Procesvisie op Maat. Op basis van het Master Test Plan wordt een gedetailleerd testplan voor elke fase opgesteld.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Procesvisie op Maat. Op basis van het Master Test Plan wordt een gedetailleerd testplan voor elke fase opgesteld."

Transcriptie

1 Inleiding Doel In de discipline vindt de validatie van datgene wat binnen het project is gerealiseerd plaats. Dit bestrijkt het gebied van unittest tot en met acceptatie door gebruikers en beheerorganisatie. Hierbij wordt getoetst en getest of datgene wat wordt ontwikkeld voldoet aan de vooraf vastgelegde specificaties en acceptatiecriteria. Rollen Keyrollen binnen deze discipline zijn de Manager en Analist. De Manager is verantwoordelijk voor alle testactiviteiten binnen project en wordt hierbij ondersteund door de rollen Coördinator, Analist/Designer en er. De Analist heeft een inhoudelijke focus en analyseert, vanuit doelstellingen, acceptatie criteria, specificaties en oplossingsrichting, de te hanteren testdoelen, testvormen en testtechnieken en passende focus voor de verschillende testsoorten. Tevens ontwerpt de Analist de (test)scenario s en identificeert de te hanteren testgevallen ( Cases). Vanuit de analyse voedt de Analist de Manager voor het opstellen van de teststrategie en de omvang van de total test effort in het Master Plan. Vanuit de keyrollen kan de organisatorische voorbereiding van het testtraject worden uitbesteed aan een Coördinator. Identificatie en uitwerking van testgevallen kan desgewenst worden uitbesteed aan een Designer. Aanpak Op basis van de vastgestelde Vision wordt door de Manager een Master Plan (met daarin de teststrategie) opgesteld. Op basis van testdoelen die worden vastgesteld vanuit acceptatiecriteria en de aanpak van het project wordt een teststrategie vastgesteld. Het vaststellen van de teststrategie gebeurt iteratief vanuit een interactie tussen de verschillende disciplines Op basis van het Master Plan wordt een gedetailleerd testplan voor elke fase opgesteld. Dit testplan wordt geïntegreerd in het faseplan (Stage Plan) en beschrijft alle benodigde activiteiten in het kader van de voorbereiding en de uitvoering van de testen. Vanuit de faseplannen vindt de uitvoering van de testactiviteiten plaats. Hierbij wordt ook steeds een gedetailleerd testplan voor de volgende fase opgesteld. Steeds worden de testvoorbereiding en -uitvoering gerealiseerd om de toetsing uit te voeren die bij de betreffende fase gewenst is. De voorbereiding om de volgende fase te kunnen plannen wordt uitgevoerd. Resultaten van testen worden in een bevindingenadministratie vastgelegd op basis waarvan steeds testrapportages worden opgesteld. De bevindingen uit de test worden gerapporteerd aan de Manager, die de afstemming met andere keyrollen in het project verzorgt (System Analist, Project Architect en Project Manager). Diepgang De betrokkenheid van de discipline begint al in de Conception- en lnception-fase met het valideren van vastgestelde acceptatiecriteria en het op basis daarvan vaststellen van testdoelen. Dit geheel is in die fasen met name gericht op het vaststellen van strategie en omvang ten behoeve van een Master Plan. Indien noodzakelijk voor het bepalen van de omvang, wordt een analyse uitgevoerd en worden Scenario's vastgesteld. De strategie en omvang in het Master Plan dient ols input voor de Project Brief, PID en Product Acceptance Plan. Infocon Versie 0.1 Pagina 1 van 6

