Acceptatietesten en testmanagement Examennummer: Datum: 29 maart 2014 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Acceptatietesten en testmanagement Examennummer: 93453 Datum: 29 maart 2014 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur"

Transcriptie

1 Acceptatietesten en testmanagement Examennummer: Datum: 29 maart 2014 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Dit examen bestaat uit 7 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 20 meerkeuzevragen (maximaal 40 punten) - 10 open vragen (maximaal 60 punten) Als bij een vraag een motivatie of berekening vereist is, worden aan het antwoord geen punten toegekend als deze motivatie of berekening ontbreekt. Geef niet meer antwoorden dan er worden gevraagd. Als er drie redenen worden gevraagd en u geeft er meer dan drie, dan worden alleen de eerste drie in de beoordeling meegeteld. De antwoorden dienen ingevuld te worden op bijgevoegd examenpapier. Schrijf duidelijk leesbaar. Toegestane hulpmiddelen: - Geen Wij wensen u veel succes!

2 Meerkeuzevragen (40 punten) De antwoorden dienen ingevuld te worden op bijgevoegd examenpapier. Vermeld het meest juiste antwoord. Voor een correct antwoord: 2 punten. 1. Welk van de aspecten die worden samengevat onder meer voor minder en sneller en beter richt zich met name op flexibiliteit? a. Groeiende automatisering van bedrijfsprocessen b. Kwaliteit van automatisering c. Snellere inzet van automatisering 2. Wat is een doel van testen? a. Beoordelen van de functionaliteit van componenten van een applicatie. b. Inzicht verkrijgen in de eigenschappen en werking van een eindproduct. c. Vrijgeven en accepteren van een eindproduct. 3. Om de doorlooptijd van testen te verkorten en de eindgebruiker zo snel mogelijk van het resultaat gebruik te laten maken, is een medewerker belast met het in detail beschrijven van tests. In welke fase van het TMap-faseringsmodel verricht hij deze activiteit? a. Tijdens de inrichting en beheer infrastructuur. b. Tijdens de uitvoering van specificatie. c. Tijdens de uitvoering van voorbereiding. 4. Wat moet er in het mastertestplan ten minste zijn vastgesteld om de teststrategie te kunnen bepalen? a. Productrisico s b. Testprocesrisico s c. Testproducten NCOI Opleidingsgroep 1

3 5. Een testmanager stelt vast dat een financiële applicatie een maandoverzicht niet kan genereren, omdat een koppeling met een andere database niet kan worden gemaakt. Tot welk deel van de teststrategie behoort de werking van de koppeling? a. Deelobjecten b. Kenmerken c. Testdoelen 6. Welke functionaris is volgens de TMap-theorie de aangewezen persoon om als opdrachtgever van de productieacceptatietest te fungeren? a. Hoofd Functioneel Beheer b. Hoofd Gebruikersorganisatie c. Hoofd Systeembeheer 7. Wat maakt onderdeel uit van de risicorapportage? a. Aanbevelingen voor toekomstige tests b. Beschrijving van de gebeurtenis c. Evaluatie van het testobject 8. Tijdens het uitvoeren van een test ontdekt men dat de lay-out van een invoerscherm niet optimaal is. De volgorde van velden loopt namelijk niet gelijk met de volgorde waarin de te verwerken informatie wordt aangeboden. Men besluit deze waarneming verder te onderzoeken. Onder welke deelactiviteit wordt dit gerangschikt? a. Dynamische expliciete test b. Dynamische impliciete test c. Statistische test 9. Welk van onderstaande situaties beschrijft een inspectie? a. Stakeholders zijn bij elkaar om een gezamenlijke mening te vormen over de kwaliteit van een applicatie. b. Stakeholders zijn bij elkaar om te zoeken naar oplossingen voor vastgestelde fouten in de applicatie. c. Stakeholders zijn bij elkaar om voorgelicht te worden over de functionaliteit van een applicatie. 10. Wat is de trigger die de code steeds meer optimaliseert tijdens Test-Driven Development? a. Het falen van de test. b. Het minimaliseren van de kans op regressiefouten. c. Het specificeren van user requirements. NCOI Opleidingsgroep 2

