ISO4 Opdracht 2 Tmap Next testplan

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ISO4 Opdracht 2 Tmap Next testplan"

Transcriptie

1 ISO4Opdracht2 TmapNexttestplan HermanvanderMeulen s Versie

2 Inhoudsopgave Versiebeheer... 3 Inleiding Opdracht Opdrachtgever Opdrachtnemer Opdracht Opdrachttotaleproject(onderdeelvandetestbasis) Beschouwinggebied Randvoorwaarden Uitgangspunten Acceptantenenacceptatiecriteria Normenenstandaarden Analyseproductrisico s Deelnemers Productrisicoanalyse aanpak(pra) Testdoelen Risicotabel Teststrategie Globaleplanning Testactiviteiten Flowchart Testproducten Testware Overigetest(project)documentatie Organisatie Benodigderollen Taken,bevoegdhedenenverantwoordelijkheden Personeel Overleg enrapportagestructuren Infrastructuur Testomgeving Testtools Kantoorinrichting Beheer Testprocesbeheer Infrastructuurbeheer Testproductbeheer Bevindingenprocedure Testprocesrisico senmaatregelen Urenverantwoording HermanvanderMeulens ISO4Opdracht2 TmapNext 2

3 Versiebeheer Versie Versiedatum Veranderingen maart2009 Eersteopzet 0.2 5april2009 Hfst1 4uitgewerkt 0.9 7april2009 OverigeHfstuitgewerkt 1.0 8april2009 Documentopmaak, inhoudsopgaveenvoorbald. HermanvanderMeulens ISO4Opdracht2 TmapNext 3

4 Inleiding Dit(master)testplanvolgtdestappenzoalsaangegeveninhetboekTMap Next voorresultaatgerichttesten.hettestplaniseromdeverschillende redenen: testsoortenopelkaarafstemmen overlapofgatenindetestdekkingminimaliseren beschikbaremiddelenoptimaalteverdelen belangrijkefoutenzovroegmogelijkvinden hettestenzokortmogelijkophetkritiekepadvanhettotaleprojectte latenplaatsvinden uniformiteitindetestprocessentebewerkstelligen afsprakenmetbetrokkenenvastteleggen deopdrachtgeverteinformerenoverdeaanpak,planning,activiteiten endeopteleveren(eind)productenmetbetrekkingtothettotale testproces Indeverschillendehoofdstukkenwordtopelkgebiedingegaan. Hettestplanisgemaaktvoordeopdrachtvooreensysteemvooreengrote paardenorganisatiedieeennieuwepubliekeenbeslotenwebsitewil, completemetwebhosting,mailserverencms.erwordtopveelplaatsen vanuitgegaandatdeuitvoerdersvanhettestplanervaringhebbenmet projectendiehieroplijken. HermanvanderMeulens ISO4Opdracht2 TmapNext 4

5 1.Opdracht 1.1Opdrachtgever DeopdrachtgevervoorhetopstellenvandittestplanisdeheerE.M.vanWessel namensdehopenhunonderliggendepaardenorganisaties.deopdrachtgever wordtookalsprojectmanagerbeschouwdvoorhetvolledigeproject. 1.2Opdrachtnemer DetestmanagerinhetprojectisHermanvanderMeulen.Hijisverantwoordelijk voorhetopstellenvandittestplan. 1.3Opdracht Deopdrachtisomallefunctionaliteitenzoalsbeschrevendoordeopdrachtgever voorhettotaleprojectvolledigtetesten.hetopteleverensysteemmoetals geheelookgetestzijnzodaternaarverwachtingenvandeopdrachtgeverende gebruikersmeegewerktkanworden.hettestproceswordtingedeeldin verschillendetestsoortenenzodanigingerichtdateventuelerisico svroegtijdig kunnenwordengeïdentificeerd.hetdoelisomopbasisvandeverkregen informatieoverdekwaliteitvanhetopteleverensysteemeengoed onderbouwdadviestekunnengevenaandeopdrachtgever,zodatdezehet systeemkaninvoerenmetdezekennisopzak. 1.4Opdrachttotaleproject(onderdeelvandetestbasis) Deopdrachtvoorhettotaleprojectomvatdusverschillendesystemen.Vooreen landelijkefederatievoorpaardenorganisatiesgenaamdhopende paardenorganisatiesdiehierbijaangeslotenzijnzullendeverschillende onderdelengerealiseerdworden.hettotalesysteembestaatuit: publiekewebsite(zowelhopzelfalsaangeslotenorganisaties) beslotenwebsite/extranet(zowelhopzelfalsaangeslotenorganisaties) mailserver contentmanagementsysteem Hiervoorzijnooknogandereonderdelennodigomhetsamentelatenwerken. Deopdrachtkanverderonderverdeeldwordenzodaterdevolgende zogenaamde ontwikkelpilots ontstaan: HermanvanderMeulens ISO4Opdracht2 TmapNext 5

