Datum : Augustus 2012 Blad : 2 / 6 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Project Fasering Documentatie Applicatie Ontwikkelaar

Project Fasering Documentatie Applicatie Ontwikkelaar Project Fasering Documentatie Applicatie Ontwikkelaar Auteurs: Erik Seldenthuis Aminah Balfaqih Datum: 31 Januari 2011 Kerntaak 1 Ontwerpen van applicaties De volgordelijke plaats van de documenten binnen

Nadere informatie

Rijkspas: veiligheid en flexibiliteit. ID-ware, C. Borgmann, MSc Heerhugowaard 24 november 2011

Rijkspas: veiligheid en flexibiliteit. ID-ware, C. Borgmann, MSc Heerhugowaard 24 november 2011 Rijkspas: veiligheid en flexibiliteit ID-ware, C. Borgmann, MSc Heerhugowaard 24 november 2011 24-11-2011 Profile Consultancy Services State of the art software solutions Project implementation Life-cycle

Nadere informatie

Versie-/Releasebeleid

Versie-/Releasebeleid Versie-/Releasebeleid Ondanks alle aan de samenstelling van de tekst bestede zorg, kan Newway Retail Solutions bv (Newway) géén enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele directe en/of indirecte

Nadere informatie

Nieuwe ontwikkelingen in de LSP-keten

Nieuwe ontwikkelingen in de LSP-keten Nieuwe ontwikkelingen in de LSP-keten leveranciers en gebruikersvertegenwoordiging Datum: 6 december 2018 Status: Definitief Versie: 2 Classificatie: Openbaar Eigenaar: VZVZ Dit document bevat de proces-

Nadere informatie

PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D

PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D Auteur : P. van der Meer, Ritense B.V. Datum : 17 juli 2008 Versie : 1.3 2008 Ritense B.V. INHOUD 1 VERSIEBEHEER...1 2 PROJECT

Nadere informatie

Overzicht van taken en competenties. Demandmanager-rol

Overzicht van taken en competenties. Demandmanager-rol Overzicht van taken en competenties Demandmanager-rol Inhoudsopgave 1 Taakomschrijving... 2 1.1 AA-1 Goedkeuren/beoordelen opdracht, verzoek, e.d.... 2 1.2 AA-7 Evalueren opdracht... 2 1.3 CA-1 Onderhouden

Nadere informatie

[functie] De functie die verantwoordelijk is voor het beheren van applicaties. [zaak] Een methode of maatregel om een risico te managen.

[functie] De functie die verantwoordelijk is voor het beheren van applicaties. [zaak] Een methode of maatregel om een risico te managen. Applicatiebeheer het beheren van applicaties. [functie] De functie die verantwoordelijk is voor het beheren van applicaties. Beheer (beheren) Control Onder de activiteit applicatiebeheer valt de ontwikkeling,

Nadere informatie

Concept Migratieplan OIN

Concept Migratieplan OIN Concept Migratieplan OIN Versie 0.5, 9 mei 2016 1 Inleiding 1.1 Doel Dit plan beschrijft op hoofdlijnen hoe wij van de huidige situatie waarin het OIN register beheert toewerken naar de gewenste situatie,

Nadere informatie

Q3 Concept BV Tel: +31 (0)413 331 331

Q3 Concept BV Tel: +31 (0)413 331 331 Algemeen Deze Service Level Agreement (SLA) beschrijft de dienstverlening van Q3 Concept BV op het gebied van het beheer van de Q3 applicatie zoals Q3 Concept BV deze aanbiedt aan opdrachtgever en de service

Nadere informatie

Project Voorstel. Plaats Datum Auteur Functie Status Versie

Project Voorstel. Plaats Datum Auteur Functie Status Versie Project: Project Voorstel Opdrachtgever: Plaats Datum Auteur Functie Status Versie Verspreiding : Versiehistorie : Versie Datum Auteur Opmerking 0.1 Reviewhistorie :

Nadere informatie

5 Programmastructuur

5 Programmastructuur 5 Programmastructuur Om het informatieplan en de daarin beschreven componenten is het aan te raden een programma- en projectenorganisatie in te richten. Volgend schema geeft de verschillende actoren en

Nadere informatie

BEHEERORGANISATIE WORSRO

BEHEERORGANISATIE WORSRO BEHEERORGANISATIE WORSRO HOOFDAFDELING INFORMATIE EN ONTWIKKELING auteur: Anneke Schafer Lelystad, juni 1991 Werkdocument:91.119X BEHEERORGANISATIE WORSRO HOOFDAFDELING INFORMATIE EN ONTWIKKELING auteur:

Nadere informatie

Testen en QA bij pakketimplementaties

Testen en QA bij pakketimplementaties Testen en QA bij pakketimplementaties Eric Begeer Sogeti Nederland B.V. Testnet 5 november 2003 Agenda Waarom maken organisaties gebruik van pakketten? Welke risico s lopen ze hierbij? Welke maatregelen

Nadere informatie

TROWA. Visie en scope Informatiemodel Waterschapsverordening. Datum : : 2.0, definitief

TROWA. Visie en scope Informatiemodel Waterschapsverordening. Datum : : 2.0, definitief TROWA Visie en scope Informatiemodel Waterschapsverordening Datum : 0-02-209 Versie : 2.0, definitief Documenthistorie Datum Versie Beschrijving 29--208 0. Initiële versie 07-2-208 0.2 Aangevulde/gecorrigeerde

Nadere informatie

Vernieuwing VMS ICT oplossing v0.1

Vernieuwing VMS ICT oplossing v0.1 Bijlage D: Projectplan Vernieuwing VMS ICT oplossing v0.1 Realisatie, Implementatie en overdracht aan beheer Inhoudsopgave 1 Projectdefinitie 3 1.1 Inleiding 3 1.2 Doelstelling 3 1.3 Reikwijdte 4 1.4 Randvoorwaarden,

Nadere informatie

Vakinhoudelijke uitwerking Keuzevak Applicatieontwikkeling van het profiel MVI vmbo beroepsgericht

Vakinhoudelijke uitwerking Keuzevak Applicatieontwikkeling van het profiel MVI vmbo beroepsgericht Vakinhoudelijke uitwerking Keuzevak Applicatieontwikkeling van het profiel MVI vmbo beroepsgericht Deze vakinhoudelijke uitwerking is ontwikkeld door het Redactieteam van de Schooleamenbank vmbo voor dit

Nadere informatie

BeheerVisie ondersteunt StUF-ZKN 3.10

BeheerVisie ondersteunt StUF-ZKN 3.10 Nieuwsbrief BeheerVisie Nieuwsbrief BeheerVisie 2015, Editie 2 Nieuws BeheerVisie ondersteunt StUF-ZKN 3.10 BeheerVisie geeft advies MeldDesk App Message Router MeldDesk Gebruikers Forum Nieuwe MeldDesk

Nadere informatie

Factsheet Outsourcing

Factsheet Outsourcing Factsheet Outsourcing www.vxcompany.com U wilt er zeker van zijn dat de IT-infrastructuur van uw organisatie in goede handen is, zodat u uw aandacht volledig kunt richten op de core business. Wij beheren

Nadere informatie

Verklaring van Toepasselijkheid

Verklaring van Toepasselijkheid Verklaring van Toepasselijkheid Parantion Groep B.V. ISO27001:2013 Verklaring van toepasselijkheid_openbaar Extern vertrouwelijk Versie: 3.0 Parantion Groep B.V. Pagina 1 van 9 Datum: maart 2016 Document

Nadere informatie

BIJLAGE behorende bij ISO/IEC 27002: 2013 Grafimedia

BIJLAGE behorende bij ISO/IEC 27002: 2013 Grafimedia BIJLAGE behorende bij ISO/IEC 27002: 2013 Grafimedia Onderdeel van de Certificatienorm Informatiebeveiliging Uitgave van de Stichting Certificatie Creatieve Industrie (SCCI) Noodzaak Bijlagen behorende

Nadere informatie

INTERPRETATIEDOCUMENT vastgesteld door het CCvD Bodembeheer

INTERPRETATIEDOCUMENT vastgesteld door het CCvD Bodembeheer INTERPRETATIEDOCUMENT vastgesteld door het CCvD Bodembeheer Van toepassing op : BRL SIKB 0100, versie 4.0-29 juni 2005 Versie en datum vaststelling : 1, 3 september 2009 Datum in werking treden : 7 september

Nadere informatie

Releasen met een druk op de knop: Met behulp van Continuous Delivery sneller uw doel bereiken

Releasen met een druk op de knop: Met behulp van Continuous Delivery sneller uw doel bereiken Releasen met een druk op de knop: Met behulp van Continuous Delivery sneller uw doel bereiken De business organisatie heeft altijd stijgende verwachtingen van uw IT organisatie. Meer dan ooit is het van

Nadere informatie

Data Warehouse. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

Data Warehouse. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Data Warehouse Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 9 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 VERSIEBEHEER... 3 2 DOEL VAN

Nadere informatie

Inleiding Dit realisatieplan vervangt het realisatieplan van 26 oktober 2012. Aanleiding hiervoor is beschreven onder het hoofdstuk Stand van Zaken.