4 11. Een testmanager besluit dat het functioneel ontwerp de basis vormt voor de inrichting van de unitintegratietest. In welke volgorde vindt de unitintegratie dan plaats? a. Bottom-up b. Functie voor functie c. Top-down 12. Een medewerker houdt zich bezig met methodische ondersteuning en advisering aan testers. Op welk niveau van testbeleid verricht hij deze activiteit? a. Operationeel b. Strategisch c. Tactisch 13. Een organisatie maakt tijdens het testen gebruik van een tool waarmee alle activiteiten van het testteam op elkaar worden afgestemd. Welke tool levert deze functionaliteit? a. Model based testing tool b. Testwarebeheertool c. Workflowtool 14. Welke dimensie van beveiliging zorgt ervoor dat u na het afgeven van een vingerafdruk als gebruiker van de applicatie wordt aangemerkt? a. Authenticatie b. Autorisatie c. Onweerlegbaarheid 15. Welke van volgende testtechnieken geeft het minst gedetailleerde beeld van wat goed of fout is aan een systeem? a. Heuristic evaluation b. Usability tests c. Vragenlijsten 16. Een tester neemt waar dat een veld niet correct wordt gevuld en laat de functie nogmaals uitvoeren. Daarbij kijkt hij in het bijzonder naar afwijkende zaken in het systeemgedrag. Bij welke fase van bevindingenbeheer hoort deze activiteit? a. Bepaal vermoedelijke externe oorzaak. b. Controleer op eigen fouten. c. Reproduceer de bevinding. 3 NCOI Opleidingsgroep

5 17. Een analist legt tijdens een onderzoek naar de werking van een kassasysteem vast dat bij het verwerken van btw op onregelmatige momenten 6% op de bon wordt aangegeven, maar 9% feitelijk wordt berekend. Invoerfouten zijn inmiddels uitgesloten. Bij kassabonnen is 500 keer 9% berekend. Hoe vaak daarbij 6% is afgedrukt, is nog niet exact bekend, hij schat 8%. In welke stap van het opstellen van een operational profile bevindt deze analist zich? a. Bepalen van de history class. b. Bepalen van de kansverdeling van de events. c. Bepalen van de mogelijke events. 18. Een applicatie die de antwoorden op meerkeuzevragen controleert, genereert de uitkomst geslaagd als 16 van de 20 items de uitkomst waar hebben gekregen. Aan welke uitkomst moet worden voldaan om de waarde waar te genereren? a. Condition coverage b. Condition en decision coverage c. Decision coverage 19. Tijdens een test van een op te leveren applicatie wordt een inspectie uitgevoerd. Wie is verantwoordelijk voor het aanvragen van een inspectie? a. Auteur b. Inspecteur c. Moderator 20. Tijdens een test door Service Delivery wordt vastgesteld dat het resultaat voldoet aan de functionele eis dat 5 gebruikers tegelijkertijd een rapport kunnen genereren met een gezamenlijke omvang van 15 MB en dat er een maximale wachttijd ontstaat van 2 seconden voordat met afdrukken wordt begonnen. Welke testsoort wordt hier beschreven? a. Acceptatietest b. Ontwikkeltest c. Systeemtest NCOI Opleidingsgroep 4

6 Open vragen (60 punten) 1. Een organisatie zorgt ervoor dat iedereen die deelneemt aan taken binnen een testomgeving beschikt over dezelfde taakgerichte informatie en protocollen. Van welke soort maatregel met betrekking tot kwaliteit van testen is dit een voorbeeld? Motiveer uw antwoord. (6 punten) 2. Met de afnemer van een CRM-applicatie is afgesproken dat voorafgaand aan oplevering een aantal medewerkers in een vastgestelde testrol een of meerdere reviews zullen uitvoeren. Welke elementen uit de TMap-gereedschapskist worden hier ingezet? Motiveer uw antwoord. (6 punten) 3. Het vervangen van een database bij een supermarkt gaat gepaard met de conversie van klant-, product- en inkoopdatabase. Tevens moet de impact op 3 applicaties worden bekeken. De Financiële Administratie en P&O hebben geen relatie met de migratie. Wel dienen administratieve procedures met betrekking tot inkoop te worden gereviewd. Wat behoort op basis van deze informatie tot het beschouwingsgebied van het op te stellen mastertestplan? (6 punten) 4. Een testmanager oriënteert zich op de nieuwe opdracht en komt tot de conclusie dat het systeem op 1 september moet worden opgeleverd en maximaal 450 uur ontwikkeltijd mag kosten. Een van de gevraagde testresultaten en acceptatiecriteria is het bewijs dat er op enig moment maximaal 15 van deze criteria openstaande bevindingen hebben. Leg uit of hier sprake is van kwalitatieve criteria. (6 punten) NCOI Opleidingsgroep 5