2 Daar waar een Proof of Concept wordt uitgevoerd, worden concrete testactiviteiten benoemd en opgenomen in het betreffende faseplan. Alhoewel dit binnen de kaders van een project meestal in Elaboration het geval is kan dit ook in Inception of zelfs Conception het geval zijn. In de volgende paragrafen wordt allereerst ingegaan op de taken en verantwoordelijkheden van de belangrijkste rollen binnen deze discipline. Vervolgens wordt nader ingegaan op de belangrijkste concepten en begrippen die binnen een rol spelen. Als laatste wordt de rol van in de diverse fasen nader beschreven Rollen Binnen deze discipline spelen de volgende rollen een belangrijke rol: Manager: Is verantwoordelijk voor planning, resourcing, aansturing en de testrapportage. Stelt het Master Plan (MTP) op en is namens de discipline verantwoordelijk voor de afstemming met andere disciplines. De Manager is tevens verantwoordelijk voor operationele aansturing van het testen, registratie van de bevindingen en het inrichten van de omgeving. Operationele taken in voorbereiding en aansturing worden doorgaans gedelegeerd aan een Coördinator die per aandachtsgebied of leverancier aangesteld kan worden. analist: Biedt ondersteuning bij het opstellen van teststrategie en bepalen van de testomvang. Voert de analyse uit van de specificaties, ontwerpt de test ( Scenario's) en identificeert de benodigde testgevallen (identificeren Cases). Designer: Ontwerpt testgevallen ( Cases) en maakt fysieke testgevallen. er: Voert testen uit en meldt bevindingen (logboek). Afhankelijk van het project kunnen rollen worden gecombineerd. In de praktijk worden de rollen Coördinator en Analist vaak gecombineerd binnen Change Management. Waar ervaren gebruikers (specialisten) worden ingezet, wordt ook vaak het maken van fysieke testgevallen uitbesteed aan de er Samenhang begrippen V-model Het V-model vormt een standaard uitgangspunt voor het testen binnen de procesvisie. In het V-model wordt nadrukkelijk uitgegaan van een verband tussen de mate van detaillering in de ontwikkeling van het systeem en de teststages (unittest, integratietest, systeemtest en acceptatietest). Samenhang deliverables Infocon Versie 0.1 Pagina 2 van 6

3 Op basis van een bepaald probleem of een wens wordt tijdens het traject een Visiondocument opgesteld. Dit document wordt vervolgens uitgewerkt in specificaties (SAD en SRS), waarna het betreffende systeem geïmplementeerd kan worden. Parallel aan dit ontwikkeltraject wordt er op basis van het Visiondocument en het PID een Product Acceptance Plan (PAP) opgesteld. Het Product Acceptance Plan (behorende bij de discipline Projectmanagement) beschrijft het wat en hoe van testen. Daarnaast beschrijft het Product Acceptance Plan het proces van acceptatie (werkwijze) en de criteria op basis waarvan zal worden geaccepteerd. De acceptatiecriteria worden vervolgens vertaald naar testdoelen en een teststrategie die wordt vastgelegd in het Master Plan. De teststrategie geeft zicht in de wijze waarop de verschillende stages worden ingevuld, de soorten tests die gaan worden uitgevoerd en de werkwijze. Daarmee ontstaat ook inzicht in de benodigde middelen en resources en wordt input geleverd voor het overall projectplan. Scenario's Binnen Use Cases worden Use Case Scenario's onderkend. Deze beschrijven de verschillende manieren (zowel goed ols fout situaties) waarop een taak kon worden doorlopen. Op basis van Use Case Scenario s worden Scenario's vastgesteld: welke scenario s worden allemaal doorlopen op basis van welke soort testgevallen ( Cases) om de correcte werking aan te tonen. Het analyseren van Use Cases vanuit scenario's vormt tevens een waardevolle toets op de juistheid/correctheid van de Use Case Specifications. Deze analyse en toets kan worden gestart op basis van globale specificaties zodra Use Case Scenario s duidelijk zijn geworden. cases Op basis van de analyse van Use Cases om Scenario's vast te stellen zijn soorten testgevallen geïndentificeerd. Op basis daarvan kunnen de testgevallen worden ontworpen en fysieke testgevallen worden uitgewerkt. Bij het ontwerpen van Cases worden behalve de Scenario s ook de (Use Case) Specifications gebruikt. Ook hier dient het ontwerpen van testgevallen als toets van de specificaties. soorten Unit- en Integratietesten hebben doorgaans meer een 'whitebox'-insteek; er wordt (ook) gekeken naar de interne werking van het systeem. Vanaf systeemtest krijgt de 'blackbox'-insteek de overhand, waarbij vanuit de buitenkant de correcte werking wordt getoetst. Infocon Versie 0.1 Pagina 3 van 6