Inleiding Dit realisatieplan vervangt het realisatieplan van 26 oktober 2012. Aanleiding hiervoor is beschreven onder het hoofdstuk Stand van Zaken. Realisatieplan Realisatieplan april december 2013 t.b.v. realisatiefase Datum: Juni 2013 Versie: 3 Pagina: 1 van 5 Programma - Soort project Dienstverlening Projectnaam Digitalisering Post en Archief Ambtelijk

Nadere informatie

Intake <applicatie> Conclusie & Aanbevelingen. <Datum> 1.0. <Auteur> ###-#######

Intake <applicatie> Conclusie & Aanbevelingen. <Datum> 1.0. <Auteur> ###-####### Intake Conclusie & Aanbevelingen Datum Versie 1.0 Auteur Telefoon ###-####### Inhoudsopgave 1. VOORWOORD... 1 2. BESCHRIJVING APPLICATIE... 2 2.1. FUNCTIONEEL ONTWERP... 2

Nadere informatie

Ant: B Dit is het doel van het proces.

Ant: B Dit is het doel van het proces. In welk proces vormt het voor aanpassingen in de informatievoorziening beschikbaar gestelde budget een mandaat voor besluitvorming? A: Contractmanagement B: Financieel management C: Transitie D: Wijzigingenbeheer

Nadere informatie

Rapportage Pizzasessie Functioneel-beheer.com Specialisten Managers Adviseurs Algemeen functioneel beheer applicatiebeheer informatiemanagement

Rapportage Pizzasessie Functioneel-beheer.com Specialisten Managers Adviseurs Algemeen functioneel beheer applicatiebeheer informatiemanagement Rapportage Pizzasessie Functioneel-beheer.com Alle deelnemers hebben hun functienaam opgegeven. De volgende functienamen zijn gemeld: Specialisten o Functioneel beheerder (9x) o Functioneel applicatiebeheerder

Nadere informatie

Goed functioneel beheer noodzaak voor effectievere SPI

Goed functioneel beheer noodzaak voor effectievere SPI getronicspinkroccade.nl Goed functioneel beheer noodzaak voor effectievere SPI Machteld Meijer Zeist, 3 oktober 2006 Inhoud Domeinen en modellen Functioneel beheer en BiSL Rol van BiSL in SPI 1 Goed functioneel

Nadere informatie

Overleven in een digitale wereld

Overleven in een digitale wereld P a g i n a 1 Projecten in de spotlight Overleven in een digitale wereld Gemeente Venlo heeft zich een stevige ambitie opgelegd. Niet alleen moet het imago van Venlo verbeterd worden, met de Floriade 2012

Nadere informatie

Voortgangsrapportage programma I&a 2018 november 2018

Voortgangsrapportage programma I&a 2018 november 2018 November 2018 Voortgangsrapportage Programma I&A 2018 Van Bart Lamoré Datum rapportage: 20 november 2018 Aan: AB Periode rapportage: oktober-november 2018 Totaalbeeld programma: Overall Scope Planning

Nadere informatie

Professioneel beheer. Altijd kunnen vertrouwen op uw (bedrijfskritische) informatiesystemen

Professioneel beheer. Altijd kunnen vertrouwen op uw (bedrijfskritische) informatiesystemen Professioneel beheer Altijd kunnen vertrouwen op uw (bedrijfskritische) informatiesystemen Onze visie op professioneel beheer Als een applicatie eenmaal ontwikkeld en in productie genomen is, dan draait

Nadere informatie

Procesvisie op Maat. Op basis van het Master Test Plan wordt een gedetailleerd testplan voor elke fase opgesteld.

Procesvisie op Maat. Op basis van het Master Test Plan wordt een gedetailleerd testplan voor elke fase opgesteld. 1. 1.1. Inleiding Doel In de discipline vindt de validatie van datgene wat binnen het project is gerealiseerd plaats. Dit bestrijkt het gebied van unittest tot en met acceptatie door gebruikers en beheerorganisatie.

Nadere informatie

Newway Versie- /Releasebeleid

Newway Versie- /Releasebeleid Newway Versie- /Releasebeleid Ondanks alle aan de samenstelling van de tekst bestede zorg, kan Newway Retail Solutions bv (Newway) géén enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele directe en/of

Nadere informatie

Handleiding voor aansluiten op Digilevering

Handleiding voor aansluiten op Digilevering Handleiding voor aansluiten op Digilevering Versie 1.0 Datum 1 augustus 2013 Status definitief Colofon Projectnaam Digilevering Versienummer 1.0 Contactpersoon Servicecentrum Logius Organisatie Logius

Nadere informatie

Functieprofiel: Beheerder ICT Functiecode: 0403

Functieprofiel: Beheerder ICT Functiecode: 0403 Functieprofiel: Beheerder ICT Functiecode: 0403 Doel Zorgdragen voor het doen functioneren van ICT-producten en de ICTinfrastructuur en het instandhouden van de kwaliteit daarvan, passend binnen het beleid