7 5. In een testomgeving maakt een organisatie gebruik van een statische analysetool. Een van de bevindingen is dat een beperkt aantal functionaliteiten niet functioneert. Bij nadere analyse blijkt dat op een aantal plaatsen niet correct is omgegaan met inspringen. Op welke van de drie groepen functionaliteiten waar een statische analysetool zich op richt, heeft deze bevinding betrekking? Motiveer uw antwoord. (6 punten) 6. Een testspecialist wordt gevraagd om voorafgaand aan de testfase een quickscan te definiëren rond de inzet van testtools. De resultaten van de quickscan moeten in ieder geval aantonen of de testtool adequate informatie oplevert over de mate waarin functionele gebruikerseisen worden gerealiseerd en de mate waarin communicatie met interfaces is geborgd. Op welke twee (van drie) aspecten die de toepasbaarheid van een testtool bepalen, hebben de gevraagde resultaten betrekking? Motiveer uw antwoord. (6 punten) 7. Een toepassing heeft een upgrade ondergaan en een evaluatie van de usability toont aan dat het aantal afgeronde taken per etmaal is gestegen van 88% naar 94%. Daarbij is de gemiddelde tijdsbesteding per taak met twee minuten gedaald en blijken gebruikers sneller dan voorheen zonder eerstelijns ondersteuning hun werk te kunnen doen. Welke aspecten van usability worden hier genoemd? Motiveer uw antwoord. (6 punten) 8. Een testspecialist neemt waar dat de interface naar tabel 10 van de klantendatabase niet de complete tabel importeert. Tijdens het raadplegen van de bevindingen administratie ziet hij dat bij een andere importtaak in deze test hetzelfde is gerapporteerd over tabel 13 van de klantendatabase. Op welke wijze dient hij hier volgens de theorie van bevindingenbeheer mee om te gaan? Noem 2 te ondernemen activiteiten. (6 punten) NCOI Opleidingsgroep 6

8 9. Tijdens een bezoek aan een webshop doorloopt een klant de activiteiten aanmelden, zoeken, selecteren, bestellen, betalen en uitloggen. De bestelmodule laat fouten zien (niet-accepteren ingevoerde gegevens) en men besluit dit op basis van een testgeval te analyseren. Selecteren sluit af met een gevalideerde voorraadvraag en is de trigger voor het bevestigen van het aantal te bestellen producten, het invoeren van de gewenste levertijd en bevestiging of mutatie van het afleveradres. Dit leidt tot een geaccepteerde bestelling en triggert het betaalproces. Het vermoeden is dat 60% van de bestellingen ten onrechte niet wordt geaccepteerd en dat de oorzaak is te vinden in gebruik van het numerieke toetsenbord. Neem de generieke opbouw van een testgeval (Figuur 1) over op uw antwoordblad en geef uit bovenstaande procedure de activiteiten die bij bestellen horen daarin weer. (6 punten) TESTGEVAL SYSTEEMGEDRAG Figuur Het bestelproces uit vraag 9 moet een geaccepteerde bestelling opleveren. Bij het opstellen van een toets wordt verwoord dat er een SMART-specificatie moet zijn van de wijze waarop de database wordt uitgevraagd en welke fabrikanten van hardware onderdelen hebben geleverd. Ook moet duidelijk zijn wie betrokken zijn bij de toets en welke rol zij vervullen. Iedereen is ermee akkoord dat de acceptatie plaatsvindt bij een score van ten minste 99,997%. Welke entry- en exitcriteria voor toetsing worden hier genoemd? (6 punten) 7 NCOI Opleidingsgroep

