ISO4 Opdracht 2 Tmap Next testplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ISO4 Opdracht 2 Tmap Next testplan"

Transcriptie

1 ISO4Opdracht2 TmapNexttestplan HermanvanderMeulen s Versie

2 Inhoudsopgave Versiebeheer... 3 Inleiding Opdracht Opdrachtgever Opdrachtnemer Opdracht Opdrachttotaleproject(onderdeelvandetestbasis) Beschouwinggebied Randvoorwaarden Uitgangspunten Acceptantenenacceptatiecriteria Normenenstandaarden Analyseproductrisico s Deelnemers Productrisicoanalyse aanpak(pra) Testdoelen Risicotabel Teststrategie Globaleplanning Testactiviteiten Flowchart Testproducten Testware Overigetest(project)documentatie Organisatie Benodigderollen Taken,bevoegdhedenenverantwoordelijkheden Personeel Overleg enrapportagestructuren Infrastructuur Testomgeving Testtools Kantoorinrichting Beheer Testprocesbeheer Infrastructuurbeheer Testproductbeheer Bevindingenprocedure Testprocesrisico senmaatregelen Urenverantwoording HermanvanderMeulens ISO4Opdracht2 TmapNext 2

3 Versiebeheer Versie Versiedatum Veranderingen maart2009 Eersteopzet 0.2 5april2009 Hfst1 4uitgewerkt 0.9 7april2009 OverigeHfstuitgewerkt 1.0 8april2009 Documentopmaak, inhoudsopgaveenvoorbald. HermanvanderMeulens ISO4Opdracht2 TmapNext 3

4 Inleiding Dit(master)testplanvolgtdestappenzoalsaangegeveninhetboekTMap Next voorresultaatgerichttesten.hettestplaniseromdeverschillende redenen: testsoortenopelkaarafstemmen overlapofgatenindetestdekkingminimaliseren beschikbaremiddelenoptimaalteverdelen belangrijkefoutenzovroegmogelijkvinden hettestenzokortmogelijkophetkritiekepadvanhettotaleprojectte latenplaatsvinden uniformiteitindetestprocessentebewerkstelligen afsprakenmetbetrokkenenvastteleggen deopdrachtgeverteinformerenoverdeaanpak,planning,activiteiten endeopteleveren(eind)productenmetbetrekkingtothettotale testproces Indeverschillendehoofdstukkenwordtopelkgebiedingegaan. Hettestplanisgemaaktvoordeopdrachtvooreensysteemvooreengrote paardenorganisatiedieeennieuwepubliekeenbeslotenwebsitewil, completemetwebhosting,mailserverencms.erwordtopveelplaatsen vanuitgegaandatdeuitvoerdersvanhettestplanervaringhebbenmet projectendiehieroplijken. HermanvanderMeulens ISO4Opdracht2 TmapNext 4

5 1.Opdracht 1.1Opdrachtgever DeopdrachtgevervoorhetopstellenvandittestplanisdeheerE.M.vanWessel namensdehopenhunonderliggendepaardenorganisaties.deopdrachtgever wordtookalsprojectmanagerbeschouwdvoorhetvolledigeproject. 1.2Opdrachtnemer DetestmanagerinhetprojectisHermanvanderMeulen.Hijisverantwoordelijk voorhetopstellenvandittestplan. 1.3Opdracht Deopdrachtisomallefunctionaliteitenzoalsbeschrevendoordeopdrachtgever voorhettotaleprojectvolledigtetesten.hetopteleverensysteemmoetals geheelookgetestzijnzodaternaarverwachtingenvandeopdrachtgeverende gebruikersmeegewerktkanworden.hettestproceswordtingedeeldin verschillendetestsoortenenzodanigingerichtdateventuelerisico svroegtijdig kunnenwordengeïdentificeerd.hetdoelisomopbasisvandeverkregen informatieoverdekwaliteitvanhetopteleverensysteemeengoed onderbouwdadviestekunnengevenaandeopdrachtgever,zodatdezehet systeemkaninvoerenmetdezekennisopzak. 1.4Opdrachttotaleproject(onderdeelvandetestbasis) Deopdrachtvoorhettotaleprojectomvatdusverschillendesystemen.Vooreen landelijkefederatievoorpaardenorganisatiesgenaamdhopende paardenorganisatiesdiehierbijaangeslotenzijnzullendeverschillende onderdelengerealiseerdworden.hettotalesysteembestaatuit: publiekewebsite(zowelhopzelfalsaangeslotenorganisaties) beslotenwebsite/extranet(zowelhopzelfalsaangeslotenorganisaties) mailserver contentmanagementsysteem Hiervoorzijnooknogandereonderdelennodigomhetsamentelatenwerken. Deopdrachtkanverderonderverdeeldwordenzodaterdevolgende zogenaamde ontwikkelpilots ontstaan: HermanvanderMeulens ISO4Opdracht2 TmapNext 5

6 1.CMSmetdemo 1.ZoeknaarCMSmetdeeisen 2.PaseventueelCMSaanofvoegelemententoe 2.Publiekewebsite 1.Algemeneinformatie 2.Zoekfunctionaliteit 3.Grafischeinterfaceendesign 4.NieuwsenrubriekenenexportnaarPDF 5.Beveiliging 6.Webshop 7.Reactieformulieren 8.Polls 9.Forum 10.Loginformulier 11.Printenvaninformatie 3.Extranet 1.Ledenforum 2.Vacaturesysteem 3.CommunicatiemogelijkhedenHOPenlidorganisatiesmbvtemplates 4.Mailnotificaties 5.Persoonlijkepagina 6.Beveiliging 7.Grafischeinterfaceendesign 4.Mailserver 1.Wijzigbaree mailberichtendoorbeheerders 2.Aanmaakbar accountsenverzendlijstenopverschillendedomeinen 3.Beveiliging 4.Popmailenwebmailfunctionaliteit 5.Webhosting 1.Instellenserversvoorhosting 2.Eenvoudigaanmakenvandomeinnamen 3.Nieuwesubsiteskoppelbaaraannieuwedomeinnamen 4.Beveiliging 6.Searchengineoptimization 1.5Beschouwinggebied Dittestplanbeschouwdzowelhetsysteemalsgeheelalsdebepaalde onderdelenervan.inhetprojectwordteenmeerderesystemenontwikkelddie metelkaarmoetengaansamenwerken.aldezesystemenmoetenbijoplevering eenkwaliteithebbenwaardeopdrachtgevertevredenmeekanzijn.hetbetreft allekwaliteitsaspectenvandeverschillendesystemen. HermanvanderMeulens ISO4Opdracht2 TmapNext 6

7 1.6Randvoorwaarden Hetprojectheefttemakenmetrandvoorwaarden.Dezezijnbeschreveninde opdrachtvandeopdrachtgeverwaarinookalleeisenenwensenzijnterugte vinden.voorhettestproceszijnerweinigrandvoorwaardentevindenindit document.derandvoorwaardenvoorhettestproceszullenvooralbepaald wordendoordeuitvoerdersvandeopdracht.dezezijnopditmomentniet bekend.hetisduidelijkdatdeplanningvanhettestengoedmoetaansluitenaan deplanningvanhettotaleproject.ditmoetookvoorkomendathetgehele projectuitlooptdoordathettestprocesandereprocessenindewegzit. 1.7Uitgangspunten Detestmanagergaatervanuitdathetgeheletestproceswordtondersteunden omarmddoordeuitvoerdersvanhetproject.hettesteniseenintegraal onderdeelvanhetproject.desamenwerkingisduszeerbelangrijk.erwordtvan uitgegaandathettestproceswordtingepastmetdegebruikte ontwikkelmethodeendaterissamenspraakmetzowelopdrachtgeveren opdrachtnemergenoegtijdgereserveerdwordtvoorhettotaletestproces.er wordtbovendienvanuitgegaandatdeopdrachtgeverhetnutzietvanhet uitgebreidetestproceszoalshierbeschrevenenandershierzogoedmogelijk overwordtgeïnformeerd. Voorhettestproceszullengenoegresources,tijd,geldenmensen,gereserveerd moetenwordenomdekwaliteitvanzowelhetproceszelf,hetontwikkelproces ennatuurlijkheteindprojectzelftegaranderen. 1.8Acceptantenenacceptatiecriteria DeacceptantenzijndeopdrachtgeverendeHOPmetdeaangesloten paardenorganisaties.hierondervalleneengrotegroepverschillendegebruikers. Daaromzullenverschillendeafgevaardigdenuitgekozenwordenvoorde acceptatievandeverschillendeproducten. Opdrachtgever Eindgebruiker moderator vanwebsites Eindgebruikers,HOPofaangeslotenpaardenorganisatie Eindgebruikermailserver Beheerderwebsites Beheerdermailserver Alleende eindgebruikers,hopofaangeslotenpaardenorganisaties zalmoeten bestaanuitmeerdanéénpersoon,omdatindezegroepveelverschillenin kennis,ervaringetc.teverwachtenzijn. HermanvanderMeulens ISO4Opdracht2 TmapNext 7