Nadere informatie

Betere dienstverlening financiële organisaties met continuous delivery Flexibeler, efficiënter en in kort tijdsbestek software ontwikkelen

Betere dienstverlening financiële organisaties met continuous delivery Flexibeler, efficiënter en in kort tijdsbestek software ontwikkelen Betere dienstverlening financiële organisaties met continuous delivery Flexibeler, efficiënter en in kort tijdsbestek software ontwikkelen Sinds de kredietcrisis en door opkomende technologieën staan banken

Nadere informatie

Olde Bijvank Advies Organisatieontwikkeling & Managementcontrol

Olde Bijvank Advies Organisatieontwikkeling & Managementcontrol SAMENVATTING ITIL ITIL is nog steeds dé standaard voor het inrichten van beheerspocessen binnen een IT-organisatie. En dekt zowel applicatie- als infrastructuur beheer af. Indien gewenst kan ITIL worden

Nadere informatie

Positionering functioneel beheer

Positionering functioneel beheer Positionering functioneel beheer Een whitepaper van The Lifecycle Company Met dit whitepaper bieden we u inzicht in de opties van het organiseren van functioneel beheer: concentreren (centraal) of niet

Nadere informatie

BiSL Scenario s. Informatiebeleid. Bijlage E Best practice Verzamelen objectieve gegevens. Hans van der Linden, Remko van der Pols

BiSL Scenario s. Informatiebeleid. Bijlage E Best practice Verzamelen objectieve gegevens. Hans van der Linden, Remko van der Pols BiSL Scenario s Informatiebeleid Best practice Verzamelen objectieve gegevens Hans van der Linden, Remko van der Pols 2016 Hans van der Linden, erven Remko van der Pols Boom uitgevers Amsterdam Alle rechten

Nadere informatie

READ: de informatiestrategieaanpak van Steenwinkel Kruithof Associates (SKA)

READ: de informatiestrategieaanpak van Steenwinkel Kruithof Associates (SKA) READ: de informatiestrategieaanpak van (SKA) INLEIDING HET SPANNINGSVELD TUSSEN KORTETERMIJNVERWACHTINGEN EN LANGETERMIJNBEHOEFTEN In veel bedrijven volgen businessgerelateerde veranderingen elkaar snel

Nadere informatie

Functionaliteitenbeheer

Functionaliteitenbeheer Organisatie Functionaliteit 1 Richtinggevend Sturend Uitvoerend Het gaat hier om het initiëren van en zorgdragen voor de uitwerking en verandering van de gewenste wijzigingen aan de informatievoorziening.

Nadere informatie

Beleid bewaartermijnen backup tapes binnen standaarddienstverlening SCD John van Eck, CIO-office Drechtseden versie 1.1

Beleid bewaartermijnen backup tapes binnen standaarddienstverlening SCD John van Eck, CIO-office Drechtseden versie 1.1 Beleid bewaartermijnen backup tapes binnen standaarddienstverlening SCD John van Eck, CIO-office Drechtseden versie 1.1 Versie Datum Wijzigingen 0.1 11-8-2010 Initiële versie Versiebeheer 0.2 20-10-2010

Nadere informatie

De impact en implementatie van de outsourcing op de bedrijfsvoering is als één van de 6 deelprojecten ondergebracht binnen het project outsourcing.

De impact en implementatie van de outsourcing op de bedrijfsvoering is als één van de 6 deelprojecten ondergebracht binnen het project outsourcing. Bijlagen 1 en 2: Aanbevelingen en opvolging Gateway Reviews (corsa 2018017934) Bijlage 1: Aanbevelingen en opvolging Gateway Review 2018 Aanbeveling Opvolging Status Opmerking 1. Richt een apart project

Nadere informatie

Business Case. <<Naam project>>

Business Case. <<Naam project>> Business Case SYSQA B.V. Almere Versie : Datum : Status : Opgesteld door : Pagina 2 van 8 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 1.1 Doel van dit document...

Nadere informatie

DATAMODELLERING BASIS UML KLASSEMODEL

DATAMODELLERING BASIS UML KLASSEMODEL DATAMODELLERING BASIS UML KLASSEMODEL Inleiding In dit whitepaper wordt de datamodelleervorm basis UML klassemodel beschreven. Deze modelleervorm staat in verhouding tot een aantal andere modelleervormen.