Voorbeeldexamen. ITIL voorbeeldexamen ITIL Foundation ITIL Foundation Certificate in IT Service Management uitgave mei 2005

Voorbeeldexamen. ITIL voorbeeldexamen ITIL Foundation ITIL Foundation Certificate in IT Service Management uitgave mei 2005 Voorbeeldexamen ITIL Foundation ITIL voorbeeldexamen ITIL Foundation ITIL Foundation Certificate in IT Service Management uitgave mei 2005 inhoud 3 inleiding 4 voorbeeldexamen 14 antwoordindicatie 35 beoordeling

Nadere informatie

Scriptie onderzoeksemester

Scriptie onderzoeksemester Scriptie onderzoeksemester Auteurs Opdrachtgever Hugo Zonderland esser-emmerik Document Opdrachtgever Scriptie onderzoeksemester esser-emmerik Herman Versteegt herman@esser-emmerik.nl Wouter van Emmerik

Nadere informatie

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen.

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen. Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. De functioneel beheerder en BiSL Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. De functioneel

Nadere informatie

Grip op Secure Software Development (SSD)

Grip op Secure Software Development (SSD) (SSD) De opdrachtgever aan het stuur Versie: 1.03 Opdrachtgever A. Reuijl CIP Auteurs M. Koers UWV R. Paans Noordbeek R. van der Veer SIG R. Roukens UWV C. Kok DKTP J. Breeman BKWI Classificatie Publiek

Nadere informatie

Vrije Universiteit Amsterdam Post-Graduate IT-audit opleiding. Identity & Access Management

Vrije Universiteit Amsterdam Post-Graduate IT-audit opleiding. Identity & Access Management Vrije Universiteit Amsterdam Post-Graduate IT-audit opleiding Identity & Access Management Scriptie ter afronding van de IT-audit opleiding aan de VU Auteur: ing. R.J.H (Robert-Jan) Broer Vlietstraat 2

Nadere informatie

ICT Complexiteit Binnen Organisaties Architectuur als stuurmiddel?

ICT Complexiteit Binnen Organisaties Architectuur als stuurmiddel? ICT Complexiteit Binnen Organisaties Architectuur als stuurmiddel? Colofon Auteur: Ing. Roel Konieczny rkoniecz@sci.kun.nl Opleiding: Opdracht: Universiteit: Subfaculteit: Informatiekunde ICT complexiteit

Nadere informatie

Zijn ERP Systemen log?

Zijn ERP Systemen log? Zijn ERP Systemen log? Intelligent op weg Waar gaat het om? ERP is een verzamelnaam voor toepassingen welke door organisaties worden gebruikt ter ondersteuning van de primaire bedrijfsprocessen. Een aantal

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

Identity & Access Management

Identity & Access Management Identity & Access Management Whitepaper Rolf Emmens Information Consultant Security Deze whitepaper laat u de Inter Access visie op en de aanpak rondom de implementatie van Identity & Access Management

Nadere informatie

Praktijkopdrachten ICT- en mediabeheer. Kwalificatie: ICT-beheerder

Praktijkopdrachten ICT- en mediabeheer. Kwalificatie: ICT-beheerder Praktijkopdrachten ICT- en mediabeheer Kwalificatie: ICT-beheerder Kwalificatiedossier ICT- en mediabeheer 2012-2013 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Overzicht van het kwalificatiedossier ICT- en mediabeheer...

Nadere informatie

Projectplan Implementeren nieuw personeelsbeleid

Projectplan Implementeren nieuw personeelsbeleid s 2011 Projectplan Implementeren nieuw personeelsbeleid Dit projectplan beschrijft de wijze waarop het nieuwe personeelsbeleid wordt geïmplementeerd binnen de organisatie. Naam : J.P.L.J. de Peffer Studentnummer

Nadere informatie

Een automatiseringsproject,

Een automatiseringsproject, Een automatiseringsproject, een kwestie van alleen een systeem plaatsen? Organisatie Projectmanagement Procesmanagement Waarom de organisatie, projectmanagement en procesmanagement een belangrijke rol

Nadere informatie

Hoe kan ik Inspectieview gebruiken in mijn toezichtproces?