8 Erwordtvanuitgegaandateenonderdeelgeaccepteerdwordtalshetde gevraagdefunctionaliteitenmetdejuistekwaliteitkanaanbieden. 1.9Normenenstandaarden Hettestproceswordtingerichtvolgensdenormen,standaardenenrichtlijnen vantmap. HermanvanderMeulens ISO4Opdracht2 TmapNext 8

9 2.Analyseproductrisico s 2.1Deelnemers Afnemers: Opdrachtgever(HOPenonderorganisaties) Beheerdersvandesystemen Eindgebruikers Leveranciers: Iedereendiemeewerktaanheteindproductbinnenhettotaleproject. Binnenditprojectgaathetdanoverdeontwerper,programmeurs, databaseadministrators,detestmanagerendeprojectmanager. 2.2Productrisicoanalyse aanpak(pra) Nadatereenlijstmetproductrisico sgemaaktiszalmetdedeelnemerssessies gehoudenworden,omzodeclassificatievanderisico stekunnenbepalen. Hierbijzalgebruikwordengemaaktvaneenabsoluteclassificatiemetdrie risicoklassen(hoog,midden,laag). 2.3Testdoelen Voorzovernognietbesprokenindeparagraaf Opdracht wordenhierde verschillendetestdoelenbeschreven.detabelisaangevuldmeteenkorteuitleg en/ofvoorbeeldmetbetrekkingtothetproject.erwordennualtestvormenaan gekoppeld,dezekunnenlaternogaangevuldofveranderdworden. Soorttestdoel Uitlegen/ofvoorbeelden Kenmerken/testvormen Bedrijfsprocessen Deelsystemen Deverschillende bedrijfsprocessenvandehopen deaangeslotenorganisaties moetengoedblijvenverlopenen opverschillendepunten verbeterendoorhetnieuwe systeem. Deverschillendedeelsystemen zoalsopgesomdindetabelin paragraaf Opdrachttotale project zullencorrectmoeten Functionaliteit Gebruikersvriendelijkheid Performance Beschikbaarheid Businesscontinuityand disaterrecovery Back to fronttest Betrouwbaarheid Compatibiliteit Herstel Loadenstress Functionaliteit Gebruikersvriendelijkheid Performance Usecase HermanvanderMeulens ISO4Opdracht2 TmapNext 9

10 HermanvanderMeulens ISO4Opdracht2 TmapNext 10 werkenendejuiste functionaliteitbevattenzoals beschrevendoorde opdrachtgever. Regressie Productrisico s Alleonderdelenbrengenhun eigenrisico smetzichmee.eris bijvoorbeelddebeveiligingvan belangrijkegegevensvande organisaties,hetlidwordenvan organisatiesendewebshop(s). Loadenstress Controles Multi user Securitycheck Acceptatiecriteria Erzijnveelacceptatiecriteriain ditproject.zomoethetnieuwe CMSgoedsamenkunnenwerken methetbestaandecrmsysteem. Functionaliteit Standaards Ketentest Connectiviteit Compatibiliteit Userrequirements Alseenbezoekerbijvoorbeeldlid wilwordenviahet reactieformulieropdewebsite moetdezegebruikerwelgeldige gegevensopgeven.ditiseen duidelijkeeisaandegebruikerop datmoment. Functionaliteit Controles DenialofServiceaanval Securitycheck Usecases Erzalgetestwordenofalleuse casesaanwezigzijnenofdeze volledigzijnencorrect functioneren. Functionaliteit Gebruiksvriendelijkheid Performance Usecase Kritischesuccesfactoren Dekritischesuccesfactoreninde opdrachtzijnbijhettestenvan grootbelang.dezefactorenzijn1 op1tevergelijkenmetde ontwikkeldeproducten. Performance 1 op 1 Kwaliteitsattributen Erzaluitgebreidgetestmoeten wordenopdegeëiste kwaliteitsattributenals functionaliteit(zieook deelsystemen),performance, gebruikersvriendelijkheiden inpasbaarheid(zieook acceptatiecriteria) 1 op1 Functionaliteit Performance Gebruiksvriendelijkheid Inpasbaarheid

11 2.4Risicotabel Inonderstaanderisicotabelwordtelk(hoofd)onderdeelvanhetcomplete systeembeoordeeldopdekansdaterietsmeefoutisofgaat,dehoogtevan deschadediedaardoorkanontstaanenaandehanddaarvandete concluderenprioriteit. Deelobject Kans Schade Prioriteit CMS Laag,ookalishetheel Hoog Midden uitgebreid. Wordtbeveiligddoorexterne community.updatesismeestal genoeg. Publiekewebsite(s) Hoog,isuitgebreidenzelf Hoog Hoog ontwikkeld.beveiligingis belangrijk. Beslotenwebsite(s) Hoog,isuitgebreidenzelf Hoog Hoog ontwikkeld.beveiligingnog veelbelangrijkerdande publiekewebsite(s). Mailserver Laag,isrelatiefeenvoudig Hoog Midden systeem,nietvolledigzelf ontwikkeld. Webhosting Laag,wordtexterngeregeld. Hoog Midden HermanvanderMeulens ISO4Opdracht2 TmapNext 11

12 3.Teststrategie Indetabelonder testdoelen zijndetestvormenalgenoemd.voordeze testvormenzijnverschillendetestsoortengeschikt.devolgendetestsoorten zullentoegepastwordeninhettestproces: UTenUIT: Ontwikkeltest(UnittestenUnitintegratietest) ST: Systeemtest GAT: Gebruikersacceptatietest PAT: Productieacceptatietest Verderkomendevolgendezakenterugindetabelvoordetestzwaarte: *: Beperkteaandacht ***: Ruimeaandacht PRA RK: Risicoklasseuitdeproductrisicoanalyse Toetsten Toetsing/reviewvandeverschillendetussenproducten, zoalsrequirements,functioneelontwerpentechnischontwerp. Deelobject PRA RK Toetsen Ontwikkeltest ST GAT PAT CMS Midden *** * *** * *** Publiekewebsite(s) Hoog *** *** *** *** *** Beslotenwebsite(s) Hoog *** *** *** *** *** Mailserver Midden * * * * * Webhosting Midden * * * * * Deontwikkelendepartijzalalleontwikkeldeonderdelentesten.Hiermoetenze vooralcontrolerenofallesaandesysteemeisenvoldoetenmetwhiteboxtests controlerenofalletechnischeaspectenkloppenenhetefficiëntis. Eentestteamzalookeensysteemtestuitvoerenomtecontrolerenofallesaan despecificatiesvoldoet.metdeopdrachtgeverenanderebelanghebbenden zullenerfunctioneleacceptatietestsengebruikersacceptatietestsworden gedaan,omtecontrolerenofheteindproductprobleemloosingevoerdkan wordenindeorganistatie(s). HermanvanderMeulens ISO4Opdracht2 TmapNext 12

13 4.Globaleplanning 4.1Testactiviteiten CMS Systeemtest Productieacceptatietest Publiekewebsite(s) Ontwikkeltest Systeemtest Productieacceptatietest Gebruikersacceptatietest Beslotenwebsite(s) Ontwikkeltest Systeemtest Productieacceptatietest Gebruikersacceptatietest Mailserver Systeemtest Productieacceptatietest Webhosting Systeemtest Debovenstaandetestactiviteitenzulleningeplandmoetenwordeninde planningvanhetontwikkeltrajectenmoetpassenindeontwikkelmethode.de vijfhoofdonderdelenzijnzoalsinparagraaf1.4tezienisweeronderverdeeldin pilots.bijhetincrementeelontwikkelenvandezepilotszalminstenséénkeerper pilotgetestworden.ditkanmeerwordenalsermeerdereiteratiesnodigzijn voorhetontwikkelenvandepilot.alseenhoofdonderdeel af iszaleenalgehele testperiodezijn,waardest,patengatoverhetheleonderdeelzullen plaatsvinden. 4.2Flowchart Alsdetestperiodenvanzoweldehoofdonderdelenalsdepilotsdaarvanineen flowchartwordengezetzietditerongeveerzouit: HermanvanderMeulens ISO4Opdracht2 TmapNext 13

14 Eenhoofdonderdeelheeftdusmeerderepilots,dieelkverschillendetestsinzich en/ofnazichzullenhebben.hethelehoofdonderdeelheeftdanaanheteinde nogverschillendetests. HermanvanderMeulens ISO4Opdracht2 TmapNext 14