6 1.CMSmetdemo 1.ZoeknaarCMSmetdeeisen 2.PaseventueelCMSaanofvoegelemententoe 2.Publiekewebsite 1.Algemeneinformatie 2.Zoekfunctionaliteit 3.Grafischeinterfaceendesign 4.NieuwsenrubriekenenexportnaarPDF 5.Beveiliging 6.Webshop 7.Reactieformulieren 8.Polls 9.Forum 10.Loginformulier 11.Printenvaninformatie 3.Extranet 1.Ledenforum 2.Vacaturesysteem 3.CommunicatiemogelijkhedenHOPenlidorganisatiesmbvtemplates 4.Mailnotificaties 5.Persoonlijkepagina 6.Beveiliging 7.Grafischeinterfaceendesign 4.Mailserver 1.Wijzigbaree mailberichtendoorbeheerders 2.Aanmaakbar accountsenverzendlijstenopverschillendedomeinen 3.Beveiliging 4.Popmailenwebmailfunctionaliteit 5.Webhosting 1.Instellenserversvoorhosting 2.Eenvoudigaanmakenvandomeinnamen 3.Nieuwesubsiteskoppelbaaraannieuwedomeinnamen 4.Beveiliging 6.Searchengineoptimization 1.5Beschouwinggebied Dittestplanbeschouwdzowelhetsysteemalsgeheelalsdebepaalde onderdelenervan.inhetprojectwordteenmeerderesystemenontwikkelddie metelkaarmoetengaansamenwerken.aldezesystemenmoetenbijoplevering eenkwaliteithebbenwaardeopdrachtgevertevredenmeekanzijn.hetbetreft allekwaliteitsaspectenvandeverschillendesystemen. HermanvanderMeulens ISO4Opdracht2 TmapNext 6

7 1.6Randvoorwaarden Hetprojectheefttemakenmetrandvoorwaarden.Dezezijnbeschreveninde opdrachtvandeopdrachtgeverwaarinookalleeisenenwensenzijnterugte vinden.voorhettestproceszijnerweinigrandvoorwaardentevindenindit document.derandvoorwaardenvoorhettestproceszullenvooralbepaald wordendoordeuitvoerdersvandeopdracht.dezezijnopditmomentniet bekend.hetisduidelijkdatdeplanningvanhettestengoedmoetaansluitenaan deplanningvanhettotaleproject.ditmoetookvoorkomendathetgehele projectuitlooptdoordathettestprocesandereprocessenindewegzit. 1.7Uitgangspunten Detestmanagergaatervanuitdathetgeheletestproceswordtondersteunden omarmddoordeuitvoerdersvanhetproject.hettesteniseenintegraal onderdeelvanhetproject.desamenwerkingisduszeerbelangrijk.erwordtvan uitgegaandathettestproceswordtingepastmetdegebruikte ontwikkelmethodeendaterissamenspraakmetzowelopdrachtgeveren opdrachtnemergenoegtijdgereserveerdwordtvoorhettotaletestproces.er wordtbovendienvanuitgegaandatdeopdrachtgeverhetnutzietvanhet uitgebreidetestproceszoalshierbeschrevenenandershierzogoedmogelijk overwordtgeïnformeerd. Voorhettestproceszullengenoegresources,tijd,geldenmensen,gereserveerd moetenwordenomdekwaliteitvanzowelhetproceszelf,hetontwikkelproces ennatuurlijkheteindprojectzelftegaranderen. 1.8Acceptantenenacceptatiecriteria DeacceptantenzijndeopdrachtgeverendeHOPmetdeaangesloten paardenorganisaties.hierondervalleneengrotegroepverschillendegebruikers. Daaromzullenverschillendeafgevaardigdenuitgekozenwordenvoorde acceptatievandeverschillendeproducten. Opdrachtgever Eindgebruiker moderator vanwebsites Eindgebruikers,HOPofaangeslotenpaardenorganisatie Eindgebruikermailserver Beheerderwebsites Beheerdermailserver Alleende eindgebruikers,hopofaangeslotenpaardenorganisaties zalmoeten bestaanuitmeerdanéénpersoon,omdatindezegroepveelverschillenin kennis,ervaringetc.teverwachtenzijn. HermanvanderMeulens ISO4Opdracht2 TmapNext 7

8 Erwordtvanuitgegaandateenonderdeelgeaccepteerdwordtalshetde gevraagdefunctionaliteitenmetdejuistekwaliteitkanaanbieden. 1.9Normenenstandaarden Hettestproceswordtingerichtvolgensdenormen,standaardenenrichtlijnen vantmap. HermanvanderMeulens ISO4Opdracht2 TmapNext 8

9 2.Analyseproductrisico s 2.1Deelnemers Afnemers: Opdrachtgever(HOPenonderorganisaties) Beheerdersvandesystemen Eindgebruikers Leveranciers: Iedereendiemeewerktaanheteindproductbinnenhettotaleproject. Binnenditprojectgaathetdanoverdeontwerper,programmeurs, databaseadministrators,detestmanagerendeprojectmanager. 2.2Productrisicoanalyse aanpak(pra) Nadatereenlijstmetproductrisico sgemaaktiszalmetdedeelnemerssessies gehoudenworden,omzodeclassificatievanderisico stekunnenbepalen. Hierbijzalgebruikwordengemaaktvaneenabsoluteclassificatiemetdrie risicoklassen(hoog,midden,laag). 2.3Testdoelen Voorzovernognietbesprokenindeparagraaf Opdracht wordenhierde verschillendetestdoelenbeschreven.detabelisaangevuldmeteenkorteuitleg en/ofvoorbeeldmetbetrekkingtothetproject.erwordennualtestvormenaan gekoppeld,dezekunnenlaternogaangevuldofveranderdworden. Soorttestdoel Uitlegen/ofvoorbeelden Kenmerken/testvormen Bedrijfsprocessen Deelsystemen Deverschillende bedrijfsprocessenvandehopen deaangeslotenorganisaties moetengoedblijvenverlopenen opverschillendepunten verbeterendoorhetnieuwe systeem. Deverschillendedeelsystemen zoalsopgesomdindetabelin paragraaf Opdrachttotale project zullencorrectmoeten Functionaliteit Gebruikersvriendelijkheid Performance Beschikbaarheid Businesscontinuityand disaterrecovery Back to fronttest Betrouwbaarheid Compatibiliteit Herstel Loadenstress Functionaliteit Gebruikersvriendelijkheid Performance Usecase HermanvanderMeulens ISO4Opdracht2 TmapNext 9