4 Toelichting: Whitebox en blackbox. Bij een whitebox-test wordt bij het testen gebruik gemaakt van de kennis hoe het betreffende programma is gebouwd. De interne werking van de 'box' is bekend. Bij een Blackbox-test ligt de focus op het resultaat. Op basis van de gegeven input wordt de verwachte output vergeleken met de werkelijke output. De interne werking van de 'box' is niet bekend. Unit/programmatest. Deze test wordt binnen het project door de Ontwikkelaar van de programmatuur uitgevoerd. Het doel van deze test is het vaststellen of de betreffende unit correct werkt. Integratietest. Deze test wordt binnen het project uitgevoerd onder verantwoording van de Project Architect. Het doel van deze test is het vaststellen of een logische verzameling van units/programma's correct en conform design werkt. Systeemtest. Deze test wordt binnen het project onafhankelijk van de Ontwikkelaars en Architecten door testers uitgevoerd. Het doel van deze test is het vaststellen dat het systeem conform requirements correct werkt. Acceptatietest. Deze test wordt door de business (opdrachtgever) uitgevoerd. Het doel van deze test is het vaststellen dat het systeem aansluit op business processen. Bij deze test wordt ook aandacht besteed aan de uiteindelijke overdracht naar functioneel, applicatie en technisch beheer. omgevingen en vinden veelal in verschillende omgevingen plaats (OTAP-principe). De ontwikkel- en systeemtestomgeving worden gebruikt voor unit- en integratietesten. Dit vereist ook dat er meer mogelijkheden aanwezig en instelbaar zijn om in die omgeving de interne werking te monitoren. De acceptatietestomgeving is in principe een blackbox-omgeving. Bepaalde testvormen vragen een omgeving die productie-like is. Leverancier Klant Ontwikkelingomgeving. Dit is primair de omgeving waarin de software ontwikkeld en voor het eerst getest wordt (unit-test). Dit is de enige omgeving binnen het OTAP-principe waar veranderingen aan de software mogen worden aangebracht. In deze omgeving wordt de integratietest uitgevoerd. omgeving. Dit is de omgeving waarin het softwareproduct door SO en de opdrachtgever samen wordt getest op een goede functionele werking. Acceptatie-omgeving. In deze omgeving worden de Functionele Acceptatietest (FAT) en de Gebruikers Acceptatietest (GAT) uitgevoerd. De acceptatieomgeving is een zo natuurlijk mogelijke nabootsing van de productie-omgeving waarin het Infocon Versie 0.1 Pagina 4 van 6