Nadere informatie

SURF SIS-conferentie

SURF SIS-conferentie SURF SIS-conferentie Deny Smeets: Directeur ICA (IC-Academie); Hoofd Service Unit ICT 18 juni 2009 HAN StudieInformatieSysteem HAN organisatie Faculteiten Service Bedrijf HAN ICT-organisatie HAN SIS informatiesystemen

Nadere informatie

Vertaaldocument huidig format naar verbeterd format kwalificatiedossier Applicatieontwikkelaar ECABO 2007-2008

Vertaaldocument huidig format naar verbeterd format kwalificatiedossier Applicatieontwikkelaar ECABO 2007-2008 Vertaaldocument huidig format naar verbeterd format kwalificatiedossier Applicatieontwikkelaar ECABO 2007-2008 Vertaaldocument AO, juni 2007 Pagina 1 van 10 Vertaaldocument AO, juni 2007 Pagina 2 van 10

Nadere informatie

L = Lokaal, R = Regionaal; N = NL, Landelijk. (Het betreft hier de Nederlandse politie) T1 = tussentijds resultaat, Tn = gewenst eindresultaat

L = Lokaal, R = Regionaal; N = NL, Landelijk. (Het betreft hier de Nederlandse politie) T1 = tussentijds resultaat, Tn = gewenst eindresultaat Bron [een deel van; zie ook blz 6]: http://www.aslbislfoundation.org/dmdocuments/bisl_bp051_wie_doet_wat_matrix.doc (BiSL-Procescluster/Proces Informatiecoördinatie) Wie-Doet-Wat-Matrix / WDW-matrix 1.

Nadere informatie

Europese Aanbesteding Ondersteuning Sociale Dienst Selectiefase

Europese Aanbesteding Ondersteuning Sociale Dienst Selectiefase Europese Aanbesteding Ondersteuning Sociale Dienst Selectiefase Datum: 11 november 2013 Toelichtende sessie op de selectieleidraad: Over Wigo4it Noodzaak tot verbeteren van de huidige ondersteuning Scope

Nadere informatie

SDM II - System Development Methodology II. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

SDM II - System Development Methodology II. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. SDM II - System Development Methodology II Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 12 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2

Nadere informatie

Starterskit ASL. Plaats Nieuwegein Datum 4 mei 2010 Auteur Werkgroep ASL Best Practices Status Definitief 1.0

Starterskit ASL. Plaats Nieuwegein Datum 4 mei 2010 Auteur Werkgroep ASL Best Practices Status Definitief 1.0 Starterskit ASL Plaats Nieuwegein Datum Auteur Werkgroep ASL Best Practices Status Definitief 1.0 1 Doelstelling... 3 2 Onderdelen Starterskit ASL... 3 3 Processtappen Starterskit ASL... 3 4 Achtergronden...

Nadere informatie

Van papier naar digitaal

Van papier naar digitaal Welkom Van papier naar digitaal Waar VISI ook voor gebruikt kan worden Richard oude Egbrink en Suzan Engelbrecht Eigenaar: Richard oude Egbrink 1 april 2016 Kenmerk: n.t.b. Status: Definitief Voorstellen

Nadere informatie

Ontwikkelaar ICT. Context. Doel

Ontwikkelaar ICT. Context. Doel Ontwikkelaar ICT Doel Ontwikkelen en ontwerpen van ICT-producten, binnen overeen te komen dan wel in een projectplan vastgelegde afspraken ten aanzien van tijd, budget en kwaliteit, opdat overeenkomstig

Nadere informatie

ONS AANKONDIGINGEN Nedap healthcare Deze PDF is gegenereerd op

ONS AANKONDIGINGEN Nedap healthcare Deze PDF is gegenereerd op ONS AANKONDIGINGEN Nedap healthcare Deze PDF is gegenereerd op 22-03-2018 Table of Contents... 3 - algemene uitleg... 4 - gebruik van... 6 Nedap healthcare Pagina 3 / 12 - algemene uitleg is een applicatie

Nadere informatie

CMS Ronde Tafel. Cloud Continuity. Ir. Jurian Hermeler Principal Consultant

CMS Ronde Tafel. Cloud Continuity. Ir. Jurian Hermeler Principal Consultant CMS Ronde Tafel Cloud Continuity Ir. Jurian Hermeler Principal Consultant Introductie Quint Wellington Redwood Onafhankelijk Management Adviesbureau Opgericht in 1992 in Nederland Ruim 20 jaar ervaring

Nadere informatie

Informatie- en applicatie doel-architectuur Albeda College en Zadkine (incl. voorziene koppelingen)

Informatie- en applicatie doel-architectuur Albeda College en Zadkine (incl. voorziene koppelingen) Bijlage 10 Informatie- en applicatie doel-architectuur Albeda College en Zadkine (incl. voorziene koppelingen) Bijlage het Bestek Openbare Europese Aanbesteding SIS Gehele of gedeeltelijke overneming of

Nadere informatie

Van idee tot ICT Oplossingen

Van idee tot ICT Oplossingen Van idee tot ICT Oplossingen Het A utomatiseren B eheren C ontroleren van Informatie Systemen Historie Parnassia Groep Parnassia: fusie organisatie 1999 2 Psychiatrische ziekenhuizen Verslavingszorg Zuid

Nadere informatie

r'h'hil-lli'h'i'-i'l-ll-ll-ll

r'h'hil-lli'h'i'-i'l-ll-ll-ll Inspectie SZW Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Gemeenteraad van Albrandswaard Postbus 1000 3160 GA RHOON r'h'hil-lli'h'i'-i'l-ll-ll-ll reg.