15 5.Testproducten Deactiviteitendieuitgevoerdwordenvoorhetplannen,uitvoerenenbeheersen vanhettestprocesleverenbepaaldeproductenopzoalshettestplanen rapportages,testgevallenen scripts,maarookprocedures,voorschriftenen projectdocumentatiealsoverlegnotulen.erzijndustestproducten,naastdathet getestesysteemverbeterdisenereenadviesgegevenkanwordenoverde kwaliteit.indithoofdstukwordtbepaaldwatdeopteleverentestproductenzijn. 5.1Testware Erzullenregressietestenplaatsvinden.Erkangebruikwordengemaaktvan bestaandetestwareofnieuwontwikkeldetestwarevoorditspecifiekeproject. Hoedanookzalerveelvandeinditprojectgebruiktetestwaregeschiktgemaakt moetenwordenvoorhergebruikinvolgendeprojecten.daaromzijndevolgende productenopteleveren: Testplan(en) o Zoweldit(master)testplanalsonderliggenduitgewerkte testplannenzullenherbruikbaaropgeleverdmoetenworden. Logischetestspecificaties o Delogischespecificatiesomvattendelogischebeschrijvingvande testgevallen.bijhetvolgendeprojecthoefthetwielnietopnieuw uitgevondenhoevenworden. Fysieketestspecificaties o Ditbevatdefysiekebeschrijvingvandetestgevallenende testscripts.dezetestgevallenmoetenuitvoerbaaren controleerbaarzijn.zezijngetransformeerduitdelogische testgevallenensamengevoegdindetestscriptsindemeest efficiëntevolgordevanuitvoering. Traceerbaarheidsmatrix o Eenmatrixwaarindelinkaangegevenistussendetestbasisende daadwerkelijketestgevallen.detetestensituatiesuitdetestasis staanverticaalendetestgevallenhorizontaal.ditisgoedvoorde traceerbaarheid. Testinvoerbestanden o Indeze,opbasisvandetestscriptsaangemaakte,bestandenmoet hetvolgendebeschrevenworden: Doel De fysieke naam Aanmaakdatum Korteomschrijvingvandeinhoud Hetsoortbestandenandererelevantekenmerken Verwijzingnaardetestscripts HermanvanderMeulens ISO4Opdracht2 TmapNext 15

16 Basisdocumentatie o Eenbeschrijvingvandetestomgeving,testtools,testorganisatie enuitgangsdatabases. Testuitvoeringsdossier o Ditdossierbestaatuit: Testresultaten Testuitvoer(optioneel) Informatieoverdebevindingenendewijzigingen Overdrachtenversidocumentatie 5.2Overigetest(project)documentatie Tijdenshettestproceswordendiversedocumentenontvangenofzelfopgesteld, dienietvoorhergebruikbedoeldzijn,zoals: projectplannen verslagenvandeoverleggen correspondentie, standaardsenrichtlijnen test,review enauditrapporten rapportagesovervoortgangenkwaliteit etc. HermanvanderMeulens ISO4Opdracht2 TmapNext 16

17 6.Organisatie 6.1Benodigderollen Debenodigderollenbinnenhettestproceszijn: Testmanager(makervanditdocument) Testers 6.2Taken,bevoegdhedenenverantwoordelijkheden Detestmanagerisverantwoordelijkvoorhettotaletestproces,hetmakenvan hetmastertestplan,hetbijhoudenvandevorderingenenhetcontolerenof testersenanderebetrokkenenvolgensdeplannenwerkenenofditconsistent gebeurt.detestplannenwordenookconsistentgehouden. Detestmanagerlegtverantwoordingafaandemanagervanhettotaleproject, deprojectmanager. Detesterswerkendegeplandeactiviteitenuithetmastertestplanuit.Erworden eerstlossetestplannengeschreven,waarnadezeinhettestprocesuitgevoerd zullenworden.testersrichteneventueelgeautomatiseerdetestuitvoeringenin. Zeondersteunengebruikersbijhetbedenkenvantestgevallen. Detestersleggenverantwoordingafaandetestmanager. 6.3Personeel Inditprojectzalmaarééntestprofessionalingehuurdworden.Ditisde testmanager.derestvandetesterszijndeontwikkelaarsendeeindgebruikers. Deontwikkelaarshebbengenoegervaringmethettestenvanditsoortsystemen enleverendekennis.deeindgebruikerszullenvooralbijdeverschillende acceptatietestsbelangrijkzijn. 6.4Overleg enrapportagestructuren Hetontwikkelteam,hettestteamendeeindgebruikerszittenvaakbijelkaar. Overlegvindtdandusvaakplaats.Erzalminstenséénkeerperweekeenvast overlegzijn,overhetheleproject,waarinhettesteneenbelangrijkonderwerp zalzijn. Deaspectenwaarovergerapporteerdzalmoetenwordenzijn: Resultaten HermanvanderMeulens ISO4Opdracht2 TmapNext 17

18 o Zijndeuitkomstenvandeuitgevoerdetestsophetniveauvande pilotofhoofdonderdeel? o Zijndetestdoelenbehaald? o Eventueletrendanalyses.Zijnertrendstevindenindegevonden uitkomsten. Risico s o Signaleringvanonderdelendielichterofnietwordengetesdande risico inschattingaangeeftendaarmeeeenhogerrisicogeven. o Gesignaleerde(test)projectrisico s. Tijdenkosten o Devoortgangvanhetgeheletestproces. o Inschattingwanneerhettestenklaarkanzijn. Onderdelenuitbovenstaandeaspectenzullengebundeldwordenindevolgende rapporten: Voortgangs enkwaliteitsrapportage Risicorapportage Vrijgaveadvies Eindrapportage HermanvanderMeulens ISO4Opdracht2 TmapNext 18

19 7.Infrastructuur 7.1Testomgeving Voorhettestenzijnveelzakennodigomdejuisteomgevingtecreëren. Hardware Erzijnmeerderecomputersystemennodigomdeverschillendetestenuitte kunnenvoerenvoordeverschillendeonderdelenvanhetheletestproces.de systemenmoetenalgemeengenoegzijn,zodatookeindgebruikerseropkunnen testen.erzaleenaparteserveraanwezigzijndied serverfunctiezal innemen.eenandereserverzalapartdewebhostingvoorstellen.laterwordt dezeserveroverbodig,alsdeexternewebhostinggeregeldis.eenprinteris nodigvooreventueleuitdraaivantestresultaten. Software Voordewebsiteonderdelenzalopverschillendebrowsersgetestworden,zoals InternetExplorer6,7en8,Firefox2en3,SafarienOpera.Deeerstereeks browserswerkenalleenonderhetbesturingssysteemvanmicrosoft,windows.er zullendaarompc sbeschikbaarzijnmetwindowsxpmetveelverschillende browserserop.deoverigetesttoolszullenookopbesturingssysteemdraaien. Tevenszalereenuitgebreidmeetenlogsoftwarepakketopdraaien. D serverendehostingserverzulleneenLinuxbesturingssysteemdraaien. DehostingserverzalPHP5enMySQLhebbengeïnstalleerdonderApache. Erzaleenofficepakketgeïnstalleerdstaanomdocumentatieenuitdraaivan gegevensmogelijktemaken. Koppelingen Natuurlijkzalerwaarnodigeeninternetaansluitingbeschikbaarzijn.Tijdens testsmoetdezeaanofuitteschakelenzijn.dekoppelingnaarhetbestaande CRMsysteemverlooptookviainternetovereenVPNverbinding. Beheertoolsenprocessen Alleactiviteitenvandetestsystemenwordengemetenengelogd.Ditisniet alleenvoordetestresultatenbelangrijk,maarookvoorhetbeheer. 7.2Testtools HermanvanderMeulens ISO4Opdracht2 TmapNext 19

20 Sowiesowordtergebruiktgemaaktvande standaard testtoolsalsfirebugin firefox,deerrorconsoleindebrowsersenw3cvalidators.tevenszijnerde bekendetesttoolszoalstestwarebeheer,record&playback en bevindingenbeheertools.deontwikkelaarszelfhebbenveelervaringenkennis meteigenontwikkeldetesttoolsoffreewaretesttoolsgedownloadvanhet internet.voorwebapplicatieskandanaandevolgendecategorieëngedacht worden: LoadandPerformanceTestTools Linkcheckers WebFunctional/RegressionTestTools WebSiteSecurityTestTools LogAnalysisTools 7.3Kantoorinrichting Hettestenzalplaatsvindeninapartewerkkamersmetdaarindehardwareen softwareentesttoolszoalseerderbesproken.verderzijnercomfortabeletafels enstoelenenhetkantoorisvandegebruikelijkegemakkenvoorzien.verderiser ookeenvergaderruimteaanwezig,omdeplannenenderesultatentekunnen besprekenenanalyseren. HermanvanderMeulens ISO4Opdracht2 TmapNext 20