5 volgende wordt getest: de opdrachtgever toetst of de software aan de door hem/hoor gestelde normen voldoet; de beheerorganisatie toetst of de software aan de door hen opgestelde normen voldoet. Productie-omgeving. Als de acceptatietest bewijzen dat het geteste product voldoet aan de eisen van de gebruikersorganisatie van de beheerorganisatie, wordt het product verplaatst naar de productieomgeving. Dit is de zogenaamde life-omgeving waarin daadwerkelijk door de gebruikersorganisatie met het product wordt gewerkt. vormen Binnen de hierboven benoemde testsoorten worden o.o. de volgende testvormen onderkend: Securitytest. Hierbij wordt getest of ongeautoriseerden toegang kunnen krijgen tot een systeem, een applicatie en de bijbehorende data. ln het bijzonder wordt gekeken welke acties bij eventuele ongeautoriseerde benadering op de data kunnen worden uitgevoerd. Op basis van de resultaten van deze test kan worden voorspeld wat eventueel de schade is die door ongeautoriseerd gebruik kan worden aangericht en kan worden beoordeeld of de rollen binnen de applicatie juist zijn ingericht (mag een ieder waarvoor hij/zij is geautoriseerd?) Performancetest. Hierbij wordt getest of de applicatie voldoet aan de performance eisen. Bij deze test is het van belang om met verschillende werkbelastingen te testen. Regressietest. Hierbij wordt getest of een wijziging in de programmatuur geen ongewenste neveneffecten teweegbrengt in andere delen van de applicatie. Dit kunnen zowel functionele als technische neveneffecten zijn. lnstallatietest. Hierbij wordt getest of de software middels het installatieprogramma kan worden geinstalleerd op de verschillende platforms die worden ondersteund zonder dat de functionaliteit geweld wordt aangedaan. GUI/User lnterfacetest. Hierbij wordt getest of de User lnterface voldoet aan de eisen die hieraan zijn gesteld. Documentatietest. Hierbij wordt getest of de documentatie voldoet aan de eisen die hieraan zijn gesteld en voldoende toegevoegde waarde heeft. Het gaat hierbij o.a. om online help, gebruikershandleidingen en installatiehandleidingen. Portabilitytest. Deze test focust zich op de diversiteit van de hardware en software waarop het systeem moet kunnen draaien en het gemak waarmee een systeem op een ander platform draaiend kan worden gemaakt. technieken Binnen de hierboven benoemde testvormen worden o.a. de volgende testechnieken onderkend: Grenswaardenanalyse. Dit is een testtechniek waarbij de overgangen in grenswaarden van bijvoorbeeld een invoerveld worden getest. Equivalentieklasse. Deze testtechniek richt zich op het testen van klassen van mogelijke invoerwaarden die leiden tot dezelfde verwerking of resultaat. Grafentechniek. Deze testtechniek wordt gebruikt om de routes door programma's en systemen te onderkennen en testen. Procescyclustest. Deze testtechniek heeft tot doel de inpasbaarheid van een geautomatiseerd deel van het informatiesysteem binnen de administratieve organisatie (AO)-procedures te controleren. Aanpak en diepgang De betrokkenheid van de testdiscipline kan al in de Conception-fase beginnen met het vaststellen van acceptatiecriteria en het uitvoeren van een eerste test bij het gebruik van nieuwe technologie. ln de volgende fase (lnception) wordt de overall teststrategie uitgewerkt in een Master Plan. Vonuit de -discipline valideren Manager (en Analist) de, in het Product Acceptance Plan vastgelegde, acceptatiecriteria en wordt een bijdrage geleverd aan de acceptatiestrategie die in het Product Acceptance Plan wordt vastgelegd. De verantwoordelijkheid voor het Product Acceptance Plan ligt bij de Project Manager. Het plan combineert acceptatiecriteria uit de Requirementsdisipline met invoeringsaspecten uit de Business Modeling discipline aangevuld met (acceptatie)testaspecten vanuit zowel gebruikers- als beheerinvalshoek. Infocon Versie 0.1 Pagina 5 van 6

6 Input voor het Master Plan zijn ook iteraties die gedurende het project worden gerealiseerd en waarvoor testactiviteiten worden uitgevoerd. Het Master Plan beslaat het gehele gebied van unittest tot en met acceptatie door gebruikers en beheer. Ook beslaat het de toetsing van gerealiseerde iteraties in Elaboration (of mogelijk al lnception). Naast het Master Plan wordt in de lnception-fase een detailtestplan voor de lnception- en Elaboration-fase opgesteld. Het testplan voor de lnception-fase richt zich met name op het prototype dat in deze fase wordt ontwikkeld. Ten aanzien van het prototype zijn de integratie- en systeemtest van belang, hetgeen niet betekent dat de unittest niet uitgevoerd hoeft te worden. De unittest is in de fase echter minder belangrijk. In de Elaboration-fase is de doelstelling om zoveel mogelijk inhoudelijke risico's te elimineren middels het realiseren van het systeemskelet. Dit betekent ten aanzien van het testen dat in deze fase met name de onderdelen die risico's met zich meebrengen uitgebreid worden getest. Deze risico's kunnen te maken hebben met de inzet van nieuwe technologie of functionele complexileit (bijvoorbeeld complexe berekeningen). ln de Elaboration-fase doorloopt het systeemskelet alle onderkende testsoorten (inclusief de acceptatietest). Naast het testen van het systeemskelet wordt in de Elaboration-fase ook een detailtestplan voor de Construction-fase opgesteld. ln de Construction-fase wordt het systeem verder in detail ontwikkeld en getest. Alle onderdelen worden getest waarbij het complete traject van unittest tot en met acceptatietest wordt doorlopen. Aan het einde van deze fase is het systeem door de opdrachtgever geaccepteerd. ln de laatste fase (Transition) zijn de testactiviteiten beperkt tot de acceptatietest, waarbij met name wordt gekeken naar performance. Infocon Versie 0.1 Pagina 6 van 6