Hoe kan ik Inspectieview gebruiken in mijn toezichtproces? Hoe kan ik Inspectieview gebruiken in mijn toezichtproces? Versie 1.0 Datum 2 april 2014 Status Definitief Colofon ILT Ministerie van Infrastructuur en Milieu Koningskade 4 Den Haag Auteur ir. R. van Dorp

Nadere informatie

1-1-2 onder de loep ALS ELKE SECONDE TELT. Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het alarmnummer en de storingen in 2012

1-1-2 onder de loep ALS ELKE SECONDE TELT. Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het alarmnummer en de storingen in 2012 1-1-2 onder de loep Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het alarmnummer en de storingen in 2012 ALS ELKE SECONDE TELT 1-1-2 onder de loep Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het

Nadere informatie

Sturen op Antwoord. Meten en verbeteren van uw klantcontact

Sturen op Antwoord. Meten en verbeteren van uw klantcontact Sturen op Antwoord Meten en verbeteren van uw klantcontact 1 Opdrachtgever Overheid heeft Antwoord, namens het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het ministerie van Algemene Zaken

Nadere informatie

Voorbeelden van taken op de werkplek voor ICT- en mediabeheer. Kwalificatie: Netwerkbeheerder

Voorbeelden van taken op de werkplek voor ICT- en mediabeheer. Kwalificatie: Netwerkbeheerder Voorbeelden van taken op de werkplek voor ICT- en mediabeheer Kwalificatie: Netwerkbeheerder Kwalificatiedossier ICT- en mediabeheer 2012-2013, 2013-2014 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Overzicht van het

Nadere informatie

Argus. Registratie van vrijheidsbeperkende interventies in de geestelijke gezondheidszorg. Dwang en drang

Argus. Registratie van vrijheidsbeperkende interventies in de geestelijke gezondheidszorg. Dwang en drang Argus Registratie van vrijheidsbeperkende interventies in de geestelijke gezondheidszorg Colofon Deze handleiding is opgesteld in opdracht van het patiëntveiligheidsprogramma ggz Veilige zorg, ieders zorg.

Nadere informatie

TESTKRANT MAGAZINE VOOR DE NEDERLANDSE TESTER

TESTKRANT MAGAZINE VOOR DE NEDERLANDSE TESTER TESTKRANT MAGAZINE VOOR DE NEDERLANDSE TESTER Visual management binnen de testafdeling Meer resultaat en plezier met Kanban Derk-Jan de Grood En ook artikelen van Erik van Veenendaal Jeroen Mengerink Bryan

Nadere informatie

Wat is onderzoek? Bronvermelding. Druk : Auteur : Aantal hoofdstukken (boek) : Aantal pagina s (boek) :

Wat is onderzoek? Bronvermelding. Druk : Auteur : Aantal hoofdstukken (boek) : Aantal pagina s (boek) : Wat is onderzoek? Bronvermelding Titel : Druk : Auteur : Uitgever : ISBN (boek) : Aantal hoofdstukken (boek) : Aantal pagina s (boek) : Wat is onderzoek? 4 Boom Lemma uitgevers 9789059316713 11 405 De

Nadere informatie

CONCEPT. NBA-handreiking nr. xxx Toelichting op regelgeving bij een accountantskantoor met een beperkt aantal assurance-opdrachten

CONCEPT. NBA-handreiking nr. xxx Toelichting op regelgeving bij een accountantskantoor met een beperkt aantal assurance-opdrachten Dit document maakt gebruik van bladwijzers. CONCEPT NBA-handreiking nr. xxx Toelichting op regelgeving bij een accountantskantoor met een beperkt aantal assurance-opdrachten Consultatieperiode loopt tot

Nadere informatie

ligheid EI v tie A m R fo IN p HA EEn handreiking voor bestuurders En topmanagers binnen de overheid sc ER v

ligheid EI v tie A m R fo IN p HA EEn handreiking voor bestuurders En topmanagers binnen de overheid sc ER v HANDREIKING goed opdrachtgeverschap informatieveiligheid inhoudsopgave Voorwoord 3 Achtergrond en doel van de handreiking 5 1 2 3 4 + samenvatting 9 basisvragen - strategiefase 13 basisvragen - voorbereidingen