21 8.Beheer 8.1Testprocesbeheer Devoortgangenkwaliteitvanhettestprocesmoetenbeheerdworden.De volgendegegevensmoetencontinuewordenbijgehoudenquaidentificatie, registratie,administratie,opslageninterpretatie: voortgangendebestedingvanbudgetentijd kwaliteitsindicatoren teststatistieken Ditbeheervaltonderdeverantwoordelijkheidvandetestmanager.Erwordt gebruikgemaaktvaneen dashboard omdevoortgangendebestedingvan budgetentijdindegatentehouden. 8.2Infrastructuurbeheer Zoweldetestomgeving,detesttoolsendekantoorinrichtingmoetenbeheerd worden.detesttoolsvallenonderdeverantwoordingvandeontwikkelaarsdie samenmetdeeindgebruikersdetestsuitvoeren.detestomgevingende kantoorinrichtingwordtbeheerddoordeprojectmanager.dezezalditbeheer waarschijnlijkuitbestedenaandeafdelingsysteembeheervandelocatie. 8.3Testproductbeheer Detestmanagerbeheerdalletestproductendieontstaanuitdetestsenzorgt voorgoedeversiebeheerhiervan.hijzorgterookvoordatdejuisteproducten terechtkomenbijhetontwikkelteamdiedewijzigingenmoetdoorvoeren. 8.4Bevindingenprocedure Zoalshierbovenalgenoemdisdetestmanagerhiervoorverantwoordelijk.Erzal eenhandigeadministratietoolgebruiktwordenomdebevindingenmakkelijkte registrerenendoortegeven.dezetoolis(bijvoorbeeld)bugzilla. HermanvanderMeulens ISO4Opdracht2 TmapNext 21

22 9.Testprocesrisico senmaatregelen Binneneenprojectendusookeentestproceshebjealtijdverschillenderisico s enkansopcalamiteiten.hieronderaangegevenstaatelkrisicometimpacten maatregel(en). 1. Planningisnietrealistisch 2. Hettestobjecten/ofdetestbasiszijnvanonvoldoendekwaliteit 3. Bepaalderesourceskunnenniet(volledig)ofoptijdgeleverdworden 4. Detestbasiswijzigtveeltijdenshettestproces 5. Eristeweinigondersteuningbeschikbaarindetestomgeving Risiconummer:1 Naam:Planningnietrealistisch Impactklein/middel/groot:Middel Beschrijving: kans:groot Devoorafgemaakteplanningblijktachterafnietrealistisch. Maatregel(en): Ermoeteerstgekekenwordenwaaromdeplanningnietgehaaldwordt.Watis deoorzaakervan. Deplanningzalsowiesoherzienmoetenwordenopbasisvandenieuwe bevindingenennieuweinschattingen. Risiconummer:2 Impactklein/middel/groot:Groot Beschrijving: Naam:Testbasisslecht kans:middel Hettestobjecten/ofdetestbasiszijnvanonvoldoendekwaliteit Maatregel(en): Erzalnaconstateringzosnelmogelijkrapportuitgebrachtmoetenwordenbij deontwikkelaars. Deingeplandetest(s)zalmisschienuitgesteldworden,omdaterzonder aanpassingenwaarschijnlijkgeenrelevantetestproductenzullenontstaan. Risiconummer:3 Impactklein/middel/groot:Groot Beschrijving: Naam:Resourcestelaat kans:klein Bepaalderesourceskunnenniet(volledig)ofoptijdgeleverdworden Maatregel(en): Deingeplandetest(s)kunnennietuitgevoerdwordenenmoetendusuitgesteld worden. HermanvanderMeulens ISO4Opdracht2 TmapNext 22

23 Deverantwoordelijkepartijvanderesourceswordtdringendgewezenopde gevolgen.deconsequentiesliggenvastinhetcontractmetdeleverancier. Risiconummer:4 Impactklein/middel/groot:Middel Beschrijving: Detestbasiswijzigtveeltijdenshettestproces Maatregel(en): Naam:Testbasiswijzigtteveel/vaak kans:middel Erzalgetestgaanwordenmeteenbepaaldeversievanhettetesten onderdeel.nieuwereversieservanzullenlaterpasgetestworden. Erwordtgevraagdofdeontwikkelaarsbeterkunnenaangevenofheteen laatste versieisofniet. Devoorwaardenomeenonderdeeltetestenwordeneventueelaangescherpt omherhalingenonnodigeregressieteststevoorkomen. Risiconummer:5 Impactklein/middel/groot:Middel Beschrijving: Naam:Teweinigondersteuning kans:klein Eristeweinigondersteuningbeschikbaarindetestomgeving Maatregel(en): Erzalbekekenwordenopwelkepuntendeondersteuningnietvoldoendewas. Deondersteuningwordteventueelverbeterdopdemissendepunten Detesterswordenvakergevraagdomhunmeningoverdeondersteuningom deproblemeneerderteherkennenensnellerintekunnengrijpen. HermanvanderMeulens ISO4Opdracht2 TmapNext 23

24 Urenverantwoording Taak/activiteit VolgenlessenTMapNext 4 BestuderenboekentheorieTmapNext 14 Bestuderenenanalyserenuitgebreidecase 3 Opzet,invullingenopmaakvanhettestplan 16 Totaal 37 Uren HermanvanderMeulens ISO4Opdracht2 TmapNext 24

Mastertestplan <<Naam project>> <<Organisatie>>

Mastertestplan <<Naam project>> <<Organisatie>> Mastertestplan SYSQA B.V. Almere Datum : Status : Opgesteld door : Organisatie Pagina 2 van 17 Inhoudsopgave 1 Management

Nadere informatie

Testplan IpMEDT3 project

Testplan IpMEDT3 project Testplan IpMEDT3 project Versie: 1.0 Groepsbegeleider: Bob Zadok Blok Groepsleden: Luuk Gortzak (s1062708) Jens Brokaar (s1066589) Ellis Stroet (s1066586)

Nadere informatie

TMap NEXT Test Manager

TMap NEXT Test Manager Voorbeeldexamen TMap NEXT Test Manager Editie februari 2013 Copyright 2013 EXIN All rights reserved. No part of this publication may be published, reproduced, copied or stored in a data processing system

Nadere informatie

Sjabloon detailtestplan. <<Organisatie>>

Sjabloon detailtestplan. <<Organisatie>> Sjabloon detailtestplan SYSQA B.V. Almere Datum : Status : Opgesteld door : Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 18 Inhoudsopgave 1 Managementsamenvatting...

Nadere informatie

NGI-Noord. Mei 2007. Tim Koomen Leo van der Aalst Michiel Vroon

NGI-Noord. Mei 2007. Tim Koomen Leo van der Aalst Michiel Vroon NGI-Noord Mei 2007 Tim Koomen Leo van der Aalst Michiel Vroon TMap of TMap Next? TMap = methode TMap Next = boektitel TMap Next = externe communicatie. Waarom? Actualisering van de methode Testen integraal

Nadere informatie

Sjabloon testplan op basis van SYSQA -teststrategieaanpak. <<Organisatie>>

Sjabloon testplan op basis van SYSQA -teststrategieaanpak. <<Organisatie>> Sjabloon testplan op basis van SYSQA -teststrategieaanpak SYSQA B.V. Almere Datum : Status : Opgesteld door : Organisatie Sjabloon detailtestplan op basis

Nadere informatie

Acceptatietesten en testmanagement Examennummer: 93453 Datum: 29 maart 2014 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur

Acceptatietesten en testmanagement Examennummer: 93453 Datum: 29 maart 2014 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Acceptatietesten en testmanagement Examennummer: 93453 Datum: 29 maart 2014 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Dit examen bestaat uit 7 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 20 meerkeuzevragen (maximaal

Nadere informatie

Samenvatting TMap Next Voor resultaatgericht testen

Samenvatting TMap Next Voor resultaatgericht testen SAMENVATTING Samenvatting TMap Next Voor resultaatgericht testen Versie 1.0 ML september & oktober 2010 Inhoudsopgave ALGEMEEN... 4 1. INLEIDING... 4 2. KADER EN BELANG VAN TESTEN... 5 2.1. PLAATS VAN

Nadere informatie

TMap Next zoals het hoort!

TMap Next zoals het hoort! TMap Next zoals het hoort! Bart Broekman info@bartbroekman.nl Partner van Het verhaal en de moraal Aanleiding: Slimme mensen die domme dingen doen De kern van hoe het hoort Omdraaien van de volgorde Van

Nadere informatie

Sjabloon testplan o.b.v. situationeel testen. <<Organisatie>>

Sjabloon testplan o.b.v. situationeel testen. <<Organisatie>> Sjabloon testplan o.b.v. situationeel testen SYSQA B.V. Almere Datum : Status : Opgesteld door : Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 11 Over dit sjabloon Dit

Nadere informatie

Woordenlijst bij TMap

Woordenlijst bij TMap Woordenlijst bij TMap Acceptatietest De door de toekomstige gebruiker(s) en beheerder(s) in een zoveel mogelijk als-ware-het-productie omgeving uitgevoerde test, die moet aantonen dat het ontwikkelde systeem

Nadere informatie

Testaanpak: leidraad voor het kiezen van een testtechniek

Testaanpak: leidraad voor het kiezen van een testtechniek Testaanpak: leidraad voor het kiezen van een testtechniek SYSQA B.V. Almere Datum : 18 november 2012 Status : Definitief Opgesteld door : Organisatie: SYSQA B.V. Pagina 2 van 9 Inhoudsopgave 1 Inleiding...