10 HermanvanderMeulens ISO4Opdracht2 TmapNext 10 werkenendejuiste functionaliteitbevattenzoals beschrevendoorde opdrachtgever. Regressie Productrisico s Alleonderdelenbrengenhun eigenrisico smetzichmee.eris bijvoorbeelddebeveiligingvan belangrijkegegevensvande organisaties,hetlidwordenvan organisatiesendewebshop(s). Loadenstress Controles Multi user Securitycheck Acceptatiecriteria Erzijnveelacceptatiecriteriain ditproject.zomoethetnieuwe CMSgoedsamenkunnenwerken methetbestaandecrmsysteem. Functionaliteit Standaards Ketentest Connectiviteit Compatibiliteit Userrequirements Alseenbezoekerbijvoorbeeldlid wilwordenviahet reactieformulieropdewebsite moetdezegebruikerwelgeldige gegevensopgeven.ditiseen duidelijkeeisaandegebruikerop datmoment. Functionaliteit Controles DenialofServiceaanval Securitycheck Usecases Erzalgetestwordenofalleuse casesaanwezigzijnenofdeze volledigzijnencorrect functioneren. Functionaliteit Gebruiksvriendelijkheid Performance Usecase Kritischesuccesfactoren Dekritischesuccesfactoreninde opdrachtzijnbijhettestenvan grootbelang.dezefactorenzijn1 op1tevergelijkenmetde ontwikkeldeproducten. Performance 1 op 1 Kwaliteitsattributen Erzaluitgebreidgetestmoeten wordenopdegeëiste kwaliteitsattributenals functionaliteit(zieook deelsystemen),performance, gebruikersvriendelijkheiden inpasbaarheid(zieook acceptatiecriteria) 1 op1 Functionaliteit Performance Gebruiksvriendelijkheid Inpasbaarheid

11 2.4Risicotabel Inonderstaanderisicotabelwordtelk(hoofd)onderdeelvanhetcomplete systeembeoordeeldopdekansdaterietsmeefoutisofgaat,dehoogtevan deschadediedaardoorkanontstaanenaandehanddaarvandete concluderenprioriteit. Deelobject Kans Schade Prioriteit CMS Laag,ookalishetheel Hoog Midden uitgebreid. Wordtbeveiligddoorexterne community.updatesismeestal genoeg. Publiekewebsite(s) Hoog,isuitgebreidenzelf Hoog Hoog ontwikkeld.beveiligingis belangrijk. Beslotenwebsite(s) Hoog,isuitgebreidenzelf Hoog Hoog ontwikkeld.beveiligingnog veelbelangrijkerdande publiekewebsite(s). Mailserver Laag,isrelatiefeenvoudig Hoog Midden systeem,nietvolledigzelf ontwikkeld. Webhosting Laag,wordtexterngeregeld. Hoog Midden HermanvanderMeulens ISO4Opdracht2 TmapNext 11

12 3.Teststrategie Indetabelonder testdoelen zijndetestvormenalgenoemd.voordeze testvormenzijnverschillendetestsoortengeschikt.devolgendetestsoorten zullentoegepastwordeninhettestproces: UTenUIT: Ontwikkeltest(UnittestenUnitintegratietest) ST: Systeemtest GAT: Gebruikersacceptatietest PAT: Productieacceptatietest Verderkomendevolgendezakenterugindetabelvoordetestzwaarte: *: Beperkteaandacht ***: Ruimeaandacht PRA RK: Risicoklasseuitdeproductrisicoanalyse Toetsten Toetsing/reviewvandeverschillendetussenproducten, zoalsrequirements,functioneelontwerpentechnischontwerp. Deelobject PRA RK Toetsen Ontwikkeltest ST GAT PAT CMS Midden *** * *** * *** Publiekewebsite(s) Hoog *** *** *** *** *** Beslotenwebsite(s) Hoog *** *** *** *** *** Mailserver Midden * * * * * Webhosting Midden * * * * * Deontwikkelendepartijzalalleontwikkeldeonderdelentesten.Hiermoetenze vooralcontrolerenofallesaandesysteemeisenvoldoetenmetwhiteboxtests controlerenofalletechnischeaspectenkloppenenhetefficiëntis. Eentestteamzalookeensysteemtestuitvoerenomtecontrolerenofallesaan despecificatiesvoldoet.metdeopdrachtgeverenanderebelanghebbenden zullenerfunctioneleacceptatietestsengebruikersacceptatietestsworden gedaan,omtecontrolerenofheteindproductprobleemloosingevoerdkan wordenindeorganistatie(s). HermanvanderMeulens ISO4Opdracht2 TmapNext 12

13 4.Globaleplanning 4.1Testactiviteiten CMS Systeemtest Productieacceptatietest Publiekewebsite(s) Ontwikkeltest Systeemtest Productieacceptatietest Gebruikersacceptatietest Beslotenwebsite(s) Ontwikkeltest Systeemtest Productieacceptatietest Gebruikersacceptatietest Mailserver Systeemtest Productieacceptatietest Webhosting Systeemtest Debovenstaandetestactiviteitenzulleningeplandmoetenwordeninde planningvanhetontwikkeltrajectenmoetpassenindeontwikkelmethode.de vijfhoofdonderdelenzijnzoalsinparagraaf1.4tezienisweeronderverdeeldin pilots.bijhetincrementeelontwikkelenvandezepilotszalminstenséénkeerper pilotgetestworden.ditkanmeerwordenalsermeerdereiteratiesnodigzijn voorhetontwikkelenvandepilot.alseenhoofdonderdeel af iszaleenalgehele testperiodezijn,waardest,patengatoverhetheleonderdeelzullen plaatsvinden. 4.2Flowchart Alsdetestperiodenvanzoweldehoofdonderdelenalsdepilotsdaarvanineen flowchartwordengezetzietditerongeveerzouit: HermanvanderMeulens ISO4Opdracht2 TmapNext 13

