Mastertestplan <<Naam project>> <<Organisatie>>

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Mastertestplan <<Naam project>> <<Organisatie>>"

Transcriptie

1 Mastertestplan <<Naam project>> <<Organisatie>> SYSQA B.V. Almere Datum : <<datum>> Status : <<status>> Opgesteld door : <<naam>>

2 Organisatie <<Organisatienaam>> Pagina 2 van 17 Inhoudsopgave 1 Management Samenvatting Inleiding Algemeen Opdracht Opdrachtgever Opdrachtnemer Doel van het mastertestplan Beschouwingsgebied Randvoorwaarden en uitgangspunten Decharge Wijzigingsprocedure Testbasis en acceptatiecriteria Uitgangsdocumentatie Acceptatiecriteria Acceptatieproces Testproces Testsoorten Product Risico Analyse Teststrategie Testaanpak per testsoort <Testsoort 1> <Testsoort 2> Testproducten Testorganisatie Test organisatiestructuur Testrollen/functies Overleg en Rapportage Infrastructuur Testinfrastructuur Testtools Faciliteiten Planning en urenbegroting Globale tijdsplanning Globale begroting Beheer Testprocesbeheer Bevindingenbeheer Beheer infrastructuur Testproductbeheer Risico s en maatregelen... 17

3 Organisatie <<Organisatienaam>> Pagina 3 van 17 Versiebeheer Versie Datum Opmerkingen Auteur Verzendlijst Versie Ontvanger

4 Organisatie <<Organisatienaam>> Pagina 4 van 17 1 Management Samenvatting In dit hoofdstuk worden de kernpunten van het mastertestplan weergegeven: - de doelstelling; - samenvatting van de teststrategie; - de onderkende bedreigingen en risico s; - de planning.

5 Organisatie <<Organisatienaam>> Pagina 5 van 17 2 Inleiding 2.1 Algemeen Korte beschrijving van het project en de plaats van het mastertestplan 2.2 Opdracht Opdrachtomschrijving voor de testmanager. Dit is niet de opdracht voor het schrijven van het mastertestplan maar voor het uitvoeren van het testtraject 2.3 Opdrachtgever Identificatie van de opdrachtgever, compleet met naam en functie 2.4 Opdrachtnemer Identificatie van de opdrachtnemer, compleet met naam en functie. Indien een SYSQAmedewerker dit MTP maakt in een detacheringsopdracht is niet SYSQA de opdrachtnemer, maar de medewerker in zijn functie bij de klant. 2.5 Doel van het mastertestplan Korte beschrijving van het doel en de plaats van het mastertestplan in het project. Onderstaande visualisatie kan hierbij helpen: Mastertestplan Programmatestplan Systeemtestplan Acceptatietestplan 2.6 Beschouwingsgebied Aangeven wat wel en wat niet bij de opdracht hoort. Als bepaalde tests niet bij het testtraject horen dient dit aangegeven te worden. Ook dient aangegeven te worden of reviews en inspecties tot het testproces horen. Binnen gebied: Systemen, Conversies, Administratieve organisatie procedures, interfaces met aangrenzende systemen Buiten gebied: Systeemwijzigingen die niet in het project worden meegenomen, Testactiviteiten die door andere partijen worden uitgevoerd, Reorganisaties, Mogelijke toekomstige projecten

6 Organisatie <<Organisatienaam>> Pagina 6 van Randvoorwaarden en uitgangspunten Opsomming van de randvoorwaarden die gelden. Onder randvoorwaarden worden die voorwaarden beschreven die extern aan het testproces worden opgelegd. Enkele voorbeelden zijn: Een vastgelegde einddatum; Het plan van aanpak van het project; Eisen aan de testomgeving; Eisen aan de afscherming testomgevingen in verband met beveiliging Opsomming van de uitgangspunten die gelden. Uitgangspunten worden door het testteam zelf bepaald en opgelegd aan derden. Enkele voorbeelden zijn: De bouwtest is uitgevoerd voordat de functionele test begint; De software wordt werkend opgeleverd en geïnstalleerd door het bouwteam; De testomgeving en de benodigde infrastructuur zijn conform planning beschikbaar; De installatie van nieuwe of herstelde programmatuur in de testomgeving vindt alleen plaats na toestemming van het testteam De projectleider houdt het testteam op de hoogte van de planning van doorgevoerde wijzigingen in de testbasis; De basis voor de systeemtest en acceptatietesten is een bevroren vorm van de testbasis die conform de planning aan de leden van het testteam ter beschikking wordt gesteld De basis voor de systeemtest en acceptatietesten is een bevroren vorm van de programmatuur die conform planning aan de leden van het testteam ter beschikking wordt gesteld; Over (geplande) wijzigingen in de systeemsoftware dient het testteam structureel te worden ingelicht. 2.8 Decharge Beschrijf op welke gronden het testtraject formeel wordt beëindigd en het testteam wordt ontbonden. In het Mastertestplan moet worden gekwantificeerd waaraan de uit te voeren testsoorten moeten voldoen om over te kunnen gaan naar de volgende fase (testsoort) van het testtraject, de zogeheten entry- en exitcriteria. 2.9 Wijzigingsprocedure Tijdens IT-projecten wijzigen er regelmatig zaken, soms ook zaken die van invloed zijn op het testtraject. In voorkomende gevallen dient dit tot wijzigingen in het mastertestplan te leiden. Als dat zo is wordt hier beschreven wie deze wijzigingen doorvoert en wie het nieuwe mastertestplan goedkeurt.

7 Organisatie <<Organisatienaam>> Pagina 7 van 17 3 Testbasis en acceptatiecriteria 3.1 Uitgangsdocumentatie Beschrijven wat de testbasis per testsoort is. Titel Versie Datum Auteur Definitief J/N 3.2 Acceptatiecriteria Een beschrijving van de acceptatiecriteria, een verwijzing naar een ander document met de acceptatiecriteria of een beschrijving van het proces van het inventariseren en meetbaar maken van de acceptatiecriteria 3.3 Acceptatieproces Beschrijving van de wijze, personen en verantwoordelijkheden van acceptatie; wie zijn er waarvoor, op welk moment verantwoordelijk.