Nadere informatie

voorbeeldexamen I-Tracks voorbeeldexamen IMF Infrastructure Management Foundation uitgave december 2003

voorbeeldexamen I-Tracks voorbeeldexamen IMF Infrastructure Management Foundation uitgave december 2003 voorbeeldexamen Infrastructure Management Foundation I-Tracks voorbeeldexamen IMF Infrastructure Management Foundation uitgave december 2003 inhoud 2 inleiding 3 examenvragen 12 antwoordindicatie EXIN

Nadere informatie

voorbeeldexamen Infrastructuurmanagement Foundation (IMF.NL) editie juli 2010 inhoud inleiding 3 voorbeeldexamen 4 antwoordindicatie 11 evaluatie 23

voorbeeldexamen Infrastructuurmanagement Foundation (IMF.NL) editie juli 2010 inhoud inleiding 3 voorbeeldexamen 4 antwoordindicatie 11 evaluatie 23 voorbeeldexamen Infrastructuurmanagement Foundation (IMF.NL) editie juli 2010 inhoud inleiding 3 voorbeeldexamen 4 antwoordindicatie 11 evaluatie 23 EXIN Hét exameninstituut voor ICT ers Janssoenborch,

Nadere informatie

Testplan IpMEDT3 project

Testplan IpMEDT3 project Testplan IpMEDT3 project Versie: 1.0 Groepsbegeleider: Bob Zadok Blok Groepsleden: Luuk Gortzak (s1062708) Jens Brokaar (s1066589) Ellis Stroet (s1066586)

Nadere informatie

Korte introductie College voor zorgverzekeringen. [Haarzuilens, 28 november 2013]

Korte introductie College voor zorgverzekeringen. [Haarzuilens, 28 november 2013] Korte introductie College voor zorgverzekeringen [Haarzuilens, 28 november 2013] Waar houdt het CVZ zich mee bezig? Verzekeringen Het CVZ ziet erop toe dat consumenten verzekerd zijn en blijven voor de

Nadere informatie

,,i,i,,,i,.,i i,i ii. 09 mrt 2016/0010. Datum O 6HAART 2015 Betreft Onderzoek Veilig gebruik Suwinet 2014; definitief Verslag van bevindingen Bunnik

,,i,i,,,i,.,i i,i ii. 09 mrt 2016/0010. Datum O 6HAART 2015 Betreft Onderzoek Veilig gebruik Suwinet 2014; definitief Verslag van bevindingen Bunnik Inspectie SZW Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Gemeenteraad van Bunnik Postbus 5 3980 CA BUNNIK,,i,i,,,i,.,i i,i ii 09 mrt 2016/0010 Postbus

Nadere informatie

Technische Eisen Applicaties

Technische Eisen Applicaties Technische Eisen Applicaties Inleiding In dit document specificeert Automatisering Utrecht de technische eisen waaraan een applicatie moet voldoen om te kunnen werken op de ICT infrastructuur van de gemeente

Nadere informatie

Auteur Arjaan den Ouden Datum 13 september 2013 Status Definitief Versie 1.0

Auteur Arjaan den Ouden Datum 13 september 2013 Status Definitief Versie 1.0 Auteur Arjaan den Ouden Datum 13 september 2013 Status Definitief Versie 1.0 Behoudens uitzondering door de wet gesteld, mag zonder schriftelijke toestemming van de rechthebbende op het auteursrecht van

Nadere informatie

Business-ICT-Alignment en functioneel beheer Een nuchtere kijk op functioneel beheer

Business-ICT-Alignment en functioneel beheer Een nuchtere kijk op functioneel beheer Business-ICT-Alignment en functioneel beheer Een nuchtere kijk op functioneel beheer Inleiding Functioneel beheer, dat klinkt wellicht als een ICT-activiteit. En ICT-activiteiten, dat zijn zaken voor de

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Raadsstuknummer : 2011/21892 Datum : 16 augustus 2011 Programma : Bestuur en Organisatie Blad : 1 van 6 Cluster : Bestuur Portefeuillehouder:

Nadere informatie

""1. Datum 12 januari 2016 Betreft Onderzoek Veilig gebruik Suwinet 2015; definitief Verslag van bevindingen Den Helder

1. Datum 12 januari 2016 Betreft Onderzoek Veilig gebruik Suwinet 2015; definitief Verslag van bevindingen Den Helder ""1 Inspectie SZW Mmíïtene van Soàaìe Zaken en Werkgelegenheid > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Gemeenteraad van Den Helder Postbus 36 1760 AA DEN HELDER Stuknummer: AI16.00180 Betreft Onderzoek