14 Eenhoofdonderdeelheeftdusmeerderepilots,dieelkverschillendetestsinzich en/ofnazichzullenhebben.hethelehoofdonderdeelheeftdanaanheteinde nogverschillendetests. HermanvanderMeulens ISO4Opdracht2 TmapNext 14

15 5.Testproducten Deactiviteitendieuitgevoerdwordenvoorhetplannen,uitvoerenenbeheersen vanhettestprocesleverenbepaaldeproductenopzoalshettestplanen rapportages,testgevallenen scripts,maarookprocedures,voorschriftenen projectdocumentatiealsoverlegnotulen.erzijndustestproducten,naastdathet getestesysteemverbeterdisenereenadviesgegevenkanwordenoverde kwaliteit.indithoofdstukwordtbepaaldwatdeopteleverentestproductenzijn. 5.1Testware Erzullenregressietestenplaatsvinden.Erkangebruikwordengemaaktvan bestaandetestwareofnieuwontwikkeldetestwarevoorditspecifiekeproject. Hoedanookzalerveelvandeinditprojectgebruiktetestwaregeschiktgemaakt moetenwordenvoorhergebruikinvolgendeprojecten.daaromzijndevolgende productenopteleveren: Testplan(en) o Zoweldit(master)testplanalsonderliggenduitgewerkte testplannenzullenherbruikbaaropgeleverdmoetenworden. Logischetestspecificaties o Delogischespecificatiesomvattendelogischebeschrijvingvande testgevallen.bijhetvolgendeprojecthoefthetwielnietopnieuw uitgevondenhoevenworden. Fysieketestspecificaties o Ditbevatdefysiekebeschrijvingvandetestgevallenende testscripts.dezetestgevallenmoetenuitvoerbaaren controleerbaarzijn.zezijngetransformeerduitdelogische testgevallenensamengevoegdindetestscriptsindemeest efficiëntevolgordevanuitvoering. Traceerbaarheidsmatrix o Eenmatrixwaarindelinkaangegevenistussendetestbasisende daadwerkelijketestgevallen.detetestensituatiesuitdetestasis staanverticaalendetestgevallenhorizontaal.ditisgoedvoorde traceerbaarheid. Testinvoerbestanden o Indeze,opbasisvandetestscriptsaangemaakte,bestandenmoet hetvolgendebeschrevenworden: Doel De fysieke naam Aanmaakdatum Korteomschrijvingvandeinhoud Hetsoortbestandenandererelevantekenmerken Verwijzingnaardetestscripts HermanvanderMeulens ISO4Opdracht2 TmapNext 15

16 Basisdocumentatie o Eenbeschrijvingvandetestomgeving,testtools,testorganisatie enuitgangsdatabases. Testuitvoeringsdossier o Ditdossierbestaatuit: Testresultaten Testuitvoer(optioneel) Informatieoverdebevindingenendewijzigingen Overdrachtenversidocumentatie 5.2Overigetest(project)documentatie Tijdenshettestproceswordendiversedocumentenontvangenofzelfopgesteld, dienietvoorhergebruikbedoeldzijn,zoals: projectplannen verslagenvandeoverleggen correspondentie, standaardsenrichtlijnen test,review enauditrapporten rapportagesovervoortgangenkwaliteit etc. HermanvanderMeulens ISO4Opdracht2 TmapNext 16

17 6.Organisatie 6.1Benodigderollen Debenodigderollenbinnenhettestproceszijn: Testmanager(makervanditdocument) Testers 6.2Taken,bevoegdhedenenverantwoordelijkheden Detestmanagerisverantwoordelijkvoorhettotaletestproces,hetmakenvan hetmastertestplan,hetbijhoudenvandevorderingenenhetcontolerenof testersenanderebetrokkenenvolgensdeplannenwerkenenofditconsistent gebeurt.detestplannenwordenookconsistentgehouden. Detestmanagerlegtverantwoordingafaandemanagervanhettotaleproject, deprojectmanager. Detesterswerkendegeplandeactiviteitenuithetmastertestplanuit.Erworden eerstlossetestplannengeschreven,waarnadezeinhettestprocesuitgevoerd zullenworden.testersrichteneventueelgeautomatiseerdetestuitvoeringenin. Zeondersteunengebruikersbijhetbedenkenvantestgevallen. Detestersleggenverantwoordingafaandetestmanager. 6.3Personeel Inditprojectzalmaarééntestprofessionalingehuurdworden.Ditisde testmanager.derestvandetesterszijndeontwikkelaarsendeeindgebruikers. Deontwikkelaarshebbengenoegervaringmethettestenvanditsoortsystemen enleverendekennis.deeindgebruikerszullenvooralbijdeverschillende acceptatietestsbelangrijkzijn. 6.4Overleg enrapportagestructuren Hetontwikkelteam,hettestteamendeeindgebruikerszittenvaakbijelkaar. Overlegvindtdandusvaakplaats.Erzalminstenséénkeerperweekeenvast overlegzijn,overhetheleproject,waarinhettesteneenbelangrijkonderwerp zalzijn. Deaspectenwaarovergerapporteerdzalmoetenwordenzijn: Resultaten HermanvanderMeulens ISO4Opdracht2 TmapNext 17