8 Organisatie <<Organisatienaam>> Pagina 8 van 17 4 Testproces 4.1 Testsoorten In deze paragraaf worden de testsoorten gedefinieerd. Iedere organisatie kent haar eigen definitie van testsoorten, TMap Next onderkent de volgende testsoorten: Ontwikkeltest: een test waarin de ontwikkelende partij aantoont dat het product voldoet aan met name de technische specificaties. Deze is onder te verdelen in: o Unittest: een test welke moet aantonen dat een unit aan de in de technische specificaties gestelde eisen voldoet; o Unitintegratietest: een test welke moet aantonen dat een logische groep units aan de in de technische specificaties gestelde eisen voldoet; Systeemtest: een test waarin de leverende partij aantoont dat het product voldoet aan met name de functionele- en niet-functionele specificaties en aan het technisch ontwerp; Acceptatietest: een test waarin de accepterende partij vaststelt dat het product voldoet aan met name de verwachtingen. De acceptatietest wordt soms onderverdeeld in de volgende deeltestsoorten: o o o Functionele acceptatietest: een test welke door de toekomstige gebruikers in een zoveel mogelijk als het ware productieomgeving uitgevoerd wordt, die moet aantonen dat het ontwikkelde systeem aan de functionele eisen voldoet; Gebruikersacceptatietest; een test welke door de toekomstige gebruikers in een zoveel mogelijk als het ware productieomgeving uitgevoerd wordt, die moet aantonen dat het ontwikkelde systeem aan de weinsen/eisen van de gebruiker voldoet; Productieacceptatietest: een test welke door de toekomstige beheerders in een zoveel mogelijk als het ware productieomgeving uitgevoerd wordt, die moet aantonen dat het ontwikkelde systeem aan de van uit beheer gestelde eisen voldoet. Soms wordt ook de ketentest onderscheiden: een test gericht op de integratie van systemen en onderdelen en op koppelingen naar externe organisaties. Deze testsoort kan door zowel ontwikkelorganisatie als gebruikersorganisatie uitgevoerd worden. Deze testsoort wordt in TMap Next ook wel aangeduid als systeem integratietest. 4.2 Product Risico Analyse Definitie productrisico: een productrisico is de kans dat het product faalt in relatie tot de verwachte schade wanneer dit optreedt. Faalkans * Schade, waarbij Faalkans = Foutkans * Frequentie van gebruik. In dit stuk komen de resultaten van en degenen die meegewerkt hebben aan de productrisico analyse. Deze kan alleen zinvol uitgevoerd worden als het beschouwingsgebied en de business requirements duidelijk zijn. Ontwerpen en acceptatiecriteria moeten al invulling hebben gekregen. Hier kan ook de verzameling PRA s van de individuele testsoorten komen. Kans op Falen Hoog Midden Laag Schade bij falen Hoog A B B Midden B B C Laag C C C Risicoclassificatie

9 Organisatie <<Organisatienaam>> Pagina 9 van 17 Kenmerk Risicoklasse Argumentatie Functionaliteit -deelsys 1 A Hoge faalkans, wordt in cruciale processen 1 en 2 gebruikt -deelsys 2 B Gemiddelde faalkans, slechts beperkt gebruikt in cruciale proces 2 -totaal C Als deelsys 1 en 2 goed werken, is de kans op integratiefouten laag Gebr.vriendelijkheid B Performance -online -batch Beveiliging B C A 4.3 Teststrategie Aan de hand van kwaliteitsattributen, kenmerken en deelobjecten uit de PRA wordt de teststrategie gedefinieerd. In matrixvorm wordt aangegeven welke testsoort zich op welk kwaliteitsattribuut zich richt en met welke zwaarte. Kenmerk PRA-RK Toetsen Ontwikkeltest ST GAT PAT Functionaliteit -deelsys 1 A -deelsys 2 B -totaal C Gebr.vriendelijkheid B I Performance -online B -batch C Beveiliging A S. PRA-RK Toetsen Ontwikkeltest ST GAT PAT S I <leeg> ProductRisicoAnalyse Risicoklasse (A hoog, B gemiddeld, C laag) Toetsing/review van de verschillende tussenproducten Unittest + Unitintegratietest Systeemtest Gebruikersacceptatietest Productacceptatietest Beperkte dynamische test Gemiddelde dynamische test Zware dynamische test Statisch testen Impliciet testen geen aandacht in deze testsoort voor dit kenmerk

10 Organisatie <<Organisatienaam>> Pagina 10 van 17 Indien relevant wordt aangegeven welke kwaliteitsattributen niet zijn meegenomen en waarom niet. 5 Testaanpak per testsoort Korte beschrijving van de fases, activiteiten en eventuele entry- en exitcriteria per testsoort. Hier kunnen ook de verantwoordelijken per testsoort worden opgenomen. 5.1 <Testsoort 1> Planning: Voorbereiding: Specificatie: Uitvoering: Afronding: Beheer: Inrichting en beheer infrastructuur: 5.2 <Testsoort 2> Planning: Voorbereiding: Specificatie: Uitvoering: Afronding: Beheer: Inrichting en beheer infrastructuur: 5.3 Testproducten Opsomming van de producten die worden gemaakt zoals detailtestplannen, testspecificaties, testscripts, databasevullingen et cetera. Ook aangeven waar welk product uit bestaat.

11 Organisatie <<Organisatienaam>> Pagina 11 van 17 Product Inhoud Gemaakt door Opgeleverd aan Eventueel wordt ook aangegeven wat de rol van welke functionaris is bij ieder product, zoals in onderstaand voorbeeld. Producten OG ON PM PL GO FO TO BE QA PB DB MasterTestPlan Testevaluatierapport... Legenda: R Review OG Opdrachtgever G Goedkeuring ON Opdrachtnemer K Kennisgeving PM Projectmanager PL Projectleider GO Gebruikersorganisatie FO Functionele ondersteuning TO Technische ondersteuning BE Beheer & Exploitatie QA QA-groep PB Project Bureau DB Database administrator

12 Organisatie <<Organisatienaam>> Pagina 12 van 17 6 Testorganisatie 6.1 Test organisatiestructuur Beschrijving van de testorganisatiestructuur 6.2 Testrollen/functies Uitwerking van de testorganisatiestructuur met een beschrijving van de taken per rol/functie. In TMap Next wordt alleen gesproken over rollen, er kan een distinctie gemaakt worden tussen de functie in een organisatie en de rol in testverband. Rol /Functie Taken Bevoegdheden <Rol /Functie> <Taken> <Bevoegdheden> <Rol /Functie> <Taken> <Bevoegdheden> 6.3 Overleg en Rapportage Overlegstructuur Opsomming van de overlegvormen waarin de diverse testmedewerkers participeren Rapportagestructuur Beschrijving van de inhoud en verzendlijsten van de diverse rapportages Soort overleg Doel Frequentie Deelnemers Testprojectoverleg Hierin wordt door de testmanager mededeling gedaan over de voortgang van het testproces. 1 x p/2wk Soort rapportage Door Aan Vorm Frequentie voortgangsrapportage testmanager opdrachtgever schriftelijk 1 x p/wk.

13 Organisatie <<Organisatienaam>> Pagina 13 van 17 7 Infrastructuur 7.1 Testinfrastructuur Opsomming van de benodigde testomgevingen en de eisen daaraan 7.2 Testtools Opsomming en beschrijving van de benodigde testtools, alsmede aangeven wie verantwoordelijk is voor het beheer van die tools 7.3 Faciliteiten Opsomming van de benodigde faciliteiten om te testen. Eventueel kunnen hier gemaakte afspraken vastgelegd worden voor infrastructuur. Wie er verantwoordelijk is op welk moment.