TMAP EN RATIONAL UNIFIED PROCESS

TMAP EN RATIONAL UNIFIED PROCESS TMAP EN RATIONAL UNIFIED PROCESS Auteur T. Koomen, M. Tolsma Versie 1.1 Plaats Rotterdam Kenmerk VERSIE INFORMATIE Versie Datum Bijzonderheden Auteur 0.1 21 augustus 2003 Eerste concept T. Koomen, M. Tolsma

Nadere informatie

RUP Rational Unified Process. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

RUP Rational Unified Process. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. RUP Rational Unified Process Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 14 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 VERSIEBEHEER...

Nadere informatie

TESTING POLICY. Van Caneghem Wouter Functionele Analist - Fedict. Dussart Dirk Architect - Fedict

TESTING POLICY. Van Caneghem Wouter Functionele Analist - Fedict. Dussart Dirk Architect - Fedict TESTING POLICY Van Caneghem Wouter Functionele Analist - Fedict Dussart Dirk Architect - Fedict Contents 1. Inleiding... 5 1.1. Doel van dit document... 5 1.2. Waarom testen?... 5 1.3. Wat is testen...

Nadere informatie

Uittreksel. Ten geleide

Uittreksel. Ten geleide Ten geleide TMap, Test Management Approach, is een aanpak voor het gestructureerd testen van informatiesystemen. Het geeft antwoord op de wat/wanneer, hoe, waarmee en wie vragen van het testen. Om de inrichting

Nadere informatie

Implementatieplan ten behoeve van een testtool

Implementatieplan ten behoeve van een testtool Implementatieplan ten behoeve van een testtool Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Datum : 11-4-2011 Status : Definitief Opgesteld door : SYSQA Organisatie SYSQA BV Pagina 2 van 21 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Testmanagement In de zorgsector

Testmanagement In de zorgsector Testmanagement In de zorgsector Auteur : Yvonne Goorman Review : Ilse Verstappen, Ray Oei Versie : 1.0 Datum : 7 juli 2009 Bruggebouw Bos en Lommerplein 280 Postbus 9204 1006 AE Amsterdam Telefoon (020)

Nadere informatie

Implementatieplan van een testtool. Een aanpak. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

Implementatieplan van een testtool. Een aanpak. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Implementatieplan van een testtool Een aanpak Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Organisatie SYSQA BV Pagina 1 van 19 Managementsamenvatting Steeds meer organisaties realiseren zich dat

Nadere informatie

Project Initiatie Document Basisregistratie Personen

Project Initiatie Document Basisregistratie Personen Project Initiatie Document Basisregistratie Personen Versie 1.0 Datum 7 juli 2011 Status Publicatieversie Inhoud 1 INLEIDING...5 1.1 DOEL EN BEREIK VAN DIT DOCUMENT...5 1.2 DEFINITIES, ACRONIEMEN EN AFKORTINGEN...5

Nadere informatie

MCTL - Managing Computer Technology Library

MCTL - Managing Computer Technology Library 16. TAAKGEBIED TESTEN Testen is een vakgebied dat werkzaamheden omvat die zich uitstrekken van diep in de techniek tot diep in de gebruikersorganisatie. Binnen MCTL wordt uitsluitend het functionele deel

Nadere informatie

Deloitte. Rapport IT-onderzoek trekkingsrecht PGB. Sociale Verzekeringsbank

Deloitte. Rapport IT-onderzoek trekkingsrecht PGB. Sociale Verzekeringsbank Deloitte. Rapport IT-onderzoek trekkingsrecht PGB Sociale Verzekeringsbank Colophon Deloitte Risk Services B.V. Versie: 1.0 (definitief) Datum: 15-10-2014 Samengesteld door: Ir. J.N. (Niek) IJzinga, senior

Nadere informatie

Testproces verbetering (TPV) Handvat voor het doorvoeren van verbeteringen in testprocessen SYSQA B.V.