18 o Zijndeuitkomstenvandeuitgevoerdetestsophetniveauvande pilotofhoofdonderdeel? o Zijndetestdoelenbehaald? o Eventueletrendanalyses.Zijnertrendstevindenindegevonden uitkomsten. Risico s o Signaleringvanonderdelendielichterofnietwordengetesdande risico inschattingaangeeftendaarmeeeenhogerrisicogeven. o Gesignaleerde(test)projectrisico s. Tijdenkosten o Devoortgangvanhetgeheletestproces. o Inschattingwanneerhettestenklaarkanzijn. Onderdelenuitbovenstaandeaspectenzullengebundeldwordenindevolgende rapporten: Voortgangs enkwaliteitsrapportage Risicorapportage Vrijgaveadvies Eindrapportage HermanvanderMeulens ISO4Opdracht2 TmapNext 18

19 7.Infrastructuur 7.1Testomgeving Voorhettestenzijnveelzakennodigomdejuisteomgevingtecreëren. Hardware Erzijnmeerderecomputersystemennodigomdeverschillendetestenuitte kunnenvoerenvoordeverschillendeonderdelenvanhetheletestproces.de systemenmoetenalgemeengenoegzijn,zodatookeindgebruikerseropkunnen testen.erzaleenaparteserveraanwezigzijndied serverfunctiezal innemen.eenandereserverzalapartdewebhostingvoorstellen.laterwordt dezeserveroverbodig,alsdeexternewebhostinggeregeldis.eenprinteris nodigvooreventueleuitdraaivantestresultaten. Software Voordewebsiteonderdelenzalopverschillendebrowsersgetestworden,zoals InternetExplorer6,7en8,Firefox2en3,SafarienOpera.Deeerstereeks browserswerkenalleenonderhetbesturingssysteemvanmicrosoft,windows.er zullendaarompc sbeschikbaarzijnmetwindowsxpmetveelverschillende browserserop.deoverigetesttoolszullenookopbesturingssysteemdraaien. Tevenszalereenuitgebreidmeetenlogsoftwarepakketopdraaien. D serverendehostingserverzulleneenLinuxbesturingssysteemdraaien. DehostingserverzalPHP5enMySQLhebbengeïnstalleerdonderApache. Erzaleenofficepakketgeïnstalleerdstaanomdocumentatieenuitdraaivan gegevensmogelijktemaken. Koppelingen Natuurlijkzalerwaarnodigeeninternetaansluitingbeschikbaarzijn.Tijdens testsmoetdezeaanofuitteschakelenzijn.dekoppelingnaarhetbestaande CRMsysteemverlooptookviainternetovereenVPNverbinding. Beheertoolsenprocessen Alleactiviteitenvandetestsystemenwordengemetenengelogd.Ditisniet alleenvoordetestresultatenbelangrijk,maarookvoorhetbeheer. 7.2Testtools HermanvanderMeulens ISO4Opdracht2 TmapNext 19

20 Sowiesowordtergebruiktgemaaktvande standaard testtoolsalsfirebugin firefox,deerrorconsoleindebrowsersenw3cvalidators.tevenszijnerde bekendetesttoolszoalstestwarebeheer,record&playback en bevindingenbeheertools.deontwikkelaarszelfhebbenveelervaringenkennis meteigenontwikkeldetesttoolsoffreewaretesttoolsgedownloadvanhet internet.voorwebapplicatieskandanaandevolgendecategorieëngedacht worden: LoadandPerformanceTestTools Linkcheckers WebFunctional/RegressionTestTools WebSiteSecurityTestTools LogAnalysisTools 7.3Kantoorinrichting Hettestenzalplaatsvindeninapartewerkkamersmetdaarindehardwareen softwareentesttoolszoalseerderbesproken.verderzijnercomfortabeletafels enstoelenenhetkantoorisvandegebruikelijkegemakkenvoorzien.verderiser ookeenvergaderruimteaanwezig,omdeplannenenderesultatentekunnen besprekenenanalyseren. HermanvanderMeulens ISO4Opdracht2 TmapNext 20

21 8.Beheer 8.1Testprocesbeheer Devoortgangenkwaliteitvanhettestprocesmoetenbeheerdworden.De volgendegegevensmoetencontinuewordenbijgehoudenquaidentificatie, registratie,administratie,opslageninterpretatie: voortgangendebestedingvanbudgetentijd kwaliteitsindicatoren teststatistieken Ditbeheervaltonderdeverantwoordelijkheidvandetestmanager.Erwordt gebruikgemaaktvaneen dashboard omdevoortgangendebestedingvan budgetentijdindegatentehouden. 8.2Infrastructuurbeheer Zoweldetestomgeving,detesttoolsendekantoorinrichtingmoetenbeheerd worden.detesttoolsvallenonderdeverantwoordingvandeontwikkelaarsdie samenmetdeeindgebruikersdetestsuitvoeren.detestomgevingende kantoorinrichtingwordtbeheerddoordeprojectmanager.dezezalditbeheer waarschijnlijkuitbestedenaandeafdelingsysteembeheervandelocatie. 8.3Testproductbeheer Detestmanagerbeheerdalletestproductendieontstaanuitdetestsenzorgt voorgoedeversiebeheerhiervan.hijzorgterookvoordatdejuisteproducten terechtkomenbijhetontwikkelteamdiedewijzigingenmoetdoorvoeren. 8.4Bevindingenprocedure Zoalshierbovenalgenoemdisdetestmanagerhiervoorverantwoordelijk.Erzal eenhandigeadministratietoolgebruiktwordenomdebevindingenmakkelijkte registrerenendoortegeven.dezetoolis(bijvoorbeeld)bugzilla. HermanvanderMeulens ISO4Opdracht2 TmapNext 21