14 Organisatie <<Organisatienaam>> Pagina 14 van 17 8 Planning en urenbegroting 8.1 Globale tijdsplanning Globale tijdsplanning per testsoort met eventueel de belangrijkste mijlpalen Testsoort Start Einde Te besteden tijd Unittest <datum> <datum> <uren> Systeemtest <datum> <datum> <uren> Of Testsoort Start Einde Gebruikersacceptatietest - Testplan <datum> - Testspecificatie <datum> - Testrapportage <datum> <datum> <datum> <datum> De uit te voeren activiteiten (op faseniveau per testsoort), eventuele relaties en afhankelijkheden van andere activiteiten, benodigde en beschikbare resources en doorlooptijd en de op te leveren producten kunnen hier opgenomen worden. 8.2 Globale begroting Globale begroting per testsoort, in uren of in Euro s Testsoort Systeemtest Inspanning <uren> Of Testsoort Gebruikersacceptatietest - Testplan - Testspecificatie - Testrapportage Inspanning <uren> <uren> <uren> SYSQA beschikt over ervaringscijfers om begrotingen op te baseren, de globale begrotingen worden nader uitgewerkt in de detailtestplannen.

15 Organisatie <<Organisatienaam>> Pagina 15 van 17 9 Beheer 9.1 Testprocesbeheer Testprocesbeheer richt zich op het beheersen van het testproces en de kwaliteit van het testobject Voortgang en de besteding van budget en tijd: Per testsoort worden de volgende gegevens bijgehouden: UT UIT ST FAT GAT PAT Geplande startdatum test x x x x x x Werkelijke startdatum test x x x x x x Geplande einddatum test x x x x x x Werkelijke einddatum test x x x x x x Status test x x x x x x Geplande uren x x x x x x Bestede uren x x x x x x Nog te besteden uren x x x x x x Verschil in uren x x x x x x De gegevens worden per testsoort en per testteam bijgehouden waarna ze worden gecumuleerd door de testmanagers. Zie ook paragraaf Rapportage Metrieken De volgende gegevens worden bijgehouden per testsoort: UT UIT ST FAT GAT PAT Aantal bevindingen per ernstcategorie x x x x x x Aantal opgeloste bevindingen per ernstcategorie x x x x x x Aantal openstaande bevindingen per x x x x x x ernstcategorie (momentopname) Aantal hertests x x x x x x Aantal bevindingen per ernstcategorie per week x x x x x x Aantal bevindingen in de testbasis x x x x x x Aantal bevindingen a.g.v. testomgevingen x x x x x x 9.2 Bevindingenbeheer Per testsoort wordt in hoofdlijnen beschreven hoe bevindingen worden vastgelegd, geprioriteerd en gerapporteerd. Over het algemeen worden minimaal de volgende statussen onderkent: Open: Alle bevindingen waarvoor geldt dat deze nog niet zijn opgelost, niet zijn uitgesteld en nog niet zijn vervallen. Opgelost: alle bevindingen waarvoor geldt dat ze zijn opgelost (omdat een wijziging in de testbasis, testobject of testware is gemaakt) en succesvol een hertest hebben ondergaan (de oplossing is goedgekeurd). Vervallen: Alle bevindingen waarvoor geldt dat ze onterecht zijn gedaan, bijvoorbeeld door een testersfout. Alle bevindingen die wel terecht zijn gedaan, maar geringe impact hebben, geen vervolg kennen en worden geaccepteerd. Alle bevindingen die

16 Organisatie <<Organisatienaam>> Pagina 16 van 17 wel gevolg hebben, zijn hersteld, maar niet meer hertest hoeven te worden. Vervallen uitsluitend na akkoord van de opdrachtgever. Uitgesteld: Alle bevindingen waarvoor geldt dat ze niet binnen het project worden opgelost (waaronder known-errors). Voorbeeld: een lichte bevinding, waarbij oplossen veel impact op een applicatie kan hebben. Later oplossen geeft meer mogelijkheid tot regressietesten. Mogelijke andere statussen zijn: Ingediend; Geen bevinding; Corrigeren; Analyseren; Correctie gereed; Analyse gereed; Hertesten; Hertest akkoord; Hertest akkoord maar nok; Bekende fout; Wens; Gesloten. Het is aanbevelingswaardig om het aantal statussen zo veel mogelijk te beperken en generiek vast te stellen. Ook wordt aangegeven welke categorieën onderkent worden, een mogelijke indeling is: Testblokkerend: Er is geen mogelijkheid om de test voort te zetten. Hierdoor kan het testobject niet of onvoldoende worden beoordeeld, en is er dus sprake van een productrisico. Productieblokkerend: De opgeleverde functionaliteit kan niet voldoende succesvol worden geïmplementeerd, gebruikt of beheerd in productie. Aanpassing van de opgeleverde functionaliteit is noodzakelijk. Ernstig: De opgeleverde functionaliteit kan slechts door aanvullende maatregelen in enige mate succesvol worden geïmplementeerd, gebruikt en beheerd. Aanpassing van de opgeleverde functionaliteit is wenselijk en op termijn noodzakelijk. Niet ernstig: Er wordt een bevinding gedaan maar deze heeft geen grote invloed op de bruikbaarheid van de opgeleverde functionaliteit in productie, en geen grote invloed op het verloop van de test. In de detailtestplannen worden de bevindingenprocedures nader uitgewerkt. SYSQA heeft een bevindingenbeheertool ontwikkeld dat SYSQA-medewerkers vrij mogen gebruiken 9.3 Beheer infrastructuur Naast algemene beheertaken wordt hier neergezet hoe het beheer geregeld is van gedeelde omgevingen en/of testtools tussen testsoorten. Afstemming tussen afzonderlijke infrastructuurplanningen, verantwoordelijkheden etc. 9.4 Testproductbeheer Aangeven wie er verantwoordelijk is voor het beheer van welke testproducten. Ook de eventuele conservering van testproducten wordt hier gespecificeerd.

17 Organisatie <<Organisatienaam>> Pagina 17 van Risico s en maatregelen Opsomming van de risico s die van toepassing zijn op het testproject en de maatregelen die genomen kunnen worden om deze risico s te verminderen. Risico Maatregel Verantwoordelijke

Sjabloon detailtestplan. <<Organisatie>>

Sjabloon detailtestplan. <<Organisatie>> Sjabloon detailtestplan SYSQA B.V. Almere Datum : Status : Opgesteld door : Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 18 Inhoudsopgave 1 Managementsamenvatting...

Nadere informatie

Sjabloon testplan o.b.v. situationeel testen. <<Organisatie>>

Sjabloon testplan o.b.v. situationeel testen. <<Organisatie>> Sjabloon testplan o.b.v. situationeel testen SYSQA B.V. Almere Datum : Status : Opgesteld door : Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 11 Over dit sjabloon Dit

Nadere informatie

Sjabloon testplan op basis van SYSQA -teststrategieaanpak. <<Organisatie>>

Sjabloon testplan op basis van SYSQA -teststrategieaanpak. <<Organisatie>> Sjabloon testplan op basis van SYSQA -teststrategieaanpak SYSQA B.V. Almere Datum : Status : Opgesteld door : Organisatie Sjabloon detailtestplan op basis

Nadere informatie

ISO4 Opdracht 2 Tmap Next testplan

ISO4 Opdracht 2 Tmap Next testplan ISO4Opdracht2 TmapNexttestplan HermanvanderMeulen s1013123 Versie1.0 08 04 2009 Inhoudsopgave Versiebeheer... 3 Inleiding... 4 1.Opdracht... 5 1.1Opdrachtgever... 5 1.2Opdrachtnemer... 5 1.3Opdracht...