Nadere informatie

Vrijgaveadvies. Project <naam project>

Vrijgaveadvies. Project <naam project> Vrijgaveadvies Project SYSQA B.V. Almere Datum : 08-02-2013 Status : Versie : Opgesteld door : Organisatie Project Pagina 2 van 16 Inhoudsopgave 1 Management samenvatting...

Nadere informatie

Algemene kennis op het gebied van systeemontwikkeling en een half jaar tot een jaar werkervaring in het vakgebied testen. Niet van toepassing

Algemene kennis op het gebied van systeemontwikkeling en een half jaar tot een jaar werkervaring in het vakgebied testen. Niet van toepassing Exam requirements TMap NEXT Foundation (TMPF.NL) Publicatiedatum 10-05-2010 Startdatum 01-07-2007 Samenvatting TMap NEXT Foundation is gebaseerd op de vernieuwde versie van TMap, zoals beschreven in het

Nadere informatie

Voorbeeldexamen. Testen Foundation. Editie maart 2012

Voorbeeldexamen. Testen Foundation. Editie maart 2012 Voorbeeldexamen Testen Foundation Editie maart 2012 Copyright 2012 EXIN All rights reserved. No part of this publication may be published, reproduced, copied or stored in a data processing system or circulated

Nadere informatie

TMAP NEXT DOCUMENT OVERZICHT TOEGEPASTE TESTVORMEN

TMAP NEXT DOCUMENT OVERZICHT TOEGEPASTE TESTVORMEN TMAP NEXT DOCUMENT OVERZICHT TOEGEPASTE TESTVORMEN Copyright Sogeti Nederland B.V. te Vianen Niets uit deze uitgave mag verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt (voor willekeurig welke doeleinden)

Nadere informatie

EISEN AAN TESTPLANNEN

EISEN AAN TESTPLANNEN EISEN AAN TESTPLANNEN Auteur : Datum : Versie :.. Status :.. Datum overdracht : Overgedragen aan : Inhoudsopgave 1 Inleiding...

Nadere informatie

TMap NEXT Test Engineer

TMap NEXT Test Engineer Preparation Guide TMap NEXT Test Engineer Editie juni 2013 Copyright 2013 EXIN All rights reserved. No part of this publication may be published, reproduced, copied or stored in a data processing system

Nadere informatie

1,3 miljoen regels mission critical code omzetten naar C++, hoe test je dat?

1,3 miljoen regels mission critical code omzetten naar C++, hoe test je dat? 1,3 miljoen regels mission critical code omzetten naar C++, hoe test je dat? XXXXXX Najaarsevenement 2016 Jaap Kuilman 11 oktober 2016 Introductie Jaap Kuilman Testconsultant bij InTraffic Ervaring in

Nadere informatie

TMapNext. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V.

TMapNext. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. TMapNext Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 15 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 VERSIEBEHEER...FOUT! BLADWIJZER

Nadere informatie

Riskpoker - Confirmation - Planningpoker. Opfrissing TMap NEXT in scrum en toelichting op de opdracht Leo van der Aalst - Jos Punter - Hans Lantink

Riskpoker - Confirmation - Planningpoker. Opfrissing TMap NEXT in scrum en toelichting op de opdracht Leo van der Aalst - Jos Punter - Hans Lantink Riskpoker - Confirmation - Planningpoker 10-7-2013 Opfrissing TMap NEXT in scrum en toelichting op de opdracht Leo van der Aalst - Jos Punter - Hans Lantink 1 Presentatie (sprint) backlog items 1 2 3 4

Nadere informatie

TMAP NEXT. TMap in essenties

TMAP NEXT. TMap in essenties TMAP NEXT TMap in essenties auteurs: Aalst, L. van der, Broekman, B., Koomen, T., Vroon, M. gebaseerd op de originele publicatie in : TMap NEXT, voor resultaatgericht testen, Aalst, L. van der, Broekman,

Nadere informatie

TMap NEXT Test Engineer

TMap NEXT Test Engineer Voorbeeldexamen TMap NEXT Test Engineer Editie juni 2013 Copyright 2013 EXIN All rights reserved. No part of this publication may be published, reproduced, copied or stored in a data processing system

Nadere informatie

Testen en QA bij pakketimplementaties

Testen en QA bij pakketimplementaties Testen en QA bij pakketimplementaties Eric Begeer Sogeti Nederland B.V. Testnet 5 november 2003 Agenda Waarom maken organisaties gebruik van pakketten? Welke risico s lopen ze hierbij? Welke maatregelen

Nadere informatie

TMap in essenties Michiel Vroon Leo van der Aalst Rob Baarda

TMap in essenties Michiel Vroon Leo van der Aalst Rob Baarda TMap in essenties Michiel Vroon Leo van der Aalst Rob Baarda 1 Waarom? Actualisering van de methode Praktijkgericht Testen integraal onderdeel van grotere geheel Diverse lijnorganisatievormen mogelijk

Nadere informatie

Erwin van den Hul De stappen van een complexe risico analyse matrix naar concreet testen

Erwin van den Hul De stappen van een complexe risico analyse matrix naar concreet testen Titel, samenvatting en biografie Erwin van den ul De stappen van een complexe risico analyse matrix naar concreet testen Samenvatting: Zie volgende pagina. Biografie: Erwin heeft ruim 10 jaar aansprekende

Nadere informatie

TMap NEXT Test Engineer

TMap NEXT Test Engineer Voorbeeldexamen TMap NEXT Test Engineer Editie juli 2011 Copyright 2011 EXIN All rights reserved. No part of this publication may be published, reproduced, copied or stored in a data processing system

Nadere informatie

TESTEN VOLGENS TMAP, EEN KORTE INTRODUCTIE. 1. Inleiding. 2. TMap methode. Kwaliteit zonder gestructureerd testen is toeval.

TESTEN VOLGENS TMAP, EEN KORTE INTRODUCTIE. 1. Inleiding. 2. TMap methode. Kwaliteit zonder gestructureerd testen is toeval. TESTEN VOLGENS TMAP, EEN KORTE INTRODUCTIE Kwaliteit zonder gestructureerd testen is toeval Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. De TMap methode 3. De fase Planning & Beheer 4. De fase testspecificatie 5. De

Nadere informatie

Testplan <NAAM INFORMATIESYSTEEM/PROJECT>

Testplan <NAAM INFORMATIESYSTEEM/PROJECT> Testplan é 2000 Pag. 1 Inhoud 1. DOCUMENTGEGEVENS... 4 1.1 WIJZIGINGSHISTORIE... 4 1.2 DISTRIBUTIE... 4 1.3 OPENSTAANDE PUNTEN... 4 1.4 ACCORDERING... 4 1.5 WIJZIGINGSPROCEDURE...

Nadere informatie

Procesvisie op Maat. Op basis van het Master Test Plan wordt een gedetailleerd testplan voor elke fase opgesteld.

Procesvisie op Maat. Op basis van het Master Test Plan wordt een gedetailleerd testplan voor elke fase opgesteld. 1. 1.1. Inleiding Doel In de discipline vindt de validatie van datgene wat binnen het project is gerealiseerd plaats. Dit bestrijkt het gebied van unittest tot en met acceptatie door gebruikers en beheerorganisatie.

Nadere informatie

ISACA round-table 7 december 2009 Rik Marselis

ISACA round-table 7 december 2009 Rik Marselis ISACA round-table 7 december 2009 Rik Marselis Senior Testconsultant bij Sogeti Penningmeester van BNTQB, de member board voor België en Nederland van de International Software Testing Qualifications Board

Nadere informatie

De brug tussen PRINCE2 en TMap

De brug tussen PRINCE2 en TMap De brug tussen PRINCE2 en TMap Rob Baarda Testnet, Nieuwegein 9 juni 2004 Sogeti Nederland B.V. Pagina 1 Agenda PRINCE2 kort TMap in PRINCE2 Tips Globale typering PRINCE2 Onder besturing van Board Op basis

Nadere informatie

voorbeeldexamen TMap TMap NEXT Foundation editie juli 2009 inhoud 2 inleiding 3 voorbeeldexamen 15 antwoordindicatie 33 evaluatie TMPF_2.

voorbeeldexamen TMap TMap NEXT Foundation editie juli 2009 inhoud 2 inleiding 3 voorbeeldexamen 15 antwoordindicatie 33 evaluatie TMPF_2. voorbeeldexamen TMPF_2.0 TMap TMap NEXT Foundation editie juli 2009 inhoud 2 inleiding 3 voorbeeldexamen 15 antwoordindicatie 33 evaluatie EXIN Hét exameninstituut voor ICT ers Janssoenborch, Hoog Catharijne

Nadere informatie

TestFrame. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V.