22 9.Testprocesrisico senmaatregelen Binneneenprojectendusookeentestproceshebjealtijdverschillenderisico s enkansopcalamiteiten.hieronderaangegevenstaatelkrisicometimpacten maatregel(en). 1. Planningisnietrealistisch 2. Hettestobjecten/ofdetestbasiszijnvanonvoldoendekwaliteit 3. Bepaalderesourceskunnenniet(volledig)ofoptijdgeleverdworden 4. Detestbasiswijzigtveeltijdenshettestproces 5. Eristeweinigondersteuningbeschikbaarindetestomgeving Risiconummer:1 Naam:Planningnietrealistisch Impactklein/middel/groot:Middel Beschrijving: kans:groot Devoorafgemaakteplanningblijktachterafnietrealistisch. Maatregel(en): Ermoeteerstgekekenwordenwaaromdeplanningnietgehaaldwordt.Watis deoorzaakervan. Deplanningzalsowiesoherzienmoetenwordenopbasisvandenieuwe bevindingenennieuweinschattingen. Risiconummer:2 Impactklein/middel/groot:Groot Beschrijving: Naam:Testbasisslecht kans:middel Hettestobjecten/ofdetestbasiszijnvanonvoldoendekwaliteit Maatregel(en): Erzalnaconstateringzosnelmogelijkrapportuitgebrachtmoetenwordenbij deontwikkelaars. Deingeplandetest(s)zalmisschienuitgesteldworden,omdaterzonder aanpassingenwaarschijnlijkgeenrelevantetestproductenzullenontstaan. Risiconummer:3 Impactklein/middel/groot:Groot Beschrijving: Naam:Resourcestelaat kans:klein Bepaalderesourceskunnenniet(volledig)ofoptijdgeleverdworden Maatregel(en): Deingeplandetest(s)kunnennietuitgevoerdwordenenmoetendusuitgesteld worden. HermanvanderMeulens ISO4Opdracht2 TmapNext 22

23 Deverantwoordelijkepartijvanderesourceswordtdringendgewezenopde gevolgen.deconsequentiesliggenvastinhetcontractmetdeleverancier. Risiconummer:4 Impactklein/middel/groot:Middel Beschrijving: Detestbasiswijzigtveeltijdenshettestproces Maatregel(en): Naam:Testbasiswijzigtteveel/vaak kans:middel Erzalgetestgaanwordenmeteenbepaaldeversievanhettetesten onderdeel.nieuwereversieservanzullenlaterpasgetestworden. Erwordtgevraagdofdeontwikkelaarsbeterkunnenaangevenofheteen laatste versieisofniet. Devoorwaardenomeenonderdeeltetestenwordeneventueelaangescherpt omherhalingenonnodigeregressieteststevoorkomen. Risiconummer:5 Impactklein/middel/groot:Middel Beschrijving: Naam:Teweinigondersteuning kans:klein Eristeweinigondersteuningbeschikbaarindetestomgeving Maatregel(en): Erzalbekekenwordenopwelkepuntendeondersteuningnietvoldoendewas. Deondersteuningwordteventueelverbeterdopdemissendepunten Detesterswordenvakergevraagdomhunmeningoverdeondersteuningom deproblemeneerderteherkennenensnellerintekunnengrijpen. HermanvanderMeulens ISO4Opdracht2 TmapNext 23

24 Urenverantwoording Taak/activiteit VolgenlessenTMapNext 4 BestuderenboekentheorieTmapNext 14 Bestuderenenanalyserenuitgebreidecase 3 Opzet,invullingenopmaakvanhettestplan 16 Totaal 37 Uren HermanvanderMeulens ISO4Opdracht2 TmapNext 24

Acceptatietesten en testmanagement Examennummer: 93453 Datum: 29 maart 2014 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur

Acceptatietesten en testmanagement Examennummer: 93453 Datum: 29 maart 2014 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Acceptatietesten en testmanagement Examennummer: 93453 Datum: 29 maart 2014 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Dit examen bestaat uit 7 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 20 meerkeuzevragen (maximaal

Nadere informatie

TMAP NEXT DOCUMENT OVERZICHT TOEGEPASTE TESTVORMEN

TMAP NEXT DOCUMENT OVERZICHT TOEGEPASTE TESTVORMEN TMAP NEXT DOCUMENT OVERZICHT TOEGEPASTE TESTVORMEN Copyright Sogeti Nederland B.V. te Vianen Niets uit deze uitgave mag verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt (voor willekeurig welke doeleinden)

Nadere informatie

Risico s bij ERP. SYSQA B.V. Almere. Datum : 6 mei 2013 Status : Definitief Versie : 2.0 Opgesteld door :

Risico s bij ERP. SYSQA B.V. Almere. Datum : 6 mei 2013 Status : Definitief Versie : 2.0 Opgesteld door : Risico s bij ERP SYSQA B.V. Almere Datum : 6 mei 2013 Status : Definitief Versie : 2.0 Opgesteld door : Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 13 Titel Risico s bij ERP Versie 2.0 Datum 06-05-2013 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Welkom. Great SAP Test Experience. 23 maart 2015

Welkom. Great SAP Test Experience. 23 maart 2015 Welkom Great SAP Test Experience 23 maart 2015 Sogeti PowerPoint Referentie 2014 2 5 5 Sogeti PowerPoint Referentie 2014 3 Sogeti PowerPoint Referentie 2014 4 Sogeti PowerPoint Referentie 2014 5 En toch

Nadere informatie

Organisatie SYSQA B.V. Pagina 1 van 6 Titel Overzicht Versie 1.0 Onderwerp Overzicht blackbox testtechnieken Datum 15 februari 1996

Organisatie SYSQA B.V. Pagina 1 van 6 Titel Overzicht Versie 1.0 Onderwerp Overzicht blackbox testtechnieken Datum 15 februari 1996 Organisatie SYSQA B.V. Pagina 1 van 6 Black-Box Test Technieken Er zijn een aantal test specificatie technieken, verder testtechnieken genoemd, die bruikbaar zijn binnen het black-box acceptatietesten.