Nadere informatie

Vrijgaveadvies. Project <naam project>

Vrijgaveadvies. Project <naam project> Vrijgaveadvies Project SYSQA B.V. Almere Datum : 08-02-2013 Status : Versie : Opgesteld door : Organisatie Project Pagina 2 van 16 Inhoudsopgave 1 Management samenvatting...

Nadere informatie

TMap NEXT Test Manager

TMap NEXT Test Manager Voorbeeldexamen TMap NEXT Test Manager Editie februari 2013 Copyright 2013 EXIN All rights reserved. No part of this publication may be published, reproduced, copied or stored in a data processing system

Nadere informatie

TMapNext. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V.

TMapNext. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. TMapNext Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 15 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 VERSIEBEHEER...FOUT! BLADWIJZER

Nadere informatie

NGI-Noord. Mei 2007. Tim Koomen Leo van der Aalst Michiel Vroon

NGI-Noord. Mei 2007. Tim Koomen Leo van der Aalst Michiel Vroon NGI-Noord Mei 2007 Tim Koomen Leo van der Aalst Michiel Vroon TMap of TMap Next? TMap = methode TMap Next = boektitel TMap Next = externe communicatie. Waarom? Actualisering van de methode Testen integraal

Nadere informatie

Regressietesten. De aanpak en aandachtspunten. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V.

Regressietesten. De aanpak en aandachtspunten. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Regressietesten De aanpak en aandachtspunten Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 8 Inhoudsopgave 1 INLEIDING...3 1.1 ALGEMEEN...3 1.2 VERSIEBEHEER...3

Nadere informatie

Acceptatietesten en testmanagement Examennummer: 93453 Datum: 29 maart 2014 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur

Acceptatietesten en testmanagement Examennummer: 93453 Datum: 29 maart 2014 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Acceptatietesten en testmanagement Examennummer: 93453 Datum: 29 maart 2014 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Dit examen bestaat uit 7 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 20 meerkeuzevragen (maximaal

Nadere informatie

Woordenlijst bij TMap

Woordenlijst bij TMap Woordenlijst bij TMap Acceptatietest De door de toekomstige gebruiker(s) en beheerder(s) in een zoveel mogelijk als-ware-het-productie omgeving uitgevoerde test, die moet aantonen dat het ontwikkelde systeem

Nadere informatie

Voorbeeldexamen. Testen Foundation. Editie maart 2012

Voorbeeldexamen. Testen Foundation. Editie maart 2012 Voorbeeldexamen Testen Foundation Editie maart 2012 Copyright 2012 EXIN All rights reserved. No part of this publication may be published, reproduced, copied or stored in a data processing system or circulated

Nadere informatie

EISEN AAN TESTPLANNEN

EISEN AAN TESTPLANNEN EISEN AAN TESTPLANNEN Auteur : Datum : Versie :.. Status :.. Datum overdracht : Overgedragen aan : Inhoudsopgave 1 Inleiding...

Nadere informatie

TMap in essenties Michiel Vroon Leo van der Aalst Rob Baarda

TMap in essenties Michiel Vroon Leo van der Aalst Rob Baarda TMap in essenties Michiel Vroon Leo van der Aalst Rob Baarda 1 Waarom? Actualisering van de methode Praktijkgericht Testen integraal onderdeel van grotere geheel Diverse lijnorganisatievormen mogelijk

Nadere informatie

ISACA round-table 7 december 2009 Rik Marselis

ISACA round-table 7 december 2009 Rik Marselis ISACA round-table 7 december 2009 Rik Marselis Senior Testconsultant bij Sogeti Penningmeester van BNTQB, de member board voor België en Nederland van de International Software Testing Qualifications Board

Nadere informatie

Van Risicoanalyse tot Teststrategie

Van Risicoanalyse tot Teststrategie Van Risicoanalyse tot Teststrategie Cees Dulfer, Sr. Testconsultant Rabobank Nederland TestNet, 2 november 2005 1/28 TestNet, 2 november 2005 2/28 Agenda Historie Testproces en positionering Product Risico

Nadere informatie

TMAP NEXT. TMap in essenties

TMAP NEXT. TMap in essenties TMAP NEXT TMap in essenties auteurs: Aalst, L. van der, Broekman, B., Koomen, T., Vroon, M. gebaseerd op de originele publicatie in : TMap NEXT, voor resultaatgericht testen, Aalst, L. van der, Broekman,

Nadere informatie

TestFrame. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V.

TestFrame. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. TestFrame Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 13 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 2 TESTFRAME... 4 2.1 TESTFRAME ALS

Nadere informatie

ISTQB Foundation level. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V.

ISTQB Foundation level. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. ISTQB Foundation level Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 10 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 VERSIEBEHEER... 3

Nadere informatie

Testen Foundation (TestF.NL)

Testen Foundation (TestF.NL) (TestF.NL) EXIN Hét exameninstituut voor ICT ers Janssoenborch - Hoog Catharijne Godebaldkwartier 365 3511 DT Utrecht Postbus 19147 3501 DC Utrecht Nederland T +31 30 234 48 11 F +31 30 231 59 86 E info@exin.nl

Nadere informatie

De tester als bruggenbouwer

De tester als bruggenbouwer De tester als bruggenbouwer Tim Koomen Testnet voorjaarsevenement 9 juni 2004 Agenda Bruggen Enkele bruggen toegelicht De bruggenbouwer Trends Sogeti Nederland B.V. Pagina 1 Bruggen Systeem Beheer Stuur

Nadere informatie

<<Naam document>> <<Organisatie>>

<<Naam document>> <<Organisatie>> SYSQA B.V. Almere Datum : Status : Opgesteld door : Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 10 Inhoudsopgave 1 Managementsamenvatting...3 2 Opdracht...4

Nadere informatie

TMap NEXT Test Engineer

TMap NEXT Test Engineer Voorbeeldexamen TMap NEXT Test Engineer Editie juni 2013 Copyright 2013 EXIN All rights reserved. No part of this publication may be published, reproduced, copied or stored in a data processing system

Nadere informatie

De brug tussen PRINCE2 en TMap

De brug tussen PRINCE2 en TMap De brug tussen PRINCE2 en TMap Rob Baarda Testnet, Nieuwegein 9 juni 2004 Sogeti Nederland B.V. Pagina 1 Agenda PRINCE2 kort TMap in PRINCE2 Tips Globale typering PRINCE2 Onder besturing van Board Op basis

Nadere informatie

RAD Rapid application development. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

RAD Rapid application development. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. RAD Rapid application development Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 10 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 VERSIEBEHEER...