Nadere informatie

De weg naar SOA bij de Gemeente Rotterdam

De weg naar SOA bij de Gemeente Rotterdam De weg naar SOA bij de Gemeente Rotterdam Een reisverslag OGH Fusion Middleware SOA dag 19-5-2010 Lonneke Dikmans Oracle Ace Director Inhoud 2 Architectuur Doelstellingen Rotterdam Veilig, betrouwbaar

Nadere informatie

Projectvoorstel Pilot Basisregistraties Grootschalige Topografie (BGT)

Projectvoorstel Pilot Basisregistraties Grootschalige Topografie (BGT) Projectvoorstel Pilot Basisregistraties Grootschalige Topografie (BGT) Aan : Kring van Twentse secretarissen Programma : SSNT Basisregistraties Topografie i.s.m. SSNT/ I & A Opdrachtgevers : G.J. Eikenaar

Nadere informatie

Doel. Context VSNU UFO/INDELINGSINSTRUMENT FUNCTIEFAMILIE ICT FUNCTIONEEL (INFORMATIE) BEHEERDER VERSIE 1 MEI 2012

Doel. Context VSNU UFO/INDELINGSINSTRUMENT FUNCTIEFAMILIE ICT FUNCTIONEEL (INFORMATIE) BEHEERDER VERSIE 1 MEI 2012 Functioneel (informatie) beheerder Doel Zorgdragen voor het inrichten, aanpassen, vernieuwen en onderhouden van de informatievoorziening (processen, procedures en/of systemen), passend binnen het informatiebeleid

Nadere informatie

Uitwerkingen van de opdrachten bij Applicatiebeheer volgens ASL Peter Janssen Pearson Education Benelux ISBN 90-430-0883-4

Uitwerkingen van de opdrachten bij Applicatiebeheer volgens ASL Peter Janssen Pearson Education Benelux ISBN 90-430-0883-4 Uitwerkingen van de opdrachten bij Applicatiebeheer volgens ASL Peter Janssen Pearson Education Benelux ISBN 90-430-0883-4 Inhoudsopgave: Toelichting op de antwoorden...3 Hoofdstuk 1 Informatiesystemen...4

Nadere informatie

Data Governance van visie naar implementatie

Data Governance van visie naar implementatie make connections share ideas be inspired Data Governance van visie naar implementatie Frank Dietvorst (PW Consulting) deelprogrammamanager Caesar - Vernieuwing Applicatie Landschap Leendert Paape (SAS

Nadere informatie

Regressietesten. De aanpak en aandachtspunten. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V.

Regressietesten. De aanpak en aandachtspunten. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Regressietesten De aanpak en aandachtspunten Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 8 Inhoudsopgave 1 INLEIDING...3 1.1 ALGEMEEN...3 1.2 VERSIEBEHEER...3

Nadere informatie

Kijk op beroep en opleiding

Kijk op beroep en opleiding Kijk op beroep en opleiding In een kwalificatiedossier staan de benodigde beroepscompetenties waarover de leerling moet beschikken om een goede beroepsbeoefenaar te worden. De scholen stellen op basis

Nadere informatie

Zaakgewijs werken Advies omtrent architectuur en implementatie

Zaakgewijs werken Advies omtrent architectuur en implementatie Zaakgewijs werken Advies omtrent architectuur en implementatie Den Haag, 1 mei 2009 Digital Groep Definitief MANAGEMENTSAMENVATTING De gemeente X heeft hoge ambities op het gebied van dienstverlening en

Nadere informatie

Van 6 weken naar 6 minuten. met. OpenSource. Jan-Taeke Schuilenga Infrastructuur Architect Jantaeke.schuilenga@duo.nl

Van 6 weken naar 6 minuten. met. OpenSource. Jan-Taeke Schuilenga Infrastructuur Architect Jantaeke.schuilenga@duo.nl Van 6 weken naar 6 minuten met OpenSource Jan-Taeke Schuilenga Infrastructuur Architect Jantaeke.schuilenga@duo.nl Wat is DUO? Uitvoeringsorganisatie van Ministerie van OCW - Studiefinanciering - Bekostiging

Nadere informatie

Beveiligingsbeleid Perflectie. Architectuur & Procedures

Beveiligingsbeleid Perflectie. Architectuur & Procedures Beveiligingsbeleid Perflectie Architectuur & Procedures 30 november 2015 Versiebeheer Naam Functie Datum Versie Dimitri Tholen Software Architect 12 december 2014 0.1 Dimitri Tholen Software Architect