Nadere informatie

Praktijkopdrachten ICT- en mediabeheer. Kwalificatie: ICT-beheerder

Praktijkopdrachten ICT- en mediabeheer. Kwalificatie: ICT-beheerder Praktijkopdrachten ICT- en mediabeheer Kwalificatie: ICT-beheerder Kwalificatiedossier ICT- en mediabeheer 2012-2013 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Overzicht van het kwalificatiedossier ICT- en mediabeheer...

Nadere informatie

Praktijkgerichte aanpak voor End to End (E2E) testen

Praktijkgerichte aanpak voor End to End (E2E) testen Praktijkgerichte aanpak voor End to End (E2E) testen Gerard Numan gerard.numan@polteq.com Polteq 2014 E2E wil zeggen: End to End, van het ene uiterste einde naar het andere einde. E2E-processen lopen over

Nadere informatie

Consultancy. (webclient en webserver), ), Java, JavaScript, - Ervaring met TMap

Consultancy. (webclient en webserver), ), Java, JavaScript, - Ervaring met TMap OVERZICHT ERVARING STEFAN KOOL Persoonlijke gegevens Naam Stefan Kool Nationaliteit Nederlandse Geboortedatum 6 oktober 1971 Telefoonnummer 06-28889902 Woonplaats Nieuwegein Email stefan.kool@testcon.nl

Nadere informatie

Quick Scan Datamigratie Programma SVB Tien voor Sociale Verzekeringsbank

Quick Scan Datamigratie Programma SVB Tien voor Sociale Verzekeringsbank 2014 Quick Scan Datamigratie Programma SVB Tien voor Sociale Verzekeringsbank IT-eXcellence B.V 3-2-2014 Copyright IT-eXcellence B.V. 2014 Niets uit dit document mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in

Nadere informatie

Voorbeelden van taken op de werkplek voor ICT- en mediabeheer. Kwalificatie: Netwerkbeheerder

Voorbeelden van taken op de werkplek voor ICT- en mediabeheer. Kwalificatie: Netwerkbeheerder Voorbeelden van taken op de werkplek voor ICT- en mediabeheer Kwalificatie: Netwerkbeheerder Kwalificatiedossier ICT- en mediabeheer 2012-2013, 2013-2014 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Overzicht van het

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Personalia. Dennis Werner Geboortedatum: 29 juni 1980. Geslacht: Telefoonnummer: 06-15090666. Profiel

Curriculum Vitae. Personalia. Dennis Werner Geboortedatum: 29 juni 1980. Geslacht: Telefoonnummer: 06-15090666. Profiel Curriculum Vitae Personalia Naam: Dennis Werner Geboortedatum: 29 juni 1980 Woonplaats: Duiven Geslacht: Man Nationaliteit: Nederlandse Telefoonnummer: 06-15090666 Profiel Dennis is een ervaren testconsultant,

Nadere informatie

Curriculum Vitae Natascha Moonen

Curriculum Vitae Natascha Moonen Personalia Achternaam: Moonen Voornamen: Natascha Gerarda Barbara Adres: Dennenhof 24 Postcode & Woonplaats: 3355 RJ Papendrecht Geboortedatum: 22 november 1976 Telefoonnummer: 06 51 14 77 70 Email: natascha@moonen-consultancy.nl

Nadere informatie

Testen in de cloud (EIP) Introductie

Testen in de cloud (EIP) Introductie Testen in de cloud (EIP) Introductie Het Wielsem 10, 5231 BW s- Hertogenbosch, telefoon 073-6409311 e- mail info@testwork.nl internet http://www.testwork.nl 1 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave... 2 2 Inleiding...

Nadere informatie

TWB Deel II Hoofdstuk 08 ICT Standaarden

TWB Deel II Hoofdstuk 08 ICT Standaarden Auteur: ReTiBo Projectteam Datum Uitgifte: 16/03/2011 Versie: 03.00 TWB Deel II Hoofdstuk 08 ICT Standaarden Dit document vervangt integraal Deel II Hoofdstuk 08 ICT Standaarden 1. Inleiding 1.1. Samenvatting

Nadere informatie

Project Initiatie Document

Project Initiatie Document Project Initiatie Document Intelligent Bridge 3 Projectnummer : P4453 (NVBR) P22015783 (Defensie) Auteur : R. van Bladel Status : Definitief Versienummer : V2.0 Datum : Juni 2011 Blad : 2 / 29 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Plan Van Aanpak. Authenticatie en autorisatie in Java en.net. Johan Janssen jjanssen@sci.ru.nl. Info Support b.v. Versie: 0.3

Plan Van Aanpak. Authenticatie en autorisatie in Java en.net. Johan Janssen jjanssen@sci.ru.nl. Info Support b.v. Versie: 0.3 Plan Van Aanpak Authenticatie en autorisatie in Java en.net Johan Janssen jjanssen@sci.ru.nl Info Support b.v. Versie: 0.3 Colofon Titel Plan van Aanpak Authenticatie en autorisatie in Java en.net Versie,

Nadere informatie

ICT-Beveiligingsrichtlijnen voor webapplicaties Deel 2

ICT-Beveiligingsrichtlijnen voor webapplicaties Deel 2 ICT-Beveiligingsrichtlijnen voor webapplicaties Deel 2 ICT-beveiligings richtlijnen voor webapplicaties Deel 2 Nationaal Cyber Security Centrum Wilhelmina van Pruisenweg 104 2595 AN Den Haag Postbus 117

Nadere informatie

Dienstverlening van Shared Service Centers en het verblijf in een justitiële inrichting. Inspectierapport Themaonderzoek

Dienstverlening van Shared Service Centers en het verblijf in een justitiële inrichting. Inspectierapport Themaonderzoek Dienstverlening van Shared Service Centers en het verblijf in een justitiële inrichting Inspectierapport Themaonderzoek Dienstverlening van Shared Service Centers en het verblijf in een justitiële inrichting

Nadere informatie

Change Management. Tijd voor een verandering? Gemaakt door: Nabeel Malik & Ralph Veraart. Tijd voor een verandering?