Nadere informatie

Martin van Leeuwen Happy Testing

Martin van Leeuwen Happy Testing Titel, samenvatting en biografie Samenvatting: Deze presentatie beschrijft een aantal test maatregelen die in een RUP nieuwbouw project zijn genomen, om ervoor te zorgen dat het testen aan het eind van

Nadere informatie

TMap NEXT Test Engineer

TMap NEXT Test Engineer Voorbeeldexamen TMap NEXT Test Engineer Editie juli 2011 Copyright 2011 EXIN All rights reserved. No part of this publication may be published, reproduced, copied or stored in a data processing system

Nadere informatie

Testen bij DWH-projecten

Testen bij DWH-projecten Testen bij DWH-projecten Snelheid, Kwaliteit, Flexibiliteit onder úw regie Armando Dörsek, Software Control 18-09-2007 Wat gaat u horen? Testen van DW/BI > Structureren & Plannen Project- en teamstructuur

Nadere informatie

Ontwikkelen en testen van e-business: beheerste dynamiek

Ontwikkelen en testen van e-business: beheerste dynamiek Ontwikkelen en testen van e-business: beheerste dynamiek Het ontwikkelen en gestructureerd testen van administratieve systemen is gebaseerd het watervalprincipe. Bij het ontwikkelen volgens het watervalprincipe

Nadere informatie

Examen TMPA Test Management Approach (TMap) Professional Advanced

Examen TMPA Test Management Approach (TMap) Professional Advanced Examen TMPA Test Management Approach (TMap) Professional Advanced Publicatiedatum Startdatum 6 juni 2003 1 mei 2003 Doelgroep De module is bestemd voor (beginnende) professionele testers met een ½ tot

Nadere informatie

Procesvisie op Maat. Op basis van het Master Test Plan wordt een gedetailleerd testplan voor elke fase opgesteld.

Procesvisie op Maat. Op basis van het Master Test Plan wordt een gedetailleerd testplan voor elke fase opgesteld. 1. 1.1. Inleiding Doel In de discipline vindt de validatie van datgene wat binnen het project is gerealiseerd plaats. Dit bestrijkt het gebied van unittest tot en met acceptatie door gebruikers en beheerorganisatie.

Nadere informatie

Testaanpak: leidraad voor het kiezen van een testtechniek

Testaanpak: leidraad voor het kiezen van een testtechniek Testaanpak: leidraad voor het kiezen van een testtechniek SYSQA B.V. Almere Datum : 18 november 2012 Status : Definitief Opgesteld door : Organisatie: SYSQA B.V. Pagina 2 van 9 Inhoudsopgave 1 Inleiding...

Nadere informatie

Welkom. Great SAP Test Experience. 23 maart 2015

Welkom. Great SAP Test Experience. 23 maart 2015 Welkom Great SAP Test Experience 23 maart 2015 Sogeti PowerPoint Referentie 2014 2 5 5 Sogeti PowerPoint Referentie 2014 3 Sogeti PowerPoint Referentie 2014 4 Sogeti PowerPoint Referentie 2014 5 En toch

Nadere informatie

TMAP NEXT DOCUMENT OVERZICHT TOEGEPASTE TESTVORMEN

TMAP NEXT DOCUMENT OVERZICHT TOEGEPASTE TESTVORMEN TMAP NEXT DOCUMENT OVERZICHT TOEGEPASTE TESTVORMEN Copyright Sogeti Nederland B.V. te Vianen Niets uit deze uitgave mag verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt (voor willekeurig welke doeleinden)

Nadere informatie

8-12-2015. Hoe test je een pen? Je kunt de presentatie na afloop van elke les downloaden. Ga naar : www.gelsing.info Kies voor de map Acceptatietesten

8-12-2015. Hoe test je een pen? Je kunt de presentatie na afloop van elke les downloaden. Ga naar : www.gelsing.info Kies voor de map Acceptatietesten Les 1 Docent: Marcel Gelsing Je kunt de presentatie na afloop van elke les downloaden. Ga naar : www.gelsing.info Kies voor de map Acceptatietesten Hoe test je een pen? 1 Bekijk eerst het filmpje over

Nadere informatie

van TESTmanagement naar testmanagement

van TESTmanagement naar testmanagement Ontwikkelingen in testmanagement: van TESTmanagement naar testmanagement Presenta9e TestNet Voorjaarsevenement 10 mei 2011 Peter Logman & Arno Dijkmans Agenda Wie zijn wij? TESTmanagement Sleutelmomenten

Nadere informatie

Testen. Presentatie. Open-i Software Services BV, Maarssen Datum : 06-07-2013 Versie : 1.2

Testen. Presentatie. Open-i Software Services BV, Maarssen Datum : 06-07-2013 Versie : 1.2 Testen Presentatie Open-i Software Services BV, Maarssen Datum : 06-07-2013 Versie : 1.2 Algemeen Tegenwoordig behoeft het belang van testen nauwelijks nog te worden uitgelegd. Binnen organisaties speelt

Nadere informatie

Business Intelligence Teststrategie

Business Intelligence Teststrategie Business Intelligence Teststrategie een teststrategie volgens TMap NEXT Schiphol, 30 september 2009 Bart Vrenegoor, Sogeti Nederland B.V. Programma Waarom een teststrategie? Opstellen BI-Teststrategie

Nadere informatie

TMap NEXT Test Engineer

TMap NEXT Test Engineer Preparation Guide TMap NEXT Test Engineer Editie juni 2013 Copyright 2013 EXIN All rights reserved. No part of this publication may be published, reproduced, copied or stored in a data processing system

Nadere informatie

RAD en testen. Een aanpak. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

RAD en testen. Een aanpak. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. RAD en testen Een aanpak Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Organisatie SYSQA Pagina 1 van 23 Managementsamenvatting Rapid Application Development (RAD) is een systeem-ontwikkelingsmethode

Nadere informatie

DE TESTKUBUS. Aanpak voor het structureren en beheren van testsets. Expertisegroep TestKubus. Versie 1.0 (25 april 2005)

DE TESTKUBUS. Aanpak voor het structureren en beheren van testsets. Expertisegroep TestKubus. Versie 1.0 (25 april 2005) DE TESTKUBUS Aanpak voor het structureren en beheren van testsets Auteur Expertisegroep TestKubus Versie 1.0 (25 april 2005) Plaats Kenmerk Diemen Definitief Versieinformatie VERSIEINFORMATIE Versie Datum

Nadere informatie

Ministerie van Infrastructuur en Milieu Beheerst naar beheer

Ministerie van Infrastructuur en Milieu Beheerst naar beheer Document D-2 Ministerie van Infrastructuur en Milieu Beheerst naar beheer Versie 1.0 Datum 15 juli 2014 Status Definitief Colofon Versie 1.0 Contactpersoon Paul Leunissen M 06-5250 6691 Paul.Leunissen@minienm.nl

Nadere informatie

PAT PT IT ST. ontwikkelaarstests. acceptatietests GT FAT

PAT PT IT ST. ontwikkelaarstests. acceptatietests GT FAT 42 Testen volgens TMap - Deel I Algemeen laat staan vergezeld van de voor de acceptatietest onmisbare documentatie, zoals de gebruikershandleiding. Geleidelijk aan is daarom de behoefte ontstaan om bij

Nadere informatie

Risk Based Testing. TestNet Voorjaarsbijeenkomst. Johan Vink. A reality check

Risk Based Testing. TestNet Voorjaarsbijeenkomst. Johan Vink. A reality check Risk Based Testing A reality check TestNet Voorjaarsbijeenkomst Johan Vink Even voorstellen - Johan Vink - 42 jaar testervaring - 15 jaar betaald - Test competence leader Risk Based Testing, a reality