TestFrame. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. TestFrame Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 13 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 2 TESTFRAME... 4 2.1 TESTFRAME ALS

Nadere informatie

ISTQB Foundation level. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V.

ISTQB Foundation level. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. ISTQB Foundation level Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 10 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 VERSIEBEHEER... 3

Nadere informatie

Testen Foundation (TestF.NL)

Testen Foundation (TestF.NL) (TestF.NL) EXIN Hét exameninstituut voor ICT ers Janssoenborch - Hoog Catharijne Godebaldkwartier 365 3511 DT Utrecht Postbus 19147 3501 DC Utrecht Nederland T +31 30 234 48 11 F +31 30 231 59 86 E info@exin.nl

Nadere informatie

Testen bij DWH-projecten

Testen bij DWH-projecten Testen bij DWH-projecten Snelheid, Kwaliteit, Flexibiliteit onder úw regie Armando Dörsek, Software Control 18-09-2007 Wat gaat u horen? Testen van DW/BI > Structureren & Plannen Project- en teamstructuur

Nadere informatie

TMap Suite Test Engineer

TMap Suite Test Engineer TMap Suite Test Engineer Preparation Guide Editie 201610 Copyright 2016 EXIN All rights reserved. No part of this publication may be published, reproduced, copied or stored in a data processing system

Nadere informatie

Van Risicoanalyse tot Teststrategie

Van Risicoanalyse tot Teststrategie Van Risicoanalyse tot Teststrategie Cees Dulfer, Sr. Testconsultant Rabobank Nederland TestNet, 2 november 2005 1/28 TestNet, 2 november 2005 2/28 Agenda Historie Testproces en positionering Product Risico

Nadere informatie

Welkom. Great SAP Test Experience. 23 maart 2015

Welkom. Great SAP Test Experience. 23 maart 2015 Welkom Great SAP Test Experience 23 maart 2015 Sogeti PowerPoint Referentie 2014 2 5 5 Sogeti PowerPoint Referentie 2014 3 Sogeti PowerPoint Referentie 2014 4 Sogeti PowerPoint Referentie 2014 5 En toch

Nadere informatie

8-12-2015. Hoe test je een pen? Je kunt de presentatie na afloop van elke les downloaden. Ga naar : www.gelsing.info Kies voor de map Acceptatietesten

8-12-2015. Hoe test je een pen? Je kunt de presentatie na afloop van elke les downloaden. Ga naar : www.gelsing.info Kies voor de map Acceptatietesten Les 1 Docent: Marcel Gelsing Je kunt de presentatie na afloop van elke les downloaden. Ga naar : www.gelsing.info Kies voor de map Acceptatietesten Hoe test je een pen? 1 Bekijk eerst het filmpje over

Nadere informatie

Business Intelligence Teststrategie

Business Intelligence Teststrategie Business Intelligence Teststrategie een teststrategie volgens TMap NEXT Schiphol, 30 september 2009 Bart Vrenegoor, Sogeti Nederland B.V. Programma Waarom een teststrategie? Opstellen BI-Teststrategie

Nadere informatie

Een duivelse samenwerking (Projectmanagement vs. Testmanagement) Albrie Beemer & Erik Bits 18 april 2012

Een duivelse samenwerking (Projectmanagement vs. Testmanagement) Albrie Beemer & Erik Bits 18 april 2012 Een duivelse samenwerking (Projectmanagement vs. Testmanagement) Albrie Beemer & Erik Bits 18 april 2012 Het duivelsvierkant Agenda Introductie 19.00u 19.10u Klassiek Projectmanagement: Prince 2 Testmanagement:

Nadere informatie

Productrisicoanalyse in de praktijk

Productrisicoanalyse in de praktijk Productrisicoanalyse in de praktijk Kees Blokland Polteq IT Services BV Agenda Intro Voorbereiding Aandachtspunten voorbereiding Bijeenkomst risicoanalyse Aandachtspunten bijeenkomst risicoanalyse Bepaling

Nadere informatie

Kwaliteit van testen. Onbeheersbaar of ongecontroleerd? thema

Kwaliteit van testen. Onbeheersbaar of ongecontroleerd? thema thema Kwaliteit van testen Onbeheersbaar of ongecontroleerd? Testtrajecten hebben de naam moeilijk planbaar en beheersbaar te zijn. Vraag aan tien willekeurige testmanagers naar de oorzaken die hieraan

Nadere informatie

Testen en de euro. Drs. P.R.B. Holland en S.N.T. Tuijp

Testen en de euro. Drs. P.R.B. Holland en S.N.T. Tuijp 3 Testen en de euro Drs. P.R.B. Holland en S.N.T. Tuijp Dit artikel beschrijft op hoofdlijnen wat het belang is van testen, welke maatregelen dienen te worden genomen en wat de risico s daarbij zijn. Daarbij

Nadere informatie

2 TESTEN: HET RISK SPEL

2 TESTEN: HET RISK SPEL 2 TESTEN: HET RISK SPEL 2.1 De relatie tussen testen en risico Eén van de moeilijkste onderdelen van testen is het vinden van een goede balans tussen de hoeveelheid tijd en geld die aan testen besteed

Nadere informatie

Verbeteren bij de Belastingdienst: Niet in de cloud maar beide benen op de grond

Verbeteren bij de Belastingdienst: Niet in de cloud maar beide benen op de grond Verbeteren bij de Belastingdienst: Niet in de cloud maar beide benen op de grond Mieke van Tongeren Bart Broekman Belastingdienst - Cluster IV 1 Mieke van Tongeren mj.van.tongeren@belastingdienst.nl 06-18304456

Nadere informatie

UWV Testservice. Resultaatgerichte invoering van een adaptief procesmodel

UWV Testservice. Resultaatgerichte invoering van een adaptief procesmodel UWV Testservice Resultaatgerichte invoering van een adaptief procesmodel Rob Passage Karin Boons UWV Gegevensdiensten Sogeti Software Control Agenda 11e SPIder conferentie, 29 september 2008 De werkende

Nadere informatie

Examen TMPA Test Management Approach (TMap) Professional Advanced

Examen TMPA Test Management Approach (TMap) Professional Advanced Examen TMPA Test Management Approach (TMap) Professional Advanced Publicatiedatum Startdatum 6 juni 2003 1 mei 2003 Doelgroep De module is bestemd voor (beginnende) professionele testers met een ½ tot

Nadere informatie

Testservices Testsoorten, -vormen en -

Testservices Testsoorten, -vormen en - Testservices Testsoorten, -vormen en - processen Van Auteur Testservices Service Groep Standaards & technieken Kenmerk Versie 1.5 Datum 27-09--20130 Bestand TS Testprocessen 1.5 Status definitief Inhoudsopgave

Nadere informatie

TMap NEXT Test Manager

TMap NEXT Test Manager TMap NEXT Test Manager Preparation Guide Editie 201607 Copyright 2016 EXIN All rights reserved. No part of this publication may be published, reproduced, copied or stored in a data processing system or

Nadere informatie

Najaarsspecial Oktober 2013

Najaarsspecial Oktober 2013 Najaarsspecial Oktober 2013 Pagina 12 TESTEN IS GEEN KUNSTJE ; ADAPTIVITEIT MAAKT VAN TESTEN IN JOUW CONTEXT EEN KUNDE! Door Leo van der Aalst en Rik Marselis leo.vander.aalst@sogeti.nl rik.marselis@sogeti.nl

Nadere informatie

Linkedin discussie: Hoe kan je best geld besparen op testen?

Linkedin discussie: Hoe kan je best geld besparen op testen? Linkedin discussie: Hoe kan je best geld besparen op testen? Snelle besparingen In deze tijden moet iedereen besparen. Dit wordt natuurlijk ook verwacht van een testteam: Waar kan je binnen testen besparen?

Nadere informatie

Wij testen..maar....wat test jij?