Testproces verbetering (TPV) Handvat voor het doorvoeren van verbeteringen in testprocessen SYSQA B.V. Testproces verbetering (TPV) Handvat voor het doorvoeren van verbeteringen in testprocessen SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 18 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 4 1.1 ALGEMEEN... 4 1.2 DOELGROEP...

Nadere informatie

Nieuw toegevoegd: - Context Driven Testen - Verbeteren van Requirements - API / Mobile App Testen

Nieuw toegevoegd: - Context Driven Testen - Verbeteren van Requirements - API / Mobile App Testen Polteq Testopleidingen 2013 uitgave 1 Nieuw toegevoegd: - Context Driven Testen - Verbeteren van Requirements - API / Mobile App Testen ISTQB Foundation ISTQB Advanced TMap Next Test Engineer TMap Next

Nadere informatie

15-10-2014 Niek IJzinga RS/ib/14-1520.1

15-10-2014 Niek IJzinga RS/ib/14-1520.1 Deloitte Risk Services B.V. Schenkkade 47 2595 AR Den Haag Postbus 90721 2509 LS Den Haag Nederland www.deloitte.nl Sociale Verzekeringsbank T.a.v. mevrouw N.A. Vermeulen MBA Van Heuven Goedhartlaan 1

Nadere informatie

Vrijgaveadvies. Project

Vrijgaveadvies. Project <naam project> Vrijgaveadvies Project SYSQA B.V. Almere Datum : 08-02-2013 Status : Versie : Opgesteld door : Organisatie Project Pagina 2 van 16 Inhoudsopgave 1 Management samenvatting...

Nadere informatie

Docentenhandleiding. Leerboek resultaatgedreven softwaretesten

Docentenhandleiding. Leerboek resultaatgedreven softwaretesten Docentenhandleiding TestGoal Leerboek resultaatgedreven softwaretesten Versie 1.2 Derk-Jan de Grood 978 90 395 2561 D Collis B.V. De heijderweg 1 2314 XZ Leiden T 071-5183636 F 071-5813630 E grood@collis.nl

Nadere informatie

1. Business Proces Modeling

1. Business Proces Modeling 1. 1.1. Inleiding Doel Een eerste onderdeel in ERP en Kwaliteitsmaatregelen is. Deze discipline is vooral van belang om de context te beschrijven waarbinnen en waartoe (met welk doel) de verandering (de

Nadere informatie

Service Portfolio Management

Service Portfolio Management III. Service Portfolio Management Het Service Portfolio Management wordt gedomineerd door het beheer domein, ook wel Operations genoemd. In de praktijk wordt dit domein al snel gezien als DE IT-afdeling

Nadere informatie

WHITE PAPER PROJECT START ARCHITECTUUR

WHITE PAPER PROJECT START ARCHITECTUUR WHITE PAPER PROJECT START ARCHITECTUUR JOOST LUIJPERS WHITE PAPER PROJECT START ARCHITECTUUR Joost Luijpers Versie: 1.0 Copyright Sogeti Nederland B.V. te Vianen Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

auteur: Leo van der Aalst gebaseerd op de originele white paper 2010, Sogeti Nederland B.V. te Vianen.

auteur: Leo van der Aalst gebaseerd op de originele white paper 2010, Sogeti Nederland B.V. te Vianen. TESTEN IN ONDERHOUD auteur: Leo van der Aalst gebaseerd op de originele white paper 2010, Sogeti Nederland B.V. te Vianen. Niets uit deze uitgave mag verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt (voor