Nadere informatie

Testen kost te veel tijd

Testen kost te veel tijd Testen kost te veel tijd De oplevering van een nieuwe ICT applicatie betekent in de praktijk voor de opdrachtgever nog geen reden voor een feest. Vaak blijkt het product in onvoldoende mate te voldoen

Nadere informatie

CHECKLIST GESTRUCTUREERD TESTEN. Doel. Toepassingsgebied

CHECKLIST GESTRUCTUREERD TESTEN. Doel. Toepassingsgebied Gepubliceerd in: Checklist Informatiemangement, Aflevering 29, 1999 CHECKLIST GESTRUCTUREERD TESTEN Doel Het doel van deze checklist is het bepalen van de sterke en zwakke punten van de huidige werkwijze

Nadere informatie

Risico s bij ERP. SYSQA B.V. Almere. Datum : 6 mei 2013 Status : Definitief Versie : 2.0 Opgesteld door :

Risico s bij ERP. SYSQA B.V. Almere. Datum : 6 mei 2013 Status : Definitief Versie : 2.0 Opgesteld door : Risico s bij ERP SYSQA B.V. Almere Datum : 6 mei 2013 Status : Definitief Versie : 2.0 Opgesteld door : Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 13 Titel Risico s bij ERP Versie 2.0 Datum 06-05-2013 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Vereenvoudigd sjabloon requirementsdocument. <<Organisatie>>

Vereenvoudigd sjabloon requirementsdocument. <<Organisatie>> Vereenvoudigd sjabloon requirementsdocument SYSQA B.V. Almere Versie : Datum : Status : Opgesteld door : Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van

Nadere informatie

TestNet voorjaarsevenement 2014 Managen van een KetenTest bij NS met hun TOPAAS toolsuite. Managen van een Ketentest bij NS met hun TOPAAS tool-suite

TestNet voorjaarsevenement 2014 Managen van een KetenTest bij NS met hun TOPAAS toolsuite. Managen van een Ketentest bij NS met hun TOPAAS tool-suite Managen van een Ketentest bij NS met hun TOPAAS tool-suite Bart Broekman mei 2014 Onderwerpen De (prachtige) TOPAAS tooling De (niet zo prachtige) project-situatie De (oh zo mooie) dingen die we ermee

Nadere informatie

Test Process Improvement Benchmark. SPIder Conferentie 23 september Wim van Uden

Test Process Improvement Benchmark. SPIder Conferentie 23 september Wim van Uden Test Process Improvement Benchmark SPIder Conferentie 23 september Wim van Uden Agenda Korte inleiding TPI -model TPI benchmark overall Vergelijking branches DO s& DON Ts Test Process Improvement Optimaliseren

Nadere informatie

MCTL - Managing Computer Technology Library

MCTL - Managing Computer Technology Library 16. TAAKGEBIED TESTEN Testen is een vakgebied dat werkzaamheden omvat die zich uitstrekken van diep in de techniek tot diep in de gebruikersorganisatie. Binnen MCTL wordt uitsluitend het functionele deel

Nadere informatie

Presentatie 06-03-2008 Gestructureerd en geautomatiseerd testen Ad Driessens en Gerben Mondeel

Presentatie 06-03-2008 Gestructureerd en geautomatiseerd testen Ad Driessens en Gerben Mondeel Presentatie 06-03-2008 Gestructureerd en geautomatiseerd testen Ad Driessens en Gerben Mondeel Doelstelling Introductie Practis en Producten Project bij Achmea Testaanpak Concrete toepassing van Rational

Nadere informatie

Erwin van den Hul De stappen van een complexe risico analyse matrix naar concreet testen

Erwin van den Hul De stappen van een complexe risico analyse matrix naar concreet testen Titel, samenvatting en biografie Erwin van den ul De stappen van een complexe risico analyse matrix naar concreet testen Samenvatting: Zie volgende pagina. Biografie: Erwin heeft ruim 10 jaar aansprekende

Nadere informatie

Procesvalidatie voor een veiliger ketentest

Procesvalidatie voor een veiliger ketentest Procesvalidatie voor een veiliger ketentest Johan Vink TestNet Voorjaarsevenement 2010 Agenda Inleiding Typering project & testaanpak Werkwijze business proces Probleem De opdracht voor het testteam Probleemanalyse

Nadere informatie

Praktijkgerichte aanpak voor End to End (E2E) testen

Praktijkgerichte aanpak voor End to End (E2E) testen Praktijkgerichte aanpak voor End to End (E2E) testen Gerard Numan gerard.numan@polteq.com Polteq 2014 E2E wil zeggen: End to End, van het ene uiterste einde naar het andere einde. E2E-processen lopen over

Nadere informatie

TMAP NEXT. BDTM voor opdrachtgevers

TMAP NEXT. BDTM voor opdrachtgevers TMAP NEXT BDTM voor opdrachtgevers auteurs: Aalst, L. van der, Baarda, R., Roodenrijs, E., Vink, J., Visser, B. gebaseerd op de originele publicatie in: TMap NEXT, Business Driven Test Management, Aalst,

Nadere informatie

PROQA Project Quality Assurance. Checklist. Behorend bij het PROQA-assessment SYSQA B.V.

PROQA Project Quality Assurance. Checklist. Behorend bij het PROQA-assessment SYSQA B.V. PROQA Project Quality Assurance Checklist Behorend bij het PROQA-assessment SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 9 Inhoudsopgave 1 INLEIDING CHECKLIST WERKEN VOLGENS PROQA... 3 1.1 DE 5 FASEN

Nadere informatie

Test Outsourcing. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V.

Test Outsourcing. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Test Outsourcing Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 11 Inhoudsopgave 1 Samenvatting... 3 2 Inleiding... 4 2.1 Algemeen...4 3 Argumenten

Nadere informatie

Testen en de euro. Drs. P.R.B. Holland en S.N.T. Tuijp

Testen en de euro. Drs. P.R.B. Holland en S.N.T. Tuijp 3 Testen en de euro Drs. P.R.B. Holland en S.N.T. Tuijp Dit artikel beschrijft op hoofdlijnen wat het belang is van testen, welke maatregelen dienen te worden genomen en wat de risico s daarbij zijn. Daarbij

Nadere informatie

Wij testen..maar....wat test jij?