Nadere informatie

Toezicht op zorg- en meldplicht continuïteit. De 0-meting

Toezicht op zorg- en meldplicht continuïteit. De 0-meting Toezicht op zorg- en meldplicht continuïteit De 0-meting Toezicht zorg- en meldplicht continuïteit De 0-meting Colofon Definitief Copyright Agentschap Telecom 2013 Pagina 2 van 67 Samenvatting Missie Agentschap

Nadere informatie

Praktijkgerichte aanpak voor End to End (E2E) testen

Praktijkgerichte aanpak voor End to End (E2E) testen Praktijkgerichte aanpak voor End to End (E2E) testen Gerard Numan gerard.numan@polteq.com Polteq 2014 E2E wil zeggen: End to End, van het ene uiterste einde naar het andere einde. E2E-processen lopen over

Nadere informatie

Beveiliging van persoonsgegevens

Beveiliging van persoonsgegevens R e g i s t r a t i e k a m e r G.W. van Blarkom drs. J.J. Borking VOORWOORD Beveiliging van Achtergrondstudies en Verkenningen 23 G.W. van Blarkom drs. J.J. Borking Beveiliging van Achtergrondstudies

Nadere informatie

Proftaak Software Engineering P3

Proftaak Software Engineering P3 Proftaak Software Engineering P3 Versie 1.4 Juli 2011 Tom Broumels Jelle Oosterkamp Stefan Roijers Sjaak Verwaaijen 1 versie datum voltooid auteur Wijziging 1.0 Aug 2010 Sjaak Verwaaijen 1.2 Nov 2010 Sjaak

Nadere informatie

Definitiestudierapport Handhaving Vergunningverlening Internet Klantcontact

Definitiestudierapport Handhaving Vergunningverlening Internet Klantcontact Definitiestudierapport Handhaving Vergunningverlening Internet Klantcontact Versie 1.0 27 februari 2009 1 Definitiestudierapport Handhaving Vergunningverlening ........................................................................................

Nadere informatie

+RJHVFKRROEUHGHFRPSHWHQWLHGHILQLWLH³RQGHU]RHNGRHQ

+RJHVFKRROEUHGHFRPSHWHQWLHGHILQLWLH³RQGHU]RHNGRHQ +RJHVFKRROEUHGHFRPSHWHQWLHGHILQLWLH³RQGHU]RHNGRHQ Erik Jansen* & Bernadette ter Heine + * Lectoraat Professionalisering van agogische beroepen en vaktherapieën in de gezondheidszorg + HAN Service Centrum

Nadere informatie

ITIL, meerwaarde in de praktijk?

ITIL, meerwaarde in de praktijk? VLAAMSE INGENIEURS KAMER KATHOLIEKE HOGESCHOOL KEMPEN ITIL, meerwaarde in de praktijk? Editie 10 - jaargang 2002-2003 Barry Nauta Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 IT beheer 5 2.1 Ontwikkeling in de IT......................

Nadere informatie

Ontwikkelen dossierbeheersysteem in CRM 2011

Ontwikkelen dossierbeheersysteem in CRM 2011 Ontwikkelen dossierbeheersysteem in CRM 2011 Project aangeboden door Serbruyns Matthias voor het behalen van de graad van Bachelor in de New Media and Communication Technology Academiejaar 2012-2013 Stageplaats

Nadere informatie

HANDBOEK CO₂-PRESTATIELADDER 2.1. 18 juli 2012. CO 2 -Prestatieladder. Generiek Handboek, Versie 2.1 1

HANDBOEK CO₂-PRESTATIELADDER 2.1. 18 juli 2012. CO 2 -Prestatieladder. Generiek Handboek, Versie 2.1 1 HANDBOEK CO₂-PRESTATIELADDER 2.1 18 juli 2012 CO 2 -Prestatieladder. Generiek Handboek, Versie 2.1 1 De CO₂-Prestatieladder is eigendom van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen. De

Nadere informatie