Nadere informatie

Technisch Ontwerp W e b s i t e W O S I

Technisch Ontwerp W e b s i t e W O S I Technisch Ontwerp W e b s i t e W O S I WOSI Ruud Jungbacker en Michael de Vries - Technisch ontwerp Website Document historie Versie(s) Versie Datum Status Omschrijving / wijzigingen 0.1 20 nov 2008 Concept

Nadere informatie

Informatiebeveiligingsbeleid

Informatiebeveiligingsbeleid Informatiebeveiligingsbeleid Inhoudsopgave 1 Goedkeuring informatiebeveiligingsbeleid en distributie (BH1) 2 2 Inleiding 2 2.1 Toelichting 2 2.2 Definitie van informatiebeveiliging 2 2.3 Samenhang tussen

Nadere informatie

nemen van een e-depot

nemen van een e-depot Stappenplan bij het in gebruik nemen van een e-depot CONCEPT VOOR FEEDBACK Bijlage bij Handreiking voor het in gebruik nemen van een e-depot door decentrale overheden 23 juli 2015 Inleiding Dit stappenplan

Nadere informatie

Voorwaarden StUF Testplatform

Voorwaarden StUF Testplatform Voorwaarden StUF Testplatform Datum 14 juli 2014 Versie 1.2.1 (definitief) 1 Versiebeheer Versie- Datum Auteur Status Reden en aard wijziging 1.0 25-11-2011 (KING) In gebruik 1.1 13-06-2013 Robert Melskens

Nadere informatie

MDA experiences in een uitvoeringsorganisatie. Eelco van Mens (Architect, Mn Services) 5 juni 2008

MDA experiences in een uitvoeringsorganisatie. Eelco van Mens (Architect, Mn Services) 5 juni 2008 MDA experiences in een uitvoeringsorganisatie MDA experiences in een uitvoeringsorganisatie Eelco van Mens (Architect, Mn Services) 5 juni 2008 2 Inhoud Korte introductie Mn Services Overwegingen om met

Nadere informatie

2015; definitief Verslag van bevindingen

2015; definitief Verslag van bevindingen Inspectie SZW Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Gemeenteraad van Nederweert Postbus 2728 6030AA NEDERWEERT Programma 8 Postbus 90801 2509 LV

Nadere informatie

Canonieke Data Modellering op basis van ArchiMate. Canonieke Data Modellering op basis van Archimate Bert Dingemans

Canonieke Data Modellering op basis van ArchiMate. Canonieke Data Modellering op basis van Archimate Bert Dingemans Canonieke Data Modellering op basis van ArchiMate Canonieke Data Modellering op basis van Archimate Bert Dingemans Abstract Modelleren op basis van de open standard ArchiMate is een goed uitgangspunt voor

Nadere informatie

Toelatingsassessment. Portfolio. Assessment t.b.v. toelating tot de deeltijdopleiding HBO-ICT. Naam Adres Telefoon Datum

Toelatingsassessment. Portfolio. Assessment t.b.v. toelating tot de deeltijdopleiding HBO-ICT. Naam Adres Telefoon  Datum Toelatingsassessment Portfolio Assessment t.b.v. toelating tot de deeltijdopleiding HBO-ICT Naam Adres Telefoon E-mail Datum 1 Persoonlijke gegevens en c.v. Neem hieronder uw persoonlijke gegevens en curriculum

Nadere informatie

Sjabloon Project Start Architectuur (PSA), versie 0.1

Sjabloon Project Start Architectuur (PSA), versie 0.1 Sjabloon Project Start Architectuur (PSA), versie 0.1 Doelstelling document Een PSA (Project Start Architectuur) is bedoeld om te borgen dat nieuwe ontwikkelingen en veranderingen in samenhang worden gerealiseerd

Nadere informatie

Deze PowerPoint is bedoeld voor het onderwijs. Alle informatie in deze Powerpoint, in welke vorm dan ook (teksten, afbeeldingen, animaties,

Deze PowerPoint is bedoeld voor het onderwijs. Alle informatie in deze Powerpoint, in welke vorm dan ook (teksten, afbeeldingen, animaties, Deze PowerPoint is bedoeld voor het onderwijs. Alle informatie in deze Powerpoint, in welke vorm dan ook (teksten, afbeeldingen, animaties, geluidsfragmenten e.d.) is eigendom van ThiemeMeulenhoff, tenzij

Nadere informatie

Programma doorontwikkeling veiligheidshuizen. Informatiemanagement en privacy 21 november 2011

Programma doorontwikkeling veiligheidshuizen. Informatiemanagement en privacy 21 november 2011 Programma doorontwikkeling veiligheidshuizen Informatiemanagement en privacy 21 november 2011 Presentatie Privacy Binnen het programma doorontwikkeling veiligheidshuizen is Privacy een belangrijk onderwerp.

Nadere informatie