Nadere informatie

TMAP NEXT. BDTM voor opdrachtgevers

TMAP NEXT. BDTM voor opdrachtgevers TMAP NEXT BDTM voor opdrachtgevers auteurs: Aalst, L. van der, Baarda, R., Roodenrijs, E., Vink, J., Visser, B. gebaseerd op de originele publicatie in: TMap NEXT, Business Driven Test Management, Aalst,

Nadere informatie

TWB Deel II Hoofdstuk 08 ICT Standaarden

TWB Deel II Hoofdstuk 08 ICT Standaarden Auteur: ReTiBo Projectteam Datum Uitgifte: 16/03/2011 Versie: 03.00 TWB Deel II Hoofdstuk 08 ICT Standaarden Dit document vervangt integraal Deel II Hoofdstuk 08 ICT Standaarden 1. Inleiding 1.1. Samenvatting

Nadere informatie

Aanvullende onderwerpen ISyF

Aanvullende onderwerpen ISyF Literatuur C Aanvullende onderwerpen ISyF Editie augustus 2014 Copyright 2014 Delemarre, M Alle rechten voorbehouden Niets uit deze uitgave mag worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, opgeslagen in

Nadere informatie

Een toekomstgericht testplatform voor Dienst Uitvoering Onderwijs

Een toekomstgericht testplatform voor Dienst Uitvoering Onderwijs Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen Master in Computing Science Academiejaar 2011 2012 Een toekomstgericht testplatform voor Dienst Uitvoering Onderwijs door Johan van der Geest en Mark Ettema 6

Nadere informatie

DEEL II TESTEN IN ALLE STADIA VAN E-BUSINESS

DEEL II TESTEN IN ALLE STADIA VAN E-BUSINESS DEEL II TESTEN IN ALLE STADIA VAN E-BUSINESS 5 Testen in het Informatie-stadium 5.1 Inleiding Zoals wij in paragraaf 4.2.1 uiteen hebben gezet is er in het stadium Informatie sprake van statische informatieverschaffing

Nadere informatie

ISTQB Foundation level. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V.

ISTQB Foundation level. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. ISTQB Foundation level Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 10 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 VERSIEBEHEER... 3

Nadere informatie

Requirements. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V.

Requirements. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Requirements Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Organisatie SysQa BV Pagina 2 van 19 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 2 WAT ZIJN REQUIREMENTS... 4 2.1

Nadere informatie

Praktijkgerichte aanpak voor End to End (E2E) testen

Praktijkgerichte aanpak voor End to End (E2E) testen Praktijkgerichte aanpak voor End to End (E2E) testen Gerard Numan gerard.numan@polteq.com Polteq 2014 E2E wil zeggen: End to End, van het ene uiterste einde naar het andere einde. E2E-processen lopen over

Nadere informatie

Praktijkgerichte aanpak voor End to End (E2E) testen

Praktijkgerichte aanpak voor End to End (E2E) testen Praktijkgerichte aanpak voor End to End (E2E) testen Gerard Numan gerard.numan@polteq.com Polteq 2014 E2E wil zeggen: End to End, van het ene uiterste einde naar het andere einde. E2E-processen lopen over

Nadere informatie

Op zoek naar maatwerk testopleidingen? Bel ook daarvoor Polteq!

Op zoek naar maatwerk testopleidingen? Bel ook daarvoor Polteq! Polteq Testopleidingen 2014 uitgave 1 Op zoek naar maatwerk testopleidingen? Bel ook daarvoor Polteq! ISTQB Foundation ISTQB Advanced TMap Next Test Engineer TMap Next Test Manager Testen in een Notendop

Nadere informatie

ICT Beheermodel informatiesystemen Drechtsteden Baseline inrichting ICT beheermodel Drechtsteden

ICT Beheermodel informatiesystemen Drechtsteden Baseline inrichting ICT beheermodel Drechtsteden Drechtsteden Technische Architectuur (DTA) ICT Beheermodel informatiesystemen Drechtsteden Baseline inrichting ICT beheermodel Drechtsteden Status : Definitief 1.0 Redactie : DTA Datum : 29-08-2007 1 Versiebeheer

Nadere informatie