Wij testen..maar....wat test jij? Wij testen..maar....wat test jij? Wij testen maar wat test jij? Harm Pul, Busineslinemanager Functioneel Beheer TMAP dag 2015, 29 september 2015 Bussum 2 Herkent u dit? De gebruikers testen dit straks

Nadere informatie

Webtesten onder schaarste

Webtesten onder schaarste Testnet najaarsevenement 2005 B e y o n d t h e o r d i n a r y Webtesten onder schaarste Vincent Staal ORDINA NV Ringwade 1 Postbus 7101 3430 JC Nieuwegein Tel: 030 6637000 Fax: 030 6637099 www.ordina.nl

Nadere informatie

Ontwikkelen en testen van e-business: beheerste dynamiek

Ontwikkelen en testen van e-business: beheerste dynamiek Ontwikkelen en testen van e-business: beheerste dynamiek Het ontwikkelen en gestructureerd testen van administratieve systemen is gebaseerd het watervalprincipe. Bij het ontwikkelen volgens het watervalprincipe

Nadere informatie

Cecile Davis & Leo van der Aalst cecile.davis@sogeti.nl & leo.vander.aalst@sogeti.nl

Cecile Davis & Leo van der Aalst cecile.davis@sogeti.nl & leo.vander.aalst@sogeti.nl (fr)agile Balance Cecile Davis & Leo van der Aalst cecile.davis@sogeti.nl & leo.vander.aalst@sogeti.nl Voorstelronde Naam Organisatie Ervaring met testen in agile omgevingen Verwachting 2 Agenda 09:30

Nadere informatie

Test Coördinatie Introductie

Test Coördinatie Introductie your reference in testing services Test Coördinatie Introductie 1 Gent, 4 april 2011 Wat verstaan jullie onder testen? En testcoördinatie? 2 Hoe zien jullie het? Testen bestaat uit activiteiten die uitgevoerd

Nadere informatie

Regressietesten. De aanpak en aandachtspunten. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V.

Regressietesten. De aanpak en aandachtspunten. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Regressietesten De aanpak en aandachtspunten Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 8 Inhoudsopgave 1 INLEIDING...3 1.1 ALGEMEEN...3 1.2 VERSIEBEHEER...3

Nadere informatie

Test Outsourcing. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V.

Test Outsourcing. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Test Outsourcing Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 11 Inhoudsopgave 1 Samenvatting... 3 2 Inleiding... 4 2.1 Algemeen...4 3 Argumenten

Nadere informatie

Whitepaper. Exploratory Testing. Waarom doen we dat niet altijd? door Dennis Joele

Whitepaper. Exploratory Testing. Waarom doen we dat niet altijd? door Dennis Joele Whitepaper Exploratory Testing Waarom doen we dat niet altijd? door Dennis Joele Dennis Joele is werkzaam als test designer bij TriOpSys en heeft als zodanig voor de Dienst der Hydrografie van de Koninklijke

Nadere informatie

Testen in een regieorganisatie

Testen in een regieorganisatie Testen in een regieorganisatie IV/PMR Ineke Fierst van Wijnandsbergen Richard Koops Matijs Visser 3 april 2013 1 Agenda 19:00 19:10 Voorstellen, huishoudelijke mededeling en uitleg verloop avond 19:10

Nadere informatie

Subwerkgroep Methoden. Toelichting inhoud en voortgang tot nu toe

Subwerkgroep Methoden. Toelichting inhoud en voortgang tot nu toe SPIDER werkgroep Requirements Management Subwerkgroep Methoden Toelichting inhoud en voortgang tot nu toe donderdag 17 januari 2008 Frans van Veen Bert Dubbelman Robert van Lieshout Erwin Bolwidt Jan-Willem

Nadere informatie

TMAP NEXT. BDTM voor opdrachtgevers

TMAP NEXT. BDTM voor opdrachtgevers TMAP NEXT BDTM voor opdrachtgevers auteurs: Aalst, L. van der, Baarda, R., Roodenrijs, E., Vink, J., Visser, B. gebaseerd op de originele publicatie in: TMap NEXT, Business Driven Test Management, Aalst,

Nadere informatie

Risico s bij ERP. SYSQA B.V. Almere. Datum : 6 mei 2013 Status : Definitief Versie : 2.0 Opgesteld door :

Risico s bij ERP. SYSQA B.V. Almere. Datum : 6 mei 2013 Status : Definitief Versie : 2.0 Opgesteld door : Risico s bij ERP SYSQA B.V. Almere Datum : 6 mei 2013 Status : Definitief Versie : 2.0 Opgesteld door : Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 13 Titel Risico s bij ERP Versie 2.0 Datum 06-05-2013 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Grenzeloos vertrouwen in een tool!?

Grenzeloos vertrouwen in een tool!? Grenzeloos vertrouwen in een tool!? TestNet voorjaarsevenement Maandag 30 juni 2008 Rick de Jong Agenda Korte introductie Kritische kijk op het gebruik van tools Intake en selectie van tools Het omarmen

Nadere informatie

Master Test- en Acceptatieplan BRP en de Migratievoorzieningen

Master Test- en Acceptatieplan BRP en de Migratievoorzieningen Master Test- en Acceptatieplan BRP en de Migratievoorzieningen Versie 1.0; Vastgesteld in de Stuurgroep Operatie BRP 20 november 2014 12-11-2014 Definitief Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 4 1.1 DOEL VAN

Nadere informatie

TPI Next Business Driven Test Process Improvement. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

TPI Next Business Driven Test Process Improvement. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. TPI Next Business Driven Test Process Improvement Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 13 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN...

Nadere informatie

Hoe voert u een acceptatietest van maatwerk-software uit?

Hoe voert u een acceptatietest van maatwerk-software uit? Wat is een acceptatietest? Waarom is een acceptatietest voor u als opdrachtgever belangrijk? Wat moet u testen? Wanneer kunt u met de acceptatietest beginnen? Hoe voert u een acceptatietest uit? Wat doet

Nadere informatie

Requirements en testen. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V.

Requirements en testen. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Requirements en testen Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 10 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 VERSIEBEHEER... 3

Nadere informatie

Testmanagement In de zorgsector

Testmanagement In de zorgsector Testmanagement In de zorgsector Auteur : Yvonne Goorman Review : Ilse Verstappen, Ray Oei Versie : 1.0 Datum : 7 juli 2009 Bruggebouw Bos en Lommerplein 280 Postbus 9204 1006 AE Amsterdam Telefoon (020)

Nadere informatie

auteur: Leo van der Aalst gebaseerd op de originele white paper 2010, Sogeti Nederland B.V. te Vianen.

auteur: Leo van der Aalst gebaseerd op de originele white paper 2010, Sogeti Nederland B.V. te Vianen. TESTEN IN ONDERHOUD auteur: Leo van der Aalst gebaseerd op de originele white paper 2010, Sogeti Nederland B.V. te Vianen. Niets uit deze uitgave mag verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt (voor

Nadere informatie

RAD en testen. Een aanpak. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

RAD en testen. Een aanpak. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. RAD en testen Een aanpak Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Organisatie SYSQA Pagina 1 van 23 Managementsamenvatting Rapid Application Development (RAD) is een systeem-ontwikkelingsmethode

Nadere informatie

PAT PT IT ST. ontwikkelaarstests. acceptatietests GT FAT

PAT PT IT ST. ontwikkelaarstests. acceptatietests GT FAT 42 Testen volgens TMap - Deel I Algemeen laat staan vergezeld van de voor de acceptatietest onmisbare documentatie, zoals de gebruikershandleiding. Geleidelijk aan is daarom de behoefte ontstaan om bij

Nadere informatie

Van requirements naar teststrategie

Van requirements naar teststrategie Van requirements naar teststrategie Testnet 7 januari 009 Ruud Harreman Appie Pries Waarom dit onderwerp? Leveranciersperspectief Bestaande testmethodes geven weinig aanknopingspunten hoe requirements

Nadere informatie

RAD Rapid application development. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

RAD Rapid application development. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. RAD Rapid application development Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 10 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 VERSIEBEHEER...