Change Management. Tijd voor een verandering? Gemaakt door: Nabeel Malik & Ralph Veraart. Tijd voor een verandering? Change Management Tijd voor een verandering? Gemaakt door: Nabeel Malik & Ralph Veraart Tijd voor een verandering? Pagina 1 van 79 Tijd voor een verandering? Pagina 2 van 79 Voorwoord Na het goede verloop

Nadere informatie

Principes voor Workspace Management Services

Principes voor Workspace Management Services Scriptie IT Audit VU 2006-2007 Principes voor Workspace Management Services opgesteld door Scriptie team 714 Versie 1.1 AUTEURS : H.J. Hopman; J.M.A. Conquet DATUM : 24 Mei 2007 Principes voor Workspace

Nadere informatie

Curriculum vitae. Personalia. Jeroen Benjamens Geboortedatum: 28-03-1978. Rijbewijs:

Curriculum vitae. Personalia. Jeroen Benjamens Geboortedatum: 28-03-1978. Rijbewijs: Curriculum vitae Personalia Naam: Jeroen Benjamens Geboortedatum: 28-03-1978 Woonplaats: Zwolle Burgelijke staat: Getrouwd Nationaliteit: Nederlandse Rijbewijs: B Persoonlijke eigenschappen Jeroen heeft

Nadere informatie

ADVIES RAPPORT Opdrachtgevers: Bestandsnaam: Project: Versie: Auteurs: Datum: Team:

ADVIES RAPPORT Opdrachtgevers: Bestandsnaam: Project: Versie: Auteurs: Datum: Team: ADVIES RAPPORT Project: Outfit4You Opdrachtgevers: Creativity & Business: Marco Duinkerken Dirk Jan de Graaf Bestandsnaam: Adviesrapport Project Outfit4You.docx Project: Outfit4You Versie: 1.0 Auteurs:

Nadere informatie

Twintig manieren om uw concurrentiekracht te versterken

Twintig manieren om uw concurrentiekracht te versterken Klaar voor digitaal ondernemen? Twintig manieren om uw concurrentiekracht te versterken Syntens Kennis en innovatie zijn van essentieel belang voor een goed draaiende economie. Daarin is een belangrijke

Nadere informatie

Proftaak Software Engineering P3

Proftaak Software Engineering P3 Proftaak Software Engineering P3 Versie 1.4 Juli 2011 Tom Broumels Jelle Oosterkamp Stefan Roijers Sjaak Verwaaijen 1 versie datum voltooid auteur Wijziging 1.0 Aug 2010 Sjaak Verwaaijen 1.2 Nov 2010 Sjaak

Nadere informatie

Producten en Diensten Portfolio Pijler 2

Producten en Diensten Portfolio Pijler 2 Producten en Diensten Portfolio Pijler 2 Voorwoord Beste lezer, U heeft het producten en diensten portfolio van SSC ICT Haaglanden, Pijler 2 in handen. Het portfolio is bedoeld voor klanten/relaties en

Nadere informatie

Onderzoek ITIL versus ASL

Onderzoek ITIL versus ASL Onderzoek ITIL versus ASL Datum: 6 april 2011 Status: definitief Opgesteld door: SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 1 van 20 Inhoudsopgave. 1. samenvatting.... 2 2. Inleiding.... 3 3. Wat is ASL?...

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Personalia. Ambitie. Profielbeschrijving. Kernvaardigheden. Vincent Grobben. Geboorte Datum: 17-08-1982

Curriculum Vitae. Personalia. Ambitie. Profielbeschrijving. Kernvaardigheden. Vincent Grobben. Geboorte Datum: 17-08-1982 Curriculum Vitae Personalia Naam: Vincent Grobben Nationaliteit: Nederlands, Australisch Geboorte Datum: 17-08-1982 Woonplaats: Zaltbommel Email: vgrobben@testassist.com Mobiel: 06-55895240 Talen: Nederlands,

Nadere informatie

Software Distributie. Universiteit van Amsterdam Systeem en Netwerk Beheer Large Installation Administration. 3 april 2006

Software Distributie. Universiteit van Amsterdam Systeem en Netwerk Beheer Large Installation Administration. 3 april 2006 Universiteit van Amsterdam Systeem en Netwerk Beheer Large Installation Administration 3 april 2006 René Jorissen rjorissen@os3.nl Mark Meijerink mark@os3.nl 1 Samenvatting Samenvatting Om tijd en geld

Nadere informatie

Scriptie onderzoeksemester

Scriptie onderzoeksemester Scriptie onderzoeksemester Auteurs Opdrachtgever Hugo Zonderland esser-emmerik Document Opdrachtgever Scriptie onderzoeksemester esser-emmerik Herman Versteegt herman@esser-emmerik.nl Wouter van Emmerik

Nadere informatie

Grip op Secure Software Development (SSD)

Grip op Secure Software Development (SSD) (SSD) De opdrachtgever aan het stuur Versie: 1.03 Opdrachtgever A. Reuijl CIP Auteurs M. Koers UWV R. Paans Noordbeek R. van der Veer SIG R. Roukens UWV C. Kok DKTP J. Breeman BKWI Classificatie Publiek

Nadere informatie