Wij testen..maar....wat test jij? Wij testen..maar....wat test jij? Wij testen maar wat test jij? Harm Pul, Busineslinemanager Functioneel Beheer TMAP dag 2015, 29 september 2015 Bussum 2 Herkent u dit? De gebruikers testen dit straks

Nadere informatie

Productrisicoanalyse in de praktijk

Productrisicoanalyse in de praktijk Productrisicoanalyse in de praktijk Kees Blokland Polteq IT Services BV Agenda Intro Voorbereiding Aandachtspunten voorbereiding Bijeenkomst risicoanalyse Aandachtspunten bijeenkomst risicoanalyse Bepaling

Nadere informatie

Praktijkgerichte aanpak voor End to End (E2E) testen

Praktijkgerichte aanpak voor End to End (E2E) testen Praktijkgerichte aanpak voor End to End (E2E) testen Gerard Numan gerard.numan@polteq.com Polteq 2014 E2E wil zeggen: End to End, van het ene uiterste einde naar het andere einde. E2E-processen lopen over

Nadere informatie

Test Coördinatie Introductie

Test Coördinatie Introductie your reference in testing services Test Coördinatie Introductie 1 Gent, 4 april 2011 Wat verstaan jullie onder testen? En testcoördinatie? 2 Hoe zien jullie het? Testen bestaat uit activiteiten die uitgevoerd

Nadere informatie

Cecile Davis & Leo van der Aalst cecile.davis@sogeti.nl & leo.vander.aalst@sogeti.nl

Cecile Davis & Leo van der Aalst cecile.davis@sogeti.nl & leo.vander.aalst@sogeti.nl (fr)agile Balance Cecile Davis & Leo van der Aalst cecile.davis@sogeti.nl & leo.vander.aalst@sogeti.nl Voorstelronde Naam Organisatie Ervaring met testen in agile omgevingen Verwachting 2 Agenda 09:30

Nadere informatie

Testing University. A fool with a tool is still a fool

Testing University. A fool with a tool is still a fool Testing University A fool with a tool is still a fool Test Tooling is een must Must? Test Tooling? 2 Als je iets moet kun je dan wel de juiste keuzes maken? Moeten Willen 3 Van moeten naar willen Moeten

Nadere informatie

Handleiding. Teststrategie

Handleiding. Teststrategie Handleiding Teststrategie SYSQA B.V. Datum : 12-01-2009 Status : Definitief Opgesteld door : Nico van Mourik Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 27 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 4 1.1 ALGEMEEN... 4 1.2

Nadere informatie

Acceptatietesten in de praktijk

Acceptatietesten in de praktijk Acceptatietesten in de praktijk Optimaliseren van de testorganisatie Arie van Stam en Patrick van t Hek Acceptatietesten in de praktijk Optimaliseren van de testorganisatie Auteurs Arie van Stam Patrick

Nadere informatie

SDM II - System Development Methodology II. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

SDM II - System Development Methodology II. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. SDM II - System Development Methodology II Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 12 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2

Nadere informatie

Test Management Assessment

Test Management Assessment Test Management Assessment Bart Knaack 1 Spreker wie ben ik? Bart Knaack Testmanager LogicaCMG Medewerker Test Research Centre Huidige opdracht: Legacy transformation testing bij Nationale Nederlanden.

Nadere informatie

Najaarsspecial Oktober 2013

Najaarsspecial Oktober 2013 Najaarsspecial Oktober 2013 Pagina 12 TESTEN IS GEEN KUNSTJE ; ADAPTIVITEIT MAAKT VAN TESTEN IN JOUW CONTEXT EEN KUNDE! Door Leo van der Aalst en Rik Marselis leo.vander.aalst@sogeti.nl rik.marselis@sogeti.nl

Nadere informatie

Testrapport Kiezen op Afstand Inhoudelijke Stresstest

Testrapport Kiezen op Afstand Inhoudelijke Stresstest Testrapport Inhoudelijke Stresstest Dit document heeft 10 pagina 's Testrapport 1nhoudelijke Stresstest vo.21 Document historie Versie Datum Bijzonderheden Autorisatie 0.1 20-09-2006 Opzet 0.2 22-09-2006

Nadere informatie

Linkedin discussie: Hoe kan je best geld besparen op testen?

Linkedin discussie: Hoe kan je best geld besparen op testen? Linkedin discussie: Hoe kan je best geld besparen op testen? Snelle besparingen In deze tijden moet iedereen besparen. Dit wordt natuurlijk ook verwacht van een testteam: Waar kan je binnen testen besparen?

Nadere informatie

Subwerkgroep Methoden. Toelichting inhoud en voortgang tot nu toe

Subwerkgroep Methoden. Toelichting inhoud en voortgang tot nu toe SPIDER werkgroep Requirements Management Subwerkgroep Methoden Toelichting inhoud en voortgang tot nu toe donderdag 17 januari 2008 Frans van Veen Bert Dubbelman Robert van Lieshout Erwin Bolwidt Jan-Willem

Nadere informatie

Agile Testen in de praktijk

Agile Testen in de praktijk 1 Agenda 2 Agile Testen in de praktijk Summerschool 13 Juli 2011 Introductie Agile de context van agile Testen2.0 de tester in een agile project Waarden en principes DoD, PRA en MTP Testen3.0 in een agile

Nadere informatie

Webtesten onder schaarste

Webtesten onder schaarste Testnet najaarsevenement 2005 B e y o n d t h e o r d i n a r y Webtesten onder schaarste Vincent Staal ORDINA NV Ringwade 1 Postbus 7101 3430 JC Nieuwegein Tel: 030 6637000 Fax: 030 6637099 www.ordina.nl

Nadere informatie

Verschillen in QA aanpak tussen ERP projecten en niet-erp projecten

Verschillen in QA aanpak tussen ERP projecten en niet-erp projecten Verschillen in QA aanpak tussen ERP projecten en niet-erp projecten SYSQA B.V. Almere Datum : 06 mei 2013 Status : definitief Versie : 2.0 Opgesteld door : Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 5 Overzicht

Nadere informatie

PROJECT MANAGEMENT 1 PROJECT MANAGERS CHECKLIST

PROJECT MANAGEMENT 1 PROJECT MANAGERS CHECKLIST 1 WE SCHIJNEN ALTIJD TIJD TE VINDEN OM HET OVER TE DOEN?! LATEN WE HET DE EERSTE KEER - GELIJK GOED DOEN! Overdracht van het Offerte Team Heb je een kopie van het kosten- en/of prijsmodel? Heb je een kopie

Nadere informatie

CHECKLIST TESTING MATURITY MODEL. Doel. Toepassingsgebied

CHECKLIST TESTING MATURITY MODEL. Doel. Toepassingsgebied CHECKLIST TESTING MATURITY MODEL Doel Het doel van deze checklist is het bepalen van de sterke en zwakke punten van het huidige testproces ten op zichte van het Testing Maturity Model (TMM). Met behulp

Nadere informatie

En de houthakker hakte tot diep in de nacht, want hij had geen tijd om zijn bijl te slijpen. Hoofdstuk 16. Taakgebied Testen

En de houthakker hakte tot diep in de nacht, want hij had geen tijd om zijn bijl te slijpen. Hoofdstuk 16. Taakgebied Testen En de houthakker hakte tot diep in de nacht, want hij had geen tijd om zijn bijl te slijpen. Hoofdstuk 16 Taakgebied Testen V1.1 / 01 september 2015 MCTL v1.1 Hoofdstuk 16... 3 Plaats in het MCTL-framework...