Nadere informatie

Martin van Leeuwen Happy Testing

Martin van Leeuwen Happy Testing Titel, samenvatting en biografie Samenvatting: Deze presentatie beschrijft een aantal test maatregelen die in een RUP nieuwbouw project zijn genomen, om ervoor te zorgen dat het testen aan het eind van

Nadere informatie

Praktijkgerichte aanpak voor End to End (E2E) testen

Praktijkgerichte aanpak voor End to End (E2E) testen Praktijkgerichte aanpak voor End to End (E2E) testen Gerard Numan gerard.numan@polteq.com Polteq 2014 E2E wil zeggen: End to End, van het ene uiterste einde naar het andere einde. E2E-processen lopen over

Nadere informatie

Van de voorzitter. Door Bob van de Burgt voorzitter@testnet.org

Van de voorzitter. Door Bob van de Burgt voorzitter@testnet.org Maart 2006 Nieuwsbrief van de vereniging TestNet Van de redactie Door Meile Posthuma tnn@testnet.org biedt u deze keer een hoop variëteit. Artikelen over acceptatiecriteria in Erik s Column, ketentesten,

Nadere informatie

Presentatie 06-03-2008 Gestructureerd en geautomatiseerd testen Ad Driessens en Gerben Mondeel

Presentatie 06-03-2008 Gestructureerd en geautomatiseerd testen Ad Driessens en Gerben Mondeel Presentatie 06-03-2008 Gestructureerd en geautomatiseerd testen Ad Driessens en Gerben Mondeel Doelstelling Introductie Practis en Producten Project bij Achmea Testaanpak Concrete toepassing van Rational

Nadere informatie

Product Risico Analyse

Product Risico Analyse Product Risico Analyse Jurian van de Laar TestNet Avond 9 oktober 2013 www.improveqs.nl (info@improveqs.nl) Versie 2.0 1 Herkenbaar? In ons testproces wordt product risico analyse toegepast Wij gebruiken

Nadere informatie

Testen Professional (TestP.NL)

Testen Professional (TestP.NL) Testen Professional (TestP.NL) EXIN Hét exameninstituut voor ICT ers Janssoenborch - Hoog Catharijne Godebaldkwartier 365 3511 DT Utrecht Postbus 19147 3501 DC Utrecht Nederland T +31 30 234 48 11 F +31

Nadere informatie

PRORAIL PoC Protocol MFP s en grootformaatprinters

PRORAIL PoC Protocol MFP s en grootformaatprinters PRORAIL PoC Protocol MFP s en grootformaatprinters Inhoudsopgave 1 Opzet Proof of Concept... 3 2 Eisen en Wensen leidend... 3 3 Actieve rol leverancier... 4 4 Testsoorten... 4 4.1 IT Intake... 4 4.2 Functionele

Nadere informatie

De tester als bruggenbouwer

De tester als bruggenbouwer De tester als bruggenbouwer Tim Koomen Testnet voorjaarsevenement 9 juni 2004 Agenda Bruggen Enkele bruggen toegelicht De bruggenbouwer Trends Sogeti Nederland B.V. Pagina 1 Bruggen Systeem Beheer Stuur

Nadere informatie

Testen+ Testaanpak Sogeti testteam bij de Friesland Bank. Versie: 13 februari 2012 André Louwes / Arjan van der Haar

Testen+ Testaanpak Sogeti testteam bij de Friesland Bank. Versie: 13 februari 2012 André Louwes / Arjan van der Haar Testen+ Testaanpak Sogeti testteam bij de Friesland Bank Versie: 13 februari 2012 André Louwes / Arjan van der Haar Testen+ Voorstellen André Louwes Senior Testmanager (Sogeti) Manager testline (Friesland

Nadere informatie

TESTEN IN DE LOGISTIEKE E-COMMERCEKETEN

TESTEN IN DE LOGISTIEKE E-COMMERCEKETEN TESTEN IN DE LOGISTIEKE E-COMMERCEKETEN Productinformatie Testen in de logistieke e-commerceketen Inhoudsopgave 1 Waarom testen in de logistieke e-commerceketen?... 4 1.1 Verschillende klantperspectieven...

Nadere informatie

Organisatie SYSQA B.V. Pagina 1 van 6 Titel Overzicht Versie 1.0 Onderwerp Overzicht blackbox testtechnieken Datum 15 februari 1996

Organisatie SYSQA B.V. Pagina 1 van 6 Titel Overzicht Versie 1.0 Onderwerp Overzicht blackbox testtechnieken Datum 15 februari 1996 Organisatie SYSQA B.V. Pagina 1 van 6 Black-Box Test Technieken Er zijn een aantal test specificatie technieken, verder testtechnieken genoemd, die bruikbaar zijn binnen het black-box acceptatietesten.

Nadere informatie

Acceptatietesten in de praktijk

Acceptatietesten in de praktijk Acceptatietesten in de praktijk Optimaliseren van de testorganisatie Arie van Stam en Patrick van t Hek Acceptatietesten in de praktijk Optimaliseren van de testorganisatie Auteurs Arie van Stam Patrick

Nadere informatie

Test Automatisering? Mislukken Slagen gegarandeerd! Ruud Teunissen - Polteq Test Services BV

Test Automatisering? Mislukken Slagen gegarandeerd! Ruud Teunissen - Polteq Test Services BV Test Automatisering? Mislukken Slagen gegarandeerd! Ruud Teunissen - Polteq Test Services BV Mislukken Slagen gegarandeerd 2 Mislukken Slagen gegarandeerd Management verwacht onmiddellijk R.O.I. Doel:

Nadere informatie

MCTL - Managing Computer Technology Library

MCTL - Managing Computer Technology Library 16. TAAKGEBIED TESTEN Testen is een vakgebied dat werkzaamheden omvat die zich uitstrekken van diep in de techniek tot diep in de gebruikersorganisatie. Binnen MCTL wordt uitsluitend het functionele deel

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Personalia. Dennis Werner Geboortedatum: 29 juni 1980. Geslacht: Telefoonnummer: 06-15090666. Profiel

Curriculum Vitae. Personalia. Dennis Werner Geboortedatum: 29 juni 1980. Geslacht: Telefoonnummer: 06-15090666. Profiel Curriculum Vitae Personalia Naam: Dennis Werner Geboortedatum: 29 juni 1980 Woonplaats: Duiven Geslacht: Man Nationaliteit: Nederlandse Telefoonnummer: 06-15090666 Profiel Dennis is een ervaren testconsultant,

Nadere informatie

TESTING POLICY. Van Caneghem Wouter Functionele Analist - Fedict. Dussart Dirk Architect - Fedict

TESTING POLICY. Van Caneghem Wouter Functionele Analist - Fedict. Dussart Dirk Architect - Fedict TESTING POLICY Van Caneghem Wouter Functionele Analist - Fedict Dussart Dirk Architect - Fedict Contents 1. Inleiding... 5 1.1. Doel van dit document... 5 1.2. Waarom testen?... 5 1.3. Wat is testen...

Nadere informatie

Procesvalidatie voor een veiliger ketentest

Procesvalidatie voor een veiliger ketentest Procesvalidatie voor een veiliger ketentest Johan Vink TestNet Voorjaarsevenement 2010 Agenda Inleiding Typering project & testaanpak Werkwijze business proces Probleem De opdracht voor het testteam Probleemanalyse

Nadere informatie

En de houthakker hakte tot diep in de nacht, want hij had geen tijd om zijn bijl te slijpen. Hoofdstuk 16. Taakgebied Testen

En de houthakker hakte tot diep in de nacht, want hij had geen tijd om zijn bijl te slijpen. Hoofdstuk 16. Taakgebied Testen En de houthakker hakte tot diep in de nacht, want hij had geen tijd om zijn bijl te slijpen. Hoofdstuk 16 Taakgebied Testen V1.17.2 / 01 september 2017 MCTL 16. v1.17.2 Auteur: Ton van den Hoogen Met dank

Nadere informatie

Albert Jan Anneveld en Co Meerveld Testomgevingen, nu zeker wel!!!

Albert Jan Anneveld en Co Meerveld Testomgevingen, nu zeker wel!!! Titel, samenvatting en biografie Albert Jan Anneveld en Co Meerveld Testomgevingen, nu zeker wel!!! Samenvatting: Het belang van testen hoeven we niet uit te leggen. Onze presentatie behelst een warm pleidooi

Nadere informatie

Kwaliteitskenmerken van softwareproducten: specificeren, evalueren en certificeren

Kwaliteitskenmerken van softwareproducten: specificeren, evalueren en certificeren Kwaliteitskenmerken van softwareproducten: specificeren, evalueren en certificeren J.J.M. Trienekens en E.P.W.M. van Veenendaal Kwaliteit van softwareproducten is reeds lange tijd een ongrijpbaar concept,

Nadere informatie

Geboorteplaats en -datum Arnhem, 17 augustus 1974

Geboorteplaats en -datum Arnhem, 17 augustus 1974 CURRICULUM VITAE PERSONALIA Naam + voorletters Voornamen De Jong, P.I.M. Peter Ivo Marc (Pim) Geboorteplaats en -datum Arnhem, 17 augustus 1974 Geslacht Nationaliteit Man Nederlandse Adres Gildstraat 31

Nadere informatie

En de houthakker hakte tot diep in de nacht, want hij had geen tijd om zijn bijl te slijpen. Hoofdstuk 16. Taakgebied Testen

En de houthakker hakte tot diep in de nacht, want hij had geen tijd om zijn bijl te slijpen. Hoofdstuk 16. Taakgebied Testen En de houthakker hakte tot diep in de nacht, want hij had geen tijd om zijn bijl te slijpen. Hoofdstuk 16 Taakgebied Testen V1.1 / 01 september 2015 MCTL v1.1 Hoofdstuk 16... 3 Plaats in het MCTL-framework...

Nadere informatie

<<Naam document>> <<Organisatie>>

<<Naam document>> <<Organisatie>> SYSQA B.V. Almere Datum : Status : Opgesteld door : Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 10 Inhoudsopgave 1 Managementsamenvatting...3 2 Opdracht...4

Nadere informatie