Nadere informatie

Checklist basisontwerp SDM II

Checklist basisontwerp SDM II Organisatie SYSQA B.V. Pagina 1 van 5 Checklist basisontwerp SDM II Documentatie. Zijn de uitgangspunten voor het basisontwerp Is een plan van aanpak Zijn er wijzigingen op het Software Quality Assurance

Nadere informatie

Aandachtspunten inzet testtool. Een aanpak. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

Aandachtspunten inzet testtool. Een aanpak. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Aandachtspunten inzet testtool Een aanpak Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Organisatie SYSQA BV Pagina 2 van 12 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING...3 1.1 DOEL EN AFBAKENING...3 1.2 CAPTURE

Nadere informatie

2 TESTEN: HET RISK SPEL

2 TESTEN: HET RISK SPEL 2 TESTEN: HET RISK SPEL 2.1 De relatie tussen testen en risico Eén van de moeilijkste onderdelen van testen is het vinden van een goede balans tussen de hoeveelheid tijd en geld die aan testen besteed

Nadere informatie

PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D

PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D Auteur : P. van der Meer, Ritense B.V. Datum : 17 juli 2008 Versie : 1.3 2008 Ritense B.V. INHOUD 1 VERSIEBEHEER...1 2 PROJECT

Nadere informatie

Requirements en testen. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V.

Requirements en testen. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Requirements en testen Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 10 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 VERSIEBEHEER... 3

Nadere informatie

Sjaboon eindrapport audit SYSQA B.V. SYSQA B.V. Almere. Datum : <<datum>> Status : <<concept /definitief>> Opgesteld door : <<SYSQA B.V.

Sjaboon eindrapport audit SYSQA B.V. SYSQA B.V. Almere. Datum : <<datum>> Status : <<concept /definitief>> Opgesteld door : <<SYSQA B.V. Sjaboon eindrapport audit SYSQA B.V. SYSQA B.V. Almere Datum : Status : Opgesteld door : Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 9 Inhoudsopgave 1 Managementsamenvatting...

Nadere informatie

Checklist testen Lopende zaken MijnOverheid. Versie 1.1

Checklist testen Lopende zaken MijnOverheid. Versie 1.1 Checklist testen Lopende zaken MijnOverheid Versie 1.1 Datum Status 01 oktober Definitief Definitief Checklist testen Lopende zaken MijnOverheid 01 oktober 2013 Colofon Projectnaam MijnOverheid Versienummer

Nadere informatie

Managementrapportage [datum]

Managementrapportage [datum] Managementrapportage [datum] [Projectnaam] Datum: Status: dd-mm-jj concept / definitief ALGEMENE PROJECTSTATUS Voortgang / bereikte resultaten Risico s / maatregelen BEVINDINGEN PROJECTCONTROL / ASSURANCE

Nadere informatie

Monitoring en control op uitbestede testwerkzaamheden

Monitoring en control op uitbestede testwerkzaamheden Monitoring en control op uitbestede testwerkzaamheden Kees Blokland Juni 2004 kees.blokland@polteq.com Regievoering uitbestede testwerkzaamheden Uitbestede testen door de leverancier GMTP Acceptatie Monitoring

Nadere informatie

Organisatie SYSQA B.V. Pagina 1 van 6 Titel Overzicht Versie 1.0 Onderwerp Overzicht blackbox testtechnieken Datum 15 februari 1996

Organisatie SYSQA B.V. Pagina 1 van 6 Titel Overzicht Versie 1.0 Onderwerp Overzicht blackbox testtechnieken Datum 15 februari 1996 Organisatie SYSQA B.V. Pagina 1 van 6 Black-Box Test Technieken Er zijn een aantal test specificatie technieken, verder testtechnieken genoemd, die bruikbaar zijn binnen het black-box acceptatietesten.

Nadere informatie

Van requirements naar teststrategie

Van requirements naar teststrategie Van requirements naar teststrategie Testnet 7 januari 009 Ruud Harreman Appie Pries Waarom dit onderwerp? Leveranciersperspectief Bestaande testmethodes geven weinig aanknopingspunten hoe requirements

Nadere informatie

TMap in een notedop. Martin Pol en Erik van Veenendaal

TMap in een notedop. Martin Pol en Erik van Veenendaal TMap in een notedop Martin Pol en Erik van Veenendaal De vier pijlers onder een gestructureerde testaanpak zijn een aan de ontwikkelingscyclus gerelateerde fasering van de testactiviteiten, een goede organisatorische

Nadere informatie

Testgedreven ontwikkeling dat is pas veilig!

Testgedreven ontwikkeling dat is pas veilig! Testgedreven ontwikkeling dat is pas veilig! INTRODUCTIE ANKO TIJMAN 2 Software tester sinds 1997 (TMap, ISEB Practitioner) Eerste agile ervaring in 2001 Presentaties op (inter)nationale congressen Nov

Nadere informatie

Chris Schotanus TestGrip: de aanpak voor testbeleid en testorganisatie

Chris Schotanus TestGrip: de aanpak voor testbeleid en testorganisatie Titel, samenvatting en biografie Chris Schotanus Samenvatting: In ICT in het algemeen en Software Testing in het bijzonder nemen we een aantal belangrijke zaken waar zoals Business eisen als een hoge quality-to-market

Nadere informatie

Checklist risicofactoren IT-projecten

Checklist risicofactoren IT-projecten Organisatie SYSQA B.V. Pagina 1 van 5 Checklist risicofactoren IT-projecten In onderstaande checklists zijn de factoren die het slagen van een project beïnvloeden opgenomen. Projectomvang Hoe groot is

Nadere informatie

Kwaliteitskosten onderzoek. Aanpak. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V.

Kwaliteitskosten onderzoek. Aanpak. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Kwaliteitskosten onderzoek Aanpak Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 8 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 VERSIEBEHEER... 3 2 KWALITEITSKOSTEN...

Nadere informatie

auteur: Leo van der Aalst gebaseerd op de originele white paper 2010, Sogeti Nederland B.V. te Vianen.

auteur: Leo van der Aalst gebaseerd op de originele white paper 2010, Sogeti Nederland B.V. te Vianen. TESTEN IN ONDERHOUD auteur: Leo van der Aalst gebaseerd op de originele white paper 2010, Sogeti Nederland B.V. te Vianen. Niets uit deze uitgave mag verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt (voor

Nadere informatie

Business Case. <<Naam project>>

Business Case. <<Naam project>> Business Case SYSQA B.V. Almere Versie : Datum : Status : Opgesteld door : Pagina 2 van 8 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 1.1 Doel van dit document...

Nadere informatie

TPI Next Business Driven Test Process Improvement. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

TPI Next Business Driven Test Process Improvement. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. TPI Next Business Driven Test Process Improvement Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 13 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN...

Nadere informatie

Testmanagement In de zorgsector

Testmanagement In de zorgsector Testmanagement In de zorgsector Auteur : Yvonne Goorman Review : Ilse Verstappen, Ray Oei Versie : 1.0 Datum : 7 juli 2009 Bruggebouw Bos en Lommerplein 280 Postbus 9204 1006 AE Amsterdam Telefoon (020)

Nadere informatie

Voorbeeld SLA <applicatie>

Voorbeeld SLA <applicatie> Naam Best Practice Voorbeeld SLA IDnr 067_BP_N Datum aangepast 01/01/2011 Omschrijving van de inhoud Een voorbeelddocument van (SLA) Soort document Voorbeeld ASL Processen Servicelevel management

Nadere informatie